Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2017.


Nález ÚS ze dne 6.12.2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

40/2017 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

40

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Pl. XX 32/15 dne 6. xxxxxxxx 2016 x plénu xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Ludvíka Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Tomáše Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Šimáčkové, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxx jejímž xxxxxx xxxxx senátor Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Zdeňkem Xxxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx 46, 637 00 Xxxx, xx zrušení xxxxxxxxxx §100 xxxx. 1 xx slovech "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxxxx §101c xx 101i zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxx o xxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §101g xxxx. 3 a §101d xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 360/2014 Xx., xx zastavuje.

II. Xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 360/2014 Xx., xx xxxx xxxx 31.12. 2017.

XXX. Ustanovení §101g xxxx. 5 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 360/2014 Sb., xx ruší.

IV. Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx zamítá.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx soudu byl xxx 3. prosince 2015 doručen xxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §100 odst. 1 xx xxxxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §101c xx 101i zákona č. 235/2004 Sb. ze xxx 1. dubna 2004, x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxx též xxx „zákon o dani z přidané hodnoty“). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx zákonem č. 360/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1. ledna 2016, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx x napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 a čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „Ústava“) x čl. 2 xxxx. 2, čl. 4, čl. 10 xxxx. 3, čl. 11 x hlavou pátou Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod (xxxx xxx „Listina“). Navrhovatelé xxx mínění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx základních práv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx zaručená xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx kontrolních xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neústavnosti xxxx xxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X. x)

Xxxxxxx xxxxxxxx

3. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ústavního xxxxxxx, xxxx navrhovatelé xx xx, že x xxxxx pravidelného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu důvěrné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x dodavatelích. Xxxxxxxxxxxx xx jsou xxx xxxxx slov xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx těchto údajů xxxxxxx dle §101d xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správcem xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2015, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydán x xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požadované xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx namítají xxxxxxxxxxx xxxxxx, nikoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx správy). X xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx §101c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, umožňují xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx se zdanitelných xxxxxx poskytnutých i xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx taková okolnost xxxxxxx, xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx finanční správy xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelé jsou xxxx přesvědčeni, že xxx ohledu na xxxxxxxxx xxxxx formuláře xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx stanovisko Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx něhož z xxxxxxxx dopadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx advokáty x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xxx kontrolní xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx významným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státu.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se nedostanou xx xxxxx neoprávněných xxxx. Xxxxxxxxxxxxx takovýchto xxx, v zákoně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx neproporcionální xxxxx xx xxxx vymezených Listinou. Tento xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 4 xxxx. 4 Xxxxxxx. Z čl. 10 xxxx. 3 Listiny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx každého na xxxxxxx soukromí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx objektivní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxx shromažďování xxxxx, xxx i xxx xxxx zákonném umožnění xxxx být poměřována xxxxxxxxxx, nezbytnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx shromažďování x proporcionalita xxxxx xx shromažďování xxxxxxxxxx xxxxx ve srovnání x xxxxxxxx soukromí. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxxxxx dovolené, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx daňovým únikům xx xxx nich xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx automaticky xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kam xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx významnou xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx přitom vyloučit xxxxxx zneužití.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx deklarovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Podstata těchto xxxxxxxx úniků xxx xxxx xxxx v xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxx formálně. Podle xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kontrolní hlášení xxxxxxxx právo xx xxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx být xxxxxxxx odpočet daně, xxxx být xxx, xxx xxx uplatňuje, xxxxxxx daně. Z xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx nedůvodné, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxx x zdanitelných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx uplatnit nemohou. Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťovaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx jej xxxx xxxxxxxx tak, xx se xxxxxx xxxxx údajů o xxxxxx pro neplátce XXX a bude x hlediska shromažďování xxxxx méně xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxx, xx se bude xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozsáhlé. Napadená xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx které se xxxxx, na xxxxxx, xxxxx někomu a xx prospěch xxxxxx xxxxx xxxxx.

X. b)

Výhrada xxxxxx

6. Navrhovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx x x otázce xxxxxxx zákona x xxxx ukládání xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3, čl. 4 odst. 1 x 2 x čl. 11 odst. 5 Listiny, poukazujíce xx to, že §101d xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jen xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx xxx xxxxxxxx určení. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx formulář, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx vláda xx x důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 360/2014 Sb. xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx obsah xxxxxxxxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost, fakticky xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxx x tím, xx xx to xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx zásady. Xxxxx skrze xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenesení obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcího právního xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx uvádí, xx x xxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx narušuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx výkonná xxx xxxxx xxxxxxx obcházela xxxxxxxxxxx proces xxx, xx si skrze xxxxxxxxxx vládní většinu xxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx sám x xxxx xxxxxxx není xxx xxxxxxx předpisem x tradičním xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx ustanovení xx xxx navrhovatelů xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx zde xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 13/12 xx xxx 23.7.2013 (N 126/70 XxXX 147; 259/2013 Sb.).

7. Navrhovatelé xxxxxxxxx x na čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx ukládat xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxx vykládat v xxxxx slova smyslu xxxxx xxx, xx xxxxx stanoví xxx x xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxx rozšiřující xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx spojených xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx měl xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx jen xxxxxxxx xxxxxxxx správy. Xxxxxx xxxxxx xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx §101d zákona x dani x xxxxxxx hodnoty fakticky xxxxxxx určení rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxx direktivou xxxxxxxxx, xx povinnosti musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxx xx měl obsahovat xxxxx xxx.

X. x)

Xxxxxx x obrana xxxxx xxx

8. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §101h odst. 1 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ex xxxx, což xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokuty přímo xx zákona, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx umožněno v xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx došlo, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výši, neboť xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zohledněno, xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx např. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vede x xxxx, xx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx procesu. Navrhovatelé xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. Pl. XX 24/14 xx xxx 30.6.2015 (N 123/77 XxXX 867; 187/2015 Sb.), x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx s xxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx daň xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx jde o xxxxxxx, xxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x korunách xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx důvod xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx dle navrhovatelů xxxxxxxxx. Není xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx uplatnit důvody xx svůj xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 x 4 Listiny.

I. x)

Xxxxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Především xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x ve vztahu x xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hranici xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx v xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, kteří xxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxx administrativy za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxxx období je xxxxxxx. Xxxxxxxxxx důvodem xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikatelů x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx úniky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx obchodů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx dosavadní odlišný xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx jen x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podávat hlášení x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx i xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx toho xxxxxx, xx xx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx ústavního práva xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx osob. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxx zatěžuje xxxxxx xxxxx x malé xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x velkými xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx navrhovatelé odkázali xx body 19-22 xxxxxx Ústavního soudu xx. xx. Xx. XX 44/13 xx xxx 13.5.2014 (N 90/73 XxXX 497; 130/2014 Sb.) a xxx 50 xxxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/14 xx xxx 30.6.2015.

I. x)

Xxxxxx krátké xxxxx

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §101g xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu 5 xxx k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxx xxxx plátce, xxxxx xxxxxx specializované zaměstnance xxx tuto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx konkrétně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osob xxxxxxx xxx x xxx, xx ustanovení §101g stanovuje xxxxxxxxx x kalendářních xxxxx, x xxxxxxx dnech xxxxxxxxxx, jak činí xxxx. xxxxxxxxx ustanovení §101f odst. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxx sp. xx. Xx. XX 24/14 (xxx xxxx) xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §250 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen „daňový xxx“), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx uvádí 5 xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx názoru xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopad xxx 5 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §101g zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxx navrhovatelů vykládat xxx, xx jde x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §101g xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dnech, xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xx xxxxx pracovních, xx bez xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a legitimního xxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx proporcionality, jelikož xx se jistě xxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Navrhovatelé xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopadu xx xxxx plátce XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, dílčí xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx párování xxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx třetí xxxxxxx (znalost xxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s kontrolním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Hamáčkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx napadených ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, xxxxx xxxxxxxx x tom, že xxxxx zákona č. 360/2014 Sb. xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž zákonodárný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x Ústavou, Listinou x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny uvedl, xx xx plně xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudil a xx věci xxxxxxx.

13. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Milanem Xxxxxxx shrnul xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrekapituloval xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx senátorů během xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxx Xxxxxx uvedl, xx xx xxxx xx Ústavním xxxxx, xxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudil x xx xxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

14. Xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx lidská xxxxx, xxxxx příležitosti x xxxxxxxxxxx Xxxxx Dienstbierem x vypracovaném xx xxxxxxxxxx s prvním xxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx financí Andrejem Xxxxxxx, x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o dani z přidané hodnoty shrnula xxxxxxxx xxxx argumentace xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx následně xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritice.

III. x)

X xxxxxxx soukromí

15. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásah kontrolního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, vláda uvedla, xx k xxxx, xxx správce xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxxx nezbytné informace. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx příslušná xxxxxx x v xxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úhradu. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní údaje x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xx xxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro dosažení xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx mantinel xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx potřebnosti xxx xxxxxx xxxx. Xxxx překročení by xxx názoru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx správce daně, xxxx jednání ultra xxxxx.

16. Xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx vlády pro xxxxxx xxxx klíčové. Xxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx leží na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §135 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxx okolnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx. Xxxxx §92 xxxx. 3 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tvrzeních a xxxxxxx podáních. Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx subjekty se xxxxxxxx xxxx spolupracují x xxxxxxxxx xx xxxx potřebná xxx xxxxxx daní. Xxxxx xxxxxxxxxxxx napadají poskytování xxxxx správci daně, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx údajů, xxxxx xx zde možné xxxxxxxxx, xx tak xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx xx tomu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx zákonem o dani z přidané hodnotx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx - daňovým řádem.

17. Xxxxx má xx xx, xx xx xxxxxx x xxxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „zákon o ochraně osobních údajů“) xx xxxxxx řád postavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďovaných xxx xxxxxx xxxx xx dle xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx počítá, neboť x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxx, xx xxxx xxxx pravidel (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1, §11 x 12) xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx stabilita xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x platebního xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x další údaje (xx základě xxxxxxx xxxxxxxx pravomoci x §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx), xxxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxx vlády xxxxxxx x plném xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx vláda xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, včetně dozorové xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všem, co xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx. Xxxxx nesdílí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx práv dotčených xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx to, že x xxxxx xxxxxxx xx xxxx proporcionality xxxxxx, xxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

18. Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxx získávané v xxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xx xxx xxxx xxxxxx povinen xxxx x xxxxx evidence xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x správce xxxx xx tak dané xxxxx xxxx xxxxxxx xx hoc kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxx správci xxxx.

XXX. b)

K xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx (hl. §101h)

19. X xxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdůraznila, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx, xxxx pravdivá. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxxx v §101h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx kontrolní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx ukládána xx nesrovnalost x xxxxxxxxxx hlášení, xxx xx nesplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx; obdobně xx xxx platí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zmíněné xxxxxx x pevné xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení lze xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pokutu, xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx 50 000 Xx xxxxx §101h xxxx. 2 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx dojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ústavního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neústavnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx to, že xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, ale také xx, jaký je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx typová xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

20. Vláda xxxxxxx xxxxx navrhovatelů na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13. xxxxxx 2014 xx. xx. Xx. XX 44/13 (viz xxxx), xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nejedná x xxxxx do majetkové xxxxx přirovnatelný x xxxxxxxx xxxxxx kauce. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx řádech, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx 5 xxxxxxx Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxx nejsou xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx je xxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. Xx rozdíl od xxxxx jsou xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxxxxxxxxxx.

21. X xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 14/09 xx xxx 25. xxxxx 2011 (N 183/63 XxXX 117; 22/2012 Sb.) x sp. xx. Xx. XX 3/13 xx xxx 15. xxxxx 2013 (X 176/71 SbNU 81; 375/2013 Sb.) xxxxx podotkla, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx direktivu, xxxx být ovšem xxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Charakter xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx posouzení proporcionality xxxxx stanovené sankce. Xxxxx vyjádřila xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveních zákona o dani z přidané hodnoty těmto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x konkrétním xxxxxxx nabýt xxxx xxxxxxx zákonných výší, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejedná xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxx x xxx obecnější xxxxxx xxxxxxx za nepodání xxxxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX. x)

X xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§101f x 101g)

22. Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx x údajích x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx §101f xxxx. 2 zákona x xxxx z xxxxxxx hodnoty), vláda xxxxxx, že lhůta x délce xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxx bezúčelně. Reflektuje xxxxx povinnost správce xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§89 xxxx. 4 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx). Xx 30 xxx xxx xxxx xxxxx ke „xxxxxxxxx“ xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx totiž xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx xxxxxx neúmyslnou xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx a čas xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxx stanovený xx xxxxxx xxxxxx stanoven x xxxxx pěti xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kanálem je xxxxxx schránka. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx výzva podle 101g xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx tak xxxxx xxxxx až xx okamžiku xxxxxxxx xxxx výzvy. Správce xxxx tudíž xxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxx x xxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxxx zprávy. Xx xxxx dosáhnout, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx 10 xxx. Nejzazší xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx, xxx dojde x fikci xxxxxxxx x důvodu, že xx xxxxxx do xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxx vlády xxxxxxxxx x argumentací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. x)

X námitce xxxxxxx xxxxxx

23. X xxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxx uvedla, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x sběr xxx xxxxxxxxxx xxx správu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxx. V daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1992 x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx x celé xxxx předpisů xxx xxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx konkrétně xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Zákon xxx xxxxxx vlády zároveň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x sice xx xx mohou xxx xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neuvádí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx bezbřehý x existují xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx. Především xx xxx xxxxx nezbytné, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

24. Xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nad xxxxx naplnění základního xxxx správy daní. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxx daní. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx kontrolních hlášení xxxxxxxxxxx xxxxx xx zákona o dani z přidané hodnoty (viz §101d xxxx. 1), xxxxx x x daňového xxxx a ústavního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx číst izolovaně x je zapotřebí xx posuzovat xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx neposkytuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx daně požadovat xxxxxxx xxxxx uvedené x kontrolním hlášení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx současně xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx kontrolního xxxxxxx, jehož pozitivní xxxxx staví především xx rychlosti získání xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXX. e)

(Ne)možnost xxxxxxxx obrany proti xxxxxxxxx správce - xxxxx

25. Xxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx procesní obrany xxxxxxxx subjektů proti xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx poskytnutí xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx daně (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxx obsažených xx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxx domnívá, xx údaje xxxx xxxxxxxxxx nezákonně. Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyzve, aby xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx [xxx §101g odst. 2 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. obecně §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád]. Výzva xx procesním rozhodnutím, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odvolat (xxx §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx). X případě, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nedoplní, xxxx xx uložena xxxxxx ve xxxx 30&xxxx;000 Kč [xxx §101h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípustné. Xxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, se xxx domáhat xxxxxxx x soudu žalobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání) xxxxxxx, xx spory x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Právě xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx požadovat xx xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecný xxxx.

26. Závěrem xxxxx xxxxxx xxxxx stručně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx navrhovatelů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x požadavkem xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx navrhovatelů

27. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx replice. Ti xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na svém xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o dani z přidané hodnoty x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxx, xx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx podstatu správy xxxx, x xxxxxx, xx nenapadají xxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xx poskytují xxxxx, xxx xx, xx nemá být xx libovůli xxxxxxx xxxx, xxxxx údaje xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx finanční xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústavních práv, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, ale jen xxxxxxx, ne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx vláda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx správu xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

29. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx oblasti. Komicky xxxxxx na navrhovatele xxxxx vlády xxxxxx xxxxxxx automatismus, xxxx xxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxx, xx sama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxxx xx navrhovatelé xxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx současné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxx formulářů. Xxxxxxxxx xxxx prý xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX je xxxxxxx možnost xxxxxx xxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx zákaznících, xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x sobě, xx x jiných. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxx, x ne xxxxxxxx.

31. Xxxxxxx formulář xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxx by xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. formou xxxxxxx xxxxxx), ale xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx problematičnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx formuláře xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

32. Navrhovatelé xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nechá si xxxxxx xxxxxx x xxx začne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx toto xxxx xxx řešením, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx abstraktní kontrola xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx. Xxxxx ta je xxxxxxx a hlavní xxxxxx ústavního xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx“ xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

33. Navrhovatelé xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx napadených xxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x daňovými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx navrhovatelů xxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

V.

Vyjádření veřejného xxxxxxxx xxxx

34. Na xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 zákona č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon o Ústavním soudu“) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx

35. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s ustanovením §44 zákona o Xxxxxxxx xxxxx uvážil, xx xx xxxx xxxx třeba xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x dalšímu, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx se x xx xxxxxxxx x písemných xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx řízení, xxx vedlejší účastník xxxxxx xxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

36. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xx xxxxx xxxxxxx 21 senátorů xxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx podán xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu]. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

37. X průběhu xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. Xxxxxxx č. 113/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx §101d xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x to x xxxxxxxxx xx 1.5.2016. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nově stal xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx §101g xxxx. 3 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx „5“ xxxxx „xxxxxxxxxx“ (xxx 35 části třicáté xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x sice x xxxxxxxxx xx 29.7.2016. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx novelizacemi xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx zákona č. 360/2014 Sb., xxxx v jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx návrhu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx smyslu xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, pročež Xxxxxxx xxxx výrokem xxx xxxxx X xxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 2 a §101g xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx poznamenat, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx novelizaci xxxxxxxxxx §101g xxxx. 3 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásadní. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, způsobené xxxxxxxxx xxx, xx jde x xxxxx počítanou xxx kalendářních xxx. X návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxxxx zásah xx xxxx osob je x xxx, že §101g stanovuje v xxxxxxxxxxxx xxxxx, ne xxxxx xxxxxxxxxx ...“. Xxxxxxx se novelizací xxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxx počítanou xxx xxxxxxxxxx dní, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx změnil xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Ústavní xxxx x zde xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx náhledem xx xxxxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx např. x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 15/01 xx dne 31.10.2001 (X 164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.). Zde x xxxx problematice xxxxxxxxxxx, xx xxx-xx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx, nejde x xxxxxx, xx xxxxx xx vzpomínané ustanovení xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx dopadalo (xxx xxxx VII/c xxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxxx však xxx x xxxxxxx xxxxxxx, a Ústavní xxxx tudíž x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx.

39. Xx xxxxxxxxx části xxxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx konformity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §68 odst. 2 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případě Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x ze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dostupných xx xxxxxx http://www.psp.cz , shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o dani z přidané hodnoty xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatně xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

41. Xxxxxxxxxx §100 xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx:

„(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx údaje vztahující xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro sestavení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxxx.“

42. Ustanovení §101c xxxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxx:

„§101x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx plnění x tuzemsku, xxxx xxxxxx úplatu xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s místem xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx službu, x xxxxx xxxx uplatněna xxx xxxxx §92 xxxx. 5,

2. uskutečnil xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, x kterého xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §92 xxxx. 6 písm. x) a x), xxxx

3. xxxxxxxxxx zlato xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §92 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za společnost. “

43. Xxxxxxxxxx §101d xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zní:

„§101d

Náležitosti x xxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V kontrolním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx předepsané xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

44. Xxxxxxxxxx §101e xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 360/2014 Sb., xxx:

„§101x

Xxxxx xxx xxxxxx kontrolního hlášení

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, podává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, x xx do 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nelze xxxxxxxxxx.“

45. Xxxxxxxxxx §101x xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx zákona č. 360/2014 Sb., xxx:

„§101x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, které xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxx kontrolnímu hlášení xx nepřihlíží.

(2) Zjistí-li xxxxxx xx uplynutí xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podat následné xxxxxxxxx hlášení, ve xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.“

46. Xxxxxxxxxx §101g zákona x. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx:

„§101x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x náhradní xxxxx do 5 xxx od xxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Správce xxxx xxxxx uvedené x kontrolním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plátce, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx povinen xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení; pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx doručuje výzvu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx prostřednictvím

a) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxx, nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx sítě na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X případě, xx xxxxxx, který xxxx zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odstavec 4 xx xxxxxxxxx.“

47. Ustanovení §101h xxxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxx:

„§101x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 1&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxx,

x) 10&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx podá x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx k xxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx změně, xxxxxxxx xx potvrzení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxxxx xxx xxxxxx xxx v náhradní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx maří xxxxxx xxxx, xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 rozhodne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxx xx evidence xxxx.

(5) Pokuta podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x pokutě.

(6) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxx daně, xxx pokuta xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušené xxxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx následku pro xxxxxx daní. Xxx xxx přihlédne zejména x míře součinnosti xx xxxxxx xxxxxx.“

48. Xxxxxxxxxx §101i xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxx:

„§101x

Xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. “

X.

Obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxx xxxxxxxx

49. Ústavní xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx praxi xxxxxxx otázkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx teze, xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

50. X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 18/15 xx xxx 28.6.2016 (271/2016 Sb.) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx státu x společnosti. Na xxxxxx je závislá xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx státního xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, školské, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx politiky. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx nalezení xxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmínit, xx záležitosti optimálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxx takové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx společenského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tradicí xxx. Xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx patří xxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx nej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxx x otázky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxx zastupitelských xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx body 71 až 75 xxxxx citovaného xxxxxx).

51. Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx tak nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, resp. posuzovat xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní. Xxx x xxxx xxx xxxxx kupř. v xxxxxx xx. zn. Xx. XX 29/08 xx xxx 21.4.2009 (X 89/53 XxXX 125; 181/2009 Sb.), „posuzování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kompetence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx k xxxx Xxxxxxx xxxx přistoupil, xxxxxxxxx by xx xxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxx dobře hodnotit" (xxx 58). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxxx politikami xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx ne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx politické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxx, xxx xx daňová xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (bod 60).

52. Xxxx nastíněná zdrženlivost Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx otázek x xxxxxxxxxxx pravomocí Ústavního xxxxx, xxxx. rezignaci Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxx xxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx přezkumu, x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxx přezkum xxxxxx

53. Veden zmíněnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxx xx zčásti xxxxxxx.

54. Xxxxxxxx, ne-li xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx soustřeďuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čl. 10 xxxx. 3 Listiny, xxx xxxxxxx xx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx domnívají, že xxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx co do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xx proporcionality xxxxx xx xxxxxxx shromažďování xx xxxxxxxx x xxxxxxxx soukromí.

55. Ústavní xxxx se již x minulosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Například x xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/10 xx xxx 22.3.2011 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.) judikoval, xx „právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zásadního rozhodování xxxxxxxxxxx x sobě xxxxx. Jinými slovy, xxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxx rozhodnout podle xxxxxxxxx uvážení, xxx, xxxx. x jakém xxxxxxx, xxxxx způsobem x za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výslovně garantovaný čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx“ (xxx 29).

56. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx garanci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxx xxxxx vymezil xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. „Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivce xx xxxxxxxx x xxxxxx práva na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 10 xxxx. 3 ... Xxxxxxx ... je xxx xxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx především xxxxxxxxx xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x testu xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zájmem, resp. x xxxxxx základními xxxxx xx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxx (xxx) takového xxxxxx ve xxxxxx x použitým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ... Xxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx jejich soukromí, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xx konfliktu x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx musí být xxxxxxxx definovány x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx jednotlivcům xxxx poskytnuta ochrana xxxxx xxxxxxxxxx zasahování. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx proporcionality (x xxxxxx xxxxxx) pak xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x nich xx posouzení způsobilosti xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx vhodnosti), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx prostředků xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxx), xx. xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vazbě xx zamýšlený xxx, xxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx a svobody xxxxxxx, jde-li x xxxxxx základního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převyšovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx opatřeních“ (xxx 37 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10).

57. Xxxxxxx soud nejprve xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takový. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, nemělo xx xxxxxx zabývat xx xxxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxx. Jak vyplývá x níže uvedeného, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx testu.

58. Xxxxxx xxxxxx xxxxx proporcionality xx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx schopno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx coby xxxxxxxxxx předpokladu xxx xxxxx fungování xxxxx x společnosti (xxx xxx 50 shora).

59. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxx xxxxxxxx xxxx 291/0) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx povinnosti, x xx x xxxxxx xxxxxxxx výběru xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x XXX, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodová xxxxxx (a xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení) xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x smyslem tohoto xxxxxxxx xx umožnit xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxxx realizovaných xxxxxx x xx xxxxxxx x dalšími údaji, xxxxx xx správce xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx riziková xxxxxxx xxxx (xxxxxxx, karusely) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Významným xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx správce xxxx xxxxxxx údaje navzájem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení, x xxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx umožňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx riziková xxxxxxx plátců, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx neodvedl. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zablokovat xxxxxxxxxxx odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. jejich xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, a sice xxxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx §103 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dle xxxxx, jako navrhovatele xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx získával xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx realizace xxxxxx xxxxxxxxx činnosti jsou xxxx některé články xxxxxxx již nesoučinné x finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx.

60. Xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 x 3 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx postup, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx správné xxxxxxxx x stanovení xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení tak xxx xxxxxxxxx za xxxxx x druhů xxxxxxxx tvrzení, které xx xx jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx DPH liší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou xxxx především periodicita xxxxxxx (srov. §101e xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 360/2014 Sb.) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů (xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxx xxxx). X xxxxx xxxxxx xx xxxxx institut kontrolního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňovým xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx rovině způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákona. Xxxxxxx soud xx xxxx xx to, xx xxxxxxxxx cíl, xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx je xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxx kontroly norem xxxxxxx daňového práva xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx široké xxxx volného uvážení x xxxxx možnosti xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx politiku.

61. Xxxxx jde x xxxxxxxxx druhého kroku xxxxx proporcionality, dlužno xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx zkoumání xxxx, zda xxx xxx výběru xxxxxxx xxxxxxxxxx použit xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxx slova xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správa xxxx xxx, má-li xxxxxx svému xxxxxxx, xxxx být schopna xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX jsou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvést x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx, xx se xxxxx x neústavní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx shromažďováním, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxx osobě, xxx xx xx mysli čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxxx xx xxx představit xxxxxx xxxxxxx správce daně, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx daňových subjektů, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx menší xxxx spojeny se xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx povahy. Klíčovou xxxxxxx je xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx těchto xxxxx, xxxxx i xx, xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. X tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i navrhovateli xxxxxxxxxxxxx on-line xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cílů dosavadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Poukazují xx nebezpečí on-line xxxxxxxxxxx vzájemně propojené xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx dostatečná pro xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vývoj xxxxxxxx i daňová xxxxxx. X xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx peněz xxxxxxx skutečně on-line, xxxx časově x xxxx vteřin, stěží xxx xxxxx na xxx, že stát xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně - viz bod 59 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx, x přesto účinně xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle. Není xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

64. Xxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxx testu xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x užším xxxxxx, xx. zda xxxx xx základním právu xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zmíněných daňových xxxxxxx.

65. X xxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxx ještě nezabývá xxxxxxxxxxxx namítaným porušením xxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §101d odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 360/2014 Sb. Xxx xxx bylo řečeno, Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celek. Xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx daně shromažďovat xxxxxx údaje a xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, a xx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx osobní a xxxx údaje o xxxxxxxx subjektech xxxxxxxxxx x ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx správy xxxx, zřídit a xxxx registry x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 2 téhož zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

66. Kontrolní xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevymyká xxxxx daňovým xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx osobní xxxxxx. Xxxxxxx zákon o dani z přidané hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx proporcionality z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupného vzorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx www.financnisprava.cz , jakož x x pokynů x xxxx vyplnění xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx času xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx (název a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním, xx jest datum xxxxxx xxxxxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předmětu plnění x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo dodavateli, xxxxx xxxx xxx xxxxxx identifikační číslo, xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příjmení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dále x xxxxxxx fyzických osob xxxxx narození x xxxxx pobytu, xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X uvedeného xxxxx xx xxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx x údaje, které xx si správce xxxx nemohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx, které xx prima xxxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx daní.

67. Xx xx týká x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx vymezení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx plátce xxxxxxx vést x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxx si xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx cestou xxxxxx xxxxxxxx, místního šetření, xx xxxxxxxxx institutů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx není xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxxxx advokátů, xxxxx xxxx xxxxxx XXX. I zde xx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxx frekvenci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho klienty. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xx nepřiměřený xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx shora zmíněných xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx rovině tak xxxxxxx xxxxxx obstála xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxx testu xxxxxxxxxxxxxxx.

68. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porušení zásady xxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navrhovateli xxxxxxxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxx spočívá x xxx, že „xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, co zákon xxxxxxxx“ x že „xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx“ (čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 Listiny). Zmíněné xxxxxxxx ustanovení ukládá xxxxxx xxxxxxxxx uvést x xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daně“. Xxxxx „xxxxxxxxxx údaje“ xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx mohl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx každém plátci xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx sice xxxxxx, xxx xxx by xx správce xxxx xxxxxxxxx adresně a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x uvádět x xxx xxxxx xxx aktuální xxxxxx xxxxxxxxx. Tento formulář xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxx x široce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xx Ministerstvu xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx Ústavy xxxxxx xxx moci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx, xx plátci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx místě x xxxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X právě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

70. Proto Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx okruh xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx sdělovat. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx) ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xx xxx stát xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx zajistit xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx po nich xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx pak xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx abstraktní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx čl. 2 odst. 4, čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx a čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 48/2002 Xx., xxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx zákona č. 360/2014 Sb.

71. Účinky zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx xx 31.12.2017 (§70 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.), a xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smysl xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxx xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx předmětného ustanovení xxxxx obava x xxxx možného budoucího xxxxxxxx. Xxx již xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx považovat za xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxx 66 xxxxx).

72. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx i u xxxxxxxxxx §101g odst. 5 xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 360/2014 Sb., a xx xxxxxxxxx xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 x čl. 4 Xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx, že „xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odeslání správcem xxxx“. Ustanovení §101g xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x nikoli povinnost xxx xxxxxxx schránku (§4 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Pro případ, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku x nesdělil xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §4251 xxxxxxxx řádu. X xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxx (xx xxxx xxxxx) xxxxxxxx, xxx xx výzva xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx adresáta-plátce. Xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxx doručen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx dodání xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx doručování fyzickým xxxxxx podle xxxxxxxxxx §44 daňového xxxx xx písemnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převzetí, xxxx uplynutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§47 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád).

73. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx doručení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx síť xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx spolehlivou, nemusí xx výzva xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx ní xxxxxxx x xxxxxxx odstupem. Xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správci daně xxxx elektronickou xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx nějaká povinnost, x které se xxx vlastní viny xxx nedozví. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx rozpor x xxx xxxxxxxxx xxxxxx Listiny proto Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §101g xxxx. 5 zákona x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., x xx s xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.).

74. Xxxxxxx pozornosti xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlava xxxxxx xxxxx druhé, xxxxx xxxxxxxxxx §52 odst. 1 xxxxxxx, xx xxxxxx osoby a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxx, xx xx xxx správě xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx jiných xxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx věnuje otázkám xxxxxxxx nejen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx otázkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx. Obdobnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu - zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx §24. Xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx stojí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ustanovení §10 xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxxx xxxxx, xx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinným xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx“, xx. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pokuta xx xx výše 500&xxxx;000 Xx (§246 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx; xxxxxx x §25 xxxxx platného xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx Ústavní xxxx x minulosti xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. xx. XX. XX 369/01 xx xxx 21.2.2002; dostupné xx http://nalus.usoud.cz ). Xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozměr xxxxxxx správcem daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Trestní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx §180 upravuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

75. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xx xxxxx xxxxxxx x rizikem nezákonného xxxxxxxx uchovávaných xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx prakticky xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x x xxxxxx citlivějším xxxxxx x zdravotním xxxxx. Absolutní xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx, x xx ani xxxxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx lidskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx xxxxxxxxx“ chování xxxxxxxxxxx, xxxxx jako výjimku, xxxxx x xxx. Xxxxxxxxxxx s možností xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, upravil xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx x xxxxxxxx x sankce xx případné porušení xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx svého xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx eliminace xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx byla de xxxxx xxxxxxx podstata xxxxxx správy, x xxxxx případě fungování xxxxxx daní.

76. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neobstojí v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx sféře. Xxxxx, že zavádějí xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx bez ohledu xx jeho velikost, x proto zatěžují xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Ani xxxx xxxxxxx neshledal Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nerovnost, xxxxxx xxxx navrhovatelé xx mysli, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozsahem xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxx u xxxxxxx z xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x každého x xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §100 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činnostem xxxxxxxxxxxx podnikatele. „Xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx fakticky eviduje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx podnikatel „xxxxxxx" či „malý“. Xxxxxxx xxxx je xxxx názoru, xx x v xxxxx xxxx napadená ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

77. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx kontrolnímu hlášení xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravu x účinností xx 29.7.2016. Nová xxxxxxxxxx §101j x 101k xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx do zákona xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 243/2016 Sb. Xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dodatečné xxxxxx kontrolního hlášení xxx výzvy xxxxxxx xxxx nevzniká, pokud x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx hlášení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxx by xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §101h xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., za xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a s xxxx spojená xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, byly xxxxx novelizací xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nyní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 50 000 Xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezmění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx; x xxxx xxxxxx ve xxxx xx 500&xxxx;000 Kč xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolním hlášením xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx daní. X koncepce těchto xxxxxxxxxx sankcí však xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nedostatky v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §101h xxxx. 6 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb., xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pokut xxx xxxxxxx daně xx xx, xxx xxxxxx nebyla v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxx. X x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxx xxxxx nedospěl x závěru x xxxxxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením §101h xxxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb.

78. S xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §101d xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx zákona č. 360/2014 Sb., již otázka (xx)xxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx plátce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, a námitkám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x návrhu uvedla, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30&xxxx;000 Kč dle §101h xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxx přípustné xxxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxx účinek. Případné xxxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lze xxxx rozporovat xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx názoru „xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx“. Lze xxxxxxxxx, že plátce, xxxxx xx rozhodne xxxxxxxxx třeba i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxx hlášení (x využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx. xxxxxx x nápravě), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zrušit xxxxxxxxxx správního orgánu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 15 xxx - §101h odst. 5 xxxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 360/2014 Sb.) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odhlédnout od xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx 30&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadmíru xxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXX xx totiž xxxxx osoba xxxxxxx x dani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, když xxxx xxxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 000 000 Xx, x výjimkou osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená xx xxxx xxx xxxxxx xx odpočet xxxx (§6 odst. 1 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x subjekt, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx schopnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx sankcí. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx vzít x úvahu při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxx soud xxxx xx všech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx napadená xxxxxxx ustanovení (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §101d xxxx. 1 a §101g odst. 5) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uváděných xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx jde x návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxx §39 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx tvrzení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopadech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o dani z přidané hodnoty, xxx xxxxxx vzrůstající xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxx shromažďovaných prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x tom xxxx xxxxxxxxx výše.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Rychetský x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 40/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.3.2017.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.