Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 30.06.2023.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57 §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §60a

Náhradní trest odnětí svobody §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §82a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §85a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Počítačový systém §136a

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu §321a

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403a

Zvláštní ustanovení o beztrestnosti §403b

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb., č. 206/2021 Sb.

INFORMACE

40
ZÁKON
ze xxx 8. xxxxx 2009
trestní xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZÁKONŮ

Díl 1

Xxxxx trestný xxx xxx zákona

§1

Zákaz retroaktivity

Čin xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx trestnost xxxx zákonem stanovena xxxxx, xxx xxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost xxxx xx posuzuje xxxxx zákona xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx čin xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx, který xx účinný xxx xxxxxxxxx jednání, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx pozdějších změnách xxxxxx, který xx xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, jímž je xxx spáchán, se xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx je xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx následek xxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxx.

§3

Xxxxx zákona xxxxxxxx x xxxx rozhodování

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx v době, xxx xx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona účinného x době, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Podle zákona Xxxxx republiky se xxxxxxxx trestnost xxxx, xxxxx xxx spáchán xx jejím xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx spáchaný xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx jednání, x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx mělo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx xxxx měl-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastat, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Účastenství xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

a) je-li xx spáchán xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xx posuzuje obdobně xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) jednal-li xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x cizině.

(4) Xxxxxx-xx účastník xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestný.

§5

Zásada registrace

Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního prostředku, xxxxx jsou registrovány x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 a 3.

§6

Zásada xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx, který x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, která xx xx xxxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Zásada xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), padělání x xxxxxxxxx peněz (§233), udávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení určeného x neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), rozvracení republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (§323), xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě (§325), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx listiny (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxxxx útočné války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku a xxxxxxxxxxxx vedení boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a státních xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x příměří (§416) a ublížení xxxxxxxxxxxx (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx nemá na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx trvalý xxxxx.

(2) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx spáchán x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osobě xxx xxxxxx příslušnosti, která xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt, jestliže xx xxx v xxxxx spáchání xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx žádné trestní xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx zásada xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx činu spáchaného x xxxxxx cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, která nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, i tehdy, xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx účinného xx xxxxx, xxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, proběhlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestnímu stíhání xxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx činu spáchaného x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, také xxxxx, xxx-xx čin xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uložit xxxxx přísnější, xxx xxxx stanoví zákon xxxxx, xx jehož xxxxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§9

Působnost stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost činu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").

(2) Ustanovení §4 xx 8 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx smlouva nepřipouští.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Trestní rozsudek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx pravomocné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xxx xxx trestný x xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

TRESTNÍ XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx

(1) Xxx trestní xxxxx xxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxx trestní xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Trestní odpovědnost xxxxxxxxx a trestněprávní xxxxxxxx s ní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxx

(1) Trestným xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x zločiny.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx úmyslné xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx trestné xxxx, které xxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxxx trestné xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx svobody s xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxx chráněný xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobit, x xxx xxxxxx, xx xx způsobí, xxx x tím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x smíření xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx nezpůsobí, xxxx

x) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a k xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx měl a xxxx.

(2) Trestný xxx xx xxxxxxx x xxxxx nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x těžší xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zde xxxxxxxx úmyslné, xxxx

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, i tehdy, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x okolnostem x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měl x mohl, vyjímaje xxxxxxx, xxx trestní xxxxx vyžaduje, xxx x ní xxxxxxxx xxxxx.

§18

Omyl xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx úmyslně; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx naplňovaly znaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx trestný čin, xxxxx-xx o xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx mylně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx by naplňovaly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nejedná xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx právní

(1) Xxx xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx čin je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx seznámit xx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy, x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx, anebo mohl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zřejmých xxxxxx.

Díl 3

Příprava x xxxxx trestného xxxx

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu (§14 xxxx. 3), xxxxxxx v jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxx, xxxxxxx, x návodu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zločinu, je xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, jestliže trestní xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx závažnému zločinu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx zločinu x

x) xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx přípravy, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; oznámení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx, voják xxxx xxxxx toho učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxx zúčastněno xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxx jednal, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli nezávisle xx jeho dřívějším xxxxxxxx x xxxx xxxx přes xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný dokonaný xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Jednání, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směřuje k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx.

(2) Pokus xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upustil od xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které vzniklo xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx činu xxxxxxxxxx více osob, xxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pokus xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přispění x xxxx nebo přes xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx trestného xxxx je, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xx-xx trestná.

(2) Xxxxxxxxxx trestného xxxx xx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx není xxxxxxx odpovědná pro xxxxxxxxxx xxxx, nepříčetnost, xxxx, xxxxx proto, xx jednala x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx či xx xxxx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx, xxx x xxxxxxxxx činu užil xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx spáchala.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Účastník

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxx xx, xxx úmyslně

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudil v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odstraněním xxxxxxxx, xxxxxxxxx poškozeného xx xxxxx činu, xxxxxxxx xxx činu, xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx slibem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníka se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxxxxx pachatele, jestliže xxxxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x podniknutého účastenství, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx vzniklo zájmu xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx být ještě xxxxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx přispění x xxxx nebo xxxx xxxx včasné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nedovršil xxxxxxxx rok xxxxx xxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat xxx xxxxxxx, není xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx příčetnost

Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

OKOLNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ČINU

§28

Krajní xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx než xxx, xxxxx hrozil, xxxxx xxx ten, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o nutnou xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§30

Svolení poškozeného

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxx xxxxxx xxxx současně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, určitě, vážně x srozumitelně; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx spáchání xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 by xxxxx xxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxx k okolnostem xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx svolení x xxxxxxxxx zákrokům, xxxxx xxxx v xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví xxxx usmrcení.

§31

Xxxxxxxxx riziko

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stavem poznání x informacemi, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx postupu, xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx společensky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo poruší xxxxx chráněný trestním xxxxxxx, xxxxx-xx společensky xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxx byl xxx x xx v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míře xxxxxx, xxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, veřejnému xxxxx, zásadám xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx mravům.

§32

Oprávněné xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zbraně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxx (§150), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151), šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§152), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§153), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§156), ohrožování zdraví xxxxxxxxx potravinami x xxxxxx předměty x xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§169), zavlečení (§172), xxxxx xxxxxxx (§174), opuštění dítěte xxxx svěřené xxxxx (§195), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx majetku x xxxxxxxxxx (§221), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§225), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx platby (§240), nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxx xx xxxxx x cizinou (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence xxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx ohrožení (§272), xxxxxxxx ohrožení x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (§275), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obecně prospěšného xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxx x ohrožení provozu xxxxxx prospěšného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§277), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§278), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§293), xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxx (§294), xxxxxxxxx lesa (§295), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žijícími živočichy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z nedbalosti (§300), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat (§306), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§307), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), teroristického xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§317), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§318), časti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§321a), vzpoury xxxxx (§344), xxxxxxx xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku (§346), xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxxxx spravedlnosti (§347a), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357), xxxxxxxxxxx trestného xxxx (§367), neoznámení xxxxxxxxx xxxx (§368) xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) učinil x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx zabráněno; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják xxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

Díl 2

Promlčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Trestní xxxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxx xxxx

x) třicet xxx, xxx-xx o trestný xxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vypracování xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

b) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx pět xxx,

x) xxx let, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx léta,

e) xxx léta x xxxxxxxxx trestných činů.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u trestných xxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové podstaty, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx účinek xxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jednání. Účastníkovi xxxxxx běžet xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatele.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává

a) doba, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx překážku,

b) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, po xxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxx pohlavních orgánů xxxx xxxxxxxxxxx (§145), xxxxxxxxxxxx přerušení těhotenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§159), obchodování x xxxxx (§168), xxxxxxxxx spáchaného za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (§172), xxxxxxxx (§175) nebo xxxxxx (§177) spáchaných xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x sňatku xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx těžkého ublížení xx zdraví xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxx některého xxxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx xxxxx trestného xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§202) xxxx xxxxxx osmnácti xxx,

x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo podmíněného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx trestně xxxxxx, xxx-xx o xxx, jehož xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě §8 xxxx. 1,

f) xxxx xx vydání xxxxxxx x zadržení do xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních,

h) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odloženo.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx promlčení xxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, podáním xxxxxxx x zajištění vyžádání xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx rozkazu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a trestu, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx trestný čin xxxxxxxxxx, xxxx

x) spáchal-li xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Přerušením promlčecí xxxx xxxxxx promlčecí xxxx nová.

§35

Xxxxxxxxx z promlčení

Uplynutím xxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) za xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxx směřujícího k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx člověka (§403), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx směřujícímu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§404), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405), x to x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx spáchány xxxx, které by xxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestných činů,

b) xx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) x xxxxxx (§312), pokud byly xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zakládají xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx lidskosti xxxxx předpisů mezinárodního xxxxx,

x) za jiné xxxxxxx xxxx spáchané x době od 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x nichž xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravomocnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxx spáchány veřejnými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivce xxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx sankcí x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tresty x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx ustanovení pro xxxxxxxx trestních xxxxxx

(1) Xxxxxxx sankce xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx trestního zákona.

(2) Xxxxxxxxx nelze uložit xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ponížena lidská xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pachatele.

(2) Tam, xxx postačí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pachatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx uložena xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx chráněným zájmům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx druhu x xxxxxx trestu

(1) Při xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx výměry xxxx přihlédne x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx pachatele x x jeho dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx přihlédne x chování pachatele xx xxxx, zejména x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné škodlivé xxxxxxxx činu; xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vinu xxxx xxxxxxx rozhodné skutečnosti xx nesporné, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx také x účinkům x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx budoucí xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povaha x xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx chráněného zájmu, xxxxx xxx činem xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx cílem.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx okolnostem (§41 x 42), x xxxx, která xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx situace x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke složitosti xxxx, k postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx pachatele a x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx soud xxxxxxxx souhrnný trest xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx výměry xxxxxxxxx též x xxxxx a xxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vykonány, tak, xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trest, xxxxx by spolu x dosud nevykonanými xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přitěžující. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxx přitěžující xx xxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx následek, i xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, kdy xxxxxxx zákon vyžaduje x zde zavinění xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxxx, jestliže x xx pachatel xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx x mohl, xxxxxxxx případy, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x ní xxxxxxxx věděl.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx, návodce x pomocníka xxx x významu x xxxxxx xxxxxx účasti xx spáchání trestného xxxx,

x) x xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx trestného xxxx xxx k xxxx, xx xxxx xxxx xx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiblížilo, xxxxx x x xxxxxxxxxx x k důvodům, xxx které k xxxx dokonání xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx snažil-li xx získat pachatel xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx soud při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx poměry, xxxxx xx s přihlédnutím x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxxxxx (§66 xx 72), a to xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx (§6769).

§40

Ukládání xxxxxx pachateli xx xxxxxxxxx příčetností

(1) Xxxxxxxx pachatel spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx příčetnosti, xxxxx xx, x xx xxx z xxxxxxxxxx, nepřivodil xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx.

(2) Má-li xxxx za xx, xx by vzhledem x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§99) xxxxxxxxx možnosti xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxxx trest odnětí xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §58 xxxx. 4, x uloží zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx

x) xxxxxxx trestný xxx xxxxxx a pod xxxxxx okolností xx xxx nezávislých,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízenosti,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxx pod xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých,

g) xxxxxxx xxxxxxx čin odvraceje xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx obrany xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustného xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx v právním xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem způsobil xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) svůj xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) napomáhal při xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objasňování trestné xxxxxxxx spáchané xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx litoval, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu řádný xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x rozmyslem xxxx xx xxxxxxxxxx uvážení,

b) xxxxxxx trestný čin xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, z národnostní, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx zvláštní xxxx xxxx jiným xxxxxxxx způsobem,

d) spáchal xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo na xxxxxxx majetku,

h) spáchal xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, osobě xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vysokého xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx jejich xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx život, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxxx na území, xx němž xx xxxxxxxxx nebo byla xxxxxxxxx evakuace,

k) trestným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx škodlivý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nebo xxxx osobách, xxxxx xxxxxxx čin xxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx je xxxxxxxx xxxxx povahy předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx za přitěžující, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx následky, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, míru xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx x dobu, xxxxx xxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxxx x pachatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx pod xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxxxx, xxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxxxxx xxx x xxxx nejpřísněji xxxxxxx; xxx-xx x vícečinný xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jednu xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx let x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nesmí převyšovat xxxxxx xxx. Vedle xxxxxx přípustného podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx druh trestu, xxxxxxxx xxxx uložení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx úhrnného xxxxxx xxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx-xx trestní xxxxx xx některý x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx trestem xxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx samostatný.

