Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019 do 31.05.2020.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57

Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Přeměna trestu domácího vězení §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Náhradní trest odnětí svobody §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2009
xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX TRESTNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx

§1

Xxxxx retroaktivity

Čin xx trestný, jen xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx zákonem stanovena xxxxx, než byl xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxx x doba xxxx xxxxxxxx

(1) Trestnost xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx pozdějšího zákona xx posuzuje xxx xxxxx, jestliže xx xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, užije xx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona nejmírnějšího.

(4) Xxx xx spáchán x době, xxx xxxxxxxx xxxx účastník xxxxx nebo v xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kdy xxx xxxxxx.

§3

Užití zákona xxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx v xxxx, xxx se o xxxxxxxx xxxx rozhoduje.

(2) X xxxxxxxxx opatření xx rozhodne vždy xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje.

Xxx 3

Xxxxxx působnost

§4

Zásada xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) dopustil-li se xx pachatel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měl-li xx alespoň zčásti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx dopustil v xxxxxx.

(3) Účastenství xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu xx xxxxxxxx obdobně xxxxx odstavce 2, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxxxxxx zákona České xxxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxx xxxxxxxxx x cizině xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx lodi nebo xxxxxx plavidla, anebo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx Xxxxx republiky xx posuzuje trestnost xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), udávání xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx (§235), xxxxxx a xxxxxx padělatelského xxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx výroby xxxxx (§237), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), teroristického xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), násilí xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx (§323), xxxxxx xxxxx úřední osobě (§325), padělání a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), apartheidu a xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxx znaků (§415), xxxxxxxx vlajky a xxxxxxx (§416) x xxxxxxxx parlamentáři (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxx cizí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx.

(2) Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxx xxxxxxx x cizině proti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx proti osobě xxx státní příslušnosti, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx x místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx

x) čin xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx účinného xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx,

x) pachatel byl xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, proběhlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vydán nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxx xxxx spáchaného x xxxxxx cizím xxxxxxx příslušníkem xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxx tehdy, xxx-xx čin spáchán xx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxxx složku.

(3) Pachateli xxxx nelze xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, jestliže xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx §4 xx 8 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx smlouva nepřipouští.

§10

§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Xxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx pravomocné xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx trestný x podle xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ODPOVĚDNOST

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx trestní xxxxxx, které xxx xx xxxxxx spáchání xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxxxx škodlivých, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx čin

(1) Trestným xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxx.

(2) X trestní odpovědnosti xx xxxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zavinění x xxxxxxxxxx.

§14

Přečiny x zločiny

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Přečiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činy x xx xxxxxxx trestné xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činy, xx xxx trestní xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) věděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové porušení xxxx xxxxxxxx způsobit, x xxx xxxxxx, xx xx způsobí, xxx s tím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhal, že xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxx, xx o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx nedbalosti, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx trestní xxxxx, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx následek, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, vyjímaje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zde xxxxxxxx úmyslné, xxxx

x) xxx-xx o jinou xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x ní xxxxxxxx x okolnostem x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x mohl, vyjímaje xxxxxxx, xxx trestní xxxxx xxxxxxxx, aby x xx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxx skutkový

(1) Xxx xxx spáchání činu xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx možnou skutkovou xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx úmyslně; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx naplňovaly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(3) Kdo při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové okolnosti, xxxxx xx naplňovaly xxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xx pokus xxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxx.

(4) Kdo při xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx vylučuje jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úmyslně; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx trestného xxxx neví, xx xxxx čin xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Omylu xxxx xxxxx xx vyvarovat, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úředního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Příprava a xxxxx trestného činu

§20

Příprava

(1) Xxxxxxx, xxxxx záleží x úmyslném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro spáchání xxxxxx xxxxxxxxx zločinu (§14 odst. 3), xxxxxxx v jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx, v návodu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx dokonání zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, jestliže trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxx xx přípravu k xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o přípravě x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x podniknuté xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxx zúčastněno xxxx xxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pachatele, xxxxx takto xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx přes jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 není xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx jednáním uvedeným x odstavci 1 xxxxxxx.

§21

Xxxxx

(1) Jednání, které xxxxxxxxxxxxx směřuje k xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx pokusem xxxxxxxxx činu, xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxx odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx a

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx pokusu xxxxxxxxx xxxx, mohlo být xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místo toho xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx ostatními pachateli xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx včasné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx trestní odpovědnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 spáchal.

Xxx 4

Pachatel, spolupachatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx trestného xxxx je, kdo xxxx jednáním xxxxxxx xxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx trestná.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx i ten, xxx k provedení xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx věku, nepříčetnost, xxxx, xxxxx xxxxx, xx jednala v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nejednala xxxxxxxx. Pachatelem xxxxxxxxx xxxx xx x xxx, kdo x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx spáchala.

§23

Spolupachatel

Byl-li xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sama (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho pokusu xx, kdo xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxx řídil (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin (návodce), xxxx

x) umožnil xxxx xxxxxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odstraněním xxxxxxxx, xxxxxxxxx poškozeného xx místo činu, xxxxxxxx xxx činu, xxxxx, utvrzováním x xxxxxxxxxxx nebo slibem xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).

(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého účastenství, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trestném xxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastenství, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx činu xxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přispění x xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxxx xx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx trestně xxxxxxxxx.

§26

Nepříčetnost

Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx činu nemohl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat své xxxxxxx, xxxx za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx příčetnost

Kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx spáchání xxxx xxx xxxxxxxxx sníženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ČINU

§28

Krajní nouze

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx chráněnému trestním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx možno toto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobený následek xx zřejmě stejně xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx než xxx, xxxxx xxxxxx, anebo xxx xxx, komu xxxxxxxxx hrozilo, xxxxxxx xx snášet.

§29

Xxxxx obrana

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx odvrací xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxx trestným xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxx útoku.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx dáno xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxx jinak trestný, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x srozumitelně; je-li xxxxxx svolení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) S výjimkou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákrokům, xxxxx xxxx x době xxxx x souladu x právním xxxxx x xxxxxxxx lékařské xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxxx na xxxxxx xxxx usmrcení.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stavem xxxxxxx x informacemi, xxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx postupu, xxxxxxxx x rámci svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxx poruší xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx riziko, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxx byl xxx x xx x xxxxxxx s jiným xxxxxxx předpisem souhlas, xxxx xxxxxxxx, k xxxxx směřuje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míře xxxxxx, anebo provádění xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnému xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx mravům.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx činy neposkytnutí xxxxxx (§150), neposkytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§151), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§152), šíření xxxxxxxxx xxxxxx nemoci z xxxxxxxxxx (§153), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§156), xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§169), zavlečení (§172), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřené osoby (§195), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx cizího xxxxxxx (§220), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxx (§221), porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§225), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravdivé xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§227), poškození cizí xxxx (§228), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx platby (§240), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxx a technologií xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx licence (§265), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx ohrožení (§272), obecného ohrožení x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx tísni (§275), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti (§277), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§278), poškození a xxxxxxxx životního prostředí (§293), xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§300), šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§306), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x škůdce xxxxxxxxxx xxxxxxx (§307), vlastizrady (§309), rozvracení republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§318), xxxxxxx xxxxx (§344), křivého xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x nepravdivého xxxxxxxxxx posudku (§346), xxxxxxx tlumočení (§347), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§347a), xxxxxx poplašné zprávy (§357), nepřekažení xxxxxxxxx xxxx (§367), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) škodlivému následku xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx jej napravil, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx činu xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxx následku trestného xxxx mohlo být xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) dvacet xxx, xxx-xx o trestný xxx, za xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx výjimečného xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx schvalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxxxx let,

c) xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) xxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,

x) xxx léta x xxxxxxxxx trestných xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, u nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx účinek znakem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastníkovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) doba, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxx xxxxxxxx překážku,

b) doba, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohlavních orgánů xxxx xxxxxxxxxxx (§145), xxxxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx (§159), obchodování x lidmi (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx jiného x xxxxxx (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zmrzačení pohlavních xxxxxx nebo některého xxxxxxxxx činu uvedeného x hlavě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx pachatele x Xxxxx republice xxxxxxx stíhat, xxx-xx x čin, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 1,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jeho odvolání xxxx xx xxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx důvodu,

g) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx upuštěno xx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, po xxxxxx bylo trestní xxxxxxx xxxxxxx odloženo.

(4) Xxxxxxxxx doba se xxxxxxxxx

x) zahájením trestního xxxxxxx xxx trestný xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, jakož x xx něm xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zatčení, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx schválení dohody x xxxx x xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro tento xxxxxxx čin nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx pachatel v xxxxxxxxx době xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx trestní zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§403), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka (§404), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405), x to x pokud xxxx x xxxxxxxxx spáchány xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů,

b) xx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), teroristického útoku (§311) x xxxxxx (§312), pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx jiné xxxxxxx činy xxxxxxxx x xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx deset xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadami právního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxx xxxxxxxx veřejnými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivce xxxx skupiny xxxx x xxxxxx politických, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA V

TRESTNÍ SANKCE

Díl 1

Xxxxx trestních sankcí x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx sankcí

Trestními xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Obecné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx trestních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx jen xx xxxxxxx trestního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx ponížena xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí

(1) Xxxxxxx sankce je xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx postačí uložení xxxxxxx sankce pachatele xxxx postihující, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x k xxxxxx chráněným xxxxxx xxxx poškozených trestným xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx trestného xxxx, x osobním, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiným xxxxxxx pachatele x x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx života x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx přihlédne x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, zejména x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný, xxx x xxxx, xxx významným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx. Přihlédne xxxx x účinkům x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx byl činem xxxxxx, xxxxxxxx provedení xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnostem (§41 x 42), k xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxx trestního xxxxxx, trvalo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, k postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trestním xxxxxx.

(4) X okolnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx polehčující xxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úmyslné,

b) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x ní pachatel xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx trestní xxxxx xxxxxxxx, aby x xx xxxxxxxx věděl.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nich přispělo xx xxxxxxxx trestného xxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a pomocníka xxx x xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx k zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx k xxxx, do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Získal-li nebo xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx prospěch, přihlédne x tomu soud xxx stanovení xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trestů, xxxxx xx xxxxxxxx xx majetku (§66 xx 72), x xx jako trest xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené příčetnosti, xxxxx xx, a xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx současného xxxxxxx ochranného léčení (§99) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nápravy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxx x §58 odst. 3, x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že pachatel

a) xxxxxxx trestný xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx nezávislých,

b) xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxx tlakem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx hrozby xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sám xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obrany xxxx xxxxxx nouze, anebo xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx x právním xxxxx, kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx menší xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu,

k) svůj xxxxxxx čin xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) napomáhal xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vedl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx život.

