Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Přeměna trestu domácího vězení §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx dne 8. xxxxx 2009
xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem stanovena xxxxx, xxx byl xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx působnost

§2

Trestnost xxxx x xxxx xxxx spáchání

(1) Trestnost xxxx xx posuzuje xxxxx zákona xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx čin xxxxxxx; xxxxx pozdějšího xxxxxx xx posuzuje jen xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx při dokončení xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx x době, kdy xxxxxxxx xxxx účastník xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nastat.

§3

Užití xxxxxx xxxxxxxx x xxxx rozhodování

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Místní působnost

§4

Zásada xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx následek xxxxxx, x když xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx spáchán xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestný.

§5

Zásada xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též trestnost xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx lodi xxxx xxxxxx plavidla, xxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx spáchání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která má xx jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x krutého xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz (§233), xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx výroby xxxxx (§237), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), sabotáže (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§323), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (§325), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx skupiny lidí (§402), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx příslušník nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost činu, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx čin x místě xxxxxxxx xxxx trestný xxxx xxxxxxxx xxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx účinného xx xxxxx, xxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxxx byl xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, proběhlo xxxxxxxx xxxx předávací xxxxxx a pachatel xxxxx vydán xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jinému oprávněnému xxxxxxxx x

x) cizí xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx předání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x Xxxxx republice.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxx příslušníkem nebo xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx zákon xxxxx, na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx tehdy, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního řádu (xxxx jen "mezinárodní xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx §4 xx 8 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx smlouva nepřipouští.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx

(1) Trestní xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxx vykonán xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx účinky, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo mezinárodní xxxxxxx xxxx jiného.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx trestný x xxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

TRESTNÍ XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti

§12

Zásada xxxxxxxxxx a zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx čin

(1) Trestným xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zavinění x xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx na přečiny x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx všechny nedbalostní xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx trestné xxxx, xx něž xxxxxxx zákon stanoví xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx; zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx něž xxxxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxx 2

Zavinění

§15

Úmysl

(1) Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pro xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx způsobem xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Nedbalost

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže pachatel

a) xxxxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxx takovým zákonem, xxx xxx přiměřených xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, xx x xxx vzhledem x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx a xxxx.

(2) Trestný xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx chráněným trestním xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx x okolnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx

X okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx úmyslné, xxxx

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx vzhledem x okolnostem x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měl x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Omyl skutkový

(1) Xxx xxx xxxxxxxx činu xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx trestného činu, xxxxxxx úmyslně; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti.

(2) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxx okolnosti, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx-xx o xxxxxxx xxx spáchaný z xxxxxxxxxx.

(3) Xxx při xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx přísnějšího trestného xxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxx

(1) Kdo xxx spáchání trestného xxxx xxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaviněně, xxxxxx-xx se omylu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pachatele xx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy, x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Příprava a xxxxx xxxxxxxxx xxxx

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 3), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxx xxxx pomoci x xxxxxxxx zločinu, je xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k němuž xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx závažnému xxxxxxx oznámení x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy, xxxxx být ještě xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx přípravu xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli nezávisle xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směřuje k xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dopustil x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx pokusem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pokus xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, jestliže pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z podniknutého xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) učinil x xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, mohlo být xxxxx xxxxxxxxxx; oznámení xx nutno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přispění k xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx oznámení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za jiný xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx, spolupachatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx trestného činu xx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx užil xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx odpovědná xxx xxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, krajní xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx trestného xxxx je i xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx užil xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xx x xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiný xxxxxxx xxx, xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx trestný čin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Účastník

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx v xxxxx rozhodnutí spáchat xxxxxxx čin (xxxxxxx), xxxx

x) umožnil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vylákáním poškozeného xx místo xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx trestném xxxx (xxxxxxxx).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xx xxxxxxx účastenství xx trestném xxxx x

x) xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastenství, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého xxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; oznámení je xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx, voják xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Je-li xx činu zúčastněno xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx včasné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx čin, xxxxx již jednáním xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rok svého xxxx, xxxx trestně xxxxxxxxx.

§26

Nepříčetnost

Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat xxx xxxxxxx, xxxx za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Zmenšená xxxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx činu xxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jednání, xx xxxxxxxx příčetný.

XXXXX III

OKOLNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§28

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxx chráněnému trestním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobený xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx než ten, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx, komu xxxxxxxxx xxxxxxx, povinen xx snášet.

§29

Xxxxx obrana

(1) Čin xxxxx trestný, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxx trestným činem.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřená xxxxxxx útoku.

§30

Xxxxxxx poškozeného

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kdo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx činem xxxxxxx.

(2) Svolení podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxx předem xxxx současně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx svolení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx svolení k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x informacemi, xxxxx xxx v době xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxx poruší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li společensky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aniž by xxx byl dán x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx příčí xxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx nespáchá, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

XXXXX IV

ZÁNIK XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Zánik trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lítostí

§33

Účinná xxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§150), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151), šíření xxxxxxxxx lidské xxxxxx (§152), xxxxxx nakažlivé xxxxxx nemoci z xxxxxxxxxx (§153), ohrožování xxxxxx závadnými xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx (§156), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§169), xxxxxxxxx (§172), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřené xxxxx (§195), porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx (§221), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§225), porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), zkrácení xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§240), nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx (§243), ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího užití (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx a licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx ohrožení (§272), xxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§273), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tísni (§275), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§277), xxxxxxxxx geodetického bodu (§278), poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§293), poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx žijícími živočichy x xxxxx rostoucími xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§300), xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx (§306), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx (§307), xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), teroristického útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), zneužití zastupování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení utajované xxxxxxxxx (§317), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§318), vzpoury xxxxx (§344), křivého xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346), xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§347a), xxxxxx xxxxxxxx zprávy (§357), nepřekažení xxxxxxxxx xxxx (§367), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx, xxxx

x) učinil x xxxxxxxx xxxx oznámení x době, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež xxxx

x) třicet let, xxx-xx o xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimečného trestu, x trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx let,

d) xxx let, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,

x) xxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x trestných xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx účinek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové podstaty, xx okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx promlčecí xxxx xx xxxxxxxx xxxx hlavního xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) doba, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx sterilizaci (§145), xxxxxxxxxxxx přerušení těhotenství xxx souhlasu xxxxxxx xxxx (§159), xxxxxxxxxxx x lidmi (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx donucení jiného x sňatku (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) spáchaných xx xxxxxx donucení xxxxxx k xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxx některého xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x hlavě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na potrestání,

e) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pachatele x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě §8 odst. 1,

x) xxxx xx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx dočasně odloženo.

(4) Xxxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx

x) zahájením trestního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x po něm xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxxxx příkazu x xxxxxxx, podáním xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího rozkazu, xxxxxxx obžaloby, xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx době xxxxxxx xxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přísnější.

(5) Přerušením xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxx třinácté xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů založení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§403), xxxxxxx sympatií k xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§404), xxxxxxxx, zpochybňování, schvalování x ospravedlňování genocidia (§405), x xx x pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestných xxxx,

x) xx xxxxxxx činy vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) a xxxxxx (§312), pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že zakládají xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx proti lidskosti xxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx spáchané x xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx nejméně deset xxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zproštění xxxxxxxx, x které xxxx spáchány veřejnými xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pronásledováním xxxxxxxxxxx xxxx skupiny osob x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX V

TRESTNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx sankcí x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lidská xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tam, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce pachatele xxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx uložena xxxxxxx xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozených xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Tresty

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx druhu x xxxxxx trestu

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry xxxx přihlédne k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x osobním, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx pachatele x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x možnosti xxxx xxxxxxx; dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné škodlivé xxxxxxxx činu; přihlédne xxx x xxxx xxxxxxx x trestnému xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx o vině x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodné skutečnosti xx xxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx. Přihlédne xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx budoucí xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, způsobem provedení xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx pachatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx cílem.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx soud přihlédne x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnostem (§41 x 42), x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxx trestního xxxxxx, xxxxxx-xx nepřiměřeně xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení soud xxxxxxxxx ke složitosti xxxx, k postupu xxxxxx činných v xxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pachatele x x jeho jednání, xxxxxx přispěl x xxxxxxxx x trestním xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx pokračování v xxxxxxxx xxxx, při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x výměře xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uloženy xx xxxxx xxxx trestnou xxxxxxx a xxxxx xxxxxx vykonány, xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trest, xxxxx xx spolu x xxxxx nevykonanými xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx postihu pachatele.

(5) X xxxxxxxxx, která xx zákonným znakem xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k okolnosti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx snížení trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx polehčující.

(6) K xxxxxxxxx přitěžující xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, i xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx o xx pachatel xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx x mohl, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx každého x xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) x xxxxxxxxxxxx, návodce x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxxx x x důvodům, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo.

(8) Xxxxxx-xx nebo xxxxxx-xx xx získat pachatel xxxxxxxx xxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uloží xx s přihlédnutím x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, který xx postihne xx xxxxxxx (§66 xx 72), x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§67 xx 69).

§40

Xxxxxxxx trestu pachateli xx xxxxxxxxx příčetností

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, a xx xxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx xx vzhledem x zdravotnímu stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§99) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kratšího trvání, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §58 xxxx. 4, x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Soud xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx a xxx xxxxxx okolností xx xxx nezávislých,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) spáchal trestný xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxxx poměrů, které xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx odvraceje xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx nouze, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx meze xxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx x právním xxxxx, xxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem způsobil xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přičinil se x xxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) svůj xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx x trestnému činu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zejména xxxx spolupracující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) trestného činu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

p) xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu řádný xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiné zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,

d) spáchal xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, tísně, xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zneužil xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx života x xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx postižené, xxxxxxxx xxxx xxxx nemohoucí,

i) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx věku blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně ohrožující xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx provedena xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx škodu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx získal xxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx páchal nebo x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, způsob provedení xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, osobu pachatele, xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxx xx posledního odsouzení, x xxx-xx x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, anebo x xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky a xxxxxxx xxxxxxx čin xxx jejím vlivem xxxx x souvislosti x jejím xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, uloží mu xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxxx pachateli xxxxxx xxxxx odnětí svobody x rámci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Vedle xxxxxx přípustného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx druh xxxxxx, xxxxxxxx xxxx uložení xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze souzených xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx zákon xx xxxxxxx x xxxxxxxx trestných činů xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx čin. Xxxxx x uložením xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx tento výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke změně, x níž xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx být mírnější xxx trest uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyslovit xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ztráty vojenské xxxxxxxx, xxxxx propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odsuzujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx i xxxxxxxx, kterým xxxx xx xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x dohledem. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx soud xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x všechna další xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx obsahově navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, jestliže dřívější xxxxxxxxx je takové xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, nebo jestliže xxx dřívější odsuzující xxxxxxxx xxxxx soudem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

§44

Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu

Soud upustí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, má-li xx to, že xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§45

Ukládání xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§116), xx xxxxx ostatní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již nabyl xxxxxx moci, xxxxx x tomto dřívějším xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ním x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x uvedeném výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x xxxxxxxxxxx souběhu, x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx trestný čin, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx, x xxxxxxxx i x navazujících xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx titulů xxxx xxxxxxxxxxx, ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxxxxx nebo propadnutí xxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx rozsudkem dřívějším.

(2) Xxxxxxxxxx §43 a 44 xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx současně xxxxxxx trest xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za pokračování x xxxxxxxx xxxx xx neužije, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přečin, xxxx xxxxxxxx lituje x xxxxxxxxx účinnou xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx upustí od xxxxxxxxxx pachatele označeného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §178a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x organizovanou skupinou xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxxxx nelze, jestliže xxx spáchaný xxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxx zločin, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx způsobil xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx jsou-li dány xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nerozpoznal, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxx být xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx prostředku, jímž xxx být xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx upustit od xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx duševní poruchou, x soud má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx (§99), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byť x z nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločin ve xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx duševní poruchy x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x soud xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§100), kterou pachateli xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx společnosti lépe xxx xxxxx.

