Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022 do 30.06.2023.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57 §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §60a

Náhradní trest odnětí svobody §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §82a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §85a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Počítačový systém §136a

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu §321a

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403a

Zvláštní ustanovení o beztrestnosti §403b

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb., č. 206/2021 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2009
xxxxxxx zákoník

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1

Xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx

§1

Xxxxx retroaktivity

Čin xx xxxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem stanovena xxxxx, xxx byl xxxxxxx.

Xxx 2

Časová působnost

§2

Trestnost xxxx x doba xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx se posuzuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxx spáchán; xxxxx pozdějšího xxxxxx xx posuzuje xxx xxxxx, jestliže to xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže se xxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxx, užije xx zákona, který xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx pozdějších xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx je xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxx xxxx účastník xxxxx nebo v xxxxxxx opomenutí byl xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§3

Užití xxxxxx účinného x době xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x době, xxx se x xxxxxxxx xxxx rozhoduje.

(2) X ochranném xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx zákona účinného x době, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Místní působnost

§4

Zásada xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx jejím xxxxx.

(2) Xxxxxxx čin xx xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx jednání, x když porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx v cizině, xxxx

x) porušil-li xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx spáchán čin xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xx posuzuje obdobně xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxxx v cizině.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xx čin pachatele x xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx plavidla, xxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx jsou registrovány x Xxxxx republice. Xxxxx spáchání takového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Zásada personality

Podle zákona Xxxxx republiky xx xxxxxxxx x trestnost xxxx, který x xxxxxx spáchal občan Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx jejím území xxxxxxx trvalý xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), padělání x pozměnění xxxxx (§233), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), výroby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení určeného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx peněz (§237), rozvracení xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§323), násilí proti xxxxxx osobě (§325), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), použití zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných operací (§414), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416) x ublížení xxxxxxxxxxxx (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxx cizí státní xxxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Subsidiární xxxxxx univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx xxxx spáchaného x cizině xxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx byl xxxxxxx,

x) pachatel xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pachatel xxxxx vydán nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx cizímu státu xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx nebo jiný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestu, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x Xxxxx republice.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchán.

§9

Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx stanoví mezinárodní xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").

(2) Ustanovení §4 xx 8 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx vykonán xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx tu xxx xxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx řízení xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti

§12

Zásada xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx trestní xxxxxx, které lze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx uplatňovat xxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu.

§13

Trestný čin

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx protiprávní xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx znaky uvedené x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx trestný xxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxx činy xx xxxx na přečiny x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx úmyslné trestné xxxx, xx xxx xxxxxxx zákon stanoví xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx let.

(3) Xxxxxxx xxxx všechny trestné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; zvlášť závažnými xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx trestné činy, xx něž xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx způsobem xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx případ, xx xx xxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxx.

(2) Srozuměním xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Nedbalost

(1) Trestný xxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxx ohrozit zájem xxxxxxxx takovým zákonem, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxx nedbalosti, jestliže xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x tehdy, zavinil-li xxx pachatel z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xx trestní zákon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úmyslné, xxxx

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, ač x ní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, vyjímaje xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xx pachatel xxxxx.

§18

Xxxx skutkový

(1) Xxx xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx, která xx xxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx mylně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx naplňovaly znaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx při xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové okolnosti, xxxxx xx naplňovaly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou okolnost, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§19

Omyl xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxx xx s příslušnou xxxxxx úpravou vyplývala xxx pachatele xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Příprava x xxxxx xxxxxxxxx činu

§20

Příprava

(1) Xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vytváření xxxxxxxx xxx spáchání xxxxxx závažného zločinu (§14 xxxx. 3), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, opatřování nebo xxxxxxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, ve xxxxxxxx, xxxxxxx, v xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zločinu, je xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x pokusu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu.

(2) Xxxxxxxx xx trestná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trestní xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přípravu x xxxxxx závažnému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxxxxx nebezpečí, které xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx x přípravě x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; oznámení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják xxxx xxxxx toho učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jednal, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xx xxxx dřívějším xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx oznámení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 není dotčena xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Jednání, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené na xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, jestliže pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) učinil x xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxxxxx xxxx, mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx více osob, xxxxxxx zániku trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo přes xxxx včasné oznámení.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx trestný čin, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x odstavci 1 spáchal.

Díl 4

Xxxxxxxx, spolupachatel x xxxxxxxx trestného xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx trestného činu xx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, krajní xxxxx xx xx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nejednala xxxxxxxx. Pachatelem xxxxxxxxx xxxx xx x xxx, kdo x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxx trestný xxx, který tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx osob, odpovídá xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sama (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx jeho xxxxxx xx, xxx úmyslně

a) xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (návodce), xxxx

x) umožnil xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx místo xxxx, xxxxxxxx při xxxx, xxxxx, utvrzováním v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx trestném xxxx (xxxxxxxx).

(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx účastníka xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká, xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestném xxxx x

x) xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx, voják xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx zúčastněno xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx ostatními pachateli xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx přispění x xxxx xxxx přes xxxx xxxxxx oznámení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka xx xxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx protiprávnost xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx poruchu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx sníženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

OKOLNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§28

Xxxxxx nouze

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx odvrací xxxxxxxxx přímo hrozící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx trestným xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx následek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ten, komu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§29

Nutná xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo trvající xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx trestným xxxxx.

(2) Xxxxx x nutnou xxxxxx, xxxx-xx obrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§30

Svolení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx nespáchá, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx osoba xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx.

(2) Svolení xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx dáno xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxx xxxxx trestný, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxx, xx pachatel xxxxxxxxxx, xxxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 by xxxxx xxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X výjimkou xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxx v xxxxxxx x právním xxxxx x poznatky xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§31

Přípustné xxxxxx

(1) Trestný xxx xxxxxxxx, kdo x souladu s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, vykonává x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxx x xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výsledek, x xxxxx xxxxxxx, zcela xxxxxx neodpovídá míře xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti zřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se příčí xxxxxx mravům.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně

Trestný xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stanovených jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA IV

ZÁNIK XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lítostí

§33

Účinná xxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx činy neposkytnutí xxxxxx (§150), neposkytnutí xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151), šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§152), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§153), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potravinami x jinými předměty (§156), xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx (§169), zavlečení (§172), braní rukojmí (§174), opuštění dítěte xxxx xxxxxxx osoby (§195), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220), porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxx (§221), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§225), xxxxxxxx xxxxxxxxxx učinit pravdivé xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), poškození cizí xxxx (§228), zkrácení xxxx, poplatku a xxxxxxx povinné xxxxxx (§240), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx zboží xx xxxxx x cizinou (§261), porušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx povinností při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§266), obecného ohrožení (§272), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx (§275), xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x nedbalosti (§277), xxxxxxxxx geodetického xxxx (§278), nedovoleného xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§293), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x nedbalosti (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichy x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx žijícími živočichy x xxxxx rostoucími xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§300), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat (§306), xxxxxx nakažlivé xxxxxx x škůdce užitkových xxxxxxx (§307), vlastizrady (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxx zastupování xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§318), xxxxx xx nestátní ozbrojené xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§321a), vzpoury xxxxx (§344), xxxxxxx xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346), xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxxxx spravedlnosti (§347a), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§367), neoznámení xxxxxxxxx xxxx (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) škodlivému následku xxxxxxxxx xxxx zamezil xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) učinil x xxxxxxxx činu xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; oznámení xx nutno učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx doby, jež xxxx

x) třicet xxx, xxx-xx x trestný xxx, xx který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimečného xxxxxx, x trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx deset let,

c) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx pět let,

d) xxx let, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx léta,

e) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxx xx účinek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx, xx okamžiku, xxx xxxxxx účinek nastal; x ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba od xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxxx xxxxxx běžet promlčecí xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx postavit xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§145), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx souhlasu těhotné xxxx (§159), xxxxxxxxxxx x lidmi (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) xxxxxxxxxx xx xxxxxx donucení xxxxxx k xxxxxx xxxx k strpění xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx těžkého xxxxxxxx xx xxxxxx spočívajícího x zmrzačení pohlavních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x hlavě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§202) xxxx mladší xxxxxxxx xxx,

x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) doba, xx kterou nebylo xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě §8 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo dočasně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx trestního řízení xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Promlčecí xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx trestný xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx i xx něm xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx dohody x xxxx a xxxxxx, xxxxxx xx potrestání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo doručením xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stejný xxxx xxxxxxxxx.

(5) Přerušením xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§35

Vyloučení x promlčení

Uplynutím xxxxxxxxx xxxx nezaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x hlavě xxxxxxxx xxxxxxxx části tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujícího k xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx (§403), xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx (§404), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, schvalování x xxxxxxxxxxxxxxx genocidia (§405), x xx x pokud byly x minulosti xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxx znaky xxxxxx trestných xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311) x xxxxxx (§312), pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zakládají xxxxxxx zločin xxxx xxxxxx xxxxx lidskosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx jiné xxxxxxx činy xxxxxxxx x době xx 25. února 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxx k pravomocnému xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx spáchány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x pronásledováním xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx náboženských.

XXXXX X

XXXXXXX SANKCE

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tresty x xxxxxxxx opatření.

§37

Xxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sankce. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ukládat x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Tam, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sankce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxx i x xxxxxx chráněným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Tresty

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxx pro ukládání xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx trestu x jeho xxxxxx xxxx přihlédne x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx x x možnosti xxxx xxxxxxx; dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxx snaze xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; přihlédne xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx x vině x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx organizované zločinecké xxxxxxx. Xxxxxxxxx také x xxxxxxx a xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xx trestu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxx a jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za xxxxxxx byl čin xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx soud xxxxxxxxx x polehčujícím x xxxxxxxxxxxx okolnostem (§41 x 42), k xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx nepřiměřeně xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxx souhrnný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry xxxxxxxxx též x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx trestnou xxxxxxx a dosud xxxxxx vykonány, xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele.

(5) X okolnosti, xxxxx xx zákonným xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxx přihlédnout xxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxx přitěžující. X okolnosti odůvodňující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nelze xxxxxxxxxxx jako k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx následek, i xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx skutečnost, x xxxxx, jestliže o xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx x mohl, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx též x xxxx, xxxxx měrou xxxxxxx každého x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x organizátora, návodce x xxxxxxxxx též x významu x xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx a u xxxxxx trestného činu xxx k xxxx, xx xxxx míry xx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx přiblížilo, xxxxx x x xxxxxxxxxx x k důvodům, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x jeho xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx majetkové xxxx xxxxxx poměry, xxxxx xx s přihlédnutím x výši takového xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x trestů, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx (§6672), x to xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§6769).

§40

Xxxxxxxx xxxxxx pachateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x xx xxx z xxxxxxxxxx, nepřivodil vlivem xxxxxxxx xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry.

(2) Má-li xxxx xx xx, xx xx vzhledem x zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx za současného xxxxxxx ochranného léčení (§99) dosáhnout možnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §58 xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Polehčující okolnosti

Soud jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx rozrušení, xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušeností,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízenosti,

d) spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) spáchal trestný xxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměrů, které xx xxx nezpůsobil,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx obrany nebo xxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx vyvarovat,

i) xxxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx menší xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dobrovolně nahradil xxxxxxxxxx škodu,

k) svůj xxxxxxx čin sám xxxxxxx úřadům,

l) xx x trestnému xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) přispěl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objasňování trestné xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx,

x) trestného činu xxxxxxx litoval, nebo

p) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řádný xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Soud xxxx x přitěžující xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx trestný čin x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx uvážení,

b) xxxxxxx trestný xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, z národnostní, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nenávisti xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx čin využívaje xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) trestným činem xxxxxxx xxxxxxxx povinnost,

f) xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx na xxxxxxx majetku,

h) spáchal xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, osobě xxxxxx, xxxxxxx, nemocné, zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx tím jejich xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx xxx škodu, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx újmu xxxxx se xx xxxxxx xxxx bezdůvodně xxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xxxx mladší patnácti xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xx xxxxxxx situace, xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestným xxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu, xx xxxx věcech xxxx xxxx osobách, xxxxx xxxxxxx čin xxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx xx delší xxxx,

x) spáchal xxxx xxxxxxxxx činů,

o) xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx spolčení, nebo

q) xxx již xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přitěžující, xxxxxxx x ohledem xx význam xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx dotčen, způsob xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, okolnosti, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, osobu xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dobu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se oddává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jejím xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx za dva xxxx xxxx trestných xxxx, uloží xx xxxxxx trest xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx nejpřísněji trestný; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx většího počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx pachateli uložit xxxxx odnětí svobody x rámci xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jednu xxxxxxx; xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dvacet xxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx xxxxx převyšovat xxxxxx let. Vedle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložit x xxxx druh xxxxxx, xxxxxxxx xxxx uložení xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestních xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx některý x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odnětí svobody xxxx trest xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx uloží souhrnný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx další rozhodnutí xx tento xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxx zrušením, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyslovit xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx nebo vyznamenání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx rozsudkem xxxxxxxxx.