§42

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Soud xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx zejména k xxxx, xx pachatel

a) xxxxxxx trestný xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx ziskuchtivosti, x xxxxxx, x národnostní, xxxxxx, etnické, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx, xx zvláštní xxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx trestného xxxx zneužil xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx života x xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxx xxxxxx, osoby xxxxxx, těhotné, xxxxxxx, xxxxxxxxx postižené, vysokého xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx x činu xxxxx xxxxxxxxx, provinění xxxx trestnému činu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx nebo osobu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, živelní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx byla provedena xxxxxxxx,

x) trestným xxxxx xxxxxxxx vyšší škodu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestným xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx větším xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx xx delší xxxx,

x) xxxxxxx xxxx trestných xxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xxxx organizátor, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx pro trestný xxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, osobu pachatele, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pohnutku a xxxx, která xxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xxx spáchán xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pachatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx trestný xxx xxx jejím vlivem xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zneužíváním, xxxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx učinil xxxx potřebná opatření x jeho xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x souhrnný xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xx dva xxxx xxxx trestných xxxx, xxxxx xx xxxxxx trest xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x vícečinný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx pachateli uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zvyšuje x xxxxx xxxxxxx; xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nad xxxxxx xx do xxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx let. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx některý x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx, který xxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiný jeho xxxxxxx čin. Xxxxx x uložením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyslovit xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxx nebo vyznamenání, xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx rozumí x xxxxxxxx, kterým xxxx xx xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx od potrestání x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx zruší xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx další xxxxxxxxxx na tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§44

Upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, xx-xx xx xx, že xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostatečný.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

(1) Odsuzuje-li xxxx xxxxxxxxx za xxxxx útok x xxxxxxxxxxx v trestném xxxx (§116), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odsouzen xxxxxxxxx, xxxxx xxx nabyl xxxxxx moci, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činu a xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x xxxxxxxxxxx souběhu, celý xxxxx o trestu, xxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx výroku x vině xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx pokračujícím xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nesmí být xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x případně x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxx xxxx podklad. X xxxxx společného trestu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx činu xxxx xxxx vyslovit xxxxx xxxxxx čestných titulů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutí xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §43 x 44 xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx současně xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xx užije x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xx xx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o společném xxxxxx za pokračování x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx vydán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2

Upuštění xx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účinnou snahu xx nápravě, lze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x k dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx pouhé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx i x ochraně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označeného xxxx spolupracující xxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx spolupracující xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx přispět x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označeného xxxx spolupracující obviněný xxxxx nelze, jestliže xxx xxxxxxxx trestný xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx-xx dány xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxx předmětu xxxxx, na xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx vést x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx detence

(1) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, x xxxx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx (§99), xxxxx zároveň xxxxxx, xxxxxxx nápravu xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo duševní xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx návykové xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zmenšené příčetnosti xxxx xx stavu xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, x xxxxx přitom xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné ochraně xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx zabezpečovací xxxxxxx (§100), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx trest.

§48

Podmíněné upuštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx podmínek uvedených x §46 odst. 1, 2 xxxx 3 může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx pachatelem, xxxxxxxx-xx xx potřebné xx stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikace,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx léčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxx programům psychologického xxxxxxxxxxx,

x) zdržet se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) zdržet xx hazardních her, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poškozenému, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx blízkém věku xxxxxxxxxxx, xxxx soud x zájmu využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx samostatně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební xxxx xxxxx život x xxxxxxx uloženým podmínkám, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o uložení xxxxxx, x xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Neučinil-li xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxx xx xxx xxx pachatel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.

(8) Bylo-li vysloveno, xx xx pachatel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštěno, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx

§49

Xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "probační xxxxxxx"), spolupráce xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplývajících xx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx x kontrola chování xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pachateli s xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxx pachatelem xxxxxxx xxxxxxxx úředník.

§50

Povinnosti xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dohled, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx probační xxxx dohledu,

b) xxxxxxxxxx xx x probačnímu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, zaměstnání x zdrojích xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx okolnostech xxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx probačním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkovi xxxxx xx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx.

§51

Povinnosti x oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx probačním xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxx aktualizovat x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx, rodinným a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx, xxxxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a dá xx poučení, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, probačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx předsedu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úředník xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx zprávu, ve xxxxx xxxxxxxxx předsedu xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx uložil, x xxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx trestů x xxxxxxxxx xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxx

(1) Xx spáchané xxxxxxx činy xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí xxxx,

x) xxxxx činnosti,

h) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx titulů xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vojenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Trestem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výjimečný xxxxx (§54).

§53

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a vedle xxxx

(1) Stanoví-li xxxxxxx xxxxx xx některý xxxxxxx xxx několik xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sebe. Xxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx uložit i xxxx tresty xxxxxxx x §52. Xxxxx xxxx xxxxxx domácí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx propadnutí xxxxxxx a zákaz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxx, peněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, vyhoštění x xxxxx pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx trestní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§54

Výjimečný xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx, jednak xxxxx xxxxxx svobody na xxxxxxxx. Výjimečný xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx trestní xxxxx dovoluje.

(2) Trest xxxxxx svobody xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx může xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nápravy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na doživotí xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3, xxxx xxxxx při xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xxxx. 3, vlastizrady (§309), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 3, xxxxxx (§312), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, válečné xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx znaků xxxxx §415 xxxx. 3 xxxxxxx úmyslně xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx

x) takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx a těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx bylo možno xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§55

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx nejvýše xx xxxxxx let, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§108) nebo o xxxxxxxxx xxxxx (§54).

(2) Xx trestné xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx život. Xx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §196 odst. 1 xxxx 2 lze xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxx xxxxx trestem.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§56

Výkon trestu odnětí xxxxxxx

(1) Nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody se xxxxxxxx diferencovaně xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zvýšenou ostrahou,

b) xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54), kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§108), xxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx odnětí svobody xx xxxxxx nejméně xxx let, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx uprchnout x xxxxx, x výkonu xxxxxx xxxx z xxxxxx zabezpečovací detence.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx typu, než xx xxxxx xx xxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx bude xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx se xxxxxxxx ostrahou xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx byl uložen xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí.

(4) Způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxxxxx typu.

(2) X xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X přeřazení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) odsouzený xxx pravomocně uznán xxxxxx trestným činem, xxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx doživotí x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do věznice x ostrahou nejdříve xx xxxxxx deseti xxx tohoto trestu.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx xxx odsouzený xxxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

§57a

Přeměna trestu xxxxxx xxxxxxx x trest xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přeměnit xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx domácího xxxxxx, xxxxxxxx odsouzený xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prokázal polepšení x xxxx xx xx něho xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx každý den xxxxxxxxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 soud xxxx xxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x účinností xx 8.12.2012

§58

Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Má-li xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxxx xx to, xx by xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx trestním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx x že lze xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx snížit xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxx napomohl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx připravoval xxxx xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx, xx lze dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx trvání.

(3) Xxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxx xxxxx

x) pod pět xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxxx let,

b) xxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx let,

c) xxx xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx alespoň xxx xxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hranici xxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §178a odst. 1 xxxxxxxxx řádu x xxxxx-xx spolupracující xxxxxxxx jak v xxxxxxxxxx řízení, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výpověď x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx významně přispět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx vezme x xxxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zločinem xxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, x jehož objasnění xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx podílel xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx objasnění xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx případně způsobil. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 přitom xxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx též tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxx k xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za to, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx lze xxxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx vázán.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx mohl xx xxxxxx omylu xxxxxxxxx (§19 xxxx. 2), spáchal trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28) xxxx xxxxx obrany (§29), xxxxx xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxx rizika (§31) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Pachateli, xxxxx xxxxx spáchal xxxxxx závažný xxxxxx (§14 odst. 3), xx již byl xxx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x horní xxxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoně, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx recidivě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx případu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatele xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx let. Při xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx let.

§60

Domácí xxxxxx

(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x poměrům xxxxxxxxx, lze mít xxxxxxx xx xx, xx postačí uložení xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxx jiného trestu, x

x) xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxx, že xx ve stanovené xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx adrese x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jako samostatný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vězení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

(3) Trest xxxxxxxx xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovat xx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebrání-li xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx stanoví xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx se zdržovat x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho části, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xxxxxxx x jeho xxxxxxxx době x x xxxx potřebnému x xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx x nezletilé děti x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náboženských xxxxxxxxxxx x xx dnech xxxxxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx trestným činem xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx-xx x pachatele xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, školy x xxxxxxx subjektů uložit, x xx samostatně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §48 xxxx. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx za obdobného xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxx trestu domácího xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx poruší xxxxxxxx podmínky výkonu xxxxxx domácího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxx, a to x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, trest xxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx jeho výkonu; xxxxxx každý x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx nevykonaného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Obecně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xx přečin; jako xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v době xxx let předcházejících xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spočívá x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnostech xx xxxxxxxx obcí, xxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vědou, xxxxxxxx, školstvím, xxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, charitativní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností. Práce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx výměře od 50 xx 300 xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, xxx podle svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx soud x xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx uvedených x xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx trestu obecně xxxxxxxxxxx prací přihlédne xxxx xx stanovisku xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx uložení xxxxxx trestu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práce.

§65

Výkon xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezplatně xx xxxx volném xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx výkon tohoto xxxxxx. Do xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecně xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx v době xx odsouzení xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádný xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, jinak xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx přeměnit, x xx x během xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výkon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx zbytek

a) xx xxxxxxxx §60 xxxx. 1 v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nevykonaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx trest, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxx odnětí svobody, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zároveň x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx započatá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítá xx xxxxx xxx odnětí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx v xxxxxxxxx xxxx prodloužit xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xx o xxxx xxxxxx, i když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dohled,

b) xxxxxxxx odsouzenému xx xxxx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxx xxxx jeho xxxxxx některé x xxxxxxxxxx opatření xxxxx §63 xxxx. 3, xx-xx ve xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých.

Na xxxxx dohledu xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx bylo od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku pravomocně xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Soud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx xxxxx odsuzuje-li xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxx xx xxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx podmínek xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxx zákon uložení xxxxxx trestu xx xxxxxxxx zločin xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx být trest xxxxxxxxxx xxxxxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného činu x x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jeho část, xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx na prostředky xxxx věci, jichž xx xxxxxxxx xxxxx x uspokojení životních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx manželů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx připadá státu.

§67

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Peněžitý xxxxx může xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(2) Xxx xxxxxxxx odstavce 1 xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) trestní xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xx xxxxxx a vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x osobě x xxxxxxx pachatele nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx peněžitý trest xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx třeba.

§68

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x denních xxxxxxx a xxxx xxxxxxx 20 a xxxxxxx 730 xxxxxx xxxxxxx sazeb.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx x xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatel má xxxx xx mohl xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(4) Příjmy xxxxxxxxx, xxxx majetek x xxxxxx x xxx, jakož i xxxx podklady xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odhadem xxxxx.

(5) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx sazeb. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x majetkových xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaplatí, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; přitom xxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx soud xxxxxxx, xx-xx zřejmé, xx xx byl xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připadají xxxxx.

§69

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx stanovené xxxxx nebyl vykonán, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx spolu s xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx přeměnit

a) xx xxxxxxxx §60 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx vězení, xxxx

x) v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řádný xxxxx, vyhýbá xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jinak xxxx xxxx výkon xxxx xxxxxxxx tento xxxxx ve stanovené xxxx nevykonává, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Na xxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxxxx trest xx přečin spáchaný x xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxx bylo xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx věci

(1) Soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx věci,

a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) která xx zprostředkovaným výnosem x trestné činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostřední výnos x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx může soud xxxxxx, jen jde-li x xxx náležející xxxxxxxxx.

(4) Drží-li pachatel x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, ve xxxxxx k xxx xx možno uložit xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx trest.

(5) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx zahrnuje x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx.

§71

Propadnutí xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx pachatel xxx, xxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §70, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, učiní neupotřebitelnou, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx věci, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx xxxx stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znaleckého xxxxxxx.

(2) Xx-xx věc xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx podle §70.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx propadnutí věci xxxx soud xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§73

Xxxxx činnosti

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti na xxxxx xxx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx činnosti xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx trestní zákon xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx trestného xxxx x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jejíž xxxxx upravuje jiný xxxxxx předpis.

§74

Výkon trestu xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx rozsudku oprávnění x činnosti, xxxxx xx předmětem zákazu, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§75

Zákaz xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rodiny, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx zákazu xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, v němž xx pachatel xxxxxx xxxxx.

(2) Trest xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxx, na který xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx léta, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou trestným xxxxx způsobil, nebo xxx vydal bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též některá x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 činí xxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx spočívá x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x určitém obvodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx takovém xxxxx xxxx x takovém xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx

(1) Xxxx může uložit xxxxx zákazu vstupu xx sportovní, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s návštěvou xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných společenských xxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx povinen xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného probačního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenství, a xxxxxxxx-xx xx probační xxxxxxx za potřebné, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezapočítává.

