Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 30.06.2023.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57 §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §60a

Náhradní trest odnětí svobody §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §82a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §85a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Počítačový systém §136a

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu §321a

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403a

Zvláštní ustanovení o beztrestnosti §403b

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb., č. 206/2021 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2009
trestní zákoník

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1

Xxxxx trestný xxx xxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xx trestný, xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovena xxxxx, xxx xxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinného x době, xxx xxx čin spáchán; xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činu, užije xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx změnách xxxxxx, který xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx spáchán, xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx následek xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§3

Xxxxx zákona účinného x xxxx rozhodování

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se o xxxxxxxx xxxx rozhoduje.

(2) X ochranném xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v cizině, xxxx

x) porušil-li xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx zčásti xxxxxx následek xxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

a) je-li xx xxxxxxx čin xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx takového xxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) jednal-li xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x cizině.

(4) Xxxxxx-xx účastník xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestný.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xxx trestnost xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx dopravního prostředku, xxxxx xxxx registrovány x Xxxxx republice. Xxxxx xxxxxxxx takového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Xxxxxx personality

Podle zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, který x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt.

§7

Zásada ochrany x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x krutého xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz (§233), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx x xxxxxx padělatelského náčiní x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx terorismu (§312e), vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§323), násilí xxxxx xxxxxx xxxxx (§325), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (§416) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx čin x xxxxx spáchání xxxx xxxxxxx nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx zásada univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného x cizině xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, x tehdy, xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, kde xxx xxxxxxx,

x) pachatel xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předávací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydán nebo xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx předání pachatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákona České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, také tehdy, xxx-xx čin xxxxxxx xx prospěch právnické xxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pachateli xxxx nelze uložit xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx stanoví zákon xxxxx, na jehož xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx tehdy, jestliže xx stanoví mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx §4 xx 8 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřipouští.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx tu mít xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx pravomocné odsouzení xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx trestní odpovědnosti

§12

Zásada xxxxxxxxxx a zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe

(1) Xxx trestní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xx jejich spáchání xxxxxx.

(2) Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a trestněprávní xxxxxxxx s xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx zákoně.

(2) X trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx výslovně, xx xxxxxxx zavinění z xxxxxxxxxx.

§14

Přečiny x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx činy se xxxx xx xxxxxxx x zločiny.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx něž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x horní hranicí xxxxxxx xxxxx do xxxx let.

(3) Zločiny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ty xxxxxxx trestné xxxx, xx něž xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobit, x xxx případ, xx je xxxxxxx, xxx x tím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx i smíření xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx porušit nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Trestný xxx xx spáchán x xxxxxxxxxx, jestliže pachatel

a) xxxxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx přiměřených xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, xx x xxx vzhledem x xxxxxxxxxx a k xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxx nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx přihlédne,

a) jde-li x těžší xxxxxxxx, x xxxxx, zavinil-li xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx trestní zákon xxxxxxxx x zde xxxxxxxx úmyslné, xxxx

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxx, ač x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět měl x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kdy trestní xxxxx vyžaduje, aby x ní xxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx trestného činu, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti.

(2) Xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx potrestán xxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx mylně xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx přísnějšího úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx při xxxxxxxx činu mylně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx trestného xxxx neví, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx omylu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx bylo xxxxx xx vyvarovat, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pachatele xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úředního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxxxx protiprávnost xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx x xxxxx trestného xxxx

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 3), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, opatřování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx, v návodu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx to trestní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu výslovně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx dokonání xxxxxx xxxxxxxxx zločinu.

(2) Příprava xx trestná podle xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx zvlášť závažný xxxxxx, x němuž xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx směřujícího x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx závažnému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknuté xxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx xxxx zúčastněno xxxx osob, xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx čin dokonán xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ustanovením xxxxxxxx 3 a 4 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Jednání, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestného činu x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, je pokusem xxxxxxxxx xxxx, jestliže x dokonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže pachatel xxxxxxxxxx upustil xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

a) odstranil xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx v xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pokus xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx přispění x xxxx nebo xxxx xxxx včasné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx trestní odpovědnost xxxxxxxxx za jiný xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

Xxx 4

Pachatel, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx trestného xxxx xx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx trestná.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx i xxx, xxx x provedení xxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xx jednala x xxxxx obraně, xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo nejednala xxxxxxxx. Pachatelem xxxxxxxxx xxxx je x xxx, xxx k xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxx trestný xxx, xxxxx tímto xxxxxxxx spáchala.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxxx

(1) Účastníkem xx xxxxxxxxx trestném xxxx xxxx xxxx pokusu xx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudil v xxxxx xxxxxxxxxx spáchat xxxxxxx čin (návodce), xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx činu, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo slibem xxxxxxx po trestném xxxx (xxxxxxxx).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníka xx xxxxx ustanovení x xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxx pachatele, xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu x

x) odstranil xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x podniknutého xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trestném xxxx oznámení x xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; oznámení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx trestní odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx přes xxxx xxxxxx oznámení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§25

Věk

Kdo v době xxxxxxxx činu nedovršil xxxxxxxx rok xxxxx xxxx, xxxx trestně xxxxxxxxx.

§26

Nepříčetnost

Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx trestně xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx příčetnost

Kdo xxx xxxxxxx poruchu v xxxx spáchání xxxx xxx xxxxxxxxx sníženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jednání, xx xxxxxxxx příčetný.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§28

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx někdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, není trestným xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx toto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxxxx způsobený xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx nebo ještě xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, anebo xxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§29

Nutná xxxxxx

(1) Čin xxxxx trestný, xxxxxx xxxxx odvrací přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxx trestným činem.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx obrana xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§30

Svolení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx osoba xxxx xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx dáno xxxxxx xxxx současně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx svolení dáno xx xx spáchání xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 by xxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x svým xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x době xxxx v xxxxxxx x právním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx zdraví xxxx usmrcení.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Trestný xxx nespáchá, xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx poznání x informacemi, které xxx x xxxx xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx, vykonává x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx společensky xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx chráněný trestním xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx.

(2) Nejde o xxxxxxxxx riziko, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx, xxxx xx xxx xxx dán x xx x xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxx výsledek, k xxxxx xxxxxxx, zcela xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, zásadám lidskosti xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32

Oprávněné xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx nespáchá, kdo xxxxxxx zbraně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

XXXXX XX

XXXXX TRESTNÍ XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lítostí

§33

Účinná xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151), xxxxxx xxxxxxxxx lidské nemoci (§152), šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (§153), xxxxxxxxxx xxxxxx závadnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§156), ohrožování zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx xx moci xxxxxx (§169), zavlečení (§172), xxxxx rukojmí (§174), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxx (§220), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxx (§221), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx (§225), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravdivé xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228), xxxxxxxx xxxx, poplatku a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§240), xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx s cizinou (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x licence xxx zahraniční obchod x xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx ohrožení (§272), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (§275), xxxxxxxxx a ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného zařízení x xxxxxxxxxx (§277), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§278), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (§293), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedbalosti (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s chráněnými xxxxx žijícími živočichy x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§300), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat (§306), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx (§307), vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), teroru (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), sabotáže (§314), zneužití zastupování xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§318), časti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§321a), vzpoury xxxxx (§344), xxxxxxx xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346), xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxxxx spravedlnosti (§347a), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357), xxxxxxxxxxx trestného xxxx (§367), neoznámení xxxxxxxxx xxxx (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxx oznámení x době, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx nutno učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Promlčení trestní xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Trestní xxxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx, jež xxxx

x) xxxxxx let, xxx-xx o xxxxxxx xxx, za který xxxxxxx xxxxx dovoluje xxxxxxx výjimečného xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx let, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx pět let,

d) xxx let, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tři xxxx,

x) xxx léta x xxxxxxxxx trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxxxx účinek xxxxx u nichž xx xxxxxx znakem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx nastal; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx

x) doba, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxx xxxxxxxx překážku,

b) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání přerušeno,

c) xxxx, po xxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx (§145), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx (§159), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) xxxxxxxxxx xx účelem donucení xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těžkého xxxxxxxx xx xxxxxx spočívajícího x zmrzačení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx v sexuální xxxxxxx xxxxx trestného xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§202) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx, xxxxx trestnost xx posuzuje xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx základě §8 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx odvolání nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xx některých xxxxx trestního xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxxxx odloženo.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx přerušuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx, x jehož xxxxxxxxx xxx, jakož i xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, podáním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) za xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx člověka (§403), xxxxxxx sympatií x xxxxx směřujícímu x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx (§404), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, schvalování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405), x to x xxxxx xxxx x minulosti spáchány xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestných xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311) x xxxxxx (§312), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zločin nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 29. prosince 1989, u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx deset xxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravomocnému xxxxxxxxx xxxx zproštění xxxxxxxx, x xxxxx xxxx spáchány veřejnými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivce xxxx skupiny xxxx x důvodů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či náboženských.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx sankcí

Trestními xxxxxxxx xxxx tresty x xxxxxxxx opatření.

§37

Obecné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí

(1) Xxxxxxx sankce xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx trestního zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x nepřiměřené xxxxxxx xxxxxx. Výkonem xxxxxxx sankce nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx trestních sankcí

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti spáchaného xxxxxxxxx činu a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tam, xxx postačí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihující, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxx chráněným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestným xxxxx.

Díl 2

Tresty

Oddíl 1

Obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx života x x xxxxxxxx jeho xxxxxxx; dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx jiné škodlivé xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx sjednal xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nesporné, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx také x xxxxxxx x xxxxxxxxx, které lze xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povaha x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, osobou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavinění x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§41 x 42), k xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, x případné xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxx řízení soud xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu, při xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx výměry xxxxxxxxx též k xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx uloženy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxx nevykonanými xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx postihu xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, která xx zákonným xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podmiňuje xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx, xxxxx přihlédnout xxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx nebo přitěžující. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx jej xxxxxxxx z nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx vyžaduje x xxx zavinění xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx nevěděl, xx x xx xxxxxxxx x okolnostem x x svým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x mohl, xxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje, xxx x ní xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho výměry xxxxxxxxx soud

a) x xxxxxxxxxxxxxx též x xxxx, xxxxx měrou xxxxxxx každého z xxxx přispělo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) x organizátora, návodce x pomocníka xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x tomu, xx xxxx xxxx xx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x k okolnostem x k důvodům, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přihlédne k xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uloží xx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx (§66 xx 72), x to xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§6769).

§40

Xxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, a xx xxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 bylo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení (§99) dosáhnout xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxx x §58 odst. 4, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x polehčující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nezávislých,

b) xxxxxxx xxxxxxx čin v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušeností,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx tlakem xxxxxxxxxx xxxx podřízenosti,

d) spáchal xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx nezpůsobil,

f) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx nouze, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx menší škodlivý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxxx úřadům,

l) se x trestnému xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx,

x) trestného xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řádný xxxxx.

§42

Přitěžující xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx zejména k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx trestný xxx x rozmyslem nebo xx předchozím uvážení,

b) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, z xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxx xxxxxxx nenávisti xxxx x xxxx zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, tísně, xxxxxxxxxxxx, závislosti nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx vůči osobě xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetku,

h) spáchal xxxxxxx čin xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxx, xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx úkor xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxx trestnému, xxxxxxxxx xxxx trestnému xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx věku xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx situace, xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život, veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx na území, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestným xxxxx způsobil vyšší xxxxx xxxx xxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu, xx xxxx xxxxxx nebo xxxx osobách, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx xx delší xxxx,

x) xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxx osobou,

p) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx spolčení, xxxx

x) xxx již pro xxxxxxx čin xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxx nepokládat tuto xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx dotčen, způsob xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, osobu xxxxxxxxx, míru xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x pachatele xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx návykové látky x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx trestných xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení, které xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxx nejpřísněji xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x rámci xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx třetinu; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxx úhrnného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dolní xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx-xx trestní zákon xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, který spáchal xxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx čin. Spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pachateli rozsudkem xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx xxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx mírnější xxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx ztráty vojenské xxxxxxxx, trest propadnutí xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx věci, jestliže xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxx xx podmínek §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx. Spolu x uložením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x dohledem, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení o xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo jestliže xxx dřívější odsuzující xxxxxxxx xxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§44

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx souhrnného xxxxxx podle §43 xxxx. 2, xx-xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx společného trestu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu

(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx (§116), za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nabyl xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx dřívějším xxxxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činu x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxx x ním v xxxxxxxxxxx souběhu, celý xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx výroku x vině xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx vázanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušeném xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pokračujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nového xxxxxxx útoku, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx výrocích, xxxxx mají ve xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx titulů xxxx xxxxxxxxxxx, ztráty xxxxxxxx hodnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutí xxxx, xxxxxxxx takový xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dřívějším.

(2) Xxxxxxxxxx §43 x 44 se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx současně xxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx činů.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx xx užije i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydán soudem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx přečin, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účinnou snahu xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx pachatele xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx pouhé projednání xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx společnosti.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pachatele označeného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 x 2 trestního xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tak x řízení před xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx významně xxxxxxx x objasnění zločinu xxxxxxxxxx členy organizované xxxxxxx, xx spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 odst. 1 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx trestný xxx xx závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spáchání xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrt xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx pokus xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxx, na xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx prostředku, jímž xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Upustil-li xxxx od potrestání, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx od potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxx zmenšené příčetnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx léčení (§99), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nápravu xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxx než trest. Xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x z nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xx potrestání x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxxx duševní poruchou, x nelze přitom xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx ochranné léčení x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx to, xx zabezpečovací detence (§100), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 2 xxxx 3 může soud xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx x stanovit xxxxxx xxx pachatelem, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx stanovenou dobu xxxxxxxx chování xxxxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx pachateli xxxxxx (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx svých sil xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou újmu, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách, xxxxx xxxx ochranným xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxx xxxxxxxxx psychologického xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí x styku x xxxxxxxx osobami,

f) zdržet xx xxxxxxxxxxxxx zásahů xx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxx osob,

g) zdržet xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) veřejně se xxxxxx xxxxxxx poškozenému, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, též xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxx zkušební doby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx pachatel, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx, x xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx xx tom xxx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx.

(9) Bylo-li xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx upuštěno, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za xx, xx xx osvědčil, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Dohled

§49

Pojem a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx nebo vyplývajících xx zákona.

(2) Účelem xxxxxxx je

a) sledování x kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx život.

(3) Xxxxxx xxx pachatelem provádí xxxxxxxx úředník.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx dohled, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx probační xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx soudem uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxx úředníkem,

d) xxxxxxx probačnímu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

§51

Povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx dal předseda xxxxxx Probační x xxxxxxxx službě x xxxxx směřují x xxxxxx xxxxxxx a x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Probační xxxxxxx xx povinen probační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx poměrům xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trest

§52

Druhy xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx činy může xxxx uložit xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) domácí xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) ztrátu xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání,

l) xxxxxx vojenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Trestem odnětí xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx zákon xxxxx,

x) nepodmíněný trest xxxxxx xxxxxxx,

x) podmíněné xxxxxxxxx x trestu xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výjimečný trest (§54).

§53

Xxxxxxxx xxxx trestů xxxxxxxxxx x vedle xxxx

(1) Xxxxxxx-xx trestní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin několik xxxxxx, xxx uložit xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx těchto xxxxxx xxxxx sebe. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx trestný xxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §52. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxx xxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i když xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nestanoví.

§54

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx let xxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx pachateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 3, vlastizrady (§309), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 3, xxxxxx (§312), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx podle §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx podle §412 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x xxxxxxxx znaků xxxxx §415 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx závažný xxxxxx xx mimořádně xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx následku x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad dvacet xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí, xxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxx výkonu trestu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody se xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59), ukládání xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§108) xxxx x xxxxxxxxx trest (§54).

(2) Xx xxxxxxx činy, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx let, lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody jen xx xxxxxxxx, xx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx život. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §196 odst. 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§56

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) s xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx věznice xx zvýšenou xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx trest (§54), xxxxxxx xxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx za xxxxxxx xxx spáchaný ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§108), xxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejméně xxx let, nebo xxxxx byl odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx xxx a v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx uprchnout z xxxxx, z výkonu xxxxxx xxxx z xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx zařadit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xx xxxxxx x povahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx bude xxxxxxxx xx xxx, aby xxxx řádný xxxxx, x xxxxx typu xxxxxxx lépe xxxxxxxx; xx věznice xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxx xxxx vždy pachatele, xxxxx byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Způsob xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx věznic xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§57

Přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx typu

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx odsouzeného do xxxxxxx jiného typu.

(2) X xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, odůvodňují xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxx spáchal xxxxx xxxxxx trestu.

(4) X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přeřadit

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx na doživotí x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtvrtiny xxxxxxxxx trestu.

(5) Xx xxxxx odsouzeného, který xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uloženého trestu, xxxxxxx xxxx šest xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do věznice x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxx x ostrahou xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx návrhu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jeho předchozím xxxxxx.

§57x

§57x zrušen právním xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb.

§58

Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxxx za to, xx xx použití xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx trestním xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx lze xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxx kratšího xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx odnětí svobody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Má-li xxxx xx xx, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho nápravy x trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, pokud odsuzuje xxxxxxxxx, xxxxx

x) napomohl xxxxxxxx trestnému xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx svoji vinu.

(3) Xxx-xx xxx xx xx, že vzhledem x poměrům xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx trest odnětí xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxx trest

a) xxx xxx let, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx alespoň dvanáct xxx,

x) pod xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx let,

c) pod xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx.

(5) Xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v §178a odst. 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx přispět x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxx v xxxxx xxxxxx trestného činu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx význam takového xxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jaké xxxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 přitom xxxx xxxxx.

(6) Soud může xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx pomoc x xxxxxxxxx činu x xx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem stanovené xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx omylu xxxxxxxxx (§19 xxxx. 2), xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nouze (§28) xxxx nutné xxxxxx (§29), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) xxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx není xxxxx.

§59

Mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx znovu spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 odst. 3), xx již xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx recidivě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx případu xxxxxx nebo možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx svobody může xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx let xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§60

Xxxxxx vězení

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxxxx xxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xxxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přečinu a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mít xxxxxxx za to, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx popřípadě x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x obydlí xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jako samostatný xxxxx může xxx xxxxx domácího xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(3) Xxxxx domácího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho části x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebrání-li xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a pracovního xxxxx x přihlédnutím xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxx potřebnému x xxxxx xx xxxxxxxxxx, k xxxx x nezletilé xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobních x xxxxxxxxx záležitostí, xxx xxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného x xxxx rodiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxxxxx xxxx náboženských xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx volna.

(5) Xxxx xxxx xxx pachatelem xx dobu výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohled; na xxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(6) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, aby xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným činem.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §48 odst. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§60a

Zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen trest xxxxxxxx xxxxxx, vede xxxxx život x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx trestu domácího xxxxxx, nejméně xxxx xx šesti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu.

§60a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§61

Xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx

(1) Ukládá-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxx výkonu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx život, náhradní xxxxx odnětí xxxxxxx xx na xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx svobody. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení; xxxxxxxx-xx x xxxxxx náhradního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zároveň x xxxxxx xxxx výkonu.

(2) Xxxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx xx náhradní trest xxxxxx svobody xxxxxx, xx xxxxxx poloviny xxxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zkrátí xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx domácího xxxxxx x xxxxxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx výkonu trestu xxxx jeho xxxxxx xxxxxx,

x) prodloužit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx o xxxxx xxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší výměru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §60 odst. 1,

x) stanovit xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku některé x výchovných opatření xxxxx §60 xxxx. 7, xx-xx xx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.

(4) Na výkon xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §4951.

§62

Obecně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx přečin; jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu a xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(2) Xxxx trest obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx v xxxx xxx xxx předcházejících xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 odst. 3.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spočívá x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxx k xxxxxx prospěšným účelům xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxx xxxx být xxxx, kraj, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a vědou, xxxxxxxx, školstvím, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a ochranou xxxxxxx, ochranou xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výdělečným xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Výměra xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx výměře xx 50 xx 300 xxxxx.

(2) Soud může xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx trestu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 směřující x xxxx, xxx vedl xxxxx život; xxxxxxxxx xx též uloží, xxx xxxxx svých xxx nahradil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x pachatele xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx uložit, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx uvedených x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx pachatele x xxxx xxxxxxxxx způsobilost

Při xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stanovisku xxxxxxxxx, k jeho xxxxxxxxxxx stavu a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Trest xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práce.

§65

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx volném xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu. Do xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx odsouzený

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx překážky, xxxx

x) xxx xx xxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x bez nich; xxxx rozhodnutí xxxx xxxx učinit nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sjednané xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx maří xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx trest xx stanovené xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x to x xxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, trest obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu jeho xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx započatá xxxxxx nevykonaného xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xx počítá xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxx.

(4) Výjimečně může xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx trestu xx x šest xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxx odstavce 3, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohled,

b) xxxxxxxx odsouzenému xx xxxx výkonu trestu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx odsouzenému xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx opatření xxxxx §63 odst. 3, xx-xx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx dohledu xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(5) Xx xxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, xxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx podmínek xxxxxxxx 1 xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx zákon uložení xxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx soud xxxx; xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx prostředky xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného nebo xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx výchovu xx odsouzený podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx.

§67

Peněžitý xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx úmyslným xxxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx snažil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx soud xxxxxx peněžitý xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xx xxxxxx x vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx neukládá.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx trest může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě x poměrům pachatele xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

§68

Xxxxxx peněžitého xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x denních xxxxxxx a xxxx xxxxxxx 20 x xxxxxxx 730 xxxxxx xxxxxxx sazeb.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx x xxxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxxxxx xxxxx denních xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx s uloženým x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zřetelem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx. Xxxxxx vychází zpravidla x čistého příjmu, xxxxx pachatel xx xxxx xx mohl xxx xxxxxxxx za xxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, jeho majetek x výnosy x xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxx x xxxx denních xxxxx. Xx zřetelem x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v přiměřených xxxxxxxxx splátkách; přitom xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx nezaplatí dílčí xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx doby, xx kterou xxx xxxxx trestu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx povoleny xxxxxxx, x pokud xx xxxxxx, xx by xxxxxxxx peněžitého trestu xxxxx být xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxx denní xxxxx se xxxxxx xx xxx dny xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxxxx trest xx jiný trestný xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zločin, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakmile xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Propadnutí xxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Trest propadnutí xxxx může xxxx xxxxxx, xxx xxx-xx x xxx náležející xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmaření xxxxxx propadnutí xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§71

Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §70, před xxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zužitkuje, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx jiná majetková xxxxxxx, byť x xxx zčásti, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx neupotřebitelnou nebo xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxx podle §70.

(3) Xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx k propadlé xxxxxxxx hodnotě nezanikají.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uložit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není třeba.

§73

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejíž xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem zákazu, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesměl xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ji xxxxxx vykonávat, protože xx x tomu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§74a

Zákaz xxxxxx a xxxxx zvířat

(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxx péčí x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx zvířat jako xxxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k povaze x závažnosti spáchaného xxxxxxxxx činu a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v tom, xx se odsouzenému xx xxxx výkonu xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, chov x xxxx o zvíře.

§74a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Sb. x účinností xx 1.6.2020

§74x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx

(1) Do doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; započítává xx však doba, xx kterou pachatel xxxx právní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx držet xxxx chovat anebo x ně xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx podmíněného xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxx-xx xxxxx zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na pachatele, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

§75

Zákaz xxxxxx

(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx pobytu na xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxx x místo spáchání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rodiny, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx majetku; xxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx, x němž xx pachatel xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby nepřevyšuje xxx xxxx, jestliže xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby vedl xxxxx život; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx vydal bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Jde-li o xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx věku mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, školy x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 činí xxxx xx po výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže odsouzený, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx pobytu, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx řádný xxxxx a plněním xxxxx povinností prokázal xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx řádný xxxxx i bez xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx učinit xxxxxxxx po výkonu xxxxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx pobytu xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx nesmí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx určitém místě xxxx x xxxxxxx xxxxxx; k přechodnému xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobní záležitosti xx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní a xxxx xxxxxxxxxxx akce

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x jiné společenské xxxx xx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx akce.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx xxx xxxxx zákazu xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, že se xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxx na sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Odsouzený xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxxxx x probačním úředníkem xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx probačního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního výcviku x převýchovy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx potřebné, xxxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zakázané xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Policie České xxxxxxxxx.

(2) Do doby xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx na sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx.

§78

Ztráta xxxxxxxx titulů xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx xxxx vyznamenání, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Ztráta xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx odsouzený xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů.

§79

Ztráta vojenské xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nejméně xx dvě xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxxxxxx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vojína.

§80

Vyhoštění

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx občanem České xxxxxxxxx, trest xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zájem; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není třeba.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx xxxxxx obecného xxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměře xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele,

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) pachatel xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rodin,

d) xxxxx xxxxxxxxx, že pachatel xxxx ve státě, xx xxxxxxx xx xxx xxx vyhoštěn, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx skupině, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestu,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt anebo xx cizincem s xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 6

Podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx léta, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterém xxxx x pracuje, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx, že x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx vedl řádný xxxxx, xxxx xxxxx xxxx výkonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx netýká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Zkušební xxxx, přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xx xxxxx xxx xx xxx xxx, nikoliv xxxx xx dobu xxxxxx, xxx xx xxxxx podmíněně odloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx xxxx rozsudku.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx doba trvání xxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeden xxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx povinnosti uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, školy x dalších xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(5) Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx odsouzený vedl xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xx započítává xx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx týž xxxxxx nebo xx xxxxxxxx doby stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82x

Xxxxxxx přiměřených xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx povinností prokázal xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x bez xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx šesti měsících xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§83

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxx, že se xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x okolnostem případu x osobě odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx k nařízení xxxxxx xxxxxx, a

a) xxxxxxxx nad odsouzeným xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx o xxxx xxx xxx léta, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx hranici zkušební xxxx xxxxxxxxx v §82 odst. 1,

c) xxxxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 směřující k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 4, xx-xx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx odsouzený zdržoval x určeném obydlí xxxx jeho xxxxx xxxxx §82 xxxx. 2.

(2) Na výkon xxxxxxx se užije xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx jednoho xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx se xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil, xxxxx xx-xx se xx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx výkonu xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x dohledem

Je-li xxxxx xxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxx chování pachatele x poskytnout xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxxxxxxx odložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx doba, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při podmíněném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xx jeden xxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx délka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx může soud xxxxxxxxx uložit, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xx počátek xxxxxxxx doby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx rok, a xx i v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterým xxx stanoven xxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx podle svých xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil, nebo xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností prokázal xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolovat xxxx xxxxxxx; xxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§86

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx podmíněně odsouzený, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx trest xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxx s dohledem x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

a) xxxxxxxx xxx odsouzeným xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prodloužit zkušební xxxx, xx však x xxxx než xxx xxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx v §85 xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl řádný xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výchovná xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 4, je-li ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) stanovit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx podle §85 odst. 2.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, aniž xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx osvědčil.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má-li xx xx xx, že xx xxxxxxxx, hledí xx xx pachatele, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 1, xx se xxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx odsouzení

Na xxxxx podmíněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §81 odst. 2 x na zápočet xxxx, po kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx, xx-xx uložena znovu, xxxxx §82 xxxx. 5 se užije xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx zákazu vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx propustit xx svobodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx trestu xxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx od xxxx xxxxxxxx, xx x budoucnu xxxxxx xxxxx život xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) odsouzený xxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin,

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx způsobena smrt, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx zabití xxxxx §141 xxxx. 1,

2. xxxxxx byla xxxx xxxx být způsobena xxxxx újma na xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xx spáchání xx xxxxxxx xxxx nebo xx dítěti,

4. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361),

5. xxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), nebo

6. který xx xxxxxx v xxxxx třetí, xxxxx, xxxxxx, dvanácté a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxxxx 4,

a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xx xxxxxx prokázal xxxx xxxxxxx chováním x plněním xxxxx xxxxxxxxxx, xx dalšího xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, než xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyžadovanou xxx xxxxxxxxx propuštění xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeného na xxxxxxx, xxx je-li xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevedl xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přihlédne xxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu způsobenou xxxxxxxx činem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud x x projevenému xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx léčení.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxx (§140), zabití xxxxx §141 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x krutého xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy xxxxx §159 xxxx. 3, 4, neoprávněného xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 4, 5, zbavení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx podle §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx podle §174 xxxx. 3, 4, vydírání xxxxx §175 xxxx. 3, 4, znásilnění xxxxx §185 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx zneužití xxxxx §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nakládání x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx §283 xxxx. 4, získání xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx a pevnou xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny podle §292 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 3, organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxxxx (§400), xxxxx proti lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxx ohrožujících xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx xxxxx §415 odst. 3, xxxxx i xxxxx odsouzená k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxxx propuštěny xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, nehrozí-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx odsouzena, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx závažného zločinu.

(5) Xxxxx odsouzená k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxx letech xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx byla xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx propuštění

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xx na xxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na jeden xxx xx xxxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svobodu. Xxxx může zároveň xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, navazující na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zdržoval xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx výkon xxxxxxx xx užije xxxxxxx §49 xx 51.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxx xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx propuštěného ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx, může soud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xxxx xxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho části, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx delší xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx stanoven xx výměře od 50 xx 200 xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxxx xx 2&xxxx;000 Xx xx 10 000 000 Xx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxx.

(4) Jestliže podmíněně xxxxxxxxxx vede xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x plněním xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx očekávat, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx zvýšeně sledovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx třetiny uložené xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x chovu xxxxxx, zákazu pobytu xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx života xxxxxxxx, xx dalšího výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vhodnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x převýchovy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx kratší xxx xxxxxx trestu; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx upustilo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, vedl xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby, xx xx zbytek xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxx odsouzeného ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x když odsouzený xxxxxx příčinu k xxxxxxxxxx o tom, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx x více xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §89 xxxx. 1 xxxx §90 xxxx. 2, nebo

c) stanovit xxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 odst. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx vedl řádný xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §4951.

(3) Vyslovil-li soud, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx upustilo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, má xx za to, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx se podmíněně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské akce.

(4) X xxxxxxxxx propuštěného xxxx u xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, se xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxx x podmíněnému xxxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx držení x chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxx xxxxx, neučinil-li xxxx bez jeho xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx poloviny xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88 xxxx. 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx zbytku xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody na xxxxxxxx není xxxxx.

(6) Xxxxxxxx byla xxxxxx xx dovršení nápravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xxx xx poskytl, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx, xx podmíněné propuštění xxxx podmíněné xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx vykoná; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné společenské xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxx 8

Započítání vazby x xxxxxx

§92

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazbě a xxxxx v xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx strávená xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx trestu úhrnného xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx pachatel xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a došlo x jeho novému xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx trest xx uloženého xxxxxx, xxxxx xx vzhledem x druhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx pachateli xxxxx xxxxxx nebo souhrnný (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§45).

(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx obdobně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a předávací xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdržovat xx xx stanoveném xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části uložené xxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 3 trestního xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Jestliže xxx xxx skutek xxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem, započítá xx mu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxx započítání xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx pokračování x trestném xxxx (§45).

(2) Xxxx-xx započítání xxxxx nebo trestu x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) možné, x xx zejména xxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxx takového xxxxx, xxxx xxxxxxx zákon xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě jeho xxxxxx.

Oddíl 9

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx let, xxx-xx x odsouzení k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deset let,

c) xxxxx let, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx pět xxx,

x) xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku a xxx podmíněném odsouzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx promlčecí xxxx se nezapočítává xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx jiný xxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx trest, zákaz xxxxxxxx, zákaz xxxxxx x chovu zvířat, xxxxx pobytu, zákaz xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce x xxxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, x xxx-xx x trest xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx,

x) učinil-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx jde, xxxx

x) spáchal-li xxxxxxxxx x promlčecí xxxx xxxxxxx čin xxxx, xx který xxxxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx nová promlčecí xxxx.

§95

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedené x §35 se xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nebezpečí, xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x osobě xxxxxxxxx x xxxx poměrům.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vykonávaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, jestliže xx xxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x ochrany xxxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uložit xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx potřebného xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx ukládáno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx opatření.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx opatření x xxxxxx ukládání

§98

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx části xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx téže xxxxx majetku.

§99

Xxxxxxxx léčení

(1) Xxxx xxxxx ochranné léčení x xxxxxxx uvedeném x §40 xxxx. 2 x §47 xxxx. 1, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx trestného xxxx xxx nepříčetnost trestně xxxxxxxxx a jeho xxxxx na svobodě xx nebezpečný.

(2) Soud xxxx uložit ochranné xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx

x) pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látku, spáchal xxxxxxx čin pod xxxxx vlivem xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx neuloží, xx-xx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx dosáhnout.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx od potrestání.

(4) Xxxxx povahy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zpravidla xx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxxx, jinak xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx věznici; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx ochranného léčení, xxxx xxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ústavní xxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ambulantní x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx §100 odst. 1 xxxx 2 na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx společnosti, xxxxxxx x případě, že xxxxxxxx utekl xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vůči zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxx dvě xxxx; nebude-li x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx léta; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x ochranného xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ambulantní, xxxxxx má pachatel xxxx xx tom, xx xxxx x xxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. b) xxxx být ukončeno, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxx xxx, soud x xxxxxxxxxx x propuštění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx výkonu xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§100

Zabezpečovací xxxxxxx

(1) Soud xxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §47 xxxx. 2, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx zločinu, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx svobodě je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné ochraně xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx spáchal zločin, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxx návykové xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxx xx dvě xxxx, x nelze xxxxxxxx, xx by xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x přihlédnutím x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx, xxx upuštění xx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx. Xxx-xx uložen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx se xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vzdělávacími, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xxxxxx x x xxxxxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvají.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může soud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx důvody, pro xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xxxx uložena.

§101

Zabrání věci

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxx, že xx taková xxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx pachateli, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje-li xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx sloužit ke xxxxxxxx zločinu.

(2) Soud xxxx uložit zabrání xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostřední výnos x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx za trestný xxx, xx xxxxxxx xxx pochází,

b) xxxxxx xxxxxxxxx, kterého nelze xxxxxx nebo odsoudit,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) náleží xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx jiné osobě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc převedl xxxx která ji xxxxx xxxxxx, nebo

f) xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Drží-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxx k níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx místo xxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx dispozice x xxxx,

x stanoví x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx povinnost stanovená xxxxx xxxxxxxx 4 xx stanovené lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x zabrání xxxx.

§102

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 nebo 2, xx před xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, odstraní xxxx zužitkuje, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx zabrání xxxxx, xxxxx jestliže xxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz xxxxx §70 odst. 5, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxx zákaz xxxxx §104 xxxx. 2, xxxx mu xxxx xxxxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx věci, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102a

Zabrání části xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vinným úmyslným xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx trestným xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x dětskou xxxxxxxxxxx (§192), neoprávněného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neoprávněného xxxxxx do počítačového xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx (§230), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x jiných xxxxxxxx xxx (§231), xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx (§258), nedovoleného xxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 xx 4, šíření xxxxxxxxxxx (§287), xxxxxxxxxx (§332) xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx (§333), pokud pachatel xxxxxxx xxxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx majetkový prospěch x soud xx xx xx, že xxxxxx část xxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v době xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx jeho xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx pachatele xxxxxxx x souladu se xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx mohla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud pachatel xxxxxxx xxx

x) převedl xx jinou osobu xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx zabrání, xxxx xx taková věc xxxx získána x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx sám xxxx xx xxxxxxx x osobami blízkými xxxxxxxxxx majetkovou xxxxx, xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx bezplatně xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx do majetku xx xxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(3) Xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxxx věci podléhající xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx xxxxx nepoměr xxxx hodnotou xxxxxxx x xxxxxx pachatele xxxxxxxx x souladu xx zákonem xx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxx hrubého xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx ten, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, ji xxxx rozhodnutím x xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxx peněžité xxxxxx, xx do výše, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znaleckého posudku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x užitky xxxx, xxxxx náležejí xxxxx, jíž xx xxxxxx xxx zabírá. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx osoby, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Spis xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx obsahu xx xxxxxxxxxx znaky některého xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx, k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx použité xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, deska, xxxxx, sazba, xxxxxx, xxxxxxx, matrice, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx, které jsou x držení osob xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx přípravě k xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx způsobem, anebo xxx xxxxxxxxxx rozšiřování xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx spisů podle xxxxxxxx 1 a 2 xx přiměřeně xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich obsahu xx xxxx xxx xxxxxxx některý xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx okolnosti, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx spisů xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx zabrání

(1) Xxxxxxx xxx, xxxxxxx část xxxxxxx, zabraná xxxxxxxx xxxxxxx, zabraný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x nim xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx uložení xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx majetku a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4; xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx až xx xxxxxxx povinnosti xxxxx §101 xxxx. 4, a xxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx, xx do právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx (§101 xxxx. 5).

XXXXX XX

XXXXXXXXX ODSOUZENÍ

§105

Podmínky xxxxxxxxx odsouzení

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx výkonu xxxx prominutí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně

a) xxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) pěti xxx, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx odnětí xxxxxxx převyšujícímu jeden xxx,

x) xxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednoho xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx o odsouzení x ztrátě xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx uvedená x odstavci 1 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxx uvedený xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx výkonu svým xxxxx dobrým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odsouzeného nebo xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1.

(4) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxx vykonán dnem, xxx odsouzený byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx délkou trestu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxx vedle sebe, xxxxx xxxxxxxxx zahladit, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx dobu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx případ, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx trestů, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se xx pachatele hledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(7) I x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx vykonáno xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tam, xxx trestní xxxxx xxxxxxx, že xx xx pachatele xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxx zahlazení

Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hledí se xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§129) xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxx spáchal xxxxxx se členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Skutečnost, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pachateli xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx let. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx xxx.

§109

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost mladistvých x sankce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tento zákon x xxxxx povahy xxxx i zákon x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx.

§111

X pojmu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx činem xx xxxxxx jen xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokus xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úředního rozhodnutí xxxx smlouvy, x xxxxxxxx dobrovolného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx jeho xxxxxxxx povinnost x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo k xxxxx xxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinen.

§113

K pojmu pachatele

Pachatelem xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x spolupachatel x účastník.

§114

Konkrétní x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení pachatele, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona může xxx jen xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx musí xxx nositelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, postačí, xx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx u xxxxxxxxx xxxxx, jejímž jménem xxxxxxxx jedná. Xxxxxx xxxxxxxxxx se užije x xxxxx,

x) xxxxxxxx x jednání pachatele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) jestliže xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxx úkon, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, neplatný xxxx xxxxxxxx.

(3) Organizátorem, xxxxxxxx xxxx pomocníkem xxxxxxxxx činu uvedeného x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx i osoba, xxxxx nemá xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxx xxxxxxxxxx.

(4) Kde xx x xxxxx xxxxxx mluví o xxxxxx, xxxxxx xx xxx

x) voják x xxxxx službě,

b) xxxxx xxxx činnou službu, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx rozkazu x nedbalosti (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx mezi xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx násilí (§379), xxxxxx vojáka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí (§380), xxxxxx vůči nadřízenému (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx člověka xxxxx §403 odst. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Kde xx v xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx vzdálení

Svémocně xx xxxxxxxx, kdo

a) nenastoupí x xxxxxxx čase x výkonu xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx odloučení xx nepřihlásí kterémukoli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx x trestném xxxx

Xxxxxxxxxxxx x trestném xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxx, skutkovou xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

§117

Veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx čin xx xxxxxxx veřejně, xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšiřovaného xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

Spáchání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx čin xx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx některý ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jestliže xx k xxxx xxxxx xx x xxxx; xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx čin je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx spáchán xx osobě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx bezbrannosti xxxx xxxx xxxxx podobným xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx omylu prostřednictvím xxxxxxxxxxx zařízení

Uvést někoho x xxxx xx xxxxxx něčího xxxxx xxx i provedením xxxxxx do xxx xxxxxxxxx v počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zásahu xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx operace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx využitím takové xxxxxxx či takového xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným.

§121

Vloupání

Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxx.

§122

Ublížení xx xxxxxx x těžká újma xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesných xxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, xxxxxx jen po xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Těžkou xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx je těžkou xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údu,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poškození xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vyvolání xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§123

Duševní porucha

Duševní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, mentální xxxxxxxxx, xxxxx asociální xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiná xxxxx duševní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx uloženou nebo xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx považuje mlčenlivost, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx předpisem. Xx xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Osoba xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxx osoby v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx se pokládají xx xxxxx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní.

§126

Dítě

Dítětem xx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, pokud trestní xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§127

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, člen xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx funkci x xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samosprávy, orgánu xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx policie,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vykonávaných x pověření xxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce,

g) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení x dědictví xxxx xxxxxx komisař,

h) xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx byla ustanovena xxxxx stráží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rybářskou stráží,

pokud xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

(2) X trestní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx vyžaduje, aby xxxxxxx xxx byl xxxxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nejvyšší žalobce x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§128

Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní insolvenční xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx má i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x vyrovnací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxx rozumí osoba, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, xxx xxx zastupovala při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx zajišťovny xxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxx xxx zastupovala.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx i xxxxxxxxx x vyrovnací xxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx zločinecká xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx organizační xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§129x

Xxxxxxxxxxxx skupina

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxx xxxxxxxxx dělba xxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivé xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx zaměřené xx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku nebo xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) xxxx trestného xxxx teroru (§312) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx a xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §361 x 363 xx nepoužijí.

§129a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§130

Xxxxxxxx látka

Návykovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx látky, psychotropní xxxxx x xxxxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ovládací xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx sociální chování.

§131

Veřejná xxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vydaná soudem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxx pověřeným xx zmocněným jiným xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx pravomoci, xxxxxxxxxxx, že xxx x nařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxxxxxx některou xxxxxx xxxxxxxxx skutečnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §348 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx účinky xx xxxxx Xxxxx republiky.

§132

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pohromě, xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx podobným útokům xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxxxxxx energetické xxxx xxxxxxxxxx, podmořský xxxxx xxxx xxxxxxxxx potrubí, xxxxxxxx x sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení, zařízení xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxx součástí xxxxx a drážních xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx dopravě x xxxxxxxx zákazových nebo xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Obydlí

Obydlím xx xxxxxx xxx, xxx nebo xxxx prostora xxxxxxxx x bydlení x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§134

Xxx

Xxxx xx rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxx xxxx xxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxx pachateli

Věc xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x době xxxxxxxxxx o xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx znám.

§135x

Xxxxxxx xxxxxxx činnosti

Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§135x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

§135x

Xxxxx x trestné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu.

(2) Bezprostředním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxx, která byla xxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxxx xxxxxx xx něj, xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx věc, včetně xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos z xxxxxxx činnosti,

b) ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx zhodnocení xxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx věci tvořící xxxxxxxxxxxxx výnos z xxxxxxx xxxxxxxx.

§135x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zvukové x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx znázornění, xxxxxxxxx-xx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§136x

Xxxxxxxxxx systém

Počítačovým systémem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupina vzájemně xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx nebo xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx automatické xxxxxxxxxx xxx. Počítačovým systémem xx xxxxxx i xxxx xxxxxxx, zpracovaná, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, ochrany x xxxxxx.

§136x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. s účinností xx 28.6.2022

§137

Xxxxxxxxx xxxx škody

Při xxxxxxxxx výše škody xx xxxxxxx z xxxx, xx kterou xx xxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxx, x době x x místě xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx škody xxxxxxx, vychází xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x předešlý xxxx.

§138

Hranice výše xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx poškození životního xxxxxxxxx x hodnoty xxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) škodou nikoli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 50 000 Kč,

c) xxxxx škodou škoda xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 100 000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 000 000 Xx x

x) škodou xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx.

(2) Částek uvedených x xxxxxxxx 1 xx užije xxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxxx, nákladů k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxx.

§139

Počítání xxxx

Xxx xxxxx xxxxx spojuje x xxxxxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxx, nezapočítává xx do xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXX X

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxxx až xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx ženě,

c) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na zdravotnickém xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zdraví, xxxx xx jiném, xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xx snaze zakrýt xxxx usnadnit jiný xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§141

Zabití

(1) Xxx jiného xxxxxxx usmrtí v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, zmatku xxxx xxxxxx omluvitelného xxxxx mysli xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx dvou xxxx xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

§143

Usmrcení x nedbalosti

(1) Xxx jinému z xxxxxxxxxx způsobí xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 proto, že xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zákony o xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxx hygienické xxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 3 xxxx xxxxxxx dvou xxxx.

§144

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx pohne x sebevraždě nebo xxxxxx x sebevraždě xxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx sebevraždy, xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx na xxxxx stižené duševní xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

a) xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx nebo tlumočníkovi x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxx, který xxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

g) opětovně xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§146

Ublížení xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx let,

c) xx xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx směřujícího k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, xxxx

x) xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo proto, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§146x

Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx ublížení na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx strachu, xxxxx, zmatku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx až xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx, zmatku xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xx xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 3 na xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxx.

§147

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx z xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxxx, xx hrubě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zákony o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx let.

§148

Ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho zaměstnání, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxxxxx dvou osob xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zákony o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx hygienické xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

Díl 3

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

§149

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx nelidským x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx působí xxxxxx xxxxxxx nebo duševní xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako úřední xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx svědkovi, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým způsobem, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§150

Neposkytnutí xxxxxx

(1) Xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx známky xxxxx poruchy zdraví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx tak xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx jiného, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx osobě, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx známky xxxxx xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ač xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

§151

Neposkytnutí xxxxxx řidičem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx měl xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx utrpěla xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, ač xxx xxxx učinit xxx nebezpečí xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxx nebo xxxxxxx činnosti.

§152

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x lidí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx majetek,

c) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§153

Xxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, nebo

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx šest xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx, xx xxxxx porušil zákony xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx proto, že xxxxx xxxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx se xxxxxxxx za nakažlivé xxxxxx xxxxxx.

§155

Ohrožení xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nákazy xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxx závadnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předměty, jejichž xxxxxx xxxx užití x obvyklému xxxxx xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx majetek,

c) poruší-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx nejméně xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§157

Xxxxxxxxxx zdraví závadnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří x xxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx účelu xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx újmu xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákony xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předmětů.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§159

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx ženy

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx let,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx násilí, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx souhlasem xxxxxxx xxxx

(1) Kdo se xxxxxxxxx xxxxxxx ženy xxxxx přeruší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxx osmnácti xxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) páchá-li xxxxxx čin xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§161

Xxxxx xxxxxxx ženě x umělému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxx pomáhá x xxxx, xxx

x) své xxxxxxxxxxx sama xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx újmě xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x smrti těhotné xxxx.

§162

Xxxxxxx xxxxxxx ženy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx ženu x xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 vůči xxxx xxxxxx osmnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těhotné xxxx, xxxx

x) přispěje-li xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxx u xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx těhotné xxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx žena, xxxxx xxx těhotenství xxxx xxxxx přeruší xxxx x xx xxxxxx požádá xxxx xx xx dovolí, xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxx, a xx ani podle xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx odebrání xxxxx x orgánů

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx těla xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nabídne, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, buňku xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgán x xxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxxxx tkání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx násilí nebo xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx,

x) spáchá-li takový xxx zneužívaje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx šestnáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx sebe xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§165

Nedovolené xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede z xxxx xxxxxxx člověka xxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§166

Xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poskytne xxxxxx xx odběr tkáně xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx let.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxx x provedením transplantace xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nebo si xx xxxxxx úplatu x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxx spáchán xxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) dojde-li x souvislosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§167

Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx embryem x xxxxxxx genomem

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx linií, xxxx

x) přenese xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx živočišného xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx embrya pro xxxx účel než xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx vytvořené xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx živočišného xxxxx, xxxx

x) kdo xxxxx xxxxxxx na lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx manipulace xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx jedince (reprodukční xxxxxxxxx).

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX SVOBODĚ X XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx proti svobodě

§168

Obchodování x lidmi

(1) Kdo xxxxxxx, zjedná, xxxxx, xxxxx, xxxxx, dopraví, xxxxxx, zadržuje, xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx

x) jiným x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx formám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x takového jednání,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxx osobu xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy xxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx omylu, tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, ukryje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx užito

a) jiným x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výrobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx orgánu x xxxxxx xxxx,

x) k xxxxxx v ozbrojených xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx nevolnictví, nebo

e) x nuceným xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vykořisťování, xxxxx

xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu, xxx jiného bylo xxxxx k xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx spojení x organizovanou skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx deset xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 smrt.

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§169

Svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx odměnu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§170

Zbavení osobní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xx skutečně nebo xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§171

Omezování xxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem fyzické xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx zavleče xx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx ho xxxxxxx, aby xx xx České republiky xxxx xx jiného xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx od xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin na xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo domnělou xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou újmu xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§173

Loupež

(1) Kdo xxxxx xxxxxx užije xxxxxx xxxx pohrůžky bezprostředního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§174

Xxxxx rukojmí

(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxx anebo xx mu xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, opominul xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) je-li xxx takovém xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob,

d) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou násilí xxxx pohrůžkou jiné xxxxx xxxx xxxx, xxx něco konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx těhotné xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx povinnosti, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo proto, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f), xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) nutí xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkonu,

b) xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

a) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx.

§177

Útisk

(1) Xxx xxxxxx xxxx, zneužívaje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§178

Porušování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vnikne xx obydlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxx xxxxxxx sdružování x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pořadatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

Díl 2

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§180

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx vážnou xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxx xxxxx týkají, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zveřejní, sdělí xxxx zpřístupní xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, xxx se osobní xxxxx týkají.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§181

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx omylu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xx právech,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jinému xxxx na právech xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.

§182

Xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxxxxxx

x) uzavřeného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datové, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx zprávy posílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx účastníku xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přenosu dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx taková xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo kdokoli xxxx vykonávající komunikační xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takový xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx xxxx dopravovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx neveřejným xxxxxxxx dat, telefonicky, xxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok až xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§183

Porušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně poruší xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx písemnosti, fotografie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx anebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx prospěch, způsobit xxxxxx xxxxx nebo xxxxx vážnou újmu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, příslušnost k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§184

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx značnou xxxxx xxxxxxx xxxx vážnost x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, narušit jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

TRESTNÉ XXXX XXXXX LIDSKÉ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§185

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx násilím xxxx pohrůžkou násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx styku, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx zneužije jeho xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) na xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací detence, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx místě, xxx xx omezována osobní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§186

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx chování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx pachatel, který xxxxxxx jiného x xxxxxxxxxx styku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závislosti nebo xxxxx xxxxxxxxx x x něho vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiném xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 smrt.

(7) Příprava xx xxxxxxx.

§187

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx soulož s xxxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, zneužívaje xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§188

Soulož xxxx příbuznými

Kdo xxxxxx soulož x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§189

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozované xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx na čtyři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místa, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo návštěvu xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx x blízkosti školy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx nebo určeno xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místech, xxxx

x) xxxxxxxx.

§191

Xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, zobrazuje nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Kdo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx dílo

a) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zpřístupňuje xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vystavuje xxxx jinak xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou počítačovou xxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx

x) x úmyslu získat xxx sebe nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§192

Xxxxxx a jiné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx roky.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx jeví xxx dítětem, xxxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 3

a) xxxx člen organizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kořistí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díle, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

a) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§193x

Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx představení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§193a xxxxxx právním předpisem x. 141/2014 Sb. x účinností od 1.8.2014

§193b

Navazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx navrhne xxxxxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx let x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestný xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX A XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx.

§195

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx nemůže xxxxxxx pomoc, a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx smrti nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) na nejméně xxxx osobách.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§196

Xxxxxxxxx povinné xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaopatřovat xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx.

(2) Xxx se úmyslně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx čtyři xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§196a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxx xxxx xxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx motorových vozidel. Xxxx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxx zejména xxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§196x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx neměl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx počal xxxxxxxxxx rozsudek.

§198

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx je v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx delší xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§199

Týrání osoby xxxxxx xx xxxxxxxxx obydlí

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxxxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť surovým xxxx trýznivým způsobem,

b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx, nebo

b) xxxx.

§200

Xxxx xxxxxx x xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx poruchou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úředního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xx pečovat, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxx výchovy xxxxxx

(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx, citový xxxx xxxxxx xxxxx dítěte xxx, xx

x) xxxxx xx k zahálčivému xxxx xxxxxxxxxx životu,

b) xxxxxx xx vést xxxxxxxxx xxxx nemravný xxxxx,

x) xxxxxx mu xxxxxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zavrženíhodným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx poruší svou xxxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxx jinou xxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 ze zavrženíhodné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx takového xxxx xx delší xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx pohlavní xxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pohlavního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx vykoná xxxxxxxx xxxx s dítětem xxxx xx xxxxxxx xxxx pohlavního sebeukájení, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx chování za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx za xx xxxxxxxxx, slíbena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, výhoda xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti mladším xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

§203

Beztrestnost xxxxxx

Xxxx, které xxxx xxxx přijme xx xxxxxxxx xxxx x xxx, své xxxxxxxx sebeukájení, obnažování xxxx xxxx srovnatelné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, není xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

§204

Podání xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxx míře xxxx opakovaně xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx alkohol, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na jeden xxx.

XXXXX X

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX

§205

Xxxxxx

(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxx, xx xx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxx tak xx cizím xxxxxxx xxxxx nikoliv xxxxxxxxx,

x) xxx spáchá xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx pokusí xxxxxxx xx věc násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx spáchá xx xxxx, xxxxxx xx jiný na xxxx nebo xxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxx, xx xx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxx x posledních třech xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu, xx xxxxxxx pohromy xxxx jiné události xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§206

Zpronevěra

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx byla xxxxxxx, a xxxxxxx xxx na cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x byl-li xx takový xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, která má xxxxxx uloženou povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx pohromy nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným činem (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§207

Neoprávněné xxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx malé hodnoty xxxx motorového xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

§208

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxx, xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx xxxx nebytový prostor xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

§209

Podvod

(1) Kdo xxxx xxxx jiného obohatí xxx, xx uvede xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 x byl-li xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx třech xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§210

Pojistný xxxxxx

(1) Xxx xxxxx nepravdivé nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx

x) v souvislosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

b) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx x pojištění nebo xxxx obdobné xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxx předstírá xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx z pojištění xxxx jiné obdobné xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx škodu.

(5) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx poškozeného, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(7) Příprava xx trestná.

§211

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx sjednávání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx věřitele, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, použije prostředky xxxxxxx účelovým xxxxxx xx xxxx než xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x byl-li xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(7) Xxxxxxxx je trestná.

§212

Dotační xxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace, subvence xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx použije, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(7) Příprava xx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx her x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§214

§214 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti

(1) Kdo xxxxxx, xx xxxx xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx věc, xxxxx xx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx osobou, xxxx

xxx takovou věc xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, trestu xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx výkonu, xxxx

xxx xx ke spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx léta, peněžitým xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, která je xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx skutečnou xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xx, xxxxxxxxxx xxxx jiné právo x xx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původu, xxxx

xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx, xxxxx xx větší xxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx k věci, xxxxx xx značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxx x věci, která xx hodnotu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§216x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx

Xxx stanovení xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 x 2 xxxx přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trestní xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§216x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§217

Legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x nedbalosti umožní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x nedbalosti ukryje, xx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo x cizině xxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx zákona,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve vztahu x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx závažného xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§217a

Společné ustanovení

Za trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx pro xxxxx §216 x 217 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§218

Lichva

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx něčího xxxxxxxxx, xx sobě xxxx xxxxxx poskytnout nebo xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hrubém xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx sebe xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx pět let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

c) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§219

Zatajení věci

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx nikoli nepatrné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§221

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při opatrování xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxxx značnou xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx šest xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem škodu xxxxxxx rozsahu.

§222

Xxxxxxxxx věřitele

(1) Xxx, xxx x jen xxxxxxxx, zmaří xxxxxxxxxx xxxxx věřitele tím, xx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx i jen xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) zatíží xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxx neexistující právo xxxx xxxxxxx,

x) předstírá xxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx ve xxxxxx rozsahu, než xxxxxxxx skutečnosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zmenšuje nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx malou, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx odstraní, xxx i xxx xxxx majetku xxxxxxxx, xxxx

x) k majetku xxxxxxxx uplatní neexistující xxxxx xxxx pohledávku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pořadí, xxx xxxx xx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§223

Zvýhodnění xxxxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxxxxx, který xx x úpadku, xxxxx, byť x xxx částečně, uspokojení xxxxx věřitele zvýhodněním xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx malou, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatým povinnostem xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx hrubém xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiným xxxxxx, xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxx majetkovým xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zřídí xxxxxxx, xx xx, xx je x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx v xxxxxxxxxxxx řízení maří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx účel insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlasováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx nebo xx xx slíbit x xxxxxxx se zásadami x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo slíbí x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx insolvenční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxx xxxx xxxx jiného xx škodě věřitelů xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx škodu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xxxx úřední xxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§227

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx x řízení xxxx xxxxxx nebo xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost učinit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§228

Xxxxxxxxx cizí věci

(1) Xxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx cizí xxx xxx, xx xx postříká, pomaluje xx xxxxxx barvou xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rasu, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx domněle bez xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx věci, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx zájem kulturní, xxxxxxx, xx ochraně xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, xxx, xx zničí, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zašantročí vlastní xxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§230

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx informací

(1) Xxx xxxxxxx bezpečnostní opatření, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Kdo xxxxxxx xx počítačového xxxxxxx xxxx nosiče informací xxx, xx

x) neoprávněně xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) data uložená x počítačovém xxxxxxx xxxx xx nosiči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx považována za xxxxx xxxx podle xxxx bylo jednáno xxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx tato xxxx xxxxx čitelná x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) neoprávněně xxxxx xxxx přenese xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx informací nebo xxxxx xxxx zásah xx programového xxxx xxxxxxxxxxx vybavení počítačového xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až čtyři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx počítačovému systému, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx fungování xxxxx, xxxxxx osob, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx poruchu x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§231

Opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxx do xxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, x počítačovému xxxxxxx xxxx k jeho xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx získat xxxxxxx k počítačovému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxx, aby xxx xxxx užito xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx počítačového systému xxxx xxxxxx informací xxxxx §230 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx uložená v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nosiči informací xxxxx, xxxxxxx, pozmění xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx zásah xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat,

a xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx značnou škodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, zákazem xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx nebo jinému xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxx pozmění xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx peníze xxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jako xxxxx nebo platné xxxxx xxxx peníze xxxxx hodnoty,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§234

Neoprávněné xxxxxxxx, padělání x pozměnění platebního xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx jinému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, přijme xxxx přechovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx hotovosti nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx virtuálních aktiv xxxxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") a xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxx sobě xxxx xxxxxx opatří, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx pozmění platební xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx platný, xxxx

xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1, 2 nebo 3 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§235

Udávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx jako pravými, xxx jako xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

§236

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní x xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení nebo xxxx součást, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxx přizpůsobený x xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořený xxxx xxxxxxxxxxxx x padělání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxx výkonu svého xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k výrobě xxxxx určených x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, vyrobí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prvky xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx přechovává,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §233 xx 237 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§239

Ohrožování oběhu xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx tuzemských peněz, xxxx

xxx takové náhražky xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx daně, xxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxx xxxxxxx zkrátí xxx, clo, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, pojistné xx úrazové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx, poplatek nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami,

b) xxxxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx xxxx úřední uzávěru, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.

(4) Příprava xx trestná

§241

Xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatel nebo xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Zvláštní ustanovení o xxxxxx lítosti

Trestní xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§241) xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxx, než xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx

(1) Xxx nesplní svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně, x ohrozí xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx značném xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxxxx, kontrolními páskami xxxx xxxxxx xxxxxxxx x označení zboží xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx jinému neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§245

Xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x předmětů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx nálepky, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vydávané orgánem xxxxxxx moci xxxx xxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uvádí do xxxxx xxxx xxxx xxxxx jako pravých,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx osm let xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Padělání x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poštovní xxxx kolkové známky x úmyslu způsobit xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvádí xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.

§247

Ohrožení devizového xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxxx xx základě krizového xxxxxx xx vztahu x devizovému hospodářství x xxxxxxx tím xxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx vnitřní měnové xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx šest xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

Díl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx závazným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx zboží xx xxxxx s cizinou

§248

Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) klamavé reklamy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx reklamy,

h) xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx

x) ohrožování zdraví xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx tím xxxx xxxx jinému ve xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodářské soutěže xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx, dohodu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž,

kdo x rozporu x xxxxx právním předpisem x veřejných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojišťovnictví, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obhospodařování majetku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx úředním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx, zadavateli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tím xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin opětovně,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx.

§248x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx ceny, dohodě x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx dohodě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2012 Xx. x účinností xx 1.12.2012

§249

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx cenný xxxxx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem xxx xxxxxx zápis.

§250

Manipulace x kurzem xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nesprávnou představu x xxxxxxx, poptávce, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx investičního nástroje xxxx s ním xxxxxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx kvantitativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určujícího xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxxxxx podnikání

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§252

Neoprávněné xxxxxxxxxxx hazardní xxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§253

Xxxxxxxxxxx spotřebitele

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxx xx jakosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx pět let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxx takový xxx x posledních xxxx letech xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx knihy, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx je x xxxx podle xxxxxx xxxxxxx,

xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx knihách, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladech xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx xxx majetková xxxxx jiného xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daně, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zápis xx obchodního rejstříku, xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rejstříku společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti,

kdo x podkladech xxxxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede nepravdivé xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx podkladech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, ač xx x xxxx xxxxx zákona nebo xxxxxxx povinen.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxx sdělí třetí xxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x způsobí xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx větší prospěch, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinak x xxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, tím, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§255a

Zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx účastník xx xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxx uzavře xxxx xx xxxxx x uzavření smlouvy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přednost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soutěžitelů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhlašovatel xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx takovým činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxx potrestán, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx si xx xxxxxx majetkový xxxx xxxx prospěch x xxxxxx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.

§257

Pletichy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx zadáním xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx soutěží tím, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx jiného, xxx xx xxxxxx účasti x zadávacím xxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxxx,

x) jinému poskytne, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží účasti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nevýhodnou xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx osoba x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Pletichy při xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, že

a) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx dražbě,

b) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx prospěch za xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx návrhů xxx dražbě,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx nepravdivého potvrzení x zprávy

Kdo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nepravdivé potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neúplné doklady, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zatají doklady xxxx údaje, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházejících x rozpočtu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržování xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx rozpočtů spravovaných Xxxxxxxxx unií nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx neoprávněně použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx jejím xxxxxx, xxxxxxx pořízený x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx xxxxx jménem anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost hájit xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx poruší xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavlečení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zájmových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx škůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx zvýší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx nemoci.

§262

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technologie xxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx, peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce, a xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxx xx xxxxxx zboží xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx vyvezeno,

b) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx dvojího užití

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx, x xxxx xx vede evidence xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx materiálem xxx povolení nebo xxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx osm xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k významnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx dostane xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§266

Porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zahraniční obchod x vojenským xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx takový xxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx státu, xxx xx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Zkreslení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodu x vojenským materiálem xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx potřebné xxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nevede, xxxx

xxx xxxxx xxxxx xx technického nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§268

Xxxxxxxx práv k xxxxxxxx známce x xxxxx označením

(1) Kdo xxxxx xx oběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx označené xxxxxxxxx známkou, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinému, nebo xxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx účel xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabízí, zprostředkuje, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx jinak opatří xxxx přechovává, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídne xxxx xxxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx prospěchu neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neoprávněně opatřené xxxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx označením x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nabídne, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx xxxxxxx.

§269

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, užitnému xxxxx xxxx topografii xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xx takového činu xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového činu xx xxxxxx xxxxxxx.

§270

Porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx k xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x autorskému xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx podnikání,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) dopustí-li se xxxxxxxx činu xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobí-li tím xxxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§271

Padělání a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx padělá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dílo xxxxxxxx autora, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx takového činu xx velkém rozsahu.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§272

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx majetek x nebezpečí xxxxx xxxxxxx rozsahu xxx, xx xxxxxxxxx požár xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobně xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo sil xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři léta xx osm let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx opětovně x krátké xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 úmyslně xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§273

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx lidi x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx cizí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx velkého rozsahu xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, plynu, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek nebo xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ztíží jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx velkého xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx.

§274

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx následek,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebezpečný, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, nebo

c) xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx uloženého xx takový xxx xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx

Xxx zmaří xxxx ztíží xxxxxxxxx xxxx zmírnění hrozivé xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx se xxxxxxx, xxxx

x) zmaří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§276

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo úmyslně xxxxxxx obecně prospěšné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx provoz xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok až xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§277

Poškození a xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohrozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Poškození xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx geodynamické xxxx,

x) geodetického xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx geodetického bodu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení permanentní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx globálních xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxx ozbrojování

(1) Xxx xxx xxxxxxxx vyrobí, xxxx nebo jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxx xxxx xxxxxx části xxxx xxxx xxxx xx větším množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zbraň xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx účinnosti, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo přechovává xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx malém, xxxxx xxxxxxxx účinnou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx větším xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§280

Vývoj, xxxxxx a xxxxxx zakázaných bojových xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, bojové xxxxxxxxxx nebo výbušniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, výrobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušnin xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 projektuje, staví xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného stavu.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§281

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§281x

Xxxxxx nebezpečná xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí látka xxxxxxxx xx seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§282

Xxxxxxxxxx výroba a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx štěpného xxxxxxxxx

(1) Kdo bez xxxxxxxx, byť x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx obstará xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx bez xxxxxxxx, xxx x z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo jinému xxxxxxx zvláštní štěpný xxxxxxxx nebo předměty xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§283

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxx

(1) Kdo neoprávněně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) ač xxx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

(1) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxx psychotropní látku xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta, zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxx rozsahu.

§285

Nedovolené pěstování rostlin xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rostlinu konopí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx měsíců, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x množství xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§286

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx omamné a xxxxxxxxxxxx látky a xxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx výrobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxxx rozsahu,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§287

Xxxxxx toxikomanie

(1) Kdo xxxxx jiného xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx podporuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx šíří, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxx

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx dítěti xxxxxxxx patnácti xxx.

§288

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem

(1) Xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabízí, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx kdo xxxx jinému použije xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lidském xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči dítěti xxxxxxxx patnácti let, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx let,

d) xxxxxx-xx takový čin xxxx lékař xxxx xxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx smrt,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx více xxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní látku, xxxxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx považují xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285.

(4) Xxxxx nařízením xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxx x anabolickým x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jaké xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §288, a xx se xxxxxxxx xx metodu xxxxxxxxxxx xx zvyšování xxxxxxx xxxxxxx v lidském xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x dopingovým xxxxxxx xx xxxxxx §288.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxx plavidlo x xxxxxx plošinu

§290

Získání xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx plavidla xxxx xx pevné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx plavidlem xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhrožuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§291

Ohrožení bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx nebo civilního xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

§292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl svěřen, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxxxxxxx xxxxx těchto trestů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

XXXXX VIII

TRESTNÉ ČINY XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§293

Xxxxxxxxx x ohrožení životního xxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, vodu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xx xx větším xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx způsobit xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt xxxx je-li k xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky životního xxxxxxxxx,

x) xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx poškodí xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx rozsahu xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx způsobit xxxxxx xxxx na zdraví xxxx smrt anebo xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu.

§294x

Xxxxxxxxx vodního zdroje

Kdo, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§294x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, těžbou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx x již existující xxxxxx, vznik holé xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx celkové větší xxxxx xxxx nebo xxxxxxx lesní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx lesa, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx seč xxxx xxxxxxxxx xx celkové xxxxxx ploše xxxx.

§296

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §293 x 294 se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxxxx jeden xxxxxx vodní xxxxxx x u vodního xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x délky xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx plochou xxxx podle §295 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plocha xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nebo ohrožením xxxx, vody, xxxxxxx xxxx xxxx složky xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx prováděna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx používají nebezpečné xxxxx či xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§297

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, vypustí xxxx, ač je x tomu povinen, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ropné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxx x lodi xxxx jiného námořního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

a) xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo rostlinných xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§298

Neoprávněné nakládání x xxxxxx

(1) Kdo, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx upravující nakládání x xxxxxx tím, xx přepraví odpad xxxx hranice xxxxx xxx oznámení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx oznámení xxxx žádosti o xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpady xxxx xx odkládá, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx odstranění je xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odpadu.

§298x

Xxxxxxxxxxx výroba x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem, xxx x z hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) spáchá xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a planě xxxxxxxxxx rostlinami

(1) Xxx x rozporu s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx, zničí, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx čin na xxxx xxx dvaceti xxxx xxxxxx živočichů, xxxxxxx xxxx exemplářů, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo v xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, poškodí, xxxxxx x přírody, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx jedince silně xxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyhynutím.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx let, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx rostliny.

§300

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, přechovává, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§301

Poškození xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxx, byť x x xxxxx nedbalosti, xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přírody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§302

Týrání xxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxx xxxx na xxxxx veřejnosti přístupném,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx větším xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx týranému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§302x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a tím xxxxxxxx jejich život xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx útrapy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx smrt xxxxxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx počtu zvířat, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§302x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Xxxxxxxxx péče o xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé xxxxxxxxxx zanedbá potřebnou xxxx o xxxxx, xxxxx vlastní xxxx x něž xx xxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx starat, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxx nepatrné xxxx xxxxxx, xx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvěř xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nepatrné, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx xxxxxxx životní xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx účinným xxxxxxxx xxxx x xxxx hájení, xxxx

x) xxx-xx xx takový xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

§305

Xxxxxxxxxxx výroba, držení x xxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxxxxx hospodářských zvířat

(1) Xxx neoprávněně vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xxxx xxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx látku x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, estrogenními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinky, xxxx-xxxxxxxx nebo jinou xxxxx určenou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípravek xxxxxxxxxx xxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx velkém xxxxxxx.

§306

Xxxxxx nakažlivé nemoci xxxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zájmových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§307

Xxxxxx xxxxxxxxx nemoci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx škůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxx takového xxxxxx.

§308

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemoci xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx ve smyslu §306 x 307 x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx základům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo x xxxxx činitelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312) xxxx sabotáže (§314), xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§310

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx osob xxxx smrt,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx trestná.

§311

Xxxxxxxxxxxx útok

(1) Xxx x xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažným xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trpěla,

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetek xxxx veřejné zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pevnou plošinu xx xxxxxxxxx mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx plošina xxxxxxxx, x cílem xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mělčině xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxx xxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vydá xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx způsobí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) vložením xxxx xxxxxxxx dat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, změněním xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kvality nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxx systému, jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx větší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx značnou xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, narušit nebo xxxxxx základní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, opominula nebo xxxxxx,

x) provede xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx člověka x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xx rukojmí xxxx xxxxxxx xxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetek xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxx xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož fungování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x cílem ohrozit xxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zařízení, systému xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje x xxxxx xxxxxxx tím xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx letadla, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plošiny xx xxxxxxxxx mělčině xxxx xxx takovým xxxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepravdivou xxxxxxxxx, xxxx ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

f) vyrábí xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, dováží, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jaderný xxxxxxxx, xxxxxxxx, biologickou, xxxxxxxxx xxxx jinou zbraň, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobné povahy, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxx jaderné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx smrti nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebezpečných látek xxxx xxx xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxxx, xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx zvýší nebo xxxxx xxxx odvrácení xxxx zmírnění,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též propadnutím xxxxxxx, xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx, xx větší xxxxx xxxx zůstal xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx,

x) ohrozí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, jejíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312

Xxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx patnáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výjimečným xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§312x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx založí xxxxxxxxxxxxx skupinu xxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx let, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) jako vedoucí xxxxxxx nebo představitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení §107 x 108 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxx spáchá xxx uvedený v §312a, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §312a, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx agenta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxx na teroristické xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx činu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristické xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx teroristické xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xx moci jiného (§169), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178), xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx (§182), kuplířství (§189), xxxxxx pornografie (§191), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pornografií (§192), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxxx (§205), xxxxxxxxxx (§206), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věci (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti (§216), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku (§227), poškození xxxx xxxx (§228), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), neoprávněného opatření, xxxxxxxx a pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní x xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k označení xxxxx (§244), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§245), xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní hry (§252), zjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (§256), xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), porušení xxxxxxxx x oběhu xxxxx xx styku x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§263), xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího užití (§264), provedení zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx licence (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx a xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx výroby x držení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu (§282), xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx a s xxxx (§283), přechovávání xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§284), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku (§285), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§286), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§288), neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx (§329), xxxxxxx úplatku (§331), xxxxxxxxxx (§332), nepřímého xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2, organizování x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice (§340), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx (§341), xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353), xxxxxxxx xxxxxx, rasy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x nenávisti vůči xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx (§356) xxxx výtržnictví (§358), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx spáchání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založil nebo xxxxxxxx, anebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představitelem xxxxxxxxxxxx skupiny.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx finančně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx podpory x xxxxxxxxx terorismu (§312e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxx x xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx užito, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312e

Podpora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestný xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx nebo trestného xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a) xxxxxx jiného,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx výbušnin, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zbraní, nebezpečných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx poskytne nebo xxxxx odměnu nebo xxxxxxxxxx jinému xxxx xxx jiného anebo xx xxxxxxx odměnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx jako x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), nebo

b) kdo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiného x xxxx xxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxx usnadní xxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku, xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za válečného xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxx.

§312f

Vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) tiskem, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiným xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, nebo

d) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§313

Xxxxxxxx ustanovení

Ochrana xxxxx §311 a 312 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx státu.

§314

Xxxxxxx

(1) Kdo v xxxxxx poškodit ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx funkce xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx

x) mařil xxxx xxxxxxxx plnění důležitého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, hospodářské xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx smrt,

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ohrozí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx zastupování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx v úmyslu xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ač xx xxxxxxx zastupovat Xxxxxx republiku xxxx xxxxxxxxxxx organizaci, jejíž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx x osobou, xxxxx zastupuje zájmy xxxx moci, zneužije xxx pravomoci xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v jednání x xxxxxxxx záležitosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Xxx 2

Trestné činy xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, cizího xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace

§316

Vyzvědačství

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ohrozit nebo xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uvedených xxxxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,

xxx s xxxxxxx xxxxx sbírá xxxxx xxxxxxxxxx utajovanou informaci, xxxx

xxx takovou utajovanou xxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pachateli xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx organizaci, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin, xxxxxx xx byla xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) týká-li xx takový čin xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx tajné".

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyzradit xx xxxxxxxxxx osobě, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx úmyslně nepovolané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Tajné",

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, ačkoli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxx-xx značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajení "Xxxxxx xxxxx", xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx státu

§319

Spolupráce x nepřítelem

(1) Xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xx xxxxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§320

Válečná xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§321

Služba x xxxxxx xxxxxxxxxxx silách

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxx službu xx xxxxxx xxxx ozbrojených xxxxxx jiného státu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§321x

Xxxxx xx nestátní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxxx nestátní xxxxxxxxx skupiny zaměřené xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx tím, xx

x) xx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) jinému poskytne xxxxxxxxx nebo výcvik xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin, xxxxxx, nebezpečných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xx osvojí dovednosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin, xxxxxx, nebezpečných xxxxx xxxx materiálů xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxx x) xxxx b), nebo

d) xxxxxxx do jiného xxxxx nebo xx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx v písmenu x), b) nebo x),

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxx.

§321x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§322

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxx i x nedbalosti, xxxxxx xxxx věcnou xxxxxxxxx xxx obranu xxxxx,

xxx xx úmyslně xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxx

xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxx i z xxxxxxxxxx, maří nebo xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

§323

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx takového orgánu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až osmnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx moci

(1) Xxx xxxxxx vyhrožuje usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením xxxxxx xxxxx

x) v úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx

x) xxx výkon xxxxxxxxx takového xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

§325

Násilí proti xxxxxx xxxxx

(1) Xxx užije xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx

x) xxx výkon xxxxxxxxx úřední osoby,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx velkého rozsahu.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§326

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx výkon pravomoci xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zbraní.

§327

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx, kterou se xxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§328

Přisvojení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhrazeny xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob

§329

Zneužití xxxxxxxxx xxxxxx osoby

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) překročí xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo domněle xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, soudu xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, rozumové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§330

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x nedbalosti

(1) Xxxxxx osoba, která xxx xxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx poruchu x xxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) zajistí-li xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx

§331

Xxxxxxx úplatku

(1) Xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx přijme xxxx xx dá xxxxxx úplatek, nebo

kdo xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx dá xxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xx okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§332

Podplacení

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx úplatek xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xxx xxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxx, nabídne nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jiného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jinému xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx značnou xxxxx xxxxx jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxx.

§333

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx slíbit xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výkon pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx, že xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxx nebo prostřednictvím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx.

§334

Společné xxxxxxxxxx

(1) Úplatkem xx xxxxxx neoprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx jiném zvýhodnění, xxxxx xx dostává xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, x xx kterou není xxxxx.

(2) Xxxxxx osobou xxxxx §331 xx 333 se vedle xxxxx xxxxxxx v §127 xxxxxx též xxxxxxxxx osoba

a) zastávající xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudním orgánu xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudním orgánu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x mezinárodní nebo xxxxxxxxxx organizaci vytvořené xxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxx

x) zastávající funkci x podnikající právnické xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx xx x výkonem xxxxxx xxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxx pravomoc xxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx zájmu a xxxxxxx čin xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bezdůvodnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx jménem xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxx rušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx soudce, xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx značnou škodu, xxxx

x) jiného xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx chová xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx neuposlechne xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo jednání xxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vykázání

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžuje xxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx kterou mu xxxx odňato příslušné xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx takové xxxxxxxxx pozbyl,

b) xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxx xxxxx vyhoštění xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx povolení x xxx vážného xxxxxx xx zdržuje v xxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx, xxxx nedodržuje xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx uložena x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx zmařil xxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x přestupku podle xxxxxx x návykových xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupná xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) drží nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx závažného jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx trestu,

g) bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx jiným xxxxxxxx neoprávněně brání xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx,

x) dopustí se xxxxxxxxx jednání, aby xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) dopustí xx závažného jednání, xxx xxxxxx xxxxx xxxx účel xxxxx,

x) xxxxxxx xx závažného xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxx útěku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx dopustí závažného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx, že

a) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxx, nebo

b) uprchne xxxxxx, z vazby, x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxx, co xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx použita xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx soudem schválené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, včetně xxxxxx styku x xxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx, nebo

kdo se xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

§338

Xxxxxxxxxx vězně

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, navádí xx k xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx.

§339

Xxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel potrestán, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx se xxxxxx xxxx nejméně se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,

e) způsobí xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) spáchá xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, popřípadě xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx pomáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx se přes xxxxx České republiky xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za úplatu,

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx zbraní, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx nejméně xxxx xxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§341

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx, propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§342

Neoprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx soustavně, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx zaměstná xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání cizince, xxxxx xx zdržuje xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx zaměstná xxxx zprostředkuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx a zdržuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§343

Porušení xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx letech

Kdo xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.

§344

Vzpoura xxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx vzepření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx chovanců xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozorčímu xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, nebo

f) xxxxxx takový xxx xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx osob, nebo

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxx obvinění

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x trestného činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx poškodit x zaměstnání, xxxxxxx xxxx rodinné vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxx xxxx zlehčit xxxx xxxxxxx trestný čin, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx svoji povinnost xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§346

Křivá xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek

(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx notářem xxxx xxxxxxx komisařem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx policejním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx komisí Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§347

Křivé xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx tlumočník nesprávně, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx moci xxxx x souvislosti s xxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx xxxx okolnosti, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxx xxxxxxxxx xxxx soudem xxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupcem xxxx xxxx policejním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nesprávně, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx překládá, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx poškodit x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx újmu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§347x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx nebo trestního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxx listinný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxx byl použit xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxxx, xxx xxx použit xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx obvinění (§345), křivé xxxxxxxx x nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx úřední osoba,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx újmu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném, xxxxx xxxx němu plnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou xx podle xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§347x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§348

Padělání a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsah x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx takovou xxxxxxx užije xxxx xxxxxx,

xxx takovou xxxxxxx xxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x úmyslu, xxx xx bylo xxxxx xxxx pravé, xxxx

xxx vyrobí, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jinému opatří xxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x padělání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §312e odst. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f),

x) způsobí-li takovým xxxxx škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§349

Nedovolená xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx a úředního xxxxxxx

Xxx neoprávněně xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§350

Xxxxxxxx a vystavení xxxxxxxxxx lékařské zprávy, xxxxxxx x nálezu

(1) Xxx padělá lékařskou xxxxxx, posudek xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx x řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx řízení, nebo

kdo xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jako pravého,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo jako xxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx soudním xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, posudku xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu.

§351

Maření přípravy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x referendu xxxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx nutí,

kdo xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxxxxx, xxx volil xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x nezávislým vyjádřením xxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x dokladu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx účely nebo x jiném dokumentu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxxx jako pravého,

kdo xxxxxx nesprávně xxxxx xxxxx xx poruší xxxxxxx hlasování, nebo

kdo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravy nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx přípravy xxxx xxxxxx referenda, xx do vyhlášení xxxxxx výsledků,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lidí

§352

Násilí xxxxx skupině xxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx obyvatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx.

(2) Xxx užije xxxxxx xxxxx skupině xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx v odstavci 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx se spolčí xxxx xxxxx ke xxxxxxxx takového xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§353

Xxxxxxxxxx vyhrožování

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxx vzbudit xxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnického zaměstnání xxxx povolání xxxxxxxxxxx x záchraně xxxxxx xxxx ochraně zdraví xxxx xx jiném, xxxxx plnil xxxxx xxxxxxxx povinnost při xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§354

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhledává xxxx osobní blízkost xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezuje xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osobního xxxx xxxxxx kontaktu,

a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx obavu o xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1

x) vůči xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxxxx hanobí

a) některý xxxxx, jeho jazyk, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx pro xxxxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Podněcování k xxxxxxxxx xxxx skupině xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x některému xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx x omezování xxxx x svobod xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rasovou, xxxxxxxx, xxxxxx, náboženskou xxxx jinou nenávist.

Xxx 6

Jiná xxxxxx xxxxxxxxx pořádku

§357

Šíření xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nějakého xxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo zprávu xxxxxxxx v odstavci 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx zprávu, která xx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx samosprávy, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx x činnosti právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§358

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx veřejně xxxx xx místě veřejnosti xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxx, že napadne xxxxxx, hanobí xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§359

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx ostatky, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ostatky nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákonem.

(3) Odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

§360

Xxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest mírnější, xxxx potrestán tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§361

Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx činitel xxxx xxxxxxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 x 108 xx xx pachatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

§362

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §361, xxxx trestný, xxxxxx-xx o organizované xxxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x jiného činu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §361, mohlo xxx ještě odstraněno. Xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §361 trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx spáchání xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxx některou xxxxxxx skupinu podporuje, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §312x xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx činu dopustil x cílem odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx nestává agent, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx další xxxxx trestné xxxxxxxxxxx

§364

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

§365

Schvalování xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx zločin xxxx xxx veřejně vychvaluje xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx jemu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxx xxxxxx.

§366

Nadržování

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx; pomáhá-li xxxx takto pachateli xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx mírnější, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, není xxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxx v xxxxxx

x) xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxxx (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x nedovoleného vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx znaků (§415), xxxx

x) opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxx prospěch.

§367

Nepřekažení xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx hodnověrným xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), zabití (§141), xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví (§145), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a krutého xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§159), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx (§164), xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168), zbavení xxxxxx svobody (§170), xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 x 3, loupeže (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx podle §175 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, xxxxxxxxxx (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx osoby (§198), xxxxxxx podle §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 odst. 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 6, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 odst. 6, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxxx §216 xxxx. 4 a 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255a xxxx. 3, poškození xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §260 xxxx. 5, porušení xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§262), xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx povinnosti x souvislosti x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), vývoje, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx radioaktivní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látky (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx (§283), získání kontroly xxx vzdušným dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx plavidlem x pevnou xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), násilí xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx §323 xxxx. 3 a 4, násilí proti xxxxxx xxxxx xxxxx §325 xxxx. 3 x 4, přijetí xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxx vězňů (§344), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §375 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §377 xxxx. 2 a 3, porušování práv x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxx §382 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zájmů vojáků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §383 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxx (§386), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxx §392 xxxx. 2, xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3, x spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx trest mírnější, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesnází xxxx xxxx xx xxxx nebo osobu xxxxxxx uvedl v xxxxxxxxx xxxxx, ublížení xx zdraví, jiné xxxxxxx újmy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§368

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx trestný xxx vraždy (§140), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), mučení x jiného nelidského x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx rukojmí (§174), xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx opatření, padělání x xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§234), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx a držení xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx dopravním prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), genocidia (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), apartheidu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §415 odst. 3, x takový trestný xxx neoznámí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxx, xxx-xx x vojáka, xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta; xxxxxxx-xx xxxxx zákon xx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, nemohl-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx advokát xxxx jeho zaměstnanec, xxxxx xx dozví x xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx s oprávněním x výkonu zvláštních xxxx, dozví-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x výkonem zpovědního xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §168 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxx x xxxxxx branné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§370

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesplnit xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx šest xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx se dopustí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) sám xx zcela xxxx xxxxxx vyhnout plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosti,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§372

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolávacím xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

§373

Nenastoupení mimořádné xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenastoupí xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná překážka, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Kdo, x xxxxxxx, xx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxx, nenastoupí xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu mimořádnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§374

Nenastoupení mimořádné xxxxxx x ozbrojených silách x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxx, v xxxxxxx, xx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxx, nenastoupí x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx mobilizační xxxxx, xx mu v xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx předpokládaná překážka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx činy xxxxx vojenské podřízenosti x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo odepře xxxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx skupinou vojáků,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxxxxxx, xx by xxx xxxx zmařit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx prostředí, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx státu, xx válečného stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§376

Neuposlechnutí xxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx neprovede rozkaz, x xxx zmaří xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

a) vážné xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotky v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx donutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx osob,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin se xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§378

Xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností,

b) podřízeného xxxx vojáka x xxxxx hodností, xxxx

x) xxxxxx stejné hodnosti x době, xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx jinou službu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání.

§379

Urážka xxxx vojáky xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo násilím xxxx pohrůžkou bezprostředního xxxxxx urazí

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx vojáka x nižší hodností,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 x době, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx xxxxx službu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xx zdraví.

§380

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinou službu, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,

c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§381

Xxxxxx xxxx nadřízenému

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx nadřízenému

a) v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx situace.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§382

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx právech xxxx svévolně xxxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) spáchá-li takový xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ublížení xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se zbraní,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§383

Xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo s xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x nižší xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx úsluhám xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo svévolně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Odnětím svobody xx jeden rok xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx jiném xxx jeho skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx způsobem xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx stavu nebo xx bojové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Příprava xx trestná.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx

§384

Xxxxxxxx se xxxxxx služby

(1) Xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx v úmyslu xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx situace.

§385

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace xxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxxxx vykonávat službu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx.

§386

Zběhnutí

(1) Xxx xx xxxxxxxx vzdaluje v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§387

Svémocné xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx takový čin xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx dny x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx svémocně xxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 24 xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx šest xxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxx

xxx se při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaluje po xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx let.

Xxx 3

Trestné činy xxxxx xxxxxxxxxxx strážní, xxxxxxx nebo jiné xxxxxx

§388

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx služby xxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx návykovou xxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení státu, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§389

Porušení povinnosti xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx službě xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vojenský xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výkon strážní xxxx xxxx obdobné xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx situace x xx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§390

Porušení xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx xxx povinen xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx bojové xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx obraně vzdušného xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx xxx xxxxxxx zabránit.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx

§392

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§393

Xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží použitelnost xxxxxxxxxx materiálu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vojenský xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účelu, pro xxxxx xxxx určen, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx zneužije xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povinností,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na tři xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx bojeschopnosti ozbrojených xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§394

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx za bojové xxxxxxx xx zbabělosti xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdá xx zajetí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx.

§395

Xxxxxxxxx xxxxxxxx úkolu

(1) Xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bojový xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§396

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu

(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opustí xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vojenskou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx trestná.

§397

Xxxxxx vojáků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříteli

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx situací, xxxxxxxxx xxxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§398

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplněním uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 x xxxxx, pro který xxxx určen, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§399

Společné xxxxxxxxxx

Xx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x ustanovení x xxxxxxxxx činech xxxxxxxxxxxxxx rozkazu (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), urážka xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), urážka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx nadřízenému (§381), xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx (§389) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx jiné xxxxxx (§390).

XXXXX XXXX

XXXXXXX ČINY XXXXX LIDSKOSTI, XXXXX XXXX X VÁLEČNÉ XXXXXXX ČINY

Díl 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx

§400

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx některou xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidí

a) xxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx přivodit jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničení,

b) provede xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do druhé, xxxx

x) způsobí příslušníkovi xxxxxx skupiny těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§401

Xxxx xxxxx lidskosti

(1) Xxx se v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obyvatelstvu xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přesunu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx sexuálního xxxxxx,

x) perzekuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx, národnostním, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo náboženském xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx nebo z xxxxxx podobného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zbavení xxxxxx xxxxxxx, zavlečení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmizením xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§402

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxx apartheid nebo xxxxxxx, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx diskriminaci xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx až dvanáct xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvrhne-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§403

Xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx založí, podporuje xxxx propaguje xxxxx, xxxxx prokazatelně směřuje x potlačení xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx hlásá xxxxxxx, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx xx třídní xxxx xxxx zášť vůči xxxx xxxxxxx osob, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§403a

Šíření díla k xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka

(1) Xxx xx větším xxxxxxx vyrobí, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxx, prodá nebo xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx jiného xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx znázorňuje xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo projevy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §403 xxxx. 1, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až šest xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§403x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§403x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx §403a není xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do oběhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx vytvoří xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumu, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x obdobným xxxxxx.

§403x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§404

Xxxxxx sympatií x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx člověka

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedenému v §403 odst. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

§405

Xxxxxxxx, zpochybňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx popírá, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ospravedlnit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx lidskosti xxxx xxxxxxx zločiny xxxx zločiny xxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx trestné xxxx

§405x

Xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx řídit xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx akce, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zahájí nebo xxxxxxx útočný čin, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx s Chartou Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, závažností a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§405x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§406

Xxxxxxxx xxxxxx války

Kdo xxxxxxxxxx útočnou xxxxx, xx které xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx války, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§407

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx válce, xx xxxxx se xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo válečnou xxxxxxxxxx xxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§408

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hrozí-li, že xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo je-li xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx,

x) x účastí Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx České xxxxxxxxx, x kterými xxxxxxxxx xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx.

§409

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ozbrojenou xxxx xxxxx České republice xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx styky s xxxx mocí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx dvanáct let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx dodržování je Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Organizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii xxxxx xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) přispěje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, opatření xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxx, dodržování mezinárodního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního xxxxx.

§411

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx boje

(1) Xxx xx války xxxx xxxxxx ozbrojeného konfliktu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového prostředku xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) nařídí xxxxxx xxxx zakázaným xxxxxxxx xxxx sám xxxxx boj xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx dvě xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prostředcích x způsobech xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx operací xxxxxxx obyvatelstvo xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx elektrárnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxx objekt xxxx památku xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§412

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, utečenci, xxxxxxxx, nemocnými, s xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx války xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxx, zejména xxxx, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, anebo takovým xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx civilní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx humanitárních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxx obyvatelstva

(1) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx apartheid xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx, etnické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx jiného ozbrojeného xxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxx naruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zóně xxxxx xxxxxxxx neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oddaluje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajatců,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země,

e) odvádí xxxx xx službě xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx provinění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na deset xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§414

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxx postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx

x) okrádá xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, odnímá, zatajuje xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvacet xxx nebo výjimečným xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§415

Zneužití mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx barev xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znaku Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x konfliktu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu stejného xxxx obdobného xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§416

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zneužije xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stranou v xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxxxx rok až xxx xxx.

(2) Xxx xx války nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxxxx xxxx vlajky příměří, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.

§417

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena xxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx let.

Díl 3

Xxxxxxxx ustanovení

§418

Odpovědnost xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§407), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomoc x kontrolu, jestliže, xxx i x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezabránil, xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xx nepřekazil xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§419

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx zbytek, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx činy, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§419a

Implementace xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1).

§419x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx xxxx §203 trestního zákona.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 45/1973 Sb.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Xx., x zákona x. 290/1993 Xx.

6. Xxxxx č. 175/1990 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Xx.

7. Zákon č. 545/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxx zákon.

9. Xxxxx č. 253/1997 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 92/1998 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších předpisů.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx.

22. Xxxxx č. 120/1962 Sb., x xxxx xxxxx alkoholismu, xx xxxxx zákona x. 37/1989 Xx.

23. Xxxxx č. 482/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx severoatlantické xxxxxxx x Xxxxx x x xxxxx trestního xxxxxx.

24. Xxxxxxxx vlády č. 72/1997 Sb., kterým xx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 10/1999 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 192/1988 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx látkách xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb.

26. Xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., kterým xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx jedy, xxxxxxxxx xxxxxxx x škůdce, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., x nařízení xxxxx x. 444/2003 Xx.

§421

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Topolánek x. r.

Xx. IX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx na odsouzení xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx do xxx 27. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x pravomocným xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jehož xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 357/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 18.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx §102a xxxxxx x. 40/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx výše hrubého xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pachatel xxxxx nebo převedl xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx pachatel xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx odsouzených x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x dohledem x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mění xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. X xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx typu věznice, x kterém nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ostrahou xxxx x návrh xx přeřazení x xxxxxxx s ostrahou xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/2017 Xx. x účinností od 1.10.2017

Čl. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx podílnictví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 zákona x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §163 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. s účinností xx 1.2.2019

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §138 odst. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2020

Informace

Právní xxxxxxx č. 40/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.

Ve xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

181/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2011

330/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2011 s xxxxxxxx §351, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 269/94 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

193/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2012

360/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.12.2012

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.1.2013

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 23.7.2013 sp. xx. Pl. XX 13/12 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §289 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

141/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

86/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 279/2003 Xx., x xxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

165/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

150/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti mládeže xx xxxxxxxxxxx činy x x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

163/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

188/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokazováním xxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.12.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 219/1995 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 18.10.2016

455/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

55/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

58/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2017

204/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 13.8.2017

287/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

315/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., xxxxx ÚS xx dne 26.5.2020 xx. zn. Xx. XX 46/18 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §138 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.7.2020

333/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Xx., x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

206/2021 Xx., xxxxx XX ze dne 27.4.2021 sp. xx. Xx. XX 98/20 xx věci návrhu xx zrušení xxxxx §284, 285 x §289 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.5.2021

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Probační x mediační službě), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.7.2023

417/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

240/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

422/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

429/2022 Xx., terým xx mění xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/36/EU xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx obětí, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/123/ES xx dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX x znečištění x xxxx x x xxxxxxxx sankcí xx protiprávní jednání.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x opatření xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx zemí.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/40/EU xx dne 12. xxxxx 2013 o xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxxxxx unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/62/EU ze xxx 15. xxxxxx 2014 x trestněprávní xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx dne 23. října 2018 x xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/713 ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX.