Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o zadávání veřejných zakázek

134/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zadání veřejné zakázky §2

Druhy zadávacích řízení §3

Zadavatel §4

Dodavatel §5

Zásady zadávání veřejných zakázek §6

HLAVA II - SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Společné zadávání §7

Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států §8

Centrální zadavatel §9

Zákaz spolupráce nebo volby práva §10

Vertikální spolupráce §11

Horizontální spolupráce §12

Podíl činnosti §13

HLAVA III - DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1 - Druhy veřejných zakázek §14

Hlavní předmět veřejné zakázky §15

Díl 2 - Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky §16

Provozní jednotky §17

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části §18

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy §19

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky §20

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby §21

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce §22

Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech §23

Díl 3 - Režim veřejné zakázky §24

Nadlimitní veřejná zakázka §25

Podlimitní veřejná zakázka §26

Veřejná zakázka malého rozsahu §27

Vymezení některých dalších pojmů §28

HLAVA IV - VÝJIMKY

Obecné výjimky §29

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky §30

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu §31

HLAVA V - SMÍŠENÁ ZAKÁZKA §32

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

Předběžné tržní konzultace §33

Předběžné oznámení §34

Veřejné zakázky rozdělené na části §35

Zadávací podmínky §36

Podmínky účasti v zadávacím řízení §37

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin §37a

Vyhrazené veřejné zakázky §38

Průběh zadávacího řízení §39

Zadávací lhůta §40

Jistota §41

Komise a přizvaní odborníci §42

Smluvní zastoupení zadavatele §43

Střet zájmů §44

Předložení dokladů §45

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů §46

Účastník zadávacího řízení §47

Vyloučení účastníka zadávacího řízení §48

Zákaz zadání veřejné zakázky §48a

Opatření k nápravě §49

Oznámení o výběru dodavatele §50

Ukončení zadávacího řízení §51

ČÁST TŘETÍ - PODLIMITNÍ REŽIM

Volba druhu zadávacího řízení §52

Zjednodušené podlimitní řízení §53

Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky §54

ČÁST ČTVRTÁ - NADLIMITNÍ REŽIM

HLAVA I - VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ §55

HLAVA II - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ §56

Lhůty v otevřeném řízení §57

HLAVA III - UŽŠÍ ŘÍZENÍ §58

Lhůty v užším řízení §59

HLAVA IV - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Podmínky použití §60

Postup v řízení §61

Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním §62

HLAVA V - JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Obecné podmínky použití §63

Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky §64

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby §65

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce §66

Postup v řízení §67

HLAVA VI - ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM §68

Průběh soutěžního dialogu §69

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ

Podmínky použití §70

Fáze inovačního partnerství §71

Postup v řízení §72

HLAVA VIII - ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Kvalifikace pro nadlimitní režim

Oddíl 1 - Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim §73

Základní způsobilost §74

Prokázání základní způsobilosti §75

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení §76

Profesní způsobilost §77

Oddíl 2 - Ekonomická kvalifikace

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání §78

Oddíl 3 - Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání §79

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení §80

Oddíl 4 - Společná ustanovení ke kvalifikaci

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí §81

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů §82

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob §83

Společné prokazování kvalifikace §84

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele §85

Doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce §86

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky §87

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení §88

Díl 2 - Technické podmínky pro nadlimitní režim §89

Normy nebo technické dokumenty §90 §91

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce §92

Podmínky přístupnosti §93

Štítky §94

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady §95

Díl 3 - Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim

Dostupnost zadávací dokumentace §96

Prohlídka místa plnění §97

Vysvětlení zadávací dokumentace §98

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace §99

Vyhrazené změny závazku §100

Rozdělení veřejné zakázky na části §101

Varianty §102

Podmínky sestavení a podání nabídek §103

Další podmínky pro uzavření smlouvy §104

Využití poddodavatele §105

Platby poddodavatelům §106

HLAVA IX - PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM

Nabídky §107

Otevírání nabídek §108

Otevírání nabídek v elektronické podobě §109

Otevírání nabídek v listinné podobě §110

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení §111

Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení §112

Mimořádně nízká nabídková cena §113

HLAVA X - HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Ekonomická výhodnost nabídek §114

Pravidla pro hodnocení nabídek §115

Kritéria kvality §116

Náklady životního cyklu §117

Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu §118

Díl 2 - Postup při hodnocení nabídek §119

Podmínky použití elektronické aukce §120

Průběh elektronické aukce §121

HLAVA XI - VÝBĚR DODAVATELE

Výběr dodavatele §122

Oznámení o výběru dodavatele §123

HLAVA XII - UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU §124

Postup po vyloučení vybraného dodavatele §125

Oznámení o výsledku zadávacího řízení §126

HLAVA XIII - ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Důvody zrušení zadávacího řízení §127

Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení §128

ČÁST PÁTÁ - ZJEDNODUŠENÝ REŽIM §129

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení ve zjednodušeném režimu §129a

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §130

HLAVA II - RÁMCOVÁ DOHODA

Obecná ustanovení o rámcových dohodách §131

Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody §132

Výběr účastníků rámcové dohody §133

Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody §134

Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody §135

Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody §136

Oznámení o uzavření smlouvy §137

HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

Obecná ustanovení §138

Zavedení dynamického nákupního systému §139

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace §139a

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému §140

Kvalifikace v zavedeném dynamickém nákupním systému §140a

Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému §141

Oznámení o uzavření smlouvy §142

HLAVA IV - SOUTĚŽ O NÁVRH §143

Soutěžní podmínky soutěže o návrh §144

Otevřená soutěž o návrh §145

Užší soutěž o návrh §146

Snížení počtu návrhů §147

Porota §148

Oznámení o výběru návrhu §149

Oznámení o ukončení soutěže o návrh §150

ČÁST SEDMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Sektorová veřejná zakázka §151

Zvláštní nebo výhradní práva §152

Relevantní činnost §153

Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti §154

Zakázky zadávané přidruženým osobám §155

Zakázky zadávané společným podnikům §156

Sdělení Evropské komisi §157

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky §158

Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie §159 §160

Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení §161

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §162

Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním §163 §164

Systém kvalifikace §165

Vedení systému kvalifikace §166

Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách §167

Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí §168

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §169

Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení §170

Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení §171

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §172

Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy §173

ČÁST OSMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Koncese §174

Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese §175

HLAVA II - PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

Volba druhu zadávacího řízení §176

Zvláštní výjimky pro koncese §177

Koncese malého rozsahu §178

Doba trvání koncese §179

HLAVA III - KONCESNÍ ŘÍZENÍ

Postup v koncesním řízení §180

Lhůty §181

Technické podmínky §182

Hodnocení nabídek v koncesním řízení §183

Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení §184

Oznámení o výsledku koncesního řízení §185

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY §186

ČÁST DEVÁTÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti §187

Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli §188

Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci §189

Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci §190

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti §191

Bezpečnost utajovaných informací §192

Zabezpečení dodávek §193

Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti §194

Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení §195

Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace §196

Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech §197

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §198

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním §199

Zvláštní ustanovení o užším řízení §200

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky §201

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky §202

Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy §203

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §204

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §205

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH §206

Postup při výběru poddodavatele §207

Oznámení o poddodávce §208

HLAVA IV §209

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Souběh činností §210

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem §211

Uveřejňování formulářů §212

Elektronické nástroje §213

Profil zadavatele §214

Elektronické katalogy §215

Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení §216

Písemná zpráva zadavatele §217

Ochrana informací §218

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny §219

Citlivá činnost §220

Fakturace za plnění veřejné zakázky §221

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §222

Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §223

ČÁST JEDENÁCTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Informační systém o veřejných zakázkách §224

HLAVA I - VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Provozování Věstníku veřejných zakázek §225

HLAVA II - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů §226

Údaje evidované v seznamu §227

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §228

Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §229

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů §230

Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů §231

Zánik zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů §231a

Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §232

ČÁST DVANÁCTÁ - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Systém certifikovaných dodavatelů §233

Prokazování certifikátem §234

Schválení systému §235

Změna a zrušení systému §236

Povinnosti správce systému §237

Vydavatel certifikátu §238

Certifikát §239

Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu §240

ČÁST TŘINÁCTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

HLAVA I - NÁMITKY

Podání námitek §241

Lhůty pro podání námitek §242

Vzdání se práva podat námitky §243

Náležitosti námitek §244

Vyřízení námitek §245

Zákaz uzavření smlouvy §246

Námitky po zavedení inovačního partnerství §247

HLAVA II - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy §248

Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Zahájení řízení §249

Návrh §250 §251 §252

Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení §253

Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy §254

Kauce §255

Účastníci řízení §256

Zastavení řízení §257

Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení §258 §259

Zvláštní ustanovení o vedení spisu §260

Zvláštní ustanovení o ochraně informací §260a

Zvláštní ustanovení o průběhu řízení §261

Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky §261a

Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu §262

Zvláštní ustanovení o zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji §262a §263 §264 §265

Náklady řízení §266

Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství §267

Díl 3 - Přestupky

Přestupky zadavatele §268

Přestupky při uveřejňování §269

Společná ustanovení k přestupkům §270

Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dozoru

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství §271

Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu §272

HLAVA III - ŘÍZENÍ O ŽALOBÁCH PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU

Zvláštní ustanovení o spisu v soudním řízení §272a

Zvláštní ustanovení o předběžném opatření §272b

Zvláštní ustanovení o informování Úřadu o podané žalobě §272c

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek §273

Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona §274

Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování §275

Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů §276

Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů §277

Zrušovací ustanovení §278

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §279

Příloha č. 1 - Seznam vojenského materiálu podle §28 písm. n)

Příloha č. 2 - Seznam služeb pro účely §29 odst. 1 písm. n), seznam služeb ve výzkumu a vývoji pro účely §29 odst. 1 písm. r) a seznam finančních služeb pro účely §29 odst. 2 písm. b)

Příloha č. 3 - Trestné činy vylučující prokázání splnění základní způsobilosti podle §74 odst. 1 písm. a)

Příloha č. 4 - Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle §129

Příloha č. 5 - Seznam právních předpisů podle §152 odst. 2 písm. b)

Příloha č. 6 - Náležitosti výzev podle §53 odst. 1, §58 odst. 3 a 5, §61 odst. 5 a 11, §68 odst. 4, §69 odst. 6, §72 odst. 4, §141 odst. 1

č. 287/2018 Sb. - Čl. XI

č. 166/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 309/2019 Sb.; č. 484/2021 Sb.

INFORMACE

134

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016

x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dodavatelů xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházejících xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zvláštní podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

h) systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx úplatné xxxxxxx xxxx zadavatelem x xxxxxxxxxxx, z níž xxxxxxx povinnost dodavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xx 12, §155, 156, 189 x 190.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je veřejná xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxxxx zakázka xx xxxxxx podle §14 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 3, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §174 odst. 2.

(3) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx zakázka xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX, v xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9.

§3

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) zjednodušené xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zadavatelem xx

x) Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx2) xxxxxxxx xx provozní jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 2,

b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx právnická xxxxx, xxxxx

1. byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zadavatelem xx xxxxx, která x úhradě xxxxxxxxxx xxxx podlimitní veřejné xxxxxxx xxxxxxx více xxx 200 000 000 Xx, xxxx xxxx xxx 50 % peněžních xxxxxxxxxx, poskytnutých x

x) xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x výjimkou případů, xxx xx veřejná xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxx s xx xxxxxxxxxxx nadlimitní veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx zadávání xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxx §151, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxxx také xxxxx uvedená x §151 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 zahájí xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také jiná xxxxx, která zahájila xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv x xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx k xxxxxx zadávacímu xxxxxx x do jeho xxxxxxxx.

(6) Za zadavatele xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zadává xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávky xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx tato osoba xxxxx peněžní prostředky x xxxxx podpor xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odvětví xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx55); xx xxxxxxx, xxx-xx o nadlimitní xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 % peněžních xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx více xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závodu.

§6

Zásady zadávání veřejných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo v

a) xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), xxxx

x) xxxxx státě, xxxxx xx s Českou xxxxxxxxxx nebo x Xxxxxxxxx xxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaručující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx bude xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dodržovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadávání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx52).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx také xxxxxxxx x osobou, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřou osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zadávacím xxxxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel pouze xxxx xxxxxx a xx xxxx účet.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zakázku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň xxxxx x xxxxxx xxxx xx zadavatelem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodným xxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zúčastněných na xxxxxxxxx zadávání, nepostupuje-li xx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxx-xx veřejnou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo zřídil xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xx tito xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přezkum xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zřízená xxxxx

x) má xxxxx, xxxx

x) vykonává svou xxxxxxx.

§9

Centrální xxxxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je zadavatel xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxx zadavatel xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx zadávací xxxxxx xxxx zvláštní postupy xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stavební xxxxx.

(2) Xx dodržení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zadává veřejné xxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem, xxxx

x) na základě xxxxxxx dohody uzavřené x rámci centralizovaného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, pokud xx xxx centralizovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Okruh xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx jejich identifikaci; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx nedosahuje limitu xxxxx §25.

(5) Centrální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x centralizovaným xxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxx §132 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx xxxx zahrnovat x xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pořizovat x xxxxx centralizovaného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx členského státu, xx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.

§10

Xxxxx spolupráce nebo xxxxx xxxxx

(1) Postup xxxxx §8 nebo 9 není xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §174. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx §187 nelze postupovat xxxxx §8. Xxxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxx §8 xxxx centrální zadávání xxxxx §9 není xxxxx xxxx, pokud xx měla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázka xxx zadávána xxxxxxxx xxx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx nebo společně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládá xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxx 80 % celkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovládající veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, bez xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xx rozhodující xxxx na strategické xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ustaveny na xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx veřejných zadavatelů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně rozhodující xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x významná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxx ovládaná právnická xxxxx nesleduje žádné xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x který xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxx účely odstavce 4 xx soukromou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba zřízená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx účast xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx zřízená xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx použijí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na právnickou xxxxx.

§12

Horizontální spolupráce

Za zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uzavření smlouvy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxx zakládá xxxx xxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx zadavateli za xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx směřujících x zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx zadavatelé xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx ohledy xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu méně xxx 20 % xxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx.

§13

Podíl xxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx xxxxxx činností xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx §12 písm. x) se xxxx x xxxxx průměrný xxxxx, pokud xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x činnostmi, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxx xxxxx x reorganizaci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

DRUHY X XXXXXX VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx veřejná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xx xxxxxx zejména koupě, xxxxx xxxx xxxxx. Xxx účely xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxx nepovažuje xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12), xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx samostatné organizační xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx, než uvedených x odstavci 3.

(3) Xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 45 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie3) (xxxx xxx "hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxx jednotný xxxxx, xxxxx xx sám x xxxx dostatečný x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx ohledu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxxx stavby.

§15

Xxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx

(1) Veřejné xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx platnými xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xx x veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx případech se xxxxxx předmět xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Předpokládaná hodnota

§16

Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše úplaty xx plnění xxxxxxx xxxxxxx vyjádřená x xxxxxxxx. Xx předpokládané xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hodnota všech xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xx předpokládané xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhrazena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §100. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §100 xxxx. 3, uvede x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zadávacím řízení.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xx základě xxxxx a informací x xxxxxxxxx stejného xx podobného xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx zadavatel x xxxxxxxxx takové xxxxx nebo informace, xxxxxxx x informací xxxxxxxxx průzkumem trhu, xxxxxxxxxxx tržními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xxxxxx-xx veřejná xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx veřejnou zakázku.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx zakázky za xxxxxxx své provozní xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx však x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx samostatností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo některých xxxxxx kategorií, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Je-li veřejná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxx xxxxxx částí xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadávána

a) x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxxx řízeních, xxxx

x) xxxxxxxxxxx samostatně xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxxxxx xxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávána xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zadávána xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokládané hodnotě xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx celková xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxx 20 % souhrnné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nižší xxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

§19

Předpokládaná hodnota veřejných xxxxxxx pravidelné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvající xxxxxxx xxxx služby, se xxxxxxx jako

a) skutečná xxxx uhrazená xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, které xx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxx cenách, xxxxx xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx v účetním xxxxxx, které je xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxx písmene a).

(2) Xx-xx být smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 podle §20 xxxx 21.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepovažují xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktuálních xxxxxx x

x) jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx podle §25.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx úplaty za xxxxx xxxx trvání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 48 xxxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxx stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxx, x xxxxx se nestanoví xxxxxxx smluvní xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx, je-li doba xxxxxx xxxxxxx xxxxx 48 xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx 48 xxxxxx u smlouvy xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx trvání xxxxx xxx 48 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, provizi x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx projektové xxxxxxxx honoráře, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx-xx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zahrne xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty veřejné xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakázek, které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx fázích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxxx nebo stavebních xxxxx, které xxxxx xxx v rámci xxxxxxxxxx partnerství xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx součet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§24

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx režim xxxxx §129. Zadavatel je xxxxxxx xxxxxxx režim xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx by xxx oprávněn xxxxxx xxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx4). Nadlimitní veřejnou xxxxxxx zadává zadavatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xx sedmé, xxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx řízení.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §27.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxx režimu xxxxx části xxxxx, xxxxx xx nezadává xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx u xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zadat ji x xxxxxxxxx řízení.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx malého xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nižší v xxxxxxx xxxxxxx zakázky

a) xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx částce 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xx xxxxxxxx práce xxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104,

x) xxxxxxxx dokumentací xxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zpřístupňované xxxxxxxxxx zadávacího řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §212 a xxxxx x podání xxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxxx plnit veřejnou xxxxxxx,

x) žádostí o xxxxx údaje nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které dodavatel xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání žádostí x účast,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxx xxxxxxx zadavateli xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx podal písemně xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo, právní xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx firma nebo xxxxx nebo jména x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxxxx vybral x xxxxxxxx smlouvy,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §166 odst. 5,

5. xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxx

6. xxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení,

j) xxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx cyklem xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedeny, výrobu, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, přepravu, xxxxxxx x xxxxxx, po xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx odstranění, xxxxxxxxx a ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx práce, xxxxxx xxxx xxxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx opakující se xxxxxxxxxxxx proces, x xxxxx xxxxx účastníci xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx umožňuje sestavit xxxxxxxx xxxxxx nabídek xxx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cena xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se jeví xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadáváním xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xx zadavatel povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterém xx zadavatel povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dodávky, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s veřejnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, služby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X žádosti x účast, předběžné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu, xx nepřihlíží.

XXXXX XX

XXXXXXX

§29

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

a) xxxxx by provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx by došlo x vyzrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxx5)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. uveřejněním xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8, xxxxx xx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx opatření, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxx komunikační xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx smlouvou uzavřenou xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx částí x xxxxxxxx dodávky, služby xxxx stavební xxxxx xxxxxx xxx společnou xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

g) xx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxx mezinárodní finanční xxxxxxxxx x

1. je xxxx hrazena xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xx x xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx organizací nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx s xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxx předmětem xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx existující věci xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozhlasového xxxxxxxx8) xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání9) xxxxxxxxxxx x nabývání, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vysílání xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx zadávána provozovatelům xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb xx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x rozhodčí, xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

k) xxx-xx o právní xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx správním xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přípravě xx xxxxxx uvedená x bodě 1, xxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxxx věc xx x vysokou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx musí xxxxxxxxxx notář na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) v rámci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

4. xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11), xxx i xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxx,

x)&xxxx; jde-li x

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx převodem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx investičních xxxxxxxx12),

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxx

3. operace xxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxx finanční stability x Evropského xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x služby xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami založenými xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxxx xxxxx14),

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stranou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci volební xxxxxxx, jejichž předmětem xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx zakázku na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnému xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

r) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu, xxxxx

1. xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x veřejnou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže na xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx zvláštními pravidly x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx smlouvu týkající xx pobytu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx složky České xxxxxxxxx") na území xxxxxx xxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx zadávanou xx xxxxxx poskytování

a) služby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou cestou, xxxxxxx zabezpečený přenos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo přenosu xxxxxxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxx spojující xxxxxxx doručení nebo xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §153 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2.

§30

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

Zadavatel xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení podlimitní xxxxxxxx zakázku

a) na xxxxxxx nebo xx xxxxxx přímo související x xxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx jiných xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x návštěvami xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx zmocněných xxxxxxxx x zahraničí,

b) xx xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx službou Xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx15),

x) zadávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo organizační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) jejímž xxxxxxxxx xx pořízení, údržba xxxx obnova majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxxxx xxxxxxx17) xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx18),

x) na xxxxx knih x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondů,

i) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvířete za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx složek Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zadávanou pro xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, koupě xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx charakteristickým technicko-konstrukčním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx nebo přizpůsobené xxx xxxxxxx v xxxxxx složkách xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu,

k) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x operační potřeby xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx dodavatelům umístěným x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zadávanou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu,

n) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, pobočnému xxxxxx, xxxx

x) zadávanou xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxxx na dodávky xxxx xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxx x dětmi x xxxxxxx.

§31

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx. Při jejím xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 až 3.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXX

§32

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxx xxxxxxxx zakázkou, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zadat v xxxxxxxxx řízení, x x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxx povinnost xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx smíšené xxxxxxx, xxxxx části xxxx objektivně xxxxxxxxxxx, xxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jednu xxxxxxxx zakázku x xxxxx x případ xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxx x zadávacím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smíšené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty části, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smíšenou zakázku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx smíšené xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§33

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tržní xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx dodavateli x xxxxx xxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx x informovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x požadavcích, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§34

Předběžné xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxxx zadávací xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

§35

Veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx částí, xxxxx xxx neobejde xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud zadavatel xxxxxx více xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zadávacím xxxxxx, xxxxxx rozsah těchto xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro účast xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxx částí.

§36

Xxxxxxxx podmínky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx dodavatelům bezdůvodně xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx při jednání.

(3) Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx xxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx spolu x xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxx uvedená x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zadavatel xxxxxx x zadávací dokumentaci xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu tyto xxxxxxxxx, identifikuje xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx tržní konzultaci xxxxxxxx, x uvede xxxxxxx podstatné informace, xxxxx byly obsahem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxx zadávacího xxxxxx. Xxxxx lhůt musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx byla zajištěna xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxx, xxxx zadavatel umožnit xxxxxxxxx místa xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx po zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxxx-xx tak tento xxxxx.

(8) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx, xxx dodavatel xxxxxx přiměřená opatření x xxxxxxx důvěrné xxxxxx informací, xxxxx xxxxxxxxx poskytuje nebo xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx řízení.

(9) Zadavatel xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Podmínky účasti v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) technické podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s právy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx zakázku,

c) xxxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formu dodavatele.

(4) Xxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx, nabízející xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx, xxxxxxx určitou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x zadávacím xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xx být x xxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxx, xxxx být podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx právnickou, xx-xx xxxxxxxxx oprávněn poskytovat xxxx službu podle xxxxx členského xxxxx, xx kterém má xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38.

(7) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx

x) xxxxxxx závazné xxxxxxxx účasti v xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zadavatel xxxx x zadávacím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dodání

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězce,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikovaná schémata xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1151/2012 x xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx53), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§38

Xxxxxxxxx veřejné zakázky

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx ve xxxxx x podání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx účastnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx x rámci xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx postižením z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx samostatně.

§39

Průběh zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) X xxxxxxx zadávacího xxxxxx zadavatel xxxxxx x xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím řízení,

b) xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx počtu předběžných xxxxxxx xxxx řešení, xxxxx je tímto xxxxxxx xxx zvolený xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nabídek,

d) xxxxxxxx xxx zákaz xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxx §48a.

(3) Xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria, která xxxxxxxxx objektivní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) předmětem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hodnocením xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vždy.

(5) V xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, vzorků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, vzorků xxxx xxxxxx. Zadavatel xx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo modely xxxxxxxxx také xxx, xxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hodnoceny podle xxxxxxxx hodnocení. Vzorky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x výsledků xxxxxx xxxxxxx.

(6) Předložil-li účastník xxxxxxxxxx xxxxxx vzorky, xx xxxxxxxxx povinen xx xxxx xxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uhradit xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadávací xxxxx, po kterou xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídek. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxxxx xxxxxx a xx předmět xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx o xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §246, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zadavatel do 5 pracovních xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx účastníka zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx. Poskytnutím xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xx skončení zadávací xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxx x nápravě xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx §245 xxxx. 1, xxxxx se xx něj pro xxxxx věty první, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4 se §53 odst. 8 x §128 odst. 1 x 2 xxxxxxx přiměřeně.

(6) X xxxxxxx ukončení zadávacího xxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx účastí x xxxxxxxxx řízení. Xxxxx na náhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxxxx uplatněno xx lhůtě 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 8, §128 xxxx. 2 xxxx §129a xxxx. 6.

§41

Xxxxxxx

(1) Stanovil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx jistotu.

(2) Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ve výši xx 2 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx 5 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx účastník zadávacího xxxxxx xxxxxx

x) složení xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx jistota"),

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zadavatele, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Účastník xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx údajů x provedené xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxx prokazujícího xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx jistota poskytnuta xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxx platnost xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xxxx v zadávacích xxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Zadavatel xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx,

x) poté, co xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx účast x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx má právo xx plnění z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxx x zadávací xxxxx zanikla xxxxx x zadávacím řízení xx xxxxxxxxx podle §122 xxxx. 8 xxxx §124 xxxx. 2.

§42

Xxxxxx x přizvaní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komisi; tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx rozhodování zadavatele x xxx xxx xxxx dotčena xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úkony xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxxxxxxxxx hodnotou xxxxx xxx 300&xxxx;000&xxxx;000 Xx zadavatel zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx minimálně 5 xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníků; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxx xxx provádění úkonů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nechat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zástupce xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zrušit xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zřizovatelem.

§44

Xxxxx zájmů

(1) Zadavatel xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxx xxxxxx, přizvaných xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx zjistí, xx xx xxxxxx zájmů xxxxx, přijme k xxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

x) mají xxxx xx mohly xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx nezávislost x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx řízením.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí zájem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xxxxxxxxxx.

§45

Předložení xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx postupem xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx není x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx přičítat, schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný doklad xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx. Doklad, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx zadavatel xxxxx xxx podání žádosti x xxxxx, předběžné xxxxxxx nebo nabídky, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx zadavatelem xxxxxxxx jazyka. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřeného překladu xxxxxxx tlumočníkem zapsaným xx xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx19). Doklad x českém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx x latinském xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odkazem xx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy20) xxxx x obdobném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje neomezený xxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx adresu x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, vzorků xxxx modelů

(1) Xxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx v přiměřené xxxxx xxxxxxxx předložené xxxxx, doklady, xxxxxx xxxx modely xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx rovněž xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx měněna, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodnoceny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nabídky nepovažují, xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx položkového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zadávacího řízení x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxx §129a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxx x účast xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v zadávacím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v zadávacím xxxxxx x okamžiku, xxx

x) uplyne xxxxx xxx podání námitek xxxxx vyloučení, xxxxx xxxxxxx nepodá,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx podání xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zastavení správního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zadávacím řízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) odstoupením účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, předběžnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Vyloučení xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx modely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedoložil,

b) xxxxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §46, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx vliv xx posouzení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx nízkou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxx x nedodržování xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xx x předmětu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx zájmů x jiné opatření x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx,

x) xxxxx x narušení hospodářské xxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx zadavatele xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx účastník xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažných xxxx dlouhodobých pochybení xxx xxxxxx dřívějšího xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx zadávané xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxx zadavatelem, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, předčasnému xxxxxxxx smluvního vztahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnit rozhodnutí xxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pokusil o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pochybení, xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx pochybení, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů21).

(6) Zadavatel xxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx věrohodných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x jinými osobami xxxxxxxxx dohodu xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx hodnoceny xxxxx kritérií hodnocení, xxxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxx s jiným xxxxxxxxxx xxxxx zadávacího xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx, x xx písemnou xxxxx zadavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx shodě xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx výzva xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxx xxxxx §46.

(7) Xxxxxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx formu obdobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účasti x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx c).

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyloučení xxxxx xxxxxxxx 7 na xxxxxxx xxxxxxxxx vedených x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností xxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zadavatel xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx vlastníky akcií, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x uvedením xxxxxx, x něhož údaje x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxx §46.

(10) Xxxxxxxxxx odstavců 7 x 9 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx akcie v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxx kraje.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyloučí xx xxxxxxxxx z xxxxxx x zadávacím xxxxxx.

(3) Xxxxx se mezinárodní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 vztahuje na xxxxxxxxxxxxx

x) účastníka zadávacího xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) vybraného xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx účastník zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovené přiměřené xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poddodavatele, xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§49

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, pokud zjistí, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Opatřením x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zadavatele, xxxxx napravují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno x xxxxxxx xx xxxxxxx, x když xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx námitky; xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxx přijmout xxx xx lhůtě, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx zadávacího xxxxxx podat xxxxxxx.

§50

Oznámení x výběru xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výběru, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odůvodnění xxxxxx; to neplatí x xxxxxxx zadávacího xxxxxx, x xxxx xx xxx jeden xxxxxxxx.

§51

Ukončení zadávacího řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx uzavřením xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle §40 xxxx. 4 xxxx v okamžiku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ukončeno x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatelem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení zadavatelem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx není xxxxx,

x) x xxxxxxx podání xxxxxx podle §251 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §263.

(3) Xxxxxxx xxxx rámcová dohoda xxxx xxxxxxxxx zadávacím xxxxxxxxx x nabídce xxxxxxxxx dodavatele x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx ukončením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zadána xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx nezbytně xxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

PODLIMITNÍ XXXXX

§52

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podlimitním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx použít

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jejíž předpokládaná xxxxxxx přesáhne 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx

1. jednací xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zadavatel použít x xxx splnění xxxxxxxx xxxxx §60,

2. x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx splněna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x podlimitní veřejnou xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve zjednodušeném xxxxxxxxxxx řízení,

3. ustanovení xxxxx čtvrté se xxxxxxxxx pro lhůty xxxxxxxxx x §54.

§53

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx podle §214, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nabídky. Xxxxxxxxx xxxx výzvu xx xxxxx xxxxxxxxxx odeslat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výzva odeslána xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx x podaných xxxxxxxxx jednat.

(3) Zadávací xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xx celou xxxxx xxx podání xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 xx 100 obdobně; to xxxxxxx pro dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx pro prohlídku xxxxx xxxxxx xxxxx §97.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nadlimitní režim. Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením. Xxxxxxxxxx §81 xx 85, §86 xxxx. 3, §87 x 88 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x části čtvrté. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle §87. Xxxxxxxxx si xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx snížení počtu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx. Xxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se §92 použije xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxx xxxxxxxx o xxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx považují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §107 xx 110 x §114 xx 122 xxxxxxx. Xxxx kritéria xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit x xxxx kritéria, xxx jsou uvedena x §116, xxxxx xxxx založena na xxxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx všem účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx z ní xxxxxx, kopie xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §124 xx 127 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podlimitního řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§54

Xxxxx xxx podlimitní xxxxxxx zakázky

(1) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném podlimitním xxxxxx zadavatel stanoví x xxxxx xxxxxxx 11 xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx dodávky xxxx xxxxxx, xxxx

x) 20 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůtu x xxxxx nejméně 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxx x uveřejnění xxxxxxxxx stanoví v xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxx řízení.

(4) Xxxxx podle odstavce 2 xxxx být xxxxxxxx xx x 5 pracovních xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx nabídek.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx určí x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX REŽIM

HLAVA X

XXXXX XXXXX ZADÁVACÍHO XXXXXX

§55

Xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx otevřené řízení xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx uvedených podmínek xxxx xxxxxxx řízení x uveřejněním, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx řízení x inovačním partnerství.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxxx zahajuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nabídky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nabídkách xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§57

Lhůty v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx

x) o 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxxxxx elektronického nástroje xxxx zadávací xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronické komunikace; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) x 5 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx podle §96 xxxx. 2; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxx xxxxxx nabídek xxxx xxx x xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejméně 15 xxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx předběžné oznámení, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 35 xxx a xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXX XXXXXX

§58

(1) Xxxxxxxxx zahajuje užší xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x zahájení zadávacího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx neomezený xxxxx dodavatelů x xxxxxx žádosti x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxx užší xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, pokud jím xxxxxx x projevení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neprokázali xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nevyloučeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx k podání xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx pouze účastník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x účastníky zadávacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednat. K xxxxxxx podané v xxxxxxx x větami xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx užší xxxxxx xxxxxxxx odesláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoliv xxxxxx. Xxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyjádřili xxxxxxxxx zájem, k xxxxxx žádostí x xxxxx, x xx xxxxxxx současně. Výzva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx musí xxxxxxxxx náležitosti stanovené x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxx odešle xxxxxxxxx nejdříve 35 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§59

Xxxxx v xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xx nejméně 30 xxx od zahájení xxxxxx řízení xxxx xx odeslání výzvy x xxxxxx xxxxxxx x účast, pokud xx xxxx řízení xxxxxxxx odesláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx nejméně 25 dnů od xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídky. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx

x) x 5 xxx, jestliže zadavatel xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadávací xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronické komunikace; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5,

b) x 5 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 2; xx neplatí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xx e) může xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejméně 10 dnů xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejméně 10 xxx od xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx odesláno x xxxxxxxxxx xxxxxxx 35 xxx a xxxxxxx 12 xxxxxx přede xxxx, xxx bylo xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, může xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx od xxxxxxxx výzvy k xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx výzvě x xxxxxx žádostí o xxxxx nebo xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX X UVEŘEJNĚNÍM

§60

Podmínky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) veřejná zakázka xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, složitosti xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumenty xxxxx §90 xxxx. 1 a 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxx xxxx užší xxxxxx bylo zrušeno xxxxx §127 odst. 1.

§61

Xxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, kterým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx jím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodavatelů. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx tento zákon xxxxx vyžaduje odeslání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx §58 odst. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odesláním výzvy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zadavatel x předchozím zadávacím xxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx a výzvu x xxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikaci; odstavec 4 se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx musí nabídka xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o účast xxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků zadávacího xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111, xxxxx si xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahájil xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx vyloučí x účasti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neprokázali xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevyloučeným účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxx k podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx všem současně. Xxxxx x podání xxxxxxxxxxx nabídek musí xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, který byl xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vyzvaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx podat společnou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Předběžnou xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednání xx xxxxxxxxxxx upravovat.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předběžné nabídky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §112, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nabídky. X xxxxxxx xxxxxxx xx při otevírání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108, §109 xxxx. 1 a 2 x §110 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx informace podle §218 xxxx. 1 xx zadavatel oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uděleného xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Zadavatel může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx §115. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(12) Okamžik ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat náležitosti xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

§62

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanoví lhůtu xxx podání žádosti x xxxxx na xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx odeslání xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nabídky xx xxxxxxx 25 dnů xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx podání.

(3) Xxx zkrácení lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx §59 xxxx. 5 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §59 odst. 2 xx 5 použijí xxxxxxxxx.

(4) Zadavatel stanoví xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

JEDNACÍ XXXXXX XXX XXXXXXXXXX

§63

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, užšímu xxxxxx nebo zjednodušenému xxxxxxxxxxxx řízení, v xxxx

x) xxxxxx podány xxxxx nabídky xxxx xxxxxxx o účast,

b) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 oznámit Xxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxx.

(3) Zadavatel xxxx xxxx použít jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx veřejná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx určitým dodavatelem, xxxxx

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xx nezbytné x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx nelze xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx nestanovil zadávací xxxxxxxx xxxxxxx zakázky x cílem vyloučit xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednací xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxx krajně xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxx předvídat x xxx xx xxxxxxxxxx, x nelze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx

X xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx také, pokud

a) xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, pokusu, xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx veřejná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xx velkém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx o dodatečné xxxxxxx xx téhož xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx x rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx dodavatele nutila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxx xxxxxx při provozu x xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nejdéle 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx doba xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx komoditních xxxxxxx23), nebo

d) xxx x dodávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx.

§65

Podmínky xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx jednací xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadávána x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx §143, podle xxxxxxx xxxxxxxx xx zadavatel x úmyslu veřejnou xxxxxxx zadat účastníkovi xxxxxxx x xxxxx, xxxxx návrh xxxx xxxxxx. V případě xxxx vybraných návrhů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xxxxxxx účastníky xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané xxxxx xxxxxxxx 1 xx zahrne i xxxxxxxxxxxxx xxxx cen, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxx xxxxxxx zadávané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soutěže x xxxxx.

§66

Xxxxxxxx použití pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odpovídající xxxxxxx xxxxxxx zakázce, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) nové služby xxxx nové stavební xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212 xxxx §53 xxxx. 1, xxxx podle §100 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku na xxxx služby xxxx xxxx stavební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nových xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxx nebo xxxx stavební xxxxx xxxx zahrnuta xxxxx §16 odst. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné zakázky,

d) xxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx nepřesahuje 30 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§67

Postup v xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zadávací xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. x) se §42 xxxx. 2, §50, §122 xxxx. 1 xx 4, 7 x 8, §123 x §217 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 9, §73, 86 nebo §122 xxxx. 5 a 6, xxxxx komoditní xxxxx získá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx nebo čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 9, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx o kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x rozsahu podle §73 x 86, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx §122 odst. 5, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx x xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 6, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ SE XXXXXXXXX XXXXXXXX

§68

(1) Zadavatel xx oprávněn xxxxxx xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx za splnění xxxxxxxx uvedených v §60.

(2) Zadavatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odesláním xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx podle §212, xxxxxx vyzývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx 30 xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provede snížení xxxxx účastníků zadávacího xxxxxx xxxxx §111, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx. Zadavatel vyloučí x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx nebo nebyli xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

§69

Průběh soutěžního dialogu

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení vede xxxxxxxx dialog x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx všech hledisek.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 odst. 1 je xxxxxxxxx x xxxxxxx soutěžního xxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v postupných xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxx jednat, podle §112, xxxxx si xxx xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

(6) O ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řešení, a xx všem současně. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx stanovené x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx nepovede x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by ohrozila xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účinky.

(8) Xxxxxxxxx může s xxxxxxxx dodavatelem xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto změny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxx použití

(1) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo služby xxxx inovativních xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx trhu xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nepřiměřená xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

§71

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezí fáze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kroků x procesu výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx výzkumu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto cílů. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx kroků xxxxxxx x vývoje.

(2) Xx xxxxxxxx fáze inovačního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) inovační partnerství xxxxxxx, pokud si xxx stanovil v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx počet xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx partnerů.

(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nezpřístupní zadavatel xxxxxxxx partnerům řešení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx nesouhlasí.

§72

Xxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxxxxx vyzývá xxxxxxxxx xxxxx dodavatelů k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x účast xxxxxxx na 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx posoudí soulad xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínkami x provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx §111, xxxxx xx tak xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx vyloučí x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx účastníky, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebyli xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výzvu k xxxxxx předběžných nabídek, x xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem zlepšit xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxx §218 odst. 1 xx zadavatel x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx informaci. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx snižován xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxx xxxxx §112, xxxxx si tak xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dobu xxx úpravu předběžných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §70.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx inovačního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X NADLIMITNÍM XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx pro nadlimitní xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxx

§73

(1) X nadlimitním režimu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(2) X xxxxxxxxxxx režimu zadavatel

a) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 x

x) xxxx požadovat xxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxxx prokázání

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kvalifikace, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3; xxx není xxxxxx §48 xxxx. 5 xx 7.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci stanovit, xxxxx xxxxx, doklady, xxxxxx xxxx xxxxxx x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikace, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xx složitosti x xxxxxxx předmětu veřejné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) která xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx splnění.

§74

Základní způsobilost

(1) Xxxxxxxxxx xxxx dodavatel, xxxxx

x) xxx v xxxx xxxxx sídla x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu xxxx obdobný trestný xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nepřihlíží,

b) xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx sídla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxxxxxx,

x) má v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx splatný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx24), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx25), xxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu26) xxxx x obdobné xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu dodavatele xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pobočka závodu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podmínku podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobočky xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splňovat osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxx xx xxxxxx xxxxx x osoby, xxxxx mají x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice předložením

a) xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxx dani xx xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x §74 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x).

(2) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zadávacím xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx.

§76

Obnovení způsobilosti účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastník xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 5 a 6 xxxxxxx svou xxxxxxxxxxx x účasti x zadávacím xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravná opatření. Xx neplatí po xxxx, na kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen x zákazu xxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nápravnými opatřeními xxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx částek xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx pochybením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřování, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) přijetí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel posoudí, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx zruší.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx xxxxxxx evidence, xxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyžaduje.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx je

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx samosprávné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx organizace, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobilý xxxx disponuje osobou, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečuje, xx-xx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zemi xxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Ekonomická xxxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx roční xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na předmět xxxxxxx xxxxxxx dosahoval xxxxxxxxxxx určené minimální xxxxxx, a xx xxxxxxx za 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxxxx xxxxxx později, postačí, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx obratu x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx minimální výše xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné zakázky. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx známa, dvojnásobek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojnásobek xxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x zadavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx zadavatel podmínku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx zvlášť. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude zadáno xxxxxxx částí současně.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx oprávněn požadovat xxxxxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prokázání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdrojů nebo xxxxxxxxx schopností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx považovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly negativně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zohledněny xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objednatele; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zohledněny xxxxxxx x za xxxx delší xxx xxxxxxxx 3 roky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřené úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx podílet na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxx x zaměstnance xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovat, xxx xx xxxxxx x xxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx opatření xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx sledování dodavatelského xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxx uplatnit xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem x xxxx sídla xxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxx, také xxxxxxxxx kontroly opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxx účely,

h) xxxxxxxx x xxxxxxx řízení x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vzorky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadovaného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zadavatel xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx, považují xx doby podle xxxxxxxx 2 písm. x) x b) xx splněné, pokud xxxx xxxxxxx, služba xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx dokončena; xx neplatí x xxxxxxx pravidelné povahy, x xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xx rozhodný xxxxxx xxxxxxx realizovaný v xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) a b).

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx dodavatel x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) použít xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxx zakázky xxxxxxx, nebo

b) jako xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xx na xxxxxx dodávky, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Rovnocenným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nespočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Normy zajišťování jakosti x xxxxx environmentálního xxxxxx

(1) Xxxxx zadavatel xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakosti xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxx osvědčeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx norem xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x auditu Xxxxxxxx unie (XXXX) xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikaci

§81

Prokazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx získána x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx země, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx

(1) Dodavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kvalifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxx. Xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předložit

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx jinou osobou xxxxxxxxx potvrzení o xxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx určeného x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x nimiž xxxx dodavatel oprávněn xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx alespoň x xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dodavatele.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 odst. 2 písm. x), x) nebo x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. d) xxxxxxxx závazek, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx služby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahuje.

(3) Xx xx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx xxxxxx, pokud z xxxxxx smlouvy nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, aby xxxxxxxxx a xxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesli xxxxxxxxx x nerozdílnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx prokazována xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kvalifikaci xxxxxxxxxx, za kterého xx xxxxxxxxxxx prokazována.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikace

Zadavatel xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx stanovit bližší xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kvalifikace, pokud xx xxxxxxxxxx účastní xxxxxxxxxx xxxxxx společně xxxx xxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x §82 x 83. Pokud zadavatel xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Požadavek xx prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx poddodavatelů. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x případné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx nezpůsobilosti; důvody xxxxxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí dodavatel xxxxxxxxxxxxx nahradit nejpozději xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx řízení není xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Doklady x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx nabídce xxxx nabídce

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přednostně vyžaduje xxxxxxx evidované v xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x-Xxxxxx).

(2) Xxxxx zadavatel xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prokázání xxxx kvalifikace, x xx i prostřednictvím xxxx osoby, nahrazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x-Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxxxx kritérií xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení.

(3) Xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx zadávacím řízení xx xx již xxxxxxxxx.

§88

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx prohlášení xx xxxxxxxxxxx; zadavatel xxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx nebo prominout xxxxxx zmeškání. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že

a) podmínky xxxxxxxxxxx jsou nadále xxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx x ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx režim

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vyjadřujících xxxxxxxxx xx výkon xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo potřeb, xxxxx mají být xxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx štítky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx charakteristiky z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx proces xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx služeb nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) V xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx služby xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvést xxxxxxx orgán nebo xxxx subjekt, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx, poplatků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx vztahují x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; dodavatel xxxx tyto xxxxxxxxx xxx vypracování nabídky xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo znevýhodnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) patenty xx vynálezy, užitné xxxxx, průmyslové xxxxx, xxxxxxxx známky xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dostatečně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení.

§90

Normy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx normalizačními xxxxxx a zpřístupněné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx technické xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1025/2012 xx dne 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx normalizaci, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/ES, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, a kterým xx ruší xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/EHS x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 1673/2006/XX,

x) xxxxxxxxxxx normy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zpřístupněné xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeb xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li možné xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx zadavatel xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx technická xxxxxxxxx30), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x navrhování, xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §89 odst. 1 xxxx. a) x xxxxxx xx normy xxxx technické xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§91

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 odst. 1 xxxx 2, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx práce nejsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx dodavatel xx své nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95.

(2) Xxxxxxxx zadavatel xxxxxxx technické podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nabízené xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx v souladu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxx x §90 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx funkci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxx prostředkem xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95.

§92

Technické podmínky veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx se xx xx, že xxxxxxxxx podmínky jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v zadávacím xxxxxx, pokud zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxx práce xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dodávek x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx částečně nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx předmět plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§94

Štítky

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx dodávek, služeb xxxx stavebních prací xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo dodávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné zakázky,

b) xxxx štítky xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně orgánů xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výrobců, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx štítky xxxxxxxxx všem xxxxxx, xxxxx o to xxxx zájem, a

f) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx štítku stanoveny xxxxxx, nad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx splňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jakýkoli jiný xxxxxx důkaz, xx xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx označení xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx může požadovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčovaných xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx osvědčuje x vlastnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx požadovat xxxxxx, xxxx xxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vlastností.

§95

Zkušební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x další doklady

Zadavatel xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx31).

Xxx 3

Společná xxxxxxxxxx x zadávacích podmínkách xxx nadlimitní xxxxx

§96

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace

(1) Zadavatel xxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx formulářů xxxxx §212 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxx lhůty xxx podání xxxxxxx; xx neplatí pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud některou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx vymezených x §211 xxxx. 5 xxxx. x), x) xxxx d) xxxx x xxxxxxx postupu xxxxx §36 xxxx. 8, může zadavatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zpřístupní xxxxxxxxxx xxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx podmíněno pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo x xxxxxxx postupu xxxxx §36 xxxx. 8 přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx výzvě uvedené x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx profilu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu x podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx požadovat xxxxx xx výše obvyklých xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

§97

Prohlídka xxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx uvedené v příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx

x) určí xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 10 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxx, xxx xxxx vždy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxx zadávacího xxxxxx.

§98

Vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx nabídek xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 písm. x) nebo §59 xxxx. 5, xxxxxxx 4 xxxxxxxx dny xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx žádostí x účast, předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 2, odešle xx xxxx xxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatele. Xxxxxxxxx není povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx žádost x xxxxxxxxxx doručena včas, x to alespoň 3 pracovní xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o vysvětlení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, vysvětlení xxxxxxxx, xxxxxx dodržet xxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včas x zadavatel neuveřejní, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nejméně o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx přesáhla xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx, odeslání xxxx xxxxxxx vysvětlení 3 xxxxxxxx dny.

(5) Xxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §99.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených xx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x tomuto xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 5 použijí xxxxxxx.

§99

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x účast, xxxxxxxxxxx nabídek nebo xxxxxxx. Změna xxxx xxxxxxxx zadávací dokumentace xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodavatelům xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínka, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud to xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zadávací dokumentace xxxxxxxx, zadavatel současně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, předběžných xxxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx původní xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx může x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazku xx xxxxxxx na xxxxxxxx zakázku nebo xxxxxxx dohody, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx změnu a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky. Taková xxxxx xx xxxx xxxxx rozsahu dodávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ceny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx může v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradit xxxxx dodavatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a způsob xxxxxx nového dodavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxx xxxx služby xxxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění podle §66,

x) xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx a

c) v xxxxxxxx dokumentaci uvede xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odděleně, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zadavatel x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výzvě x podání xxxxxxx x xxxxx podle §58 xxxx. 5 xxxxxxx, xxx dodavatel xxxx podat xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx všechny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx je připuštěno xxxxxx xxxxxxx xx xxxx částí, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x účast xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx jednomu účastníku xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx jinak xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx více xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x oznámení o xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §58 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyhrazuje k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§102

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx nabídky, xxxxxxxxx nabídky xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx nebo požadovat xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx připuštěny xxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx varianty xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxx variant xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx nabídky, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Varianta xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx nesplňující xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx došlo xx změně na xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx došlo xx xxxxx xx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx.

§103

Podmínky sestavení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx k podání xxxxxxx

x) xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx, dokumentů, xxxxxx xxxx modelů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx v zadávacím xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podání xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxx poddodavatele,

e) xxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxxx odpovědní xx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx na služby, xx stavební xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v nabídce xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx odpovědnost xxxxx xxxxxxx dodavatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx uvést doporučený xxxxxx xxxxxxxxxx nabídky.

(3) X xxxxxxx veřejných xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxx v soutěžích x xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závazný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formátů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx nejsou xxxxx dostupné, zajistí x nim xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§104

Další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vztahujících xx x předmětu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodavatele,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx schopnost dodavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5), je-li to x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx formy spolupráce xxxxx §37 xxxx. 4,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx o účetnictví.

§105

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx poddodavatelů, xxxxx xxxx účastníkovi xxxxxxxxxx řízení xxxxx x uvedl, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx každý x xxxxxxxxxxxxx plnit.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxx xxxxxx, xxxxx zadavatelé x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxx téhož xxxxxxxx xxxx účastník xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx osoba nepodala x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(3) U xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zakázek na xxxxxx, xxxxx xxxx xxx poskytnuty x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx poddodavatelů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x výběru xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx zapojí xx plnění veřejné xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky poddodavatelem.

(4) Xxxxxxxxxx mohou v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

§106

Platby poddodavatelům

Zadavatel může x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splatné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX XX PODÁNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

§107

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx, x to x elektronické podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxx nástroje (xxxx xxx "nabídka v xxxxxxxxxxxx podobě") xxxx x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx v řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné zakázky.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxx nabídku. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §102 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, který xxxxx nabídku x xxxxxxxxx řízení, nesmí xxx současně xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení, xxxxx podal xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx osobou, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx jiný účastník xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§108

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxx podání nabídek.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Otevřením xxxxxxx v elektronické xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejího obsahu xxxxxxxxxx. Nabídky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x ní xxxxxx xxxx xxxxx otevřením xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požádá, xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x případech xxxxx §218 odst. 3. Xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nabídkovou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výzvě x xxxxxx nabídek vyhradil, xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx nabídek v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Otevírání xxxxxxx podaných x xxxxxxxx podobě se xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx účastnit účastníci xxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxx. Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xx být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronická xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroluje, zda xxxxxxx byly xxxxxxxx xx stanovené xxxxx x v souladu x §107 xxxx. 2.

(3) Zadavatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx a údaje x nabídek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. To neplatí xx vztahu k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve výzvě x xxxxxx nabídek xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x samostatné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xx otevírání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaji x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx nabídek xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přítomným xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poté xxxxxxxxx otevíráním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X otevírání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotoví písemný xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x údaji xxxxx xxxxxxxx 3.

§111

Snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zajistit dostatečnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxx kritéria technické xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx počtu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx nebo způsobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo roven xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx neprovede x zadavatel xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx řešení

(1) Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxx xxxx minimální xxxxx nabídek xxxx xxxxxx zajistit dostatečnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx činit alespoň 3 xxxxxxxxx nabídky xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řešení.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§113

Mimořádně nízká xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovit

a) xxxx xxxx náklady, xxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxx nabídkovou xxxx, xxxx

x) způsob xxxxxx mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx vyloučeno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x jiných xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x odstavci 2 písm. a) xxxx x).

(4) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabídkové xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §46, lze xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahujících se xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx, a

b) neobdržel xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxx nabídkovou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxxxx aspektů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx konstrukčních metod,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxx

x) originality stavebních xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx.

(6) Zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx ceny xxxxxxx, xx

x) nabídková xxxx xx mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx není schopen xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx veřejná xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx33); xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, že xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx výhodnost xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx může ekonomickou xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotit xxxx xxxxx nejnižší xxxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodnost xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nabídkové xxxx

x) x řízení xx xxxxxxxxx dialogem xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

1. x oddílu 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému, xxxx

2. v kategorii 1 nebo 5 xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§115

Pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nabídek, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx hodnocení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) váhu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx není objektivně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jim přisuzuje.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který

a) xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

§116

Xxxxxxxx kvality

(1) Pro xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kritéria, xxxxx xxxxxxxxx kvalitativní, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kritériem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx funkční xxxxxxxxxx,

x) uživatelská xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx přímo podílet xx plnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na úroveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx technické xxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx vymezena tak, xxx podle xxxx xxxxxxx mohly být xxxxxxxxxxxx a naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxx je utvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx kvalitu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Má xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fázi xxxxxxxxx xxxxx předmětu veřejné xxxxxxx.

§117

Xxxxxxx životního cyklu

Náklady xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx nabídkovou xxxx x xxxxx zahrnovat

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx

1. ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. náklady xxxxxxxxxxx x užíváním xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

3. xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx spojené s xxxxxx životnosti, nebo

b) xxxxxxx způsobené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cyklu, x xx x případě, xx xxx vyčíslit xxxxxx peněžní xxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxx náklady xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§118

Metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxx životního cyklu

(1) X xxxxxxx, xx xx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxx cyklu, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxx vyčíslení nákladů xxxxx §117 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ověřitelných x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úsilí.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxx, xx které xxxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx zohledněny xxx hodnocení,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek x

x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx budou zřejmé

1. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jednotlivých kritériích xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zadavatel xx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxx o xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 vyhradit, že xx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxx elektronickou aukci. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje x xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxx identifikovat.

(2) Elektronickou xxxxx xxxxx zadavatel xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxxxxx hodnocení, která xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx a), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"),

x) informace, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx x xxx, kdy xxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupu xxx xxxxxxxxxxxx aukci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx aukčních xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) informace xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provést

a) xxxxxxxxx, xxx nabídky odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyloučení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx účastníky zadávacího xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce, xxxxx x xxx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Byly-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkům elektronické xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx uvést xxxxx xx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx takový dokument.

(4) X xxxxxxxx případů, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení nejnižší xxxxxxxxx cena, musí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahovat xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot x xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxxx dny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxxx kol x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) a x) obdobně.

(7) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informaci x jeho xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud si xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci x určil způsob xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukčních hodnotách xxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kdykoli x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Elektronická xxxxx končí

a) xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx neobdrží xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pořadí nabídek, xxxx

x) byl-li xxxxxxxx xxxxxx stanovený počet xxxxxxxx kol.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX

§122

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx vyhodnocena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx jediný účastník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx dodavateli xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx k xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1; pokud xxxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), musí xxxxxxx x základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §86 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxx vzorků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 a xxxx xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxx xx zadavatel požadoval x xxxx xx x xxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zadavatel může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx x základní xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace obsažené x dokladech xxxxx xxxxxxxx 3, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx dodavatele, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle téhož xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx"). Xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx tyto účely xxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx x nahrazením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pro xxxxx výkonu dozoru xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX umožní xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx vyzve k xxxxxxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle písmene x) x dodavateli; xxxxxx doklady jsou xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxxx podílu na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxxxx listina nebo xxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6 xx postupuje xxxxx §46 odst. 1 xxxxxxx.

(8) Zadavatel vyloučí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xx skutečného xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, 4 xxxx 6, xxxx

x) x kterého výsledek xxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxx podmínkám.

§123

Xxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aukce, xxxxx xxxx xxxxxxx. S xxxxxxxx jednacího xxxxxx xxx uveřejnění musí xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikace údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx dokladů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodu 3 xxxx 4 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx je zadavatel xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dokladů xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

§124

(1) Xx uplynutí lhůty xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §246 jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povinni xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx zadavatel ze xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučit.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx vybraného xxxxxxxxxx, zjistí-li na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 5 xxxx 6, že xxx xx xxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxx x xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx upravenou xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 8.

§125

Xxxxxx po vyloučení xxxxxxxxx dodavatele

(1) Xxxxx xxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, x xx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výsledku původního xxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nabídek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x uzavření smlouvy xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §122 xxxx. 3 až 8, §123 x 124 xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx nabídek, xxxxx neproběhlo nové xxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zavedení dynamického xxxxxxxxx systému.

XXXXX XXXX

XXXXXXX ZADÁVACÍHO XXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel zruší xxxxxxxx řízení, xxxxx xx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx, předběžných xxxxxxx xxxx nabídek x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, předběžné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x řízení xx soutěžním xxxxxxxx, xx nižší než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx menší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx dodavateli po xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x zadávacím řízení x důsledku podstatné xxxxx okolností, xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx nezpůsobil,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hodné zvláštního xxxxxxx, xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx, xxx které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx nikoliv,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, z xxx měla být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uhrazena,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení obsahujícím xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx nabídku xxx xxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx v zadávacím xxxxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx.

§128

Xxxxxxx x xxxxxxxx x zrušení zadávacího xxxxxx

(1) Zadavatel xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212 xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX

§129

(1) Xx zjednodušeném režimu xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §174, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx x xxxxxx x xxxx příloze xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota je xxxxx, než xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx také xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxx §129a, xxx-xx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx použít xxxx jiný xxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx pro jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§129a

Řízení pro zadání xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahajuje zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, pokud xxx xxxxxx x xxxxxxxxx předběžného zájmu, xxxx odesláním oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx jím xxxxxx x vyjádření předběžného xxxxx.

(3) X xxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx.

(4) Průběh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zadavatel x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může v xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xxxx doplnit xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx však xxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dostupnosti x xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výsledku zadávacího xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx 48 xxx od

a) ukončení xxxxxxxxxx řízení, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2023 Xx. x účinností xx 16.7.2023

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§130

Xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx xx §39 xxxx. 1, §42 xx 45, §46 xxxx. 1 x §48a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sebou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ujednávají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zejména ceny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné zakázky, xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx by byl xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trvání vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx kromě xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx delší xxx 4 xxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zadávanou xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx byl xxxxxx x podání xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podstatnou změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; §222 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx dohodě xxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody.

§132

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx rámcové xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx x xxxx xxxxx jinak.

(2) X xxxxxxxx dokumentaci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být rozšířen xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxxx rámcové dohody. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx dohoda uzavřena x xxxxxx nebo xxxx účastníky zadávacího xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede, xxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody,

b) xxx xxxxxxxx soutěže xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(4) Xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx bez obnovení xxxxxxx mezi účastníky xxxxxxx dohody xx xxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx obsaženy x xxxxxxx dohodě x

x) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejná xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadána.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxx tehdy, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx uzavření xxxxxxx xxxxxx uveden xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rámcové dohody xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody. X xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xx ty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody, x nichž v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxx, xx xxxx budou xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx podle §212.

§133

Xxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx dodavateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle pravidel xxx xxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx uzavře xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uvedl x xxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx schopen vybrat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zadávací xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soutěže, xxxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx dojde k xxxxxxxxx některého x xxxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xx §125 ve xxxxxx ke všem xxxxxxxx dodavatelům xxxxxxx.

§134

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o doplnění xxxxxxx, xx-xx to xxx plnění veřejné xxxxxxx xxxxxxxx.

§135

Postup s xxxxxxxxx xxxxxxx mezi účastníky xxxxxxx dohody

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soutěže mezi xxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx vyzve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx uzavření xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xx xxx plnění veřejné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

c) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §107110 xxxxxxx,

x) xxxxxx výběr xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyžádat xxxxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx dohody.

(2) Xxxxx x xxxxxx nabídek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předložil xxxxxxx čestné prohlášení x xxx, xx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace obsažené x xxxxxxxxx, které xx zadavatel k xxxxxxxxx, xxxx nové xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx nabídku xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx podána, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §246 xxxx. 1 písm. a) xx x).

§136

Ověřování xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx doba xxxxxx xxxxxxx dohody delší xxx 1 xxx, xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxx x kvalifikaci xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx 4. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodavatelům xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to alespoň x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacím řízení.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace účastníků xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle §78 xxxx. 1 a §79 xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §81 xx 85, §87 x 88 xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx dobu trvání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x účastníka xxxxxxx xxxxxx kdykoli x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxx nezpůsobilosti podle §48 xxxx. 5 xxxx 6.

(4) K xxxxxx xxxxxxx zadavatel

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxxxx doručil xxxxxxxx o tom, xx neprokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §135 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho kvalifikaci xxxxxxx než x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) nemusí vyzývat xxxxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nezpůsobilosti xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx 6; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokáže xxxxxxxx xxx způsobilosti xxxxx §76 obdobně, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§137

Oznámení x uzavření xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) konce každého xxxxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX NÁKUPNÍ XXXXXX

§138

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx zavést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro užší xxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X souvislosti x používáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx od dodavatelů xxxxxxxxxx úplata.

§139

Zavedení dynamického nákupního xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxx xxxx dobu trvání xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx x označí, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx dynamický xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx uveřejnění xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx náležitosti xxx xxxx xxxxxx x xxxx

x) druh, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §138 odst. 1 x xxxxxxxx xxx zařazení do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxx těchto kategorií, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx systém rozdělen xx kategorie,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx být xxxxxxxx ve xxxxx x podání xxxxxxx; xxx xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xx §115 xxxxxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx soulad xxxxxxx o účast, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xx zadávacími xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx. Zařazení xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx systém za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy

a) všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §251 odst. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Zadavatel xx 30 dnů xx zavedení dynamického xxxxxxxxx systému odešle xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212.

§139a

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zadavatel xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxx xxxxxxx zadávací xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx doplnění zadávací xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejným způsobem xxxx zadávací xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §140a xxxx. 1.

(3) Xxxx-xx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx možných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek, xxxxx budou podávány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadávací xxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než xxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx řízení, kterým xxx xxxxxxxxx nákupní xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním systému xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx změnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tímto zákonem, xx základě xxxxxxx xxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxx trvání dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§139x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 16.7.2023

§140

Zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dobu trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od jejich xxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, §79 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x §86 odst. 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx okamžik xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho odmítnutí xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx zařazení dodavatele xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§140x

Xxxxxxxxxxx v zavedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxx výzvu dodavatelům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zakázky. Xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx povinen zadavateli xxxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 a §79 xxxx. 2 písm. x), x) x x) se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8185, §87 x 88 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Zadavatel xxxx u dodavatele xxxxxxxxxx v dynamickém xxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx posuzovat xxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilosti podle §48 xxxx. 5 xxxx 6.

(4) X xxxxxx nabídky xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx dodavatele, xxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxx, xx neprokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzvy podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx §141 xxxx. 4; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotné evropské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x zadavatelem xxxxxxxxx xxxxx, zadavatel xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyzývá,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 5 xxxx 6; xxxxx xxxxxxxxx prokáže obnovení xxx xxxxxxxxxxxx podle §76 obdobně, zadavatel xxx xx xxxxxx xxxxxxxx opět x xxxxxx nabídky xxxxxx.

§140x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 16.7.2023

§141

Xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zadáním xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx. Xxx-xx dynamický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kategorií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §139 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxx, že xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace obsažené x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx dokladech xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx. Zadavatel podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §122 odst. 1 x 2 xxxxxxx. Zadavatel xxxxxx xxxxx dodavatele x xxxxxxxxxxx všem dodavatelům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx nabídku. Nemá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rovněž xxxxxxx doklady xxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §122 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxx §246 odst. 1 xxxx. a) xx c).

§142

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX

§143

(1) Xxxxxxx x xxxxx xx rozumí xxxxxx zadavatele xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxx nebo xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx návrhu se xxxxxxx §107 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx použije xxxxxx x návrh, pokud xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §65; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx také, xxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cen, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x soutěži x xxxxx přesahuje 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §29, 30, 158, 177 xx 178 x 191.

§144

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx užší soutěže x návrh.

(2) Soutěžní xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 xxxx. 2 xx 4 x §99 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx soutěžních podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 14 dní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oddílu 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxx, nebo xxxxx x příjmení členů xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx anonymity,

c) xxxx xxx, odměn xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx návrh takové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxxx návrhů.

(4) Ceny, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §211 xxxxxxx.

§145

Otevřená soutěž x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx zahajuje xxxxxxxxx soutěž x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212, xxxxxx vyzývá xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x podání xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 35 xxx x u xxxxxxx x xxxxx xx služby uvedené x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§146

Užší soutěž o xxxxx

(1) Xxxxxxxxx zahajuje xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx vyzývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podání žádosti x xxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 20 xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx a x xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 dnů xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o návrh xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvede xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx si xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, x to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich počtu; xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx vyzváni x xxxxxx návrhu, uvedený x soutěžních xxxxxxxxxx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx x účasti x soutěži x xxxxx účastníky, xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soutěže x návrh. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§147

Xxxxxxx počtu xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrh vyhradit, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhů v xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §112 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§148

Porota

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxx zájmů xxxxx §44. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zadavatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném obdobném xxxxxx. Zadavatel si xx xxxxx členů xxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxx, že xxxxxx xx střetu xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poroty xx soutěžními podmínkami.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínku xxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zadavatel xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí zadavatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx porota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx poroty xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovisku.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx členy, x xxx uvede xxxxxx návrhů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx vyzváni xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhů. X xxxxxxxxx mezi xxxxxxx x účastníky soutěže x návrh xxxxxxxx xxxxxx podrobný xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx je při xxxxxx xxxxxx vázán xxxxxxxxxxx poroty. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x novém xxxxxxxxx návrhů, xxxxx xxxxxx, xx porota xxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porota xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx novou xxxxxx; xxxx musí xxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Pokud se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soutěže x xxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx podal xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx z účasti x xxxxxxx o xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx stanoviska poroty.

§149

Xxxxxxxx o výběru xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xx-xx ze xxxxxxx x návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx dalšího návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Soutěž x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x okamžiku, xxx

x) xxxx účastníkům xxxxxxx x xxxxx uplyne xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podány,

b) v xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3, pokud xxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zamítnutí xxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x zrušení xxxxxxx x xxxxx xxxxx §263.

(4) Xxxxxxxxx si xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěže o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soutěže o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx x návrh.

§150

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx do 30 xxx xx zrušení xxxx od ukončení xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(2) X případě soutěže x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx34).

ČÁST XXXXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§151

Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázka

(1) Sektorovou xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Sektorovou veřejnou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §152, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zadavatel přímo xxxx nepřímo uplatňovat xxxxxxxxxx vliv.

(3) Xxx xxxxx tohoto zákona xx dominantním vlivem xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxx

x) drží xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x většinou hlasovacích xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx xxxx koncesí, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, nebo xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx až třináctou, xxxxx xxxx v xxxx xxxxx stanoveno xxxxx. Při zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx osmé.

§152

Xxxxxxxx xxxx výhradní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vyhrazení výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezených x §153 xxxxx xxxx xxxx osobám x xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Za zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx udělení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx neomezenému xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx zákonu.

§153

Relevantní činnost

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x odvětví xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx,

x) x odvětví xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxxxxxx x výrobou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xx vodovodu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx odvodňováním xxxx xx předpokladu, xx množství xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx představuje xxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlažovacími xx xxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "dopravní xxx"); xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dopravce nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx-xx x základní xxxxxx37) xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx označená xxxxxxx xxx xxxxxx xx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxx poštovních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx účely xxxxxx ustanovení xx xxxxxx xxx poštovními xxxxxxxx rozumí služby xxxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx odeslání xxxxxxxx zásilky, zejména xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx neuvedených v xxxx 1, zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx těžby xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, jiná xxxxx xxxxxxxx xxxx prodej.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za relevantní xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x

2. xxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx více než 20 % průměrného xxxxxx zadavatele za xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx roku,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x), pokud xxxxxxxxx

1. vyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx jiné xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxx 70 % xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§154

Xxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxx přístup omezen, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx činnost xxxxx §153, xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx38).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpoklad splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx vynětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxx místní rozvoj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx podání žádosti Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx xxxxx příslušné ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj a xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx má xx xx, xx Xxxxxxxx komise rozhodla x xxxxxx relevantní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx38) xxxxxx takového xxxxxxxxxx.

§155

Zakázky xxxxxxxx přidruženým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx40) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) podléhá xxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx několika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxx, které tato xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxx, xxxxxxx alespoň 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, bylo xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx práce, xxxxxxx alespoň 80 % průměrného obratu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxx, xx dosažení podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovány xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx práce xxxx xxx xxxxxx přidruženou xxxxxx, x xxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x celkového xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx obratu za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami.

§156

Xxxxxxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zadavatelem xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxx vzniku. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zadavatelům, xxxxx ji xxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx Evropské xxxxxx

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §155 x 156 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost sdělit

a) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

b) předmět x xxxx příslušných xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x

x) skutečnosti, které Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx §155 x 156.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§158

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25.

(2) Vedle xxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx

x) nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zakázka xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx osoby xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxx xxxxxxx xxxxx prodat xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadavatel; xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx xxxx žádost xxxxxx, xx xxxxx kategorie xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xx xxxxxx

1. jiným, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx sektorové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, na které xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx jeho názoru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx veřejnou zakázku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatelů xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. d), §29 odst. 1 xxxx. i) xxx 1, §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2, §29 xxxx. 1 písm. x), x) xx xxxxxxxxx.

§159

Výjimky xxx dodávky xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost podle §153 odst. 1 xxxx. x) x xxx x xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xxxx x) x xxx x

1. dodávku xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodávek xx nákup xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

§160

§160 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2023 Sb.

§161

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení

Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§162

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Zadavatel může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §63 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx využití xxxxxxx xxxxxxxx příležitosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou běžné xxxxx xxxx.

(3) Zadavatel xxxx xxxxxx jednací xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázka xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx vývoje x xxxxx zadání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázek; xxxxxxxxxx §64 písm. x) xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxx, xxx-xx x veřejnou zakázku xx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx jednacího xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. b) x §66 xxxx. d) xx x případě xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxx.

§163

Zvláštní xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx veřejné zakázky xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §111. Xxxxxxxxx x xxxxxxx případě vyloučí x xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektorovou xxxxxxxx zakázku může xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx bude xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx podání

a) xxxxxxx x xxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx zadavatel x xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxx lhůta xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uveřejnění způsobem xxxxx §212, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu,

b) xxxxxxxx o zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx xxx xxxxxx k podání xxxxxxx o účast x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) výzvy x xxxxxx předběžných xxxxxxx x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx všem xxxxxxxxxxx zařazeným x xxxxxxx xxxxxxxxxxx současně.

(5) Xxxxxxxxx-xx zadavatel xxxxx xxxxxxxx 4, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výzev splnit xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zadávací xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §212 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx zahájeno podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxx nabídek, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x); to xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx současně x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) nebo x) xx §58 xxxx. 4 věta xxxxx x §61 xxxx. 6 xxxx druhá xxxxxxxxx.

§164

§164 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2023 Sb.

§165

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx sektorových xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx zavést systém xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx vymezeny xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx přístupu x pravidlům jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx použitelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(3) Zadavatel, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx do tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provoz xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxx vyřazení x xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich žádost; §36 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx §83 x §85 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínit platbou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xx 4 xxxxxx xx xxxxxx podání. Tato xxxxx xxxx xxx xx 2 měsíců xx podání žádosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x s uvedením xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx rozhodnuto xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení do xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxxxx x žádosti x odůvodněním.

(7) Xxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřazen xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx vyřazení.

§167

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx sektorové xxxxxxx xxxxxxx xx §76, §77 xxxx. 3 x §81 xx 88 použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelům podmínky, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušky xxxx jiné údaje xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxx zadavatele xxxxx §151 xxxx. 2 se ustanovení §73 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) nepoužije.

(3) X xxxxxxx zadávacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §97 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xx xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx sektorové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podíl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, původem xx xxxxx, s xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx dodavatele z Xxxxxxxx xxxx xx xxxx těchto zemí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie41), xxxxx než 50 % z celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva xxxxxxxx Českou republikou xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx hodnotících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx upřednostní xx nabídku, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx rozdíl není xxxxx než 3 %.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx nemusí xxxxxx, xxxxx by v xxxx důsledku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odlišnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx za následek xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při provozu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nezahrnují xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx zakázek subjekty xxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

§169

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Doba xxxxxxxxx rámcové dohody xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 8 xxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícími xx xxxxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadávaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 xxxx. 3, §133 xxxx. 1 xx 3, §134 xx 136 xx xxxxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

Zadavatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx naplnění xxxxxx xxxxx §127, xxxxx xx xxxx xxxxxxx vyhradil v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§172

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx zadavatele x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx ustanovení §217 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x n) xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx závazku ze xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §222 xxxx. 9 xxxx druhá xx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX KONCESÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§174

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx použije xxxx xxxxx, část xxxxxx, xxxx xxxxxx hlavu X a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za zadání xxxxxxx xx stavební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx úplatné xxxxxxx, xxxxxx zadavatel

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. a), x) xxxx x) dodavateli, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx výsledkem poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x tomto právu xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxx zadavatel

a) zadá xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x) xx x), xxxxxxxxxx, xxxxxxx protiplnění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxx společně x xxxxxxx x

x) na xxxxxxxxxx přenáší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xx za xx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx dodavateli xx xxxxxxx tržních xxxxxxxx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x riziko xx xxxxxx poptávky, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx riziko xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Může xx xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx přenesená xx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

§175

Xxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodavatele xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx koncese xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x za xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zadávána xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx metodou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx výhody x xxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(4) Ustanovení §16, §18 xxxx. 3 x §19 xx 23 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX

§176

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx zadávacího řízení xxxxx §55. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §63 odst. 1 xx 4.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu xx zadávají xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxx §129.

(3) Xxxxxxxxxx koncesí xx xxxxxx koncese, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§177

Zvláštní výjimky xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx není xxxxxxx v zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx transponuje xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx; zadavatel x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx informována xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx,

x) xxxxxxx na služby xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xx xxxxxx provozní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42),

x) koncesi xx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx43),

x) koncesi xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kódu CPV 92351100-7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradního práva; xxxxxxx xxxxxxxx výhradního xxxxx xxxxxxxxx uveřejní x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx činností x zemi xxxx Xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustav, xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x jsou-li splněny xxxxxxxx uvedené x §191 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x) x x).

(2) Xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) §29 xxxx. 1 xxxx. b), x) nebo t), xxxxx-xx x xxxxxxx x oblasti obrany xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) §29 odst. 1 xxxx. a), x) xx x) xxxx x), xxx-xx x xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx povinen v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovna nebo xxxxx xxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxxx §27 x 31 xx xxxxxxxxx.

§179

Xxxx xxxxxx koncese

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx uzavřít xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 5 xxx, xxxx zadavatel xxxxxxxx tuto xxxx xxx, aby nepřesáhla xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelem x dosažení xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investice x investice x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxx trvání smlouvy xxxxxxxxx 5 xxx, xxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

§180

Postup x koncesním řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, předběžných nabídek xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx koncesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx jednacího xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx fázích. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx podání výzvou. Xxxxxxxxx si xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě se xxxxxxxxxx §111 a 112 použijí obdobně x xxxxxxxxx vyloučí x xxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybráni xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx počtu předběžných xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s účastníky xxxxxxxxxx řízení jednat.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xx použije §96 xx 100 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se §76, §77 xxxx. 3 x §81 xx 88 použijí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx x jiná xxxxxxxx kvalifikace, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální technické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §105 xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx nebo doplněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxx xxxxxx tak, xx xx xx xxxxxxxx účast jiných xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x xxxxxxx jednání neposkytuje xxxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemného souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§181

Lhůty

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xxx 25 xxx od xxxxxxxx koncesního xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx než x oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 22 dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx prodloužena o 5 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxx §213.

§182

Technické xxxxxxxx

(1) Technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxxx stanoví prostřednictvím

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx účelu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní výrobní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spojený x jinou xxxx xxxxxx životního xxxxx, x to i xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podstaty, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, uzpůsobení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postižené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, terminologii, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zkušební xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §89 xxxx. 5 x 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx vymezené takovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx ve xxxxx x xxxxxx nabídek. Xxxxxxxxxx §114 xx 118 xx xxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115 xxxx. 2. Xxxx kritéria kvality xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxx xxxx uvedena x §116, xxxxx xxxx založena xx xxxxxxxxxxxx skutečnostech vztahujících xx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx použije §119 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx obdrží nabídku, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zohlednění tohoto xxxxxxxxxxxx řešení.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx kritérií hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx

x) nové xxxxxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx x podání xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena xx xxxxx;

x těchto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx §181.

§184

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §122 xx 128 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 20 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncesního xxxxxx x

x) neuveřejnil xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§185

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx 48 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXX XXXXX XXXXXXX XX SMLOUVY

§186

Ustanovení §222 xxxx. 9 věta xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X OBLASTI OBRANY XXXX BEZPEČNOSTI

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§187

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx součástí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dílčích xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho součástí, xxxxxxxxxx dílů xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) stavební xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxx xxxxxxx fáze xxxxxx xxxxxxxxx cyklu,

d) xxxxxxxx xxxxx nebo služby xxx xxxxxxxx vojenské xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx služby.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, citlivými stavebními xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx materiál, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx šesté xxxxx XX a xxxxxxx xxxxx xxxxx, druhou, xxxxxxx až třináctou, xxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx partnerství, xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§188

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zadavateli

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zadavatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy veřejného xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxxx ta xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x ovládané xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx účast xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx nebo ovládajícími xxxxxxxxx zadavateli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládané xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatelé xxxx společně xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládané právnické xxxxx x

x) ovládaná xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx ovládajících xxxxxxxxx zadavatelů.

(4) Xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uzavření xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx smlouva xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx, nevykonávají xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §12 xx nepoužije.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§191

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx zakázky v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Při zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v zadávacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx44), jež xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x alespoň xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x případně i x xxxxxxxxxx fázích xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx spolupráce pouze xxxx Xxxxxx republikou x jinými xxxxxxxxx xxxxx sdělí Česká xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxx nákladů na xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx nákladech xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rovněž xxxxxxxxx případný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxx xxxxxxxx ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropské xxxx operační potřeby xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx místní správě xxxxxx xxxxx x xxxxxx předmětem xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx materiálu,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vojenské xxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx citlivé xxxxxx,

x) jejich předmětem xxxx finanční služby x xxxxxxxx pojišťovacích xxxxxx,

x) xxxx zadávány xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx Xxxxxx republikou x jiným než xxxxxxxx státem, xxxx

x) xx jejich xxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nákupy xxx xxx vlastní xxxxx, xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxx.

§192

Bezpečnost utajovaných xxxxxxxxx

X xxxxxxx veřejné xxxxxxx x oblasti obrany xxxx bezpečnosti, x xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx oblasti,

může xxxxxxxxx stanovit v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace5) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§193

Zabezpečení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x nabídce xxxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen ve xxxxxx x veřejné xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky45), nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnostních opatření.

(2) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxx dokumentaci veřejné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xx xxxxxx a předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx požadavkům zadavatele x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx upřesněných v xxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, k xxxx xxxxx během plnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx informovat xxxxxxxxxx x veškerých xxxxxxx xxx organizace, svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení vůči xxxxxxxxxx, nebo

d) pro xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx náhradních xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx.

§194

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx způsobilosti

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx oblasti,

může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §77 xxxxxxxxx x xxxxxx prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx příslušného druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5). Xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx.

§195

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx profesní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x porušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx citlivého materiálu,

b) xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vážného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) x x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §76 xx xxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx technické kvalifikace

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prokázání xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace zadavatel xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 písm. x) xx x). Xxxx xxxx zadavatel xxxxxxxxx

x) xxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a dokončení xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx významných xxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx včetně uvedení xxxx a doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zadavatel xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutých dodávkách xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx soutěže.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx nahrazeno xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vystavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

§197

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §90. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx normy28) xxxxxxxxxxx evropské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx normalizačními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) české technické xxxxx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx normy xxxxxxx mezinárodními normalizačními xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) stavební technická xxxxxxxxx30),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx specializovaným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikací xxx opakované nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x). Technické xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx požadavků xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxx xx xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx tehdy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx zadat xxxxxxxx zakázku v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxxxxxx řízení; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx válečných xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hrozí xxxx vznik, x xxxxx vážně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xx xxx se xxxxxxxxxx §191 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) předmětem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx letecké a xxxxxxx dopravy ozbrojeným xxxxxxx České republiky, xxx xxxx xxxx xxxx být nasazeny x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx možné ze xxxxxx dodavatelů xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohla xxx xxxxxxx zadána x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx jednací xxxxxx xxx uveřejnění xxxxx §64 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx, xxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x technické xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx změnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zadavatel může xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §66 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxx, x xxxx xxxxxx naplněny xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. x) x e). Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx uzavření xxxxxxx xx původní veřejnou xxxxxxx; jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby, které xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxx nebo pro xxxxxxxxxx původních služeb, x xx za xxxxxxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx témuž dodavateli,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx způsobilo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky, x

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodatečných xxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §126 odůvodnit zadání xxxx zakázky x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx.

§199

Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadat veřejnou xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §60.

(2) Xxxxxxxxx může postupovat xxxxx §61 xxxx. 3 i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postupovat podle §61 odst. 2.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 u xxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx §96 odst. 3 xxxxxxxxx, xxxx

x) uveřejní xx xxxxxxx zadavatele xxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

§200

Zvláštní ustanovení o xxxxx řízení

(1) X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx může x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 obdobně.

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx nemusí postupovat xxxxx §96 odst. 1 x xxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení; x takovém xxxxxxx xx §96 xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§201

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx nadlimitní veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx 37 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx nadlimitní xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 40 dnů xx odeslání xxxxx x xxxxxx nabídky. Xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx x 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx uveřejní na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx činila xxxxxxx 22 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx zadávací řízení x xxxxx bylo xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxx 52 xxx x xxxxxxx 12 xxxxxx před xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx o 7 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře x xxxxxxxxxx xxxxx §212 elektronicky.

(5) Zkrácení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 4 xxx při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sčítat.

(6) Xxxxxxxx naléhavá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve výzvě x podání xxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o účast x užším xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxx, xxx činila xxxxxxx 15 dnů nebo 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §212 elektronicky, xxxx

x) lhůta pro xxxxxx nabídek v xxxxx řízení činila xxxxxxx 10 dnů xx odeslání xxxxx x podání xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel odůvodní x zadávací xxxxxxxxxxx.

§202

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x užším xxxxxx, xxxxxxxx řízení x uveřejněním xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxx o účast xx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanoví x xxxxx řízení lhůtu xxx podání nabídek xx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§203

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxx smlouvy

V xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xx §246 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx.

§204

Zvláštní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx

Xxxx trvání xxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx než 7 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x technické xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx způsobeny xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto objektivní xxxxxxx xxxxx odůvodnit x xxxxx x xxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

§205

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx zadavatele

Písemná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné zakázky xxxx rámcové dohody x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §217 xxxx. 2 x odůvodnění

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §198 odst. 3, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx této xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §198 odst. 4, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo překročení xxxxxx podle §66 xxxx. x), a

c) xxxxxxxx rámcové xxxxxx xx xxxx delší xxx 7 let, xxxx-xx xxxxxx dohoda xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXXXX

§206

(1) Zadavatel xxxx v xxxxxxx xxxxxxx zakázky v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx závazek xxxxxxxxx zadávacího řízení, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nadlimitní veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx vybraný xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx částí veřejné xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx zadat xxxxxxxxxxxxx, postupoval podle xxxx hlavy, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx specifikované xx xxx nabídce minimálně xx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x aby při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s minimální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a nesmí xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zadavatel x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení nebo xx výzvě x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx §105 odst. 3 se xxxxxxxxx.

§207

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Vybraný xxxxxxxxx, xxxx-xx zadavatelem podle §4, postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci podle §206 odst. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje osoba, xxxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46), xxxx osoba, xxxxx xx společně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu46); xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úplný xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx těmito xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dodavatel xx xxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §6.

§208

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx hodnota části xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx plnit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 pro veřejné xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vybraný xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212. Xxxxxxxxxx §1623 xxx stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vybraný xxxxxxxxx v xxxxxxxx x poddodávce. Vybraný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jakákoliv xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx objektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poddodavatele. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx objektivní, xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Pokud jsou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dodavatel xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxx hlavy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxx nabídky xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx tento xxxxxx znemožnil splnit xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

§209

§209 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 166/2023 Sb.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§210

Souběh xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx činností xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zadávány xxxxx různých xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oddělitelné, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx zvolit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx zadávání xxxxx xxxxxxxx v odstavcích 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xxxx xxxxxxx xxxxx x části x xxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx zadávání vztahujících xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx objektivně xxxxxxxxxxx nebo jsou xxxxxxxxxx neoddělitelné x xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxx xxxxxxxx pro zadávání

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x části, xxxx

x) xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxxxx veřejných zakázek.

(4) X xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zakázkou x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze z xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxx zadává podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx zadavatelem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx postupech podle xxxxx šesté xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, požadovat xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxx

x) jednání x xxxxxxxxxxx xxx, xxx ho tento xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx plnění,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx mezi porotou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §148 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x účast, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxxx byl v xxxxxxxxxx míře xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zvukovými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxx x žádostí x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Zadavateli nesmí xxx xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxx x žádostí x xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Písemná xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx, kdy

a) použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxx dostupné nebo xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx obecně xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx používané x xxxxxx předmětu plnění, xxxxx xxxxxxxxx formáty xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádné xxxx aplikace s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx licence x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo používání xx dálku,

b) použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx kancelářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dispozici,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxx běžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3, nebo

e) xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x žádostí x xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xx §5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neuplatní. Xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx schránky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx47), musí xxx xxxx xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx x jde o

a) xxxxx určenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xx dokument xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

Xxxxxxxxxxxx formulářů

(1) Xxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona použít xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx formuláře xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"). Formulář je xxxxxxxxx povinen vyplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud zadavatel xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do

a) Xxxxxxxx veřejných zakázek, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xx Xxxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx do Xxxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxxxx stanovených formátů. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) X xxxxxxx změny informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x x případech, xxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich uveřejnění.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odešle společně x formulářem x xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uveřejnění x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx potvrzení x přijetí oznámení x xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k uveřejnění x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxx uveřejněna xx profilu zadavatele xxxx uveřejněním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxx xxxxxxxx formulářů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx formulářů k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx formulářů a

g) xxxxxx při nápravě xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

§213

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx použít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, že použití xxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx x xxxx elektronické xxxxxxxx jsou x xxxxxxx na předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx bezplatné.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx prováděn xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) mohlo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) pouze xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o návrh xxx přístup xx xxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx osob podle xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxx informacím xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a zpřístupněné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx chráněny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxx §213 odst. 2 xxxx. b) xx x) bylo xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx pokus x xxxxxxxx xxxxx spolehlivě xxxxxxxxxxx, a

h) xxxx xxx elektronické nástroje xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpora x xxxxxx v xxxxxxx poruchy.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dokumentům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx pořizování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx certifikátu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k certifikaci xxxxxxxxxxxxxx nástroje, a

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx prokázané xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu49).

§214

Profil xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx profilu zadavatele xxxxxxxxx odešle x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx považují za xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx internetové xxxxxx profilu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek jako xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zakázkách xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, zadavatel uveřejní xx strojově čitelném xxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, smlouvu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxxx jejích změn x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x uveřejněným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx uveřejňovaných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislosti, obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) postup xxx xxxxx profilu zadavatele x

x) strukturu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§215

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx katalog xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx katalogem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položkám xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takových xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxx podle §58 odst. 5, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výzvě k xxxxxxx. Nabídka xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalogu xxxx xxx xxxxxxxx x další dokumenty. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxx xxxxxxxx informace pro xxxxxxxxxx elektronického katalogu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) způsob xxxxxx x elektronického xxxxxxxx, x němž stanoví, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) x xxx xxxx vybírat jednotlivé xxxxxxx pouze z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx výběr z xxxx elektronických katalogů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveden xxxxx xx jiný xxxxxxxx, v xxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx dohody xxxxxxxx x více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx upravený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rámcové xxxxxx, xxxx

x) oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx veřejná xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zasláno x xxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxx výběrem xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxx aktualizovat xxxxx x xxxxxxxxxxx elektronickém xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x předloženém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zadání xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx rámcové dohody, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do xxxx x xxxx xxxxxx údajů; k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx katalogu vybranému xxxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx.

(5) Využívá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katalog v xxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§216

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pořízení v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx originálů xxxxxxx xxxxx dodavatelů, x xx po xxxx 10 let xxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo od xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis50) lhůtu xxxxx.

(2) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx schopen v xxxxxxx potřeby doložit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronickém nástroji xxxxxxx.

(4) Na zadávání xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx a xx soutěž o xxxxx se xxxxxxxx xxx uchovávání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx obdobně.

§217

Písemná zpráva xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vyhotoví x xxxxxx zadávacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Písemná xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě na xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx,

x) použitý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nabídkových xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vyloučených xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcová xxxxxx, xxxx dodavatelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx použito,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx použito,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx zadávacího řízení xxxx nezavedení dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx došlo,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx osob, x xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx střet zájmů xxxxxxx,

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx obratu x případě postupu xxxxx §78 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X písemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud uveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x odstavci 2.

(4) Zadavatel xxxxxx xx xxxxxxxx písemnou xxxxxx Evropské xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx povinen xx 30 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx profilu zadavatele xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu.

§218

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx se považují xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx a označil xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx obsahu xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona uvést xx xxxxxx o xxxxxxxxx, oznámení o xxxxxx dodavatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx mohlo porušit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž.

§219

Uveřejňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele xxxxxxx uzavřenou xx xxxxxxxx zakázku včetně xxxxx xxxxxx změn x xxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému. Xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §29 odst. 1 písm. x) xx x) xxxx x) bod 2, §30 xxxx. x) xx x),

x) xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx uveřejněnou x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx splnění xxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uhrazené xxxx za plnění xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 rok, xxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

§220

Citlivá činnost

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xx xxx zadávání xxxxxxx zakázky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxx 300&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§221

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky

Zadavatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fakturu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxxxx standardem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§222

Změna xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zakázku malého xxxxxxx, nebo koncesi xxxxxx rozsahu, lze xx xxx xxxxx xxxxxxx ze smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nepřekročí limit xxxxx

x) §25, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) §27, xxx-xx x veřejnou xxxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) §178, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx podstatnou xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xx nepovažuje uplatnění xxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxx §100 xxxx. 1.

(3) Podstatnou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zadávací xxxxxxxx původního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx x významnému xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxx zakázky.

(4) Xx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx celkovou povahu xxxxxxx zakázky a xxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxx finanční xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx než

1. 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. 15 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxxx práce, xxxxx není xxxxxxx.

Xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxx hodnot xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku se xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxx, služby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx nebyly zahrnuty x původním závazku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxx v osobě xxxxxxxxxx

x) xxxx možná x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx slučitelnost nebo xxxxxxxxxxxxxxxx se stávajícím xxxxxxxxx, službami xxxx xxxxxxxxxxx pořízenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacím xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx značné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx změnu závazku xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dle xxxxxxxx 3 na xxxxxxxx zakázku, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx položek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx předpokladu xx

x) nové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelný druh xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cena xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nových xxxxxxx xxxxxxx stavebních xxxxx xx xx vztahu x nahrazovaným položkám xxxxxx xxxx nižší,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx stavebních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x podrobným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x stejné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 je xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212.

&xxxx;(9) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx sjednaná xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upravená x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavců 5 xxxx 6 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx změn, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárůstů všech xxxx xxxxx odstavců 5 x 6.

(10) Xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodavatelem xx xxxx možné

a) x xxxxxxx uplatnění xxxx závazku vyhrazených xxxxx §100 xxxx. 2, xxxx

x) pokud xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přeměnou xxxxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx převodem xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x nový xxxxxxxxx splňuje kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxxxxx řízení.

§223

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx odstoupit x xxxxxxx, že x xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx porušena xxxxxxxx xxxxxxx x §222.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smlouvy na xxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxx od ní xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxx, xx smlouva neměla xxx xxxxxxxx, neboť

a) xxxxxxx xxxxxxxxx měl xxx vyloučen x xxxxxx x zadávacím xxxxxx,

x) vybraný dodavatel xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx předložil údaje, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx na výběr xxxxxxxxxx, xxxx

x) výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx porušením povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 258 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx rozhodl Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx může závazek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nepravdivé xxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebyl a xxxxxx xxx xxxxx, xxxx pokud nepravdivost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx nepodstatné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx závazek xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx osobou, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxx jiných právních xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx odchylným xx xxxxxxxx 1 xx 5 se nepřihlíží.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXX

§224

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxx kvalifikovaných dodavatelů,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikaci xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému x veřejných xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx informačního systému x veřejných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní rozvoj xx xxxxx sdělení xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx.

HLAVA I

VĚSTNÍK XXXXXXXXX XXXXXXX

§225

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX KVALIFIKOVANÝCH XXXXXXXXXX

§226

Xxxxxx seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx

(1) Seznamem kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dálkovým přístupem.

§227

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a její xxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, x xxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx,

x) xxxxxx forma xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx přiděleno,

f) xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §74 x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilost,

i) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

j) xxxxx xxxxxxxx aktualizace údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

k) xxxxxxxx xxxx xxxxx §231 xxxx. 3.

§228

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 x tom xxxxxxx, v jakém xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx profesní způsobilosti, x

x) základní xxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen přijmout xxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x poslednímu xxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výpis xx seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §231 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodavatel prokázat xxxxxxxxxxx osvědčením, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx má xxxxxxxxx xxxxx, a které xx xxxxxxx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§229

Vydání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx20) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxx xxxx, xxx o xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§230

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx prokazujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3 měsíců xxxxx xxxx podání žádosti.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 mohou být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx20), xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx odkaz musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx přihlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zmocnit x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxx xxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxxxx bezplatně.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx §45 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

§231

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zápis.

(2) Dojde-li x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §232.

§231a

Zánik xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxxxxxx zapsaný x xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx následujícího xx jeho xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj

a) písemné xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx základní způsobilost xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Nesplní-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů 31. xxxxxx příslušného xxxx. X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje dodavatele.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx.

§231x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

§232

Vyřazení ze seznamu xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) zjistí, xx dodavatel xxxxxx xxxx podklady xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §231 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXX CERTIFIKOVANÝCH XXXXXXXXXX

§233

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným x xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Má xx xx to, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezpochybňuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx, požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x) až d).

(3) Xxxxxx xxxx certifikátem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů.

§235

Xxxxxxxxx systému

(1) Systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X žádosti se xxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů x xxxxxxxx xxxx použití.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx

x) xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxxxx strukturu systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxx certifikátu,

e) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxx vyžadovány pro xxxxxxxxx splnění kvalifikace xxxxx písmene x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Doklady, které xxxxx vyžadovány pro xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. g), nesmí xxxxxxxxxx rozsah, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dodavateli xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx více dokladů xxx xx osobě xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. g) xxxxxx, xx předložení xxxxxxx xxxxx §83 odst. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxx §82 xxxx 83 xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§236

Změna x zrušení xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §235 xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj zjistí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx změnily xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx doložil. Neodstraní-li xxxxxxx systému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dnem doručení xxxxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx před jeho xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxx xxxxxxx systému

 (1) Xxxxxxx systému zajistí, xxx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splňoval xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydaných certifikátů x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§238

Vydavatel xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx technické požadavky xx xxxxxxx.

§239

Certifikát

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu,

b) název xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx obor xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pro kterou xx certifikát vydává,

f) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které z xxx vyplývají xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx certifikátu,

k) xxxxxxxx certifikátu.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

§240

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxx, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx, xx dodavatel již xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxx xxxxx posoudí x x případě xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vydavatel xxxxxxxxxxx xxxxxx certifikát xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx podklady xxx xxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx skutečnosti.

XXXX TŘINÁCTÁ

OCHRANA PROTI XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

§241

Xxxxxx námitek

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx postupy xxxxx xxxxx šesté xxxxx xxxx vznikla xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, koncese xxxxxx xxxxxxx xxxxx §178 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 1; xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx zadavatel xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx je xxxxx proti

a) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a zvláštnímu xxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úkonů xx xxxxxxxxx zadavatele, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, volba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxxx x postup zadavatele xxxxxxxxx k zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx účastník xxxxxxxxxx řízení.

§242

Lhůty pro xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx; xxxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poté, xx se soutěž x xxxxx xxxxxxxx xx výběru návrhu xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovaným x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx zadavateli do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx skončení xxxx xxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zadávacím xxxxxxxxx doručeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx lhůta xxx podání námitek xxxxx odstavce 3. Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx. V xxxxxxx x návrh musí xxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx může x zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxx xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx

x) xxx lhůt xxxxx §98 odst. 1 xxxx §144 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, žádostí o xxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx systému xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavřít smlouvu xxxxx §212 odst. 2 musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení.

§243

Vzdání se xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx ve xxxxxx x tomuto účastníku xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

§244

Náležitosti námitek

(1) V xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxx §76, v xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx spatřováno xxxxxxxx zákona; xxxxx xxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx x námitky, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx podle §242 xxxx. 2 xx 5 x 7, xxxx být také xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx x namítaném xxxxxxxx xxxxxx dozvěděl.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zadávacím xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx postupu, xxxxx xxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxx zadávací xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 odst. 2 musí xxx xxxx uvedeno, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§245

Vyřízení xxxxxxx

(1) Zadavatel xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx uvede, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyjádří xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, postačí xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, námitky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za odmítnutí xx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, než xxxxxxx xx stěžovatel xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §241,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx náležitosti podle §244.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle §251 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxxxxx řízení x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx zadavatel x xxxxxxxxx nerozhodne xx lhůtě podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1, xx xxxxxxx odmítl.

§246

Xxxxx xxxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dodavatelem

a) xxxx uplynutím xxxxx xxx podání námitek xxxxx

1. xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx řízení,

2. výběru xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxx §123 odst. 2, nebo

4. dobrovolnému xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x námitkách stěžovateli, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele, xxxxx xxx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx Úřad návrh xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zastaveno x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx ve lhůtě 60 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx Xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx správní řízení xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx.

§247

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx inovačního partnerství xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fáze xxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx §242 xxxx. 1 x 2, §243, §244 xxxx. 1 x 2 x §245 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxx.

XXXXX II

DOZOR XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxx zadáváním xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

§248

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejných zakázek x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx vykonává dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx nevykonává xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx rozsahu, koncese xxxxxx xxxxxxx xxxxx §178 nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky podle §158 odst. 1; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zadávací xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx 5.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx části xxxxxx x rámcová xxxxxx.

Xxx 2

Řízení x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx

§249

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx písemný xxxxx stěžovatele (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxx

§250

(1) Návrh xxx xxxxx proti xxxx xxxxxx x opomenutím xxxxxxxxxx, které nejsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx proti

a) zadávacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx oznámení,

c) xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výběru dodavatele,

e) xxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) postupu xxxxxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §254, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§251

(1) Návrh xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahovat označení xxxxxxxxxx, v čem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxxxx xxxx hrozí xxxx xx jeho právech, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx domáhá. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx dokumentace x zadávacím xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 1 xxxx 2 x x xxxxxxx xxxxxx zasílaného Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxx xxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xx stejnopisu xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne, x xxxx stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zadavatel o xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §245 odst. 1 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 xxx ode xxx odeslání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx měněny ani xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků návrhu xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx; Xxxx x xxxxxxx změnám a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxx podaných zadavateli xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, že xxx x takové nové xxxxxxxxxxx, xxxxx nemohl xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxxx důkazy, uvádět xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4; x později xxxxxxxx skutečnostem, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx důkazů a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx navrhovatele xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§252

(1) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx vyjádřením xxxxx Xxxxx dokumentaci x zadávacím řízení xxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx běžet xxxxx, xxx dojde k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x návrhu, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zadavatele x obdrženému návrhu x další xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx soutěže x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx odeslat Xxxxx výhradně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odeslat Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx datovou zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx účastníci xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx výhradně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(4) Části dokumentace x zadávacím řízení xxxx soutěži o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx povinen odeslat Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jako xxxxxxx xxxxxx podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§253

Zvláštní ustanovení x xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo zadávací xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakázky mimo xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx pořídit, x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx na uložení xxxxxx plnění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu

a) xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předběžného xxxxxxxx xxxx výzvy x podání nabídek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dobrovolné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx §212 xxxx. 2,

b) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx mimo zadávací xxxxxx, xxxxxx mu xxxx pokračování x xxxxx xxxxxxx zakázáno xxxxxxxxxxx xxxxx §263 xxxx. 7, nebo

d) xxxxxxxx xxxxx §135 xxxx. 4 xxxx §141 xxxx. 5, xxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Návrh podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx navrhovatel Xxxxx x xx xxxxxxxxxx zadavateli do 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §137 xxxx xxxxxxxx x uzavření smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §142, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx 10 xxx od doručení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx postupuje v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §264 odst. 3 xxxx 4, xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx rovněž tvrzení x návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx důvodů; xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nelze xx uplynutí lhůty xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

§255

Xxxxx

(1) Ve xxxxx xxx doručení návrhu xx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxx na xxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx smluv xx xxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx kauci xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

(2) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen složit xx xxxx Xxxxx xxxxx xx výši 1 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncese xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx profilu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx profilu zadavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx navrhovatel povinen xxxxxx xxxxx xx xxxx 100 000 Kč. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel povinen xxxxxx xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx Úřad

a) pravomocným xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx §265 xxxx. x), xxxx

x) pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxx poté, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx státu 35 % xxxxx, xxxxxxx xxxx 30&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx vrátí xxxxxxxxxxxx.

(5) Kauce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx navrhovateli xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§256

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zadavatel a x xxxxxx zahájeném xx návrh též xxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx nebo výběru xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx dodavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x návrh. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§257

Xxxxxxxxx řízení

Úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) návrh xxxxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxx xxxxxxx, čeho xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x složení xxxxx xx xxxx xxxxx §255 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxxx tyto nedostatky xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx neodstranil,

b) xxxxx neobsahuje, x xxx xx spatřováno xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo hrozí xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) nedošlo xx xxxxxxx kauce x xxxxxxx s §255,

x) x návrhu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připojen xxxxxx o doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx doručen Úřadu x zadavateli xx xxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxx §254 xxxx. 3,

x) x řízení xxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §263 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx 269,

g) zadavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádně x xxxx podané xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx návrhy xxxxx §254,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkony xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) zadavatel x xxxxxxx správního xxxxxx uzavřel xxxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx byl xxxxx xx uzavření xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxx zjistí, xx xxxxxxx ze xxxxxxx byl splněn, xxxx

x) v xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

§258

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy Úřadu xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx datovou zprávu xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx uvedených v §252 odst. 4, xxxxx je xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, který xxxx stěžovatel, xxxx x téže věci xxxxxxxx možnosti xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx §249, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nevyřizuje.

(3) Xxxx, xxx xxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx x moci úřední, Xxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx zahájil, xxxx xx neshledal důvody x xxxxxxxx xxxxxx x moci úřední. Xxxxx šetření podnětu xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx podle věty xxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělí podateli xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx. Šetření xxxxxxx xxxxx xxxxx déle xxx 24 xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx Xxxxx xxx vyřizování xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xx ustanovení §80 xxxx. 2 správního xxxx xxxxxxxxx.

§259

§259 zrušen právním xxxxxxxxx č. 309/2019 Sb.

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx z nahlížení xx spisu xxxxxxxxxxx x zadávacím řízení, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx mají sloužit xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx dokumentaci o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx dokumentaci x zadávacím řízení xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§260x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, které xxxxxx vyloučeny x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §260 xxxx. 1.

§260x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

§261

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x řízeních x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední,

b) xxxxxxx x xxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx přerušit xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §248 x cílem získat xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znaleckého xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí neběží.

(3) Xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxxx k vyjádření xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 7 xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx §251 xxxx. 5 xxxxx věty xxxxx xx středníkem xx xxxxxxx xxxxxxx.

§261x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx subjekt, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(2) Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace odmítne, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx neběží xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis. X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx to, xx x uložení xxxxxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nevyplývá, že xx na dodavatele xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uvede xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§261x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§262

Zvláštní ustanovení x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým

a) xx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) byla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu, xxxx

x) xxxx opraveny xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§262x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx zadavateli xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soutěži o xxxxx, platí, xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxx x tehdy, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x těmto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to po xxxxx xxxx až xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xx doručení xxxxxxx, xx Úřad xxxxxxx xxxxxx zahajovat nebude.

(2) Xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x certifikovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x to x v xxxxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§262x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

Nápravná opatření a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dohod

§263

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx tím xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxx zadávací xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxx jen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx x zadávacím xxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto dynamickém xxxxxxxx systému veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozporu s §66 xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §100, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx to postačuje x provedení nápravy.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §252 xxxx. 1 xxxx §254 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxx, x xx ani x xxxxxxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Úřadem, Xxxx xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx přezkoumávaného xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx, učiněné x xxxxxxx s §245 xxxx. 3 xxxx xx-xx odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xx toto xxxxxxxx opatření ukládáno, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx jako xxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 xxxxxxxxx ve xxxxxx §245 odst. 5 o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nápravné opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx je v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx.

(8) Ukládá-li Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx x zadávacím xxxxxx smlouvu; rozklad xxxxx tomuto výroku xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§264

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx na návrh xxxxx §254 xxxxx xxxxxx smlouvy, byla-li xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxxx v §254 xxxx. 1. Platí, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x důvodu porušení xxxxxx zákona xxxxx x případech, xxx Xxxx uloží zákaz xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Neplatnost x xxxxxx důvodů xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx smlouvy; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx přerušení xxxxxx xxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxxx důsledkům. Xxxxxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajícími xx zákazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxxx pokračování xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 prokáže xxxxxxx x xx, xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxx zákaz plnění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozily existenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky.

§265

Úřad xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxx xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxx proti postupu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§266

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Součástí xxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zadavatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx částkou, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§267

Návrh po ukončení xxxx xxxxxxxxxx partnerství

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx, oprávněn xxxxx xxxxx k Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro snížení xxxxx xxxxxxxx, Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu ve xxxxx 15 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) S xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx xx výši 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx x návrhu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xx xxxxx podle §252 odst. 1 xxxx xxxxxx-xx Xxxx, xx zadavatel xx xxxxx podle §245 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxx §245 xxxx. 5 x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §251, 252, §255 xxxx. 3 až 6, §257, 260, 260a, 261, 262, 262a, §263 xxxx. 5 x §265 xx x řízení o xxxxxx podle xxxxxxxx 1 použijí xxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx nařídit xxxxxxxxx opatření.

Xxx 3

Přestupky

§268

Přestupky xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx zákonem pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zvláštní xxxxxxx podle části xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x návrh, xxxxxxx tím ovlivní xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) nedodrží pravidla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x soutěži x xxxxx, přičemž tím xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle části xxxxx x výjimkou xxxxxxx x návrh x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zakázku xxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu,

d) xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xx zákonem,

e) xxxxxxxx xxxx neuchová xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 xxxx 2,

f) xxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxx v rozporu x §245 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §252 xxxx. 1, 3 xxxx 4, §254 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx §258 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 5, xx xxxxx pokuta xx

x) 10 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 20 000 000 Xx, nelze-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. f),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx

x) 5 % x předpokládané xxxxxxx koncese, xxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx nevyloučil

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §48a odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx s §148 xxxx. 8 xxxx. x).

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxxxxxxxxx xx zadáváním xxxx xxxxxxxxx zakázek xxx, že jednání xxxxxxxxxx xx pokračováním x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxxx xx 10 % xxxxxx xxx xxxxx veřejných xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákona, xxxx do 20 000 000 Xx, xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx považuje xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 3.

§269

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rámcové xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx smlouvy na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadavatele x xxxxxxx s §217 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx zadavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxx §219 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xx uloží pokuta xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Má-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, přihlédne se xxx určení výměry xxxxxx zadavateli též x xxxx, x xxxxx rozsahu xxxx xxx xx smlouvy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) 5 xxx x xxxxxxxxx xxxxx §268,

x) 2 xxxx x přestupků xxxxx §269.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) 10 xxx xx jeho spáchání x xxxxxxxxx xxxxx §268, xxxx

x) 4 xxx xx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx §269.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(6) Alespoň xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké škole x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxx zákona, nepoužijí.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx §35 xxxx. x) x §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx se §68 xxxx. x) x x), §70, 71, §88 xxxx. 1 a 2, §89 x §95 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx ustanovení x výkonu xxxxxx

§271

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, jakož x xx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se dověděli xxx výkonu své xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti zaměstnanců Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx51).

(2) Xxxxx-xx xx Úřad xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo porušeno.

§272

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

ŘÍZENÍ X XXXXXXXX XXXXX ROZHODNUTÍ XXXXX

§272x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x informace xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §262a a xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx soudního xxxxxx zajistit přístup x těmto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zadavatel xx xxxxx předsedy xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxx xxxxx, ve xxxx xxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx učiní.

(2) Na xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1, se §45 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx práv v xxxxxx xxxx soudem. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272x xxxxxx právním předpisem x. 166/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

§272b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx složí účastník xxxxxx xxxxx kauci xx stejné výši, x xxxx měla xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxx složena xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx žalobu xxxxxxx, kauce připadne xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud kauci xxxxx účastníku xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx mohou xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx na plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účastníka xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx předběžně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů, x xx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx u Úřadu xxxxxxxx takové vady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx stížnost.

§272b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

§272c

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx jejího xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx o projednání xxxxxx.

§272x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§273

Xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x návrh, xxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadem pro xxxxxxx hospodářské soutěže xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se taková xxxxxxxx, xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx bylo xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xx podle xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 a §63 xxxx. 1 xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) byly zahájeny xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) budou xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx zakázky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posuzují podle xxxxxx zákona. Do xxxxxx xxxxxxxx nárůstu xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 5 písm. x) x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo koncesních xxxxx provedené xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Dobrovolné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §146 xxxx. 2 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považuje xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

§274

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x správních deliktech xxxxxxxxxx Úřadem xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx týkají

a) zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx koncesních smluv xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uložený xxxxx §120a xxxxxx č. 137/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a xxxxxx x. 139/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx podle §157 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považuje xx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §146 xx 147a xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§276

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxx §125 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx seznamu, xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxxxx x. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §229 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §230 tohoto zákona; xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx provedení xxxxx xxxxxx podle §231 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx kvalifikaci včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §230 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Dodavatel xxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx ve výpisu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §128 xxxxxx č. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx výpis xx xxxxxxx xxxxx.

§277

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxx §133 xxxxxx x. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx x x zrušení systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx schválen xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxx sytému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx certifikáty x xxxxx tohoto xxxxxxx nevydávají.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vydaný x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách.

2. Xxxxx č. 139/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

3. Xxxx třináctá xxxxxx č. 110/2007 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Část xxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 30/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 139/2006 Xx., x koncesních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).

6. Xxxxx č. 76/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 137/2006 Xx., x veřejných zakázkách, xx xxxxx zákona x. 110/2007 Xx.

7. Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx č. 110/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

8. Xxxx xxxxxxx osmá xxxxxx č. 41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 417/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx č. 179/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

11. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 227/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Zákon č. 423/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxx dvacátá osmá xxxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx práce České xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

14. Xxxxx č. 258/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxx šestá xxxxxx č. 367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx čtyřicátá xxxxxx č. 420/2011 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx.

17. Část xxxxx zákona č. 1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx č. 55/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxxx devátá xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

20. Xxxxx xxxxxxxx čtvrtá x šedesátá xxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

21. Xxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 341/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 55/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

22. Zákon č. 40/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 238/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx smlouvy x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx xxxxx koncesního xxxxxx.

25. Vyhláška č. 274/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx zakázkách.

26. Xxxxxxxx č. 328/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 392/2010 Sb., x xxxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx.

28. Vyhláška č. 9/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úkonů xxxxxxxxx elektronicky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 162/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 133/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 230/2012 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx soupisu xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 231/2012 Sb., kterou xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx veřejné zakázky xx stavební práce.

33. Xxxxxxxx č. 232/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

34. Xxxxxxxx vlády č. 77/2008 Sb., x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x eurech xx xxxxxx měnu.

35. Nařízení xxxxx č. 78/2008 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx.

36. Nařízení xxxxx č. 474/2009 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 77/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx zakázkách, o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 78/2008 Sb., kterým xx xxxxxxx finanční xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxxxxx xxxxx č. 276/2011 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 77/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x eurech na xxxxxx měnu, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 474/2009 Xx.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 447/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 77/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxx xxxxx xxxxxx x veřejných zakázkách, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limit, x o přepočtech xxxxxx stanovených v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x eurech xx xxxxxx měnu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 78/2008 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 474/2009 Sb.

39. Xxxxxxxx xxxxx č. 386/2012 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 77/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx pořizovaného Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x přepočtech částek xxxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§279

(1) Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), Xxxxx národní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx 2017 x x případě ostatních xxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx 2018.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u elektronických xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xx Úředního věstníku Xxxxxxxx xxxx x

x) xxx uveřejňování zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx §96.

(4) Xxxxxxxxxx §86 xxxx. 1 nabývá účinnosti xxxx 18. xxxxx 2018.

(5) Xxxxxxxxxx §221 xxxxxx účinnosti

a) v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. x) x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx měsíce,

po xxxxxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

Hamáček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 134/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. x)

Xxxxxxxxx

Xxxxx

1.

xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zbraně x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zbraní:

1. xxxxx, karabiny, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx

2.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx:

1. děla (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx houfnice, xxxxxxx), xxxxxxxx, raketomety, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx

3.

xxxxxxxx určené pro xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx 1. a 2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střeliva, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zařízení speciálně xxxxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxx

4.

xxxx, xxxxxxx, rakety, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, pyropatrony, xxxxxxx xxxxxx cíle, xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxx

5.

xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořené x manipulaci, odpálení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 4.

6.

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxx součásti x xxxxxxxxxxxxx:

1. výpočetní xxxxxxxx xxx xxxxxx palby (xxxxxxxx a xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dat,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x výškoměry,

3. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, infračervená (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx, optická a xxxxxxxxx pozorovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. zařízení xxx vedení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastních anebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, termovizní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxx zaměřovače x periskopy,

7.

pásová, xxxxxx xxxxxxx, vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxx,

2. obrněné xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obojživelných,

4. xxxxxxx vlaky,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vojenská vozidla x účelovou xxxxxxxxx x speciální xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

8.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x toxiny xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

9.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zápalné xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10.

xxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plovoucí xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

11.

xxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx, xxxxxxxxx x bezpilotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konstruované xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx letadel xxxx xxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx a další xxxxxxx xxx leteckou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

5. pozemní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

12.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. systémy elektronického xxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx signálů xxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxx xxx, přenosových x xxxxxxxxxx linek,

4. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx dat,

5. aktivní x pasivní radiolokační xxxxxxx x navazující xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

6. rádiové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

7. detekční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, magnetické x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živé xxxx x xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pro xxxxxx xxx),

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxx topografické připojení,

13.

systémy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laserové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx minutí cíle, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx částic x xxxxx frekvenční xxxxxxx xxxxxxxx výkonu schopné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx, zařízení speciálně xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1.,

3. xxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxxx pro destrukci xxxx způsobující xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. podsystémy xxxxxxxxxxxx xxx použití xx xxxx uvedených xxxxxxxxx,

5. xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x chladné xxxxxx,

14.

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx pro průzkum xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx filmů, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx radarových xxxxx, xx již xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spoje,

2. xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15.

xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx hardwarové x xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x přenosová xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

16.

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, technologie x xxxxxxxxx, a též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx a xxxxxxxxx materiál,

2. speciálně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. prostředky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3., 4., 8., 9., 12. a 13.,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx,

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů, oděvů x xxxxxx, opatřené xxxxxxxxxx xxxxxx, zabezpečujícím xxxxxxx xxxxx prostředkům xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardy:

- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx XXXXX, xxxxxxxxx převleky x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odstřelovače x příslušníky speciálních xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx služby,

- xxxxxxx pro pyrotechniky,

- xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarů,- xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pro vojenské xxxxxxxxx.

17.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. xx 15., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

18.

xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx určeny xx xxxxxx, výrobě, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotného klasifikačního xxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

75250000-3

2.

Xxxxxxx ochrana

75251000-0

3.

Hašení xxxxxx

75251100-1

4.

Xxxxxxxx požárů

75251110-4

5.

Hašení xxxxxxx xxxxxx

75251120-7

6.

Xxxxxxxxx xxxxxx

75252000-7

7.

Xxxxxxx obrana

75222000-8

8.

Služby x xxxxxxx jaderných xxxxxxxxx

98113100-9

9.

Xxxxxxx xxxxxx

85143000-3

Xxxxxxxxx x. 9 xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §29 odst. 1 písm. x)

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému

1.

Výzkum x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

73000000-2

2.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

73100000-3

3.

Xxxxxx

73110000-6

4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

73111000-3

5.

Xxxxxxx xxxxxx

73111000-0

6.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

73120000-9

7.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

73300000-5

8.

Xxxxxxxxx studie xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

73420000-2

9.

Xxxxx x hodnocení

73430000-5

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x)

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

66100000-1

Xxxxxxxxxxxx

66110000-4

Xxxxxx centrální xxxxx

66111000-1

Xxxxxxxx xxxxxx

66112000-8

Xxxxxxxxxxx úvěrů

66113000-5

Poskytování xxxxxxxxxxxx

66113100-6

Xxxxxxxx xxxxxxx

66114000-2

Xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx styku

66115000-9

Investiční bankovnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxx

66120000-7

Xxxx x xxxxxxxx

66121000-4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx investice

66122000-1

Zprostředkovatelství x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

66130000-0

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

66131000-7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

66131100-8

Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx

66132000-4

Xxxxxxxxxxxxxx x zúčtovací xxxxxx

66133000-1

Xxxxxx xxxxxxxxx

66140000-3

Xxxxxx penzijních xxxxx

66141000-0

Xxxxxx xxxxxxxxxx trhů

66150000-6

Provozní xxxxxx xxxxxxxxxx trhu

66151000-3

Služby poskytované xxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

66151100-4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

66152000-0

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

66160000-9

Xxxxxx xxxxxxx

66161000-6

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

66162000-3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66170000-2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

66171000-9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66172000-6

Xxxxxxxx xxxxxx

66180000-5

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

66190000-8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

66500000-5

Xxxxxxxxx

66510000-8

Xxxxxxx xxxxxxxxx

66511000-5

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66512000-2

Xxxxxxx xxxxxxxxx

66512100-3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66512200-4

Xxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx

66512210-7

Xxxxxxxxx pojištění

66512220-0

Zákonné xxxxxxxxx x sdružené xxxxxxxxx

66513000-9

Xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx

66513100-0

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66513200-1

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx

66514000-6

Xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxx

66514100-7

Xxxxxxxxx motorových xxxxxxx

66514110-0

Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

66514120-3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

66514130-6

Xxxxxxx xxxxxxxxx

66514140-9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

66514150-2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

66514200-8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ztrátě

66515000-3

Pojištění pro xxxxxx požáru

66515100-4

Pojištění xxxxxxx

66515200-5

Xxxxxxxxx xxxxx nepřízni xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

66515300-6

Xxxxxxxxx xxxxx nepřízni počasí

66515400-7

Pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

66515410-0

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

66515411-7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx

66516000-0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

66516100-1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx

66516200-2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

66516300-3

Xxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

66516400-4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

66516500-5

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

66517000-7

Xxxxxxxxx xxxxx

66517100-8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

66517200-9

Xxxxxxxxx řízení xxxxx

66517300-0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

66518000-4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění

66518100-5

Služby xxxxxxxxxx

66518200-6

Xxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx

66518300-7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx technické xxxxxx x záchrana xxxxxxxx xxxxxxx

66519000-1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

66519100-2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik

66519200-3

Doplňkové xxxxxxxxx

66519300-4

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx

66519310-7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

66519400-5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx

66519500-6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

66519600-7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

66519700-8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

66520000-1

Xxxxxxxxxxxx důchodové zabezpečení

66521000-8

Skupinové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

66522000-5

Xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

66523000-2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

66523100-3

Xxxxxx xxxxx, hotovosti a xxxxxxxxx

66600000-6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

66700000-7

Xxxxxxx xxxxxxxxx

66710000-0

Xxxxxxx x nemocenské xxxxxxxxx

66720000-3

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 134/2016 Sb.

Trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx trestným xxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx xxxx trestný xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) tyto xxxxxxx činy proti xxxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx podvod,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

6. legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxx veřejné xxxxxxx,

5. pletichy při xxxxxxx dražbě,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) trestné činy xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

1. trestné xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx činy xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx,

4. jiná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Příloha č. 4 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxx služeb, xxxxx xx zadávají xx zjednodušeném xxxxxx xxxxx §129

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému

1.

Zdravotní péče, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

75200000-8&xxxx;75231200-6&xxxx;75231240-8&xxxx;79611000-0&xxxx;79622000-0&xxxx;79624000-4&xxxx;79625000-1 xx 85000000-9 do 85323000-9 98133100-5 98133000-4 98200000-5 98500000-8 98513000-2 xx 98514000-9

2.

Administrativa xxxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxx, xxxxxx zdravotní péče x xxxxxxxxxx služeb

85321000-5

85322000-2

75000000-6

75121000-0

75122000-7

75124000-1

od 79995000-5 xx 79995200-7

xx 80000000-4 xx 80660000-8

od 92000000-1 xx 92700000-8

79950000-8

79951000-5

79952000-2

79952100-3

79953000-9

79954000-6

79955000-3

79953000-0

3.

Povinné xxxxxxxx zabezpečení

75300000-9

4.

Poskytování xxxxx

75310000-2

75311000-9

75312000-6

75313000-3

75313100-4

75314000-0

75320000-5

75330000-8

75340000-1

5.

Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovaných odbory, xxxxxxxxxxx organizacemi, sdruženími xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx členství

98000000-3

98120000-0

98132000-7

98133110-8

98130000-3

6.

Služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

98131000-0

7.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

xx 55100000-1 do 55410000-7

xx 55521000-8 do 55521200-0

55510000-8

55511000-5

55512000-2

55523100-3

55520000-1

55522000-5

55523000-2

55524000-9

8.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 písm. x)

79100000-5 xx 79140000-7

75231100-5

9.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a služby xxx xxxxxx xxxxxxxxx

75100000-7 xx 75120000-3

75123000-4

75125000-8 do 75131000-3

10.

Xxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxx

75200000-8 xx 75231000-4

11.

Služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nevyloučené xxxxx §29 xxxx. 1 písm. x)

75231210-9 xx 75231230-5

75240000-0 xx 75252000-7

794300000-7

98113100-9

12.

Xxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx

79700000-1 xx 79721000-4

79722000-1

79723000-8

13.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

98900000-2

98910000-5

14.

Xxxxxxxx služby

64000000-6

64100000-7

64110000-0

64111000-7

64112000-4

64113000-1

64114000-8

64115000-5

64116000-2

64122000-7

15.

Různé služby

50116510-9

71550000-8

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 2 xxxx. x)

Xxxxxxxx předpis

Implementační xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plyn x souladu s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxxxx 2009/73/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitřní xxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/55/XX

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx znění

2. xxxxxxxx xxxx výzva x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí 2009/72/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/54/ES

2. §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xxxxxx 9 xxxxxxxx 97/67/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx

3. §22 xxxxxx x. 29/2000 Sb., x poštovních službách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx

4. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující dobývání xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx, průzkumu a xxxxx xxxxxxxxxx

4. §28 xxxxxx č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), x platném znění

5. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1370/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a silnici x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1191/69 a x. 1107/70 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tramvají, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xx. 5 xxxx. 3 uvedeného xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx je v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxx 4 uvedeného xxxxxxxx

5. §9 zákona x. 194/2010 Sb., x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x x změně xxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1, §58 xxxx. 3 x 5, §61 xxxx. 5 x 12, §68 xxxx. 4, §69 xxxx. 6, §72 xxxx. 4, §141 xxxx. 1

X. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 musí xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx dokumentaci,

3. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx informace o xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

5. požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dokladů,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §115.

X. Xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx řízení xxxxx §58 odst. 3, x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxx §61 xxxx. 12, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx zadavatel xxxxxxxxx podle §199 xxxx. 4 písm. x) xxxx §200 xxxx. 3 xxxx. x),

4. xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx jazyce xxxxx být podány,

6. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §115.

C. Xxxxx x podání xxxxxxx x účast x užším xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. druh xxxxxxxxxx řízení,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. popis xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx (například xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx) xxxxxx jeho předpokládaného xxxxxxx x doby xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx vyhradil podle §100, včetně předpokládané xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nových xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

7. údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8. lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

9. xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, v jakém xxxxxx mohou xxx xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxx matematického vztahu xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx váhy xxxx xxxx matematický vztah xxxx xxxxxxxx stanovit.

D. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §72 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. údaje x přístupu x xxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §199 xxxx. 4 xxxx. x) ,

4. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek,

5. xxxxxx xxxxxx předběžných nabídek xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxx xxxxx být xxxxxx,

6. kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx významu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx dialogu xxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx na uveřejněné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci,

4. údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx veden,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vah nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx významu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx váhy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §141 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx podání xxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxx, v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx §115.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 134/2016 Xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx x. 134/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, rozumí xxxx xxxxxxx čin podílnictví x podílnictví z xxxxxxxxxx podle §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Veřejné zakázky xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v zavedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 134/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle zákona x. 134/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx x. 134/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx také x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) §139 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx. xxxxxxxxx,

x) §141 zákona x. 134/2016 Sb. použije xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 134/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §279 xxxx. 2 až 5.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

147/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

309/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.10.2019 xx. zn. Pl. XX 7/19 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §259 zákona x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.11.2019

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpadech a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

174/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

417/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

484/2021 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.11.2021 xx. xx. Xx. XX 24/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §257 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2022

166/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.7.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 126/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/24/EU xx xxx 26. února 2014 x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/25/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx subjekty působícími x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/23/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/81/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx postupů při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx 2004/17/ES x 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Rady xx xxx 21. xxxxxxxx 1989 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx řízení při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky x xxxxxxxx xxxxx (89/665/XXX).

Xxxxxxxx Xxxx 92/13/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx pravidel Společenství xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zakázek subjekty xxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x telekomunikací.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/66/ES ze xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 89/665/XXX x 92/13/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/55/EU xx dne 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku České xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2195/2002 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), v xxxxxxx xxxxx.

4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/24/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 o zadávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/23/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx koncesí.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/81/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o koordinaci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x služby zadavateli x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2004/17/XX x 2004/18/XX.

5) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxx č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na vyžádání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx zákon č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/1993 Sb., o České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxx vlády č. 463/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zapojování do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Zákon č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx pozdějších předpisů.

23) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §136 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

27) Xx. 45 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1221/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x dobrovolné xxxxxx xxxxxxxxxx x systému Xxxxxxxxxxxx pro environmentální xxxxxx podniků x xxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 761/2001, rozhodnutí Xxxxxx 2001/681/XX x 2006/193/XX.

28) §4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx dne 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.

30) §3 xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. července 2008, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a dozor xxx trhem xxxxxxxx xx xxxxxxx výrobků xx trh x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

32) §157 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xx. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

34) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Čl. 34 x 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy x poštovních xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

39) Xxxxxxxxxx Komise 2005/15/ES xx xxx 7. ledna 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2004/17/XX x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxx.

40) §22 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. září 2008 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).

43) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1191/69 x č. 1107/70.

44) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxxx zákon č. 38/1994 Sb., x zahraničním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 310/2006 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) §74 x xxxx. xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

47) §2 zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

48) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) §16 zákona x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

50) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/24/EU ze dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/XX.

Xxxxxxxx xxxxx x. 531 xx dne 24. xxxxxxxx 2017 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy x samosprávy.

Pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx xx. 781/17, xxxxxxxxx vládou xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

53) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x režimech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

54) Xxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Čl. 42 xxxx. a), x), x) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115 ze xxx 2. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx (strategické xxxxx XXX) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zemědělským záručním xxxxxx (EZZF) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), a xxxxxx xx zrušují nařízení (XX) x. 1305/2013 x (XX) x. 1307/2013, v xxxxxxx xxxxx.

Xx. 22 a xxxx. xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se zemědělskými xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) č. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.