Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx…2020

x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zajistit vysokou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x nimi x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x tomuto zákonu x xxxxxxx xxxxxxx x oběhovému hospodářství.

(2) Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx a povinnosti xxxx v odpadovém xxxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hospodářství.

CELEX 32008L0098

XXXXX 32010L0075

XXXXX 31996L0059

XXXXX 32018L0851

XXXXX 32018L0850

XXXXX 32019R1021

XXXXX 32013R1257

XXXXX 32006R1013

XXXXX 32002R2150

XXXXX 32017R0852

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx,

x) exkrementy, xxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které

1. nevykazují xxxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) x

2. xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví x xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxxx nebo x výrobě energie xxxxxxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxx, xxxxx nepoškozují xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx materiál xxxxxxxx během stavební xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx použit xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, na xxxxxx xxx vytěžen,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx povodním, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), x

x) xxxx in xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zeminy x xxxxxx spojených xx xxxx pevným xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx vyjmuty

a) odpadní xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, návykové látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návykové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx uhynula xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odstraněna x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1069/20094),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx4), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) látky, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle čl. 3 odst. 2 xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 767/20095) a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxx xx, x

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx životností.

CELEX 32008L0098

CELEX 32018L0851

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Odpadovým xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx, zprostředkování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odpadové xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx předejít, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x není-li možné xxx xx, jeho xxxxxxxxxx.

(3) Výklad a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zohlední

a) xxxx xxxxxxx cyklus xxxxxxx x materiálů, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví lidí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx opatrnosti x udržitelnosti,

c) technická xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ochrana xxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxx a hospodářské x sociální xxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx x opatření Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx se odchýlit x xxxxxxx odpadů, x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxx xxxxxx věc, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx zbavit.

(2) Xx xx xx to, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx povinnost zbavit xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu x xxxx xxx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právního předpisu6), xxxx

x) vznikla xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx získání xxxx xxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(4) X xxxxxxxxxxxxx, zda xx movitá věc xxxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx movité xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx movité xxxx vedeno xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006.

XXXXX 32008L0098

§5

Původce xxxxxx

(1) Původcem xxxxxx se rozumí

a) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úpravu odpadů xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx povahy nebo xxxxxxx odpadu, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx, xxx osoba xxxxxx xxxxx podle §59 x 60 na xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx určeném.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx vzniká xxx xxxxxxxx xxxx osob xxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro vlastníka xxxx, ze které xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx odpadu xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx činnost, xxx xxxxx odpad vzniká. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx vyplývá x xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kde vznikají, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x osobou, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x nejpozději x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx odpadu, x xx jako nebezpečný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx odpadu xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§7

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3),

x) xx xxxxxxxx xx druhu xxxxxx, xxxxxxx xx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je smísen x xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxx xx xxx znečištěn.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx XX 9, XX 14 a XX 15 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kritérií.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Směsný komunální xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxxx HP 9, HP 14 x XX 15.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 31999L0031

XXXXX 32010L0075

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx, která xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxx získání xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx využití možné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx běžná výrobní xxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy7) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx8) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzorkováním x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx x xx vypracována xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují

1. xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) x

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xx vzorkování x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Každý xxxxxxx xxxxxxxxxx produktu, xxx který xxxx xxxxxxxxxx průvodní dokumentace, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokumentací.

CELEX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití a xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie9) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9) xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x splnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzorkováním a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly stanoveny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí x

x) byla pro xxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9) nebo xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x současně se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přestane xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v povolení x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo a Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx byl připraven x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx, x okamžiku, kdy

a) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §34 xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx účely, pokud xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x

x) xxx něj xxxx xxxxxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx přestane být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobku x zařízeních xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx být odpadem, x výjimkou xxxx, xxxxx přestala xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx zařízení“), ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věcí xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx zařízení.

(7) Ministerstvo x Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu může xxxxxxxx vyhláškou

a) odpady, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle odstavce 1; těmito xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx druhotné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx využívají xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účel, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx věc, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, využívána,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx procesu recyklace xxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx zpracování xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odpad xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1; tato xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxx, že výsledná xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xx výrobky x xxxxx xxxxxxxx nedojde x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zkoušení xxxx xxxx způsob xxxxxxx splnění požadavků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxx 5.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§10

(1) Xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k využití xxxxxx povolí, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx jinému využití xxxxxx, xxxxxx přestává xxx daný xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x odpad xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x xxxxxxx prokáže, že xxxxxxxx věc

a) xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x jeho xxxxxxx,

x) xx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx trh xxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely, pokud xxxx stanoveny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normami použitelnými xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů7) x xxxx xxxxxxx nepovede x nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je součástí xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Krajský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxx, který přestává xxx odpadem,

b) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx přestává xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx odpad vstupující xx procesu recyklace xxxx jiného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přestává xxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxxxxx odpadu,

e) kvalitativní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx být odpadem; xxxx kritéria musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx zajistila, xx xxxxxx věc xx xxxxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxx, splňuje příslušné xxxxxxxxx xx výrobky x nedojde k xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a

g) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxx provozního řádu xxxxxxxx.

(5) Žadatel připojí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxx běžně xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx žádosti, zda xxx ni existuje xxx xxxx poptávka x zda xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh, x závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx povolena xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xx procesu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stejnou výslednou xxx x stejný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud

a) xxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) V xxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx stanice z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdravotních rizik.

CELEX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx omezují xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, omezují xxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx částí k xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx životnosti výrobků,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx použity xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, využití xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxx x prostoru, xxxxxx xxxxxxxxx třídění xxx xxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx místě,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soustřeďování xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx roztříděny xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x materiálů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiných xxxx xxx účely xxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložení odpadu x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřesáhne xxxx 9 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx před xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx fyzikálních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dopravy, využití xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx úpravě xxxxxxx vždy xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výsledkem je, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účelu tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připraven xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k xxxxxx xxxxxx,

x) energetickým využitím xxxxxx použití odpadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx k výrobě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, recyklaci a xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxx energie,

l) xxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx pro xxxxxxx xxxx pro jiné xxxxx; recyklace odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx zaručí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx dobu nejdéle 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx nejdéle 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraněním xxxxxx činnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx odpadů, x xx i x případě, že xxxx xxxxxxx má xxxx druhotný důsledek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxx,

x) obchodováním s xxxxxx nákup a xxxxxx odpadů na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v držení,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka, xxxxxxx, stavba nebo xxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxxx xxx nakládání x odpady

1. xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

2. zařízení x využití xxxxxx xxxxxxxx x příloze x. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 x jehož zahájení xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx §95 odst. 1, xxxx

3. malé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxx §64 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady schopné xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkováním nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx zprostředkovávající xxxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxxxxxx“) xxxx xxxxxx fyzicky x xxxxxx,

x) vzorkováním soubor xxxxxxxx vedoucích x xxxxxx vzorků a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vytěžených xxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx účely xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxxx odpadem xxxxxx x tříděný odpad x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x lepenka, xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dřevo, xxxxxx, xxxxx, odpadní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xx xxxxxx x složení xxxxxxx xxxxxx x domácností; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx stavební x demoliční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsažený x xxxxxxxxxx odpadu,

d) xxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, jídelen, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) malým xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 20 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx 150 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx původcem, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ze svého xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxx řízeného xxxxxxxxxxx xxxx podpovrchového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů, které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx surovina xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx prvotní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vytěžený x vodních nádrží, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx říční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx odpad xxxxxxxxxx xxx stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potraviny xxxxx čl. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/200210), xxxxx xx xxxxx odpadem,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadem xxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx pro nakládání x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) soustřeďování xxxxxx v xxxxx xxxx vzniku, pokud xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhne xxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx původcem xxxxxx přepraven xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx jednom xxxxx xxxx provozovnu původce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx, xxxxx je přepraven xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určených xxxx xxxxx §59 odst. 2 a 5, xxxx

x) soustřeďování xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx a provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx, xx xx odpad xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, než x xxxxx xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 31999L0031

CELEX 32000L0053

XXXXX 32006L0066

XXXXX 32018L0851

CELEX 32018L0850

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx je povinen xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx x xxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx nebezpečných odpadů, x xxxxx xxxx xxxxx vzniku odpadu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx využití xxxxxx odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniklý xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxx xxx předá x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx mikrobiální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx metanu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxx živočišného xxxxxx4). Xxxxxxx, který osoba xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x hnojivech, xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Movitá xxx, xxxxxx xx možné x souladu s xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, se nestává xxxxxxx, pokud ji xxxx osoba předá x opětovnému xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx předala xx místo určené xxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx používat x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx odpadem, xxxxx byla předána x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32010L0075

XXXXX 32018L0851

XXXX DRUHÁ

NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx při nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx x odpadem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x odpadem xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxx x odpadem x nakládání xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně,

d) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx odcizením xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x daným xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, kdy xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx předání podle xxxxxxx x) x

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzorků odpadu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpadu nebo xx xxxxxxxx podle §16 odst. 3 xx dopravního prostředku xxxxxxxxxxxxx takového zařízení,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xx místo xxxxxx xxxx xxxxx §59 xxxx. 2 a 5.

(2) Xxxxxxx odpad xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx odpadu xx kategorie, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem x xxxxxxxxx odpadu,

b) xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx pro xxxx xxxx x kategorii xxxxxx,

x) obec xx xxxxxxxx stanovených x §59, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx“) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20.

(3) Xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx a právnické x podnikající fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

XXXXX 32008L0098

§14

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Vlastník xxxxxx má povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady,

b) za xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 do xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) obchodníkovi x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx.

(2) Xxxxx xx vlastník xxxxxxx dozví o xxxxxxxxx soustředěném xxxxxx xx svém pozemku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxx, xx se v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxx, neprodleně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je za xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx zemřela xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx odpadu přešly xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx předání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx delší. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx odpad xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpadu x xxxx předání xx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx s odpady.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odklizení odpadu x předání odpadu xx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx výzvy nebo x delší xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx škodlivin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx soustředěný xxxxx xxxxxxxx a předat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 xxxx. a), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předá xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx povinnost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), je xxxxx xxxxxxxx obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstoupit xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x strpět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxxxxxx původce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx odpadu, se xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Původce odpadu xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx množství produkovaného xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů, které xxxx xxxxxxx nepodnikající xxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx o xxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popisem xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx předat xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx základního xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx x opakovaných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předávat xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx předáván, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx původce xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály určenými xxx opětovné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a demoličními xxxxxx tak, aby xxxx zajištěna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxx xx xxxx ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x odpady.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx soustředěný x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedle původce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxxx xxxxx inspekce, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s odpady.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x odpadu předávaných xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základního popisu xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo údržbě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f).

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx podle §17 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxx se xxxx vlastníkem.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx využitím xxxx k xxxxxxx xxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxx uzavřít písemnou xxxxxxx, že odpad xxxxxxx xx vlastnictví xxxx osoby. Xxxxx xxxxx musí být xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx odděleně. Xx výstupu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx je provedeno xxxxxxxx odpadu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. b) x x), může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

Povinnosti provozovatele zařízení

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) provozovat xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s povolením xxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxx převzetí xxxxxx, x výjimkou xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx,

1. zaznamenat xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobě a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je odpad xxxxxxxx xxx, aby xxxxx být vedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx zařazení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx převzetí od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx podle xxxxx a kategorie x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

5. x xxxxxxx, xx není k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx osobě, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla zařízení,

d) xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx opakovaných xxxxxxx odpad xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxx s xxxxx x zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx předává, x s údaji xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx zařízení xxxxxx xxxx zda xxx obchodník x xxxxxx takový xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx určeného x uložení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx skládce nebo x zasypávání xx xxxxxxx předat xxxxxxxxx x kritických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy nakládání x xxxxxxx na xxxxxx lidí xxxx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x provozním xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx, které xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici x obecnímu xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od fyzických xxxx, oznámit xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx xxxxxx, do 15. xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx rok a

i) xxxx xxxxxxxx deník.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx 2 xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxx povolení provozu xxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud provozovatel xxxxxxxx nesplní povinnost xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nemovité xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx k xxxx xxxxx inspekce, xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností. Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(4) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx zaznamenání údajů xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x

x) xxxxxxxxxxx provozního xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

XXXXX 32008L0098

XXXXX 31999L0031

§18

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx převzetí xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva povinen xxxxxxxxxx kromě údajů xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx převzetí odpadu; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx zařízení oprávněn xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx mobilního xxxxxxxx ke xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx osobě, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, adresa xxxxx trvalého pobytu xxxx místa xxxxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírá odpad, xxxxx xx povahu xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx díla nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Bez zaznamenání xxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx x osobách x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19

(1) Xxxxxxxx kovové xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx strojního xxxxxxxx, xxxxxx prospěšná xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx xxxx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx rozebírat, xxxxx pozměňovat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kovových odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepodnikajících fyzických xxxx.

(3) Provozovatel zařízení xxx xx přebíraný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx xxxxxx poštovního xxxxxxx. X uskutečněných xxxxxxxx je povinen xxxx evidenci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nepřebírá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x odpady,

a) xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, uchovávat xxxxxx x kamerového systému xx xxxx 30 xxx a na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxx záznam xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx xx provedení xxxxxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x

x) rozsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kamerový systém x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx sběr

(1) Xxxxx xxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx přebírat xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x kovů x xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xx xxxxx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx, na jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx původcem.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx.

(4) Na xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sběru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx do 15. ledna obci, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx převzaté xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx předání xxxxx podle xxxxxxxx 5.

Xxxxx XXX

Xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx x obchodování x odpady

§21

Provoz zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady

(1) Zařízení xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx smí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, úpravě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx vydaného krajským xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x tomuto zákonu x malé zařízení xxx xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXX 32008L0098

§22

Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vydává xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx činností x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Povolení provozu xxxxxxxx xx vydává xx xxxx neurčitou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 6 xxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, povolení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx životní prostředí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení přímo xxxxxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická stanice xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopadů xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx dostatečné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vykonatelné xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x předčasnému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zkušebnímu provozu xxxx povolení ke xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx změnou x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 3, xxxxx kolaudační xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x předčasnému užívání xxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, využití xxxx odstranění odpadů.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti provozního xxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxx xxxx činnosti.

CELEX 32008L0098

§23

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, x výjimkou provozovatele xxxxxxxxx zařízení, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provozního řádu, x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x úplnosti x xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zpráva o xxxxxx“) xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 6 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxx. V xxxxxxx, xx zprávu ve xxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx, povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxxx společně s xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx důvody xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávou x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx provozovatel xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx dále zruší xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx důvody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx úřad xx posouzení předložené xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx důvody xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zprávu x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se nevztahují xx xxxxxx x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx stanoveny x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§24

Přechod xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx užívat xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x povinností x x xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

§25

Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) dojde xx xxxxx podmínek rozhodných xxx vydání povolení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností xxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx,

x) xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §19 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx vykoupený odpad xxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxx xxx zániku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx, x xx ke xxx ohlášení ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx k tomuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, požádá x xxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx užívacích xxxx, platí pro xxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele zařízení xxxxx §24.

(6) Krajský xxxx xx v xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lidí a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Povolení k obchodování x odpady

(1) Obchodovat x odpady může xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a to xx základě x x souladu x xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx stanovit podmínky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí x zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odpady se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xx xxxx 6 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx obchodníka x xxxxxx xxxx xxxxxxx x dalších 6 xxx, xxxxx jsou xxxxxxx podmínky pro xxxx vydání. Pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxx x xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x obchodování x xxxxxx, pokud

a) xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpady nezajistí xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx při kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x obchodování s xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze x. 3 x tomuto xxxxxx.

§27

Omezení xxxxxx povolení

Povolení xxxxx §21 odst. 2 x §26 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx žádosti pravomocně xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25 xxxx. 2 nebo xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx x odpady xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx. b), x) nebo x), xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kvůli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx zrušeno povolení xxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §25 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x).

Hlava IV

Vzorkování x xxxxxxx xxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx zařízení, hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxx xxx provádět xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x personálním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) akreditovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx je garantována xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx v souladu x xxxxxxxxx technickou xxxxxx podle §29 xxxx. 1, pokud xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vzorkování xxxxxx.

(2) Xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x posledních 10 xxxxxx xxxx dosažený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx a

2. absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx být xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) základní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx schválilo xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx absolvování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Certifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikačním xxxxxxx pro certifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx akreditovány akreditačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce právnické xxxxx pověřené k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 x

x) akreditaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§29

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxx nebo pro xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vzorky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odběru xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x konkrétním xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxx jednou x xxxxxxxxxxx roce. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 povinny uchovávat xx xxxx 2 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx nebo pracoviště xxxxx §28 odst. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx vést dokumentaci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x mikrobiologické xxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxx xx xxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu x xxxxx zkoušky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro další xxxxxxxxx s ním xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx zjištění vlastností xxxxxxxxxx produktu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborná xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx v souladu x požadavky stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x vzorkování x xxxxxxxxx odpadů xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zkoušky.

(6) Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxxx vzorkování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxx technickou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorkování xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) způsob provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 4.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx s odpady

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxx, skladování a xxxx xxxxxx

§30

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxx soustřeďovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Nebezpečné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxx §71 xxxx. 2. Xxxxxxx odpady xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xx základě povolení xxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolí xxxxx, pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v povolení xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí.

(3) X vydání xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx je x xxxxxx tohoto povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(4) Povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady, xxxxx je xxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti provést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §23. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx považuje xx úpravu xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx jeden druh xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x povolení xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxx neodděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx druhu odpadu, xxxxx tvoří největší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí xxxxxxxxx xxxxx jiný xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx o úpravu xxxxxx.

XXXXX 32018L0851

§31

Skladování odpadu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadu provozováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Odpad určený x xxxxxxxxxx smí xxx skladován xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx, xxxxxx skladování xx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxx xxx kódem X15. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odpad odstraněn xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx skladován xx xxxx xxxxxxx 3 xxx; takové skladování xx vymezeno x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx kódem R13a. Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx využití xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx zařízení, xxx xxxx odstraněn, do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx využít.

(4) Krajský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, než je xxxxxxx x odstavci 2, pokud xx xxxxx x odpady, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovat. Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o skladování xxxxxx, xxxxx doba xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxxxxx.

XXXXX 31999L0031

§32

Sběr xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxx provádět xxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, které xx nachází na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x mobilním zařízení xx sběru xxxxxx, xxxxx xx označeno xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a

b) xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx provozováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařízení xx xxxxx xxxxxx smí xxx odpad uložen xxxxxxx po xxxx 9 měsíců, xxxxx xxxx xxxxxxx povoleno xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však po xxxx 48 hodin, xxx-xx x xxxxx xx zdravotnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxx.

(4) Do xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxx a xxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky, x České republiky xxxx xxxx Českou xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů“) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxx x xxx nesmí xxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Úprava xxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxx

x) x xxxxxxxx x úpravě xxxxxx, xxxxx xx nachází xx pozemku určeném x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k úpravě xxxxxx a

b) je-li xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx pod xxxx X12x xx X12x. Xxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x tomuto xxxxxx xxx kódy X8, D9, X13 x D14.

(3) Xxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odpadu.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx využití xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxx územním xxxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tvořících zemědělský xxxxx fond x xxxxxxx xxxxxx sloužících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x mobilním zařízení x využití xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými podmínkami, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí, stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx R12a xx X12x a X13x xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx terénu, je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo stavby, xxxxxxxx být odpadem xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx vystupující xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovaly xxxxxxxxx xx uvádění xxxxxxxxx xxxxx xx trh.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxxxx uvedeného. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx z xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx odpady xxxxx čl. 22 odst. 9 a čl. 24 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 v xxxxx xxxxxxxxxx uvedené. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx provozovatele technicky xxxxx. Náklady xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nahrazovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx danému xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx nezbytně xxxxx xxx dosažení tohoto xxxxx. X zasypávání xxx být využíván xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodný x splňuje xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx nedojde k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a způsobu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxx nesmí být x xxxxxxxxxx využívány.

§35

Energetické xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx zákonu xxx kódem X1x xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx

x) použitý xxxxx xxxxxxxxxxx po vlastním xxxxxxxx xx spalování xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dalších xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx11), xxxx

x) odpad xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx palivo x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx R1a xxxxx xxxxx, xxxxx dosahuje xxxxxxxx stupně energetické xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro její xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x. 7 k tomuto xxxxxx.

(3) Odděleně soustřeďované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx předány ke xxxxxxxxx x zařízení xx energetické xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak, xxx spalování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přinášelo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze

a) x xxxxxxxx x odstranění xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx pozemku xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo kolaudačním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xx-xx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx provozováno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx odpadu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx technicky xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx úřad xxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxx, která nakládáním x xxxxxxx způsobila xxxxxxxxxx takového postupu xxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 9 x čl. 24 odst. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxx xxxxx dokončit, xx-xx to xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx být odstraněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx12).

(5) Xxxxxxxx soustřeďované komunální xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména papír, xxxxxx, sklo, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxx x odstranění, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx, pokud

a) je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyšší xxx 6.5 MJ/kg, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledek x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) ve xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo kolaudačním xxxxxxxxx xxxx povolením xxxxxx, xxxx-xx vyžadována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s druhem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x způsobem xxxxxxx xxxxxxx skládka a

c) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxx xxxxxxx skládky xx provádí odstranění xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx pod xxxxxx terénu. Xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx materiál na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx technologický xxxxxxxx na technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídají.

(4) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx fázi provozu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx x nakládání x odpady. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx provozu xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

b) xxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, x technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxx xxxxxxxx 3 a

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx technicky xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx skládky, a xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

CELEX 32008L0098

XXXXX 31999L0031

§38

(1) Xxxxx a xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu skládky.

(2) Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skládky, lze xxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x změně povolení xxxxxxx xxxxxxx, kterým xx povoluje provoz xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vydat, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provedl xxxxxxxx xx místě x xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx provozu skládky xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx provede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku nebo xx nově vybudovanou xxxx skládky, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx provozu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, xxx ověřil provedení xxxxxxxxxxx skládky. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 31999L0031

§39

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky je xxxxxxx

x) před zahájením xxxxxxx skládky prokázat xxxxxxxxx úřadu, xx xxxx nedoplatek u xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky a x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxx xxxxxxxx vázaný účet xxxxx §42 odst. 3, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rekultivaci x následnou péči x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx zajišťovat x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5,

x) xxxx průběžnou xxxxxxxx uložených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxxxxx,

x) vést průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx, x

x) před xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že

1. xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fázi provozu xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx částku xx xxxx xxxxxxx nutných xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1; xxxxx xxxxx, jejich xxxxxx x xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 formou bankovní xxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách; xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek; xxxxxx xxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxx fáze provozu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx účel x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozu skládky xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx škody xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 31999L0031

§40

Zákaz ukládání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládku

(1) Xxxxxxxxxxxx skládky xxxxx xx 1. xxxxx 2030 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx xxx 6.5 XX/xx,

x) které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx biologické stability XX4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) které xx xx stávajícího xxxxx xxxxxxxxx x technického xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stability xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxx provoz xxxx xx xxxx provoz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx skládky xxxxx xx skládku xxxxxxx nebezpečné xxxxxx, xxxxx xx technicky xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx energetické využití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx a technického xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 1 xxxx. c),

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 a

d) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx možné zpracovat xx xxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, podle xxxxxxxx 4.

XXXXX 32018L0850

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx skládku, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx skupinu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsah škodlivých xxxxx xx vodném xxxxxx x v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho přijetí xx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jejich úpravy, xxxxxxx výhřevnost v xxxxxx xx vyšší xxx 6.5 MJ/kg,

b) xxxxxxxxxx rozložitelný odpad x xxxxxxx x xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx, nebo

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelného xxxxxx, které xxxx xxxxx zpracovat jiným xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxx smísení negativní xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxx látek ve xxxxxx výluhu x x xxxxxx odpadu xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx skládek,

f) xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu, u xxxxxxx je úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, a

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 6,5 XX/xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxxxx zákonu.

(4) Provozovatel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny zaměstnance xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zařízení a x xxxxxxxxx nakládání x odpadem tak, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx zdraví lidí. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

c) parametry xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxx jejich ověření,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky x xxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx ukládány xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), a

f) požadavky xx monitorování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

XXXXX 31999L0031

Rezerva xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx vytvářet rezervu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx x skládku (xxxx xxx „xxxxxxx“).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úroky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součástí. Xxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x příjmů xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterou je xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účet. Xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které skládky xx rezerva týká, x ustanovení, že xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx využity xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vytvářené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vždy x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skládce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx od xxxxxxx neplatná, pokud xxxxxx veškeré peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx zvláštní vázaný xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx

x) 145 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxx nebezpečného odpadu xxxxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx odpadu, x xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx,

x) 75 Kč xx 1 xxxx xxxxxxxxx ostatního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uloženého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky.

CELEX 31999L0031

§43

(1) Peněžní prostředky xxxxxxx smí xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx související x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx krajského xxxxx; vydání souhlasu xxxx krajský úřad xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx lidí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx rezervy tak, xxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx i xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxx schopen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skládky xxxx ukončením péče x xxxxxxx a xxxx xxxxxx nástupce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx rezervy xx převede na xxxx provozovatele skládky xxxx xxxx právního xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx-xx, banka xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dělí xx xxxxx příjem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ležící x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX 31999L0031

Xxx 5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady

§44

Obchodování x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx odpad vystupující xx zařízení, nepovažuje xx tato činnost xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx se stává xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx smí xxxxxx předat xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxx s xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx přebírá xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xx smí xxxxxx pouze do xxxxxxxx x úpravě xxxxxx nebo do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx obchodníky s xxxxxx musí být xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx všechny xxxxxxxxxx x přepravovanému odpadu.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxx x odpady xxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx mu odpad xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx předává, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §16 odst. 2, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxx

x) ověřit xxxxxxxxx zařazení xxxxxx xxxxx druhu a xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx druhu xxxx kategorie odpadu xxxxxxxx, xxxxx odpad xxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti krajskému xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ohlašuje xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx má nebo xxxx xxx v xxxxxxxx předání odpadu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zařízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xx okamžiku xxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xx xxx po dobu xxxxxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxx §94 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence xxxxx §95 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodce xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx burzách.

Xxx 6

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx doklady, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx doprovázena xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx přepravě nebezpečného xxxxxx xxxxxxxx ohlásit xxxxx §78, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x skutečnosti, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vybavit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kategorii přepravovaného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, aby byl xxxxxxx xxxxxxxx přepravovaný xxxxx doprovázen xx xxxxx dobu přepravy x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx přepravuje odpad, xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx ministerstva.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 48 xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 24 xxxxx.

XXXXX 32006R1013

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx přepravu odpadů.

(2) Xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx přepravu odpadů xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Odpad xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx-xx xx xxxxx xxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Přeprava odpadů xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázána, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x sousedních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo by x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musel xxx xxxxx vznikající v Xxxxx republice zpracován xxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

(5) Xxxxx jsou xx Xxxxx republiky přepravovány xxxxxx určené k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx čl. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1013/2006, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1013/2006 xxxx v případě, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hustotních xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx ministerstvo, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odpad, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32006R1013

§48

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 . Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x přeshraniční přepravě xxxxxx lze x xxxxxxx s čl. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1013/2006 xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx anglickém jazyce.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxx 3 přílohy II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1013/2006 xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy odpadu x náležitosti x xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2006R1013

§49

Xxxxxxx, zákaz a xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx námitky xxxxx čl. 9 až 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vznesení xxxxxxx xxxxx oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, pokud

a) xxxx oznamovateli xxxx xxxxxxxx v době 5 let před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Kč xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxx opatření k xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx hospodářství a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx prokázáno, xx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxx nesplnil,

c) xxx xxxxxxxxxxx, příjemce xxxx člen statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx v xxxx 5 let před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemce v xxxx 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx se xxxx xxxxx podílí, xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx x předmětem oznámení.

(4) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx

Xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx.

§51

Změny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx čl. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1013/2006 xxxx xxxxxxxx xxxx oznámení, xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 8 a 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1013/2006 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1013/2006.

§52

Xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx čl. 22 až 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1013/2006.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1013/2006 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může uložit xxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx dokončit, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady na xxxxxxx, xxxxxxx, odstranění x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, které xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu, xxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx uskladnění xxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 9 a čl. 24 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 zajistí krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zjištěn. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 nemá odkladný xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záruka xxxxx čl. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1013/2006.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záruka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k jednomu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xx xxxx určitou, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 16 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx může xxx xxxxxxxxx zkrácena v xxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 1013/2006. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx záruka xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uvedeno, že xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx banka xxxx pobočka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaly. Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxx originál xxxxxxx x xxxxxxxx záruce xxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§55

Výpočet xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu x xxxx xxxxxxxx záruky x podklady a xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 8 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx množství xxxxxx xxxxx xxxx 2.5 xxxx. x) xxxxxxx x. 8 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx 5 let xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx záruka xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxx být xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx záruka xxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 6 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx čl. 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1013/2006.

(4) Xxxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx financuje alternativní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx čl. 22 až 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006.

§57

Xxxxxxx záruční xxxxxxx

(1) Xxxxxxx listina xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovatele x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zemí je xxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

§58

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxxx čl. 6 xxxx. 4 xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 se postupuje xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx záruky, xxxxx xxxxxxx případný návrat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx přihlédnout xxx schvalování finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 6 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se vztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1013/2006.