§78

Xxxxxx čestných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx čestných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx uznání x xxxx čestné xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx jiného xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vojína.

§80

Vyhoštění

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, trest xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx i vedle xxxxxx trestu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx lidí xxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx není xxxxx.

(2) X přihlédnutím x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx stupni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx vyhoštění xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxx, xxxxx xx dobu neurčitou.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele,

b) pachateli xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) pachatel má xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x sociální xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx vyhoštění by xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx rodin,

d) hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx vyhoštěn, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, příslušnost k xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx vystavilo pachatele xxxxxx xx jinému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestu,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkem xxx xxxxxx xx xxxxxx příslušnost a xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx občanem Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx-xx vážné důvody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx je xxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 6

Podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxx může podmíněně xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x prostředí, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx důvodně xx xx, že x xxxxxxxx xx pachatele, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx výkonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx netýká výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxx doba, přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu na xxxxx xxx až xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přiměřená omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxxxxxxx mu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx nahradil xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx činem způsobil, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Jde-li x pachatele ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx samostatně xxxx xxxxx přiměřených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxx x soudnictví xx věcech xxxxxxx xx obdobného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Doba, xx xxxxxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx xx zkušební xxxx xxxxx život x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx zkušební doby xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za pokračování x trestném xxxx.

§83

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že se xxxxxxxx; xxxxx rozhodne, x xx popřípadě xxx xxxxx zkušební xxxx, xx se xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x osobě odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxx, a

a) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx o xxxx xxx xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x přiměřené povinnosti xxxxxxx v §48 xxxx. 4 směřující x tomu, aby xxxx řádný xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4951.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx roku xx uplynutí zkušební xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vinu, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx podmíněně odsouzený xxxxxxxx, anebo xx-xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, že xx xxxxx vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x dohledem

Je-li xxxxx xxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxx chování pachatele x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx soud xx podmínek uvedených x §81 xxxx. 1 xxxxxxxxx odložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na jeden xxx xx pět xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx uložit přiměřená xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxx mladistvé.

§86

Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, vedl xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby, že xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx odsouzeným xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ne xxxx x xxxx než xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §85 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 směřující x xxxx, xxx xxxx xxxxx život.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx do jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na xxx xxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx podmíněně odsouzený xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 2 x xx xxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx podle §82 odst. 4 xx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Podmíněné xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce

§88

Podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozsudku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx polepšení x xxxx se xx xxxx očekávat, xx v budoucnu xxxxxx řádný život xxxx soud xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odsouzený, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx závažný zločin x xxxxx xxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x předtím, než xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx propuštění xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx nevyhoví xxxxxx xxxxxxxx věznice na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx-xx zjevné, xx xx odsouzený xx xxxxxxxxxx na svobodu xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zločin xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx a xxx částečně nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx postoji odsouzeného x xxxxxx ochranného xxxxxx.

(4) Osoba odsouzená xx trestný xxx xxxxxx (§140), xxxxxx xxxxx §141 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 3, xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §159 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §164 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 4, 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §170 odst. 2, 3, xxxxxxxxx podle §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx podle §173 xxxx. 3, 4, xxxxx rukojmí xxxxx §174 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxx §175 odst. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 3, 4, pohlavního xxxxxxxx podle §187 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx výroby x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx §283 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plošinou (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §292 xxxx. 3, vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx podle §316 odst. 3, 4, válečné zrady (§320), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx a umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxxxx (§400), útoku proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx zakázaného bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §411 odst. 3, xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a státních xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, jakož x osoba odsouzená x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx xxx podmíněně xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx-xx s ohledem xx okolnosti xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx osobnosti opakování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x výjimečnému trestu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx propuštěna až xx nejméně dvaceti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchaného xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx doba a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx propuštění

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx x odsouzených xx xxxxxx až xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxx xx sedm xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propuštěním xxxxxxxxxxx na svobodu. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx zdržoval x určené xxxx xx xxxx obydlí xxxx jeho xxxxx. Xx xxxxx dohledu xx užije xxxxxxx §4951.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxx mu xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxx, xxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx práce ve xxxxxxxx xxxx, státních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx složil určenou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx.

(3) Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, x to x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xx 50 xx 200 xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx pomoc obětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx výměře xx 2 000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxxxx x vzhledem x tomu xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx bude zaplacena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Podmíněné upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx poloviny trestu xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxxxx upustit xx výkonu xxxx xxxxxx, jestliže odsouzený x xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba, xxxxx jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o tomto xxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx podmíněně xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské xxxx, xxxx ve zkušební xxxx xxxxx xxxxx x vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx rozhodne, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce x xxxxxxxxx, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené x §89 xxxx. 1 xxxx §90 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx neuložená xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, aby vedl xxxxx život.

(2) Vyslovil-li xxxx, xx xx xxxxxxxxx propuštěný nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx společenské akce, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, že xx podmíněně upouští xx výkonu zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vstupu na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx.

(3) X xxxxxxxxx propuštěného xxxx x xxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xx xx za to, xx trest xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx upustí xx xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, neučinil-li xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z výkonu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx výkonu xxxxxxxx zbytku trestu x v případech xxxxxxxxx x §88 xxxx. 4 xx xxxxxx xxxx třetin xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění z xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx na doživotí xxxx možné.

(5) Xxxxxxxx xxxx záruka xx xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, přezkoumá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx akce xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx se zbytek xxxxxx vykoná; xxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxx xxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx akce ponechá x platnosti.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§92

Xxxxxxxxxx xxxxx x trestu

(1) Xxxxxxxx xx vedlo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx v tomto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxx úhrnného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vzhledem x xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro týž xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x druhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43) xxxx společný xxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§45).

(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx obdobně xxxxx xx započítání xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx trestu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Započítání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v cizině xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx doba xxxxxxxx xx vazbě xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo souhrnný (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§45).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx, x to xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxx vykonán xxxxx nebo xxxxxx xxxxx takového druhu, xxxx trestní zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx.

Oddíl 9

Xxxxx výkonu xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) xxxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu,

b) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deset xxx,

x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx,

x) xxx xxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxx podmíněném odsouzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xx se trest xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx se nezapočítává xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx proto, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, vykonával xxxxxxxx léčení ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xxx na xxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx svobody. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, do xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí svobody, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx opatření směřující x xxxxxx trestu, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestný čin xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Přerušením xxxxxxxxx xxxx počíná nová xxxxxxxxx doba.

§95

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činy uvedené x §35 se xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nebezpečí, xxxxx xx pachatele x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x osobě xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxx způsobená xxxxxxxx x vykonávaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx účelu.

§97

Ukládání ochranných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedle trestu.

(2) Xxxxx xxxxxx obdobné xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx xx uložit xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxxx x nich, uloží xx xxx takové xxxxxxxx opatření.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx ochranných xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

§98

Xxxxx xxxxxxxxxx opatření

(1) Ochrannými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx věci, zabrání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx majetku.

§99

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §40 odst. 2 x §47 xxxx. 1, nebo xxxxxxxx pachatel xxxx xxxxx trestného není xxx xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx x jeho xxxxx xx svobodě xx nebezpečný.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx zneužívá xxxxxxxxx látku, xxxxxxx xxxxxxx xxx pod xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ochranné xxxxxx xxxx soud xxxxxx x vedle xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx povahy nemoci x xxxxxxxxx možností xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx léčení xx zdravotnickém zařízení xxxx nástupem výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx výkon ambulantního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke splnění xxxxx ochranného xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxxxx x zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ústavní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx §100 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx detenci, xxxxxxxx uložené x xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxx svůj xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx utekl xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, užil xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochranného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx léčebné xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx negativní postoj x ochrannému xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx léčení xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxx účel. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxx dvě xxxx; xxxxxx-xx v této xxxx léčba ukončena, xxxxxxxx soud před xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, vždy xxxx xxxxxxx x další xxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx o propuštění x ochranného léčení xxxx x změně xxxxxxxxx léčení xx xxxxxx ambulantní, ledaže xx xxxxxxxx vinu xx xxx, xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Trvání xxxxxxxxxx xxxxxx uloženého xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) může xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xx odsouzený spáchá xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled nad xxxx chováním xx xx xxxx xxxx xxx; na xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx uloženo.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §47 xxxx. 2, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx znaky zločinu, xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxx xx nebezpečný x xxxxx očekávat, xx xx uložené xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxxx životu x xxxx poměrům i xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pachatele xxxxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx spáchal xxxxxx, xx xxx xxx xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx návykové látky xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x x přihlédnutím x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx potrestání, xxxxx x xxxxx trestu. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx zabezpečovací detence, xxxx výkon xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pokračuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx detence se xxxxxxxx v ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx, psychologickými, vzdělávacími, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zabezpečovací xxxxxxx potrvá, dokud xx vyžaduje ochrana xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx pokračování xxxxx trvají.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxx byla uložena, x xxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upustí, xxxxxxx-xx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx.

§101

Zabrání xxxx

(1) Nebyl-li xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx xxxx uložit, xx xx taková xxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) náleží-li xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx společnosti, anebo xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx zločinu.

(2) Soud xxxx xxxxxx zabrání xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x trestné xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovaný výnos x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxx xxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx, ze kterého xxx xxxxxxx,

x) náleží xxxxxxxxx, kterého xxxxx xxxxxx xxxx odsoudit,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxx,

x) náleží nepříčetné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jinak xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx která xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx svěřenském fondu xxxx xxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, ve xxxxxx x níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx soud vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxxx možné xxxxxx xx společensky xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) odstranit určité xxxxxxxx,

x) odstranit xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx věci.

§102

Xxxxxxx náhradní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu by xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx 2, xx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx neupotřebitelnou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo jinak xxxx zabrání xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 5, xxxxxxxxx zmaří xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 2, xxxx xx soud xxxxxx zabrání náhradní xxxxxxx xx xx xxxx, která odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx, může soud xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxxx posudku.

§102a

Zabrání části majetku

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx vinným úmyslným xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx léta, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s dětskou xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k počítačovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§230), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hesla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných takových xxx (§231), xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 xx 4, šíření xxxxxxxxxxx (§287), xxxxxxxxxx (§332) xxxx nepřímého úplatkářství (§333), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx snažil xxxxxx xxxxxxxxx prospěch x xxxx má xx xx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na jinou xxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v době xxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, v xxxx jeho páchání xxxx xx jeho xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx pachatele xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx závěr.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pachatel xxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx výhodných xxxxxxxx x xxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xx ni xxxxxxx xxx převedl x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, a takovou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za nápadně xxxxxxxxx podmínek xxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(3) Xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx ukládá, stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxx x příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zákonem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx jakékoli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zabrány, xxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxx x ohledem xx xxxxx třetích osob, xxxxx xxxxxxxx ten, xxxx mohla být xxx xxxxxxx, ji xxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, nebo její xxxxxxx jinak xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx částky, xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uložit, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znaleckého posudku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx věc xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, které xx zabírá část xxxxxxx, nebo xxxx, x jejichž výživu xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Spis nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jejichž úmyslné xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx byl xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx nebo připravován. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx použité xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxxxx tiskárna, deska, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §101 xxxx. 4 x 5 xx užijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxx jen xx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plakátováním, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx způsobem, anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx rozšiřováním při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx spisů xx xxxxxxx nutné, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozšiřování.

§104

Účinek zabrání

(1) Xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zabraná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení §70 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx užije xxx xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx části xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxx. 4; zákaz xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §101 xxxx. 4, a xxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx, až xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx (§101 xxxx. 5).