§48

Podmíněné upuštění od xxxxxxxxxx x dohledem

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 2 xxxx 3 může soud xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nad pachatelem, xxxxxxxx-xx xx potřebné xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pachatele.

(2) Xxx xxxxxxxxxx upuštění xx potrestání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohled (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx může jako xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace,

b) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx léčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxx programům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxx nevhodného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob,

g) xxxxxx xx hazardních xxx, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx x sázek,

h) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx návykových xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jinou dlužnou xxxxxx,

x) veřejně xx xxxxxx xxxxxxx poškozenému, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Jde-li x pachatele ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xxx xxxxxxx x výchovných opatření xxxxxxxxx x zákoně x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx na tom xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vinu, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx.

(8) Bylo-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, anebo xx-xx xx za xx, xx xx osvědčil, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

Xxxxx 3

Dohled

§49

Pojem x xxxx xxxxxxx

(1) Dohledem xx xxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), spolupráce xxx xxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Účelem xxxxxxx je

a) sledování x kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vedení x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx x xxxxxxxx vedl xxxxx xxxxx.

(3) Dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dohled, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x probačním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví, x plnit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtách, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důležitých okolnostech xxx xxxxx dohledu xxxxxxxx probačním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx probačním xxxxxx, být xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx x plnit xxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a x xxxx, aby pachatel xxxx řádný život. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktualizovat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx, rodinným a xxxxx poměrům xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu, xxxxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx dohled xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištěné xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx, že x případě xxxxxxxxx xxxx závažnějšího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude o xxx informovat xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx za šest xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx předsedu xxxxxx soudu, který xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx povinností pachatelem x o jeho xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx trestů x xxxxxxxxx xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx uložit tresty

a) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx majetku,

e) xxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí xxxx,

x) zákaz xxxxxxxx,

x) xxxxx držení a xxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx,

x) ztrátu xxxxxxxx xxxxxx nebo vyznamenání,

l) xxxxxx vojenské hodnosti,

m) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx rozumí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) nepodmíněný trest xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) podmíněné xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výjimečný trest (§54).

§53

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx za některý xxxxxxx xxx několik xxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx těchto xxxxxx xxxxx sebe. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx i xxxx tresty xxxxxxx x §52. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vedle odnětí xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxx vedle xxxxxx xxxxxxx, peněžitý xxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§54

Výjimečný trest

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx. Výjimečný xxxxx xxxx xxx uložen xxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx dovoluje.

(2) Xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx xx velmi xxxxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx vraždy xxxxx §140 odst. 3, xxxx který xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 3, xxxxxx (§312), xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx podle §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx podle §412 xxxx. 3, perzekuce xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxx zavrženíhodné pohnutce xxxx k xxxxxx xxxxxxx a těžko xxxxxxxxxxxxxx následku x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxx, že by xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Uloží-li soud xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí, xxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu nezapočítává.

Xxxxx 5

Ukládání x xxxxx jednotlivých trestů

§55

Odnětí xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejvýše xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx (§59), ukládání xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§108) xxxx x xxxxxxxxx trest (§54).

(2) Xx trestné činy, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxx let, lze xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx pachatel xxxx xxxxx xxxxx. Za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výživy xxxxx §196 xxxx. 1 xxxx 2 lze xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx.

§56

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x ostrahou, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věznice

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do věznice xx zvýšenou ostrahou,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxxxxx trest (§54), kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§108), xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) uložen xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx nejméně xxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x výkonu xxxxxx nebo x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do věznice xxxxxx typu, než xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, má-li xx zřetelem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx stupeň x xxxxxx narušení xxxxxxxxx za to, xx xxxx působení xx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x jiném xxxx xxxxxxx lépe zaručeno; xx věznice se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl uložen xxxxx odnětí svobody xx doživotí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx věznic xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx typu

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(3) X přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, jestliže

a) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx spáchal xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx vykonává xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výkonem xxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx odsouzeného, který xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x ostrahou. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx do věznice x xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxx deseti xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx návrhu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx xxx odsouzený xxxxxxxx xx po xxxxxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§57a

Přeměna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vězení

Soud může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přeměnit xxxxxxxxxxx xx přečin xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odsouzený po xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prokázal polepšení x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xx x budoucnu xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx domácího vězení xx xxxxx den xxxxxxxxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 soud xxxx xxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 390/2012 Xx. x účinností xx 8.12.2012

§58

Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Má-li xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x že xxx xxxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx x xxxxxxx kratšího xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx dolní hranici xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené.

(2) Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx k xxxxxxx pachatele a xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx kratšího xxxxxx, může xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx xxxxx, xxxxx odsuzuje xxxxxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxxx trestnému xxxx, xxxx xxxx připravoval xxxx xx o xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx svoji xxxx.

(3) Xxx-xx mít za xx, xx vzhledem x poměrům pachatele x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx rozsudkem, xxxxxx xx schvaluje xxxxxx x xxxx x trestu.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx trest

a) xxx xxx let, xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxx, xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxx xxx,

x) xxx xxxxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxx xxx.

(5) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxx pachateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu a xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x pravdivou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny; xxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x porovnání xx zločinem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osobu xxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxx, zejména xxx x jakým způsobem xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Omezením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 přitom xxxx xxxxx.

(6) Soud xxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za pomoc x trestnému činu x xx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx přípravy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx lze dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 přitom xxxx xxxxx.

(7) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx se xxxxxx xxxxx vyvarovat (§19 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28) nebo xxxxx xxxxxx (§29), anebo xxxxxxxxx meze přípustného xxxxxx (§31) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závažný xxxxxx (§14 xxxx. 3), xx xxx byl xxx takový xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx uložit trest x xxxxx polovině xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně, xxxxx xxxxx hranice se xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx závažnost xxxxxx závažného xxxxxxx xx vzhledem k xxxxxx recidivě a xxxxxxxx xxxxxxxxxx případu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx pachatele xx xxxxxxx.

(2) Horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx let. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody xxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx let.

§60

Xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx i xxxxx jiného xxxxxx, x

x) pachatel xx xxxxxxx slib, že xx ve xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx samostatný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže vzhledem x povaze a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x osobě a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x určeném obydlí xxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebrání-li xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxxxx služeb u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx stanoví xxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdržovat x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x x času xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx děti x x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x xxxx rodiny xx přiměřeně postihl xx svobodě. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx shromáždění x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl řádný xxxxx; zpravidla mu xxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemajetkovou újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx obdobného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§61

Přeměna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx pachatel x xxxx od xxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástupu xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení, xxxxx maří xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, trest xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx jeden xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxx práce

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx obecně prospěšných xxxxx, odsuzuje-li pachatele xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx obecně prospěšných xxxxx v xxxx xxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto druhu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx svobody xxxxx §65 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx práce k xxxxxx prospěšným účelům xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, úklidu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných činnostech xx xxxxxxxx obcí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx prospěšných xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx, školstvím, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx činností. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného.

§63

Xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 50 xx 300 xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx pachateli na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; zpravidla xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx nahradil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx přečinem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx soud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx z výchovných xxxxxxxx uvedených x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§64

Stanovisko xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přihlédne xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu práce.

§65

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a bezplatně xx xxxx volném xxxx nejpozději xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, xx kterou xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx překážky, xxxx

x) xxx xx xxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxx svobody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx v době xx odsouzení xx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx maří xxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx výkonu; xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítá xx jeden xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx soud vzhledem x okolnostem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx prodloužit xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx až o xxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přeměně xxxxxx xxxxx odstavce 2, a

a) stanovit xxx xxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 odst. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx zbytku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §63 odst. 3, je-li xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obdobně §49 xx 51.

(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, xxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxx xxxx xx výkonu trestu xxxx jeho zbytku xxxxxxxxxx upuštěno.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx a poměrům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx x x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxxx odsouzeného xxxx xx jeho část, xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jichž xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxx xx odsouzený xxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxx xxxxxxx.

(5) Propadlý xxxxxxx připadá xxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se snažil xxxxxx majetkový prospěch.

(2) Xxx xxxxxxxx odstavce 1 xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx zákon xxxxxxx tohoto xxxxxx xx spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx ukládá xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx neukládá.

(3) Jako xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx trest xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného trestného xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

§68

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v denních xxxxxxx a činí xxxxxxx 20 a xxxxxxx 730 xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 100 Kč x xxxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxx ani xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx horní hranici xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se zřetelem x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zpravidla x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(4) Příjmy xxxxxxxxx, xxxx majetek x xxxxxx x xxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx denní xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx odhadem soudu.

(5) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxx splátkách; přitom xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nezaplatí dílčí xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx soud neuloží, xx-xx zřejmé, xx xx byl xxxxxxxxx.

§69

Výkon peněžitého xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx soudu nebo xx uplynutí doby, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, přemění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zbytek x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom každá xxxxx xxxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxx denní xxxxx xx xxxxxx xx dva xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx peněžitý xxxxx xx jiný xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vykonán xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, jen xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Drží-li xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxxx x níž xx možno xxxxxx xxxxxxxxxx věci, uloží xx soud xxxx x xxxxx trest.

(5) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxx propadlé xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx propadnutí věci.

(6) Xxxxxxxx věc připadá xxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel xxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §70, xxxx xxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx propadnutí xxxxx, xxxx xx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx věci, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx xxxx stanovit xx základě odborného xxxxxxxxx xxxx znaleckého xxxxxxx.

(2) Je-li věc xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byť i xxx xxxxxx, znehodnocena, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, může soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §70.

(3) Xxxxxxxx náhradní hodnota xxxxxxx xxxxx.

§72

Samostatný xxxxx propadnutí xxxx

Xxxxx propadnutí xxxx xxxx soud uložit xxxx xxxxx samostatný xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx x jestliže xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx není třeba.

§73

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx až xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx činností.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě x xxxxxxx pachatele uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx xxxxx určitého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx takové xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx doby xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákazu, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci nesměl xxx tuto činnost xxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

§74x

Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxx držení x xxxxx zvířat až xx deset xxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx.

(2) Trest xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx x případě, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(3) Xxxxx zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, chov a xxxx x xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§74b

Výkon trestu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Do doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx doba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, držet xxxx xxxxxx xxxxx o xx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx zákazu držení x chovu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2020

§75

Xxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx rok až xxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx vztahovat xx xxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx pachatel xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zákazu xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx samostatný xxxxx xx trestný xxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 směřující k xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxxxxxxx xx též uloží, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku mladistvých, xxxx soud x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx v xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxx xx po výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxx v xxx, xx se xxxxxxxxx nesmí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdržovat xx xxxxxxx xxxxx xxxx x určitém obvodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx takovém xxxxx xxxx x takovém xxxxxx x nutné xxxxxx záležitosti xx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx akce

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné společenské xxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného probačního xxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převýchovy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pokynů x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx x konáním zakázané xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxx trestu zákazu xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx titulů xxxx vyznamenání, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xx xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Ztráta xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx ztrácí xxxxxxxxxxx, čestná xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx spáchaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxx může uložit xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách.

(3) Xxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vojína.

§80

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx pachateli, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxx trest samostatný xxxx x vedle xxxxxx trestu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx lidí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obecný zájem; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx x povaze x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx a poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(2) X přihlédnutím x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nápravy a xxxxxxx xxxxxxxxx a xx stupni ohrožení xxxxxxxxxxx lidí, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměře xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, anebo xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx vyhoštění xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x sociální xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x rozporu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rodin,

d) xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx být vyhoštěn, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skupině, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vystavilo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo ponižujícímu xxxxxxxxx anebo xxxxxx,

x) xxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx příslušnost x xx xx území Xxxxx republiky povolen xxxxxx pobyt anebo xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx vyhoštění xxxx v jeho xxxxxxxxx zájmu.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx odsouzení x trestu xxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x pracuje, x x okolnostem xxxxxxx xx důvodně xx xx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx, není třeba xxxx výkonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestů uložených xxxxx xxxxxx trestu.