Xxxxx VI

Nakládání s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunální xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx území xxx xxxxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx poplatek za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxx nepodnikajících fyzických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitě soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

(2) Obec je xxxxxxx určit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, papíru, xxxxxx, xxxx, xxxx, biologického xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx a xx 1. xxxxx 2025 rovněž xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxxxxx, skla x xxxx, pokud tím xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nimi x ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu tvořily x xxxxxxxxxxx roce 2025 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 60%, x kalendářním roce 2030 a následujících xxxxxx xxxxxxx 65% x x xxxxxxxxxxx xxxx 2035 x xxxxxxxxxxxxx letech xxxxxxx 70% x celkového xxxxxxxx komunálních xxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikající xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxx“). Obecní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závaznou vyhláškou, xxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxx obecní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxx služby pro xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx komunitního xxxxxxxxxxxx podle §65.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obecní systém, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx do obecního xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, které se xxxxxxxxxx jako odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, x

x) xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 x způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§60

(1) X okamžiku, xxx osoba xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xxxxxx movitou xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxx x odpadům xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx obalové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obalech.

(3) Xxxx xxxx plnit xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx prevence x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxx xxxxxx ročně obec xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadového hospodářství xxxx xxxxxx xxxxxxx xx provoz obecního xxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

CELEX 32018L0851

§61

Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx určená xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, kategorii xxxx materiál xxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

§62

Povinnosti podnikajících fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x komunálním odpadem

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého v xxxxx provozovny, xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, x xx alespoň xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, skla, xxxx x biologický xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx komunální odpad xxxx xxxxxx x xxxxx x papíru, xxxxxx, skla x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxx předávat xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 1 xxxx. c), §18 x 19, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpady úplatu.

Díl 2

Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx, komunitní xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem

(1) Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx 2 xx 5 nebo §64 xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx xx vybavení a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx splnit xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx technologie úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx materiálového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxxxxx nesmí roční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1000 xxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx skupin xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastností x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx je. X xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x ohledem xx hierarchií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výstupů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výstupy ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organismů stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby nedocházelo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx biologického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organismů xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek podle xxxxxxxx 4,

x) způsob x kritéria xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupin xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

CELEX 32008L0098

CELEX 32018L0851

§64

Xxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx v malém xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provozní xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vymezené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxx malého xxxxxxxx x xxxxxxxx x provozem malého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx hodnotit, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx způsobů xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxx je. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitní xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx malého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxx podmínky, na xxxxx je souhlas xxxxx, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx kontrolního xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxx zpracovány x xxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x malém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) technické xxxxxxxxx xx vybavení a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx technologie xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx xx skupin xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) komunitním xxxxxxxxxxxxx systém soustřeďování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx obce, jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v komunitní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ovoce x zelenina xx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xx zeminou, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxx využívat výhradně x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxx obcí, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybavení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárny x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxx rostlinných zbytků,

b) xxxx provozní xxxxx,

x) xxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností x xxxxxxxxx xx xx xxxx 5 let xx jejich přijetí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách provozovaných xx jejím xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) x odstavce 2 xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxx xxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, xx který xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) obsah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) rozsah a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) rozsah x způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných zbytků x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x domácností xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kompostárnách provozovaných xx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 x

x) xxxxxx x xxxxxx provádění kontroly xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§67

Xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx

1. xxx x čistíren xxxxxxxxx xxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxx odpadních xxx zpracovávají xxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/20094),

2. kal xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x materiálům xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx vody x materiály, které xxxx původ x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxx, který byl xxxxxxxx biologické, xxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx procesu xxx, xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx s xxxx aplikací na xxxxxxx ověření účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxx, xxxx

2. kal, xxxxx xxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kalu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxx XX9 Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určeném xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem xxxxx §63 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX9 Infekční x pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ze zařízení xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x čistírně xxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xx úpravu xxxx, x musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx stanovenými vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kalů x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 31986L0278

§68

Úprava xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalů, xx xxxxxxx předat xxxx určené k xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upraveného xxxx x využití xx xxxxxxxxxx půdě vypracovat xxxxxxx xxxxxxx kalů x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x to pouze x xxxxx kalem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva, xxxxx xx xx xxxxxx s xxxxxxx xx nutriční potřeby xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kalů xx zemědělské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hektar se xxxxxxxx x podílu xxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx použití xxxx zpracovává xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x programu použití xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke skladování xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kal xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx smí být xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před použitím xx podmínek stanovených xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§69

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx zemědělské xxxx smí xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xx schváleným xxxxxxxxx použití xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zhoršena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kvalita xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx kal smí xx zemědělské xxxx xxxxxx pouze právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx být xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kalů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx dále xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxx xxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 10 xxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kalu xx xxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxxxxx xxx kal z xxxxx čistírny odpadních xxx xxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(3) Xxxxxxx kalů xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a krajiny xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x hospodaření x lese,

c) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx pásmech přírodních xxxxxxxx zdrojů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx lázeňského xxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx půdě x xxxxxxx vegetačního období xx do xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovocných xxxxxxxxx,

x) xx pozemcích xxxxxxxxxxx x pěstování polních xxxxxxx x kalendářním xxxx jejich pěstování x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

h) x xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx pícnin, kukuřice x xxx pěstování xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx,

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hodnot xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva,

j) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nižší než xX 5,6,

x) xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x sportu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kaly xxxxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx kalů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx koncentrací vybraných xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxx těžkých xxxx, xxxxx smí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX 31986L0278

§70

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdní fond, xx xxxxxxx budou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx využívá, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx §94 x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §95. Xxx tyto xxxxxxxxx xx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx odpad

§71

Balení x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

(1) Xxx balení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí16).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx označeny xxxxxxx způsobem x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/200817) v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nebezpečný xxxxx x xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3) xxx xxxxxxxxx HP 9 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx odpadu x provozovatel xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxx nebezpečného odpadu x xxxxx xxxxxxxxx x nebezpečným xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 3.

XXXXX 32008L0098

§72

Xxxxxx nebezpečných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx materiály xx xxxxxxxx. Pokud xxxxx xx smísení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odpady, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx roztřídění, xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné x xx-xx to xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx úpravy odpadů x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxx navzájem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení x xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx druh xxxxxx, xx kterého xx xxx xxxxxxx smísený xxxxx, a xx x ohledem xx xxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

§73

Pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů

(1) Xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) xxx označeními XX 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 a XX 15 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nebezpečné vlastnosti xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 5 xxx, x xx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 6 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx niž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Udělené xxxxxxxx xxxxx převést xx jinou osobu.

§74

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů3) pod xxxxxxxxxx HP 1 xx XX 3, XX 12, XX 14 a HP 15 se xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) vysokoškolském xxxxxxxx,

x) xxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářství a

c) xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti pověření xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxx uznána xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx vzdělání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx označeními XX 4 xx XX 11 x XX 13 x x ukončeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a epidemiologie, xxxxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx v příloze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xxx xxxxxxxxx XX 9,

x) nejméně 10 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxx, že žadatel x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x xxxxx xxx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti odborného xxxxxxxx u pověřené xxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovit xxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je usazena x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx a na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dočasně nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §73 xxxx. 1, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hodnotit, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx x. 11 x tomuto zákonu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx školení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. d).

§75

Zánik x odejmutí xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností odpadu xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osobou,

b) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pověřené osoby xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx postupy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo vydá xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“) xx odpad, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení ve xxxxxx x vlastnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, nesmí xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx od odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx, může xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nebezpečné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx u konkrétního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx známým xxxxxxxx zaručujícím xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu.

(2) Xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxx jedna xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřená xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zadala, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx má xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx“). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx vydává prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zároveň x xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx xx dokumentační xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx druh x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx osvědčení. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4 xxxx. Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné osoby xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Osvědčení xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osvědčení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx odpad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx podle vydaného xxxxxxxxx. X případě, xx osoba, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx osvědčení xxx xxxxx, za který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 3.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx osvědčení

(1) Inspekce xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pozastavit platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejvýše 60 xxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx způsobu x xxxxxxxx kontrol nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx platnosti osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx nakládání s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaznamenávají do xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení.

Ohlašování xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

§78

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odesílají xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahájením x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx, xxxxx x množství xxxxxx, xxxxx nakládky xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odpady xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx odpadů do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že byl xxxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x ohlášenými xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Původce xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných odpadů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přepravy předáván, (xxxx jen „příjemce“) xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x ohlášené přepravy x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxx již není xxxxx xxxxxxxx opravu,

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu x

x) v případě, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přepravě x přepravovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji; xxxx xxxxx xxxx opravovat xxxxx x xxxxxxx, xx xxx ohlašovatelem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx xx xxxxxxxxxxx splnit xxxxxxxx, pokud xx xxx dohodnou; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx odpady stanovené xxxxx xxxxxxx až xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xx zařízení.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx doklad xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxx x xxxxxxx příjemci.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32008L0851

§79

(1) Xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přeprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx xx účastní Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx odesílatelem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx organizace xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilce xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx listu, x výjimkou čísla xxxxxxxxxxxx listu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů uskutečnit, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx si ponechá xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x druhý přiloží x xxxxxxx x xx dokončení xxxxxxxx xx xxx ponechá xxxxxxxx. Po obnovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ohlašovacího xxxxx xx integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx 48 xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přepravě xxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32008X0851

Xxx 4

Xxxxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx

§80

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pocházející x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx:

x) xxxxx xxxxx,

x) matečné xxxxx xxxxxxxxxx xx fázi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx louhy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 0,5% xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zředěných xxx, xxx obsahovaly 0,5% xxxx méně xxxxx xxxxxxxx sírové,

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,5% xxxxx xxxxxxxx chlorovodíkové x xxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx 0,5% xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) filtrační xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx vznikající při xxxxxx (koncentraci xxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a c) x obsahující xxxxx xxxxx xxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxx xxxx xxxxxxxxx zředěním xxxxxxx xX vyšší xxx 5,5.

XXXXX 32010L0075

Díl 5

Xxxxxxxxxxxxxx bifenyly

§81

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyšší xxx 50 xx/xx,

x) zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, obsahovalo polychlorované xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx

1. xxxx zjištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xx 31. prosince 2009,

2. došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xxxxxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hydraulická xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohřevem teplonosnou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxx xxx 5 xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x xxxxxxxxxxx 50 xx 500 xx/xx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat polychlorované xxxxxxxx, xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že

a) xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, nebo

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx ověření, při xxxxxx xx 500 xxxx zkoumaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxxx náplni v xxxxxxxxxxx menší xxx 50 mg/kg xxxxxxx xxxxx xxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx 50 xx 500 xx/xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx xxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x kapalným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, indukční xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení plněná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx obsahují.

CELEX 31996L0059

§82

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujícího polychlorované xxxxxxxx xxxx že xx polychlorované bifenyly, xxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx, jejichž xx xxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025; xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx menším xxx 5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. prosince 2022.

(3) Xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předáno do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx polychlorovaných bifenylů xx možné xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxxxx zákonu xxx xxxx D8, X9, X10, D12 x X15.

(5) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxxx označit.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxx xx xxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickým xxxxxx, xxx zařízení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx dekontaminaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXXX 31996L0059

§83

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx lehce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Změny v xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx, co xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zřízené xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx organizace pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxx 5 litrů xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) způsob x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

CELEX 31996L0059

Díl 6

Odpad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx látek se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx uvedených x xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/102119), x xxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx.

(2) X odpady xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smí být xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/1021 x technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

Xxx 7

Odpad obsahující xxxxxx

§85

Xxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxx nakládání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx ovzduší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlákna xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbestová vlákna. Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx obsahujícím azbest xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

XXXXX 31987L0217

Xxx 8

Xxxxx rtuti

§86

(1) Xxxxx podle čl. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/85221) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 xxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) formulář xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 x

x) xxxxx osvědčení xxxxx čl. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/852 xxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících prozatímní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/852 x

x) xxxx výkazu xxxxx čl. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852.

XXXXX 32017R0852

Xxx 9

Odpady s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadu x xxxxxxxxxx popisu odpadu xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. d) x e) x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx atomového xxxxxx musí být xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x pracovišti, xxx xxxxx vznikl, x xxxxx x skutečnostech, xx základě xxxxxxx xxxx xxx odpad x pracoviště xxxxxxx.

Díl 10

Odpady xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

§88

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx ze zdravotní xxxx

1. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 18, xxxxxxxxxx 18 01 Xxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpad xxxxxxxx xxxxxx vlastnosti x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ze zdravotnických xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x veterinární péče xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxx vznikl xxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx.

§89

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x zařízení, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Pokyny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotní xxxx x x xxxx xxxxxxxxx uložení xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x poškození životního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povinen s xxxxxxx naložit x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx záznam do xxxxxxxxxxxx dokumentace; záznam xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, která x xxxxxxxx pečuje. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xx chovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle veterinárního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx odpad xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx veterinární xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zvířete xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxx chovatele x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx, zdraví xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx veterinární péče xxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

§90

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx než 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xx xxxxxxxxx x veterinární xxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 10 letech xxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 5 let xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nakládání x xxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, kterého fyzická xxxxx odborně xxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xx zdravotní x veterinární xxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx nejméně jednou xxxxx. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ročně, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nakládá x xxxx než 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxx. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxx xxx 10 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xx provedení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx školení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

Xxx 11

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlášení o xxxxxxxx x nakládání x odpady. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustřeďuje xxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterých je xxxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §94 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx o množství xxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x průběhu uplynulého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x domácností xxxxxxxxx provozovateli lékáren xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x domácností xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 12

Odpadní xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx minerální xxxx xxxxxxxxxx mazací xxxx xxxxxxxxxx olej, xxxxx xx stal xxxxxxxxx xxx použití, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx olej xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, minerální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx pro xxxxxxx x hydraulický xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx základový xxxx rafinací odpadního xxxxx, zejména odstraněním xxxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v takovém xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x provozovatel xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx olejem, xxxx povinni

a) nakládat x xxxxxxxx olejem x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx celkový xxxxxxxx x hlediska životního xxxxxxxxx xxx regenerace,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možná, x

x) zajistit, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odpady xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx x souladu x písmeny a) x x).

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

Xxx 13

Recyklace xxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1257/201322) xx Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx tento zákon xxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx na recyklaci xxxx xx zařízením x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx lodi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx recyklace lodi xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx zdraví xxxx.

XXXXX 32013R1257

XXXX XXXXX

XXXXXXXX EVIDENCE X XXXXXXXXXX

§94

(1) Xxxxxxx xxxxxx, provozovatel zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxxxx evidenci. Xxxxxxxx evidence se xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx zařízení xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx vzniká. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx obvod xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou alespoň xxxxx o osobě, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodnících s xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx předáván.

(3) Původce xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx evidence.

(4) X odpadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxx xxxx o xxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021.

CELEX 32008L0098

CELEX 32018L0851

§95

(1) Provozovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x komoditních burzách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxxx x obnovení provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinni ohlásit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, doložené xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x volné kapacitě xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx s xxxx xxx 600 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxx xxx 100 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx vymezeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxx podle přílohy x. 4 k xxxxxx xxxxxx bodu 12, a xxxxxxxxx x odpady je xxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx kalendářní rok. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx zaslat toto xxxxxxx i v xxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní xxx nakládáno x xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxxx, xxxxx je xxxxxxx zaslat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx do 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) rozsah ohlašování xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahájení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1,

b) rozsah xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vytvořené xxxxxxx, xxxxx x volné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx skládky xxxxx xxxxxxxx 2,

c) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 a

d) xxxxxx hlášení o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

XXXXX 32019R1021

§96

(1) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určeného xxx nakládání x xxxxxx x xxxxx xxxxx provozovatele mobilního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx s odpady xxxx zprostředkovatele. V xxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxx zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 kontroluje x xxxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení xxxxx §95 xxxx. 1 xx 15 xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §95 xxxx. 2 xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx kalendářním roce, xx který je xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu, xxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx k úpravě xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru odpadu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx kontroluje x xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx právní xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx integrovaného povolení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx vymezených v xxxxxxx č. 4 x tomuto xxxxxx x malých zařízení. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx xxxxx současně x vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přidělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx zařízení xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx krajskému úřadu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ohlašují souhrnné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x provoz zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady krajskému xxxxx x listinné xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaslané xxxxx §95 xxxx. 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx situací nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxx zasílání xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxx x identifikačních xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxx xxx zřízenou xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

ČÁST XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx zpracovávají xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§98

(1) Návrh Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo s xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připomínky x návrhu Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x směrné.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx část Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx

x) oblast xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx x opatření, xxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxx odpadů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů sběru x xxxxxxxxx s xxxxxx xx území Xxxxx republiky přinejmenším xxx komunální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx odpad, stavební x xxxxxxxxx odpad, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využitelných xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx způsoby nakládání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x doplnění xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soběstačnosti x xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady podporovaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x ohledem xx xxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx Xxxxx odpadového hospodářství Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x opatření xxx předcházení xxxxxx xxxxxx x dále xxxx a zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání se xxxxxxxxx a demoličním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností,

e) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin,

f) nakládání x nebezpečným odpadem x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přípravu xx xxxxxxxx xxxxxxx, recyklaci, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx minimalizující nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukládaných xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnému xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládky,

i) snižování xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

j) xxxxxxxxx znečištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x tomu xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx Plánu xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx zpracován,

c) informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxxx je xx x ohledem xx xxxxxx stanovených cílů xxxxxxxx x

x) návrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nadregionálního xxxxxxx, xxxxx xx xx s xxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxx nezbytné.

CELEX 31999L0031

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§99

(1) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx zpracovává xx xxxx nejméně 10 xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx.

(2) Závazná část Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx plánů odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx a do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxx odpadového hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32008L0098

Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

§100

(1) Krajský úřad xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje musí xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx změnami.

(3) Plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxx analytické, xxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) oblast xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx druhů, množství x zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx přinejmenším xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odpad, biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx, nebezpečný xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpad, výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxx kraje xxxxxx posouzení kapacit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných xxxx x doplnění xxxxxxx sběru x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx soběstačnosti x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x kapacity xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je to x xxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje cíle x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx dosažení xxxxxx preferovaných xxxxxxx xxxxxxxxx x soustavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx komunálním odpadem x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxxxxx odpadem x x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) snižování množství xxxxxx ukládaných xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x

x) xxxxxxxxx znečištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x tomu xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) výčet xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje,

b) kritéria xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xx x ohledem xx plnění stanovených xxxx nezbytné.

CELEX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§101

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxx xxxx xxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx závazné xxxxx Xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 10 xxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx zásadní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 18 měsíců xxx dne xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxx xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx závaznou částí Xxxxx odpadového hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, ministerstvo x xxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejnit xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

CELEX 32008L0098

§102

(1) Xxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx zpracovávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxx úřad každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění cílů xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx x do 31. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 2 kalendářních xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraje x xxxx xxxxxx xxxxx xx 15. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zveřejní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXX PÁTÁ

POPLATEK XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxx

§103

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx

x) xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ukládaného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. uložil xxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32018L0851

§104

Předmět xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxx jejího provozu.

(2) X xxxxxxx uložení xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx provozovatelem skládky xxx jeho xxxxxxx xxxx technologický materiál xxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniká poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky.

§105

Osvobození od xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx skládku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx materiál xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xx xx 25% xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§106

Xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) odpadů xxxxxxxxxx x §40 xxxx. 1 x xxxxxx x případě xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx neuvedených xxx xxxxxxx x) až x) a azbestu x tunách x xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx ukládání zbytkových xxxxxx.

(2) Vybraným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx odpad z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx předejít, xxxxx není xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx a který xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

§107

Sazba poplatku

Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovena x xxxxxxx x. 9 k tomuto xxxxxx.

§108

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dílčí xxxxxxxx se vypočte xxxx xxxxxx dílčího xxxxxxx poplatku x xxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx poplatku.

§109

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku xx kalendářní xxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx skládka xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se tyto xxxxxxxx podílejí xx xxxxxx dílčích xxxxxxxx, xxxx stanoveny x xxxx 2 přílohy x. 9 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx skládka xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx výnosu x poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx území xxxxxx xxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxx poplatku x správa xxxxxxxx

§111

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání odpadů xx xxxxxxx xx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx místa xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podal xxxxxxxxxx přiznání k xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx jej x xxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx a udělil xx x xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx se xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x správce poplatku xxx učinění xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx poplatník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x množství xxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x strukturu xxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, má xx za xx, xx jej x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a udělil xx k tomu xxxxx xxx, na xxxxxx se xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poplatku xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§113

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxx xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx poplatkový xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uloženého xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x uloženému xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poplatkovým xxxxxxxx x opravným poplatkovým xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx poplatkovém xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poplatkový xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo provozovatele xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx poplatkového xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu,

e) datum x čas xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx x české xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx opravného xxxxxxxxxxxx dokladu,

d) evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu,

f) xxxxx xxxxxx,

x) rozdíl mezi xxxxxxxxx x původním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxx x

x) rozdíl xxxx opravenou a xxxxxxx xxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx odpadu.

§114

Záznamní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel skládky xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x poplatkovém xxxxxx,

x) množství xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skládky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladech x uvedením xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poplatkové xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, uchovává xxxxxxxxxxxx skládky xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx poplatkového xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatkové xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání zveřejní xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§116

Poslední známý xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx poplatkem se xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poplatku xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx doměřeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x moci úřední.

§117

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatkovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyměřený xxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x xx xx xxxx v xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx poplatek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §112 xxxx. 2 xxxx xx xxxx 0 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxx včas; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se neuplatní.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doměřený xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx, x xx xx výši tvrzeného xxxxxxx xxxxxx poslednímu xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podáno x xxxxxxx doměřovacího xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neuvádí xxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxx známému xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední

K xxxxxxxx x xxxx úřední xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poslední xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výši.

§119

Xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 9 xxx od počátku xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx poplatku.

(2) X xxxxxxxxxx x částky xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, začne lhůta xxx placení xxxxxxxx xxxxx xxxx doměření xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatkového xxxxxxxx.

§120

Xxxx z xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ukládání odpadů xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x prodlení.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX K XXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxx k nápravě

§121

(1) X xxxxxxx, xx xxxxx nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013, xx xxxxxx k xxxxxxx rtuti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852, xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx této xxxxx provést x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úniku, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx škodliviny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uniklé xxxxxxxxxx ze soustředěného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx předat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) jiném vhodném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadům xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví x zajistilo xxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx xxxx xxxx zajistilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx způsobila, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelé podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx právnické osobě xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx uložených xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxxx x opatřením x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx.

Hlava II

Přestupky

§122

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit se xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxx kompostování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x daným xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxxxx neodděleně

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx, únikem xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. e),

g) xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1,

i) xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) nezabezpečí xxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxxx soustředěný xxxxx, xxxxx dalšímu návozu xxxxxx,

x) x rozporu x §15 xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx množství písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx §15 xxxx. 4 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 nepředá xxxxxx soustředěné v xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, úpravě xxxx využití xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx testy odpadů x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx §30 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 provádí xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1013/2006 xxxx podle §49, 51 xxxx §52 xxxx. 1, xxxx

x) odkládá xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x §61.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

b) jako xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx metodami xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx osoba v xxxxxxx x §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadu xxxx provozovatel xxxxxxxx,

x) x rozporu x §82 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nedekontaminuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované bifenyly,

e) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx při nakládání x odpadem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §89 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 4,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zadrženým odpadem xxxx xxxxxxxxx prostředkem x rozporu x §143 xxxx. 2, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx poruší xxxxxxxx x povinností stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx j),

b) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx t) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx 1, e), x), k) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xx x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), m) xx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), nebo

e) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), r) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx i).

CELEX 32019R1021

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32010L0075

CELEX 32013R1257

XXXXX 32006R1013

XXXXX 32017R0852

§123

Přestupky xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx vlastností,

b) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) neprokáže, xx xxxxxxx odpady, které xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nezpracuje,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx údaje x xxx osobě xxxx xxxxxxxx popis xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxx xxxxxxxxx x vybouranými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenými pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x demoličními xxxxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx soustředěné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) neuhradí vlastníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4, xxxx

x) x rozporu s §18 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru, xxxxxx xxxx využití xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx původce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §89 odst. 1 xxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §89 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) v rozporu x §89 odst. 3 nezpracuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §89 xxxx. 4 xxxxxxx chovatele x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx nakládá x odpadem v xxxxxxx x poučením xxxxx §89 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §90 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxx nebo veterinární xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx zdravotní a xxxxxxxxxxx péče, xxxx

x) x xxxxxxx s §90 xxxx. 3 xxxx 4

1. xxxxxxxx, xxx x odpady xx zdravotní nebo xxxxxxxxxxx xxxx nakládal xxxxxxxxxxx bez příslušného xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x školení xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx původce xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nebo x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1, f) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 2.

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevede evidenci xxxx, xxxxx přestaly xxx odpadem xxxxx §9 xxxx. 6,

b) x xxxxxxx x §16 odst. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx obchodníkovi s xxxxxx,

x) x rozporu x §17 xxxx. 1 xxxx. x)

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx zařazení xxxxxx xxxxx druhu x kategorie,

4. xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx druh nebo xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadu xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanici xxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx zařízení xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx deník v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §17 xxxx. 2 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx s předáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

x) nesplní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1,

n) x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxxxxx kovový xxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx do zařízení xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 1 rozebírá, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxxxx úplatu xx odpad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §19 xxxx. 3 xxxxxxxx úplatu xx přebíraný odpad xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uskutečněných xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 4

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neuchovává xxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neuchová xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lodí x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1257/2013, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxx x ním.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 nepostupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx odstranění, x xxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 3 nepostupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, které xxxx xxxxx využít,

d) x xxxxxxx s §32 xxxx. 1

1. xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. neoznačí xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 2 má x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uložen xxxxx xx xxxx delší xxx 9 měsíců,

f) x xxxxxxx x §32 xxxx. 3 xx v mobilním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. 48 xxxxx, xxxx

3. 24 xxxxx, xxx-xx o odpad xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 odst. 4

1. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxxxx xx xxxx osoby než xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx odpady xx xxxxxx mobilního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 odst. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxxxx nebo odesílá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů,

i) x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxx neprovozuje xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §34 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx neprovozuje xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami,

k) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití splňovaly xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zboží xx xxx podle §34 xxxx. 3,

l) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §34 xxxx. 5 nebo §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu,

n) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpad, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 6,

p) v xxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxx xx spálení x xxxxxxxx xx energetické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opětovnému použití xxxx recyklaci,

q) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 odstraňuje xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 2 neprovede odstranění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo krajského xxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v §63 xxxx. 2 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx x xxxxx zařízení, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozuje malé xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 nebo v xxxxxxx s xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. g),

b) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, x) až x), x) až j) xxxx m) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx r),

c) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx 3, x), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x), n), x), x), x) až x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. o).

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §37 xxxx. 1

1. xxxxxxx skládkování xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx skládkování xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx evidován xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. 3

1. xxxxx xx skládku v xxxxx první xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx skládku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky jiné xxx stanovené xxxxxx,

x) x rozporu s §37 xxxx. 4

1. x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxx,

x) x rozporu x §38 odst. 1 provozuje xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx odpady xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx 4 xxxx §41 xxxx. 1 xxxx 3,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx ředění nebo xxxxxx xxxxxx podle §41 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx monitorování provozu xxxxxxx podle §41 xxxx. 4,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 5,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 5 xxxx §43 xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §95 odst. 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx h) xxxx x), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx x).

§126

Xxxxx přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dokumentací,

c) x xxxxxxx x §9 odst. 5 xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, která vyrábí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2,

x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §12 xxxx. 3,

x) nakládá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x daným druhem x kategorií xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx odpady, xxxx

2. ostatní odpady,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx znehodnocením xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx odpad x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx by byla x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o nezákonně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nachází nezákonně xxxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxx návozu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 nepředá xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovně xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx odpady soustředěné x zařízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

x) jako xxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx xxxx xxxxx x školním sběru xxxxx §20 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24,

s) xxxxxxxxx x odpady xxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x ním,

t) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx 4,

x) x rozporu x §29 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a zkouškách xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x technickými podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 xxxx §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §44 xxxx. 2,

x) xxxx obchodník x odpady v xxxxxxx x §44 xxxx. 3 xxxxxxx x odpady xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) v rozporu x §44 xxxx. 4

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx neposkytne xx odpad xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx provozovateli zařízení xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx odpadu xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 písm. x) neohlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu,

j) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) x rozporu x §46 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dobu 48 hodin xxxx xxxx 24 xxxxx, xxx-xx o odpad xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče nebo xxxx xxxxxxxxxx odpad,

l) x xxxxxxx x §47 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx §49, 51 xxxx §52 odst. 1,

n) xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §62 xxxx. 1,

x) xxxxxxx obecní xxxxxx v xxxxxxx x §62 xxxx. 2,

x) x rozporu x §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx stanoveným způsobem,

q) x xxxxxxx x §63 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxx kompostárnu x xxxxxxx s §66 xxxx. 1 xxxx. x)

2. xxxxxx provozní xxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxx v xxxxxxx x §67 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadních vod xxxxxxx kaly do xxxxxxxx na úpravu xxxx podle §68 xxxx. 1,

u) xxxx xxxxx, xxxxx provedla xxxxxx kalů,

1. x xxxxxxx s §68 xxxx. 2 xxxx 3 nevypracuje program xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ústředním xxxxxxxxxxx x zkušebnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 3, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §68 xxxx. 4,

x) x rozporu x §68 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 5 nebo xxx xxxxxxxx nebo dočasně xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx způsobem,

w) x xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě, xxxx

2. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x programem xxxxxxx kalů,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených x §69 odst. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxx použití xxxx xxxxx §69 xxxx. 3.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §71 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 3 nezpracuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72 xxxx. 1

1. mísí xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §76 xxxx. 2 xxxxxxxxx hodnocení nebezpečných xxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §76 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, za který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx příjemce nesplní xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx x §78 odst. 1 nebo 3 xxxx §79 odst. 3,

x) jako xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxxxx stanovený doklad xxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6,

h) jako xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §80 xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 xxxx. 1 nebo 2 nepředá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx polychlorovaných xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §82 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) x xxxxxxx x §82 xxxx. 4 neodstraní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 5,&xxxx;

x) xxxx vlastník xxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 odst. 6,

o) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaminovaného xxxxxxxx v rozporu x §83 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x evidovaných skutečnostech xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §83 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx xxx 5 litrů xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx požadavků xxxxx §84 xxxx. 2,

x) x rozporu s §85 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §87 xxxxxxx xxxx xxxxxxx informací x odpadu x xxxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx s xxxxxxx radionuklidů, údaje x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx provozovatel lékárny x rozporu s §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxx léčiv x domácností xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx lékárny v xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §92 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

b) v xxxxxxx x §94 xxxx. 3 neuchovává xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx údaje x zařízení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 3 xxxxxxx xx stanovené lhůtě x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §95 odst. 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §143 xxxx. 2,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852,

x) prozatímně uloží xxxx xxxxxx odstraní xxxxxxx rtuť x xxxxxxx s čl. 13 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x čl. 12 xxxx 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/852 nebo xx splní v xxxxxxx x §86 xxxx. 2 nebo 3.

(5) Za přestupek xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), r), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx 2, f), x) xx x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), m), x), x) xx x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), g) bodu 2, x) až x), n) xx x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xx x), x) bodu 1, x), x), x) xx q) xxxx s) xx x), odstavce 3 xxxx. x), x), x) xx l), x), o), x) xxxx v) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx f), xxxx

x) 25 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx g) xxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x) xxxx odstavce 4 xxxx. x), h) xxxx i).

CELEX 32019R1021

CELEX 32008L0098

XXXXX 32010L0075

XXXXX 32013R1257

XXXXX 32006R1013

§127

Přestupky xxxx

(1) Xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx množství komunálních xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 4,

x) x xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunitním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kompostárnách xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §95 xxxx. 5 xxxxxxx ve stanovené xxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100 000, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx x) xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

XXXXX 32019R1021

CELEX 32008L0098

XXXXX 32010L0075

CELEX 32013R1257

CELEX 32006R1013

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§128

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 písm. x) až x), x), x), o) x q) a §122 odst. 2 xxxx. a) x x) xx g),

b) xxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §122 odst. 1 xxxx. x), x) x t) x §126 xxxx. 2 xxxx. o),

c) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 písm. x), x) a s), §122 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §123 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §123 xxxx. 2, §124 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x u), §124 xxxx. 2 písm. x) až x), x), n), x) x x), §125 xxxx. 1 a §126 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x), §126 xxxx. 2 písm. x) až x), x) až x), x), x) x x) bodu 2, §126 odst. 3 xxxx. x), x), x) až x), x) x s) xx u), §126 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x),

x) celní xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §122 xxxx. 2 xxxx. x), §126 xxxx. 2 xxxx. i) a §126 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §123 xxxx. 1 písm. x) až x), §124 odst. 1 xxxx. i) xx x), §124 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xx x), §126 odst. 1 xxxx. x), x) až x) x x), §126 xxxx. 2 písm. x), x), x), x) x x), §126 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x), x), x), m) xx x), x) a x), §126 odst. 4 písm. a) xx x) x §127 xxxx. 1,

f) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §123 xxxx. 1 xxxx. x) x c), x

x) Ústřední kontrolní x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2 písm. x) bodu 1 x 3 x xxxx. v) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxxxx vybírá x vymáhá správní xxxxx, který je xxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x 50% xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx, x x 50% příjmem rozpočtu Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx více obcí, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělí xxxxxxx xxxxx. Pokuta uložená xxxxxxxx xxxx, která xx svém území xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 50% příjmem xxxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti, a x 50% xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, podíl xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx dílem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obci, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx z 50% xxxxxxx rozpočtu Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x 50% příjmem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pokutu xxxxxx.

(4) Xxxxxx uložené celním xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským jsou xxxxxxx rozpočtu Státního xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§130

Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§131

Xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx správu v xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Ústřední xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo zdravotnictví,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

g) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) krajské úřady,

k) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,

l) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§132

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Basilejskou úmluvu23),

c) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontaktního xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxx §49, 51 x §52 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zveřejňuje x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx Informační xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx zřízeným xx základě mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x požadovaném xxxxxxx a formátu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ohlášené xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§133

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) X Informačním xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nakládání x xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů,

c) x xxxxxxxxxx určených pro xxxxxxxxx x odpady,

d) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a x původcích xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x podléhajících xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických znečišťujících xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx, volné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx,

x) o rozhodnutích xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) souhrnné xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s odpady, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) seznam osob xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situací nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx18).

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

§134

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vydává xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx povolení, xx xxx přestává xxx xxxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 1 a x xxxxxx x xxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxxx.

§135

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx ústavu zemědělského.

§136

Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxx kalů x xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxx používány xx xxxxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou zemědělskými xxxxxxxxxxx dodržovány povinnosti xxxxx §68 xxxx. 2, 4 x 5 x §69 xxxx. 1 xx 3.

§137

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu na xxxxx státní správy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx nakládání x xxxxxx; kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx veřejného zdraví xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx x vydání xxxxxxxx, že movitá xxx přestává xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, a x řízení x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxx důvod xxxxxxx xxxxxx oblastí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení xxxxx §21 xxxx. 2 x v řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povolení, xxxx když xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblasti xxxxxxx veřejného xxxxxx; x xxxxxxxx stanovisku xxxx stanovit xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx lidí,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx veřejného zdraví xxx xxxxxxxxx s xxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dodržování podmínek xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32008L0098

§139

Xxxxxxxx

(1) Inspekce

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §152 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x výroby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx kontrol přepravy xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1013/2006,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021 x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx recyklaci lodí xxxxxxxxxxx x souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1257/2013 a xxxxx zákonem a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx kontroly xx místě xxxxxx xxxxxx, x oznamovatele x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s celními xxxxx xxxx Policií Xxxxx republiky. Inspekce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů a xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xx kontrole prováděné x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Inspekce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady, Xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32013R1257

XXXXX 32019R1021

CELEX 32006R1013

§140

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx označeno podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxx xxxx kontroluje xxxx, zda

a) xxxxx xx doprovázen xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx údajům uvedeným x xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) přepravované xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a), není xxxxxxx a

d) přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx tímto xxxxxxx.

(5) Celní úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu

a) xxxxx, xxxxx xxxx deklarováno xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx,

x) odpad, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x),

x) xxxxx, jehož xxxxxxxx xx v rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), x

x) xxxxx, xxxxx přeprava do xxxx ze států, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie, xx zakázána.

CELEX 32008L0098

XXXXX 32006R1013

§141

Xxxxxxxxx kontroly přepravy xxxxxx celním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadem,

a) je xxxxx přepravující odpad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx celním xxxxxx, xxxx

x) xxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx umístí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxx dohledem xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V případě, xx xxxxx úřad xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx šetření xxxx xx místě vzniku xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x příjemce.

§142

Zadržení odpadu x xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadem

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxx odpad xxxx dopravní prostředek, xxxxx xx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx, xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx souhlasem ministerstva.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§143

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x dopravního xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx.

(2) Xxxxx úřad xxxx zadržený xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xx xxxxx nesmí xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Námitka xxxxx zadržení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx dotčená xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx v předešlý xxxx.

§145

Vrácení zadrženého xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxx, xxxxx, které xxxx xxxx věci xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postup xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředek, xx-xx xxxx hodnota x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, že bylo xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xxxx že přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxx jejich xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx x xxxx, x xxxx-xx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxx b).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx, dosahuje-li xxxx xxxx xxxxxxx 100 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o její xxxx povinné xxxxx.

§147

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřad xx xxx provádění kontroly xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxx celní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neprodlouží-li xxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxx odpadem.

(4) Celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1013/2006 xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx podezření, že xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx xxxxxx xx nedovolenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1013/2006 xxxx že xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx.

§148

Generální ředitelství xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o odpadu, xxxxx byl xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx státu, který xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx dovezen xx České republiky, xx xxxxx evidencí xxxx informace:

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx jméno, popřípadě xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx i kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpad xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 .

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

§149

Xxxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxxxxxx x dokumentuje xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, krajským xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx x xxx získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx24).

(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§150

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) kontroluje, jak xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována ustanovení xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xxxxx §152 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, a xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx,

x) zpracovává x xxxxxxxx xxxx evidenci xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx provoz xxxxxxxx xx skladování, sběru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadům na xxxxxxx prostředí nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovisko x zásadám územního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství,

f) xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 850/2004, x xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) schvaluje xxxx recyklace xxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1257/2013.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost nebo xx xxxxxxx movitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32008L0098

§151

Xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

a) xxxx x zpracovává xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xxxxx §152 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx příslušný xxxxxx úřad, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) může zabezpečit xxxxx, xxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx těchto nákladů xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx původci xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx by odpady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx škodu xx životním prostředí xxxx zdraví xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx x hlediska odpadového xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je x rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx nachází xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxxxxxx x terénním xxxxxxx x x xxxxxxxxxx stavby podléhající xxxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx stanovisku xxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxx a životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x x zavedení nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx stanovisko x vyjádření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jejího souladu x xxxxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož správním xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

CELEX 32008L0098

§152

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x obcí x x xxxxxxx x xx, x zda xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx, x

x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daného xxxxx x kategorie xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

XXXXX 32008L0098

§153

Újezdní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu x rozsahu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §30 odst. 3, §34 odst. 4, §36 odst. 2, §72 xxxx. 3 x 4, §96 xxxx. 1, 3 x 4 x §150 odst. 1 xxxx. a), b), x), e),

b) obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 3, §34 xxxx. 4, §36 odst. 2, §96 xxxx. 2 x 3, §151 xxxx. 1 písm. x) a x) x §151 xxxx. 2 xx 5 x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §152.

(2) Ustanovení §59 xx 61 xx xx xxxxxxx xxxx nepoužijí.

§154

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje

a) xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx a

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx občanského xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

§155

Kontrola x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství a xxxxxxxxx x odpady xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx jejich pověřením xx kontrole, osvědčuje, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x držitel xxxxxxx a příslušný xxxxx jsou v xxx xxxxxxxxxx identifikováni.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§156

Xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 a §30 xxxx. 2, xxxxxxx podle §42 xxxx. 3 x §43 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §151 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx podle §151 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx postupem x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu, obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§158

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považují xx xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x výkupu xxxxxx, xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xx sběru xxxx výkupu odpadu x xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 2 xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejdéle však 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, smí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zařízení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx podmínky uvedené x §21 xxxx. 3, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, smí xxxxxxxx odpady xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxx, xxx xxx xxxxx věty xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpady xxx povolení xxxxx §21 odst. 2, xx xxxxxxx obdobně §9 odst. 4.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx xxx, xxx bude o xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Zařízení provozované xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kladného xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x provozem xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx do dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxx §10a xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vybavení x provoz xxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zahrad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x), xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx §65 a 66.

§159

(1) Ohlašování xxxxxx xx rok 2020 xx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 x 4 xx 7 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ohlašování xxxxx §95 odst. 3 xx 5 xx poprvé xxxxxxx xx xxx 2021.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxx podle §42 až 44 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydány. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 až 44 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx vydány. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xx 101 xxxxxx xxx xxxxx xx uplynutí doby, xx kterou byl xxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §73 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxx §76 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou byla xxxxxx.

(5) Xxxxxx, které xxxxxxxx xxx odpadem x xxxxxxx x §3 odst. 6 xxxxxx č. 185/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx se xxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx, xx kterého vystoupily, xxxxxx xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem xxxxx §10; xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx které byla xxxxxx doplňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§160

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxx ukončil činnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x současně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. y) zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka nemovité xxxx xxxxx §15 xxxx. 4.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněné osobě xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx soustředěny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx věci podle §17 xxxx. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx podle §45 až 48 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 zákona č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx vydán, xxxxxxx xxxx xx doby 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx konce xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx souhlas xxxxx, nejdéle xxxx xx doby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §110 odst. 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxx ně xxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§161

(1) Xxxxx obec xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, sběr, přepravu, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021. Vybrané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx komunální xxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Obec xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2021 vybírat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx poplatku, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obec xxxxxxx tento xxxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejšího produktu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zařízení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., účinným xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje po xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1. Xx se netýká xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

§162

(1) V xxxxxxxxxxx xxxxxx do roku 2029 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xx obec, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx namísto dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx využitelných odpadů xx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 12 x xxxxxx zákonu.

(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hmotnosti odpadu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx odpadů do xxxxxxx dílčího poplatku xx ukládání využitelných xxxxxx xxxxx odstavce 1. V opravném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x hmotnosti xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxx.

(3) Výše podílu xxxxxxxx soustřeďovaných recyklovatelných xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vypočte xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx započítávají xx xxxxxxxxx množství komunálních xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx jako odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunální xxxxxx. Do xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rovněž odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx systému.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx využitelných xxxxxx, xx povinna xxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxxx souhrnných xxxxx x průběžné xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §95 xxxx. 3 x hlášení x xxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §95 xxxx. 5, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 x 2022.

(5) Xxxx xxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivou xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx do xxxx 2028 xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x xxxxxx zákonu x xx xxxxx se x xxxxxxxxxxxx obdobích x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx vztahuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx využitelných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§163

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 185/2001 Sb. , x odpadech x x změně některých xxxxxxx xxxxxx.

2. Část xxxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx).

3. Část xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci).

4. Xxxxx č. 275/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx šestá xxxxxx č. 167/2004 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 188/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx druhá xxxxxx č. 317/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., o xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rostlinných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním ústavu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 7/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x vyvlastnění.

12. Xxxx xxxx zákona č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Zákon č. 314/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

15. Část xxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

16. Xxxxx č. 34/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 9/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxx pohybu xxxxxx.

21. Xxxx sto xxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

22. Xxxx xxxxxxxxxx sedmá xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

23. Xxxx xxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 297/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx.

25. Část třináctá xxxxxx č. 326/2009 Sb., x xxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxxxxx stability.

26. Xxxxx č. 154/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxx č. 31/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

29. Zákon č. 264/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30. Část osmnáctá xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

31. Část xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 18/2012 Sb., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxx xxxx xxxxxx č. 85/2012 Sb., o xxxxxxxx oxidu uhličitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

33. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx některých xxxxxx.

34. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

36. Část xxxxx xxxxxx č. 169/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., o odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 25/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38. Xxxx xxxxxxxxx osmá xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

39. Xxxx xxxxx zákona č. 184/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

40. Zákon č. 229/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41. Zákon č. 223/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42. Xxxx xxxxxxx zákona č. 243/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxx druhá zákona č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích.

45. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 45/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o rtuti.

47. Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 384/2001 Sb., x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, monometyltetrachlordifenylmetanem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obsahujícími xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x koncentraci xxxxx xxx 50 xx/xx (x xxxxxxxxx x XXX).

49. Xxxxxxxx č. 237/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxx.

50. Vyhláška č. 505/2004 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 41/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx ukládání odpadů xx xxxxxxx x xxxxxx využívání xx xxxxxxx terénu a xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).

54. Vyhláška č. 353/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 237/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 505/2004 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx č. 124/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x. 95/2006 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

56. Xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., o podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady a x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu x změně vyhlášky x. 383/2001 Xx., x podrobnostech nakládání x xxxxxx (vyhláška x podrobnostech nakládání x biologicky rozložitelnými xxxxxx).

57. Xxxxxxxx č. 351/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x odpady z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence a xxxxxxxx xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx systému sledování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

59. Vyhláška č. 374/2008 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx vyhlášky x. 381/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx, xxxxxx x tranzitu xxxxxx a postup xxx udělování xxxxxxxx x xxxxxx, dovozu x xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 478/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 54/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Xx., x podrobnostech nakládání x odpady x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx vedení xxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx nakládání x autovraky).

62. Xxxxxxxx č. 61/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

63. Xxxxxxxx č. 65/2010 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx).

64. Xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Vyhláška č. 285/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a elektroodpady x o bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (vyhláška x nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxx x. 65/2010 Sb.

66. Xxxxxxxx č. 158/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 352/2005 Xx., x podrobnostech nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 249/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektroodpady), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Vyhláška č. 93/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxxxx č. 178/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx a x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání s xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx č. 35/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx č. 105/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x podrobnostech nakládání x xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x způsobu vedení xxxxxx evidence a xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx x zpracování xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxx xxxxxxxxx autovraků (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x autovraky), xx xxxxx xxxxxxxx x. 54/2010 Sb.

72. Vyhláška č. 200/2014 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 352/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x bližších xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73. Vyhláška č. 321/2014 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálních xxxxxx.

74. Xxxxxxxx xxxxx č. 352/2014 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx období 2015-2024.

75. Vyhláška č. 27/2015 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76. Xxxxxxxx č. 212/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 170/2010 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77. Xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 270/2015 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 352/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx vedení jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 83/2016 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80. Xxxxxxxx č. 93/2016 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx.

81. Xxxxxxxx č. 94/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

82. Vyhláška č. 387/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., o xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx skládky a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

83. Xxxxxxxx č. 437/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady x x xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o podmínkách xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

84. Xxxxxxxx č. 210/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 321/2014 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx komunálních xxxxxx.

85. Xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xx asfaltová xxxx vedlejším produktem xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

86. Vyhláška č. 199/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 94/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

87. Xxxxxxxx č. 200/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu a xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§164

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

1) Xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS xx xxx 12. xxxxxx 1986 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zejména půdy xxx xxxxxxxxx kalů x čistíren xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 219/2009/ES a xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/853. Xxxxxxxx Xxxx 87/217/EHS xx dne 19. xxxxxx 1987 x předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx azbestem, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Xxxx 807/2003/XX a rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/853.&xxxx; Xxxxxxxx Xxxx 96/59/XX xx xxx 16. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX), xx znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 596/2009/XX.&xxxx; Xxxxxxxx Xxxx 1999/31/ES xx xxx 26. xxxxx 1999 x xxxxxxxxx odpadů, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1882/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1137/2008/XX, směrnice Xxxx 2011/97/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/850. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/851. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2150/2002 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2002 o statistice xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 xx xxx 14. června 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1257/2013 xx xxx 20. listopadu 2013 x xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 1013/2006 a xxxxxxxx 2009/16/ES, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852 xx xxx 17. xxxxxx 2017 o xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1102/2008. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. prosince 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES x odpadech x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 „ekotoxický“.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx produkty živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx xxxxx. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 767/2009 ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxx xx trh a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1831/2003 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 79/373/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 80/511/EHS, xxxxxxx Xxxx 82/471/XXX, 83/228/XXX, 93/74/XXX, 93/113/ES x 96/25/XX a xxxxxxxxxx Xxxxxx 2004/217/XX, x platném xxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Například xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 350/2011 Sb., x chemických látkách x chemických xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx chemické xxxxx, x změně xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 o klasifikaci, xxxxxxxxxx x balení xxxxx a xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/ES x x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 333/2011 xx xxx 31. března 2011, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria vymezující, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx šrotu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx xxx 25. července 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx měděný šrot xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX.

10) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx potravin x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxxx, x platném xxxxx.

11) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhláška Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 99/1992 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxx, zajištění a xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx odpadů v xxxxxxxxxx prostorech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - XXX (Xxxxxx 1957), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Xx., x xxxxxxx xxxxx, Evropská xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ADN) (Ženeva 2000), vyhlášená xxx x. 102/2011 Xx.x.x., Xxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), který xx xxxxxxxxx X x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravě (XXXXX), xxxxxxxxx xxx x. 8/1985 Xx., x xxxxxxx znění.

15) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, v platném xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxx - ADR (Xxxxxx 1957), x platném xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), x platném xxxxx.

17) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x platném xxxxx.

18) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1021.

20) Zákon č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prací s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/852.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1257/2013, x platném xxxxx.

23) Basilejská xxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Basilej 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

24) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x…/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxx 2025 úroveň přípravy x opětovnému použití x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů nejméně xx 55% xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxx 2030 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 60% celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx do xxxx 2035 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx na 65% xxxxxxx xxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx 2035 a v xxxxxx následujících xxxxxxx 10% x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Energeticky xxxxxxxx x xxxx 2035 a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25% z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky; toto xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx uloženy na xxxxxxx xxxxx bodu 4, x skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX 32018L0851

XXXXX 32018L0850

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x…/2020 Xx.

Xxxxxxx činností

Oblast xxxxxxxxx x odpady

Proces

Typ xxxxxxxx (xxxxx technologie / xxxxxxxx)

Xxxxxxx

Povolené způsoby xxxxxxxxx

(X, D)

Úprava xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

1.1.0

X12x, X8

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.4.0

X12x

xxxxxxxxxx xxxxxx

1.5.0

X8

xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2.2.0

X12x, X9, X13

xxxxxxxxxxxx a/nebo stabilizace x xxxxxxxx upravený xxxxx

2.5.0

X12x, X9, D13

tepelná xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

2.6.0

X12x, D9, X13

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx

2.7.0

X12x, D9, X13

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.8.0

X12x, X9

xxxx zařízení x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.9.0

X12x, X9

xxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.10.0

X12x

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxx x čistíren xxxxxxxxx xxx podle §68 xxxx xxxxxxxx xx zemědělské půdě

2.11.0

R12i

mechanické xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

3.1.0

X12x, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

3.1.1

R12g

odpadních elektrozařízení

3.1.2

R12h

vozidel x různých druhů xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

3.1.3

X12x

x xxxxx xxxxxxxxx lodí

3.1.4

R12j

drcení

odpadu

3.2.0

R12a, X14

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.2.1

X12x

xxxxxxxxx elektrozařízení

3.2.2

R12h

balení, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

3.3.0

X12x, X14

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

3.4.0

X12x, X12x, X12x, R12d, X12x, X13, D14, X1x, R3a, R3b, X3x, X4x, R5b, X5x

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úprava

3.5.0

R12a, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X8, X13, X14, X1x, X3x, X3x, X3x, X4x, X5x

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxx

4.1.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadů

4.2.0

R1a

výroba xxxxxx z ostatních xxxxxx

4.2.1

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxx

4.3.0

X1x

xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx odpadů

4.3.1

R1b

energetické xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.0

X1x

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.4.1

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.5.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx

4.6.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

4.7.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

4.8.0

X1x

xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

4.9.0

X1x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx materiálovým xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.10.0

X1x, R1b, R3a, X3x,

xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x možným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.11.0

X1x, R1b, X3x, X4x, X5x, X5x

xxxxxx x energetickým xxxxxxxx produktu xxxx xxxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxxxxx využití x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.12.0

X1x, X1x, X3x, X3x, R4a, X5x, R5g

materiálové využití x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx procesy

výroba xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

5.1.1

&xxxx;X3x

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

5.1.2

X3x, X12x

xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

5.1.3

X3x

xxxxxxx/xxxxxxxxxx rozpouštědel

5.2.1

R2a

regenerace xxxxxxx a zásad

5.3.0

R6a

obnova xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5.4.0

X7x

xxxxxxxx použitých xxxxx

5.5.0

X9x

xxxx xxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxx

5.5.1

X9x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

X5x

xxxxxxx xxxxxx x terénním úpravám, xxxxx první x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.7.0

X5x

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx

5.8.0

X5x

xxxxxxxxx/xxxxxx získávání xxxx x kovových xxxxxxxxx

5.9.0

X4x

xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx

5.9.1

X4x

xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx

5.10.0

X5x,

xxxxxxxxxxxx skla xxx xxxxxxxxx

5.10.1

X5x

xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx

5.10.2

X5x

xxxxxxxxxxxx x/xxxx stabilizace x xxxxxxxx xxxxxxx

5.11.0

X5x

xxxxxxx xxxxxx katalyzátorů

5.12.0

R8a

protektorování xxxxxxxxx

5.13.0

X3x

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx

5.14.0

X3x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

5.14.1

X3x

xxxxxxxxx papíru

5.14.2

R3c

recyklace xxxxxx

5.14.3

X3x

xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, kompostu

5.14.5

R3a

výroba xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kromě xxxx a recyklátů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.14.6

X5x

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 3, xxxxx činností 4.7.0, 4.8.0 x 5.16.0

5.15.0

R3a, X3x, X3x, R3f, X4x, X5x, X5x,

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx půdě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3

5.16.0

X10x

xxxxxxxx x přípravě xxx xxxxxxxx xxxxxxx

5.17.0

X3x, X4x, X5x

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využitím bioplynu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.18.0

X1x, X1x, X3x, X3x

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.19.0

X3x, R4a, X5x, X5x

xxxxxx x produktem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.20.0

X3x, X3x, R4a, X5x, R5g

Odstraňování xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

6.1.0

X2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpad

8.1.0

D1, X1x

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

8.2.0

X1, D1b

zařízení pro xxxxxxx odpad

8.3.0

D1, X1x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9.1.0

X10

xxxxxxxxx odpadů

9.2.0

D10

kalů z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

9.3.0

X10

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

10.1.0

X3

xxxxxxxx xx povrchových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

10.2.0

X4

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxxx

10.3.0

X5

xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx dolů

10.5.0

D12

odstraňování xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

10.6.0

X8, X9, X13

Xxxx odpadu

sběr

odpadů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.0

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11.1.1

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

11.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx odpadů

12.1.0

R13a, D15,

nebezpečných xxxxxx

12.2.0

X13x, X15,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdě

12.3.0

R13a

Nakládání x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

13.1.0

X3x, X4x, X5x,

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x… /2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, náležitosti xxxxxxx x souhlas x souhlasu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x povolení a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, právní xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx x sídlo, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxxxxx,

x) označení x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo bude xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně doložení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formátu xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) název, účel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx x kategorie xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vystupujících xx zařízení, x xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyráběny xxxxxxx, xxx popis výrobků xxxxxxxxxxxxx xx zařízení,

h) xxxxx přístupových xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x jednotlivým xxxxxx dopravy xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx-xx x mobilní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízení související x jeho provozem xxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxx monitoringu xxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxx existujícímu xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx-xx o mobilní xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) opatření xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx zařízení xxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx x provozem xxxxxx zařízení x xxxxxxx x provozem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x xxxxxxxx písmen h), x) a x).

3. Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1

x) xxxxxxxxxxx dokumentaci,

b) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x geotechnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxx délky xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančního zajištění.

4. Xxxxx jsou xxxxxxx x náležitostí žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1 a 2 obsahem xxxxxxxxxx xxxx zařízení, mohou xxx x xxxxxxx xxxxxxxx formou odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a grafických xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx provozního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), pouze x xxxxxxxx podobě.

6. Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx x odpady xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x sídlo, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx x kategorie xxxxxx, xx které xx má xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxx k xxxxxxx vyjádření a xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx k xxxxxxx zařízení určeného xxx nakládání x xxxxxx obsahuje

a) údaje xxxxxxx v xxxx 1, nejsou-li uvedeny x provozním xxxx, x

x) xxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x xxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení provozního xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx x případě xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx projektovaná xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx přijmout xxxxx projektové xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx zařízení xx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx zařízení xx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx technologii xxxxxxxx xx zařízení xx zpracování za xxxxx xxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx má xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků z xxxxxx.

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x výrobků x xxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci, x xxxx o xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx m3) se xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x3, x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx platný x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů provedeného xxxxxxxxxxx skládky xxxxx xxxxxxxxx normy ČSN 83 8036.

Plánovaná xxxxxxxx xxxxxxx

x3

Xxxxxxx projektovaná kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx, jaká část xxxx kapacity xxxxxxx (xxxxx m3) se xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx čísla.

CELEX 32008L0098

XXXXX 31999L0031

Příloha č. 4 x xxxxxx x…/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxx povolení provozu xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami

Odpady, xxxxx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

03 03 08

Xxxxxx xx třídění xxxxxx a lepenky xxxxxx x xxxxxxxxx

15 01 01

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx obaly

15 01 05

Xxxxxxxxxx obaly

19 12 01

Xxxxx x xxxxxxx

20 01 01

Xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx: 600 000 xxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozované x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

10 11 12

Odpadní sklo xxxxxxxxx pod číslem 10 11 11

15 01 07

Xxxxxxx xxxx

16 01 20

Xxxx

17 02 02

Xxxx

19 12 05

Sklo

20 01 02

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce: 16 000 x.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, které xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx (zejména xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

10 02 10

Okuje z xxxxxxxxx

12 01 01

Piliny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 02

Úlet xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx x třísky xxxxxxxxxxx kovů

12 01 04

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

12 01 17

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

16 01 17

Xxxxxxx xxxx

16 01 18

Xxxxxxxxx xxxx

17 04 05

Železo x xxxx

17 04 01

Xxx, xxxxx, mosaz

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Zinek

17 04 06

Cín

17 04 07

Xxxxxx kovy

17 04 09*

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19 10 01

Xxxxxxx x ocelový xxxxx

19 12 02

Xxxxxxx xxxx

19 12 03

Xxxxxxxxx xxxx

20 01 40

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx xxxx: 4 100 000 x pro železné xxxx, 500 000 x pro xxxxxxxxx xxxx.

4. Bioplynová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx produkty zemědělské xxxxxx.

Xxxxxx, které xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

02 01 01

Kaly x xxxxx x x xxxxxxx

02 01 03

Xxxxx rostlinných xxxxxx

02 01 06

Xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx (xxxxxx znečištěné slámy), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniku

02 01 07

Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 03 01

Xxxx x praní, xxxxxxx, xxxxxxx, odstřeďování a xxxxxxxx

02 03 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx

02 02 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 04 01

Zemina z xxxxxxx a xxxxx xxxx

02 04 03

Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x místě xxxxxx xxxxxx

02 06 01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 06 02

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 07 01

Xxxxx x xxxxx, čištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02

Odpad x destilace lihovin

02 07 04

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 07 05

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx vzniku

20 01 08

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad x kuchyní x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx surovinami xxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 02 01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx 30% z xxxxxxx xxxxx kapacity xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx upravených xxxx xx zemědělské xxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x maximálním xxxxxxxx 10 000 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v maximálním xxxxxxxx 50 000 x odpadu, pokud xxxxxxxxxxxx neprovozuje nebo x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx neprovozoval xx xxxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zemědělském xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xx výrobu chemických xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx v zařízení xxxxxxxxxx:

07 02 13

Plastové xxxxxx

11 01 05

Kyselé xxxxxx xxxxxxx

12 01 02

Xxxx xxxxxxxxx kovů

16 03 05

Viskóza

16 06 06

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x baterií a xxxxxxxxxxx

17 04 05

Xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů v xxxxxxxxxxx roce: 20 000 x

9. Xxxxxxxx xx výrobu x xxxxxxxxxx plastů, syntetického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozované x xxxxxxx s nejlepšími xxxxxxxxxx technikami.

Odpady, xxxxx xxx být v xxxxxxxx zpracovány:

07 02 13

Xxxxxxxx odpad

16 01 19

Xxxxxx

17 01 03

Plasty

17 06 04

Izolační xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 17 06 01 x 17 06 03

20 01 39

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce: 10 000 xxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení sloužící xxxxxxxx x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, které xxx být v xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 02 11*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX)

16 02 12*

Vyřazená zařízení xxxxxxxxxx volný azbest

16 02 13*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod čísly 16 02 09 xx 16 02 12

16 02 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 16 02 09 xx 16 02 13

20 01 23*

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20 01 35*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxx 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

Xxxxxxxx elektrické x xxxxxxxxxxxx zařízení neuvedené xxx čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x kalendářním roce:  500 x.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studenou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx smí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

16 01 03

Pneumatiky

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce:  15 000 t.

12. Xxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpady.

Maximální xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxx xxx nejvýše 100 x.

XXXXX 32008L0098

Příloha x. 5 x zákonu č…/2020 Xx.

Xxxxxxx využití xxxxxx x úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx

X1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxx jiným způsobem x výrobě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx

X1x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx regenerace xxxxxxxxxxxx

X2x

Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx spadající pod X3 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx získávání xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X3x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxx papíru

R3d

Recyklace plastu

R3e

Příprava xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů

R3f

Příprava pneumatik xx xxxxxxxx xxxxxxx

X3x

Xxxxxxxxxxxx

X3x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X4 Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx kovů

R4a

Recyklace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x sloučenin kovů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X4x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx recyklaci, xxxxx xxxxxxxx být odpadem

R4c

Příprava xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx použití

Způsoby spadající xxx R5 Recyklace xxxx xxxxxx získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X5x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v dalších xxxxxx

X5x

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x recyklaci, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů xxxxxx xxxxx

X5x

Xxxxxx xxxxxxxxxx recyklátů, xxxxx přestávají xxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a druhé xxxx provozu xxxxxxx xxxxxx

X5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

X5x

Xxxxxx vitrifikovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásad

R6a

Regenerace xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx R7 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx používaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X7x

Xxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X8 Xxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxx

X8x

Xxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pod X9 Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X9x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx spadající pod X10 Xxxxxxxx do xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx zlepšuje ekologii

R10a

Aplikace xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X11 Využití odpadů xxxxxxxxx některým xx xxxxxxx uvedených pod xxxxxxxxx X1 až X10

X11x

Xxxxxxx xxxxxx získaných xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 až R10

Způsoby xxxxxx odpadů

Způsoby xxxxxxxxx xxx Xxxxxx R12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X11 xxxxxxxxx x dalších xxxxxx

X12x

Xxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx X1 až X11 xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X12x

Xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx)

X12x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kovů x xxxxxxxxx kovů

R12e

Úprava x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx získávání ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx)

X12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kompostu xxxxxxxxxxxx kvality

R12g

Zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

R12h

Zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X12x

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx před použitím xx xxxxxxxxxx xxxx

X12x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X13 Xxxxxxxxxx xxxxxx před využitím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením X1 xx R12, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx

X13x

Xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx označením X1 xx R12, x výjimkou dočasného xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx

X xxxx X3 - Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, zplyňování xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx složek, jako xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx organických xxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx.

X xxxx X12 - Xxxxx není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx X, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sušení, xxxxxx, kondicionování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx použitím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx R1 až X11.

XXXXX 32008L0098

XXXXX 32018L0851

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x…. /2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho odstraněním

D1a

Ukládání x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

X1x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx technologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X2

Xxxxxx půdními xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx v půdě)

D3

Hlubinná xxxxxxxx (například injektáž xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxx, xxxxxxx komor xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

X4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx)

X5

Xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx ukládání do xxxxxxxxxx oddělených xxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřeny x izolovány navzájem x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

X6

Xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx

X7

Xxxxxxxxxx xx moří x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx

X8

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 xx X12

X9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx jinde x této xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sloučeniny xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X 1 až D 12 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx)

X10

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

X11

Xxxxxxxxx xx moři

D12

Trvalé xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontejnerech xx xxxx)

X13

Xxxxxx xxxx směšování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx xxx označením X1 xx D12

D14

Přebalení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx D1 xx X13

X15

Xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx X1 xx X14, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx x sběru.

Poznámky

K xxxx X11 - Xxxxx způsob je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X bodu X13 - Xxxxx není x dispozici xxxx xxxxxx kód D, xxxx xxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstranění, včetně xxxxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lisování, xxxxxxxxxx, sušení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx oddělování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx X12.

XXXXX 32008L0098

Xxxxxxx x. 7 x zákonu č…/2020 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx x xxxxxx xxx její xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx = (Xx - (Ef + Xx)) / (0,97 x (Ew + Xx))

Xx se xxxxxx xxxxx množství vyrobené xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou 2,6 x teplo xxxxxxxx xxx komerční využití xxxxxxxx 1,1 (GJ/rok).

Ef xx xxxxxx roční xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x paliv xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx (GJ/rok).

EW xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použití nižší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XX/xxx).

Xx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Ew x Xx (XX/xxx).

0,97 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrát x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx způsobem R1

Pro xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx x provozu xxxxxxxx x byla xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009: 0,60.

Xxx xxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxx x provozu xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008: 0,65.

XXXXX 32008L0098

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x…/2020 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1013/2006 xxxxxxxxxxx xx prospěch ministerstva x informace x xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx vzorec pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzorec pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republiky xx zahraničí:

Z - xxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx v [Xx], [xxxx] xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxx (1) se xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahoru xx xxxx xxxxxx [Xx] xxxx xxxxxxx [xxxx], u xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záruky xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (1) xx 10 000 Kč.

M - xxxxxxxx odpadu x xxxxxx [x], xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (X) a provádí xx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu (X), xxxxxxxx se zaokrouhluje xx xxxxxxxx xxx xxxxxx dolů.

A - xxxxxx xx alternativní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

X - částka za xxxxxxxx jedné tuny xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx

X - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadu xx xxxx 90 dnů.

Rozměr xxxxxxx T, X x X xx [Xx/x], [xxxx/x] apod. Xxxx dosazením xxxxxx xxxxxxx xx vzorce (1) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní bankou xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xxxxxxxxx xxx, kdy xx xxxxxxx prováděn.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

2.1 Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx x dokumentace, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx provedeném xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1013/2006.

2.2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx „X“ xx vzorci (1): Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx č. 1 - stanovení členu „X“ xx xxxxxx (1)

Xxx.

Typ xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxxxx

Xxxxxx x Xx/x

X

Xxxxx, xxxxx, xxxxx – xxxxxxxxx

5 000

X

Xxxxxxxxxx

6 500

X

Xxxxxx xxxxxxx 20, neuvedené xxxx - spalování

6 000

X

Xxxxxxxxxx odpady, neuvedené xxxx

7 000

O

Odpady, xx xxxxx se nevztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

6 200

X

Xxxxxxx kyselina xxxxxx

13 000

X

Xxxxxxxx amalgám

50 000

X

Xxxxxx obsahující xxxxxx

16 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x polychlorovaných xxxxxxxx, xxxxxxxxx výše

14 000

X

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 50-100 xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35 000

X

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

250 000

X

Xxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

13 000

X

X

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. *)

30 000

*) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx charakteru xxxxxx

Xxxxx xx ministerstvu xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tržní xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx (1) xx člen „A“ xxxx.

2.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx - člen „X“ xx xxxxxx (1)

Xxxxxx za přepravu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

10 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx [xxxx × x-1]

0,1 - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je [euro × x-1 × xx-1]

X – xxxxxxxxxx xxxxxx xx přepravu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v [xxxx/x].

500 - konstanta, xxxxx rozměr je [xx]

X - xxxxxxxxxx x [km] xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo odstranění xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zpětný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48

2.4 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 dnů - xxxx „X“ ve xxxxxx (1)

Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxx xx skladování odpadu xx dobu 90 xxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxx v Xx/x

Xxxxxxxxxx odpad

Částka x Xx/x

Xxxxxxx odpad

Tuhý xxxxx

4 000

2 000

Xxxxx, xxxx

6 000

3 000

Prach, xxxxxx

8 000

4 000

Xxxx odpad xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx s kyselinou)

12 000

6 000

Xxxxxxx odpad

16 000

8 000

2.5. Xxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx - xxxx „X“ xx xxxxxx (1).

Xx xxxxxxxx vzorce (1) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) údaji x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu podle xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx tzv. „živých xxxxxxx“; xx „xxxxx xxxxxxx“ xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx taková xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx neobdrželo potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění zásilky.

Stanovení xxxxxxx „X“ x xxxxxxx xxxxxxxx „živé xxxxxxx“ závisí zejména xx hmotnosti jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxxxxxx o využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 16 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1013/2006. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínku. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx „M“ nesmí xxx xxxxx, než xx hmotnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.6 Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxx přepravy xxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „T“ xxx xx část xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 14 části 1 přílohy II xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1013/2006.

2.7 Konečný xxxxxxx.

Xxxxxxx veličin „X“, „X“ x „S“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.2, 2.3, 2.4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ([Xx/x], [xxxx/x] xxxx.) x xxxxxx xx xxxxxx (1). Xx „M“ xx dosadí xx xxxxxx (1) množství xxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 2.5.

Příloha x. 9 x xxxxxx x…/2020 Xx.

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx rozpočty xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx pro xxxxxxxxxx dílčí základy xxxxxxxx za ukládání xxxxxx xx xxxxxxx (x Xx/x)

Xxxxxxxxxx období x xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx odpadů*)

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových xxxxxx

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

*) xxxxx §40 xxxx. 1.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx poplatků (x%; xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 x xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx *)

60/40

50/50

45/55

36/64

28/72

26/74

24/76

22/78

20/80

20/80

xxxxxxxxxx xxxxxx

80/20

75/25

75/25

75/25

75/25

60/40

60/40

50/50

50/50

40/60

xxxxxxxxxxxx odpadů

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

Příloha č. 10 x xxxxxx x…/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stability

Parametr

Limitní xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxx (XX4)*)

10

xx X2/x xxxxxx

*) AT4 - test xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx spotřebyO2 xx 4 xxx

Xxxxxxx x. 11 x zákonu č…/2020 Xx.

Xxxxx žádosti x xxxxxxx pověření k xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx a obsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných vlastností xxxxxx

1. Xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele, xxxxx xxxx ustanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty odborného xxxxxxxx žadatele, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačního xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx3), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx žádáno x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost žadatele xxxx odborného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xx 3 x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx3), xxx xxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dokladu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Příloha x. 12 x xxxxxx x…/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §162 xxxx. 1

Rok

2019

2020

2021

 2022

 2023

 2024

 2025

 2026

 2027

Minimální xxxxx

35%

45%

55%

&xxxx;60%

&xxxx;65%

&xxxx;70%

&xxxx;70%

&xxxx;70%

&xxxx;75%

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX

X Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“) xx xxxxxxx předpisem, kterým xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ČR xxx více xxx 15 xxx. Základním xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxx návrh zákona xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx legislativy, xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x odpadech x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851 (dále xxx „xxxxxxx směrnice“). Xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx (směrnice x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ap.). X v důsledku xxxx xx platný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx komplikovaným x nepřehledným, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx z xxxx 2001 xxx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx).

Xx xx xxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxx nově upravuje xxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx upravena xxxxx x zákoně o xxxxxxxx poplatcích.

Další důležité xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx. Provozovatelé xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x dále xx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx odpadů pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx x tomto ohledu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ a xxxxxxx xxxxxx xxx zjištění xxxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xx v xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x odpady xxxx xxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx.

X Odůvodnění hlavních xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k rovnosti xxxx a xxx

Xxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx předcházením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx prosazení hierarchie xxxxxxxxx x odpady x při xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx lidí xx xxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x působnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x EU xxxxx xx cíl xxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx jiných způsobů xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx zákona, ale xxxx xxxxxxxxx, a xx xx zákon x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou zejména xxxxxxxxx problematiky xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxx xx x xxxxx ohledech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpětný xxxxx xxx.).

Xxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx dotýkaly zákazu xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jde x nerovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, etnického xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx či světového xxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně rovného xxxxxxxxx xxxx x xxx.

X Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx předpisem, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XX xxx více xxx 15 let. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx XX. X x důsledku toho xx postupem xxxx xxxx xxxxxxxxx značně xxxxxxxxxxxxx x nepřehledným, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, že platný xxxxx x roku 2001 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx požadavkům (xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx přestupků). X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového režimu (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx.), xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx tzv. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx upravované v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/850 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx 1999/31/XX x xxxxxxxxx xxxxxx x Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2008/98/XX x odpadech.

Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hrozit xxxxxxx sankce. Transpozice xx xxxx vznikajícího xxxxxx o odpadech xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx unijní xxxxxxxx zapracovat xx xxxxx zákona x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxx předpisy byly xxxxxxxxxxxxx formou novely xxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaný zákon xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx republiky x x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x případech, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (čl. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxx respektuje xxxxx x xxxxxxx zakotvené x Listině xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx problematikou xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zásadám xxx xxxxxxxxx mezí xxxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxx čl. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.

Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx v čl. 35 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx na včasné x úplné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň předkládaný xxxxx provádí xxxxxx, xxxxx které při xxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přírodní xxxxxx, xxxxxxx bohatství xxxxxxx x xxxxxxxx památky xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 36 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x také x čl. 37 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx kterého jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxx.

Xxxxxxxx xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x dané oblasti xxxxxxxx.

X Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx implementace xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Cílem xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x odpady stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/851, a dále xxxxxxxx Rady 1999/31/ES x skládkách xxxxxx xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850/EU, xxxxxxxx Rady 86/278/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zejména xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, směrnici Xxxx x xxxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx směrnicemi xx návrh xxxxxx xxxx x souladu.

Zákonem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx adaptace xx xxxxxxxx Xxxx č. 333/2011/EU, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vymezující, xxx xxxxxx typy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 1013/2006//XX x přepravě xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1257/2013 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx nařízení (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx 2009/16/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1357/2014 xx dne 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/98/XX x xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/852 x xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008, nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících látkách x nařízení Xxxx (XX) 2017/997, xxxxxx xx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX, pokud jde x nebezpečnou vlastnost XX 14 „xxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje Xxxxx xxxxxxxxx plnit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxx nebezpečných odpadů xxxx xxxxxxx států x xxxxxx zneškodňování, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx republika xx dále jednou xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxx xx xxxxx xxxxx čl. 2 Xxxxxx, neboť xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x poskytuje xxx xxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx souvisícími x nakládání s xxxxxx.&xxxx; Návrh zákona xx xxxx x xxxxxxx x články 6 a 7 Xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jen na xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxxx tresty. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxx, xxxx xxx se xxxxx spíše x xxxxxxxxx administrativního xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxx domáhat svého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků odpadu xxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx. Jedná xx však o xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxxxx nutností xxxxxxx xxxxxxxx zdraví či xxxxxxxxx prostředí před xxxxxxxx spojenými x xxxxxxxxxx x xxxxxx. X výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx x ní xxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny obyvatel, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadů navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx rodiny x xxxxxx na specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx agend, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx kryty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivců, xxx ochraně obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxxx. dalším xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx prostředí (XXXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 8 xxxxxx x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systém plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXXXX xx řídí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednak xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a zpracovány xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx předávají x xxxxxxx, xx xx zde xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s výkupem xxxxxxxx odpadů. Nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx povinností vychází x principů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. X řadě xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx.

Xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x původním xxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x nadále xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavádí povinnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx obchodníka x odpady xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělovat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, což xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti x způsobu xxxxxx xxxxxxxx zajištěno.

Obec xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx systému nakládání x xxxxxxx, a xx vyplněním xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provoz zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxx x xxxx přerušení xxxx ukončení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou nově xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx povinnosti pro xxxxxx komunitního xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx zpracovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zahrad a xxxxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxx x zpracování a xxxxxxxx zpracovaných xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxx. Xxx uvedená xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX.

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zasílána xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, je 15 xxx. Xxx xxxx xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze orgánům xxxxxxx xxxxxx x xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí.

Dále je xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x výkup xxxxxx sledovat prostor xxxxxxxx kamerovým systémem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx a xx xxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxxx kontrolním orgánům. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxxxxxx usnesením vlády x. 611/2015 „Komplexní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx výkupu xxxxxxxx xxxxxx x XX“ z xxxxxxxx 2015. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem snížení xxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souvisí. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx poskytnutých Policií XX, Xxxxx měst x xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx krádeže. Xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, bohoslužebné a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx prospěšných xxxx průmyslových xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dopravu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, součásti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxxxx komunikací x energetických, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X přes zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odevzdávaných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osob odevzdávajících xxxxxx xx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx záznamům x xxxxxxxxxx systémů xxxx možné xxxxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace. Xx xxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x výkup xxxxxx xxxx. při xxxxxxxxxx ČIŽP x Xxxxxxx XX při xxxx Xxxx 24, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx často xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vykupovat xx xxxxxxxxx osob, xx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu (xxxx. xxxxxx x xxxx) x xx x době, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vedení xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx, resp. xx se v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dobu. Xxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx působí x xxxxxxxxxxxx efektem. Další xxxxxxxx hodnotou xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řešení. Xx xxxxx podotknout, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x fázovému xxxxxx při zahájení xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oproti současnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proto xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx množině xxxxxx, které xx xxxxxxxxx. X důsledku xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx x neúměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zejména krajským xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxxxxxxxx soustředění xxxxxxxxx x krajských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxx xxx přesně určit xxxxx, který je xxxxxxxxx k rozhodování xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx i xxxxx, která je xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx základě kterého xxxx odpad xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xx, že takové xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí, xxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx současné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxxx doba xxxxxxxxx zákonem xx xxxx neurčitou, xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 6 xxx xxxx xxxxx x revizi xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydává xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxx, xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy maximálně x xxxxxxx 6 xxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podat odvolání, x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx již x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx §175 xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx zahajována xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhu jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx domáhat ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx řádu. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem, xxxx se xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx již účinné xxxxxx právní xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářství, xxxxx bude ministerstvo xxxxxxxxxxx, dále xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komunálních xxxxxx, x využití x xxxxxxxxxx komunálních odpadů x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx potenciál, xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx x nákladovosti xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx ochrany obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §504 xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx, xx xx x xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlášení vůbec xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx raději xxxxxxxxx riziku sankce xxx zpřístupnění údajů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x detailního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx pro korupci xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx dopadů xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx nakládání x odpady xxxx xxxxxxxxx vysoká úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidí xx současné xxxxxxxx xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxx. Navrhovaná úprava xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXXX

K §1 x 3 x příloze č. 1

Xxxxx x xxxxxxxx je x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oběhového hospodářství, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx životního xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů věcí. Xxxxx věc xx xxx měla xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx životnosti xxxxx xxxx xx xxxx v xx xxxxxxx případech xxxxx x xxxxxxx materiálu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, ale v xxxxxx případě, x xxxxxx xxxxxx produktů. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měl xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 1 x zákonu.

Základním xxxxxxx předpisem, xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 2008/98/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“). Xxxxx xxxx xxxxxxxx transponuje xxxxx xx českého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řadu xxxxxxx unijních předpisů, xxxxxxxxx směrnici Xxxx 1999/31/ES ze xxx 26. xxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1882/2003 a x. 1137/2008 nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2010/75/EU xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxx x odpadech xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxx. xxxxxxx k xxxxxxxxx hospodářství, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/850 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice 1999/31/XX x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice 2008/98/XX x odpadech.

Zákon x odpadech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx pravidla xxx předcházení xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx související xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx osob v xxxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadech xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx hierarchie, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykládat x xxxxx smyslu. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

K §2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučení x xxxxxxxxxx rámcové xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyjmuty xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx ze své xxxxxxxxxx xxxxxx vyřazené xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnice xx, aby xxxxxxxxx, xxxxx jsou stále xxxxxxx výbuchu, xxx xxxxxx definici odpadu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zachovávaly xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tedy xx ze xxx xxxxxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx, která potenciálně xxxxx explodovat, a xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx nakládat xx specifickém bezpečnostním xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx souvisí rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx 2014/28/EU, která xx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx č. 61/1988 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na doporučení XXX. Tato doporučení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx široce x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vybuchnout. Z xxxx vyplývá, že xxxxx xxxxx je x odpadové směrnici xxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (a xxxxxxxx) xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x výbušná xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx zahrnuje x xxxxxx xxxxxxxxx xx jich. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x unijní úrovni x x xxxxxxx xx překlad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tento xxxx lépe xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx není xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx se o xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx. X xxxxxx zeminy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx totiž xxxx xxx xxxxxxxxx opětovné xxxxxxx této půdy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx místě xxx, xx kterém xxxx vytěžena. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínka odpadu (xxxxxxxxx xx) není xxxxx splněna, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx 2 vymezuje xxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Tento xxxxxx xxxxxxx přináší xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xx a xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxxx rámcová xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterých se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx než x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx transponují xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x vodovodech x kanalizacích, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpadními xxxxxx xxxx místa x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx sankcionovat podle xxxxxxx zákona. Vedle xxxx xx x xxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx x odpadními xxxxxx pokryto jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, nezbytné xxxxxxx xx otázkou, xxx tyto xxxx xxxxxx předpisy poskytují xxxxxxx životního xxxxxxxxx x lidského xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tento princip xx měl xxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxxx o xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx přímo odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jako xx tomu v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dosavadnímu xxxxxx x odpadech xx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu. Xxxxxxxxx xxxxx odkazoval xx dikci zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, konkrétně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx zcela x xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx vedlejších produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x bioplynových xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx spalování xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx.

X návaznosti xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx směrnice jsou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 767/2009. Xxxx xxxxxxxxx xx v xxxx případů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu. Xxxx vyloučení x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx zákon x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx x působnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučeny xxxxxxx x xxxxxxxxx životností. X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, protože xx taková úprava xxxxx zdvojovala text xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x odpadech xx xxxx výrobky xxx, xxx xxxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností odkazuje.

K §4

Ustanovení §4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x odpadech. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx movitá xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Oproti xxxxx použitému v xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx“ je xxxxx xxxxxx věc x hlediska xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nevztahovala xx případy, xxx xx xxxx vhodné, xxxx xx xxxx xxxxxxxx nastavovat xxxxx xxxxxxxxx x působnosti xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

X xxxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxx xx objevily xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx odpadu s xxxxxxx na definici xxxx x §489 xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x právním xxxxxx vše, co xx rozdílné xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx lidí. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx musí sloužit xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx osoba xxxxxxx, xxxx xx zde xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx potřebě xxxx“ xxxx „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxx: „Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx konkrétnímu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx). Xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx pro život xxxxxxx, a xxxx xx x hodnotu. Xxxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx); x xxx, co xx xxxxxxxx, a xx xxxx xx vzhledem x tomu věcí, xxxxxxxxx lidská xxxx x poznání x xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

X důvodové xxxxxx je xxxxxx, xx to, xxx xxx xxxxxx potřebě xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxx obecně. Xxxxxxxxxxxx xx za to, xx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxx lidské xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx zákonem x odpadech, je, xxx s předměty x xxxxxxx, které xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx definovaným xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Tedy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na základě xxxx xxxxxxx. Předměty x látky, xxxxxxx xx xxxx potřeba xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx definice xxxxxx v zákoně x odpadech.

Mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kritérium xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx druhotných xxxxxxx, x jsou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx slouží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmiňuje xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx lidské xxxxxxx x nejširším xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxx estetické, technické, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx výkladu xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x XXX (Rouček, 1935, §285) se xxx domnívat, xx x věci zdánlivě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx. xx xxxxx považovat za xxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětů (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“25

Xxxxx xxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xx xxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx, xx odpad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zabývají xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx 2007 xxxxxxxx Xxxxx: „Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, že xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxx xxx recyklovat nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx užitečné xxx xxxx, kdo xx zabývá jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ztratil příležitost x výdělku.“26

Obecně xxxxxxx, xx by odpad xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx bylo možné xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx něco, xx xx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xx nenaplní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx to xxxx věcí. Pokud xx xx xxxxxxxx x občanském zákoníku xxxxxxxxx takto xxxx, xxxx zřejmé, proč xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx sedmi xxxx novelizován. Zároveň xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu věc xx xxxxx k xxxxxxxx odpadu ani xx xxxxxx povinných xxxx xxx xx xxxxxx správních xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojetí xxxxx xxx xx xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxx důvodem x xx, xx xxxxx xxxxxx věc xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxxx než ve xxxxxx xxxxx soukromého, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx měl xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxx zadávat xxxxx xxxxxx vlastník, xxxxxxxxxx x XXX odpadům xxxx dány jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx požádat x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vlastnictvím xxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxx možné xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx. Xxxxxxx to je xxxxx neudržitelné.

Návrh nového xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx být xxxxxxxxx vlastnictví. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenarušovala, xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx jejich fyzické xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x ohledem xx x xxxxxxxx době xxxxx složité problémy, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tyto xxx skutečnosti svazuje. Xx xx ale xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X neužitečných xxxxxx xx původní xxxxx xxxxxx vlastníkem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, že x praktického a xxx xxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepřináší, x xx xxx z xxxxxxx soukromého práva, xxxxxx vnáší řadu xxxxxxx problémů, o xxxxxxx se může xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx případech, xx xxxxxxxxx xxxx komplikací xxxxxx působícím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dále xxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxxxxx je xxxxx uvést xxxxxxx x přepravě věci.

Předkladatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nejširší x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojmu xxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx samotné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx využívány. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a x povinnost xx xx zbavit. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxx xxx, xxx xxx doposud v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, neměl xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx předány x xxxxxxx mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx definici xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx x zpřesnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx zaniklo, xxxx nastavena již x xxxxxxxxxx zákoně x xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx zdůraznit xxxxx xxxxxxx účel, přičemž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx formulace xxxxxxxx x x xxxx, jakou skutečnost xxxx vlastník věci x xxxxxxx pochybností xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jejího nového xxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxx xxxxxx řízení v xxxxxxxxxxxxx, pokud někdo xxxx pochybnost, x xxx, xx došlo xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx důležitým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zbavit xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx zákoně x xxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx věc x původnímu účelu, xxxx doplněna x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu, xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nová xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X některých xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxx, xxx xxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx věc takovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxx. Xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx to, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, důležitým xxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxx se movité xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x tato xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx velmi důležitá. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx, xxxxxx xx xxxxx používat k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx jiným způsobem x xxxx xxx xxxxxxxx životní prostředí.

Zachována xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx, která byla xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. To xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx, xx stávají xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadem, x xx x xxxx xxxxxxxx nakládat x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x naplnění podmínek xxx vyloučení z xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dosavadnímu xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx movité xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výroby x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx produkt. Toto xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx rozhodování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxx xxxx požádat. Xxxxxxx xxxx x velmi xxxxxxxx xxxxx, xxx xx nově xxxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zákona o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadů. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx daná xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx řízení xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyřešení xx předpokladem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx změny xxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx samostatného xxxxxx o xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx krajským xxxxxx xxxx předběžné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx x xxxx představuje xxxxxxxx xxxxx jak xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx státní xxxxxx. Xxxxxxx takový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx vlastníků věcí, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx dosavadního přístupu xxxxxxxxx inspekce, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, řeší takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx výslede xxxx xxxxx stejný, xxxxx xxxxxx později.

K §5

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doposud xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx provádění xxxx na zakázku, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx případech xx xxxxx považovat xx činnost, při xxx odpad xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx díla.

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, že xxxx osoby se xxxxx smluvně na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx přístup xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nemělo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxx k takovému xxxxxx. X současné xxxx, pokud xxxxxxx xxxxx x věci, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx osoba a xxxxxxxx osoba xxxx, xxxxxx xxxxxx rozpor xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplývajícími xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu činnost xxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx nepamatují. Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx stane odpadem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx, xx však xxxxxxxxxxx xx, zda xx xx chce xxxxxx její xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x níž se xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx nechce. Xxxxx existuje také xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx zůstat xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx x ní xxxxx odpad. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xx dána xxxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxx odpad xxxxxx, jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx nová xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Doposud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x administrativních xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxxxx osob, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tam xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Oproti xxxxxx výkladu je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx ulevit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodních xxxxxxxx. Xx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx. Taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx převedení xxxxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx o xxxxxxxx.

X xxxx možnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domů. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x to xx okamžiku, kdy xxx fyzická osoba xxxxxx xx xxxxx xxxx určené.

K §6

Tak xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadech, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k zákonu x odpadech xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Katalog xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odpadů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přiřazení xxxxxxxxx xxxxxx.

K §7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“ tedy xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vymezena xxxxx x zákoně x zákon x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx směrnice pracuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpad. Pro xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx má x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stejný xxxxxx xxxx xxxxx nikoliv xxxxxxxxxx odpad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praktická x xxxxxxxxxxx uchopitelná, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přikázat xxxxxxxxxxx věci, aby xx xxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nebyla xx xxxxx zavedení inspekcí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx bylo, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxx x takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, protože odpad xx nebezpečným xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebezpečnou xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) nebo x) xx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebezpečnou vlastnost, xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ostatní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečnou xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx upraven x xx xxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx jak xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx vyloučí.

Protože unijní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednou x těchto vlastností xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x vydávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §8

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakožto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xx nového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §3 odst. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů x výrobků x xxxxxx. Tento xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vedlejší produkty, xxxxx xxxxxxx kritéria, xxx je xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 7 xxxxxx x odpadech xx x konečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx vyrobená x xxxxxx. Xx xxxx také dvě x oblastí, ve xxxxxxx plánuje ministerstvo x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, i když xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx týká xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kritéria. Xxxx xxxx ve xxxxxx k doplňujícím xxxxxxxxx přidána xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx splněna a xx nenakládá s xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxx nedošlo k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx způsoby využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx požadavky, xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajistí ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx, xxx průvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využívat. V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxx svého xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx.

K §9 a 10

Xxxxxx úpravě x dosavadním zákoně x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx by v xxxxx nemělo docházet x pochybnostem, xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx směrnice x xx. 6 xxxx. 4 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, vydat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx věc může xxxxxxx být odpadem.

V §8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx naplnění xxxxx přestane xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx kritéria. Xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx odpad xxxxxxxx xxx odpadem xxx xxxxx, že xxxx xxxx podmínky xxxxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria, se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx odpad xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, předpokládá.

Na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vydána xxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 333/2011 ze xxx 31. xxxxxx 2011, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx určité typy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 715/2013 xx dne 25. července 2013, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx šrot xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1179/2012 xx xxx 10. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria vymezující, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem xx smyslu směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX.

X současné xxxx se xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřipravuje.

Ministerstvo předpokládá, xx xx národní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx. xxx xxxxxxxxxxxx asfaltové xxxxx, pro které xx xxxxxx vyhláška xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro xxxxx druhy recyklátů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx po novelizaci xxxxx xxxxxxxx, co xxxx xxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je u xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx povolení xx xxxxxxxx s xxxxxxx xx povinnosti xx xxxxxx x právu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx povolil xxxxxxxx odpadového režimu x odpadu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria unijním xxxxxxxxx, jednalo by xx x porušení xxxxx Evropské xxxx. X xxxxxxxx získat xxxx povolení xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepelného xxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx přísná xxxxxxxxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx regulaci xxxxxxx. Xxxxxx omezení nebylo xxxxxxxx xx věci, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavení xxxxxxxx nařízení XX xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhnout kritéria, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x proces xxxx výroby xxxxxx, xxx xxx požaduje xxxx rámcová směrnice x xx. 6. X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyjadřují xxxx xxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xx xxxx xxx zajištěno, xx xxxxxxx podmínek čl. 6 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx xx strany Evropské xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx mimo xxxx věnován Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropskou xxxxxx (xxx Guidance xxxxxxxx on xxx Xxxxx Framework Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx), xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, což je x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkám. X xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existencí xxxxx xxxxxxxxxx tržních podmínek xxxxxxxxxxxxx x nabídkou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tržní xxxx, která xx xx xxxxxxxx platí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx norem.

O xxx, že xxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx technickými xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů pro xxxxxx účel. Dále xx x xxxxxx xxxx x Guidance xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx by být xxxxxxxxx žádné další xxxxx zpracování odpadu.

K xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx materiálu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x použitím stejného xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minimalizovaly dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví? Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?

Xxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxx přestává xxx xxxxxxx, je dokončení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Již x xxxxxxxx xx xxxxxx, xx věci, xxxxx xxxx připraveny x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx aplikovatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx.

Xxxxxxx, xxx xxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx ověření splnění xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx zpracování průvodní xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odlišit xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nastavuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odpadů xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx předány xx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx odpady a xxx xxxxxxx „xxxxxxxx“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kapacit xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zahrnuty xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x odpadu. Záleží xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxx xxxxxxx může přesáhnout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx provozovateli xxxxxxxx, xxx využije xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx záměna xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx typicky xxxxx xxx celková xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx výstupy ze xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx xxx xxxxxx zařízení x xxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, skla x xxxxxx. Podstatou xxxxxx zařízení xx, xx xxxxxxxxx odpady xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, tedy x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx odpady, xxxxxxxxxxx xx x xxxx stejné xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx tedy xxxxxxxx xxxxxx xxx xx samého xxxxx xxxxxx zařízení. V xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx takový xxxxx obhajitelný x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx přechod x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámcové xxxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx provozována xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx přechod x odpadového režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx přestává xxx xxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinnost xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxx předává, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vyvedla x xxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxx u vedlejšího xxxxxxxx budou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxx daný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x odpad.

Povinnost xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxx povinnost netýká xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx.

K §11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zachovává xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx zákoně o xxxxxxxx.

Xx zachován x xxxxxxxxx xxxxxx transpozice xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx x xxxxxx proveden xxxxx pojmy jednak xxxxxx odpadové xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx užším xxxxxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nakládání s xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx širšího xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství. X xxxxxxx na xxxxxxxxx nového xxxxxx xxxx definice xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx paragrafu x předřazena do §3 xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hierarchie odpadového xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx původce xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx směrnici. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Zákon však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, které xx se xxxx xxxxx rámcové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx každý. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kvalifikované xxxxxxxxx xx xxxxxxx původce.  Xxxxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, xxx xx uvedeno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rámcové směrnice, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx stává xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx úpravu. A xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že původcem xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx.

Xxxx definovaným xxxxxx xx pojem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx chápat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx vztáhnout x jakémukoliv xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zdrojem xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Důležitým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, to xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vždy musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dalšího xxxxxx xxxxx druhu a xxxxxxxxx.

Xxx xx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx pojmu „oddělené xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojmu „tříděný xxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx soustřeďování xx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx směrnici definovaný xxxxx xxxx xxxxxx. X tomto ohledu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xxxxxxx. Pojem sběr xxxxxx má x xxxxxxx odpadových předpisech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx použít pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pojem xxxx xx pak použit xx svém xxxxxxxx xxxxxxx dle dosavadního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx specifický, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soustřeďování xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xx nejširším xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xx nezbytné xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Definice xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx pojmů je xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x činnost, xxx xxxx xxxxxx záměrně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx dochází k xxxxxx oddělenému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx například xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předem xxxxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx soustřeďování používají, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakládání x odpadem.

Zásadní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx soustřeďovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle materiálu x odpady xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx jako je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx doba, po xxxxxx xxxxx být xxxxxx shromážděny x xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxx. Xxxxxx x zařízení xx xxxxx odpadu xxxxx xxx xxxxxx uloženy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx měsíců. Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx sběru odpadu xx delší xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx povoleny xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx shromažďování xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpady x xxxxx xxx provozovny xx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provozovna, která xxxxx přebírá, povolena xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx energetického využití. Xxxxxx dosavadnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxxx xx energetické xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx považoval xx energetické xxxxxxx xxxxx spalování komunálního xxxxxx x dostatečné xxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případ, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx komunálního odpadu, xxxxx xxxx nadále xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx nakládání s xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx skladování, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k využití xxxxxx provozovaná na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozu. Xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 4, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k nakládání x odpady, xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provoz xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxxxxx zařízeních, x dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 3, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 3 x xxxxxxxx x. 4 xxxxxx.

Xxxx xx x xxxxxxxxxx na novelizované xxxxx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pojem xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx č. 294/2005 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na povrchu xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx směrnice x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx směrnice x xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx definováno malé xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx převzato x xxxxxxxxx právní úpravy.

Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx zařízení. Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je původcem xxxxxx, xxx je xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx původcem, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dopravcem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx odpadovém hospodářství xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je x provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na novelizované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojmy stavební x xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxxx odpad.

S xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x většinu xxxxxx, xx xxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxxxxxx odpadů, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získat xxxxxxxx provozu xxxxxxxx, xxxx soustřeďování odpadu, xxxxx vznikl xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 20 xxx, x xx do xxxxxxxxxx původce xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby byl xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx zařízením určeným xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx množství xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx zamířit xx xxxxxxxxxx zařízení. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx shromažďovat. Množstevní xxxxx xx xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx považovat případy, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx původce x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx provozovnu xx xxxxxxxx provozovat xxxx xxxxx odpadu. Xxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx nepřipouští, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není skladem xxxx xxxxx zařízením xxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxx byl shromažďován x xxxxx xxxxx xxxxxx.

X souladu x xxxxxxxx dosavadního xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpadu xxxxx zapojených původců xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx stavebního a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §12

Xx stanovena xxxxxx povinnost předcházet xxxxxx odpadu x xxxx jsou stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx postupovat xxx xxx výrobě x distribuci svých xxxxxxx xxx, aby xx konci xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyužitelných xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx výrobě, xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx recyklovatelný xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mohou xxx etikety xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyráběny z XXX, přičemž existuje xxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x PET, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x samotné nápojové xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praxe, xxxxx xx x xxxxxxx x odstavcem 2, a xx xx nevhodná kombinace xxxxxxxxx, xxxxx snižuje xxxxxxx recyklace. X xxxxxxx kombinace xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxx dbát xx jejich snadnou xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx. Xxxxx přístup uplatňuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx „domácího xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx vymezit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiály xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X hlediska xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kompostovací proces, x xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx důkazem xxx kontrolní xxxxxx, xx xxxxx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx věci, xxxxxxxx, xx nenastoupí xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kompostování, xxx xxxx xxxxx soustřeďování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 vyjasňuje, xxxxxxx, xxx osoba xxxxxx předává odpady x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx již xx xxxxx o prodej xxxxxxxxx zboží, xxxx x charitativní xxxxxxxx. X případě, xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx původnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxx definice xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5. Xxx xx xxxx možnost xxxxxxxx s xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx zbavuje x xx úmysl xx xxxx xxxxxx xxxx odpadu, nicméně xxxx, xxxx rozhodnout x xxx, xx xxxx xxx bude xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx používat, x xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx přístupu, xx xxxx fungovat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx platí, xx x případě, že xxxxx věc není xxxxx používat x xxxxxxxxx účelu x xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx oprava xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx věc xxxxxx x xxxxxx, xxx aby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x opětovnému xxxxxxx x původnímu xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 4.

K §13

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx nakládají. Xx xxxxxxx případů se xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

X nejdůležitější xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pouze x xxxxxxxx určeném xxx nakládání x xxxxxx. Xxxxxxx představuje x xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx povinnost společně x povinností xxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x zařízení určeném xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pravidel, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidského xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do zařízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx dodržovat.

Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx druhá xxxxxxxxx nastavena odlišně. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vymezena xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx předat odpad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx x xxxxx vyvolávalo xxxxxxx typů xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx problémem xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxx třetí, x xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nebylo xxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx okamžik xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx zařízení.

Nově xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady. Rozhodným xxxxxxxxx pro předání xxxxxx je provedení xxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx přejímku, xx okamžikem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxx se xxxxx x odpad, xxxxx xxxx být xx zařízení xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxx x xxxxxx odpadu. Xxxxxxx představuje xxxxxxx, xxx xx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x plném xxxxxxx xxx při nakládce xxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx být xxxxx přijat xx xxxxxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxx xxxx pouze xxxxxxx, xxx je xxxxx skutečně převážen xx zařízení, xx xxxxxxx xx přijímán. Xxxxx je odpad xxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem, xxxxxx xxxx xxxxx odpad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro nakládání x odpady. Pokud xx xxxx provedena xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x přechodu xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx předán xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx institut xxxxxxxxxxx xx své preambuli xxxxxxx směrnice o xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx určené x řešení xxxxxxx x zdolávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů x to x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

K §14

Ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpad x není xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx odpovědná. Xxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx odpovědnou xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nemovitosti, xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx zatěžováni.

Zvolen byl xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odstranit.

Nejprve xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx zde xxxxxxxxx xxxxxxx rámcové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx dopravci xxxxxxx sankce x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, nicméně povinnost xxxxxxxx předání xx xxxxxxxx x odpady xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx samozřejmě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx náklady na xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx nemovitosti xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností x tom, xx xx na jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelegálně xxxxxxxxxxx odpad. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrazně xxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, má to xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx bude xxxxxxx x xxxxx místě xxxxxxxxxxx. Xxx předpokládat, xx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx o xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxx existenci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx postihnout xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxx. Zároveň xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nemovitosti by xxx mít sám xxxxx na xxx, xxx xxx problém x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx takovou osobu xxxxxxxx, xxxxxxxxx proti xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odklizení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx dána xxxxxxx, xxx xxx x xxxx fázi xxxxx x odklizení odpadu xx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Jednak xxxxxxx náklady na xxxxxxxxx odpadů, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x tím zmírňuje xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx jednodušeji čerpat xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx v samostatné xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx se nelegálně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx, umožnit xxxxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx možnost danou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třem krokům. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalšímu xxxxxx xxxxxx. Zde xx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxx zabránit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx realizované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, že se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx použito xxxxxxx, xxxx s xxx, že nejdůležitější xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx velmi xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku (xxxx. xxxxx přístup xx xxxx), xxxxxxxx x jeho možnostmi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx řadu vlastníků xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zamezení návozu. Xx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hraničících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ukládá xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx rozhodnutí xx xxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx brát ohled xx skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxx situaci xxxxxxxxxx, povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x samozřejmě xxxxxxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx únikem, xxxxx xxxxxxxx životní prostředí. Xxx xxxxx, tak xxxxx úkon xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx obecní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx přímé odklizení xxxxxx. Xxxxxxx návrhu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx případy xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxx. Xxxxxxx xx dát xxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, množství odpadu, xxxx xxxxxx do xxxxxxx x rovněž x xxxxxxx xx xxxx finanční xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx provádějících xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odklízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x soukromoprávní xxxxxxxxxxx x vlastník xxxxxxx xx může xxxxxxx náhrady škody x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxx, že xxxx problematika xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předpokladem xx, že x xxxxx xxxxxx programu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx obce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxx. x) xxxx c). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výdaje, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx x rámci konkrétní xxxxx.

K §15

Xxxxxxxx úprava v xxxxxx o odpadech xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nešťastně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, původci xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx kontrolovaly, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelegálně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Splnění xxxx povinnosti xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx odpadů. Xxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem méně xxxxxx, xxx xxxxx xxxx produkuje. Tato xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx původce xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx sami, zpracovávat. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx, musí být xxxxxxx prokázat.

Prokázat xxxxxxx xxxxxx může původce xxxxx xxxxxxx. Může xxx x smlouvu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadu xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx povinnost daná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpadů mít xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxx produkuje xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx a kovů, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x být zapojen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xx netýká xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

Xxxxx přísná xxxxxxxxx xxxx omezena pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx stavebních x demoličních xxxxxx x xxxxxx černých xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx velmi xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x tomto xxxxxxx stanovena povinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx původcům xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx provádí stavbu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Naopak x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx původci dobře xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx stavební x xxxxxxxxx odpady,

Písemnou xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxxxx za písemnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jak xxxxxxxxxx, xxx xxxx potvrzení x písemné formě.

Povinnost xxx zajištěno nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. X xxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníkovi xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxx evidenci, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností (XXXXX). Dále xx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxx předávat xxxxxxxxx x odpadu a xxx osobě, případně xxxxxxxx popis xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx předávat provozovateli xxxxxxxx xxx předání xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytné zpracovat xxxx informace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu. Xxxx xxxxx umožňuje, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněná xxxxx, xxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákona xxxx ale xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx zpracován, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx zdůrazněna x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukazatele xx xxxxxx x látkám, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx limity, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx zákonu x xxxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společně s xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxx předat xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx původce xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xx zodpovědnost xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx pronajímá. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx původce, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nakládání s xxxxxxx odpadem. Ani x takovém xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx se jednalo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx měl xxxxx x mělo by xx xx promítnout xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxx ceně nebo x xxxxx nad xxxxxxxxxx dědictví.

Je xxxxxxxx xxxxxxxxx, že §15 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x §14. Xxxx xxxxx se jedná x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, soustředěné x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se §15 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x nikoliv §14. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožujícími xxxxxxx xxxxxxxxx.

K §16 až 19

X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxxx x přechodem jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxx jednoznačně xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxx jedná o xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx převzetí odpadu xx zařízení xx xxxxxx xxxxxxx potvrzení xx strany provozovatele xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx předává. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jistotu, xx xx další nakládání x xxxxx odpadem xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx umožňuje, xxx se provozovatel xxxxxxxx stal vlastníkem xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx odpadu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x převzetím odpadů xx zařízení. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx odpady xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxxx provozovatele zařízení, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x případné převzetí xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx druhou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odpad xx xxxxxxxx, byla x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Půjde xxxxxxx x případy, xxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx nechat xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývala xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, komu xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx předán výhradně x xxxxxxx s §13. Xxxxxxxx odpadu xxxx xxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x souladu x xxxxx zákonem odpad xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx někoho xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx by bylo x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při nakládání x tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xx dobu, xx xxxxxx xx odpad x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, jediné, xx xx není xxxxxxxxx, je, xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vlastníka odpadu xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxx nakládání s xxxxxx.&xxxx; Xx xxxx, xxx xxxx odpady xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx odděleně xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví provozovatele xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx požadavky xx úkony xxxxxxx x převzetím xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx, x nikoliv pouze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozdílem xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveny xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx.

Xxxxxx novým xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxx provozu zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vysvětlen xxx x analogické xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x provozovně xxxxxxx. Odpady xxxx xxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončením xxxxxxx a zrušením xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx by xx xxxxxxx o xxxxxxxxx x odpadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx, xxx je povolení xxxxxxx xxxxxxx krajským xxxxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůta, xx které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx. Stejným způsobem xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx původce x xxxxxxxxxx je i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X x tomto xxxxxxx xx xxxx povinnost xxxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx odpadům, u xxxxxxx existuje riziko xxxxxx kriminality, xx xxxxxxxx xx stávající xxxxxx x sběru x xxxxxx odpadu. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x například xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx původců xxxxxx xxxxxxxxx osob. Vyjmuto xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, aby xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, umělecká xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx předměty xxxx xxxxxx části. K xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx využít xxxxxxxxx katalog xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxx/121-31-01-2014.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovení doby, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx obecně Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx a legální xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů.

Povinnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx následující:

Kamerový xxxxxx xxxxx nadměrně zasahovat xx soukromí. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx kamerový xxxxxx xxxxxx instalován na xxxxxxxx prostranství xxx x jiných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého charakteru, xxxxx xxxx instalovaným x prostorách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx při xxxx xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přičemž xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx kriminality. Xxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x místech, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx). Pokud xx xxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx vyčleněn xxxxxxx, xxx kamerový xxxxxx nezasahuje. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor by xxx xxx xxxx xxx xxx rámce xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx plně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx účel xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx pak xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě pro xxxxx významného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx proti určitému xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx x xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx přípustná doba xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému. Po xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx možná xxxxxxx, a xx x případě zjištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx předávány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opět xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x odpadech, xxxxx xxxxx uchování xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 30 dnů (xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování.

Subjekt xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxx o něm xxxxxx informován. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx subjektu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 30 xxxxxxxx XXXX. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx zpracování.  Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, záznamy xxxxxxxx nahrazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx.

XXX. Xxxx zpracování (x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vstupující xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dodavatelé, xxxxxxxx xxxx.).

XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

VII. Podoba x xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

XX. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxx xxx výmaz (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je X xxx).

XX. Záznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx projednání xxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

XIII. Xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx)

X xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxx x kamerových xxxxxxx:

Xxxxx XXXX xxxx xxx doba xxxxxxxx xxxxxxx stanovena tak, xx nepřesáhne xxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx zaznamenaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, například xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx a x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 14 xxx, přičemž x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. A xx xx xxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx soukromí xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx době, kdy xx xxxxxx činné x trestním řízení xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx stíhání. Nutno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ověřenou x praxi, že xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx o spáchání xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx by xxx xxxxxxxx záznam xxxxxx.

X xxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx x „postupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ (xxx. fáze xxxxxxxxxxx) ve xxxxxx §158 x xxxx. xxxxxxxxx řádu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx §159 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx přijetí. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K §20

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odpadů ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadů x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx ve své xxxxxxxxx xxxx rámcová xxxxxxxx. Xxxxx proto xxxxx přebírat x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, plastů x xxxx x domácností, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx školního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sběru xxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx x xxxxx xx k soustředěnému xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx komunálnímu xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x plní xxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xx odpad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne. Xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx škola xxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx hlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxx xxxxxxxxx má xxxxx x x případě, xx obec xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx nepodává. Xxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx do plnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K §21 až 24 x přílohám č. 2, 3 a 4

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx sídlem xxxx x xxxxxxxxx závodem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxx doposud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx zvolen x ohledem xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx povinností.

Nový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxx zařízení určená xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx provozu. Nově xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze x. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozmístění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) na území Xxxxx republiky.

Nově jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve správním xxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx vymezuje xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx odvozovaly od xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dále xxxxxxxxx xx obsah xxxxxx o revizi.

Oproti xxxxxxxxx právní úpravě xx xxxxx upravena xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx zařízení pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je nově xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxx směrnice. X xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxx druhů x xxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemělo xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxx xxxx dosaženo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ještě xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídalo, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dává. Xxxxxx xx zachována výjimka xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x biologicky rozložitelnými xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

Nově xxxx, x výjimkou mobilních xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx provozována xx xxxxx obcích xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení obec, xx jejímž území xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava práv x povinností při xxxxxxxx zařízení na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xx však xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx (xxx. univerzální xxxxxxx), X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxx provedena xxxx změna xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx údaje.

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajských xxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x mobilních zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx velké. Xxxxxxxxx změnou, xxxxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu neurčitou xx doplněno xxxxxxxxxxx xxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s platným xxxxxx, x kdyby xxxx úprava xxxxxxxx x provozního xxxx xx některé z xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx let xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx je, xx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx změnovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v době xxxxxx změnového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx měly být xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sladění povolení x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, protože xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx č. 3. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

K §25

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nastaveny xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravě. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. změna xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx změnou povolení, xx xxx přestává xxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx právní úpravě xxxx xxxxxxxx xxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx odpadů.

Kontrolní řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx. K tomu xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x znemožnění zjištění, xxx docházelo k xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx ukončení provozu xxxxxxxx dochází x xxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx dochází xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x povinnostem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

K §26

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodování x xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady, xx kterého xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x obchodování x xxxxxx x xxxxxxxxx k §44. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx závodem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx provozovatele zařízení, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx x x xxx spojená potřeba xxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodníka.

K §27

Aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxx využívání xxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §28 a 29

Xxxxxx dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadové xxxxxxxxxxxx je vzorkování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx na způsob, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx moci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proškolila. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx.

K §30

Xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx technické podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xx vymezena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx povolil xxxxxx xxxxxx podle §72. Xxxxxxx xx nastavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx nastavena xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x původce, xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Soustřeďovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx provozu zařízení. X případě, xxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

K §31

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přináší xxxxxxxx xxxxx, kdy v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx případě xxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx uvedení českých xxxxxxxx předpisů do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, která považuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x povoleném xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, omezující xxxxxx x xxxxxxxx, a xxx xxxxx registr xxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx získat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, že xx xxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx se nevztahovala xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx, xx kterou xxxxx xxx odpady xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 rok nebo 3 xxxx podle xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 nebo 3 xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx sklad odpadu x xxxxxxx případě xxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxx je xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xx delší xxxx, xxxxxxx zejména x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxxx úřadu umožněno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele povolit xxxxxxxxxxx skladu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadu.

Oproti xxxxxxxxxx zákonu xx xxxxxxxxxxx specifikováno, kdy xx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladování. Je xxxx xxx x xxxxxxx, xx jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženy xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 9 xxxxxx. Xxxxxx vymezení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §32

Xxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x komentáři x §10. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx odpadu.

Změnu oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxxx době xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, navíc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mobilními xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mobilních xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx x §19 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx, xxx přijímá.

K §33

Nově xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobně xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odpadu předcházet xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx nakládání tedy xxx xxxxxxxx buď xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx tyto xxxxxxxx xx odstranění xxxx xxxxxxx odpadu odlišit. Xx výstupu xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, které musí xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx využitím xxxx odstraněním. Důležité xx také xxxxxxx xx úpravy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxx odpadu xxxx xxxxx objemu xxxxxx xx účelem usnadnění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxx x zařízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady.

K §34

Jak xxxxxxx xxx z předchozího xxxxxxxxx, xxxxxxx odpadu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx tak, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, tedy xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zapracovány xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx přeměněny xx xxxxxxx. Xxx si xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zařízení xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx spočívat xxxxx x xxx, že xx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx upravené xxxxxx a xx xxxxxxxx na využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přestal xxx odpadem. Samozřejmě xx xxxxx, že xx xxxxxxxx povoleno xxx oba xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x může z xxx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxx odpad, xxx xxxxxxx x odpadu.

Nově xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x opětovnému použití xxxx splnit všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upravují. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití odpadem. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx věcí, které xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Například xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nově xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx pohlížet xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadů. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx využívání xxxxxx xx povrchu terénu xxxxx zneužíváno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §35

Xxxx xxxxxxx x energetickému xxxxxxx xxxxxx, xxxx rozšíření xxxx, xx je xxxxx pod xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x §10. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx považováno za xxxxxxxxxxx využití, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpady. Xxxxxxxx xxxx být xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x není dále xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxxx analýzy, xxx xx předání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, bylo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, budou nastavena xxxxxxxx, která musí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předávány xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxx.

K §36

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice x novelizované směrnice x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx recyklovatelných xxxxxx xx přístup xxxxxx xxxx x xxxxxxx předchozího ustanovení, xxxxx x tomto xxxxxxx xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx přímo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výstup x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxx předáván x xxxxxxxxxx. Xx odpovídá xxxxxxxxxx Státní energetické xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx dosáhnout xx 100% xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2024.

K §37 až 43

Xxxx xx xxxxxxxxxxx stanoveno, xx xxx ukládané xx xxxxxxx xx odpadem. Xxxxx logický předpoklad xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx z odpadového xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x obcházení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Nastavena xx xxxxxxx xxxxx xxx konstrukční prvky xxxxxxx, které byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxx xxx skládkování. Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. X xxxxxx věcí xx používají xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxx.

Xxxxx představuje tři xxxxxxxxxx varianty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx první fáze xxxxxxx skládky. Xx xxxxx třech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění musí xxxx zajištění efektivně xxxx xxxxx xxxxx x provozu skládky xx xxxxxxx xx xxxxxx odstranění xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxx xxxxx škody xx xxxx částky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx bude xxxxxxx vycházet ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx konstrukce xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx x současné xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fázemi dojít xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ustanovením xx také transponován xxxxxxxxx čl. 13 xxxx. x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx možnost, aby xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu čl. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx kontroly x následná xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojení „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“, xxx představují xxxxxxx xxxxxxx b) tohoto xxxxxx směrnice.

Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxx o odpadech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx na rok 2030 (dle změny xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/850/EU „xxxxxxx státy xxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xx xxxx 2030 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx odpadu, u xxxxx xxxxxxxxxxx vede x nejlepšímu xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 4 xxxxxxxx 2008/98/XX“).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx stávající xxxxx vyhlášky č. 294/2005 Xx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přesněji xxxxxx současné úpravě xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využitelné. Xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx recyklovatelnost xxxxxxx. Jistota xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výčtem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Takovéto jednoznačné xxxxxxxx xx důležité xxxx x xxxxxxx xx skutečnost, že xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ukládání xx xxxxxxx vyšší xxxxxx poplatku.

Zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skládkování. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx, xx zařízení xx jejich využití. Xxxxxxx xx nutné xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx bude xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx směřuje, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx skládku. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové situace, xx poplatek xx xxxxxxxx xx skládku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1850 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx nepodléhá xxx svém xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxx xx rekultivační xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx současnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Tyto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx přispívat, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx postupné xxxxxxxxxx poplatku za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx od roku 2030 zakázáno ukládat xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx nástrojem xxx podporu xxxxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx natavená xxxxx xx skládkování xxxxxx. Základní podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotřiďování, xxx i xxxxx xxxxx může být xxxxxx xxxx xxxxxx xx skládku, pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxx energeticky xxxxxxxxxx. To by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx velmi xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopné xxxxxxxxx xxxx splnit je xxxxxxxx důsledného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bioodpady xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2030 ohroženo. Xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx bioodpadů (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro obce (xxx xxxx 2025, 2030, 2035). Xxxx xxxx xxxx stanoveny xx úrovních – 60%, 65% x 70%. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxx (přičemž bioodpady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxx důkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx možné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bioodpadů xx mělo xxxxxxxx, xxx potvrzují x xxxxx x let 2015-2017. X navyšujícími xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx živočišných xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x bioplynových xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervy a xxxxxx xxxxxx využívání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zániku.

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx byla výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx odrážel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

K §44

Xxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx, která xxxx doposud xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx pouze provozovatel xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx obchodník xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu. Xx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mají kladnou xxxxxxx, nelze xxxxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxx xxxxx nějakým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx princip xx xxx jednoznačně xxxxxxxx, xx zde xxxx xxxxxxxxxx xx skutečnost, xx x xxxxxx xxxxxx dojít, x xxxx má odpad xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxx obchodníkovi xxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx dále zajištěna xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx v okamžiku, xxx odpady xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nakládání x odpady xxxx xxxxxxx dalšímu obchodníkovi, xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodník xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx řetězení xxxxxxx dvou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx různé xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodník x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařízení, xxx vlastnictví xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx rovnou xx provozovatele zařízení. Xxxxxx xxxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx přejde xxxxxxxxxxx xx prvního xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx druhého, xxxxx xx odpovědný xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx a to, xxx xx nastaven, xxxxx význam x xxx xxxxxxxxx tržního xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělovat xxxxx x svých xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx na xxxxxx přenosu odpovědnosti x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpady xx xxx xxxxxxxxxx, nejedná xx x obchodování x xxxxxx, ale x jejich xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady.

K §45

Zprostředkování xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx původce xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Doposud xxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx sběru odpadu, xxxx xxxxx fiktivně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx, xxx x xx byly uváděny xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx s daným xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx fungovat xxx, xx zprostředkovatel xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx odpady, které xx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxx xxxxxx.

Xx nezbytné xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx způsobem. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §2445 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx případu, xxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx původcem xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X hlediska soukromého xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

K §46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxx úpravě. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x faktické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x odpady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxx odpady xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dále x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozkladu, xx xxx xxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §47 až 58 x příloze č. 8

Xxxxx dosavadního xxxxxx xx zachováno, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx vnitrostátně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx stavu nouze xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 11 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 1013/2006. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 6 nařízení 1013/2006 x uvádí xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 51 xxxx. 2 xxxxxxxx 1013/2006.

Xx xxxxxxxx výčet xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x návaznosti na čl. 11 xxx 1 xxxx. x) x čl. 12 xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx 1013/2006 xxxx vznést xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravě. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x obcházením stávajícího xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závažnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx xxxx ministerstvu xxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxx x případě významného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství. Xx zákazu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx oznamovatel xxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx nápravné xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx x xx xxxxxxxx oznamovatele a xxxxxxxx xx statutárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx zajistit v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 22 xxx 9 x čl. 24 xxx 7 xxxxxxxx 1013/2006 se xxxxxxx xx krajský xxxx, který xx xxxxxxx vhodnějším orgánem xxxxxxx xxxxxx jakožto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx.

Xx základě xxxxxxxxxx x nejednoznačným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 28 nařízení 1013/2006 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx.

X příloze xxxxxx xxxxxxxxxx způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu x xxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu článku 6 xxxxxxxx 1013/2006 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, zjednodušuje se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx adaptační xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadů (xxxxxxxx 1013/2006), xxxxxxx xxx xx uplatňuje xxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení jsou xx xxxx než xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1013/2006 x xx xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přepravou. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx oznámené přepravě; xxxxx xx odkladný xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1013/2006 xx xx xx xxxxxxxxxx o rozkladu xxxxxxxxx, tudíž xx x xx xxxx xxxxx xxx uskutečňována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx vyloučen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx čl. 22 – 25 xxxxxxxx 1013/2006 musejí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1013/2006. Pokud xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxx je xxxxx odpovědné za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx stanovené nařízením xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxx.

X §50 xx xxxxxxx xxxxxxxx fikce vzdání xx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx vzdání se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1013/2006. Z xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx uplatňováno xxx xx přistoupení XX x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdání se xxxxx podat xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu. X xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx odpadu xx xxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx rychlost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu odsouhlasena. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx rozhodnutí XXX x xxxxxxxx xxxx co nejdříve xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povinnými údaji (xxxxxxx xxxxx průvodního xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx MŽP xxxxx xxxxxx průvodního xxxxxxx xxxxxx, vzdává se xxxxxxxx oznamovatel práva xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx zahájena. Xx, xx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx popsáno x §49 znamená, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, že xx subjekt xxxxxxx xxxxx průvodního xxxxxxx x zároveň xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx provést, byla xxxxxxxxx povolena, xxxx xxx, co rozporovat). Xxxxx by zahájil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx účinku vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu je xxxxx v plném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pokud je xxxx fikce xxxxxxxxx x xxxxxxx předpise, xxxx důvod, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kopii průvodní xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx vydanému xxxxxxxx odvolávat. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx dříve xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fikce xxxxxxxxxxx xxx nemusí xxxx xxxxxx xx práva xx odvolání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx proces se xxx xxx výrazně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

K §59 a 60

X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s komunálními xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx některé xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx x rámci obecního xxxxxxx xx xxxxxxxxx x demoličním odpadem. X u tohoto xxxxxx se při xxxxxxx na xxxxx xxxxxx obcí xxxxx x shromažďování xxxxxx x obec je xxxx xxxxxxxx. Rovněž xxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx pocházejícího xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx x obci.

Pokud xxxx xxxx zapojit xxxxxxx původce do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx parametry xxxxxx zapojení. Xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx xxxxxx výrobků x ukončenou životností, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že obec xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx spotřebitelské obaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

V xxxxx xxxxxxxx systému může xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxx xx xxxxxx předcházení vzniku xxxxxx. Xx toto xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 a 5.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občany x fungování xxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednak financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x osvětovou xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx se xxx dozví, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx způsobu xxxxxxxxxxx občanů xxxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx odpady občana x xx xxxxx xxxxxx xx občan xxxxxxx volnost, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx odpadem, xxxxx produkuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxx obcím xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx republice splnit xxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí. Na xxxx není xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx obec xxxx možnost s xxxxxxxx zjistit, xxxxx xxxxxxxx a xxx xxx zpracován xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx obce xxxx xxxxx nastaveny na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx využitelných složek x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

Cíle jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rokům, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx ne všechny xxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx důsledku xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx zbyde nějaký xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nastavení xxxxxxx plnění xxxxxx xxxx bude xxxxxx x pro nastavení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx sazbu xxxxxxxx xx ukládání odpadů xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx těchto xxxx xxx pro xxxx xxxxx stejný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxxx komunálním odpadu, xxxx právě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tento xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nižší, xxx kolik xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obcím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxxxxx xxxxx kompostovaný biologický xxxxxxxx. Xxxxxxx je, xxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů xx odděleného sběru x rámci xxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx mnohem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx bude xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxx předpisem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx jako x xxxxxxxx xxxx mohou xxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dobrovolného xxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx počet velmi xxxxxx obcí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x umožňuje xxxxx xxxxxxx povinnosti, které xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx jednoznačně xxxxxxxxx, xx obec xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxx.

K §61

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx odpady xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx respektovat xxxxxxx xxxxxxxx daná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z obecně xxxxxxx vyhlášky. X xxxxxxxx důsledku xx xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx složky v xxxxxxx x §59, xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx odpady xx xxxxxx xxxxxxx předává, x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

K §62

Xxxxxxxxxx osobám x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxx x podnikání, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx rozdíl xx xxxx nastavena xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxxxxxxx složek. Zároveň xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odděleně xxxxx druhů, xxxxx xx u nich xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zařadit x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zajistit místa xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x navýšení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx recyklovatelných xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx energetickým xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx osvobození xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx do obecního xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx povoleny jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, ač xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících se x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

K §63 a 64

X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se x řadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxxx x §2. I x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx xx xxxxxxxx, xxx znamená, xx musí být xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx za xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxxxx v souladu x povinnostmi xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx), x platném xxxxx x xxxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zdrojem organické xxxxx pro xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx používány na xxxxxxxxxx půd.

Nově xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx splnit xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tak xxx bylo zajištěno, xx xxxxxxx v xxxxxxxx bude xxxxxxxx, xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zachovává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kladného xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx na xxxxxxx jeho xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se jím xxxxxxxxxxxxx zařízení práva x xxxxxxxxxx.

K §65 a 66

X ohledem xx xxxx současných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nastavit jednoznačná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kompostárny x rámci xxxx xxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x ohrožení složek xxxxxxxxx prostředí, x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízení. Xxxxx xxxx je kromě xxxxxxxx xxxxxxxx důležitý xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu, jehož xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zabráněno. Nově xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx kompostování xxxxx xxxx xxx započítány xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů.

Pojem „xxxxxxx zeleň“, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxxx. x nálezu Xx. ÚS 45/06). Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx na §34 zákona o xxxxxx (veřejné xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, veřejná xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení, xxxx xxxxxxxx obecnému xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostoru. Xxxxxxxx zelení xx xxx veškerá zeleň, xxxxx xx nachází xx xxxxxxxx prostranství.

K §67 až 69

Ustanovení §67 je xxxxxx x vztahuje xx xx všechny xxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xx, co už xx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxx, který xxxxxxxx xxxxxxx v podobě xxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx provedena xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů, kal xx možné zařadit xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx by xxxx xxx aplikováno x x případě xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx biologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx, xxxxxxx zde xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x procesu vedoucím x xxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx kterého xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě používány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

Novinkou xx xxxxxxxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx Ústředního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx použití kalů xx xxxxxxxxxx půdě xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx aplikací jakékoliv xxxx xxxxxx úpravy, xxx skončily kaly xx xxxxxxxxxx půdě xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

K §70

Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx nastaveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K §71

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poslední xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxx xxxxxx.

K §72

Xxxxxx dosavadnímu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx upraven x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dosavadní xxxxxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákazu.

K §73 až 77 x příloze č. 11

Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx reflektuje nedávnou xxxxxxxxxxxxx xxxx provádění. Xxxx dořešeno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, které xxxx pověření xxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

K §78 a 79

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

K §80

Xxxxxx v xxxxxxx xxxxx titaničitého xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

K §81 až 84

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx nakládání x XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o odpadech xxx xxxx xxxxxxxx xx PCB výrazně xxxxxxxxxxxx s ohledem xx uplynutí xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxx vyplývá ze xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravcích, xxxx x 1. 1. 2000 zakázána xxxxxx, dovoz, xxxxx x xxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx (XXX) v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx tomto xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bez XXX x není xxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je zachována xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

K §85

X ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nově x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxx x xxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxxxx na skládkách xxxxxx.

K §86

X xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady o xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx nového xxxxxx x odpadech.

K §87

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxxx x která nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx“.&xxxx; Xx xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nevztahuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx odpad xx v souladu x atomovým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx činnosti xxxxxxxxx, xx nichž xx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xxxxxxxx atomový xxxxx, xxxx xxxx xxxxx uvolňovány xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvolnit x pracoviště a xxxxx se pro xx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxxx je možné xx v režimu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. uložit xx skládku xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx. o xxxxxxx xxxxxxxxx náplně x úpravy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx některých nerostných xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx, resp. xxxxxx tohoto xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §9, 81, 82 95 atomového xxxxxx). Xxxxx Xxxxxx xxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx v xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx. xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem, xx něž xx xxxxx x odpadech x souladu x xxxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx pracovišť xx xxxxxxx xxxxx zákona x odpadech pouze x případě, xx Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx jejich xxxxxxxx je v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. radiační ochrany xxxxxxxxxx xx zařízeních xxxxxxxxxxxxx x odpady, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx a xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxx, nezakládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxx napomáhá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informaci o xxx, že xx xxxxx o látku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx muset xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x) x x).

K §88 až 90

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky xx nakládání x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx odpady x xxxxx jejich xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx dále stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpady xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx upraveno xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x xxxx pokyny.

K §91

Ustanovení §91 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékáren xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx x léčivech, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je xxxx xxxxxxxxx, xxx xx jaké povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, je v xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadů.

K §92

Poté, xx xxx z dosavadního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxx xx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx olejů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

K §93

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx nového xxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pouze úpravu xxxxxx.

K §94 až 96

Xxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx, x řadě xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx. Základní xxxxxxxxx xxxxxx evidence xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a každý xxxxxxxxxxxx zařízení určeného x nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx odpadové xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx odpadu. Xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx produkce a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx původce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xx 100 xx xx 600 xx. Xxx dojde k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxx ztratily xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxx těchto odpadů.

Stejně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx bude xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nakládání x odpadem. Xxxx xxxxxxxxx xxxx řešena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx na samostatném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovatelů xxxxxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Oproti xxxxx dosavadního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ohlášení xx nejedná x xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxx odpady xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxx o xxxxxxxx. Xxxx se nejedná x výraznou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx údaje xxxx ohlašovány na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxx odpady perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících látek xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx samostatné evidence. Xxxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního prostředí (XXXXX). Nově xx xxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx. Lhůta, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xx 15 xxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx (XXX), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx přinesl xxx po xxxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x obchodníka.

Odpady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s provozem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x ohlašovány xx xxxxxxxx (XXX). Xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx rovněž x xxxx, co xx jako xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (oprávněná osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx (XXX).

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xx přiděleno XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxx a ohlašuje xxxxxx vznikající na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxx xxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxxx evidovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxx (XXX) x xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (XXX) xxxx. xxxxxxxxxx sleduje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx samostatná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady (za xxxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxxx IČP).

Původce xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx evidovat x xxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxx xx xxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxx. Původce xx zodpovědný xx xx, xxx eviduje xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xx xxxxx přiblížit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x čistírny xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx odpadních xxx. X hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx)

XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxx“) odpadní xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 19 08 05 (xxx z čištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod). X xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx vznik xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (XXX, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx xx povolená xxxx zařízení pro xxxxxxxxx s xxxxxx – x xxxxxxxxxx XXX)

XXX (zařízení) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx vodu a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 19 08 05 od xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 19 08 05 dvojího xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

‐ Kal 19 08 05 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaznamenán xxxxxxx xxxxxx.

‐ Kal 19 08 05 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx evidenci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po úpravě, xxx nedošlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx x XXX (zařízení) xx xxxxx provést xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 19 08 05) x odpadové evidenci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx 19 08 05 od xxxxxx xxxxxxxx xx vstupu xx XXX (zařízení). Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (% xxxxxx) xx vstupu xx zařízení.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (ČOV, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxx XXX)

XXX x xxxxxxxxxxx upravuje („xxxxx“) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx postoupena xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxx koncovka“) xxxxxxx xxxxx katalogového čísla 19 08 05 xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx evidence odpadů:

‐ Xxx 19 08 05 xxxxxxx po xxxxxx odpadní vody x xxxxxxxxxxx XXX. X odpadové xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu. Xxxxx kal je xxxxx zaevidovat xxxx xxx XXX xxx xxxxx identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx.

‐ Xxx 19 08 05 vzniklý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X odpadové xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx vznikem xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx 19 08 05) v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle hmotnostního xxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx 19 08 05 od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zařízení. Xxxxxxx xx hmotnost a xxxxxxx (% xxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx to, xx xxxx údaje nemohou xxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

K §97 až 102

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx plány xxxxxxxxxx hospodářství xxxx.

X xxxxxxx xx přechodné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx, nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nového xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Plánu odpadového xxxxxxxxxxxx XX. Xxxx xxxxx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX x krajů budou xxxxx xxx po xxxxxxx nového zákona xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpracovávají xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. A xxxx být změněny xxx zásadní změně xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx změnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mění cíle xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx současné xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx. Xxxxxxx je, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx nařízením vlády. X ohledem xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx koncepčním dokumentem, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podobu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxxx xxxxxxx část plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zachován, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx se veřejnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx.

K §103 až 120, 162 x přílohám č. 9 x 12

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxx. X xx xxx po stránce xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxx xx vlastník xxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xx xxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, pokud předává xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx ukládá xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx i xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x okamžiku xxxxxx xxxxxxx xx skládku xx xxxxxx vlastníkem.

Bez xxxxxx xx to, xxx vlastní xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud je xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx úprava xx xxxxxxx x ohledem xx nastavení „xxxxx“ xx poplatku, xxx xxxx, xxxxx dostatečně xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx například xx Xxxxxxxxx.

Xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx obdobím xx čtvrtletí x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx na jednotlivou xxxxxxx (xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, to xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Fakticky xxx xx podání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojít xxxxxx.&xxxx; Poplatkové xxxxxxxx xxxx poplatník xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx níže). Pokud xxx xxxxxx sám, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx (= xxxxx xxxxxx výměru) xx mu částka, xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx provozovatelem skládky. Xxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se 0 Xx (pak xxx xxxx XXXXX, xxxx xxx x xxxxxx DODAP vyzve XXXX, xxxx mu XXXX xxxxxx x xxxx xxxxxx [x x případným penále]).

Pokud xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx poplatku osvobozeno xxxxxxx xxxxxx do 25% xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů za xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx); xxx xxx tento xxxxx xxxxx provozovatel. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx kterého x poplatníků se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx kterého xx.

Xxxxxxxxxxxx xx povinen poplatníkovi xxxxx poplatkový doklad x předepsanými xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o části xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxx celkovou xxxxxxxx (xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s daňovou xxxxxx) x xxxxx x hmotnosti odpadů xx xxxxxxxxxx období (=xxxxxxxxxx čtvrtletí) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plná moc, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx domněnka, že xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx už xxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxx domněnky) x xxxxxx xxxxxxxx, pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (jde x xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx uložené na xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dílčích poplatků. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx odpady x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx 2030 xxxxxxxx xxxxxxx xx skládku zcela. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx okamžiku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dostatečných xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxx nebude možné xxxxxxx na skládku. Xxxxxx u xxxxxx, xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx, tak razantní xxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxxx x prevenci xxxxxx takového xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx odpadu x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázána na xxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunální odpad xxxxx, může ukládat xxxxxxxxx odpad xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx měl xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx využitelný xxxxx. Xx vztahu x poplatkovému období xx xx nastaveno xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x příslušné kalendářním xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ukládání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx dílčího xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 1. Časový xxxxx je nastaven xxx, xxx xxx xxxxxxx odpadu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cíl splnil. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jako x xxxxxxx povinného xxxx xxx x xxxxxx 2025, 2030 x 2035. Ministerstvo xx xxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx slevy a xx 30. září xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx hradit xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v roce 2030 xxxxxxx na xxxxxxx, xxxx cílové xxxxxx nastaveny pouze xx xxxx 2027, xxxxxxx xx xx xxxxxx, za xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxx pro rok 2029. Xxxxxxx xx x ohledem xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Snahou tohoto xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx krajiny xxxx xxxxxx využité xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zpoplatnění technického xxxxxxxxxxx skládky. Xx xxxxxxxxx množství TZS xxxxxxx xx tato xxxxxxx navýšena xx 25% xxxxxx uložených xx xxxxxxx v xxxxx poplatkovém xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nově Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vymáhá celní xxxx Xxxxxxxx xx x části příjmem xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxx nachází. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x daném xxxxx přináší. Xx xxxxxxxxx části xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí.

K §121

Institut xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx již v xxxxxxxxx zákoně x xxxxxxxx.&xxxx; Podle §76 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 2 xx 5; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx rozhodnutím“.  Xxxxxxx xx kompetence x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností x obecní úřad.

Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx současné uložení xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).

Uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx vhodnějším xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx lidí. Xxxxxxx může x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx větší trest xxx xxxxxxx sankce. X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvažovat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

Oproti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nápravě xxxxxxxxx xxxx osobě xx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxx navrhované xxxxxx xx omezit xxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx uložena. Xxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx převzata x §22 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx ovzduší, který xxx: „Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo inspekce xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z opatření xx xxxxxxxx nápravy x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx jejich právní xxxxxxxx.“

Xxx bylo předejito xxxxxx výkladovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi, je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tak omezena xx xxxxx, xx xxxxx přechází xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxx §33 a 34 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx). Xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tedy xxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx nevztahuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uložených xxxxxxxx k nápravě.

K §122 až 130

Navržená xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx přizpůsobena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ ve xxxxxx x xxxxxxxx osobám x podnikajícím fyzickým xxxxxx x právnickým xxxxxx. Xxxxxxxx společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx umožňuje od xxxxxxx xxxxxx upustit, xxxxx pachatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx opatření zamezující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx učiněná xxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci xx vodní xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx vymezeny s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podřadit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jinými xxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanovení xxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pokuty x xxxxxxx přestupků xxxxxxxxx osob, stanoví xx horní hranice xx výši 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 Kč x 1 000 000 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx horní xxxxxxx xx xxxx 20 000 Xx x 1 000 000 Kč. Xxxxxxxx xxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x navrhované xxxxxx xxxxxx 1 000 000 Kč. Navrhuje xx xxxx xxxxx xxxxxxx ponechat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx přiměřené xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dosavadní xxxxxx úpravu.

K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx stupni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx projednání x první stupni xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx odpadů, x xxxxxxx projednání je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx se téměř xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx platné xxxxxx xxxxxx. Důvody ke xxxxx nebyly x xxxxx xxxxxx shledány.

V xxxxxxx xxxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pokuty 10 000, 500 000 Xx, 1 000 000 Xx, 10 000 000 Xx x 25 000 000 Xx. Xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx sazby pokuty, xxx byla jednak xxxx xxxxxxxxx nízká xxxxxxxx xxxxx u xxxxxx černých xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxx xxxxxx dalších xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx 300 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na 500 000 Xx. Xx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxx, xxx xxxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a sazba xxxxxx xxxxxx neúměrně xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výše pokut. Xxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 000 000 byla xxxxxxx xx 25 000 000, xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx xxxxxx ukládány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx přestupku může xxx xxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdraví, xxxx xxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xx týče přestupků, xxxxxxx pachateli mohou xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx horní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické osoby (xxxx. u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxx xxxxxx). Důvodem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pravidelně a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

Dále xxxxx, xx v xxxxxxx nakládání x xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx pro ně xxxxxxxxx ze xxxxxx x odpadech xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, respektive xx xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně, xxxxxxx s předmětem xxxxxx podnikání (xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisí). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nakládají x odpady, a xxxxxxxxxx, xx významným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx, odůvodňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpětí xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro právnické xxxxx a podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x porušením shodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx hranici xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x kategorií xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání a xxxx nakládáno s xxxxx množstvím xxxxxx), x xx straně xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (kdy xx xxxx jednat x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxx). Xxxxxx závažnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx dáno xxxxx odlišností xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx úprava xx xxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracovanými Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx se xxxx u vybraných xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x jejich xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oproti xxxxxx úpravě xxxxxxxxx, xxx nejedná xx x xxxxxxx změnu. Xx všech případech, xxx se xxxx xxxxxxx kompetence xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou x projednání xxxxxxxxx x prvním stupni xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx orgány.

Co xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jediná xxxxx xx týká xxxxx uložených inspekcí. Xxxx je xxxx xxxxx xxxx nejen xxxxxxx, ale též xxxxxxx. Účelem xxxx xxxxx je sjednocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o odpadech x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 17/2012 Sb., xxxxx xxxxx xx xxxxx úřad obecným xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §131 až 155

Xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku odpadového xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, oproti xxxxxxxx xxxxxx x odpadech xx xxxx správní xxxxx doplněno Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §9 odst. 4, x x xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx Státní fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx. Působnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx stanic.

V této xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxx, xxxxx xxxxxx stanoveny x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídá x současné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxxx zakotvuje xxx x současné xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tento informační xxxxxx spravuje x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx ministerstva, místo xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx pojem xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxx zákonem č. 156/1998 Sb., x hnojivech. Xxxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxx kompetence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Důvodem xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx xx stanovena xxxxxx x §8 xxxxxxxxx xxxx, x kompetence xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXXX) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxx a ukládání xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx tato kompetence xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, co xx týče xxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx a sankcionovat xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx byla x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxx kalu xxxxxxxxxxx XXXXX doplněna xxxxxxxxxx XXXXX ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ministerstva.

Kompetence xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx orgánů ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona.

Zrušuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kontroly xx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx zboží při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxx celním úřady. X xxxxx této xxxxxxx se nově xxxxxxx kompetence xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zadrženo, x xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, že zboží xxxxx zničit xxx x xxx jinak xxxxxxxx s výjimkou xxxx držení xxxx xxxxxxxxxx. Nové kompetence xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky.

Celní xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx, xx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx k ukládání xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx popsáno x odůvodnění x xxxxx šesté zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx k podstatným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K §156 a 157

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx zařízení pro xxxxxxxxx x odpady x také řada xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx nevydají xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx integrovaným xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci.

K §158 až 162

Přechodné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx u běžících xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zákon přináší xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x upravit xxxxxxx xxxxxxxx řády. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx proto xxxxxxx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádů x xxxxxx xxxxxx xxxxx nového xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpadu x xxxx xxxxxxxx řád xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zvoleno xxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů. X xxxx xx xxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečně včas xxxxxxxx, dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Je xxxx xxxxxxx i případ, xxxx by krajské xxxxx nestihly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx termínu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx změně právních xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxx xxx provozována xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nového xxxxxx xxx nebude xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím xxxxxx x délce xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx rozložitelnými odpady.

Protože xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx komunitních xxxxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změnám, proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx status xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle dosavadního xxxxxx x opadech xx vztahu k xxxxxx xxxxxx. Jak xxxxxxxx, tak xxxxxxxxx xxxx platná xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx. Xx řízení x prodloužení xxxx xx xxxxxxxx pověření xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

K §163

Zrušuje se xxxxxx zákon o xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x dále xx zrušují vyhlášky x xxxxxxxx vlády xxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

K §164

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx transpozice xx xxxxxxxx termínu xxxxxxxxxxx novelizací odpadových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx 5. července 2020 a zároveň x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx takováto xxxxx pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K přílohám č. 5 a 6

Xxxxxxx x. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příloh x. X x XX xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx směrnici xx xxx zvoleno xxxxxxxxxxx rozlišení některých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx podřaditelné pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódů nakládání xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stávající X xxxx podle dosavadní xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx nezbytnost xxxxxxxx X xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je zachování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxx řízení x xxxxxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx pro plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx budou xxxxxxxxx, xxxx se xxxx jednat xxxxx x ty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx o xx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ohlašování, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu X3 x N30, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx X5, inventurní xxxxxxx X50 x X53. Xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx pouze xxx xxxxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx kódů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úrovni. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x praxi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx R12, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odpadu xxx xxxxx zapracován, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx recyklace x xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kódy spadajícími xxx X12 xxxxxxx xxx odpad odpadem x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx další xxxxxx xxxx konečnému xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx kódu xx provádí xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vycházející x xxxxxxx xxxxxxxx a xxx se xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xx x činnosti. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podřadí xx xxxxxxx xxx xxxxx x kódů xxxxxxxxxx xxxxxxx „a“.

25 XXXXXXX x xxx. Občanský xxxxxxx X. Xxxxxx xxxx (§1-654). Xxxxxxxx. Xxxxx. X-X Beck. 2014. ISBN: 97880-7400-529-9 x. 1731

26 ELIÁŠ, X. Xxx jako xxxxx soukromého xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2007, x. 4, s. 119.

V Xxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2019

Předseda xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx x.x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

XXXXXXXXX ZPRÁVA X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů regulace

SHRNUTÍ XXXXXXXXX XXXXXX XXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx: Xxxxx xxxxxx x odpadech

Zpracovatel / xxxxxxxx předkladatele: Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx dělené účinnosti xxxxxxxx 1.1.2021

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX: Ano; (pokud xxxxxxx Ano):

- xxxxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxxxxxxx: 24 xxxxxx.

- xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx XX?: Xxx

2. Xxx xxxxxx xxxxxx

&xxxx;Xxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

3. Agregované dopady xxxxxx zákona

3.1 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ostatní veřejné xxxxxxxx: Ano

- xxxxx xxxxxx administrativní zátěže (xxxx XX) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx režim (xxx xxx 2)

- xxxxxxx XX xxxxxxx xx zařazováním xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 4)

- XX xxxxxxx x xxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxx 6)

- xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstraněním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadu (xxx xxx 7)

- xxxxxxxxxxxxxx toku odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravě v xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 8)

- zjednodušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxx 10)

- xxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže skrze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx 11)

- xxxxxxxxxxxx (XXXXX) - zpracování xxxxxxxxx dat o xxxxxxxxxxx zpracovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (viz xxx 14)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady ze xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxx 15)

- navýšení xxxxxx xxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx (xxx bod 17) a vyšší xxxxxx SFŽP v xxxxxxx překročení stanovených xxxxxx pro technologický xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx xxx 18)

- navýšení AZ xxx XXXX, XXX x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přesunem xxxxxx poplatku za xxxxxxxxxxx x KÚ (xxx xxx 17)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx kontrolní a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpadového hospodářství (xxxx XX) (xxx xxx 19)

3.2 Xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX: Ne

Návrh xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxx ovlivňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x kontextu x xxxxxxxxxxxx růstem, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oběhovému hospodářství. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přes xxxxxxxxx po xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx pohledu - x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, (xxxxxxx XX x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx ekonomiky bezesporu xx), představuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx východisko x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a tedy x stoupajícími náklady xx přírodní xxxxxx. X xxxxxxxxxx řadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx vždy neseny xxxxx xxxxxxxxxxx.

3.3 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxx

- xxxxxxxxxx nejistoty xxxxxxxx xx zařazení xxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 2)

- XX xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx produktu x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxx 2)

- sjednocení xxxxxxxx x xxxxxxx XX (xxx bod 6), xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využívání, xxxxxxxxxxxx, sběru nebo xxxxxx xxxxxx (viz xxx 6)

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxx (xxx bod 7)

- xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 8)

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx i neprovozovatelům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx bod 10)

- finanční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 10)

- finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx skládek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxx xxx 11)

- xxxxxxx AZ xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadu zapojených xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxx (viz bod 13)

- xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (xxx bod 15)

- xxxxxxx XX xxxxxxxxx hmotnostního xxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xx evidence (xxx xxx 16)

- možný xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx skládky, xxxxxxx xxxxx poplatku xx nebezpečný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poplatkových xxxxxxx (xxx xxx 17)

- xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx překročení stanovených xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (viz xxx 18), navýšení XX xxxxxxx x xxxxxxxx veškerého odpadu xxxxxxxxx na skládku (xxx bod 18)

3.4 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx): Xxx

- AZ xxxxxxx s xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu x xxxxxxxxxx režimu (xxx xxx 2)

- xxxxxxx AZ xxxxxxx xx zařazováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx xxxxxx (viz xxx 4)

- AZ xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx – xxx xxxxxxxx (xxx xxx 6)

- xxxxxxx XX XX - povolování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxx bod 8)

- xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx (viz bod 12)

- xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX (xxx xxx 13)

- xxxx - xxxxxx xxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, žádost x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx kompostáren (xxx xxx 14)

- XX XXX – xxxxxxxx xxxxxxxx obcím xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxx 14)

- xxxxx navýšení XX xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a veterinární xxxx (xxx xxx 15)

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, na jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (viz xxx 17)

- xxxxxxx XX xxx KÚ xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na XXXX (xxx xxx 17)

- rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obecními xxxxx x OH (xxx xxx 19), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx XX (viz xxx 19)

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx: Xxx

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s KO (xxx xxx 17)

- xxxxxxx slevy xx xxxxxxxx xx XX (xxx xxx 17)

3.6 Xxxxxx na spotřebitele: Xx

Xxxxx nepředstavuje xxxxx xxxxxx xx ceny, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx dopady xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně zajištění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.7 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxx

- xxxxxxxxxx rizika z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadu xx neodpad, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (viz xxx 2)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ŽP xxxxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (viz xxx 6)

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx ŽP, xxxxxxxxxx x postupech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek (xxx xxx 7)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 8)

- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ŽP xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx (xxx xxx 10)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skládky xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 11)

- lepší xxxxxxxxxxxxx občanů = xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 12)

- xxxxxxxxxx rizika poškození XX při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx x xxxxxxxxx vody, xxxxxxx (viz xxx 14)

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání s xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče (xxx xxx 15)

- xxxxxxxx ztráta xxxxxxxxx x xxx 0,1% XX xxxxxxxxx xxxxxx xxx ohlašování (xxx xxx 16)

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na skládky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx bod 17)

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xx skládky (xxx xxx 18)

- xxxxxxxxx xxxx xx XX xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravomocí (xxx xxx 19)

3.8 Dopady xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx k xxxxxxxx žen x xxxx: Xx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx neupravuje vztahy, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx diskriminace (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx některé xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx původu, národnosti, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyznání, xxxx xx světového názoru). Xxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx diskriminace, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx.

3.9 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx statistické xxxxxx: Xx

Xxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx statistické xxxxxx, xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x provozovat xxxx administrativní xxxxxx xxx či xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx využitelné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx administrativních xxx XXX xx xxxxxx XXX, jejich xxxxxxx ze strany XXX xx na xxxx dobrovolnosti.

3.10 Xxxxxxxx xxxxxx: Xxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx změnu korupčních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx svým xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx směřuje k xxxxxxxxx korupčních rizik xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx veřejných xxxxxx.

3.11 Dopady na xxxxxxxxxx nebo obranu xxxxx: Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxxx snižování xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a zdrojů xx xxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx geopolitický aspekt. Xxxx vztahy xxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxx zahraničních xxxxxx, xxx ne xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXX OD XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXXXX

1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice

1.1

Produkce x xxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx republice

1.2

Komunální xxxxxx

1.2.1

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.4

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady

1.5

Obaly

1.6

Ekonomické xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

1.6.1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.6.2

Xxxxxx platby xx xxxxx – systém „Xxx-xx-xxx-xxxxx“

1.6.3

Xxxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.6.4

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx hospodářství

1.7

Kontrola dodržování xxxxxx x xxxxxxxx

1.8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejností x ČR

1.9

Závazné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2020

1.9.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1.10

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx

1.11

Xxxxxxxx za skládkování xxxxxx x navyšování xxxxxxxxx

1.12

Xxxxx

1.12.1

Xxxxxxxxx budoucích xxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství XX

1.12.2

Xxxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxx x komunálním odpadem

1.12.3

Hlavní xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX, XXXXXXXX PRODUKT X XXXXXXXX ODPADOVÉHO XXXXXX

2

Xxxxxxxx odpadového xxxxxx (§9 - 10)

2.1

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx

2.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

2.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx xxxxxxx

2.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

2.1.4

Popis xxxxxxxx stavu

2.1.5

Zhodnocení xxxxxx

2.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.2.1

Xxxxxxxx 0

2.2.2

Xxxxxxxx 1

2.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

2.3.1

Xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

2.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

2.4

Xxxxx xxxxxx

2.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx variant a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

3

Xxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx (§5)

3.1

Důvod xxxxxxxxxx x xxxx

3.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního stavu x dané xxxxxxx

3.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

3.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

3.2

Xxxxx variant xxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxx 0

3.2.2

Xxxxxxxx 1

3.2.3

Xxxxxxxx 2

3.3

Xxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx

3.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

3.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

3.4

Xxxxx xxxxxx

3.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4

Xxxxxxx xxxxxx – zařazování xxxxxx (§6)

4.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x cíle

4.1.1

Definice problému

4.1.2

Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dané oblasti

4.1.3

Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

4.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

4.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

4.2

Xxxxx variant xxxxxx

4.2.1

Xxxxxxxx 0

4.2.2

Xxxxxxxx 1

4.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

4.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů

4.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

4.4

Xxxxx xxxxxx

4.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výběr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přebírající xxxxxx xxxxx (§19)

5.1

Xxxxx předložení x xxxx

5.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

5.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního stavu x xxxx xxxxxxx

5.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

5.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

5.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

5.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

5.2.1

Xxxxxxxx 0

5.2.2

Xxxxxxxx 1

5.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů

5.3.1

Identifikace xxxxxxx x xxxxxxx

5.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

5.4

Xxxxx xxxxxx

5.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výběr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

6

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§21-24; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §158)

6.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

6.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

6.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

6.1.3

Xxxxxxxxxxxx dotčených subjektů

6.1.4

Popis xxxxxxxx stavu

6.1.5

Zhodnocení xxxxxx

6.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

6.2.1

Xxxxxxxx 0

6.2.2

Xxxxxxxx 1

6.2.3

Xxxxxxxx 2

6.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

6.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

6.3.2

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxx

6.4

Xxxxx xxxxxx

6.4.1

Xxxxxxxxx pořadí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§28)

7.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

7.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

7.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx xxxxxxx

7.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

7.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

7.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

7.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

7.2.1

Xxxxxxxx 0

7.2.2

Xxxxxxxx 1

7.3

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

7.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

7.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

7.4

Xxxxx xxxxxx

7.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX

8

Xxxx xxxxxx – mobilní zařízení (§32)

8.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

8.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

8.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx

8.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

8.2

Xxxxx xxxxxxx řešení

8.2.1

Varianta 0

8.2.2

Xxxxxxxx 1

8.2.3

Varianta 2

8.3

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

8.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

8.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

8.4

Xxxxx xxxxxx

8.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

9

Pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx prostředí

9.1

Důvod xxxxxxxxxx x xxxx

9.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

9.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dané oblasti

9.1.3

Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

9.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

9.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

9.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

9.2.1

Xxxxxxxx 0

9.2.2

Xxxxxxxx 1

9.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

9.3.1

Identifikace xxxxxxx x přínosů

9.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

9.4

Xxxxx řešení

9.4.1

Stanovení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

10

Obchodování x xxxxxx (§26)

10.1

Důvod předložení x cíle

10.1.1

Definice xxxxxxxx

10.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

10.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

10.1.4

Xxxxx cílového xxxxx

10.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

10.2.1

Xxxxxxxx 0

10.2.2

Varianta 1

10.2.3

Xxxxxxxx 2

10.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

10.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

10.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

10.4

Xxxxx xxxxxx

10.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

Xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx x následné péče x xxxxxxx (§42-43)

11.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

11.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx x dané xxxxxxx

11.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

11.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

11.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

11.2

Xxxxx xxxxxxx řešení

11.2.1

Varianta 0

11.2.2

Xxxxxxxx 1

11.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

11.3.1

Xxxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx

11.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

11.4

Xxxxx xxxxxx

11.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx nejvhodnějšího xxxxxx

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

12

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§60)

12.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

12.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

12.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti

12.1.3

Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

12.1.4

Xxxxx cílového xxxxx

12.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

12.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

12.2.1

Xxxxxxxx 0

12.2.2

Xxxxxxxx 1

12.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

12.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

12.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx variant

12.4

Návrh xxxxxx

12.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nejvhodnějšího xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zapojené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§62)

13.1

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx

13.1.1

Xxxxxxxx problému

13.1.2

Popis existujícího xxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx

13.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

13.1.4

Xxxxx cílového stavu

13.1.5

Zhodnocení xxxxxx

13.2

Xxxxx variant xxxxxx

13.2.1

Xxxxxxxx 0

13.2.2

Xxxxxxxx 1

13.3

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

13.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

13.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx variant

13.4

Návrh xxxxxx

13.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

14

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem (§63)

14.1

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx

14.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

14.1.2

Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx

14.1.3

Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx

14.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

14.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

14.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

14.2.1

Xxxxxxxx 0

14.2.2

Varianta 1

14.3

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

14.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

14.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx variant

14.4

Návrh řešení

14.4.1

Stanovení xxxxxx variant x xxxxx nejvhodnějšího xxxxxx

15

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče (§–88-90)

15.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

15.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

15.1.2

Xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

15.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

15.1.4

Popis xxxxxxxx xxxxx

15.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

15.2

Xxxxx xxxxxxx řešení

15.2.1

Varianta 0

15.2.2

Varianta 1

15.3

Xxxxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx

15.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

15.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

15.4

Xxxxx xxxxxx

15.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX OBCHODNOVÁNÍ S XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX

16

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (§95)

16.1

Xxxxx předložení x xxxx

16.1.1

Xxxxxxxx problému

16.1.2

Popis existujícího xxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx

16.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

16.1.4

Xxxxx cílového xxxxx

16.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

16.2

Xxxxx variant řešení

16.2.1

Varianta 0

16.2.2

Xxxxxxxx 1

16.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

16.3.1

Xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

16.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

16.4

Xxxxx xxxxxx

16.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX – XXXXXXXX

17

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx

17.1

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx

17.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

17.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx

17.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

17.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

17.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

17.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

17.2.1

Xxxxxxxx 0

17.2.2

Varianta 1

17.2.3

Xxxxxxxx 2

17.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

17.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

17.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx x přínosů xxxxxxx

17.4

Xxxxx xxxxxx

17.4.1

Xxxxxxxxx pořadí xxxxxxx x xxxxx nejvhodnějšího xxxxxx

18

Xxxxxxxxxxx (§37)

18.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

18.1.1

Xxxxxxxx problému

18.1.2

Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxx

18.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

18.1.4

Popis xxxxxxxx xxxxx

18.1.5

Xxxxxxxxxx rizika

18.2

Návrh variant xxxxxx

18.2.1

Xxxxxxxx 0

18.2.2

Varianta 1

18.2.3

Xxxxxxxx 2

18.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

18.3.1

Xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

18.3.2

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxx

18.4

Xxxxx xxxxxx

18.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY A XXXXXXX XXXXXXX

19

Xxxxx xxxxxx xxxxxx (§131 - 155) x xxxxxxxxx (§122 - 127)

19.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

19.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

19.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx v xxxx xxxxxxx

19.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

19.1.4

Popis xxxxxxxx xxxxx

19.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx

19.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

19.2.1

Xxxxxxxx 0

19.2.2

Xxxxxxxx 1

19.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

19.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

19.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

19.4

Xxxxx xxxxxx

19.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

20

Souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

21

Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

23

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

24

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

25

Xxxxxxxxxx k vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

26

Xxxxxxx xx zpracovatele RIA

27

Přílohy xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX STAVU XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZA XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX

1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

1.1 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxxx 2015–2016 xxxxxxxx x 37 242 tis. x x roce 2015 x 8,3% na xxxxxxx 34 242 xxx. t x xxxx 2016, x xxxx 2017 xxxxxxx xxxxx xx stejné xxxxxxx x činila 34 512 xxx. x (Tabulka 1, Xxxx 1). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2015 xxxx 3 542 xx/xxxx., x xxxx 2016 bylo 3 241 kg/obyv. x x roce 2017 xxx 3 259 xx/xxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ČR x xxxxxx 2009–2017 x xxx. x

Xxx

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Xxxxxxxx

32,3

31,8

30,7

30,0

30,6

32

37,3

34,2

34,5

Xxxxx: XXX, XXXX (2018)

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2009–2017 x xxx. t

Zdroj: XXX, XXXXX, ISOH, 2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx mezi 4% x 4,5%. X xxxx 2017 xxxx xxxxxxxx nebezpečných odpadů 1 508 xxx. x, což xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxx 2016, xxx xxxx 1 444 xxx. t, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nad produkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2015 (1 504 xxx. x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxx 2017 xxxxxx 33 005 tis. x, xxx xx x 207 xxx. x (0,6%) více xxxxxx xxxx 2016 (32 798 xxx. x) x o 2 829 xxx. x (x 7,9%) xxxx xxxxx roku 2015 (35 834 xxx. x). V xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 3 104 kg x xxxx 2016 xx 3 117 kg x xxxx 2017 (xx. x 13 xx/xxxx.). Xxxxxxxx xxxxx (60%) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx značně xxxxxxxxx situací xx xxxxxxxxx trhu. Další xxxxxxxxx xxxxxxx ostatního xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx 2017 tvořil 16% x xxxxxxx xxxxxxxx odpadů.

Produkci nebezpečných x xxxxxxxxx odpadů xx celkové xxxxxxxx xxxxxx xx roku 2009 xxxxxxxxx Graf 2.

Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxx 2009–2017 x xxx. x

Xxxxx: XXX, XXXXX, XXXX (2018)

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poměr mezi xxxxxxxx ostatních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obyvatele xxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx (Xxxx 3). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxx v xxxx 2017, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx Xx. x. Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx x xxxxxxx XX (xxx. xxx), 2015–2017

Xxxxx: XXX, XXXXX, XXXX (2018)

Xxxxxxxxx x xxxxxx

X roce 2017 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 84%, x roce 2016 xx xxxx 85% (Xxxxxxx 2). V xxxxxx 2014-2017 xxx xxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 80%. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx materiálově xxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxx roky 2015 x 2016 k xxxxxxx o 3 112 xxx. x xx celkových 27 958 xxx. t x xxxx 2016 x k xxxxxxx xxxxxxx poklesu x 174 xxx. t xx 27 754 xxx. x v xxxx 2017. Stejný xxxxx poklesu xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx 2015 (83,2%) xxxxxxx x xxxx 2016 xx 81,6% x x xxxx 2017 xx 80,5%. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxx využití xxxxxx xx povrchu xxxxxx x výjimkou využití xxxxxx xx skládce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx malá xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx roku 2015 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx 2015 xxxxx xxxxx xxxxx 3,1%, v xxxx 2016 3,5% x x xxxx 2017 3,6%. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxx xxxx 2015 a 2017 xxxxxxxx x 83 tis. x, x xxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx využito 1 237 tis. x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů je xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx). Od xxxx 2015 x x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, tak xxxxxx skládkování xx xxxxxxx produkci xxxxxx. Xxxxxxx x xxxx 2015 bylo na xxxxxxx uloženo 3 207 xxx. x (8,6% produkce odpadů), x xxxx 2016 xx xxxx 3 236 tis. x (9,5%) x x xxxx 2017 3 392 xxx. x (9,8% produkce odpadů).

Dalším xxxxxxxx odstranění xxxxxx xx spalování, jehož xxxxx na xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxx a xx xxxx 2009 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,2–0,3%. X roce 2017 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 tis. x xxxxxx (0,26%).

Vývoj x xxxxxxxxx xx xxxxx odpady xxxxxxx Xxxxxxx 2.

Tabulka 2: Xxxxxxxxx x odpady x XX x xxxxxx 2009–2017 (%)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx (mil. x)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nakládání

Z xxxx xxxxxxxxxxx

X toho xxxxxxxxxxx

X toho xxxxxxxxxxx

2009

32,3

74,5%

72,5%

2%

15%

15%

10,5%

2010

31,8

73,5%

71%

2,5%

13,5%

13,5%

13%

2011

30,7

78%

75%

3%

13%

13%

9%

2012

30

79%

75,5%

3,5%

13%

13%

8%

2013

30,6

79,5%

76%

3,5%

11%

11%

9,5%

2014

32

83%

79,5%

3,5%

10%

10%

7%

2015

37,3

86%

83%

3%

9%

9%

5%

2016

34,2

85%

82%

3%

9%

9%

6%

2017

34,5

84%

80%

4%

9%

9%

7%

Xxxxx: XXX, ISOH (2018)

Xxxxxxxx xxxx xxxx 2015 x 2016 došlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 34,4% na 30,9%, x xxxx 2017 xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx na 34,4%. V xxxx 2016 xxxx xxxxxxx 446 tis. x xxxxxxxxxxxx odpadu, x xxxx 410,7 xxx. x xxxx využito xxxxxxxxxxx. X xxxx 2017 xxxx x xxxxxxxxx objemu 517,9 xxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 31,6% (475,8 xxx. x) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx 2016 xx bylo 35 xxx. x x x xxxx 2017 42 xxx. x,(2,8% x xxxxxxx produkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2017 xxxxx xxxx 2016 x téměř 12 tis x, x xxxx 10 xxx. t xx xxxxxxx objemu spalovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2 Komunální xxxxxx

Xxxxxxx produkce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 5 274 xxx. x v xxxx 2015 o 6,4% xx 5 612 xxx. x v xxxx 2016 x xx 5 690 xxx. x x xxxx 2017. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2009 xx xxxx 2017 xxxxxxxxx Graf 19. X přepočtu na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2017 537,48 xx (x xxxx 2015 xx xxxx 500,3 kg, x xxxx 2016 xxx 531,2 xx).

Xxxx 4: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2009–2017 x xxx. x

Xxxxx: XXX, XXXXX, XXXX, 2018

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 2 836,8 xxx. x x xxxx 2015 x 0,6% xx 2 820,9 xxx. x v xxxx 2016 x 2 800,6 xxx. x v roce 2017. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2016 xxxxx 50,3%, x xxxx 2017 49,2%. X xxxxxxx x trendem xxxxxxx xxxxxx produkovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x produkce xx xxxxxxxxx xx rok (2015: 269 kg/obyv./rok, 2016: 267 xx/xxxx./xxx, 2017: 265 kg/obyv./rok).

Komunální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skládkováním (Xxxxxxx 3).

Xxxxxxx 3: Produkce x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x XX (xxx. x.) x letech 2009–2017

Xxx

Xxxxxxxx (xxx. x)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

X xxxx materiálově

Z xxxx xxxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxxxx

2009

5,3

29%

23%

6%

64%

64%

7%

2010

5,4

33%

24%

9%

59%

59%

8%

2011

5,4

42%

31%

11%

55%

55%

3%

2012

5,2

42%

30%

12%

54%

54%

4%

2013

5,2

42%

30%

12%

52%

52%

6%

2014

5,3

47%

35%

12%

48%

48%

5%

2015

5,3

47%

36%

11%

47%

47%

6%

2016

5,6

50%

38%

12%

45%

45%

5%

2017

5,7

50%

38%

12%

45%

45%

5%

Xxxxx: XXX, XXXXX, ISOH (2018)

Xxxxx komunálních odpadů xxxxxxxxxxxx skládkováním xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx 2009 x 2016 xxxxx x 64,0% xx 45%. X xxxx 2017 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 45% x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx existujícího xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx vyšších xxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2009 x 22,7% xx 38% x xxxx 2017.

Xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx energetického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxxxxx využitých xxxxxx xx celkové xxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxx x 6,0% xx xxxxxxx 12%, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxx 2012.

Diametrálně xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (procentuální xxxxxxx podílu xx xxxxx nulová).

Graf 5: Xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx x ČR 2009–2017 (%)

Xxxxx: MŽP, XXXX (2018)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx koncentraci obyvatelstva x služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx komunálních xxxxxx xx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxx x Xx. x. Xxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx 6), xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Následují xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Jihomoravský x Xxxxxxx.

Xxxx 6: Produkce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XX x xxx. xxx 2015–2017

Xxxxx: XXXXX, XXX, 2018

1.2.1 Xxxxxxxxx s jinými xxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx asi 10% celkového xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx v EU. Xxxxxxxx x tomu, xx se xxxxx x odpad produkovaný xxxxxxxxx, xx velmi xxxxxxx politickou prioritu, xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx x XX xxxx x roce 2017 487 xx. X porovnání s xxxxx 2016 se xxxxx o nárůst xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x EU-28 xxxxxxx xxxx odpadů, celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. X referenčním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x EU-28 xxxxxxx x 145 milionů xxx (302 xx xx obyvatele) x xxxx 1995 xx 58 xxxxxxx tun (114 xx xx xxxxxxxxx) x roce 2017 x 85 xxxxxxx xxx (x 59%). To xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 4,1%. X xxxxxxxx toho klesla xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) ve xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v XX-28 x 64% x roce 1995 xx 23% v xxxx 2017. Xxxxxxxxxxx x kompostováno xxxx 47% komunálních odpadů.1 X xxxxxxxxx xxxxxxx XX (Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chorvatsko) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stále xxxxx xxxxxx (Tabulka 4).

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx (x díky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) zařadit xx skupiny xxxx x velmi nízkým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x další).

Tabulka 4: Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015 x xxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

%

%

%

%

XX

46

28

26

Xxxxxxx

55

44

1

Xxxxxxxx

30

3

67

Xxxxx Xxxxxxxx

36

12

47

5

Xxxxxxx

46

53

1

Xxxxxxx

68

32

0

Xxxxxxx

33

59

8

Xxxxxxx

0

0

0

Xxxxxx

0

0

0

Xxxxx

33

12

55

Xxxxxx

40

34

26

Xxxxxxx

18

0

82

Xxxxx

49

21

30

Xxxxxx

19

0

81

Xxxxxx

32

0

68

Xxxxxxxxx

34

12

54

Xxxxxxxxxx

48

34

18

Xxxxxxx

32

14

54

Xxxxx

7

0

93

Xxxxxxxxxxx

52

47

1

Xxxxxxx

58

39

3

Xxxxxx

42

13

45

Xxxxxxxx

0

0

0

Xxxxxxx

15

3

82

Xxxxxxxx

57

19

24

Xxxxxxxx

16

11

73

Xxxxxxx

41

48

11

Xxxxxx

48

51

1

Xxxxxx Xxxxxxx

45

32

23

Xxxxx: Eurostat, 2017

Graf 7: Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx EU x xxxx 2015

Xxxxx: Xxxxxxxx, XXX, 2017

Xxxxxxx 5: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2016 x xxxxxx XX

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů (%)

Xxxxx

7

Xxxxxxx

13

Xxxxxx

17

Xxxxxx

17

Xxxxxxx

21

Xxxxxxxx

23

Xxxxxx

25

Xxxxxxx

28

Xxxxx

30

Xxxxxxxx

31

Xxxxxxxx

32

Xxxxxxx

35

Xxxxxx

35

Xxxxx Republic

38

France

42

Finland

42

United Xxxxxxx

44

Xxxxx

45

XX (28 xxxxxxxxx)

45

Xxxxxxx

48

Xxxxxxxxx

48

Xxxxxxxxxx

48

Xxxxxx

49

Xxxxxxxxxxx

53

Xxxxxxx

54

Xxxxxxx

58

Xxxxxxxx

58

Xxxxxxx

66

Xxxxx: Eurostat, XXX, 2018

Xxxx 8 Xxxxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxxxx XX x xxxx 2016

Zdroj: Xxxxxxxx, XXX (2018)

1.3 Xxxxxxxxxx rozložitelné komunální xxxxxx

Xxxxx XX xx xxxxxxxxx snížení množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“) uložených na xxxxxxx v xxxxxxx xxxx 2020, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotační xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x potřebě xxxxxx xxxxxxxxx BRKO xxxxxxx xxxxxx zákona č. 229/2014 Sb., xxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xx xxxx 2015 xxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxx x odkládání XXXX rostlinného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx č. 321/2014 Sb., x rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďování složek xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx od xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx č. 210/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 321/2014 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx BRKO xxxxxxxxx xx xxxx rok x xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx sběru xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx sběr XXXX xxxx xxxxxx xx xxxxx 2019. Xxxx xxxx x xxxxx bude xxxxx xxx zaveden xx xxxx 2020.

X xxxx 2016 xxxx xxxxxxx č. 387/2016 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x jejich využívání xx povrchu terénu, xxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vymezené xx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxx zákaz skládkování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx splnit parametr xxxxxxxxxx stability. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů. Xxx xxxxxxxx parametr výhřevnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů.

Ke xxxxxxx xxxxxxxxx BRKO xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx 2014 - 2020 (xxxx xxx „OPŽP 2014-2020“). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kompostéry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx “Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx x xxxx 2015 celkem 1 111 tis. t, xxx xxxxxxxx 71% xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xx skládky vzhledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1995. X xxxx 2016 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx BRKO, a xx na úroveň 953 xxx. t, xxx odpovídá 61% xxxxxx BRKO xxxxxxxxx xx skládky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx základně x roku 1995 x x roce 2017 činil xxxxx xxxxx 62%.

Podle Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (2018)2 xx XX xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx 2020.

1.4 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady

Po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2015 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavební xxxxxxxx x průběhu roku 2016 o 3 623 xxx. x xx 20 669 xxx. x, v xxxx 2017 mírně xxxxxxxx xx 20 743 xxx. x.

X xxxx 2017 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 60% celkové xxxxxxxx xxxxxx. Přibližně 1% x celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxx nebezpečné.

Podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2015 xxxxxx 97% x x xxxx 2016 až 99% (xxxxxx x xxxx 2017). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2015 81,6%, v xxxx 2016 81,8% x x xxxx 2017 79,9%. Cíl 70% materiálového využití xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice x xxxxxxxx byl x letech 2015–2017 xxxxxxxx splněn.

1.5 Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx do xxxxx xxxxx xxxx balené xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx z xxxxx. Xxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx samostatně, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti EKO-KOM, x.x. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostřednictvím autorizované xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx roky 2015, 2016 x 2017 x xxxxxxx xxxxx. X xxxx 2017 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX-XXX, a.s. xxxxxx xxxxxxx 20 778 xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxx XXX-XXX xx xxxxxxxx navyšuje. X xxxx 2016 xxxx xx systému xxxxxxxx xxx 6 114 xxxx a x xxxx 2017 6123 xxxx (z xxxxxxxxx xxxxx 6 258 xxxx x XX), xx xxxxxxx xxxx 10 557 495 xxxxxxxx, xxxx (99% xxxx populace). Xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX-XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obalových odpadů x roce 2016 xxxxx 91,5%.

Xxxxxxxx odpadů x xxxxx x xxxx 2016 x XX dosáhla 1 149,8 xxx. x x x porovnání x xxxxx 2015 xxx došlo xx xxxxxxx o 5,6%. X xxxx 2017 xx xxxxxxx o xxxxx 4% na 1 195 tis. x. Xxx je xxxxx z xxxxx 9, produkce odpadů x obalů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 9: Produkce odpadů x obalů x XX x xxx. x 2009–2017

Xxxxx: MŽP, 2018

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury odpadů x xxxxx (Xxxx 10) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (v xxxx 2017 42%), xxxxxxxxx xxxxxx (21,6%), xxxx (17%).

Xxxx 10: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxx, 2009–2017 (%)

Xxxxx: XXX, 2018

Xxxxxxx xxxxxxxx využitých odpadů x xxxxx se x XX pohybuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 75%. V xxxx 2016 bylo využito 919,1 tis. t, xxx xxxxxxxxxxx 79,9% x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. X xxxx 2017 xxxx xxxxxxx 940 xxx. x, xxx xxxxxxxxxxx 78,6% xxxxxx x xxxxx (Xxxx 11). Xxx xxxxxxxxxxx 65% xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx 2016 x xxx 2017 xxx splněn.

Graf 11: Xxxxx využití x xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxx 2009–2017 (%)

Xxxxx: XXX, 2018

Xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx z 808 xxx. x x xxxx 2015 na 866 tis. x x xxxx 2016 x xx 881 xxx. x x xxxx 2017, x xxxxxxx xx vyšší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx udržuje xx xxxx 2015 okolo 75%. (xxx Xxxx 12, xxxxxxx 6)

Xxxx 12: Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxx

Xxxxx: XXX, 2018

Xxxxxxx 6: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxx xxxxxxx

2015

2016

2017

Xxxx

72,6%

72,8%

75,1%

Plasty

61,7%

59,2%

58,9%

Papír / xxxxxxx

90,1%

93,7%

90,6%

Xxxx

58,6%

63,4%

74,1%

Xxxxx

68,7%

63,9%

51,2%

Xxxx

14,1%

16,7%

15,7%

Celkem

74,3%

75,4%

73,7%

Zdroj: XXX, 2018

Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly x xxxxxx 2015–2017 splněny xxxxx xxxx xxx xxxx x letech 2015 x 2016, x kterého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2015 pouze 72,6% a x xxxx 2016 72,8% xxxxxx stanoveným 75%.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pokleslo xxxx roky 2015 x 2016 o 0,6% na xxxxxxx 4,6% z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (53,1 tis. x). X xxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 59 tis. x xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx 5% x xxxxxxx xxxxxxxx odpadů z xxxxx.

X xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x XX xxxxx vysoké (3. xxxxx x xxxx XX). Situaci x xxxx 2016 xxxxxxx Xxxx 13.

Graf 13: Xxxxxxxxx xxxxx v XX x roce 2016 (%)

Xxxxx: Xxxxxxxx, 2018.

1.6 Xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

1.6.1 Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxx jsou x xxxxxxx x. 6 xxxxxxxxx následující xxxxxxxx za ukládání xxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxx 7 x Xxxxxxx 8). Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadů xx xx xxxx 2009 xxxxx poplatek 500 Xx/x, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx). U xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxx xxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 1 700 Xx/x, xxxxx xxxxxxxxx je xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 500 Xx/x, xxxxx je xxxxxxx SFŽP.

Tabulka 7: Xxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xx/x (kalendářní xxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

2002 xx 2004

2005 až 2006

2007 xx 2008

2009 x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

1 100

1 200

1 400

1 700

Xxxxxxxxx a xxxxxxx

200

300

400

500

Xxxxx: Xxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxx 8: Sazba xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xx/x (xxxxxxxxxx xxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

2002 až 2004

2005 xx 2006

2007 xx 2008

2009 a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

2 000

2 500

3 300

4 500

Xxxxx: Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x ČR:

- Xx roku 2009 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx:

- 500 Xx/x za xxxxxxx x komunální xxxxxx (xxxxxx obce xx xxxxxxxx).

- 6 200 Xx/x xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx + SFŽP).

- Xxxx xxxxx 2009 - xxxxxxxxxx navýšení x 50 Xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxx xx xxx poplatek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pak x xxxx 2018 xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 900 Xx/x.

- Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2009 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vliv xxxxxxx xxx.).

- Xxxxxxxx xx xxx nízký, xx xxxxxxxxx konkurenční xxxxxx skládek xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx XXX.

1.6.2 Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx – xxxxxx „Xxx-xx-xxx-xxxxx“

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx plateb - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx neplatí xxxxx xxxxxx (xxx. podle xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jak x xxx nakládá), xxx xxxxx pevnou xxxxxx „xx hlavu“, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx velikost pozemku, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx:

- počet xxxxxxxx xxxxx,

- objem sběrné xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx,

- objem xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx (Slavík 2015).

S xxxxxxx xx xxxxxx xxxx národních xxxxxxx x odpadovém hospodářství (xxxxxxxxx recyklační cíle) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx (či xxxxx), xxxxx xx xxxxxx (xxx. bottom-up), kteří xxxxxx xxx xxxx xx xx, xxxxx xx odpady xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx variabilní platby xxxxxxxx xxxx: ‚differential xxx xxxxxxxx xxxx (XXX)‘, ‚xxxxxx-xxxxx xxxx‘, ‚xxxx-xxxxx fees‘, ‚xxx-xxx-xxx‘, ‚Xxx xx xxx xxxxx (XXXX)‘ (Slavík 2015).

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx z xxxx 2012 „Xxxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx“ xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxx. Xxxx doporučení xx xxxxxxx rovněž v Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Review xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí.

V xxxxx XXXX xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o přístup, xxxxx má stimulovat xxxxxxxxx k vyšší xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx motivováni x xxxxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má 17 xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx PAYT xxxx xxxx xx xxxxxxxxx míry třídění x x xxxxxxxx xxxxxx odpadů. Xxx x xxxx 2008 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx způsobí systém XXXX xxx xxxxxxxx x recyklaci (Šauer 2008). X rámci xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx, že obce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx méně xxxxxxxxxxx xxxxxx (Šauer 2008). Podle zkušeností x řady měst x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx motivační přístupy x platbě xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx netříděných xxxxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx hospodářství, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jak x xxxxxxxx ekonomického, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádalo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxx seminářů xxx obce (PAYT Xxxx 2017), xxx xxxx uváděny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx (https://www.mzp.cz/cz/pay_tour_2017_prezentace).

Na tuto xxxxxx zaměřují xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Arnika, xxxxx xxxxxxx cenu xxx. „Xxxxxxxxxx Xxxxxx“ (https://arnika.org/odpadovy-oskar-2018).

1.6.3 Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x obce 2018 (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XX/XXXXX%X3%8XX%2018.xxx).

X období 2004–2011 rostly náklady xxxxxxxxx v rozpětí 6–10%. Xx xxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx xx vykazují xxxx xx 2–4%. V xxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 938 Xx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx 9). Nejvyšší xxxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxx.

Xxxxxxx 9: Xxxxxxx xxxx na odpadové xxxxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx (Kč/ob.)

Hlavní xxxxx Xxxxx

1097

Xxxxxxxxx xxxx

1019

Xxxxxxxxxxxx xxxx

780

Xxxxxxxxxxx xxxx

1044

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

807

Xxxxxxxxx xxxx

992

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

847

Olomoucký xxxx

809

Xxxxxxxxxx xxxx

811

Xxxxxxxx kraj

960

Středočeský xxxx

1107

Xxxxxxx xxxx

1007

Xxxxxxxx

855

Xxxxxxx kraj

804

Zdroj: Xxxxxx x xxxx (2018)

Xxxxxxxx xxxxx celkových xxxxxxx xxxx s komunálním xxxxxxx představují náklady xx xxxxxxxxx se xxxxxxx komunálním xxxxxxx (XXX). Jedná se x xxxxxxx spojené xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nakládáním x xxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx využití odpadů). Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 511 xx 530 Kč xx xxxxxxxxx x xxx, přičemž x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x cca 1% xxxxx. X roce 2017 xxxxxxxxxxxx průměrný xxxxxx na XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx 532 Xx/xxx. Jednotková xxxxxxxx směsného komunálního xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx tendenci.

Náklady xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje x xxxxxxx 18% xxxxxxx xxxx x odpadovým xxxxxxxxxxxxx. Do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X objemného xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx na obyvatele x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 50–70 Xx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hospodářství xx xxx 2017 xxxxxxx Xxxxxxx 10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx tvoří xxxxxx od xxxxxxxx x odměny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 10: Xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 2017 (Xx)

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x chataři

Odměna XXX-XXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

X) xx 500 xxxxxxxx

431

29

40

61

150

41

751

X) 501-1000 xxxxxxxx

464

31

31

46

143

25

741

X) 1001-4000 obyvatel

463

39

25

36

123

13

699

D) 4001-10000 xxxxxxxx

495

45

23

20

121

11

716

X) 10001-20000 xxxxxxxx

516

43

22

9

115

9

713

X) 20001-50000 xxxxxxxx

505

21

29

8

112

6

680

X) 50001-100000 xxxxxxxx

473

2

24

9

104

4

617

X) 100001-000000 xxxxxxxx

491

0

28

106

3

628

X) xxx 1000000 xxxxxxxx

555

9

117

682

Xxxxxx

491

29

21

28

121

9

700

Xxxxx: Xxxxxx a xxxx (2018)

X xxxxxxxxx Xxxxxxx 10 x Tabulka 10 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatkem xx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx 2017 xx xxxx xxxxxxxx 25% (Xxxxxxx 11). X roce 2016 byl xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx odpadové xxxxxxxxxxxx 38%. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 11: Podíl xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx na náklady x odpadovým hospodářstvím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2017 (%)

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

X) xx 500 xxxxxxxx

20%

X) 501-1000 xxxxxxxx

17%

X) 1001-4000 xxxxxxxx

21%

X) 4001-10000 xxxxxxxx

22%

X) 10001-20000 xxxxxxxx

29%

X)20001-50000 xxxxxxxx

30%

X) 50001-100000 xxxxxxxx

31%

X) 100001-1000000 xxxxxxxx

23%

X) xxx 1000000 xxxxxxxx

38%

Xxxxxx

25%

Xxxxx: Odpady x xxxx (2018)

1.6.4 Xxxxx ekonomické xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou:

- finanční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech,

- xxxxxxxx záruka x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o odpadech,

- xxxxxx xxxxx zákona x odpadech a xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xx SFŽP XX (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – například Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx x svoz xxxxxx),

- xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxx x programů x xxxxx EU (xxxxxxx Xxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx 2007–2013 x 2014–2020),

- další xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.7 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x odpadech

Správné xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx „XXXX“ xxxx „xxxxxxxx“). ČIŽP je xxxxxxx na 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dvě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X 31.12.2017 xxxxxxxxxxxx 536 xxxx, x xxxx 429 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 12: Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxx 2017 xxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxx 2017 dle položek

Ochrana xxxxxxx

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxx hospodářství

Ochrana xxxxxxx a CITES

Ochrana xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx+xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k 31.12)*

81

87

90

78

44

16

396

Xxxxx xxxxxxx

4103

3434

3359

3143

1337

488

15864

Xxxxxxxxx XXX (x. x. 100/2001 Xx.)

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx OIA

Vykazuje XXX

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx XXX

1019

1019

Xxxxxxx xxxxxxxxx

3112

691

126

77

449

901

5356

Xxxxxx

Xxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx x xxxxxx

406

610

897

587

162

50

2712

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

394

606

877

580

149

49

2655

Xxxxxxx xxxxxx pokut x xxxxxx xxxx (xx)

14987000

29221455

43115500

10286050

12573180

2868500

113051685

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx moci-zastavení, nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeho xxxxx

3

0

1

18

0

0

22

Xxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx

-

-

-

143

-

-

143

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxx

7

44

13

49

137

2

252

Xxxxx vydaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx

1

7186

-

-

-

-

7177

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx)

225

206

-

-

-

-

431

Xxxxx: Xxxxxxx xxxxxx XXXX 2017

Xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx 2017 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx (OOH) ČIŽP x xxxx 2017 xxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx celkem 3 359 kontrol. Xxxxxxx xx o xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z Xxxxx xxxxxxxx OOH xx xxx 2017, tak x x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx 2017 xxxx 43 115 500 Kč.

V xxxx 2017 xxxx xxxxxxxx xxxxxx 882 xxxxxx a xxxxxx 897 rozhodnutí x xxxxxx. Právní moci xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nabylo 877 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, 13 rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxx, 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx OOH xx účastní rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (IPPC), x xxxx 2017 xxxx xxx xxxx x 305 xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxx 124 xxxxxxx.

Xxxxxxxx x odstraňování x xxxxxx odpadů

V xxxx 2017 bylo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu provedeno xxxxxx 335 kontrol. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 62 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx 1 915 500 Xx. Xxxxxx 130 xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdržených podnětů.

Kontroly xxxx inspekcí xxxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx odpadů (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx průmyslových x nebezpečných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice), xxxxxxx xxxxx všechna xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx časově x xxxxxxx velmi náročné, xxxxxxx ČIŽP xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxx stanoveného monitoringu xxxxxxx xxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxx kontrol XXX xxxxxxxx x xxxx 2017 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skupiny X-XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pochybení (xxxx. xxxxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx), xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx zabezpečené těleso xxxxxxx xxxx.). Xx xxxxx závažném případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ČIŽP x omezení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX, technicky nezabezpečená xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaných xxxxxx, příjem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a také xx vykazování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skládek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx „nezpoplatněných xxxxxx“ xxx xxxxx stanovený xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2017 xxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxx odpadů, tzn. xxxxxxxxx rekultivace xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předmětem kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxx. X xxxx 2017 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdy x důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx odpady.

Další xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličních, xxxxxx odpadních xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povrch xxxxxx x úmyslem xxxxxxxx ponechání v xxxxxxxxxxxxx lokalitě. Hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úspory (v xxxxxxxxxx na množství x xxxxxxx odpadu).

Zařízení x využívání xxxxxx

XXXX x roce 2017 xxxxxxxx v rámci xxxxx zaměřeného na xxxxxxxxx odpadů celkem 301 xxxxxxx, x xxxxx 104 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx 79 xxxxxx. Xx konce xxxx 2017 nabyla xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 4 791 000 Xx. X xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx 53 xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx složkového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx x využívání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx úpravy) x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, papíru, xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx část přijatých xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, xxxxxxxxxxxx xx problémy xxx nakládání s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx provozního řádu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

Nakládání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpady

Nakládání xx xxxxxxxxxx x demoličními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnětů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x demoličními xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx s demoličními xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejzávažnější xxxxxxx x negativními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nejčastější xxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, která x xxxx nebyla xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, x neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, konkrétně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxx. Xxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že by xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x xx od xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx dodržovány požadavky xx ověřování kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povolených plochách, xxxxxxxx xxxx provozována xxx souhlasu xxx xxxxxx o xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povrchu xxxxxx je xxxxxx, xx stále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxxx, xxx toto xxx tvrzení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx relevantními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx zemědělské půdě.

Kompostárny

V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx 2017 xxxxxxxxxx XXXX XXX xxxxxxxxxxxxx celkem 39 xxxxxxxxxxx, z xxxxx 5 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v 17 případech. X xxxxxxx xxxx 2017 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno xxxxxx 17 xxxxxx x xxxxxx (v xxxxx xxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxx zahájená xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 2016) x xxxxxx xxxxxx xxxx 19 xxxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 715 000 Kč.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČIŽP xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxx zařízení (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kompostů xxxx xxxxxxx produkovaný kompostárnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ze zařízení) x evidenční pochybení. X xxxxxx případě xxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx stanice

Inspekce x xxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxx 2017 nabyla právní xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bioplynových xxxxxx x xxxxxxx výši 55 000 Xx (x prvním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx řádem xxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx případě xx xxxxxxxxx odpadů).

Použití xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

X xxxx xxxxxxxxx řešili xxxxxxxxxx XXXX XXX xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx půdě (k xxxx problematice ČIŽP xxxxxxxx tři podněty). Xx dvou xxxxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxxx x xxxx x XXX x xxxxxxx x programem použití xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

X xxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxx 316 xxxxxxx x zařízeních xxx xxxx a xxxxx xxxxxx (60 xxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx). Xxxxxxxx bylo 78 řízení o xxxxxxx pokuty x xxxxxx xxxx nabylo xxxxxx 63 xxxxxxxxxx x celkové xxxx 2 560 000 Xx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kontroly x xxxx Policie XX – Xxxx 24, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcí, jejímž xxxxx je xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx. XXXX xx xxxxxxxxx Xxxxxxx ČR xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxx, jelikož právě x nich x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx ČR, tak x roce 2017 xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx krádeží xxxxxxxx předmětů požádána Xxxxxxx XX x xxxxxxx spolupráci xxxxx xx vybraných krajích.

V xxxxxxx sběru x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem, xxxxxxxxx evidenčního charakteru (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx xxx výkupu za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx osobě). Xxxx xxx xxxxx, nepravdivě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o produkci x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx řádu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx loženého xxxxxx typu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx manipulační xxxxx. Xxxxx xxxxx nikterak xxxxxxxxx před nežádoucím xxxxxxxxxxxxx xxxx únikem xx okolí (například xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx například zařízení, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ke xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ČIŽP XXX xxxxxxxx v roce 2017 v xxxxxxx xxxxxxxxx x autovraky xxxxxx 66 xxxxxxx, x čehož 32 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx 2017 zahájeno 42 xxxxxx o uložení xxxxxx a x xxxxxxx tohoto roku xxxxxx xxxxxx xxxx 49 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxx 2 618 000 Xx.

XXXX prováděla v xxxx 2017 kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx autovraků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx zjištěná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x roce 2017 xxxxx nakládání x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx porušení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx setkává i x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jim xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX xx v xxxx 2017 dále xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxx rozebírány xx nelegálních xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx x ekologické xxxxxxxxx vozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autovrakovišť. Xxxx xxxxxxxx autovrakoviště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx „papírově“. Xxxxxxxx vozu, který xx xx zbavil, xxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx autovraků x xxxx ekologické xxxxxxxxx x xxxx ho xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx. Vůz byl xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx ČIŽP xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx autovrakovištím, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx nejčastější xxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxx autovraků xxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx),

- xxxxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fotodokumentace,

- xxxxxxxxxxxxxx XXX kódů v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.

X souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx schválených xxxxxxxxxx je třeba xxxxxx, xx XXXX x xxxx 2017 xxxxxx 7 xxxxxxx, xxx xxxx vozidlo, xxxxx jeho vlastník xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjištěno Xxxxxxx XX xxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx považuje xx závažný problém, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečné xxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx

X xxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 829 xxxxxxx původců xxxxxx, xxx 229 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu. Xxxxxxxx bylo 174 xxxxxx x pokutě x právní xxxx xxxxxx 139 rozhodnutí. Xxxx xxxxx xxxxxxx 4 169 000 Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx průmyslové xxxxxxx xx většině xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Ačkoli kontrolou x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxxx, xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jelikož například xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontroly x oprávněných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X středních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx než x xxxxxxx subjektů, xxx může xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx například nebyly xxxxxxxxxxx x vyvěšeny xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx.

Xxxx

XXXX xxxxxxxx x xxxx 2017 kontrolu 116 xxxx, x xxxxx 19 xxxxxxx xxxx provedeno na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxx na xx, xxx obec xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx nebezpečných xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx a biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů (XXX). X provedených xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx různými xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx xx BRO, xxxxx jsou sváženy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx umístěné xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, často x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx pro xxxx XXX také xxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX ve xxxx případech xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx BRO, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx xxxx sjednána xxxxxxx.

XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení, xxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxxx netřídění xxxxxx (xxxxxxxxx nebezpečný xxxxx x odpadem ostatním), xxxxxxxxxxxxx odpadů před xxxxxx odcizením nebo xxxxxx (nezabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx). X jednom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pálení odpadů xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů

Kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx analýzy zohledňující xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx rizika a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxxx jednak xx xxxxxxxx původců xxxxxx x stacionárních xxxxxxxx, xxxxx obchodují s xxxxxx (xxxxx a xxxxx), jednak na xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy (xxxxxxxx, xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx bylo zjistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx) a xxx xxxxxxxx dbají xx spojenou xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx část xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx XX, a xx při vnitrostátních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na bývalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx XXX jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx spolupráce x xxxxxxxxxxx zahraničními xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx složkového xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 770 000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadů

Bylo zkontrolováno 75 subjektů, které xx podílely na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejčastěji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx číslo XXX xxxxxxxx č. 1013/2006, x xxxxxxxx odpadů. Xx xxxx xxxxxxx je XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničními xxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx odpadů). Opakovaně xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx do České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxxxxxxx x xxxxxxxx odpadů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx VII nařízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tzn. xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) využití xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 352/2014 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx 2015–2024). Xxxxxx xx XXXX xxxxxxx x xxxxxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladech, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx země xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjemce x XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx). Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx 20 000 Xx, xxxxxx potvrdilo xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx. X rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx několik xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx určitá administrativní xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Nicméně i x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovoz odpadů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovoleného xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxx krajích x xxxxx xxxx TISPOL xx xxxxxxxxxx x XXX a celní xxxxxxx. Xxx kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážející xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx “X“, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx přepravě, x to včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (XXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx celního řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx apod.). X souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx odpadů xx Xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trhu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx na jiné xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx nových technologií xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx apod. XXXX xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx i x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx situace s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx 2016) xx nezbytné x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx z nelegální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nepřijatelnému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx. Xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx x minulosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protiprávní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx se stavebními x demoličními odpady. Xxxxxx ukládání x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, představuje xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xx tok xxxxxxx surovin xxxxxxx xx xxxxxxxxxx recyklace x opětovného xxxxxxx xx stavební xxxxxx. Xxxxx nelegální xxxxxxx x xxxxxxx ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (případně xxxxxx).

Xxxxxxxx xx primárně xxxxxxx x rámci xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ty subjekty, xxxxx provozují xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx, a tudíž xxxxxx xxxxxxx představuje xxxxx riziko xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx kontrolní činnost x xxxxxxx xxxxxxxxx x autovraky (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo x xxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx.

1.8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx části xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx „Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx studie veřejného xxxxxx“ (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 2018).

„Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (92%) x xxxxxxx (88%) xxxxxxxx – a xx je důležitější: xxxxx xx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxx částečně xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx (92%), x to především xxxxxxx, kterými xxxxx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, výjimku tvoří xxxxx plechovky a xxxxxxxxx odpad. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x nejrozšířenějších xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (83%) xx xxxxx, xxx xxxxx stát řešil xxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plastových odpadů, xxxxxx xxxx, xxx xx významně změnila xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx plastů x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (91%), xxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxxxx (82%) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (65%).“

1.9 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2020

Stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x předpisech XX x xxxxxxxx xx xxxxxx hybnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, omezeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx spotřebitelů.

Další xxxxxx xxxxxxxx nakládání s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí, xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů, xxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státům XX:

- xxxxxx xx xxxx 2020 xxxxxxx xx 50% xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx, xxx, plast x xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx odpadům,

- xxxxxx do xxxx 2020 nejméně na 70% xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx nichž jsou xxxx materiály xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxx 17 05 04.

Směrnice x skládkách odpadů:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

- x roce 2006 xx xxxxxx 75% xxxxxxxx xxxx 1995,

- x roce 2009 xx xxxxxx 50% xxxxxxxx xxxx 1995

- x roce 2016 xx úroveň 35% xxxxxxxx roku 1995.

- Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výjimku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx čtyřletým xxxxxxxx (x důvodu xxxxxxxxxxx více než 80% xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 1995). Xx xxxxxxx, xx plnění cílů xx xxxxxxxx xx xxxx 2010, 2013 x 2020.

1.9.1 Xxxxxx xxxxxxxxxx cílů

Cíl 50% xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2020

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2011/753/EU, kterým xx zavádí xxxxxxxx x xxxxxx výpočtu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES x xxxxxxxx, xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxx, XX x xxxx 2010 xxxxxxx 45,5% xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx - xxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx papíru, xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2017 xxxxxxx 50,8%, x roce 2016 xxxxxxx 51,2%, x xxxx 2015 xx xxxx 49,1% (xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2011/753/EU).

Xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, sklo, xxxx), xxxxx xxxxxxxx směrnice x xxxxxxxx, má x xxxxxxxxxxx zavedeny xxxxxxx obce. Rovněž xx xxxxxxx sběr xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx 2015 xxx xxxxxxx povinný sběr xxxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sběr. Xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx využitelných xxxxxx xx neustále xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx sběrné sítě x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxx 350 000 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 100 xxxxx (v roce 2017 92 x). Xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx (XXXX) z xxxx 2016 xx xxxxxx třídění obalových xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxx uložených Evropskou xxxx.

Xxx Xxxxxx XX x xxxx 2018 x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 2020 xxxxxx přípravy k xxxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxx komunálního odpadu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX ohrožena xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx v čl. 11 xxxxxxxx o odpadech.

Ze Xxxxxx o xxxxxx XXX ČR za xxxx 2015 - 2016 xxxxxxx, že xx xxx 2016 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 50% xxxxxxxxxx.4 X překročení cíle xxxxx i v xxxx 2017.

Xxx 70% xxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxxx odpadů v xxxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx indikátorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx 2017 xx xxxx 99%5. V roce 2016 bylo xxxxxxxx 81,8% x v xxxx 2017 79,9% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x demoličních xxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx splněn.

Cíl xxxxxxx xxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx XXXX vypočtené podle xxxxxxxxx “Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx “ xxxxxx x xxxx 2015 xxxxxx 1 111 xxx. x, xxx xxxxxxxx 71% xxxxxx XXXX uložených xx xxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x roku 1995. X roce 2016 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx BRKO, x xx na xxxxxx 953 xxx. x, xxx xxxxxxxx 61% podílu BRKO xxxxxxxxx na skládky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1995. V xxxx 2017 xx xxxx 62%.

Xxx xxxxxxxxxx metodiky xxxxxxx produkce XXXX x xxxx 1995 x při xxxxxxxxx x nejvyšším přípustným xxxxxxxxx BRKO, které xxxxx xxx v xxxx 2010 xxxxxxx xx xxxxxxx, XX x xxxx 2010 xxxxxxx cíl xxxxxxxx Xxxx 1999/31/ES o xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx 2013 xxxxx xxx xxxxxx. XX xx je vědoma xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxx 2020.

Dle Xxxxxx XX x xxxx 2018 x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx XX x oblasti xxxxxx, včetně zprávy xxxxxxxx varování pro xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 2020 úroveň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxx 2015 již xxxxxxx cíl 35% xxxxxxxxx xxx xxx 2016. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50% xxx, xxxxx xxx rovněž xxxxxxxx pro rok 2013.

1.10 Xxxxx směřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx (Xxxxxx 2020, Tematická xxxxxxxxx xxx xxxxxx) x xxxxxxx (Politika druhotných xxxxxxx) strategie x xxxxxxx xxxxxxxxx surovin xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx závislosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx surovinami x xxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx je to xxxxx, nemělo xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 2011 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x odpady Plán xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX (2011) 571, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x technologické xxxxx xx xx xxxx 2050 x cíle, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xx roku 2020.

Xxxxxx tak 7. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (7. XXX), xxxxx byl xxxxxx rozhodnutím č. 1386/2013/XX, xxxxxxx x xxxxx xxxxx priorit x xxxx, xx xxxxxx potenciál xx xxxxxxxx xxxxxxxx v XX v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx x xxxxxx. Cílem 7XXX xx nakládaní s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx omezování xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise. Evropská xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentů, které xxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxx oběhového xxxxxxxxxxxx (Xxxx pro Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx (XXX (2014) 0398 xxxxx) x xxxxxxxxxxxx návrh, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX (2014) 0397 xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 2015 xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx přepracování.

Dne 2. xxxxxxxx 2015 XX představila xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumenty:

- Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx – Uzavření xxxxx – Xxxxx xxxx EU pro xxxxxxx hospodářství- XXX (2015) 0614 xxxxx,

- Xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1994/62/ES x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx - COM (2015) 0596 xxxxx,

- Xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxx se mění xxxxxxxx 1999/31/ES x xxxxxxxxxxx odpadů - XXX (2015) 0594 xxxxx,

- Návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxx 2006/66/XX o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 2012/19/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - XXX (2015) 0593 xxxxx,

- Xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/98/ES x xxxxxxxx - COM (2015) 0595 final.

Hospodářství XX xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komise v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhotných xxxxxxx. Xxxxxxx produkce xxxxxx x XX xxxxxx x xxxx 2016 2,533 xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx 5 xxx na xxxxxxxxx). X xxxx 2016 xxxx xxxx než xxxxxxxx (53,5%) xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx (37,5% xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx (10,1%) nebo xxxxxxxxxxx využití (5,6%). Xxxxxxxxxxx 46,5% xxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxxx energie (1,0%), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (45,5%).6 XX xxx přichází x xxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx procesu.

Z pohledu XX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxxx x xxxxx xx současného xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx – xxxx – use – dispose) xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vraceny xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxx loop).

EK x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, design xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, zelené xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), odpadové xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prioritní xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxx odpad, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx oběhového hospodářství x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxx přinést xxxxxxxxxxx xxxxxxx: udržitelný xxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, přímé xxxxxx x zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle XX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v recyklaci, xxxxxxx skládkování x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže malých xxxxxxx,

- xxxxxx xx 600 xxxxxxx tun xxxxxxxxxxxx plynů xxxx xxxx 2015 – 2035 (přímo omezením xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx recyklovaných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxx xxxx xxx 170 000 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx 2035,

- xxxxxxx XXX xx o 3% xxx redukci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 20%,

- xxxxxx až 600 xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků,

- xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxx primárních xxxxxxx.

Xxxxx studie xxxxxxxxxx XXXX XX z xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oběhového xxxxxxxxxxxx přinést Xxxxx xxxxxxxxx xx 40 000 xxxxxxxxxx xxxx7.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx počtu právně xxxxxxxxx povinností, včetně xxxxxxx xxxxx cílů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/98/ES, xxxxxxxx 1999/31/ES x xxxxxxxx 94/62/ES x xxxxxxxxxxxx směrnice 2000/53/ES, xxxxxxxx 2006/66/ES x xxxxxxxx 2012/19/EU. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnicích, xxxx vzájemně xxxxxxxxx x měly by xxx pečlivě provedeny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX navrhla xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

- xxxxxx,

- xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- autovraků,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx,

- baterií x xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podařilo změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2018 x následně xxxx x xxxxxx 2018 xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie:

- Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx o odpadech - 2018/851/EU,

- Xxxxxxxx, xxxxx mění xxxxxxxx x xxxxxxx - 2018/852/EU,

- Směrnice, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - 2018/850/EU,

- Xxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2000/53/XX x xxxxxxxxx x ukončenou životností, 2006/66/XX o xxxxxxxxx x akumulátorech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 2012/19/EU x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – 2018/849/EU.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

- Priorita – xxxxxxxxx odpady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Xxxxxxxx primárního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komunálních xxxxxx.

- Xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, biologický xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx odpad, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx využití x xxxxx.

- Cíl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: 55% v roce 2025, 60% x xxxx 2030 x 65% x roce 2035 (xxx bude xxxxxxxxx revize v xxxx 2028).

- Povinné xxxxxxx bioodpadu – xxxxxx do 31.12.2023.

- Xxxxxxx třídění textilu – zavést xx 1. xxxxx 2025.

- Xxxxxxx třídění xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálních odpadů – xxxxxx xx 1. ledna 2025.

- Xxxxxxxx xxxxxx odpadů.

- Xxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x redukci, xx xxxxx 2023 xxxxx xx xxx.

- Požadavky xx systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců.

- Xxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxx (xxxxxxx xx xxxx 2024): textilní odpad, xxxxxxxx odpad, xxxxxxxx xxxxx, příprava k xxxxxxxxxx použití, recyklace xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxxxxx – xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

- 2 cíle xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů:

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xx roku 2030 xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx žádný odpad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx odpadu, x něhož skládkování xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 4 xxxxxxxx 2008/98/ES.

- Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – 10% x xxxx z xxxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxx 2035.