Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.12.2023.


Zákon o zadávání veřejných zakázek

134/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zadání veřejné zakázky §2

Druhy zadávacích řízení §3

Zadavatel §4

Dodavatel §5

Zásady zadávání veřejných zakázek §6

HLAVA II - SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Společné zadávání §7

Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států §8

Centrální zadavatel §9

Zákaz spolupráce nebo volby práva §10

Vertikální spolupráce §11

Horizontální spolupráce §12

Podíl činnosti §13

HLAVA III - DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1 - Druhy veřejných zakázek §14

Hlavní předmět veřejné zakázky §15

Díl 2 - Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky §16

Provozní jednotky §17

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části §18

Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy §19

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky §20

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby §21

Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce §22

Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech §23

Díl 3 - Režim veřejné zakázky §24

Nadlimitní veřejná zakázka §25

Podlimitní veřejná zakázka §26

Veřejná zakázka malého rozsahu §27

Vymezení některých dalších pojmů §28

HLAVA IV - VÝJIMKY

Obecné výjimky §29

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky §30

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu §31

HLAVA V - SMÍŠENÁ ZAKÁZKA §32

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

Předběžné tržní konzultace §33

Předběžné oznámení §34

Veřejné zakázky rozdělené na části §35

Zadávací podmínky §36

Podmínky účasti v zadávacím řízení §37

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin §37a

Vyhrazené veřejné zakázky §38

Průběh zadávacího řízení §39

Zadávací lhůta §40

Jistota §41

Komise a přizvaní odborníci §42

Smluvní zastoupení zadavatele §43

Střet zájmů §44

Předložení dokladů §45

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů §46

Účastník zadávacího řízení §47

Vyloučení účastníka zadávacího řízení §48

Zákaz zadání veřejné zakázky §48a

Opatření k nápravě §49

Oznámení o výběru §50

Ukončení zadávacího řízení §51

ČÁST TŘETÍ - PODLIMITNÍ REŽIM

Volba druhu zadávacího řízení §52

Zjednodušené podlimitní řízení §53

Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky §54

ČÁST ČTVRTÁ - NADLIMITNÍ REŽIM

HLAVA I - VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ §55

HLAVA II - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ §56

Lhůty v otevřeném řízení §57

HLAVA III - UŽŠÍ ŘÍZENÍ §58

Lhůty v užším řízení §59

HLAVA IV - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Podmínky použití §60

Postup v řízení §61

Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním §62

HLAVA V - JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Obecné podmínky použití §63

Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky §64

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby §65

Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce §66

Postup v řízení §67

HLAVA VI - ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM §68

Průběh soutěžního dialogu §69

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ

Podmínky použití §70

Fáze inovačního partnerství §71

Postup v řízení §72

HLAVA VIII - ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Kvalifikace pro nadlimitní režim

Oddíl 1 - Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim §73

Základní způsobilost §74

Prokázání základní způsobilosti §75

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení §76

Profesní způsobilost §77

Oddíl 2 - Ekonomická kvalifikace

Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání §78

Oddíl 3 - Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání §79

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení §80

Oddíl 4 - Společná ustanovení ke kvalifikaci

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí §81

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů §82

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob §83

Společné prokazování kvalifikace §84

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele §85

Doklady o kvalifikaci §86

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky §87

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení §88

Díl 2 - Technické podmínky pro nadlimitní režim §89

Normy nebo technické dokumenty §90 §91

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce §92

Podmínky přístupnosti §93

Štítky §94

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady §95

Díl 3 - Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim

Dostupnost zadávací dokumentace §96

Prohlídka místa plnění §97

Vysvětlení zadávací dokumentace §98

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace §99

Vyhrazené změny závazku §100

Rozdělení veřejné zakázky na části §101

Varianty §102

Podmínky sestavení a podání nabídek §103

Další podmínky pro uzavření smlouvy §104

Využití poddodavatele §105

Platby poddodavatelům §106

HLAVA IX - PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM

Nabídky §107

Otevírání nabídek §108

Otevírání nabídek v elektronické podobě §109

Otevírání nabídek v listinné podobě §110

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení §111

Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení §112

Mimořádně nízká nabídková cena §113

HLAVA X - HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU

Díl 1 - Ekonomická výhodnost nabídek §114

Pravidla pro hodnocení nabídek §115

Kritéria kvality §116

Náklady životního cyklu §117

Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu §118

Díl 2 - Postup při hodnocení nabídek §119

Podmínky použití elektronické aukce §120

Průběh elektronické aukce §121

HLAVA XI - VÝBĚR DODAVATELE

Výběr dodavatele §122

Oznámení o výběru dodavatele §123

HLAVA XII - UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU §124

Postup po vyloučení vybraného dodavatele §125

Oznámení o výsledku zadávacího řízení §126

HLAVA XIII - ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Důvody zrušení zadávacího řízení §127

Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení §128

ČÁST PÁTÁ - ZJEDNODUŠENÝ REŽIM §129

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §130

HLAVA II - RÁMCOVÁ DOHODA

Obecná ustanovení o rámcových dohodách §131

Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody §132

Výběr účastníků rámcové dohody §133

Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody §134

Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody §135

Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody §136

Oznámení o uzavření smlouvy §137

HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

Obecná ustanovení §138

Zavedení dynamického nákupního systému §139

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému §140

Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému §141

Oznámení o uzavření smlouvy §142

HLAVA IV - SOUTĚŽ O NÁVRH §143

Soutěžní podmínky soutěže o návrh §144

Otevřená soutěž o návrh §145

Užší soutěž o návrh §146

Snížení počtu návrhů §147

Porota §148

Oznámení o výběru návrhu §149

Oznámení o ukončení soutěže o návrh §150

ČÁST SEDMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Sektorová veřejná zakázka §151

Zvláštní nebo výhradní práva §152

Relevantní činnost §153

Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti §154

Zakázky zadávané přidruženým osobám §155

Zakázky zadávané společným podnikům §156

Sdělení Evropské komisi §157

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky §158

Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie §159

Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby §160

Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení §161

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §162

Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním §163

Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení §164

Systém kvalifikace §165

Vedení systému kvalifikace §166

Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách §167

Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí §168

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §169

Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení §170

Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení §171

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §172

Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy §173

ČÁST OSMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Koncese §174

Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese §175

HLAVA II - PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

Volba druhu zadávacího řízení §176

Zvláštní výjimky pro koncese §177

Koncese malého rozsahu §178

Doba trvání koncese §179

HLAVA III - KONCESNÍ ŘÍZENÍ

Postup v koncesním řízení §180

Lhůty §181

Technické podmínky §182

Hodnocení nabídek v koncesním řízení §183

Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení §184

Oznámení o výsledku koncesního řízení §185

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY

Stanovisko Ministerstva financí §186

ČÁST DEVÁTÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti §187

Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli §188

Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci §189

Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci §190

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti §191

Bezpečnost utajovaných informací §192

Zabezpečení dodávek §193

Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti §194

Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení §195

Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace §196

Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech §197

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění §198

Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním §199

Zvláštní ustanovení o užším řízení §200

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky §201

Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky §202

Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy §203

Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody §204

Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele §205

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH §206

Postup při výběru poddodavatele §207

Oznámení o poddodávce §208

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLUV NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU §209

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Souběh činností §210

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem §211

Uveřejňování formulářů §212

Elektronické nástroje §213

Profil zadavatele §214

Elektronické katalogy §215

Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení §216

Písemná zpráva zadavatele §217

Ochrana informací §218

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny §219

Citlivá činnost §220

Fakturace za plnění veřejné zakázky §221

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §222

Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku §223

ČÁST JEDENÁCTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Informační systém o veřejných zakázkách §224

HLAVA I - VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Provozování Věstníku veřejných zakázek §225

HLAVA II - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů §226

Údaje evidované v seznamu §227

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §228

Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §229

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů §230

Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů §231

Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů §232

ČÁST DVANÁCTÁ - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Systém certifikovaných dodavatelů §233

Prokazování certifikátem §234

Schválení systému §235

Změna a zrušení systému §236

Povinnosti správce systému §237

Vydavatel certifikátu §238

Certifikát §239

Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu §240

ČÁST TŘINÁCTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

HLAVA I - NÁMITKY

Podání námitek §241

Lhůty pro podání námitek §242

Vzdání se práva podat námitky §243

Náležitosti námitek §244

Vyřízení námitek §245

Zákaz uzavření smlouvy §246

Námitky po zavedení inovačního partnerství §247

HLAVA II - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy

Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy §248

Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Zahájení řízení §249

Návrh §250 §251 §252

Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení §253

Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy §254

Kauce §255

Účastníci řízení §256

Zastavení řízení §257

Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení §258 §259

Zvláštní ustanovení o ochraně informací §260

Zvláštní ustanovení o průběhu řízení §261

Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky §261a

Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu §262 §263 §264 §265

Náklady řízení §266

Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství §267

Díl 3 - Přestupky

Přestupky zadavatele §268

Přestupky při uveřejňování §269

Společná ustanovení k přestupkům §270

Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dozoru

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství §271

Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu §272

ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek §273

Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona §274

Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování §275

Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů §276

Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů §277

Zrušovací ustanovení §278

ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST §279

Příloha č. 1 - Seznam vojenského materiálu podle §28 písm. n)

Příloha č. 2 - Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s §29 písm. n) povinen zadávat podle zákona a seznam činností, které je zadavatel při naplnění §29 písm. r) povinen zadávat podle zákona

Příloha č. 3 - Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle §74 odst. 1 písm. a)

Příloha č. 4 - Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle §129

Příloha č. 5 - Seznam právních předpisů podle §152 odst. 2 písm. b)

Příloha č. 6 - Náležitosti výzev podle §53 odst. 1, §58 odst. 3 a 5, §61 odst. 5 a 11, §68 odst. 4, §69 odst. 6, §72 odst. 4, §141 odst. 1

č. 287/2018 Sb. - Čl. XI

Nález Ústavního soudu - č. 309/2019 Sb.; č. 484/2021 Sb.

INFORMACE

134

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016

o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zadání,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zakázkách,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úplatné smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky, služby xxxx xxxxxxxx práce. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, kterou xx zakládá xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xx 12, §155, 156, 189 a 190.

(2) Veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxxx zakázka xx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx podle §14 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, koncese xx xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 3 xxxx koncese na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §174 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadávacím xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě rámcové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx pořizována xx xxxxxxxxxxx zadavatele xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9.

§3

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) zjednodušené xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) otevřené xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) jednací xxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx,

x) řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zadavatelem xx

x) Xxxxx xxxxxxxxx; x případě Xxxxx xxxxxxxxx se organizační xxxxxx xxxxx2) považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx právnická xxxxx, pokud

1. xxxx xxxxxxxx nebo zřízena xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx nemají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahu, x

2. xxxx veřejný xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxx, může x xx xxxxxxxxxx rozhodující xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxx xx osoba, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo podlimitní xxxxxxx zakázky použije xxxx než 200 000 000 Xx, nebo xxxx xxx 50 % xxxxxxxxx prostředků, poskytnutých x

x) xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxx státu x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx plněna xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxx xxxxxxxx sektorových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §151, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §151 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx zadávací xxxxxx, x když x xxxx nebyl xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázce dodržovat xxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv x xxxx xxxxxx povinna, x xx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx stavebních xxxxx, xxxx xxxx těchto xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se považuje x xxxxxxx závodu; x xxxxxxx případě xx za xxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx musí dodržovat xxxxxx transparentnosti a xxxxxxxxxxxx.

(2) Ve vztahu x dodavatelům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxx omezovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx stát"), nebo

b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaručující xxxxxxx dodavatelům x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx vytváření zadávacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx nabídek x výběru dodavatele, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zakázky xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx postup xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx52).

XXXXX II

SPOLUPRÁCE XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zadavatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx postupovat xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřou xxxxx, xxxxx se budou xxxxxxxx společného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel xxxxx xxxx jménem x xx xxxx účet.

§8

Xxxxxxxx zadávání xx xxxxxx zadavatelů x xxxxxxx xxxxxxxxx států

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadavatelů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx zadavatelem xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx pro zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx právo Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx takového členského xxxxx. Rozhodné xxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepostupuje-li xx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx nebo zřídil xxxxxxxxx společně xx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přezkum xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba

a) xx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx činnost.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx 3 xxxxx zadavatel podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxx xxxx zadavatelé xxxxxxxx xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dodržení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx dohody uzavřené x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Okruh xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx, xxxx být vymezen x zadávací dokumentaci, x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxxx.

(4) Centrální xxxxxxxxx x zadavatel, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zadání xxxxxxx zakázky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx upraví xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx není dotčen §132 odst. 2. Xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce i xxx xxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, je xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx přezkum xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx práva

(1) Postup xxxxx §8 nebo 9 není xxxxx x xxxxxxx koncesí xxxxx §174. V xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx §187 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8. Volba xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sektorovou veřejnou xxxxxxx, ačkoliv se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxx.

(2) Prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zadavatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Vertikální xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadavatel x xxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xxx nebo společně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vnitřní organizační xxxxxxxx,

x) x takto xxxxxxxx osobě nemá xxxxxxxxxx účast jiná xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) více xxx 80 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejný xxxxxxxxx ovládá právnickou xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vnitřní organizační xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxx ovládání xxxx xxxxxxxx i xx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zadavatelé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx shodě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx,

x) ovládající veřejní xxxxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozhodnutí takto xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx veřejné zakázky xx nepovažují xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx

x) xxxxxxxx zadavatelem, xxxxx xx ovládá, xxxx

x) xxxxx právnickou xxxxxx ovládanou veřejným xxxxxxxxxxx podle písmene x).

(5) Xxx účely xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoba než xxxx, xxxxxxxxxxxxx korporace, xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x xxx mají xxxxx xxxxx stát, veřejnoprávní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

§12

Horizontální spolupráce

Za xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx uzavření smlouvy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) tato xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směřujících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx veřejní zadavatelé xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) každý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx než 20 % svých xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx činností xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx §12 písm. x) se bere x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Není-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x činností, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx činností xx xxxxxxxx v xxxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vznikla-li xxxx xxxxxxxx-xx právnická xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx došlo x reorganizaci jejích xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx plánů činnosti.

XXXXX XXX

XXXXX X XXXXXX VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxx zakázek

§14

(1) Xxxxxxxx zakázkou na xxxxxxx xx veřejná xxxxxxx, jejímž předmětem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx součástí veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx se xxxxxx zejména koupě, xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx veřejná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx zakázkou na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 45 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3) (xxxx xxx "hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projektových xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracemi podle xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotný celek, xxxxx je xxx x xxxx dostatečný x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické funkce. Xxx ohledu xx xxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx práce považuje xxxxxx zhotovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx požadavkům stanoveným xxxxxxxxxxx se považuje xxxxxx, x xxx xx zadavatel rozhodující xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx stavby.

§15

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x sobě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx druh xxxxxxx xxxxxxx odpovídající hlavnímu xxxxxxxx této veřejné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nejedná xx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předmětu veřejné xxxxxxx x vyšší xxxxxxxxxxxxxx hodnotou.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxxx hodnota

§16

Předpokládaná xxxxxxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx výjimky xxxxx §30 xxxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zadavatelem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty veřejné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx předpokládaná hodnota xxxx závazků xx xxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxx vyhrazena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §100. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx §100 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxx dokumentaci předpokládanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění.

(4) Xx předpokládané hodnoty xxxxxxx zakázky xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx jiných plateb, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx účastí x zadávacím řízení.

(5) Xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx x xxxxxxxx zadání xxxxxxx zakázky, pokud xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx průzkumem xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Provozní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx však x xxxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxxxx xxx zadávání veřejných xxxxxxx nebo některých xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx předpokládaná hodnota xxxxxxx zakázky stanovit xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx rozdělené xx xxxxx

(1) Xx-xx veřejná xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, stanoví xx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxx xxxxxxx zadávána

a) x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx řízeních, xxxx

x) zadavatelem samostatně xxxx ve spolupráci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Předpokládaná xxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávky xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx předcházejících 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx 12 měsíců, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx nebo cenách, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx následujících 12 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx x xxxxxxx xxxxxx, které je xxxxx než 12 xxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx, upraví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 podle §20 xxxx 21.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepovažují xxxxxxx xxxxxxx s takovým xxxxxxxxx, xxxxx jednotková xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx xx xxxxxx opakovaně xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx

x) určitou předpokládaná xxxx xxxxxx za xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vymezit předpokládaná xxxx xxxxxx za 48 xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx služby, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx smlouvy rovna 48 měsíců nebo xxxxxx,

x) xx 48 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 48 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, provizi x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, provize, xxxxx x jiné související xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx honoráře, xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

Zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx práce, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zahrne xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

Předpokládaná xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodná souhrnná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vývojových činností, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x celkovou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, které mohou xxx x xxxxx xxxxxxxxxx partnerství vyvinuty x xxxxxxxx; předpokládanou xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx součet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxx veřejné xxxxxxx

§24

Xxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxx xxxx předpokládané xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §129. Zadavatel xx xxxxxxx dodržet režim xxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx by xxx xxxxxxxx použít xxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx přesahuje xxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx4). Nadlimitní veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx části xxxx xx xxxxx, xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx zadat ji x xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx veřejná zakázka

(1) Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xx xxxxxxx zakázka, xxxxx předpokládaná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 x přesahuje xxxxxxx stanovené x §27.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zadává zadavatel x podlimitním xxxxxx xxxxx části třetí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu, xxxx x ní xxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx zadat xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxx zakázka malého xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 000 000 Kč.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §104,

x) zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx formulářů xxxxx §212 a xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx,

x) kvalifikací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku,

d) xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikaci dodavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zadavateli na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx údaji obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, právní forma, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronickým nástrojem xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx službou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx služby xxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. žádostí o xxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §166 xxxx. 5,

5. žádostí x xxxxx xxxx xxxxxx v soutěži x návrh, xxxx

6. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a uchovávání xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zakázkám,

k) xxxxxxxx xxxxxx všechny xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zahrnující xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x jeho podmínky, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx nebo stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, likvidaci x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení xxxx xxxxxxxxx dokládající, že xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kritériím xxxxxxxxx, a který xxxxxxxx sestavit aktuální xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení,

n) vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je speciálně xxxxx, zkonstruován nebo xxxxxxxxxxx xxx vojenské xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu,

o) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx jeví jako xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx začlenění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxx spojená x xxxxxxxx zakázkou,

q) environmentálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, životní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce x další environmentálně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zlepšeného xxxxxxxx, služby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x účast, předběžná xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx se x xx nepřihlíží.

XXXXX XX

XXXXXXX

§29

Xxxxxx výjimky

Zadavatel xxxx xxxxxxx zadat xxxxxxxx zakázku x xxxxxxxxx řízení,

a) xxxxx xx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx republiky x xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §36 odst. 8, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umožňovalo,

c) xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx6) a současně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxxx xxxxxxx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) xxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx práce xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu xxxxxxxxx xxxxxxxx; uzavření xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx zadávána xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

g) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x

1. xx xxxx xxxxxxx xxxxx organizací xxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xx x převážné xxxxx hrazena xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x zadavatel xx x xx dohodl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro zadávání xxxxxxx zakázky,

h) jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx s xx xxxxxxxxxxxxx věcných xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx9) spočívající x nabývání, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx společné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx distribuci, xxxx

2. xx xxxxx vysílacího xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx televizního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelům audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

k) xxx-xx x xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejným xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx dotčená xxx se s xxxxxxx pravděpodobností stane xxxxxxxxx řízení uvedeného x xxxx 1,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) x rámci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx listin, xxxx

4. xxx kterých xx základě jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x)&xxxx; xxx-xx x

1. investiční xxxxxx12) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů12),

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx právního předpisu13), xxxx

3. xxxxxxx prováděné xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými za xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dráze14),

p) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnutím v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx služby xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

r) xxx-xx x veřejnou zakázku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x vývoji, x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu, pokud

1. xxxx za provedení xxxxxxx a vývoje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx využívá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx unie x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx výlučně x xxxxxxxxx účelům, nebo

t) xxx-xx x veřejnou xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se pobytu xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx složky Xxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxx xxxxxx států, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§30

Výjimky pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázku

a) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx států x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx související x návštěvami xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňskou xxxxxxx Xxxxx republiky Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx službách,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo organizační xxxxxxx státu xxxxxxxx x hospodařící x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx pořízení, xxxxxx xxxx xxxxxx majetku Xxxxx republiky x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx předmětem xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sbírky xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxxxx památky17) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty18),

h) na xxxxx xxxx a xxxxxx informačních xxxxxx xx knihovních xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx chovu nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx složek Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx výroba, xxxxx xxxx oprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

k) xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx území Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx operací.

§31

Výjimka pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadat x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx zakázku xxxxxx xxxxxxx. Xxx jejím xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodržet xxxxxx xxxxx §6.

XXXXX V

SMÍŠENÁ XXXXXXX

§32

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakázka, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení, a x části xxxxxxxx, xx niž se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě smíšené xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx smíšenou zakázku xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx xxxxx x zadávacím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx části, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx objektivně xxxxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxx x xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. x), x), x) xxxx s), nebo

b) xxxx veřejné xxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx x zbývající xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZADÁVACÍCH XXXXXXXX

§33

Xxxxxxxxx xxxxx konzultace

Zadavatel xx xxxxxxxx xxxx tržní xxxxxxxxxx x odborníky xx xxxxxxxxxx x xxxxx připravit zadávací xxxxxxxx x informovat xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nenarušuje xxxxxxxxxxxx soutěž; ustanovení §211 xxxx. 1 xx použije obdobně.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

§35

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxx může xxxxxxxx veřejnou zakázku xx xxxx částí, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx zadavatel xxxxxx více částí xxxxxxx zakázky x xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx částí.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vytvářely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx označí x xxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx konzultaci xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konzultace.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxx zadávacího xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx být stanovena xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxxx.

(6) Je-li xx xxxxxx, xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přijal přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zadávacího řízení.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platby, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx udělení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx nebo platby xxxxxxxxx účastníkům xxxxxxx, xxxxx tomu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx může zadavatel xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně podmínek xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hospodářské xxxxxxx xxxx inovací.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, předběžných xxxxxxx xxxx nabídek.

(3) Zadavatel xxxxx xxxx podmínku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formu spolupráce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx zakázky společně. Xx-xx to xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připustit nebo xxxxxxxxx, aby vybraní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určitou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx má xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx podle xxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxx pouze osobou xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx právnickou, je-li xxxxxxxxx oprávněn poskytovat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx kterém má xxxxx.

(6) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení určitým xxxxxxxxxxx xxxxx §38.

(7) Xxxxx může nařízením xxxxxxxx

x) některé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx řízení a xxxxxx jejich xxxxxxxxx.

§37a

Podmínka účasti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zadávacím xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dodání

a) xxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxx x krátkého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012 x xxxxxxxx jakosti zemědělských xxxxxxxx a xxxxxxxx53), xxxx

x) potraviny produkované x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxx účastnit xxxxx xxxxxxxxx zaměstnávající xx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkového xxxxx xxxxx zaměstnanců.

(2) Xxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxx alespoň 50 % osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahájení zadávacího xxxxxx.

(3) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných osob. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xx xxxxxx povinen dodržet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx, xxxx je zadavatel x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxx x účastníků zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xx základě

a) posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx počtu předběžných xxxxxxx xxxx řešení, xxxxx je tímto xxxxxxx xxx zvolený xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zákaz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §48a.

(3) Xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx nebo snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řešení xxxx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) předmětem veřejné xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálních důsledků xxxxxxxxxxxxx z předmětu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabídek xxxx až po xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vždy.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx údajů, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx, dokladů, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx je xxxxxxxxx také xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Předložil-li xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx dokumentaci vyhradit xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xx ukončení zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx vzorky.

§40

Xxxxxxxx lhůta

(1) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou se xxxxxx xxxxx, po xxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx stanovena xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx zakázky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §246.

(3) Xxxxxxxxx odešle v xxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx

x) xxxxxxx k ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zadávací xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx x zadávací lhůtě, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx uhradí účelně xxxxxxxxxx náklady spojené x jejich účastí x xxxxxxxxx xxxxxx.

§41

Jistota

(1) Xxxxxxxx-xx zadavatel xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xx 2 % xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx použita xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx formou

a) xxxxxxx xxxxxxx částky na xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x nabídce xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx jistotu,

b) předložením xxxxxxxxx záruční listiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitele obsahující xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po celou xxxx trvání xxxxxxxx xxxxx.

(6) Zadavatel xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx koncem zadávací xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zakázce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Zadavatel xx právo na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem, pokud xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení po xxxxxxxxx podle §122 xxxx. 7 nebo §124 odst. 2.

§42

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx x provádění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny jiné xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx x xxx tím xxxx dotčena xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona považují xx xxxxx zadavatele.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x předpokládanou xxxxxxxx xxxxx než 300 000 000 Xx xxxxxxxxx zajistí, xxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx minimálně 5 xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxx provádění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zadávacím xxxxxxx nechat smluvně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx není dotčena xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx, vyloučit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zřizovatelem.

§44

Střet zájmů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx 43 xx xxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, přizvaných xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx zadavatele o xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx zájmů xxxxx, přijme k xxxx xxxxxxxxxx opatření x nápravě.

(2) Xx xxxxx zájmů se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

x) mají xxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

ohrožují jejich xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx řízením.

(3) Xxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx zájem xxxxxx xxxxxx výhodu xxxx snížit majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx předložení xxxxxxx x dodavatel xxxx z xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx, schopen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxx xxxxx zákon nebo xxxxxxxxx vyžaduje předložení xxxxxxx xxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx českého jazyka. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřeného xxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx xxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx19). Xxxxxx ve slovenském xxxxxx a doklad x vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx překladu. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx20) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vedeném x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx neomezený xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x vyhledání požadované xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx nezbytné.

§46

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dokladů, xxxxxx xxxx modelů

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, vzorky xxxx modely nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx však může xxx doplněna na xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prokázání splnění xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx nepovažují, xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oprava položkového xxxxxxxx, pokud není xxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídek.

§47

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx předběžný xxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxx §129 xxxx. 4,

b) xxxx xxxxxx o účast xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyloučenému účastníku xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §251 xxxx. 2 xxxx 3, pokud xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxx či zamítnutí xxxxxx.

(3) Vyloučeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx zohlednit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxx žádost x účast, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx účastníka zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx

x) xxxxxxxxx zadávací podmínky xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxx objasněny xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx skutečnosti x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx zadávací xxxxx.

(4) Zadavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabídka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxxxxx cenu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxx nabízené xxxxxxxxxxx xx xxxxx x nedodržování povinností xxxxxxxxxxxxx x předpisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolektivních xxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx střetu xxxxx x jiné xxxxxxxx x nápravě, kromě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx možné,

c) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, jiné xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxx a účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx dopustil x xxxxxxxxxx 3 letech xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dřívějšího xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx sankcím,

e) xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí zadavatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx neoprávněně xxxxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mu mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxx

x) xx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx dopustil x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx, xxxxx zpochybňuje xxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx21).

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx pro nezpůsobilost xxxx, pokud na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) x xxxxxxxxxxx xx zadávanou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx obdobnou akciové xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučí x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, pokud zjistí, xx xxxx naplněny xxxxxx vyloučení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx x).

(9) Xxxxxxxxx x vybraného xxxxxxxxxx xxxxx naplnění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx osoby xxxx vlastníky xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx údaje x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxx §46.

(10) Ustanovení xxxxxxxx 7 x 9 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná x akciovou společnost, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jmenovité hodnotě 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxx, obce xxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zakázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vztahuje xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v zadávacím xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x zadávacím řízení.

(3) Xxxxx xx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poddodavatele nahradit xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje zákaz xxxxxx xxxxxxx zakázky.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§49

Opatření k nápravě

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, že toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky; takové xxxxxxxx x nápravě xxxx může xxxxxxxx xxx ve lhůtě, xx které by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx x výběru

Všem xxxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vybraného dodavatele x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§51

Ukončení xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxx, zavedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx řízení ukončeno x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lhůta xxx podání námitek xxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podány,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 odst. 2 xxxx 3, pokud xxxxx není podán,

c) x xxxxxxx podání xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zamítnutí xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §263.

(3) Xxxxxxx xxxx rámcová xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxx zahájit zadávací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s obdobným xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zadána xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

PODLIMITNÍ REŽIM

§52

Volba xxxxx zadávacího xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx použít

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

b) druhy xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle části xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx

1. jednací xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx splnění xxxxxxxx podle §60,

2. x jednacího řízení xxx uveřejnění xxxx xxx splněna také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxx xx zjednodušeném xxxxxxxxxxx řízení,

3. ustanovení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx v §54.

§53

Xxxxxxxxxxxx podlimitní řízení

(1) Xxxxxxxxx zahajuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §214, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nabídky. Xxxxxxxxx xxxx výzvu xx xxxxx xxxxxxxxxx odeslat xxxxxxxx dodavatelům, v xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx stanovené x příloze č. 6 k tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nesmí x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po celou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 xx 100 obdobně; xx xxxxxxx xxx xxxx xxx uveřejnění vysvětlení xxxxxxxx dokumentace xxxxx §98 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx plnění podle §97.

(4) Xxxxxxxxx může xxxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nadlimitní režim. Xxxxxxxxx xxxx použít x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, než xxxx uvedena x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §81 xx 85, §87 x 88 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx x mohou je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx zadávacího xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria způsobilosti xxxxxxxxxx v xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nabídky. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111 nebo xxxxxxx počtu předběžných xxxxxxx xxxxx §112. Xxx technické xxxxxxxx xxxxxxx zakázky na xxxxxxxx xxxxx xx §92 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx si to xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradil, může xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení o xxxxxx xxxxxxxxxx uveřejnit xx xxxxxxx zadavatele. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dodavatele xx xxxxxxx §107 xx 110 a §114 xx 122 obdobně. Xxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x §116, pokud xxxx založena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o hodnocení xxxxxxx x pořídit xx x xx xxxxxx, kopie xxxx xxxx opisy.

(7) Pro xxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §124 xx 127 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podlimitního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§54

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) Xxxxx xxx xxxxxx nabídek xx xxxxxxxxxxxxx podlimitním xxxxxx xxxxxxxxx stanoví x délce xxxxxxx 11 pracovních dnů xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení zadavatel xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

x) 15 xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky xxxx xxxxxx, xxxx

x) 20 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůtu v xxxxx nejméně 15 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním,

b) xxxxxxxxx nabídky v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) nabídky x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx až x 5 xxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnil xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel uveřejní x podlimitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx dny před xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Dobu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXX ZADÁVACÍHO XXXXXX

§55

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx užší xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx xxxx xxxxxx x inovačním partnerství.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§56

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odesláním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxxx vyzývá neomezený xxxxx dodavatelů x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednat.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§57

Xxxxx x otevřeném xxxxxx

(1) Zadavatel xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx

x) x 5 xxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického nástroje,

b) x 5 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2; to neplatí x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x veřejných xxxxxxx xx dodávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služby zkrácena xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 35 xxx x xxxxxxx 12 měsíců xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

x) naléhavé xxxxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, znemožňují xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX ŘÍZENÍ

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxxx xxxxxx neomezený xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xxxx xxxxxx zahájit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §34 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx xxx xxxxxx k projevení xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxx povinnosti, xxx xxxxxxx splnění tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyloučí x účasti x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Nabídku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx vyzván x xxxxxx nabídky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nesmí x xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednat.

(5) Xxxxx xx užší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx zadavatel xxxxxxxx 35 dní xx odeslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení k xxxxxxxxxx.

§59

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xx odeslání xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxx, pokud xx užší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zadavatel stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 25 xxx xx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxxx

x) x 5 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického nástroje,

b) x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) může xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx odeslání xxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx nezahajoval xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejméně 35 xxx x nejvýše 12 xxxxxx přede xxxx, xxx bylo xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx naléhavé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkrácena xxx, xxx činila xxxxxxx 15 xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx okolností zadavatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

JEDNACÍ ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze uspokojit xxx úpravy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo inovativní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, složitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřené xxxxxx nebo xxxx xxxxxx bylo zrušeno xxxxx §127 odst. 1.

§61

Xxxxxx x řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednací xxxxxx s uveřejněním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uveřejnění způsobem xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx k podání xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) až e) xxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx xxx xxxxxx x projevení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §58 odst. 5 xx použije obdobně.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 může být xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výzvy x xxxxxx předběžné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předchozím zadávacím xxxxxx provedl posouzení xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 4 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označí, xxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx počtu účastníků xxxxxxxxxx řízení xxxxx §111, pokud si xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahájil xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x účasti v xxxxxxxxx xxxxxx účastníky, xxxxx neprokázali xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výzva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx nabídku může xxxxx xxxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabídku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxx jednání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předběžných nabídkách x xxxxx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §112, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předběžném xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nabídky. V xxxxxxx případě se xxx otevírání předběžných xxxxxxx postupuje podle §108 xx 110 xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §218 odst. 1 xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx může x průběhu xxxxxxx xxxxxx xxxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx podmínky, vyjma xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxx změně xxxx doplnění zadávacích xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informovat x xxxxxxxxxx xxx přiměřenou xxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx podmínky musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití jednacího xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

§62

Lhůty v xxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účast na xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx odeslání xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx.

(2) Zadavatel stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x účast se xxxxxxx §59 odst. 5 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se §59 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX XXX UVEŘEJNĚNÍ

§63

Obecné xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, užšímu xxxxxx xxxx zjednodušenému xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxx

x) xxxxxx podány xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx nabídky nesplňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx nesplnili xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x účast.

(2) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx její žádost.

(3) Xxxxxxxxx xxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx splněna pouze xxxxxxx dodavatelem, neboť

a) xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) x technických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx x xxxxxx ochrany výhradních xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x x) jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx postupu x xx zadavatel xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx naléhavé xxxxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx x ani xx nezpůsobil, x xxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo vývoje; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí zahrnovat xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx prováděnou xx xxxxxx dosažení hospodářské xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo vývojem,

b) xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx předchozí dodávky xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxx xxxxxx xxx provozu x údržbě; dodatečné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, pokud xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x dodávky xxxxxxxx na komoditních xxxxxxx23), xxxx

x) jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx vedeno xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou.

§65

Xxxxxxxx použití pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx jednací řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxx §143, podle jejíchž xxxxxxxx xx zadavatel x xxxxxx veřejnou xxxxxxx zadat xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v jednacím xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx vybrány.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zahrne i xxxxxxxxxxxxx výše xxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxxx xxxxxxx xx služby xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x nové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejné zakázce x odpovídající původní xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx předpokladu, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx dokumentaci původního xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212 xxxx §53 xxxx. 1, xxxx xxxxx §100 xxxx. 3 xxxxxxx možnost zadat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx x jednacím řízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx služby nebo xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky,

d) xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxx nové xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne x xxxx xxx 30 % xxxxxx předpokládanou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 30 % xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§67

Postup x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání s xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy. Zadavatel xxxx x průběhu xxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxxxx. Změněné zadávací xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§68

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §60.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx neomezený xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx o účast xx nejméně 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx o 5 xxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §111, pokud xx xxx vyhradil x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zadávacím řízení xxxxxxxxx, xxxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx vybráni xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevyloučené xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx dialogu. Xxxxx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.

§69

Xxxxxx soutěžního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx dialog x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx informaci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx počet xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx §112, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyhradil x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího řízení.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx rozhodne, xxx xxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx. Účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx k podání xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx může xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo úpravě xxxx nabídky, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxx změně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dodavatelem vést xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x upřesnění xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx parametrů nabídky xxxx xxxxxxxxxx podmínek x tyto změny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx by xxxxxx diskriminační xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx již xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nepřiměřená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx.

§71

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kroků x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxxx nebo stavebních xxxxx. Xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx dosažení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro poskytování xxxxx partnerům xx xxxxxxxx xxxxxx cílů. Xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerství x poskytované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx výzkumu x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx fáze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx stanovil x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx počet xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zadávací dokumentaci xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nezpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx informace, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatelů k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanoví xxxxx pro podání xxxxxxx x účast xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x inovačním xxxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxx xxx xxxxxxxxxxx x 5 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatel xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splňovat. Xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklá v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

(4) Zadavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zadávacími xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111, xxxxx xx xxx vyhradil x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení. Zadavatel xxxxxxx x účasti x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxx vybráni xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx k doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x podání předběžných xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx informaci. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx snižován xxxxx xxxxxxxxxxx nabídek, x xxxxx se xxxx jednat podle §112, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx doplnit zadávací xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx minimálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zadávacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx partnerství.

(7) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zadávací podmínky x xxxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x minimálních xxxxxxxxxxx podmínek. X xxxxxx změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxx x poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Změněné zadávací xxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx podle §70.

(8) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu x vývoje.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Rozsah požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nadlimitní xxxxx

§73

(1) X nadlimitním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §74.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §77 xxxx. 1 x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) ekonomické xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx

x) technické kvalifikace xxxxx §79.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kvalifikace, xxx která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3; xxx xxxx xxxxxx §48 xxxx. 5 xx 7.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo modely x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technické kvalifikace, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požaduje x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx splnění.

§74

Základní xxxxxxxxxxx

(1) Způsobilým xxxx dodavatel, xxxxx

x) xxx x xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx země sídla xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží,

b) xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splatný xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) má v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx svého xxxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx sídla xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx24), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx25), vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby x

x) xxxxx zastupující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatele.

(3) Xxxxxxx-xx xx zadávacího xxxxxx xxxxxxx závodu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pobočky xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx podmínku podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 2 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx splňovat také xxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xxxx se xxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx mají x xxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Prokázání základní způsobilosti

(1) Xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx základní způsobilosti xx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x),

x) písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx dani xx vztahu x §74 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán, ve xxxxxx k §74 xxxx. 1 písm. x).

(2) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účastníka zadávacího xxxxxx, x když xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) naléhavý xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx životního prostředí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§76

Obnovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že přijal xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek nebo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedoplatků,

b) xxxxx xxxxxxx újmy způsobená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pochybením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx vyšetřování, dozor, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxxxx, xxx přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx dospěje x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxx obnovena, xx xxxxxxxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxx xxxx předchozí xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx zruší.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění profesní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že je

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx zakázky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžadují,

b) xxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx členství xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx zabezpečuje, je-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborná způsobilost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx v zemi xxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Ekonomická xxxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx obrat xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dodavatelem s xxxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx později, xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výši xx xxxxxxx účetní období xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx minimální výše xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx dvojnásobek předpokládané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx uzavřena xxxxxxx dohoda s xxxxxxxxx soutěže, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnoty rámcové xxxxxx. X případě xxxxxxxxxx řízení, x xxxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojnásobek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx nepoužije x xxxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx části, xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxx. Xxxxxxxxx však může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx částí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zadáno xxxxxxx částí xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikaci v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služby xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx považovat xxxxxxxxxx kvalifikaci za xxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx dodavatel xx xxxxxxxxxxx zájmy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx.

(2) X prokázání xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx před xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řádném xxxxxxxxxx x dokončení nejvýznamnějších x xxxxxx prací; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxx xxxxxxxxxx služeb poskytnutých xx xxxxxxxx 3 xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx jejich poskytnutí x identifikace xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx delší xxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxx o zaměstnance xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx vztahu x dodavateli,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, službám xxxx xxxxxxxxx pracem, x xx xxx ve xxxxxx x fyzickým xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx poskytovat, xxx xx vztahu x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis technického xxxxxxxx, xxxxx opatření xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx popis xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxx xxxx uplatnit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) provedení kontroly xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem x zemi xxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, také xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a výzkumu, x xx xxx xx předpokladu, xx xxxxxx, které xxxx xxx poskytnuty, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) opatření x oblasti řízení x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx dodavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx,

x) xxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxx, provozních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x požadovanou technickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx doby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxx xxxx dokončena; xx xxxxxxx x xxxxxxx pravidelné xxxxxx, x nichž xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje xx rozhodný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x).

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) použít xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx s xxxxxx dodavateli, x xx x rozsahu, x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxx dodávky, xxxxxx xxxx stavební práce xxxxxxx.

(5) Rovnocenným dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nespočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx x možnost prokázání xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxx kvalifikace.

§80

Normy xxxxxxxxxxx xxxxxxx x normy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přístupnosti pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odkáže na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjekty.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x) požaduje splnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odkáže xx systém xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x auditu Xxxxxxxx xxxx (EMAS) xxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xx další xxxxx environmentálního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxx

§81

Xxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx byla xxxxxxxxxxx získána x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 každý xxxxxxxxx samostatně.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx prokázat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kritéria podle §77 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx. Dodavatel xx x xxxxxxx xxxxxxx povinen zadavateli xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx §77 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxx osobou x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxx určeného x plnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to alespoň x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritérium xxxxxxxxxxx vztahuje.

(3) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikace

Zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 2, xxxxxxxxxx kvalifikace xxxx xxxxxxxxx kvalifikace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení společně xxxx prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 a 83. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společně.

§85

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob jejich xxxxxxxxx x případné xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx poddodavatele xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 5. X takovém případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx zadavatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x zadávací xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx x kvalifikaci

(1) Xx xxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přednostně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x systému, xxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxx splnění kvalifikace (xxxxxx x-Xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak, xxxx dodavatel x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášením. Xxxxxxxxx může vždy xxxxxxxx požadované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčením xxx veřejné zakázky.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zadavatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dodavatel xxxx xxxxxxx předložit zadavateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx způsobilost xxxxx §77 odst. 1 xxxx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxx přede xxxx zahájení zadávacího xxxxxx.

§87

Xxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx evropským osvědčením xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx e-Certis.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx potvrzuje xxxxxxx podmínek účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§88

Změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx předložení xxxxxxx xxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxxxxxx x xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx oznámení xxxx xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx změněna xxxxxxx xxxxxxxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou nadále xxxxxxx,

x) nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a

c) nedošlo x ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dozví-li xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx režim

§89

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na vlastnosti xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) parametrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, popisu xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) odkazu xx xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx, xxxx

x) odkazu xx xxxxxx.

(2) Technické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Technické xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na konkrétní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx služeb nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx, xxx xxxxxxx faktory xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxx.

(4) V xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx služby xxxx xx xxxxxxxx práce xxxx zadavatel x xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, u xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a které xx vztahují k xxxxx službám xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; dodavatel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx uvést v xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx odkazu na

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, užitné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx x) xxxx zadavatel xxxxxx, xxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx srozumitelné. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení.

§90

Xxxxx xxxx technické xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odkazu na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx normy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx normalizaci, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/ES, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX a 2009/105/XX, a xxxxxx xx ruší xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1673/2006/XX,

x) mezinárodní xxxxx xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přizpůsobeným xxxxxx potřeb trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx technické dokumenty xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx30), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a provádění xxxxxx x stavebních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx na normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zadavatel xxxx odkaz xx xxxxx nebo technické xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx také xxxx xxxxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §89 odst. 1 xxxx. a). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx požadavků xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. a) a xxxxxx xx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§91

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím odkazu xx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 1 xxxx 2, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dodavatel prokáže, xx nabízené xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx dodavatel xx xxx nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §95.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx požadavků xx xxxxx nebo funkci, xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dokumenty uvedenými x §90 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §95.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx se xx xx, xx xxxxxxxxx podmínky jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx x služeb x xxxxxxx výměr x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahrazeny jinými xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

§93

Podmínky xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xx objektivní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx zadavatel příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx odkazem xx xxxxx xxxxxxx.

§94

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, že xxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx označení xxxxxxx xxxxxx výhradně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx předmětem veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x objektivně xxxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx přidělování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx relevantní zúčastněné xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, spotřebitelů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx o to xxxx zájem, x

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxx, xxx níž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nemůže vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zadavatel xxxx přijmout xxxxxxxx xxxx vhodný xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud dodavatel xxxxxxxxxxxx neměl možnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx důkaz, že xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce.

(4) Xxxxxxxxx může požadovat xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx štítek xxxxxxxxx x vlastnosti, které xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štítek, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxx protokoly, osvědčení x xxxxx doklady

Zadavatel xxxx jako xxxxxx x shodě x xxxxxxxxx xxxx kritérii xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat předložení xxxxxxxxxx protokolů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti x oblasti posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx31).

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

§96

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §212 x xxxxx uvedených x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx odeslání xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění.

(2) Xxxxx některou část xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxx x §211 xxxx. 3 písm. x), b) x x) nebo x xxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx xxx podmíněno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x případě xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxx informací.

(3) X oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu musí xxxxxxxxx xxxxx internetovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostupná. Xxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx dokumentace bude xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxx být x oznámení o xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxx požadovat xxxxx xx xxxx obvyklých xxxxxxx xx její xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxxx místa plnění

Umožní-li xxxxxxxxx prohlídku místa xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

b) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx vždy delší xxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx profilu zadavatele, x to

a) xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádostí x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabídek, xxxx

x) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 písm. x) xxxx §59 xxxx. 5, nejméně 4 pracovní dny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání žádostí x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2, odešle xx xxxx xxxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zadávací xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxx x vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx, zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odešle xxxx xxxxx včetně přesného xxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx žádost x xxxxxxxxxx doručena xxxx, x xx xxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx zadavatel na xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doručena xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx doručena xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx dnů, x kolik xxxxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxx x vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedl x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §99.

§99

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx zadávací podmínka, xxxxx xxxx změněna xxxx doplněna.

(2) Pokud xx povaha xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. X případě xxxxxx změny xxxx xxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx možných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxx xxxxx.

§100

Vyhrazené xxxxx závazku

(1) Xxxxxxxxx si může x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x změna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx dodávek, xxxxxx xxxx stavebních xxxxx, ceny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek.

(2) Zadavatel xx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhradit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezeny.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxx xxxx služby xxxx xxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxx §66,

x) xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx a

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§101

Xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx části, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast podle §58 odst. 5 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nabídku xx jednu, několik xxxx na xxxxxxx xxxxx veřejné zakázky.

(3) Xxxxx xx připuštěno xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx počet částí, xxxxx lze zadat xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx. X takovém xxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xxxx částí, xxxx zadavatel x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxx xx výzvě x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx částí, xxxxx xx xxxxxxxxx x případnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

§102

Xxxxxxxx

(1) Připouští-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxx připuštěny xxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx musí varianty xxxxxxxx, x jednoznačné xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxx variant xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx hodnotit xxx xxxxxxx x variantami, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx neobsahují.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx by x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx dodávky xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx nebo xx xx x xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx sestavení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx hodnoceny xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114,

x) xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx, dokumentů, xxxxxx xxxx modelů, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zadávacím xxxxxx,

x) stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x majetkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx jméno, xxxx jména a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovědní xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx práce xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jaké bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakázky; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx odpovědnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx uvést doporučený xxxxxx zpracování xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx veřejných xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx může xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závazný xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx dat. Xxxxx xxxx formáty xxxxxx xxxxx dostupné, xxxxxxx x nim zadavatel xxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx.

§104

Další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx x zadávací dokumentaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) předložení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx5), je-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupráce xxxxx §37 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Využití xxxxxxxxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x nabídce

a) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx plnit.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx nebo xxxxxxxx práce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dodávky xxxxxxxxxx umístění xxxx xxxxxx, xxxxx zadavatelé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zadavatelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx plněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vybraný dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx nejpozději do 10 xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Poddodavatelé, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx mohou x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 také

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

b) xxx poddodavatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx deníku xxxxx jiného právního xxxxxxxx32).

§106

Platby xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx může x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX IX

PRŮBĚH ŘÍZENÍ XX PODÁNÍ XXXXXXX XXX NADLIMITNÍ REŽIM

§107

Nabídky

(1) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zadavatelem stanoveného xxxxxxxxxxxxxx nástroje (xxxx xxx "nabídka x xxxxxxxxxxxx podobě") xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx v listinné xxxxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxx x zadávacím xxxxxx xxx jednu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx varianty xxxxx §102 xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx.

(4) Dodavatel, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx prostřednictvím jiný xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vyloučí xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Odstavce 1 a 3 xx 5 xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxx nabídek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Zadavatel xxxxx otevřít nabídku xxxx uplynutím lhůty xxx podání nabídek.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Otevřením xxxxxxx v elektronické xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx. Nabídky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kontroluje xxx otevírání nabídek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nabídka xxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejím otevřením xxxxxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s nabídkami, xxxxxxx se xxxx xxxxx účastnit účastníci xxxxxxxxxx řízení x xxxxx osoby, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obálek bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx být x zadávacím řízení xxxxxxxxx elektronická aukce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x §107 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx přítomným xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx o nabídkové xxxx xxxx nákladech, xxxxx xx zadavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx x samostatné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritérií kvality; x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaji x nákladech xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x nabídkami x xxxxxxxx podobě, tak x nabídky v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přítomným xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx otevíráním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X otevírání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§111

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx počet xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx alespoň 3 xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(3) Xxxx kritéria pro xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Snížení počtu xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx účastníků zadávacího xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx nebo způsobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. X případě, že xx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x zadavatel xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

§112

Snížení xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx řešení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx soutěžním xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví x zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx nabídek.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zadávací xxxxxx.

(3) Xx snížení xxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x musí xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyloučí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx.

§113

Mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx mimořádně xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit

a) xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx považovat za xxxxxxxxx nízkou xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 2 není xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx posoudil xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jako mimořádně xxxxxx xxxxxxxxxx cenu x v xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. a) xxxx x).

(4) Zadavatel xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §46, xxx xx doplňovat x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení potvrdil, xx

x) xxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx veřejné zakázky, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vztahujících xx xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxx podílet xx plnění veřejné xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx potvrdit skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx nízkou xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx aspektů výrobního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxx výjimečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) originality stavebních xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Zadavatel posoudí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx ceny xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xx mimořádně xxxxx xxxxxxxxx cena x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xxxxxxxxx cena xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx není xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx veřejná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie33); xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučen x xxxxxx důvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti Xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXX X NADLIMITNÍM XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, že xxxxxxx xxxxx hodnoceny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ekonomická xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabídkové ceny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx životního xxxxx a kvality. Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zadavatel xxxxx xxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny

a) x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx partnerství, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxx 71 xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx klasifikačního systému, xxxx

2. v xxxxxxxxx 1 xxxx 5 xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx musí x zadávací dokumentaci xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx nabídek, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx hodnocení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxx kritérii.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x sestupném xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jim přisuzuje.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který

a) je xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, cena xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) není xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x daní z xxxxxxx hodnoty.

§116

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnosti xxxxxxx xxxxx kvality xx zadavatel povinen xxxxxxxx kritéria, xxxxx xxxxxxxxx kvalitativní, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxx

x) xxxxxxxxx úroveň,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uživatelská xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, environmentální xxxx xxxxxxxx aspekty,

e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které se xxxx xxxxx podílet xx plnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xx významný xxxxx kvalita xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) podmínky x lhůta xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx vymezena tak, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalitu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xx xx to, xx kritéria xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx.

§117

Náklady xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mohou xxxxxxxxx

x) xxxxxxx zadavatele xxxx xxxxxx uživatelů v xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxx veřejné zakázky, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. náklady xx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxxxx plnění xxxxxxx zakázky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxx vyčíslit xxxxxx peněžní xxxxxxx; xxxxx jimi být xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx klimatu.

§118

Metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx hodnocení nabídek xxxx zahrnuty náklady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout, a xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx životního cyklu xxxxx xxxxxx údajů.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ověřitelných x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx používání.

Xxx 2

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx

§119

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o hodnocení xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx přizvaných xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx zohledněny xxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxx nabídek x

x) xxxxx hodnocení, xx xxxxxxx xxxxx zřejmé

1. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nabídek x xxxxxxxxxxxx kritériích xxxxxxxxx,

3. popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x zahájení zadávacího xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o účast xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení tak, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §114 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronickou xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx.

(4) Xxx využití xxxxxxxxxxxx aukce xxxx xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídek xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxx podle §121 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx aukce xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxx aukčních hodnot, xx-xx to vzhledem x xxxxxx povaze xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§121

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce

(1) Xxxx zahájením elektronické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám,

b) xxxxxxxxx xxxxx účastníků zadávacího xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx jsou xxxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxx naplnění důvodů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxx nabídek.

(2) Xx xxxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx elektronicky.

(3) Výzva xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace nezbytné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nástrojům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dokumentaci.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení nejnižší xxxxxxxxx xxxx, musí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahovat xxx

x) xxxxxxxx hodnocení nabídky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx aukčních xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Elektronická xxxxx xx může xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. O xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx podrobnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx elektronické aukce xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxx aukčních xxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) x x) obdobně.

(7) Po xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx zadavatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx neobdrží xx předem xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nabídek, xxxx

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXX DODAVATELE

§122

Výběr xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat k xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýhodnější xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx vybranému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx k xxxxxxxxx, x

x) dokladů xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx vyhradil xxxxx §104.

(4) U xxxxxxxxx dodavatele, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí údaje x jeho skutečném xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup z xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxx platných xxxxx a xxxxx, xxxxx byly vymazány xxx náhrady xxxx x xxxxxxxxxx novými xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx účely xxxxxx dozoru podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX umožní takový xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Úřadu pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx rovněž x xxxxxxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 5 xx xxxxxxxxx podle §46 odst. 1 xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx zpřístupněnému v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx odeslání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx údaje, doklady xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 5, nebo

c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadávacím xxxxxxxxx.

§123

Xxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odešle xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. X výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx proběhlo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

1. xxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokazoval xxxxxxxxxxx, x

2. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikace xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx si je xxxxxxxxx vyhradil podle §104 xxxx. x),

4. xxxxxxxx zkoušek vzorků, xxxxx si xx xxxxxxxxx vyhradil xxxxx §104 xxxx. x).

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

§124

(1) Xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §246 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povinni bez xxxxxxxxxx odkladu uzavřít xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesplnil povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx zadavatel xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučit.

(3) Xxxxxxxxx vyloučí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5, že xxx ve xxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §69 xxxx. 8.

§125

Postup xx vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyzvat k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx, které vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnění původního xxxxxx nabídek. Účastník xxxxxxxxxx xxxxxx vyzvaný x uzavření smlouvy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §122 xxxx. 3 až 7, §123 x 124 se použijí xxxxxxx; xxxxxxxx oznámení x výběru xxxxxxxxxx xxxxxx být zpráva x hodnocení xxxxxxx, xxxxx neproběhlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

Xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx systému.

XXXXX XIII

ZRUŠENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§127

Xxxxxx xxxxxxx zadávacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zruší xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účast, předběžných xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx účastník xxxxxxxxxx řízení.

(2) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x podání xxxxxxx v užším xxxxxx, xxxxxxxxx nabídky x xxxxxxxx xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxxxx v řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, xxxx nabídku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x zadávacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx vyloučení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx x xxxxxx péčí xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx,

x) x průběhu zadávacího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx, xxx které xxxxx po zadavateli xxxxxxxxx, aby v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx tyto xxxxxx zadavatel způsobil xx nikoliv,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx uhrazena,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřijatelnou,

g) xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxx jediný účastník xxxxxxxxxx řízení; xxxxx xxxxx zrušení může xxxxxxxxx použít xxxxx xx xxxx odeslání xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx důvod zrušení xxxxxxxxxx řízení.

§128

Sdělení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxx zadávacího xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212.

(3) Povinnost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na jednací xxxxxx bez xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže (xxxx xxx "Úřad"), xxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx běžet xxx xxx, kdy xx zadavatel dozví x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

XXXX PÁTÁ

ZJEDNODUŠENÝ XXXXX

§129

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxx zadavatel veřejné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §174, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu. To xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné zakázky xxxx x služby x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx až třináctou.

(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §212, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx vyjadřují svůj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxx xx použijí ustanovení §96 xx 99 xxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx režim.

(6) Xxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 x 81 xx 88 se xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xx specifika xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může x účastníky zadávacího xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí nadále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, návaznosti, dostupnosti x xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přínosu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům zadávacího xxxxxx výběr xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(10) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx, nebo 48 xxx x xxxxxxx koncesí,

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx konce xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnně.

XXXX ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§130

Xxx xxxxxxx xxxxx této části xx §39 xxxx. 1, §42 xx 44 a §48a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

RÁMCOVÁ XXXXXX

§131

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx dohodou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx ujednávají xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné zakázky, xxxxx jsou závazné xx dobu trvání xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Trvání xxxxxx x rámcové xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxx xxx 4 xxxx.

(4) Xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx zadávanou na xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl vyzván x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, nesmí zadavatel xxxxxxx podstatnou změnu xxxxxxxx xxxxxxx dohody xx dobu xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; §222 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zadavatel xxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx postup x xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nadlimitní xxxxx, není-li xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxx.

(2) X zadávací xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zadavatelů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx rozšířen xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvést, xxx bude rámcová xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx rámcové dohody xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(4) Zadání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx xx možné xxxxx,

x) xxxx-xx všechny xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx dohody xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rámcové dohody xxxx veřejná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx odstavce 3 xxxx. x) je xxxxx xxxxx, je-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rámcové dohody x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x na xx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody, x xxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxx uvedl, xx xxxx xxxxx zadány xxxxxxxx bez obnovení xxxxxxx mezi účastníky xxxxxxx xxxxxx.

(6) Zadavatel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx 30 xxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212.

§133

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxx dodavatele x tím, že xxxxxxxxx uzavře xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů, xxxxx uvedl v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x těmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx požadavky xxxxxxx, xxxx zadávací xxxxxx xxxxxx.

(3) Uvedl-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jedním xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xx §125 ve xxxxxx ke všem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§134

Xxxxxx xxx obnovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx soutěže mezi xxxxxxxxx rámcové dohody xxxxxxxxx zadavatel podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx.

§135

Postup x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soutěže mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zadavatel xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody x podání xxxxxxx xx základě podmínek xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné,

b) stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

c) xxx xxxxxx a otevírání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §107110 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nabídku,

e) xxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx pohlíží, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x zadávacím řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) účastníci xxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxx nabídku.

(3) Xxxxxxxxx xxxx uzavřít smlouvu x xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohody

(1) Xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx dodavatelům xxxxx xxx xxxxxx předložení, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx může rovněž x xxxxxxxxx rámcové xxxxxx kdykoli x xxxx trvání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Dodavatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx x podání xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x zadavatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx obnovení xxx xxxxxxxxxxxx podle §76 xxxxxxx, zadavatel xxx xx xxxxxx okamžiku xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyzývá.

§137

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx

x) uzavření xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnně.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX NÁKUPNÍ XXXXXX

§138

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systém, kterým xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx elektronický, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prací. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx x používáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx dodavatelů xxxxxxxxxx xxxxxx.

§139

Zavedení dynamického nákupního xxxxxxx

(1) V xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatel xxxxx xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx nesmí být xxxxxx než 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxx xxxxxxx systém.

(3) Zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx náležitosti xxx xxxx xxxxxx x xxxx

x) xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx zadávány x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §138 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxx nákupního systému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx komunikaci.

(5) Xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx posoudí xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx obdržel ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx zadávacími xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyloučí x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém xx považuje za xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx vyloučení xx zadávacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx námitek uplyne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxx 3, pokud xxxxx xxxx podán, xxxx

x) x případě podání xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či zamítnutí xxxxxx.

(8) Zadavatel xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupního xxxxxxx odešle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§140

Zařazení do zavedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x účast. Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xx 10 pracovních dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit na 15 xxxxxxxxxx dnů.

(2) Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx dynamického nákupního xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx během xxxx trvání dynamického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dodavatelích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxx veřejné xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx osvědčení pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti zadavatele. Xxxxxxxx xxx předkládání xxxxxxx xxxxx §45 x xxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx §8188 xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nabídky. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx, xxxx prokáže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nabídky xxxxxx.

§141

Xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx dynamický xxxxxxx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx zařazeni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výzva x xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx zákonu. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx xx odeslání xxxxx x xxxxxx nabídek. Xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému nebo xx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dodavatelům xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx veřejnou zakázku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému dodavateli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dodavatele.

§142

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xx 30 xxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zadavatel xxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxx.

XXXXX IV

SOUTĚŽ O XXXXX

§143

(1) Xxxxxxx o xxxxx xx rozumí xxxxxx zadavatele směřující x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, technických a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §107 obdobně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx soutěž x návrh, pokud xx x xxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §65; xxxxx úmysl xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x návrh.

(3) Xxxxxx o návrh xxxxxxxxx xxxxxxx také, xxxxx

x) je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cen, xxxxx xxxx jiných xxxxxx spojených x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §29, 30, 158, 177 xx 178 x 191.

§144

Xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxx

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx soutěže x návrh.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx §96 xxxx. 2 až 4 x §99 obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx uveřejní xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhů.

(3) Soutěžní xxxxxxxx soutěže o xxxxx xx služby xxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů a xxxxxx příloh pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výši xxx, odměn xxxx xxxxxx plateb, pokud xxxx poskytovány,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh takové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, xx-xx být zadána xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ceny, xxxxxx xxxx jiné xxxxxx zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx použije §211 xxxxxxx.

§145

Otevřená soutěž o xxxxx

(1) Zadavatel zahajuje xxxxxxxxx soutěž x xxxxx xxxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxxx vyzývá xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x podání návrhů.

(2) Xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 35 xxx a x xxxxxxx x návrh xx xxxxxx xxxxxxx x oddílu 71 xxxxxxxx slovníku jednotného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§146

Xxxx soutěž x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodavatelů x podání žádosti x účast. Ustanovení §58 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 20 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže x xxxxx. Lhůta pro xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx x x xxxxxxx o xxxxx na xxxxxx xxxxxxx x oddílu 71 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxx o návrh xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 3 takové xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx stanoviska poroty xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx x xxxxx xxxxx §111 odst. 1 xx 4 xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3, nesmí xxx xxxxx účastníků soutěže x xxxxx, kteří xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx soutěže podle xxxxxxxx 3. Zadavatel xxxxxxx z účasti x soutěži x xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x účast xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxx vybráni xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o návrh xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§147

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěže x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx proběhne xx xxxx fázích x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhů x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §112 se použije xxxxxxx.

§148

Xxxxxx

(1) Pro hodnocení xxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Členové xxxxxx xxxxx být xx xxxxxx zájmů podle §44. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nezávislými xx rozumí členové xxxxxx, kteří xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vyžádat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx nejsou xx xxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx x návrh xx služby xxxxxxx x oddílu 71 xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účasti x xxxxxxx o návrh xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatelů podle §77 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx nejméně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx požadovanou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxxx soutěže x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx na xxxxxx xxxxxxx v oddílu 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jména xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx anonymní xxxxxx. Anonymita xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovisku.

(5) Porota xxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx soutěže x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx soutěže x xxxxx mohou xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odpovědi na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Zadavatel xx při výběru xxxxxx xxxxx stanoviskem xxxxxx. Zadavatel xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovený tímto xxxxxxx xxxx soutěžními xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Nové hodnocení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx připojí zadavatel x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ho xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x návrh; x takovém xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhý xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

§149

Oznámení x xxxxxx xxxxxx

(1) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxx x návrh.

(2) Xx-xx ze xxxxxxx x xxxxx vyloučen xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx návrhů.

(3) Xxxxxx x návrh se xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxxx soutěže x xxxxx uplyne xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 odst. 2 xxxx 3, pokud xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxx. 1 xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu.

(4) Xxxxxxxxx xx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěže x xxxxx vyhradit xxxxxxx xxxxxxx soutěže x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poroty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx.

§150

Oznámení o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soutěže o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(2) X xxxxxxx soutěže x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 71 hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx x soutěži x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poroty x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx architektů34).

XXXX XXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§151

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zadavatel xxx xxxxxx relevantní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxx osoba xxx výkonu relevantní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práva xxxxx §152, xxxx

x) xxx xxxxx osobou může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo uplatňovat xxxxxxxxxx vliv.

(3) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx dominantním vlivem xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx více než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby.

(4) Zadavatel xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxx koncesí, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxx x použije xxxx xxxxx xxxxx, druhou, xxxxxxx až xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je koncesí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§152

Xxxxxxxx xxxx výhradní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx moci xx základě právního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vyhrazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x §153 xxxxx xxxx více xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx objektivních xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu.

§153

Xxxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x odvětví xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu35) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. dodávka xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynovodu,

b) v xxxxxxx teplárenství

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx35) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu35) x xxxxxxxxxxx x výrobou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. dodávka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx vodárenství

1. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxx

2. xxxxxxx pitné xxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx odvodňováním xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro dodávky xxxxx xxxx představuje xxxx než 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získána, xxxx

2. odvodem xxxxxxxxx xxx kanalizací nebo xxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxx vod,

f) činnost xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx provozováním sítí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx železniční, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, veřejné autobusové xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"); xxxxxxxx síť xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, přístavišť xxxx xxxxxxxxxx xxx námořní xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx,

x) činnost související x poskytováním

1. poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, třídění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xxx xxxxxx xx xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx37) nebo xxxxxxx; xxxxxxxx zásilkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx její xxxxxxxx xxxx hodnotu, nebo

2. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytovány xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx poštovními xxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx předcházejících xxxxxx, xxxxx i služby xxxxxxxxxxx xx odeslání xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxx xxx účely

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozumí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx využití tepelné xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a

2. xxxxxx z této xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatele xx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d), xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx, než xx činnost xxxxx xxxxxxxx 1, x

2. xxxx xxxxxxx spotřeba xxxx alespoň 70 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx 3 roky xxxxxx xxxxxxxxxx roku.

§154

Xxxxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, na xxxx xxxx přístup xxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153, xxxxx xxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx38).

(2) Pokud existuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxx, xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx xxxx Evropské xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi postupuje xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx39).

(3) Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxx žádost podává xxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxx Ministerstvu pro xxxxxx rozvoj x xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 1 xx má xx xx, xx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie38) xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§155

Zakázky xxxxxxxx přidruženým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky40) xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zadavatel.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx dosaženo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx osobám, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 80 % průměrného obratu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dodávek, které xxxx osoba poskytovala x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx dosaženo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x nimž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx, jelikož xxxxxxxxxx xxxxx byla založena xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx prokázat, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xx xxxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce více xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxx podnikatelské seskupení, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 z xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo celkového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§156

Xxxxxxx zadávané xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx založil xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx bude xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx jejího xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x v případě, xx xxxx osoba xxxxxx zakázku xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §155 x 156 povinen Xxxxxxxx komisi xx xxxx žádost xxxxxx

x) xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

b) xxxxxxx x xxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §155 a 156.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX ZADÁVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAKÁZEK

§158

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxx předpokládaná xxxxxxx nedosahuje finanční xxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25.

(2) Xxxxx případů xxxxxxxxx x §29 xxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zakázka xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x jiné osoby xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadavatel; xxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zemích xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx unie;

zadavatel sektorové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxxxx xx její žádost xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx názoru xxxxxxxx xxxx výjimka, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xx základě výhradního xxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxxxxx §29 xxxx. x), §29 xxxx. x) xxx 1, §29 xxxx. x) xxx 2, §29 xxxx. x), x) xx xxxxxxxxx.

§159

Výjimky pro dodávky xxxx, paliv xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx x xxxxx xxxx, xxxx

x) relevantní xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) xxxx x) a xxx o

1. xxxxxxx xxxxx xxx výrobu xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xx xxxxx podpůrných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu35).

§160

Výjimka xxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx §153 odst. 1 xxxx. h) xxxx 1 není xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uskutečňované xxxxxxxx elektronickou cestou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx, služby xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) logistické xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nepoštovními xxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2.

§161

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx řízení

Při xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx může zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§162

Zvláštní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §63 odst. 1 xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx bez uveřejnění xxx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxx využití xxxxxxx příznivé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nižší, xxx xxxx běžné xxxxx xxxx.

(3) Zadavatel xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, studia xxxx vývoje x xxxxx xxxxxx takové xxxxxxx zakázky xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §64 xxxx. a) xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. x) také, xxx-xx x xxxxxxxx zakázku xx xxxxxx.

(5) Lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §64 xxxx. x) x §66 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx zadavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počtu účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §111. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyloučí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zadávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx

x) nabídek x xxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx být xxxxx xxx podání nabídek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 10 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nabídek.

(4) Xxxxx x podání xxxxxxx x účast x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx dodavatelům xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účast xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxx-xx xxxxx §165.

§164

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zadávacích řízení

(1) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx odesláním

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212, xxxxx xxx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxx xxx vyzývá x podání xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnit povinnosti, xxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx podle §212 x výzev uvedených x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zadavatele ode xxx uveřejnění předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek.

§165

Systém xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx sektorových xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařazuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx systém kvalifikace xx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx zakázek nebo xxxxxx územního rozsahu. Xxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odešle oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §212. X xxxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx, xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

(3) Xxxxxxxxx, který xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace, zajistí, xxx xxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx kvalifikace xxxx xxxxxxxxx různé xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podání nabídek x užším xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednacím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazeným x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidla x xxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyřazení x xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; §36 odst. 8 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxx kvalifikace musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx §83 x §85 xxxx. 2 xx xxxxxxx přiměřeně.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx podmínit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx vynaloženým xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specifikace aktualizovat. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxxx xxxx dodavatelům xxxxxxxxx do systému xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xx 4 xxxxxx xx xxxxxx podání. Tato xxxxx xxxx xxx xx 2 měsíců xx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x x uvedením xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxx rozhodnuto xx 6 xxxxxx xx xxxxxx podání.

(6) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(7) Dodavatel xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřazen xxxxx xxxxx, pokud xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem xxxxxxxx.

§167

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách

(1) Zadavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatele, xxx jsou uvedena x části čtvrté; xxxxxxxxxx §76 x §81 xx 88 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) požadovat xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx údaje bez xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx podle §151 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx §73 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) nepoužije.

(3) X xxxxxxx zadávacích řízení xxxxxxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím zadávaných xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §97 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) X případě sektorové xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení používaného x zařízeních telekomunikačních xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, s nimiž Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelný x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxx zemí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41), xxxxx xxx 50 % x xxxxxxx xxxxxxx nabízených xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(2) Je-li xxxx nabídek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zadavatel upřednostní xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odmítnout podle xxxxxxxx 1. Nabídková xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx rovnocennou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 3 %.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx nemusí použít, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pořizovat xxxxxxxx x odlišnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxx stávajícího xxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/25/EU xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/ES.

§169

Zvláštní ustanovení pro xxxxxxx dohody

(1) Xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx sektorových veřejných xxxxxxx delší xxx 8 xxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx sektorových xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §131 xxxx. 3, §133 odst. 1 xx 3, §134 xx 136 xx xxxxxxxxx.

§170

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx zadávacího xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx sektorovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §127, xxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci. X xxxxxxx případě zadavatel x xxxxxxxx x xxxxxxx zadávacího řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§171

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx hlavní prvky xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxxxx.

§172

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zadavatele

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení §217 xxxx. 2 xxxx. x), g), x), l), x) x n) nepoužijí.

§173

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §222 xxxx. 5 xxxx. x) x §222 odst. 6 xxxx. x) xx xxx změnu xxxxxxx xx smlouvy xx sektorovou veřejnou xxxxxxx nepoužijí.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX KONCESÍ

HLAVA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§174

Xxxxxxx

(1) Podle této xxxxx xxxxxxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx služby. Xxxxxxxxx xxxx použije část xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx X x xxxx xxxxxxx až xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x), b) xxxx x) dodavateli, xxxxxxx protiplnění xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, nebo x tomto xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x

x) xx dodavatele xxxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v právu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xx xx xx, že xxxxx x xxxxxxxxx provozního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx jednat x riziko na xxxxxx xxxxxxxx, riziko xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxx poptávky i xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx i x xxxxxxxx přenos xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přenesená xx dodavatele zahrnuje xxxxxxxx vystavení xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx odhadované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

§175

Metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx koncese, jakož x xx xxxxxxx, xxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Předpokládanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx metodou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v zadávací xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx opcí v xxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx koncese,

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dodavateli, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx finanční výhody x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx spojená x xxxxxxxxx koncese,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, služeb xxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxx dodavateli xxx xxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, nebo

g) ceny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení §16, §18 xxxx. 3 x §19 xx 23 se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

PRAVIDLA PRO XXXXXXXX XXXXXXX

§176

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55. Jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx podmínek podle §63 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xx sociální a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129.

(3) Sektorovou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při zadávání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxx části.

§177

Zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx uděleno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který transponuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu; xxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx postupem podle §212, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X udělení xxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností informuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xx vydání provozní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42),

x) koncesi xx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx43),

x) xxxxxxx na xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx XXX 92351100-7 xxxxxxxxxx členským xxxxxx dodavateli xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx zadavatel uděluje xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx mimo Evropskou xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxxxx, sítí xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v §191 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x g).

(2) Xxx xxxxxxxx koncese xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxx podle

a) §29 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx-xx o koncesi x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) §29 písm. a), x) xx x) xxxx x), xxx-xx x koncesi v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Koncese malého rozsahu

Zadavatel xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zadat xxxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxx předpokládaná hodnota xx xxxxx nebo xxxxx než 20 000 000 Xx; xxxxxxxxxx §27 x 31 xx xxxxxxxxx.

§179

Doba trvání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na koncesi xxx xxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx trvání smlouvy.

(3) X xxxxxxx, xx xxxx trvání smlouvy xxxxxxxxx 5 xxx, xxxx zadavatel xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXX

§180

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odesláním xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx k uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212, xxxxxx xxxxxx neomezený xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti o xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nepředcházelo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx jednacího xxxxxx xxx uveřejnění xxxxx §63 xxxx. 1 a 2.

(3) Xxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Koncesní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx nabídky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyzvat účastníky xxxxxxxxxx řízení k xxxxxx xxxxxx výzvou. Xxxxxxxxx xx xxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx případě se xxxxxxxxxx §111 a 112 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx §96 xx 100 xxxxxxx. Xxxxxxxxx může v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Zadavatel xxxx v zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 x §81 xx 88 xx použijí obdobně. Xxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxx §74.

(7) X zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na plnění xxxxxxx představují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx průběh xxxxxx.

(8) Xxx účast poddodavatelů xxxxx §105 xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx doplnit xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zadávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxx §218 odst. 1 xx zadavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§181

Lhůty

(1) Xxxxx x xxxxxx nabídek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vyžádány x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx kratší než 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zadavatel vyzývá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx později xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx kratší než 22 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx o 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §213.

§182

Xxxxxxxxx podmínky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou požadavky xx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odkazu na xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž odkazovat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx metodu xxxxxxxxxxx požadovaných stavebních xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx fází xxxxxx xxxxxxxxx cyklu, x xx i xxxxx, kdy uvedené xxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx i cílům.

(3) Xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx postižené osoby x posouzení xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, terminologii, symboly, xxxxxxxxxxx x zkušební xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo návod x xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx odůvodněno předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x zadávacích xxxxxxxxxx xxxxxx přímý nebo xxxxxxx odkaz xx xxxxxx dodavatele xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dostatečně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx odkaz xxxxxxxxx xxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxx odkazu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nabídku x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §114 xx 118 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxx postupovat xxxxx §115 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit x jiná xxxxxxxx, xxx xxxx uvedena x §116, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxx xx k osobě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx koncese. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx použije §119 obdobně.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitou xxxx nemohl xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx kritérií hodnocení xxxxx důležitosti x xxxxxx

x) nové oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena x xxxxxxxx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxx

x) novou výzvu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx;

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §181.

§184

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx koncesního řízení

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí §122 xx 127 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zruší xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx koncese podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit xxxxxxxxx nařízením xxxxx x xxxxxxxx přesahuje x více xxx 20 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxxxxxx koncesního xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§185

Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx 48 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem podle §212.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX SMLOUVY

§186

Stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xx-xx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx více xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx statutárním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejný zadavatel x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy nebo xxxxxx xxxxx, odůvodnění xxxxx §179 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavření xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné skutečnosti xxx xx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 rozhodné xxx xxxxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo změně xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx úplná, xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx.

(5) Ministerstvo financí xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsažených xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx námitek.

XXXX DEVÁTÁ

POSTUP XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§187

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zakázka, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx součástí, xxxxxxxxxx dílů xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) stavební xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx související x dodávkami uvedenými x písmenu x) xxxx x) pro xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) citlivé xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx služby.

(2) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebními xxxxxxx a citlivými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo služby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX x použije xxxxx první, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx není x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx použít otevřené xxxxxx x xxxxxx x inovačním partnerství, xxxxxx x xxxxx xxxxx části šesté xxxxx XX x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxxx.

§188

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx zadavateli

V xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§189

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolupráci

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy veřejného xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxxx ta xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v ovládané xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx účast jiná xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zadavatelé a

c) xxxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxx právnické xxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ovládající veřejný xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx ovládá xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx společně xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněním ovládané xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na strategické xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládané právnické xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx v rozporu xx xxxxx ovládajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §11 se xxxxxxxxx.

§190

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uzavření xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx

x) xxxx smlouva xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx jejich společných xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx veřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx spolupráce xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x

x) tito xxxxxxx zadavatelé podstatnou xxxx svých činností, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §12 xx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX V XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§191

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výjimky xxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimku xxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. a), x), x), x), i) x x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx44), xxx xxxxxxxx provádějí Xxxxx xxxxxxxxx x alespoň xxxxx členský xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x případně x v xxxxxxxxxx xxxxxx celého či xxxxx životního xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx smluv o xxxxxx programech spolupráce xxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republika Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výzkum a xxxxx xx celkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx případný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx nasazení xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxx vyžadují, aby xxxx zadány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx vojenského xx citlivého materiálu,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dodávkami xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxx xx služby xxx výhradně vojenské xxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) jejich xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx členským xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní organizace, xxxxx xxxxxxx nákupy xxx xxx vlastní xxxxx, nebo které xxxx xxx zadávány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace5) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx utajovaných informací xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zadavatel xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xx xxxxxx x předmět veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nabídce xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx příslušného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x veřejné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx45), xxxx

x) xxxxxxx x veškerých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx bezpečnostních opatření.

(2) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x předmět xxxxxxx zakázky stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx

x) xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx během plnění xxxxxxx zakázky, xxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx požadavků,

b) xxxxxxx údržbu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodávek, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

c) xxxx xxxx informovat zadavatele x veškerých xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx provést předmětné xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx specifické xxxxxxxxxx, xxx jsou nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, součástek, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkresů, xxxxxxx x návodů k xxxxxxx.

§194

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx, xxxx

x) požadavku xx xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxxxx oblasti nebo xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §77 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele zabezpečit xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx5). Splnění xxxx xxxxxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§195

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx pro nezpůsobilost, xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, jehož skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vojenského xxxx citlivého materiálu,

b) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx natolik spolehlivým, xxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxxxx podle §48 xxxx. 5 písm. x) a x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §76 xx xxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 xxxx. x) až x). Xxxx xxxx zadavatel xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxx x doby xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; zadavatel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dodávkách xxxx službách xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřené úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osvědčení xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx objednatel odmítl.

§197

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti prostřednictvím xxxxxx na normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §90. Xxxxxxxxx xxxxxxx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx28) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx normy xxxxxxx evropskými normalizačními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx29),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy x uveřejněné v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx technické xxxxx přejímající mezinárodní xxxxx,

x) mezinárodní xxxxx xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx technické xxxxx,

x) stavební technická xxxxxxxxx30),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obrany.

(2) U xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx vyjádří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxx xx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 použít xxxx xxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty podle xxxxxxxx 1 nebo 2.

§198

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx tehdy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx x časových xxxxxx způsobených xxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx již xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vznik, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx životy, xxxxxx lidí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx základních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) předmětem xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx §191 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravy ozbrojeným xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxx zakázka zadána x xxxxx druhu xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx jednací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 písm. b) xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx trvání původní xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx smlouvy na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx, xxxx-xx to odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo systémů, x xxxxxxxxx obtíže, xxxxx xx mohly xxx xxxxxx dodavatele xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §66 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 písm. x) x e). Xxxxxxxxx může v xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx i později, xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku xx xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx rovněž x případě, xxxxxxxx xxx o dodatečné xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vznikla x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxx nebo pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx témuž dodavateli,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx technicky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxx původní xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx veřejné zakázky x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §126 odůvodnit xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti x jednacím xxxxxx x uveřejněním x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §60.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3 x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízením xxxx xxxxxx se soutěžním xxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxx

X užším xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhradit snížení xxxxx účastníků xxxxxx xxxxx §111. X xxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx §61 odst. 5 xxxxxxx.

§201

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x užším xxxxxx, jednacím xxxxxx x uveřejněním xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx o účast xx xxxxxxx 37 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x užším xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x 5 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx již xxx xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxx zkrácena xxx, xxx činila xxxxxxx 22 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx zadávací řízení x které bylo xxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxx 52 xxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx odstavce 2 xxxx první může xxx xxxxxxxx x 7 xxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře x xxxxxxxxxx xxxxx §212 xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxxxx 2 x 4 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx zadavatel xxxxxxxx

x) xxxxx xxx podání xxxxxxx o účast x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx zadávacího xxxxxx, xxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx x uveřejnění xxxxx §212 elektronicky, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel odůvodní x zadávací dokumentaci.

§202

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx pro podlimitní xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx x užším xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řízení xxxxx xxx xxxxxx nabídek xx nejméně 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§203

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany xxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §246 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx.

§204

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx trvání xxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx než 7 xxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodávaného xxxxx x technické xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx objektivní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

§205

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §217 xxxx. 2 x odůvodnění

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvání xxxxx §64 xxxx. x), xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx doby,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §198 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 7 xxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXXXX

§206

(1) Xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zadavatel xxxx xxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxx vybraný xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, postupoval v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx minimálně xx finančním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxxxx, x xxx při xxxxxx poddodavatele postupoval x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a nesmí xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §105 odst. 3 se xxxxxxxxx.

§207

Postup xxx výběru xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, postupuje xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §206 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje osoba, xxxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xx xxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx46), xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu46); dodavatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznam xxxxxx osob xx xxx nabídce x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx změně xxxxxx xxxx xxxxxx osobami.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §6.

§208

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejméně finančního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx nebo bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §212. Xxxxxxxxxx §1623 xxx stanovení předpokládané xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx. Vybraný xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x poddodávce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, nediskriminační, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx souviset s xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění, vybraný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z poddodavatelů xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX ZMĚNY XXXXXXX XX SMLUV XX XXXXXXXX ZAKÁZKU

§209

V xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se ustanovení §222 odst. 4 xx 8 nepoužijí.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§210

Souběh xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxx části xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx zadávat xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koncesí pouze x části a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx zadávání xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xx veřejná xxxxxxx především xxxx.

(3) Xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx neoddělitelné a xxxxx určit, xxxxx xxxxxxxx se veřejná xxxxxxx především týká, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx koncesí xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx x x části xxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx veřejné xxxxxxx, která je xxxxxxxx zakázkou x xxxxxxx obrany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zadávání veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx.

§211

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxx x dodavatelem

(1) Komunikace xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx postupech xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx obsah x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zvukovými xxxxxxxxxx xxxx souhrny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a dodavateli xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x úplnost xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(3) Písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx musí probíhat xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxxx xxxxxxxx se nepovažují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxx formáty xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx aplikace x xxxxxxxxx zdrojovým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx licence x zadavatel xx xxxxxx zpřístupnit xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx dálku,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dispozici,

c) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx citlivé povahy xxxxxxxxx, xxxxxxx požadovanou xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nástroji xxxxx §103 odst. 3.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx komunikaci x zadávacím xxxxxx, xxxxxxx o xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx rámcové dohody xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povahy, včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx elektronickou komunikaci, xxxxxxx pro elektronické xxxxxx nabídek x xxxxxxx o xxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx47), xxxx xxx xxxxxx zpráva48) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx48), xxxxx xxx x

x) výzvu xxxxxxx xxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxx.

§212

Xxxxxxxxxxxx formulářů

(1) Xxxxxxxxx xx povinen k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx formuláře xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxx je xxxxxxxxx povinen vyplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neodeslal xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení x záměru uzavřít xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxxxxxxx xx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepřijal x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xxxx xxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen odeslat xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxxx nestanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kopii xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Není-li zadavateli xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(8) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx formulářích odeslaných x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx veřejných zakázek.

(9) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx vyplnění formulářů xxxxxx stanovení povinně xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podmínky xxxxxxx formulářů x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx,

x) přístup k xxxxxxxxxxx formulářům,

f) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§213

Elektronické xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx x xxxx elektronické xxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x slučitelné x xxxxx užívanými xxxxxxxxxxxx x komunikačními xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx dodavatele xxxxxxxxx.

(2) X případě elektronických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx x zařazení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx zajistí, xxx

x) mohlo xxx xxxxxx xxxxxx datum x čas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) před xxxxxxxxxxx xxxxxxx nikdo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) během xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x návrh xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx k xxxxx předaných xxxxx xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx stanoveném xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přístupné pouze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx chráněny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxx §213 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) bylo xxxxxxxxx, že porušení xxxx pokus x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technická xxxxxxx x servis x xxxxxxx poruchy.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx vyhláškou

a) podmínky xxxxxxxxxxx x přístupu x dokumentům a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nabídek, xxxxxxx x účast x návrhů x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

e) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx certifikátu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx funkční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxx elektronický xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroje, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxxxxx, prokazatelně splňovaly xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49).

§214

Xxxxxx zadavatele

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §212. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx zadavatele xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxxx využívat x xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx profilů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx právo zadavatele xxxxxxxx využívat elektronický xxxxxxx, jehož správu xxxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj, xxxxxx xxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx jednotku xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2, xxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx zakázkách xxxxxxx profil zadavatele. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zadavatele.

§215

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx předložena xxxx xxxxxxxxxxxx katalog xxxx xxx elektronický katalog xxx xxxxxxxx nabídky. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soubor xxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné zakázky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx veškeré požadavky xxxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalogu, xxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5, xx výzvě x podání nabídek xxxx xx výzvě x jednání. X xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx katalogu, x xx xxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nabídka xx xxxxx elektronického xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx uzavřené x xxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rámcové xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx katalog, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zadávané x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxx výběrem x xxxxxxxxxxxxxx katalogů xxxxxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx dohody. Xxxxxxxx xxxxxxxx datum x xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Oznámení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 5 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x předloženém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do data x času výběru xxxxx; k xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vybrané xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcné kontrole.

(4) Xxxxxxx-xx zadavatel elektronický xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 3.

§216

Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o zadávacím xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx originálů nabídek xxxxx xxxxxxxxxx, x xx po dobu 10 let ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx50) xxxxx xxxxx.

(2) Zadavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x aktuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nákupním xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xx pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§217

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávu.

(2) Písemná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) označení zadavatele, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřena,

b) xxxxxxx xxxx zadávacího xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcová xxxxxx, xxxx dodavatelů, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně odůvodnění xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx známi,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s uveřejněním xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zrušení zadávacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxx, xxx-xx střet xxxxx zjištěn,

m) xxxxx xxxxxxxxx nadlimitní veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupu, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx dokumentaci.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu Evropské xxxxxx.

(5) Zadavatel je xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxx písemnou zprávu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§218

Ochrana xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x označil xx jako xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xx týkají obsahu xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxx 1; xx neplatí pro xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxx x písemné xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodavatele na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž.

§219

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uhrazené ceny

(1) Xxxxxxx zadavatel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případě veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §29 písm. x) xx c) x xxxx. l) xxx 2, §30 xxxx. x) xxxx §191 xxxx. 2 xxxx. e),

c) xxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) smlouvu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxx na profilu xxxxxxxxxx rámcovou dohodu xx 15 dnů xx jejího uzavření.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od splnění xxxxxxx xx profilu xxxxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxx ceny za xxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přesahuje 1 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx uveřejnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy uzavřené xx xxxxxxxx zakázku xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxx místní xxxxxx.

§220

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázky veřejným xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx c), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 300 000 000 Xx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§221

Fakturace za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxx závazku ze xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazku xx xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx xx xxxx xxxx trvání bez xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx §100 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx změna smluvních xxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx výběr xxxxxxxxxx x původním xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího řízení xxxxxxxxxx této xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) vedla x xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za podstatnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxx je

a) nižší xxx xxxxxxxx limit xxx nadlimitní xxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxx

1. 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. 15 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx koncesí.

Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx závazku xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxx xxxx dodávky xx dodavatele původní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zadavateli xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxxx xxxxx, služeb xxxx dodávek xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Za podstatnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx potřeba xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxx odstavce 3 na veřejnou xxxxxxx, jejímž předmětem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nepovažuje xxxxxx jedné xxxx xxxx položek soupisu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx, xx předpokladu xx

x) xxxx xxxxxxx soupisu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx materiálu xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nižší,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalitativně xxxxxx nebo xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky soupisu xxxxxxxxxx prací s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxx jsou xxxxx nahrazovány, xxxxx x podrobným a xxxxxxxxxxxxx odůvodněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x stejné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(8) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 je xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od změny xxxxxxx odeslat oznámení x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212.

&xxxx;(9) Pro xxxxx výpočtu hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx závazku xxxxxx xxxx sjednaná xx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx upravená v xxxxxxx x ustanoveními x xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx stavebních xxxxx, služeb xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx realizovány, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx závazku xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazení dodavatele xxxxx xxxxxxxxxxx. Nahrazení xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xx xxxx možné

a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve smlouvě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §100 xxxx. 2, nebo

b) xxxxx změna x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnictví x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx dodavatel splňuje xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx

(1) Zadavatel může xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx porušena xxxxxxxx xxxxxxx x §222.

(2) Xxxxxxxxx xxxx závazek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx uzavřena, neboť

a) xxxxxxx dodavatel xxx xxx vyloučen z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vybraný dodavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx mohly xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 258 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx závazek xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxx xx xx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx dodavatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx být vědom, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chybě xxxxx či v xxxx xxxxxxxxxxx okolnosti.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, co xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a.

(5) Xxxxx zadavatele xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx není tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx 1 až 5 se xxxxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

INFORMAČNÍ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§224

Xxxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxx místní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách xxxxxxxx

x) Xxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx komunikaci xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx xx Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozní xxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx informačního systému x xxxxxxxxx zakázkách. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xx formě sdělení xx Sbírce xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§225

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách na xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§226

Xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §77.

(2) Xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupem.

§227

Xxxxx evidované x xxxxxxx

Xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pobočka xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx jména x příjmení xxxx xxxxx §74 x xxxxxx xxxxxxxxx, funkce xx jiný xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prokázal xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxx způsobilost,

i) xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

k) případně xxxx xxxxx §231 xxxx. 4.

§228

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výpis xxxxxxxxx xxxxxx prokazující

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 v xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx ve xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx způsobilost xxxxx §74.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x poslednímu dni, xx kterému xx xxx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx §231 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodavatel prokázat xxxxxxxxxxx osvědčením, xxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx má xxxxxxxxx xxxxx, x které xx obdobou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§229

Vydání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů

(1) Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Ministerstvem pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy20) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxx xxxx, xxx x výpis xxxxxx. Výpis ze xxxxxxx kvalifikovaných dodavatelů xx vydává x xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx výpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§230

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxx §74 x profesní xxxxxxxxxxx xxxxx §77. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria způsobilosti xxxxxxxxxx x době 3 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx20), který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) poskytne xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxx xxxxxx xxxx potvrzení xxxx poskytovány xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x jiném než xxxxxx xxxxxx, platí §45 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

§231

Změny v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručit Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) doklady prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu kvalifikovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx došlo, xxxxxx x xxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §232.

§232

Xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx seznamu,

b) xxxxxx, xx xxxxxxxxx použil xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doklady xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx neúplné,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §231 xxxx. 1 xxxx 3.

ČÁST DVANÁCTÁ

SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH XXXXXXXXXX

§233

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx je možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx.

§234

Prokazování xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů lze xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxx řízení. Má xx xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x certifikátu. Xxxx uzavřením smlouvy xxx xx dodavateli, xxxxx prokázal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx obdobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx systém certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů obsahují xxxxxxx

x) název systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

d) postup xxx vydání xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx které xx xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ekonomické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splnění xxxx x systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace,

i) xxxxxxxx xxx vydání, xxxxx x xxxxxxxx certifikátu x

x) xxxxxxxxxxxx adresu, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. g), xxxxx přesahovat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Po dodavateli xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xx xxxxx se sídlem x Xxxxx republice.

(6) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxx xxxxx §82 xxxx 83 obdobně.

(7) Ministerstvo xxx místní xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

§236

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx §235 xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxx systému, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranil x xxxx skutečnost Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto systému.

(3) Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také písemným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Systém xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxx xx xxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxx.

§237

Povinnosti xxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;(1) Xxxxxxx systému zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx.

§238

Vydavatel xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx subjekt posuzování xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky.

§239

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx certifikátu,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydává,

f) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxx vydává,

g) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace,

h) xxxxxxxx rozsah závazku xxxxx §83 odst. 1 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx certifikátu,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx českém x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nejdelší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx vydání.

§240

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxx xxxxx na správnost xxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydá certifikát xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx skutečnosti.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX PROTI XXXXXXXXXXX POSTUPU XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

§241

Xxxxxx námitek

(1) Námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zadáváním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx §178 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxx nebo xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx a xxx je podat xxxxx

x) xxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxx zadavatele x xxxxxxxxx řízení x zvláštnímu xxxxxxx xxxxx části šesté, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) volbě xxxxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx zadávací řízení x rozporu x xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx se jiných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx zadávací řízení, xxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§242

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li dále xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx doručeny xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx nelze xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxx poté, xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx ukončenou.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pokud xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx podání xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavateli xxxxxxxxxx xx skončení xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx být námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadavateli xxxxxxxxxx xx skončení xxxxx xxx xxxxxx předběžných xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§243

Xxxxxx se xxxxx xxxxx námitky

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxx vzdát xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx, že doručením xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zadavateli xxxxx pro podání xxxxxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§244

Náležitosti xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, kdo xx xxxxxx, x čem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zadavatelem x čeho xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx své způsobilosti xxxxx §76, x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx spatřováno xxxxxxxx zákona; uvede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nejde x námitky, xx xxxxx xx vztahují xxxxx xxxxx §242 xxxx. 2 až 5, xxxx xxx xxxx uvedeno, kdy xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx porušení zákona xxxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx volbě xxxxx zadávacího řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, nebo xxxxx dobrovolnému oznámení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 xxxx xxx také uvedeno, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§245

Vyřízení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stěžovateli. V xxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx vyhovuje nebo xx odmítá; xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x srozumitelně xxxxxxx xx xxxx skutečnostem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx zadavatel xxxxxxxx vyhoví, xxxxx x xxxxxxxxxx současně, xxxx provede opatření x xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx neshledá xxxxxx xxx vyhovění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx odmítne. Xx xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx domáhal. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx stěžovatel xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx námitky, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §241,

b) xxxx podány xxxxxxxx, xxxx

x) nesplňují xxxxxxxxxxx xxxxx §244.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x možnosti podat xx xxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele u Xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxx x námitkách xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxx.

§246

Xxxxx uzavření smlouvy

(1) Xxxxxxxxx nesmí uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxx uplynutím lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dobrovolného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) do doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podány,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele, xxxxx xxxxxx námitky xxxxxx,

x) ve xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx zahájení xxxxxx podán xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx x x této xxxxx xxxxxxx uzavřít, xxxxx Xxxx návrh xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx 60 dnů xxx xxx zahájení řízení x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx Xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx; zadavatel xxxx xxxx i x této lhůtě xxxxxxx uzavřít, xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§247

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerství

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxx inovační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zadavatele xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxxx zadavatel snížil xx ukončení fáze xxxxxxxxxx partnerství počet xxxxxxxx.

(2) Xxx námitky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx §242 xxxx. 1 x 2, §243, §244 xxxx. 1 x 2 x §245 xxxx. 1 až 5 xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXX XXXXXXXXXXX ZÁKONA

Díl 1

Dozor xxx zadáváním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§248

Xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy

(1) Xxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x zadávacími xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx §178, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxx, zda zadavatel xxx zadávání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, je x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

c) ukládá xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxx §267,

x) kontroluje xxxxx xxxxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx projednává xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x ukládá pokuty xx jejich xxxxxxxx.

Xxx 2

Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§249

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxx x moci xxxxxx.

Xxxxx

§250

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxxx všem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou x souladu x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx na právech xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx proti

a) zadávacím xxxxxxxxx,

x) dobrovolnému oznámení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx

x) postupu xxxxxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xx rámcové dohody xxx xxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §254, x xx i bez xxxxxxxxxxx podání xxxxxxx.

§251

(1) Návrh musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx obsahovat označení xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx provedení xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx dokumentace x zadávacím xxxxxx. Xxxxxxxx návrhu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §255 xxxx. 1 nebo 2 a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad x doručení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, doručen Úřadu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, x xxxx stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zadavatel x xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §245 odst. 1 xxxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 xxx xxx xxx odeslání námitek xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první x xxxxx nemohou být xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxx stanovené Xxxxxx; Xxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, že xxx x takové nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) V řízení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvádět xxxxxxxxxxx x činit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; x později xxxxxxxx skutečnostem, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx, xxxxxx důkazů a xxxxxx návrhů, jimiž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučeni x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

§252

(1) Zadavatel je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 dnů xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx o xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí Úřadu xxxxxx běžet xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x návrhu, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obdrženému xxxxxx x další xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo soutěže x xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx datovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odeslat Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx datovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu svá xxxxxx výhradně prostřednictvím xxxxxx schránky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(4) Části xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

§253

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zadavatele, který xxxxxxx x zadání xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxx pořídit.

§254

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx plnění smlouvy

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu

a) xxx xxxxxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení, předběžného xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxx x podání xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx uveřejnil xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §212 odst. 2,

x) xxxx xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx předběžným xxxxxxxxx,

x) na základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mu xxxx pokračování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §263 xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxx podle §135 xxxx. 3 xxxx §141 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx ovlivnit xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Návrh xxxxxx navrhovatel Úřadu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx o uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §212 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výzvy x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(4) Návrh podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x ve xxxxxxxxxx zadavateli xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové dohody xxxxx §137 xxxx oznámení x uzavření xxxxxxx x dynamickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §142, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx doručí Xxxxx xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nepostupuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Zadavatel Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §264 odst. 3 xxxx 4, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx prostředků nelze xx uplynutí lhůty xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx měnit nebo xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx předběžné opatření.

§255

Xxxxx

(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2, povinen xxxxxx xx účet Xxxxx xxxxx ve xxxx 1 % x nabídkové ceny xxxxxxxxxxxx xx celou xxxx plnění veřejné xxxxxxx nebo xx xxxx prvních čtyř xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nabídkovou xxxx, xx povinen xxxxxx kauci xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx návrhu xx uložení zákazu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen složit xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

(2) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Úřadu xxxxx xx výši 1 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncese uveřejněné xx Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zadavatele, xxxxxxx xxxx ve xxxx 50&xxxx;000 Kč, nejvýše xx výši 10 000 000 Xx. X případě, xx zadavatel neuveřejní xx Věstníku veřejných xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zadavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx ve xxxx 100&xxxx;000 Xx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákazu plnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx

x) pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §265 xxxx. x), xxxx

x) pravomocným rozhodnutím xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, xxxxx vzal xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx bylo x xxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265 xxxx. x).

(4) X případě, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx 35 % kauce, xxxxxxx xxxx 30&xxxx;000 Kč; xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx vrátí xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx připadla xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, než je xxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx navrhovateli do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí.

§256

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x návrh. V xxxxxx o přestupku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovatel x strany smlouvy.

§257

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxx §255 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrozí xxxx na jeho xxxxxxx,

x) nedošlo xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §255,

d) x xxxxxx zasílanému Xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx na veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) návrh xxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §251 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxx §254 odst. 3,

f) x xxxxxx zahájeném x moci úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nápravného xxxxxxxx podle §263 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §268 xxxx 269,

x) zadavatel xxxxxx zadávací xxxxxx,

x) xxxxxx nepředcházely řádně x xxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx návrhy podle §254,

x) zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx požadované xxxxxxxx x nápravě,

j) zadavatel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uzavřel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xx zákaz xxxxxx smlouvy,

l) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx smlouvy x Xxxx xxxxxx, xx závazek xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) x řízení xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§258

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx dokumentaci o xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §252 odst. 4, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx datovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podnět x xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x téže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§259

§259 zrušen právním xxxxxxxxx č. 309/2019 Sb.

§260

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx s xxxxxxxx té xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx x dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení Xxxxx xxxxx §252 odst. 1, §254 odst. 5 xxxx §258 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§261

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx datová xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasílají

a) podání xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx učiněná v xxxxxx x rozkladu.

(2) Xxxx xxxx přerušit xxxxxx xxx výkonu xxxxxx podle §248 x xxxxx získat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí neběží.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx věci xxxxx k vyjádření xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato lhůta xxxxx xxx kratší xxx 7 xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §251 xxxx. 5 xxxxx věty xxxxx xx středníkem se xxxxxxx xxxxxxx.

§261x

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a, vyžádá xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx se x xxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx subjekt, xx xxxxx se vztahují xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad poskytne Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Finanční analytický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxxx vyplývá, xx se na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx zakázek, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx to, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevyplývá, xx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx to, že xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce.

§261a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§262

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým

a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx opraveny zřejmé xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx výroku rozhodnutí.

Xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

§263

(1) Úřad xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxx zvláštní postup xxxxx xxxxx šesté, xxxxxxx xxx ovlivní xxxx může xxxxxxxx xxxxx dodavatele nebo xxxxx návrhu, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxx jen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, Xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxx zadávacího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zadavatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §252 xxxx. 1 xxxx §254 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené Úřadem, Xxxx uloží nápravné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přezkoumávaného úkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(5) Xx-xx odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx námitky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nesrozumitelnost xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toliko ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx nemůže zadavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx Úřad v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zjistí, že xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §245 xxxx. 1 xxxxxxxxx ve xxxxxx §245 odst. 5 x námitkách, xxxxx xx předcházely, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zrušení xxxxx, xxxxx kterému xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(7) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(8) Ukládá-li Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; rozklad xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§264

(1) Xxxx uloží xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx na návrh xxxxx §254 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §254 xxxx. 1. Xxxxx, xx smlouva, xxxxxxx xxx Úřad uložil xxxxx xxxxxx, xxxx xx postupoval xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zakázky xx stává neplatnou x xxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxx x případech, xxx Xxxx xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx důvodů xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zadavatel xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázáno xxxxxx xxxxxxx; tato xxxxx začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx pouze xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nepřiměřeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s dotčenou xxxxxxxx zakázkou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx spojené xx xxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 prokáže xxxxxxx x xx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozily existenci xxxxxxx obranného nebo xxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx xxxxxxx význam x hlediska xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§265

Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) nebyly zjištěny xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podán oprávněnou xxxxxx, xxxx

x) návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§266

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zadavatele uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxx.

(2) X důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§267

Návrh xx ukončení xxxx inovačního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx inovační xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx partnerů, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx x podle xxxxxx xxxx xxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxx ve xxxx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 dokumentaci x xxxxxxxxx řízení xx lhůtě xxxxx §252 xxxx. 1 xxxx xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx ve xxxxx podle §245 xxxx. 1 nerozhodl xx xxxxxx §245 xxxx. 5 o xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(6) Ustanovení §251, 252, §255 xxxx. 3 až 6, §257, 260, 261, 262, §263 xxxx. 5 x §265 xx v xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx

§268

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx tím xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxx výběr xxxxxx x soutěži x xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rámcovou xxxxxx xxxx xx soutěž x xxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) nepořídí xxxx neuchová dokumentaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §216 odst. 1 nebo 2,

d) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §245 odst. 1, 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §252 xxxx. 1, 3 xxxx 4, §254 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx §258 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nepoužije-li xx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxx xxxxxx do

a) 10 % ceny xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx pravidel stanovených xxx postup xxx xxxxxxxx koncesí, xx xxxxx pokuta xx

x) 5 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Jednání xxxxxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx spočívá x tom, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §48a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx soutěže x xxxxx, který xxxxx xxxxxxx návrh, x xxxxxxx s §148 xxxx. 8 písm. x).

§269

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx nebo oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zakázku v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) neuveřejní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §217 odst. 5.

(2) Xxxxxxx zadavatel se xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx xx veřejnou zakázku xxxxx §219 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xx xxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§270

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Má xx xx xx, že xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx společensky škodlivý.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje zavinění. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxxx zabránila.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxx, x jakém xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx plněno.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvajícími přestupky.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx.

(6) Promlčecí xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx obviněný uznán xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nová.

(8) Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x magisterském studijním xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx na xxxxxx o xxxxxxxxxxx, x jejichž projednání xx příslušný Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(11) Na postup Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 xxxx. 1, §15 xx 17, 19, 24 xx 27, §32, §35 xxxx. x), x) x x), §38 xxxx. x), §42, 43, 45, 48 xx 50, §51 xxxx. x), §53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, §80 xxxx. 2 x 3, §82, 87, §88 xxxx. 1 a 2, §89, §93 xxxx. 1 xxxx. d), x) a h), §94, §95 xxxx. 3 x §96 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Společná xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx

§271

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ochrana xxxxxxxxxx tajemství

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, jakož x xx, kdo xxxx xxxxxxxx plněním xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jestliže xx výzvu xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51).

(2) Xxxxx-xx se Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§273

Xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, zadávání xxxxxxxxx smluv, xxxxxxx x návrh, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se taková xxxxxxxx, soutěže xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx podle §60 xxxx. 2 a §63 odst. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx

x) byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) budou zahájeny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxx nákupní systém xxxxxxxx podle xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dynamickém nákupním xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §222 xxxx. 5 písm. x) a odst. 6 písm. c) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx závazků ze xxxxx xx veřejné xxxxxxx nebo koncesních xxxxx provedené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx předběžná xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx oznámení x záměru xxxxxxx xxxxxxx podle §146 xxxx. 2 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §212 odst. 2 xxxxxx zákona.

§274

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo podle xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx týkají

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rámcové smlouvy xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona,

d) xxxxxxx o xxxxx xxxxx zákona č. 137/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §120a xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx plnění koncesní xxxxxxx xxxxx §27a xxxxxx x. 139/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se nevztahuje xx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§275

Přechodná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §157 xxxxxx x. 137/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxx §157 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §146 xx 147a xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se provede xxxxx tohoto xxxxxx.

§276

Přechodná ustanovení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxx §125 zákona x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx kvalifikovaných dodavatelů xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 zákona č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxx §229 xxxxxx xxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem podle §230 tohoto xxxxxx; xxxxx ze xxxxxxx xxxx dodavateli xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx zápisu xxxxx §231 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zapsaný v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §125 zákona x. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů postupem xxxxx §230 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx počínaje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx nahradit prokázání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §128 xxxxxx č. 137/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx základě xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§277

Přechodná ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxx xxxxx §133 xxxxxx x. 137/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx, x změně x x xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx nevydávají.

(3) Certifikátem, xxxxx byl vydaný x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx prokazovat kvalifikaci xxxxx xx xxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§278

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 139/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (koncesní zákon).

3. Xxxx třináctá xxxxxx č. 110/2007 Sb., x některých xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxx první xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx.

5. Zákon č. 30/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

6. Xxxxx č. 76/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 110/2007 Sb.

7. Xxxxx xxxxxx x xxxx zákona č. 110/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony.

8. Část xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Zákon č. 417/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Zákon č. 179/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 137/2006 Xx., o veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xxx sedmdesátá xxxxx x xxx xxxxxxxxxx sedmá xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Zákon č. 423/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxx xxxxxxx osmá xxxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxx č. 258/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2006 Xx., x veřejných zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx šestá xxxxxx č. 367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx čtyřicátá xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx některých zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

17. Část xxxxx xxxxxx č. 1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

18. Xxxxx č. 55/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxx šedesátá xxxxxx x šedesátá xxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví a xxxxxxx službě x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

21. Xxxxxxx opatření Xxxxxx č. 341/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 55/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxx č. 40/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 137/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

23. Xxxxxxxx č. 217/2006 Sb., kterou se xxxxxxx koncesní xxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 238/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx podle koncesního xxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 274/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 328/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Vyhláška č. 392/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx.

28. Xxxxxxxx č. 9/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnější podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xx certifikátu shody.

29. Xxxxxxxx č. 162/2011 Sb., x xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 133/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x náležitostech xxxxxxx zadavatele.

31. Xxxxxxxx č. 230/2012 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx veřejné zakázky xx xxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dodávek x xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 231/2012 Sb., kterou se xxxxxxx obchodní podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce.

33. Xxxxxxxx č. 232/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxxx č. 77/2008 Sb., x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx pořizovaného Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx limit, a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v zákoně x veřejných zakázkách x xxxxxx xx xxxxxx měnu.

35. Nařízení xxxxx č. 78/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

36. Xxxxxxxx xxxxx č. 474/2009 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 77/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejných zakázkách x xxxxxx na xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 78/2008 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Nařízení xxxxx č. 276/2011 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 77/2008 Xx., x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx zakázkách, x xxxxxxxx xxxxx pořizovaného Xxxxxx republikou - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, a x přepočtech xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách x xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 474/2009 Sb.

38. Xxxxxxxx vlády č. 447/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 77/2008 Sb., x xxxxxxxxx finančních limitů xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx měnu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 78/2008 Xx., kterým xx xxxxxxx finanční xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 474/2009 Sb.

39. Nařízení xxxxx č. 386/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 77/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx měnu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§279

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni jeho xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §211 xxxx. 3 nabývá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxx xxxxx x centrálních xxxxxxxxxx dnem 18. xxxxx 2017 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem 18. xxxxx 2018.

(3) Odložení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx

x) xxx dynamický xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx elektronické xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x zasílání xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek a xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a

e) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96.

(4) Xxxxxxxxxx §86 xxxx. 1 xxxxxx účinnosti xxxx 18. xxxxx 2018.

(5) Ustanovení §221 xxxxxx účinnosti

a) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x Xxxxx národní xxxxx xxxxxx dnem osmnáctého xxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxx třicátého xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx normu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 134/2016 Xx.

Xxxxxx vojenského xxxxxxxxx podle §28 xxxx. n)

Kategorie

Popis

1.

ruční a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx loveckých x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. plamenomety

2.

dělostřelecká xxxxxxx, zbraňové komplety x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx:

1. xxxx (kanóny, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx), minomety, raketomety, xxxxxxxxxx, protitankové x xxxxxxxxxxxxxx zbraně (komplety - xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dýmu a xxxxx

3.

xxxxxxxx určené xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx 1. a 2. xxxxxx dílčích xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, přípravků x xxxxxx, nábojových xxxxxx, xxxx, schránek, zásobníků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

4.

xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x osvětlovací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výbušná xxxxxxxx včetně rádiových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

5.

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořené x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, detonaci xxxx xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kategorii 4.

6.

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx podsystémů, xxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx palby (xxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dat,

2. xxxxxxx xxxxxx souřadnic xxxx, xxxxxxxxx, indikátory xxxxxx x výškoměry,

3. elektronická, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx, optická x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení,

4. zařízení xxx vedení x xxxxxxxx střel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastních xxxxx xxxxxx cílů, elektronické, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x noční,

5. letecké x zbraňové zaměřovače x xxxxxxxxx,

7.

xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxx,

2. obrněné xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obojživelných,

4. xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vojenské xxxxxxx,

6. vojenská vozidla xxx xxxxxxxxxxxx,

8.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, toxické chemické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, riziková xxxxxxxxxx xxxxx x toxiny xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx x prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

9.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu,

10.

lodě, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plovoucí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, vyrobena xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajištění obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

11.

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx, vrtulníky x bezpilotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. letecké xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx leteckou xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1,

5. xxxxxxx xxxxxxxx x zařízením xxxxxxxx x bodu 1,

12.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x elektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. systémy elektronického xxxx - xxxxxx, xxxxxxxxx, systémy xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx linek,

4. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, čtecí, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

5. aktivní x pasivní radiolokační xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx,

6. xxxxxxx odpovídače x xxxxxxxxxxx,

7. detekční xxxxxxxxx, akustické, xxxxxxxxxx x elektromagnetické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, navigační, xxxxxxxxxxx x pro xxxxxx dat),

9. xxxxxxxx xx zjišťování zvuku (xxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

13.

xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laserové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cíle, xxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx xxxxxx schopné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx detekci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kategorii 1.,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro destrukci xxxx způsobující minutí xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výše uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

14.

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx zpracování xxxxx, xxxx kamery x xxxxxxxxxxxxxxxx zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtového xxxxxxx xxxxxx zobrazovacích xxxxxxxxxx xxxxx, xx již xxxxxxxxxxx xxxx přenášených xxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x optoelektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15.

xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx typy a xxxxxxx simulátorů x xxxxxxxxx xxxxxx zbraňových x zobrazovacích xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x přenosová xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

16.

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a též xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektricky x xxxxxxxxxx poháněné xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kategorii 3., 4., 8., 9., 12. x 13.,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx,

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů, xxxxx x xxxxxx, opatřené xxxxxxxxxx vzorem, zabezpečujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x neviditelné xxxxx spektra, splňujícím xxxxxxxxx stanovené českými xxxxxxxxx standardy:

- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ECWCS, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx zimním xxxxxxxxxx vzorem,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nosných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx zavedené do xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxx:

- výstroj pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x příslušníky speciálních xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxx výkonné xxxxx, xxxxxx vrtulníků x xxxxxxxxxxx inženýrsko-letecké xxxxxx,

- xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxx příslušníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro vojenské xxxxxxxxx.

17.

xxxxxxxxxx díly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. xx 15., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnosti xxxxx.

18.

xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx, výrobě, testování x xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxx vojenské xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx seznamu.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx není zadavatel x souladu x §29 xxxx. n) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx xxxxx hlavního xxxxxxxx jednotného klasifikačního xxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

75250000-3

2.

Xxxxxxx xxxxxxx

75251000-0

3.

Xxxxxx xxxxxx

75251100-1

4.

Xxxxxxxx požárů

75251110-4

5.

Hašení xxxxxxx xxxxxx

75251120-7

6.

Xxxxxxxxx xxxxxx

75252000-7

7.

Xxxxxxx obrana

75222000-8

8.

Služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

98113100-9

9.

Xxxxxxx služby

85143000-3

Kategorie x. 9 xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx §29 písm. x) xxxxxxx zadávat xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikačního xxxxxxx

1.

Xxxxxx a vývoj x související služby

73000000-2

2.

Výzkum x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

73100000-3

3.

Xxxxxx

73110000-6

4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

73111000-3

5.

Xxxxxxx výzkum

73111000-0

6.

Experimentální xxxxx

73120000-9

7.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vývoje

73300000-5

8.

Předběžná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

73420000-2

9.

Xxxxx x xxxxxxxxx

73430000-5

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 134/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x)

Xxx xxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx činem rozumí

a) xxxxxxx čin spáchaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny nebo xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxx trestné xxxx xxxxx majetku

1. xxxxxx,

2. xxxxxxx podvod,

3. xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti z xxxxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxx xxxx hospodářské

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky a xxx veřejné soutěži,

4. xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxx činy proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxx činnosti orgánu xxxxxxx moci.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 134/2016 Sb.

Seznam xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu xxxxx §129

Kategorie

Popis

Kód xxxxx xxxxxxxx slovníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx služby

75200000-8 75231200-6 75231240-8 79611000-0 79622000-0 79624000-4 79625000-1 od 85000000-9 xx 85323000-9&xxxx;98133100-5&xxxx;98133000-4&xxxx;98200000-5&xxxx;98500000-8&xxxx;98513000-2 xx 98514000-9

2.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služeb

85321000-5

85322000-2

75000000-6

75121000-0

75122000-7

75124000-1

od 79995000-5 xx 79995200-7

xx 80000000-4 xx 80660000-8

xx 92000000-1 xx 92700000-8

79950000-8

79951000-5

79952000-2

79952100-3

79953000-9

79954000-6

79955000-3

79953000-0

3.

Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

75300000-9

4.

Xxxxxxxxxxx dávek

75310000-2

75311000-9

75312000-6

75313000-3

75313100-4

75314000-0

75320000-5

75330000-8

75340000-1

5.

Jiné xxxxxx xxx veřejnost, xxxxxxxx služby a xxxxxx jednotlivcům xxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdruženími xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx organizovanými xx xxxxxxx členství

98000000-3

98120000-0

98132000-7

98133110-8

98130000-3

6.

Služby náboženských xxxxxxxxxx

98131000-0

7.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

xx 55100000-1 do 55410000-7

xx 55521000-8 do 55521200-0

55510000-8

55511000-5

55512000-2

55523100-3

55520000-1

55522000-5

55523000-2

55524000-9

8.

Xxxxxx xxxxxx nevyloučené xxxxx §29 xxxx. x)

79100000-5 do 79140000-7

75231100-5

9.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

75100000-7 do 75120000-3

75123000-4

75125000-8 xx75131000-3

10.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx

75200000-8 do 75231000-4

11.

Služby xxxxxxxxxxx x vězením, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby nevyloučené xxxxx §29 xxxx. x)

75231210-9 do75231230-5

75240000-0 do75252000-7

794300000-7

98113100-9

12.

Vyhledávací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

79700000-1 xx 79721000-4

79722000-1

79723000-8

13.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

98900000-2

98910000-5

14.

Xxxxxxxx xxxxxx

64000000-6

64100000-7

64110000-0

64111000-7

64112000-4

64113000-1

64114000-8

64115000-5

64116000-2

64122000-7

15.

Xxxxx xxxxxx

50116510-9

71550000-8

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 134/2016 Sb.

Seznam právních xxxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 2 xxxx. x)

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x provozu zařízení xxx xxxxx plyn x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 směrnice 2009/73/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x společných pravidlech xxx xxxxxxx xxx xx zemním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/55/XX

1. §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxx xxxx výzva x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/72/ES xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2003/54/ES

2. §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), v xxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx 97/67/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxx nesmí být xxxxxxxxx

3. §22 zákona x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x platném xxxxx

4. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobývání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx udělování a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

4. §28 xxxxxx č. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), x xxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1370/2007 xx dne 23. xxxxx 2007 o xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1191/69 x x. 1107/70 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tramvají, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx doba xxxxxx je x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxx 4 uvedeného xxxxxxxx

5. §9 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, v xxxxxxx xxxxx

Příloha č. 6 x xxxxxx č. 134/2016 Sb.

Náležitosti xxxxx xxxxx §53 odst. 1, §58 odst. 3 x 5, §61 xxxx. 5 x 11, §68 xxxx. 4, §69 xxxx. 6, §72 xxxx. 4, §141 xxxx. 1

X. Výzva x xxxxxx nabídek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 musí xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. údaje x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxx xxxxxx nabídek,

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informace x xxx, v jakém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

5. požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx §115.

X. Výzva x podání nabídek x xxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 11, x soutěžním xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. lhůtu xxx xxxxxx nabídek,

5. způsob xxxxxx nabídek xxxxxx xxxxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx podle §115.

X. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx řízení xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. druh xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx koupě, xxxxxxx, provedení xxxx) xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx,

4. rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazku, xxxxx xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nových xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x podání xxxxxxx,

7. xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxxx xxx xxxxxx žádostí x xxxxx,

9. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx,

10. požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx jejich xxxxxxx, xxxx-xx zadavatel objektivně xxxxxxx xxxx nebo xxxx matematický xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxx xxxxxx předběžných xxxxxxx,

5. xxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, x jakém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx hodnocení nabídek xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx matematického xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, není-li zadavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx matematický xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Výzva k xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx dle §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. identifikační xxxxx zadavatele,

2. xxxxx xx uveřejněné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxxxx dialogu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jazyku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně jejich xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx významu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopen xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx x podání xxxxxxx x dynamickém nákupním xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. lhůtu xxx podání xxxxxxx,

4. xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx informace x xxx, v jakém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §115.

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 134/2016 Sb. xx trestným činem xxxxxxxx v příloze č. 3 xxxxxx x. 134/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, rozumí také xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x podílnictví z xxxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 134/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2016. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimky x účinnosti jsou xxxxxxxx x §279 xxxx. 2 až 5.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

368/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

147/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

287/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

309/2019 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 30.10.2019 xx. xx. Pl. XX 7/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §259 xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 26.11.2019

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

543/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

174/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

484/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.11.2021 xx. xx. Xx. XX 24/21 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §257 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx., o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.12.2021

177/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2022

x oprava byla xxxxxxxxx xxxxxxxx MV x částce č. 126/2016 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/24/EU xx dne 26. února 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působícími x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/23/EU xx xxx 26. února 2014 x udělování koncesí. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/81/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2004/17/XX x 2004/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (89/665/EHS).

Směrnice Xxxx 92/13/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx pravidel Společenství xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/66/ES xx xxx 11. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 89/665/XXX x 92/13/XXX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/55/EU xx xxx 16. dubna 2014 x elektronické xxxxxxxxx xxx zadávání veřejných xxxxxxx.

2) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2195/2002 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (CPV), v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/24/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/25/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 o zadávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/23/EU xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxx koncesí.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/81/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx práce, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx 2004/17/XX a 2004/18/ES.

5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Například zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx stavy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

9) Xxxxx č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxxxxxx zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxx xxxxx č. 463/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými osobami xx ochranu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x znalcích a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxxx zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Zákon č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §187 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §136 zákona x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

27) Čl. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1221/2009 xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx environmentální xxxxxx xxxxxxx a xxxxx (EMAS) a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 761/2001, xxxxxxxxxx Komise 2001/681/XX x 2006/193/XX.

28) §4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx dne 9. března 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Rady 89/106/XXX.

30) §3 nařízení xxxxx x. 163/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.

32) §157 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

33) Xx. 107 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

34) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Čl. 34 x 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx subjekty působícími x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX.

39) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/15/ES xx xxx 7. xxxxx 2005 x prováděcích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/17/XX x xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

40) §22 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. října 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1008/2008 xx xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx (přepracované xxxxx).

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1370/2007 ze xxx 23. xxxxx 2007 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 1191/69 x x. 1107/70.

44) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 310/2006 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x obranným x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním materiálem), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) §74 x xxxx. xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

47) §2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

48) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §16 xxxxxx x. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

50) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxxx zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/24/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx směrnice 2004/18/ES.

Usnesení xxxxx č. 531 xx dne 24. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx xx. 781/17, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx návrhu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Ministerstva xxxxxxxxx prostředí.

53) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1151/2012 ze xxx 21. listopadu 2012 o režimech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.