Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019L0771
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES (Text s významem pro EHP)
2019
771
20.05.2019
Směrnice
3
L
Vnitřní trh: sbližování právních předpisů (13.30), Obecné předpisy (15.20.10)