Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0851 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/851 ze dne 22. března 2022, kterým se opravuje portugalské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí R P
32022R0839 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/839 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP) R P
32022D0835 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/835 ze dne 25. května 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Primer Stain TIP v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 3379) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0834 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/834 ze dne 25. května 2022 podle čl. 31 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU o opatření, jež přijala Francie ohledně stažení některých láhví pro přepravu plynu vyrobených společností Xinchang Burong Machinery Co. Ltd před 31. říjnem 2019 z trhu (oznámeno pod číslem C(2022) 3372) (Text s významem pro EHP) R P
32022R0825 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/825 ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP) R P
32022D0784 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/784 ze dne 17. května 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1202, pokud jde o harmonizované normy pro plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry používané v plnicích zařízeních LPG pro osobní a nákladní automobily a pro systémy pro potlačení výbuchu (Text s významem pro EHP) R P
32020R1668 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1668 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě R P
32019L0771 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES (Text s významem pro EHP) R P
32019L0770 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Text s významem pro EHP) R P
32016D0787 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem (oznámeno pod číslem C(2016) 2923) (Text s významem pro EHP) R P
32006L0103 SMĚRNICE RADY 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky R P
32006L0102 SMĚRNICE RADY 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek R P