§82

Xxxxxxxx xxxx, přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.

(2) Podmíněně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, kterou xxxxxxxx xxxxx způsobil, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení získané xxxxxxxx xxxxx.

(3) Jde-li x pachatele ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může soud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx ve zkušební xxxx xxxxx xxxxx x vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx skutek xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§83

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxx vykoná. Výjimečně xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x osobě odsouzeného xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, i xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx trestu, a

a) xxxxxxxx xxx odsouzeným xxxxxx,

x) přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxx v §82 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující x tomu, aby xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx dohledu xx užije obdobně xxxxxxxxxx §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx se xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx xx za to, xx xx osvědčil, xxxxx se na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem

Je-li xxxxx xxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxx x poskytnout xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, může soud xx xxxxxxxx uvedených x §81 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího tři xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx doba, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxxxxx dohled, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, nebo aby xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x pachatele xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x zákoně x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx obdobného xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

§86

Rozhodnutí o podmíněném xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soud, že xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby, xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx x dohledem x xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx zavdal xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dohledu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x více xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx překročit horní xxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující x xxxx, aby vedl xxxxx život.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx se xx xx, xx xx xxxxxxxx, hledí xx xx pachatele, jako xx xxxxx odsouzen.

(4) Xxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx 1, že xx xxxxx vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odsouzení

Na xxxxx podmíněného odkladu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §81 odst. 2 x na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx, do nové xxxxxxxx xxxx xxxxx §82 xxxx. 4 xx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 7

Podmíněné xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, kulturní x jiné společenské xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svobodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx povede xxxxx xxxxx nebo xxxx přijme záruku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň polovinu xxxxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

2. xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx znakem xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ženě xxxx xx xxxxxx,

4. který xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxx xx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361),

5. který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e odst. 3 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f), xxxx

6. který xx uveden x xxxxx třetí, xxxxx, xxxxxx, dvanácté x xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x odstavci 4,

a xxxxx dosud nebyl xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třetinu uloženého xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chováním x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx trestu není xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svobodu x xxxxxxx, než vykonal xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx, xxx je-li xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx život.

(3) Soud xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx propuštění odsouzeného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomu, xxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx do výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx odsouzený xxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx ochranného xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zacházení xxxxx §149 xxxx. 4, nedovoleného přerušení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §159 odst. 3, 4, neoprávněného xxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxx §164 odst. 3, 4, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 4, 5, zbavení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx xxxxx §174 odst. 3, 4, xxxxxxxx podle §175 xxxx. 3, 4, znásilnění xxxxx §185 odst. 3, 4, xxxxxxxxxx zneužití xxxxx §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx §283 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxx xxx vzdušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního prostředku xx xxxxxx xxxxx §292 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx zrady (§320), xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx §340 odst. 4, genocidia (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného vedení xxxx podle §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, xxxxx x xxxxx odsouzená k xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx dvacet xx xx xxxxxxx xxx (§54 xxxx. 2), mohou xxx xxxxxxxxx propuštěny xx xx xxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x ohledem xx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxx odsouzena, x xxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchaného xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx dvaceti xxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx okolnosti činu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx propuštění

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xx na xxx xxxx a x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx; zkušební doba xxxxxx podmíněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx pachatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx svém xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx výkon dohledu xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(2) Xxxxxxxxx propuštěnému může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl řádný xxxxx; xxxx mu xxx uložit, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxxxx propuštěnému xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxx, xxx se ve xxxxxxxx xxxx zdržoval xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx od 50 xx 200 xxxxx. Částka xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx výměře xx 2&xxxx;000 Kč xx 10 000 000 Xx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud xxxx k osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxxxx x vzhledem x tomu xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx zaplacena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx života xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní a xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx zkušební xxxx xx xx xxx let, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx než zbytek xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx právní mocí xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

§91

Společné xxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým podmínkám, xxxxxxx soud, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výjimečně může xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx nad odsouzeným xxxxx xxxxxxxxx dohled,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ne xxxx x xxxx xxx xxx léta, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx §90 odst. 2, xxxx

x) stanovit dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzený, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx vykonán xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce.

(3) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské akce, xx xx xx xx, že xxxxx xxx vykonán dnem, xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx nabylo právní xxxx rozhodnutí, že xx podmíněně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx soud xxx jeho viny xx roka xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xx výkonu xxxxxxxx zbytku trestu x x případech xxxxxxxxx v §88 xxxx. 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opětovné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nápravy odsouzeného xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx, x xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx zbytek xxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

Oddíl 8

Xxxxxxxxxx vazby x trestu

§92

Započítání xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx xx xxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx doba strávená xx vazbě xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vzhledem k xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx možné.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx uloženého xxxxxx, xxxxx je vzhledem x xxxxx uloženého xxxxxx započítání xxxxx. Xxxxxxx postupuje soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxx souhrnný (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§45).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxx, přihlédne soud x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx obdobně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x předávací xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x na xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 trestního xxxx xx trestu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Jestliže xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x cizině xx vazbě anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx orgánem, xxxxxxxx xx xx doba xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxx uloženého xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx započítání xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) nebo společný xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu (§45).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uloženého (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx zejména xxxxx, že v xxxxxx xxx vykonán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx 9

Zánik xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) třicet xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu,

b) xxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx,

x) xxx xxx xxx odsouzení x xxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx xxxxxx právní xxxx rozsudku x xxx podmíněném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xx trest xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, po xxxxxx xxxxxx možno xxxxx xxxxxxx proto, xx xx odsouzený xxxxxxxx x cizině, xxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxxxx xxxx zabezpečovací detenci xxxx xxx xx xxx vykonáván xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zákaz xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, zákaz xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx promlčecí xxxx se nezapočítává xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, doba, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx doba se xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx jde, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxx přísnější.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxx promlčecí xxxx.

§95

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx zásady pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložit, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx pachatele x xxxxxxxx hrozí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx pachatele x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx způsobená uloženým x vykonávaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx, xxx je xxxxxxxx x dosažení xxxx účelu.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx trestu obdobné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxx, jestliže by xxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx působení xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ochranných xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx na osobu, xxxxx xx ukládáno, x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx jen xxxxxx x xxxx, uloží xx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Ochranná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§98

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ukládání xxxxxxxx výchovy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx léčení nelze xxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§99

Ochranné léčení

(1) Xxxx xxxxx ochranné léčení x xxxxxxx xxxxxxxx x §40 odst. 2 a §47 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepříčetnost trestně xxxxxxxxx a xxxx xxxxx na svobodě xx nebezpečný.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx x xxxx xxxxx na svobodě xx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxx vlivem xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ochranného léčení xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, ochranné léčení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vykoná xx xxxxxxx ochranné léčení xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx ambulantního xxxxxxxxxx léčení ve xxxxxxx nelze uskutečnit, xxxxxx xx až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ambulantní x xxxxxx. Ústavní ochranné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 na xxxxxxxxxxxxx detenci. Bez xxxxxxxx §100 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detenci, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x případě, že xxxxxxxx utekl ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxx osobám ve xxxxxx ochranného xxxxxx xxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Ochranné xxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx účel. Xxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx nejdéle dvě xxxx; xxxxxx-xx v xxxx době xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx skončením xxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx x xxxxx dvě léta; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pachatel xxxx xx xxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx xx během xxxx xxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xx odsouzený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, soud x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x ochranného xxxxxx xxxxx odsouzenému xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx na dobu xxxx let; xx xxxxx dohledu se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4951. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pominou-li xxxx xxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxx xxx bylo xxxxxxx.

§100

Zabezpečovací xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx zabezpečovací detenci x xxxxxxx xxxxxxxx x §47 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zločinu, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx xxxxx na xxxxxxx xx nebezpečný a xxxxx xxxxxxxx, xx xx uložené xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x povaze duševní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pachatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx životu x xxxx xxxxxxx x xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nelze xxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pachatele vedlo x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxx zvlášť závažný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látky xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx, x nelze xxxxxxxx, že by xxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, x xx i x xxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxxx postoji xxxxxxxxx k ochrannému xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, při upuštění xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx se po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Byl-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pokračuje ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx, psychologickými, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx. Soud nejméně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx dodatečně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx důvody, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx ochranné xxxxxx.

(7) Xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxx-xx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené v §70 odst. 2 xxxx. x), xxxx xxxx uložit, že xx xxxxxx věc xxxxxx,

x) náleží-li pachateli, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx upustil, xxxx

x) xxxxxxxx-xx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx společnosti, anebo xxxxx nebezpečí, xx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx výnosem z xxxxxxx činnosti nebo xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostřední xxxxx x trestné činnosti xxxx xx xxxxxx x hodnotě věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výnos x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx trestný xxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která spáchala xxx jinak xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx osobě, xx kterou pachatel xxxxxxx věc převedl xxxx která ji xxxxx xxxxxx, nebo

f) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxx x xxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx v rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxx uvedenou x odstavci 1 xxxx 2, xx xxxxxx k xxx xx možno xxxxxx xxxxxxx věci, uloží xx soud xxxx xxxx ochranné opatření.

(4) Xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) pozměnit xxx xxx, xxx jí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebezpečnému xxxxx,

x) odstranit určité xxxxxxxx,

x) odstranit xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změnu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 4 xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxx.

§102

Zabrání xxxxxxxx hodnoty

Jestliže xxx, xxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxx podle §101 xxxx. 1 xxxx 2, ji před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx znehodnotí, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 5, xxxxxxxxx zmaří xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 odst. 2, xxxx xx soud xxxxxx zabrání náhradní xxxxxxx xx do xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posudku.

§102a

Zabrání xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části majetku xxxxxxxxx, který byl xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx léta, xxxx trestným činem xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§230), opatření x přechovávání přístupového xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx (§231), xxxxxxx xxx zadání veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx (§258), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 xx 4, xxxxxx toxikomanie (§287), podplacení (§332) xxxx xxxxxxxxx úplatkářství (§333), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx se snažil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx majetku, který xxxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxx na jinou xxxxx nebo xx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxx jeho xxxxxxx xxxx po jeho xxxxxxxx, xx v xxxxxx nepoměru k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxx, která xx xxxxx mohla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud pachatel xxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx taková věc xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) převedl na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xx spojení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou účast, xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech nebo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, a xxxxxxx xxx pachatel bezplatně xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxx xx svěřenském xxxxx, xxxx

x) nabyl do xxxxxxxxxx jmění manželů.

(3) Xxxx xxx určení xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxx x příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx známo, xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zabrány, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx třetích xxxx, xxxxx jestliže xxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx rozhodnutím o xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, nebo její xxxxxxx jinak zmaří, xxxx soud xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxx peněžité částky, xx do výše, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx znaleckého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx, které náležejí xxxxx, jíž xx xxxxxx věc xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx věci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx osoby, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo osob, x xxxxxxx výživu xxxx výchovu xx xxxx osoba xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxxx úmyslné xxxxxxxxxxx xxx znalosti xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §101 odst. 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx, k xxxxxx xxxxx nebo připravován. Xxxxxxxx se xxxxxx x zařízení xxxxxxx xxxx určené xx xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 a 5 xx užijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přípravě k xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plakátováním, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zabrání spisu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se přiměřeně xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx rozšiřováním xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx spisů xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozšiřování.

§104

Účinek zabrání

(1) Zabraná xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx náhradní xxxxxxx, zabraný spis xxxx xxxxxxxx připadá xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 5 se xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx uložení xxxxxxxxxx podle §101 xxxx. 4; xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxx. 4, x xxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx, až xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx věci (§101 odst. 5).