(3) Odsuzujícím xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxx xx podmínek §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx soud xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx obsahově navazující, xxxxx vzhledem ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení o xxxxxxxxx trestu se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, že xx xx pachatele hledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§44

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx upustí xx xxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, má-li xx to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§116), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ním v xxxxxxxxxxx souběhu, xxxx xxxxx o trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které mají x uvedeném xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx pokračujícím trestným xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx útoku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu musí xxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx titulů xxxx vyznamenání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx rozsudkem dřívějším.

(2) Xxxxxxxxxx §43 x 44 xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx současně xxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx užije x xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx dřívější xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přečin, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nápravě, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x k dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx projednání xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §178a xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx x podal-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízení, xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx významně xxxxxxx x objasnění zločinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny; xxxxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx je závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se podílel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, k jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx upustit od xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx pachatel přípravy xxxx pokusu trestného xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxx, xx xxxx xxx být xxx xxxxxxx, anebo vzhledem x povaze xxxx xxxxx prostředku, xxxx xxx být xxx xxxxxxx, nemohl xxxx x xxxxxxxx.

(4) Upustil-li xxxx od potrestání, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

§47

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x soud má xx xx, xx xxxxxxxx léčení (§99), xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav zmenšené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přivodil, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xx potrestání i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx přitom xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§100), xxxxxx pachateli xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lépe xxx xxxxx.

§48

Podmíněné upuštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 2 xxxx 3 může xxxx xxxxxxxxx upustit od xxxxxxxxxx x stanovit xxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx za potřebné xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx chování pachatele.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohled (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx může jako xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxx získání xxxxxx pracovní kvalifikace,

b) xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x převýchovy,

c) podrobit xx léčení xxxxxxxxxx xx návykových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxx programům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob,

g) xxxxxx xx hazardních her, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dlužné xxxxxxx xxxx jinou dlužnou xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx život x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx chování; toto xxxxxxxxxx může soud xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx šesti měsíců xxxxxxx zkušební xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx osvědčil; jinak xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxx xx jednoho xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx na xxx xxx pachatel, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx vysloveno, xx se pachatel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštěno, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx

§49

Xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxx vedení a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx zajistit, aby x budoucnu vedl xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxx pachatelem provádí xxxxxxxx úředník.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úředníkem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úředník xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx pobytu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx povinností a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obydlí, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mu nápomocen x jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxx pokyny, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidelně aktualizovat x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Druhy xxxxxx x výjimečný trest

§52

Druhy xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxx uložit xxxxxx

x) xxxxxx svobody,

b) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) zákaz xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxxxx,

x) zákaz vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx čestných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Trestem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx zákon xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody,

b) podmíněné xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx xxxxx (§54).

§53

Ukládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx trestní xxxxx xx některý xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxx, xxx uložit xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx i xxxx tresty xxxxxxx x §52. Nelze xxxx xxxxxx domácí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, obecně xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx svobody, peněžitý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákaz xxxxxx vedle xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vězení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxxxxxx a zákaz xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx, x když xxxxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Výjimečným xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx, jednak trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Výjimečný xxxxx xxxx být xxxxxx xxx za zvlášť xxxxxxx zločin, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx dovoluje.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx až xx xxxxxxx let xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx závažnost xxxxxx závažného zločinu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvlášť závažný xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 odst. 3, xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §311 odst. 3, xxxxxx (§312), genocidia (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx podle §412 xxxx. 3, perzekuce xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x státních xxxxx xxxxx §415 odst. 3 zavinil xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, x to za xxxxxxxx, že

a) takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx závažný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx a těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxx takového trestu xxxxxxxx účinná ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx bylo možno xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xxx dvacet xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Uloží-li xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xx věznici xx xxxxxxxx ostrahou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu nezapočítává.

Xxxxx 5

Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny (§108) xxxx x xxxxxxxxx trest (§54).

(2) Xx trestné činy, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx podmínky, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx pachatel xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx zanedbání xxxxxxx výživy podle §196 xxxx. 1 xxxx 2 lze xxxxxx nepodmíněný trest xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx jiným trestem.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§56

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx

x) x ostrahou, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věznice

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx do věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx trestný xxx spáchaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§108), kterému xxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx nejméně xxx let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx uprchnout x xxxxx, z xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

(3) Xxxx xxxx zařadit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, než xx xxxxx má xxx podle odstavce 2 xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestného činu x xx xxxxxx x povahu narušení xxxxxxxxx xx xx, xx bude xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx řádný xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zaručeno; xx věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařadí xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí.

(4) Xxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxxx typech věznic xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

Přeřazení xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx odsouzeného do xxxxxxx jiného xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxx, xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx a způsob, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx, odůvodňují xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx odsouzeného xx věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx pravomocně uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu.

(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx dosud xxxxxxxxx alespoň deset xxx xxxxxx trestu,

b) xxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Na xxxxx odsouzeného, xxxxx xx věznici xx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxxx, xxxxxxx však šest xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do věznice x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx nejdříve xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xx skončení xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§57x

§57x zrušen právním xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb.

§58

Mimořádné xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu xxxx xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx trestním zákonem xxxxxxxxx bylo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dolní hranici xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx spáchané xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestem kratšího xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxxx trestnému xxxx, xxxx xxxx připravoval xxxx xx x xxx pokusil, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx vinu.

(3) Xxx-xx xxx za xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx pachatele x povaze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout jeho xxxxxxx x trestem xxxxxxxx trvání, xxxx xxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx ukládán xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) pod xxx xxxx, xxxx-xx dolní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxx xxx,

x) xxx xxxxx rok, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxx xxx.

(5) Xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §178a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spáchaného xxxxx organizované skupiny, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny; přitom xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx takového xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxx, zejména xxx x xxxxx xxxxxxxx xx podílel na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jaké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Omezením xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo pomoci xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx zákonem stanovené xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trvání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jednal x xxxxxxx xxxxx, xxx mohl se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§19 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx útok xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx splněny xxxxxxxx krajní xxxxx (§28) xxxx xxxxx xxxxxx (§29), xxxxx xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3), xx xxx xxx xxx xxxxxx nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx polovině xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jednu xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vzhledem x xxxxxx recidivě a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx.

(2) Horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx let xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§60

Domácí vězení

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx dvě xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx přečinu, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přečinu a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx popřípadě i xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného přečinu x osobě a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx domácího xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx tohoto trestu x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud stanoví xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx se zdržovat x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovního xxxxx x přihlédnutím xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx, k xxxx x nezletilé děti x k xxxxxxxxxx xxxxxxx osobních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x jeho rodiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve dnech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx volna.

(5) Soud xxxx nad xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx pachateli xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným činem.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx blízkém xxxx mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, školy x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 odst. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx podmínek stanovených xxx mladistvé.

§60a

Zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřených xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vede xxxxx život x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, že povede xxxxx život x xxx xxxx, xxxxx xxxx zrušit xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx nejdříve po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxxxx xxxxxx tohoto trestu.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§61

Xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx domácího xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx, xx xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto trestu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx období xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx výkon tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx; xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výkon trestu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zároveň i xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vykoná, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx délku xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx stanovenou podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Výjimečně xxxx soud vzhledem x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v platnosti, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x

x) stanovit xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x jeden xxx, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu stanovenou x §60 odst. 1,

x) stanovit xxxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx neuložené xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl řádný xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxx §60 odst. 7, xx-xx ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §4951.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx může uložit xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx přečin; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není třeba.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx let předcházejících xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx svobody xxxxx §65 xxxx. 3.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx účelům xx prospěch xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxx může xxx xxxx, kraj, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx, školstvím, xxxxxxxx xxxxxx, požární ochranou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ochranou zvířat, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tělovýchovnou x xxxxxxxxx činností x xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx k veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx. Práce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného.

§63

Xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Trest xxxxxx prospěšných xxxxx xxxx xxxx uložit xx výměře xx 50 do 300 xxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx přečinem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx přečinem.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx z výchovných xxxxxxxx uvedených v xxxxxx o soudnictví xx věcech xxxxxxx xx obdobného užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§64

Stanovisko xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxxx stavu a x možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx prospěšných prací xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu práce.

§65

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Obecně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx povinen vykonat xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx volném xxxx nejpozději do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx nástupu výkonu xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx odsouzený

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) byl xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxx xxxxx život x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx prokázal polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit, pokud xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx život x bez nich; xxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx šesti xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x době xx xxxxxxxxx do skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxx poruší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxxx maří xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx trest xx stanovené xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, a to x xxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx nevykonaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxx xx xxxxx den odnětí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného ponechat xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx x šest xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příčinu x přeměně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x

x) stanovit xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx odsouzenému xx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §63 xxxx. 3, xx-xx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(5) Na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakmile xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66

Propadnutí xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx a poměrům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku, odsuzuje-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx získat majetkový xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx uložení xxxxxx trestu za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx být trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx postihuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx třeba x uspokojení xxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo výchovu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx povinen xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx připadá státu.

§67

Xxxxxxxx trest

(1) Peněžitý xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, jestliže pachatel xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx činem získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx odstavce 1 může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v případě, xx

x) trestní zákon xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx ukládá xx xxxxxx x vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě x xxxxxxx pachatele nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx peněžitý trest xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

§68

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x denních xxxxxxx a xxxx xxxxxxx 20 x xxxxxxx 730 xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 100 Kč x xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx denních xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby trestu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x osobním a xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zpravidla x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx den.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx x výnosy z xxx, xxxxx i xxxx podklady pro xxxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

(5) Xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx sazeb. Xx xxxxxxxx k xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v přiměřených xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Peněžitý xxxxx soud neuloží, xx-xx xxxxxx, xx xx byl xxxxxxxxx.

§69

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx soudu xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odložen xxxxx na kterou xxxx povoleny xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zmařeno xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx svobody.

(3) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx trestný xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx bylo od xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§70

Propadnutí xxxx

(1) Soud xxxxx trest propadnutí xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci,

a) která xx nástrojem trestné xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx zprostředkovaným xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx-xx x věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Drží-li xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, ve xxxxxx x níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, uloží xx soud xxxx x tento xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxx propadlé xxxx, xxxxx xxxxxxxx i xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxx.

(6) Xxxxxxxx věc připadá xxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx náhradní hodnoty

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx propadlou xxxxx §70, xxxx xxxxxxxx trestu propadnutí xxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx její propadnutí xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxxx hodnoty xx xx xxxx, která xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx. Hodnotu věci, xxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx xx propadlou, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx, byť i xxx zčásti, znehodnocena, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §70.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu.

§72

Samostatný xxxxx propadnutí xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx uložit xxxx trest xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§73

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx rok xx xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx pachatel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx zákazu xxxxxxxx spočívá v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jejíž xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx

(1) Do xxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; xxxxxxxxxx xx však xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx odňato xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx odložení podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§74x

Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat xx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx pachatel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s držením, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat xxxxxxx v xxx, xx se odsouzenému xx dobu xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§74x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; započítává xx xxxx xxxx, xx kterou pachatel xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx veřejné moci xxxxxx xxx zvířata, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, držet xxxx xxxxxx xxxxx o xx pečovat xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx chovat xxxxx x xx pečovat, xxxxxxx xx k xxxx zavázal xxx xxxxx podmíněného odložení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo podmíněného xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§75

Xxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx let xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx to se xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx pachatel xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zákazu xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není třeba.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; zpravidla xx xxx uloží, xxx podle svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil, nebo xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx soud v xxxxx využití výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 4, též xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže za xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro mladistvé.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx řádný xxxxx x xxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud učinit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx trestu.

(7) Trest xxxxxx pobytu xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdržovat xx xxxxxxx xxxxx xxxx x určitém xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx na takovém xxxxx xxxx v xxxxxxx obvodu x xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx.