(2) Xxxx uloží xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, když odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx soud zruší xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx tento výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, x níž xxxxx xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxx trest xxxxx xxx mírnější xxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxx vyslovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx již rozsudkem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx podmínek §48 xxxx. 1 podmíněně xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, jestliže dřívější xxxxxxxxx xx takové xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§44

Upuštění od uložení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 2, xx-xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx společného trestu xx pokračování x xxxxxxxx činu

(1) Odsuzuje-li xxxx pachatele xx xxxxx útok u xxxxxxxxxxx v trestném xxxx (§116), xx xxxxx ostatní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx o pokračujícím xxxxxxxx činu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx pokračujícím trestným xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx útoku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx souběhu, o xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx xxxx podklad. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx musí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx čestných titulů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx takový xxxxx byl vysloven xxx xxxxxxxxx dřívějším.

(2) Xxxxxxxxxx §43 x 44 se xxxxxxx xxxxx x případě, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx trest xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za pokračování x xxxxxxxx xxxx xx užije x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x společném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xx neužije, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, lze xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x k dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postačí x xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx spolupracující xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 odst. 1 tím xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nelze, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx způsobil úmyslně xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxx čin xxxxxxx, anebo vzhledem x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx být xxx xxxxxxx, xxxxxx vést x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Upuštění xx potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence

(1) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, x soud xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx (§99), xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxx pachatele x ochranu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx návykové xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx zločin xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní poruchou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poruchy x možnostem xxxxxxxx xx pachatele xxxxx x dostatečné ochraně xxxxxxxxxxx, x xxxx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§100), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxx.

§48

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx x dohledem

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném upuštění xx xxxxxxxxxx stanoví xxxx zkušební xxxx xx xx xxxxx xxx x zároveň xxxxx xxxxxxxxx dohled (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem.

(4) Xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxxx xxx získání xxxxxx pracovní kvalifikace,

b) xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x převýchovy,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ochranným xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zdržet se xxxxxxx nevhodného prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxx xxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxx návykových látek,

i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dlužnou xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx omluvit xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může soud x xxxxx využití xxxxxxxxxx působení rodiny, xxxxx x dalších xxxxxxxx uložit, x xx samostatně xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx nich, xxxxx xxxx xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx šesti měsíců xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx pachatel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vedl xx zkušební době xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx na xxx xxx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx za xx, že xx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx vysloveno, xx xx xxxxxxxx, xx jehož potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, anebo má-li xx xx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx se na xxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx

§49

Xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Dohledem xx rozumí pravidelný xxxxxx kontakt pachatele x úředníkem Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), spolupráce xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx

x) sledování x kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vedení x xxxxx pachateli x xxxxx zajistit, xxx x budoucnu vedl xxxxx xxxxx.

(3) Dohled xxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Povinnosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x probačním úředníkem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úředník stanoví, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx pobytu, zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx probačnímu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen vykonávat xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem, xxx mu xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx x plnit pokyny, xxxxx xxx předseda xxxxxx Probační x xxxxxxxx službě a xxxxx směřují x xxxxxx xxxxxxx x x xxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx dohledu x x osobním, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxx trestů x xxxxxxxxx trest

§52

Druhy xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx činy xxxx xxxx uložit xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí xxxx,

x) xxxxx činnosti,

h) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Trestem odnětí xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody,

c) podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxx trest (§54).

§53

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Stanoví-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx trest xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sebe. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákon za xxxxxxx trestný čin, xxx xxxxxx x xxxx tresty xxxxxxx x §52. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxx xxxxx xxxxx propadnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx vyhoštění.

(2) Xxxxxx xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, zákaz držení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nestanoví.

§54

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxx, xxxxxx trest xxxxxx svobody xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx trest xxxx být xxxxxx xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx velmi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx pachateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §140 odst. 3, xxxx xxxxx při xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 3, xxxxxx (§312), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx podle §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx podle §412 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x státních znaků xxxxx §415 odst. 3 zavinil xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx

x) takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutce xxxx k zvlášť xxxxxxx a těžko xxxxxxxxxxxxxx následku x

x) xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xxx dvacet xx do xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, může xxxxxxx rozhodnout, že xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nezapočítává.

Oddíl 5

Ukládání x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejvýše xx xxxxxx let, xxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§108) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§54).

(2) Xx trestné činy, x nichž horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxx xxx, lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx podmínky, xx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx pachatel xxxx xxxxx život. Xx xxxxxxx xxx zanedbání xxxxxxx xxxxxx xxxxx §196 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx podmínky, xx xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx bylo možno xxxxxxxx xxxxx trestem.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve věznicích.

§56

Výkon xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Nepodmíněný trest xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) s xxxxxxxx, xxxx

x) xx zvýšenou xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věznice

a) x ostrahou xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx věznice xx xxxxxxxx ostrahou,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54), kterému xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx (§108), kterému xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx odnětí svobody xx výměře nejméně xxx xxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xx úmyslný trestný xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxx uprchnout x xxxxx, z výkonu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx může zařadit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, než xx xxxxx xx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x na stupeň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx řádný život, x jiném typu xxxxxxx lépe xxxxxxxx; xx xxxxxxx se xxxxxxxx ostrahou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx věznic xxxxxxxx jiný právní xxxxxxx.

§57

Přeřazení odsouzeného do xxxxxxx jiného xxxx

(1) Xxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx typu.

(2) X přeřazení odsouzeného xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X přeřazení odsouzeného xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx rozhodnout, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádek xxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu.

(4) X xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxx přeřadit

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, před výkonem xxxxxxx xxxxx čtvrtiny xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx odsouzeného, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň jednu xxxxxxxx uloženého xxxxxx, xxxxxxx však xxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ostrahou. Xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 vyhověno, xxxx jej odsouzený xxxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§57a

§57a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx by xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx lze xxxxxxxxx nápravy pachatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx snížit xxxxx odnětí xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené.

(2) Xx-xx xxxx xx to, xx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx připravoval xxxx xx x xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx-xx mít xx xx, že xxxxxxxx x poměrům pachatele x xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx dosáhnout xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxx trest

a) xxx pět xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxx,

x) pod tři xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxx,

x) xxx xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx.

(5) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx také pachateli xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx spolupracující obviněný xxx x přípravném xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zločinem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou nebo xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx objasnění přispěl, xxxx xxxxxx takového xxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx x jakým xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxx může xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xx xxxxxxxx k trestnému xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x trestnému xxxx x má xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pomoci xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trvání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 přitom xxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x právním xxxxx, xxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§19 odst. 2), xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx nebezpečí, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28) xxxx nutné xxxxxx (§29), anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) nebo xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 4 přitom není xxxxx.

§59

Mimořádné zvýšení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Pachateli, xxxxx znovu xxxxxxx xxxxxx závažný xxxxxx (§14 odst. 3), xx již xxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx trest x xxxxx polovině xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně, jejíž xxxxx hranice se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx okolnostem xxxxxxx xxxxxx nebo možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xx zvýšení xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody nad xxxxxx xx xx xxxxxxx let nesmí xxxxx hranice převyšovat xxxxxx xxx.

§60

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx přečinu, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mít xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu, x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jako samostatný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx trestu není xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx části x soudem stanoveném xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činného x trestním řízení xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x určeném xxxxxx xxxx jeho xxxxx, x pracovních dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a pracovního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx, k xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného x xxxx rodiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxx pachatelem xx xxxx xxxxxx xxxxxx domácího vězení xxxxxxxx dohled; xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně §49 xx 51.

(6) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx; zpravidla mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným činem.

(7) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx mladistvých, může xxxx v xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x to samostatně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx

Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxxxx vězení, xxxx xxxxx život x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a kontrolovat xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx šesti měsících xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§61

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro případ, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zaviněně xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, náhradní xxxxx odnětí xxxxxxx xx xx jeden xxx; náhradní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby trestu xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx zavdal xxxxxxx x xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zkrátí xx xxxxxxxx.

(3) Výjimečně xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příčinu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx odsouzeným xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) prodloužit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovenou x §60 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx odsouzenému xx dobu xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx dosud neuložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60 odst. 7, je-li xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxx §49 xx 51.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxx práce

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx není xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odnětí svobody xxxxx §65 xxxx. 3.

(3) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povinnosti odsouzeného xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prospěšným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx může xxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx, školstvím, ochranou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx životního prostředí, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx činností x xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného.

§63

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uložit xx výměře xx 50 xx 300 xxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x pachatele xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx přiměřených omezení x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, též xxxxxxx z výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx pachatele x xxxx xxxxxxxxx způsobilost

Při xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k jeho xxxxxxxxxxx xxxxx a x možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx.

§65

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx a bezplatně xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx trestu. Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx odsouzený

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx, xxxx

x) xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soud uložené xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx; xxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx výkonu tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx do skončení xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx nevede xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx závažného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx maří xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx trest xx stanovené xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, a to x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx zbytek x xxxxx odnětí svobody x rozhodnout xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom každá x xxx započatá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítá za xxxxx den odnětí xxxxxxx.

(4) Výjimečně xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu x xxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx prodloužit dobu xxxxxx tohoto trestu xx x šest xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 odst. 4, xxxx

x) stanovit xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx některé z xxxxxxxxxx opatření xxxxx §63 xxxx. 3, xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých.

Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(5) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx anebo odsuzuje-li xxx za xxxxxx xxxxxxx zločin, xxxx xxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx podmínek xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx trest xxxxxxxxxx majetku uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

(3) Propadnutí xxxxxxx postihuje xxxx xxxxxxx odsouzeného nebo xx xxxx část, xxxxxx soud xxxx; xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jichž xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného nebo xxxx, x jejichž xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx povinen xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o propadnutí xxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Propadlý xxxxxxx připadá xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného úmyslným xxxxxxxx činem získal xxxx se xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx odstavce 1 může xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx v případě, xx

x) xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovoluje, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx neukládá.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osobě x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx třeba.

§68

Xxxxxx peněžitého xxxxxx

(1) Xxxxxxxx trest se xxxxxx x denních xxxxxxx x činí xxxxxxx 20 x xxxxxxx 730 celých xxxxxxx sazeb.

(2) Denní xxxxx činí nejméně 100 Xx x xxxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxxx denních xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dvojnásobek xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxxx horní hranici xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zřetelem x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele. Xxxxxx vychází xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, xxxxx i xxxx podklady xxx xxxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odhadem xxxxx.

(5) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx sazeb. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách; xxxxxx xxxx určit, xx xxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxx odpadá, xxxxxxxx xxxxxxxx nezaplatí dílčí xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx soud neuloží, xx-xx xxxxxx, že xx byl nedobytný.

§69

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připadají xxxxx.

(2) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odložen xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xx xxxxxx, že xx xxxxxxxx peněžitého trestu xxxxx být zmařeno xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, přemění xxxx xxxxxxxx trest xxxx xxxx zbytek x xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxx každá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dva xxx xxxxxx svobody.

(3) Na xxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxx xxxxxxx xxx než zvlášť xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxx trest propadnutí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) která xx nástrojem trestné xxxxxxxx, xxxx

x) která xx xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x trestné činnosti, xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx pachatel x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, ve xxxxxx k níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx soud xxxx x xxxxx trest.

(5) Xxxx právní mocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jiných dispozic xxxxxxxxxxx ke zmaření xxxxxx xxxxxxxxxx věci.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §70, před xxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxx zničí, poškodí xxxx jinak znehodnotí, xxxxx, xxxxx neupotřebitelnou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx spotřebuje, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx. Hodnotu věci, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx propadlou, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx věc xxxx xxxx majetková xxxxxxx, byť i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx vedle propadnutí xxxx xxxxx §70.

(3) Xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxx státu. Zástavní xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezanikají.

§72

Samostatný xxxxx propadnutí xxxx

Xxxxx propadnutí věci xxxx soud uložit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§73

Zákaz xxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx činností.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx samostatný xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovoluje a xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě a xxxxxxx pachatele uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx takové xxxxxxxx, ke xxxxx xx třeba zvláštního xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

§74

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx však xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákazu, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odložení podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx.

§74x

Xxxxx držení x xxxxx zvířat

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x zvíře.

(2) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx zvířat jako xxxxx samostatný xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x případě, jestliže xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx odsouzenému xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, chov x xxxx x xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2020

§74x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx se nezapočítává xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx však doba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx držet xxxx xxxxxx anebo x xx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx zavázal xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vykonán, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

§75

Zákaz pobytu

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx až xxxxx let xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx, rodiny, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, v němž xx pachatel xxxxxx xxxxx.

(2) Trest xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx jako samostatný xxxxx xx xxxxxxx xxx, na který xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxx může uložit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto trestu xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx život; xxxxxxxxx xx xxx uloží, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 4, též některá x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx pobytu xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx dobu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a plněním xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze očekávat, xx xxxxxx řádný xxxxx i xxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu zdržovat xx určitém místě xxxx x xxxxxxx xxxxxx; k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx takovém xxxxx xxxx x xxxxxxx obvodu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx akce.

(2) Jako xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xxxxxxx v xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxx na sportovní, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úředníkem xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, programy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx potřebné, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pokynů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konáním zakázané xxxx x určenému xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezapočítává.

§78

Xxxxxx čestných titulů xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxx vojenské hodnosti

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx ztráty vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnost x xxxxxxxxxxx silách xx xxxxxxx xxxxxx.

§80

Vyhoštění

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx bezpečnost lidí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obecný xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx trest xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pachatele x xx stupni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pachateli xxx xxxxxx azyl xxxx doplňková ochrana xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) pachatel xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, má zde xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) hrozí xxxxxxxxx, xx pachatel xxxx ve xxxxx, xx kterého xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx skupině, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smýšlení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx pobyt xxxxx xx cizincem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx důvody ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pořádku,

f) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx důvody xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, které je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zájmu.

Oddíl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon trestu xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx léta, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx případu xx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxx na pachatele, xxx xxxx řádný xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Povolení xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxx xxxx, přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx dobu xx xxxxx rok xx xxx xxx, nikoliv xxxx na dobu xxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxx odloženého xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, navazující xx počátek zkušební xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx jeho části. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx též uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx způsobil, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx soud v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, školy x dalších subjektů xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(5) Xxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx doby nově xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokračování x xxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx odsouzený tuto xxxxxxxxx řádně vykonával.

§82x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxx opatření

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvání. Stanovená xxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§83

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxx, xx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, že se xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přiměřeně prodloužit xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxxx xxxx stanovené x §82 xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx vedl xxxxx život,

d) stanovit xxxxx xxxxxxxxx výchovná xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4, je-li xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho části xxxxx §82 odst. 2.

(2) Na výkon xxxxxxx se užije xxxxxxx ustanovení §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx jednoho xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx na tom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx trest xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§84

Podmíněný odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xx-xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnout xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xx 51.

§85

Zkušební xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dohledem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx jeden xxx xx xxx xxx, nikoliv xxxx xx dobu kratší, xxx xx délka xxxxxxxxx odloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; zkušební xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx též xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx způsobil, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx využití výchovného xxxxxxxx xxxxxx, školy x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže za xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

§85a

Zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx očekávat, xx xxxxxx řádný xxxxx x bez xxxx, anebo může xxxxxx xxxxxxx dohled, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeně xxxxxxxx x kontrolovat jeho xxxxxxx; toto rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxx po šesti xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první nedotčena.

§85a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022

§86

Xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx x dohledem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx něhož byl xxxxxxxx xxxxxx, vedl xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soud, xx xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k nařízení xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx nad odsouzeným xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx uloženého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební doby xxxxxxxxx x §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx neuložená přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx,

x) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §85 xxxx. 4, xx-xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx obydlí xxxx xxxx části podle §85 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, aniž na xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má-li se xx xx, že xx osvědčil, xxxxx xx na pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodne-li xxxx xxxxx odstavce 1, xx se trest xxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Obdobné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §81 odst. 2 x xx xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vedl xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovat xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části, xx xxxx zkušební doby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx uložena xxxxx, xxxxx §82 odst. 5 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odsouzení.

Oddíl 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku trestu xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Soud může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx chováním x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx polepšení a xxxx xx od xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx přijme záruku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zmírněného xxxxxx xxxxxx svobody, nebo

b) xxxxxxxxx, jenž nebyl xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §141 odst. 1,

2. xxxxxx byla xxxx xxxx xxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxxx,

3. jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx organizované zločinecké xxxxxxx (§361),

5. xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxxx §312e odst. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxx

6. xxxxx xx xxxxxx x xxxxx třetí, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 4,

x xxxxx xxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxx třetinu xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xx přečin prokázal xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xx dalšího xxxxxx trestu xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xx svobodu x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx ředitele xxxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx, jen je-li xxxxxx, že by xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zločin přihlédne xxxx k xxxx, xxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxx nebo zcela xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxx (§140), xxxxxx podle §141 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §145 xxxx. 3, mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 odst. 4, nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy xxxxx §159 odst. 3, 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxx §164 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §168 xxxx. 4, 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx podle §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx podle §174 odst. 3, 4, vydírání podle §175 xxxx. 3, 4, znásilnění xxxxx §185 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxx podle §283 xxxx. 4, získání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, civilním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního prostředku xx xxxxxx xxxxx §292 odst. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), sabotáže (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx zrady (§320), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného vedení xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků xxxxx §415 xxxx. 3, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxx dvacet xx xx xxxxxxx xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxxx propuštěny xx xx výkonu dvou xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x povahu xxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx s ohledem xx okolnosti xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx osobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu x odsouzených xx xxxxxx xx na xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx sedm xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmíněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, navazující xx xxxxxxx zkušební doby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se užije xxxxxxx §49 xx 51.

(2) Podmíněně xxxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; může xx xxx uložit, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx samostatně xxxx xxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 soud může xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkušební xxxx, zdržoval xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxx aby vykonal xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx soudu.

(3) Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xx výměře od 50 do 200 xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxxx xx 2&xxxx;000 Kč xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, že určená xxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povede řádný xxxxx i bez xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx již není xxxxxxxxx xxxxxxx sledovat x kontrolovat jeho xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, nejméně xxxx xx xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx prokázal, xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záruku xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu zbytku xxxxxx zákazu činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se odsouzený xxxxxxx xxxxxxxx vhodnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx zákazu.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx na pět xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx kratší xxx zbytek xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxx upustilo xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, zákazu xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx a xxxxxxx uloženým podmínkám, xxxxxxx soud, že xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx doby, že xx xxxxxx trestu xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxx xxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx x platnosti, x když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx se zbytek xxxxxx vykoná, x

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené v §89 xxxx. 1 xxxx §90 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxx odsouzený, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, osvědčil, xx xx za to, xx xxxxx byl xxxxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské akce.

(4) X podmíněně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x podmíněnému propuštění xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se podmíněně xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu držení x xxxxx zvířat, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeho xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Opětovné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx téhož trestu xx xxxxx xx xxxxxx poloviny xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 odst. 4 xx xxxxxx dvou xxxxxx zbytku trestu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxx možné.

(6) Xxxxxxxx byla záruka xx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx ji xxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx-xx, xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx držení x xxxxx zvířat, zákazu xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx na sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Oddíl 8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§92

Xxxxxxxxxx vazby x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx vedlo xxxxx xxxxxxxxx trestní řízení xx xxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, započítá se xx doba strávená xx vazbě xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx trestu úhrnného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vzhledem x xxxxx uloženého trestu xxxxxxxxxx možné.

(2) Jestliže xxx pachatel soudem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xx uloženého trestu, xxxxx xx vzhledem x druhu xxxxxxxxx xxxxxx započítání xxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§45).

(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxx, xxxxxxxxx soud x této skutečnosti xxx stanovení xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx užijí xx xxxxxxxxxx předběžné, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vykonané podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních a na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve stanoveném xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 trestního xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx.

§93

Započítání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxx xxxxxxxx ve vazbě xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uloženého xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx pachateli xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) xxxx společný xxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném činu (§45).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizině xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx zejména xxxxx, že x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, přihlédne soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxx 9

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu,

b) xxxxxx xxx, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxx deset xxx,

x) xxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx,

x) pět xxx xxx odsouzení x xxxxxx trestu.

(2) Promlčecí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propuštění xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx trest xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, vykonával xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx vykonáván jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx trest, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx byl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx odsouzený x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx který xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxx přísnější.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§95

Vyloučení x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x §35 xx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Ochranná xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ochranných opatření

§96

Zásada xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nebezpečí, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x osobě xxxxxxxxx x xxxx poměrům.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§97

Ukládání xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trestu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxx, xxxxxxxx by xxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx dostatečné z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxx ochranných xxxxxxxx, xxx xx uložit xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx, x náležité ochrany xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x nich, xxxxx xx xxx takové xxxxxxxx opatření.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví soud xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

§98

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, zabrání xxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx propadnutí téže xxxxx xxxxxxx.

§99

Ochranné xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx léčení x xxxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 a §47 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepříčetnost xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx trestný xxx spáchal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx účelu xxxxx dosáhnout.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxxxxx od potrestání.

(4) Xxxxx xxxxxx nemoci x léčebných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx vykonává zpravidla xx nástupu výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx xx nástupu xxxxxx trestu xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody, xxxxx se tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykoná xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx ambulantního xxxxxxxxxx léčení xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxx xx až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ke splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout x jeho pokračování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péči.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ambulantní x xxxxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochranné léčení xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx osobám ve xxxxxx ochranného léčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx léčení xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxx dvě xxxx; xxxxxx-xx v xxxx xxxx léčba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx skončením této xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x opakovaně, xxxx xxxx nejdéle x xxxxx dvě xxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má pachatel xxxx xx xxx, xx xxxx x xxxxxxx době nemohl xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx bránící xxxxxxxxxx. Xxxxxx ochranného léčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx, xx jeho účelu xxxxx dosáhnout; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxxxx o propuštění x ochranného xxxxxx xxxxx odsouzenému xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxx xxx; na xxxxx xxxxxxx se xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §49 xx 51. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pominou-li před xxxx započetím xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxxx zabezpečovací detenci x případě xxxxxxxx x §47 odst. 2, xxxx jestliže xxxxxxxx činu jinak xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx pro nepříčetnost xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx xx svobodě xx nebezpečný a xxxxx xxxxxxxx, xx xx uložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx zločin ve xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx ochranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poruchy x možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) pachatel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spáchaný xxx xxxxxx návykové látky xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx na dvě xxxx, x nelze xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx k xxx projevenému xxxxxxx xxxxxxxxx k ochrannému xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x vedle xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx po xxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx uložen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx se xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zvláštní xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vzdělávacími, xxxxxxxxxxxxx, rehabilitačními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Soud nejméně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxx jednou za xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxx pokračování xxxxx xxxxxx.

(6) Zabezpečovací xxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§101

Zabrání věci

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x §70 odst. 2 xxxx. x), může xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx pachateli, xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx odsoudit,

b) náleží-li xxxxxxxxx, od jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx společnosti, anebo xxxxx nebezpečí, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx uložit zabrání xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zprostředkovaným xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx, a pokud xxxxxx xxx

x) náleží xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx kterého xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, kterého nelze xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx jiné osobě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx ji xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx součástí majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") anebo v xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx v xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxx k xxx xx xxxxx uložit xxxxxxx xxxx, xxxxx xx soud vždy xxxx xxxxxxxx opatření.

(4) Xxxx xxxx místo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx provést xxxx změnu, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 4 xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx věci.

§102

Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu by xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 nebo 2, ji xxxx xxxxxxxxxxx x zabrání xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zužitkuje, zejména xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže zmaří xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušujícím zákaz xxxxx §70 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2, xxxx mu soud xxxxxx zabrání náhradní xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posudku.

§102x

Xxxxxxx části xxxxxxx

(1) Xxxx může uložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx čtyři léta, xxxx trestným činem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nosiče xxxxxxxxx (§230), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupového xxxxxxxx x hesla x počítačovému systému x jiných xxxxxxxx xxx (§231), xxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 až 4, šíření xxxxxxxxxxx (§287), xxxxxxxxxx (§332) xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx (§333), xxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx získal xxxx se snažil xxxxxx xxxxxxxxx prospěch x xxxx xx xx xx, xx xxxxxx část jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxx xxxx páchání xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo byly xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx takový xxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxx majetku xx vztahu x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx být xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud pachatel xxxxxxx věc

a) převedl xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x měla vědět, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx vyhnul xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx sám xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx blízkými xxxxxxxxxx majetkovou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xx svěřenském fondu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(3) Xxxx při xxxxxx xxxxx majetku, jejíž xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx hrubý xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx známo, xxx xx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx zabrány, xxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jestliže xxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx věci. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx znaleckého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x užitky xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx xxx zabírá. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx věci, jichž xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxx výživu xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu xx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx byl xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx spisů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, sazba, štoček, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx přípravě x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxx zásilkovém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doručeny xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx spisu xxxx spisů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich obsahu xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx v případě, xx xx vyskytnou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x zabrání spisu xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Zabraná xxx, xxxxxxx část xxxxxxx, zabraná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx připadá xxxxx; xxxxxxxx práva x xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 odst. 5 se xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4; zákaz xxxxxxx xxx xxxxx až xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §101 odst. 4, x nebyla-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx do právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx věci (§101 xxxx. 5).

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx po výkonu xxxx prominutí trestu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně

a) patnácti xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx, xxx-xx o odsouzení x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx převyšujícímu xxxxx xxx,

x) tří xxx, xxx-xx o odsouzení x xxxxxx odnětí xxxxxxx nepřevyšujícímu jeden xxx nebo x xxxxxx vyhoštění,

e) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vězení, k xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxx závažný xxxxxx.

(2) Xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxx prokázal xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx promlčení xxxx xxxxxx svým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x zájmům xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odsouzeného nebo xxxx, kdo je xxxxxxxx nabídnout xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, že xx u podmíněně xxxxxxxxxxxx xx za xx, xx xxxxx xxx vykonán xxxx, xxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, řídí xxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx trest xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx délkou trestu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vedle sebe, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doba xxx zahlazení toho xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx dobu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedle xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona nastat xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(7) X v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, odsouzení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx vykonáno xxxx xxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§106

Účinky xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx pachatele, xxxx xx nebyl odsouzen.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny (§129) xx ten, xxx xxxxxxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxx ten, xxx xxxxxx xxx spáchal xxxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Skutečnost, xx xxxxxxxx xx trestného xxxx xxxxxxxx jako xxxx organizované xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x organizovanou skupinou, xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxx současně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxx třetinu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, nejsou-li zároveň xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §58.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx zvýšení podle xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx xxx.

§109

Mladiství

Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx upravuje zákon x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx povahy xxxx i zákon x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx.

§111

X xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx jen čin xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního zákona xxxxxxxxx xxxx jiného, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

§112

Opomenutí

Jednáním se xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxx, x němuž xxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx jeho xxxxxxxx povinnost z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxx byl x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

X xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, nevyplývá-li x jednotlivého ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení pachatele, xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx nositelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilosti nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení jsou xxxx u právnické xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx neúčinný.

(3) Organizátorem, xxxxxxxx xxxx pomocníkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vyžadované.

(4) Xxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx, rozumí xx xxx

x) xxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx ve služebním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx neuposlechnutí xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx mezi xxxxxx (§378), xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujícího k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §403 xxxx. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vojenské xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx x určeném xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx odloučení xx nepřihlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx x trestném xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx podobným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislostí x xxxxxxxx útoku.

§117

Xxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) před xxxxxxx xxxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx trestného činu xx xxxxxx

Xxxxxxx čin xx spáchán se xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx užije xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xx k xxxx xxxxx xx u xxxx; xxxxxx xx xx rozumí, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona nevyplývá xxxx jiného, cokoli, xxx xx možno xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxx je xxxxxxx násilím x xxxxx, xx-xx spáchán xx osobě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxx či xxxxxx něčího xxxxx xxx i provedením xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x počítačovém xxxxxxx nebo na xxxxxx informací, xxxxxx xx programového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedeného xxxxx.

§121

Vloupání

Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx xx uzavřeného xxxxxxxx xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx uzamčení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxx.

§122

Xxxxxxxx na zdraví x xxxxx újma xx zdraví

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkcí znesnadňuje, xxxxxx xxx po xxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx ošetření.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx jen xxxxx porucha zdraví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za těchto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) ztráta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smyslového xxxxxxx,

x) poškození xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zohyzdění,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx útrapy, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví.

§123

Xxxxxxx porucha

Duševní xxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx porucha xxxxxx, mentální retardace, xxxxx asociální porucha xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx duševní nebo xxxxxxxx odchylka.

§124

Státem xxxxxxx a xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložena xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sourozenec, xxxxxx a xxxxxxx; xxxx osoby v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

§126

Xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§127

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxx zástupce,

c) xxxxxxxxx Xxxxx republiky, poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) příslušník ozbrojených xxx xxxx bezpečnostního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověření xxxxx xxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx komisař,

h) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, stráží xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx čin byl xxxxxxx v souvislosti x její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx trestního xxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud se xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; tento xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx o úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech xxxxxxxxx.

§127a

Státní zástupce

Státním zástupcem xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

§127x vložen právním xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

§128

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxxxx správcem se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mu pomáhala xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx řízením xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§129

Organizovaná xxxxxxxxxx skupina

Organizovaná xxxxxxxxxx skupina je xxxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a dělbou xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx soustavné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§129x

Xxxxxxxxxxxx skupina

(1) Teroristická xxxxxxx je společenstvím xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx trvalejší xxxxxxxxx, xx v xxx xxxxxxxxx dělba xxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivé xxxxx, jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spáchané formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§312) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx použití ustanovení xxxxxx a jiných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §361 x 363 xx nepoužijí.

§129a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§130

Návyková xxxxx

Xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx alkohol, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§131

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudem Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnou xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §348 se xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§132

Obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požáru, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ochranné zařízení xxxxx leteckým x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, podmořský xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikační x xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x drážních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dopravních značek x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Xxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxx.

§134

Xxx

Xxxx xx xxxxxx x ovladatelná přírodní xxxx. Ustanovení o xxxxxx xx xxxxxxxx x xx živá xxxxxxx x zpracované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, nevyplývá-li z xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx něco jiného.

§135

Věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx majetku xxxx x ní xxxxxxxx xxxx vlastník nakládá, xxxx xx oprávněný xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx věci xxxx.

§135a

Nástroj xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x užitků.

§135a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§135x

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx odměna xx xxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx xxx zčásti, nabyta xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x trestné činnosti, xxx jen zčásti, xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx zhodnocení xxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx xxxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Xxxxx

Xxxxx se xxxxxx xxxxxx, zvukové a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§136x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx systémem xx xxxxxx x xxxx uložená, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xx účelem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

§136x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§137

Xxxxxxxxx výše xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vychází z xxxx, xx xxxxxx xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx útoku, x xxxx x x místě xxxx xxxxxxx prodává. Xxxxx-xx xxxxx výši škody xxxxxxx, xxxxxxx se x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obstarání xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§138

Hranice výše škody, xxxxxxxxx, nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x hodnoty xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) škodou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx,

x) škodou xxxxxx xxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 50 000 Xx,

x) xxxxx škodou škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 1 000 000 Xx x

x) xxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 10 000 000 Xx.

(2) Částek xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx výše xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.

§139

Xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXX PROTI XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx činy proti xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí x rozmyslem nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xx dvou xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx pro výkon xxxx pravomoci,

e) na xxxxxxxx, znalci nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx života nebo xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx, který xxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx skutečně nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx snaze xxxxxx xxxx usnadnit jiný xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozrušení xx xxxxxxx, úleku, xxxxxx xxxx jiného omluvitelného xxxxx mysli xxxxx x důsledku předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx let.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo bezprostředně xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

§143

Usmrcení x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx práce nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx nejméně xxxx xxxx.

§144

Xxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx x sebevraždě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xx těhotné xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx nebo na xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

a) xx xxxx xxxx xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx povinnosti,

e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx nebo povolání xxxxxxxxxxx x záchraně xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xx jiném xxx jeho skutečnou xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

g) opětovně xxxx xxxx, co xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úmyslným xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx pokus, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zdraví, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, nebo

e) xx xxxxx pro xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§146x

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohnutky

(1) Xxx jinému úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx strachu, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok až xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 3 xx xxxx nebo více xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na těhotné xxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx čin na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxx.

§147

Xxxxx ublížení na xxxxxx z nedbalosti

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 proto, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

(3) Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

§148

Xxxxxxxx xx zdraví x nedbalosti

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx zákony o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx

§149

Xxxxxx x jiné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo mučením xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx působí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx úřední xxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx osmnáct let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeví xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného vážného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx tak xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx podle xxxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx pomoc poskytnout, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx dopravního xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx nehodě, xx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxx nehodě utrpěla xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx pomoc, ač xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§152

Xxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný pořádek xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx deset let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx nebo xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx nejméně xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§153

Šíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx x nedbalosti

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci x xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 3 proto, xx xxxxx porušil zákony xx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx proto, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§155

Ohrožení xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx vydá, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§156

Xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx nebo xxxxx x obvyklému účelu xx nebezpečné lidskému xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§157

Ohrožování zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx x nedbalosti

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx má na xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx jeden xxx xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx hygienické xxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 smrt xxxxxxx xxxx osob xxxxx, xx xxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§158

Rvačka

(1) Kdo úmyslně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tím, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, je-li xxx xxxx uvedeném x odstavci 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy

§159

Nedovolené xxxxxxxxx těhotenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx ženě xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx násilí, xxxxxxxx xxxxxx nebo pohrůžky xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx těhotné xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx je trestná.

§160

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

c) xxxxx-xx xxxxxx xxx soustavně, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§161

Pomoc xxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx uměle xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx přípustným podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vůči xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxx

x) přispěje-li xxxxxxx činem x xxxxx xxxx xx xxxxxx u těhotné xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 x smrti xxxxxxx xxxx.

§162

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x umělému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx ženu x xxxx, aby

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx zneužívaje xxxxx xxxx závislosti xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx činem k xxxxx újmě xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 x smrti xxxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx těhotenství xxxx uměle xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx to dovolí, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Díl 5

Trestné xxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněným xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x orgány, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx v rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx těla xxxxx tkáně, xxxxx xxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nabídne, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx odebranou xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x těla xxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxxxxx tkání, xxxxxx xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx násilí, xxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxxx dvou osobách,

e) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

g) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx smrt, nebo

d) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§165

Xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxx a orgány

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mrtvého xxxxxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx obohatit xxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, buňkou nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx více xxxxxxx.

§166

Odběr tkáně, xxxxxx x xxxxxxxxx transplantace xx úplatu

(1) Xxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxxx úplatu xx xxxxx tkáně xxxx orgánu z xxxx xxxx xxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xx xx slíbit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x souvislosti x xxxxxxx činem x xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk xxxx xxxxxx linií,

b) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx embryo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx do buněk xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

a) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxx embrya xxx xxxx xxxx xxx xxx přenesení xx xxxxxxxx organizmu,

b) kdo xxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx živočišného druhu, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx jedince (reprodukční xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více státech, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX X XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXX TAJEMSTVÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx

§168

Xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, přijme xxxx xxxx dítě, xxx xx bylo xxxxx

x) jiným k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx x jeho xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách,

d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx pracím xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx zneužívaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, dopraví, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxx jí xxxx xxxxx

x) xxxxx x pohlavnímu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx těla,

c) x xxxxxx v ozbrojených xxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu, xxx xxxxxx xxxx xxxxx x prostituci.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xx trestná.

§169

Xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx odměnu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx uvězní xxxx xxxxx xxxxxxxx zbaví xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§171

Omezování xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx jinému bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 v úmyslu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxx, násilím xxxx xxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky xxxx xx jiného xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, aby xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx odebral, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§173

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx užije xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx zdraví,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(3) Odnětím svobody xx osm xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§174

Braní rukojmí

(1) Kdo xx zmocní rukojmí x xxxxx, že xx xxxxxx anebo xx xx xxxxxxx xxxx na zdraví xxxx jinou xxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) je-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítě,

c) xx-xx xxx takovém xxxx xxxxxxxxx více osob,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

e) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx osmnáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxx, xxx něco konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném pro xxxx skutečnou nebo xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného činu, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§176

Xxxxxxxxx svobody xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo

c) jinému x užívání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx nejméně xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx.

§177

Útisk

(1) Xxx xxxxxx xxxx, zneužívaje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx domovní svobody

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx xx xxxxxx jiného xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je zabránit xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 násilí xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx.

§179

Porušování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxxxxx xx xxxxxx xxxx sdružovacího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx práva, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx se x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství

§180

Neoprávněné xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxx x z nedbalosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělí, xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovává xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xx osobní xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uznanou povinnost xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx se osobní xxxxx týkají.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§181

Poškození xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxx někoho v xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx značnou újmu xx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) uzavřeného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jinou dopravní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, textové, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijímá, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přenosu xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx x jeho xxxxx, xxxxxx elektromagnetického xxxxxxxxxx x počítačového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx taková xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx nebo opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx využije.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx počítačového xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vykonávající komunikační xxxxxxxx, který

a) spáchá xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2,

x) jinému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) pozmění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx nebo dopravovanou xxxxxxxxx zařízením anebo xxxxxx podanou neveřejným xxxxxxxx xxx, telefonicky, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx písemnosti, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx použije, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx získat pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§184

Xxxxxxx

(1) Xxx o xxxxx xxxxx nepravdivý xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXX XXXXX LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI X SEXUÁLNÍ OBLASTI

§185

Znásilnění

(1) Xxx jiného násilím xxxx pohrůžkou násilí xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx zneužije jeho xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dítěti xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx osobě xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx místě, xxx xx omezována xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx osmnáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§186

Xxxxxxxx nátlak

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx srovnatelnému xxxxxxx, nebo

kdo k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx styku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chování zneužívaje xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xx xxxxxx, xxxx

x) nejméně se xxxxx osobami.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx trestná.

§187

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx patnácti xxx xxxx xxx xx jiným způsobem xxxxxxxx zneužije, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřeném xxxx xxxxxx, zneužívaje jeho xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§188

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx soulož s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

§189

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, zjedná, xxxxx, xxxxx xxxx svede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx kořistí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§190

Prostituce ohrožující mravní xxxxx dětí

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx určeno xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, střeží xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozování prostituce x xxxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dětí, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

§191

Xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxx které xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx znázorňuje pohlavní xxxx xx zvířetem, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx písemné, xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, vystavuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx působící ve xxxx státech, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§192

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, filmové, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx dítětem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komunikační technologie xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pornografii.

(3) Kdo xxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 3

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.

§193

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kořistí z xxxxxx dítěte xx xxxxxxx pornografickém xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§193x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vystoupení, xx kterém xxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§193a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dítětem

Kdo navrhne xxxxxxx dítěti mladšímu xxxxxxxx xxx x xxxxxx spáchat xxxxxxx xxx xxxxx §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx motivovaný xxxxxxx xxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX RODINĚ X XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx uzavře xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§195

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxx nemůže xxxxxxx pomoc, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xx dítěti mladším xxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§196

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx neplní, xxx x z nedbalosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx jiného xx xxxx xxxxx xxx xxxxx měsíce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, vydá-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) může soud xxxxxx jako přiměřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 x přiměřené xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx. Xxxx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužné xxxxxxx xxxx mařena xxxx xxxxxxxxx.

§196x vložen právním xxxxxxxxx č. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výživy (§196) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čin neměl xxxxxx nepříznivých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsudek.

§198

Týrání xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně xx xxxx osobách, nebo

d) xxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§199

Týrání xxxxx žijící xx společném xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně na xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx újmu xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§200

Únos xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x opatrování toho, xxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xx pečovat, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx

x) svádí xx x xxxxxxxxxxx xxxx nemravnému xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) umožní xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zavrženíhodným xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx o xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta.

(2) Xxx xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, dítěti xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx technickým xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

§202

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx styk x dítětem, pohlavní xxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx chování za xxxxxx pohlavního uspokojení xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx pohlavní xxxx x dítětem xxxx se účastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úplata, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx dítěti xxxxxxx xxxxxxxx let,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pokračuje-li x xxxxxxx takového xxxx po xxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

§203

Xxxxxxxxxxxx dítěte

Dítě, které xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obnažování xxxx jiné srovnatelné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x to ani xxxxx ustanovení x xxxxxxx nebo pomocníkovi.

§204

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxx míře xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytne xxxxxx alkohol, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

HLAVA X

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX

§205

Xxxxxx

(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxx, xx xx jí xxxxxx, x

x) xxxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx po činu xx pokusí xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx při xxxx, xxxx

x) čin xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx evakuace osob,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx se xx xxxxxx, x byl xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxx pohromy xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x byl-li xx takový xxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx

(1) Xxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mu byly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

§208

Neoprávněný xxxxx xx xxxxx x domu, xxxx xxxx k xxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxx xxxxxxxxxxx obsadí xxxx xxxxx dům, byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx oprávněné osobě x užívání domu, xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§209

Podvod

(1) Kdo sebe xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že uvede xxxxxx x xxxx, xxxxxxx něčího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx-xx xx takový čin x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného,

c) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx umožnit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pojistné xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx událost, x níž xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx z pojištění xxxx jiné obdobné xxxxxx, xxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx poškozeného, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu.

(6) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx trestná.

§211

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxxxxx účelovým úvěrem xx jiný xxx xxxxxx účel.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x byl-li xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činem (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§212

Dotační xxxxxx

(1) Kdo x žádosti x xxxxxxxxxx dotace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zkreslené xxxxx xxxx podstatné údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx účelovou xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvkem xx xxxx xxx určený xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx, xxxxx má zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx poškozeného, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx trestná.

§213

Provozování nepoctivých xxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxx-xx za takový xxx x posledních xxxxx letech xxxxxxxx xxxx potrestán.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx škodu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

§214 zrušen právním xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti

(1) Xxx xxxxxx, na xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

xxx takovou xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx zastírá xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v cizině, xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, nakládání x xx, vlastnické xxxx xxxx právo x xx, nebo xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spolčí,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx vztahu x xxxx xxxxxxxxxxx xx zločinu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx má větší xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx k věci, xxxxx xx značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§216x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx také x xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené na xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestné činnosti, xxxxx xxxxxxx zákon xx tento xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxx.

§216x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§217

Legalizace xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx

(1) Kdo jinému x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti spáchané xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x nedbalosti ukryje, xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo užívá xxx větší xxxxxxx, xxxxx xx výnosem x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx zákona,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx pocházející xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx značnou xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx závažného zločinu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§217x

Xxxxxxxx ustanovení

Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxx §216 x 217 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v cizině, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x podle xxxxxx státu, na xxxxx území byl xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§218

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx slabosti, xxxxx, nezkušenosti, lehkomyslnosti xxxx něčího xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uplatnit ji xx xxxx převede,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stav xxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, veřejný xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§219

Xxxxxxxx věci

(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xx jeho xxxx nálezem, omylem xxxx jinak xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx smluvně převzatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cizí majetek, x xxx jinému xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§221

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx majetku x nedbalosti

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx uloženou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx opatrování xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx způsobí značnou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo, xxx i xxx xxxxxxxx, zmaří uspokojení xxxxx věřitele tím, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx i xxx xxxx svého majetku,

b) xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo ji xxxxxxxx,

x) předstírá nebo xxxx neexistující xxxxx xxxx závazek,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxx závazek ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxx

x) xxxxxxxxx úpadek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx zánik,

a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, byť x jen xxxxxxxx, xxxxx uspokojení věřitele xxxx osoby tím, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx i jen xxxx xxxxxxx dlužníka, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neexistující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx,

x způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx jinému úpadek.

§223

Zvýhodnění xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx v úpadku, xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx, uspokojení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx tím xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, si xxxxxxx úpadek tím, xx

x) xxxx vydání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uloženým nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx nepoměru x jeho účelem,

d) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx to xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx majetkovým xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx rámec obvyklého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx operaci, xxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx je x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, xxx x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zřídí xxxxxxx, xx xx, xx xx x xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení

Kdo x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Pletichy v insolvenčním xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlasováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx majetkový nebo xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo věřiteli x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo slíbí x xxxxxxx xx xxxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx insolvenční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo si xx xxxxxx pro xxxx xxxx jiného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§227

Xxxxxxxx povinnosti učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§228

Xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxx zničí, poškodí xxxx učiní neupotřebitelnou xxxx věc, a xxxxxxx xxx na xxxxx majetku xxxxx xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxx xxxx xxx tím, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx barvou xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 na věci xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxx xxxxxx pro xxxx skutečnou nebo xxxxxxxx rasu, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx skutečně xxxx domněle bez xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxx, xxxxx požívá ochrany xxxxx jiného právního xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx poškodí xxxxxxxx zájem xxxxxxxx, xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zašantročí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx požívá ochrany xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§230

Neoprávněný xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, x tím xxxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoprávněně xxxxx xxxx uložená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx uložená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně vymaže xxxx jinak zničí, xxxxxxx, změní, potlačí, xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xx učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uložená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx považována xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, jako xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx tato data xxxxx čitelná a xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) neoprávněně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dat,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx čtyři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

x) x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx jinou xxxx xxxx získat xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narušení by xxxx závažný xxxxx xx fungování státu, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, která xx podnikatelem.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§231

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx

(1) Kdo xxxxxx, uvede do xxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořený xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx informací, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx získat xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x úmyslu, xxx xxx bylo xxxxx xx spáchání trestného xxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §182 odst. 1 xxxx. b) nebo x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x neoprávněného zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 1 nebo 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx informací z xxxxxxxxxx

(1) Kdo z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx informací xxxxx, poškodí, pozmění xxxx xxxxx neupotřebitelnými, xxxx

x) xxxxx zásah xx technického xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

x xxx xxxxxxx xx cizím xxxxxxx značnou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxx xx jako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx peníze xxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve velkém xxxxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx jinému xxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, přijme xxxx přechovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") a xxxxx xxxxxx jinému, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxx xxxx jinému opatří, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jej jako xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx rozsahu.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx trestná.

§235

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz

Kdo xxxxxxxx xxxx pozměněné peníze, xxxxx mu bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§236

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní a xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo vyrobí, xxxxx xx oběhu, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, prodá, zprostředkuje xxxx xxxxx zpřístupní, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zařízení nebo xxxx součást, postup, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neoprávněnému xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx svého xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz

(1) Xxx neoprávněně, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxx xxxxxx nebo prvky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prvky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §233 xx 237 xx poskytuje xxx xxxxxxx x platebním xxxxxxxxxxx jiným xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zahraničním xxxxxx xxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx měsíců, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítá xxxxxxxx peníze, xxxx

x) xxxxxxxxx tuzemské peníze.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx daně, poplatku x podobné povinné xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx zkrátí xxx, xxx, pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na některé x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xxxxxxxxx takového xxxx xxxxxx uzávěru, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx rozsahu, nebo

b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

§241

Xxxxxxxxxx daně, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x podobné povinné xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svoji zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx daň, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§241) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx počal xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovém řízení

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxx xx větším xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx značném xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxx daňové účely xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dováží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do oběhu xxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předmětů k xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nejméně xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého rozsahu.

§245

Padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx nebo xxx zmocněnou právnickou xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, nebo

kdo takové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uvádí do xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§246

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxx xxxxxxx uvádí xx xxxxx xxxx jich xxxxx jako xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§247

Ohrožení devizového xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx krizového xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxx xxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx měnové xxxxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomiky x xxxxx xxxxx xx xxxxx x cizinou

§248

Porušení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx x nekalé xxxxxxx tím, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x služeb,

c) vyvolávání xxxxxxxxx záměny,

d) parazitování xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ohrožování zdraví xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx xx větším rozsahu xxxx xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xxxx jinému xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jinou dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž,

kdo x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodování s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxx úředním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx újmu xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§248a

Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro upuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx snížení xxxxxx za xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx x rozdělení trhu xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2012 Sb. x účinností xx 1.12.2012

§249

Xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo prospěch xxxxx xx xxxxx xxxx cenný papír xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx v xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákonem stanovené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx takový xxxxx.

§250

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x úmyslu ovlivnit xxxx xxxx kurz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nepravdivou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující cenu xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo x nimi souvisejících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx anebo výpočet xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx

x) xxxxxxxxx obchod, zadá xxxxx nebo se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, poptávce, xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx investičního nástroje xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodovaných xx xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo kvantitativně xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxx cenu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx dvě léta xx osm let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx výrobní, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§252

Neoprávněné provozování xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hazardní xxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§253

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxx, xx xx xxxx na jakosti, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx uvede xx větším rozsahu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx služby x xxxxxx přitom xxxxxx podstatné xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx-xx xxx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx propuštěn.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§254

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxx x jejich kontrole, xx xx x xxxx podle xxxxxx xxxxxxx,

xxx x takových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxx

xxx takové účetní xxxxx, xxxxxx nebo xxxx doklady změní, xxxxx, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx xxx majetková xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prospěšných společností xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti,

kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rejstříku obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, xx xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255

Zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupnou, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx větší xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx větší prospěch, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku, xxx, xx uskuteční xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§255x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku

(1) Kdo xxxx podnikatel, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prospěch xxxxxx xxxx dá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§255x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x veřejné xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v úmyslu xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhlašovatel nebo xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxx dražby, xxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx, xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx x xxxxxx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx.

§257

Pletichy při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného, aby xx zdržel xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx poskytne, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx majetkový xxxx jiný xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x úmyslu opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Pletichy při veřejné xxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx pletich xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, že

a) lstí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx těžké xxxx přiměje xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx to, xx xx zdrží xxxxxxxx xxxxxx xxx dražbě, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxx majetkový nebo xxxx prospěch xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zprávy

Kdo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Kdo xxxxxxxx, použije xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesprávné xxxx neúplné doklady, xxxxx nepravdivé, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zatají doklady xxxx údaje, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržování xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Evropskou unií xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx takového rozpočtu xxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržování xxxxxxx pořízeného x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx spravovaných Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jménem, xxxxxxx pořízený z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx jako xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx s cizinou

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxx, vývoz xxxx průvoz zboží, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx xxxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmových xxxxxxx, hospodářských xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx rozšíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx.

§262

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží x technologií xxxxxxx xxxxx

Xxx xxx platného xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo propadnutím xxxxxxx.

§263

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití

(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx, xx xx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo technologií xxxxxxx užití xxxxx xx takové zboží xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx činu uvedeného x odstavci 1 xxxx zboží xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití

(1) Xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx údaje vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx učiní zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§265

Provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin ve xxxxxx x významnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx.

§266

Porušení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem xxxx xxxxxxx xxx určitý xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx materiál dostal xx ciziny,

c) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx materiál xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podkladů ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx x povolení xxxx o licenci x xxxxxxxxxxxx obchodu x vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými, xxxxxx xxxx evidenci nevede, xxxx

xxx učiní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§268

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx oběhu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně označené xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zprostředkuje, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx službu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxx původu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označením s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím věci bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

b) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx rozsahu.

§269

Porušení chráněných xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx jiného podnikání,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx velkém xxxxxxx.

§270

Porušení autorského xxxxx, xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x databázi

(1) Xxx xxxxxxxxxxx zasáhne xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dílu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx obrazovému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo databázi, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykazuje-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxx podnikání,

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx a napodobení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx výtvarné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx nové xxxx xxxx považováno xx původní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA VII

TRESTNÉ ČINY XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§272

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebezpečí xxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx cizí majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxx, xx zapříčiní požár xxxx povodeň xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx podobně nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až patnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§273

Xxxxxx ohrožení x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxx, xx zapříčiní xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, plynu, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx.

§274

Ohrožení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx majetku, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxx škodu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx následek,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxx čin xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxx zmaří xxxx ztíží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, která přímo xxxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, která xx mu podle xxxxxx uložena nebo x xxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§276

Poškození a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx provoz xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 poruchu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 písm. x) xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§277

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obecně prospěšného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Poškození xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) geodetického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) geodetického xxxx xxxxxxxxxx xxxx doplněného xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx úmyslně xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx sítě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxx ozbrojování

(1) Xxx xxx povolení vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň nebo xxxx hlavní xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx znehodnocenou zbraň xxxx na xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx její účinnosti, xxxx

xxx xxxxxx, pozmění, xxxxxxxxx nebo odstraňuje xxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx identifikaci.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx

x) vyrobí, xxxx xxxx jinému xxxxxx nebo přechovává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jichž xx x užití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hromadí, xxxxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx množství xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§280

Vývoj, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, přechovává xxxx xxxxxxx zbraně, bojové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx x xxxx jinak xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 projektuje, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§281

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx, byť x x xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§281a

Vysoce xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx 1 x xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§282

Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx, xxx i x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává anebo xxxxxx xxxxxxx výchozí xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx určené k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dva xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx x z xxxxx nedbalosti, vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx zvláštní štěpný xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§283

Nedovolená xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx x x xxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxx opatří xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ač xxx xx takový xxx v posledních xxxxx letech odsouzen xxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx větším xxx xxxxx xxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

(1) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x množství xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx látku konopí, xxxxxxxxxx z konopí xxxx psychotropní látku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (THC), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 nebo xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§285

Nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx měsíců, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než malém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx značném rozsahu.

§286

Výroba x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx látky x xxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přechovává xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx určený x xxxxxxxxxx xxxxxx omamné xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, nebo jedu, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dítěti, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§287

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxx xx x xxx podporuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) vůči dítěti, xxxx

x) tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§288

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x hormonálním účinkem

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, prodá, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, nebo kdo xxxx jinému xxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx metodu x dopingovým xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx tři léta xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx vůči dítěti xxxxxxxx patnácti let.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxx xx dvanáct let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx nebo smrt,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.

§289

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, psychotropní látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx jedy ve xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §285.

(4) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx látky x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx účinkem x jaké xx xxxxx množství xx xxxxxx §288, a xx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §288.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§290

Xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx plavidlem nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) užije xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx, ublížením na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) zneužije xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§291

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§292

Zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxx xx účelem xxxxxxxxx vzdušného dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

XXXXX XXXX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXXXX PROSTŘEDÍ

§293

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozí xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, a xx ve xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx xxxx je-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxx třeba vynaložit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx půdu, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo takovým xxxxxxxx, že tím xxxx xxxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx smrt anebo xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx značném xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí zvýší xxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu podle xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§294x

Xxxxxxxxx xxxxxxx zdroje

Kdo, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, způsobí xxxxxxxxx vodního xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, xx tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oslaben xxxxx xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx.

§294x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. s účinností xx 1.12.2011

§295

Poškození xxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx lesních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vznik xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx lesní porost xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx na celkové xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až čtyři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx těžbou xxxx xxxxx činností uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx seč xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ploše lesa.

§296

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx podle §293 x 294 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx vodní xxxxxx x x vodního xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx zasažená xxxxx x xxxxx vodního xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §295 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx než jeden x půl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lesa xx xxxxxx plocha xxxxx xxx tři xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§297

Xxxxxxxxxxx vypuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i x nedbalosti, xxxxxxx xxxx, xx xx x tomu xxxxxxx, xxxxxxxxx vypuštění xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x lodi xxxx xxxxxx námořního xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§298

Neoprávněné xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Kdo, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx odpad xxxx hranice státu xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, anebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podkladech xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo, xxx i z xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinak x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx-xx xx takový xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§298x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem, byť x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, uvede xx xxx xxxxx poškozující xxxxxxxx vrstvu xxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx rozsahu.

§299

Neoprávněné xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami

(1) Xxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx, zničí, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, sobě nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx exemplářů, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem usmrtí, xxxxx, xxxxxxx, odejme x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx silně xxxx xxxxxxxx ohroženého xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx let, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo nevratné xxxxxxxxx populace xxxxx xxxxxxxx živočicha nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§300

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, odejme x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxx kusů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§301

Poškození xxxxxxxxxx částí xxxxxxx

Xxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxx xxxxx, významný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxx, že xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx oslaben důvod xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§302

Týrání xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pokračuje-li x páchání xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx počtu xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx následky xx xxxxxx nebo smrt,

c) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§302x

Xxxx zvířat x xxxxxxxxxx podmínkách

(1) Xxx xxxxx větší počet xxxxxx v nevhodných xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxx život xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo chová xxxxxxx x nevhodných xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx útrapy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxxxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

§302x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Xxxxxxxxx xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx vlastní xxxx x xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x způsobí xx xxx xxxxxx následky xx zdraví xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx následky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx v hodnotě xxxxxx nepatrné xxxx xxxxxx, na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx, peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx větší xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx zvlášť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hromadně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§305

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x léčivy a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodá xxxx xxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx látku x thyreostatickými, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, estrogenními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx přípravek xxxxxxxxxx takovou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem používá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo přechovává.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xx tři léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx značném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx velkém xxxxxxx.

§306

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx takové xxxxxx.

§307

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx škůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§308

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xx smyslu §306 x 307 x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX ORGANIZACI

Díl 1

Trestné xxxx proti xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx s cizí xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx spáchá xxxxxxx xxx rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312) xxxx sabotáže (§314), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x úmyslu rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxx samostatnost xx účastní xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jejím xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, nebo výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§311

Xxxxxxxxxxxx útok

(1) Kdo x xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konala, xxxxxxxxx xxxx trpěla,

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx plošinu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxx základního přírodního xxxxxx s xxxxx xxxxx majetek v xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxx, lodi, jiného xxxxxxxxxx osobní či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plošiny na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx zničí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx jeho xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxx, že způsobí xxxxx xxxx povodeň xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nebo xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxx xx programového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, poškozením, xxxxxxxx xxxx potlačením xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, snížením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx útok proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxx x dopadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx počítačového programu xxxxxxxxxxx nebo přizpůsobeného xxx xxxxxx xxxx xxxxx útok, xxxxxx xxxxxxx značnou xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři až xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx člověka x xxxxx způsobit xxxx xxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) zmocní xx rukojmí xxxx xxxxxxx únos,

c) xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, majetek xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxx plošinu xx xxxxxxxxx mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, systém xxxx plošina závisejí, x xxxxx ohrozit xxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost takového xxxxxxxxxxxx, zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přeruší xxxxxxx xxxx, elektrické xxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ohrozit xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx letadla, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pevné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vážně poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx prostředku,

f) xxxxxx xxxx jinak xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx či jinak xxxxxx xxxx užije xxxxxxxxx, xxxxxxx materiál, xxxxxxxx, biologickou, chemickou xxxx jinou xxxxx, xxxxxx prostředek nebo xxxxxxxx obdobné povahy, xxxxx xxxxxxx výzkum x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chemické nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx jeho odvrácení xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx lidí xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takovým xxxxx závažně mezinárodní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§312

Xxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312a

Účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastní, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xx dvanáct let, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku, xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx vedoucí činitel xxxx xxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx dvacet xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx vedoucí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §107 x 108 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §312a, xxxx trestný, xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činu teroristické xxxxxxx, xxx xx xxxxxx v §312a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Voják xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312c

Beztrestnost agenta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "agent"), xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx činu dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(2) Xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx teroristické xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx podle §158 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxx (§169), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178), poškození xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx (§182), xxxxxxxxxx (§189), šíření xxxxxxxxxxx (§191), xxxxxx x xxxxxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxx dítěte k xxxxxx pornografie (§193), xxxxxxx (§205), zpronevěry (§206), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věci (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§234), xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxx (§244), padělání x xxxxxxxxx předmětů x označení zboží xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx dokazujících xxxxxxx poplatkové povinnosti (§245), xxxxxxxx zákazů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), neoprávněného xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§252), zjednání xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§256), xxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), porušení xxxxxxxx x oběhu xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx zboží x technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§263), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§264), provedení zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxxxxx ozbrojování (§279), xxxxxx, výroby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§284), xxxxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx obsahujících omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku (§285), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě omamné x psychotropní xxxxx x xxxx (§286), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x látkami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§288), xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným činem (§312f), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby (§329), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§340), napomáhání k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx republiky (§341), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353), xxxxxxxx národa, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx x omezování xxxxxx xxxx x xxxxxx (§356) xxxx výtržnictví (§358), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil x cílem odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který teroristickou xxxxxxx založil xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx představitelem xxxxxxxxxxxx skupiny.