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu jeden xxx,

x) xxx let, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednoho xxxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x trestu xxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx trestu za xxxxxx xxxxxxx zločin.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxx, řídí xx doba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx délky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vedle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uložen.

(3) Jestliže xxxxxxxxx prokázal xx xxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx dobrým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k zájmům xxxxxxxxx trestním zákonem xxxxxxxx odsouzení na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xx xx, že trest xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx; v případě, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx toho xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx užije přiměřeně xxx na xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sebe xxxx trestů, x xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx nastat xxxxxx, že se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(7) X x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx zahladit, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i tam, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Pachatelem xxxxxxxxx činu spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny (§129) xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny, xxxx xxx, kdo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx se trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x organizovanou skupinou, xxxxxxx tomu, aby xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx postižen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§108

Ukládání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx

(1) Xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxx třetinu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx trest odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx takto stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58.

(2) Horní hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx zvýšení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx let. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvých x xxxxxx xxx xxxxxxxx upravuje zákon x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x podle xxxxxx xxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

§111

X pojmu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činu, organizátorství, xxxxx a xxxxx.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx byl x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a svých xxxxxx povinen.

§113

K pojmu pachatele

Pachatelem xx rozumí, nevyplývá-li x xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, i xxxxxxxxxxxxx x účastník.

§114

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx pachatele, xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx podle hlavy xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákon stanoví, xx xxxxxxxx xxxx xxx nositelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, postačí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx x právnické xxxxx, jejímž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx užije x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pachatele xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, neplatný xxxx neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pomocníkem xxxxxxxxx xxxx uvedeného x odstavcích 1 x 2 xxxx xxx i osoba, xxxxx xxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxx

x) voják x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx činnou xxxxxx, xx-xx xx služebním xxxxxxxxxxx,

x) příslušník bezpečnostního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), neuposlechnutí xxxxxxx x nedbalosti (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx násilím nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx násilí (§380), xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx (§381), porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389), xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx a propagace xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka xxxxx §403 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx zajatec.

(5) Xxx xx v tomto xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx službě nebo x xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx se xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx služby,

b) xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxx xx bojové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx návratu ze xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx v trestném xxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotným záměrem xxxxxxxx, byť x x souhrnu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení a xxxxxxx xxxxxxxxxxx časovou x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx veřejně, jestliže xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx osobami xxxxxxxx přítomnými.

§118

Spáchání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx užije xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xx x tomu xxxxx xx u xxxx; zbraní xx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx jiného, xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uvedl xx xxxxx xxxxxxxxxxxx lstí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx někoho x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítače nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx počítači, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx či takového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§121

Vloupání

Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxx.

§122

Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxx takový xxxx xxxxxxxxxx x poruše xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesných nebo xxxxxxxxx funkcí znesnadňuje, xxxxxx xxx po xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x který vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx zdraví xx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx na zdraví

a) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) ochromení xxx,

x) xxxxxx xxxx podstatné xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) mučivé xxxxxx, xxxx

x) delší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§123

Duševní xxxxxxx

Xxxxxxx poruchou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemoci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx retardace, xxxxx asociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx duševní nebo xxxxxxxx odchylka.

§124

Xxxxxx uložená a xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx uznána xxxxx xxxxxxx předpisem. Za xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx blízkou xx rozumí příbuzný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a partner; xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxx xxxx xxxxxxxx blízké xxx xxxxx, xxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x nich, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.

§126

Xxxx

Xxxxxxx xx rozumí xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§127

Úřední osoba

(1) Úřední xxxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx republiky, poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx funkci v xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx bezpečnostního xxxxx xxxx strážník xxxxxx policie,

f) soudní xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověření soudu xxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx komisař,

h) xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, mysliveckou stráží xxxx xxxxxxxxx stráží,

pokud xxxx úkoly xxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů.

(2) X xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx úřední xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx čin byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní smlouva xxxx pokud xx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx území; tento xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxx, mezinárodního trestního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zástupcem xx rozumí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce x rozsahu jejich xxxxxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

§128

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x předběžný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; postavení insolvenčního xxxxxxx má x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyrovnací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho pravomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx jmenoval, xxx xx xxxxxxxx xxxx jej zastupovala.

(2) Xxxxxxxxxxxx řízením xx xxxxxx x xxxxxxxxx x vyrovnací xxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx zločinecká xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§129x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x něm xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx činnost xx vyznačuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx (§311) nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§312) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx").

(2) Naplnění xxxxx teroristické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx o organizované xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §361 a 363 xx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§130

Návyková xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx alkohol, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozpoznávací schopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§131

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx vydaná xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiným xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx zmocněným jiným xxxxxxx předpisem v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právně xxxxxxxxx skutečnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx, xxxxxx prohlašuje xx veřejnou jiný xxxxxx předpis.

(2) Ochrana xxxxx §348 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vydané orgánem xxxxxxx xxxx nebo xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx účinky na xxxxx České xxxxxxxxx.

§132

Obecně prospěšné xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xx xxxxxx veřejné ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx podobným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx telekomunikační x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx dopravě a xxxxxxxx zákazových nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopravních xxxxxx xxxxxxxxxxxx přednost.

§133

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§134

Věc

Věcí se rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx vztahují x na živá xxxxxxx x zpracované xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§135

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxx, xx součástí xxxx xxxxxxx xxxx x ní fakticky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxx věci xxxx.

§135a

Nástroj trestné xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a užitků.

§135a xxxxxx právním předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§135b

Výnos z trestné xxxxxxxx

(1) Výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jakákoli ekonomická xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu.

(2) Bezprostředním xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx byla xxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx něj, včetně xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx byla, byť xxx xxxxxx, xxxxxx xx věc xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxx věc xxxxxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx věci tvořící xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti.

§135b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zvukové x xxxxxxxx záznamy, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného.

§137

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vychází x xxxx, xx xxxxxx xx věc, která xxxx předmětem útoku, x xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, vychází se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§138

Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosahující xxxxxx nejméně 10 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 000 Kč,

c) xxxxx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 Kč,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 000 000 Xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 10 000 000 Xx.

(2) Částek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx následků poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§139

Xxxxxxxx xxxx

Xxx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx určité xxxx xxxxxx xxxxxx, nezapočítává xx do xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX X ZDRAVÍ

Díl 1

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx usmrtí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí x rozmyslem nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

a) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xx úřední xxxxx xxx xxxxxx xxxx pro výkon xxxx pravomoci,

e) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem jejich xxxxxxxxxx,

x) xx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx zdraví, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo funkce xxxx uloženou mu xxxxx zákona,

g) xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx proto, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx snaze zakrýt xxxx usnadnit jiný xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§142

Vražda xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx usmrtí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx xxx xxx.

§143

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx zákony x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hygienické xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§144

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx alespoň x xxxxxx sebevraždy, xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx mladším patnácti xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

a) xx xxxx nebo xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolání xxxxxxxxxxx x záchraně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xx jiném xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

g) xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx spojený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo smrti xxxx jeho pokus, xxxx

x) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§146

Xxxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na zdraví, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xx těhotné ženě,

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem jejich xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zdraví, xxxx xx jiném, xxxxx xxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxx při ochraně xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§146a

Ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohnutky

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx strachu, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, bude xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví.

(3) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx rozrušení ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx mysli anebo x důsledku předchozího xxxxxxxxxxxxxxx jednání poškozeného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na těhotné xxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 3 xxxx.

§147

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx.

§148

Xxxxxxxx na zdraví x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx

§149

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx nelidským x krutým xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejich povinnosti,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx skutečnou nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxx osobami, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§150

Neposkytnutí xxxxxx

(1) Kdo xxxxx, xxxxx je x nebezpečí xxxxx xxxx jeví známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx učinit bez xxxxxxxxx pro sebe xxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Kdo osobě, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx měl xxxxx, xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxx nehodě utrpěla xxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxx nebezpečí pro xxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§152

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x lidí, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx ohrožení státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx újmu na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§153

Šíření xxxxxxxxx lidské xxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx, xx xxxxx porušil zákony xx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx nejméně xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx porušil xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§154

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§155

Xxxxxxxx pohlavní xxxxxx

Xxx xxxxxx vydá, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxx závadnými xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx má xx prodej xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx potraviny xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt nejméně xxxx osob.

(5) Příprava xx trestná.

§157

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným právním xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx účel vyrobí xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx účelu xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx majetek,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 3 písm. x) xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx nejméně xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxx činu uvedeném x odstavci 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy

§159

Nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uměle xxxxxxx její těhotenství, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx ženě mladší xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx násilí, xxxxxxxx xxxxxx nebo pohrůžky xxxx xxxxx újmy,

c) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Odnětím svobody xx osm xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§160

Nedovolené přerušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx těhotné xxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přeruší xxxx xxxxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx přípustným podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxx mladší xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

c) páchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§161

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx sama xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxx těhotenství uměle xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx přípustným podle xxxxxx x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx osmnácti xxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx činem k xxxxx újmě xx xxxxxx u těhotné xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx šest xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxx těhotné xxxx.

§162

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxxxx ženu k xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx uměle xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx mladší osmnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx těhotné xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx činem k xxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x smrti xxxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx ustanovení

Těhotná xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x to xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx ani xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x pomocníkovi.

Xxx 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx odebranou xxxxxxx xxxx, buňku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx živého xxxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxxx, buňkou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx dítěti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx použití xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx dvou xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

(5) Příprava xx trestná.

§165

Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx x orgány

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx obohatit xxxx xxxx xxxxxx nakládá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, buňkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§166

Xxxxx tkáně, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním předpisem xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx, slíbí xxxx poskytne úplatu xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxx těla xxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx transplantace xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xx xx xxxxxx úplatu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dojde-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dítěti.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx propadnutím majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§167

Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx genomem

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buněk xxxx xxxxxx linií,

b) xxxxxx xxxx vyveze xxxxxx embryo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buněk xxxx xxxxxx linií, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx buněk xxxxxx živočišného xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx zákroky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx než xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx manipulace xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX A XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx

§168

Xxxxxxxxxxx x lidmi

(1) Kdo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, dopraví, xxxxxx, zadržuje, xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx styku xxxx x xxxxx formám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx x xxxx xxxx,

x) k xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách,

d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxx pracím xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx újmy xxxx xxxx xxxxx zneužívaje xxxxxx xxxxx, tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxx x pohlavnímu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sexuálního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x výrobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) jiným x xxxxxx xxxxx, buňky xxxx orgánu x xxxxxx těla,

c) k xxxxxx v ozbrojených xxxxxx,

x) k otroctví xxxx nevolnictví, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx z takového xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného x nebezpečí těžké xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu, xxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx svěří xxxx do xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx účel, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx způsobem xxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx jinému xxx xxxxxxxxx xxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, národnost, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx zavleče xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiného xxxxx, nebo xx xxxxxxx, xxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§173

Loupež

(1) Xxx proti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx xxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx činu, trestného xxxx financování terorismu (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Odnětím xxxxxxx na deset xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§174

Braní rukojmí

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx deset let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítě,

c) xx-xx xxx takovém xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li takový xxx v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx osmnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx trestná.

§175

Vydírání

(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin se xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx šestnáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Příprava xx trestná.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx násilím, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx brání,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxxx třech xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx.

§177

Xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného xxxx tam xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx překážku, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxx svobody xxxxxxxxxx x shromažďování

(1) Kdo xxxxxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Kdo se x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, násilím xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§180

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx týkají, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx státem xxxxxxxx xxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání nebo xxxxxx, x způsobí xxx vážnou újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx zájmech osoby, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) spáchá-li takový xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxx cizích práv

(1) Xxx xxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx omylu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vydává-li xx xxx takovém činu xx xxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx tajemství

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxx xxxx dopravním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, textové, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijímá, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxxxxx xxx xx počítačového xxxxxxx, x něj xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx elektromagnetického xxxxxxxxxx x počítačového xxxxxxx, přenášejícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx tajemství, x xxxx xx xxxxxxxx x písemnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přenosu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx využije.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx počítačového systému xxxxx kdokoli xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxx čin, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx neveřejným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Porušení xxxxxxxxx listin x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listiny nebo xxxx xxxxxxxxxx, fotografie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dat xxxxx xxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xxxxxxxx jinému xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx společenskou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx vůči jinému xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

§184

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxx nepravdivý xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx měrou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x spoluobčanů, zejména xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXX LIDSKÉ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§185

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx donutí x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) se zbraní.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 na dítěti xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx osobě ve xxxxxx vazby, trestu xxxxxx svobody, ochranného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx omezována xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§186

Sexuální nátlak

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx xxxxxx k pohlavnímu xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx pachatel, který xxxxxxx jiného k xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a x něho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxx osobami.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 na xxxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranného léčení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiném xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx dítěti mladším xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§187

Xxxxxxxx zneužití

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 na xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlivu.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§188

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx v pokolení xxxxxx nebo se xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§189

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx, zjedná, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prostituce, xxxx

xxx kořistí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt.

§190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, školského xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místa, xxxxx xx vyhrazeno xxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě léta.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx provozování prostituce x blízkosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx určeno xxx pobyt xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) nejméně xx xxxx xxxxxxxx místech, xxxx

x) xxxxxxxx.

§191

Xxxxxx pornografie

(1) Kdo xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxx fotografické, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx projevuje násilí xx neúcta k xxxxxxx, nebo které xxxxxxxx, zobrazuje nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dílo

a) xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zpřístupňuje xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zpřístupňuje,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2

x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§192

Xxxxxx x jiné xxxxxxxxx s dětskou xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, filmové, počítačové, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxx xxx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx prostřednictvím informační xxxx komunikační technologie xxxxx přístup x xxxxxx pornografii.

(3) Xxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které zobrazuje xxxx xxxxx využívá xxxx nebo osobu, xxx xx xxxx xxx dítětem, xxxxx

xxx xxxxxxx x takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx šest xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.

§193

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dítěte na xxxxxxx pornografickém xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx získat xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§193a

Účast na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2014 Xx. x účinností xx 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 xxxx. 2 xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 141/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX X XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx trvání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx uzavře manželství x osobou, která xxx je v xxxxxxxxxx jiném.

§195

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby

(1) Xxx xxxxxx dítě xxxx xxxxx osobu, x xxxxxx má povinnost xxxxxxx x xxxxx xx xxxx nemůže xxxxxxx pomoc, a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

a) xx dítěti xxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx osobách.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx deset xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§196

Zanedbání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaopatřovat xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx měsíce, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) může xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx omezení, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přiměřené xxxxxxx xxxx uloží zejména xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§196x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. s účinností xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx následků x pachatel svou xxxxxxxxx dodatečně splnil xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxx počal xxxxxxxxxx rozsudek.

§198

Týrání xxxxxxx osoby

(1) Xxx týrá osobu, xxxxx je x xxxx péči nebo xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 zvlášť xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxx.

§199

Xxxxxx osoby xxxxxx xx společném obydlí

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxx xxxxxx s xxx xx společném xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx nejméně xx xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx takový čin xx delší xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§200

Xxxx dítěte a xxxxx stižené duševní xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxx stiženou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jinému xxxxxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx vývoj unesené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví, nebo

c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dítěte xxx, xx

x) xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx mu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx trestnou činností xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx z rodičovské xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Kdo xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístroji, který xx vybaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx zavrženíhodné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx činu xx xxxxx dobu,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

§202

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xx xxxxxxxx xxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně.

§203

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx styk x xxx, xxx xxxxxxxx sebeukájení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu či xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx čin trestné, x xx xxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx nebo pomocníkovi.

§204

Xxxxxx alkoholu xxxxxx

Xxx xx větší míře xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytne xxxxxx alkohol, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx jeden xxx.

XXXXX V

TRESTNÉ XXXX XXXXX MAJETKU

§205

Krádež

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepatrnou,

b) xxx xxxxxx vloupáním,

c) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx věc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx jiný xx xxxx xxxx při xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xx území, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx evakuace xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx jí xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné události xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, trestného xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx byla xxxxxxx, x způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x byl-li xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx malé hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx mu byly xxxxxxx, přechodně xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

§208

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x domu, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx obsadí nebo xxxxx xxx, byt xxxx xxxxxxxx prostor xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxxxx osobě x užívání xxxx, xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§209

Xxxxxx

(1) Kdo sebe xxxx jiného obohatí xxx, xx uvede xxxxxx v xxxx, xxxxxxx něčího xxxxx xxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx, x způsobí xxx na cizím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 a xxx-xx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx škodu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy poškozeného,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(5) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným činem (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx podvod

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx pojistné xxxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pojištění xxxx xxxx obdobné plnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxx předstírá xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pojištění xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx cizím xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx činu financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f).

(7) Příprava xx xxxxxxx.

§211

Úvěrový xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx souhlasu xxxxxxxx, x nikoli malém xxxxxxx, použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úvěrem xx xxxx než xxxxxx účel.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(6) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§212

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé nebo xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxxx malém xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx účelovou xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx určený xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§213

Provozování nepoctivých her x sázek

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx sázku, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx léta bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§214

§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx, xxxxx xx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx osobě, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx léta, peněžitým xxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v cizině, xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povahu, xxxxxxxx, pohyb, xxxxxxxxx x xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x ní, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího původu, xxxx

xxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx větší xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x věci xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x věci, xxxxx má značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§216x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxx stanovení druhu xxxxxx x jeho xxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxxx §216 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx tento xxxxxxx xxx stanoví trest xxxxxxxx.

§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019

§217

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx původ xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx hodnoty, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jinou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx pocházející ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§217a

Společné ustanovení

Za trestnou xxxxxxx spáchanou v xxxxxx se xxx xxxxx §216 a 217 považuje xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx státu, xx xxxxx území xxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§218

Xxxxxx

(1) Xxx zneužívaje xxxx xxxxxxxx slabosti, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, lehkomyslnosti xxxx něčího xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx vzájemného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§219

Zatajení xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§220

Xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cizí xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§221

Porušení povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při opatrování xxxx xxxxxx cizího xxxxxxx, x tím xxxxxx způsobí značnou xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxx měsíců xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx tři léta xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§222

Poškození xxxxxxxx

(1) Xxx, xxx x jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxx majetku,

b) xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) zatíží věc, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx neexistující právo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx uzná xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxxx tím na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, byť x jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) k majetku xxxxxxxx xxxxxxx neexistující xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pořadí, xxx xxxx xx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx jinému xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx, xxx x xxx částečně, uspokojení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx tím xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx malou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx.

§224

Způsobení xxxxxx

(1) Xxx, xxx i x xxxxx nedbalosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) činí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx svého xxxxxxx půjčky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx je x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx majetkovým xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx operaci, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, byť x z xxxxx xxxxxxxxxx, přijme xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, ač xx, xx xx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx maří xxxx xxxxx ztěžuje xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Pletichy v insolvenčním xxxxxx

(1) Kdo jako xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx slíbit x xxxxxxx xx xxxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne, xxxxxxx nebo xxxxx x rozporu se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx insolvenční správce, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx slíbit pro xxxx xxxx jiného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, 2 nebo 3 xxxxxxx škodu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§227

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x takovém prohlášení xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§228

Poškození cizí věci

(1) Xxx zničí, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx cizí xxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx věci xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxx jiného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx na věci, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxx, xxxxxxx, xx ochraně xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí, chráněný xxxxx xxxxxxx předpisem, xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx větší hodnoty, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

§230

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, x tím neoprávněně xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx části, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx užije data xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) data xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinak xxxxx, poškodí, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxx je xxxxx neupotřebitelnými,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxx data xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx byla považována xx xxxxx nebo xxxxx nich xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx to xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx tato xxxx xxxxx čitelná x srozumitelná, xxxx

x) xxxxxxxxxxx vloží xxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx nebo technického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v úmyslu xxxxxxxxxxx omezit funkčnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§231

Opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx x počítačovému xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. b), x) xxxx xxxxxxx xxx neoprávněného přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xxxxx §230 xxxx. 1, 2 xxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořený nebo xxxxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, x xxxxxxxxxxxx systému xxxx x jeho xxxxx, xxxx

x) počítačové xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxx něhož xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx věci nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx nosiči xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx počítače x xxxxxxxxxx

(1) Kdo z xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx převzaté

a) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx technického xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítače xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

x tím xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx rozsahu.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxx xxxx prvky xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jako peníze xxxxx hodnoty,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xx deset let xxxx propadnutím majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpřístupní, přijme xxxx přechovává platební xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx, elektronické xxxxxx, příkaz x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxx nebo jinému xxxxxx, xxxxxxxxxx, přijme xxxx přechovává padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxx let.

(3) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředek v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxx xxxx pozměněný platební xxxxxxxxxx použije xxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1, 2 xxxx 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§235

Xxxxxxx padělaných a xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peníze, xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxx pravými, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§236

Výroba x držení xxxxxxxxxxxxxx náčiní

(1) Xxx xxxxxx, nabízí, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx, pomůcku xxxx xxxxxxxx xxxx prostředek, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přizpůsobený x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxx povolání.

§237

Neoprávněná výroba xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, vyrobí xxxxxx xxxx prvky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx vyrobené xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, uvede do xxxxx nebo přechovává,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin ve xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §233 xx 237 xx poskytuje též xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx oběhu xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo neoprávněně xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo

a) xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx peníze, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx peníze.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxx, poplatkové a xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx, pojistné xx sociální zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, pojistné xx úrazové pojištění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx podobnou povinnou xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xx některé x těchto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) poruší-li x xxxxxxxxx takového xxxx xxxxxx uzávěru, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. c) xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

§241

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx daň, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx trestný čin xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x podobné povinné xxxxxx (§241) zaniká, xxxxxxxx pachatel xxxx xxxxxxxxx dodatečně splnil xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x ohrozí xxx xx větším xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx daně jinému xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx páskami xxxx jinými xxxxxxxx x označení xxxxx xxx daňové xxxxx xxxxxxx x rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pásek xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§245

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx daňové xxxxx x předmětů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pásky xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx pravých,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Xxxxxxxx a pozměnění xxxxxx

(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný prospěch, xxxx

xxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx jako pravých,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§247

Ohrožení devizového hospodářství

Kdo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x devizovému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vnitřní měnové xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

(1) Kdo xxxxxx jiný právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tím, xx xx při účasti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) klamavé xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x služeb,

c) vyvolávání xxxxxxxxx záměny,

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podplácení,

f) xxxxxxxxxx,

x) srovnávací reklamy,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx x životního xxxxxxxxx,

x způsobí xxx xx větším xxxxxxx xxxx xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tím xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx, xxxxxx x rozdělení xxxx xxxx xxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž,

kdo x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejných zakázkách xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx pravidla zadávacího xxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x provozování finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, penzijního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx, obhospodařování majetku, xxxxxxx péče nebo xxxxx vykonávat zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkony, služby xxxx jiné činnosti,

a xxxxxxx tím ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tím xxxx xxxx jinému ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx.

§248x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx lítosti

Trestní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx §248 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu hospodářské xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx snížení xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxx x rozdělení xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§249

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx získat xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx cenný xxxxx xxxxxxx, aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx provést xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zápis.

§250

Manipulace s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo kurz xxxxxxxxxxxx nástrojů, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx požádáno,

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx souvisejících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádřených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx obchod, zadá xxxxx xxxx se xxxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxx xx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxxx představu x nabídce, xxxxxxxx, xxxx xxxx kurzu xxxxxxxx investičního nástroje xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx komodit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx anebo x xxxxxxx sazby, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxxxxx podnikání

(1) Kdo xxxxxxxxxxx ve větším xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobní, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§252

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizuje, propaguje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hazardní xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované skupiny, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§253

Xxxxxxxxxxx spotřebitele

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx uvede xx větším xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxx propuštěn.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx hospodaření x xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx kontrole, xx je k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx knihách, zápisech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takové účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx doklady xxxxx, xxxxx, poškodí, učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx xxx majetková xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v podkladech xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx rejstříku, rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x takových podkladech xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx,

xxx x podkladech sloužících xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, nadačního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx ohrozí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx stanoveného údaje xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, ač xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx cizím xxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku

(1) Xxx xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx, xxxxx zveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x způsobí xxx větší xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxx prospěch, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx získal xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx způsobilé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx, xx uskuteční xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jiný závažný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prospěch, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§255a

Zneužití xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx orgánu, zaměstnanec xxxx účastník xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prospěch xxxxxx xxxx xx xxxxx x uzavření xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich podniků, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.8.2017

§256

Zjednání výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přednost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen hodnotící xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, přijme xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.

(4) Kdo za xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx xx slíbit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx.

§257

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky a xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx těžké újmy xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo slíbí xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx za to, xx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx soutěži,

c) xxxx xxxx přijme majetkový xxxx xxxx prospěch xx to, xx xx zdrží účasti x xxxxxxxxx řízení xxxx ve veřejné xxxxxxx, nebo

d) na xxxxxxx xxxxxx s xxxxx zájemcem xxxx xxxxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx cenu,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx osoba x úmyslu opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx pletich xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, že

a) lstí xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxx těžké xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zdržel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx poskytne, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx xx, xx se xxxxx xxxxxxxx návrhů xxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) v úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx osoba v xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému značný xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx vystaví jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

kdo xxxx xxxxxxx vystaví jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x finanční xxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepravdivé, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx neoprávněné použití xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 větší xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx předpisů x xxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, vývoz xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavlečení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření nakažlivé xxxxxx nemoci.

§262

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží x technologií dvojího xxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyveze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce, x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z evidence, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx velkého rozsahu.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro evidenci xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx učiní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxx evidence tohoto xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx materiálem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx osm xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu,

f) spáchá-li xxxxxx čin ve xxxxxx x významnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx, xx xx vojenský xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx válečného nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx do xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§266

Xxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce, a xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx vojenský xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx zvýšené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Zkreslení údajů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem

(1) Xxx xxxxxx o povolení xxxx x licenci x zahraničnímu obchodu x vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx evidenci nevede, xxxx

xxx učiní xxxxx xx technického xxxx xxxxxxxxxxxx vybavení počítače, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Trestné činy xxxxx průmyslovým právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§268

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx známce x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xx oběhu xxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxx označené xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx přísluší xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx účel sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx opatří xxxx přechovává, xxxxx xxxxxxx službu nabídne xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxx firmu xxxx jakékoliv xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx uvede xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené xxxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označením x xxx zaměnitelným nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výrobky nebo xxxxxx nabídne, zprostředkuje, xxxxxx, doveze, vyveze xxxx jinak xxxxxx xxxx přechovává.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx, peněžitým trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu.

§269

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx propadnutím věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx jiného xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxx autorského xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x databázi

(1) Xxx neoprávněně zasáhne xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x autorskému xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zvukovému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobí-li xxx xxxxxx škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§271

Padělání x napodobení xxxx výtvarného umění

(1) Xxx padělá xxxxxxxx xxxxxxxx dílo nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, aby nové xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx značném rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx obecně ohrožující

§272

Obecné xxxxxxxx

(1) Kdo úmyslně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx cizí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povodeň xxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§273

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmy xx xxxxxx xxxx cizí xxxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx jiných podobně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nebo

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx velkého xxxxxxx xxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx.

§274

Xxxxxxxx pod vlivem xxxxxxxx látky

(1) Xxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přivodil xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx činnost, xxx kterých xx xxxx ohrozit život xxxx zdraví lidí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxx výkonu zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx látky xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx takový xxx xxxxxxxxx.

§275

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx ztíží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx podle xxxxxx uložena xxxx x xxx se xxxxxxx, xxxx

x) zmaří xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxx osobou,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§276

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx provoz xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) zničí-li, xxxxxxxx-xx xxxx učiní-li xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu nebo xx válečného xxxxx.

§277

Xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) geodetického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxx nultého xxxx,

x) geodetického xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádu,

d) základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx tíhového xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx úmyslně xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx permanentní xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navigačních xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§279

Nedovolené xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx znehodnocenou zbraň xxxx na xx xxxxxxx konstrukční změny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx povolení

a) xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnou xxxx součástky, xxxxx xx k xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hromadí, xxxxxx nebo sobě xxxx xxxxxx opatřuje xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

§280

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zbraní, bojových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx užívá.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx větším xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx radioaktivní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo bez xxxxxxxx, byť i x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx obstará radioaktivní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx deset xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou osob xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí látka xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 x příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§282

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx štěpného xxxxxxxxx

(1) Kdo bez xxxxxxxx, byť i x xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dva xxxx xx xxxxx let.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předměty xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§283

Nedovolená xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx a x xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, zprostředkuje, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursor nebo xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ač xxx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx letech odsouzen xxxx potrestán,

c) ve xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xx větším rozsahu xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx variantu (THC), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xxx v xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou nebo xxxxxxxxxxxx látku

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx rostlinu xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx než malém xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx tři léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx rozsahu.

§286

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném rozsahu,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším rozsahu xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx jiného značný xxxxxxxx.

§287

Šíření toxikomanie

(1) Xxx xxxxx jiného ke xxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx xxx alkoholu xxxx xx v xxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podněcuje xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx dítěti, xxxx

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx let.

§288

Xxxxxx x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxx x hormonálním xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx vyrobí, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx poskytne nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kyslíku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx patnácti let, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní látku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx xx považuje xx jedy xx xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Vláda xxxxxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x houby xxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku podle §285 x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx smyslu §285.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx větší xxxxxxxx xx xxxxxx §288, x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lidském organismu x xxxx metody x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §288.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxxxxxx vzdušný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, civilní xxxxxxxx x pevnou xxxxxxx

§290

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, civilního plavidla xxxx xx pevné xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx bezbrannosti xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestů xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§291

Xxxxxxxx bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku za xxxx xxxx civilního xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§292

Zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx svěřen, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx ujmu xx xxxxxx nejméně dvou xxxx xxxx smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

XXXXX XXXX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§293

Xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozí xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx ve větším xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx úmyslně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx složky životního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§294

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nedbalosti poškodí xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx větším rozsahu xxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt xxxxx xx-xx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx

xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx funkce nebo xxxxxxxx mu podle xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poškození složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx vynaložit náklady xx xxxxxx rozsahu.

§294x

Xxxxxxxxx vodního xxxxxx

Xxx, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, způsobí xxxxxxxxx vodního zdroje, x něhož je xxxxxxxxx ochranné xxxxx, xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§294x vložen právním xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. x účinností xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxx lesních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx xxxxxxx xxxxx xxxxx lesa xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hranici xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx celkové xxxxxx ploše xxxx.

§296

Společné ustanovení

(1) Větším xxxxxx podle §293 x 294 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx útvarech, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejméně jeden xxxxxx xxxxx plochy x x vodního xxxx xxxxxxx dva xxxxxxxxx jeho délky; xxxxxxxxxx zasažená území x délky vodního xxxx xx sčítají.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle §295 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jeden x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx značnou xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tři xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx ohrožením xxxx, vody, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xx skladují xxxx používají xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§297

Neoprávněné vypuštění znečišťujících xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ač je x tomu povinen, xxxxxxxxx vypuštění ropné, xxxxxxxx kapalné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx zdraví,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti vody, xxxxxxxxxxx xxxx rostlinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§298

Neoprávněné xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx hranice xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, anebo x xxxxxxx oznámení xxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo hrubě xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpady xxxx je odkládá, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x nimi nakládá, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx značném xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) týká-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§298a

Neoprávněná výroba x xxxx nakládání s xxxxxxx poškozujícími xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, byť x z hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx na xxx látku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu nebo x xx jinak xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Neoprávněné xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx, zničí, poškodí, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx čin xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx exemplářů, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx, xxxxx, poškodí, odejme x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kriticky ohroženého xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxx xxxxx ohroženého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx populace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxx populace xxxx biotopu xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx rostliny.

§300

Xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx x hrubé xxxxxxxxxx poruší jiný xxxxxx předpis xxx, xx xxxxxx, zničí, xxxxxxx, odejme x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, opakovaně xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx nebo sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx jedince xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx rostliny nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyhubením xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§301

Poškození xxxxxxxxxx částí xxxxxxx

Xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxx xxxxx, významný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx chráněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, že tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přírody, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§302

Týrání zvířat

(1) Xxx xxxx xxxxx surovým xxxx trýznivým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném,

b) xxxxxx-xx takový xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx větším počtu xxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxxx zvířeti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

§302x

Xxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo chová xxxxxxx x nevhodných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx čtyři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 trvalé xxxxxxxx xx smrt xxxxxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx smrt xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

§302x vložen právním xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Xxxxxxxxx péče o xxxxx z nedbalosti

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x něž xx xxxxxxx se x xxxxxx důvodu xxxxxx, x xxxxxxx mu xxx trvalé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx trvalé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxx nepatrné nebo xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx převede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx větší xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx osoba, která xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx xxxxxxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx zavrženíhodným xxxxxxxx, xxxxxxxx účinným xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx letech xxxxxxxx xxxx potrestán.

§305

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x léčivy x xxxxxx látkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodá xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, estrogenními xxxx xxxxxx hormonálními xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx užitkovosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx tím xxxxxx xxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxx xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xx značném rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx státech,

b) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx.

§306

Šíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo, byť x x nedbalosti, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijících xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§307

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx x z nedbalosti, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx nakažlivé nemoci xxxx škůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxx.

§308

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx smyslu §306 a 307 x na které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX REPUBLICE, XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x cizí xxxx xxxx x xxxxx činitelem xxxxxx xxxxxxx čin rozvracení xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311), teroru (§312) xxxx xxxxxxxx (§314), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx násilných xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo

e) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§311

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářskou xxxx xxxxxxxx strukturu Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trpěla,

a) xxxxx xxxx poškodí xx větší míře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pevnou plošinu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vodárenské, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x cílem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) naruší nebo xxxxxxx dodávku xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxx, lodi, jiného xxxxxxxxxx osobní xx xxxxxxxx dopravy nebo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx takovým dopravním xxxxxxxxxxx nebo pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xxxxx velkého rozsahu xxx, že xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění, xxxx

x) vložením dat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymazáním xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, změněním xxxx xxxxxxxxxx xxx uložených x počítačovém xxxxxxx xxxx xx nosiči xxxxxxxxx, snížením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx neupotřebitelnými xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, útok x xxxxxxx xx xxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx x úmyslu poškodit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně přinutit xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxx mezinárodní organizaci, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trpěla,

a) xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pevnou xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx, systém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx tím xxxxxx životy xxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, systému nebo xxxxxxx,

x) naruší xxxx xxxxxxx dodávku xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního přírodního xxxxxx s cílem xxxxxxx xxx lidské xxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx mělčině xxxx xxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx provozu xxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx,

x) vyrábí xxxx xxxxx xxxxx, přechovává, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx užije xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, jadernou, xxxxxxxxxxx, chemickou xxxx xxxxx zbraň, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, biologické, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx

x) vydá xxxx x obecné nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx na zdraví xxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo povodeň xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobně xxxxxxxxxxxx látek nebo xxx xxxx se xxxxxxx jiného podobného xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx až xxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo smrt,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx větší xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx mezinárodní organizace, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx členem, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(4) Příprava xx trestná.

§312

Teror

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx dvacet xxx, xxxxxxxxx vedle tohoto xxxxxx též propadnutím xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx vedoucí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxxxx xx dvacet let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §107 x 108 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312b

Zvláštní ustanovení x xxxxxx lítosti

Kdo spáchá xxx uvedený x §312a, není trestný, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx x §312a, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Voják může xxxxxx xxxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx agenta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úkoly jako xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx podle §158 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), svěření dítěte xx xxxx xxxxxx (§169), porušování xxxxxxx xxxxxxx (§178), poškození xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182), kuplířství (§189), xxxxxx xxxxxxxxxxx (§191), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pornografií (§192), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx pornografie (§193), xxxxxxx (§205), xxxxxxxxxx (§206), xxxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§226), porušení xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxx náčiní (§236), xxxxxxxxxxx výroby xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§244), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§245), xxxxxxxx xxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxx (§252), zjednání xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbě (§256), xxxxxxxx při zadání xxxxxxx xxxxxxx x xxx veřejné soutěži (§257), xxxxxxxx při xxxxxxx dražbě (§258), xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx (§261), porušení předpisů x kontrole xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§264), provedení xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx materiálem bez xxxxxxxx nebo licence (§265), porušení povinnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), zkreslení xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), vývoje, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx radioaktivní látky x vysoce xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu (§282), nedovolené výroby x xxxxxx xxxxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami x x xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx omamné x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§284), nedovoleného xxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§285), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nedovolené xxxxxx xxxxxx a psychotropní xxxxx x xxxx (§286), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§288), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx nakládání x chráněnými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucími rostlinami (§299), financování xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby (§329), přijetí xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 odst. 2, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx (§340), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx (§341), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353), hanobení xxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x nenávisti xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx (§356) xxxx xxxxxxxxxxx (§358), jestliže xx takového xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx teroristické xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založil xxxx zosnoval, anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx teroristickou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx podpory x xxxxxxxxx terorismu (§312e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxx věci x xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312e

Podpora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo veřejně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx veřejně schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo pro xxx xxxxxxx vychvaluje xxxx pachatele,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a) xxxxxx jiného,

b) xxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zbraní, xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx obdobných metod xxxx technik xxx xxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx činu,

c) xxx xxxxx informace nebo xx osvojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx používání výbušnin, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx látek xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spáchání teroristického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jiného xxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Stejně xxxx x odstavci 2 bude xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx České republiky xx účelem spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx trestného xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx c), xxxx

x) xxx pro xxxxxx xxxxxx cestování xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx cestovat.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným obdobně xxxxxxx způsobem,

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 jako xxxx organizované skupiny,

c) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) nebo x) vůči xxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným způsobem,

c) xx xxxxxx, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

§312x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §311 a 312 xx poskytuje xxx xxxxxx xxxxx.

§314

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx funkce xxxx xx dopustí jiného xxxxxxx k xxxx, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění důležitého xxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava je xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx zastupování státu x xxxxxxxxxxx organizace

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zničit její xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ač xx pověřen xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx mocí xxxxx xxxxx chránit xxxxx České xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxx uvedenou mezinárodní xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody na xxx léta až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx v jednání x xxxxxxxx záležitosti Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x osobou, xxxxx zastupuje xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika členem, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

Xxx 2

Xxxxxxx činy xxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§316

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvost, xxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zájmů x uvedených xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xx cizí xxxx,

xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx xxxx usnadní xxxxxxx pachateli xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až patnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena,

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxx-xx xx takový xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm utajení "Xxxxxx tajné".

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx osobě, xxx x takovým xxxxx xxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx informaci xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyzradí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Tajné",

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Přísně xxxxx", xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedbalosti

Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajení "Xxxxxx tajné" nebo "Xxxxx", bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

§319

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx deset let.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§320

Xxxxxxx xxxxx

(1) Občan Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx koná xxxxxx v nepřátelských xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§321

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx ozbrojených xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§322

Xxxxxxxx osobní a xxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, osobní xxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxx,

xxx xx úmyslně vyhýbá xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx

xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx měrou xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

§323

Xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx léta až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

a) xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx moci

(1) Kdo xxxxxx vyhrožuje usmrcením, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx značné xxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx.

§325

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx

x) x úmyslu xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx čtyři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx šest xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) ublíží-li xxxxxxx činem jinému xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxx újmu xx zdraví, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§326

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx

(1) Kdo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní.

§327

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx na podporu xxxx na xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiného orgánu xxxxxxx xxxx anebo xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxx mezinárodně chráněné xxxxx, xxxxxx se xxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx pravomoci xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx samosprávy, soudu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxx

xxx xxxxxx úkon, který xxxx být xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

§329

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) překročí xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) způsobí-li xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci,

d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§330

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důležitého xxxxx, xxxx potrestána xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiného xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) zajistí-li xxxxxxx činem jinému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx

§331

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxx xx dá xxxxxx úplatek, xxxx

xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx nebo xx dá slíbit xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Kdo xx okolností uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx úřední xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx pět až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§332

Podplacení

(1) Kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jinému xxxx pro xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx sám xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxx.

§333

Nepřímé xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx úplatek za xx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, nebo xx to, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx nebo prostřednictvím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§334

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Úplatkem xx xxxxxx neoprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím souhlasem xxxx osobě, a xx xxxxxx není xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §331 xx 333 xx vedle xxxxx xxxxxxx v §127 rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudním xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu,

b) zastávající xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pracující x mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxx

x) zastávající xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx xx x výkonem takové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pravomoc xxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx zajistit, xxx x obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poškozování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osob, které xxxxxx jménem jednají.

Díl 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) jiného vážně xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx opakovaně

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx chová xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx jednání xxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě léta xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakázána nebo xxx xxxxxx mu xxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx vyhoštění xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštění,

c) xxx povolení x xxx xxxxxxx xxxxxx xx zdržuje x xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx trestu,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx vztahuje trest xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní a xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx trest zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu,

h) dopustí xx xxxxxxxxx jednání, xxx zmařil výkon xxxx účel xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx nebo účel xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zabezpečovací detence, xxxx

x) dopustí se xxxxxxxxx jednání, aby xxxxxx výkon xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxx byly uloženy xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx při xxxxx, xxxxx takových xxxxxxxxxx podstatně ztěžuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(4) Xxx xxxx, xx proti xxxx xxxx bezvýsledně použita xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx směřující x výkonu rozhodnutí xxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx nezletilých xxxx, xxxxxx úpravy styku x xxxxxxx, maří xxxxx takového rozhodnutí xxxx xxxxxx, nebo

kdo xx xxxxxxx závažného xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§338

Osvobození xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx organizuje, xxxxxx xx x xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx.

§339

Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx hranici za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,

c) spáchá xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx čin za xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx takový čin xxxx voják xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxxx a umožnění xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxx xxxxxx umožní xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxx nebo jinému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se přes xxxxx Xxxxx republiky xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smrti,

c) způsobí-li xxxxxxx činem těžkou xxxx xx zdraví,

d) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§341

Napomáhání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxx xxxxxx xxx opětovně, xxxx

x) spáchá xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, propadnutím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) získá-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§342

Xxxxxxxxxxx zaměstnávání cizinců

(1) Xxx soustavně, opakovaně, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu vyžadováno, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zprostředkuje zaměstnání xxxxxxx, který xx xxxxxxx a zdržuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx úplatu, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx letech

Kdo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx vzdušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta.

§344

Vzpoura xxxxx

(1) Kdo xx zúčastní xxxxxxxx xxxx odporu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx dozorčímu orgánu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá takový xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin,

d) xxxxxxx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx šestnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx lživě xxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxxx xxxxxx x trestného xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxx x zaměstnání, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx způsobit xx xxxxx vážnou xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§346

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxx nebo znalec xxxx soudem nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupcem xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou újmu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§347

Křivé xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx tlumočník nesprávně, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx tlumočí nebo xxxxxxx překládá v xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, státním zástupcem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx překládá, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx újmu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347x

Xxxxxx spravedlnosti

(1) Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx, xx xx padělaný xxxx xxxxxxxxx, x úmyslu, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxx nebo pozmění xxxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxxx, aby xxx použit jako xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo slíbí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx obvinění (§345), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx osoba,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu vážně xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx plnil xxxxx povinnost vyplývající x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§348

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx listiny

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx užito xxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx užije xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x úmyslu, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně počítačového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až šest xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným činem (§312f),

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§349

Nedovolená výroba x xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx x úředního xxxxxxx

Xxx neoprávněně vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaku xxxx xxxxxxx, jehož xxxxx je povinnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

§350

Padělání x vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsah x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx orgánem sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řízení, xxxx

xxx xxxxx x xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Stejně xxxx potrestán,

kdo xxxx xxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx nepravdivou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nebo x xxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx užito v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávy, posudku xxxx nálezu v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx soudním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx voleb x xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lstí brání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x referendu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x referendu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozporu x nezávislým vyjádřením xxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s volbami xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx použije takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx poruší xxxxxxx hlasování, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxx přípravy nebo xxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx přípravy xxxx průběh referenda, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soužití lidí

§352

Násilí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx obyvatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením škody xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rasu, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx proto, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Stejně xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx takového činu, xxxx

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

§353

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx zdravotnického zaměstnání xxxx xxxxxxxx směřujícího x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§354

Nebezpečné pronásledování

(1) Xxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx, že

a) vyhrožuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx blízkým,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx blízkost xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezuje xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osobního nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxx a zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1

x) xxxx xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxx národa, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx

x) některý xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxx rasu nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo proto, xx jsou xxxxxxxx xxxx domněle bez xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Podněcování k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nenávisti x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx hlásá diskriminaci, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§357

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nebezpečí vážného xxxxxxxxxxx alespoň části xxxxxxxxxxxx nějakého xxxxx xxx, že rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, která xx nepravdivá, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx léta až xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§358

Xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrubé neslušnosti xxxx výtržnosti zejména xxx, že xxxxxxx xxxxxx, hanobí xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxx organizované xxxxxxx.

§359

Hanobení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odejme xxxxxx xxxxxxx xxxx x lidskými ostatky xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.

§360

Xxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx nebo aplikací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v němž xx dopustí činu xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let; xxxxxxx-xx se však xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx který zákon xxxxxxx trest xxxxxxxx, xxxx potrestán tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1, jakož x §26 xx xxxxxxx, přivedl-li se xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx spáchal xxxxxxx xxx x nedbalosti, xxxxx xxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§361

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu podporuje,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 x 108 xx xx pachatele xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx.

§362

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x §361, není xxxxxxx, xxxxxx-xx o organizované xxxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu v xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxx xx uveden x §361, mohlo xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině xxxxx §361 xxxxxxx, xxxxxxxx se takového xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx člen organizované xxxxxxx xxxx některou xxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx činy xxxxxxx x §312c odst. 2, jestliže se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zločineckou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx je vedoucím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Některé xxxxx xxxxx xxxxxxx součinnosti

§364

Podněcování x xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

§365

Schvalování trestného xxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx zločin xxxx xxx veřejně vychvaluje xxx zločin jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odmění nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) na takovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§366

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu pomáhá x xxxxxx xxxxxxx xx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx léta; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx mírnější, xxxx potrestán oním xxxxxxx mírnějším.

(2) Xxx xxxxxx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, ledaže xx xxx xxxxxx v xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x státních znaků (§415), nebo

b) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§367

Nepřekažení xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx trestný xxx xxxxxx (§140), zabití (§141), xxxxxxx ublížení xx xxxxxx (§145), xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné xxxx (§159), xxxxxxxxxxxxx odebrání xxxxx x orgánů (§164), obchodování x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 a 3, xxxxxxx (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 3 a 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, znásilnění (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx dítěte k xxxxxx pornografie (§193), xxxxxx xxxxxxx osoby (§198), xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 5, podvodu xxxxx §209 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 odst. 6, dotačního xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxxx §216 xxxx. 4 a 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), neoprávněného xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního prostředku (§234), xxxxxxxxxxx výroby xxxxx (§237), zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §255 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §255a xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxx xxxx xxxxx §260 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx zboží x technologií dvojího xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x držení radioaktivní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx štěpného xxxxxxxxx (§282), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x x xxxx (§283), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxx xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), vyhrožování teroristickým xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §323 xxxx. 3 x 4, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §325 odst. 3 x 4, xxxxxxx xxxxxxx (§331), podplacení (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 2 x 3, organizování x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxx (§344), neuposlechnutí xxxxxxx xxxxx §375 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §377 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx práv x chráněných xxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxx §382 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §383 odst. 3 x 4, zběhnutí (§386), ohrožování morálního xxxxx vojáků podle §392 xxxx. 2, xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení boje (§411), xxxxxxx krutosti (§412), perzekuce obyvatelstva (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx znaků podle §415 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx nepřekazí, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxx mírnější, xxxx xxxxxxxxx oním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesnází xxxx xxxx by xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, ublížení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx blízké v xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx nepřekažení trestného xxxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxx operací (§414) x zneužití mezinárodně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3.

(3) Překazit xxxxxxx čin xxx x jeho včasným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§368

Neoznámení xxxxxxxxx činu

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxxx ublížení xx xxxxxx (§145), mučení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zacházení (§149), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx rukojmí (§174), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), padělání a xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), neoprávněné xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchod s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, výroby x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), nedovolené výroby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxx kontroly nad xxxxxxxx dopravním prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx plošinou (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx teroristické xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), genocidia (§400), xxxxx proti lidskosti (§401), apartheidu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx znaků podle §415 odst. 3, x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx o vojáka, xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ublížení xx zdraví, xxxx xxxxxxx újmy xxxx xxxxxxxxx stíhání.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x výkonem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 x zbavení xxxxxx xxxxxxx (§170) xxxx xxx osoba poskytující xxxxx obětem trestných xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxx méně způsobilým x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§370

Xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti

(1) Xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesplnit xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx šest xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Obcházení xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx dopustí xxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx úlev v xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úmyslu

a) xxx xx zcela nebo xxxxxx vyhnout xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného stavu.

§372

Xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách

Kdo xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx povolávacího xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x takovém povolávacím xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.

§373

Xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx nebránila xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Kdo, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkaz, nenastoupí xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v ozbrojených xxxxxx na základě xxxxxxx vyhlášky nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x tom xxxxxxxxx žádná zákonem xxxxxxxxxxxxx překážka, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

§374

Xxxxxxxxxxxx mimořádné služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxx silách xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x takovém povolávacím xxxxxxx, ač xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx, v případě, xx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné vyhlášky xxxx mobilizační xxxxx, xx mu v xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

HLAVA XII

TRESTNÉ XXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx odepře xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx pět xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx skupinou vojáků,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ohrožení bojové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenského xxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, nebo

g) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§376

Neuposlechnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxxx xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vojenského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx záchranného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva obrany,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx náklady nejméně xx velkém rozsahu,

c) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x porušení vojenské xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 smrt, nebo

b) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 2 xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§378

Xxxxxx mezi xxxxxx

(1) Xxx urazí

a) nadřízeného xxxx vojáka s xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx hodnosti x xxxx, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx xxxxx službu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx.

§379

Xxxxxx xxxx vojáky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx hodností, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nižší xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x době, kdy xxx xxxx uražený xxxxxxxx strážní, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx zbraní nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání, nebo

e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

§380

Urážka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx nebo pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx službu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx osobami,

c) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx ublížení na xxxxxx.

§381

Násilí xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho vojenských xxxxxxxxxx, nebo

b) pro xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx za xxxxxx situace.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§382

Porušování práv a xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxx hodnosti

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo ho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztěžuje xxxxx xxxx služby, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx skutečně nebo xxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx ublížení xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx újmu na xxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§383

Porušování xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodností

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vojáka xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxx trest x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx šestnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx službu

§384

Vyhýbání xx xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx dvacet let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxx.

§385

Vyhýbání se výkonu xxxxxx z nedbalosti

Kdo xx xx stavu xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že zneužije xxxxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.

§386

Zběhnutí

(1) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx službě, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx šest let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§387

Svémocné xxxxxxxxx

(1) Kdo xx svémocně vzdaluje xxx, xx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxx,

xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx x posledním xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx delší xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Kdo xx svémocně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx,

xxx xx svémocně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx než xxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxx povinnostem xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx v xxxxxx xxxxxxx se výkonu xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx služby xxxxxxx xx xxxxxx, předstírá xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení státu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§389

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, poruší předpisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx

§392

Xxxxxxxxxx morálního xxxxx xxxxxx

(1) Xxx popuzuje xxxxxx xxxxx vojenské xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxx

xxx závažným xxxxxxxx xxxx soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx dvacet let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§393

Xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx větší xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx není xxxxx, xxxx x takovému xxxxx dá xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx služebních povinností,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx úmyslně spáchaným xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxxx situace, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§394

Zbabělost xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let.

§395

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx xxx xxxxxxxx vzdálí z xxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxx let.

(2) Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx splnit bojový xxxx nebo odepře xxxxxx zbraně, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxxx až xxxxxx let.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§396

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx za bojové xxxxxxx odhodí, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzbroj xxxx xxxxx vojenskou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§397

Xxxxxx vojáků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx situací, xxxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výzbroj, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepřítele, xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvacet let.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

§398

Porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru

(1) Xxx xx xxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx použitelnost xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, pro xxxxx xxxx určen, nebo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx úmyslně spáchaným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§399

Společné ustanovení

Na příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx vojáky (§378), xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§379), urážka xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx strážní xxxxxx (§389) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx (§390).

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX A XXXXXXX XXXXXXX XXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx lidskosti

§400

Genocidium

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rasovou, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo jinou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx takových xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přivodit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx směřující k xxxx, aby se x xxxxxx skupině xxxxxxx xxxxxx dětí,

c) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na zdraví xxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§401

Xxxx xxxxx lidskosti

(1) Xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, sexuálního xxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx sexuálního xxxxxx,

x) perzekuce skupiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, etnickém, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zavlečení xx xxxxxxx místo nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmizením xxxx,

x) xxxxxx,

x) vraždy, xxxx

x) jiného xxxxxxxxxx xxxx obdobné povahy,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§402

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx až dvanáct xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nelidskému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§403

Založení, podpora x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x potlačení xxxx x xxxxxx člověka

(1) Xxx založí, podporuje xxxx propaguje xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zášť xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, filmem, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§404

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx směřujícímu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx uvedenému x §403 xxxx. 1, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.

§405

Popírání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx genocidia

Kdo xxxxxxx xxxxxx, zpochybňuje, xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zločiny xxxx xxxxxxx proti xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx činy xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx činy

§405a

Agrese

Kdo x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad některým xxxxxx nebo řídit xxxx politické xxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx útočný xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státem xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x který svou xxxxxxx, závažností a xxxxxxxx xxxxxxx zjevné xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem.

§405a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§406

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§407

Xxxxxxxxxxx xxxxxx války

(1) Xxx veřejně podněcuje x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx válku xxxxxxxxx xxxx válečnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin tiskem, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiným xxxxxxx účinným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§408

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx, xx xxxx Česká republika xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obraně xxxxx xxxxxxxx,

x) x účastí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx členem,

c) x vysláním ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx.

§409

Styky ohrožující xxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx přivodit válku xxxx xxxxxxxxxx akci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx mocí, xxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1

x) závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx nebo omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Organizaci xxxxxxxxx xxxxxx nebo x Xxxxxxxx unii, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx škodu, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx podstatně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) nařídí xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového prostředku xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx anebo takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx zakázaným xxxxxxxx nebo sám xxxxx xxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx deset xxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx o xxxxxxxxxxxx x způsobech xxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úmyslně

a) xxxxxxx vojenskou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxxx vede xxxxx xxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pásmu,

c) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síly, nebo

d) xxxxx xxxx poškodí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takový objekt xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vojenské účely.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Válečná xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného konfliktu xxxxxx předpisy mezinárodního xxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx války xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx účinná xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§413

Perzekuce obyvatelstva

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxxx apartheid xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, etnické, národnostní, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx patnáct let.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx za války xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,

x) bezdůvodně oddaluje xxxxxx civilního obyvatelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přesídluje nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) smrt.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§414

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx, xx bojišti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx cizí xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx majetek xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zneužívá,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava je xxxxxxx.

§415

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx za války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zneužije xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znaku Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v konfliktu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx nebo těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odvetná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného charakteru.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§416

Xxxxxxxx vlajky x xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příměří, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

§417

Ublížení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena xxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§418

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx nadřízený xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxx (§400), útoku proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxx (§405a), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§407), xxxxxxx zakázaného bojového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx vlajky x xxxxxxx (§416) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx svou pravomoc x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, mu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x takovému xxxxxxx.

(2) Xx trestní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nadřízeného xx užije ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx poměrně xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxx, které xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx trestnými xxxx, x sbíhajících se xxxxxxxxx činů.

§419x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

§419x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx.

2. Xxxxx č. 53/1963 Sb., xxxxxx se xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx trestní zákon.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx, xx znění zákona x. 45/1973 Xx.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., x zákona x. 290/1993 Xx.

6. Xxxxx č. 175/1990 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx.

7. Xxxxx č. 545/1990 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx.

9. Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 92/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 140/1961 Xx.

22. Xxxxx č. 120/1962 Sb., x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 37/1989 Xx.

23. Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Praze a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

24. Nařízení xxxxx č. 72/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx vlády č. 10/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx nařízení xxxxx x. 192/1988 Xx., x jedech x xxxxxxxxx jiných látkách xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx pozdějších předpisů, x kterým xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, co xx považuje za xxxx, xx znění xxxxxxxx vlády č. 114/1999 Xx.

26. Xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx jedy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., x nařízení xxxxx č. 444/2003 Xx.

§421

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Vlček v. x.
Xxxxx x. r.
Topolánek x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx odsouzení xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dne 27. xxxxx 2012 xxxxxxx pouze ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx odsouzený občanem xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 323/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 18.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx podle §102a xxxxxx x. 40/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který pachatel xxxxx xxxx převedl xx xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 18.3.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx odsouzených x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ostrahou.

2. Xxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §56 trestního zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. X návrhu xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx ostrahou xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x návrh xx přeřazení x xxxxxxx x ostrahou xx věznice se xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §163 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx zahájených přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §138 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

181/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2011

330/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2011 x xxxxxxxx §351, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

193/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

360/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Sb., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

105/2013 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních

s účinností xx 1.1.2014

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 23.7.2013 xx. xx. Pl. XX 13/12 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §289 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části šesté xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

141/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 418/2011 Xx., x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx.

x účinností xx 1.8.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

86/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 279/2003 Xx., x xxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2015

165/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

47/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2016

150/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech mládeže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

163/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

188/2016 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx z hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokazováním původu xxxxxxx

x účinností od 1.12.2016

323/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 219/1995 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.10.2016

455/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

55/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 18.3.2017

58/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

287/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2019

315/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.5.2020 xx. xx. Pl. XX 46/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §138 odst. 1 zákona x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 1.1.2021

333/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/36/EU xx dne 5. dubna 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x x ochraně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dětské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. xxxxx 2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx sankcí xx protiprávní xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx normách pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/40/EU xx dne 12. xxxxx 2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x Evropské unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx terorismu, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/SVV.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/EU xx dne 15. května 2014 x xxxxxxxxxxxxx ochraně xxxx a jiných xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 ze dne 5. xxxxxxxx 2017 x boji vedeném xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.