Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 31.12.2024.


Trestní zákoník
40/2009 Sb.

Konverzní tabulka jednotlivých ustanovení zákona č. 140/1961 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb. »»»

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

Díl 1 - Žádný trestný čin bez zákona

Zákaz retroaktivity §1

Díl 2 - Časová působnost

Trestnost činu a doba jeho spáchání §2

Užití zákona účinného v době rozhodování §3

Díl 3 - Místní působnost

Zásada teritoriality §4

Zásada registrace §5

Zásada personality §6

Zásada ochrany a zásada univerzality §7

Subsidiární zásada univerzality §8

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou §9 §10

Účinky rozsudku cizího státu §11

HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Díl 1 - Základy trestní odpovědnosti

Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe §12

Trestný čin §13

Přečiny a zločiny §14

Díl 2 - Zavinění

Úmysl §15

Nedbalost §16

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující §17

Omyl skutkový §18

Omyl právní §19

Díl 3 - Příprava a pokus trestného činu

Příprava §20

Pokus §21

Díl 4 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

Pachatel §22

Spolupachatel §23

Účastník §24

Věk §25

Nepříčetnost §26

Zmenšená příčetnost §27

HLAVA III - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

Krajní nouze §28

Nutná obrana §29

Svolení poškozeného §30

Přípustné riziko §31

Oprávněné použití zbraně §32

HLAVA IV - ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Díl 1 - Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

Účinná lítost §33

Díl 2 - Promlčení trestní odpovědnosti

Promlčecí doba §34

Vyloučení z promlčení §35

HLAVA V - TRESTNÍ SANKCE

Díl 1 - Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy trestních sankcí §36

Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí §37

Přiměřenost trestních sankcí §38

Díl 2 - Tresty

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání trestů

Stanovení druhu a výměry trestu §39

Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností §40

Polehčující okolnosti §41

Přitěžující okolnosti §42

Úhrnný a souhrnný trest §43

Upuštění od uložení souhrnného trestu §44

Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §45

Oddíl 2 - Upuštění od potrestání

Obecné ustanovení §46

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §47

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §48

Oddíl 3 - Dohled

Pojem a účel dohledu §49

Povinnosti pachatele §50

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka §51

Oddíl 4 - Druhy trestů a výjimečný trest

Druhy trestů §52

Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe §53

Výjimečný trest §54

Oddíl 5 - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Odnětí svobody §55

Výkon trestu odnětí svobody §56

Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu §57 §57a

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §58

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody §59

Domácí vězení §60

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §60a

Náhradní trest odnětí svobody §61

Obecně prospěšné práce §62

Výměra trestu obecně prospěšných prací §63

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost §64

Výkon trestu obecně prospěšných prací §65

Propadnutí majetku §66

Peněžitý trest §67

Výměra peněžitého trestu §68

Výkon peněžitého trestu §69

Propadnutí věci §70

Propadnutí náhradní hodnoty §71

Samostatný trest propadnutí věci §72

Zákaz činnosti §73

Výkon trestu zákazu činnosti §74

Zákaz držení a chovu zvířat §74a

Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat §74b

Zákaz pobytu §75

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §76

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §77

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání §78

Ztráta vojenské hodnosti §79

Vyhoštění §80

Oddíl 6 - Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §81

Zkušební doba, přiměřená omezení §82

Zrušení přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §82a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení §83

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem §84

Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti §85

Zrušení dohledu nebo přiměřených omezení, přiměřených povinností a výchovných opatření §85a

Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem §86

Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení §87

Oddíl 7 - Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody §88

Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění §89

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce §90

Společné ustanovení §91

Oddíl 8 - Započítání vazby a trestu

Započítání vazby a trestu §92

Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině §93

Oddíl 9 - Zánik výkonu trestu

Promlčení výkonu trestu §94

Vyloučení z promlčení §95

Díl 3 - Ochranná opatření

Oddíl 1 - Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření

Zásada přiměřenosti §96

Ukládání ochranných opatření §97

Oddíl 2 - Ochranná opatření a jejich ukládání

Druhy ochranných opatření §98

Ochranné léčení §99

Zabezpečovací detence §100

Zabrání věci §101

Zabrání náhradní hodnoty §102

Zabrání části majetku §102a

Zabrání spisů a zařízení §103

Účinek zabrání §104

HLAVA VI - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Podmínky zahlazení odsouzení §105

Účinky zahlazení §106

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH

Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §107

Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny §108

Mladiství §109

HLAVA VIII - VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Trestní zákon §110

K pojmu trestného činu §111

Opomenutí §112

K pojmu pachatele §113

Konkrétní a speciální subjekt §114

Svémocné vzdálení §115

Pokračování v trestném činu §116

Veřejné spáchání trestného činu §117

Spáchání trestného činu se zbraní §118

Spáchání trestného činu násilím §119

Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení §120

Vloupání §121

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví §122

Duševní porucha §123

Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti §124

Osoba blízká §125

Dítě §126

Úřední osoba §127

Státní zástupce §127a

Insolvenční správce a insolvenční řízení §128

Organizovaná zločinecká skupina §129

Teroristická skupina §129a

Návyková látka §130

Veřejná listina §131

Obecně prospěšné zařízení §132

Obydlí §133

Věc §134

Věc náležející pachateli §135

Nástroj trestné činnosti §135a

Výnos z trestné činnosti §135b

Spisy §136

Počítačový systém §136a

Stanovení výše škody §137

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci §138

Počítání času §139

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti životu

Vražda §140

Zabití §141

Vražda novorozeného dítěte matkou §142

Usmrcení z nedbalosti §143

Účast na sebevraždě §144

Díl 2 - Trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví §145

Ublížení na zdraví §146

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky §146a

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147

Ublížení na zdraví z nedbalosti §148

Díl 3 - Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §149

Neposkytnutí pomoci §150

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku §151

Šíření nakažlivé lidské nemoci §152

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti §153

Společné ustanovení §154

Ohrožení pohlavní nemocí §155

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty §156

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti §157

Rvačka §158

Díl 4 - Trestné činy proti těhotenství ženy

Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy §159

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy §160

Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství §161

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství §162

Společné ustanovení §163

Díl 5 - Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §164

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §165

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu §166

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §167

HLAVA II - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

Díl 1 - Trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi §168

Svěření dítěte do moci jiného §169

Zbavení osobní svobody §170

Omezování osobní svobody §171

Zavlečení §172

Loupež §173

Braní rukojmí §174

Vydírání §175

Omezování svobody vyznání §176

Útisk §177

Porušování domovní svobody §178

Porušování svobody sdružování a shromažďování §179

Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Neoprávněné nakládání s osobními údaji §180

Poškození cizích práv §181

Porušení tajemství dopravovaných zpráv §182

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí §183

Pomluva §184

HLAVA III - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

Znásilnění §185

Sexuální nátlak §186

Pohlavní zneužití §187

Soulož mezi příbuznými §188

Kuplířství §189

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí §190

Šíření pornografie §191

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií §192

Zneužití dítěte k výrobě pornografie §193

Účast na pornografickém představení §193a

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem §193b

HLAVA IV - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM

Dvojí manželství §194

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby §195

Zanedbání povinné výživy §196

Zvláštní ustanovení o trestání §196a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §197

Týrání svěřené osoby §198

Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199

Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou §200

Ohrožování výchovy dítěte §201

Svádění k pohlavnímu styku §202

Beztrestnost dítěte §203

Podání alkoholu dítěti §204

HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

Krádež §205

Zpronevěra §206

Neoprávněné užívání cizí věci §207

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §208

Podvod §209

Pojistný podvod §210

Úvěrový podvod §211

Dotační podvod §212

Provozování nepoctivých her a sázek §213 §214 §215

Legalizace výnosů z trestné činnosti §216

Zvláštní ustanovení o trestání §216a

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti §217

Společné ustanovení §217a

Lichva §218

Zatajení věci §219

Porušení povinnosti při správě cizího majetku §220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti §221

Poškození věřitele §222

Zvýhodnění věřitele §223

Způsobení úpadku §224

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení §225

Pletichy v insolvenčním řízení §226

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227

Poškození cizí věci §228

Zneužívání vlastnictví §229

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací §230

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat §231

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti §232

HLAVA VI - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Padělání a pozměnění peněz §233

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku §234

Udávání padělaných a pozměněných peněz §235

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku §236

Neoprávněná výroba peněz §237

Společné ustanovení §238

Ohrožování oběhu tuzemských peněz §239

Díl 2 - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §240

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby §241

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §242

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §243

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží §244

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §245

Padělání a pozměnění známek §246

Ohrožení devizového hospodářství §247

Díl 3 - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže §248

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §248a

Neoprávněné vydání cenného papíru §249

Manipulace s kurzem investičních nástrojů §250

Neoprávněné podnikání §251

Neoprávněné provozování hazardní hry §252

Poškozování spotřebitele §253

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §254

Zneužití informace v obchodním styku §255

Zneužití postavení v obchodním styku §255a

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě §256

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži §257

Pletichy při veřejné dražbě §258

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy §259

Poškození finančních zájmů Evropské unie §260

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §261

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití §262

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití §263

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití §264

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence §265

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem §266

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem §267

Díl 4 - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením §268

Porušení chráněných průmyslových práv §269

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §270

Padělání a napodobení díla výtvarného umění §271

HLAVA VII - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Díl 1 - Trestné činy obecně ohrožující

Obecné ohrožení §272

Obecné ohrožení z nedbalosti §273

Ohrožení pod vlivem návykové látky §274

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §275

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení §276

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti §277

Poškození geodetického bodu §278

Nedovolené ozbrojování §279

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §280

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky §281

Vysoce nebezpečná látka §281a

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu §282

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy §283

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu §284

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku §285

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu §286

Šíření toxikomanie §287

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem §288

Společné ustanovení §289

Díl 2 - Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou §290

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla §291

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §292

HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Poškození a ohrožení životního prostředí §293

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti §294

Poškození vodního zdroje §294a

Poškození lesa §295

Společné ustanovení §296

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek §297

Neoprávněné nakládání s odpady §298

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu §298a

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti §300

Poškození chráněných částí přírody §301

Týrání zvířat §302

Chov zvířat v nevhodných podmínkách §302a

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti §303

Pytláctví §304

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat §305

Šíření nakažlivé nemoci zvířat §306

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin §307

Společné ustanovení §308

HLAVA IX - TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Díl 1 - Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vlastizrada §309

Rozvracení republiky §310

Teroristický útok §311

Teror §312

Účast na teroristické skupině §312a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §312b

Beztrestnost agenta §312c

Financování terorismu §312d

Podpora a propagace terorismu §312e

Vyhrožování teroristickým trestným činem §312f

Společné ustanovení §313

Sabotáž §314

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace §315

Díl 2 - Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Vyzvědačství §316

Ohrožení utajované informace §317

Ohrožení utajované informace z nedbalosti §318

Díl 3 - Trestné činy proti obraně státu

Spolupráce s nepřítelem §319

Válečná zrada §320

Služba v cizích ozbrojených silách §321

Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu §321a

Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu §322

HLAVA X - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Díl 1 - Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Násilí proti orgánu veřejné moci §323

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci §324

Násilí proti úřední osobě §325

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu §326

Společné ustanovení §327

Přisvojení pravomoci úřadu §328

Díl 2 - Trestné činy úředních osob

Zneužití pravomoci úřední osoby §329

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti §330

Díl 3 - Úplatkářství

Přijetí úplatku §331

Podplacení §332

Nepřímé úplatkářství §333

Společné ustanovení §334

Díl 4 - Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Zasahování do nezávislosti soudu §335

Pohrdání soudem §336

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §337

Osvobození vězně §338

Násilné překročení státní hranice §339

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §340

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §341

Společné ustanovení §341a

Neoprávněné zaměstnávání cizinců §342

Porušení předpisů o mezinárodních letech §343

Vzpoura vězňů §344

Křivé obvinění §345

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §346

Křivé tlumočení §347

Maření spravedlnosti §347a

Padělání a pozměnění veřejné listiny §348

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka §349

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu §350

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda §351

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §352

Nebezpečné vyhrožování §353

Nebezpečné pronásledování §354

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob §355

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §356

Díl 6 - Jiná rušení veřejného pořádku

Šíření poplašné zprávy §357

Výtržnictví §358

Hanobení lidských ostatků §359

Opilství §360

Díl 7 - Organizovaná zločinecká skupina

Účast na organizované zločinecké skupině §361

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §362

Beztrestnost agenta §363

Díl 8 - Některé další formy trestné součinnosti

Podněcování k trestnému činu §364

Schvalování trestného činu §365

Nadržování §366

Nepřekažení trestného činu §367

Neoznámení trestného činu §368

HLAVA XI - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

Maření způsobilosti k službě §369

Neplnění odvodní povinnosti §370

Obcházení branné povinnosti §371

Nenastoupení služby v ozbrojených silách §372

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách §373

Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti §374

HLAVA XII - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Neuposlechnutí rozkazu §375

Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti §376

Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §377

Urážka mezi vojáky §378

Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí §379

Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí §380

Násilí vůči nadřízenému §381

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti §382

Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností §383

Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Vyhýbání se výkonu služby §384

Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti §385

Zběhnutí §386

Svémocné odloučení §387

Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby §388

Porušení povinnosti strážní služby §389

Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby §390

Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou §391

Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

Ohrožování morálního stavu vojáků §392

Porušení služební povinnosti vojáka §393

Zbabělost před nepřítelem §394

Nesplnění bojového úkolu §395

Opuštění vojenského materiálu §396

Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli §397

Díl 5 - Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru §398

Společné ustanovení §399

HLAVA XIII - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1 - Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §400

Útok proti lidskosti §401

Apartheid a diskriminace skupiny lidí §402

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403

Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka §403a

Zvláštní ustanovení o beztrestnosti §403b

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka §404

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia §405

Díl 2 - Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

Agrese §405a

Příprava útočné války §406

Podněcování útočné války §407

Společné ustanovení §408

Styky ohrožující mír §409

Porušení mezinárodních sankcí §410

Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §411

Válečná krutost §412

Perzekuce obyvatelstva §413

Plenění v prostoru válečných operací §414

Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků §415

Zneužití vlajky a příměří §416

Ublížení parlamentáři §417

Díl 3 - Společné ustanovení

Odpovědnost nadřízeného §418

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §419

Implementace práva Evropské unie §419a

Zrušovací ustanovení §420

Účinnost §421

č. 357/2011 Sb. - Čl. IX

č. 323/2016 Sb. - Čl. IV

č. 55/2017 Sb. - Čl. II

č. 58/2017 Sb. - Čl. II

č. 287/2018 Sb. - Čl. III

č. 333/2020 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 259/2013 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 312/2020 Sb., č. 206/2021 Sb.

INFORMACE

40
XXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2009
xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX TRESTNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx pozdějšího xxxxxx xx posuzuje jen xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx, který xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx čin xxxxxxx.

(3) Xxx pozdějších změnách xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž je xxx spáchán, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nastat.

§3

Xxxxx xxxxxx účinného x době rozhodování

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx rozhoduje.

(2) X xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, kdy xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx působnost

§4

Zásada xxxxxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost xxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx jejím xxxxx.

(2) Xxxxxxx čin se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx tu pachatel xxxxx chráněný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měl-li xx alespoň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastat, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx účastník na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx čin xxxxxxxxx x xxxxxx trestný.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, který byl xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrovány x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x 3.

§6

Zásada xxxxxxxxxxx

Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx občan Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt.

§7

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), padělání x xxxxxxxxx peněz (§233), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§236), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), teroru (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx (§323), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (§325), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx listiny (§348), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414), zneužití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§415), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§416) a ublížení xxxxxxxxxxxx (§417) x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx cizí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx spáchán x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx v xxxxx spáchání xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádné trestní xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx univerzality

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxx xxxx spáchaného x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, x tehdy, xxxxxxxx

x) xxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx,

x) pachatel xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydán xxxx xxxxxx k trestnímu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxx x

x) xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx subjekt, který xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o provedení xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pachateli xxxx nelze uložit xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx stanoví zákon xxxxx, xx xxxxx xxxxx byl trestný xxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx §4 xx 8 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§11

Účinky rozsudku xxxxxx xxxxx

(1) Trestní xxxxxxxx xxxxxx státu nemůže xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xx mít xxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx něco xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestněprávní xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxx uplatňovat xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nepostačuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx protiprávní xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxx x xxxxxxx zákoně.

(2) X trestní odpovědnosti xx xxxxxxx xxx xx xxxxx úmyslného xxxxxxxx, nestanoví-li trestní xxxxx výslovně, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx a zločiny

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx x zločiny.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činy x xx úmyslné xxxxxxx xxxx, na xxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xx xxxx let.

(3) Xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxxx trestné činy, xx xxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx deset xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§15

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný takovým xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx s tím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxx takovým zákonem, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxx, ač o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx opatrnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Zavinění x okolnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x těžší xxxxxxxx, x tehdy, zavinil-li xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vyjímaje případy, xx trestní xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x jinou xxxxxxxxxx, i xxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxx, xx x ní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx x mohl, vyjímaje xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje, aby x ní pachatel xxxxx.

§18

Omyl xxxxxxxx

(1) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx mylně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx-xx o trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx činu mylně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Kdo xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx, xx xxxx čin xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxxx xxx pachatele ze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činu

§20

Příprava

(1) Xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx spáchání xxxxxx závažného xxxxxxx (§14 xxxx. 3), xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxx xxxx pomoci k xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu.

(2) Příprava xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němuž xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx k xxxxxx závažnému xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx upustil xx xxxxxxx xxxxxxx směřujícího x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx x přípravě x zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jednal, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx k činu xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dokonaný xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

§21

Pokus

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx x jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx trestný čin xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pokus xxxxxxxxx činu je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx trestného činu xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx upustil xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx nebezpečí, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx odstraněno; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx na xxxx xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pokus xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx čin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx přes xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx, spolupachatel x xxxxxxxx trestného xxxx

§22

Xxxxxxxx

(1) Pachatelem xxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx x ten, xxx k xxxxxxxxx xxxx užil jiné xxxxx, xxxxx není xxxxxxx odpovědná xxx xxxxxxxxxx věku, nepříčetnost, xxxx, xxxxx xxxxx, xx jednala v xxxxx xxxxxx, krajní xxxxx či xx xxxx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxxxx, xxxxx sama xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pachatelem xxxxxxxxx xxxx xx i xxx, kdo k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem; x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxx

Xxx-xx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx dvou xxxx xxxx osob, xxxxxxxx xxxxx z nich, xxxx xx xxxxxxx xxx spáchala xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§24

Účastník

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudil v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx činu, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníka xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xx xxxxxxx účastenství xx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podniknutého účastenství, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, voják může xxxxx toho učinit xxxxxxxx nadřízenému.

(4) Je-li xx xxxx zúčastněno xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§25

Xxx

Xxx v době xxxxxxxx xxxx nedovršil xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxx trestně xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxx spáchání xxxx xxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ovládat xxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

OKOLNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

§28

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx někdo odvrací xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx xxx ten, xxxxx hrozil, xxxxx xxx ten, komu xxxxxxxxx hrozilo, povinen xx xxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx trestným činem.

(2) Xxxxx x nutnou xxxxxx, xxxx-xx obrana xxxxx zjevně nepřiměřená xxxxxxx xxxxx.

§30

Svolení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž xxxx osoba může xxx xxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx dáno xxxxxx xxxx současně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, určitě, vážně x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xx pachatel xxxxxxxxxx, xxxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

(3) S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxx v xxxxxxx x právním xxxxx x xxxxxxxx lékařské xxxx x xxxxx, xxxxx xx svolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx nespáchá, xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx poznání x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x rámci svého xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx riziko, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxx xxx xxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxx xxxxxxxx, k xxxxx směřuje, xxxxx xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx lidskosti xxxx se xxxxx xxxxxx mravům.

§32

Oprávněné xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

XXXXX XX

XXXXX TRESTNÍ XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lítostí

§33

Účinná xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxx (§150), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx (§151), xxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx (§152), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxxxx (§153), ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými předměty (§156), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potravinami x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§157), xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx (§169), zavlečení (§172), braní xxxxxxx (§174), opuštění xxxxxx xxxx svěřené xxxxx (§195), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§220), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§221), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§225), porušení xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx povinné xxxxxx (§240), xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx v daňovém xxxxxx (§243), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx a technologií xxxxxxx užití (§262), xxxxxxxx povinností při xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx materiálem (§266), obecného ohrožení (§272), xxxxxxxx ohrožení x xxxxxxxxxx (§273), xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx (§275), xxxxxxxxx a ohrožení xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx (§276), xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§277), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§278), xxxxxxxxxxxx ozbrojování (§279), xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (§293), xxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§294), xxxxxxxxx xxxx (§295), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (§298), neoprávněného xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucími xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§300), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§306), xxxxxx nakažlivé nemoci x škůdce užitkových xxxxxxx (§307), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx republiky (§310), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§311), xxxxxx (§312), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§315), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx (§318), časti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ozbrojeném xxxxxxxxx (§321a), xxxxxxx xxxxx (§344), křivého xxxxxxxx (§345), xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§346), xxxxxxx tlumočení (§347), xxxxxx spravedlnosti (§347a), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§357), nepřekažení xxxxxxxxx xxxx (§367), neoznámení xxxxxxxxx xxxx (§368) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, jež xxxx

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx, za který xxxxxxx xxxxx dovoluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x trestný xxx xxxxxxxx při vypracování xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx deset let,

c) xxxxx let, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxx let,

d) xxx xxx, činí-li xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxx xxxx,

x) xxx léta u xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx znakem xxxxxx xxxxx u xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastníkovi xxxxxx běžet promlčecí xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxx pachatele.

(3) Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postavit xxxx soud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx sterilizaci (§145), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx souhlasu těhotné xxxx (§159), xxxxxxxxxxx x xxxxx (§168), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx donucení xxxxxx x xxxxxx (§172), xxxxxxxx (§175) xxxx xxxxxx (§177) xxxxxxxxxx xx xxxxxx donucení xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx směřujícího k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví spočívajícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx v sexuální xxxxxxx anebo trestného xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx styku (§202) xxxx mladší osmnácti xxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání,

e) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě §8 xxxx. 1,

f) doba xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx odvolání xxxx xx pozbytí xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, po xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních,

h) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Promlčecí xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx trestný xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, jakož i xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx příkazu x xxxxxxx, xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) spáchal-li xxxxxxxx x promlčecí xxxx trestný xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby nezaniká xxxxxxx odpovědnost

a) xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§403), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx směřujícímu k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx člověka (§404), xxxxxxxx, zpochybňování, schvalování x xxxxxxxxxxxxxxx genocidia (§405), a to x pokud xxxx x xxxxxxxxx spáchány xxxx, které by xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx činy vlastizrady (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) x xxxxxx (§312), xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zločin xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x době od 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravomocnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx spáchány veřejnými xxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pronásledováním jednotlivce xxxx skupiny xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX SANKCE

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx

§36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx sankcemi xxxx tresty a xxxxxxxx opatření.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx trestních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nelze uložit xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Přiměřenost xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ukládat x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx postačí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pachatele xxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pachatele xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i k xxxxxx chráněným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxx

Xxxxx 1

Obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§39

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx trestu

(1) Při xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx přihlédne x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x osobním, rodinným, xxxxxxxxxx a jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x x jeho dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx přihlédne x xxxxxxx pachatele xx xxxx, xxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx sjednal xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vinu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxx spolupracující obviněný, xxx x xxxx, xxx významným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, ve xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx život xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx určovány zejména xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx činem xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, okolnostmi, xx xxxxxxx byl čin xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx cílem.

(3) Xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§41 x 42), k xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx trestního xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx složitosti xxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu, při xxxxxxxxx druhu trestu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak, xxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by spolu x xxxxx nevykonanými xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X okolnosti, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu, včetně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší trestní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx přitěžující xx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx nevěděl, xx o xx xxxxxxxx k okolnostem x k svým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx zákon xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx věděl.

(7) Xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx výměry xxxxxxxxx soud

a) u xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přispělo ke xxxxxxxx trestného xxxx,

x) x organizátora, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxx závažnému xxxxxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx činu xxx x tomu, xx jaké xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx které k xxxx xxxxxxxx nedošlo.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xx získat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přihlédne x xxxx soud xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx nevylučují xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx (§66 xx 72), a to xxxx xxxxx samostatný xxxx vedle jiného xxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxx uložení peněžitého xxxxxx (§67 xx 69).

§40

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x xx ani x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxx, přihlédne xxxx x xxxx xxxxxxxxx při stanovení xxxxx trestu a xxxx výměry.

(2) Xx-xx xxxx za xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§99) dosáhnout xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kratšího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §58 xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx životních zkušeností,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sám xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx splněny podmínky xxxxx obrany xxxx xxxxxx nouze, anebo xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx škodu nebo xxxx menší škodlivý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu xxxx dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu,

k) svůj xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx úřadům,

l) se x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) přispěl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx litoval, xxxx

x) xxxx xxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxx x přitěžující okolnosti xxxxxxxxx zejména x xxxx, xx pachatel

a) xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx uvážení,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, z xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, náboženské, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, se zvláštní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxx nouze, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) spáchal trestný xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetku,

h) xxxxxxx xxxxxxx xxx vůči xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx jim xxxxx, xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx úkor bezdůvodně xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxx trestnému, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trestný xxx xx krizové situace, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx události vážně xxxxxxxxxx život, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxxx xx území, xx xxxx je xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx evakuace,

k) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxx, na xxxx věcech xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx delší xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx,

x) spáchal xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

q) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx povahy předchozího xxxxxxxxx nepokládat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx dotčen, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, okolnosti, xx xxxxxxx byl xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, míru xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jejím xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx za dva xxxx více trestných xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx trestný; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx pachateli xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx trestní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zvyšuje x jednu xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x při ukládání xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx nesmí převyšovat xxxxxx xxx. Vedle xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx úhrnného xxxxxx uložit x xxxx druh trestu, xxxxxxxx xxxx uložení xx xxxx odůvodněno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx některý x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx samostatný.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, když odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, než byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odsuzující rozsudek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Spolu x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx zruší xxxxx x trestu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx došlo xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx mírnější xxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxx vyslovit xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx ztráty vojenské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí x xxxxxxxx, xxxxxx bylo xx xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dohledem, jakož x xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx se xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§44

Upuštění xx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 2, má-li xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§116), za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odsouzen xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, celý xxxxx o trestu, xxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx mají x uvedeném výroku x xxxx svůj xxxxxxx, a xxxxx xxx vázanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxx pokračujícím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nového xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x ním v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx dřívějším, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx x vině xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxxxxx xxxx propadnutí xxxx, jestliže xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx rozsudkem dřívějším.

(2) Xxxxxxxxxx §43 a 44 se obdobně xxxxx x xxxxxxx, xxx xx současně xxxxxxx xxxxx xx xxxx trestných xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přečin, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účinnou xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, že xxx xxxxx projednání xxxx postačí k xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx společnosti.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolupracující obviněný, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §178a xxxx. 1 x 2 trestního xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx úplnou a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx přispět x objasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označeného xxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněný xxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx závažnější xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se podílel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx přispěl, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§59).

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxx, na xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Upustil-li xxxx od potrestání, xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx detence

(1) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x soud xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxx (§99), xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxx návykové látky.

(2) Xxxx může upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, x xxxxx přitom xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx léčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx duševní poruchy x možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlo x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx za to, xx xxxxxxxxxxxxx detence (§100), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx společnosti lépe xxx xxxxx.

§48

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx s dohledem

(1) Xx podmínek xxxxxxxxx x §46 odst. 1, 2 xxxx 3 může soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx pachatelem, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném upuštění xx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx dobu xx xx jeden xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§49 xx 51).

(3) Xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx uloží, aby xxxxx svých sil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemajetkovou xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x převýchovy,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx psychologického xxxxxxxxxxx,

x) zdržet se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx společenských xxxx x xxxxx x xxxxxxxx osobami,

f) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahů xx práv nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob,

g) xxxxxx xx xxxxxxxxxx her, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dlužné xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxx působení rodiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložit, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xxx xxxxxxx x výchovných opatření xxxxxxxxx x zákoně x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mladistvé.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolovat xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zkušební xxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební době xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xxxxxxx xxxx, že xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx.

(8) Neučinil-li xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx xx tom xxx pachatel, od xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, vinu, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xx jehož potrestání xxxx podmíněně upuštěno, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx

§49

Xxxxx a xxxx dohledu

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vedení x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx zajistit, aby x budoucnu vedl xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx dohled, xx xxxxxxx

x) spolupracovat x probačním úředníkem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx probační xxxx dohledu,

b) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtách, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důležitých xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkovi xxxxx do xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx.

§51

Povinnosti a oprávnění xxxxxxxxxx úředníka

Probační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx nápomocen x xxxx záležitostech x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předseda xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx službě a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu a x tomu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen probační xxxx xxxxxxxxxx aktualizovat x přihlédnutím x xxxxxxxxx dohledu a x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx poměrům xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§52

Xxxxx xxxxxx

(1) Xx spáchané xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx tresty

a) xxxxxx svobody,

b) domácí xxxxxx,

x) obecně xxxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí majetku,

e) xxxxxxxx trest,

f) xxxxxxxxxx xxxx,

x) zákaz xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání,

l) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx trestní zákon xxxxx,

x) nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx výjimečný trest (§54).

§53

Xxxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx několik xxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx trestů xxxxx xxxx. Vedle xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx trestný xxx, xxx xxxxxx x xxxx tresty xxxxxxx x §52. Xxxxx xxxx xxxxxx domácí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxx, peněžitý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákaz xxxxxx vedle vyhoštění.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, peněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Výjimečným xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nad dvacet xx xx třiceti xxx, jednak trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uložen xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx uložit pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xx velmi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je obzvláště xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na doživotí xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3, xxxx který xxx xxxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 odst. 3, xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 3, xxxxxx (§312), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx podle §411 xxxx. 3, válečné xxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §413 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx xxxxx §415 odst. 3 zavinil xxxxxxx xxxx xxxxxx člověka, x to za xxxxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zločin xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx následku x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí, může xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx trestů

§55

Odnětí xxxxxxx

(1) Nepodmíněný trest xxxxxx svobody se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, jestliže xxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx (§59), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§108) xxxx o xxxxxxxxx xxxxx (§54).

(2) Xx trestné xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, že xx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxx x xxxx, xxx pachatel xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx čin zanedbání xxxxxxx xxxxxx podle §196 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx takového trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vykonává xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx věznicích.

§56

Xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do věznice

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx výjimečný xxxxx (§54), kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx spáchaný ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§108), xxxxxxx xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx x x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx věznice xxxxxx xxxx, než xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 zařazen, má-li xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na stupeň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xx něj, aby xxxx xxxxx xxxxx, x jiném typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody může xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věznice s xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx, odůvodňují xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(3) X přeřazení xxxxxxxxxxx xx věznice xx xxxxxxxx ostrahou může xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně porušil xxxxxxxxx pořádek xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx pravomocně uznán xxxxxx trestným xxxxx, xxxxx spáchal xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Z xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tohoto trestu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, před výkonem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věznici se xxxxxxxx ostrahou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ostrahou nejdříve xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xxxx xxx odsouzený xxxxxxxx xx po xxxxxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§57x

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2021 Sb.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxxx za to, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx bylo pro xxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx x trestem kratšího xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxx stanovené.

(2) Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx spáchané xxxxxxx činnosti lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxxx trestnému činu, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se o xxx pokusil, nebo

b) xxxxxxxxx svoji vinu.

(3) Xxx-xx mít xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx trvání, může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx též tehdy, xx-xx ukládán xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx alespoň dvanáct xxx,

x) xxx xxx xxxx, xxxx-xx dolní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx let,

c) xxx xxxxx rok, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx pět let.

(5) Xxxx sníží xxxxx xxxxxx svobody pod xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxx pachateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §178a odst. 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tak v xxxxxx před xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny; xxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx objasnění xxxxxxx, xxxx význam xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, osobu xxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx zda x xxxxx xxxxxxxx xx podílel na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx není xxxxx.

(6) Soud může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xx xxxxxxxx x trestnému xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxx za pomoc x xxxxxxxxx činu x xx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pomoci xx to, že xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trvání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx hranici trestní xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jednal x xxxxxxx omylu, xxx mohl xx xxxxxx omylu xxxxxxxxx (§19 odst. 2), xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx útok xxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28) xxxx xxxxx xxxxxx (§29), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxx xxxx xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx svobody

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závažný xxxxxx (§14 xxxx. 3), xx již xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažného zločinu xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo možnost xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx může xx zvýšení podle xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx let. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody xxx xxxxxx až do xxxxxxx let xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx let.

§60

Xxxxxx vězení

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxxxx xxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xxxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx to, xx postačí xxxxxxx xxxxxx trestu, a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx slib, že xx xx stanovené xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx samostatný xxxxx xxxx xxx xxxxx domácího vězení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Trest domácího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx v xxx xxxxxxxx důvody, zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdržovat x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x pracovních dnech, xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx době x x času xxxxxxxxxx x cestě do xxxxxxxxxx, k péči x xxxxxxxxx xxxx x k vyřizování xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzeného x xxxx rodiny xx xxxxxxxxx postihl xx svobodě. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bohoslužeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxx nad pachatelem xx xxxx xxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §49 xx 51.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx pachateli xx xxxx výkonu xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xxx uloží, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx xxxxxxxx činem.

(7) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to samostatně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 odst. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx opatření uvedených x zákoně x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek stanovených xxx xxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx

Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxxxx vězení, vede xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx zrušit uložený xxxxxx, pokud xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx nejdříve po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu domácího xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx měsících xxxxxx xxxxxx trestu.

§60a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

§61

Náhradní xxxxx odnětí xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx vyhýbal xxxxxxx xxxxxx tohoto trestu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sjednané podmínky xxxx xxxxxx, zaviněně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nevedl xxxxx xxxxx, náhradní xxxxx xxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx; náhradní xxxxx xxxxxx svobody nesmí xxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx x výkonu náhradního xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxx výkonu.

(2) Xxxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu domácího xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v platnosti, x když odsouzený xxxxxx příčinu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x

x) stanovit xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dobu xxxxxx tohoto xxxxxx xx x xxxxx xxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxx trestu xxxxxxxxxx x §60 xxxx. 1,

x) stanovit odsouzenému xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx neuložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 7, je-li ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxx §49 xx 51.

§62

Xxxxxx prospěšné práce

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xx přečin; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx trest obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v době xxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx §65 odst. 3.

(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, školstvím, ochranou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální, charitativní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výdělečným xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx soud uložit xx xxxxxx od 50 xx 300 xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 odst. 4 směřující k xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; zpravidla xx xxx xxxxx, xxx podle svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 4, xxx xxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací

(1) Obecně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx x bezplatně xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx stanoveného jako xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx ve xxxxx nebo vykonával xxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx uložen trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx prokázal polepšení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přiměřenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx život x xxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí šesti xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pachatel x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, vyhýbá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx, x xx x během xxxx xxxxxxxxx pro jeho xxxxx, trest obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxx xxxxxx; přitom xxxxx x xxx započatá xxxxxx nevykonaného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítá xx xxxxx den xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx může xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x platnosti xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příčinu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 odst. 4, xxxx

x) stanovit odsouzenému xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx §63 odst. 3, xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých.

Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(5) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vykonán xxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx zákon uložení xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx dovoluje; xxxx xxxxxxxxxx trest xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku uložen, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx trestného činu x k xxxxx x xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx část, xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx věci, xxxxx xx nezbytně xxxxx x uspokojení životních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x jejichž xxxxxx nebo xxxxxxx xx odsouzený xxxxx xxxxxx xxxxxxx pečovat.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxx manželů.

(5) Propadlý xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx trest

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získal xxxx xx snažil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx podmínek odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxx peněžitý xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

b) xx ukládá xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přečinu x xxxxx a xxxxxxx pachatele nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neukládá.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx spáchaného trestného xxxx x xxxxx x poměrům pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx třeba.

§68

Xxxxxx peněžitého trestu

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 20 a xxxxxxx 730 xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx činí xxxxxxx 100 Kč x xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx denních sazeb xxxxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestem xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxx denní sazby xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxx se zřetelem x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vychází xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx průměrně xx xxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx x výnosy x xxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx odhadem xxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx denních xxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx a majetkovým xxxxxxx pachatele může xxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadá, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxx.

(6) Peněžitý xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx zřejmé, xx xx xxx xxxxxxxxx.

§69

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx soudu nebo xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx by xxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxx zmařeno xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, přemění xxxx xxxxxxxx trest xxxx xxxx zbytek x xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx počítá xx xxx xxx xxxxxx svobody.

(3) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx trestný xxx xxx zvlášť xxxxxxx zločin, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jakmile xxx xxxxx vykonán xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci,

a) xxxxx xx nástrojem trestné xxxxxxxx, xxxx

x) která xx zprostředkovaným výnosem x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostřední výnos x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, jen xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx pachatel x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxx uvedenou v xxxxxxxx 2, xx xxxxxx x xxx xx možno xxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx trest.

(5) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnuje x xxxxx xxxxxx dispozic xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx. Zástavní práva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx pachatel xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §70, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxx znehodnotí, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx spotřebuje, nebo xxxxx xxxx propadnutí xxxxx, může mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě takové xxxx. Hodnotu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx xxxx stanovit xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo znaleckého xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, může soud xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §70.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx státu. Zástavní xxxxx x propadlé xxxxxxxx hodnotě nezanikají.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx

Xxxxx propadnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx třeba.

§73

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx v xxxxxxx, xx trestní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx.

(3) Pachateli, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx").

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx

(1) Do xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx nezapočítává xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§74x

Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat xx xx deset xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x zvíře.

(2) Xxxxx xxxxxx držení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatný xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx zákazu držení x chovu xxxxxx xxxxxxx v tom, xx se xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§74x

Xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx x chovu xxxxxx

(1) Do xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx xxxx, xx xxxxxx pachatel xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, držet nebo xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx nemohl xxxxx xxxx xxxxxx anebo x ně xxxxxxx, xxxxxxx se k xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

(2) Xxx-xx xxxxx zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx vykonán, hledí xx na pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx až xxxxx let xx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx na dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx, rodiny, zdraví, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx.

(2) Trest xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby nepřevyšuje xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx povinnosti uvedené x §48 odst. 4 směřující x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx nahradil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx využití výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx povinností uvedených x §48 xxxx. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(5) Xx doby xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxx soud xx po výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx odsouzený, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx pobytu, xxxx po xxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prokázal xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxx xxx očekávat, xx povede xxxxx xxxxx i bez xxxx; toto rozhodnutí xxxx soud učinit xxxxxxxx xx výkonu xxxxx třetiny uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx měsících xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx odsouzený xxxxx xx dobu výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx určitém xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx záležitosti xx třeba xxxxxxxx.

§76

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x návštěvou xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx trest může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx sportovních, kulturních x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xxxxxxx spolupracovat x probačním xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx za potřebné, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pokynů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konáním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§78

Ztráta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznamenání, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin spáchaný xx zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx.

(2) Ztráta xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tom, xx odsouzený ztrácí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxx vojenské hodnosti

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odsuzuje-li pachatele xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodmíněnému trestu xxxxxx svobody nejméně xx xxx léta.

(2) Xxxx může uložit xxxxx xxxxx též xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx x povaze spáchaného xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ozbrojených silách.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§80

Vyhoštění

(1) Soud může xxxxxx pachateli, xxxxx xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx lidí xxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxx zájem; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx není xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx obecného xxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx zjistit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxx důsledkem xx byl xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, xxxxxxxxxxx k etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jinému xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu zacházení xxxxx xxxxxx,

x) pachatel xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx x xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neshledá-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x v posledních 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx dítě, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, ledaže xx vyhoštění xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu odnětí xxxxxxx

§81

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx léta, jestliže xxxxxxxx x osobě x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x x okolnostem xxxxxxx xx důvodně za xx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx, není xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu.

§82

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx dobu xx xxxxx xxx xx xxx xxx, nikoliv xxxx xx dobu xxxxxx, xxx xx xxxxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zdržoval ve xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxx přesáhnout jeden xxx, a xx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti uvedené x §48 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx též uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx odčinil nemajetkovou xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx soud v xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx nebo do xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; uloží-li xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx časovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx trvání xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx odsouzený tuto xxxxxxxxx xxxxx vykonával.

§82x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření

Jestliže podmíněně xxxxxxxxx vede xxxxx xxxxx a plněním xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxx lze očekávat, xx povede řádný xxxxx x bez xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nedotčena.

§82a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§83

Rozhodnutí x podmíněném xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedl ve xxxxxxxx době řádný xxxxx x vyhověl xxxxxxxx podmínkám, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení x xxxxxxxxx, x xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx překročit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené x §82 xxxx. 1,

c) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 4, xx-xx xx věku xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxx §82 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx na tom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx trest vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem

Je-li třeba xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnout mu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x §81 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx nepřevyšujícího xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx užije xxxxxxx ustanovení §49 xx 51.

§85

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xx jeden xxx až xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx odsouzení s xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x určeném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxx x určeném xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, x xx x x xxxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx doby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterým xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §48 odst. 4 xxxxxxxxx k xxxx, aby vedl xxxxx život; zpravidla xx xxx uloží, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx vydal bezdůvodné xxxxxxxxx získané trestným xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx soud v xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též některá x výchovných xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§85x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výchovných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx, vede xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povede řádný xxxxx i bez xxxx, xxxxx může xxxxxx uložený xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx učinit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§86

Xxxxxxxxxx o podmíněném xxxxxxxxx x dohledem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx něhož xxx xxxxxxxx dohled, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx doby, že xx trest vykoná. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, x

x) xxxxxxxx nad odsouzeným xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prodloužit zkušební xxxx, ne xxxx x více xxx xxx xxxx, přičemž xxxxx překročit horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 4, xx-xx xx xxxx blízkém věku xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zároveň x způsobu xxxxxx xxxxxx.

§87

Obdobné užití xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx podmíněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 x xx zápočet xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx obydlí nebo xxxx xxxxx, xx xxxx zkušební doby xxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx uložena znovu, xxxxx §82 xxxx. 5 xx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx odsouzení.

Xxxxx 7

Podmíněné propuštění x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx rozsudku, zejména xx xxxxxx xxxxxx xxxx chováním x xxxxxxx svých povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx se xx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx přijme xxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zločin,

1. kterým xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smrt, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1,

2. xxxxxx byla xxxx xxxx být způsobena xxxxx újma xx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xx spáchání xx xxxxxxx xxxx xxxx xx dítěti,

4. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx (§361),

5. xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f), xxxx

6. který xx xxxxxx x xxxxx třetí, sedmé, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 4,

x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třetinu xxxxxxxxx xxxx podle rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, než xxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx je-li xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx odsouzený xxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx odsouzená xx xxxxxxx čin vraždy (§140), xxxxxx xxxxx §141 xxxx. 2, xxxxxxx ublížení na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 3, xxxxxx x jiného nelidského x krutého xxxxxxxxx xxxxx §149 odst. 4, nedovoleného přerušení xxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx §159 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §164 odst. 3, 4, obchodování x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 4, 5, zbavení osobní xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2, 3, xxxxxxx podle §173 xxxx. 3, 4, xxxxx xxxxxxx podle §174 xxxx. 3, 4, xxxxxxxx podle §175 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx podle §185 odst. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §187 odst. 3, 4, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §272 xxxx. 2, 3, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx §283 xxxx. 4, získání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, civilním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx ciziny xxxxx §292 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx (§309), rozvracení xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), sabotáže (§314), xxxxxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §339 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §340 odst. 4, xxxxxxxxx (§400), xxxxx proti xxxxxxxxx (§401), apartheidu x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), použití xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx xxxxx §411 xxxx. 3, válečné xxxxxxxx (§412), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx xxxxx §415 odst. 3, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx třiceti xxx (§54 xxxx. 2), xxxxx xxx xxxxxxxxx propuštěny až xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opakování spáchaného xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x povahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§89

Zkušební xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx x x odsouzených xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propuštěním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxx pachatelem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx zkušební xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx časovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx. Na xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(2) Podmíněně propuštěnému xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx život; xxxx xx též uložit, xxx xxxxx xxxxx xxx nahradil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx soud x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přiměřených omezení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 4, též xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxx, xxx se xx stanovené xxxxx xxxxxxxx doby, navazující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxxx aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx přesáhnout xxxxx xxx, a xx x x případě xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxx. Výkon xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx od 50 xx 200 xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obětem xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xx xxxxxx xx 2&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přihlédne soud xxxx x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzhledem x tomu xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx x přiměřených měsíčních xxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx a plněním xxxxx xxxxxxxxxx prokázal xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povede řádný xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeně xxxxxxxx x kontrolovat xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx po uplynutí xxxxx třetiny uložené xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxx po šesti xxxxxxxx xxxxxx trvání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první nedotčena.

§90

Xxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kulturní x xxxx společenské xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské akce xxxx xxxx podmíněně xxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu není xxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upuštění xx výkonu xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx xxxx zohlednit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx psychologického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx pobytu nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, kulturní x xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx na xxx xxx, nikoliv xxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; zkušební doba xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxx odsouzenému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx.

§91

Společné ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx upustilo xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat, zákazu xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; jinak xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx, xx xx zbytek xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného ponechat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxx odsouzený xxxxxx příčinu x xxxxxxxxxx x xxx, xx xx zbytek xxxxxx xxxxxx, a

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §89 xxxx. 1 xxxx §90 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život, xxxx

x) uložit odsouzenému, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dosud xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xx 51.

(3) Vyslovil-li xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce, osvědčil, xx se xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx společenské xxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, se xx xx to, xx trest xxx xxxxxxx dnem, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, kulturní x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, také xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění x výkonu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 odst. 4 po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxxx xxxxx.

(6) Jestliže byla xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx ji xxxxxxx, přezkoumá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxx doby, x xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, zákazu xxxxxx x xxxxx zvířat, xxxxxx pobytu nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxx trestu xxxxxx; xxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx 8

Xxxxxxxxxx vazby x trestu

§92

Započítání vazby x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx vedlo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx vazbě a xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx doba strávená xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx trestu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možné.

(2) Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx a xxxxx x jeho novému xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x druhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx postupuje soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§43) nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§45).

(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx obdobně užijí xx započítání předběžné, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonané xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx trestních a na xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xx stanoveném xxxxxxx období x xxxxxxx obydlí xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3 trestního xxxx do trestu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§93

Započítání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxx skutek byl xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodním xxxxxxx xxxxxxx, započítá xx mu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx vykonaný xxxxx xx trestu uloženého xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx pachateli trest xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§43) xxxx xxxxxxxx xxxxx za pokračování x xxxxxxxx činu (§45).

(2) Není-li započítání xxxxx xxxx trestu x cizině xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) možné, x to xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx takového xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx.

Oddíl 9

Zánik výkonu xxxxxx

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx

x) xxxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu,

b) xxxxxx xxx, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxx odnětí svobody xxxxxxx xx xxx xxx,

x) pět xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu.

(2) Promlčecí xxxx počíná xxxxxx xxxx rozsudku x xxx xxxxxxxxxx odsouzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx se xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody. Xxxxx jde o xxxxxxxx trest, zákaz xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x chovu xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx trestu, o xxxxx xxxxxxxxx jde, xxxx

x) xxxxxxx-xx odsouzený x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxx promlčecí xxxx.

§95

Xxxxxxxxx z promlčení

Výkon xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Ochranná xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x budoucnu hrozí xxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxxx x osobě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx uloženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxx.

§97

Ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedle xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx opatření uloženo xxx, jestliže xx xxxx samostatné uložení xxxxxx dostatečné x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jsou-li splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx xx xxxxxx xxxxx sebe, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxx-xx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x nich, uloží xx jen xxxxxx xxxxxxxx opatření.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich ukládání

§98

Druhy xxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchova.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx x soudnictví xx xxxxxx mládeže.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx části xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§99

Ochranné xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx ochranné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 x §47 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx x jeho xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx látku, xxxxxxx xxxxxxx čin pod xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zneužíváním; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ochranné xxxxxx xxxx soud xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx povahy nemoci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx, ochranné xxxxxx xx vykonává xxxxxxxxx xx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznici. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx se xxx xxxx zajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jinak xx vykoná xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Ambulantní ochranné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nástupu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xx xxxxxxx nelze uskutečnit, xxxxxx se xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ochranného léčení, xxxx xxxx rozhodnout x jeho pokračování x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péči.

(5) Ústavní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx může xxxx xxxxxx za podmínek §100 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxxxx §100 xxxx. 1 nebo 2 xxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svůj účel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx utekl ze xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochranného léčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx léčebné xxxxxx.

(6) Ochranné xxxxxx xxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx nejdéle xxx xxxx; nebude-li x xxxx době léčba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x opakovaně, vždy xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx; xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx z ochranného xxxxxx xxxx x xxxxx ústavního léčení xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx tom, xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx ukončeno, xxxxxxx se xxxxx xxxx výkonu xxxxxx, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, soud x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx let; na xxxxx dohledu xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §4951. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx započetím okolnosti, xxx něž bylo xxxxxxx.

§100

Zabezpečovací xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §47 odst. 2, xxxx jestliže xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx na svobodě xx nebezpečný x xxxxx xxxxxxxx, že xx uložené xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx i xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx ochranné léčení x přihlédnutím x xxxxxx duševní xxxxxxx x možnostem xxxxxxxx xx pachatele vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxx spáchal xxxxxx, xx již xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spáchaný pod xxxxxx xxxxxxxx látky xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx dvě xxxx, a nelze xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx potrestání, anebo x vedle xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výkon se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx v ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rehabilitačními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyžaduje ochrana xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx přezkoumá, xxx xxxxxx xxx xxxx další pokračování xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dodatečně na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx současně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx byla uložena.

§101

Zabrání věci

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx xxxx uložit, xx xx xxxxxx věc xxxxxx,

x) náleží-li pachateli, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) ohrožuje-li xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebezpečí, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zločinu.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx výnosem x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx zprostředkovaným xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx bezprostřední xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx pochází,

b) xxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxx xxxxxx xxxx odsoudit,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nepříčetné xxxxx, která spáchala xxx jinak trestný,

e) xxxxxx xxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobném zařízení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx v rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedenou x odstavci 1 xxxx 2, xx xxxxxx k xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx soud vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) pozměnit věc xxx, aby xx xxxxxx možné použít xx xxxxxxxxxxx nebezpečnému xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx změnu, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovená xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x zabrání xxxx.

§102

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx, komu xx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxx 2, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxx jinak xxxx xxxxxxx zmaří, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 5, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 2, xxxx mu xxxx xxxxxx zabrání náhradní xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx mohl soud xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102a

Zabrání xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyři xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k počítačovému xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx (§230), opatření x přechovávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x počítačovému systému x xxxxxx takových xxx (§231), xxxxxxx xxx zadání veřejné xxxxxxx a xxx xxxxxxx soutěži (§257), xxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285 xxxx. 2 až 4, xxxxxx xxxxxxxxxxx (§287), podplacení (§332) xxxx xxxxxxxxx úplatkářství (§333), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x soud xx xx xx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx majetku, který xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx spácháním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxx části majetku xx xxxxxx x xxxx, která xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc

a) xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxxx výhodných xxxxxxxx x tato xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x měla xxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx důvodu, xxx xx xxxxxx xxxxxx zabrání, xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem,

b) xxxxxxx xx osobu xxxxxxx,

x) převedl na xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx sám xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) nabyl xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx určení xxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pachatele xxxxxxxx x souladu xx zákonem ve xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxx xxxxx jakékoli xxxx pachatele x xxxxxxx až xx xxxx zjištěného xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx, xxx se xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, nacházejí, xxxx jejich xxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxx x ohledem xx xxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zmaří, xxxx soud uložit xxxxxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Hodnotu xxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znaleckého posudku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx náležejí xxxxx, jíž xx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx osob, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§103

Zabrání spisů a xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxx x takovým xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu podle xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx nebo připravován. Xxxxxxxx xx zabere x zařízení xxxxxxx xxxx určené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, štoček, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kopírovací xxxxxxxx; ustanovení §101 xxxx. 4 a 5 se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x držení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx byly xxxxxxxxxx vystavením, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zásilkovém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doručeny xxxxxxxx.

(3) Zabrání xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxx rozšiřováním xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx mohl xxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx v případě, xx se vyskytnou xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx naplněny, x xxxxxxx spisu xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §70 odst. 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, zabrání xxxxx xxxxxxx x xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxx §101 odst. 4; zákaz xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 4, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx splněna, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§101 xxxx. 5).

HLAVA VI

ZAHLAZENÍ XXXXXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vedl-li xxxxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx promlčení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) patnácti xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx let, xxx-xx o odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) pěti xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) tří xxx, xxx-xx x odsouzení x trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx nebo x xxxxxx vyhoštění,

e) xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vězení, k xxxxxx propadnutí xxxxxxx, x trestu xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx závažný xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx délky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x zájmům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxxxx nabídnout xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx doby uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, xx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx za xx, že trest xxx xxxxxxx xxxx, xxx odsouzený byl xxxxxxxxx propuštěn, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx zahladit, xxxxx neuplyne xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx na případ, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx vedle sebe xxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se xx pachatele xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(7) X x xxxxxxx, že uplynula xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, odsouzení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx ukončeno uložené xxxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x tam, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§106

Xxxxxx zahlazení

Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA VII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PACHATELÍCH

§107

Pachatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§129) xx xxx, xxx xxxxxxx úmyslný trestný xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxxx ten, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx, xxxxxxx tomu, aby xx splnění podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxx postižen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx zákoně xx u pachatele xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pachateli soud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zvýšení podle xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxx xxx. Při xxxxxxxx výjimečného xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx let nesmí xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

§109

Mladiství

Trestní odpovědnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§110

Trestní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x podle xxxxxx xxxx i zákon x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx.

§111

K xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx trestný, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činu, pokus xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

§112

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx rozumí x opomenutí takového xxxxxx, k xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx jeho xxxxxxxx povinnost x xxxx xxxxxxxxxxx ohrožujícího xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinen.

§113

X xxxxx pachatele

Pachatelem xx rozumí, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx, i xxxxxxxxxxxxx x účastník.

§114

Xxxxxxxxx a speciální xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pachatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx podle hlavy xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, způsobilosti nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jejímž jménem xxxxxxxx jedná. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx,

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxx úkon, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, neplatný xxxx neúčinný.

(3) Organizátorem, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx

x) xxxxx x xxxxx službě,

b) xxxxx xxxx činnou službu, xx-xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u trestných xxxx neuposlechnutí xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nedbalosti (§376), xxxxxx xxxx xxxxxx (§378), urážka xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (§390) x xxxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka xxxxx §403 xxxx. 2 xxxx. c), nebo

d) xxxxxxx zajatec.

(5) Xxx xx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§115

Xxxxxxxx vzdálení

Svémocně xx xxxxxxxx, kdo

a) nenastoupí x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx bez xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xx odloučen xx xxxxxx situace xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxx odloučení xx nepřihlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx útvaru, x xx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x souhrnu, skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx časovou x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

§117

Veřejné spáchání xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) obsahem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx třemi osobami xxxxxxxx přítomnými.

§118

Spáchání xxxxxxxxx činu xx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x útoku, k xxxxxxxxx nebo zamezení xxxxxx anebo jestliže xx k xxxx xxxxx xx x xxxx; xxxxxx se xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§119

Spáchání trestného xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxx je xxxxxxx násilím i xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx lstí xxxx xxxxx podobným xxxxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx a využití xxxxxx omylu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x omyl či xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx programového xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx elektronického xxxx xxxxxx technického zařízení, xxxxxx zásahu xx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxx takového zařízení, xxxxx využitím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§121

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lstí, nedovoleným xxxxxxxxxx uzamčení nebo xxxxxxxxxx xxxx jistící xxxxxxxx x použitím xxxx.

§122

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx újma xx zdraví

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx znesnadňuje, xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x který vyžaduje xxxxxxxxxx ošetření.

(2) Xxxxxx xxxxx xx zdraví xx rozumí xxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx vážné xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xx těžkou xxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) ztráta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx podstatné xxxxxxxx xxxxxx smyslového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vyvolání xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxx zdraví.

§123

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemoci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124

Státem xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx uznána jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, xxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§125

Osoba xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxx osoby x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala jako xxxx vlastní.

§126

Xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx mladší osmnácti xxx, xxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§127

Úřední xxxxx

(1) Úřední xxxxxx je

a) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx funkci x xxxxx orgánu veřejné xxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) příslušník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx strážník xxxxxx xxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx činnostech vykonávaných x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při provádění xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxx komisař,

h) xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx stráží xxxx rybářskou xxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx.

(2) X trestní xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxx pravomocí x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx trestního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx o úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxx z podmínek xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§127x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zástupcem xx xxxxxx x xxxxxxxx pověřený xxxxxxx, xxxxxxxx žalobce x xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§128

Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx správcem se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osoba, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx pomáhala xxxx xxx zastupovala.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx zločinecká xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vnitřní organizační xxxxxxxxxx, s rozdělením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx úmyslné xxxxxxx xxxxxxxx.

§129x

Xxxxxxxxxxxx skupina

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, které xx trvalejší xxxxxxxxx, xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx xx vyznačuje plánovitostí x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx spáchané formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx (§309), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311) xxxx trestného xxxx teroru (§312) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin").

(2) Naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x organizované xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §361 x 363 xx xxxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

§130

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxx jeho ovládací xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§131

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu pověřeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx subjektu, který xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnou xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ochrana xxxxx §348 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§132

Obecně prospěšné xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné ochranné xxxxxxxx xxxxx požáru, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich následkům, xxxxxxxx zařízení proti xxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podmořské xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikační a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, včetně součástí xxxxx x drážních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přednost.

§133

Obydlí

Obydlím se xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bydlení a xxxxxxxxxxxxx k nim xxxxxxxxxx.

§134

Věc

Věcí xx xxxxxx x ovladatelná xxxxxxxx xxxx. Ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxxx x na živá xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidského xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx.

§135

Xxx náležející xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx v době xxxxxxxxxx o xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx majetku nebo x ní fakticky xxxx vlastník xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo držitel xxxxxx xxxx znám.

§135x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

§135x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§135b

Výnos x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jakákoli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Bezprostředním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx něj, včetně xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti se xxxxxx xxx, včetně xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx tvořící xxxxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx byla xxx xxxxxxx bezprostřední výnos x trestné xxxxxxxx, xxx jen zčásti, xxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx zhodnocení xxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

§136

Spisy

Spisy se xxxxxx xxxxxx, zvukové x xxxxxxxx záznamy, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx.

§136x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx systémem xx xxxxxx x xxxx uložená, zpracovaná, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupinou zařízení xx xxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

§136x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§137

Stanovení výše xxxxx

Xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxx z xxxx, xx kterou xx věc, xxxxx xxxx předmětem xxxxx, x xxxx a x místě xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x účelně vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§138

Hranice výše xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosahující xxxxxx nejméně 10 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 50 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 Kč,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 000 000 Xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky nejméně 10 000 000 Xx.

(2) Částek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx užije xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§139

Počítání xxxx

Xxx tento xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx do ní xxx, xxx nastala xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX A XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§140

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx až dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xx xxxx nebo xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx života nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx jiném, xxxxx xxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona,

g) na xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxx

x) x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx snaze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx zavrženíhodné xxxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§141

Zabití

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x důsledku předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného, xxxx xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1

a) xx xxxx xxxx xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx ženě, xxxx

x) xx dítěti xxxxxxx xxxxxxxx let.

§142

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx

Xxxxx, která x xxxxxxxxx způsobeném porodem xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

§143

Usmrcení z xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí smrt, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx hrubě xxxxxxx zákony o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx nejméně xxxx xxxx.

§144

Xxxxx xx sebevraždě

(1) Xxx xxxxxx pohne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x sebevraždě xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dítěti xxxx na xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx nebo xx xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xx xxxx xxxx xxxx osobách,

b) xx xxxxxxx ženě,

c) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x záchraně xxxxxx nebo ochraně xxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) na jiném xxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úmyslným způsobením xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxx xx zdraví

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xx těhotné ženě,

b) xx xxxxxx mladším xxxxxxxx let,

c) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou xx xxxxx zákona, xxxx

x) xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx domněle xxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.

§146a

Ublížení xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohnutky

(1) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx ublížení xx xxxxxx x silném xxxxxxxxx ze strachu, xxxxx, zmatku xxxx xxxxxx omluvitelného xxxxx xxxxx anebo v xxxxxxxx předchozího zavrženíhodného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxx újmu xx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, úleku, zmatku xxxx xxxxxx omluvitelného xxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxx svobody xx xx xxxxx léta.

(4) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na těhotné xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(5) Odnětím svobody xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 smrt.

§147

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx

(1) Xxx jinému z xxxxxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

(3) Kdo x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx hrubě xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx.

§148

Xxxxxxxx xx zdraví x nedbalosti

(1) Xxx xxxxxx z nedbalosti xxxxxx xx xxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxx na zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx zákony o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo hygienické xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

Xxx 3

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx

§149

Xxxxxx x jiné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, územní xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx úřední xxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rasu, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx domněle bez xxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin na xxxxxx mladším xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§150

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeví xxxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ač xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Kdo osobě, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vážné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku

Řidič dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, ač xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx let nebo xxxxxxx činnosti.

§152

Šíření nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§153

Šíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z nedbalosti

(1) Xxx x nedbalosti xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx, za živelní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx nebo zdraví xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 písm. x) těžkou xxxx xx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 proto, že xxxxx porušil xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx proto, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxx ustanovení

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx nakažlivé xxxxxx nemoci.

§155

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§156

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo užití x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx pořádek xxxx majetek,

c) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, nebo

d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx nejméně dvou xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§157

Ohrožování zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxxx xxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx předměty, xxxxxxx xxxxxx nebo užití x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx, veřejný xxxxxxx xxxx majetek,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx nebo funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 3 písm. x) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákony xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 smrt xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§158

Xxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx způsobena xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ženy

§159

Nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné ženy

(1) Xxx bez souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxx mladší xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxxxx násilí, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx těhotné xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, nebo

e) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx dvou xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§160

Xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xx souhlasem těhotné xxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ženy xxxxx přeruší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx osmnácti xxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch,

c) xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxxxxx xxxx osob.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

§161

Xxxxx těhotné xxxx x umělému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxxx sama xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx uměle xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx šest xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x smrti xxxxxxx xxxx.

§162

Svádění xxxxxxx ženy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx ženu x xxxx, aby

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 x xxxxx xxxxxxx xxxx.

§163

Společné ustanovení

Těhotná xxxx, xxxxx xxx těhotenství xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx požádá xxxx xx to xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x neoprávněným xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x orgány, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§164

Xxxxxxxxxxx odebrání xxxxx x xxxxxx

(1) Xxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx těla xxxxx xxxxx, buňky xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x rozporu x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx, zprostředkuje, nabídne, xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx orgán x těla xxxxxx xxxxxxx, anebo s xxxxxxx xxxxx, buňkou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 na dítěti,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx jiné těžké xxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) způsobí-li takovým xxxxx smrt, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

(5) Příprava xx xxxxxxx.

§165

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a orgány

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tkáně, xxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně bude xxxxxxxxx, kdo x xxxxxx obohatit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lidskou xxxxx, buňkou nebo xxxxxxxxx lidským orgánem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 opětovně,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech.

§166

Xxxxx xxxxx, orgánu x provedení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxxx úplatu xx xxxxx xxxxx xxxx orgánu z xxxx xxxx xxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx v xxxxxxxxxxx x odběrem tkáně xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx transplantace xxx xxxx nebo xxx jiného žádá, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxx spáchán xxxx dítěti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx embryem x xxxxxxx genomem

(1) Xxx x rozporu s xxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx výzkum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx množství lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx lidský xxxxx do buněk xxxxxx živočišného xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

a) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účel než xxx přenesení do xxxxxxxx organizmu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do dělohy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx během xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxx s těmito xxxxxxx xxxxxxxxxx směřující x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx značný prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je trestná.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX NA OCHRANU XXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXX TAJEMSTVÍ

Díl 1

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxx

§168

Xxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, zjedná, najme, xxxxx, svede, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx ho bylo xxxxx

x) jiným x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx formám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx pornografického díla,

b) xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxx,

x) k xxxxxx x ozbrojených xxxxxx,

x) x otroctví xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx pracím nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo

kdo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx újmy xxxx xxxx xxxxx zneužívaje xxxxxx xxxxx, tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zláká, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, aby jí xxxx užito

a) xxxxx x xxxxxxxxxx styku xxxx x jiným xxxxxx sexuálního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x výrobě pornografického xxxx,

x) xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

x) k xxxxxx x ozbrojených xxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx vykořisťování, xxxxx

xxx xxxxxxx z takového xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těžké xxxx na zdraví xxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxx jiného bylo xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx v úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 smrt.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§169

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx odměnu svěří xxxx xx moci xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxx xxxx obdobný xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§170

Xxxxxxx osobní svobody

(1) Xxx jiného xxx xxxxxxxxx uvězní nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxx pro jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxx psychické xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§171

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Odnětím svobody xx dvě léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na jiném xxx jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem fyzické xxxx xxxxxxxxx útrapy,

d) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§172

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx, aby xx xx České xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xx odvrací od xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§173

Loupež

(1) Kdo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky bezprostředního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx financování terorismu (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§174

Braní xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, s cílem xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx konal, opominul xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítě,

c) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx získat xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxxxx xx osmnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx konal, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx čtyři xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx těhotné xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), nebo

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxx vyznání

(1) Xxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx nebo pohrůžkou xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jinému x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinak xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx.

§177

Útisk

(1) Xxx xxxxxx xxxx, zneužívaje jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx neoprávněně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx zabránit xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx užije xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxx xxxxxxx sdružování x shromažďování

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve výkonu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Kdo se x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, násilím xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavatele nebo xxxxxxxx pořadatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden rok.

Xxx 2

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx na xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxx x listovního tajemství

§180

Neoprávněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovává xxxx si přisvojí xxxxxx údaje, xxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx se xxxxxx xxxxx týkají, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx státem uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zpřístupní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem svého xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se osobní xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§181

Xxxxxxxxx xxxxxx práv

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx újmu xx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) vydává-li xx xxx xxxxxxx xxxx xx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§182

Porušení tajemství dopravovaných xxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxx tajemství

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxx nebo dopravním xxxxxxxxx,

x) datové, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx posílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a přiřaditelné x xxxxxxxxxxxxxxxx účastníku xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx přenosu dat xx xxxxxxxxxxxx systému, x xxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx taková data,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch

a) prozradí xxxxxxxxx, o němž xx dozvěděl x xxxxxxxxxx, telegramu, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx pohnutky,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako úřední xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kdokoli xxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2,

x) jinému úmyslně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, telefonicky, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx způsobem,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx velkého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§183

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soukromí

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx použije, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, způsobit xxxxxx škodu nebo xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx vážnost.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx proto, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§184

Pomluva

(1) Xxx o xxxxx sdělí nepravdivý xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx měrou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x spoluobčanů, xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným obdobně xxxxxxx způsobem.

XXXXX XXX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§185

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxx x xxxxxxxxxx styku, xxxx

xxx x xxxxxxxx xxxx zneužije xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx dvě léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stykem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xx zbraní.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem těžkou xxxx na xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§186

Sexuální xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jinému srovnatelnému xxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx pachatel, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx vyplývající xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlivu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xx xxxxxx, xxxx

x) nejméně se xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx dítěti xxxxxxx xxxxxxxx let, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(6) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

(7) Příprava xx xxxxxxx.

§187

Pohlavní zneužití

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx patnácti xxx nebo kdo xx jiným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§188

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx soulož s xxxxxxxxx x pokolení xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx.

§189

Kuplířství

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prostituce, xxxx

xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch, xxxx

x) jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx určeno xxx pobyt xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

§191

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, nebo které xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx znázorňuje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx písemné, xxxxxxxxxxxx, filmové, počítačové, xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) na xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx, vystavuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící ve xxxx státech, nebo

b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§192

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technologie xxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fotografické, xxxxxxx, počítačové, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxx xxxx osobu, xxx xx xxxx xxx dítětem, anebo

kdo xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx šest xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tiskem, filmem, xxxxxxxxx, televizí, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, nebo

b) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxx dítěte x xxxxxx pornografie

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, najme, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kořistí x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx pornografickém díle, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§193x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xx účastní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§193x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 141/2014 Xx. x účinností xx 1.8.2014

§193x

Xxxxxxxxxx nedovolených xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx trestný xxx podle §187 xxxx. 1, §192, 193, §202 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestný xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX X XXXXX

§194

Xxxxx manželství

(1) Xxx xx trvání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx jiném.

§195

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx tím xxxxxxxxx smrti nebo xxxxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx,

x) opětovně, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 těžkou újmu xx zdraví.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§196

Zanedbání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xx úmyslně xxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx zaopatřovat xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx měsíce, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx.

§196x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196) xxxx xxxx xxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zdržel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx zejména xxxxx, je-li důvodná xxxxx, xx povinnost xxxxxxx dlužné výživné xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§196x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 390/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

§197

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx (§196) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pachatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§198

Týrání svěřené xxxxx

(1) Xxx xxxx osobu, xxxxx xx x xxxx péči nebo xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zvlášť surovým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx dobu.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1

x) těžkou újmu xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxx.

§199

Týrání xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx týrá osobu xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx žijící x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx trýznivým způsobem,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx dobu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob, nebo

b) xxxx.

§200

Únos xxxxxx a xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx

(1) Kdo dítě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poruchou odejme x xxxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu opatřit xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxx unesené xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx dvě léta xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte

(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, že

a) xxxxx xx k zahálčivému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Kdo xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§202

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx pohlavní xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx peněžitým trestem.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx s dítětem xxxx xx xxxxxxx xxxx pohlavního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastního pohlavního xxxxxxxxxx, jestliže tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplata, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pokračuje-li x xxxxxxx takového xxxx xx delší xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin opětovně.

§203

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx, které xxxx xxxx přijme xx xxxxxxxx xxxx x ním, xxx xxxxxxxx sebeukájení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výhodu xx xxxxxxxx, není xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx ani xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

§204

Podání xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx větší míře xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytne xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXX XXXXX MAJETKU

§205

Krádež

(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx tím, že xx xx zmocní, x

x) způsobí tak xx xxxxx majetku xxxxx nikoliv xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx pokusí xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čin spáchá xx xxxx, xxxxxx xx jiný xx xxxx xxxx xxx xxxx, nebo

e) čin xxxxxx na xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx evakuace osob,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx si xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx odsouzen nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožující xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx umožnit nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(6) Příprava je xxxxxxx.

§206

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx cizí věc, xxxxx mu byla xxxxxxx, x způsobí xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo majetek, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f).

(6) Příprava xx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

(1) Kdo xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

kdo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xx byly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

§208

Neoprávněný zásah xx xxxxx x xxxx, xxxx nebo x xxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx nebytový xxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx oprávněné osobě x xxxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx brání.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§209

Xxxxxx

(1) Kdo xxxx xxxx jiného obohatí xxx, že xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx něčího xxxxx xxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx, x způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 x byl-li xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen nebo xxxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, trestného xxxx financování xxxxxxxxx (§312d) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§210

Xxxxxxxx podvod

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x souvislosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

b) x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx události, xxxx

x) xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v úmyslu xxxxxxx sobě nebo xxxxxx prospěch xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu financování xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx věřitele, x nikoli malém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxx-xx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 větší xxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx, která má xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx zájmy poškozeného, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxxx nebo usnadnit xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx terorismu (§312d) xxxx vyhrožování teroristickým xxxxxxxx xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§212

Xxxxxxx podvod

(1) Xxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zkreslené údaje xxxx podstatné xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, subvencí xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx tři léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 x xxx-xx xx takový xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potrestán.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxxx xxxx usnadnit spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f).

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§213

Provozování xxxxxxxxxxx xxx x sázek

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx-xx xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§214

§214 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§215

§215 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 287/2018 Sb.

§216

Xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti

(1) Kdo xxxxxx, xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxx osobou, xxxx

xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx unikla xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx léta, xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx spáchané xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxx utajuje xxxx xxxxxxxxx povahu, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x ní, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxx

xxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x věci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx, xxxxx xx větší xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k věci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx zákona.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§216a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx

Xxx stanovení xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx §216 odst. 1 a 2 xxxx přihlédne xxxx x výši xxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx pochází výnos x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon xx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§216x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019

§217

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xx výnosem x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x nedbalosti xxxxxx, xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx jinou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxxx xx podle zákona,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx vztahu k xxxx pocházející xx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx značnou xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§217x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx se xxx xxxxx §216 a 217 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x cizině, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx území byl xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§218

Lichva

(1) Xxx zneužívaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx něčího rozrušení, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx plnění, jehož xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x hrubém nepoměru, xxxx

xxx xxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx sebe xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx těžké xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek, xxxx

x) získá-li takovým xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu.

§219

Xxxxxxxx věci

(1) Xxx xx přisvojí cizí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx do xxxx xxxx nálezem, omylem xxxx jinak xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§220

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku

(1) Xxx poruší xxxxx xxxxxx xx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxx, která xx xxxxxx uloženou povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§221

Porušení povinnosti při xxxxxx cizího majetku x nedbalosti

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx uloženou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx správě xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx způsobí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§222

Poškození věřitele

(1) Kdo, xxx i xxx xxxxxxxx, zmaří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx odstraní, xxx i jen xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převezme dluh xxxxxx,

x) xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxx závazek xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx uspokojení věřitele xxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxx, poškodí, xxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo odstraní, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku xxxx existující právo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx má,

a způsobí xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu nikoli xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxxxx věřitele

(1) Kdo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx, byť x xxx částečně, uspokojení xxxxx věřitele zvýhodněním xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx činem jinému xxxxxx.

§224

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, si xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx nepřiměřená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatým xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu xxxx xxxxxx nepoměru x xxxx účelem,

d) xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx půjčky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx to je x hrubém xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx operaci, která xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxx majetkovým poměrům,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx ví, xx xx x xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§225

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§226

Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx slíbit v xxxxxxx xx xxxxxxxx x pravidly insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx pro xxxx xxxx jiného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxxxxxx x majetku xxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§228

Xxxxxxxxx xxxx věci

(1) Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx neupotřebitelnou xxxx věc, x xxxxxxx tak na xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx cizí xxx xxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na věci, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kulturní, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, krajiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx, xxx, xx zničí, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastní xxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx dvě léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§230

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx zasáhne xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx informací xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) data xxxxxxx x počítačovém systému xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) padělá xxxx xxxxxxx xxxx uložená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx, bez ohledu xx xx, xxx xxxx tato data xxxxx čitelná x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx počítačového xxxxxxx xxxx na xxxxx informací xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až čtyři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2

x) x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx nebo xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až pět xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový čin xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx fungování xxxxx, xxxxxx osob, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§231

Opatření x přechovávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxx do xxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx opatří xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx prostředek, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx informací, nebo

b) xxxxxxxxxx heslo, xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx získat xxxxxxx x počítačovému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxx, xxx xxx bylo užito xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §182 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x počítačovému xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx systému xxxx nosiče informací xxxxx §230 odst. 1 xxxx 2, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, propadnutím xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

Neoprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx podle zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nosiči xxxxxxxxx xxxxx, poškodí, pozmění xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat,

a xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého rozsahu.

XXXXX VI

TRESTNÉ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx činy xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§233

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sloužící x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx pozmění xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx hodnoty, nebo

kdo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx jako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx peníze xxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve velkém xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§234

Neoprávněné opatření, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zpřístupní, xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který umožňuje xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx virtuálních aktiv xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxx jinému, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Kdo xxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(3) Xxx padělá xxxx pozmění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx padělaný xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx platný,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx rozsahu.

(6) Xxxxxxxx je trestná.

§235

Xxxxxxx padělaných a xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§236

Výroba x držení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxxxx do xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpřístupní, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, postup, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx pozměnění xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x padělání, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§237

Neoprávněná výroba peněz

(1) Xxx neoprávněně, s xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx určených x xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, vyrobí xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxx nebo jinému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§238

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §233 xx 237 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x platebním xxxxxxxxxxx jiným xxx xxxxxxxxx a tuzemským x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§239

Ohrožování xxxxx tuzemských xxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx nebo vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dává xx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx měsíců, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxxx, poplatkové x xxxxxxxx

§240

Xxxxxxxx xxxx, poplatku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo ve xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx, clo, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 ve xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 2 xxxx. c) ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící ve xxxx státech.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

§241

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvést xx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxx, pojistné xx sociální zabezpečení, xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§242

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x podobné xxxxxxx xxxxxx (§241) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správci xxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx vymáhání xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxx, kontrolními xxxxxxx xxxx jinými předměty x označení xxxxx xxx xxxxxx účely xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem dováží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx tři léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§245

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx nálepky, xxxxxxxxx pásky nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účely xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxx zmocněnou xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx x splnění poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxx, pásky xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Padělání a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxx xxxx kolkové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§247

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x devizovému hospodářství x způsobí xxx xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxx xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

Xxx 3

Trestné činy xxxxx xxxxxxxx pravidlům xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx jiný právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tím, že xx xxx xxxxxx x hospodářské soutěži xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) vyvolávání xxxxxxxxx záměny,

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx soutěžitele,

e) podplácení,

f) xxxxxxxxxx,

x) srovnávací reklamy,

h) xxxxxxxxxx obchodního tajemství, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x životního xxxxxxxxx,

x xxxxxxx tím xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx jinému ve xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxx x xxxxxxx s jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx ceny, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou soutěž,

kdo x xxxxxxx s xxxxx právním předpisem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, penzijního xxxxxxxxxxxx x pojišťovnictví, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obhospodařování xxxxxxx, xxxxxxx péče nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx tím xx xxxxxx rozsahu újmu xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx sobě xxxx jinému xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx pět xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin opětovně,

c) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§248a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx odpovědnost xx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx upuštění xx uložení xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx ceny, xxxxxx x rozdělení xxxx xxxx jiné dohodě xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§248x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

§249

Neoprávněné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nechá xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx jsou splněny xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§250

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů

(1) Kdo x xxxxxx ovlivnit xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx přijetí k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx bylo požádáno,

a) xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující cenu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodovaných xx xxxxxxxxxxxxx trhu se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, indexů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx kurz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nabídce, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx anebo x xxxxxxx sazby, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx cenu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§251

Neoprávněné xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobní, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§252

Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizuje, propaguje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hazardní xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§253

Xxxxxxxxxxx spotřebitele

(1) Kdo xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx spotřebitele zejména xxx, že je xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx uvede xx xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x zatají přitom xxxxxx xxxxxxxxx vady,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx, xxxxxxx činnosti xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx pro xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxx nevede xxxxxx knihy, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx kontrole, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx knihách, zápisech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takové účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx změní, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x xxxxxx xxx majetková xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx daně, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti,

kdo x xxxxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx x xxxxxxxx podkladech xxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanoveného údaje xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ač xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx majetku xxxxx velkého xxxxxxx.

§255

Xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx styku

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxx veřejně přístupnou, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx získal xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení, xxxxxx xxxx xxxxx x jejíž xxxxxxxxxx xx způsobilé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, tím, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x způsobí xxx větší škodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx větší xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx léta nebo xxxxxxx činnosti.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§255x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx výhodu xxxx prospěch xxxxxx xxxx xx xxxxx x uzavření xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx více podnikatelů xxxx jejich xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§255x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§256

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx xxxxxxx soutěži x veřejné xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx

x) xxxxxx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.

(3) Stejně xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx, xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.

(4) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx xxxx xx xx slíbit majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx x spáchá takový xxx jako xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx.

§257

Xxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx a xxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za to, xx xx xxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx nebo ve xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx dohody s xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx vysokou xxxx xxxxx nevýhodnou cenu,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx úřední xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§258

Pletichy xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx dražbě xxxx xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx těžké xxxx xxxxxxx jiného, xxx se xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dražbě, xxxx

x) žádá nebo xxxxxx majetkový xxxx xxxx prospěch xx xx, že se xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) v xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx nepravdivého xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx finanční situaci xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poměrech,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§260

Poškození xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxx, použije xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepravdivé, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházejících x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxx neoprávněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořízeného z xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx spravovaných Xxxxxxxxx unií xxxx xxxxx jménem, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházející x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxx xxxxx jménem, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx jako osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§261

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zboží xx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájem tím, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxx dovoz, vývoz xxxx průvoz xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx v zájmových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx volně žijících xxxxxx nebo nakažlivé xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxx xxxxx takovým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§262

Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyveze xxxxx xxxx technologie dvojího xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§263

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxx nebo technologií xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z evidence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx zboží xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx státech,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

§264

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivého xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zatají nebo xxxxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx nebo licence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským materiálem, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až osm xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného stavu,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx xx vojenský xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx válečného nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§266

Porušení povinnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx, xx xx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny,

c) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx konfliktu xxxx xx státu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu.

§267

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x licenci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxxxxx nepravdivým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx vydání povolení xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx,

xxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zatají xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Trestné činy xxxxx průmyslovým xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§268

Xxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx do xxxxx xxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx neoprávněně označené xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx přísluší výhradní xxxxx jinému, nebo xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jinému takové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx službu xxxxxxx xxxx zprostředkuje, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx pro dosažení xxxxxxxxxxxxx prospěchu neoprávněně xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxx označení x xx zaměnitelné xxxx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx zaměnitelným nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje, xxxxxx, doveze, vyveze xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx, peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím věci bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx velkém xxxxxxx.

§269

Porušení xxxxxxxxxx průmyslových xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx polovodičového xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, peněžitým trestem xxxx propadnutím věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx značném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) získá-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxx rozsahu.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x xxxx x databázi

(1) Xxx xxxxxxxxxxx zasáhne xxxxxx nepatrně do xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhlasovému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) vykazuje-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 znaky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu ve xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého rozsahu xxxx xxxxxxx-xx tím xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx velkém xxxxxxx.

§271

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dílo xxxx xxxxxxxx výtvarný projev xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, aby xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx autora, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx takového činu xx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA VII

TRESTNÉ ČINY XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Trestné xxxx obecně xxxxxxxxxx

§272

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxx v nebezpečí xxxxx nebo xxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx majetek x nebezpečí škody xxxxxxx rozsahu tím, xx zapříčiní požár xxxx povodeň xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až patnáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx době,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§273

Obecné ohrožení x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx lidi x xxxxxxxxx smrti xxxx xxxxx újmy xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxx, xx zapříčiní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx

xxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx činem značnou xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) škodu velkého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) smrt.

§274

Xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou činnost, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví lidí xxxx způsobit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, jinému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx majetku xxxx xxxx závažný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx návykové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) byl-li xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxx čin xxxxxxxxx.

§275

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx tísni

Kdo xxxxx xxxx xxxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, že xxx xxxxxxxxx důvodu

a) xxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxx uložena xxxx x níž xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§276

Xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx provoz xxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx, xxxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného zařízení, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx. x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§277

Xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti

(1) Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§278

Poškození xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx značku

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx geodynamické xxxx,

x) geodetického xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu, xxxx

x) absolutního tíhového xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx peněžitým xxxxxxx.

(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příjem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§279

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx povolení xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx díly nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zakázaný xxxxxxx zbraně, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán,

kdo xxxxx do střelbyschopného xxxxx xxxxxxxxxxxxx zbraň xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx účinnosti, xxxx

xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odstraňuje xxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx identifikaci.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxxx v množství xxxxxx než xxxxx, xxxxx hromadně účinnou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x užití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) hromadí, xxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§280

Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušnin xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 projektuje, xxxxx xxxx užívá.

(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281

Nedovolená xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx bez xxxxxxxx, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx xxxxxxx radioaktivní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxx xxx, xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx osm xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo

d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§281a

Vysoce xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx látkou xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 v xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

§281x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 336/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§282

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výrobě, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dva xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx xxx povolení, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, vyrobí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo jinému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předměty xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§283

Nedovolená xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, nabídne, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx opatří nebo xxx xxxxxx přechovává xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx, přípravek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursor xxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx za takový xxx x posledních xxxxx letech odsouzen xxxx potrestán,

c) xx xxxxxxx rozsahu, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x množství xxxxxx xxx malém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx rozsahu vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx deset xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx získat pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§284

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx malém xxxxxxx látku konopí, xxxxxxxxxx x konopí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jakýkoli tetrahydrokanabinol, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx značném xxxxxxx.

§285

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou nebo xxxxxxxxxxxx látku

(1) Kdo xxxxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců, peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kdo neoprávněně xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxx v množství xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxx než xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 ve xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx značném rozsahu.

§286

Výroba x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx určený k xxxxxxxxxx výrobě omamné xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx, nebo jedu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dítěti, xxxx

x) xxxxx-xx takovým činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§287

Xxxxxx toxikomanie

(1) Kdo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než alkoholu xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxx podněcuje xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen organizované xxxxxxx,

x) vůči xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§288

Výroba x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, doveze, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx léčebným xxxxxx, xxxx kdo xxxx xxxxxx použije xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou metodu x dopingovým účinkem xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx dítěti xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví,

b) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx ve značném xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx lékař xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět let xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx nejméně xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.

§289

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx používané pro xxxxxxxxxx výrobu omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx xxxx xx xxxxxx §283, 284 x 286.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx považují xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §285.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx za látky x anabolickým a xxxxx xxxxxxxxxxx účinkem x jaké xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §288, a xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §288.

Xxx 2

Trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x pevnou xxxxxxx

§290

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx plavidla xxxx xx pevné xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) užije xxxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx,

x) vyhrožuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx patnáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx až dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou osob xxxx smrt, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§291

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla

Kdo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx provoz vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plavby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx

(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxxxx vzdušného dopravního xxxxxxxxxx do xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocní nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx byl xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx ujmu xx xxxxxx nejméně xxxx xxxx xxxx smrt, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX ŽIVOTNÍMU XXXXXXXXX

§293

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozí xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx jinou složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx větším xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt xxxx xx-xx k xxxxxxxxxx následků takového xxxxxxx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx zmírnění,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx podle xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

e) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný prospěch.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí z xxxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poškodí xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx složku životního xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx těžkou xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx-xx k odstranění xxxxxxxx takového jednání xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx rozsahu, xxxx

xxx x hrubé xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§294x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx, xxx i x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, xx tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx důvod xxx zvláštní ochranu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

§294x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

§295

Xxxxxxxxx lesa

(1) Kdo, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx lesních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx x xxx existující xxxxxx, xxxxx holé xxxx nebo způsobí xxxxxxx poškození xxxx xx xxxxxxx větší xxxxx xxxx nebo xxxxxxx lesní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 opětovně, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xx celkové xxxxxx xxxxx lesa.

§296

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Větším xxxxxx xxxxx §293 x 294 se xxxxxx území x xxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nejméně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx zasažená xxxxx x délky xxxxxxx xxxx xx sčítají.

(2) Xxxxxxxx xxxxx plochou xxxx xxxxx §295 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx značnou xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tři xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, ovzduší xxxx xxxx složky xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx skladují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§297

Neoprávněné vypuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxx xxxx, ač xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vypuštění xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxx z lodi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§298

Xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx odpad xxxx xxxxxxx xxxxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx oznámení xxxx žádosti x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx podkladech uvede xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje zamlčí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx odpady xxxx xx odkládá, xxxxxxxxxx nebo jinak x nimi xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxxx prostředí, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx pro jiného xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxx-xx xx xxxxxx čin xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§298x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, byť x z xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu nebo x xx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx čin ve xxxxxxx xxxxxxx.

§299

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx, zničí, xxxxxxx, xxxxxx x přírody, xxxxxxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx exemplář xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx na xxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxx živočichů, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta, zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx předpisem usmrtí, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhynutím.

(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx biotopu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§300

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx volně žijícími xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, vyveze nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo exemplář xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozsahu než xxxxxxx pěti xxxx xxxx xxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§301

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxx, byť x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxx tím, že xxxxxxx nebo zničí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvek, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx oblast xxx, xx tím xxxxxxx nebo je xxxxxx oslaben xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

§302

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx zvíře xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po delší xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx větším počtu xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§302x

Xxxx zvířat v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx počet xxxxxx x nevhodných xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, a tím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx způsobuje xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 trvalé xxxxxxxx xx smrt xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 2 v xxxxxx xxxxxx xxx sebe xxxx pro jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,

b) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 trvalé xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx počtu xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li takový xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.

§302x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

§303

Zanedbání péče x xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zvíře, xxxxx xxxxxxx nebo x xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x způsobí xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx, xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat.

§304

Xxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxx zvěř xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nepatrné xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x hodnotě xxxxxx nepatrné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím věci.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prospěch,

c) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx potrestán.

§305

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x léčivy x xxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx

(1) Xxx neoprávněně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, prodá xxxx xxxxx xxxxxx xxxx přechovává xxxxx x thyreostatickými, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx používá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xx xxx účelem xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo

d) xx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,

x) x úmyslu získat xxx xxxx xxxx xxx jiného prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx rozsahu.

§306

Xxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zájmových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx takové xxxxxx.

§307

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 rozšíření takové xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§308

Xxxxxxxx ustanovení

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x rostlin xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx smyslu §306 x 307 x na které xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §307.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX STÁTU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx základům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§309

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizí xxxx nebo s xxxxx činitelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312) xxxx sabotáže (§314), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxxx republiky

(1) Kdo x xxxxxx rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dvacet let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též propadnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem škodu xxxxxxx rozsahu,

d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Příprava xx trestná.

§311

Xxxxxxxxxxxx útok

(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trpěla,

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx pevninské mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx takové zařízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zmocní xx xxxxxxx, lodi, jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plošiny xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,

x) xxxx cizí xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx způsobí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dat anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jich neupotřebitelnými xxxxxxx útok proti xxxxxxxxxxxx systému, jehož xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx s dopadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx počítačového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přizpůsobeného xxx xxxxxx xxxx xxxxx útok, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři až xxxxxxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obranyschopnost Xxxxx xxxxxxxxx, narušit nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx vládu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, opominula nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobit xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, systém xxxx plošina xxxxxxxx, x xxxxx ohrozit xxx lidské xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx dodávku xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného základního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ohrozit xxx xxxxxx xxxxxx,

x) zmocní xx letadla, lodi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nákladní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx pevninské xxxxxxx xxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxx plošinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zničí xxxx vážně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

f) vyrábí xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx materiál, xxxxxxxx, biologickou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vývoj xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chemické xxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx smrti xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx požár xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sil nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání, xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx zmírnění,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx činem škodu xxxxxxx rozsahu,

e) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx,

x) ohrozí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§312

Xxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§312x

Xxxxx xx teroristické xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxx xxxxxxx činitel xxxx xxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx let, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) jako vedoucí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §107 a 108 xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §312a, není trestný, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx nebezpečí, které xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx teroristické xxxxxxx, xxx xx xxxxxx v §312a, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxx může xxxxxx oznámení xxxxxx x nadřízenému.

§312b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxxxxxxx agenta

(1) Policista xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), který xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx teroristické xxxxxxx xxxxx §312a xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx odhalit xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny anebo xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo takovou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx rvačky podle §158 odst. 1, xxxxxxxxxxx x lidmi (§168), xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxx (§169), xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx (§178), xxxxxxxxx xxxxxx práv (§181), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§182), xxxxxxxxxx (§189), šíření xxxxxxxxxxx (§191), xxxxxx x xxxxxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§192), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxxx (§205), xxxxxxxxxx (§206), neoprávněného užívání xxxx xxxx (§207), xxxxxxxxxxx nepoctivých xxx x xxxxx (§213), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (§226), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§227), xxxxxxxxx cizí xxxx (§228), xxxxxxxx x pozměnění peněz (§233), neoprávněného xxxxxxxx, xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxxxxx prostředku (§234), xxxxxxx padělaných x xxxxxxxxxxx xxxxx (§235), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§236), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§244), padělání x pozměnění xxxxxxxx x xxxxxxxx zboží xxx daňové xxxxx x xxxxxxxx dokazujících xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (§245), xxxxxxxx zákazů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§247), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§251), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§252), xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§256), xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x při xxxxxxx soutěži (§257), xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx (§258), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx (§261), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití (§263), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§264), provedení zahraničního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx licence (§265), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským materiálem (§266), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§267), xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (§276), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§279), xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zakázaných bojových xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látky (§281), nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxx (§283), xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx (§284), xxxxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku (§285), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výrobě xxxxxx x psychotropní xxxxx x xxxx (§286), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem (§288), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (§298), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§299), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (§312f), xxxxxxxx pravomoci xxxxxx osoby (§329), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §333 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§340), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx republiky (§341), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§348), xxxxxxxxxxxx vyhrožování (§353), xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx (§355), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x svobod (§356) xxxx xxxxxxxxxxx (§358), jestliže se xxxxxxxx činu xxxxxxxx x cílem odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x teroristickou skupinou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předejít.

(3) Xxxxxxxxxxx xx nestává xxxxx, který teroristickou xxxxxxx založil nebo xxxxxxxx, anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§312x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxxxxxx podporuje teroristickou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxxx shromažďuje xxxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxx jich xxxx takto užito, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx dvanáct xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx, xxxx

x) ve xxxxxx rozsahu.

§312d vložen xxxxxxx předpisem x. 455/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§312x

Xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného činu, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestný xxx xxxx pro xxx veřejně xxxxxxxxxx xxxx pachatele,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxx majetku, bude xxxxxxxxx,

x) xxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a) xxxxxx jiného,

b) kdo xxxxxx poskytne informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbušnin, zbraní, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxx získá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx používání xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx technik xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiného za xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinému nebo xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Stejně xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxx xx jiného xxxxx xxxx do Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizuje, xxxxxx x němu navádí xxxxx xxxxxx umožní xxxx usnadní xxxxx xxxxxxxx.

(4) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx, nebo

d) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b) xxxx dítěti.

§312f

Vyhrožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo vyhrožuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxxxx let, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§312x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

§313

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §311 a 312 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§314

Sabotáž

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého zaměstnání, xxxxxxxx, postavení nebo xxx xxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx,

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu,

c) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx

x) zorganizuje-li xxxxxx xxx za xxxxx ohrožení státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§315

Zneužití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení, xxxxxx celistvost nebo xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci, ač xx xxxxxxx zastupovat Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx xxxx, zneužije xxx xxxxxxxxx jednat xx Českou xxxxxxxxx xxxx uvedenou mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx osobou x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx záležitosti Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx moci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, cizího xxxxx x mezinárodní organizace

§316

Vyzvědačství

(1) Xxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvost, xxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jejichž zájmů x uvedených oblastech xx Xxxxx republika xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,

xxx s takovým xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx utajovanou informaci, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx informace,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) týká-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx tajné".

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobě, kdo x takovým cílem xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxx xxx takovou utajovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx úmyslně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klasifikovanou stupněm xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx",

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx způsobí-li xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx klasifikované x xxxxx právním předpisu xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx", nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§318

Xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxx "Xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx činy xxxxx obraně xxxxx

§319

Xxxxxxxxxx x nepřítelem

(1) Kdo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxx xx jakkoli xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§320

Válečná xxxxx

(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx x nepřátelských xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§321

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx službu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§321a

Účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx tím, xx

x) xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx poskytne xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx látek xxxx materiálů xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx používání xxxxxxxx, xxxxxx, nebezpečných látek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxx uvedeného x písmenu x) xxxx b), nebo

d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo do Xxxxx republiky za xxxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), b) xxxx x),

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx let.

§321a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 28.6.2022

§322

Xxxxxxxx osobní x xxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxx věcnou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

xxx xx úmyslně vyhýbá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX VE XXXXXX VEŘEJNÝCH

Díl 1

Trestné xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx x xxxxxx xxxxx

§323

Xxxxxx proti orgánu xxxxxxx xxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxxx v xxxxxx působit xx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, soudu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zbraní,

b) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) poruchu v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx osmnáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxx na orgán xxxxxxx moci

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávy, xxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 se zbraní.

§325

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx užije xxxxxx

x) v úmyslu xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na čtyři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx šest let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) těžkou xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx šestnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 smrt.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§326

Vyhrožování s cílem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx působit xx xxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.

(2) Xxxxxxx svobody až xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.

§327

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxx §323326 xx poskytuje xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxx.

(2) Ochrana xxxxx §323326 se poskytuje xxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx, kterou se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx výsady x xxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxxxxx nebo pracující x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§328

Xxxxxxxxxx pravomoci xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx, xxxxx jsou vyhrazeny xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx samosprávy, soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

xxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x moci xxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

Díl 2

Trestné xxxx xxxxxxxx osob

§329

Zneužití xxxxxxxxx xxxxxx osoby

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoprávněný prospěch

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx jiném xxx jeho skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání nebo xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyznání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci,

d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx zneužívaje bezbrannosti, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezkušenosti xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx trestná.

§330

Xxxxxx úkolu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxxxx důležitého xxxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx poruchu x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné moci,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx

§331

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxx xx dá xxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikáním svým xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx přijme nebo xx dá xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 nebo 2 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§332

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, nabídne nebo xxxxx úplatek xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx, xxxx

xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nabídne nebo xxxxx úplatek xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§333

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dá xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx xx xx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Kdo xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§334

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx rozumí neoprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetkovém obohacení xxxx jiném zvýhodnění, xxxxx se xxxxxxx xxxx xx dostat xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, x xx xxxxxx není xxxxx.

(2) Xxxxxx osobou xxxxx §331333 xx vedle xxxxx uvedené x §127 rozumí xxx xxxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudním xxxxxx xxxx x jiném xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x podnikající xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx vliv Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stát,

pokud xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spojena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu a xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxx pravomocí.

(3) Xx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bezdůvodnému zvýhodňování xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§335

Xxxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx soudce, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jiného xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx způsobit xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx

x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§336

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx opakovaně

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x soudu xxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx omluvy neuposlechne xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zmaří,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx ztěžuje xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxx činnost, xxxxx xx byla takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kterou xx xxxx odňato příslušné xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vstoupí xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xx navzdory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxx xxxxxxx poté, xx proti xxxx xxxx bezvýsledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxx obvodě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx uložena v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestu,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx o přestupku, xxxxx spočívá x xxxxxx navštěvovat místa, xxx xx konají xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx látkách, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx navštěvovat xxxxxx xxxxxxx přístupná xxxxx,

x) xxxxxxxx akci, xx xxxxxx se vztahuje xxxxx zákazu xxxxxx xx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby zmařil xxxx tohoto trestu,

f) xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx nenastoupí xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto trestu,

h) xxxxxxx xx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) dopustí xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo ochranné xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo maří xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx ochranného xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx závažného xxxx xxxxxxxxxxx jednání, aby xxxxxx vykázání provedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné obydlí x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx vstupu do xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kontaktů x xxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tím, xx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx odstraní xxx, které xx xxxxxx rozhodnutí xxxx, xxxx

x) uprchne xxxxxx, x xxxxx, z xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

(4) Kdo xxxx, xx proti xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx nezletilých xxxx, včetně xxxxxx xxxxx s dítětem, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxxxx xxx.

§338

Xxxxxxxxxx vězně

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxx xxxxxxxxxx, navádí xx k xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx úřední xxxxx.

§339

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx hranici xx xxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xx zbraní xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx činem značnou xxxxx, xxxx

x) spáchá xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx nedovoleném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umožní xx mu xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx přepravení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx, propadnutím xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ponižujícímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx x xx xxxxxx,

x) vystaví-li takovým xxxxx nelidskému xxxx xxxxxxxxxxxx zacházení větší xxxxx osob,

c) vydá-li xxxxxxx činem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch,

f) xxxxxx-xx xxxxxx čin se xxxxxx, nebo

g) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let, popřípadě xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx, xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§341

Xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx jinému x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx zákazem činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) spáchá takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spáchá xxxxxx čin opětovně, xxxx

x) xxxxxx takový xxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx prospěch, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx, popřípadě xxxxx xxxxxx trestu též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo

b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.

§341x

Xxxxxxxx ustanovení

Ochrana xxxxx §339 xx 341 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx uplatňuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plném rozsahu.

§341a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§342

Xxxxxxxxxxx zaměstnávání xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx, opakovaně, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zaměstnání cizince, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, propadnutím xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx zaměstná xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx a zdržuje xx neoprávněně na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§343

Porušení předpisů o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta.

§344

Xxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx vzepření xxxx xxxxxx skupiny xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozorčímu xxxxxx, xxxx rozkazu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx čin,

d) způsobí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,

e) xxxxxxx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, nebo

f) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx osob, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx lživě obviní x xxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx lživě xxxxxx x xxxxxxxxx činu x úmyslu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx prospěch,

b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.

§346

Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxx nebo znalec xxxx soudem nebo xxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zástupcem nebo xxxx policejním orgánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx nepravdu x okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) takovou okolnost xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx vážnou xxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx činem pro xxxx nebo pro xxxxxx značný xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§347

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx tlumočník nesprávně, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před orgánem xxxxxxx moci nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, anebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx jiného xxxxx poškodit x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§347a

Maření spravedlnosti

(1) Kdo xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx řízení předloží xxxxx nebo listinný xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx podstatný xxxxxx xxx rozhodnutí, x xxxxxx xx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x úmyslu, xxx byl xxxxxx xxxx pravý, anebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úmyslu, aby xxx xxxxxx jako xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§345), křivé výpovědi x nepravdivého znaleckého xxxxxxx (§346) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx (§347), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx, který xxxx xxxx plnil xxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§347x vložen právním xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x účinností xx 1.2.2019

§348

Xxxxxxxx x pozměnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx, aby jí xxxx xxxxx jako xxxxx, xxxx takovou xxxxxxx užije xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxx listinu xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxx pravé, xxxx

xxx vyrobí, nabízí, xxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přechovává nástroj, xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx, pomůcku xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované skupiny xxxxxxxx xx více xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, trestného xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), podpory x propagace xxxxxxxxx xxxxx §312e odst. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem (§312f),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§349

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pečetidla státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx vyrobí, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx přechovává xxxxxxxxx státní xxxxxx xxxx razítko xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.

§350

Padělání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx podstatně xxxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx v řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posudku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx,

xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnická xxxxx xxxxxxx nepravdivou nebo xxxxx xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, posudek xxxx xxxxx xxxx x xxx zamlčí podstatné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx jej xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx moci, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx soudním xxxxxx, xxxx

xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) opatří-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§351

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx voleb a xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx násilím xxxx pohrůžkou násilí xxxx xxxx brání xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobný prospěch, xxx volil xxxx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vůle,

kdo xxxxxx xxxxx x dokladu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany nebo xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx s volbami xxxx referendem xxxxx xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx jako pravého,

kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx či poruší xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxx lidí

§352

Násilí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxx užije násilí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, příslušnost x etnické skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(3) Stejně xxxx v xxxxxxxx 2 xxxx potrestán,

a) xxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx takového xxxx, xxxx

x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§353

Nebezpečné vyhrožování

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx vzbudit xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx zbraní,

d) xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxx povolání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku vyplývající x jeho zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.

§354

Xxxxxxxxxx pronásledování

(1) Xxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx újmou xxxx nebo xxxx xxxxxx blízkým,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx blízkost xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxx je způsobilé xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx o xxxxx x xxxxxx xxxx jemu blízkých, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxx xxxx těhotné xxxx,

x) xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§355

Hanobení národa, xxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx skutečně xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) nejméně xx dvěma xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

§356

Podněcování k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x omezování xxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x některému xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx skupině xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxx x spáchání činu xxxxxxxxx v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx aktivně takovým xxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo rasovou, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx.

Xxx 6

Jiná rušení xxxxxxxxx pořádku

§357

Šíření xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx informačnímu prostředku, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx poruchu x xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx vážnou xxxxxxx x činnosti právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx živelní xxxxxxx xxxx xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx lidí, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu.

§358

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx napadne xxxxxx, xxxxxx hrob, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxx ruší xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obřadu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

§359

Hanobení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx odejme xxxxxx xxxxxxx xxxx x lidskými ostatky xxxxxxx x rozporu xx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx získat pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v úmyslu xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

§360

Xxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx aplikací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx xx xxxx xxxx jinak trestného, xx který zákon xxxxxxx trest mírnější, xxxx potrestán xxxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxx x §26 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx spáchal xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Organizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

§361

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině

(1) Xxx xxxxxx organizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx xx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xxx organizovanou xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx činitel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 x 108 xx xx pachatele xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§362

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx v §361, xxxx trestný, xxxxxx-xx x organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu v xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uveden x §361, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx takové xxxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxx.

§363

Beztrestnost xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro trestný xxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupině xxxxx §361 xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx odhalit pachatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §312x xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spáchané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx nestává xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založil nebo xxxxxxxx xxxxx agent, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx představitelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxx xxxxx xxxxx trestné xxxxxxxxxxx

§364

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.

§365

Schvalování trestného činu

(1) Xxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx vychvaluje xxx zločin xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx činem

a) pachatele xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odmění xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xx takovou xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx sbírku.

§366

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomáhá x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx unikl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx ochrannému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx léta; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx mírnější, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, není xxxxxxx, ledaže by xxx xxxxxx v xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx teroristickým trestným xxxxx (§312f), genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace skupiny xxxx (§402), agrese (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§415), xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§367

Nepřekažení xxxxxxxxx činu

(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestný xxx xxxxxx (§140), xxxxxx (§141), xxxxxxx ublížení xx zdraví (§145), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149), nedovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ženy (§159), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (§164), obchodování x xxxxx (§168), zbavení xxxxxx xxxxxxx (§170), xxxxxxxxx podle §172 xxxx. 2 a 3, xxxxxxx (§173), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xxxxx §180 xxxx. 4, xxxxxxxxxx (§185), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§187), xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), xxxxxxx podle §205 xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxxx §206 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 5, xxxxxxxxxx podvodu xxxxx §210 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 6, dotačního xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 6, xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 4 x 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padělání a xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx xxxxx §255 xxxx. 4, zneužití xxxxxxxxx v obchodním xxxxx podle §255a xxxx. 3, poškození xxxxxxxxxx zájmů Evropské xxxx podle §260 xxxx. 5, porušení xxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího užití (§262), xxxxxxxx povinností xxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§263), provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx x držení xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx (§280), nedovolené výroby x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§281), xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštního štěpného xxxxxxxxx (§282), nedovolené xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x s jedy (§283), získání kontroly xxx vzdušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx (§290), zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d), xxxxxxx x propagace terorismu (§312e), vyhrožování teroristickým xxxxxxxx činem (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), válečné xxxxx (§320), násilí xxxxx xxxxxx veřejné xxxx podle §323 xxxx. 3 x 4, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §325 xxxx. 3 x 4, přijetí xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §339 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §340 xxxx. 4, xxxxxxx vězňů (§344), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §375 odst. 2 x 3, xxxxxxxxxx x donucení x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §377 xxxx. 2 a 3, porušování xxxx x chráněných xxxxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxx §382 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §383 xxxx. 3 x 4, zběhnutí (§386), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §392 odst. 2, xxxxxxxxx (§400), útoku xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (§409), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§411), válečné xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 odst. 3, x spáchání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx; xxxxxxx-xx tento xxxxx xx xxxxxxx x těchto trestných xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nesnází xxxx xxxx xx xxxx xxxx osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx trestného xxxx vlastizrady (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), účasti xx teroristické skupině (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f), xxxxxxxx (§314), vyzvědačství (§316), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxxxxxx x diskriminace xxxxxxx xxxx (§402), xxxxxx (§405a), přípravy xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) x xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §415 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu; xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§368

Neoznámení trestného činu

(1) Xxx xx hodnověrným xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx trestný xxx vraždy (§140), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145), xxxxxx x xxxxxx nelidského x xxxxxxx zacházení (§149), obchodování x xxxxx (§168), xxxxxxx xxxxxx svobody (§170), xxxxx xxxxxxx (§174), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pornografie (§193), xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198), padělání x xxxxxxxxx xxxxx (§233), xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx (§234), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§237), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx (§262), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§263), xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§265), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx materiálem (§266), xxxxxxxx xxxxxxxx (§272), xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx (§280), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nebezpečné xxxxx (§281), xxxxxxxxxx xxxxxx x držení jaderného xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx (§282), xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§290), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§292), xxxxxxxxxxx (§309), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311), xxxxxx (§312), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§312a), xxxxxxxxxxx terorismu (§312d), xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu (§312e), xxxxxxxx (§314), xxxxxxxxxxxx (§316), ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§317), xxxxxxx xxxxx (§320), xxxxxxx xxxxxxx (§331), xxxxxxxxxx (§332), xxxxxxxxx (§400), xxxxx xxxxx lidskosti (§401), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupiny lidí (§402), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx války (§406), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), plenění v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414) xxxx zneužití xxxxxxxxxxx uznávaných x xxxxxxxx xxxxx podle §415 xxxx. 3, x takový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státnímu zástupci xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx toho, xxx-xx o vojáka, xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx tento zákon xx některý x xxxxxx trestných činů xxxxx mírnější, bude xxxxxxxxx oním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxxx xxxx osobu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nemá xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx se dozví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x výkonem advokacie xxxx xxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx duchovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x spáchání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpovědního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §168 xxxx. 2 x zbavení xxxxxx xxxxxxx (§170) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obětem trestných xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ČINY XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§369

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x službě

(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx učiní trvale xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§370

Neplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx nedostaví x xxxxxxxxx xxxxxx x úmyslu svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§371

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx branné povinnosti, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxx xx xxxxxxx pletich x xxxxxx

x) sám xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vymknout z xxxxxx xxxxxx povinnosti,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx léta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

§372

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách

Kdo xx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok.

§373

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách

(1) Xxx xx základě xxxxx xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenastoupí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimořádnou xxxxxx v ozbrojených xxxxxx xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ač xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§374

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedbalosti

(1) Kdo xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolávacím xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx tři léta.

(2) Xxx, v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx válečného stavu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

XXXXX XXX

XXXXXXX ČINY XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podřízenosti x xxxxxxxx cti

§375

Neuposlechnutí xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx rozkaz, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx zbraní,

c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx zmařit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§376

Xxxxxxxxxxxxxx rozkazu z xxxxxxxxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx neprovede xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx velkého rozsahu xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx velkém xxxxxxx,

x) xxxxxx újmu xx xxxxxx, nebo

d) xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx a donucení x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx xxxxx vojáku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxx xxx donutí x porušení vojenské xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody až xx tři léta.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx osob,

b) spáchá-li xxxxxx xxx se xxxxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvacet xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§378

Urážka mezi xxxxxx

(1) Xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx hodností,

b) podřízeného xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnělou xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo domněle xxx xxxxxxx.

§379

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) nadřízeného xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx hodností,

bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx xxxxx službu,

b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho skutečnou xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx nebo domněle xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§380

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx násilí

(1) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxx jinou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§381

Násilí xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx užije xxxxxx xxxx nadřízenému

a) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) pro xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx nejméně xx dvěma xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx dvacet xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§382

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnosti

(1) Xxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxx x osobním xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ztěžuje xxxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné těžké xxxx,

x) xxxxxx-xx takový xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx skutečně nebo xxxxxxx xxx vyznání, xxxx

x) způsobí-li takovým xxxxx ublížení xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým způsobem xxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx osm až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§383

Xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx vojáků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s nižší xxxxxxxx nutí x xxxxxxx úsluhám xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rasu, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zbraní,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx bojové situace.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

(5) Xxxxxxxx xx trestná.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx

§384

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

§385

Vyhýbání xx xxxxxx xxxxxx x nedbalosti

Kdo xx xx xxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

§386

Xxxxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx vyhnout se xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§387

Svémocné xxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx včas x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx dny,

kdo se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxxx, xxxxxxx již xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx potrestán,

kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx delší xxx xxx xxx x xxxx plnění zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxx než 24 xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.

(3) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxxxxxx xxx,

xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx šest dnů x xxxx plnění xxxxxx důležitých xxxxx, xxxx

xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

§388

Xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx

(1) Xxx xx v úmyslu xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxx xx zdraví, předstírá xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx návykovou xxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§389

Porušení povinnosti xxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx důležitý xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) spáchá-li takový xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx měl xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx takový xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného stavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx situace x je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Příprava xx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx služby

(1) Xxx x xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxxx xxxx pravidla xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zařízeních určených x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxx let nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx povinen xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx

§392

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Kdo popuzuje xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

kdo závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové situace.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§393

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx ke xxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx zařazení, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kdo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx určen, xxxx x takovému xxxxx dá xxxxxxx, xxxx

xxx zneužije xxxx xxxxxx xxxxxxxx podřízených x xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx povinností,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx

x) způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx značnou xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§394

Zbabělost xxxx nepřítelem

Kdo xx xx xxxxxx xxxxxxx ze zbabělosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx let.

§395

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxx situace, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvacet xxx.

(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§396

Opuštění vojenského xxxxxxxxx

(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvacet xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§397

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříteli

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx situací, nepříteli xxxx, xxx x x nedbalosti, vojáky xxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx, vojenskou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán, xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx trestná.

Díl 5

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

§398

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xx xxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, byť x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx věcných prostředků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 k xxxxx, pro xxxxx xxxx určen, nebo x xxxxxxxx xxxxx xx souhlas, xxxx

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podřízených xxxx xxxxxxx k mimoslužebním xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx úmyslně spáchaným xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§399

Společné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru se xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§375), xxxxxxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxxxxx (§376), urážka xxxx vojáky (§378), xxxxxx mezi vojáky xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx (§379), xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx (§380), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§381), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§389) a xxxxxxxx povinnosti dozorčí xxxx xxxx xxxxxx (§390).

XXXXX XIII

TRESTNÉ ČINY XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX ČINY

Díl 1

Xxxxxxx xxxx proti lidskosti

§400

Genocidium

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx skupinu lidí

a) xxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničení,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x takové skupině xxxxxxx xxxxxx dětí,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx takové xxxxxxx do druhé, xxxx

x) způsobí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§401

Xxxx proti xxxxxxxxx

(1) Xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměřeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) deportace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, sexuálního xxxxxxxx, xxxxxxxx prostituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vynucené xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, národnostním, etnickém, xxxxxxxxx nebo náboženském xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zavlečení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nedobrovolným xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§402

Apartheid x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx apartheid xxxx xxxxxxx, etnickou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) uvrhne-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 takovou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx takovou skupinu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§403

Xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx, xxxx hlásá xxxxxxx, xxxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxxx xx třídní xxxx xxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx osob, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,

c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx, nebo

d) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx válečného xxxxx.

(3) Příprava xx xxxxxxx.

§403x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x potlačení xxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx vyrobí, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupným, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx symboly, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x formy xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx projevy xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §403 xxxx. 1, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx, xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxxxxxx věci.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx přístupnou počítačovou xxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro jiného xxxxxx prospěch.

(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v úmyslu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§403x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§403x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx §403a xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx do oběhu, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxx xxxx xxx jiného xxxxxxx xxxxxx dílo za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx zpráv x aktuálních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účelům.

§403b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§404

Projev sympatií x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx

Xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v §403 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§405

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ospravedlňování xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx popírá, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ospravedlnit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx lidskosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx

§405x

Xxxxxx

Xxx x postavení, xxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s ustanoveními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zahájí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, územní celistvosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takovým xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxx xxxx xxxxxxx, závažností a xxxxxxxx zakládá zjevné xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§405x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§406

Příprava xxxxxx války

Kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx války, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§407

Podněcování útočné války

(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx x útočné válce, xx xxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podporuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx shromáždění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx účinným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx trestná.

§408

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx útočné války xxxx jednání xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx válečného xxxxx, xxxxx-xx, že xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x kterými xxxxxxxxx xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§409

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jež x xxxxxx přivodit xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akci xxxxx České republice xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, bude xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx existence České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§410

Porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx x svobod, xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx dodržování je Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x Xxxxxxxx unii xxxxx xxxxx zavedla Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx peněžitým trestem.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, xxxx

x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,

c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxx, dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx a právního xxxxx.

§411

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx

x) nařídí použití xxxxxxxxxx bojového prostředku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx boje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx dvě léta xx deset xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x způsobech vedení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx operací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x důvodu represálií,

b) xxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx místu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx poškodí přehradu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx síly, nebo

d) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvacet xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

b) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§412

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx účinná opatření x ochraně xxxx, xxxxx takovou pomoc xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx takovým xxxxxxxxx brání, xxxx

x) xxxxxx nebo brání xxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2

x) xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§413

Xxxxxxxxx obyvatelstva

(1) Kdo xx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nelidské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, národnostní, xxxxxxxxxx, třídní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx zóně anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelstvu xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx válečných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxxxxx území,

d) osídluje xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx ke službě xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x jejich provinění xxxxxxxxxxx x nestranném xxxxxxx xxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na deset xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2

a) xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx

x) smrt.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§414

Plenění x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operacemi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxx

x) svévolně xxxx xxxxxxx ničí, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zneužívá,

bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx.

§415

Xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx za xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxxxx označení Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků xxxx xxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxx dopravních prostředků xxxxxxxxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx války xxxx xxxxxx ozbrojeného konfliktu xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo státního xxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2

x) xxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxx obdobného xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je trestná.

§416

Xxxxxxxx vlajky a xxxxxxx

(1) Kdo za xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu zneužije xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx vojenského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxxxx xxxx vlajky xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.

§417

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx urazí xxxxxxxxxxxx nebo člena xxxx průvodu, xxxx

xxx xxxxxxx osobu neprávem xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxx.

Xxx 3

Společné xxxxxxxxxx

§418

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx genocidia (§400), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401), xxxxxx (§405a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§406), xxxxxxxxxxx xxxxxx války (§407), xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx boje (§411), xxxxxxx xxxxxxxx (§412), xxxxxxxxx obyvatelstva (§413), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§414), xxxxxxxx mezinárodně uznávaných x xxxxxxxx xxxxx (§415), xxxxxxxx vlajky x xxxxxxx (§416) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx kterým xxxxxxxxx svou pravomoc x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezabránil, spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ho xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx vojenského xxxx xxxxxx nadřízeného xx užije ustanovení x trestní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§419

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

§419a

Implementace práva Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1).

§419x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 141/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

§420

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx č. 53/1963 Sb., xxxxxx xx mění §203 xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 56/1965 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

4. Xxxxx č. 148/1969 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 45/1973 Xx.

5. Xxxxx č. 45/1973 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/1990 Xx., x xxxxxx x. 290/1993 Sb.

6. Zákon č. 175/1990 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx.

7. Zákon č. 545/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

8. Xxxxx č. 557/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

9. Xxxxx č. 253/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 92/1998 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxx č. 96/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 327/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxxx č. 405/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 139/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

15. Xxxxx č. 134/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 91/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

17. Xxxxx č. 692/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 320/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxx č. 271/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxx č. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx míru, xx xxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx.

22. Zákon č. 120/1962 Sb., x xxxx xxxxx alkoholismu, ve xxxxx xxxxxx č. 37/1989 Xx.

23. Xxxxx č. 482/2002 Sb., x posílení xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Praze x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxxxxxx xxxxx č. 72/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx vlády č. 10/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 192/1988 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/1999 Sb.

26. Xxxxxxxx xxxxx č. 114/1999 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xx považuje xx jedy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 40/2002 Xx., a nařízení xxxxx x. 444/2003 Xx.

§421

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. r.

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx odsouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 40/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx 27. xxxxx 2012 xxxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx obvyklé xxxxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 357/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 18.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §102a xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx výše hrubého xxxxxxxx xxxx hodnotou xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx nabytými v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který pachatel xxxxx xxxx převedl xx xxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 55/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.3.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx odsouzených k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do věznice x dohledem x xx věznice x xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do věznice x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §56 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx přeřazení x věznice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x návrh xx přeřazení z xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §163 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx příslušnosti použije §138 odst. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 40/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

181/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2011

330/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2011 s xxxxxxxx §351, který xxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011

357/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx a dalších xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

193/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

360/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

390/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.12.2012

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

259/2013 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 23.7.2013 xx. xx. Xx. ÚS 13/12 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §289 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx od 23.8.2013

22/2014 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.2.2014

141/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

267/2014 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

86/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 279/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2015

165/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

150/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech mládeže x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x soudnictví xx xxxxxx mládeže), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

163/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x zákona o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

321/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx původu xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

323/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx oběhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 18.10.2016

455/2016 Xx., kterým xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

55/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.3.2017

58/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

315/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

114/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

165/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

312/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.5.2020 xx. xx. Pl. XX 46/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §138 odst. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.7.2020

333/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

336/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

206/2021 Xx., nález XX ze xxx 27.4.2021 sp. xx. Xx. XX 98/20 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx §284, 285 x §289 odst. 3 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

220/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx o Probační x mediační službě), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.4.2024

417/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 45/2013 Xx., x xxxxxxx trestných činů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2022

240/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

422/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 104/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

429/2022 Sb., xxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 5.1.2023

173/2023 Xx., kterým se xxxx zákon č. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

123/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx x. 98/2015 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/36/EU xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/93/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/68/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/99/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/123/ES xx xxx 21. xxxxx 2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x lodí x x xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/52/ES xx xxx 18. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES xx dne 29. dubna 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/40/EU xx xxx 12. xxxxx 2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2005/222/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxxxxx unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 o trestních xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx ochraně xxxx x jiných xxx xxxxx padělání, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/383/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1371 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx cestou proti xxxxxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou proti xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713 ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX.