Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0645 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/645 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie R P
32020R2207 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2207, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie R P
32019R1759 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1759 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie R P
32014R1047 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol R P
32014R0992 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 992/2014 ze dne 22. září 2014 o zrušení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 950/2014 R P
32012R0511 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků R P
32010D0791 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (přepracování) (oznámeno pod číslem K(2010) 8434) (2010/791/EU) R P
32010R0702 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 702/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO)) R P
32010R0479 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků R P
32009R1233 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1233/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků R P
32008R0760 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů R P
32008R0657 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách R P
32007R0445 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění) R P
32007L0061 SMĚRNICE RADY 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě R P
32006R0943 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 943/2006 ze dne 26. června 2006 o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách R P
32004R0810 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 810/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky R P
32004R0748 Nařízení Komise (ES) č. 748/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení R P
32004R0595 Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků R P
32004D0438 Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES) R P
32003R2332 Nařízení Komise (ES) č. 2332/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o lhůtu pro podání žádostí o licence na dovoz mléčných výrobků v rámci kvót R P