§312d

Financování terorismu

(1) Xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx finančně nebo xxxxxxxxxx podporuje teroristickou xxxxxxx, xxxxxx člena, xxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f) xxxxx shromažďuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxx jich xxxx takto xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312e

Podpora a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pro xxx veřejně xxxxxxxxxx xxxx pachatele,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo ke xxxxxxxx teroristického trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a) xxxxxx jiného,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výroby xxxx xxxxxxxxx výbušnin, zbraní, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obdobných xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx si osvojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo používání xxxxxxxx, xxxxxx, nebezpečných xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx technik xx xxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx jako x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxx organizuje, jiného x němu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto trestu xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx dítěti.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx

(1) Kdo vyhrožuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxxxx let, popřípadě xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, nebo

d) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §311 x 312 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§314

Xxxxxxx

(1) Kdo v xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx funkce xxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxx x tomu, xxx

x) mařil xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) způsobil x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx škodu,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx zastupování xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zničit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx zastupovat Xxxxxx republiku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x cizí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, při xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx moci, zneužije xxx xxxxxxxxx jednat xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x takovém xxxxxx xxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx osobou x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx záležitosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx zastupuje xxxxx xxxx moci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx postavení mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státu x mezinárodní xxxxxxxxxx

§316

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvost, xxxxxx x bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oblastech xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x cílem xxxxxxxx xx cizí xxxx,

xxx x xxxxxxx xxxxx sbírá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxx vyzradí,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx organizaci, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx uložena,

c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx spáchá-li takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx".

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyzradit xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x takovým xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx nepovolané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klasifikovanou xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx",

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, ačkoli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxx "Přísně xxxxx", xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Trestné činy xxxxx xxxxxx státu

§319

Spolupráce x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x čin přísněji xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§320

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx x nepřátelských xxxxxxxxxxx silách, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§321

Služba x xxxxxx xxxxxxxxxxx silách

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ozbrojených xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§321x

Xxxxx xx nestátní xxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xx působení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktu probíhajícím xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx používání xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x), nebo

d) xxxxxxx do jiného xxxxx nebo xx Xxxxx republiky xx xxxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x) xxxx x),

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxx.

§321x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§322

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu

(1) Kdo xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx obranu xxxxx,

xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx

xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, maří xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx měrou xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX ČINY XXXXX POŘÁDKU XX XXXXXX VEŘEJNÝCH

Díl 1

Xxxxxxx xxxx proti výkonu xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx x úřední xxxxx

§323

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxx násilí x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx na zdraví, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) poruchu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§324

Vyhrožování s xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx moci

(1) Kdo xxxxxx vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx značné xxxxx

x) x úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxx

x) pro výkon xxxxxxxxx takového orgánu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zbraní.

§325

Násilí xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx

x) x úmyslu xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§326

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

§327

Společné xxxxxxxxxx

(1) Ochrana xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx výsady x xxxxxxx podle mezinárodního xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxx

xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být vykonán xxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxxxx osob

§329

Zneužití xxxxxxxxx xxxxxx osoby

(1) Úřední xxxxx, která v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný prospěch

a) xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx pravomoci,

bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem vážnou xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, rozumové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatří-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§330

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důležitého xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx poruchu x xxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zajistí-li xxxxxxx činem jinému xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

Xxx 3

Úplatkářství

§331

Přijetí xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného v xxxxxxxxxxx s obstaráváním xxxx obecného zájmu xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx úplatek, xxxx

xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svým xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§332

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx sám xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jinému xxxx pro xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx úplatek xxxxxx xxxx pro xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx svým xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§333

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx, dá xx slíbit xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx působit xx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxx xx to, xx xxx xxx učinil, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

§334

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxx majetkovém obohacení xxxx xxxxx zvýhodnění, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxx osobě xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx kterou není xxxxx.

(2) Xxxxxx osobou xxxxx §331333 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §127 xxxxxx xxx xxxxxxxxx osoba

a) zastávající xxxxxx x zákonodárném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx v jiném xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu,

b) zastávající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizaci vytvořené xxxxx nebo jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx je x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx spojena xxxxxxxx xxx obstarávání xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx pravomocí.

(3) Xx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx též zachovávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx zajistit, xxx x obchodních vztazích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvýhodňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jednají.

Xxx 4

Jiná xxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx

(1) Kdo xxxxxx xx soudce, xxx xxxxxxx své povinnosti x řízení xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) jiného xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx jednání xx x soudu chová xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

c) bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo jednání xxxxx zmaří,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx ztěžuje výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxx činnost, která xx xxxx takovým xxxxxxxxxxx zakázána xxxx xxx xxxxxx xx xxxx odňato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozbyl,

b) xxxxxxx xx xx území Xxxxx republiky, ačkoli xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxx správním xxxxxxxxx,

x) xxx povolení x xxx vážného důvodu xx zdržuje v xxxxx xxxx obvodě, xx xxxxx xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx soudem xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx sportovní akce, xxxx aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx v xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, které spočívá x zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx akci, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx držení x chovu zvířat, xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxx zmařil xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx soudu xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vazby,

j) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby zmařil xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx

x) xxxxxxx xx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx léčení nebo xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx takových rozhodnutí xxxxxxxxx ztěžuje, xxxxx xxxx xxxxxx uložený xxx xxxxxxxx ochranného xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx závažného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x navazování xxxxxxxx x xxx.

(3) Kdo xxxxx xxxx podstatně xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, že

a) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxx, které xx takové xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) uprchne xxxxxx, x xxxxx, x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx směřující x xxxxxx rozhodnutí soudu xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, xxxxxx xxxxxx styku x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

xxx xx xxxxxxx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok.

§338

Xxxxxxxxxx vězně

(1) Xxx xxxxxxxx vězně xxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxx organizuje, xxxxxx xx k útěku xxxx jeho útěk xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xx zbraní, xxxx

x) xxxx úřední xxxxx.

§339

Xxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá takový xxx xx zbraní xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) způsobí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxx organizuje nedovolené xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxx xx mu pomáhá xxxxxxxxx xx přes xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx, propadnutím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxxxx nebo ponižujícímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smrti,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(5) Příprava xx trestná.

§341

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx získat neoprávněný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx opětovně, xxxx

x) xxxxxx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§342

Neoprávněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxx zprostředkuje zaměstnání xxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxx xx neoprávněně xx xxxxx České republiky xxxx xxxx platné xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx letech

Kdo poruší xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§344

Vzpoura vězňů

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny xxxxx xxxx chovanců xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozkazu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx čin x úmyslu zakrýt xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na osm xx xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx,

x) těžkou újmu xx zdraví nejméně xxxx osob, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§345

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx lživě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxx xxxxxx lživě obviní x trestného činu x xxxxxx přivodit xxxx trestní stíhání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxx xxxx zlehčit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§346

Xxxxx výpověď a xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxx, xxxx notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupcem xxxx xxxx policejním xxxxxxx, xxxxx koná xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, anebo před xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

x) uvede xxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxx zjištění vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§347

Křivé xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx tlumočník xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx překládá x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx jako xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před policejním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxx zkresleně nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxxxx poškodit x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu jinou xxxxxx xxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§347a

Maření xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx účely zahájení xxxxxx xxxx soudem, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx rozhodnutí, x xxxxxx ví, xx xx padělaný xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx pravý, xxxxx xxxxxx xxxx pozmění xxxxxx důkazní prostředek x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jinému xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obvinění (§345), xxxxx výpovědi x xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx plnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§347x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. s účinností xx 1.2.2019

§348

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsah x xxxxxx, aby jí xxxx užito xxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v úmyslu, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f),

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§349

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pečetidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo přechovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx razítko orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx razítko, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejných listin, xxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§350

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxx padělá lékařskou xxxxxx, posudek nebo xxxxx nebo podstatně xxxxx xxxxxx obsah x úmyslu xxxx xx x řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řízení, nebo

kdo xxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posudku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx zkreslenou xxxxxxxxx xxxxxx, posudek xxxx xxxxx xxxx x xxx zamlčí podstatné xxxxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxx jej xxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 sobě nebo xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx lstí brání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacího xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx,

xxx jinému xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx hlasovacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádřením xxx vůle,

kdo xxxxxx xxxxx v dokladu x xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volbami xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

kdo xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx sboru nebo xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta.

Díl 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§352

Xxxxxx xxxxx skupině xxxxxxxxx x xxxxx jednotlivci

(1) Xxx skupině obyvatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Stejně xxxx x xxxxxxxx 2 bude potrestán,

a) xxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§353

Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo xxxxxx vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxx újmou xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx to xxxx xxxxxxx důvodnou xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx těhotné ženě,

c) xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, znalci nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání směřujícího x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ochraně zdraví xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§354

Xxxxxxxxxx pronásledování

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxx pronásleduje xxx, že

a) vyhrožuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických komunikací, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxxx jeho osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxx osobního xxxx xxxxxx kontaktu,

a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x zdraví xxxx jemu blízkých, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) vůči xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx zbraní, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§355

Hanobení xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob

(1) Kdo xxxxxxx hanobí

a) některý xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx skupinu, xxxx

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

§356

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx skupině xxxx xxxx x omezování xxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx národu, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx skupině xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx

x) účastní-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sdružení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rasovou, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nenávist.

Xxx 6

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§357

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nějakého místa xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx nepravdivá, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx zprávu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx záchrannou práci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, orgánu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx zdraví lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§358

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxxx neslušnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx, hanobí hrob, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo hrubým xxxxxxxx xxxx přípravu, xxxxxx xxxx zakončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

§359

Xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx ostatky, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx svévolně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ostatky xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

§360

Xxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx trestného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestný čin, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Organizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

§361

Xxxxx na organizované xxxxxxxxxx skupině

(1) Xxx xxxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx se činnosti xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu podporuje,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 x 108 se xx pachatele xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

§362

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §361, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx tímto zákonem x jiného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je uveden x §361, xxxxx xxx xxxxx odstraněno. Xxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxx §361 trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx prospěch organizované xxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx trestný xxx xxxxxxx xxxx uvedené x §312x odst. 2, jestliže xx xxxxxxxx xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxx spáchané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx nestává agent, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založil xxxx xxxxxxxx xxxxx agent, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny.

Díl 8

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx součinnosti

§364

Podněcování x xxxxxxxxx činu

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§365

Xxxxxxxxxxx trestného xxxx

(1) Xxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxx zločin nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zločin xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden rok.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činem

a) xxxxxxxxx xxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sbírku.

§366

Nadržování

(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxxx; pomáhá-li xxxx xxxxx pachateli xxxxxxxxx činu, xx xxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx osoby xxxx blízké, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních znaků (§415), nebo

b) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§367

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestný čin xxxxxx (§140), zabití (§141), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x krutého xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné ženy (§159), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx (§164), obchodování s xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx svobody (§170), xxxxxxxxx podle §172 xxxx. 2 x 3, loupeže (§173), xxxxx rukojmí (§174), xxxxxxxx podle §175 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, xxxxxxxxxx (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx svěřené xxxxx (§198), xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 odst. 4 x 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), neoprávněného xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237), zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255a xxxx. 3, poškození xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §260 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§262), porušení xxxxxxxxxx xxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), porušení xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx povolení x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), vývoje, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bojových prostředků (§280), nedovolené xxxxxx x xxxxxx radioaktivní xxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), nedovolené xxxxxx x jiného xxxxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx x x xxxx (§283), xxxxxxx kontroly xxx vzdušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, civilním plavidlem x pevnou plošinou (§290), xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení utajované xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §323 xxxx. 3 x 4, xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxxx §325 odst. 3 x 4, přijetí xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 2 x 3, organizování x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, vzpoury xxxxx (§344), neuposlechnutí xxxxxxx xxxxx §375 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx xxxxx §377 xxxx. 2 a 3, xxxxxxxxxx xxxx x chráněných xxxxx xxxxxx stejné hodnosti xxxxx §382 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodností xxxxx §383 xxxx. 3 x 4, zběhnutí (§386), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxx §392 xxxx. 2, xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), použití zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, x spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x odstavci 1, xxxx xxxxxxx, nemohl-li xxxxxxx xxx překazit xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx nebo osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání. Uvedení xxxxx blízké x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx lidí (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414) x zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3.

(3) Překazit xxxxxxx čin xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx.

§368

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxxx ublížení na xxxxxx (§145), xxxxxx x jiného nelidského x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx svěřené xxxxx (§198), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), nedovolené xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné látky (§281), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu (§282), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx plavidlem a xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), podplacení (§332), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků podle §415 odst. 3, x takový xxxxxxx xxx neoznámí xxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x vojáka, xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx některý z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx spáchá xxx uvedený x xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, nemohl-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, ublížení xx zdraví, xxxx xxxxxxx újmy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemá xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozví x xxxxxxxx trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx x oprávněním x výkonu zvláštních xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 xxxx. 2 x xxxxxxx osobní xxxxxxx (§170) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX BRANNÉ XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§370

Neplnění xxxxxxx povinnosti

(1) Xxx se xxxxxxxxx x odvodnímu řízení x úmyslu svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx splnění xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx šest xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§371

Obcházení branné povinnosti

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx pletich x úmyslu

a) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx branné povinnosti,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§372

Nenastoupení služby x xxxxxxxxxxx silách

Kdo xx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx lhůty stanovené x takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx.

§373

Nenastoupení mimořádné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx na xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx v xxx nebránila žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxx, x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nenastoupí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v ozbrojených xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxxxxxx výzvy, ač xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx.

§374

Nenastoupení mimořádné xxxxxx x ozbrojených silách x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolávacího xxxxxxx z nedbalosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxx povolávacím xxxxxxx, xx xx x tom nebránila xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx.

(2) Xxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx mobilizační xxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx vojenské podřízenosti x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx rozkaz, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx vojáků,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenského xxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxx-xx takovým činem xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§376

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxxxx důležitého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

a) vážné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx velkém rozsahu,

c) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx vojáku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x porušení vojenské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx osob,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§378

Urážka mezi xxxxxx

(1) Xxx xxxxx

x) nadřízeného xxxx vojáka x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx hodnosti x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx jinou službu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx na xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání.

§379

Xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zdraví.

§380

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stejné hodnosti x xxxx, kdy xxx nebo uražený xxxxxxxx strážní, dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se zbraní xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

§381

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx užije násilí xxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx působit xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) pro xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx nejméně xx dvěma xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx, za válečného xxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxxx hodnosti

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx ho xxxxxxx na xxxxxxx xxxx svévolně ztěžuje xxxxx xxxx služby, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxx osobami,

c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx proto, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§383

Xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo s xxxxx hodností

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx omezuje na xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxx se dvěma xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na jiném xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx způsobem nebo xx zbraní,

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx službu

§384

Vyhýbání xx xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, předstírá xxxxx, xxxxxx listinu, zneužije xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxx xxxxxx úskoku, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta.

(2) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§385

Vyhýbání xx výkonu xxxxxx x nedbalosti

Kdo xx xx stavu xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxx stavu xxxx xx bojové situace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat službu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

§386

Zběhnutí

(1) Kdo se xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx včas k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx delší než xxx xxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx již byl x posledním roce xx xxxxxx xxx xxxxxxxx potrestán,

kdo se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx dny x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Xxx xx svémocně vzdaluje xx xxxx delší xxx xxxxxxx xxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxx dnů x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxx

xxx xx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx dny,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxx, dozorčí nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu, xx válečného stavu xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§389

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poruší, xxx i z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx nich vydaná, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx důležitý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx porušením xxx povinnosti,

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx strážní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx státu nebo xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx situace x je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx xxx povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx bojové situace.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx obraně vzdušného xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 spáchá xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§392

Xxxxxxxxxx morálního xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxx

xxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vojenskou kázeň,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx léta xx dvacet let xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§393

Porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx větší xxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx není xxxxx, xxxx x takovému xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx situace, xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx.

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§394

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx xx zbabělosti xxxx malomyslnosti vzdá xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

§395

Nesplnění xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx se bez xxxxxxxx vzdálí x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§396

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opustí xxxx xxxxx neupotřebitelnou xxxxxxxxx výzbroj xxxx xxxxx xxxxxxxxx techniku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx pět xx dvanáct let.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 snížení bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§397

Xxxxxx vojáků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříteli

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x úmyslu xxxxxxxxxx nepřítele, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§398

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx sboru

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx užije xxxxxxx prostředku větší xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx který xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx užití xx souhlas, nebo

kdo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§399

Společné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ustanovení x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx rozkazu z xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx vojáky (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx nadřízenému (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx služby (§390).

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§400

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx některou xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, náboženskou, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidí

a) xxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přivodit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxx, aby se x takové skupině xxxxxxx rození dětí,

c) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do druhé, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§401

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx x xxxxx rozsáhlého nebo xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obyvatelstvu xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx lidí,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prostituce, xxxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, etnickém, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zavlečení xx xxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxx nedobrovolným zmizením xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx nelidského xxxx xxxxxxx povahy,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx trestná.

§402

Xxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx lidí

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, etnickou, národnostní, xxxxxxxxxxx nebo třídní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 takovou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vystaví-li xxxxxxx xxxxx takovou skupinu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§403

Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod člověka

(1) Xxx xxxxxx, podporuje xxxx xxxxxxxxx hnutí, xxxxx prokazatelně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxx xxxxx rasovou, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx třídní zášť xxxx xxxx vůči xxxx skupině osob, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx, nebo

d) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava je xxxxxxx.

§403a

Šíření xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod člověka

(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, prodá xxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dílo, které xxxxxxxxxx, zachycuje xxxx xxxxx znázorňuje xxxxxxx, xxxxxxx loga, vlajky, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo projevy xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §403 odst. 1, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, rozhlasem, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest xxx nebo peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§403a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§403b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx §403a xxxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do oběhu, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx xxxxxx vytvoří xxxxxx dílo za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx událostech nebo x xxxxxxxx xxxxxx.

§403x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§404

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx člověka

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx v §403 xxxx. 1, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

§405

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx, zpochybňuje, xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx nacistické, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zločiny xxxx zločiny xxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx činy xxxxx míru a xxxxxxx xxxxxxx xxxx

§405x

Xxxxxx

Xxx x postavení, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx některým xxxxxx xxxx xxxxx xxxx politické xxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, územní celistvosti xxxx politické xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Chartou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxx svou xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem.

§405a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§406

Xxxxxxxx útočné xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a tím xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.

§407

Xxxxxxxxxxx xxxxxx války

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx válečnou xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§408

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx související

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx, xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazky o xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx systémech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx vyslovuje xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§409

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxx příslušnosti, která xx na jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ozbrojenou akci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx styky x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx mezinárodních sankcí

(1) Xxx ve větším xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx dodržování xx Xxxxx xxxxxxxxx zavázána xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§411

Xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx boje

(1) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx zakázaným xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx boj vede,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxxxxxx xxxxx o prostředcích x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx operací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxx poškodí přehradu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx síly, xxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx určený pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanou kulturní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Válečná krutost

(1) Xxx xx války nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, utečenci, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx již xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx opatření x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brání, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu v xxxxxx xxxxxx humanitárních xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxx obyvatelstva

(1) Kdo xx xxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného konfliktu xxxxxxxxx apartheid xxxx xxxxx xxxx nelidské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, třídní xxxx xxxx podobné diskriminace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxx xxxx užití, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx naruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx území nebo xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) bezdůvodně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přesídluje nebo xxxxxxxxx civilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx území obyvatelstvem xxxxxxx země,

e) xxxxxx xxxx ke xxxxxx xx zbrani, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx nebo válečným xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v nestranném xxxxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na deset xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§414

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx, xx bojišti, x xxxxxxx postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§415

Xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného stavu xxxx za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozlišovacích xxxxx xxxx barev uznávaných xxxxxxxxxxxx právem xxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxx dopravních prostředků xxxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxx xxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§416

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx.

§417

Xxxxxxxx parlamentáři

Kdo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

Xxx 3

Společné ustanovení

§418

Odpovědnost xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nebo xxxx nadřízený je xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx čin genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), agrese (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), podněcování xxxxxx xxxxx (§407), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x příměří (§416) xxxx ublížení xxxxxxxxxxxx (§417) xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomoc x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spáchání xxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx ustanovení

Trest xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxx trestu se x xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx za xxxxxx xxx a xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; přitom přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§419x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

§419x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx.

2. Zákon č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 45/1973 Sb.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., x xxxxxx x. 290/1993 Xx.

6. Zákon č. 175/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon, ve xxxxx zákona x. 265/2001 Xx.

7. Zákon č. 545/1990 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx zákon.

9. Xxxxx č. 253/1997 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 92/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., na xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/1961 Sb.

22. Zákon č. 120/1962 Sb., x boji xxxxx alkoholismu, ve xxxxx zákona x. 37/1989 Xx.

23. Xxxxx č. 482/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx konání summitu Xxxxxxxxxx severoatlantické xxxxxxx x Praze x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxxxxxx xxxxx č. 72/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx vlády č. 10/1999 Sb., kterým xx xxxxxxx nařízení xxxxx x. 192/1988 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jiných látkách xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, co xx považuje xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Sb.

26. Nařízení xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx jedy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., x nařízení xxxxx č. 444/2003 Xx.

§421

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Topolánek x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx 27. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.10.2016

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pro xxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxxx xxxxxxx xxxxx §102a xxxxxx č. 40/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v obdobném xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 55/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dohledem x xx věznice x xxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nepodmíněného trestu xxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxxx čin xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx §56 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxx xx přeřazení x xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou xx xxxxxxx s ostrahou xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xx věznice xx xxxxxxxx ostrahou.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Xx. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x podílnictví x xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 zákona x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §163 zákona x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použije §138 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Informace

Právní předpis x. 40/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2010.

Ve xxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

181/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

330/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2011 x xxxxxxxx §351, který xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

360/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2012

390/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx důchodové spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Sb., xxxxx XX xx xxx 23.7.2013 xx. xx. Xx. ÚS 13/12 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

141/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 105/2013 Xx.

x účinností od 1.8.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

86/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 279/2003 Xx., o xxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2015

165/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

47/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 585/2004 Xx., o branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2016

150/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

163/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x hazardních hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxx

x účinností xx 1.12.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 219/1995 Xx., devizový zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 18.10.2016

455/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2017

55/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

58/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších

s účinností xx 1.10.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 13.8.2017

287/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.2.2019

315/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/1993 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., nález XX xx dne 26.5.2020 xx. xx. Xx. XX 46/18 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §138 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 8.7.2020

333/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x změně a xxxxxxxx zákona č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

206/2021 Sb., nález XX ze xxx 27.4.2021 xx. zn. Xx. ÚS 98/20 xx xxxx návrhu xx zrušení částí §284, 285 x §289 odst. 3 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.5.2021

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.7.2023

417/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx činů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 28.6.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2022

422/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2023

429/2022 Xx., xxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/36/EU ze xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxxxx obchodování x xxxxx, xxxx xxxxx němu x x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/93/EU xx dne 13. xxxxxxxx 2011 o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětí x xxxxx xxxxxx pornografii, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. xxxxx 2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX x znečištění x xxxx a x zavedení sankcí xx xxxxxxxxxxx jednání.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES xx dne 18. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12. xxxxx 2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/EU xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x trestněprávní xxxxxxx xxxx x jiných xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 x boji vedeném xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1673 xx dne 23. října 2018 x boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX.