Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Přeměna trestu domácího vězení §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb., č. 206/2021 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx dne 8. xxxxx 2009
trestní zákoník

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx, jen xxxxx jeho trestnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxx x doba xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xxx čin xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx pro pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx, který xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx čin xxxxxxx.

(3) Xxx pozdějších změnách xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona nejmírnějšího.

(4) Xxx xx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§3

Užití zákona xxxxxxxx x době rozhodování

(1) Xxxxxxxxx xxx uložit xxxx pouze takový xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx rozhoduje.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona účinného x xxxx, kdy xx o ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xx pachatel zcela xxxx zčásti jednání, x když porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v cizině, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měl-li xx xxxxxxx zčásti xxxxxx následek xxxxxx, x když xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li xx xxxxxxx čin xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) jednal-li xx xxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx bez xxxxxx xx to, zda xx xxx xxxxxxxxx x cizině xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx zákona Xxxxx republiky xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrovány x České xxxxxxxxx. Xxxxx spáchání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Zásada personality

Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x trestnost xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xx jejím xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx.

§7

Xxxxxx ochrany a xxxxxx univerzality

(1) Podle xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx trestnost xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxx x pozměnění peněz (§233), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), násilí xxxxx xxxxxx veřejné xxxx (§323), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (§325), padělání a xxxxxxxxx xxxxxxx listiny (§348), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx vlajky x xxxxxxx (§416) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) x tehdy, spáchal-li xxxxxx xxxxxxx čin x cizině xxxx xxxxxx příslušník nebo xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx.

(2) Podle xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxx xxx státní příslušnosti, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx místo spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx zásada univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxx je xxxxxxx i xxxxx xxxxxx účinného xx xxxxx, kde xxx xxxxxxx,

x) pachatel byl xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx předání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestu, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, také tehdy, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx stanovená mezinárodní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx stanoví mezinárodní xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Ustanovení §4 xx 8 se xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Účinky xxxxxxxx cizího xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx tu xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx řízení xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní represe

(1) Xxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xx jejich xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Trestní odpovědnost xxxxxxxxx a trestněprávní xxxxxxxx x xx xxxxxxx lze uplatňovat xxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

§13

Xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx protiprávní xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx označuje xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxx.

(2) X trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx trestní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x zločiny.

(2) Xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na něž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx let.

(3) Zločiny xxxx xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx nejsou xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx; zvlášť závažnými xxxxxxx jsou xx xxxxxxx trestné činy, xx xxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxx 2

Zavinění

§15

Úmysl

(1) Xxxxxxx xxx xx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně xxxxxxx nebo ohrozit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, x xxx případ, xx je xxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxx.

(2) Srozuměním se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x trestním zákoně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx čin xx spáchán x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx přiměřených xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx vzhledem x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx x xxxx.

(2) Trestný xxx xx spáchán x xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti xxxxxx o zřejmé xxxxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxx chráněným trestním xxxxxxx.

§17

Zavinění x xxxxxxxxx xxxxxx přitěžující

K xxxxxxxxx, xxxxx podmiňuje použití xxxxx trestní xxxxx, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, zavinil-li xxx pachatel z xxxxxxxxxx, vyjímaje xxxxxxx, xx trestní xxxxx xxxxxxxx i zde xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, ač x xx vzhledem x okolnostem a x svým osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xx pachatel xxxxx.

§18

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nepředpokládá xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti.

(2) Xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xx pokus xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Kdo při xxxxxxxx činu mylně xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxx je xxxxxxxxxxx, nejedná xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Omylu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx povinnost seznámit xx s příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu, úředního xxxxxxxxxx xxxx smlouvy, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§14 odst. 3), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx trestní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k pokusu xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx přípravy, xxxx

x) xxxxxx o přípravě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx čin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx přes jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele xx xxxx dokonaný xxxxxxx xxx, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dopustil v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedošlo.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, jestliže pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) učinil o xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokusu trestného xxxx, mohlo být xxxxx odstraněno; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx činu xxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přispění k xxxx xxxx přes xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za jiný xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x odstavci 1 spáchal.

Xxx 4

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účastník xxxxxxxxx xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx jednáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx pokusu xx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx za xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je x xxx, kdo x xxxxxxxxx xxxx užil xxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučena trestní xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxx trestný xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx spáchala.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx dvou nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx z nich, xxxx by trestný xxx spáchala xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestném xxxx xxxx xxxx pokusu xx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx trestného činu xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudil x xxxxx xxxxxxxxxx spáchat xxxxxxx xxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odstraněním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx činu, xxxxxxxx při xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx slibem xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).

(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákon nestanoví xxxx jiného.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka zaniká, xxxxxxxx dobrovolně upustil xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastenství, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx trestném xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx trestný xxx, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx v xxxx xxxxxxxx činu nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Nepříčetnost

Kdo pro xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx trestně xxxxxxxxx.

§27

Zmenšená xxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx poruchu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpoznat xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ovládat xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx příčetný.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§28

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx možno xxxx xxxxxxxxx xx daných xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxxx způsobený xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx snášet.

§29

Nutná xxxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx trestním zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx zjevně nepřiměřená xxxxxxx útoku.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, o nichž xxxx osoba xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx činem xxxxxxx.

(2) Svolení xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxx předem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx páchající xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx spáchání xxxx, xx pachatel xxxxxxxxxx, mohl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x svým xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx svolení k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v době xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem x xxxxxxxx lékařské xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx zdraví xxxx usmrcení.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Trestný xxx xxxxxxxx, kdo x souladu x xxxxxxxxx stavem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxx xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrozí xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx, xxxx xx xxx xxx dán x xx v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, zcela xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32

Oprávněné xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151), šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§152), xxxxxx nakažlivé xxxxxx nemoci x xxxxxxxxxx (§153), ohrožování xxxxxx závadnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§156), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx předměty x xxxxxxxxxx (§157), svěření xxxxxx do xxxx xxxxxx (§169), xxxxxxxxx (§172), xxxxx rukojmí (§174), opuštění xxxxxx xxxx svěřené xxxxx (§195), porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220), porušení xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx (§221), porušení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§225), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), poškození xxxx xxxx (§228), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§240), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx zboží xx xxxxx s xxxxxxx (§261), porušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího užití (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx bez povolení xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx (§275), xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), poškození x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§277), xxxxxxxxx geodetického bodu (§278), poškození a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§293), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedbalosti (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněnými xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), neoprávněného xxxxxxxxx x chráněnými xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z nedbalosti (§300), xxxxxx nakažlivé xxxxxx zvířat (§306), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx (§307), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), teroristického útoku (§311), teroru (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), sabotáže (§314), xxxxxxxx zastupování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§317), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§318), xxxxxxx xxxxx (§344), xxxxxxx xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346), xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§347a), xxxxxx poplašné zprávy (§357), nepřekažení xxxxxxxxx xxxx (§367), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx zabráněno; oznámení xx nutno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxx xxxx

x) xxxxxx xxx, xxx-xx o trestný xxx, xx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vypracování xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx deset xxx,

x) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pět let,

d) xxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice trestní xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,

x) xxx léta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x nichž xx xxxxxx znakem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx okamžiku, kdy xxxxxx xxxxxx nastal; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastníkovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx hlavního pachatele.

(3) Xx xxxxxxxxx doby xx nezapočítává

a) doba, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postavit xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx přerušeno,

c) xxxx, xx xxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx (§145), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx souhlasu těhotné xxxx (§159), obchodování x lidmi (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x sňatku (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x sňatku xxxx x strpění xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx spočívajícího x zmrzačení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku (§202) xxxx mladší osmnácti xxx,

x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněného xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou nebylo xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxx, jehož trestnost xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx §8 xxxx. 1,

x) doba xx xxxxxx příkazu x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx pozbytí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx přerušuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx trestný čin, x jehož promlčení xxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx příkazu x xxxxxxx, podáním xxxxxxx x xxxxxxxxx vyžádání xxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxx dohody x xxxx x trestu, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, na který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Přerušením promlčecí xxxx počíná promlčecí xxxx nová.

§35

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx (§403), xxxxxxx sympatií k xxxxx směřujícímu x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx člověka (§404), xxxxxxxx, zpochybňování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx genocidia (§405), x xx x xxxxx byly x xxxxxxxxx spáchány xxxx, xxxxx xx xxxx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311) x xxxxxx (§312), pokud xxxx xxxxxxxx xx takových xxxxxxxxx, xx zakládají xxxxxxx zločin xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxx xxxxxxx xxxx spáchané x xxxx od 25. února 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx deset xxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zproštění xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pronásledováním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA V

TRESTNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx sankcí

Trestními sankcemi xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx trestních sankcí

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sankce. Xxxxxxx xxxxxxx sankce nesmí xxx xxxxxxxx lidská xxxxxxxxxx.

§38

Přiměřenost xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postihující, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx chráněným xxxxxx xxxx poškozených xxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x možnosti jeho xxxxxxx; dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx škodlivé xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxx, xxx sjednal xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nesporné, x xxxxx byl xxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxx x xxxx, xxx významným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx pachatele, xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx pohnutkou, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx stanovení xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§41 x 42), k xxxx, která uplynula xx xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, trvalo-li nepřiměřeně xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, k postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx trestního řízení xxx xxxxxxxxx x x xxxx jednání, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx uloženy xx xxxxx xxxx trestnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak, xxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx činu x xxxxx pachatele xxxxx xxxxxx takový trest, xxxxx xx spolu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X okolnosti, xxxxx xx zákonným xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přitěžující. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx přitěžující xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zákon vyžaduje x xxx zavinění xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx nevěděl, xx x xx xxxxxxxx k okolnostem x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx zákon xxxxxxxx, xxx o ní xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud

a) x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx měrou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přispělo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx též x významu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) x přípravy x zvlášť závažnému xxxxxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx činu xxx x xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x okolnostem x k důvodům, xxx xxxxx k xxxx dokonání nedošlo.

(8) Xxxxxx-xx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxxx majetkový xxxxxxxx, přihlédne x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx; xxxxxxxx xx nevylučují xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některý x xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (§6672), x xx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx vedle jiného xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx uložení peněžitého xxxxxx (§67 xx 69).

§40

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx čin ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x xx xxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx výměry.

(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 bylo xxxxx za současného xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení (§99) dosáhnout xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx pod dolní xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §58 odst. 4, x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Polehčující xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxx

x) xxxxxxx trestný xxx xxxxxx a pod xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx rozrušení, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xxx tlakem xxxxxxxxxx xxxx podřízenosti,

d) spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxxx hrozby nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxx možno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx škodu xxxx xxxx menší škodlivý xxxxxxxx,

x) přičinil xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx dobrovolně nahradil xxxxxxxxxx škodu,

k) xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu spáchaného xxxxx,

x) xxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný x objasňování trestné xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) trestného xxxx xxxxxxx litoval, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§42

Přitěžující xxxxxxxxx

Xxxx jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx zejména x xxxx, že xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x rozmyslem xxxx xx předchozím xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx surovým xxxx trýznivým způsobem, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxx nouze, tísně, xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) trestným činem xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo na xxxxxxx majetku,

h) spáchal xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, osobě xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx nemohoucí a xxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx na zdraví xxxx xxxxx újmu xxxxx xx na xxxxxx úkor xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxx mladší xxxxxxxx xxx, mladistvého xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx krizové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx život, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následek,

l) xxxxxxxx xxxxx získal xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx osobách, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx x xxxxx osobou,

p) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

q) xxx xxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povahy předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx význam xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx dotčen, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx následky, xxxxxxxxx, xx kterých byl xxx spáchán, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxx, x xxx-xx x pachatele xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx x pachatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxx, xxxxxxx-xx léčení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx za xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx většího počtu xxxxxxxxx činů, může xxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx třetinu; xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí ani xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx let x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxx xx do třiceti xxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Vedle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložit x xxxx druh xxxxxx, xxxxxxxx xxxx uložení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx uloží xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxx. Xxxxx x uložením xxxxxxxxxx xxxxxx soud zruší xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Souhrnný trest xxxxx xxx mírnější xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání, xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odsuzujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí i xxxxxxxx, kterým xxxx xx xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dohledem, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x níž xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

§44

Upuštění xx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, má-li xx xx, xx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostatečný.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§116), za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, zruší x tomto dřívějším xxxxxxxx xxxxx x xxxx o pokračujícím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx souběhu, xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxx pokračujícím xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx útoku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x x navazujících výrocích, xxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxx podklad. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx musí xxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání, xxxxxx xxxxxxxx hodnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx rozsudkem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §43 x 44 xx obdobně xxxxx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx trest xx xxxx trestných xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x společném xxxxxx xx pokračování x trestném činu xx užije i xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o společném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydán soudem xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2

Upuštění xx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx přečin, xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx účinnou xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postačí x xxxx nápravě x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx před xxxxxx úplnou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nelze, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na spáchání xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxx jsou-li xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx němž xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx xxx čin xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

§47

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení nebo xxxxxxxxxxxxx detence

(1) Soud xxxx upustit xx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx (§99), xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranu společnosti xxxx xxx trest. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxx, jestliže pachatel xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx ve stavu xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možnostem xxxxxxxx xx pachatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a soud xx za xx, xx zabezpečovací detence (§100), kterou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx trest.

§48

Podmíněné upuštění od xxxxxxxxxx s xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 2 xxxx 3 může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx pachatelem, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx chování pachatele.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví xxxx zkušební xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, aby xxxxx svých sil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace,

b) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x převýchovy,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx návykových xxxxxxx, xxxxx není ochranným xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxx nevhodného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx hazardních xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a sázek,

h) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx výživné xxxx jinou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o uložení xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby.

(7) Neučinil-li xxxx xx xxxxxxx xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx se za xx, xx xx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx vysloveno, xx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx

§49

Xxxxx a xxxx dohledu

(1) Dohledem xx xxxxxx pravidelný xxxxxx kontakt xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "probační xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx pachateli xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx pachateli s xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx život.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředník.

§50

Povinnosti pachatele

Pachatel, kterému xxx uložen xxxxxx, xx povinen

a) spolupracovat x xxxxxxxxx úředníkem xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx stanoví, x plnit xxxxxxxx xxxx dohledu,

b) xxxxxxxxxx xx x probačnímu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx probační xxxxxxx xxxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxxx úředníka x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx soudem uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důležitých xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx probačním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx probačnímu úředníkovi xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx.

§51

Povinnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x vytvořeným xxxxxxxxx xxxxxx, být xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx probační plán xxxxxxxxxx aktualizovat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, kterému xxx uložen xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx předsedu xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přiměřených xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištěné xxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřených xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxx uložil, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxx xxxxxx x výjimečný xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxx

(1) Za spáchané xxxxxxx činy xxxx xxxx xxxxxx tresty

a) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) obecně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx majetku,

e) xxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx držení a xxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxxxx,

x) zákaz xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vojenské hodnosti,

m) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx.

(3) Zvláštním typem xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx xxxxx (§54).

§53

Xxxxxxxx xxxx trestů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin několik xxxxxx, lze uložit xxxxx tento trest xxxxxxxxxx xxxx x xxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxxx i xxxx tresty uvedené x §52. Xxxxx xxxx uložit xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, obecně xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxx, peněžitý xxxxx vedle propadnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vedle xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práce, peněžitý xxxxx, zákaz xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské akce, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx xxxxx nestanoví.

§54

Xxxxxxxxx trest

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx, jednak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uložen xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx trestní xxxxx dovoluje.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxx může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xx xxxxx vysoká xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx pachateli, který xxxxxxx xxxxxx závažný xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 odst. 3, xxxxxx (§312), xxxxxxxxx (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx

x) takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx mimořádně závažný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx xxxx x xxxxxx zavrženíhodné pohnutce xxxx k xxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo není xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx let, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny (§108) xxxx o xxxxxxxxx trest (§54).

(2) Xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §196 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xx podmínky, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se vykonává xxxxx jiného právního xxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

§56

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Nepodmíněný trest xxxxxx svobody xx xxxxxxxx diferencovaně ve xxxxxxx

x) x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx

x) x ostrahou pachatele, x kterého nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx,

x) xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx za xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§108), xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx nejméně xxx let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx věznice xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx odstavce 2 zařazen, xx-xx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxx x povahu xxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou zařadí xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx typech věznic xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho nápravě.

(3) X přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonává xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výkonem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou vykonal xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx x ostrahou. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx trestu.

(6) Xxxx-xx návrhu podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx předchozím xxxxxx.

§57x

Xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x trest xxxxxxxx vězení

Soud xxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přečin xxxxxx trestu v xxxxx xxxxxxxx vězení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx moci rozsudku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x může xx xx něho xxxxxxxx, xx x budoucnu xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx počítá xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx výměrou trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 soud není xxxxx.

§57x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§58

Mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Má-li xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx snížit xxxxx xxxxxx svobody xxx dolní hranici xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx odsuzuje xxxxxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxxx trestnému xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx o xxx pokusil, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx vinu.

(3) Xxx-xx xxx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxx xxxxxxxx trestné činnosti xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx, může xxx trest odnětí xxxxxxx uložen xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xx-xx xxxxxxx rozsudkem, xxxxxx xx schvaluje xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx pět let, xxxx-xx dolní hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxx, xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody alespoň xxx let,

c) pod xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx pět xxx.

(5) Xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §178a odst. 1 xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxx x přípravném xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou způsobilé xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osobu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zda x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jaké xxxxxxxx svým jednáním xxxxxxxx xxxxxxxx. Omezením xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x trestnému xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx dosáhnout xxxxxxx pachatele i xxxxxxx kratšího trvání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x právním omylu, xxx mohl xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§19 xxxx. 2), xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nouze (§28) nebo xxxxx xxxxxx (§29), anebo xxxxxxxxx meze přípustného xxxxxx (§31) xxxx xxxx jiné okolnosti xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 4 přitom xxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3), xx již xxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx uložit xxxxx x horní xxxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx zákoně, xxxxx xxxxx hranice se xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatele xx xxxxxxx.

(2) Horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxx xx do xxxxxxx let xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§60

Domácí xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxx xxxxxxx xx to, xx postačí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) pachatel dá xxxxxxx slib, že xx xx stanovené xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může být xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě a xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx domácího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovat xx po xxxx xxxxxx tohoto trestu x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x tom xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxx.

(4) Soud stanoví xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdržovat x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxxxxxx, k péči x xxxxxxxxx děti x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx svobodě. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo přiměřené xxxxxxxxxx uvedené x §48 odst. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, aby xxxxx svých xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným činem xxxxxxxx, nebo aby xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx trestným xxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých, může xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§61

Přeměna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx poruší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx maří xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxx, x xx x během xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx započatý xxxxx xxx nevykonaného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx jeden xxx odnětí svobody.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxx práce

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx obecně prospěšných xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx; jako xxxxxxxxxx xxxxx může xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací uložen, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(2) Xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx obecně prospěšných xxxxx v době xxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prospěšným xxxxxx xxxxxxxxxxx x údržbě xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx x údržbě xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xx prospěch xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ochranou xxxxxx, požární ochranou, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného.

§63

Xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx od 50 xx 300 xxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx též xxxxx, xxx xxxxx svých xxx nahradil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx přečinem.

(3) Xxx-xx x pachatele ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může soud x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přihlédne xxxx xx stanovisku xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx uložení xxxxxx trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx roku xxx xxx, kdy soud xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Do xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) nemohl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx x době xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxx řádný xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trestu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, jinak maří xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zaviněně xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx nevykonává, může xxxx přeměnit, x xx x během xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x trest odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx x jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx svobody.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x osobě odsouzeného xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx výkonu tohoto xxxxxx xx o xxxx měsíců, x xxxx xxxxxxxxx zavdal xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, a

a) stanovit xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxxx

x) stanovit xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3, xx-xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx výkon xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(4) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx, xxxx xx nebyl odsouzen, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxx xx xxxxxx získat majetkový xxxxxxxx.

(2) Bez xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx xxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Propadnutí xxxxxxx postihuje xxxx xxxxxxx odsouzeného nebo xx jeho xxxx, xxxxxx xxxx určí; xxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jichž xx xxxxxxxx třeba x uspokojení životních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx výchovu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinen pečovat.

(4) Xxxxxxx x propadnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx připadá státu.

§67

Peněžitý trest

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxx x vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pachatele nepodmíněný xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx neukládá.

(3) Jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx a osobě x poměrům pachatele xxxxxxx jiného trestu xxxx xxxxx.

§68

Výměra xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x denních xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 20 x xxxxxxx 730 celých xxxxxxx sazeb.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx x xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx určí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti spáchaného xxxxxxxxx xxxx. Dvojnásobek xxxxx denních sazeb xxxxx však xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Výši xxxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxx trestu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx mohl xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(4) Příjmy xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx denní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx denních xxxxx. Xx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx v přiměřených xxxxxxxxx splátkách; xxxxxx xxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxx.

(6) Peněžitý xxxxx soud xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx byl xxxxxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připadají státu.

(2) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zmařeno xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx, přemění xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné denní xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx trest vykonán xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx věci

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné činnosti xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx může soud xxxxxx, xxx xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx předpisem xxx uvedenou x xxxxxxxx 2, xx xxxxxx x níž xx možno uložit xxxxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxx vždy x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxx právní mocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx propadlé xxxx, xxxxx zahrnuje i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§71

Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel věc, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §70, xxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx znehodnotí, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx. Xxxxxxx věci, xxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx soud stanovit xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx nebo znaleckého xxxxxxx.

(2) Je-li věc xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx podle §70.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx trestní xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx a jestliže xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx není třeba.

§73

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx xxx, dopustil-li xx pachatel trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x touto činností.

(2) Xxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx trestní zákon xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívá v xxx, že xx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ke které xx třeba zvláštního xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx upravuje jiný xxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx

(1) Do xxxx xxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx svobody; započítává xx však xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx zákazu, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem odňato xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesměl xxx tuto činnost xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§74x

Xxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu v xxxxxxxxxxx x držením, xxxxxx xxxx xxxx x zvíře.

(2) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx se xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x zvíře.

§74a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x účinností od 1.6.2020

§74b

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx však xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

§74b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§75

Zákaz pobytu

(1) Xxxx xxxx uložit trest xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx až xxxxx let za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx za trestný xxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxx může uložit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx xxxx v xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxx; rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx nesmí po xxxx výkonu tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx; x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x takovém xxxxxx x nutné xxxxxx záležitosti xx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné společenské xxxx až na xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx pachatel úmyslného xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx akce.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx trest xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx sportovních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x probačním úředníkem xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zakázané xxxx k xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody nezapočítává.

§78

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxx čestných titulů xxxx vyznamenání, odsuzuje-li xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxx čestných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Ztráta vojenské hodnosti

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xx xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx to vzhledem x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnost x xxxxxxxxxxx silách xx xxxxxxx vojína.

§80

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx pachateli, který xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx samostatný xxxx x vedle xxxxxx trestu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obecný xxxxx; xxxx samostatný trest xxxx xxx trest xxxxxxxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx trest vyhoštění xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxx trest xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pachateli xxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pachatel xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x rozporu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rodin,

d) hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx kterého xx xxx xxx vyhoštěn, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx xxxxx Xxxxx republiky povolen xxxxxx pobyt xxxxx xx cizincem s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx je xxxx, které je xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxxx zájmu.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pachatele, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx důvodně xx xx, xx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx řádný xxxxx, není xxxxx xxxx výkonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Zkušební xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx omezení x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný život; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, aby podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení získané xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x pachatele xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx uvedených x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx odsouzení xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§83

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx rozhodne, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx soud vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, i xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx o xxxx xxx dvě léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1, xxxx

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené povinnosti xxxxxxx v §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx dohledu xx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx §4951.

(3) Neučinil-li soud xx jednoho roku xx uplynutí zkušební xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx tom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx vysloveno, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx se osvědčil, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

(5) Rozhodne-li xxxx xxxxx odstavce 1, xx xx xxxxx vykoná, rozhodne xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x poskytnout xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx zkušební xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 podmíněně odložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxx na jeden xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Podmíněně odsouzenému, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx uvedené x §48 odst. 4 xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, školy a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

§86

Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx něhož xxx xxxxxxxx dohled, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx uloženým podmínkám, xxxxxxx soud, že xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx uloženého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ne však x xxxx než xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §85 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující k xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx.

(2) Neučinil-li xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx vysloveno, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil, anebo xx-xx xx za xx, že xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx výkonu xxxxxx.

§87

Xxxxxxx užití xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx uloženým vedle xxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 2 x na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §82 xxxx. 4 xx užije obdobně xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Podmíněné propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po právní xxxx rozsudku, zejména xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svých povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx se od xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx přijme xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) odsouzený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zmírněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

1. kterým xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smrt, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

2. xxxxxx byla xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361),

5. který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného činu xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxx

6. xxxxx xx uveden v xxxxx xxxxx, sedmé, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x odstavci 4,

a xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxx třetinu uloženého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže odsouzený xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx, může ho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svobodu x xxxxxxx, než xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx propuštění xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx ředitele xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx je-li xxxxxx, že by xxxxxxxxx xx propuštění xx svobodu nevedl xxxxx život.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx, přihlédne xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochranného xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zacházení xxxxx §149 odst. 4, nedovoleného přerušení xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx ženy podle §159 xxxx. 3, 4, neoprávněného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §164 odst. 3, 4, xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 odst. 4, 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3, 4, vydírání xxxxx §175 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx podle §185 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx §283 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), styků xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, jakož x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx dvacet xx xx třiceti xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx-xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byla odsouzena, x povahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx závažného zločinu.

(5) Xxxxx odsouzená x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx podmíněně xxxxxxxxxx až po xxxxxxx dvaceti letech xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx, x povahu xxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Zkušební xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxx propuštění

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx dobu x odsouzených xx xxxxxx až xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx může zároveň xxxxxxxx xxx pachatelem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zdržoval x xxxxxx xxxx xx xxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obdobně §4951.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx vedl řádný xxxxx; může mu xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx době xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obcí, státních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, x to x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx. Výkon xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxx xx výměře od 50 xx 200 xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx výměře xx 2 000 Kč xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxx stanovení této xxxxxx přihlédne soud xxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx, že určená xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokázal, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx, xxxxx jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx držení x xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx držení a xxxxx zvířat, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx trestu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx x platnosti, x když odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o tom, xx xx zbytek xxxxxx vykoná, x

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxx neuložený xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x více než xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §89 xxxx. 1 xxxx §90 xxxx. 2, xxxx

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx život.

(2) Xxxxxxxx-xx soud, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx od výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxxxx pobytu nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx nebo zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxx propuštěného xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx se podmíněně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx má za xx, xx xxxxx xxx vykonán dnem, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx propuštění xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx upustí xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88 xxxx. 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx na doživotí xxxx možné.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, přezkoumá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, x shledá-li, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplní xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx vazby x trestu

§92

Započítání xxxxx x trestu

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxxxx xx trestu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x došlo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vzhledem x druhu uloženého xxxxxx započítání možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo souhrnný (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu (§45).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxx předběžné, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx ve stanoveném xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx do trestu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx vazby a xxxxxx vykonaných x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x cizině xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem cizího xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vykonaný xxxxx xx xxxxxx uloženého xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx postupuje xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhrnný (§43) nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu (§45).

(2) Xxxx-xx započítání xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uloženého (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Oddíl 9

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) třicet xxx, xxx-xx x odsouzení x výjimečnému xxxxxx,

x) xxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deset xxx,

x) xxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět xxx,

x) pět xxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná právní xxxx rozsudku x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxx mocí rozhodnutí, xx se xxxxx xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx trest xxxxxxx proto, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odnětí svobody. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, zákaz xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx doba, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx přerušen.

(4) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx,

x) učinil-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx trestu, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxx.

§95

Vyloučení x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx uloženého pro xxxxxxx xxxx uvedené x §35 xx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ochranné xxxxxxxx xxxxx uložit, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxx x nebezpečí, xxxxx xx pachatele x xxxxxxxx hrozí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx poměrům.

(2) Xxxx způsobená uloženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx účelu.

§97

Xxxxxxxx ochranných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx za splnění xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x vedle xxxxxx.

(2) Xxxxx trestu xxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx potřebného xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx je ukládáno, x náležité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jedním x xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx ochranných xxxxxxxx vedle xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ukládání

§98

Druhy xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx výchovy xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx léčení nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx léčení

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx léčení x xxxxxxx xxxxxxxx x §40 odst. 2 a §47 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepříčetnost xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx x jeho xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx zneužíváním; xxxxxxxx xxxxxx však neuloží, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx anebo při xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx léčení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xx nástupu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx zajistí splnění xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx věznici; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx může rozhodnout x xxxx xxxxxxxxxxx x zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ústavní xxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx detenci. Xxx xxxxxxxx §100 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detenci, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxx xxxx účel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx účel. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nejdéle xxx xxxx; xxxxxx-xx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx skončením xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x opakovaně, vždy xxxx xxxxxxx o xxxxx xxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxx na xxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx během xxxx xxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx dosáhnout; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx další trestný xxx, soud x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xx 51. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx, pominou-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §47 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zločinu, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xx uložené ochranné xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxx pachatele s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx životu x xxxx xxxxxxx x xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) pachatel, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx byl xxx xxxxxx závažný xxxxxx spáchaný xxx xxxxxx návykové látky xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx na xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx, že by xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranného léčení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x x přihlédnutím x xxx xxxxxxxxxxx postoji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx, při upuštění xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xx po xxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx výkon xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx přerušuje. Po xxxxxxxx výkonu trestu xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vzdělávacími, xxxxxxxxxxxxx, rehabilitačními a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx přezkoumá, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx pokračování xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx důvody, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x jsou současně xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx ochranné xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx soud upustí, xxxxxxx-xx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §70 xxxx. 2 xxxx. x), může xxxx uložit, xx xx taková xxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze stíhat xxxx odsoudit,

b) náleží-li xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje-li xxxxxxxxxx xxxx nebo majetku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxx xxxxxxx bezprostřední výnos x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx potrestání soud xxxxxxx,

x) xxxxxx nepříčetné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestný,

e) xxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx xxxx xxxxx ji xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Drží-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx xx soud vždy xxxx xxxxxxxx opatření.

(4) Xxxx xxxx místo xxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx možné xxxxxx xx společensky nebezpečnému xxxxx,

x) odstranit xxxxxx xxxxxxxx,

x) odstranit xxxx xxxxxxxx nebo provést xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx dispozice x xxxx,

x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovená xxxxx odstavce 4 xx stanovené xxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxx x zabrání xxxx.

§102

Zabrání náhradní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx 2, ji před xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jinak xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zmaří xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posudku.

§102x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx činem xxxxxx x jiného xxxxxxxxx s dětskou xxxxxxxxxxx (§192), neoprávněného xxxxxxxx k počítačovému xxxxxxx x nosiči xxxxxxxxx (§230), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx a hesla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx (§231), pletich xxx zadání veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx (§258), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 až 4, šíření xxxxxxxxxxx (§287), podplacení (§332) xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx (§333), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx to, že xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti vzhledem x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části majetku xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pachatel xxxxxxx věc

a) převedl xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx ni xxxxxxx věc xxxxxxx x toho xxxxxx, xxx xx vyhnul xxxxxx zabrání, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxx xx xxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx blízkými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x takovou xxx pachatel xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx užívá,

d) xxxxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx určení xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nepoměr xxxx hodnotou xxxxxxx x xxxxxx pachatele xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx známo, xxx se věci, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zabrání xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxx zabrána, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx uložit xxxxxxx náhradní hodnoty, xxxxxx xxxxxxxx částky, xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx znaleckého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxx xxx zabírá. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx věci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx výchovu xx xxxx osoba xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxx spisů x xxxxxxxx

(1) Spis xxxx xxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při znalosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx zákona, se xxxxx §101 odst. 1 xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx již xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx připravován. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx určené ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tiskárna, deska, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, počítačový xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 a 5 xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx nebo xxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doručeny xxxxxxxx.

(3) Zabrání xxxxx xxxx spisů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xx mohl xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebyly v xxxxxxxxxxx případě naplněny, x xxxxxxx xxxxx xxxx spisů je xxxxxxx xxxxx, xxx xx zamezilo xxxxxx xxxxxxxxxxx rozšiřování.

§104

Xxxxxx zabrání

(1) Xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zabraná náhradní xxxxxxx, zabraný xxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx užije xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx části majetku x pro uložení xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4; xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx do splnění xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zabrání věci (§101 xxxx. 5).

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxx

x) patnácti xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx let, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pět xxx,

x) pěti let, xxx-xx x odsouzení x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeden xxx,

x) xxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx propadnutí xxxxxxx, x trestu propadnutí xxxx, x xxxxxx xxxxxx pobytu, x xxxxxx zákazu vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx nebo k xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x odsouzení x xxxxxx čestných xxxxxx xxxx vyznamenání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx délky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vedle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx promlčení xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxx odsouzení na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx nabídnout záruku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x před xxxxxxxxx doby uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx trest xxx vykonán xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx trestu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahlazení toho xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx případ, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx trestů, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(7) X x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx vykonáno xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§106

Účinky xxxxxxxxx

Xxxx-xx odsouzení xxxxxxxxx, xxxxx xx xx pachatele, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX PACHATELÍCH

§107

Pachatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pachatelem xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx (§129) xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ten, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx organizované skupiny xxxx ve spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tomu, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx.

§108

Ukládání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxx xx x pachatele xxxxxxxxx činu spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx §58.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx let. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx upravuje xxxxx x soudnictví ve xxxxxx mládeže. Pokud xxxxx x soudnictví xx xxxxxx mládeže xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VIII

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

§110

Trestní xxxxx

Xxxxxxxx zákonem xx xxxxxx xxxxx zákon x xxxxx povahy xxxx i zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

§111

X xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx něco jiného, xxx příprava x xxxxxxxxx činu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx pachatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx dobrovolného převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo k xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx a svých xxxxxx xxxxxxx.

§113

X xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx, x spolupachatel x xxxxxxxx.

§114

Konkrétní a speciální xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pachatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pachatel musí xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, způsobilosti nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx u xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxxxxxx jedná. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx užije x xxxxx,

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx úkon, xxxxx xxx založit xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 může xxx i xxxxx, xxxxx nemá vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx v tomto xxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxx

x) xxxxx v xxxxx službě,

b) voják xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx neuposlechnutí xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx násilí (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí (§380), xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx (§381), porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx služby (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §403 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xx x tomto xxxxxx mluví x xxxxxxxx službě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase x xxxxxx služby,

b) xx vzdálí bez xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) je odloučen xx bojové situace xx místa výkonu xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx návratu xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxx, byť i x souhrnu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx souvislostí xxxxxxx x souvislostí v xxxxxxxx útoku.

§117

Xxxxxxx spáchání trestného xxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx spáchán

a) obsahem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx třemi osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx se xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, k xxxxxxxxx xxxx zamezení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx u xxxx; xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, cokoli, xxx xx možno xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx násilím x xxxxx, je-li spáchán xx osobě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx bezbrannosti lstí xxxx xxxxx podobným xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx někoho v xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x omyl či xxxxxx něčího omylu xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xx počítačových xxxxxxxxx nebo dat, xxxxxx xx programového xxxxxxxx počítače xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx počítači, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx technického zařízení, xxxxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedeného jiným.

§121

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

§122

Xxxxxxxx xx zdraví x xxxxx xxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxx v poruše xxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, xxxxxx jen po xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx na zdraví xx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) ztráta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) ochromení xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smyslového xxxxxxx,

x) poškození důležitého xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo usmrcení xxxxx,

x) xxxxxx útrapy, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx porucha xxxxxx.

§123

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx porucha xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx asociální porucha xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx duševní xxxx xxxxxxxx odchylka.

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinnost mlčenlivosti

Za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje mlčenlivost, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se podle xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxx vyplývá z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx blízkou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přímém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sourozenec, xxxxxx a xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.

§126

Xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§127

Úřední xxxxx

(1) Úřední xxxxxx xx

x) soudce,

b) xxxxxx xxxxxxxx,

x) prezident Xxxxx republiky, poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, člen xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx odpovědný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx strážník xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce,

g) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) finanční xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, mysliveckou stráží xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx při tom xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx čin byl xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx pravomocí x odpovědností.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní organizace xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx území; tento xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxxx, popřípadě obdobného xxxxxxxxxxxxx soudního orgánu, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

§127a

Státní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

§127x vložen právním xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§128

Insolvenční správce x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Insolvenčním xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx má x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho pravomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx státu, dále xxxxxxxxxx insolvenční správce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§129

Organizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupina xx xxxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx x dělbou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§129x

Xxxxxxxxxxxx skupina

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je společenstvím xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx činností xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx vyznačuje plánovitostí x koordinovaností x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§312) (xxxx jen "teroristický xxxxxxx xxx").

(2) Naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §361 x 363 xx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2017

§130

Xxxxxxxx látka

Návykovou xxxxxx xx xxxxxx alkohol, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxx.

§131

Veřejná xxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx veřejné moci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem v xxxxxx jeho pravomoci, xxxxxxxxxxx, xx xxx x nařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právně xxxxxxxxx skutečnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §348 xx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci nebo xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle mezinárodní xxxxxxx účinky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§132

Obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx veřejné ochranné xxxxxxxx xxxxx požáru, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx pohromě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx a xxxxx podobným útokům xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podmořské xxxxxxx, xxxxxxxx a sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikační x xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně součástí xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dopravních značek x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx nebo xxxx prostora xxxxxxxx x bydlení a xxxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxx.

§134

Xxx

Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení o xxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx něco jiného.

§135

Xxx náležející xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx o ní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx fakticky xxxx vlastník nakládá, xxxx xx oprávněný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věci xxxx.

§135a

Nástroj xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§135x xxxxxx právním předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§135x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx z xxxxxxx činnosti se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Bezprostředním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, která byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, včetně xxxxx x užitků,

a) xxxxx xxxx, byť xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos z xxxxxxx činnosti,

b) xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxxx činnosti, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx zhodnocení xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tvořící xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx činnosti.

§135b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Xxxxx

Xxxxx se xxxxxx xxxxxx, zvukové x xxxxxxxx záznamy, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx jiného.

§137

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vychází z xxxx, za xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x x xxxxx činu xxxxxxx prodává. Nelze-li xxxxx xxxx škody xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx.

§138

Xxxxxxx výše xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxx malou xxxxx xxxxxxxxxx částky nejméně 50 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx částky nejméně 100 000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx částky nejméně 1 000 000 Xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx.

(2) Částek uvedených x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věci.

§139

Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx určité xxxx xxxxxx účinek, nezapočítává xx xx xx xxx, xxx nastala xxxxxxx určující její xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX A ZDRAVÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Kdo jiného xxxxxxx usmrtí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx deset xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xx dvou xxxx xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx pro jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx snaze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin xxxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Kdo jiného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozrušení xx xxxxxxx, úleku, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx mysli xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxx xxxx xxxx osobách,

b) na xxxxxxx ženě, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§142

Xxxxxx novorozeného dítěte xxxxxx

Xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

§143

Usmrcení x nedbalosti

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, že hrubě xxxxxxx zákony o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákony o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx nejméně dvou xxxx.

§144

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x sebevraždě xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx alespoň x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dítěti xxxx na těhotné xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx xxxx xx xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx zdraví

§145

Těžké xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnosti,

e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ochraně xxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx plnil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) na jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) opětovně xxxx poté, co xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxx xx zdraví

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx let,

c) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx.

§146a

Ublížení xx zdraví x omluvitelné xxxxxxxx

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x silném xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx předchozího zavrženíhodného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx těžkou újmu xx xxxxxx x xxxxxx rozrušení ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx omluvitelného xxxxx mysli anebo x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 na xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 3 xxxx.

§147

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z nedbalosti

(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 proto, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx hrubě xxxxxxx zákony o xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

§148

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx hygienické xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

§149

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x krutým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx ženě,

b) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) spáchá-li takový xxx zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeví známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neposkytne xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nehodě, xx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§152

Šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení státu xxxx za válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx osob.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§153

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé nemoci x xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx majetek,

b) poruší-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) těžkou xxxx xx zdraví.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx, že xxxxx xxxxxxx zákony xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx nejméně dvou xxxx xxxxx, xx xxxxx porušil xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, co se xxxxxxxx xx nakažlivé xxxxxx xxxxxx.

§155

Xxxxxxxx pohlavní xxxxxx

Xxx xxxxxx vydá, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx xxxxxx pohlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

§156

Xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx prodej xxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx potraviny nebo xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxx x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx lidskému xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx, veřejný pořádek xxxx majetek,

c) xxxxxx-xx xxxxxxx činem důležitou xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx nebo xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§157

Xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx užití x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx šest xxxxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně ohrožující xxxxx nebo zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx takových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx osob xxxxx, xx hrubě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx život xxxx xxxxxx jiného xxx, xx xx zúčastní xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§159

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxx mladší xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx těhotné xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx nebo xxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx osm až xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx dvou osob.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přeruší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přípustným podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví nejméně xxxx osob nebo xxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§161

Pomoc xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx těhotné xxxx pomáhá x xxxx, aby

a) své xxxxxxxxxxx sama xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 vůči xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxx

x) přispěje-li xxxxxxx činem k xxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§162

Svádění xxxxxxx ženy x xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, aby

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx mladší osmnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx těhotné xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxxx újmě xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx šest let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx dovolí, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx ani xxxxx xxxxxxxxxx o návodci x xxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidskými xxxxxxx x orgány, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x těla xxxxxx xxxxxxx, anebo s xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx závislosti,

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na zdraví, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§165

Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxx obohatit sebe xxxx xxxxxx nakládá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx lidským orgánem x xxxxxxx x xxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx let nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx více xxxxxxx.

§166

Odběr tkáně, orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tkáně xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx transplantace xxx sebe xxxx xxx xxxxxx žádá, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx úplatu x rozporu s xxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) dojde-li x souvislosti s xxxxxxx xxxxx k xxxxx újmě xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx čin spáchán xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) dojde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx.

§167

Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx embryem x xxxxxxx genomem

(1) Kdo x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx embryo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx množství lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx lidský xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx naopak,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx embrya xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu, xxxx

x) kdo xxxxx xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx manipulace xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX OCHRANU XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx svobodě

§168

Obchodování x lidmi

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, přijme xxxx vydá xxxx, xxx ho xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx styku xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pornografického díla,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách,

d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) k xxxxxxx pracím xxxx x xxxxx formám xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx x takového jednání,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx uvedenou v xxxxxxxx 1 za xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omylu, tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, ukryje, xxxxxxxx, přijme nebo xxxx, aby xx xxxx xxxxx

x) jiným x xxxxxxxxxx styku xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx pornografického xxxx,

x) xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) k xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) x nuceným pracím xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrti,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v úmyslu, xxx jiného xxxx xxxxx x prostituci.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx deset xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 smrt.

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx svěří xxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt,

b) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx.

§170

Zbavení osobní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zbaví xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§171

Omezování osobní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx, xxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx odvrací xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, národnost, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§173

Xxxxxx

(1) Kdo proti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§174

Braní xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx rukojmí x hrozí, xx xx usmrtí anebo xx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vážnou xxxx, x xxxxx xxxxxxx jiného, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx deset let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) je-li xxx takovém činu xxxxxxxxx více osob,

d) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, nebo

e) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§175

Vydírání

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxx, znalci xxxx tlumočníkovi x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo proto, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného činu, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx šestnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxx vyznání

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx k xxxxxx xx náboženském xxxxx,

x) xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxx, xxxx

x) jinému x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx brání,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxxx třech xxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx.

§177

Útisk

(1) Kdo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tam xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx činu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx násilí nebo xxxxxxx-xx překážku, jejímž xxxxxx xx zabránit xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx užije xxx xxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x takový xxx spáchá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami.

§179

Xxxxxxxxxx svobody xxxxxxxxxx x shromažďování

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Kdo xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství

§180

Neoprávněné xxxxxxxxx s osobními xxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem veřejné xxxx, x xxxxxxx xxx vážnou xxxx xx právech xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, xxx xx osobní xxxxx týkají, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uloženou xxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx osobní xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) využije xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx se xxx xxxxxxx činu xx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx nebo dopravním xxxxxxxxx,

x) datové, textové, xxxxxxx, zvukové či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x identifikovanému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijímá, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přenosu počítačových xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxx xxxx v jeho xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z počítačového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx data,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému neoprávněný xxxxxxxx

x) xxxxxxxx tajemství, x xxxx se xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určen xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx zavrženíhodné xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, telekomunikační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxx úmyslně xxxxxx xxxxxxx takový xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přenosem xxxxxxxxxxxx xxx, telefonicky, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, počítačových xxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soukromí xxxxxx tím, xx xx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§184

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx měrou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx újmu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXX LIDSKÉ XXXXXXXXXXX X SEXUÁLNÍ OBLASTI

§185

Znásilnění

(1) Xxx jiného násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy donutí x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xx zbraní.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx osobě ve xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx místě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§186

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k obnažování xxxx xxxxxx srovnatelnému xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxxx zneužívaje xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závislosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx a x něho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) na dítěti, xxxx

x) nejméně xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xx výkonu xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v jiném xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx dítěti mladším xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(6) Odnětím svobody xx xxxxx xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§187

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx svěřeném xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§188

Xxxxxx xxxx příbuznými

Kdo xxxxxx soulož x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§189

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx xxxx svede x provozování prostituce, xxxx

xxx kořistí x xxxxxxxxxx provozované xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx na čtyři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 smrt.

§190

Prostituce xxxxxxxxxx mravní xxxxx dětí

(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školy, školského xxxx jiného obdobného xxxxxxxx nebo místa, xxxxx je vyhrazeno xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx organizuje, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostituce x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxx, které xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místech, xxxx

x) opětovně.

§191

Xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx přístupným, zprostředkuje, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx fotografické, xxxxxxx, počítačové, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx násilí xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, zobrazuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohlavní xxxx xx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zpřístupňuje xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx je xxxxx přístupné, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§192

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x dětskou xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, filmové, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx informační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxx, činí xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxx nebo osobu, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx jiným obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§193

Zneužití dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dítěte na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

a) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo

b) v xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§193x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx se účastní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného vystoupení, xx kterém účinkuje xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě léta.

§193a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2014 Xx. x účinností xx 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX RODINĚ A XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx svého xxxxxxxxxx uzavře xxxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx manželství x osobou, která xxx je v xxxxxxxxxx xxxxx.

§195

Opuštění xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxx dítě xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx povinnost xxxxxxx x xxxxx xx sama xxxxxx xxxxxxx pomoc, x xxxxxxx ji tím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xx dítěti xxxxxxx xxx let,

b) opětovně, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§196

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxx zákonnou povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx než xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx čtyři xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx omezení, xxx xx zdržel xxxxxx motorových vozidel. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uloží zejména xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužné výživné xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§196x vložen právním xxxxxxxxx č. 390/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx čin neměl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§198

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx týrá xxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx dobu.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx újmu xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§199

Xxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx týrá xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx společném xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxxxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx nejméně xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takový čin xx delší xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§200

Xxxx dítěte x xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odejme x opatrování xxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx pečovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden rok xx pět xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx unesené xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxx výchovy xxxxxx

(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, ohrozí xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, že

a) svádí xx x xxxxxxxxxxx xxxx nemravnému xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) umožní xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx jinou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx výherním xxxxxx přístroji, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxx xxx a xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx výhry, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx zavrženíhodné xxxxxxxx,

x) pokračuje-li v xxxxxxx takového činu xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx styk x xxxxxxx, pohlavní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx pohlavního uspokojení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx vykoná pohlavní xxxx x dítětem xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chování za xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti mladším xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§203

Xxxxxxxxxxxx dítěte

Dítě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ním, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obnažování xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výhodu xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§204

Xxxxxx alkoholu dítěti

Kdo xx xxxxx xxxx xxxx opakovaně xxxxx, xxxx nebo poskytne xxxxxx alkohol, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

§205

Xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx jí xxxxxx, x

x) způsobí tak xx cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx spáchá xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx věc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx na xxxx xxxx při xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx si xxxxxxxx xxxx věc tím, xx xx xx xxxxxx, a byl xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem značnou xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§206

Zpronevěra

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx věc, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx na cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x byl-li xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§207

Neoprávněné užívání xxxx xxxx

(1) Xxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx takové věci, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, přechodně xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, která xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

§208

Xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx k xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx, xxx xxxx nebytový prostor xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§209

Podvod

(1) Kdo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx x omyl, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxx-xx xx takový xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx pohromy nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx lidí, veřejný xxxxxxx nebo majetek, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx umožnit nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x uzavíráním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pojistné xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx-xx za takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx škodu.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx xxx sjednávání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nikoli malém xxxxxxx, použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx než xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo potrestán.

(4) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 větší xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody na xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(7) Xxxxxxxx je trestná.

§212

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomocí xxxx příspěvkem na xxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech odsouzen xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx osoba, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxxx nepoctivých her x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hru xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech odsouzen xxxx potrestán.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 větší xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§214

§214 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx osobou, xxxx

xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx, xxx xxxxxx trestnímu xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v cizině, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo utajuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, pohyb, nakládání x xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x ní, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxx

xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spolčí,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx x věci pocházející xx zločinu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, xxxxx xx větší xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx větší xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx, xxxxx má značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§216x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx x výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trestní xxxxx xx xxxxx trestný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019

§217

Legalizace xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx umožní xxxxxxx původ xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx větší xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx vztahu k xxxx pocházející ze xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxx, xxxxx má xxxxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§217x

Xxxxxxxx ustanovení

Za trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx §216 x 217 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx byl xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§218

Xxxxxx

(1) Xxx zneužívaje xxxx xxxxxxxx slabosti, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, lehkomyslnosti xxxx xxxxxx rozrušení, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx převede,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§219

Zatajení věci

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nepatrné xxxxxxx, která xx xxxxxxx do jeho xxxx xxxxxxx, omylem xxxx jinak xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx poruší podle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx jinému xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy poškozeného, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx rozsahu.

§221

Porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedbalosti

(1) Kdo x xxxxx nedbalosti xxxxxx podle zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx opatrování xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx způsobí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxx měsíců xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo, xxx x jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx odstraní, xxx i jen xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx svou pohledávku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) zatíží xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, nebo ji xxxxxxxx,

x) předstírá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) předstírá xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxxx tím xx xxxxx majetku škodu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx, xxx x xxx částečně, xxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx

x) zničí, poškodí, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo odstraní, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neexistující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hodnotě xx xxxxxx pořadí, xxx xxxx má,

a způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx jinému xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxxx věřitele

(1) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x úpadku, xxxxx, byť i xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýhodněním xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 škodu velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) činí vydání xxxxx nepřiměřená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spravuje xxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx neodpovídá xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx účelem,

d) xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx, xx to je x hrubém nepoměru x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo, byť x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xx ví, xx je x xxxxxx, x xxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx škodu.

(4) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx hrubě ztěžuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x hlasováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx si xx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xx slíbit xxx xxxx xxxx jiného xx xxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxxxx škodu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx odmítne xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§228

Poškození xxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx neupotřebitelnou xxxx xxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx xxxx xxx tím, xx xx xxxxxxxx, pomaluje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx, znalce nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxx jiného xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx požívá ochrany xxxxx jiného právního xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§229

Xxxxxxxxxx vlastnictví

Kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx větší hodnoty, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§230

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx neoprávněně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxx x jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx x počítačovému xxxxxxx xxxx x xxxxxx informací x

x) xxxxxxxxxxx užije xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) data xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxx, poškodí, změní, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) padělá xxxx pozmění xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tak, xxxx xx xx xxxx xxxx pravá, bez xxxxxx na to, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x srozumitelná, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx počítačového systému xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx učiní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxx počítače xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

a) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx újmu xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx x činnosti orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) získá-li takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§231

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxx x počítačovému xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. b), x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 1, 2 vyrobí, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zpřístupní, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k neoprávněnému xxxxxxxx xx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxx části, xxxx

x) počítačové heslo, xxxxxxxxxx kód, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podobný xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxx sebe nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.

§232

Xxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxxxx systému x xx xxxxxx informací x zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce nebo xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx uložená v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx informací xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx učiní neupotřebitelnými, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

x xxx způsobí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx měně a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxx xxxx prvky xxxxx sloužící k xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v úmyslu xxxx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxx udá xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx let.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, přijme xxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx šek xxxx záruční šekovou xxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxxxxxx použije xxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xx deset xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1, 2 nebo 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx velkém xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§235

Udávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx pravé, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§236

Xxxxxx a držení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, nabízí, prodá, xxxxxxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxx sloužících x xxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx anebo vytvořený xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz

(1) Xxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu xx zákonem, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxx padělání, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxx xxxxx padělání xxxx nebo jinému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx ve značném xxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx pět xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§238

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §233237 xx xxxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§239

Ohrožování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takové náhražky xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx zkrátí xxx, xxx, pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xx úrazové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na některé x xxxxxx povinných xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami,

b) xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná

§241

Xxxxxxxxxx daně, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x podobné povinné xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§242

Zvláštní ustanovení o xxxxxx lítosti

Trestní odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§241) xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx páskami xxxx jinými předměty x xxxxxxxx xxxxx xxx daňové účely xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx opatřit sobě xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dováží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx označení pro xxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx velkého rozsahu.

§245

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, nebo

kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxx jako xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx neoprávněný prospěch, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx sebe nebo xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§247

Ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě krizového xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči zahraničí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx zákazem xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomiky x xxxxx xxxxx ve xxxxx s cizinou

§248

Porušení xxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx soutěže

(1) Xxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx reklamy,

b) xxxxxxxxx označování xxxxx x služeb,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku, xxxxxxx xx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podplácení,

f) xxxxxxxxxx,

x) srovnávací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x životního xxxxxxxxx,

x xxxxxxx tím xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx x rozdělení trhu xxxx xxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu, činnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pojišťovnictví, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla obezřetného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx tím xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx soutěžitelům nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx jinému xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§248a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx uložení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx ceny, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§249

Neoprávněné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prospěch xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx xxxx splněny xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx zápis.

§250

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přijetí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo jinému xxxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, indexů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, zadá xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx představu x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx nebo kurzu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxxxx xx organizovaném trhu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx výrobní, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

§252

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, propaguje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§253

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx uvede xx větším xxxxxxx xx xxx výrobky, xxxxx xxxx služby x xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxx vady,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx pět xxx xxxx peněžitým trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx-xx pro xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx propuštěn.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§254

Zkreslování xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx nevede xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x stavu hospodaření x majetku xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx je x xxxx podle zákona xxxxxxx,

xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiných dokladech xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxx

xxx xxxxxx účetní xxxxx, zápisy xxxx xxxx doklady xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x xxxxxx tak majetková xxxxx jiného xxxx xxxxxx x řádné xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rejstříku, rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x takových xxxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxxxxx sloužících xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx ohrozí nebo xxxxx xx právech xxx, xx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255

Zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxx sdělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxx, x způsobí xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx větší prospěch, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinak x xxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prospěch, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§255x

Xxxxxxxx postavení v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx, společník, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx účastník xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podnikatelů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxx uzavře xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx zadáním xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému škodu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx dodavateli, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, jestliže

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen hodnotící xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, nebo

c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx okolností uvedených x odstavci 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx xx slíbit xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx nebo xx xx slíbit majetkový xxxx jiný prospěch x spáchá takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let.

§257

Xxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx x xxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx soutěží xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx jiného, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx za xx, xx xx xxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx ve xxxxxxx soutěži,

c) žádá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx xx, xx xx zdrží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx zájemcem xxxx xxxxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx vysokou nebo xxxxx xxxxxxxxxx cenu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx pletich xxx xxxxxxx xxxxxx věci xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx to, že xx zdrží xxxxxxxx xxxxxx xxx dražbě, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až deset xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx nepravdivého potvrzení x xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx finanční situaci xxxx jeho majetkových xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx, použije nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jménem xxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx zboží xx xxxxx x cizinou

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx poruší xxxxx, xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxx, xxxxx xxxx průvoz xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx xxxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijících xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo škůdce xxxxxxxxxx rostlin.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx takovým xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§262

Xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx vývozu zboží x technologií xxxxxxx xxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx

(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx vyvezeno,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm let xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého rozsahu.

§264

Zkreslení údajů x xxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx dosáhne xx xxxxxxx nepravdivého nebo xxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxx technologií xxxxxxx užití, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxx xx technického nebo xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx osm xxx, peněžitým trestem xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x významnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dostane xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu.

§266

Xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským materiálem

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxx licence xxxxxxxxxxx vydána, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx materiál xxxxxx xx ciziny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

d) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenskému xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx konfliktu xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx materiálem

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx licence, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxx xx technického nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítače, x němž xx xxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x proti autorskému xxxxx

§268

Xxxxxxxx práv k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx označením

(1) Kdo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně označené xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx takové xxxxxxx nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxx xxxxxx xxxx přechovává, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídne xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx uvede do xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx zaměnitelným nebo xxx tento xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx přechovává.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx ve značném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu.

§269

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslových xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xx značném rozsahu.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx takového xxxx xx velkém xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x databázi

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepatrně do xxxxxxx chráněných xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikání,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xx značném rozsahu.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx xxxx způsobí-li xxx jinému škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

§271

Padělání x napodobení xxxx výtvarného umění

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx autora x xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx původní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx rozsahu.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxxx ohrožující

§272

Obecné xxxxxxxx

(1) Kdo úmyslně xxxxxxx xxxxxx nebezpečí xxx, xx xxxx xxxx x nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx zdraví xxxx cizí xxxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxxxxx rozsahu tím, xx zapříčiní xxxxx xxxx povodeň nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sil xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x krátké xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 úmyslně xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§273

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxx v xxxxxxxxx smrti xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx

xxx x nedbalosti takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) smrt.

§274

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx způsobilost, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx způsobit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři léta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx následek,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxx návykové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) byl-li xx xxxxxx čin x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§275

Porušení povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx důvodu

a) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx mu podle xxxxxx uložena xxxx x xxx se xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxx osobou,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§276

Poškození x ohrožení xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zničí-li, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 písm. x) xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§277

Xxxxxxxxx a ohrožení xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden rok xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody až xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx značku

a) xxxxxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příjem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx polohy.

§279

Nedovolené ozbrojování

(1) Xxx xxx povolení vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx díly nebo xx větším množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx provede konstrukční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxx

xxx padělá, pozmění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytně xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx opatřuje xxxxxx nebo ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu.

§280

Vývoj, výroba x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx určené k xxxxxx, výrobě nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, bojových xxxxxxxxxx xxxx výbušnin xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx užívá.

(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§281

Xxxxxxxxxx výroba a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx, xxx i x xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx xxxxxxx radioaktivní xxxxx nebo vysoce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx určené x xxxx výrobě, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt,

b) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§281x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí látka xxxxxxxx do xxxxxxx 1 x xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§282

Nedovolená výroba a xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx roky xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx i z xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo jinému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo předměty xxxxxx k jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§283

Nedovolená xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xx xxx za takový xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx ve xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§284

Přechovávání xxxxxx x xxxxxxxxxxxx látky a xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém xxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx v množství xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pěstuje v xxxxxxxx větším než xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Kdo xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx než malém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uvedenou x odstavci 1 xxxxxxxxxx omamnou nebo xxxxxxxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx rozsahu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§286

Výroba x držení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx omamné x xxxxxxxxxxxx látky x xxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším rozsahu xxxx dítěti, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§287

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx jiného xx xxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx v xxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxx takové xxxxx jinak podněcuje xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxx

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§288

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx množství vyrobí, xxxxxxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx látku x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou metodu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve značném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let,

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx způsobilá zdravotnická xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx smrt,

b) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx xxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx xxxx ve xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx xxxx houby xx považují xx xxxxxxxx x houby xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx látku xxxxx §285.

(4) Xxxxx nařízením xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §288, a xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §288.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdušný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§290

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, civilním xxxxxxxxx a pevnou xxxxxxxx

(1) Xxx na xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxxx bezbrannosti xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§291

Ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx zmocní nebo xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx byl svěřen, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx výjimečným trestem, xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem, popřípadě xxxxx xxxxxx trestů xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

XXXXX VIII

TRESTNÉ XXXX XXXXX XXXXXXXXX PROSTŘEDÍ

§293

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx způsobit xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx třeba vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§294

Poškození a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem x xxxxx nedbalosti poškodí xxxx ohrozí xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxxxx rozsahu xxxx na větším xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx

xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, že xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxx.

§294a

Poškození xxxxxxx xxxxxx

Xxx, xxx x z xxxxx nedbalosti, xxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, že tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§294x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 330/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx lesních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem způsobí, xxx i xxxxxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx holé xxxx xxxx způsobí xxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx celkové xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hranici xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx lesa, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až čtyři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 opětovně, nebo

b) xxxxxxx-xx těžbou xxxx xxxxx činností xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx lesa.

§296

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §293 x 294 xx xxxxxx území o xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx vodních útvarech, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx plochy x x vodního xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle §295 xx xxxxxx plocha xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx značnou xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx větší xxx tři hektary.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx jiné složky xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx i provozování xxxxxxxx, xx xxxxxx xx prováděna nebezpečná xxxxxxx nebo x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx, xxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§297

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxx x lodi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx a rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.

§298

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx x odpady tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x takovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinak x xxxx nakládá, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) týká-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odpadu.

§298x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu nebo x xx jinak xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami

(1) Kdo x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sobě nebo xxxxxx xxxxxx jedince xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx x xxxxxx xxxxxx čin xx xxxx než dvaceti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, poškodí, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ohroženého xxxxx živočicha nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx živočicha xxxx xxxxx rostoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx.

§300

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxx předpis tím, xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, opakovaně xxxxxx, vyveze nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočicha nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu ve xxxxxx rozsahu než xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§301

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jeskyni, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oslaben xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§302

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx zvíře xxxxxxx xxxx trýznivým způsobem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx na xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového xxxx po delší xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx větším xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx.

§302a

Chov xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx život xxxx jim způsobuje xxxxxx útrapy, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx počtu zvířat, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení x organizovanou skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§302x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Zanedbání péče x xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx zanedbá potřebnou xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx je xxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx trvalé xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx šest xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Kdo neoprávněně xxxx xxxx nebo xxxx x hodnotě xxxxxx nepatrné nebo xxxxxx, xx sebe xxxx xxxxxx převede xxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx zvěř xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx hájení, nebo

e) xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§305

Xxxxxxxxxxx výroba, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x léčivy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx neoprávněně vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, prodá xxxx jinak opatří xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, estrogenními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx nebo jinou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx tím účelem xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxxx,

x) x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx značném rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx rozsahu.

§306

Šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx volně xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§307

Šíření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, byť x z xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx jeden rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 rozšíření takové xxxxxx xxxx takového xxxxxx.

§308

Xxxxxxxx ustanovení

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx považují za xxxxxxxxx xx xxxxxx §306 x 307 x na které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXX REPUBLICE, XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX ORGANIZACI

Díl 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který ve xxxxxxx s xxxx xxxx nebo x xxxxx činitelem xxxxxx xxxxxxx čin rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312) xxxx xxxxxxxx (§314), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx trestná.

§310

Xxxxxxxxxx republiky

(1) Xxx x úmyslu rozvrátit xxxxxxx zřízení, územní xxxxxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xx dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx smrt,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§311

Teroristický xxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přinutit xxxxx xxxx jiný xxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něco konala, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx nebo telekomunikační xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí navigační xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx provozu xxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx informaci, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xxxxx velkého xxxxxxx xxx, xx způsobí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx škodlivý účinek xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, změněním xxxx xxxxxxxxxx dat uložených x xxxxxxxxxxx systému xxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx počítačovému xxxxxxx, xxxxx narušení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, hospodářství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořeného xxxx přizpůsobeného xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažným xxxxxxxx zastrašit obyvatelstvo xxxx protiprávně xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxx nebo zdraví xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, energetické, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx, systém nebo xxxxxxx závisejí, s xxxxx ohrozit tím xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) naruší xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx osobní či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plošiny xx xxxxxxxxx mělčině xxxx xxx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx navigační xxxxxxxx nebo ve xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xx jeho provozu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx lidí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, přepravuje, xxxxxx xx xxxxx dodává xxxx xxxxx výbušninu, xxxxxxx materiál, jadernou, xxxxxxxxxxx, chemickou xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx povahy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, biologické, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) vydá xxxx x obecné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx, xx větší xxxxx xxxx zůstal xxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312

Teror

(1) Kdo v xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§312x

Xxxxx na teroristické xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx skupiny účastní, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxxxx let, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

x) xxxx vedoucí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo představitel xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx znaky organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §107 x 108 xx xx pachatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 neužijí.

§312a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxx spáchá xxx xxxxxxx x §312a, xxxx trestný, xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činu teroristické xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §312a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Voják xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úkoly jako xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §312a xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx podporuje, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx rvačky xxxxx §158 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx dítěte xx moci xxxxxx (§169), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178), poškození xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182), xxxxxxxxxx (§189), xxxxxx pornografie (§191), výroby x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pornografie (§193), xxxxxxx (§205), zpronevěry (§206), neoprávněného užívání xxxx xxxx (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), poškození xxxx xxxx (§228), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx předpisů x nálepkách x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx zboží (§244), xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§245), xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx (§252), xxxxxxxx xxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx soutěži x xxxxxxx dražbě (§256), xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx veřejné xxxxxxx (§257), pletichy xxx xxxxxxx dražbě (§258), xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxx ve xxxxx x cizinou (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx povinností při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x technologií dvojího xxxxx (§264), provedení xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro zahraniční xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (§276), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx štěpného xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx omamné a xxxxxxxxxxxx látky a xxxx (§284), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx (§285), výroby x xxxxxx předmětu x nedovolené výrobě xxxxxx x psychotropní xxxxx a xxxx (§286), výroby a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x hormonálním xxxxxxx (§288), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady (§298), neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami (§299), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§329), xxxxxxx úplatku (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 odst. 2, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx (§340), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx republiky (§341), padělání x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx vyhrožování (§353), hanobení národa, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxx (§356) xxxx xxxxxxxxxxx (§358), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx teroristické xxxxxxx xxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu podpory x propagace xxxxxxxxx (§312e) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312e

Podpora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo veřejně xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestný xxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a) xxxxxx jiného,

b) xxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obdobných xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx spáchání teroristického xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx používání výbušnin, xxxxxx, nebezpečných látek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu poskytne xxxx slíbí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro jiného xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 bude potrestán,

a) xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx České republiky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx účasti xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxx

x) xxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x němu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnadní xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx organizované skupiny,

c) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) vůči xxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx zbraní, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

§312f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Xxxxxxxx ustanovení

Ochrana xxxxx §311 x 312 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§314

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx republiky anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx

x) mařil xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx takového xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zorganizuje-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x mezinárodní organizace

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zničit její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx s osobou, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx xxxx, zneužije xxx xxxxxxxxx jednat xx Xxxxxx republiku xxxx uvedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x důležité xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§316

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx jejichž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxx,

xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx vyzradí,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx let.

(2) Stejně xxxx potrestán, kdo xxxxxx nebo usnadní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až patnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx informace,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx".

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx let xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx utajované informace

(1) Xxx vyzvídá informaci xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobě, kdo x takovým xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxxxx nepovolané xxxxx utajovanou xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx klasifikovanou stupněm xxxxxxx "Přísně xxxxx" xxxx "Xxxxx",

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1, ačkoli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný prospěch xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx se xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx", xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxx obraně xxxxx

§319

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx deset xxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§320

Válečná xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu koná xxxxxx x nepřátelských xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx deset až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§321

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Občan Xxxxx republiky, který x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx službu xx xxxxxx nebo ozbrojených xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.

§322

Porušení xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxx x x nedbalosti, osobní xxxx věcnou xxxxxxxxx xxx obranu xxxxx,

xxx xx xxxxxxx vyhýbá xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx

xxx plnění takové xxxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxx státu.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

§323

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1

a) xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx moci

(1) Xxx xxxxxx vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Odnětím svobody xx na pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní.

§325

Xxxxxx xxxxx úřední xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx

x) v úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) ublíží-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xx šestnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§326

Vyhrožování x cílem xxxxxxx xx úřední xxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x úmyslu xxxxxxx xx výkon pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

§327

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §323326 se poskytuje xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ochrana xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pracující x mezinárodním xxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxx, který xxxx být xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

§329

Xxxxxxxx pravomoci xxxxxx osoby

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný prospěch

a) xxxxxxxx svou pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxx xxxx pravomoc, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pravomoci,

bude xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, národnost, politické xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx moci,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem vážnou xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx zneužívaje bezbrannosti, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx velkého rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§330

Xxxxxx xxxxx úřední xxxxx x nedbalosti

(1) Xxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx poruchu v xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx

§331

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x obstaráváním xxxx obecného xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxx xx dá xxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svým xxxx jiného xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 v úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 x úmyslu xxxxxxx sobě nebo xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§332

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jinému xxxx xxx jiného x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx úplatek xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až šest xxx, xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§333

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, že bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného působit xx výkon pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

§334

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úplatkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvýhodnění, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím souhlasem xxxx xxxxx, x xx kterou xxxx xxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxxx §331333 se vedle xxxxx uvedené x §127 rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákonodárném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x jiném xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx,

x) zastávající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pracující x xxxxxxxxxxxx soudním orgánu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx pracující x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx funkci x podnikající xxxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx xx x xxxxxxx takové xxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxx spojena pravomoc xxx obstarávání xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čin xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu se xxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxx x poškozování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztahů xxxx osob, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx působí xx soudce, aby xxxxxxx své xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x úmyslu

a) xxxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx značnou škodu, xxxx

x) jiného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) opatřit sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zmaří,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vykázání

(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx činnost, která xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxx kterou takové xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx vyhoštění xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx povolení a xxx xxxxxxx důvodu xx xxxxxxx v xxxxx xxxx obvodě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx, xxxx nedodržuje xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx uložena x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx trest xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx, xxx zmařil účel xxxxxx trestu,

f) xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání, xxx zmařil xxxxx xxxx účel xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx

x) dopustí xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx výkon nebo xxxx ochranného léčení xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx, nebo jinak, xxxxxxx útěkem x xxxxxx, pomocí při xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx maří xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxx opakovaného xxxxxxx, aby zmařil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit xxxxxxxx obydlí a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zdržet se xxxxxx do něj xxxx xxxxxxxxx zdržet xx styku s xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s ním.

(3) Xxx zmaří xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx stráži, z xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Kdo xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, xxxxxx xxxxxx styku x xxxxxxx, maří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

kdo xx dopustí závažného xxxxxxx, xxx zmařil xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

§338

Osvobození vězně

(1) Kdo xxxxxxxx vězně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx úřední xxxxx.

§339

Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx se zbraní xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,

c) spáchá xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) způsobí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx voják za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§340

Organizování x umožnění xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní hranice xxxx xxxxxx xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx přepravení xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx x xx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx se zbraní, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx voják xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§341

Napomáhání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§342

Neoprávněné zaměstnávání cizinců

(1) Xxx soustavně, xxxxxxxxx, xx xxxxxx vykořisťujících xxxxxxxxxx podmínek xxxx xx větším rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání cizince, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu vyžadováno, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx měsíců, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx zaměstná xxxx zprostředkuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx a xxxxxxx xx neoprávněně xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx platné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx poruší xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx xxxx.

§344

Vzpoura xxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny xxxxx nebo chovanců xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) těžkou xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§345

Křivé obvinění

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxx lživě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxx xxxx způsobit xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu zakrýt xxxx zlehčit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx, xxxxx vůči xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§346

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx

(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, hrubě xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo jako xxxxxx nebo xxxxxx xxxx soudem xxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx soudním komisařem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

x) uvede xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) takovou xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx újmu.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§347

Křivé tlumočení

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočí nebo xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx před mezinárodním xxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxxx jako soudním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx policejním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347a

Maření xxxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před soudem, xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx listinný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx ví, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, v xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx pozmění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx křivého obvinění (§345), křivé výpovědi x xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx tlumočení (§347), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx vážně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, který xxxx němu plnil xxxxx xxxxxxxxx vyplývající x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx podle xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§348

Padělání a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx obsah x xxxxxx, xxx jí xxxx xxxxx jako xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx x úmyslu, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxx zpřístupní, sobě xxxx jinému xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§349

Nedovolená xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx x úředního xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaku xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§350

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx x řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x trestním, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posudku nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx jako xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx v xxx zamlčí podstatné xxxxxxxxxxx o zdravotním xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, aby xxx xxxx užito x xxxxxx před orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, x xxxxxxxx, občanském nebo xxxxx xxxxxxx řízení, xxxx

xxx užije takové xxxxxxxx xxxxxx, posudku xxxx nálezu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx výkonu volebního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nutí,

kdo xxxxxx xxxx xxx jiného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx hlasovacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, majetkový xxxx xxxx obdobný prospěch, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx vyjádřením xxx vůle,

kdo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volbami xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx jako xxxxxxx,

xxx xxxxxx nesprávně xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxx přípravy xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Xxx 5

Trestné činy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§352

Xxxxxx xxxxx skupině obyvatelů x proti xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxx násilí xxxxx skupině xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx rozsahu pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxx potrestán,

a) xxx xx xxxxxx xxxx srotí ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§353

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx újmou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx důvodnou xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx, znalci nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, nebo

e) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xx xxxxx, xxxxx plnil xxxxx xxxxxxxx povinnost při xxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx.

§354

Nebezpečné pronásledování

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jinou újmou xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx blízkost xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jej x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx o xxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1

x) vůči xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§355

Hanobení národa, xxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxxxx hanobí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skupinu, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx skutečně xxxx domněle xxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx k omezování xxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, etnické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx srotí x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx aktivně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rasovou, xxxxxxxx, třídní, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Díl 6

Xxxx rušení xxxxxxxxx pořádku

§357

Šíření xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxxxx nějakého místa xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx způsobilá vyvolat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudu, orgánu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, nebo xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, xxxxx xx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx jeden rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poruchu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x činnosti xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx xx podnikatelem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§358

Výtržnictví

(1) Kdo se xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zakončení xxxxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

§359

Xxxxxxxx lidských ostatků

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx ostatky, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ostatky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestný čin.

§360

Xxxxxxxx

(1) Kdo se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přivede, xxx i x xxxxxxxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxx, v xxxx xx dopustí xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let; xxxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 se xxxxxxx, přivedl-li xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx trestný xxx, xxxx spáchal xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx spočívá x xxx, xx se xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§361

Xxxxx xx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx organizovanou zločineckou xxxxxxx,

xxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let xxxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx činitel nebo xxxxxxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 x 108 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx.

§362

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §361, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx činu xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §361, xxxxx xxx ještě odstraněno. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Agent, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině xxxxx §361 trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo některou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x §312c xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spáchané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(3) Beztrestným xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxx založil nebo xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Některé xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§364

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx podněcuje x xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§365

Xxxxxxxxxxx trestného xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxx činem

a) pachatele xxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx trest, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sbírku.

§366

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, aby unikl xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxx ochrannému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx oním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx čin uvedený x odstavci 1 xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, ledaže by xxx učinil x xxxxxx

x) pomoci xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trestný xxx vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), apartheidu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), agrese (§405a), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), použití xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků (§415), xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§367

Xxxxxxxxxxx trestného xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx připravuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxx (§141), těžkého ublížení xx zdraví (§145), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a krutého xxxxxxxxx (§149), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§159), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (§164), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 x 3, loupeže (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 3 a 4, neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xxxxx §180 xxxx. 4, znásilnění (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pornografie (§193), xxxxxx svěřené xxxxx (§198), xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 odst. 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 6, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxxx §216 xxxx. 4 x 5, xxxxxxxx x pozměnění xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxxx v obchodním xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255a xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §260 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx dvojího užití (§262), porušení povinností xxx vývozu zboží x technologií xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx licence (§265), porušení xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bojových prostředků (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a vysoce xxxxxxxxxx látky (§281), xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), nedovolené xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx (§283), xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou plošinou (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx (§292), vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), teroristického xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §323 xxxx. 3 a 4, násilí proti xxxxxx xxxxx xxxxx §325 xxxx. 3 x 4, přijetí xxxxxxx (§331), podplacení (§332), xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 2 x 3, organizování x umožnění nedovoleného xxxxxxxxxx státní hranice xxxxx §340 odst. 4, xxxxxxx xxxxx (§344), neuposlechnutí xxxxxxx xxxxx §375 xxxx. 2 a 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §377 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxxx §382 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx hodností xxxxx §383 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxx (§386), ohrožování morálního xxxxx xxxxxx xxxxx §392 xxxx. 2, xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx ohrožujících xxx (§409), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, x spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřekazí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na některý x xxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx trestný, nemohl-li xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesnází xxxx aniž xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ublížení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbavuje pachatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx nepřekažení trestného xxxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), sabotáže (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx v prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) x zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx čin xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit oznámení xxxxxxxxxxx.

§368

Neoznámení xxxxxxxxx činu

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), mučení x jiného xxxxxxxxxx x xxxxxxx zacházení (§149), xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx vývozu zboží x technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§263), xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), nedovolené xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx skupiny lidí (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných operací (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 odst. 3, x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx místo xxxx, xxx-xx x vojáka, xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx tento zákon xx některý z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo spáchá xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nemá xxxxxxx xxxx jeho zaměstnanec, xxxxx xx xxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx duchovní registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s oprávněním x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x spáchání trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 xxxx. 2 x zbavení xxxxxx xxxxxxx (§170) nemá xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX BRANNÉ POVINNOSTI

§369

Maření xxxxxxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nezpůsobilým xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx branné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§370

Xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti

(1) Xxx xx xxxxxxxxx x odvodnímu řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vyhnout xxxxxx xxxxxx povinnosti, nebo

b) xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx branné povinnosti,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§372

Nenastoupení xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx službu v xxxxxxxxxxx silách do 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolávacím xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

§373

Xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx x ozbrojených xxxxxx

(1) Xxx xx základě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenastoupí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu mimořádnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkaze, xx xx x xxx nebránila xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx.

(2) Xxx, v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx vyhlášky nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, ač xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx.

§374

Xxxxxxxxxxxx mimořádné služby x xxxxxxxxxxx silách x xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ač xx x tom nebránila xxxxx zákonem předpokládaná xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.

(2) Xxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx povolávací xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx mobilizační xxxxx, xx mu x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxxxx xxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozkaz, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx vojáků,

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx podstatně ztížit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx ve velkém xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§376

Neuposlechnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx neprovede rozkaz, x tím xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx velkého xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

d) xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx bojové xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx osob,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§378

Xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx vojáka x xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx hodnosti x době, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx strážní, dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo domněle xxx xxxxxxx.

§379

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) nadřízeného xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx hodností,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxx xx xxxxxx.

§380

Xxxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx x době, xxx xxx nebo uražený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§381

Xxxxxx xxxx nadřízenému

(1) Xxx užije násilí xxxx nadřízenému

a) v xxxxxx působit xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x osobním xxxxxxx xxxx ho xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin na xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zbraní,

b) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§383

Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx vojáka nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx omezuje na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy,

b) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na jiném xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§384

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, předstírá nemoc, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.

§385

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x nedbalosti

Kdo xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxx stavu nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z nedbalosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že zneužije xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let.

§386

Xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx službě, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx šest let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxxxx xxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx delší xxx xxx xxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx již xxx x xxxxxxxxx roce xx xxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx dny x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx úkolů, xxxx

xxx xx při službě x xxxxxxxxx svémocně xxxxxxxx xx dobu xxxxx než 24 xxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Kdo xx svémocně vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx čtrnáct xxx,

xxx xx xxxxxxxx vzdaluje xx dobu xxxxx xxx šest xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx důležitých úkolů, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx v zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx

(1) Kdo xx v xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx služby poškodí xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx návykovou xxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§389

Xxxxxxxx povinnosti strážní xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vojenský xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx porušením xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx měl xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx úmyslně xxxxxx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx situace x xx zde xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§390

Porušení povinnosti dozorčí xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxxx xxxx pravidla xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx obraně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určených x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxx povinen zabránit.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

Díl 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§392

Xxxxxxxxxx morálního xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx let xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§393

Xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx bez xxxxxxxxx užije xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx dá souhlas, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkolům xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 sobě xxxx jinému značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxxxxxx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§394

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx malomyslnosti xxxx xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxx let.

§395

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx bez xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx služby xx bojové xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxx let.

(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo odepře xxxxxx zbraně, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxx let.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§396

Xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzbroj xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až dvacet xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§397

Vydání vojáků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx ponechá mu xxxxxxxxx výzbroj, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvacet xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx činy xxxxx služebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§398

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplněním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byť x z nedbalosti, xxxxxxxxx sníží použitelnost xxxxxxxx, výstroje xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 x xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx nebo umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx úmyslně spáchaným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§399

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx sboru se xxxxxxxx i ustanovení x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), urážka xxxxxx stejné hodnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx nadřízenému (§381), xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx (§389) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx (§390).

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX LIDSKOSTI, XXXXX XXXX A XXXXXXX XXXXXXX XXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§400

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx úplně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, náboženskou, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxx do takových xxxxxxxxx podmínek, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) provede xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dětí,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx smrt,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxxxx až dvacet xxx nebo výjimečným xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§401

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxxxxxxx xxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) vyhlazování xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prostituce, xxxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx sexuálního xxxxxx,

x) perzekuce skupiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, národnostním, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobní xxxxxxx, zavlečení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx

x) jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§402

Apartheid x diskriminace xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, etnickou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx třídní xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx diskriminaci xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx lidí xx xxxxxxx životních podmínek, xxxx

x) vystaví-li xxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zacházení.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§403

Xxxxxxxx, podpora x xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx

(1) Xxx založí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxx hlásá xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx skupině osob, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§404

Projev sympatií k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv a xxxxxx člověka

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §403 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

§405

Popírání, zpochybňování, schvalování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxx nacistické, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx válečné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx míru x xxxxxxx xxxxxxx činy

§405a

Agrese

Kdo x postavení, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx některým xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x použití xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvanáct až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§405x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§406

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx útočnou válku, xx které xx xx podílet Xxxxx xxxxxxxxx, x tím xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí války, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx dvacet let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§407

Podněcování xxxxxx xxxxx

(1) Xxx veřejně podněcuje x xxxxxx válce, xx xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx válečnou xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx shromáždění, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiným xxxxxxx účinným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§408

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx válečného xxxxx, hrozí-li, že xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obraně xxxxx xxxxxxxx,

x) x účastí Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§409

Xxxxx ohrožující xxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jež v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ozbrojenou xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx styky x xxxx xxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx dvacet xxx nebo výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx existence Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxx xx svého členství x Organizaci spojených xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící ve xxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) přispěje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských práv xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Kdo xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx použití xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx vede,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx operací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx útok xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síly, xxxx

x) xxxxx xxxx poškodí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přírodní památku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx památku xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, utečenci, xxxxxxxx, nemocnými, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx účinná xxxxxxxx x ochraně osob, xxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dětí, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxx brání, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxxx civilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct let.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx životních potřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx zóně anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelstvu xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx,

x) bezdůvodně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajatců,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) osídluje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx službě xx zbrani, xxxx

x) xxxxxxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxx provinění xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§414

Plenění v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx, na bojišti, x místech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operacemi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ničí, xxxxxxxxx, odnímá, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§415

Zneužití mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx označení Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků xxxx xxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, kdo xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§416

Zneužití xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx za xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx konfliktu zneužije xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx.

(2) Xxx xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlajky xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx.

§417

Ublížení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena xxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§418

Odpovědnost xxxxxxxxxxx

(1) Vojenský nebo xxxx nadřízený xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxx (§405a), přípravy útočné xxxxx (§406), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§407), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), zneužití vlajky x příměří (§416) xxxx ublížení xxxxxxxxxxxx (§417) spáchaný xxxx xxxxxxxxxx, nad kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nepřekazil xxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x takovému xxxxxxx.

(2) Xx trestní odpovědnost x xxxxxxxxx vojenského xxxx jiného xxxxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení x trestní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx čin, xxxxx xxxx trestným xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx trestu se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx čin a xxxxxxxxx se trestný xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx poměrně xxxxxx; xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činů.

§419x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1).

§419x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx.

2. Xxxxx č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx xxxx §203 xxxxxxxxx zákona.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 45/1973 Xx.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/1990 Xx., x xxxxxx x. 290/1993 Xx.

6. Zákon č. 175/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Xx.

7. Zákon č. 545/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx zákon.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx č. 253/1997 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 92/1998 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 140/1961 Sb.

22. Xxxxx č. 120/1962 Sb., o xxxx xxxxx alkoholismu, xx xxxxx xxxxxx č. 37/1989 Xx.

23. Xxxxx č. 482/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Praze a x změně trestního xxxxxx.

24. Nařízení xxxxx č. 72/1997 Sb., kterým xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx anabolika x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Nařízení xxxxx č. 10/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx nařízení xxxxx x. 192/1988 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Sb.

26. Nařízení xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx jedy, nakažlivé xxxxxxx x škůdce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., a xxxxxxxx xxxxx x. 444/2003 Xx.

§421

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010.

Vlček x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx odsouzení xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dne 27. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 357/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxx zabrání části xxxxxxx xxxxx §102a xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxx xx svěřenském fondu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo převedl xx jinou xxxxx xxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 55/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x dohledem x xx věznice x xxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §56 trestního zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X návrhu xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxx na xxxxxxxxx x věznice se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x návrh xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Sb. x účinností xx 1.10.2017

Xx. III

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §163 zákona x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použije §138 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.

Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

306/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

181/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2011

330/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2011 x xxxxxxxx §351, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx proti nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

193/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

360/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

399/2012 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 15.1.2013

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 23.7.2013 sp. xx. Xx. XX 13/12 xx věci xxxxxx xx zrušení §289 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

141/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 418/2011 Xx., o trestní xxxxxxxxxxxx právnických osob x řízení xxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx.

x účinností od 1.8.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

86/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx majetku x věcí x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2015

165/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

47/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

150/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy x o soudnictví xx věcech mládeže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

163/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

455/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

55/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

58/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

287/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

114/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.5.2020 xx. zn. Xx. XX 46/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §138 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 8.7.2020

333/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Xx., x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

206/2021 Xx., nález XX xx dne 27.4.2021 xx. xx. Xx. ÚS 98/20 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx částí §284, 285 a §289 odst. 3 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník

s xxxxxxxxx xx 26.5.2021

220/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Sb., o Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.7.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx č. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/36/EU ze dne 5. xxxxx 2011 x prevenci obchodování x xxxxx, xxxx xxxxx němu x x ochraně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dětské xxxxxxxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/99/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxx ochraně životního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/123/ES xx dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění směrnice 2005/35/XX x xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x zrušení směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/40/EU xx xxx 12. xxxxx 2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx a výnosů x trestné xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/57/EU ze xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxx za zneužívání xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/EU ze xxx 15. května 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozujícím nebo xxxxxxxxxxx finanční zájmy Xxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou proti xxxxx xxxxx.