Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) x. 445/2007

xx xxx 23. xxxxx 2007,

kterým xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2991/94, xxxxxx xx stanovují normy xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x nařízení Xxxx (XXX) x. 1898/87 x xxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx trh

(kodifikované xxxxx)

XXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2991/94 xx xxx 5. xxxxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx tuky (1), x xxxxxxx na xxxxxx 8 uvedeného nařízení,

s xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1898/87 xx xxx 2. xxxxxxxx 1987 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxx (2), x zejména xx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 577/97 xx xxx 1. dubna 1997, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2991/94, xxxxxx se stanovují xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x nařízení Xxxx (XXX) č. 1898/87 x xxxxxxx xxxxxxxx používaných xxx xxxxxxx mléka x xxxxxxxx výrobků na xxx (3), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (4). X xxxxxx srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 stanoví, xx xxxxxxxx označení xxxxxxx x xxxx xxxxxx 1 musí odpovídat xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx. Xxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx používání, x xxxx xxxxx je xxxxxxxx jednoznačně použito xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení.

(3)

Je xxxxx xxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) č. 2991/94, xxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, aniž je xxxxxxx nařízení (XXX) x. 1898/87. Xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx stejný, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X zájmu zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 2991/94 x (XXX) x. 1898/87, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“.

(4)

X xxxxx jasného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 xx xxxxx vypracovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterých se xxxxxx.

(5)

Xxxxx kritérium xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xxxxx odrážce xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx charakter se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx používáno před 9. dubnem 1997 xx xxxx rovnající xx xxxxxxx době, xxxxx xx obvykle xxxxxxxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteru.

(6)

Druhé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx označení x příloze x xxxxxxxx (XX) č. 2991/94 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů xxxxxxx uváděných xx xxx. V xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na trh xx dni 9. xxxxx 1997. Xxxxxxx xxxxx k tomuto xxxx předložily Xxxxxx xxxxxx výrobků, x xxxxx předpokládaly, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx odchylku xx xxxxxx území.

(8)

Rozhodnutí Xxxxxx 88/566/XXX xx dne 28. xxxxx 1988, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výrobků uvedených x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1898/87 (5), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx „xxxxx“; a xxxx odchylky xx xxxxx xxxx x xxxxx.

(9)

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 2991/94 xx xxxx být xxxxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx (ES) č. 2991/94 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou odkazovat xx xxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou dodržena xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX xx xxx 20. března 2000 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (6), x xxxxx xxxx třeba, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potraviny.

(11)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx technické xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potíže. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

(12)

Nařízení (XX) x. 2991/94 x (XXX) x. 1898/87 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx brát x xxxxx xxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 3 (XXX) x. 1898/87. Xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x složené výrobky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx máslo, xxx, xx se stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složeného xxxxxxx skutečně xxxxx x xxx je xxxxx xxxxxxxx „máslo“ xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tuku x konečném výrobku xxxxxxx 75&xxxx;%.

(13)

Xx. 2 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výrobky, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx prokáží, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(15)

Xxxxxxxx stanovená x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Seznam xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx čl. 2 xxxx. 2 třetí xxxxxxxxxxx xxxxx odrážka xxxxxxxx (XX) x. 2991/94, je uveden x příloze X xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxx nařízení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí 88/566/XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxx“ x některém x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Údaj x xxxxxx xxxx xxxxx xx. 3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 xxxx xxxxxxxx xxxx podmínky:

a)

xxxxxxxx xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxx;

b)

průměrný obsah xxxx se xxxxx xxxxx o xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx deklarovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxx než xxx xxxxxxxx od deklarovaného xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx obsah xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2991/94.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx tuku deklarovaný xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X1, X1 x C1 xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2991/94 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx x příloze XX.

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxxx „máslo“ xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro složené xxxxxxx, xxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 3 nařízení (XXX) x. 1898/87 xx xxxxx, xxxxx konečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxx x xxx vyroben xxxxxxxx z xxxxx xx smyslu části X1 xxxxxxx nařízení (XX) x. 2991/94 x z jiných xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxx.

2.   Označení „xxxxx“ xx xxxxx používat xxx složené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 75 %, xxx xxxxxxx 62 % xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 je xxxxx xxxxxxxx označení „xxxxx“ xx spojení xx xxxxxx xxxx slovy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx III xxxxxxxxxx xxxxxxx 34 % xxxxxxxx tuku.

4.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxx odstavců 1, 2 a 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuku xx xxxxxxx a xx obchodní xxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxx tuku, xxxxx xxxxxxx přidané xxxxxx xxxxxxxx xxx.

5.   Xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“ podle xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx viditelném xxxxx x xxx dobře xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx (ES) x. 577/97 se xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 23. xxxxx 2007.

Xx Xxxxxx

José Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 316, 9.12.1994, s. 2.

(2)  Úř. xxxx. X 182, 3.7.1987, x. 36. Nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x roku 1994.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 87, 2.4.1997, x. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 568/1999 (Xx. xxxx. X 87, 2.4.1997, x. 3).

(4)  Viz xxxxxxx XX.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 310, 16.11.1988, s. 32. Xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx 98/144/ES (Xx. xxxx. L 310, 16.11.1988, x. 32).

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2006/142/XX (Xx. xxxx. X 109, 6.5.2000, x. 29).


XXXXXXX I

X.

(španělsky)

„Mantequilla xx Xxxxx“ xxxx „Xxxxxxxxxxx xx Soria dulce“ xxxx „Mantequilla de Xxxxx xxxxxxxxx“: pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx tuku nejméně 39 %

XX.

(xxxxxx)

XXX.

(xxxxxxx)

„Xxxxxxxäxx“: xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mléčného xxxx x sušině xxxxxxx 45 %

„Xxäxxxxxxxxxx“: xxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx byliny x xxxxxxx xxxxxxxx tuku xxxxxxx 62 %

„Xxxxxxxxxxxxxx“: pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 5 % xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx mléka nebo xxxxxx vhodných xxxxxxxx xxxxxxx

XX.

(xxxxx)

X.

(xxxxxxxx)

„Xxxxxx xxxxxx“, „Xxxxxx xxxxxx“, „Xxx xxxxxx“: xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 20 %

„Xxxxxxxxxxx“: pro xxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxx nejméně 22,5 %

XX.

(xxxxxxxxxxx)

„Xxxxxx x'xxxxxxx, de xxxxxxxxx, de xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx saumon, de xxxxxx fumé, xx xxxxxxxx Saint-Jacques, xx xxxxxxx“: xxx výrobky xxxxxxxxxx mořské potraviny x obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 %

XXX.

(xxxxxxx)

XXXX.

(xxxxxxxxxx)

IX.

(portugalsky)

X.

(finsky)

„Xxxxxxx“: xxx výrobek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tuku nejméně 35 %

XX.

(xxxxxxx)

„xxxxxxxx xxxxxxxx“: pro xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx 80 % rostlinných xxxx (jako margarín), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

„xxxxxöx“: xxxx mléčný xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x neslazený, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 2 %

„xxxxöxxxxöx“, „xxxxxxxxxxöx“, „xxxxxxxxxxxxöx“: xxx xxxxxxx obsahující aromatické xxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 66 %


XXXXXXX II

Kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tuku x roztíratelných tuků

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ze xxxxx xx kontrolu a xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X.

Aritmetický xxxxxx xxxx získaných xxxxxxxx se porovnává x xxxxxxxxxxxx obsahem xxxx. Xxxxxxxxxxx obsah xxxx se xxxxxxxx xx vyhovující, xxxxx xx aritmetický xxxxxx xxxxxx tuku neliší x více než xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X.

Uvedených xxx jednotlivých xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (± xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx čtyřem procentním xxxxx, xxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxx xx prokázáno dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X a X, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx, xxxxx jedna x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx leží xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ± xxx xxxxxxxx.


XXXXXXX XXX

Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx výrobku

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx, alkoholické xxxxxx, xxxx

34 %


XXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

Nařízení Xxxxxx (XX) x. 577/97

(Xx. xxxx. X 87, 2.4.1997, s. 3)

Nařízení Xxxxxx (XX) x. 1278/97

(Xx. věst. X 175, 3.7.1997, x. 6)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 2181/97

(Xx. věst. X 299, 4.11.1997, x. 1)

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 623/98

(Úř. xxxx. L 85, 20.3.1998, s. 3)

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1298/98

(Xx. xxxx. L 180, 24.6.1998, x. 5)

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2521/98

(Úř. věst. X 315, 25.11.1998, x. 12)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 568/1999

(Úř. xxxx. X 70, 17.3.1999, s. 11)


PŘÍLOHA X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 577/97

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 1–3

Články 1–3

Xxxxxx 5

Xxxxxx 5x

Xxxxxx 4

Xxxxxx 6

Xxxxxx 5

Přílohy I–III

Přílohy X–XXX

Xxxxxxx IV

Příloha V