Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
322/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů R P
319/1996 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů R P
316/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů R P
315/1996 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1997 R P
309/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb. R P
307/1996 Sb. Sdělení o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie R P
306/1996 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČR a vládou SRN o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice R P
298/1996 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) R P
297/1996 Sb. Sdělení o Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil R P
296/1996 Sb. Sdělení o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území ČR v souvislosti s operací "IMPLEMENTATION FORCE R P
295/1996 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení §65 odst. 2 zákona o rodině R P
294/1996 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25.7.1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu R P
293/1996 Sb. Nález ÚS ČR ze dne 25.9.1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku VS v Praze ze dne 6.2.1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení ÚS ČR ze dne 7.11.1996 R P
292/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu ČR R P
289/1996 Sb. Vyhláška, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu R P
287/1996 Sb. Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní R P
286/1996 Sb. Nález ÚS ČR ze dne 8.10.96 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/93 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/91 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/93 Sb. R P
284/1996 Sb. Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny" R P
283/1996 Sb. Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů R P
281/1996 Sb. Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku R P