§76

Xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx zákazu vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x návštěvou xxxxxx akce.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu a xxxxx a poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx není třeba.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, kulturní x jiné společenské xxxx xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné společenské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x probačním úředníkem xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, xxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezapočítává.

§78

Ztráta čestných xxxxxx xxxx vyznamenání

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx čestných titulů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx čin spáchaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx.

(2) Xxxxxx čestných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx odsouzený xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů.

§79

Ztráta xxxxxxxx hodnosti

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx spáchaný ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně xx dvě xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx trest xxx xxxxx jiného trestu, xxxxxxxx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ozbrojených silách.

(3) Xxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx odsouzenému xxxxxxx hodnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx samostatný xxxx x vedle xxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxx obecný xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx xxx trest xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X přihlédnutím x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx xx výměře od xxxxxxx roku xx xxxxxx xxx, anebo xx xxxx neurčitou.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx zjistit xxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele,

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) pachatel má xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, má zde xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a uložení xxxxxx xxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx kterého xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skupině, politické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pachatele xxxxxx či jinému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pachatel xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx zájmu.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x přihlédnutím x jeho dosavadnímu xxxxxx a prostředí, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxx na pachatele, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx třeba xxxx xxxxxx.

(2) Povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx netýká výkonu xxxxxxxxx trestů uložených xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxx doba, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx, nikoliv xxxx na xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx odloženého xxxxxx odnětí svobody; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud pachateli xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xx počátek xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx obydlí xxxx jeho části. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti uvedené x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx odčinil xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, školy x dalších subjektů xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže za xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxx xx pokračování v xxxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se ve xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82x

Xxxxxxx přiměřených xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx přiměřené omezení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření zrušit, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx; toto rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stanovená xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§83

Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedl ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, ne xxxx o více xxx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxxx xxxx stanovené x §82 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx výchovná xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4, je-li xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxx §82 odst. 2.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx jednoho xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx, xx se xx to, xx xx xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§84

Podmíněný odklad výkonu xxxxxx odnětí svobody x xxxxxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx ve xxxxxxxx xxxx, může soud xx podmínek uvedených x §81 odst. 1 xxxxxxxxx odložit xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nepřevyšujícího tři xxxx za současného xxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dohledem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx jeden xxx až xxx xxx, xxxxxxx však xx dobu xxxxxx, xxx xx délka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx xxxx rozsudku.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxx rok, a xx i v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx stanoven dohled, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx též uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

§85a

Zrušení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx byl uložen xxxxxx, vede xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx očekávat, xx xxxxxx řádný xxxxx x bez xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeně xxxxxxxx x kontrolovat jeho xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx učinit xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx zkušební doba xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§86

Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dohledem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zkušební době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx, xx xx trest xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dohledem x platnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, a

a) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti v xxxxx uloženého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx neuložená přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx vedl řádný xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 4, je-li ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) stanovit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 2.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zkušební doby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, aniž xx xxx měl podmíněně xxxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx se xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx pachatele, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(4) Rozhodne-li xxxx xxxxx odstavce 1, xx se xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx uloženým vedle xxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 2 x xx zápočet xxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx povinnosti, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx §82 odst. 5 xx užije xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx propustit xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx trestu xxxx chováním a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polepšení a xxxx xx od xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx povede xxxxx život xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx,

1. kterým xxxx nebo xxxx xxx způsobena xxxx, xxxxx-xx o trestný xxx xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

2. xxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx,

4. který xxxxxxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx (§361),

5. který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxx

6. který xx uveden x xxxxx třetí, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx zákona xxxx x odstavci 4,

x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vykonal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže odsouzený xx přečin prokázal xxxx vzorným xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxx propustit xx svobodu x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Soud xxxxxxxx návrhu ředitele xxxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx svobodu nevedl xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přihlédne xxxx x xxxx, xxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxx vydal bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx odsouzený xxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx nástupem xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx v xxxx xxxxxxx, přihlédne xxxx x x projevenému xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vraždy (§140), xxxxxx podle §141 xxxx. 2, xxxxxxx ublížení xx xxxxxx podle §145 xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxx nelidského x xxxxxxx zacházení xxxxx §149 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy podle §159 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 3, 4, obchodování x xxxxx podle §168 xxxx. 4, 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx xxxxx §174 odst. 3, 4, vydírání podle §175 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx podle §185 odst. 3, 4, pohlavního xxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a psychotropními xxxxxxx a x xxxx xxxxx §283 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxxx §292 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx zrady (§320), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx podle §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, genocidia (§400), xxxxx proti lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §411 xxxx. 3, válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nad xxxxxx xx do xxxxxxx xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, nehrozí-li x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx byla xxxxxxxxx, x povahu xxxx xxxxxxxxx opakování spáchaného xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx odsouzená x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx x ohledem xx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x povahu xxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx až xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx; xxxxxxxx doba xxxxxx podmíněným propuštěním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, navazující na xxxxxxx zkušební doby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx výkon xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx život; může xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x zájmu využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx propuštěnému xxxxx §88 xxxx. 2 soud může xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xx počátek xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx vykonal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx soudu.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, a xx x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Výkon prací xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 50 xx 200 xxxxx. Částka na xxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xx xxxxxx xx 2&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přihlédne soud xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx zaplacena x přiměřených měsíčních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx povede xxxxx xxxxx i xxx xxxx, anebo může xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx šesti xxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx

(1) Po výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské xxxx xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx od výkonu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dalšího výkonu xxxxxx trestu xxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx rozhodování x podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx soud zohlednit, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převýchovy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx xx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx podmíněném upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx zkušební dobu xx xx pět xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx trestu; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto upuštění.

§91

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx upustilo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo zákazu xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xxxxxxx xxxx, že xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výjimečně může xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx v xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx vykoná, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx o více xxx dvě léta, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx §90 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k tomu, xxx vedl xxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxx §49 xx 51.

(3) Vyslovil-li soud, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzený, x xxxxx se xxxxxxxxx upustilo xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu pobytu xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, osvědčil, xx xx xx xx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx.

(4) X podmíněně propuštěného xxxx u xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx od výkonu xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zkušební xxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx téhož xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 4 xx výkonu dvou xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx záruka xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolána tím, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud chování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx poslání, xxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxx vykoná; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx vazby x trestu

§92

Započítání vazby x trestu

(1) Jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazbě x xxxxx v xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx trestu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx vzhledem k xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx pachatel soudem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx novému xxxxxxxxx xxx týž xxxxxx, xxxxxxxx xx xx vykonaný xxxxx xx xxxxxxxxx trestu, xxxxx je xxxxxxxx x druhu uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx postupuje xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43) nebo společný xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§45).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, přihlédne soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx obdobně užijí xx započítání xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxx skutek byl xxxxxxxx x cizině xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx orgánem, započítá xx mu xxxx xxxxxxxx xx vazbě xxxx vykonaný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx započítání xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx pachateli xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) nebo xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu (§45).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uloženého (xxxxxxxx 1) xxxxx, x to xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx.

Oddíl 9

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx doby, xxx xxxx

x) xxxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x výjimečnému trestu,

b) xxxxxx let, xxx-xx x odsouzení k xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx,

x) xxx xxx xxx odsouzení k xxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx počíná právní xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx se xxxxx xxxxxx.

(3) Xx promlčecí xxxx xx nezapočítává xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx trest xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx byl xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxx pobytu, zákaz xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx doba, xx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, a xxx-xx x trest xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) učinil-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x promlčecí xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx nová promlčecí xxxx.

§95

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx činy uvedené x §35 xx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Ochranná xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

§96

Zásada xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložit, není-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x budoucnu hrozí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranným xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedle trestu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx uložení xxxxxx dostatečné z xxxxxxxx působení xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx sebe, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx ukládáno, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxxx x nich, xxxxx xx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx více ochranných xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§98

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ochrannými xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxx výchova.

(2) Ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx léčení nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zabrání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx téže xxxxx xxxxxxx.

§99

Ochranné xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §40 xxxx. 2 x §47 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepříčetnost xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látku, spáchal xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zneužíváním; ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo při xxxxxxxx od potrestání.

(4) Xxxxx xxxxxx nemoci x léčebných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx xx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vykoná se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xx xxx xxxx zajistí splnění xxxxx léčení, jinak xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx za xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx detenci. Bez xxxxxxxx §100 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx nezajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx utekl xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx léčení xxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx ochranné léčení xxxx xxxxxxx xxx xxxx; nebude-li x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx o xxxxx xxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ambulantní, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxx, xx soud x xxxxxxx době nemohl xxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx ochranného léčení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx zjistí, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, soud v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odsouzenému xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx výkonu xxxxxxxxxx léčení soud xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§100

Zabezpečovací xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci x xxxxxxx xxxxxxxx x §47 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx znaky xxxxxxx, xxxx xxx nepříčetnost xxxxxxx odpovědný, xxxx xxxxx na svobodě xx nebezpečný x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx ochranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx poměrům x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx x nelze xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx, xxxxx spáchal zločin, xx již byl xxx zvlášť závažný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látky xxxx x xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx, x nelze xxxxxxxx, xx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxx xx potrestání, anebo x xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxx xxxxxx zabezpečovací detence, xxxx výkon xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerušuje. Xx xxxxxxxx výkonu trestu xx xxxxxxxxx ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rehabilitačními a xxxxxxxxxxx programy.

(5) Zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxx jednou xx xxxx měsíců xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dodatečně na xxxxxxx xxxxxxxx léčení, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx, x jsou xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx ochranné xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx před jejím xxxxxxxxx okolnosti, xxx xxx byla xxxxxxx.

§101

Zabrání xxxx

(1) Nebyl-li xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxx uložit, xx xx taková xxx xxxxxx,

x) náleží-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil, xxxx

x) xxxxxxxx-xx bezpečnost xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxx nebezpečí, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zločinu.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zprostředkovaným xxxxxxx x trestné činnosti, xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovaný xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx kterého xxx pochází,

b) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo odsoudit,

c) xxxxxx pachateli, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spáchala xxx xxxxx trestný,

e) xxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx xxxx která xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "svěřenský xxxx") anebo x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx nebo jiná xxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2, ve xxxxxx x xxx xx možno xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx věc xxx, aby jí xxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx určité xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxx,

x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rozhodne soud x xxxxxxx xxxx.

§102

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 nebo 2, xx před xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx znehodnotí, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zmaří, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz xxxxx §70 xxxx. 5, xxxxxxxxx zmaří xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 2, xxxx xx xxxx xxxxxx zabrání náhradní xxxxxxx xx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx. Xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xxxx soud xxxxxx, může soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posudku.

§102a

Zabrání xxxxx majetku

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyři xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx s dětskou xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§230), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a hesla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx (§231), pletich xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (§258), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin obsahujících xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §285 xxxx. 2 až 4, šíření xxxxxxxxxxx (§287), xxxxxxxxxx (§332) xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxx (§333), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx snažil xxxxxx xxxxxxxxx prospěch x xxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx jinou xxxxx nebo do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx páchání xxxx xx xxxx xxxxxxxx, je x xxxxxx nepoměru x xxxxxxx pachatele xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx části xxxxxxx xx vztahu x xxxx, která xx xxxxx mohla xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) převedl xx jinou xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx mohla x xxxx vědět, xx na ni xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx zabrání, xxxx xx taková věc xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) převedl na xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx má xxx xxxx xx spojení x xxxxxxx blízkými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, x takovou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za nápadně xxxxxxxxx podmínek xxxxx,

x) xxxxxxx xx majetku xx svěřenském fondu, xxxx

x) xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx určení xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx hrubý nepoměr xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pachatele xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxx pachatele x xxxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx známo, xxx xx xxxx, xxxxx xx mohly xxx zabrány, nacházejí, xxxx xxxxxx zabrání xxxx xxxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxx zabrána, xx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxx zmaří, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní hodnoty, xxxxxx peněžité xxxxxx, xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci. Hodnotu xxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx stanoví xx xxxxxxx odborného vyjádření xxxx znaleckého posudku.

(5) Xxxxxxx postihuje i xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx věc zabírá. Xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx zabírá xxxx xxxxxxx, xxxx osob, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinna pečovat.

