Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021 do 31.12.2021.


Zákon o zadávání veřejných zakázek

134/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zadání veřejné zakázky §2

Druhy zadávacích řízení §3

Zadavatel §4

Dodavatel §5

Zásady zadávání veřejných zakázek §6

HLAVA II - SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Společné zadávání §7

Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států §8

Centrální zadavatel §9

Zákaz spolupráce nebo volby práva §10

Vertikální spolupráce §11

Horizontální spolupráce §12

Podíl činnosti §13

HLAVA III - DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1 - Druhy veřejných zakázek §14

Hlavní předmět veřejné zakázky §15

Díl 2 - Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky §16

Provozní jednotky §17

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části §18

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy §19

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky §20

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby §21

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce §22

Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech §23

Díl 3 - Režim veřejné zakázky §24

Nadlimitní veřejná zakázka §25

Podlimitní veřejná zakázka §26

Veřejná zakázka malého rozsahu §27

Vymezení některých dalších pojmů §28

HLAVA IV - VÝJIMKY

Obecné výjimky §29

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky §30

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu §31

HLAVA V - SMÍŠENÁ ZAKÁZKA §32

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

Předběžné tržní konzultace §33

Předběžné oznámení §34

Veřejné zakázky rozdělené na části §35

Zadávací podmínky §36

Podmínky účasti v zadávacím řízení §37

Vyhrazené veřejné zakázky §38

Průběh zadávacího řízení §39

Zadávací lhůta §40

Jistota §41

Komise a přizvaní odborníci §42

Smluvní zastoupení zadavatele §43

Střet zájmů §44

Předložení dokladů §45

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů §46

Účastník zadávacího řízení §47

Vyloučení účastníka zadávacího řízení §48

Opatření k nápravě §49

Oznámení o výběru §50

Ukončení zadávacího řízení §51

ČÁST TŘETÍ - PODLIMITNÍ REŽIM

Volba druhu zadávacího řízení §52

Zjednodušené podlimitní řízení §53

Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky §54

ČÁST ČTVRTÁ - NADLIMITNÍ REŽIM

HLAVA I - VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ §55

HLAVA II - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ §56

Lhůty v otevřeném řízení §57

HLAVA III - UŽŠÍ ŘÍZENÍ §58

Lhůty v užším řízení §59

HLAVA IV - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Podmínky použití §60

Postup v řízení §61

Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním §62

HLAVA V - JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Obecné podmínky použití §63

Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky §64

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby §65

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce §66

Postup v řízení §67

HLAVA VI - ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM §68

Průběh soutěžního dialogu §69

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ

Podmínky použití §70

Fáze inovačního partnerství §71

Postup v řízení §72

HLAVA VIII - ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Kvalifikace pro nadlimitní režim

Oddíl 1 - Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim §73

Základní způsobilost §74

Prokázání základní způsobilosti §75

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení §76

Profesní způsobilost §77

Oddíl 2 - Ekonomická kvalifikace

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání §78

Oddíl 3 - Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání §79

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení §80

Oddíl 4 - Společná ustanovení ke kvalifikaci

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí §81

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů §82

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob §83

Společné prokazování kvalifikace §84

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele §85

Doklady o kvalifikaci §86

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky §87

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení §88

Díl 2 - Technické podmínky pro nadlimitní režim §89

Normy nebo technické dokumenty §90 §91

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce §92

Podmínky přístupnosti §93

Štítky §94

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady §95

Díl 3 - Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim

Dostupnost zadávací dokumentace §96

Prohlídka místa plnění §97

Vysvětlení zadávací dokumentace §98

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace §99

Vyhrazené změny závazku §100

Rozdělení veřejné zakázky na části §101

Varianty §102

Podmínky sestavení a podání nabídek §103

Další podmínky pro uzavření smlouvy §104

Využití poddodavatele §105

Platby poddodavatelům §106

HLAVA IX - PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM

Nabídky §107

Otevírání nabídek §108

Otevírání nabídek v elektronické podobě §109

Otevírání nabídek v listinné podobě §110

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení §111

Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení §112

Mimořádně nízká nabídková cena §113

HLAVA X - HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Ekonomická výhodnost nabídek §114

Pravidla pro hodnocení nabídek §115

Kritéria kvality §116

Náklady životního cyklu §117

Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu §118

Díl 2 - Postup při hodnocení nabídek §119

Podmínky použití elektronické aukce §120

Průběh elektronické aukce §121

HLAVA XI - VÝBĚR DODAVATELE

Výběr dodavatele §122

Oznámení o výběru dodavatele §123

HLAVA XII - UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU §124

Postup po vyloučení vybraného dodavatele §125

Oznámení o výsledku zadávacího řízení §126

HLAVA XIII - ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Důvody zrušení zadávacího řízení §127

Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení §128

ČÁST PÁTÁ - ZJEDNODUŠENÝ REŽIM §129

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §130

HLAVA II - RÁMCOVÁ DOHODA

Obecná ustanovení o rámcových dohodách §131

Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody §132

Výběr účastníků rámcové dohody §133

Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody §134

Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody §135

Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody §136

Oznámení o uzavření smlouvy §137

HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

Obecná ustanovení §138

Zavedení dynamického nákupního systému §139

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému §140

Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému §141

Oznámení o uzavření smlouvy §142

HLAVA IV - SOUTĚŽ O NÁVRH §143

Soutěžní podmínky soutěže o návrh §144

Otevřená soutěž o návrh §145

Užší soutěž o návrh §146

Snížení počtu návrhů §147

Porota §148

Oznámení o výběru návrhu §149

Oznámení o ukončení soutěže o návrh §150

ČÁST SEDMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Sektorová veřejná zakázka §151

Zvláštní nebo výhradní práva §152

Relevantní činnost §153

Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti §154

Zakázky zadávané přidruženým osobám §155

Zakázky zadávané společným podnikům §156

Sdělení Evropské komisi §157

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky §158

Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie §159

Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby §160

Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení §161

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §162

Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním §163

Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení §164

Systém kvalifikace §165

Vedení systému kvalifikace §166

Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách §167

Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí §168

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §169

Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení §170

Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení §171

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §172

Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy §173

ČÁST OSMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Koncese §174

Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese §175

HLAVA II - PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

Volba druhu zadávacího řízení §176

Zvláštní výjimky pro koncese §177

Koncese malého rozsahu §178

Doba trvání koncese §179

HLAVA III - KONCESNÍ ŘÍZENÍ

Postup v koncesním řízení §180

Lhůty §181

Technické podmínky §182

Hodnocení nabídek v koncesním řízení §183

Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení §184

Oznámení o výsledku koncesního řízení §185

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY

Stanovisko Ministerstva financí §186

ČÁST DEVÁTÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti §187

Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli §188

Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci §189

Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci §190

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti §191

Bezpečnost utajovaných informací §192

Zabezpečení dodávek §193

Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti §194

Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení §195

Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace §196

Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech §197

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §198

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním §199

Zvláštní ustanovení o užším řízení §200

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky §201

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky §202

Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy §203

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §204

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §205

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH §206

Postup při výběru poddodavatele §207

Oznámení o poddodávce §208

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLUV NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU §209

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Souběh činností §210

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem §211

Uveřejňování formulářů §212

Elektronické nástroje §213

Profil zadavatele §214

Elektronické katalogy §215

Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení §216

Písemná zpráva zadavatele §217

Ochrana informací §218

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny §219

Citlivá činnost §220

Fakturace za plnění veřejné zakázky §221

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §222

Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §223

ČÁST JEDENÁCTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Informační systém o veřejných zakázkách §224

HLAVA I - VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Provozování Věstníku veřejných zakázek §225

HLAVA II - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů §226

Údaje evidované v seznamu §227

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §228

Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §229

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů §230

Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů §231

Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §232

ČÁST DVANÁCTÁ - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Systém certifikovaných dodavatelů §233

Prokazování certifikátem §234

Schválení systému §235

Změna a zrušení systému §236

Povinnosti správce systému §237

Vydavatel certifikátu §238

Certifikát §239

Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu §240

ČÁST TŘINÁCTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

HLAVA I - NÁMITKY

Podání námitek §241

Lhůty pro podání námitek §242

Vzdání se práva podat námitky §243

Náležitosti námitek §244

Vyřízení námitek §245

Zákaz uzavření smlouvy §246

Námitky po zavedení inovačního partnerství §247

HLAVA II - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy §248

Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Zahájení řízení §249

Návrh §250 §251 §252

Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení §253

Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy §254

Kauce §255

Účastníci řízení §256

Zastavení řízení §257

Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení §258 §259

Zvláštní ustanovení o ochraně informací §260

Zvláštní ustanovení o průběhu řízení §261

Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu §262 §263 §264 §265

Náklady řízení §266

Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství §267

Díl 3 - Přestupky

Přestupky zadavatele §268

Přestupky při uveřejňování §269

Společná ustanovení k přestupkům §270

Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dozoru

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství §271

Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu §272

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek §273

Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona §274

Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování §275

Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů §276

Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů §277

Zrušovací ustanovení §278

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §279

Příloha č. 1 - Seznam vojenského materiálu podle §28 písm. n)

Příloha č. 2 - Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s §29 písm. n) povinen zadávat podle zákona a seznam činností, které je zadavatel při naplnění §29 písm. r) povinen zadávat podle zákona

Příloha č. 3 - Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle §74 odst. 1 písm. a)

Příloha č. 4 - Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle §129

Příloha č. 5 - Seznam právních předpisů podle §152 odst. 2 písm. b)

Příloha č. 6 - Náležitosti výzev podle §53 odst. 1, §58 odst. 3 a 5, §61 odst. 5 a 11, §68 odst. 4, §69 odst. 6, §72 odst. 4, §141 odst. 1

č. 287/2018 Sb. - Čl. XI

Nález Ústavního soudu - č. 309/2019 Sb.

INFORMACE

134

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje

a) pravidla xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dodavatelů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

e) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxx zakázky,

f) xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

i) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx úplatné smlouvy xxxx zadavatelem x xxxxxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce. Xx xxxxxx veřejné xxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx zakládá xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiný obdobný xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx §7 xx 12, §155, 156, 189 x 190.

(2) Veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 1, xxxxxxx zakázka xx xxxxxx podle §14 xxxx. 2, veřejná xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx podle §14 xxxx. 3, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §174 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx veřejnou zakázku x zadávacím xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX, x dynamickém xxxxxxxx systému xxxxx xxxxx šesté xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9.

§3

Xxxxx zadávacích xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) otevřené xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxx partnerství,

h) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx pro zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Veřejným xxxxxxxxxxx xx

x) Česká republika; x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx organizační xxxxxx státu2) xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx právnická xxxxx, pokud

1. byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxx xxxx než 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo více xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx plněna xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek podle §151, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 3, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §151 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx k xxxx xxxxx povinen, xx povinen xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázce xxxxxxxxx xxxxx zákon.

(5) Za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx nebyla xxxxxxx, x xx xx xxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xx sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6

Zásady zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx diskriminace.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo x

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xxxx

x) xxxxx státě, který xx x Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x Xxxxxxxxx unií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx za předpokladu, xx to xxxx xxxxxxxx x povaze x smyslu zakázky xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadávání x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx52).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX ZADAVATELE XXX ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ XXXXXXX

§7

Xxxxxxxx zadávání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx společně x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřou xxxxx, xxxxx xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelé xxxxxxxx x výjimkou xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xx svůj xxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx zakázku xxxx zadavatelů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x těchto xxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky a xxxx xxxxxxx právo Xxxxx republiky nebo xxxxx takového členského xxxxx. Rozhodné právo xx xxxx

x) mezinárodní xxxxxxxx, xxxx

x) dohodou xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepostupuje-li xx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Zadává-li veřejnou xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxx zřídil xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx zadavatelé, xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x jeho přezkum xx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxxx založená xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx činnost.

§9

Centrální xxxxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 nebo 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx

x) pořizuje xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx byly xxxxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxxxxx xxxx zadavatelé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx dodržení tohoto xxxxxx odpovídá při xxxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zadává veřejné xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Okruh xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Centrální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedeno, xxxx povinni nejpozději xx okamžiku xxxxxx xxxxxxx zakázky uzavřít xxxxxxxx smlouvu, x xxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §132 odst. 2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx centrální zadavatel xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx sektorové veřejné xxxxxxx.

(6) Centrální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx centralizovaného zadávání xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce x xxx xxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatelem xxxxx práva jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.

§10

Zákaz xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx §8 xxxx 9 xxxx možný x xxxxxxx koncesí xxxxx §174. V xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §187 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8. Volba xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxx xxx zadávána xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxx.

(2) Prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zadavatel xxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxx zakázky xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uzavírá xxxxxxx zadavatel x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodavatelem, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx ovládá tuto xxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel nebo xxxxxxxxxx veřejní zadavatelé x

x) xxxx xxx 80 % celkové xxxxxxxx xxxxx ovládané xxxxx je xxxxxxxxx xxx plnění úkolů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx xxxx ovládajícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx své vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxx ovládání xxxx docházet x xx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx organizační jednotka.

(3) Xxxxxxx zadavatelé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické osoby x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx x rozporu xx zájmy ovládajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx právnická osoba xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx majetkovou xxxxx xxxxx soukromá xxxxx x který xx

x) veřejným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ovládá, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(5) Xxx účely xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxx xxxxx než xxxx, veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxx.

(6) Odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx zadavatele xxxxx §4 odst. 2.

§12

Horizontální xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx zadavateli xx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx zadavatelé xxxxxxxxxx,

x) xx spolupráce xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxx 20 % xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 písm. x) xxxx §12 písm. x) xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, hrazena xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Není-li xxxxx určit tento xxxxx, xxxxxxx se xxxx základ xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce náklady xxxxxxx v souvislosti x činností, xxxxxxx xx tato spolupráce xxxx.

(2) Podíl xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx smlouvy. Vznikla-li xxxx xxxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX X XXXXXX VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jejímž předmětem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je veřejná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, než uvedených x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 45 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie3) (xxxx xxx "hlavní slovník xxxxxxxxxx klasifikačního systému"),

b) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracemi xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výsledek stavebních xxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hospodářské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

Hlavní xxxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídající hlavnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx dodávky x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, určí se xxxxxx předmět xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx případech xx xxxxxx předmět xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx zadavatelem předpokládaná xxxx xxxxxx za xxxxxx veřejné zakázky xxxxxxxxx x penězích. Xx předpokládané hodnoty xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx se zahrne xxxxxxx xxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx zakázku, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §100. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xxxx. 3, uvede v xxxxxxxx dokumentaci předpokládanou xxxxxxx vyhrazeného plnění.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx zakázky xx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich účastí x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, vychází z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předběžnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

§17

Provozní xxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx x provozní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx kategorií, xxxx xx předpokládaná hodnota xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx

(1) Xx-xx veřejná xxxxxxx rozdělena xx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx samostatně xxxx ve xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 xxxx xxx každá část xxxxxxx zakázky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota všech xxxxx zadávaných částí xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxx 20 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty a xx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

§19

Předpokládaná hodnota veřejných xxxxxxx pravidelné povahy

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávky xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dodávky nebo xxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx nebo předchozího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx lze očekávat xxxxx následujících 12 xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx než 12 xxxxxx, pokud xxxx x dispozici xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xx-xx být smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 podle §20 nebo 21.

(3) Xx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepovažují veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotková xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx opakovaně xxxxx svých aktuálních xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx zakázky na xxxxxxx xx rozhodná x smlouvy xx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx úplaty xx 48 xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx stanovení předpokládané xxxxxxx veřejné zakázky xx služby, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní cena, xx rozhodná xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) za xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx, je-li doba xxxxxx xxxxxxx xxxxx 48 xxxxxx nebo xxxxxx,

x) za 48 xxxxxx u xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 48 měsíců.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx

x) u pojišťovacích xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x bankovních x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxx, služby nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, zahrne xxxxxx hodnotu do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xx rozhodná souhrnná xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x dynamickém xxxxxxxx systému xxxxxx.

(2) X xxxxxxx řízení x inovačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx x rámci xxxxxxxxxx partnerství vyvinuty x pořízeny; předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx součet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§24

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxx xxxx předpokládané xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §129. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xx x x xxxxxxx, xx by xxx xxxxxxxx použít xxxx xxxxx.

§25

Nadlimitní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapracovávajícím xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx4). Nadlimitní xxxxxxxx xxxxxxx zadává zadavatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xx xxxxx, xxxx x xx zadavatel xxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx zadat ji x xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xx veřejná xxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §27.

(2) Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx řízení.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx veřejná xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zakázky

a) xx dodávky xxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xx xxxxxxxx práce xxxxxx 6 000 000 Xx.

§28

Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) zadávacími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. podmínky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nabídek xxxx řešení,

4. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104,

x) zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §212 a xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx,

x) kvalifikací způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikaci dodavatele, xxxxx xxxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nabídkou xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dokumentace,

g) xxxxxxxxxxxxxxx údaji obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx forma, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nebo jméno xxxx jména x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx,

x) vybraným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxx xxxx služby xxxxxx

1. nabídek,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxx,

4. žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §166 xxxx. 5,

5. xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x návrh, xxxx

6. xxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnujícího digitální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronický xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx zakázkám,

k) xxxxxxxx xxxxxx všechny xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fáze, zahrnující xxxxxx x vývoj, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, užívání x xxxxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xx xxxxxxx surovin xxxx vytvoření zdrojů xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx používání,

l) štítkem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx, stavební xxxxx, proces xxxx xxxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx jiným kritériím xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx x xxxxx materiál, xxxxx xx speciálně xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro vojenské xxxxx; seznam vojenského xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

o) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k předmětu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, důstojné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadáváním xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx kterém xx xxxxxxxxx povinnost zohlednit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj, životní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stavební práce x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxx x xxxxxxxx zakázkou,

r) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx značně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx žádost x xxxxx, předběžná xxxxxxx nebo nabídka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx x x průběhu zadávacího xxxxxx se x xx nepřihlíží.

XXXXX IV

VÝJIMKY

§29

Obecné výjimky

Zadavatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních zájmů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nelze učinit xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace5)

1. xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx písemné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení umožňovalo,

c) xxx-xx o zadávání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jestliže je xxxxx hlavním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě nebo xxxxxxxxxxx jedné či xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) veřejnosti,

e) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx Xxxxxx republikou x xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce určené xxx xxxxxxxxx realizaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x

1. xx plně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx institucí, xxxx

2. xx x převážné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx takových xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx9) xxxxxxxxxxx x nabývání, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx distribuci, nebo

2. xx xxxxx vysílacího xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx, smírčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x právní služby,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x soudním, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx veřejným xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxx xxx řešení xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx pravděpodobností stane xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xxxx poskytovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu10) x rámci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxx kterých xx základě jiného xxxxxxxx předpisu11), byť x xxxxxxxxxxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x)&xxxx; xxx-xx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx12) v xxxxxxxxxxx x vydáním, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12),

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxx

3. xxxxxxx prováděné xxxxxx Xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x úvěr xxxx zápůjčku,

n) xxx-xx x služby xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zisku,

o) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx14),

x) jde-li x služby zadávané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxx xxxxxx, výroba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx přiznaného xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxx

1. xxxx za provedení xxxxxxx a xxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je výroba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx výlučně x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

t) xxx-xx x veřejnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx složky Xxxxx xxxxxxxxx") na xxxxx jiných xxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxx podlimitní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadat x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx související x návštěvami xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí,

b) xx dodávky, služby xxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňskou službou Xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx dodávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x zpravodajských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hospodařící v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx pořízení, xxxxxx xxxx xxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx předmětem xx nabytí xxxx xxxx souboru xxxx xx sbírky xxxxxxx xxxxxx16), kulturní xxxxxxx17) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx18),

x) na xxxxx knih x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondů,

i) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx výroba, xxxxx xxxx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

k) xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx obranyschopnosti Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx osobami navzájem, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx nasazení xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx a operační xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx dodavatelům xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx operací.

§31

Výjimka xxx xxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadat x zadávacím xxxxxx xxxxxxxx zakázku xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxx dodržet xxxxxx podle §6.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX

§32

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx zakázkou, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zadat v xxxxxxxxx řízení, a x xxxxx zakázkou, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě smíšené xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx objektivně xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx zadávat xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smíšené xxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel není xxxxxxx smíšenou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx objektivně xxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. x), x), c) xxxx x), nebo

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a zbývající xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§33

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §211 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uveřejnit formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212.

§35

Veřejné zakázky xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxx může xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx zadavatel xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zadávacím xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§36

Zadávací podmínky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodu xxxx xxxxxxxxx bezdůvodné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx při xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podmínky zadavatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx zadavatele, x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje informace, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržní konzultace, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci tyto xxxxxxxxx, identifikuje xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx tržní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx být stanovena xxx, aby xxxx xxxxxxxxx přiměřená doba xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxx, xxxx zadavatel xxxxxxx prohlídku xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přijal xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx povahy informací, xxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxx platby, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podmínky xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodní xxxx xxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x předmětu veřejné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx x oblasti xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, sociálních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, předběžných xxxxxxx xxxx nabídek.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx společně. Xx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx vybraní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určitou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx připustit xxxxx xxxxxxxxx i právnických xxxx x zadávacím xxxxxx x x xxxxxxx, xx služba, xxxxx má xxx x rámci xxxxxx xxxxxxx zakázky poskytnuta, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxx xxxxx členského xxxxx, xx kterém xx xxxxx.

(6) Zadavatel může xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxxxx xxxxx §38.

(7) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) některé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kategoriích veřejných xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx používání, xxxx

x) xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§38

Vyhrazené xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxxxx-xx xxx zadavatel x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodavatel xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxx 50 % xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx zaměstnanců.

(2) Skutečnost, xx v rámci xxxxxxxxxx je na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxx se xxxxxxxxxx postižením z xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx uvedena x nabídce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx průměrný xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(3) Splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím řízení xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx. Xxxxx pravidla pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nestanoví, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx objektivní x ověřitelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx předmětu veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x tomto xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hodnocením xxxxxxx nebo až xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a hodnocení xxxx nabídky xxxx.

(5) Xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zadavatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, vzorků nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Zadavatel xxxx ověřovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxx si xx opatřovat xxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zkoušek.

(6) Xxxxxxxxx-xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předložené xxxxxx.

§40

Zadávací xxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxxxx zadávací xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odstoupit. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx konec xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zadávacího xxxxxx x xx předmět xxxxxxx zakázky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §246.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dodavatele, xxxxx

x) se x xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty.

(4) Xxxxx zadavatel x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx x zadávací xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx.

§41

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 2 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx nebo do 5 % předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx

x) složení xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx záruky ve xxxxxxxx zadavatele, nebo

c) xxxxxxxxx záruky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokáže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) sdělením údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxx,

x) předložením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxx, xxx-xx x bankovní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zadávací xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, originál xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) po xxxxxxxx zadávací xxxxx, xxxx

x) poté, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xxxxxx zadávací xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx záruční xxxxxxx nebo písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Zadavatel xx právo na xxxxxx x jistoty xxxxxx xxxxx zúčtovaných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §122 xxxx. 7 xxxx §124 xxxx. 2.

§42

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx úkonů xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatele x ani xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X veřejných zakázek x xxxxxxxxxxxxxx hodnotou xxxxx než 300 000 000 Xx xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx 5 xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx není dotčena xxxx odpovědnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Zástupce xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx x námitkách; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx 43 xx xxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx nejsou xx xxxxxx zájmů. Xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx zájmů xxxxx, xxxxxx x xxxx odstranění opatření x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx

x) xx podílejí xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

x) mají xxxx xx xxxxx mít xxxx xx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zájmem xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx zájem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx snížit majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předkládá dodavatel xxxxx dokladu, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx nelze xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle právního xxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx doklad se xxxxxxxxx x překladem xx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx xxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx do seznamu xxxxxx x tlumočníků19). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxx, xxxx xxx nahrazen xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx20) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx nezbytné.

§46

Objasnění xxxx doplnění xxxxx, xxxxxxx, vzorků xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx objasnil předložené xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx další nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx učinit xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxx prominout xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx měněna, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx xxxxxx, které xxxxxxx hodnoceny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x oprava položkového xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

§47

Účastník zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxx §58 odst. 5 xxxx §129 xxxx. 4,

x) podá xxxxxx x xxxxx xxxx nabídku, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v okamžiku, xxx

x) xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 odst. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x případě podání xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zamítnutí xxxxxx.

(3) Vyloučeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nezanikla xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxx.

(4) Účast x xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxx

x) odstoupením účastníka xxxxxxxxxx řízení x xxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x účast, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x účast, předběžnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx účastníka zadávacího xxxxxx pouze x xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx modely předložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx lhůtě nedoložil,

b) xxxxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46, xxxx

x) neodpovídají skutečnosti x měly nebo xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po celou xxxx xxxxxx zadávací xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxxxxx, pokud prokáže, xx

x) xxxxxx nabízené xxxxxxxxxxx xx vedlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx plnění xxxxxxx zakázky,

b) xxxxx xx střetu zájmů x xxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x nápravě není xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo,

d) xx účastník zadávacího xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokusil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx, xxxx

x) xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důvěryhodnost, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx potrestán xxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx21).

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nezpůsobilost xxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx osobami xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx22) v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností xxxx xx právní xxxxx obdobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Vybraného dodavatele xxxxxxxxx vyloučí z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zjistí, xx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx c).

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodavatele xxxxx naplnění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx vyplývá naplnění xxxxxx pro vyloučení xxxxx odstavce 7, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxxxx společností xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zadavatel xxxxxx, xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxx, které osoby xxxx xxxxxxxxx akcií, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zdroje, x něhož xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §46.

(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 xx nepoužije xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx společnost, xxxxx akcie v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 100 % základního xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyloučení x xxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx k nápravě

(1) Xxxxxxxxx kdykoli x xxxxxxx zadávacího řízení xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zadavatele, xxxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxx zákonem.

(2) Zadavatel xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx x výběru

Všem xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podány,

b) x xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 odst. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxx xx zamítnutí návrhu, xxxx

x) nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx §263.

(3) Xxxxxxx xxxx rámcová xxxxxx xxxx odpovídat zadávacím xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx být uzavřena xxxxxxx.

(4) Xxxx ukončením xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§52

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podlimitní xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxxxx přesáhne 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx režim; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx

1. jednací xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxxxxxxx použít x bez splnění xxxxxxxx podle §60,

2. x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxx ve zjednodušeném xxxxxxxxxxx řízení,

3. ustanovení xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x §54.

§53

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxx xxxxxx uveřejněním xxxxx k xxxxxx xxxxxxx na profilu xxxxxxxxxx podle §214, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx nabídky. Xxxxxxxxx xxxx výzvu po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx odeslána xxxxxxx 5 dodavatelům. Xxxxx k podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podaných xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po celou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §96 xx 100 xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxx dokumentace xxxxx §98 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx xxx prohlídku xxxxx xxxxxx xxxxx §97.

(4) Zadavatel může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávací řízení xxx xxxxxxxxxx režim. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §81 xx 85, §87 x 88 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxx x kvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxxx §87. Xxxxxxxxx xx může x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dokladů x kvalifikaci. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx způsobilost podle §77 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx x době 3 xxxxxx xxxxx xxxx podání nabídky. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §111 nebo xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §112. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se §92 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx to xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradil, může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uveřejnit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxx podání x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx §107 xx 110 x §114 xx 122 obdobně. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx kritéria, xxx xxxx xxxxxxx x §116, xxxxx xxxx založena na xxxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxx xx x osobě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx písemné xxxxxx x hodnocení xxxxxxx a pořídit xx z xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §124 xx 127 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podlimitního řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxx xxx podlimitní xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx zadavatel xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 11 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Lhůtu xxx xxxxxx nabídek v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx veřejných zakázek xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) 20 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůtu x xxxxx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx zadávacího řízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxx řízení.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 může xxx xxxxxxxx až o 5 pracovních xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxx odesláno x xxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 12 měsíců xxxxx dnem, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 4 xxxxxxxx dny před xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podlimitní xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

NADLIMITNÍ REŽIM

HLAVA X

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§55

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním, xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx, xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx xxxx xxxxxx x inovačním partnerství.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxxx zahajuje otevřené xxxxxx odesláním xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx vyzývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nabídkách jednat.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady x kvalifikaci x xxxxxxx.

§57

Lhůty v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) o 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického nástroje,

b) x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 2; to xxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakázek xx služby zkrácena xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxx

x) zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx odesláno k xxxxxxxxxx xxxxxxx 35 xxx a xxxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) naléhavé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, znemožňují xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci.

HLAVA XXX

XXXX XXXXXX

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx užší xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, pokud jím xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu dodavatelů. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího řízení.

(3) Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nevyloučené účastníky xxxxxxxxxx řízení xxxxx x podání xxxxxxx. Xxxxx x podání xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx užší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Výzvu k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 35 xxx xx odeslání předběžného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§59

Lhůty v užším xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx nejméně 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xx odeslání xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx užší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx nabídky. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) o 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 2; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejméně 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx může xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx odesláno x xxxxxxxxxx nejméně 35 xxx a nejvýše 12 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího řízení.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx lhůta xxx podání žádosti x účast xxxxxxxx xxx, xxx činila xxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx; xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX X UVEŘEJNĚNÍM

§60

Podmínky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může použít xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze uspokojit xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění veřejné xxxxxxx xx návrh xxxxxx xxxx inovativní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné zakázky, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1.

§61

Xxxxxx x řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx x účast.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx řízení x uveřejněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx jím xxxxxx x projevení předběžného xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 xx použije obdobně.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx odesláním výzvy x podání xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výzvu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx zadávacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; odstavec 4 xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx nabídka xxxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x účast xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §111, xxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxx x předběžném oznámení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zadavatel xxxxxxx x účasti v xxxxxxxxx xxxxxx účastníky, xxxxx neprokázali xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výzva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vyzván x xxxxxx předběžné xxxxxxx. Xxxxxxx účastníci zadávacího xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx předběžnou nabídku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx jedná s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předběžných xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zadavatele. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §112, xxxxx si xxx xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Zadavatel xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx x předběžných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx zadat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108110 xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uděleného ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X takové xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxx účastníky zadávacího xxxxxx x podání xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nabídek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

§62

Lhůty x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xx xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x účast, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx s uveřejněním xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 25 xxx xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx zkrácení xxxxx xxx podání žádosti x xxxxx se xxxxxxx §59 xxxx. 5 obdobně. Xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx nabídek xx §59 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX ŘÍZENÍ XXX XXXXXXXXXX

§63

Xxxxxx podmínky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezměnil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, užšímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx nabídky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) účastníci zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx.

(2) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Evropské xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jedinečné xxxxxxxx dílo xxxx xxxxx,

x) x technických xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářská xxxxxx, xxxx

x) je xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx výhradních xxxx včetně práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x x) jsou splněny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že nelze xxxxxx jiného xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx vyloučit xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx xxxxxx jednací xxxxxx xxx uveřejnění xxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx x ani xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx otevřené řízení, xxxx řízení nebo xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx použití xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx vývoje; xxxxxx xxxxxxx zakázka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prováděnou xx xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo vývojem,

b) xxx o dodatečné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx jako částečná xxxxxxx předchozí dodávky xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky, x to xx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxx nutila xxxxxxxxxx pořizovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx následek xxxxxxxxxxxxxx x původním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxx xxx xxxxxxx x údržbě; xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x dodávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx23), xxxx

x) xxx x dodávky pořizované xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx vedeno xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx

(1) X případě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxx, xxxxx xx veřejná xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxx §143, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzve k xxxxxxx v jednacím xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soutěže x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx výše xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěže x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x návrh.

§66

Podmínky xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

X případě veřejné xxxxxxx xx služby xxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x opakování xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx zakázce x odpovídající původní xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zadány xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, jehož xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xxxx §53 xxxx. 1, xxxx podle §100 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx služby xxxx xxxx xxxxxxxx práce x jednacím řízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx uveden xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nových xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx zakázky xx xxxx služby xxxx xxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 let xxx xxx uzavření xxxxxxx xx původní xxxxxxxx zakázku x

x) xxxxxxxx xxxx bez xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani nepřesahuje 30 % xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx.

§67

Xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, výzvy x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání s xxxxxxxxxxx.

(2) X jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zadavatel x xxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zadávací xxxxxxxx však musí xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění.

HLAVA VI

ŘÍZENÍ SE XXXXXXXXX DIALOGEM

§68

(1) Zadavatel xx xxxxxxxx použít xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §60.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx žádosti x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx nejméně 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zadavatel posoudí xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111, xxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž žádost x účast xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky nebo xxxxxx vybráni xxx xxxxxxx počtu účastníků xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k účasti x soutěžním dialogu. Xxxxx x účasti x soutěžním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.

§69

Xxxxxx soutěžního dialogu

(1) Xxxxxxxxx s účastníky xxxxxxxxxx řízení vede xxxxxxxx dialog s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dialogu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx informace xxxxx §218 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx konkrétní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx řešení, x nichž xx xxxx jednat, podle §112, xxxxx si xxx xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx o xxxxxxxx zadávacího řízení.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx předložená xxxxxx xxxx xxxxxx. Účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xxxx vhodné, xx zadávacího xxxxxx xxxxxxx.

(6) X ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nabídek xx nalezená xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účinky.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vést xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx jeho nabídky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxx xxxxx xx neohrozily hospodářskou xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může zadat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a následné xxxxx výsledných xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx.

§71

Fáze inovačního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x procesu xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx cíle x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dosažení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnerství a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx partnerům xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx inovačního partnerství x xxxxxxxxxxx odměny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx fáze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dosažených xxxxxxxx

x) inovační partnerství xxxxxxx, xxxxx xx xxx stanovil x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx počet partnerů, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x několika xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ani jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Postup v xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatelů x xxxxxx žádosti x xxxxx.

(2) Zadavatel xxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxx xxx xxxxxxxxxxx x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabídky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, které xxxx xxxxxxx splňovat. Xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx x inovačním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §111, xxxxx si xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevyloučené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

(5) Zadavatel xxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx o předběžných xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 je xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx §112, xxxxx xx xxx zadavatel xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx může v xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. O xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zadávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx partnerství.

(7) Zadavatel xxxx v průběhu xxxxxxx změnit xx xxxxxxx zadávací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx změně xxxx xxxxxxxx zadávacích xxxxxxxx xxxx zadavatel účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zadávací xxxxxxxx musí nadále xxxxxxxx xxxxxxxx podle §70.

(8) Zadavatel xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Rozsah požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

§73

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(2) V xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx

x) xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §77 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ekonomické xxxxxxxxxxx podle §78 xxxx

x) xxxxxxxxx kvalifikace xxxxx §79.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3; xxx není dotčen §48 odst. 5 xx 7.

(5) Zadavatel xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx ekonomické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požaduje x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx splnění.

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx dodavatel, který

a) xxx x xxxx xxxxx sídla x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx obdobný xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží,

b) xx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxx xxxxx sídla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatný xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx x Xxxxx republice xxxx x xxxx svého xxxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx xxxx xx penále na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

d) xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx svého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx24), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx25), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li dodavatelem xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx x zároveň xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li členem xxxxxxxxxxxx orgánu dodavatele xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatele.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pobočka xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnické osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx tato xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx závodu,

b) xxxxx právnické osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) splňovat osoby xxxxxxx x odstavci 2 x vedoucí xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx také xxxx osoby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxx se xxxxxx xxxxx x osoby, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, rozhodováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx předložením

a) xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x),

x) potvrzení příslušného xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx spotřební xxxx xx vztahu x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x §74 odst. 1 xxxx. d),

f) xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k §74 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, i xxxx xxxxxxxx podmínky základní xxxxxxxxxxxx, pokud

a) by xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plnění veřejné xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §74 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx, na kterou xxx účastník zadávacího xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x zákazu plnění xxxxxxxxx zakázek xxxx xxxxxx x koncesním xxxxxx.

(2) Nápravnými opatřeními xxxxx xxx zejména

a) xxxxxxxx dlužných částek xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dozor, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) přijetí technických, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k obnovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na závažnost x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx dospěje x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx obnovena, ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx.

§77

Profesní způsobilost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx předložil xxxxxx, xx xx

x) xxxxxxxx podnikat v xxxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx právní předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx organizace, je-li xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx veřejné xxxxxxx xx služby xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobilý xxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Ekonomická xxxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obrat xxxxxxxx dodavatelem s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx později, postačí, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výši xx xxxxxxx účetní období xx svého xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx známa, dvojnásobek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxx xxxxxxxx přesahovat dvojnásobek xxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných zakázek, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx nepoužije x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x povahy xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx veřejná xxxxxxx xxxxxxxxx na části, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zvlášť. Xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx částí x xxxxxxx, xx vybranému xxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx kvalifikace

§79

Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prokázání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxx technické kvalifikace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutí x xxxxxxxxx nejvýznamnějších x těchto xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zohledněny xxxxxxx x za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx řízení včetně xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objednatele; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx delší xxx xxxxxxxx 3 roky xxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, pokud je xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

c) seznam xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxx x zaměstnance xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx vztahu x dodavateli,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovat, xxx xx vztahu x xxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězce x xxxxxxx sledování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xx nutné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxx xx předpokladu, xx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx schopen xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxx osob x obdobném xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

x) přehled xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k dodání, xxxx

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x b) xx splněné, xxxxx xxxx dodávka, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxx x průběhu xxxx xxxx dokončena; xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodný xxxxxx xxxxxxx realizovaný x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxx

x) společně x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x jakém xx xx xxxxxx zakázky xxxxxxx, nebo

b) jako xxxxxxxxxxxx, a to x rozsahu, x xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx, služby xxxx stavební xxxxx xxxxxxx.

(5) Rovnocenným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx x objednatelem x xxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění dodavatele.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nespočívá v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Normy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zadavatel xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxx §79 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx norem xxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjekty.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxx norem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odkáže xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie (EMAS) xxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx na další xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikaci

§81

Prokazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí

V xxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx byla xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodavatelů

V xxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 každý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Dodavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti s xxxxxxxx xxxxxxxx podle §77 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavateli xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesní způsobilosti xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxx osobou x

x) písemný závazek xxxx osoby k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx veřejné xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx splněn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Prokazuje-li však xxxxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx d) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) obsahovat xxxxxxx, xx jiná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, jejímž prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §78, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxx veřejné xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikace

Zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikace, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob; xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 x 83. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx na prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx a případné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poddodavatele xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nezpůsobilosti podle §48 odst. 5. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx dodavatel poddodavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx zadavatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx může zadavatel xxxxxxxxxx xxxx prominout xxxx zmeškání.

(3) Pokud xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x zadávací xxxxxx xxxx xx xx doby ukončeno, xxxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Doklady o kvalifikaci

(1) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel přednostně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx (xxxxxx x-Xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložení xxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejné zakázky.

(3) Xxxx uzavřením xxxxxxx xx zadavatel xx xxxxxxxxx dodavatele xxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxx ověřených xxxxx xxxxxxx x kvalifikaci, xxxxx xxx xxxxxx x zadávacím řízení xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx osvědčující skutečnosti xxxxxxxx v jednotném xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxx zakázky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx již xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx v xxxx 3 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

§87

Xxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxx xxxxxxxxxxx, x to x prostřednictvím xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na formuláři xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x-Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88

Xxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a do 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx předložit xxxx xxxxxxx nebo prohlášení xx xxxxxxxxxxx; zadavatel xxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx nebo prominout xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx změněna xxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxx,

x) nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxx x ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dozví-li xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx vyloučí xx xxxxxxxxxx řízení.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx zadavatel stanoví xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vyjadřujících xxxxxxxxx xx výkon xxxx funkci, xxxxxx xxxxx xxxx potřeb, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) odkazu na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odkazu xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou zahrnovat xxxxxx charakteristiky x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxx xxxxx, dodávek xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jinou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x tehdy, kdy xxxxxxx faktory xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx souvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x jsou xxxxxxxxx x xxxx hodnotě x cílům.

(4) X xxxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx subjekt, x xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx službám xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx informace xxx vypracování nabídky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx uvést x xxxxxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odkazu na

a) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x) xxxx zadavatel xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. U xxxxxxx takového odkazu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx.

§90

Normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxxx odkazu na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije je x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx technické xxxxx28) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1025/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX a 93/15/XXX x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, x kterým xx xxxx rozhodnutí Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1673/2006/XX,

x) xxxxxxxxxxx normy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normalizačními xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx xxxxxxxxxx normalizačními xxxxxx xxxxxxxx přizpůsobeným xxxxxx potřeb xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li možné xxxxxxx xx xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) české technické xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx30), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a stavebních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xx normy xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx možnost nabídnout xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx odkaz na xxxxx nebo technické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§91

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odkazu xx xxxxx nebo xxxxxxxxx dokumenty podle §90 odst. 1 xxxx 2, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že nabízené xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx dodavatel xx své nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95.

(2) Jestliže zadavatel xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nabízené xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxx x normami xxxx xxxxxxxxxxx dokumenty uvedenými x §90 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokáže, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladem xxxxx §95.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xx xx to, xx xxxxxxxxx podmínky jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v zadávacím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxx práce xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx výměr v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx částečně xxxx xxxxx nahrazeny xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxx xxxxxx.

§93

Podmínky xxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx zakázky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xx objektivní xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraveny xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tento předpis.

§94

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx má xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx dodávek, služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnostem xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx označení štítkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí s xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx služeb, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaveden v xxxxxxxx x transparentní xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx orgánů xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx partnerů, výrobců, xxxxxxxxxxxx x nevládních xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x to xxxx xxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx dodavatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx štítek nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předložit, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx důkaz, že xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci, například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčovaných štítkem.

(5) Xxxxx xxxxxx osvědčuje x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx požadovat xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx s předmětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§95

Zkušební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x shodě s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kalibrace, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx31).

Díl 3

Společná xxxxxxxxxx x zadávacích podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxx

§96

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx formulářů xxxxx §212 x xxxxx uvedených x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxxxxx do xxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídek; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxx xxxxxxxxxx x §211 xxxx. 3 xxxx. x), b) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxx xxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx dodavatele x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx povahy informací.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího řízení xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx internetovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostupná. Xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx x oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx uvedené x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x podmínkách poskytnutí xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, balné a xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxx místa plnění

Umožní-li xxxxxxxxx prohlídku místa xxxxxx, x zadávací xxxxxxxxxxx

x) určí xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx prohlídku xxxxxxxxxx nejpozději 10 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx pro příslušný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysvětlit, pokud xxxxxx vysvětlení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty, uveřejní xx xxxxxxx zadavatele, x to

a) nejméně 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx uplynutím lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x případech, xxx xx lhůta xxx xxxxxx nabídek xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §59 xxxx. 5, xxxxxxx 4 xxxxxxxx dny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádostí x účast, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabídek.

(2) Xxxxx xx vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2, odešle xx xxxx xxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Pokud x vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádá xxxxxxxxx, zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přesného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx není povinen xxxxxxxxxx poskytnout, xxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx doručena xxxx, x xx xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx zadavatel xx xxxxxx x vysvětlení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zadavatel xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů, prodlouží xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx pracovních xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xx spolu s xxxxxxxxxxx zadávací dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §99.

§99

Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx zadávací xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxx doplnění xxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx vyžaduje, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodlouží xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx nabídek nebo xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozšířit xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx řízení, prodlouží xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxx délku.

§100

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx si xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx smlouvy na xxxxxxxx zakázku nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodavatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx tuto xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zadavatel xx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci vyhradit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx pro xxxx služby xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednacího řízení xxx uveřejnění podle §66,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx x

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prací.

§101

Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělí xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx části odděleně, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §58 xxxx. 5 xxxxxxx, zda dodavatel xxxx xxxxx xxxxxxx xx jednu, xxxxxxx xxxx xx všechny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx nebo xx xxxxx x podání xxxxxxx o účast xxxxxx počet xxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymezí xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxx účastníku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Lze-li jednomu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx více xxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§102

Varianty

(1) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx, zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nabídky xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nejsou varianty xxxxx.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx varianty, xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(3) Pokud jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a jednoznačné xxxxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx variant xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx x variantami, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neobsahují.

(5) Varianta xxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx by x xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx došlo xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xx xx v xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx došlo xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx sestavení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Mají-li xxx hodnoceny xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114,

x) musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dokumentů, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx potřebuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podání,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedli xxxxx, xxxx jména x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovědní xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx společné xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bude xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx odpovědnost xxxxx xxxxxxx dodavatelé podávající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x návrh xxxx xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, strukturu nebo xxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dostupné, xxxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx účast dodavatele x zadávacím xxxxxx.

§104

Xxxxx podmínky pro xxxxxxxx smlouvy

Zadavatel může x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) předložení xxxxxxx xxxx xxxxxx vztahujících xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5), je-li to x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy.

§105

Využití xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx hodlá plnit xxxxxxxxxxxxxxx poddodavatelů, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou účastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x případě veřejné xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zadavatelé x zadávací dokumentaci xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly plněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx služby, které xxxx xxx poskytnuty x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zadavatele, xx xxxxxxx dodavatel xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxx služeb, a xx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx identifikováni, x xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mohou x zadávací dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, nebo

b) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxx uvedeny xx stavebním deníku xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx32).

§106

Platby poddodavatelům

Zadavatel xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx splnění budou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné zakázky xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy.

HLAVA IX

PRŮBĚH ŘÍZENÍ XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

§107

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "nabídka v xxxxxxxxxxxx xxxxxx") nebo x listinné xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx označené xxxxxx veřejné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx varianty xxxxx §102 se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx více xxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Odstavce 1 x 3 xx 5 xx xxxxxxx xx předběžné xxxxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxx nabídek

(1) Zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxx nabídek, xxxxx xxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx otevřít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx nabídek v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nabídky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx otevírá xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kontroluje xxx xxxxxxxxx nabídek x elektronické podobě, xxx nabídka byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxx jejím otevřením xxxxxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Otevírání xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx otevírání xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zadavatel zahájí xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx má být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronická aukce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bez přítomnosti xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx doručeny xx xxxxxxxxx lhůtě x v xxxxxxx x §107 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kritériím xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o nabídkové xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x samostatné xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxx otevřena po xxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xx otevírání xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaji x xxxxxxxxx použijí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obálek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obálek xxxxxxxx v listinné xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nabídek, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§111

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx zadávacího řízení xxxx ve xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž a xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx zadávacího řízení.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx zadavatel xxxxx xxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxx vyzvaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobu xxxx stanovení, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxx o xxxxx. X případě, že xx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, zadavatel xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxx předběžných xxxxxxx nebo řešení

(1) Xxxxxxxxx xxxx snížit xxxxx předběžných nabídek x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x zadávací dokumentaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxx nabídek.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria kvality xxxxxxxxx xxx zadávací xxxxxx.

(3) Xx snížení xxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxx řešení xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxx nízká nabídková xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) cenu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 není xxxxxxxxx, xxx zadavatel posoudil xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §46, xxx xx doplňovat x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrdil, xx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx budou podílet xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) neobdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxxx xxxxxx nabídkovou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx metod,

b) xxxxxxxxx technických xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxx

x) originality xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývá, xx

x) xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 písm. a),

b) xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxx nízká x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx veřejná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie33); xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxx důvodu, xxxxxxxxx zadavatel o xxxx skutečnosti Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností podle xxxxxxxx 4.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek

§114

(1) Xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ekonomická xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabídkové ceny x kvality včetně xxxxxx nákladů životního xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxx nákladů životního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodnost xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x řízení xx xxxxxxxxx dialogem xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx partnerství, xxxx

x) x případě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikačního systému, xxxx

2. x xxxxxxxxx 1 xxxx 5 xxxxx přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu.

§115

Xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx váhu xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx významu, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje při xxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxxxx, který

a) xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, cena xxx daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx x daní z xxxxxxx xxxxxxx.

§116

Kritéria xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, environmentální xxxx xxxxxxxx hlediska xxxxxxx s předmětem xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxx,

x) úroveň xxxxxxxxxx xxxxxx včetně technické xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dokončení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx podle xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a naplnění xxxxxxxx ověřitelné. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(5) Xx xx xx xx, xx kritéria xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx životního xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu

Náklady xxxxxxxxx cyklu xxxx xxxxxxxxx nabídkovou cenu x mohou xxxxxxxxx

x) xxxxxxx zadavatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx související x xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx způsobené dopady xx životní xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxx zakázky xxxxxxx x průběhu jeho xxxxxxxxx xxxxx, a xx v xxxxxxx, xx xxx vyčíslit xxxxxx peněžní xxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx klimatu.

§118

Metoda xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty náklady xxxxxxxxx cyklu, uvede xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx poskytnout, x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx vyčíslení xxxxxxx xxxxx §117 písm. x) xxxx zadavatel xxxxxx xxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ověřitelných x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritériích,

b) přístupná xxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxx x xxxxxx xxxxxx používání.

Xxx 2

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§119

(1) Zadavatel xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pořídí xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx osoby, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo přizvaných xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek x

x) xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx si xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx, xxx xx xx xxxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxx identifikovat.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zadavatel xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 3.

(3) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému nebo xx xxxxxxx rámcové xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxxxxx hodnocení, xxxxx xxx vyjádřit x xxxxxxx x jejichž xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) informace, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuty x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxx takové xxxxxxxxx xxxxx poskytnuty,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx elektronické aukci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 8,

e) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro jednotlivá xxxxxx aukčních xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se použitého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx technické informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) hodnocení xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x vyzve xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx elektronicky.

(3) Výzva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronickým nástrojům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x čas zahájení xxxxxxxxxxxx aukce. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx uvedeny xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, postačí xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx též

a) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pořadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot x xxxxx musí xxxxxxxxx všechna kritéria xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx než 2 xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy podle xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kol xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronické aukce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) a x) xxxxxxx.

(7) Po xxxxx xxxx elektronické xxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx informaci x jeho xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxx aukce. Xxxxxxxxx xxxx účastníkům elektronické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx končí

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby,

b) xxxxx zadavatel neobdrží xx předem xxxxxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXX DODAVATELE

§122

Výběr xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat k xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vyhodnocena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce, pokud xxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx vybranému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kopií dokladů x xxxx kvalifikaci, xxxxx xx xxx xxxx k xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx předložení xx podmínkou uzavření xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx vyhradil xxxxx §104.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx majitel") x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx téhož zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů"). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení. Pro xxxx xxxxx umožní Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxx výpis platných xxxxx a xxxxx, xxxxx byly vymazány xxx xxxxxxx xxxx x nahrazením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vztah všech xxxx podle písmene x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx doklady jsou xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.

(6) V případě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 5 xx postupuje xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx zjistit xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx zpřístupněnému x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx odeslání oznámení x vyloučení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vzorky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5, nebo

c) u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá zadávacím xxxxxxxxx.

§123

Oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx. X výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx proběhlo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

2. x xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx je xxxxxxxxx vyhradil xxxxx §104 xxxx. x),

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §104 písm. x).

HLAVA XII

UZAVŘENÍ SMLOUVY XX XXXXXXXX ZAKÁZKU

§124

(1) Xx uplynutí lhůty xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §246 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povinni bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vyloučí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí-li na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5, xx xxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 x 3.

(4) Smlouvu je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §69 xxxx. 8.

§125

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x to x xxxxxx, xxxxx vyplývá x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znamenalo xxxxxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uzavření smlouvy xx považuje xx xxxxxxxxx dodavatele.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §122 xxxx. 3 xx 7, §123 a 124 xx použijí xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx nabídek, xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

Oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

Zadavatel odešle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212 do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx

(1) Zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání žádostí x účast, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxx zadávací xxxxxx, pokud

a) počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx dialogem, xx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, xxxx nabídku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řešení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zanikne xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyloučení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx předvídat x xxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se vyskytly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx zadavateli xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobil xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx zakázka zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxxxxx nabídku xxx xxxxxxxxxx ekonomicky nepřijatelnou,

g) xx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx x zadávacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx použít xxxxx xx doby odeslání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§128

Sdělení x xxxxxxxx x zrušení zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zadávacího řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxx xx odstavce 1 xx 3 obdobně. Xxxxx počínají běžet xxx dne, xxx xx zadavatel xxxxx x nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX

§129

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxx koncesí xxxxx §174, na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu. To xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, pokud xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 xx 99 xxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávací řízení xxx nadlimitní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; ustanovení §76 x 81 xx 88 xx xxxxxxx obdobně.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zadávaných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx zadávací xxxxxxxx xxxx musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx režim.

(8) Při xxxxxx dodavatele xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx může zohlednit xxxxxxxxx potřeby zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(10) Zadavatel xxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212 do 30 xxx, nebo 48 dnů x xxxxxxx xxxxxxx,

x) od xxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnně.

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§130

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §42 xx 44 použijí xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky týkající xx xxxxxxx ceny xxxx jiných podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx byl xxxxxxxx použít xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předpokládané xxxxxxx.

(3) Trvání vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx být kromě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 4 xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rámcové dohody xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxx xxxxxx x podání xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu jejího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; §222 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§132

Zadávací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dohody

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo nadlimitní xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zadavatelů, xxxxx xxxxx smluvní xxxxxxx rámcové xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rámcové dohody xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x obnovením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kombinací xxxxxxx xxxxx písmen x) x b).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxx obnovení xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx xx možné xxxxx,

x) xxxx-xx všechny xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě rámcové xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx xxxxx tehdy, je-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soutěže xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxx účastníky rámcové xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x na xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxx, že xxxx budou zadány xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jistoty.

(7) Xxxxxxxxx xx 30 dnů xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uveřejnění způsobem xxxxx §212.

§133

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx rámcovou xxxxxx alespoň x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx vybrat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu, xx nebyl podán xxxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx zadavatel uzavřít xxxxxxxx dohodu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx požadavky splnili, xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx.

(3) Uvedl-li xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xx §125 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§134

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx základě xxxxxxx xxxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§135

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx postupem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx

x) písemně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx uzavření rámcové xxxxxx; xxxx podmínky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx a otevírání xxxxxxx použije ustanovení §107110 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všem účastníkům xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nabídku,

e) xxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) účastník xxxxxxx dohody v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) účastníci xxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x před uplynutím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxx zadavatel xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx uplynutí každého xxxx xxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx alespoň x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokázat naplnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §48 odst. 5 xxxx 6.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx nedoloží doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx podle §76 xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx okamžiku xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§137

Oznámení x uzavření xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uzavření smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnně.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§138

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systém, kterým xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx elektronický, otevřený xxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxx, obecně dostupného xxxxx, služeb nebo xxxxxxxxxx prací. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dynamický nákupní xxxxxx xx kategorií, xxxxx xxxx objektivně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému nesmí xxx xx dodavatelů xxxxxxxxxx úplata.

§139

Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označí, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx žádosti o xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx od zahájení xxxxxxxxxx řízení, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systém.

(3) Zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx dokumentaci, a xx xx uveřejnění xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx až do xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxx

x) xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §138 xxxx. 1 x kritéria xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kategorií, xxxxx xx dynamický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx obdržel ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žádost o xxxxx nesplňuje zadávací xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x okamžiku, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxx námitek xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3, pokud návrh xxxx xxxxx, nebo

c) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §251 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx správního xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Zadavatel do 30 dnů od xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx podle §212.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx způsobem podle §212, pokud xxxxx xx

x) změně xxxx xxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

§140

Xxxxxxxx do zavedeného xxxxxxxxxxx nákupního systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodavateli podat xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx o účast xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 pracovních dnů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadovat xx dodavatelích zařazených x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx aktualizované jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zakázky xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro předkládání xxxxxxx podle §45 x prokazování xxxxxxxxxxx xxxxx §81 xx 88 xx použijí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx dynamického xxxxxxxxx systému. Zadavatel xxxx rovněž u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxx, který nedoloží xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxxx, zadavatel xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nabídky xxxxxx.

§141

Zadávání veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Před zadáním xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx odešle xxxx xxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahajované xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx kratší xxx 10 dnů xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxx zakázku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zadavatel může xxxxxxx smlouvu i xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx odešle oznámení x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 dnů xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX

§143

(1) Xxxxxxx x xxxxx xx rozumí xxxxxx zadavatele směřující x získání xxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxx nebo projekt x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §107 obdobně.

(2) Xxxxxxxxx použije xxxxxx x návrh, xxxxx xx v úmyslu xxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx uveřejnění xxxxx §65; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxxx x návrh xxxxxxxxx xxxxxxx také, xxxxx

x) xx xxxxxx x návrh součástí xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnota cen, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x soutěži x xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §29, 30, 158, 177 xx 178 a 191.

§144

Xxxxxxxx podmínky soutěže x xxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěže x návrh zadavatel xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx formou otevřené xxxx užší xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx soutěžní xxxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx §96 odst. 2 xx 4 x §99 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní xx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 14 xxx před xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx návrhů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže o xxxxx na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, nebo jména x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s právy x xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §211 obdobně.

§145

Xxxxxxxx soutěž x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odesláním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x návrh x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, kterým vyzývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx návrhů.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 35 xxx x x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x oddílu 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

§146

Xxxx soutěž x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx odesláním xxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže x návrh k xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast. Xxxxxxxxxx §58 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 20 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx kratší než 30 dnů a x xxxxxxx o xxxxx na služby xxxxxxx v oddílu 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Zadavatel xxxx uvést v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x podání xxxxxx, xxxxx xxxxx alespoň 3 xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx posoudí soulad xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx počtu účastníků xxxxxxx x xxxxx xxxxx §111 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o zahájení xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nesmí být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x návrh, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx návrhu, xxxxxxx x soutěžních podmínkách xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx z účasti x soutěži o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx nebyli xxxxxxx xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Nevyloučené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

§147

Snížení xxxxx návrhů

Zadavatel xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx proběhne xx xxxx fázích x možností xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §112 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§148

Xxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx zadavatel sestaví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §44. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nezávislými xx xxxxxx členové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx obchodním, pracovněprávním xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx. Zadavatel xx xx xxxxx členů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení o xxx, xx xxxxxx xx střetu xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx služby xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx slovníku jednotného xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx účasti v xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2 xxxx. x) x x), musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx požadovanou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x průběhu soutěže x návrh dojde xx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx v oddílu 71 xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx klasifikačního systému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenovaných členů xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxx hodnotila anonymní xxxxxx. Anonymita xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěna xx xx okamžiku, xxx xxxxxx dospěje xx stanovisku.

(5) Porota xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podepsanou xxxxxx xxxxx, v xxx xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže x xxxxx.

(6) Účastníci soutěže x návrh xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx vyzváni xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx otázky, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. X rozhovoru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zadavatel rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx porušila xxxxxx stanovený tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Nové hodnocení xxxxxx provede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x původní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§149

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx x výběru xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xx-xx xx soutěže x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který podal xxxxxxx xxxxx, zadavatel xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pořadí stanoveného xx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhů.

(3) Xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výběru xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podány,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xxxxx §251 odst. 2 xxxx 3, xxxxx xxxxx není xxxxx, xxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxx podle §251 xxxx. 1 xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze, xxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx pro odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§150

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o návrh

(1) Xxxxxxxxx xx 30 xxx od zrušení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(2) X případě soutěže x návrh xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxx poroty x xxxxx návrhů x xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxx xxxxxx architektů34).

XXXX XXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§151

Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázka

(1) Sektorovou xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx zakázka, kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx relevantní xxxxxxxx.

(2) Sektorovou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx relevantní xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §152, xxxx

x) nad xxxxx osobou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx vliv.

(3) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, kdy xxxxx osoba xxxxx xxxx nepřímo

a) xxxx xxxxxxxxx podíl na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) disponuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplývajících z xxxxxx xx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxx více než xxxxxxxx členů statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxx koncesí, xxxxx části čtvrté, xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, druhou, xxxxxxx xx třináctou, xxxxx není x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx. Xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx je koncesí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx osmé.

§152

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obsahem xx vyhrazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x §153 jedné xxxx xxxx xxxxxx x která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx vykonávat tuto xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx postupem, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx považují xxxxxxx

x) zadávací xxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. poskytování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy, těžebního xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxx xx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynovodu,

b) x xxxxxxx teplárenství

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. dodávka tepelné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x odvětví elektroenergetiky

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu36), xxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost xxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx množství xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 % celkového množství xxxx, která xx xxx takovými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) činnost xxxxxxxxxxx x poskytováním xx xxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravy (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"); xxxxxxxx síť xx považuje xx xxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx letišť xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, přístavišť xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podání, xxxxxxx, xxxxxxxx x dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx37) nebo xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx hmotnost xxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxx poštovních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxxx než poštovními xxxxxxxx rozumí služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx předcházejících podání, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx odeslání xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxx správy xxxxxxxx podatelny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Dodávkou xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx

1. se xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx, xxx xx činnost xxxxx xxxxxxxx 1, x

2. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nedosahuje xxxx xxx 20 % xxxxxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx zadavatel

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx činnosti, xxx xx činnost xxxxx xxxxxxxx 1, a

2. xxxx vlastní xxxxxxxx xxxx alespoň 70 % xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 roky xxxxxx xxxxxxxxxx roku.

§154

Xxxxxxxxxxx xxxxxx související x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, na xxxx xxxx přístup xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153, pokud tak Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx38).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpoklad splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 pro vynětí xxxxxxx relevantní činnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxx místní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxx Evropské xxxxxx. Xxx podání žádosti Xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx39).

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx existuje důvodný xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 1 xx xx xx xx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie38) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Xxxxxxx xxxxxxxx přidruženým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx40) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x

x) služby, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx přidružené xxxxx xx všech xxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx poskytovala x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx přidruženou xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx v předchozích 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx vztahu x zadavateli nebo xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx, jelikož přidružená xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxxxxxxxx zahájila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podobné xxxxxxx, služby nebo xxxxxxxx xxxxx více xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s nimiž xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxx xx dodávky, xxxxxxxxx obratu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx osobami.

§156

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se nepovažuje xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zadavatelem xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxxxxx stanoveno, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx trvat xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zadavatelům, xxxxx ji založili.

§157

Xxxxxxx Xxxxxxxx komisi

Zadavatel xx v případě xxxxxxx xxxxx §155 x 156 povinen Xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx sdělit

a) xxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x cenu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x

x) xxxxxxxxxxx, které Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §155 x 156.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH XXXXXXXXX ZAKÁZEK

§158

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx výjimky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zadávacím řízení xxxxx sektorovou veřejnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25.

(2) Xxxxx případů xxxxxxxxx v §29 xxxx zadavatel povinen xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sektorovou veřejnou xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádějícího xxxxxxxxxxxxxx zadávání a xxxxxxx zakázka xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x jiné osoby xxxx xxxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx povinen Xxxxxxxx komisi xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxx, xxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zemích xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nezahrnují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx geografických xxxxxxx Xxxxxxxx unie;

zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. x), §29 písm. x) xxx 1, §29 písm. x) xxx 2, §29 xxxx. p), s) xx xxxxxxxxx.

§159

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §153 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx o nákup xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §153 xxxx. 1 písm. x), x), c) xxxx x) x xxx x

1. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

2. dodávku xxxxxxx xxxxxx dodávek xx nákup podpůrných xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

§160

Výjimka xxx veřejného xxxxxxxxxx poskytujícího poštovní xxxxxx

Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 není xxxxxxx xxxxx v zadávacím xxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů elektronickou xxxxxx, xxxxxx správy xxxxx xxxx přenosu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, investiční služby, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) filatelistické služby, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické doručení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2.

§161

Zvláštní xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx sektorové veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§162

Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §63 odst. 1 xxx xxxxxx na xxxx předcházejícího zrušeného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xx dodávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx koupi, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx dobu xxxxx xxxxxxx dodávky za xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx běžné xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávána xxxxx pro účely xxxxxxx, pokusu, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx újmu xxxxxxxxxxx xxxxxxx při zadávání xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §64 xxxx. x) xx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxx xxxx použít jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx podmínek uvedených x §64 xxxx. x) také, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) x §66 písm. x) xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§163

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §111. Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx řízení účastníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx dohody s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx bude pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stejná, xxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx zadavatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast v xxxxx řízení nebo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě

a) xxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §165.

§164

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zadávacích řízení

(1) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxx xxxxxx xxxx jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odesláním

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx jím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx jím vyzývá x podání xxxxxxx x účast x xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxx zákon jinak xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx zadavatel zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §212 x xxxxx uvedených x příloze č. 6 k xxxxxx zákonu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx uveřejnění předběžného xxxxxxxx nebo oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx lhůty pro xxxxxx nabídek.

§165

Systém xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx sektorových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zavést systém xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zadavatel může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymezeny xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx systému kvalifikace.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212. X xxxxxxxx x xxxxxxxx systému kvalifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x pravidlům jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx xxxxxxxx podle §212.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

(4) Systém kvalifikace xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx stupně.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odeslat xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazeným v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxx systému xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx objektivní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelům xx xxxxxx xxxxxx; §36 xxxx. 8 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §83 x §85 odst. 2 xx použijí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platbou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vynaloženým xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktualizovat. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx podání. Xxxx xxxxx xxxx xxx xx 2 xxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx podání.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámeno xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§167

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou uvedena x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 x §8188 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) požadovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx opakovaně.

(2) Xxx xxxxxxxxxx podle §151 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx §73 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx zadávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázkách xxxx technické podmínky, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na dokumenty, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §97 písm. x) xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužije.

§168

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podíl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx x zařízeních telekomunikačních xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, s xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx dodavatele x Xxxxxxxx xxxx na xxxx těchto xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41), xxxxx než 50 % x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou xxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxx nabídek z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zadavatel xxxxxxxxxxx xx nabídku, kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx rovnocennou, jestliže xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx než 3 %.

(3) Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxx použít, xxxxx by x xxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odlišnými technickými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xx následek xxxxxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxx při provozu x údržbě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Do xxxxxx xxxxxxx původem xx států xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx dodávky xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxx směrnice 2004/17/XX.

§169

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 8 let, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektivními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dohody.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadávaných xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 odst. 3, §133 xxxx. 1 xx 3, §134 xx 136 xx xxxxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx zadává xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx zadávací xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §127, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnění takového xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prvky xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§172

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx zadavatele x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §217 odst. 2 xxxx. x), x), x), l), x) x n) xxxxxxxxx.

§173

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §222 xxxx. 5 xxxx. c) x §222 odst. 6 xxxx. c) xx pro změnu xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§174

Xxxxxxx

(1) Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě veřejných xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx druhou, xxxx sedmou xxxxx X x xxxx xxxxxxx až xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zadavatel

a) zadá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a), b) xxxx c) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx braní xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x platbou x

x) xx dodavatele xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx x braním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby.

(3) Za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx se považuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zadavatel

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x) xx c), xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v tomto xxxxx společně s xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xx xx za xx, xx xxxxx x přenesení xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vzniklých při xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x riziko xx xxxxxx poptávky, xxxxxx xx xxxxxx nabídky, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dodavatele zahrnuje xxxxxxxx vystavení xxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

§175

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncese

(1) Za xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx koncese xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xx dodávky, xxx s těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncese zadavatel xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx dodavateli, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platby nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stranou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stavebních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx platby účastníkům xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx §16, §18 xxxx. 3 x §19 xx 23 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX

§176

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Koncese xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x koncesním xxxxxx, nepoužije-li jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55. Jednací xxxxxx bez xxxxxxxxxx xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx pouze za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxx §129.

(3) Xxxxxxxxxx koncesí xx xxxxxx koncese, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxx části.

§177

Xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zadat xxxxxxx, xxx-xx o

a) koncesi xx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uděleno xx xxxxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předpisů Xxxxxxxx xxxx uvedený x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx koncese x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X udělení xxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou komisi,

b) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx dopravy založenou xx xxxxxx provozní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx42),

x) xxxxxxx xx xxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx43),

x) xxxxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxxxxx kódu XXX 92351100-7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradního xxxxx; xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxx xxxxxxxx v xxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxxxx, sítí xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) koncesi x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §191 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) a g).

(2) Xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) §29 písm. b), x) nebo x), xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxxx

x) §29 xxxx. x), x) xx x) xxxx r), xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx předpokládaná hodnota xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxxx §27 x 31 se xxxxxxxxx.

§179

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx koncese, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx uzavřít xxxxx xx dobu určitou.

(2) Xxxxx xxxx trvání xxxxxxx přesahuje 5 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, za kterou xxx xxxxxxxxxxxx návratnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelem x dosažení xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investice x xxxxxxxxx x xxxxxxx trvání smlouvy.

(3) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxx 5 let, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX

§180

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx koncesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxxxxx koncesní xxxxxx xxxxxxxxx výzvy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx nabídky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx vyžadovány x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx výzvou. Xxxxxxxxx xx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §111 a 112 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x účasti v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxx předběžných xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednat.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx §96 xx 100 obdobně. Xxxxxxxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx stanovit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx uvedena x části čtvrté; xxxxxxxxxx §76 a §8188 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x koncesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(7) X zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §105 obdobně.

(9) Xxxxxxxxx je oprávněn x xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncese nelze xxxxxx tak, xx xx xx umožnilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx diskriminačním xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uděleného xx xxxxxx xx xxxxxxxxx informaci.

§181

Xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx nabídek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vyžádány x xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kratší než 25 dnů xx xxxxxxxx koncesního xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podání předběžných xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek xxxxx xxx kratší než 22 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx prodloužena x 5 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxx neumožní xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §213.

§182

Technické xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanoví prostřednictvím

a) xxxxxxxxx vyjadřujících xxxxxxxxx xx výkon xxxx xxxxxx, popisu xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxx naplněny,

b) xxxxxx na normy xxxx technické xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx na xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podmínky xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cyklu, x to x xxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podstaty, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxx kvality, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přístupnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, bezpečnost nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx návod x xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx odůvodněno předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dodavatele xxxx xxxxxxx a tím xxxxxxxxx xxxx znevýhodnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dostatečně přesné xxxx xxxxxxxxxxxx. Každý xxxxxx odkaz zadavatel xxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx odkazu xx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nabídku z xxxxxx, xx nabízené xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183

Hodnocení xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §114 xx 118 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx postupovat podle §115 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §116, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx koncese. Pro xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §119 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx obdrží nabídku, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které zadavatel xxxxxxxxx x náležitou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx změnit pořadí xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx kritérií hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

x) nové oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena x oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek, xxxxx xxxx kritéria xxxxxxxxx stanovena xx xxxxx;

x těchto případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §181.

§184

Výběr dodavatele a xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxx dodavatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §122127 xxxxxxx.

(2) Zadavatel zruší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx vybraného dodavatele

a) xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx 20 % předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxx zahájením koncesního xxxxxx x

x) neuveřejnil xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

§185

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx 48 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X UZAVŘENÍ X XXXXX XXXXXXX

§186

Xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zadavatelem xxxxx §4 odst. 1 xxxx. d) xxxx x), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právnickou xxxxx převážně xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx polovinu xxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxx xxxxxxx ze smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X stanovisko xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, pokud se xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxx finančních xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x stanovisko podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx rovněž vybrané xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, odůvodnění xxxxx §179 odst. 3, xxxxxxxxxx rozbor xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx závazku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx schopnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí. Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxx x stanovisko k xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžádat její xxxxxxxx x stanovit x tomu xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx dopadů přijímaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a jejich xxxxx xx ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx námitek.

XXXX XXXXXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X OBLASTI OBRANY XXXX BEZPEČNOSTI

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§187

Xxxxxxx zakázka x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti je xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx součástí, náhradních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, dodávky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x písmenu a) xxxx x) pro xxxxxxx fáze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebními xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx materiál, stavební xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx, zadavatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx XX x použije xxxxx xxxxx, druhou, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx části stanoveno xxxxx. Při zadávání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxx části.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx použít otevřené xxxxxx x řízení x inovačním xxxxxxxxxxx, xxxxxx x návrh xxxxx xxxxx šesté xxxxx XX a xxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§188

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx zadavatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§189

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x jinou xxxxxx, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ta xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x ovládané xxxxxxxxx osobě nemá xxxxxxxxxx účast jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadavatelé x

x) xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx ovládajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxx ovládající veřejný xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rozhodující xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládané xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejných zadavatelů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatelé xxxx xxxxxxxx rozhodující xxxx xx strategické xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesleduje xxxxx zájmy, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy ovládajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §11 se xxxxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spolupráci

(1) Uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx nepovažuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx smlouva xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxx mezi veřejnými xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx veřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) se spolupráce xxxxx písmene x) xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx činností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx, nevykonávají xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §12 xx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX

§191

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxx použít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. x), x), x), g), i) x k) xx x).

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxxxxxxx

x) jsou zadávány x xxxxx programů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx44), xxx xxxxxxxx provádějí Česká xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxx vývoji xxxxxx xxxxxxx, a případně x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxx životního cyklu xxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx smluv x xxxxxx programech xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republika Evropské xxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx programu, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nákupech xxxxxxxxxxxx členských států,

b) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složek Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x jejich předmětem xxxx

1. dodávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálu,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dodávkami podle xxxx 1,

3. stavební xxxxx xx xxxxxx xxx výhradně xxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx služeb,

e) jsou xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx jejich xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxx své xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednací xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci opatření, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace5) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informací. Stanovená xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxxx dodávek

(1) Zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xx xxxxxx x předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zabezpečení dodávek. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v nabídce xxxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x průvozu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky45), nebo

b) xxxxxxx x veškerých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx, xxxxxxx závazek xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poddodavatelů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx během plnění xxxxxxx xxxxxxx, neměly xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx požadavků,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxx,

x) bude xxxx xxxxxxxxxx zadavatele x veškerých xxxxxxx xxx organizace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx náhradních xxxx, součástek, dílčích xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, licencí x xxxxxx x xxxxxxx.

§194

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, u které xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxx požadavků uvedených x §77 požadovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5). Splnění xxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§195

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx profesní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vojenského xxxx citlivého materiálu,

b) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx profesního xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolehlivým, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 5 písm. x) x x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §76 xx xxxxxxxxx.

§196

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx

(1) Xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x) až l). Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z těchto xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx objednatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zadavatel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné, xxxx xx objednatel xxxxxx.

§197

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty, xxxxxxxxxxx xxxxx §90. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pořadí

a) xxxxx technické xxxxx28) xxxxxxxxxxx evropské normy xxxxxxx evropskými normalizačními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx,

x) české technické xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxx,

x) mezinárodní normy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx technická xxxxxxxxx30),

x) xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x stavebních xxxxx x xxxxxxx výrobků,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx používání x xxxxxxx obrany.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo technické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx vyjádří xxxxxxx rovnocenného řešení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx normy nebo xxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x). Technické podmínky xxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x) x odkazu xx normy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§198

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx tehdy, pokud x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx dialogem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může zadat xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krizí xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxx xxxx vznik, x xxxxx xxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxx životy, xxxxxx lidí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx základních xxxxxxx xxx obyvatelstvo,

b) předmětem xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a vývoje, xx xxx xx xxxxxxxxxx §191 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dopravy ozbrojeným xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xx xxxxxx dodavatelů xxxxxxx xxx dlouhou vázanost xxxxxxxx, xxx mohla xxx zakázka xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx původní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy na xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx, xxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostmi určenými x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx životnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x technické xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx změnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §66 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §66 xxxx. x) a e). Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx případě zahájit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do 5 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxxxx; jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stavební práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx služby rovněž x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vznikla x xxxxxxxx nepředvídaných xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx původních stavebních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx původních xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxxx xx původní veřejné xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ačkoliv xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx nebo dodatečné xxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx zakázky, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 50 % ceny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §126 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení s xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx naplnění podmínek xxxxxxxxx x §60.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3 i x xxxxxxx, xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx řízení

V xxxxx xxxxxx si zadavatel xxxx x oznámení x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 5 xxxxxxx.

§201

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v užším xxxxxx, jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx zadavatel stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx 37 xxx od zahájení xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 40 xxx xx odeslání xxxxx x podání xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx zkrácena x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejní na xxxxxxx xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxx 22 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení, kterým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x které xxxx xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxx 52 dnů x nejvýše 12 xxxxxx xxxx dnem, xxx bylo odesláno xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první může xxx zkrácena x 7 dnů, jestliže xxxxxxxxx odesílá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §212 elektronicky.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 4 xxx při xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx stanovit

a) xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x uveřejněním tak, xxx činila xxxxxxx 15 xxx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k uveřejnění xxxxx §212 xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x podání nabídky.

Naléhavost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§202

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanoví x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek xx nejméně 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx.

§203

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xx §246 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx.

§204

Zvláštní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx dohody

Doba trvání xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 7 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx objektivní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uveřejněném xxxxxxxx podle §212.

§205

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zprávě zadavatele

Písemná xxxxxx zadavatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcové dohody x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §217 xxxx. 2 x odůvodnění

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx-xx x xxxxxxxxxx této doby,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §198 xxxx. 3, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 7 xxx, xxxx-xx xxxxxx dohoda xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PODDODAVATELÍCH

§206

(1) Xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx požadovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx obsahovala xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení, xx x průběhu xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx vybraný dodavatel

a) x všech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx hlavy, nebo

b) xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabídce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxx xx více poddodavatelům, x xxx xxx xxxxxx poddodavatele xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx objem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x minimální x maximální procentní xxxxxxxx, přičemž maximální xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx přiměřená s xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx a nesmí xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

§207

Xxxxxx při výběru xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx dodavatel, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xx ovládanou osobou xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx46), xxxx xxxxx, xxxxx je společně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou jinou xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx46); xxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxx úplný xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx změně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §6.

§208

Xxxxxxxx x poddodávce

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxx §25 pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxxxxx vybraný xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212. Xxxxxxxxxx §1623 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poddodávce. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jakákoliv xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx poddodavatele. Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanými xxxxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx zakázky a xxxx bezprostředně x xxxxxxxxx souviset x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost vybrat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zakázku.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XX SMLUV NA XXXXXXXX XXXXXXX

§209

X případě xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §222 xxxx. 4 xx 8 xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§210

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx různých xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx veřejné zakázky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx zadávat xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx zadávání xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnou zakázkou xxxx xxxxxxx pouze x xxxxx x xxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx zadávání xxxxxxxxxxxx xx x činnosti, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx veřejná xxxxxxx především xxxx, xxxxxxxxxxx zadavatel podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pouze x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxx z xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx z části xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou x x xxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veřejné xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pouze x xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx.

§211

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Komunikace xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v zadávacím xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx šesté xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x ústní xxxxxxxxxx, xx-xx obsah x xxxxxxxxxx xxxx zdokumentován, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komunikace.

(2) Xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx narušena xxxxxxxxx nabídek x xxxxxxx o xxxxx x úplnost xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x účast xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zadavatelem x xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) použití xxxxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx nepovažují xxxxxxxx používané k xxxxxx předmětu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádné xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojovým kódem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx vztahují xxxxxxxx poskytované xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx používání xx dálku,

b) použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorků nebo xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx elektronické xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx citlivé xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistit běžně xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o návrh x xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxx, xxxxxxx pro elektronické xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x účast.

(5) Xxxxx-xx o komunikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx47), musí xxx xxxxxx xxxxxx48) xxxxxxxx xxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx48), xxxxx jde x

x) xxxxx určenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx schránky xxxxxxxx.

§212

Xxxxxxxxxxxx formulářů

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx uveřejnění podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx dobrovolné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxxxxxxx xx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx Xxxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázku; xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jej provozovatel Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřijal x uveřejnění z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejnění xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx uveřejnit x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxx společně x xxxxxxxxxx k uveřejnění xx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, odešle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x potvrzením x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zadavatele xxxx xxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx do 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(8) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx údajů, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo uveřejněných xx profilu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podmínky xxxxxxx formulářů k xxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxx údajů ve xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx formulářů x

x) xxxxxx při xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§213

Xxxxxxxxxxxx nástroje

(1) Xxxxxxxxx xxxx použít elektronické xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tyto elektronické xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx prováděn xxxxxx xxxxxxx, předběžných xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx o zařazení xx systému kvalifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo návrhů x soutěži x xxxxx, zadavatel xxxxxxx, xxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) před xxxxxxxxxxx lhůtami nikdo xxxxx přístup x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx xxxx změnit xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) během xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx přístup ke xxxx xxxx x xxxxx předaných xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob podle xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informacím xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx datu,

f) xxxxxxxx x zpřístupněné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx se x xxxx seznamovat, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třetích xxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §213 xxxx. 2 xxxx. x) xx f) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx pokus x xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) byla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technická podpora x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, příjmu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o účast x návrhů x xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx shody,

g) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx shody,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterém xx xxx elektronický xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje, a

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx úkony při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx certifikátem xxxxx, xxxxx xxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx předpisu49).

§214

Profil zadavatele

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxx §212. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx veřejných zakázkách xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek jako xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx profil xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadavatele. Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxx informacím,

b) xxxxxxxxx xxxxx uveřejňovaných na xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx katalogem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx další údaje x xxxx související. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxxx komunikaci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalogu, xxxxx xx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §58 odst. 5, xx výzvě x podání xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalogu xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx katalogu při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) písemně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx znovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx upravený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx účastníkům xxxxxxx dohody, xx xxxxxxx zakázka xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx datum x xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody. Oznámení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, že xxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použity xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx data x času výběru xxxxx; k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavateli x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 3.

§216

Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, kterou tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a výstupy x ústní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zadávacího řízení, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx, včetně úplného xxxxx originálů xxxxxxx xxxxx dodavatelů, x xx xx xxxx 10 xxx xxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx50) xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx pořizovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx o návrh xx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxx.

§217

Xxxxxxx xxxxxx zadavatele

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zadávacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zadavatele, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cenu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku, pokud xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx vyloučení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcová xxxxxx, xxxx dodavatelů, xxxxx byli xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výběru,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxx zadavateli xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxx x uveřejněním xxxx řízení se xxxxxxxxx dialogem, byla-li xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx, bylo-li použito,

i) xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nabídky xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) soupis osob, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx zájmů, x následně přijatých xxxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx nadlimitní veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3, xxxxx xx neuvedl v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odkazovat na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx na vyžádání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zadavatel je xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§218

Ochrana xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxx důvěrné.

(2) Xxxxxxxxx neposkytne podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx,

x) důvěrnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx vybraného dodavatele xxxx x xxxxxxx xxxxxx zadavatele.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx uveřejnit informaci xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx její xxxxxxxxxx znamenalo xxxxxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž.

§219

Uveřejňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx změn x dodatků, x xx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadávaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému. To xxxxxxx pro

a) xxxxxxx xx veřejnou zakázku, xxxxx cena nepřesáhne 500&xxxx;000 Xx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) smlouvu xx xxxxxxxx zakázku, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §29 xxxx. x) až x) x xxxx. x) xxx 2, §30 xxxx. d) xxxx §191 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx

x) smlouvu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx na profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xx 15 xxx xx xxxxxx uzavření.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od splnění xxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx, jejíž doba xxxxxx přesahuje 1 xxx, xxxxxxxx veřejný xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx cenu xx xxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxx uhrazené xxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj.

§220

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx činnost podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti xx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx 300 000 000 Kč, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.

§221

Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fakturu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx zakázky x důvodu jejího xxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxxxx standardem elektronické xxxxxxx.

§222

Xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx trvání bez xxxxxxxxx nového zadávacího xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxxx vyhrazených xxxx xxxxxxx sjednaných xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx xx smlouvy na xxxxxxxx zakázku je xxxxxx změna smluvních xxxxxxxx, xxxxx by

a) xxxxxxxx účast jiných xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx v původním xxxxxxxxx řízení, pokud xx zadávací podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx x významnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx podstatnou xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxx je

a) nižší xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x

x) xxxxx xxx

1. 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. 15 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx více změn, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxx xxxx dodávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx závazku ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x změna x osobě dodavatele

a) xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx nebo interoperabilitu xx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacím xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, služeb xxxx xxxxxxx nepřekročí 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxx více xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx podstatnou xxxxx závazku ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx celkovou povahu xxxxxxx zakázky a

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50 % původní xxxxxxx závazku; xxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxx, xx rozhodný xxxxxx xxxxxxx všech xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nepovažuje xxxxxx xxxxx xxxx xxxx položek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představují xxxxxxxxxxx xxxx materiálu xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx materiálu xxxx xxxxx podle xxxxxx položek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx položkám xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx práce xxxxx xxxxxx položek soupisu xxxxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalitativně xxxxxx xxxx vyšší x

x) xxxxxxxxx vyhotoví x xxxxx jednotlivé xxxxxx přehled obsahující xxxx položky soupisu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písmene x) x stejné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx c).

(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 je xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od změny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212.

 (9) Pro xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxx cenového xxxxxxx se původní xxxxxxxx závazku rozumí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s ustanoveními x xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx taková xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, služeb nebo xxxxxxx, xxxxx nebyly x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxx dodavatelem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazku xxxxxxxxxx xx smlouvě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxx změna v xxxxx dodavatele xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnictví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dodavatele, jeho xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx závodu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§223

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxxxxxx nebo od xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §222.

(2) Xxxxxxxxx xxxx závazek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx zjistí, xx xxxxxxx neměla xxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx měl xxx vyloučen x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadáním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a měly xxxx xxxxx xxx xxxx xx výběr xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xx. 258 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxxx xx dodavatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx vědom, xxxx pokud nepravdivost xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx či v xxxx xxxxxxxxxxx okolnosti.

(4) Xxxxx zadavatele xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§224

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, jehož xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách xxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikaci xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému x veřejných xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uveřejní Ministerstvo xxx místní rozvoj xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

XXXXX I

VĚSTNÍK XXXXXXXXX XXXXXXX

§225

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informačního systému x veřejných zakázkách, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx úrovni.

XXXXX II

SEZNAM XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§226

Xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx

(1) Seznamem kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx část informačního xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §77.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přístupný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§227

Údaje evidované x xxxxxxx

Xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno,

f) xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx osob xxxxx §74 x xxxxxx xxxxxxxxx, funkce xx jiný xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

j) xxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) případně xxxx xxxxx §231 xxxx. 4.

§228

Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Předloží-li xxxxxxxxx zadavateli xxxxx xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §77 v xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx výpisu xx seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen přijmout xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů, pokud x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výpis xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx starší xxx 3 měsíce. Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx §231 xxxx. 4.

(3) Stejně xxxx výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx dodavatel xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§229

Vydání xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx20) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uznávanou elektronickou xxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx x výpis xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx místní rozvoj xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx.

§230

Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx v době 3 xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou být xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx20), který xxxxxxxx xxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxx odkaz musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxxxx xxxx může Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a

b) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxx xxxxxx jazyce, xxxxx §45 odst. 3 x 4 xxxxxxx.

§231

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března každého xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx prohlášení, xx nedošlo ke xxxxx zapsaných xxxxx, x

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxx způsobilost xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxxx zapsaný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxx-xx u xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx ke xxxxx xxxxx, žádost x zápis xxxxx x xxxxxx údajích.

(4) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x vyřazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §232.

§232

Xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

Ministerstvo pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dodavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx,

x) zjistí, xx dodavatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doklady xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) dodavatel xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §231 odst. 1 xxxx 3.

XXXX DVANÁCTÁ

SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH XXXXXXXXXX

§233

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx certifikáty, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§234

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x certifikátu. Xxxx uzavřením xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx prokázal kvalifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů.

§235

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx hodlá spravovat.

(2) X žádosti xx xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

d) xxxxxx xxx xxxxxx certifikátu,

e) xxxxxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzováno,

g) xxxxxxxx dokladů, které xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx vydání, xxxxx x xxxxxxxx certifikátu x

x) xxxxxxxxxxxx adresu, xx které xxxx xxxxxxx systému plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx o xxxx xxxxxxx rozhodnuto.

(5) Xxxxxxx, xxxxx budou vyžadovány xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dodavateli xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadovat xxxx xxxxxxx xxx po xxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice.

(6) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxx xxxxx §82 xxxx 83 xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx systém xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§236

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Změna systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §235 obdobně.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj zjistí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedostatky odstranil x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě, Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxx písemným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxx místní xxxxxx xxxx jiným xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxx.

§237

Povinnosti správce xxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dodavatelů, xxxxxx xxx certifikát vydán.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x této xxxxxxxx x k pravidlům xxxxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx.

§238

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx subjekt posuzování xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx

(1) Certifikát xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele,

e) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxx xxxxxx se xxxxxxxxxx vydává,

g) seznam xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 písm. d) x identifikační údaje xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace,

j) xxxxx xxxxxx certifikátu,

k) xxxxxxxx certifikátu.

(2) Xxxxxxxxxx xx vydává v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx.

(3) Nejdelší xxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

§240

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dodavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxx, které xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxx xx správnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx certifikát odejme xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vydavatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx podklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX PROTI XXXXXXXXXXX XXXXXXX ZADAVATELE

HLAVA X

XXXXXXX

§241

Xxxxxx námitek

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx dodavatel, xxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx §178 xxxx xx zvláštními xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(2) Námitky podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxx

x) všem xxxxxx xxxx opomenutím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláštnímu xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxx

x) postupu xxxxxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx veřejné zakázky xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zadávacích podmínek, xxxxx xxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxx podat xxxxx xxxxxxxx zadávacího řízení.

§242

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx doručeny xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx ukončenou.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx stěžovateli.

(3) Pokud xx v zadávacím xxxxxx stanovena xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účast, xxxx xxx námitky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavateli xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek, musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Námitky proti xxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§243

Xxxxxx se práva xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx námitky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx práva xxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynula.

§244

Xxxxxxxxxxx námitek

(1) V xxxxxxxxx musí být xxxxxxx, kdo xx xxxxxx, x xxx xx spatřováno xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §76, x xxxxxxxxx neuvádí, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud nejde x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §242 xxxx. 2 xx 5, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx stěžovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, proti volbě xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, proti postupu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx řízení, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx.

§245

Vyřízení xxxxxxx

(1) Zadavatel xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx kterém xx zadavatel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatelem v xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx, námitky xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx považuje x částečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Provede-li xxxxxxxxx xxxx opatření x nápravě, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxx i proti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx podané oprávněnou xxxxxx xxxxx §241,

b) xxxx xxxxxx opožděně, xxxx

x) nesplňují xxxxxxxxxxx xxxxx §244.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx odmítne, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle §251 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele x Xxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1, xx xxxxxxx odmítl.

§246

Xxxxx uzavření xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx s dodavatelem

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dobrovolného xxxxxxxx x záměru uzavřít xxxxxxx,

x) xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podány,

c) xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podán včas; xxxxxxxxx xxxx xxxx x v této xxxxx smlouvu xxxxxxx, xxxxx Xxxx návrh xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x takové rozhodnutí xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve lhůtě 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x přezkoumání úkonů xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx Úřad xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx může x x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nabylo právní xxxx.

§247

Námitky xx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx snížil xx xxxxxxxx fáze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx §242 xxxx. 1 x 2, §243, §244 xxxx. 1 x 2 x §245 xxxx. 1 až 5 xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX NAD XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§248

Xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x zvláštními postupy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §178, x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx zadavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxx §267,

x) kontroluje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soulad xxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zadání veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázku.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jejich spáchání.

Díl 2

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele

§249

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") nebo x xxxx xxxxxx.

Návrh

§250

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x jejichž důsledku xxxxxxx nebo xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx proti

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dobrovolnému xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xx uzavření xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §254, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx námitek.

§251

(1) Xxxxx musí xxxxx obecných náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, x čem xx spatřováno porušení xxxxxx, x jehož xxxxxxxx navrhovateli xxxxxxx xxxx xxxxx újma xx jeho xxxxxxx, xxxxxx xx provedení xxxxxx, a xxxx xx navrhovatel xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx připojit x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx provedení navrhl, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 1 xxxx 2 x x xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx námitek xxxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxx xxx, není-li stanoveno xxxxx, xxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx, x xxxx stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odmítnul.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 xxx xxx xxx odeslání námitek xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první x xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx; Úřad x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx skutečnostem xxxxxxxx x návrhu oproti xxxxxxxxxxxx obsaženým v xxxxxxxxx podaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad jen xxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X řízení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx účastníci řízení xxxxxxxxx xxxxxx, uvádět xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx-xx xx na ně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; x později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx návrhů, jimiž xx být zpochybněna xxxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxx, nových xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

§252

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx vyjádřením xxxxx Úřadu dokumentaci x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxx běžet xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, popřípadě kopie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, označení zadavatele x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zadavatele x xxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxx, xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x návrh, xx xxxxxxxxx xxxxxxx odeslat Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx podání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx účastníci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx svá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx datovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x listinné xxxxxx, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxx podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§253

Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zadavatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx pořídit, x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodlá předmětné xxxxxx pořídit.

§254

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx toto oznámení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx uveřejnil xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §212 odst. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx nebo předběžným xxxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zakázáno xxxxxxxxxxx xxxxx §263 xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx §135 xxxx. 3 xxxx §141 xxxx. 4, xxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxxx pro zadání xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx x xxx ovlivnil xxxx xxxx ovlivnit výběr xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx uzavřel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx způsobem xxxxx §212 xxxx. 2 x xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x podání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx navrhovatel Xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §137 xxxx oznámení x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx podle §142, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx postupuje x xxxxxxxxx řízení, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 rovněž xxxxxx xxx vyjádření x návrhu. Pokud xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §264 odst. 3 xxxx 4, xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) X řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

§255

Kauce

(1) Ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nejde-li x případ xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxx xx účet Xxxxx xxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za celou xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx prvních čtyř xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou, xxxxxxx xxxx xx výši 50&xxxx;000 Kč, xxxxxxx xx xxxx 10 000 000 Xx. X xxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx ve xxxx 200&xxxx;000 Xx.

(2) Ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx xx výši 1 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncese xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx ve xxxx 100&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákazu plnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve výši 200&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx zamítne xxxxx §265 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vzal xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx, xx xxxx x témže xxxxxxxx xxxxxx nepravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265 xxxx. x).

(4) X xxxxxxx, xx navrhovatel vzal xxxx návrh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx 35 % kauce, xxxxxxx xxxx 30&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx část xxxxx Xxxx xxxxx navrhovateli.

(5) Xxxxx, xxxxx připadla xxxxx, je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxx rozhodne jiným xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v odstavci 3, nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3, vrátí xxxxx xxxx její xxxx navrhovateli do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

§256

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx; je-li předmětem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx soutěže x xxxxx. X xxxxxx x přestupku xx účastníkem pouze xxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy.

§257

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx

x) návrh xxxxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx navrhovatel xxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxx §255 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx neobsahuje, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrozí xxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §255,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx před uzavřením xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx x doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx podle §254 odst. 3,

f) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uložení nápravného xxxxxxxx xxxxx §263 xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §268 xxxx 269,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nepředcházely řádně x včas xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx návrhy podle §254,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x nápravě,

j) xxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

k) xxxxx xxx podán xx uzavření xxxxxxx, x xxxxxxxx případu xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx smlouvy x Xxxx xxxxxx, xx závazek xx xxxxxxx byl xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §252 xxxx. 4, xxxxx je xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jenž x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§259

§259 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 309/2019 Sb.

§260

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxx xx části, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx. Xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení Úřadu xxxxx §252 odst. 1, §254 xxxx. 5 nebo §258 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§261

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx xxxxxx

(1) Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §248 x xxxxx získat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek. Xx xxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx neběží.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 7 xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §251 odst. 5 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§262

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxx

x) xx upravuje vedení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx lhůta k xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx opraveny xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxx xxxxx

§263

(1) Xxxx xxxx xxxxx návrhem, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx návrhu, x xxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx soutěž x xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, Xxxx xxxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadávacího řízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §252 xxxx. 1 xxxx §254 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx xx stanovených lhůtách, x xx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadávacího řízení xxxx přezkoumávaného xxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x zahájení řízení.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nedostatek xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toliko ve xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukládáno, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx nové xxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxx opožděné.

(6) Xxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 nerozhodl xx xxxxxx §245 xxxx. 5 o xxxxxxxxx, xxxxx xx předcházely, xxxxx nápravné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx zrušení xxxxx, xxxxx kterému xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat x návrhem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx veřejné zakázky xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx jej xxxxxxx.

(8) Ukládá-li Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zakáže xxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§264

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §254 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo rámcová xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxxx x §254 xxxx. 1. Platí, xx smlouva, xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky xx stává xxxxxxxxx x důvodu porušení xxxxxx xxxxxx pouze x případech, xxx Xxxx xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Neplatnost x xxxxxx důvodů xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxxx xxxxxxxxx je zakázáno xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smlouvy může xxx považován xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by přerušení xxxxxx xxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zadávacího řízení, xxxxxxx spojené xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnostmi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 prokáže xxxxxxx x xx, xx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(5) Xxxx rovněž xxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxx x smlouvu na xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx zákazu závažným xxxxxxxx ohrozily existenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§265

Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx, xxxx

x) návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je zadavatel xxxxxxx dodržovat xxxxx xxxxxx zákona.

§266

Xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti nahradit xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx zčásti upustit.

§267

Návrh xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnerství

(1) Xxxxxx-xx zadavatel xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx, oprávněn podat xxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx partnerů, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x řízení x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě podle §252 xxxx. 1 xxxx xxxxxx-xx Úřad, xx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §245 xxxx. 1 nerozhodl xx xxxxxx §245 xxxx. 5 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zadavatel x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §251, 252, §255 odst. 3 až 6, §257, 260, 261, 262, §263 xxxx. 5 x §265 xx x řízení x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 použijí xxxxxxx.

(7) V řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx

§268

Xxxxxxxxx zadavatele

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx, přičemž xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxx výběr xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x zadá xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx považuje xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu xx zákonem a xxxx xxxxxxxx zakázku, xxxxxx rámcovou xxxxxx xxxx xx xxxxxx x návrh považuje xx výběru xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxx v rozporu x §245 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 4, nebo

e) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §252 xxxx. 1, 3 xxxx 4, §254 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx §258 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, se xxxxx xxxxxx xx

x) 10 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, nelze-li xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e).

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, jde-li x xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxx postup pro xxxxxxxx koncesí, xx xxxxx xxxxxx xx

x) 5 % x xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxx xx 20 000 000 Xx, xxxxx-xx předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx zjistit, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§269

Přestupky při uveřejňování

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx s tímto xxxxxxx,

x) neodešle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) neodešle x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadavatele x xxxxxxx s §217 odst. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §219 xxxx. 1.

(3) Za přestupek xx xxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§270

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Má se xx to, xx xxx, xxxxx vykazuje xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx škodlivý.

(2) X xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje zavinění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx uložen xxxxx plnění smlouvy, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx, v jakém xxxxxxx xxxx xxx xx smlouvy plněno.

(4) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvajícími xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx doba xxxx 5 let.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná běžet xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx spáchání.

(9) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx na řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x každém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx o přestupcích, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(11) Na xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1, §15 xx 17, 19, 24 xx 27, §32, §35 xxxx. x), d) x x), §38 xxxx. e), §42, 43, 45, 48 xx 50, §51 xxxx. b), §53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, §80 xxxx. 2 x 3, §82, 87, §88 odst. 1 x 2, §89, §93 odst. 1 xxxx. x), x) a x), §94, §95 xxxx. 2 x §96 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxx.

Díl 4

Společná ustanovení x výkonu xxxxxx

§271

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zaměstnanci Xxxxx, xxxxx i xx, xxx xxxx xxxxxxxx plněním xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se dověděli xxx výkonu své xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podávají o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu51).

(2) Xxxxx-xx xx Xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx porušeno.

§272

Uveřejňování xxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§273

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx došlo xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x návrh, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se podle xxxxxx č. 139/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx podle §60 xxxx. 2 x §63 xxxx. 1 xxxxxxxx xx zadávací xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla uzavřena xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) budou xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákupní systém xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, nebo xxxxx zákona č. 139/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx cenového nárůstu xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx podle §222 xxxx. 5 xxxx. x) a xxxx. 6 písm. x) xx započítávají x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx koncesních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Předběžná xxxxxxxx xxxx pravidelná xxxxxxxxx oznámení sektorového xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za předběžná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §146 xxxx. 2 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx §212 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

§274

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo podle xxxxxx č. 139/2006 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jestliže xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxxx xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxx zákona č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o návrh xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uložený podle §120a xxxxxx x. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27a xxxxxx x. 139/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§275

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxx §157 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx systému o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách podle §146147a xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx provede xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§276

Přechodná ustanovení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxxxx x. 137/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x zápisu xx xxxxxxx, změně xxxxxx a o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Dodavatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §125 xxxxxx č. 137/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x vydání xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §229 tohoto xxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně příslušných xxxxxxx postupem xxxxx §230 xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx dodavateli vydán xx po xxxxxxxxx xxxxx zápisu xxxxx §231 tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zapsaný v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci včetně xxxxxxxxxxx dokladů postupem xxxxx §230 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §128 xxxxxx x. 137/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx.

§277

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxx §133 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx x x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx xxxxxx certifikovaných dodavatelů, xxxxx byl schválen xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se certifikáty x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vydaný x xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx zakázkách.

2. Zákon č. 139/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxx třináctá zákona č. 110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, souvisejících xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

4. Xxxx xxx první zákona č. 296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 30/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

6. Xxxxx č. 76/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx.

7. Xxxxx čtvrtá x xxxx xxxxxx č. 110/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx a vývoje), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

8. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Zákon č. 417/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx č. 179/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

11. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a sto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 423/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxx xxxxxxx osmá xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxx č. 258/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Část čtyřicátá xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxx dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pátá xxxxxx č. 303/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

21. Xxxxxxx opatření Xxxxxx č. 341/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 55/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

22. Xxxxx č. 40/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 137/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Vyhláška č. 217/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 238/2006 Sb., kterou xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 274/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 328/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Vyhláška č. 392/2010 Sb., x xxxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

28. Xxxxxxxx č. 9/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnější podmínky xxxxxxxx xx elektronických xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 162/2011 Sb., o xxxxxxx stanovení zvláštních xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 133/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 230/2012 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx práce x rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výměr.

32. Xxxxxxxx č. 231/2012 Sb., kterou se xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxx xxxxx.

33. Xxxxxxxx č. 232/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

34. Nařízení xxxxx č. 77/2008 Sb., o stanovení xxxxxxxxxx limitů pro xxxxx zákona o xxxxxxxxx zakázkách, x xxxxxxxx xxxxx pořizovaného Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách x xxxxxx na xxxxxx xxxx.

35. Xxxxxxxx xxxxx č. 78/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxx zákona.

36. Nařízení xxxxx č. 474/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 77/2008 Xx., o stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx pořizovaného Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx zakázkách x eurech xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 78/2008 Sb., kterým xx stanoví finanční xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Nařízení xxxxx č. 276/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 77/2008 Xx., x stanovení xxxxxxxxxx limitů xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, x x přepočtech xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx zakázkách x xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 474/2009 Xx.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 447/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 77/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx, x vymezení zboží xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Ministerstvem xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx limit, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx měnu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a nařízení xxxxx x. 78/2008 Xx., kterým xx xxxxxxx finanční limity xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 474/2009 Sb.

39. Nařízení xxxxx č. 386/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 77/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách, o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x eurech xx xxxxxx měnu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§279

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §211 xxxx. 3 nabývá xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx 2017 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx 2018.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuplatní

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) u zasílání xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §96.

(4) Xxxxxxxxxx §86 odst. 1 nabývá xxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx 2018.

(5) Ustanovení §221 xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. a) x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osmnáctého xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a) prvním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 134/2016 Sb.

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. x)

Xxxxxxxxx

Xxxxx

1.

xxxxx x xxxxxxxxxx střelné zbraně x xxxxxxxx loveckých x xxxxxxxxxxx zbraní:

1. xxxxx, karabiny, xxxxxxxxx, xxxxxxx, samopaly, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. plamenomety

2.

dělostřelecká xxxxxxx, zbraňové xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx:

1. xxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, protitankové x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx

3.

xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx 1. a 2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střeliva, xxxxx, xxxxxx, přípravků x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, zásobníků x xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

4.

xxxx, xxxxxxx, rakety, xxxxxx x neřízené xxxxxx, xxxxxxxxxxx, výmetné xxxxxx xxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) munice, miny, xxxxxxx, pyrotechnické prostředky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nástražná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rádiových xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxx

5.

xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, detonaci nebo xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4.

6.

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx včetně podsystémů, xxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxx součásti x xxxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx technika xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx,

2. xxxxxxx xxxxxx souřadnic xxxx, xxxxxxxxx, indikátory xxxxxx x xxxxxxxxx,

3. elektronická, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. zařízení xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx detekci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cílů, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, termovizní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a optické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx denní x noční,

5. xxxxxxx x xxxxxxxx zaměřovače x xxxxxxxxx,

7.

xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxx,

2. obrněné xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx vojenská xxxxxxx x xxxxxxxx nástavbou x speciální xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

8.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x toxiny xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, identifikaci x xxxxxxxxx,

9.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx pohonné xxxxx speciálně určené x vyrobené xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

10.

xxxx, jejich xxxxxxxxx vybavení x xxxx ovladatelná xxxxxxxx xxxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajištění obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

11.

xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx, vrtulníky x xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. letecké motory,

3. xxxxxxxx letadel nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx konstruované,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

5. pozemní xxxxxxxx k zařízením xxxxxxxx x bodu 1,

12.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxx speciálních xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pro xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxx dat, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, čtecí, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxx radiolokační xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxx,

6. xxxxxxx odpovídače x radiomajáky,

7. detekční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x elektromagnetické senzory xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, navigační, xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxx),

9. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13.

xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kinetickou xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobující destrukci xxxx minutí xxxx, xxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx xxxxxx schopné xxxxxxxxx xxxx minutí xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx detekci x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1.,

3. xxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx způsobující xxxxxx xxxx, zkušební x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. podsystémy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxx zbraně,

14.

fotografická, xxxxxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx zpracování xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spoje,

2. xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx a optoelektronická xxxxxxxxxxx zařízení,

15.

speciální xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vojenských situací:

1. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx hardwarové x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyhodnocovací x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

16.

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx x xxxxxxxxx materiál,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektricky x mechanicky xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. prostředky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx 3., 4., 8., 9., 12. x 13.,

5. xxxxxxxxx výstroj,

I. Součástky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oděvů x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostředkům xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x neviditelné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx českými xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- součástky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx XXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx:

- výstroj xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x příslušníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vrtulníků a xxxxxxxxxxx inženýrsko-letecké xxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxx příslušníky xxxxxxxxxx záchranných xxxxxx,- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

17.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kategoriích 1. xx 15., xxxxx tyto budou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx.

18.

xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, výrobě, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s §29 xxxx. n) xxxxxxx zadávat xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxx ochrana x xxxxxxxxx xxxxxx

75250000-3

2.

Xxxxxxx xxxxxxx

75251000-0

3.

Xxxxxx xxxxxx

75251100-1

4.

Xxxxxxxx xxxxxx

75251110-4

5.

Xxxxxx lesních xxxxxx

75251120-7

6.

Xxxxxxxxx xxxxxx

75252000-7

7.

Xxxxxxx obrana

75222000-8

8.

Služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

98113100-9

9.

Xxxxxxx služby

85143000-3

Kategorie x. 9 nezahrnuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx naplnění §29 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx xxxxx hlavního xxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx x vývoj x související xxxxxx

73000000-2

2.

Xxxxxx x experimentální xxxxx

73100000-3

3.

Xxxxxx

73110000-6

4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

73111000-3

5.

Xxxxxxx výzkum

73111000-0

6.

Experimentální xxxxx

73120000-9

7.

Xxxxx x realizace výzkumu x xxxxxx

73300000-5

8.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

73420000-2

9.

Xxxxx x xxxxxxxxx

73430000-5

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 134/2016 Sb.

Trestné činy xxx účely prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxxxx organizované xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) trestný xxx xxxxxxxxxxx x lidmi,

c) xxxx trestné činy xxxxx majetku

1. podvod,

2. xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,

2. xxxxxxxx výhody xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx soutěži,

4. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

5. poškození xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

e) xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) trestné xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx osoby,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

3. úplatkářství,

4. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 134/2016 Xx.

Xxxxxx služeb, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx podle xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx služby

75200000-8 75231200-6 75231240-8 79611000-0 79622000-0 79624000-4 79625000-1 xx 85000000-9 xx 85323000-9&xxxx;98133100-5&xxxx;98133000-4&xxxx;98200000-5&xxxx;98500000-8&xxxx;98513000-2 xx 98514000-9

2.

Xxxxxxxxxxxxxx sociálních x vzdělávacích xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kulturních služeb

85321000-5

85322000-2

75000000-6

75121000-0

75122000-7

75124000-1

od 79995000-5 xx 79995200-7

xx 80000000-4 xx 80660000-8

od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8

79951000-5

79952000-2

79952100-3

79953000-9

79954000-6

79955000-3

79953000-0

3.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

75300000-9

4.

Xxxxxxxxxxx dávek

75310000-2

75311000-9

75312000-6

75313000-3

75313100-4

75314000-0

75320000-5

75330000-8

75340000-1

5.

Jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx organizovanými na xxxxxxx xxxxxxxx

98000000-3

98120000-0

98132000-7

98133110-8

98130000-3

6.

Xxxxxx náboženských xxxxxxxxxx

98131000-0

7.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xx 55100000-1 do 55410000-7

xx 55521000-8 xx 55521200-0

55510000-8

55511000-5

55512000-2

55523100-3

55520000-1

55522000-5

55523000-2

55524000-9

8.

Xxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx §29 písm. x)

79100000-5 xx 79140000-7

75231100-5

9.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

75100000-7 xx 75120000-3

75123000-4

75125000-8 xx75131000-3

10.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

75200000-8 xx 75231000-4

11.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nevyloučené xxxxx §29 písm. x)

75231210-9 xx75231230-5

75240000-0 xx75252000-7

794300000-7

98113100-9

12.

Xxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx

79700000-1 xx 79721000-4

79722000-1

79723000-8

13.

Xxxxxxxxxxx služby

98900000-2

98910000-5

14.

Poštovní xxxxxx

64000000-6

64100000-7

64110000-0

64111000-7

64112000-4

64113000-1

64114000-8

64115000-5

64116000-2

64122000-7

15.

Xxxxx xxxxxx

50116510-9

71550000-8

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 134/2016 Sb.

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxx podle §152 xxxx. 2 písm. x)

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvedenými v xxxxxx 4 xxxxxxxx 2009/73/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/55/XX

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), x xxxxxxx znění

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výstavbu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/72/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx trh x xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2003/54/ES

2. §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), v xxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice 97/67/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx pravidlech xxx rozvoj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx

3. §22 zákona x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx

4. xxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující dobývání xxxxxxxxxx x souladu xx směrnicí 94/22/ES xx dne 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx uhlovodíků

4. §28 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), x platném znění

5. xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1370/2007 xx dne 23. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1191/69 a x. 1107/70 v xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx železnici, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nabídkového xxxxxx v xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx jejich xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx

5. §9 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Příloha č. 6 x xxxxxx č. 134/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxx výzev xxxxx §53 xxxx. 1, §58 odst. 3 a 5, §61 xxxx. 5 x 11, §68 xxxx. 4, §69 xxxx. 6, §72 xxxx. 4, §141 xxxx. 1

A. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 1 musí xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele,

2. xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx §115.

B. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x užším xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3, x jednacím xxxxxx s uveřejněním xxxxx §61 xxxx. 11, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

5. xxxxxx xxxxxx nabídek xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §115.

X. Xxxxx x podání xxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx díla) xxxxxx jeho předpokládaného xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx vyhradil podle §100, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx nových xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. případně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8. lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx,

9. způsob podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikace včetně xxxxxxxxxxxx dokladů,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek včetně xxxxxx vah xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx váhy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xx uveřejněné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

3. xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, x jakém xxxxxx xxxxx xxx podány,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi nimi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopen xxxx xxxx xxxx matematický xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxx x soutěžním xxxxxxx xxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele,

2. odkaz xx xxxxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx, popřípadě pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx stanovit.

F. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §141 xxxx. 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, v jakém xxxxxx mohou xxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx nabídek xxxxx §115.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 134/2016 Xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 3 xxxxxx x. 134/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx také xxxxxxx čin podílnictví x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Informace

Právní předpis x. 134/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x §279 xxxx. 2 až 5.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

147/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 134/2016 Xx., o xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

287/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

309/2019 Xx., nález ÚS xx xxx 30.10.2019 xx. xx. Xx. XX 7/19 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §259 xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.11.2019

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

543/2020 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x odpadech a xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

174/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

417/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením XX x částce x. 126/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/24/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx směrnice 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/25/EU xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poštovních služeb x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/23/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx koncesí. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/81/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx 2004/17/XX x 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1989 o koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (89/665/EHS).

Směrnice Xxxx 92/13/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravidel Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x telekomunikací.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/66/ES xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 89/665/XXX x 92/13/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/55/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx fakturaci xxx zadávání veřejných xxxxxxx.

2) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2195/2002 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx (XXX), x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/24/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU ze xxx 26. února 2014 x zadávání xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/23/EU xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/81/ES xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce, dodávky x xxxxxx zadavateli x oblasti xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx směrnic 2004/17/XX a 2004/18/XX.

5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Zákon č. 231/2001 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Například xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Například xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxx vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xx xxxxxxx obyvatelstva, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §136 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

26) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

27) Čl. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1221/2009 xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x dobrovolné účasti xxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx (XXXX) a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/XX a 2006/193/XX.

28) §4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Čl. 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 305/2011 ze xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/EHS.

30) §3 nařízení xxxxx x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx vybrané stavební xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

32) §157 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Čl. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

34) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §3 zákona x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xx. 34 x 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 o zadávání xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, energetiky, xxxxxxx x poštovních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/ES.

39) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/15/ES ze xxx 7. ledna 2005 x prováděcích xxxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/17/ES x koordinaci xxxxxxx xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

40) §22 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 ze xxx 9. října 2013, kterým se xxxxxxx celní xxxxx Xxxx.

42) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 ze xxx 24. září 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx (přepracované xxxxx).

43) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1370/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1191/69 a č. 1107/70.

44) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

45) Xxxxxxxxx zákon č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 310/2006 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46) §74 a xxxx. xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

47) §2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

48) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §16 zákona x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxxx zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/24/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx a x xxxxxxx směrnice 2004/18/XX.

Xxxxxxxx xxxxx x. 531 xx xxx 24. xxxxxxxx 2017 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx x samosprávy.

Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a nákupech xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx xx. 781/17, xxxxxxxxx vládou xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.