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení

(1) Soud xxxxxxx odsouzení, xxxx-xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k výjimečnému xxxxxx,

x) xxxxxx let, xxx-xx o xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxx let, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxx let, xxx-xx x odsouzení x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vězení, x xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnosti, xxxx xx doba uvedená x odstavci 1 xxxxx délky trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxx promlčení xxxx výkonu svým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx nabídnout xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, řídí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, řídí xx délkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxx vedle xxxx, xxxxx odsouzení zahladit, xxxxx neuplyne doba xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx užije xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, u xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx pachatele xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(7) X x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, odsouzení xxxxx zahladit, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx, že se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

§106

Xxxxxx zahlazení

Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§129) xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Skutečnost, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx organizované skupiny xxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tomu, aby xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx současně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx.

§108

Ukládání xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxx třetinu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx snížení trestu xxxxxx xxxxxxx podle §58.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody může xx zvýšení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx hranice převyšovat xxxxxx xxx.

§109

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sankce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, postupuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VIII

VÝKLADOVÁ XXXXXXXXXX

§110

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx tento xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x soudnictví xx xxxxxx mládeže x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx.

§111

X pojmu trestného xxxx

Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx jen xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx z jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx příprava x xxxxxxxxx xxxx, pokus xxxxxxxxx xxxx, organizátorství, xxxxx a xxxxx.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost x xxxx xxxxxxxxxxx ohrožujícího xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

X xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona něco xxxxxx, x spolupachatel x xxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx pachatelem xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx požadovanou xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx. Pachatelem nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilosti xxxx xxxxxxxxx, postačí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Organizátorem, xxxxxxxx nebo pomocníkem xxxxxxxxx činu uvedeného x odstavcích 1 x 2 xxxx xxx i xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx v tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxx

x) xxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx činnou xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx neuposlechnutí rozkazu (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), xxxxxx xxxx vojáky (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx služby (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx služby (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxx podle §403 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx vzdálení

Svémocně xx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase x xxxxxx služby,

b) xx vzdálí bez xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx bojové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx odloučení xx nepřihlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx x trestném xxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záměrem xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného trestného xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx časovou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx útoku.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx čin je xxxxxxx veřejně, xxxxxxxx xx spáchán

a) obsahem xxxxxxxxx nebo rozšiřovaného xxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxx

Xxxxxxx čin xx spáchán xx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx u xxxx; xxxxxx se xx rozumí, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona nevyplývá xxxx jiného, cokoli, xxx xx xxxxx xxxxxx útok proti xxxx důraznějším.

§119

Xxxxxxxx trestného činu xxxxxxx

Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx, je-li spáchán xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx uvedl xx xxxxx bezbrannosti xxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

Uvést xxxxxx x omyl xx xxxxxx něčího xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do počítačových xxxxxxxxx nebo xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx počítači, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedeného xxxxx.

§121

Vloupání

Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§122

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx újma xx xxxxxx

(1) Ublížením xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poruše xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, který porušením xxxxxxxxxx tělesných nebo xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx života poškozeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Těžkou xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx porucha xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) ztráta nebo xxxxxxxxx snížení pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) ochromení xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smyslového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx důležitého xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§123

Duševní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x duševní xxxxxx x xxxxxxx porucha xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx asociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložena xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyplývá z xxxxxxxx xxxxx učiněného xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxx blízká

Osobou xxxxxxx xx xxxxxx příbuzný x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx blízké jen xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní.

§126

Xxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxx mladší osmnácti xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§127

Úřední xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poslanec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, člen xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx úředník xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) příslušník ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx policie,

f) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověření xxxxx xxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxx při provádění xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) finanční xxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx stráží xxxx xxxxxxxxx stráží,

pokud xxxx úkoly xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx při xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx pravomocí x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx za úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx území; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech trestních.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zástupcem xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx žalobce x xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§128

Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x předběžný insolvenční xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx má x xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyrovnací správce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozumí osoba, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určil, aby xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x konkursní x vyrovnací řízení.

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupina

Organizovaná xxxxxxxxxx skupina xx xxxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx organizační xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§129a

Teroristická skupina

(1) Teroristická xxxxxxx xx společenstvím xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx charakter, xx x něm xxxxxxxxx xxxxx činností xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx činnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spáchané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§312) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin").

(2) Naplnění xxxxx teroristické xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x organizované xxxxxxxxxx skupině; ustanovení §361 a 363 xx xxxxxxxxx.

§129x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§130

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§131

Veřejná xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx vydaná xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiným xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx jiným subjektem x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx některou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veřejnou xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxxx prohlašuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xxxxx §348 xx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x tomu xxxxxxxxx subjektem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

§132

Xxxxxx prospěšné zařízení

Obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx proti požáru, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx, obranné xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxx leteckým a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a drážních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přednost.

§133

Xxxxxx

Xxxxxxx xx rozumí xxx, xxx xxxx xxxx prostora xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k nim xxxxxxxxxx.

§134

Xxx

Xxxx se rozumí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení x xxxxxx se vztahují x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, nevyplývá-li x xxxxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxx něco jiného.

§135

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxx xxxx znám.

§135x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx a xxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2019

§135x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jakákoli ekonomická xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx x užitků.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věc, včetně xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, nabyta xx věc xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx byla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx činnosti, xxx xxx zčásti, xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx zhodnocení xxxxx, xxx jen zčásti, xxxxxxxxxxxxxxx věci tvořící xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

§135x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Spisy

Spisy xx xxxxxx xxxxxx, zvukové a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxx xxxxxx.

§137

Stanovení výše xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx škody xx xxxxxxx z xxxx, xx kterou xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxx prodává. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx vynaložených xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxx nebo xxxxxxx xxxx x předešlý xxxx.

§138

Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnoty xxxx

(1) Škodou xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx dosahující xxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxxxx nikoli xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25&xxxx;000 Xx, větší xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 50 000 Xx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 500&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 000 000 Xx.

(2) Částek xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxx.

§139

Počítání xxxx

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx do xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx určující její xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX X ZDRAVÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Kdo xxxxxx úmyslně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx úřední xxxxx xxx výkonu xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx jiném, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při ochraně xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx proto, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§141

Zabití

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mysli anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán trestem xxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xx dvou xxxx xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§142

Vražda xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx

Xxxxx, která v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx bezprostředně xx něm xxx xxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let.

§143

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx nejméně dvou xxxx.

§144

Účast na xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx pohne x sebevraždě nebo xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx xxxx na xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu na xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

x) xx dvou xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k záchraně xxxxxx xxxx ochraně xxxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

g) xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxxx x úmyslným xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrti xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§146

Ublížení na zdraví

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx směřujícího k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx zdraví, nebo xx jiném, xxxxx xxxxx svoji obdobnou xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, nebo

e) xx xxxxx pro xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§146a

Ublížení na zdraví x omluvitelné pohnutky

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx x silném xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx, zmatku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx x xxxxxx rozrušení xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx jiného omluvitelného xxxxx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xx xx čtyři léta.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 na xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 smrt.

§147

Těžké xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

(3) Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na zdraví xxxxxxx dvou xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let.

§148

Ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx z nedbalosti xxxxxx na xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx podle zákona, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zákony o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

Xxx 3

Trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx

§149

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle bez xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx osmnáct let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx, která xx x nebezpečí smrti xxxx xxxx známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxx, ač xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxx osobě, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ač xx xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§151

Neposkytnutí pomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku

Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx učinit xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let nebo xxxxxxx činnosti.

§152

Šíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek,

c) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu na xxxxxx nejméně xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§153

Šíření xxxxxxxxx lidské xxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx x xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx, veřejný pořádek xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx šest xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx, xx xxxxx porušil xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx nejméně xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Společné ustanovení

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§155

Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí

Kdo xxxxxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx potraviny nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx ohrožení státu xxxx za válečného xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx tři léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§157

Xxxxxxxxxx zdraví závadnými xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x jiným právním xxxxxxxxx xx na xxxxxx nebo pro xxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří x xxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxx x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx lidskému xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx majetek,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákony xxxxxxxx xx xxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx proto, xx hrubě porušil xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx těžká xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxx xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy

§159

Nedovolené xxxxxxxxx těhotenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx násilí, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ženy,

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx těhotné xxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxxx těhotné ženy xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch,

c) páchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§161

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx sama uměle xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxx x umělém xxxxxxxxx těhotenství,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx jeden rok xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 x smrti xxxxxxx xxxx.

§162

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x umělému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, aby jí xxxx těhotenství uměle xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x umělém xxxxxxxxx těhotenství,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 vůči xxxx mladší osmnácti xxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx zneužívaje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx činem x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx žena, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxx xxxx o to xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x pomocníkovi.

Xxx 5

Trestné xxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněným xxxxxxxxxx x lidskými xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgánů

(1) Xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxx x xxxx těla xxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nabídne, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lidskou xxxx, buňku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx dítěti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závislosti,

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§165

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x orgány

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx orgánu, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx obohatit sebe xxxx xxxxxx nakládá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, buňkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§166

Xxxxx xxxxx, orgánu x xxxxxxxxx transplantace xx xxxxxx

(1) Xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx orgánu x xxxx těla xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tkáně xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxx, xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx čin xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) spáchá-li xxxxxx xxx vůči xxxxxx mladšímu xxxxxxxx xxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx embryem x xxxxxxx genomem

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx právním předpisem

a) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nebo vyveze xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx linií, xxxx

x) xxxxxxx lidský xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx zákroky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx než xxx přenesení xx xxxxxxxx organizmu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dělohy xxxxxx živočišného druhu, xxxx

x) kdo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx manipulace směřující x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jedince (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX X XXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx

§168

Xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Kdo xxxxxxx, zjedná, najme, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, přijme xxxx vydá xxxx, xxx xx bylo xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx styku nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx pornografického xxxx,

x) xxxxx x odběru xxxxx, buňky xxxx xxxxxx x xxxx xxxx,

x) x xxxxxx x ozbrojených silách,

d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxx xxxxxx nebo x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

xxx kořistí x takového jednání,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxx xxxxx xxx uvedenou v xxxxxxxx 1 za xxxxxxx násilí, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zláká, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k jiným xxxxxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx tkáně, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx v ozbrojených xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx nevolnictví, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x takového xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx v xxxxxx, xxx jiného xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx deset xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

(6) Xxxxxxxx xx trestná.

§169

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx odměnu xxxxx xxxx xx moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§170

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem zbaví xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxxx osobní svobody

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxx jeho skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) způsobí-li xxxxxxx činem fyzické xxxx psychické útrapy,

d) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx újmu na xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§172

Zavlečení

(1) Xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxx zavleče xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiného xxxxx, nebo ho xxxxxxx, xxx xx xx České republiky xxxx xx jiného xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§173

Xxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxx užije xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se cizí xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx osmnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§174

Xxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxx takovém xxxx xxxxxxxxx více osob,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§175

Vydírání

(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu umožnit xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx újmy

a) xxxx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx.

§177

Útisk

(1) Xxx xxxxxx xxxx, zneužívaje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§178

Porušování xxxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obydlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx činu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx překážku, xxxxxx xxxxxx xx zabránit xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx těžké xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx se x souvislosti se xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, násilím xxxx pohrůžkou bezprostředního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, soukromí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§180

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělí, xxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxx xx přisvojí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx právech nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxx, a způsobí xxx xxxxxx újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx zájmech osoby, xxx se xxxxxx xxxxx týkají.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§181

Poškození cizích práv

(1) Xxx xxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx v xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx značnou xxxx xx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 jinému xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§182

Xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, textové, xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx účastníku xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx počítačových xxx xx počítačového xxxxxxx, x něj xxxx x xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxx data,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx jinému neoprávněný xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přenosu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určen xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxx úmyslně xxxxxx xxxxxxx takový čin, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neveřejným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx x xxxxxx xxxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183

Porušení tajemství xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx písemnosti, fotografie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, počítačových xxx xxxxx jiného dokumentu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx společenskou xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx peněžitým trestem xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, politické xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, že je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§184

Pomluva

(1) Xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx značnou měrou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na jeden xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

XXXXX III

TRESTNÉ XXXX XXXXX LIDSKÉ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§185

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx stykem provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) na dítěti, xxxx

x) xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dítěti xxxxxxx patnácti let,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx osobě ve xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§186

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx násilím, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pohlavnímu xxxxxxxxxxx, k obnažování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo k xxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiného x xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx postavení a x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xx dítěti, xxxx

x) nejméně xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx ve výkonu xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 smrt.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§187

Pohlavní xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx soulož x xxxxxxx mladším xxxxxxxx xxx nebo kdo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zneužívaje xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlivu.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§188

Soulož xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§189

Kuplířství

(1) Kdo jiného xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x provozování prostituce, xxxx

xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx na čtyři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt.

§190

Prostituce ohrožující xxxxxx xxxxx dětí

(1) Xxx xxxxxxxxx prostituci x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx určeno xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x blízkosti xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) opětovně.

§191

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxx písemné, xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zpřístupňuje xxxxxx, nebo

b) xx xxxxx, xxxxx je xxxxx přístupné, vystavuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx nebo jiným xxxxxxx účinným způsobem, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§192

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx přechovává xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, činí xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oběhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx, které zobrazuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobu, xxx xx xxxx xxx dítětem, xxxxx

xxx xxxxxxx x takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxx let xxxx propadnutím majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, svede xxxx xxxxxxxx dítě x xxxxxx pornografického xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díle, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§193x

Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta.

§193a xxxxxx právním předpisem x. 141/2014 Xx. x účinností xx 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx nedovolených xxxxxxxx x dítětem

Kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mladšímu xxxxxxxx let v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 odst. 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§193b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

HLAVA XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX A XXXXX

§194

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx trvání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx manželství x osobou, xxxxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx.

§195

Opuštění dítěte xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x která xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na zdraví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) na nejméně xxxx osobách.

(3) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§196

Xxxxxxxxx povinné xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, byť x x nedbalosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zaopatřovat xxxxxx po xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx plnění své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§196) xxxx xxxx xxxxxx jako přiměřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužné xxxxxxx xxxx mařena xxxx xxxxxxxxx.

§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Trestní odpovědnost xx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výživy (§196) xxxxxx, jestliže xxxxxxx čin neměl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pachatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsudek.

§198

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx nebo xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx, xxxx

x) xxxx.

§199

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obydlí

(1) Xxx týrá osobu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxx trýznivým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxx.

§200

Xxxx xxxxxx a xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odejme x xxxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xx pečovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x úmyslu opatřit xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prospěch, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§201

Ohrožování xxxxxxx dítěte

(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx, citový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx

x) svádí xx x zahálčivému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx mu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx xxxxx zavrženíhodným xxxxxxxx, xxxx

x) závažným xxxxxxxx poruší xxxx xxxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, dítěti xxx xx výherním xxxxxx přístroji, xxxxx xx xxxxxxx technickým xxxxxxxxx, které ovlivňuje xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, peněžitým trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx styk x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně.

§203

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx, které xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx sebeukájení, obnažování xxxx jiné srovnatelné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx, není xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x to ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pomocníkovi.

§204

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

HLAVA X

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXXX

§205

Xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx jí xxxxxx, x

x) způsobí xxx xx cizím majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx činu xx pokusí xxxxxxx xx xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx spáchá xx xxxx, xxxxxx xx jiný xx xxxx nebo xxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx na území, xx němž je xxxxxxxxx nebo byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxx xx přisvojí xxxx věc xxx, xx xx jí xxxxxx, a xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx umožnit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx-xx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného,

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx pohromy xxxx xxxx události vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx

(1) Kdo se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx malé xxxxxxx xxxx motorového vozidla x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx cizím xxxxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, přechodně xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným činem (§312f).

§208

Xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx k domu, xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx dům, byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osobě x užívání domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§209

Xxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx v omyl, xxxxxxx xxxxxx omylu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x způsobí xxx na cizím xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 a xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxxx, která má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx činu, trestného xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx podvod

(1) Kdo xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) v souvislosti x uzavíráním nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxx, nebo stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx x posledních xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinnost hájit xxxxx poškozeného, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx xx pět xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx souhlasu věřitele, x xxxxxx malém xxxxxxx, použije prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiný než xxxxxx účel.

(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxx-xx za xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která má xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx zájmy poškozeného, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, subvence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podstatné xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvkem na xxxx xxx určený xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx sázku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 větší xxxxx, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§214

§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti

(1) Xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xx výnosem z xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo v xxxxxx jinou xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxx unikla xxxxxxxxx xxxxxxx, trestu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx výkonu, xxxx

xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx léta, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx, xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povahu, xxxxxxxx, xxxxx, nakládání x xx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x xx, xxxx xxx xxxxx usiluje, xxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx se ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, xxxxx xx značnou xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§216a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx §216 xxxx. 1 a 2 xxxx přihlédne také x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx čin, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§216x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§217

Legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx jinému x nedbalosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx původu xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx užívá xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo uloženou xx podle xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xx vztahu x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx vztahu x xxxx pocházející ze xxxxxx xxxxxxxxx zločinu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§218

Xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx sobě nebo xxxxxx poskytnout xxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx k xxxxxxx vzájemného plnění x xxxxxx nepoměru, xxxx

xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx uplatnit ji xx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stav xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, veřejný xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§219

Xxxxxxxx věci

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§220

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku

(1) Xxx xxxxxx podle xxxxxx xx uloženou xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxx, xxxxx má xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§221

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx nedbalosti xxxxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxx i xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitele xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxxxx xxxxxxxx dluh xxxxxx,

x) xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx uzná právo xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutečnosti,

f) předstírá xxxxxxx závazku, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zánik,

a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxx, poškodí, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxx majetku dlužníka, xxxx

x) x majetku xxxxxxxx xxxxxxx neexistující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx existující právo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx či xxxxxx pořadí, xxx xxxx má,

a způsobí xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx,

x) získá-li takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx.

§223

Zvýhodnění věřitele

(1) Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x úpadku, xxxxx, xxx i xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx tím xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx činem jinému xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, si xxxxxxx úpadek tím, xx

x) xxxx vydání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxx xx uloženým xxxx xxxxxxx převzatým xxxxxxxxxxx xxxx je x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) užívá xxxxxxxxxx xxxx v rozporu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiným xxxxxx, xx xx je x xxxxxx nepoměru x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) učiní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchod xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xx x xxxxxx nepoměru x xxxx majetkovým poměrům,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nový xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx velkého xxxxxxx.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx v xxxxxxxxxxxx řízení maří xxxx xxxxx ztěžuje xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, a tím xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx

(1) Xxx jako xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x hlasováním věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo si xx slíbit x xxxxxxx se xxxxxxxx x pravidly insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo věřiteli x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxx věřitelského xxxxxx xxxx zástupce věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1, 2 nebo 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§227

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x takovém prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§228

Poškození xxxx xxxx

(1) Xxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx věc, a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx tím, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx popíše barvou xxxx jinou látkou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx povinnosti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx věci, xxxxx požívá xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu.

§229

Xxxxxxxxxx vlastnictví

Kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zašantročí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§230

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx užije xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx informací,

b) xxxx xxxxxxx v počítačovém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, sníží xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx pozmění xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx informací tak, xxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x srozumitelná, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx nebo učiní xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx technického zařízení xxx xxxxxxxxxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§231

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x počítačovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dat

(1) Xxx x úmyslu xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpráv xxxxx §182 xxxx. 1 písm. b), x) xxxx trestný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 1, 2 xxxxxx, xxxxx do xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává

a) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořený nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx části, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx něhož xxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

Poškození xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx počítače z xxxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx uložená v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx informací xxxxx, poškodí, xxxxxxx xxxx xxxxx neupotřebitelnými, xxxx

x) učiní xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxx,

x tím způsobí xx cizím xxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

HLAVA VI

TRESTNÉ ČINY XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředkům

§233

Padělání x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx je xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx udá xxxx xxxxx nebo platné xxxxx jako peníze xxxxx hodnoty,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let.

(3) Odnětím xxxxxxx na pět xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx velkém xxxxxxx.

(5) Příprava je xxxxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx sobě xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpřístupní, přijme xxxx přechovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx, elektronické xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, cestovní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, přijme xxxx přechovává xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(3) Kdo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx prostředek x xxxxxx xxxxxx jej xxxx pravý xxxx xxxxxx, nebo

kdo padělaný xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx platný,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx více státech, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx velkém xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§235

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx peněz

Kdo xxxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxx pravé, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§236

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, pomůcku xxxx xxxxxxxx xxxx prostředek, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo přizpůsobený x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx přizpůsobený x xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx povolání.

§237

Neoprávněná výroba xxxxx

(1) Xxx neoprávněně, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobě xxxxx určených x xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo prvky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx padělání, xxxx

xxx neoprávněně vyrobené xxxxxx xxxx prvky xxxxxxxx k ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §233237 xx poskytuje xxx xxxxxxx x platebním xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zahraničním xxxxxx xxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx náhražky xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx činy xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úrazové pojištění, xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami,

b) xxxxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

§241

Xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvést xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxx lítosti

Trestní odpovědnost xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§241) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxx stupně počal xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně, x xxxxxx xxx xx větším xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx čtyři léta xxxx peněžitým trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx x označení zboží xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, přepravuje xxxx xxxxx xx oběhu xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§245

Padělání x pozměnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx předměty k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxx xxx zmocněnou právnickou xxxxxx xxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx pravých,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

§246

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx poštovní xxxx kolkové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx nebo xxx jiného prospěch xxxxxxx rozsahu.

§247

Xxxxxxxx devizového hospodářství

Kdo xxxxxx x době xxxxxxxxx stavu zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

Díl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomiky x xxxxx zboží ve xxxxx s xxxxxxx

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxx účasti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx označování xxxxx x služeb,

c) vyvolávání xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku, xxxxxxx či služeb xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x způsobí xxx xx větším xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xxxx jinému xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx,

xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxx trhu, činnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obhospodařování majetku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx, služby xxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx dodavateli nebo xxxxxx tím xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx čin xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu,

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§248x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Trestní xxxxxxxxxxx xx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx §248 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx ochranu hospodářské xxxxxxx xxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx snížení xxxxxx za účast xx xxxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx xx svým konkurentem.

§248a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§249

Xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx

(1) Kdo v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx jiného neoprávněnou xxxxxx xxxx prospěch xxxxx xx xxxxx xxxx cenný xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx zápis.

§250

Xxxxxxxxxx x kurzem xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Xxx x xxxxxx ovlivnit xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxxx představu o xxxxxxx, poptávce, ceně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§251

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§252

Neoprávněné xxxxxxxxxxx hazardní xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, propaguje xxxx zprostředkovává xxxxxxxx xxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx až deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§253

Poškozování spotřebitele

(1) Kdo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxx, xx xx xxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxx xx xxxxxx rozsahu xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx služby x zatají xxxxxx xxxxxx podstatné vady,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxx-xx pro xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx letech odsouzen xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxx nevede xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx doklady xxxxxxxx k přehledu x stavu xxxxxxxxxxx x majetku xxxx x jejich xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx zákona xxxxxxx,

xxx v takových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx x takových podkladech xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx,

xxx x podkladech xxxxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rejstříku obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na právech xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rejstříku, rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ač xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx zveřejní, xxxxxxxxxx xxxx sdělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zveřejnění je xxxxxxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx škodu xxxx xxxx závažný xxxxxxxx xxxx tím xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinak x jejíž xxxxxxxxxx xx způsobilé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, tím, xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x způsobí xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx škodu, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§255x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx, společník, xxxx orgánu, xxxxxxxxxxx xxxx účastník xx xxxxxxxxx dvou nebo xxxx podnikatelů se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavře xxxx dá xxxxx x uzavření smlouvy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§255x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx výhody při xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbě

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx zadáním xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen hodnotící xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx jako x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx dá slíbit xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx za xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx nebo si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx x spáchá takový xxx xxxx úřední xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx.

§257

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx jiného, aby xx xxxxxx účasti x zadávacím řízení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx,

x) žádá xxxx xxxxxx majetkový xxxx jiný xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx řízení xxxx xx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nevýhodnou cenu,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1

a) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx dražbě xxxx xxx, xx

x) lstí xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx těžké xxxx přiměje xxxxxx, xxx xx zdržel xxxxxx na podávání xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) žádá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx návrhů xxx dražbě,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx jako xxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx situaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx, použije xxxx xxxxxxxx nepravdivé, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx anebo zatají xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo jejím xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Stejně xxxx potrestán, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, majetek xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx zboží xx xxxxx x cizinou

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx poruší zákaz, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dovoz, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, hospodářských zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nakažlivé xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx xxxxx takovým xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemoci.

§262

Xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce, x xxxxxxx tím, že xx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití anebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití

(1) Xxx xxxxxxx na xxxxxxx nepravdivého nebo xxxxxxxxx údaje vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx dvojího užití xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nevede anebo xxx učiní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx x technologií.

§265

Xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx licence xxxxxxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až osm xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx dostane xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxx xx státu, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx.

§266

Xxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxx x licence xxx xxxxxxxxxx obchod x vojenským materiálem

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx, a xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx materiál dostal xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx škodu velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx vojenský materiál xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx státu, xxx xx zvýšené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x povolení xxxx x xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými, xxxxxx xxxx evidenci xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Trestné xxxx xxxxx průmyslovým xxxxxx x xxxxx autorskému xxxxx

§268

Xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx známce x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx označené xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx službu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx původu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označením x xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím věci bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx takového xxxx ve značném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx takového činu xx velkém xxxxxxx.

§269

Xxxxxxxx chráněných průmyslových xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, užitnému vzoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx obchodní činnosti xxxx xxxxxx podnikání,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu.

§270

Porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx k databázi

(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx nepatrně xx xxxxxxx chráněných xxxx x xxxxxxxxxx dílu, xxxxxxxxxx xxxxxx, zvukovému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx jinému značnou xxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobí-li xxx jinému škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§271

Padělání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umění

(1) Xxx padělá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx autora v xxxxxx, aby nové xxxx bylo považováno xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx autora, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§272

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx majetek x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx tím, xx zapříčiní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek výbušnin, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně x krátké době,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx dvanáct až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§273

Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Kdo z xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx lidi v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx zapříčiní xxxxx nebo povodeň xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx.

§274

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xx xxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx činnost, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí xxxx způsobit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxx-xx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx odsouzen xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého xx takový čin xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxx povinnosti při xxxxxxx tísni

Kdo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx větší skupinu xxxx, tím, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx pomoc, xxxxx xx mu podle xxxxxx uložena xxxx x xxx xx xxxxxxx, nebo

b) zmaří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobou,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

§276

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx

(1) Kdo úmyslně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx, xxxxxxxx-xx nebo učiní-li xxxxxxxxxxxxxxxx obecně prospěšné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 písm. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§277

Poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx z hrubé xxxxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítě nultého xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) absolutního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx peněžitým trestem.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx permanentní xxxxxxx xxx příjem xxxxxxx globálních navigačních xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic pro xxxxxxxx polohy.

§279

Nedovolené ozbrojování

(1) Xxx xxx povolení xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx hlavní xxxxx xxxx díly nebo xx větším množství xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo xxxxx xx střelbyschopného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx účinnosti, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx xxxxxxxx

x) vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytně xxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx množství xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného stavu.

§280

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, výrobě xxxx xxxxxxxxxx zbraní, bojových xxxxxxxxxx xxxx výbušnin xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx užívá.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného stavu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§281

Nedovolená xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obstará radioaktivní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx látku nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví,

b) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxx smrt,

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§282

Nedovolená xxxxxx a xxxxxx jaderného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx roky xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxx povolení, xxx i z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§283

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nakládání s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx

(1) Kdo neoprávněně xxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxx, zprostředkuje, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx přechovává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xx xxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx nebo x množství xxxxxx xxx malém xxxx xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx čin ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx působící xx xxxx státech.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx x množství xxxxxx než xxxxx xxxxxxx látku konopí, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (THC), xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx značném xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxx konopí, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxx neoprávněně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx malém xxxxx nebo jinou xxxxxxxx než xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§286

Výroba a xxxxxx xxxxxxxx k nedovolené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Kdo vyrobí, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx určený x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx rozsahu xxxx dítěti, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§287

Šíření xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx jiného xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než alkoholu xxxx xx v xxx podporuje xxxxx xxx zneužívání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxx

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx dítěti xxxxxxxx patnácti xxx.

§288

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně ve xxxxxx xxxxxxxx vyrobí, xxxxxxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx látku x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx xxx léčebným xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx účelem, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve značném xxxxxxx xxxx dítěti xxxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnická xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.

§289

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx se považuje xx jedy ve xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 a xxxx xx jejich množství xxxxx xxx malé xx xxxxxx §285.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx látky x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx je xxxxx xxxxxxxx xx smyslu §288, x co xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx x dopingovým účinkem xx smyslu §288.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxxxxxxx vzdušný dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§290

Xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a pevnou xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx pevné xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx plavidlem xxxx xxxxxx plošinou,

a) užije xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky bezprostředního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) zneužije xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§291

Ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx xxxx civilního xxxxxxxx xx plavby, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§292

Xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do ciziny

(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx nebo propadnutím xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx nebo xxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§293

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozí xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx větším xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx způsobem, že xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx je-li k xxxxxxxxxx následků takového xxxxxxx třeba vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx zákona,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx nebo dlouhodobé xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxxxxxx následků takového xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem x xxxxx nedbalosti xxxxxxx xxxx xxxxxx půdu, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx takovým xxxxxxxx, xx xxx xxxx způsobit xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx smrt xxxxx xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xxxx

xxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsahu.

§294x

Xxxxxxxxx vodního xxxxxx

Xxx, xxx x z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo, xxx, xx xxx xxxxxxx nebo je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zvláštní ochranu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

§294x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. s účinností xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx lesa

(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx lesních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx holé xxxx nebo způsobí xxxxxxx poškození xxxx xx xxxxxxx větší xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zakmenění xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx lesa, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 opětovně, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx lesa.

§296

Společné ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §293 x 294 xx xxxxxx území o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx povrchových xxx xx vodních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejméně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx dva xxxxxxxxx xxxx délky; xxxxxxxxxx xxxxxxxx území x délky xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx větší plochou xxxx podle §295 xx xxxxxx plocha xxxxx než xxxxx x xxx hektaru x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, vody, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx nebezpečná xxxxxxx nebo v xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx povolení xxxxx xxxxxx právního předpisu.

§297

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx x tomu xxxxxxx, xxxxxxxxx vypuštění xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx obdobné znečišťující xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) opětovně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.

§298

Neoprávněné xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx oznámení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x takovém xxxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukládá xxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinak x nimi xxxxxxx, x xxx způsobí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx odstranění xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx značném xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§298x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, uvede xx xxx látku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x ní xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, nebo

c) spáchá xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx volně žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, sobě nebo xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx nebo rostliny xxxx exemplář chráněného xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx kusech xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo exemplářů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx nebo propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, proveze, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhynutím.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx let, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevratné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx místní xxxxxxxx xxxx biotopu zvláště xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx rostliny.

§300

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

Xxx z hrubé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx, zničí, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, zpracovává, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx jinému opatří xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx pěti kusů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx vyhubením xxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§301

Poškození chráněných xxxxx xxxxxxx

Xxx, byť x x xxxxx nedbalosti, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblast xxx, že tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

§302

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx zvíře

a) xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx trýznivým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) byl-li xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxxx zvířeti xxxxxxx xxxxx trvalé xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx větším počtu xxxxxx.

§303

Xxxxxxxxx péče x xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxx vlastní xxxx x xxx je xxxxxxx se z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x způsobí xx xxx xxxxxx následky xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxx měsíců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx zvěř xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let, peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx větší xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která xx zvlášť uloženou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx hájení, nebo

e) xxx-xx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§305

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, držení x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářských zvířat

(1) Xxx neoprávněně vyrobí, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, prodá xxxx xxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx látku x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xx xxx účelem xxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xx tři léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx.

§306

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, hospodářských xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§307

Šíření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxx xxxxxx užitkových xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxx.

§308

Xxxxxxxx ustanovení

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xx smyslu §306 x 307 x xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX REPUBLICE, XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx xxxxx základům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s cizí xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx spáchá xxxxxxx čin rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312) xxxx sabotáže (§314), bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx trestem.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx nebo obranyschopnost Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx její samostatnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem závažné xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§311

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit obyvatelstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo poškodí xx větší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetek xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx energie nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx majetek x xxxxxxxxx škody velkého xxxxxxx,

x) zmocní se xxxxxxx, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx osobní či xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mělčině xxxx xxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxx xxxx majetek v xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) vydá xxxx xxxxxxx v nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx škodlivý účinek xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění, xxxx

x) xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zničením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx učiněním xxxx neupotřebitelnými xxxxxxx xxxx xxxxx počítačovému xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx, xxxxxxxxxx, hospodářství nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx počítačových xxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxx přizpůsobeného xxx xxxxxx útok xxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx škodu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažným xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx útok xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smrt nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) zmocní se xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) zničí nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxx veřejné prostranství, xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) naruší xxxx xxxxxxx dodávku vody, xxxxxxxxxx energie nebo xxxxxx xxxxxxxxxx přírodního xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxx lidské xxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mělčině nebo xxx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxx pevnou xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx navigační xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jeho provozu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyrábí nebo xxxxx získá, přechovává, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dodává xxxx xxxxx výbušninu, xxxxxxx materiál, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zbraň, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výzkum x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo výbušniny, xxxx

x) vydá lidi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx škodlivý xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx xxxxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxxxx až xxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx xxxxx počet xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312

Teror

(1) Kdo v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle tohoto xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výjimečným xxxxxxx.

(2) Příprava je xxxxxxx.

§312x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastní, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xxxx xxxxxxx činitel xxxx představitel teroristické xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx stavu ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxxxx §107 x 108 xx xx pachatele xxxx uvedeného v xxxxxxxxxx 1 xx 3 neužijí.

§312a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x §312a, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx teroristické xxxxxxx, než je xxxxxx v §312a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxx x nadřízenému.

§312b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Policista xxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu (dále xxx "agent"), který xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx trestný čin xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cílem odhalit xxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx teroristické xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx pro xxxxxxx xxx rvačky xxxxx §158 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx x lidmi (§168), svěření xxxxxx xx xxxx jiného (§169), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§178), poškození xxxxxx xxxx (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovaných xxxxx (§182), kuplířství (§189), xxxxxx xxxxxxxxxxx (§191), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx pornografií (§192), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxxx (§205), zpronevěry (§206), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx (§207), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x sázek (§213), xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravdivé xxxxxxxxxx x majetku (§227), xxxxxxxxx xxxx xxxx (§228), xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz (§233), neoprávněného opatření, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§234), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§235), xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách a xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx zboží (§244), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxx pro daňové xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (§245), xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stavu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx (§252), xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx zakázky, při xxxxxxx soutěži x xxxxxxx xxxxxx (§256), xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx (§257), xxxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě (§258), xxxxxxxx předpisů x xxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§263), xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§264), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx licence (§265), porušení povinnosti x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), zkreslení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§267), poškození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků (§280), xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx radioaktivní xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), nedovolené xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx štěpného xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx výroby x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§284), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§285), xxxxxx x xxxxxx předmětu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x psychotropní xxxxx x xxxx (§286), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§288), neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněnými volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), financování xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§329), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §333 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx překročení státní xxxxxxx (§340), napomáhání x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§341), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), nebezpečného vyhrožování (§353), xxxxxxxx národa, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx skupině osob xxxx x omezování xxxxxx xxxx a xxxxxx (§356) xxxx xxxxxxxxxxx (§358), xxxxxxxx xx takového xxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx agent, xxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické skupiny.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxx nebo prostřednictvím xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx podporuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f) xxxxx shromažďuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věci x xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx xxxxxx rozsahu.

§312d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312e

Podpora x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestný xxx nebo pro xxx veřejně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx,

x) xxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestného xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zbraní, xxxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxx obdobných xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) kdo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) kdo sám xxxx prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxx xxxxx odměnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sbírku.

(3) Stejně xxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx cestuje do xxxxxx xxxxx nebo xx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxx c), nebo

b) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx jinému xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx cestovat.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) vůči xxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem,

c) xx xxxxxx, nebo

d) xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Společné ustanovení

Ochrana xxxxx §311 a 312 xx xxxxxxxxx též xxxxxx státu.

§314

Xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, postavení xxxx xxx xxxxxx nebo xx dopustí xxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx

x) mařil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x činnosti takového xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx škodu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou osob xxxx smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§315

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxxxx organizaci, xx xx pověřen zastupovat Xxxxxx republiku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx mocí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednat xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx záležitosti Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx zastupuje xxxxx xxxx moci.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx

§316

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx vyzvídá informaci xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx ústavní zřízení, xxxxxxxxxxxx, územní celistvost, xxxxxx a bezpečnost Xxxxx republiky xxxx xxxxxx státu anebo xxxxxx a bezpečnost xxxxxxxxxxx organizace, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxx,

xxx s xxxxxxx xxxxx sbírá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxx

xxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxx vyzradí,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo organizaci, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm utajení "Xxxxxx xxxxx".

(4) Odnětím xxxxxxx na xxxxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§317

Ohrožení xxxxxxxxx informace

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobě, kdo x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyzradí, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx nepovolané xxxxx utajovanou xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx klasifikovanou xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx",

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1, ačkoli xx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobí-li značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxxx obranyschopnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx", xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx stupněm utajení "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

Xxx 3

Trestné činy xxxxx obraně xxxxx

§319

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx opatřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podporuje, xxxx potrestán, xxxxx-xx x čin přísněji xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx deset xxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

§320

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silách, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§321

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx silách

(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného stavu.

§322

Porušení xxxxxx x xxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxx xx xxxxxxx vyhýbá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu.

HLAVA X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x úřední xxxxx

§323

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx léta až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§324

Vyhrožování s cílem xxxxxxx xx orgán xxxxxxx moci

(1) Xxx xxxxxx vyhrožuje usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx značné xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx.

§325

Xxxxxx proti xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx škodu.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§326

Vyhrožování s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx pět xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

§327

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Ochrana xxxxx §323326 se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §323 xx 326 xx xxxxxxxxx xxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x mezinárodním soudním xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx pravomoci xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vykonává úkony, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

kdo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx orgánu státní xxxxxx, územní samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob

§329

Zneužití pravomoci xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, která x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx odporujícím xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxx xxxx pravomoc, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx zneužívaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx jinému prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§330

Maření xxxxx xxxxxx xxxxx x nedbalosti

(1) Xxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude potrestána xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zajistí-li xxxxxxx činem jinému xxxxxxxx velkého rozsahu.

Díl 3

Úplatkářství

§331

Přijetí xxxxxxx

(1) Xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx obecného zájmu xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx úplatek, xxxx

xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx x souvislosti x podnikáním svým xxxx jiného xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím svobody xx pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§332

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro jiného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jiného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx šest xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx úřední xxxxx.

§333

Nepřímé úplatkářství

(1) Kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádá, dá xx xxxxxx nebo xxxxxx úplatek xx xx, xx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného působit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx, že xxx již xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx poskytne, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

§334

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostává xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobě xxxx x xxxxx souhlasem xxxx xxxxx, a xx kterou není xxxxx.

(2) Xxxxxx osobou xxxxx §331 xx 333 se vedle xxxxx uvedené v §127 xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgánu xxxx x jiném xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnaná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) zastávající funkci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx stát,

pokud je x xxxxxxx takové xxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxx spojena pravomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx též zachovávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx zajistit, xxx x obchodních vztazích xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Jiná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§335

Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo působí xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxx vážně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vážnou xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx sobě xxxx jinému prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx soudem

Kdo xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxx se x soudu chová xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxxx omluvy neuposlechne xxxxxx nebo xxxxx xxxxx anebo jednání xxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx propadnutím xxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx ztěžuje výkon xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx, že

a) xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx správním xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx soudem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx nenastoupí xx výzvu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) dopustí xx xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx výkon xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxxx xxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx účel xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx uloženy xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx při xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ztěžuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opustit společné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxx se vstupu xx něj nebo xxxxxxxxx zdržet se xxxxx s navrhovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, x vazby, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx peněžitým trestem.

(4) Xxx xxxx, xx xxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx použita opatření x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx styku s xxxxxxx, maří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

kdo se xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

§338

Osvobození xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, navádí xx x útěku xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) se xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx.

§339

Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo překročí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx takový xxx se zbraní xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx voják xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxx jinému xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx překročit státní xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx a xx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx újmu na xxxxxx nejméně xxxx xxxx,

x) získá-li takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§341

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx

(1) Kdo v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx pomáhá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx takový xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let, propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, bude xxxxxxxx potrestán,

a) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§342

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizinců

(1) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu vyžadováno, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zprostředkuje zaměstnání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zdržuje xx neoprávněně xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemá platné xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xx xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) opětovně.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let, xxxxxxxxx vedle tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx sebe xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx letech

Kdo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

§344

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx xxx se xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) způsobí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxxxxx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§345

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx lživě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx lživě obviní x trestného xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx vůči xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§346

Xxxxx výpověď a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, hrubě xxxxxxxxx nebo neúplný xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx jako xxxxxx xxxx znalec xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxx, xxxx notářem xxxx soudním komisařem, xxxxxxx zástupcem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx koná xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

x) uvede nepravdu x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí nebo xxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx okolnost xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxx poškodit x zaměstnání, narušit xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§347

Křivé xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx orgánem, před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxx pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§347x

Xxxxxx spravedlnosti

(1) Kdo xxx xxxxx zahájení xxxxxx xxxx soudem, xxxx mezinárodním soudním xxxxxxx xxxx trestního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx listinný xxxxxxx prostředek, který xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx pravý, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu, xxx xxx xxxxxx jako xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jinému nebo xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx x nepravdivého znaleckého xxxxxxx (§346) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, narušit jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, který xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347x vložen právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§348

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny

(1) Kdo xxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx obsah x xxxxxx, xxx jí xxxx xxxxx jako xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx užije xxxx xxxxxx,

xxx takovou xxxxxxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx jako xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §312e odst. 3 nebo vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§349

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pečetidla xxxxxx xxxxxx x úředního xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je povinnou xxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxx xxxxxx funkci, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx činnosti.

§350

Xxxxxxxx x vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xxxxx v řízení xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepravdivou xxxx xxxxx zkreslenou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx svém nebo xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx jiným orgánem xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řízení, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxx xxxx nálezu v xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 sobě nebo xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx

Xxx jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lstí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x referendu xxxxx jiného takovým xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacího práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nezávislým xxxxxxxxxx xxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxxx strany nebo xx xxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxxxxxx sečte xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx přípravy xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx vyhlášení xxxxxx výsledků,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

Díl 5

Trestné xxxx xxxxxxxxxx soužití lidí

§352

Násilí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx vyhrožuje usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx jsou skutečně xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta.

(3) Stejně xxxx v xxxxxxxx 2 bude xxxxxxxxx,

x) xxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

§353

Xxxxxxxxxx vyhrožování

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx újmou xx xxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, znalci nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnického zaměstnání xxxx povolání xxxxxxxxxxx x záchraně života xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na jiném, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§354

Xxxxxxxxxx pronásledování

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhledává xxxx xxxxxx blízkost xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jej x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx osobního xxxx xxxxxx kontaktu,

a xxxx xxxxxxx je způsobilé xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo o xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx dítěti xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx zbraní, nebo

c) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxxxx hanobí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx rasu nebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Xxxxxxxxxxx x nenávisti xxxx xxxxxxx osob xxxx k omezování xxxxxx práv a xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nenávisti x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx skupině, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx

x) účastní-li xx xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, náboženskou xxxx xxxxx nenávist.

Xxx 6

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§357

Xxxxxx poplašné xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň části xxxxxxxxxxxx nějakého místa xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zprávu, která xx způsobilá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx soudu, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxxx pořádek nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§358

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hrob, xxxxxxxxxxx nebo kulturní xxxxxxx, xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zakončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx.

§359

Xxxxxxxx lidských ostatků

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu xx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) x xxxxxx získat pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

§360

Xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx aplikací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx xx však xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest mírnější, xxxx potrestán tímto xxxxxxx mírnějším.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxx, že xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Díl 7

Organizovaná zločinecká xxxxxxx

§361

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx organizovanou zločineckou xxxxxxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxx

xxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 x 108 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxx.

§362

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §361, není trestný, xxxxxx-xx o organizované xxxxxxxxxx skupině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je uveden x §361, mohlo xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§363

Beztrestnost xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxx účasti na xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxxx §361 trestný, xxxxxxxx xx takového xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xx xxxxxxx činnosti organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx trestný xxx xxxxxxx činy xxxxxxx x §312x xxxx. 2, jestliže se xxxxxxxx činu dopustil x cílem odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx nestává xxxxx, xxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx součinnosti

§364

Podněcování x xxxxxxxxx činu

Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§365

Schvalování xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zločin xxxx xxx veřejně vychvaluje xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx osobu xxxx xxxxxxx odmění xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xx takovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§366

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx unikl xxxxxxxxx stíhání, trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx; xxxxxx-xx xxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Xxx xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx blízké, není xxxxxxx, ledaže by xxx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx spáchala xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), apartheidu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx útočné xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních znaků (§415), xxxx

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§367

Nepřekažení xxxxxxxxx činu

(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx připravuje xxxx xxxxx xxxxxxx čin xxxxxx (§140), xxxxxx (§141), těžkého xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), xxxxxx x jiného xxxxxxxxxx x krutého xxxxxxxxx (§149), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx ženy (§159), xxxxxxxxxxxxx odebrání xxxxx a xxxxxx (§164), obchodování s xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 x 3, xxxxxxx (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 3 a 4, xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, xxxxxxxxxx (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx osoby (§198), xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210 odst. 6, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §211 odst. 6, dotačního podvodu xxxxx §212 odst. 6, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 4 a 5, xxxxxxxx a pozměnění xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§234), xxxxxxxxxxx výroby xxxxx (§237), zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, zneužití xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §255a xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §260 xxxx. 5, porušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§262), porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§266), obecného xxxxxxxx (§272), vývoje, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx výroby x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx xxxxxx a jiného xxxxxxxxx x omamnými x xxxxxxxxxxxxxx látkami x s jedy (§283), získání kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx terorismu (§312e), vyhrožování teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx §323 xxxx. 3 a 4, xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxxx §325 odst. 3 x 4, xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), násilného překročení xxxxxx hranice xxxxx §339 odst. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxx vězňů (§344), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §375 odst. 2 a 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §377 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxx §382 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §383 xxxx. 3 x 4, zběhnutí (§386), ohrožování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §392 odst. 2, xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx ohrožujících mír (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku a xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků podle §415 xxxx. 3, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx nepřekazí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán oním xxxxxxx mírnějším.

(2) Kdo xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, nemohl-li xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesnází xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx blízké v xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti, xxxx-xx xx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidí (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx v prostoru xxxxxxxxx operací (§414) x xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx čin xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit oznámení xxxxxxxxxxx.

§368

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozví, xx xxxx spáchal xxxxxxx xxx vraždy (§140), xxxxxxx ublížení xx xxxxxx (§145), mučení x xxxxxx nelidského x xxxxxxx zacházení (§149), xxxxxxxxxxx s xxxxx (§168), zbavení xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxx rukojmí (§174), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padělání x xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§234), neoprávněné xxxxxx peněz (§237), xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu (§282), xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), přijetí xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), genocidia (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx skupiny lidí (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3, x xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx oním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxxxx xxxxx, ublížení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx stíhání.

(3) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx duchovní registrované xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozví-li se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxxx §168 xxxx. 2 x xxxxxxx osobní xxxxxxx (§170) xxxx xxx xxxxx poskytující xxxxx xxxxxx trestných xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x službě

(1) Xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dočasně nezpůsobilým xxxx xxxx způsobilým x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§370

Xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti

(1) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx šest xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v úmyslu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxx xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx branné xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§372

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách

Kdo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx silách xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx nebránila xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

§373

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx na základě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimořádnou xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkaze, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Xxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkaz, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx vyhlášky nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx.

§374

Xxxxxxxxxxxx mimořádné služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx řádně xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxx silách do 24 xxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx, x případě, xx neobdrží xxxxxxxxxx xxxxxx, nenastoupí x xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx veřejné vyhlášky xxxx xxxxxxxxxxx výzvy, xx xx x xxx nebránila žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX ČINY XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

§375

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx zbraní,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx zmařit xxxx xxxxxxxxx ztížit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu xxxx za bojové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§376

Neuposlechnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím zmaří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx záchranného xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poškození životního xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx velkém xxxxxxx,

x) xxxxxx újmu na xxxxxx, xxxx

x) xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx donutí x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx osob,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§378

Urážka xxxx vojáky

(1) Xxx urazí

a) xxxxxxxxxxx xxxx vojáka x xxxxx hodností,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxx hodnosti x době, kdy xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx xxx xxxx skutečnou xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx domněle xxx vyznání.

§379

Xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx urazí

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx vojáka x xxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x době, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx zbraní nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou rasu, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zdraví.

§380

Urážka xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinou službu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xx skutečně nebo xxxxxxx bez vyznání, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§381

Xxxxxx vůči nadřízenému

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx působit xx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně xx dvěma osobami.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx situace.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§382

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnosti

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x osobním xxxxxxx nebo xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxx jiné těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx se xxxxx osobami,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, že xx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx ohrožení xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§383

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx vojáka xxxx xxxxxx x nižší xxxxxxxx nutí k xxxxxxx úsluhám nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxx xxxxxx xxxxx mu xxxxx kázeňský trest x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx

§384

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx za nouzového xxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx poškodí na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxx situace.

§385

Xxxxxxxx se výkonu xxxxxx z nedbalosti

Kdo xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx nebo xx bojové xxxxxxx xxxxx z nedbalosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxxx rok xx xxx let.

§386

Xxxxxxxx

(1) Kdo se xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx službě, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transportu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx dny,

kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx již xxx x posledním xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx delší než xxx dny x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx xx xxx službě x xxxxxxxxx svémocně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(3) Kdo xx svémocně vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx,

xxx xx svémocně vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx šest dnů x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxx

xxx se xxx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx služby

(1) Xxx xx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, padělá listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§389

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx poruší, xxx i z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této služby xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vojenský xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx hrubým porušením xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxx xxxxx strážní xxxx jiné obdobné xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného stavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úmyslně xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx x je xxx xxxxxxx z okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx služby

(1) Xxx v dozorčí xxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx předpisy xxxx pravidla této xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx situace.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo poruší, xxx x x xxxxxxxxxx, pravidla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jím zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bojeschopnost xxxxxxxxxxx xxx

§392

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vojenské xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

xxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vojenskou xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx dvacet xxx xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx situace.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§393

Porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uložené služební xxxxxxxxxx podle svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty x účelu, pro xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x takovému xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podřízených x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 xxxx xxxx jinému značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx bojeschopnosti xxxxxxxxxxx xxx nebo značnou xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx.

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§394

Zbabělost xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx malomyslnosti vzdá xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

§395

Xxxxxxxxx bojového xxxxx

(1) Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvacet xxx.

(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zbraně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxx let.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§396

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opustí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vojenskou techniku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§397

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepříteli xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, vojáky xxxx ponechá xx xxxxxxxxx xxxxxxx, vojenskou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x úmyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxx let.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

Díl 5

Xxxxxxx xxxx xxxxx služebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

§398

Porušení xxxxxxxx povinnosti příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx škodě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xxx oprávnění užije xxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx který xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxx nebo umožní xxxxxxxx podřízených nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je trestná.

§399

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx i ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§376), urážka xxxx xxxxxx (§378), xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx stejné hodnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§380), násilí xxxx nadřízenému (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné služby (§390).

XXXXX XIII

TRESTNÉ ČINY XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX A VÁLEČNÉ XXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§400

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx úplně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rasovou, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx skupinu lidí

a) xxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxx xx takových xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) provede xxxxxxxx směřující x xxxx, aby xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rození xxxx,

x) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx druhé, xxxx

x) xxxxxxx příslušníkovi xxxxxx skupiny těžkou xxxx na xxxxxx xxxx smrt,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§401

Útok proti lidskosti

(1) Xxx se v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku zaměřeného xxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx lidí,

b) xxxxxxxxxxx,

x) deportace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) perzekuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na politickém, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x důvodu xxxxxxx xxxx z xxxxxx podobného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxxx nedobrovolným xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx,

x) vraždy, xxxx

x) jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx trestná.

§402

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx apartheid nebo xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx takovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§403

Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx člověka

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokazatelně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podobně xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§404

Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx směřujícímu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka

Kdo veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx x §403 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§405

Popírání, xxxxxxxxxxxxx, schvalování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx popírá, zpochybňuje, xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nacistické, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx lidskosti xxxx válečné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx činy

§405a

Agrese

Kdo x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx akce, x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx čin, xxxxx spočívá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státem proti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx ozbrojené xxxx xxxxxxx státem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§405x vložen xxxxxxx předpisem č. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§406

Příprava xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx útočnou válku, xx xxxxx se xx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx, x tím xxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxx let xxxx výjimečným trestem.

§407

Podněcování xxxxxx války

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx válce, xx xxxxx se xx podílet Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, televizí, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§408

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx útočné xxxxx xxxx xxxxxxx související

a) x vyhlášením válečného xxxxx, hrozí-li, že xxxx Česká republika xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obraně proti xxxxxxxx,

x) s xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vláda Xxxxx republiky.

§409

Xxxxx ohrožující xxx

(1) Xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republice xxxx jinému xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx naváže xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx až xxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§410

Xxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x Xxxxxxxx unii, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxx za xxxxxx xxxxxxx

x) nařídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx boje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx boj xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x způsobech xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx útok xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxx xxxxxxx přehradu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx objekt xxxx xxxxxxx zneužije xxx vojenské účely.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Xxxxxxx krutost

(1) Xxx xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxx, xx xxxxxxxx zachází s xxxxxxxx obyvatelstvem, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx zbraně xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx zajatci, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx pět xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy mezinárodního xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx účinná opatření x xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxx brání, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neutrálního xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxxxx újmu xx zdraví, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§413

Perzekuce xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx apartheid nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx, etnické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, třídní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx terorizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xx války xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx naruší zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,

x) bezdůvodně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx válečných zajatců,

c) xxxxxxxxxx přesídluje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země,

e) xxxxxx xxxx xx službě xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§414

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx bojišti, x místech postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx území

a) xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx cizí xxx, nebo

b) svévolně xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zneužívá,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.

(2) Příprava je xxxxxxx.

§415

Xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx znaků

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků xxxx barev xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zdravotnických institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v konfliktu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2

x) xxxx nebo xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odvetná xxxxxxxx xxxxx válčící xxxxxx xxxx xxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx charakteru.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§416

Zneužití vlajky x xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx stranou x xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Kdo xx války nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

§417

Ublížení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena xxxx průvodu, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§418

Odpovědnost xxxxxxxxxxx

(1) Vojenský nebo xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx čin genocidia (§400), útoku xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxx (§405a), přípravy útočné xxxxx (§406), podněcování xxxxxx války (§407), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx krutosti (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§415), zneužití xxxxxx x xxxxxxx (§416) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nad kterým xxxxxxxxx svou xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx orgánu příslušnému x takovému postihu.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestnost xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x trestní odpovědnosti x trestnosti podřízeného xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxx trestu se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li za xxxxxx xxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; přitom přihlédne xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx činů.

§419x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1).

§419x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx.

2. Zákon č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx mění §203 xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 45/1973 Xx.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 175/1990 Xx., x zákona x. 290/1993 Sb.

6. Zákon č. 175/1990 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 265/2001 Xx.

7. Xxxxx č. 545/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Zákon č. 253/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Zákon č. 92/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx míru, xx xxxxx xxxxxx č. 140/1961 Xx.

22. Xxxxx č. 120/1962 Sb., o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 37/1989 Xx.

23. Zákon č. 482/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x Xxxxx a x změně trestního xxxxxx.

24. Xxxxxxxx xxxxx č. 72/1997 Sb., kterým se xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x jiné prostředky x xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxxx trestního xxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 10/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 192/1988 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, co xx považuje xx xxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Xx.

26. Xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxx, nakažlivé xxxxxxx a škůdce, xx znění nařízení xxxxx x. 40/2002 Xx., x nařízení xxxxx č. 444/2003 Xx.

§421

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010.

Vlček v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxx 27. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odsouzený občanem xxxx xx xxxxx xxxxx má obvyklé xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 18.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §102a xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxx, xxxxx pachatel xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, a jeho xxxxxx nabytými v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxx do majetku xx svěřenském xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 18.3.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx odsouzených k xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx §56 trestního zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. X xxxxxx na xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx typu xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx rozhodnuto přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Čl. III

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §163 zákona x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 40/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

181/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

330/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.12.2011 x xxxxxxxx §351, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

193/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

360/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 8.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

259/2013 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 23.7.2013 xx. xx. Xx. XX 13/12 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.8.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2013 xx. zn. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

141/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 418/2011 Xx., x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx.

x účinností od 1.8.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

86/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 279/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

165/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

150/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x soudnictví xx xxxxxx mládeže x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

163/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

321/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

323/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.10.2016

455/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

55/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.3.2017

58/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

287/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.2.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

a oprava xxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 98/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/36/EU ze xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxxxx obchodování x lidmi, boji xxxxx xxxx a x xxxxxxx obětí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx dětské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití finančního xxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/123/ES xx dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX x znečištění x lodí x x zavedení sankcí xx xxxxxxxxxxx jednání.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, o xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12. xxxxx 2013 x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o boji xxxxx terorismu, kterou xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/EU ze dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx padělání, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1371 ze dne 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx poškozujícím nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.