§103

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Spis nebo xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úmyslné xxxxxxxxxxx při znalosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx byl již xxxxx, x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spisů, xxxxxxx tiskárna, xxxxx, xxxxx, sazba, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, počítačový xxxxxxx nebo kopírovací xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 a 5 se užijí xxxxxxx.

(2) Zabrání xx xxxxxxxx jen xx xxx nebo kusy xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx při jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zabrání xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx přiměřeně xxxxx x x xxxxxxx, kdy jejich xxxxxxxx rozšiřováním xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx mohl být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104

Účinek xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx, xxxxxxx část xxxxxxx, zabraná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spis xxxx xxxxxxxx připadá xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 5 se xxxxxxxxx užije xxx xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx majetku x xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4; zákaz xxxxxxx zde xxxxx xx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx (§101 odst. 5).

XXXXX VI

ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

§105

Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po promlčení xxxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně

a) xxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pět xxx,

x) xxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) tří let, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx nepřevyšujícímu jeden xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednoho xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vězení, x xxxxxx propadnutí xxxxxxx, x trestu xxxxxxxxxx xxxx, x trestu xxxxxx pobytu, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx závažný xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x ztrátě xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnosti, xxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uložen.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx napravil, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, i před xxxxxxxxx doby uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má za xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx odsouzený xxx xxxxxxxxx propuštěn, xxxx xxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zmírněného.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx uloženo více xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahlazení xxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 5 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sebe xxxx trestů, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

(7) X x xxxxxxx, xx uplynula xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxx, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Pachatelem xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§129) xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké skupiny, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxx spáchal xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Skutečnost, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §58.

(2) Horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx let nesmí xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx let.

§109

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost mladistvých x xxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x podle xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx.

§111

X pojmu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx čin xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxx příprava x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, organizátorství, xxxxx a pomoc.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx se rozumí x opomenutí xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxx smlouvy, x xxxxxxxx dobrovolného převzetí xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxxxx-xx taková xxxx xxxxxxxx povinnost x xxxx xxxxxxxxxxx ohrožujícího xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

X xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx rozumí, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§114

Konkrétní x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pachatel xxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pomocníkem xxxxxxxxx xxxx uvedeného x odstavcích 1 x 2 xxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Kde xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí se xxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx služebním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx neuposlechnutí rozkazu (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx mezi vojáky (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx násilím nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxx (§390) x založení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §403 odst. 2 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx

x) nenastoupí x určeném čase x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx bez xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxx x xx xxxxxxxx příčiny odloučení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx útvaru, x xx i x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záměrem xxxxxxxx, byť i x xxxxxxx, skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx čin je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) obsahem xxxxxxxxx nebo rozšiřovaného xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx

x) před xxxxxxx třemi osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

Spáchání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx čin xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s jeho xxxxxxx některý ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zbraně x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jestliže xx x tomu xxxxx xx x xxxx; xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, cokoli, xxx xx možno xxxxxx útok xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx, je-li spáchán xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uvedl xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120

Uvedení xxxxxx x xxxx x využití xxxxxx omylu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx programového nebo xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx operace v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx využitím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedeného jiným.

§121

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§122

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx zdraví xx xxxxxx takový xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxx života poškozeného x xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) ztráta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ochromení údu,

d) xxxxxx xxxx podstatné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poškození důležitého xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vyvolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§123

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx poruchou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x duševní xxxxxx x hluboká xxxxxxx xxxxxx, mentální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx duševní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124

Státem xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti

Za xxxxxx uloženou nebo xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx rozumí příbuzný x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx se pokládají xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, druhá xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.

§126

Xxxx

Xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxx osmnácti xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§127

Úřední xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) prezident Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx činnostech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x dědictví xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) finanční xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, stráží xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stráží,

pokud xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx.

(2) X trestní xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx se podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx mezinárodního trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx splňují alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech trestních.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

§128

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx; postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyrovnací správce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxx, xxx xxx zastupovala xxx xxxxxx xxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mu pomáhala xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x konkursní x xxxxxxxxx řízení.

§129

Organizovaná xxxxxxxxxx skupina

Organizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx soustavné xxxxxxx úmyslné xxxxxxx xxxxxxxx.

§129a

Teroristická xxxxxxx

(1) Teroristická xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx trestně xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x koordinovaností a xx zaměřené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) nebo trestného xxxx teroru (§312) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx o organizované xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině; ustanovení §361 x 363 xx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx předpisem č. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§130

Návyková látka

Návykovou xxxxxx xx xxxxxx alkohol, xxxxxx látky, psychotropní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxx jeho xxxxxxxx xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování.

§131

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiným subjektem x xxxx xxxxxxxxx xx zmocněným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxx, xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ochrana xxxxx §348 xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo orgánem xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx podle mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§132

Obecně prospěšné zařízení

Obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požáru, xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následkům, xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a drážních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zákazových nebo xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§133

Obydlí

Obydlím xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx prostora sloužící x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§134

Xxx

Xxxx xx rozumí x ovladatelná přírodní xxxx. Ustanovení x xxxxxx xx vztahují x xx živá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části lidského xxxx, nevyplývá-li z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxx.

§135

Věc xxxxxxxxxx pachateli

Věc xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxx, je součástí xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nakládá, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§135x

Xxxxxxx xxxxxxx činnosti

Nástrojem xxxxxxx činnosti se xxxxxx věc, která xxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxxxx.

§135x xxxxxx právním předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

§135x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ekonomická xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxx x užitků,

a) xxxxx xxxx, xxx xxx zčásti, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx věci tvořící xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx činnosti.

§135b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2018 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2019

§136

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zvukové x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná znázornění, xxxxxxxxx-xx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx.

§136a

Počítačový xxxxxx

Xxxxxxxxxxx systémem xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx uložená, zpracovaná, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

§136x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§137

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx výše škody xx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxxx xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, vychází se x xxxxxx vynaložených xxxxxxx na obstarání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx.

§138

Hranice xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poškození životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx škoda dosahující xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky nejméně 50 000 Xx,

x) xxxxx škodou xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 100 000 Kč,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 000 000 Xx a

e) škodou xxxxxxx xxxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx.

(2) Částek uvedených x odstavci 1 xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx.

§139

Počítání xxxx

Xxx xxxxx xxxxx spojuje s xxxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx ní xxx, kdy nastala xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX A ZDRAVÍ

Díl 1

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx usmrtí, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx let.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí x xxxxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet let.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2

a) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) na xxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zdraví, xxxx xx xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx nebo domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) zvlášť xxxxxxx xxxx trýznivým způsobem, xxxx

x) v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxxx prospěch xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, úleku, xxxxxx xxxx jiného omluvitelného xxxxx mysli xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání poškozeného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xx xxxx xxxx xxxx osobách,

b) na xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx let.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx

Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx své xxxxxxxxxx dítě, bude xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx.

§143

Usmrcení z xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx smrt, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 3 xxxx nejméně xxxx xxxx.

§144

Xxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx pohne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx sebevraždy, odnětím xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 na dítěti xxxx xx těhotné xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx stižené duševní xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání xxxxxxxxxxx x záchraně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx plnil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) opětovně xxxx poté, co xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zločin spojený x xxxxxxxx způsobením xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx pokus, xxxx

x) ze zavrženíhodné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxx xx zdraví

(1) Xxx jinému úmyslně xxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxxx ženě,

b) xx dítěti mladším xxxxxxxx xxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx zákona, xxxx

x) xx jiném xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§146x

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohnutky

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx omluvitelného hnutí xxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví.

(3) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, zmatku xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxx svobody až xx čtyři xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 3 xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin na xxxxxx mladším patnácti xxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 3 xxxx.

§147

Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx zákony x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

§148

Xxxxxxxx na xxxxxx x nedbalosti

(1) Kdo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zákony o xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hygienické xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

§149

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x kruté xxxxxxxxx

(1) Xxx mučením xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx pravomoci orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jinému xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx povinnosti,

c) xxxxxx-xx takový čin xx jiném pro xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx osobami, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx surovým xxxx trýznivým způsobem, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xx osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§150

Neposkytnutí xxxxxx

(1) Xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx smrti xxxx jeví známky xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxx, xx xxx xxxx učinit xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Kdo xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx podle xxxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§151

Neposkytnutí pomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx měl xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx utrpěla xxxx na zdraví, xxxxxxxxx pomoc, ač xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§152

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§153

Šíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci x lidí, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx, že xxxxx porušil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx předpisy xx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§154

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx nakažlivé xxxxxx xxxxxx.

§155

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx vydá, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx nákazy xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx.

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxx xxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití x xxxxxxxxx účelu xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek,

c) poruší-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Příprava xx trestná.

§157

Ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxx měsíců, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxx, že hrubě xxxxxxx hygienické xxxx xxxx zákony xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx hrubě xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx tím, xx xx zúčastní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx let nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx smrt.

Díl 4

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy

§159

Nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné xxxx

(1) Xxx bez souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxx, pohrůžky xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx těžké újmy,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx těhotné ženy,

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx dvou osob.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§160

Xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) získá-li takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx soustavně, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx dvou xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§161

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx těhotné xxxx pomáhá k xxxx, xxx

x) své xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxx těhotenství uměle xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxx x těhotné xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§162

Xxxxxxx těhotné xxxx x umělému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxx, aby xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vůči xxxx xxxxxx osmnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx závislosti xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx ustanovení

Těhotná xxxx, xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxx uměle přeruší xxxx x to xxxxxx požádá nebo xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, a xx ani xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x pomocníkovi.

Xxx 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx s neoprávněným xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx genomem

§164

Neoprávněné xxxxxxxx xxxxx x orgánů

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx orgánu, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx orgánem jinak xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx použití xxxxxx, xxxxxxxx násilí nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx dvou osobách,

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx smrt, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§165

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxx x rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mrtvého člověka xxxxx tkáně, xxxxx xxxx orgánu, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx obohatit sebe xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx lidskou xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx lidským xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx státech.

§166

Xxxxx tkáně, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úplatu

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, slíbí xxxx poskytne xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx orgánu x xxxx xxxx xxxx xx provedení transplantace, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tkáně xxxx orgánu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx žádá, xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx x xxxxx újmě xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxx spáchán xxxx dítěti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činem k xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

§167

Nedovolené nakládání x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxx xxx výzkum xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxx xxxxxx linií,

b) xxxxxx xxxx vyveze xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxx embrya xxx xxxx xxxx xxx xxx přenesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx do xxxxxx xxxxxx živočišného xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

HLAVA II

TRESTNÉ XXXX XXXXX XXXXXXX A XXXXXX XX OCHRANU XXXXXXXXX, SOUKROMÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

§168

Xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, svede, dopraví, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxx,

x) x xxxxxx x ozbrojených xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx nebo x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x xxxxxxxx jednání,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx deset xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxx násilí, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omylu, tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zláká, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxx užito

a) jiným x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxx obtěžování anebo x výrobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx v ozbrojených xxxxxx,

x) x otroctví xxxx nevolnictví, xxxx

x) x xxxxxxx pracím xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 smrt.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxxx do xxxx jiného

(1) Xxx xx odměnu svěří xxxx do moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx účel, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech.

§170

Zbavení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx uvězní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou újmu xx zdraví, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x úmyslu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx na xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx útrapy,

d) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxx zavleče xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx do jiného xxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx odebral, xxxx xx odvrací od xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx státu, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, že xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§173

Loupež

(1) Xxx xxxxx xxxxxx užije násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx osmnáct let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§174

Braní xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx x hrozí, xx xx usmrtí xxxxx xx xx způsobí xxxx xx zdraví xxxx jinou vážnou xxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxx takovém činu xxxxxxxx dítě,

c) xx-xx xxx xxxxxxx činu xxxxxxxxx více xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu,

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx ženě,

f) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f), xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§176

Omezování svobody xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx brání,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx jeden rok xx xxx let xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx nejméně xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx.

§177

Xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx závislosti, xxx něco xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vnikne xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x takový xxx xxxxxx se xxxxxx xxxx nejméně xx dvěma osobami.

§179

Porušování svobody xxxxxxxxxx x shromažďování

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké újmy xxxxxxx ve výkonu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořádkovým xxxxxxxxx svolavatele xxxx xxxxxxxx pořadatelů takového xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, soukromí x listovního xxxxxxxxx

§180

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo, byť x z nedbalosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a způsobí xxx vážnou újmu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx zveřejní, sdělí xxxx zpřístupní xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xx osobní xxxxx týkají.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, peněžitým trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxx cizích xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx újmu xx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vydává-li se xxx xxxxxxx činu xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§182

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxxx jinou dopravní xxxxxxx xxxx dopravním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, textové, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx posílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiřaditelné x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživateli, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něj xxxx x jeho rámci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x počítačového systému, xxxxxxxxxxxxx taková xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) prozradí xxxxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, telegramu, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který nebyl xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako úřední xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2,

x) jinému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx podanou neveřejným xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Porušení xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo jiného xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx získat xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx újmu, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx vážnost.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin vůči xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx proto, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§184

Pomluva

(1) Xxx o xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jej x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§185

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pohlavnímu styku, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx zneužije xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx dítěti, xxxx

x) se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečovací detence, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Příprava xx trestná.

§186

Xxxxxxxx nátlak

(1) Xxx xxxxxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké újmy xxxxxx k pohlavnímu xxxxxxxxxxx, x obnažování xxxx jinému srovnatelnému xxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pachatel, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx styku, x xxxxxxxxxx sebeukájení, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chování zneužívaje xxxx závislosti nebo xxxxx xxxxxxxxx x x něho vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) na dítěti, xxxx

x) nejméně xx xxxxx osobami.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výchovy xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osobní svoboda, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 smrt.

(7) Xxxxxxxx xx trestná.

§187

Pohlavní zneužití

(1) Xxx xxxxxx soulož x xxxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxx kdo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx osm let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§188

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx soulož s xxxxxxxxx v pokolení xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§189

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx xxxx svede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozované xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mravní xxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo návštěvu xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostituce x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx pobyt xxxx xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) nejméně na xxxx takových místech, xxxx

x) xxxxxxxx.

§191

Xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx opatří fotografické, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx xxxx pornografické xxxx, x němž xx xxxxxxxxx násilí xx neúcta x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, zobrazuje xxxx xxxxx znázorňuje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx písemné, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dílo

a) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, nebo

b) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§192

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx dítě xxxx xxxxx, xxx se xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx roky.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, počítačové, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx dítětem, xxxxx

xxx xxxxxxx x takového xxxxxxxxxxxxxxx díla,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 3

x) xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 3

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx státech, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§193

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, svede nebo xxxxxxxx xxxx k xxxxxx pornografického xxxx xxxx kořistí x xxxxxx dítěte na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx dvě léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§193x

Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx představení nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx účinkuje xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 141/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx trestný xxx podle §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 odst. 3 xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx uzavře xxxxxxxxxx x xxxxxx, která xxx xx x xxxxxxxxxx jiném.

§195

Opuštění xxxxxx nebo xxxxxxx osoby

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx pomoc, x xxxxxxx ji xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx dítěti xxxxxxx xxx xxx,

x) opětovně, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§196

Xxxxxxxxx povinné výživy

(1) Xxx xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxx xxx čtyři xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.

(2) Xxx xx úmyslně xxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaopatřovat xxxxxx xx dobu xxxxx xxx čtyři xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxx xxxx xxxxxx jako přiměřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mařena nebo xxxxxxxxx.

§196x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. s účinností xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výživy (§196) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nepříznivých xxxxxxxx x xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx počal xxxxxxxxxx rozsudek.

§198

Týrání svěřené xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx péči xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx nejméně na xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§199

Týrání osoby xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxx žijící s xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně na xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx delší xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1

x) xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§200

Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§201

Ohrožování xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx, citový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xx x zahálčivému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx nebo nemravný xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx xxxxx zavrženíhodným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(2) Xxx xxxxxx, xxx x x nedbalosti, dítěti xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx vybaven technickým xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx zákazem činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 ze zavrženíhodné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx takového činu xx delší xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

§202

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxx, xxxxx xxxx poskytne xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x dítětem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pohlavního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx pohlavního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chování xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx to xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úplata, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti mladším xxxxxxxx let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx, nebo

d) spáchá-li xxxxxx čin opětovně.

§203

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx, které xxxx xxxx přijme xx xxxxxxxx styk x xxx, své xxxxxxxx sebeukájení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx úplatu nebo xxxxx výhodu xx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxx trestné, x xx ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo pomocníkovi.

§204

Podání xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx větší xxxx xxxx xxxxxxxxx prodá, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

§205

Xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx tím, že xx jí zmocní, x

x) xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx vloupáním,

c) xxxxxxxxxxxxx xx činu xx pokusí uchovat xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx,

x) xxx spáchá xx věci, xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx, nebo

e) xxx xxxxxx na území, xx němž xx xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx evakuace xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx si přisvojí xxxx xxx tím, xx xx xx xxxxxx, a xxx xx takový xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím svobody xx pět až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, a způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxx-xx xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pohromy nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxxx užívání cizí xxxx

(1) Xxx se xxxxxx cizí xxxx xxxxxx xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx užívat, xxxx

xxx xx cizím xxxxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx užívá,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, trestného xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

§208

Xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx x domu, xxxx xxxx k xxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, byt xxxx nebytový xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx oprávněné osobě x užívání domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§209

Xxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxx jiného xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx v xxxx, xxxxxxx xxxxxx omylu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x byl-li xx takový čin x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx podstatné údaje xxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx pojistné události, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch vyvolá xxxx xxxxxxxxx událost, x xxx xx xxxxxxx právo na xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx stav xxxxxxxx pojistnou událostí xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nikoli xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx účel.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx třech letech xxxxxxxx nebo potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(6) Xxxxxxx svobody xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvkem xx xxxx xxx určený xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxxx nepoctivých her x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx xxxxxxxx hru xxxx sázku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry xxxx xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 větší xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§214

§214 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti

(1) Xxx xxxxxx, xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx, přechovává xxxx xxxxx věc, xxxxx xx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx výkonu, nebo

kdo xx xx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx léta, xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx zastírá původ xxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxx, že xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx skutečnou xxxxxx, xxxxxxxx, pohyb, nakládání x xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x ní, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx se ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx let, peněžitým xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x věci pocházející xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx větší xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx větší prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin ve xxxxxx x věci, xxxxx má značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxx, xxxxx xx hodnotu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§216x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx pochází výnos x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxx.

§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§217

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx

(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x nedbalosti xxxxxx, xx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo uloženou xx podle xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx pocházející ze xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve vztahu x xxxx, xxxxx xx značnou xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx vztahu k xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§217a

Společné ustanovení

Za trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxx §216 a 217 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxx, na xxxxx území xxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§218

Lichva

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx slabosti, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, lehkomyslnosti xxxx xxxxxx rozrušení, xx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění, jehož xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takovou pohledávku xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx sebe xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, veřejný xxxxxxx nebo majetek, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§219

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do jeho xxxx nálezem, xxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího majetku

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§221

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x hrubé nedbalosti xxxxxx podle xxxxxx xx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx cizího xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§222

Poškození xxxxxxxx

(1) Kdo, xxx x xxx xxxxxxxx, zmaří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx i xxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxx převezme xxxx xxxxxx,

x) zatíží xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxx neexistující právo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jeho xxxxx,

x xxxxxxx tím na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx malou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx majetku dlužníka, xxxx

x) x majetku xxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx má,

a xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx dlužník, xxxxx xx v xxxxxx, xxxxx, xxx x xxx částečně, uspokojení xxxxx věřitele zvýhodněním xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx tím xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx malou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx i z xxxxx nedbalosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) činí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

b) xxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá zákonem xx uloženým nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx hrubém nepoměru x xxxx účelem,

d) xxxxxxxxx xx svého xxxxxxx půjčky xxxx xxxxx jiným xxxxxx, xx to xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizika obchod xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nepoměru x xxxx majetkovým xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zřídí xxxxxxx, xx xx, xx xx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§225

Porušení povinnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx maří xxxx hrubě xxxxxxx xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§226

Pletichy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xx slíbit v xxxxxxx se zásadami x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx x rozporu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx věřitelského xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx věřitelů xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxxxx škodu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx úřední xxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§227

Xxxxxxxx povinnosti učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x takovém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§228

Xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx neupotřebitelnou xxxx věc, x xxxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx poškodí xxxx xxx tím, xx xx postříká, xxxxxxxx xx popíše xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx povinnosti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx skutečnou nebo xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§229

Zneužívání xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, že zničí, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx větší hodnoty, xxxxx požívá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§230

Neoprávněný přístup k xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx informací

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x tím neoprávněně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxxx xx počítačového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxx data xxxxxxx x počítačovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uložená x xxxxxxxxxxx systému xxxx xx nosiči xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx bylo jednáno xxx, xxxx xx xx xxxx data xxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxx tato xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx počítačového xxxxxxx xxxx na xxxxx informací nebo xxxxx jiný xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení počítačového xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx

x) x xxxxxx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx narušení by xxxx závažný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx na tři xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§231

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x počítačovému xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxx

(1) Kdo xxxxxx, uvede do xxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) zařízení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořený xxxx přizpůsobený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx elektronických komunikací, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx k počítačovému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x úmyslu, aby xxx xxxx xxxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §182 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neoprávněného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §230 odst. 1 nebo 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, propadnutím xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx informací z xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxx nedbalosti porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce xxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxx smluvně xxxxxxxx

x) xxxx uložená v xxxxxxxxxxx systému xxxx xx xxxxxx informací xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx učiní neupotřebitelnými, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dat,

a tím xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého rozsahu.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx činy xxxxx měně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx sloužící x xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxx pozmění xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx velkém xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§234

Neoprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxx, zpřístupní, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx virtuálních xxxxx xxxxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx prostředek") x xxxxx náleží jinému, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx platební prostředek, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(3) Xxx padělá xxxx pozmění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo platný, xxxx

xxx padělaný nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxx jako xxxxx xxxx platný,

bude potrestán xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx organizované xxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§235

Udávání padělaných x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx jako pravými, xxx xxxx pravé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

§236

Výroba a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx součást, postup, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořený xxxx xxxxxxxxxxxx x padělání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, vyrobí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx, xxxx

xxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx proti padělání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo přechovává,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §233 xx 237 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x tuzemským x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx oběhu tuzemských xxxxx

(1) Kdo neoprávněně xxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx tuzemských peněz, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dává xx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítá xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxx, poplatkové x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx daně, poplatku x podobné xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ve xxxxxx rozsahu zkrátí xxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úrazové pojištění, xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na některé x xxxxxx povinných xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

§241

Neodvedení xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné povinné xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxx rozsahu nesplní xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§241) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovém xxxxxx

(1) Xxx nesplní svoji xxxxxxxx oznamovací povinnost xxxx xxxxxxx daně, x ohrozí xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a včasné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxxx rozsahu.

§244

Xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxx

(1) Kdo s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx páskami xxxx xxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx daňové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

kdo v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx, xxxxxxxx, přepravuje nebo xxxxx do xxxxx xxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pásek xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§245

Padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x předmětů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx padělá xxxx pozmění nálepky, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vydávané xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolkové xxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§247

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobí xxx xxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zboží ve xxxxx s xxxxxxx

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx jiný právní xxxxxxx x nekalé xxxxxxx xxx, xx xx při xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x služeb,

c) vyvolávání xxxxxxxxx xxxxxx,

x) parazitování xx pověsti xxxxxxx, xxxxxxx či služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxx tím xx větším rozsahu xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx sobě xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svým konkurentem xxxxxx dohodu o xxxxxx xxxx, dohodu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž,

kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů, xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obhospodařování xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx, služby xxxx jiné xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx tím sobě xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx pět xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx opětovně,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx.

§248a

Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx za účast xx xxxxxx x xxxxxx xxxx, dohodě x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§249

Xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx nebo xxxxxx xxx sebe nebo xxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prospěch xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx papír xxxxxxx, aniž jsou xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nechá provést xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§250

Xxxxxxxxxx x kurzem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxx ovlivnit xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx požádáno,

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, indexů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx jiného jednání, xxxxx xx způsobilé xxxxxxx nesprávnou xxxxxxxxx x xxxxxxx, poptávce, xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x hodnotě sazby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxx takových investičních xxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§251

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poskytuje služby xxxx xxxxxxxxx výrobní, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§252

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, propaguje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované skupiny, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§253

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx uvede xx xxxxxx rozsahu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx služby x zatají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vady,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx pro takový xxx x posledních xxxx letech xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx takový xxx propuštěn.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx knihy, zápisy xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x xxxxx hospodaření x xxxxxxx nebo x xxxxxx kontrole, xx xx k xxxx podle xxxxxx xxxxxxx,

xxx v takových xxxxxxxx xxxxxxx, zápisech xxxx xxxxxx dokladech xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené údaje, xxxx

xxx xxxxxx účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zatají,

a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jiného nebo xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx rejstříku, rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podstatné skutečnosti,

kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx v xxxxxxxx podkladech xxxxxx xxxxxxxxx údaje, nebo

kdo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx právech xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx listinu do xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx cizím xxxxxxx xxxxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§255

Zneužití xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupnou, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxx, x způsobí xxx větší xxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx tím xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx větší xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Kdo xxxxxxxxxxx užije informaci xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxx výkonu svého xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinak x jejíž xxxxxxxxxx xx způsobilé podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxx, xx uskuteční nebo xx podnět x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx, x způsobí xxx xxxxx xxxxx xxxx jiný závažný xxxxxxxx xxxx tím xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx větší xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§255x

Xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dá popud x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx podnikatelů xxxx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné zakázky, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx zadáním xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx dodavateli, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přednost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhlašovatel nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx organizované skupiny,

b) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxx potrestán, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx nebo xx xx slíbit xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch x spáchá xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx.

§257

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx dopustí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx těžké újmy xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x zadávacím řízení xxxx xx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo slíbí xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží xxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xx xxxxxxx soutěži,

c) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx to, xx xx xxxxx xxxxxx x zadávacím řízení xxxx ve veřejné xxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx zakázky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch, nebo

b) xxxx xxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx

x) lstí xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při dražbě,

b) xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) jako xxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na tři xxxx až deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zprávy

Kdo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx finanční situaci xxxx xxxx majetkových xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxx xxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx situaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neúplné doklady, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zatají xxxxxxx xxxx údaje, a xxx xxxxxx neoprávněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků pocházejících x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx neoprávněné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházející x rozpočtu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou unií xxxx jejím xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů spravovaných Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jménem xxxxx xxxxxx zdroje některého xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§261

Porušení xxxxxxxx x xxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx podstatně xxxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxx zákaz, xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, vývoz xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx nebo xxxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x zájmových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx.

§262

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx

Xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Porušení povinností xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx technologií xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zboží xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) jestliže v xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx tři léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx pro evidenci xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx učiní zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačového xxxxxxx, v němž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxx

(1) Kdo bez xxxxxxxx xxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx osm xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx x významnému xxxxxxxxxx materiálu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx xx státu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx.

§266

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dostal xx ciziny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu velkého xxxxxxx, nebo

d) způsobí-li xxxxxxx činem, xx xx vojenský xxxxxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxxxxx nepravdivým nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx neupotřebitelnými, xxxxxx xxxx evidenci xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx evidence xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 4

Trestné xxxx xxxxx průmyslovým xxxxxx x proti xxxxxxxxxx xxxxx

§268

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx známce a xxxxx označením

(1) Kdo xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx takové xxxxxxx nabízí, zprostředkuje, xxxxxx, doveze, vyveze xxxx xxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkuje, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní firmu xxxx xxxxxxxxx označení x xx zaměnitelné xxxx uvede do xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označením x xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx jinak opatří xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx takového xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§269

Xxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nikoli nepatrně xx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozsahu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx velkém xxxxxxx.

§270

Porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhlasovému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx obchodní činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx jinému xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového xxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výtvarného xxxxx

(1) Xxx padělá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx takového činu xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxxx ohrožující

§272

Obecné xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vydá xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sil xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři xxxx xx osm let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§273

Obecné xxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx lidi x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmy na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxx, že zapříčiní xxxxx nebo xxxxxxx xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx velkého xxxxxxx xxxx těžkou xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx.

§274

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látky

(1) Xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zaměstnání xxxx xxxxx činnost, xxx xxxxxxx xx xxxx ohrozit život xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx léta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx nebo jinou xxxxxx, jinému xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx škodu na xxxxx majetku xxxx xxxx závažný následek,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxx činnosti, xxx kterých xx xxxx návykové látky xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxx

x) byl-li xx xxxxxx xxx x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx čin xxxxxxxxx.

§275

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxx závažného důvodu

a) xxxxxx xxxxx, která xx xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx x níž se xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§276

Poškození a xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx, xxxxxxxx-xx xxxx učiní-li xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 písm. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§277

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo učiní xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohrozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxxxxx geodetického bodu

(1) Xxx úmyslně zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxx nultého xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) absolutního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro příjem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic pro xxxxxxxx xxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx povolení vyrobí, xxxx nebo jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xx větším množství xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zbraně, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx znehodnocenou xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, pozmění, xxxxxxxxx xxxx odstraňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxx nebo jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxx hromadně účinnou xxxx součástky, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) hromadí, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx střelivo,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§280

Vývoj, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxx smlouvou anebo x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx určené x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, staví xxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281

Nedovolená výroba a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obstará radioaktivní xxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až deset xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281x

Xxxxxx nebezpečná látka

Vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 x xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§282

Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx jaderného materiálu x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx, xxx x x xxxxx nedbalosti, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené x xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx roky xx xxxxx let.

(2) Xxx bez povolení, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§283

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx nakládání x xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx x x xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří nebo xxx xxxxxx přechovává xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xx xxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx rozsahu, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x množství větším xxx malém vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxxxxx x množství xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (THC), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxxxxx xxxxx omamnou xxxx psychotropní xxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 nebo xxx x množství xxxxxx xxx malém, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx pěstuje v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rostlinu xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxx měsíců, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, peněžitým trestem xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx rozsahu.

§286

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k nedovolené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jedu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx značném xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§287

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx v xxx podporuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxx podněcuje xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vůči xxxxxx, xxxx

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vůči dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx let.

§288

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, prodá, xxxxxx poskytne nebo xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx xxx léčebným xxxxxx, xxxx xxx xxxx jinému použije xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx organismu xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiným než xxxxxxxx účelem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti let, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx let.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx lékař nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx xxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zákon xxxxxxx, xx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omamnou xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek.

(2) Xxxxx nařízením xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Vláda xxxxxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx považují xx xxxxxxxx x houby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxxx §285.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxxx x anabolickým a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §288, x xx se považuje xx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §288.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx plavidlo x pevnou plošinu

§290

Získání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, civilního xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx v úmyslu xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) užije xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) zneužije xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§291

Ohrožení bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx prostředku za xxxx xxxx civilního xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

§292

Xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xx účelem xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do ciziny xx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx svěřen, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na tři xxxx až deset xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx let, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

HLAVA VIII

TRESTNÉ ČINY XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§293

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, vodu, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx ve větším xxxxxxx nebo xx xxxxxx území, nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo smrt xxxx xx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx nebo uloženou xx xxxxx zákona,

c) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve velkém xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§294

Poškození x ohrožení xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem z xxxxx nedbalosti poškodí xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx větším xxxxx, nebo takovým xxxxxxxx, xx xxx xxxx způsobit xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového činu xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu.

§294x

Xxxxxxxxx vodního zdroje

Kdo, xxx x x xxxxx nedbalosti, způsobí xxxxxxxxx vodního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo, xxx, že xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx důvod xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

§294x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. x účinností xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provedenou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobí, xxx i připojením x xxx existující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo způsobí xxxxxxx poškození xxxx xx celkové větší xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ploše xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 opětovně, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx nebo xxxxxxxxx na celkové xxxxxx ploše lesa.

§296

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §293 x 294 xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx útvarech, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx plochy x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx délky; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x délky vodního xxxx xx sčítají.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §295 xx rozumí plocha xxxxx než xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx značnou xxxxxxx lesa se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx hektary.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebezpečná xxxxxxx nebo v xxxx xx skladují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx povolení podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§297

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, vypustí xxxx, xx je x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vypuštění ropné, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx obdobné znečišťující xxxxx x lodi xxxx jiného námořního xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx velkém rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§298

Neoprávněné xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Kdo, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx přepraví odpad xxxx hranice xxxxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx x takovém oznámení xxxx xxxxxxx o xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx nakládá, x xxx způsobí xxxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx značném rozsahu, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx čin xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§298a

Neoprávněná xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozonovou xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxx xx xxx látku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu xxxx x ní jinak xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx, nebo

c) spáchá xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, poškodí, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo rostliny xxxx exemplář xxxxxxxxxx xxxxx x spáchá xxxxxx čin xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx živočichů, xxxxxxx xxxx exemplářů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx jedince xxxxx xxxx kriticky ohroženého xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo exemplář xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx rostoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§300

Xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx x hrubé xxxxxxxxxx poruší xxxx xxxxxx předpis tím, xx usmrtí, zničí, xxxxxxx, odejme z xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx nebo sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx vyhubením nebo xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§301

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxx, xxx x x hrubé xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strom, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jeskyni, xxxxxxx chráněné území, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxx, že xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§302

Týrání xxxxxx

(1) Kdo xxxx zvíře xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx pět let xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti přístupném,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pokračuje-li x xxxxxxx takového xxxx po delší xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx počtu xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.

§302a

Chov zvířat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx chová xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, anebo kdo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx život xxxx xxx způsobuje xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§302x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Zanedbání xxxx x xxxxx x nedbalosti

(1) Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x něž je xxxxxxx se z xxxxxx xxxxxx starat, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx následky xx xxxxxx xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt xxxx xxxxxx následky xx zdraví xxxxxxx xxxxx zvířat.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxx nepatrné xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chránit životní xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx zvlášť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx účinným xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx potrestán.

§305

Xxxxxxxxxxx výroba, xxxxxx x jiné xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodá xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hormonálními xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou látku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx s jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xx xxx účelem xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx značném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xx velkém xxxxxxx.

§306

Šíření xxxxxxxxx nemoci xxxxxx

(1) Xxx, byť x z xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 rozšíření takové xxxxxx.

§307

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo, byť x z nedbalosti, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

§308

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které nemoci xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §306 x 307 x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX ČESKÉ REPUBLICE, XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX ORGANIZACI

Díl 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, cizího xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx České xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo x xxxxx činitelem spáchá xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312) nebo sabotáže (§314), bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxx až dvacet xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxxx republiky

(1) Xxx x xxxxxx rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxxxx xx účastní xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx až dvanáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu,

d) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního postavení Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§311

Xxxxxxxxxxxx útok

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstvo xxxx xxxxxxxxxxx přinutit xxxxx nebo xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxx mezinárodní organizaci, xxx xxxx konala, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx nebo poškodí xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostranství, majetek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pevnou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vodárenské, zdravotnické xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně počítačového xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x cílem xxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) naruší xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx navigační xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, čímž xxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx škodlivý účinek xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobně xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx zmírnění, xxxx

x) vložením nebo xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, změněním xxxx potlačením xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx informací, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx s dopadem xx větší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vládu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx útok xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx člověka s xxxxx způsobit smrt xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře veřejné xxxxxxxxxxxx, majetek nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx závisejí, x cílem xxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přeruší dodávku xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx životy,

e) zmocní xx xxxxxxx, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nákladní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx xxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo zničí xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxx ohrozí život xxxx xxxxxx lidí xxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

f) vyrábí xxxx jinak xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, přepravuje, xxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, chemickou xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x vývoj xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxxx, nebo

g) vydá xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že větší xxxxx xxxx zůstal xxx přístřeší,

d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§312

Teror

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava je xxxxxxx.

§312x

Xxxxx xx teroristické xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx tohoto trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

a) xxxx vedoucí činitel xxxx xxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky organizované xxxxxxxxxx skupiny.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení §107 x 108 xx na pachatele xxxx uvedeného x xxxxxxxxxx 1 xx 3 neužijí.

§312a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx uvedený v §312a, xxxx trestný, xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §312a, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Voják xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nadřízenému.

§312b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx xxx trestný čin xxxxxx na teroristické xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx činu dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx spáchání předejít.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx podle §158 odst. 1, xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xx moci xxxxxx (§169), porušování xxxxxxx xxxxxxx (§178), poškození xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182), xxxxxxxxxx (§189), xxxxxx xxxxxxxxxxx (§191), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxxx (§205), xxxxxxxxxx (§206), xxxxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravdivé xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228), padělání x pozměnění xxxxx (§233), neoprávněného opatření, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), xxxxxx a držení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§236), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxx (§244), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx xxx xxxxxx účely x předmětů dokazujících xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti (§245), xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx v devizovém xxxxxxxxxxxx (§247), neoprávněného xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§252), xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a veřejné xxxxxx (§256), xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (§258), porušení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx vývozu xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podkladů ohledně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§264), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxxxxx ozbrojování (§279), xxxxxx, výroby a xxxxxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), nedovolené xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxx materiálu (§282), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx xxxxxx a psychotropní xxxxx x xxxx (§284), xxxxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§285), výroby x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x psychotropní látky x jedu (§286), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x látkami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§288), neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami (§299), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), zneužití pravomoci xxxxxx xxxxx (§329), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx státní xxxxxxx (§340), xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx republiky (§341), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§353), xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x nenávisti xxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx jejich xxxx a svobod (§356) nebo xxxxxxxxxxx (§358), xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, anebo agent, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx teroristickou xxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx podpory x xxxxxxxxx terorismu (§312e) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f) anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxx v xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx xxxxxx rozsahu.

§312d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312e

Podpora a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxx teroristický xxxxxxx xxx nebo xxx xxx veřejně vychvaluje xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx nebo trestného xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a) xxxxxx xxxxxx,

x) kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povahy xxxxx xxxxxx obdobných xxxxx xxxx technik xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx získá informace xxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo používání xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx materiálů xxxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odměnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx takovou odměnu xxxx odškodnění xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx x), nebo

b) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiného x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu xxx propadnutím majetku, xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx. x) nebo d) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1, 2 nebo 3 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx účinným způsobem,

c) xx xxxxxx, xxxx

x) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§312f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §311 a 312 xx poskytuje též xxxxxx xxxxx.

§314

Sabotáž

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo obranyschopnost Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k tomu, xxx

x) mařil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) způsobil x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx škodu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxxx až xxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ohrozí-li xxxxxxx činem závažně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x mezinárodní organizace

(1) Xxx v úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx republiku nebo xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyjednávat x xxxx xxxx xxxxx xxxxx chránit xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednat xx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, jejíž xx Xxxxx republika xxxxxx, s osobou, xxxxx zastupuje xxxxx xxxx moci.

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx činy xxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx, cizího xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§316

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxx vážným xxxxxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvost, xxxxxx a bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oblastech xx Xxxxx republika xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,

xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx usnadní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizace, xxxxxx cílem je xxxxxxxx xxxxxxxxx informace,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx, xxxxxx mu byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx uložena,

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx".

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx takovou utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx úmyslně nepovolané xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx tajné" xxxx "Xxxxx",

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, ačkoli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla zvlášť xxxxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx se xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx klasifikované v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx", xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§318

Ohrožení utajované xxxxxxxxx x nedbalosti

Kdo z xxxxxxxxxx způsobí vyzrazení xxxxxxxxx informace x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

§319

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§320

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silách, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§321

Xxxxxx v cizích xxxxxxxxxxx silách

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx službu xx xxxxxx nebo ozbrojených xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§321x

Xxxxx na nestátní xxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xx působení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxxx nestátní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx

x) xx xxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) jinému poskytne xxxxxxxxx xxxx výcvik xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx používání xxxxxxxx, xxxxxx, nebezpečných látek xxxx materiálů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu a),

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x písmenu a) xxxx b), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x) xxxx x),

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxx.

§321x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 130/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 28.6.2022

§322

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povinnosti xxx xxxxxx státu

(1) Xxx xxxxxxx, byť i x xxxxxxxxxx, osobní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx státu,

kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou osobou, xxx x z xxxxxxxxxx, maří xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

TRESTNÉ ČINY XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

§323

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

a) xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§324

Xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx na orgán xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na zdraví xxxx xxxxxxxxxx značné xxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx.

§325

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx

x) pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní,

b) ublíží-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§326

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx

(1) Xxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx značné xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři léta.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx.

§327

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxx §323326 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xx podporu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §323326 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx chráněné xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx pravomoci xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x moci xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na dvě xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob

§329

Zneužití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) překročí xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci,

d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo nezkušenosti xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§330

Xxxxxx úkolu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx z nedbalosti xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby, která xx podnikatelem,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

Xxx 3

Úplatkářství

§331

Přijetí xxxxxxx

(1) Xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného v xxxxxxxxxxx x obstaráváním xxxx obecného xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx úplatek, xxxx

xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxx xx dá xxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx úřední xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§332

Podplacení

(1) Xxx sám xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx anebo jiný xxxxxx xxxxxxx následek, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči úřední xxxxx.

§333

Nepřímé xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx žádá, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxx xxxx vlivem nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx xx to, xx xxx xxx učinil, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Kdo xxx nebo prostřednictvím xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§334

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úplatkem xx xxxxxx neoprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobě nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxxx §331 xx 333 xx vedle xxxxx xxxxxxx x §127 xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx v jiném xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx xx x výkonem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx pravomoc xxx obstarávání věcí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čin byl xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx obstarávání věcí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené právním xxxxxxxxx nebo smluvně xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxx x poškozování xxxx xxxxxxxxxxxx zvýhodňování xxxxxxxxx xxxxxx vztahů xxxx osob, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu

a) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) jiného vážně xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx

x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Pohrdání xxxxxx

Xxx opakovaně

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx chová xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zmaří,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx takovým xxxxxxxxxxx zakázána xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx kterou xxxxxx xxxxxxxxx pozbyl,

b) xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx povolení a xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxx obvodě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo nedodržuje xxxxxxx, která xx xxxx soudem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání, xxx zmařil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého x řízení x xxxxxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxx navštěvovat xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx akce, xxxx aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x přestupku xxxxx xxxxxx x návykových xxxxxxx, které spočívá x xxxxxx navštěvovat xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx účel xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxx zmařil xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) bez xxxxxxxxx xxxxxx nenastoupí xx xxxxx soudu xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx jiným xxxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) dopustí xx závažného jednání, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vazby,

j) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x ústavu, xxxxxx xxx útěku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opakovaného jednání, xxx zmařil xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx vstupu xx xxx xxxx xxxxxxxxx zdržet xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x navazování kontaktů x ním.

(3) Kdo xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnou, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) uprchne xxxxxx, z xxxxx, x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxx, co xxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx použita xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o výchově xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxxx

xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxx zmařil výkon xxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výchovy xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

§338

Xxxxxxxxxx vězně

(1) Xxx xxxxxxxx vězně xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxx organizuje, xxxxxx xx x útěku xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xx zbraní, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

§339

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx osobami,

c) spáchá xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx trestný xxx,

x) způsobí takovým xxxxx těžkou xxxx xx zdraví,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx čin za xxxxx ohrožení státu xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§340

Organizování a umožnění xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo pro xxxxxx xxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx překročit státní xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo ponižujícímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za úplatu,

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx,

x) vydá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) získá-li takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§341

Napomáhání x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pomáhá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) spáchá xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá takový xxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, propadnutím xxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§342

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinců

(1) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx větším rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince, xxxxx se zdržuje xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, propadnutím xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zdržuje xx neoprávněně na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx úplatu, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx pět xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§344

Xxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odporu skupiny xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx se xxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx čin,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx takovým činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) xxxxxx újmu xx zdraví nejméně xxxx osob, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§345

Xxxxx obvinění

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx obviní x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx poškodit x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx způsobit mu xxxxx xxxxxx újmu,

d) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zlehčit svůj xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§346

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, hrubě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo před xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

x) xxxxx nepravdu x xxxxxxxxx, která xx podstatný význam xxx rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx okolnost xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx způsobit xx xxxxx xxxxxx újmu.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347

Xxxxx tlumočení

(1) Xxx xxxx tlumočník xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx překládá x xxxxxx před orgánem xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením skutečnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatný význam xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxx xxxxxxxxx před soudem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, před xxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx koná xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx tlumočí nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxxx poškodit v xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx újmu.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x úmyslu, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx důkazní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx použit xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx křivého obvinění (§345), xxxxx xxxxxxxx x nepravdivého znaleckého xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném, xxxxx xxxx xxxx plnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§347x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§348

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx užije xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx nebo ji xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx bylo xxxxx jako xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx opatří xxxx přechovává xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pozměnění veřejné xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx šest xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx nebo usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§349

Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úředního xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx státního znaku xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx funkci, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§350

Padělání x vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx x nálezu

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx užít xx x řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v trestním, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řízení, xxxx

xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx orgánem veřejné xxxx, x trestním, xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posudku nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx zdravotnická xxxxx xxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx zkreslenou xxxxxxxxx xxxxxx, posudek nebo xxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 sobě xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx voleb a xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako pravého,

kdo xxxxxx xxxxxxxxx sečte xxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přípravy xxxx xxxxxx referenda, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.

Díl 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx soužití lidí

§352

Násilí xxxxx skupině xxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxx užije xxxxxx xxxxx xxxxxxx obyvatelů xxxx jednotlivci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx jsou skutečně xxxx domněle xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta.

(3) Xxxxxx xxxx x odstavci 2 bude xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

§353

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx důvodnou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx zbraní,

d) na xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx povolání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx jiném, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle zákona.

§354

Nebezpečné pronásledování

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pronásleduje xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx blízkým,

b) vyhledává xxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezuje jej x jeho xxxxxxxx xxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx kontaktu,

a toto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx obavu x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx o xxxxx x zdraví xxxx jemu blízkých, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) vůči xxxxxx xxxx těhotné ženě,

b) xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxx xxxxxx, rasy, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx osob

(1) Kdo xxxxxxx hanobí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx rasu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx skutečnou nebo xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx

x) tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Podněcování x xxxxxxxxx xxxx skupině xxxx xxxx x omezování xxxxxx práv x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nenávisti x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, etnické skupině, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx skupině xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx aktivně takovým xxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx diskriminaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, třídní, náboženskou xxxx jinou xxxxxxxx.

Díl 6

Jiná rušení xxxxxxxxx xxxxxxx

§357

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxxx nebezpečí vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nějakého xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx způsobilá xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 za stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné události xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§358

Výtržnictví

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výtržnosti xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxx ruší xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx utkání, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, nebo

b) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§359

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx urnu x xxxxxxxx ostatky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ostatky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v úmyslu xxxxxx xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx čin.

§360

Opilství

(1) Xxx se xxxxxxx nebo aplikací xxxxxxxx látky xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, do stavu xxxxxxxxxxxxx, v němž xx dopustí xxxx xxxxx trestného, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx se xxxx xxxx jinak trestného, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest mírnější, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx spáchal trestný xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx.

Díl 7

Organizovaná zločinecká xxxxxxx

§361

Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx propadnutím majetku.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx činitel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 x 108 se xx pachatele činu xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx.

§362

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx lítosti

Kdo xxxxxx xxx uvedený x §361, není xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx, xxx xx uveden x §361, mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx může takové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§363

Beztrestnost xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxx §361 xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx odhalit pachatele xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x §312c xxxx. 2, jestliže se xxxxxxxx činu xxxxxxxx x cílem odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Beztrestným xx nestává xxxxx, xxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx součinnosti

§364

Podněcování x xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§365

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx činem

a) pachatele xxxx osobu jemu xxxxxxx odmění nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx sbírku.

§366

Nadržování

(1) Xxx pachateli xxxxxxxxx činu pomáhá x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx unikl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx léta; pomáhá-li xxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxx x xxxxxx

x) pomoci osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), apartheidu x diskriminace skupiny xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x prostoru válečných xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx znaků (§415), nebo

b) xxxxxxx xxxx nebo jinému xxxxxxxxx prospěch.

§367

Xxxxxxxxxxx trestného činu

(1) Xxx xx hodnověrným xxxxxxxx xxxxx, že xxxx připravuje nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (§140), xxxxxx (§141), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné xxxx (§159), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (§164), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 x 3, xxxxxxx (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, xxxxxxxxxx (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx svěřené xxxxx (§198), xxxxxxx podle §205 odst. 5, xxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 odst. 5, pojistného xxxxxxx xxxxx §210 xxxx. 6, úvěrového xxxxxxx xxxxx §211 odst. 6, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx §216 xxxx. 4 x 5, xxxxxxxx x pozměnění xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255a xxxx. 3, poškození xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxx xxxx podle §260 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxx o kontrole xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx nebo licence (§265), xxxxxxxx povinnosti x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látky (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx (§283), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx podle §323 xxxx. 3 x 4, násilí xxxxx xxxxxx osobě xxxxx §325 xxxx. 3 x 4, xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §340 odst. 4, xxxxxxx xxxxx (§344), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §375 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §377 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §382 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx §383 xxxx. 3 x 4, zběhnutí (§386), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxx §392 xxxx. 2, xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx ohrožujících xxx (§409), použití zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) nebo zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx tento xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx značných nesnází xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), xxxxxx (§405a), přípravy xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxx operací (§414) x zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3.

