Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0850 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/850 ze dne 30. května 2022 o počítačovém systému pro přeshraniční elektronickou výměnu údajů v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726 (Text s významem pro EHP) R P
32022R0838 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti,válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu R P
32021D0031 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/31, ze dne 13. ledna 2021 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862, pokud jde o minimální normy kvality údajů a technické specifikace pro vkládání fotografií, profilů DNA a daktyloskopických údajů do Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 R P
32020L1687 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1687 ze dne 2. září 2020, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nové psychoaktivní látky N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) do definice drogy R P
32020R0493 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/493 ze dne 30. března 2020 o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV R P
32019D2006 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2006 ze dne 29. listopadu 2019 o účasti Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) R P
32019D0968 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/968 ze dne 6. června 2019 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království R P
32019L0369 SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy R P
32018R1805 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci R P
32017L2103 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV R P
32017D0617 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/617 ze dne 27. března 2017 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku R P
32017L0541 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV R P
32016L0681 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti R P
32016L0680 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV R P
32016R0094 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/94 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech R P
32015R0847 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Text s významem pro EHP) R P
32013L0040 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV R P
32011L0093 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV R P
32011L0093R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ( Úřední věstník Evropské unie L 335 ze dne 17. prosince 2011 ) R P
32011L0036 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV R P