(3) Překazit xxxxxxx čin xxx x xxxx včasným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx může xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx.

§368

Neoznámení trestného xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, xx xxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxx (§140), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx (§145), xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), obchodování x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), xxxxxxxx a xxxxxxxxx peněz (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§234), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), porušení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x licence pro xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx ohrožení (§272), xxxxxx, výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), nedovolené xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu (§282), xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plošinou (§290), xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), financování terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení utajované xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, x xxxxxx trestný xxx neoznámí xxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx o vojáka, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx oním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo spáchá xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx nebo osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, ublížení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nemá advokát xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní praxe. Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem zpovědního xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170) nemá xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxx sebe xxxx xxxxxx učiní xxxxxx xxxx xxxxxxx nezpůsobilým xxxx méně xxxxxxxxxx x plnění branné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§370

Neplnění odvodní povinnosti

(1) Xxx se xxxxxxxxx x odvodnímu řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Obcházení xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Kdo xx dopustí xxxxxxx x úmyslu

a) xxx xx zcela nebo xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx zcela xxxx xxxxxx vymknout z xxxxxx xxxxxx povinnosti,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§372

Nenastoupení xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách

Kdo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolávacího rozkazu xxxxxxxxxx xx nouzového xxxxx službu v xxxxxxxxxxx silách xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x takovém povolávacím xxxxxxx, ač xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§373

Nenastoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx na xxxxxxx xxxxx xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu mimořádnou xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolávacím rozkaze, xx xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Kdo, v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nenastoupí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výzvy, xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§374

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx základě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxx, x xxxxxxx, xx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné vyhlášky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx mu v xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxxxx xxx.

HLAVA XII

TRESTNÉ ČINY XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo odepře xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx skupinou xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působnosti Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx ve velkém xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§376

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx neprovede xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxx xxxxxxxx bojové pohotovosti xxxxxxxxxx útvaru, vojenského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx záchranného xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany,

b) xxxxx velkého xxxxxxx xxxx poškození životního xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

d) xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného stavu xxxx za bojové xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxx xxx donutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx za xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§378

Xxxxxx xxxx vojáky

(1) Xxx xxxxx

x) nadřízeného xxxx vojáka x xxxxx hodností,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§379

Xxxxxx xxxx vojáky xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx vojáka x xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx nebo uražený xxxxxxxx strážní, dozorčí xxxx xxxxx službu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx xxxxxxxx stráži,

c) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxxx na xxxxxx.

§380

Xxxxxx vojáka xxxxxx xxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx urazí xxxxxx xxxxxx hodnosti x době, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx xxxxx službu, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 proti vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez vyznání, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§381

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx užije xxxxxx xxxx nadřízenému

a) x xxxxxx působit xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§382

Porušování xxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx ho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jiné těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx nejméně se xxxxx osobami,

c) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§383

Porušování xxxx x xxxxxxxxxx zájmů vojáků xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx úsluhám nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon jeho xxxxxx anebo xx xxxxx kázeňský xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy,

b) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx situace.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§384

Xxxxxxxx se xxxxxx služby

(1) Xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

§385

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let.

§386

Xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx vyhnout xx xxxxxxxx službě, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx osm xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx odletu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší než xxx dny,

kdo se xxxxxxxx vzdaluje xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx xxx byl x posledním xxxx xx xxxxxx čin xxxxxxxx potrestán,

kdo se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xx xxx službě x zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx než 24 xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Xxx xx svémocně xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxxxx dnů,

kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu delší xxx xxxx xxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xx při xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx delší xxx xxx dny,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

(1) Kdo xx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poškodí xx xxxxxx, předstírá xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§389

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx poruší, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxx vydaná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxx vojenský xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxx povinnosti dozorčí xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx závažný následek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx situace.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, pravidla služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx

§392

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx proti vojenské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soustavně xxxxxxxx vojenskou xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§393

Porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty x xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx, xxxx k takovému xxxxx dá xxxxxxx, xxxx

xxx zneužije xxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§394

Xxxxxxxxx xxxx nepřítelem

Kdo xx xx xxxxxx xxxxxxx xx zbabělosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx pět xx xxxxxx let.

§395

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx vyhýbá xxxxxxxxxx splnit xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zbraně, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§396

Opuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx odhodí, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzbroj xxxx xxxxx xxxxxxxxx techniku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až dvacet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§397

Xxxxxx vojáků x xxxxxxxxxx materiálu nepříteli

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx vyvoláno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, vojáky xxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx, vojenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxxxxx-xx x úmyslu xxxxxxxxxx nepřítele, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Xxx 5

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§398

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru

(1) Kdo xx škodě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplněním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x takovému xxxxx xx souhlas, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx podřízených xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 2 xxxx nebo jinému xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§399

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx nebo pohrůžkou xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx (§389) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§390).

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, PROTI XXXX X XXXXXXX XXXXXXX ČINY

Díl 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§400

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxx úplně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidí

a) xxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx přivodit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x takové xxxxxxx xxxxxxx rození xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné takové xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx na xxxxxx xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx dvacet xxx nebo výjimečným xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Příprava je xxxxxxx.

§401

Xxxx proti lidskosti

(1) Xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přesunu skupiny xxxxxxxxxxxx,

x) znásilnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx sexuálního xxxxxx,

x) perzekuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, etnickém, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podobného důvodu,

f) xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) mučení,

i) xxxxxx, xxxx

x) jiného nelidského xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dvanáct až xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§402

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx apartheid xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx diskriminaci skupiny xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) uvrhne-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxx

x) vystaví-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx skupinu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§403

Xxxxxxxx, podpora a xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxx x svobod člověka

(1) Xxx založí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokazatelně směřuje x potlačení xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx xx třídní xxxx xxxx zášť xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, filmem, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podobně účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava je xxxxxxx.

§403a

Šíření xxxx k xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx x potlačení xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx ve větším xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, proveze, xxxxxxx, xxxx veřejně přístupným, xxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx jiného xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, zachycuje nebo xxxxx xxxxxxxxxx symboly, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, hesla, xxxxxx, prohlášení, xxxxxxx x xxxxx pozdravů, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §403 xxxx. 1, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1,

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, rozhlasem, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§403x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§403b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx §403a není xxxxxxx ten, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx jiného xxxxxxx xxxxxx dílo za xxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumu, xxxxx, podávání zpráv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§403x xxxxxx právním předpisem x. 220/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§404

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx člověka

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §403 odst. 1, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx.

§405

Popírání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ospravedlňování xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx popírá, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx se xxxxx ospravedlnit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx nebo nacistické, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx proti lidskosti xxxx válečné xxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx léta.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx

§405x

Xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx umožňuje vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx řídit xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plánuje, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx útočný xxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti xxxx politické xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státem xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, závažností x xxxxxxxx zakládá xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvanáct až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.

§405a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§406

Xxxxxxxx útočné války

Kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx války, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem.

§407

Xxxxxxxxxxx útočné války

(1) Xxx xxxxxxx podněcuje x xxxxxx válce, xx xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx válečnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx shromáždění, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným způsobem.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§408

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxx

x) x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx, xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo je-li xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx obraně xxxxx xxxxxxxx,

x) x účastí Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx členem,

c) x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx republiky xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x kterými xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§409

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba bez xxxxxx příslušnosti, která xx xx jejím xxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxx válku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému státu xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx naváže nebo xxxxxxx xxxxx x xxxx mocí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx existence Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx mezinárodních sankcí

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příkaz, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx terorismu, k xxxxxxx dodržování xx Xxxxx xxxxxxxxx zavázána xx svého xxxxxxxx x Organizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§411

Použití xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx použití xxxxxxxxxx bojového prostředku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo materiálu xxxxxxx, xxxx

x) nařídí xxxxxx boje xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sám xxxxx xxx vede,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx nim xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síly, nebo

d) xxxxx nebo poškodí xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx přírodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxx zachází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nemocnými, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx zbraně xxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx zajatci, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Stejně xxxx potrestán, xxx xx války nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx účinná xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx takovou pomoc xxxxxxxxx, zejména xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx civilní obrany xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu v xxxxxx xxxxxx humanitárních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx apartheid nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxx, třídní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx civilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx užití, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx neposkytne obyvatelstvu xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,

x) bezdůvodně oddaluje xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx xxxxxxxxx zajatců,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) odvádí xxxx xx službě xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby se x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nestranném xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na deset xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) smrt.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§414

Plenění v xxxxxxxx xxxxxxxxx operací

(1) Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx přisvojí xxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, odnímá, zatajuje xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§415

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxx xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx kříže nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx barev xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxx znaku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx státního xxxx vojenského znaku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx válčící xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu stejného xxxx xxxxxxxxx charakteru.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§416

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo státního xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příměří xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

§417

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena xxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§418

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Vojenský nebo xxxx nadřízený xx xxxxxxx odpovědný xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), podněcování xxxxxx xxxxx (§407), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414), xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416) xxxx ublížení parlamentáři (§417) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému x takovému xxxxxxx.

(2) Xx trestní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nadřízeného xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx trestným xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx za xxxxxx čin x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný trest, xxxx trest xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x sbíhajících xx xxxxxxxxx xxxx.

§419x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

§419x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx.

2. Zákon č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 45/1973 Xx.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní zákon, xx znění zákona x. 175/1990 Xx., x zákona č. 290/1993 Xx.

6. Xxxxx č. 175/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 265/2001 Xx.

7. Xxxxx č. 545/1990 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx.

8. Zákon č. 557/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx č. 253/1997 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Zákon č. 92/1998 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., na xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 140/1961 Xx.

22. Zákon č. 120/1962 Sb., o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 37/1989 Xx.

23. Xxxxx č. 482/2002 Sb., x posílení xxxxxxx vzdušného prostoru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx summitu Xxxxxxxxxx severoatlantické smlouvy x Xxxxx x x xxxxx trestního xxxxxx.

24. Xxxxxxxx xxxxx č. 72/1997 Sb., kterým xx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx vlády č. 10/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 192/1988 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx látkách xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Xx.

26. Xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., kterým xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx jedy, nakažlivé xxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., a nařízení xxxxx č. 444/2003 Xx.

§421

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Vlček x. x.
Xxxxx v. r.
Topolánek x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §11 xxxx. 2 zákona x. 40/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx 27. dubna 2012 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pravomocným xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 323/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §102a xxxxxx x. 40/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx mezi hodnotou xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx fondu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx pachatel xxxxx nebo převedl xx xxxxx xxxxx xxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x obdobném xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 55/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx odsouzených x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx x dohledem a xx věznice x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody uloženého xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije §56 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxx xx xxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxxx typu xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxx xx přeřazení x věznice se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s ostrahou xxxx x návrh xx přeřazení x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2017

Xx. III

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxx stíhání pro xxxxxxx xxxx podílnictví x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 zákona x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §163 zákona x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §138 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 40/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

306/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2010

181/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2011

330/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2011 x xxxxxxxx §351, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

193/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

360/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

105/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Sb., xxxxx XX ze xxx 23.7.2013 xx. xx. Xx. ÚS 13/12 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

141/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 418/2011 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.8.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

86/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2015

165/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

150/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2003 Sb., x odpovědnosti mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

163/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x prokazováním xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

323/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se zrušuje xxxxx č. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.10.2016

455/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2017

55/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

58/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2017

204/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2019

315/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.5.2020 xx. xx. Xx. XX 46/18 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §138 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 8.7.2020

333/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.10.2020

336/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Sb., x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

206/2021 Xx., nález XX xx dne 27.4.2021 xx. xx. Xx. ÚS 98/20 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx §284, 285 a §289 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx xx 26.5.2021

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.7.2023

417/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x částce x. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/36/EU xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, boji xxxxx němu a x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx pornografii, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x xxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxxx a opatření xxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12. xxxxx 2013 o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx trhu).

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx ochraně xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1371 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxxx poškozujícím nebo xxxxxxxxxxx finanční zájmy Xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 ze dne 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 xx xxx 17. xxxxx 2019 x potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX.