Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021 do 30.06.2021.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1 §2 §3 §4 §4a §5

ČÄST II. Ochrana zvířat při usmrcování, použití znecitlivění a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení §5a

Porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat §5b

Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců §5c

Kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování §5d

Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek §5e

Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat §5f

Omračování zvířat §5g

Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce §5h

Postupy při usmrcování ryb §5i §6 §7

Ochrana zvířat při chovu §7a

Veřejná vystoupení zvířat §8

ČÁST III. Ochrana zvířat při přepravě

Maximální doba trvání přepravy §8a

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě §8b

Obecné podmínky pro přepravu zvířat §8c

Způsobilost zvířat k přepravě §8d

Dopravní prostředky §8e

Postupy při přepravě §8f §8g §8h §8i §8j §8k §8l

ČÁST IV. Ochrana hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat

Ochrana hospodářských zvířat §9 §10 §10a §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata §12f

Ochrana zvířat v zájmových chovech §13

Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy §13a

Toulavá a opuštěná zvířata §13b

Ochrana volně žijících zvířat §14

Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty §14a

Ochrana handicapovaných zvířat §14b

ČÁST V. Ochrana pokusných zvířat

Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat §15

Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat §15a

Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění k používání pokusných zvířat §15b

Posuzovatelé §15c

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15d

Kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15e

Specifické požadavky na pracovníky §15f

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat §15g

Schvalování projektů pokusů §16

Žádost o schválení projektu pokusů §16a

Hodnocení projektů pokusů §16b

Zpětné posouzení §16c

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů a lhůty pro jeho vydání §16d

Změna, pozastavení, odnětí nebo zánik platnosti rozhodnutí o schválení projektu pokusů §16e

Uchovávání dokumentace o projektech pokusů §16f

Alternativní přístupy a kontaktní místo §16g

Požadavky na zařízení, prostory a vybavení §17

Podmínky péče o pokusná zvířata §17a

Ohrožené druhy zvířat §17b

Subhumánní primáti §17c

Zvířata odchycená ve volné přírodě §17d

Opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů §17e

Zvířata chovaná pro použití k pokusům §17f

Záznamy o pokusných zvířatech §17g

Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace §17h

Účely pokusů §18

Volba metod §18a

Znecitlivění §18b

Klasifikace závažnosti pokusů §18c

Opětovné použití pokusných zvířat §18d

Konec pokusu §18e

Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu §18f

Metody usmrcování pokusných zvířat §18g

ČÁST VI. Orgány ochrany zvířat §19

Ministerstvo §20

Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem §20a

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely §20b

Ústřední komise §21

Státní veterinární správa §22

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů §23

Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů §23a

Obce §24

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §24a §25 §26

Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání §26a

Požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání §26b

Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace §26c

ČÁST VII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27a

Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete §27b

Zabrání týraného zvířete §27c

Společná ustanovení k přestupkům §28

Zvláštní opatření §28a

Náhradní péče o týrané zvíře §28b

Předběžná náhradní péče §28c

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §29 §29a §29b §29c §30

Nález Ústavního soudu - č. 30/1998 Sb.

č. 312/2008 Sb. - Čl. II

č. 359/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx živými xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x ochranu ze xxxxxx člověka.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Účelem xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx tvory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx způsobeny, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 41) x upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 42)

x) požadavky x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání,

b) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxxx požadavků xx xxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx vědecké xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§2

(1) Zakazuje se xxxxxx zvířat.

(2) Xxxxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxx týrání zvířat.

§3

Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx každý živý xxxxxxxxxx, xxxxx člověka, xxxxxxx xxxx plod xxxx embryo,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvíře, xxxxxxx x druhu, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxx péči zvíře, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx bezprostřední xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vlny, xxxx xxxx kožešin, xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxx, xxxxxxx skot, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zvěř x jiná xxxxxxx xx farmovém chovu x ryby, xxxxxx xxxxxx produkovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x kterého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx především xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zvíře sloužící xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx,

x) handicapovaným xxxxxxxx xxxxx žijící xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx zranění, nemoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přežít ve xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxx zvířete x zájmovém chovu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xx xxxxxxxxx, umístění, xxxxxx, napájení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvířetem xxxxx v lidské xxxx, xxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx nebo chovatele x které se xxxxxxxx volně xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxx xxx přímou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx nebo chovatele x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx ho xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx

1. živý xxxxxxxxxx, který xx xxxx má xxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx savců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. živý xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx;

xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx v ranějším xxxxxx vývoje, než xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx žít xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vývoje x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je pravděpodobné, xx xx dosažení xxxxxx stadia vývoje xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx zvířata, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, útulky, xxxxxxxxx stanice, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 17) provádí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zvířatech xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx samo xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bolest, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) nepřiměřenou xxxxxxx xxxxxx neodpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx usmrcení xxxxxxxxx xxxxxxx 18) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) utracením usmrcení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx veterinárním lékařem, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou x navrhování pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx zvířeti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 odst. 5 x §14 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvířete, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podobném tvaru xx ztrátě xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) pokusem jakékoli xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx účely se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx veterinární xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxx, který xx nebo může xxxx x xxxx, xx se zvíře xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxx x xx zachována xxxxxxxxx modifikovaná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; usmrcení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx za xxxxx nepovažuje,

u) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx program x definovaným vědeckým xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, budova, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvířaty; může xx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx zařízení,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §17f odst. 1 xxx xxxxxxxx použití x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx použity pro xxxxxxx účely, xxxx xxxxx chová jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, ať xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dodává xxxxxxx zvířata xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx proto, xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx dosažení zisku xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx již x xxxxx dosažení xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx živých xxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, 18) včetně jejich xxxxxxxx, vykládky nebo xxxxxxxxx,

xx) intenzivním chovem xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xxxx hospodářská zvířata xxxxxxx v takových xxxxxxx nebo hustotě, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx úrovni produkce, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohoda xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§4

(1) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx překračují xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx toto xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, utrpením, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx používat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxxx jinak, 19)

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příměsi nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx bolest, xxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxx,

3. omezovat bez xxxxxxxx svobodu xxxxxx xxxxxx pro zvíře xxxxxxxx druhu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo staré xxxxx, xxx xxxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalou xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx neodkladnému x xxxxxxxxxxxxx usmrcení,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx látky x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vzhled,

f) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 43), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx 22), štvát xxxxxxx xxxxx sobě, xxxx xx xx vyžadoval xxx, výcvik nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx psa, příprava xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do volné xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx nebo nechat xxxxxxx chirurgické xxxxxxx xx účelem změny xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3 x 4, xxxxxxx

1. kupírovat xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx používat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx drápy, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxx xxx zdravotních důvodů xxxxx paroží nebo xxxx části xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxxx 3 dnů xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx létání,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx bolest xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx klinicky xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánových xxxxxxx zvířat,

j) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20) xxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) xxxx xxxxxx kopyt x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje odbornou xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; 78) xx xxxx zákroky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podkovářské úkony x xxxxx uvedené x §64b xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) vyvolávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx podmínkách nebo xxx, aby si xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx utrpení,

m) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bolest, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxx omezení pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx způsobovat, poranění, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví,

p) usmrtit xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) překrmovat xxxx xxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx nezbytný k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx způsob xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zvíře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žijícího s xxxxxxx xx ho xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) xxx manipulaci x živými xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ploutví, vsouvat xxxxx prsty pod xxxxxx do žáber xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx očnic xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx chov xxx x xxxxx-xx x xxxxxx stanovený zákonem x rybářství a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 44),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, x označovat xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx koní, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 45),

x) xxxxxx xxxxxxxx x maloobchodních xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x holata xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx těla xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístrojů xxx elektrické omračování x xxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 22)

x) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, x jehož xxxxxxxx xxxxx x utrpení xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záchrany xxxxxx zvířat nebo xxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx.

(3) Ustanovení odstavce 1 xxxx. b) xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silám, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 39). Na xxxxxxx x výcvik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x zadržení xxxxxxxxx xxxx cvičení xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx, které xxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chovatele. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx útoku xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostor xxxxxx x jeho xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje xx volně xxxxxx xxxxx, pouze xxxxx xx chováno x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx chované x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx používán xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4x

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, vyobrazení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojeným x xxxxxxx zvířete xxx, jak xx xxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tímto zákonem.

§5

(1) Nikdo xxxxx xxx důvodu xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx potravin, xxxx, xxxx xxxx jiných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vrozená xxxx, xxxxxxx vyčerpání xxxx xxxxx zvířete, xxxx-xx xxx další xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) bezprostřední xxxxxxxx člověka zvířetem,

d) xxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, 46)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx veterinární 25) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 26) xxx xxxxxxx před xxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizované Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na člověka,

f) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zvířeti, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx zvířat; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), 47) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky potravních xxxxxx x možností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx populací xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx šíření xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 26) x xxxxxxxx x boji proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 48)

x) xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 30)

x) depopulace 79).

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx veterinární lékař xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx však xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře; v xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx způsobilá k xxxxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxx přesvědčit xx, xx xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mrtvé.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx následující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, 32) jejichž dávkování xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smrt,

c) xxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) použití xxxxxxxxxxxx proudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které dlouhodobě xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxx, že k xxxxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tekutin xxxxx x důsledku xxxxxx metabolických xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem získání xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx podle xx. 7 odst. 2 xxxx. x) až x) x činnost xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxx,

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblast.

Tyto xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx podle čl. 7 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81). Věta xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) xxxxxx xx xxxx 7 xxx.

(3) V průběhu xxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c) xxxx x), xxxxx xxx xx xx, xxx bylo zamezeno xxxxxx zvířat, x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx způsobu omráčení xxxxxxx byla neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkám stanoveným x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxx xxxxxxxxxx 82), xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx kvalifikacím xxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxx uvedené ve xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 82). Ministerstvo xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 82).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(6) Xxxxxxxxxxxx podniku 80) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum x místo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx,

x) x odborné způsobilosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx v xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmen a) x x) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx ukončení činnosti xxxxxx osob xxxxxxx xxxxx písmen x) x b) xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxx x) musí xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xx xx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx nebo utrácení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx nemocného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx utrpením, xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x nemoci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 21)

(2) Xxxxx chovatel xxxxx přepravovat xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k porážce xx xxxxxxx, x xxxx-xx to x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005, xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 73). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx započetím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zvíře xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx přepravu xxxxxxx; xxx tom xxxxxxx opatření, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx cestou x xx xxxxxxxxx xxxxx. Délka xxxxx xxxxx překročit 100 xx. Chovatel nesmí xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 42), 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, u xxxxx došlo xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx přehánění x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bolestivým xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx není xxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poražena, xxxxxxxx xxxx usmrcena x co nejkratší xxxx, nejpozději však xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx pohybu, nesmí xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlečena. Taková xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx tam, xxx xxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat x hlodavců

(1) Chovatel, xxxxx jako podnikatel xxxxx kožešinová xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx 7 xxx přede xxxx, kdy mají xxx xxxx zvířata xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových zvířat xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx získány za xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82), x kvalifikace xxxxx §5a odst. 1.

(3) Xx xxxxx, xxxxx získaly kvalifikaci xxxxx §5a xxxx. 1, x xx xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dočasná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 83).

(5) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx záznamy

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nich

1. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířata,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 x xxxxxx x nich xxxxxx údaje xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx podle xxxxxx x) x b) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx a) a x) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x §5a xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hospodářského xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze X xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zlomení xxxx.

(7) Xxxxx a xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x co xx xx ni považuje, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§5x

Xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 85) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 87) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81) xxxx xxxxx xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx 88), a xx xx základě xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxx pro xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx krajskou veterinární xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx; porážku xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx stanoví zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx shodná x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky podle §5a,

x) údaje identifikující xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zvířat, xxxxx mají xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jatkách xxxxxxx xx den x za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat,

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku 80) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx náboženské obřady xxxxxxx zvláštní metody xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx maximální xxxxx x roční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x kategorii xxxxxx,

x) xxxxx náboženského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxxx, x xx x českém jazyce,

c) xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x písemné potvrzení xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx 88) o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx minimalizováno utrpení xxxxxxxxxx zvířete.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 31), jejichž náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx obsahovat náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxxx xxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxx ministerstvo nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x xxxxxxxxxxxxx podniku 80), xx kterém xx xx porážka xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5g

Omračování xxxxxx

(1) Nákresy x xxxxx stanovených xxxx na hlavě xxxxxxxxx xxxxx zvířat xxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x drůbeže xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úkonů vystaveni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxx xxxx omráčením xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že se xxxxx opatření k xxxx, xxx v xxxxxxxx omráčení xxxx x xxxxxxx fyzickém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účinným x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx usmrcování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x vykrvení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx.

§5i

Postupy při usmrcování xxx

(1) Usmrcení xxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaručujícím xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úderem xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oblouků nebo xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxx veterinární správa xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ryby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx střídavý xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 230 X.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx xxx a xxxx (xxxxxxx xxxxxxx) x kádích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx vody, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 92), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx zvířata xxxx xxxxx usmrcování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) minimalizovat možnost xxxxxxxx necílových xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu všech xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx v souvislosti x provedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvířata a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deratizace xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxx odchycených xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx inhalačním xxxxxxxxxxx,

x) inhalace oxidu xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zvolit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živě xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx provádí xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx provádění postupovat x souladu x xxxxx xxxxxxx; tím xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§6

Xxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx s úmyslem xx xx xxxxxx xxxx xx vyhnat. Xx opuštění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vypuštění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx.

§7

(1) S xxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jedině xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znecitlivění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxx veterinárního zákona 21).

(2) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx srovnatelných zákrocích xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx způsobilo bolest xxxxx xxx zákrok xxx, xxxx

x) pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 93).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 21), pak xx xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx x xxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxxx xxxx tlumení xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxx xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kauterizací, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 10 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 7 dnů, xxxxxx x štěňat xxx (xxxx xxx "xxxxx") mladších 8 xxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx článků xxxxxx, xxxxxxx zobáků, xxxxx, xxxxxxxxxxxx meziprstních xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx drůbeže, x pižmových kachen xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx do 21 xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx konzumních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zubů xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uší, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§7a

Ochrana psů x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Je xxxxxxx xxxx psů xxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, ve xxxxxx jsou xxxxxxx x rozmnožováni xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, biologické xxxx xxxxxxxxxx potřeby (xxxx xxx "množírna"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx větě xxxxx, x když xxxx xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx chovem xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx 3 x více xxx psa, jsou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx štěněte ve xxxx do 6 xxxxxx povinni

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x darovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx krmení xxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxx x xx x

x) xxxxx xxx převodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převáděného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx x převáděnému xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x odstavci 5.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvířat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 a xxxx fen xxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx každému xxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxx xxxx štěňat,

b) xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) uchovávat xxxxxxxxx list vrhu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Evidenční xxxx xxxx štěňat xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxx xxxxxxxx, číslo čipu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po 7 xxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxx pohlaví, x

x) xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxx štěňat, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 6 xxxxxx jejich xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx počet xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx štěňatům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxx x feny xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx x

x) xxxxxxxxx věk xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 50 dnů.

(7) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá její xxxxxxxxx xxxxxxx; ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počet xxxx x xxxxxx xxxxx xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxx odběr xxxxx xx xxxxx xx 84 xxx.

(8) Chovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx rozmnožování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rozmnožování psů xxxx koček a xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx inseminace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 a více xxx xxx, musí xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a nejvyšší xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Požadavky xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nejnižší x nejvyšší věk xxx x xxxxx xxx jejich rozmnožování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx chovateli

Je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxx. 5.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx veřejnosti, x to i xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxx, vzdělávání, reklamy, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx nebo určitých xxxx; za veřejné xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 21).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zjevné příznaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x chování xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx druhem zvířat,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení.

(3) Pořadatel xx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámit nejméně 7 dnů xxxxx xxxx konání veřejného xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

2. xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2,

x) současně s xxxxxxxxx xxxxx písmene x) předložit xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxx xxxx manipulovat xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx se zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo b).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx zoologickou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx vystoupení xxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx záchrannou stanicí.

(5) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučit x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyřadit.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX

§8x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx trvání xxxxx při vnitrostátní xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 8 xxxxx.

§8x

Xxxxxxx způsobilost xx xxxxx ochrany zvířat xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx střediska 50), xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xx zvířaty, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 52), x získat xxxxxxxxx x absolvování xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele sběrného xxxxxxxxx xxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx, xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx školení, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52), xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 53) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx ukončení xxxxxxxx těchto osob xxxx evidenci xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx střediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx 54) silničních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55). Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, x xx x ve xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxx absolvovat xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx, xx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x průvodce xxxxxxxxxx vozidel 55) xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Obsah a xxxxxx odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x xx xxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx, xxx xxx specializovaný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na vybavení xxxxxxxxx pracoviště, požadavky xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8c

Obecné podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který jim xxxx přivodit zranění xxxx xxxxxxxx utrpení.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx splnit xxxx xxxxxxxx:

x) dopravní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, konstruovány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnost,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx použita, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxx zranění a xxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plocha a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Chovatel xxxx xxxxxxxx

x) napojení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx vzrůstu,

b) xxx zvířeti xxx xxxxxxxxx odpočinek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, poskytnutí xxxxx xxxxxx; vyžaduje-li xx xxxxxxxxx stav zvířete, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxx přepravovat xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s fyziologickými xxxxxxxx xxxx patologickými xxxxx xx xxxxxxxxxx xx způsobilá x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xx xxx bolesti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohybovat,

b) mají xxxxx otevřené xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxx, x nichž již xxxxxxxx 90 % xx více očekávané xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x samice, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x novorozená xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx mladší 1 xxxxx a telata xxxxxx 10 xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx odstaveni xx xxxxx xxxx kteří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravy x xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx x volně žijících xxxxxx v případě, xxx může dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx pro xxxxxxxx zvířat

a) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpět, xxxx xx-xx přeprava jinak xxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x diagnostickým xxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx prostředky

(1) Chovatel xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provozovány tak, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zajistila xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx změnami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvířata xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx případný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) aby uvnitř xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) studenokrevným obratlovcům, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Velikost xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

§8f

Postupy při xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx umístit xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx stres.

(2) Xxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx chovatel xxxxxxxx, xxx

x) nedocházelo k xxxxxx xxxxxxx, házení, xxxxxxxxx, nárazům, převracení xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx zvířaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kontejnery xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx sebe,

d) xxxxxxxx probíhala xx xxxxxxxxx poloze za xxxxxx zamezení vytékání xxxx vypadávání xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxx 50 xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nikdo xxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx na xxxxxx citlivé části xxxx xxx, aby xxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx tahat xxxxxxx za xxxxx, xxx, rohy, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx tak, aby xxx xxx xxxx xxxxxxxx zbytečná bolest xxxx xxxxxxx,

x) používat xxxxxxxx xxxx pomůcky xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vedena prostorem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 43).

(4) Xxxxxxxxxx poháněče xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx skotu x xxxxxx x xxxxxxx, xxxx odmítají xxxxx, x to xxx tehdy, xxxx xxxxxxx mají dostatečný xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx nesmějí xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a smějí xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx zadních xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvíře nereaguje.

(5) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx zajistit, aby

a) xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx k sobě,

b) xxxxxx neměla xxxxxxx,

x) xxxxxx koňovití xxxxxx 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byly xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přetrhnout,

b) x případě potřeby xxxxxxxx zvířatům xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx umožňovaly xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxxxxx §8c xx 8f se xxxxxxxx xx přepravu, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx činností, x xx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do vzdálenosti xxxxxxx 50 km xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx 21).

(2) Xx xxxxxxxx ryb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8c xxxx. 1, §8c xxxx. 2 xxxx. x) x x), §8d xxxx. 1, §8e odst. 1 xxxx. a), x) x x), §8e xxxx. 2 písm. x), §8f xxxx. 2 xxxx. a), x), x) a x) a §8f xxxx. 3 xxxx. x).

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8i

§8i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8j

§8j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

§9

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zakázáno

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx to xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 56)

x) xxxxxx zvířata x xxx xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostorách,

1. xx kterých jim xxxx nebo četnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočinek xx xxxxxx péči,

3. ve xxxxxxx xxxxxxx uspokojit xxx xxxxxxx x xxxxxx potravy x xxxx anebo jiné xxxxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) chovat xxxxxxx xxxxxx xx tmě xxxx je ponechat xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxxx, xxxxx způsobují xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx lze xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo genotypu xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx škodlivými xxxxxx na jeho xxxxxx a životní xxxxxx,

x) xxxxxx zvířata xx xxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samců x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx cílů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojeným xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39).

§10

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx poškozování xxxxxx prokazatelně v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit xxxx změnit.

§10a

Hospodářská xxxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (třetí xxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxxx osvědčením vystaveným xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původu, x xxxx se xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovnocenným způsobu xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§11

(1) X intenzivních xxxxxxx xx chovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx denně prohlídku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x nejkratší xxxx každou xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zdraví x život xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx připraveno stabilní xxxx xxxxxxx osvětlení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx x mít xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx a pomůcky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu chovaných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zařízení x xxxxxxxx a vykládce xxxxxx, jakož x xxxxxxxx x okamžitému xxxxxxxx a vykrvení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete, xxxxxx xxxx vývoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx x etologickým potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx x vědeckými poznatky.

(2) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx teoretickými a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x používaném chovatelském xxxxxxx, xxx

x) byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

c) xxx xxxxxxx xxxxx, xxx celkové xxxxxxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zvířatům xxxxx xxx podáváno xxxxxx xxxx nápoj xxxxxxxx, xxxxx vyvolává xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 35)

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvíře, xx němž se xxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 21) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx zraněná xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxx. Ustájení xxxx umožnit hospodářským xxxxxxxx xxx obtíží xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x pečovat x xxxxxx svého těla x xxxxx xx xxxxxxx zvířata. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x x řádným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx hospodářská xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx udušení nebo xxxxxx poranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxxxx systému, xxxx xxx tento xxxxxx vybaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxx selhání, xxxx xxxx xxx x dispozici náležitý xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatný význam xxx zdraví x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxx závady, xxxx xxx okamžitě xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx náležité kroky x xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Hospodářským xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x budovách, se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x účinností xx 1.3.2004

§12x

Xxxxxxxxxxx zvířata xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby uspokojovala xxxxxx xxxxxxx. Všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx v intervalech xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mít xxxxxxx x xxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxx musí být xxxxxxxx, podle xxxxx x xxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxx potřeby tekutin,

c) xxx možnost přístupu x zařízení pro xxxxxx a xxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxx x krmivo x napájecí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 77/2004 Sb. x účinností xx 1.3.2004

§12c

(1) Xxxxxxxxxxx zvířata xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxx chovu xxxxx druhu xxx xxxxxx (Gallus gallus), xxxxx xxxx xxxxxxx xx maso (dále xxx "xxxxxx chovaná xx maso") xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hospodářství x xxxxxxxxx xx chov xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx x xx vyžádání je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provoz x xxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx, xxxx x xxxx hospodářství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx 33 kg/m2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xx xx čtvereční metr xxxxxxxxxx xxxxxx. Využitelnou xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx kuřat xxxxxxxxx na maso, xxxxx xxxx umístěna x hale xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může xxxxxxxxxx chov xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 xx/x2, pokud

a) sdělí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x chovu kuřat xxxxxxxxx xx maso x

x) splňuje požadavky xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx 39 kg/m2. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxx xxxx umístěním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x 3 kg/m2, xxxxx mu xxxx xx xxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxxx osazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydáno. Xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx.

(5) Chovatel, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx maso x xxxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 kg/m2, xx povinen

a) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vypočítat údaje x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) x doprovodné xxxxxxxxxxx 73) x dodávce xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxx údaje o xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kuřete.

(6) Chovatel xxxx poskytnout xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx pečovaly x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na způsoby xxxxxxxx používané x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx chov kuřat xxxxxxxxx xx maso xxxx stanovena osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxx o kuřata xxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x kuřata xxxxxxx xx maso.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx x seznam xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 kg/m2, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osazení, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lektorů xx xxxxxxxx nejvyššího dosaženého xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§12e

Ustanovení §12d xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 500 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) líhně,

d) kuřata x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx x z xxxxx xx xxxxxx výběhu xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 74),

x) kuřata z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 75).

§12x

Xxxxxx x poučení x péči o xxxxxxx x xxxx x xxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx odchov a xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx, xxx prasata xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxx o xxxxxxx, xxxx

x) xx zúčastnila xxxxx x xxxx x prasata xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x péči x prasata xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx záznamy o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x prasata x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o prasata x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k ošetřování xxxxxx, x xxxxxx x nich

a) xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxx zaměstnána x xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx vydání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči o xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx osoby, která xxxxxx x xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, kdy x xxxxxx předání xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je povinen xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vyžádání je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Obsah x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi lektorů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x vzor xxxxxx a xxxxxxx x péči x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§12f xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§12x

Xxxx, osli x xxxxxx kříženci chovaní xxxx xxxxxxx hospodářská xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxx a jejich xxxxxxxx jako zvířata xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x zájmovém chovu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro chov xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostor x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx ustájení, požadavky xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

§13

Ochrana xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí a xxxxxxxxx xxxx biologických xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zvíře x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvíře xxxxxx xxxxxxxxx, přestože xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxx xxxxx x xxxxxxxx chovu xxxx xx ujal xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opuštěného xxxxxxx xx útulku.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmových chovech, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx budou zvířatům xxxxxx xxxxx těla xxxx orgány xxxx xxxxx-xx orgány xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zvíře x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx 15 let xxx xxxxxxxx xxxxxx rodičů xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx rodičovskou odpovědnost,

b) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx souhlasu xxxxxx opatrovníka.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx xxxx právnická xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxx-xx x chov xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 17) a xxxxxxxxxxx stanicích, nebo x chov loveckých xxxxxx držených xxxxx xxxxxx x myslivosti 43), xx k xxxxx xxxxxxx vyžadujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx chovu zvířete. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířit xxxx x hlediska počtu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxx xx podává xx formuláři, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, x xxxx, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obsahovat

a) místo xxxxx xx území Xxxxx republiky,

b) identifikační xxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxx péče x zvíře, xx-xx xxxxxxxxxx právnická xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx chovaných xxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxx jedince xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxx x zařízení, x němž xxxx xxxx zvířata xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavbu xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxx zvířat xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4, a

g) xxxxxxxxx xxxxx §14d xxxx. 1, pokud xx xxxxx x chovatele xxxxxx uvedených x §14a xxxx. 4; xx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx svěřena do xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neudělí povolení xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho provedení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c). Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx změnily nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k chovu xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxx xxxx x xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx jednou xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Záznamy x xxxxxxxxx kontrole xxxxxx po xxxx xxxx let.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xx 30 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

(10) Chovatel druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx narození xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx je zvíře xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

h) xxxxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx evidenci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájení xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx péče x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx se zvířaty xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx zvířata xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x těmito xxxxxxx obchoduje,

b) provozuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx xxx cirkusová xxxx xxxxxxx vystoupení,

je xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxx x pohodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x nakoupených x xxxxxxxxx zvířatech xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx chovy, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chovu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x péči o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je xxxxxxx prodej xxx, xxxxx x xxxxxxx x obchodech xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x pohodu zvířat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x době, xxx xxxx umístěna x obchodech se xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13b

Toulavá x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může x xxxxxxxx populace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) informační, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxx xxxxxxx x zvířatům, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx kočku,

c) xxxxxx toulavých a xxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx regulace populace xxxxxxxxxx nekontrolovaných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx podporováním xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, zejména psy xxxxxxxx čipem, do xxxxxxxx x upravit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx této odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona 21) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx v obci, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tetováním xxxx identifikací xxxxx. Xxxxxxxx těchto xxx xxxxx obec. Přihlásí-li xx chovatel xxx xxxx zjistí-li jej xxxx, xx xxxxxxx xxxx jí vynaložené xxxxxxx na označení xxxxxxxxx psa xxxxxxxx.

§14

Ochrana volně xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx žijící xxxxx

x) xxxxxx xxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obdobně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx jedovatých xxxxxx x jedů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynování a xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx výbušnin,

e) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektrického xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx schopným xxxxxxx více xxx 2 náboje, nejedná-li xx o xxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxx střelbu x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx hledím apod.,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxxxxxx používaných v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

k) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx umělého xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 22).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx nevztahuje xx xxx xxxx usmrcování xxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx 57).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), k) x x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvěře xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 58), a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvěře x xxxxxxxxx utrpení xxxxx zvířatům.

(4) Deratizace, xxxxxx x usmrcování xxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxxx právními předpisy. 21) 26) 47) 48)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je musí xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Zákaz odchytu xx xxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx ptáků xx účelem zazvěřování xxxxxxx 59), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx odchyt xxxxxxx xxxxxxxx x zajetí xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxx do xxxx za použití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx na odchyt xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx záchranné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), pokud xxx o sítě, x písm. x), x) x x), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem určení xxxxx, pohlaví, xxxxx x získání biometrických xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Zakazuje xx odchyt jedinců xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xx farmovém xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx odchyt x xxxx loveckých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 60), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 43) 47)

(9) Xxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nejsou xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 47).

§14a

Zakázané činnosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx

x) provozovat xxxxxxx zařízení typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prostoru dopravního xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx pracováno x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx způsob výcviku xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx a varietním xxxxxxxxxxx, xxxxx, televizním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx představení (dále xxx "drezúra"), s xxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx či x xxxxx xxxxxx,

1. x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kytovců, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx narozených xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxxxxx,

x x xxxxx účelům x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx chována x xxxxxx xxxxxxx musí xxx prováděna s xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotnost a xxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zakazuje xx u xxxxxx x řádu šelmy (Xxxxxxxxx) uvedených x příloze k xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxx") x u zvířat x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx) u xxxxxx xxxxxxx (Hominidae) (xxxx xxx "lidoopi")

a) xxxxxxx xxxxxxx kontakt se xxxxxxx osobám odlišným xx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx blízké 95) xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nutné x xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14b

Ochrana xxxxxxxxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx záchranné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeb, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, udělené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx stanici, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx péči x handicapovaná zvířata xxxx úspěšně absolvovat xxxxxxx kurz a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata; xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx o handicapovaná xxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vést xxxxxxxxxxx x poučení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x péčí o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x handicapovaná zvířata, x xx xxxxx xx xxxx 3 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odborného xxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx vzdělání a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zkoušky, xxxx osvědčení a xxxxxxxx pro chov xxxxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxxxx xxx handicapovaná xxxxxxx.

§14c

Ochrana vybraných xxxxx xxxxx a lidoopů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo lidoopů xx povinen

a) vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx prostor pro xxxxxx xxxx,

x) předcházet x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx ustájení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxx označeni xxxxx jiného právního xxxxxxxx 96).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(3) Chovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zvířeti xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) pohlaví xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikačních xxxxx,

x) xxxxxxx x původu xxxxxxx,

x) číslo čipu xxxxxxx,

x) případy xxxxxxxxxx xxxxxxx a

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvířete xxxx datum xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopů, xxxxxxxxx xx konstrukci, zabezpečení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, krmení x xxxxxxxx vybraných druhů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§14d

Kurz x xxxx x vybrané xxxxx xxxxx x lidoopy

(1) Xxxxxxxx vybraných druhů xxxxx xxxx lidoopů xx povinen úspěšně xxxxxxx zkoušku x xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, aby xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx x lze xx získat xx xx úspěšném vykonání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, který osobně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 osobu odpovědnou xx péči x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx o vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chovatel xxxxxxxxx druhů šelem xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x vést xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxx x péčí x vybrané xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx ji xx xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x chovem a xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx ukončení xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na

a) zoologické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zaměstnání,

b) záchranné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxx na chovatelství, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx exotických xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 97).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx kurzu x xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx na zkušebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vzor xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, se xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx používána nebo xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx specificky xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usmrcena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx navrácena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chovu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx trvalého poškození xxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nevylučuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pokusech.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) nepokusné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířeti xxxxxxxxx xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx praxe.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx účelem xxxxxxxx x §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s pokusnými xxxxxxx při jejich xxxxx, umístění, péči x ně a xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, chovu, označení xxxxxxxxx xxxxxx, péče x xx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx chovatelů xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxx pokusů xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata.

(5) Tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxxxx k dodávce x oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z požadavku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx schválené xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx prováděn x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

§15b

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx podané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx internetových stránkách. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxxxx prostor, kde xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stájí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; pokud má xxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení daného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx účel, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx prováděny,

c) xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavy xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stájích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x hmotnostní xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se maximální xxxxx stav zvířat xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx §15e xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxx veterinárního xxxxxx x osobní xxxxx statutárního orgánu, xxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xx větě druhé. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx posuzovatelům xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydává xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx vydává na xxxx 3 let, xxx každém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 let, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx obecných xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x udělení oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx ministerstvo xx xxxxxx také xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx podle §23.

(6) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. d).

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx počtu chovaných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx žádost podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelů xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15c

Posuzovatelé

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1 xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy vydanými x xxxx provedení, x vypracují xxxxxxxx xxxxxxx posudek. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx posuzovatelem xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx ochranou x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativních xxxxx,

x) má xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusů,

c) xxxxxxxx

1. xxxxxxx x své xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxx x xxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelům, x xx xx xxxxxxxxxx 10 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepravdivý xxxx xxxxxx, nebo

c) požádal x xxxxxxxx.

(4) Jmenování xxxxxxxxxxxx zaniká

a) dnem xxxxxxxx v odvolání, xxxx

x) xxxxxx posuzovatele xxxx jeho prohlášením xx mrtvého.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx posuzovateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx určeného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku.

(6) Xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx

1. xx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx,

2. xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravdivě nebo xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. předložit x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxx,

5. xx xx vyzvání xxxxxxxxxxxx zúčastnit xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx

1. si xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§15d

Kurzy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xx úseku pokusných xxxxxx

(1) Každý chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx daném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx řádná xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozpoznat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a posoudit xxxxxx příznaky jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xx xxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx pokusy a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zvířata nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů absolvovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v

a) xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx zvířata, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx provádět xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx chovu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s jejich xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxx také pokusy xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů pokusů xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 7 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxx, které absolvovaly xxxx odborné xxxxxxxx x získaly xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vydává ministerstvo, x to na xxxx 7 let.

(5) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x) xxxx d), musí xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx při plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Požadovanou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotí xxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx. Xxxxx, která xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 61), xxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složit xx 6 měsíců xxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x osob, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) průběžný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikace, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prováděny nepravidelně xxxx zřídka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx nějakou xxxx xxxxxxxxxxx x

x) přezkoumání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) x rámci xxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxx přípravy xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx absolvovat xxxx odborné přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů trvalý xxxxxx. Pracovník dohledu xxxx mít xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x manipulaci xx xxxxxxx x poskytovat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx postgraduálního xxxxxx xx xxxx prvních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postgraduálního xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx x xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx, kterým byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 roky po xxxxxxxx činnosti osob xxxx dokumentaci xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§15e

Kurzy xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x §15d xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx 7 xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxxx provádět xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2 xxxx. x), c) xxxx x), xxxx před xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x prodloužení doby xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx ministerstvo, a xx xx xxxx 7 let.

(3) Xxxxx x xxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého vzdělání, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx chovatel xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xx více osob, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat v xxxxx zařízení x xxxx x xx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odborné přípravy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxx §15e xxxxxx xxxxxxx x xxxxx dohledu xxx těmito osobami, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx je povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx soulad x rozhodnutím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx, xxx

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, strachu xxxx trvalého xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete v xxxxxxx pokusu, xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x aby x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokusů x předložen xx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx bylo oznámeno xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

e) xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx protokol x x xxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů,

f) xxxx xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx, odborné xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx životních podmínek xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx kontrole xx xxxxxxxxx,

x) xxxx zabezpečena xxxx x pokusná xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ní podílejí,

h) xxx pokus xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx projektu xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx projektu pokusů, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx orgánu příslušného xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař"), xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborníka, xxxxx xx pověřen poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zacházení x xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx lékař xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biologických xxxxx, pokud xx xxxxx studia nebo xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativních metod.

(6) Xxxxx odpovědná xx xxxx o pokusná xxxxxxx, xxxxxxx projektu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x členové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dobrých životních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx pro své xxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat (xxxx xxx "xxxxxxx komise") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zřízená xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxx pokusných zvířat x vědecký pracovník, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s odpovídajícím xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 3. Odborná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15f xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxx:

x) osobám, xxxxx zacházejí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životních podmínek xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx zacházení x nimi x xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx a vědeckém xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x kontroluje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jejich dopad xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, určuje xxxxx, xxxxx xxxx přispívají x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx poradenství,

e) xxxxxxxxx poradenství x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx chovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx socializace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x

x) kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) bodu 4.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provozovaném xxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx dále tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx projektu pokusů xxxxxxxx stanoviskem s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu příslušnému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x současně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x doplnění, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů vydává xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx pokusů je xxxxx xx xx xxxxxx tohoto souhlasu,

c) xxxxxxxxxx, zda jsou x pokusech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx zaznamenávány xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx pokusů,

d) zpracovává x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx následujícího xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxx statistických xxxxxxx, xxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx komise,

3. počtu xxxxxxxxxxxx x x xxxx doporučených projektů xxxxxx s označením xxxxx pokusů uvedených x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pokusy x xxxxx a druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx primátů, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobných xxxxxxxxx x výjimkách udělených xxxxx §18g xxxx. 6,

6. dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo požadovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů nejpozději xx 31. srpna 2018, a xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx do 31. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, souhrnnou zprávu x uvedením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §15g, §16a odst. 2 x 3, §16b, 16c, §17c odst. 4 x §17f.

(6) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutém xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx.

(7) Xxxxx statistických xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§15g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16

Xxxxxxxxxxx projektů pokusů

Nikdo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů. Pokusy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxxxx pokusů xxxx xxx prováděn x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

§16x

Xxxxxx o schválení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx státnímu orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx

x) adresu místa, xxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být činnost xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx bude činnost xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x xx xxxxx území,

b) číslo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných zvířat x xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informace

1. význam x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bolest,

4. xxxxxxxx omezení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx narození po xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx utrpení,

5. používání xxxxxxxx humánního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxx pozorovací xxxxxxxxx a statistický xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bolesti, utrpení x strachu x xxxxxxxxxx dopadu xx xxxxxxx prostředí,

7. opětovné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx kumulativní xxxxx xx xxxx xxxxxxx zvířata,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti pokusů,

9. xxxxxxxxx případnému neodůvodněnému xxxxxxxxx pokusů,

10. podmínky xxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx zvířat x xxxx x xx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

12. xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x čísla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 a 4 xxxx §15e,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise podle §15g k předloženému xxxxxxxx pokusů,

f) netechnické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 21),

h) x xxxxxxx použití jedinců xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx vyjádření místně xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schválené xxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i mimo xxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx ani jeho xxxxxxxxxxx. X výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvěrných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) informace o xxxxxx projektu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxx pokusných zvířat, xxxxx xxxx být xxxxxxx,

x) prokázání toho, xx xxx dodržen xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a šetrného xxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxx orgán příslušný xx schvalování projektů xxxxxx netechnická shrnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx příslušný xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 předkládá Xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Komise") prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx projektu xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podrobně v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pokusů x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx vyžadují právní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx mohly xxx xxxxxxxxx způsobem co xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x

x) hodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, předpokládaného xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zacházení x xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx újmy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx či životní xxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16a odst. 1, §17a xx 17f, §18b, 18d x 18g.

(3) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména pokud xxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx použita, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zacházení x xxxx v xxxxxx oblastech,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veterinární praxi xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se provádí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví a xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x mohou xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvede, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnocení, x xxxx, zda a xxx by xx xxx xxxxxxx pokusů xxxxxx posoudit, xxxxxxx-xx xxxxxxx pokusů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokusů.

§16x

Xxxxxx posouzení

(1) X xxxxxxx, že xxx xxxx státní orgán xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §16b xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posouzení, x na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx pokusným zvířatům, xxxxxx počtu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Státní xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pokusů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18c odst. 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxx xxxxxx klasifikované xxxx xxxxx nebo xxxx pokusy, xxx xxxxx pokusné xxxxx xxxxxxxx vědomí.

(4) Uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx x informace xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení.

§16c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16d

Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx schválit, xxxxx xxxxxxx příznivé hodnocení xxxxxxxx pokusů xxxxx §16b.

(2) V xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x navrhování pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx pokusů xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxx, xxx a xxx xxxx projekt xxxxxx zpětně xxxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx uděleno xx xxxxx dobu, xxx je platnost xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx generických projektů xxxxxx prováděných xxxx xxxxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx nezbytné xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxx x produkci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zavedených xxxxx.

(5) Xxxxxx orgán příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat x oznámit xxxxxxxxxx x schválení projektu xxxxxx xx 40 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vyplněné xxxxxxx. Xxxx lhůta zahrnuje x xxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxx xx xx odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů nebo xxxx víceoborovou xxxxxxx, xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxxxxxx 15 pracovních xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx být x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x schválení projektu xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5, x níž xx xxx xxxxxxxxxx.

§16e

Změna, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Provést změny xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů.

(4) Xxxxxx xxxxx příslušný ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě nepříznivého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů podle §16c pozastaví nebo xxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16d.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx schválení projektu xxxxxx xxxxx ustanovení §20a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20a xxxx. 4 xxxxxxx.

§16f

Uchovávání dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení projektu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x projektům xxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§16f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kontaktní xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, uveřejňuje xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontaktní xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx a xx úplatu odborným xxxxxxx xxxxx §15g xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby všechna xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vybavení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx v nich xxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx prováděny xx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x jejich funkci x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, prostory xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x specifických pokusů, xxxxxxxx prostory, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, poplašné systémy, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxx, xxxx a péče, xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx omezení, která xxxxxxxxx zvířeti xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyziologických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx chována, xxxxxx nebo používána, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx co xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx označených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokusných xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx propust x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle stanoveného xxxxxxxxxxxx operačního postupu xxxx postupu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x eviduje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s opakovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx postup"),

b) xxxxxxxxxx, aby osoby, xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x minimalizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx u osob xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a při xxxxxxxx x radioaktivními xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx prostor, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx byly minimalizovány xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vést o xxx evidenci a xxxxxxxxx ji po xxxx 3 xxx,

x) xxxxxx samostatné xxxxxxxx x stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) zřídit x vybavit prostory x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx biologických xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokusných zvířat x vnějšího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, dodržovat x xxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provoz zařízení x ochranu pokusných xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx),

x) operace a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Státní orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx pokusných xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x požadavků podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Chovatel xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x umístění xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxx podmínky xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) požadavky xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx stav, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x manipulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) požadavky xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxx zvířat

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 xx xxx 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx druhů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, na které xx xxxxxxxxxx čl. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených x §18 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) je vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx vyjmenovány x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výjimka xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17c

Subhumánní primáti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se nesmějí xxxxxxxx x pokusům x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x s výjimkou xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

1. v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x provádí xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx stavy diagnostikovat xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oslabuje, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx schopností člověka; xxxx

2. v §18 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použití jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx primátů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 338/97, xx které xx xxxxxxxxxx čl. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x pokusům xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

1. x §18 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxx §18 xxxx. 1 písm. x) a provádí xx s cílem xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx léčit, xxxx

2. x §18 xxxx. 1 písm. x) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx subhumánních primátů x za použití xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx primáty, xxxx xxxxxxxxxx strategii xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zajetí.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podložené xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xx x xxxxxxx xx člověka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subhumánní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx 1, xxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx takové xxxxx diagnostikovat xx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxx zvířat než xxxxxxxxxxxx primátů.

(6) Pokud xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x neočekávaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx člověka xxxxxxxx, může státní xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prováděným xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1, §18 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxx xxx lidoopů xxxx použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Výjimka x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxx používat.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokáže, xx xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xx použití xxxxxxxxx xxxxxxx, které je xxx použití x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx přírodě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použita x xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx takovou xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx kvalifikovanou xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, která získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod dohledem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxx způsobilá x odchytu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx zvíře, u xxxxx xx při xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo po xxx xxxxxx, že xx zraněné nebo xx špatném xxxxxxxxxx xxxxx, prohlédne veterinární xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x minimalizaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx učinění xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokusného xxxxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17e

Opuštěná a xxxxxxx xxxxxxx domestikovaných xxxxx

(1) Xxxxxxxx x toulavá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhů xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxx xxxxxx výjimku x odstavce 1, xxxxx jsou-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvířat v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných zvířat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx je xxxxxxx doloženo, že xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvířete, x xxxxxxx, xx xx nezbytně nutné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx.

§17f

Zvířata xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx (Mus xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), křečíci xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), psi domácí (Xxxxx xxxxxxxxxx), kočky xxxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx primáti, xxxxxxxx xxxxx x tropické (Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Rana xxxxxxxxxx x xxxxxxx) xxxx danio xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2013 kosman xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx) a 5 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxx proveditelnosti, xxxxx bude obsahovat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx 89), pokud xxxx studie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx (Macaca fascicularis), xxxxx rhesus (Xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxx subhumánních xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x pokusům, pouze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx primátů xxxxxxxxx x zajetí xxxx xxxxx pocházejí ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx x jiných populací, xx však xxxxxxxxxxx x volné xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx x pokusných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečnostech:

a) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx získána, dodána, xxxxxxx x pokusům, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx chovu,

b) xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx,

x) data, xxx xxxx pokusná zvířata xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxx název xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxxxxx číslo nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxxx zvířat, xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; x pokusných xxxxxx, která uhynula, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projekty xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx pokusná xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxx xx xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§17h

Informace x psech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx psech, xxxxxxx x subhumánních xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. podrobnosti x xxxxxx identitě,

2. místo x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx údaje dostupné,

3. xxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx a

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx x potomky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chovaných x zajetí, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dokud xx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxx xxxxxxxx xxx xxxx narození nebo xx xxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx používala.

(2) Xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xx xxxxx pokusného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxx xxx xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x sociální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx

x) xxxxxxx psy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx neoznačeného xxx, kočky xxxx xxxxxxxxxxxx primáta odstaveného xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označit, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přemístěn xx xxxxxxx chovatele xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx x xxxx x praktických xxxxxx možné pokusné xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx až do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířete.

§17h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§17x

Xxxxxx nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xx je xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx živá xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Každý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířaty xxx xxxxxx xxxxx, umístění x xxxx x xx, xxxxx x xxxxxx metody používané x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxx x §18a.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§18

Účely xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx aplikovaný xxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx x předejít onemocnění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich následkům x lidí, zvířat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

2. posoudit, zjistit, xxxxxxxxx nebo upravit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

3. zlepšit životní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům,

c) xxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxxx léčiv, xxxxxxxx, krmiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx zachování xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxx xx účelem získání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí,

g) xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx zkoušení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx orgán příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxx pokusného zvířete x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxx xxxxxx mezi pokusy xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ty, xxxxx v co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx počet pokusných xxxxxx,

x) používají xxxxxxx xxxxxxx s nejnižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x je x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx končil xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pokusu musí xxx xxxxxx x xxxxxxx. Je-li úhyn xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx na xxxxx xxxxxx nevyhnutelné, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx výsledkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx utrpení xxxxxxx xx možné xxxxxxx, x xxxxx je xx možné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§18b

Znecitlivění

(1) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xx z hlediska xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pokusy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bolest xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx největší xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x strachu. Znecitlivění xxxx xxx provedeno xxxx při xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx bolest.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx,

x) xxx se předpokládá, xx znecitlivění způsobí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než samotný xxxxx,

x) zda xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podávat xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo je x xxx omezují. X xxxxxx případech xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx znecitlivění x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokusné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx odeznění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx preventivním xxxx xxxxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bolest, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18f xxxx 18g x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx minimum.

§18c

Klasifikace xxxxxxxxxx pokusů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx míry xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalého poškození, xxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně pocítí.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx pokus, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx provedení xxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, x xxxxx důsledku pokusná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mírnou bolest, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobně pocítí xxxxxxxxxxx středně xxxxxxxxxx xxxxxx, utrpení či xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bolest, utrpení xx strach, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxxxx zhoršení dobrých xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx, xxxx

x) závažný, xxxxxx se rozumí xxxxx prováděný na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx pokusná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, utrpení xx strach, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(3) S xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx z xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx, při němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, utrpení nebo xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx možné je xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx přiřazování, xxxxxxx, xxx xx vztahují x danému xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě faktorů, xxx xx xxxxxxxx x danému druhu xxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx použití pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx či více xxxxxxx xxx uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusu xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx pokusné zvíře xx x xxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xx znovu x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky,

c) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, střední xxxx xxxx xxxxx, xxx němž xxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx předchozího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx odstavce 1 písm. x) xxxx státní orgán xxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech x xx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxx jedenkrát x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odpovídajícím xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, nemají-li být x xxxx rámci xxxxxxxxx žádná další xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linie xxxxxxxxx zvířat, jestliže xxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalému xxxxxxxxx způsobeným xxxxxxx xxxxx.

(2) Na konci xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude usmrceno, xxxxx je pravděpodobné, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Má-li být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx pokusných zvířat xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx stavu.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx projevy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxx laboratorním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx sledování xxxxxxxxx projevů xxxx xxxxxxxxx projektem xxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxx zvířata, která xxxx xxxx měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chovu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokusného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví zvířat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx přijata vhodná xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xx není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 60) a myslivosti xxxx xxxxxxxxx 46).

(2) Xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx chovu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xx vhodné, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx navrácením xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx usmrcování pokusných xxxxxx

(1) Chovatel pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx usmrcování xxxxxxxxx xx nejmenší xxxx xxxxxxx, utrpení a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx studie xxxx xxxx xxxxx uvedená xx větě xxxxx xxxxxxx zvíře usmrtit xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) upoutaný projektil,

c) xxxx xxxxxxxx,

x) zlomení xxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx trupu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx (Xx, X2), nebo

i) zastřelení xxxxxx projektilem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xx xxxxx použít x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx x zemědělskému výzkumu, xxx němž xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx chována xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84).

(5) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) potvrzením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) zlomením xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Státní orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů může x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 5

x) x xxxxx povolit xxxxxxx xxxx metody za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx metoda xx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx humánní, xxxx

x) xxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxx doloženo x xxxxxxxxxx odůvodněno, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx tato xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxx zvířat nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx vědecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx účely xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx orgánů xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xx povinen vést xx vztahu k xxxxxxxx zvířete xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx účely xxxxxxxx o

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xxx, zda xxxx chována xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx usmrcení zvířat,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) konkrétním xxxxx usmrcení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatel pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu nejméně 5 xxx x xxxx ji na xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat.

§18h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX ŠESTÁ

ORGÁNY XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 21)

x) státní orgány xxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx působnosti,

e) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Kde xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) xxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxx, příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

(4) Kde xx x předpisech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx odpovídající opatření xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx vyplývají z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

§20

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokusných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, vysokými xxxxxxx x právnickými osobami xxxxxxxxxxxx xx ochranou xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vědecké xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx něj x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) x x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx je xx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx i xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx úřední,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, x o xxxxxxx výjimky podle §18g xxxx. 7,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxx k chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x x používání xxxxxxxxx xxxxxx; metodicky xxxx, xxxxxxxxxx, organizačně x materiálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovatelů,

i) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. do 10. xxxxxxxxx 2023 x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4, §17f, §20b xxxx. 2 xxxx. b) x §22 odst. 1 xxxx. x); xxxx xxxxx poskytuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxxxx 98),

2. každoročně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x pokusům, včetně xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx primátů, kteří xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx 10. xxxxxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Komise 98),

3. xxxxxxxxx každý xxx Xxxxxx xxxxxxxx informace x výjimkách udělených xxxxx §18g xxxx. 6 a 7,

x) xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx analýzu údajů xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hejn xxxxx xxxxxxxxx na xxxx, porážených xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu,

k) xxxxxx xxxxxxx vyjádření ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 17) x

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů xxxx xxxxx z Rejstříku xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx důvod x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. g) xxxx 2; xxxxxx x vydání opisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x opis x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx udělit, pozastavit xxxx odejmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx odborné xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx,

3. odborného kurzu xxx xxxxxxx osvědčení x způsobilosti xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x kuřata xxxxxxx xx maso,

5. xxxxx x péči x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx,

6. odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby odpovědné xx péči x xxxxxxxxxxxxx zvířata,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kurzu xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

9. xxxxx k péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy,

10. xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx"),

x) xxxx seznam akreditovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx školicího pracoviště xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, x to xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx x zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v kurzech xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §14d,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozastavuje platnost xxxxxxxxx x

1. odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx řidiče a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x důvodů uvedených x xxxxx použitelném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 62) a

2. xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxx xx týrání xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx hranici xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx vydalo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx školicích xxxxxxxxx, zejména jejich xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 písm. x) xx x) se xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx a xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx určen xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx o xx před jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx do 120 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx žadatel, kterému xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x žádosti xxxx pravomocně xxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx, xxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx uplynutím xxxx x xxx xxxxxxxxx.

§20a

Změna, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 písm. g) xxxxx xxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx chovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodávaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx používaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx udělenými xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím vhodné xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx ministerstvo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 změnit xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx oprávněným x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx udělena,

b) xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx povolená xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§20b

Výbor xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vědecké xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pro ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx x xx úplatu xxxxxxxx xxxxxxx podle §15g xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx x umístění pokusných xxxxxx, péči x xx x používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, a xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx údaji další xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kontaktnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15g,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2018, x xxxx xxxxxxx 5 xxx vždy xx 30. září, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x).

(3) Výbory xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx odborných xxxxxx xxxxx §15g x x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupy.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxx používaných pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx jmenování xxxxxx výboru pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výboru xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx, veterinárním lékařem xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx biologických xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx x metodami xxxxx x práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x vyhledáváním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod,

b) xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxx x xxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

2. xxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx 10 xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx x složení a xxxxxxx xxxxxxxx výboru xxx ochranu zvířat xxxxxxxxxxx xxx vědecké xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely.

§20b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§21

Ústřední xxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx uvedených x §20 odst. 1 xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x odborníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ochranou xxxx chovem zvířat, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Členství x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx k České xxxxxxxxx. Odměny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxx předseda x rada. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v zájmových xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Radu tvoří xxxxxxxx a 4 xxxxxxxxxxxxxxx volení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zároveň xxxxxxxx xxxxxx. Rada xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx o složení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jednací xxx xxxxxxxx komise.

§22

Státní xxxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx města Prahy Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xx xxxxx ochrany xxxxxx

x) vykonávají xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx vyplývající xxx xx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) upravujících xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), zejména xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, x z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly 99),

x) xxxxxxxx výjimku xxxxx §5i xxxx. 3,

x) xxxxxxxx, mění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 odst. 5,

x) xxxxxxxxx oznámení xxxxx §13a odst. 1 a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §13a xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 63), pozastavují x xxxxxxxx tato xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pozastavují x xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 64),

h) oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 42) řidičem xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx související s xxxxxx xxxx 65),

x) xxxxxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxxxxx 66),

x) stanovují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx stanoví, xxxx právní povinnost xxxx porušena, xxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podněty xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobám xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 76) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podmíněnost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a kontrolní xxxxxx 77),

x) xxxxxxxx x odnímají xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 4,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx s dodávkou xxxxx chovaných na xxxx údaje podle §12d xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x ochraně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovatelům pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxx xxxxxx xxxxxx přizpůsobují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, počtu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx informacím, xxxxx xx xxxxx ukazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx subhumánních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx počet kontrol xx provádí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x všech inspekcích xx uchovávají po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx si xx xxxxxxx,

x) x případech, xxx xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 63) xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx během xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 99),

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx zvířat Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemí x xx vyžádání xxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxx x povoleních xxxxxxxx x x povoleních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x osvědčeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx plavidel xxx přepravu hospodářských xxxxxx 67),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 68),

x) xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy informace x programu xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx organizuje odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxx xxxxx §26, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 21)

x) plní xxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx dne 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx ministerstvu nejpozději xx 30. září 2018, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx Komisi xx 31. srpna xxxxxxx roku výroční xxxxxx xx předchozí xxx o xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100); xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx plán x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx při chovu x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Ministerstva xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstev a xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxx příslušné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Státním orgánem xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx pokusných zvířat xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Jedná-li xx

x) x xxxxxx xx xxxxx žijících xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx veřejnou výzkumnou xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky.

§23x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxx souladu s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx projektu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx která xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. jména, xxxxxxxxx xxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s označením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1,

4. evidence xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použitých xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx dohodami Xxxx Xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2018, x poté xxxxxxxxxx x odevzdává každých 5 let xxxx xx 30. xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxx §16b.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx 47) xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xx žádost uživatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projektům pokusů xx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vyjádření xx xxx státní orgán xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolil xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17c xxxx. 5 nebo 6 nebo podle §18c odst. 4, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 90).

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření, aby xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx z xxxxx odborníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx podle §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko rezortní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§24

Xxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx útulky pro xxxxxxx. 37)

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx veřejném prostranství x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

§24x

Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o zvláštním xxxxxxxx podle §28a x §28b x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c, xxxxxx náhrady nákladů xx toto xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a; xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přestupků x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy plní xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx projednat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 odst. 1 xxxx. x), a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě; xx platí x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 5. Totéž xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx závazné. Xx-xx řízení xxxxxxxx x xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx vyjádření, xxxxx odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx spočívajícím x xxxxxxxx

x) zákazu xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx mít xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx a uchovávat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 6, §8b xxxx. 3, §12f xxxx. 4, §13 xxxx. 10, §13a xxxx. 3, §14b xxxx. 3, §14c xxxx. 3, §14d xxxx. 3, §15d odst. 8, §15g xxxx. 6, §17g odst. 1 a 2, §17h xxxx. 1 x 2, §18h xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxxxxxx zajistit, xxx zvíře jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx zvíře xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 x 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, druhy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x doložit, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx §13a xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupujícímu x písemné xxxxxx xxxxxxx x podrobné xxxxxxxxx o podmínkách xxxxx, včetně způsobu xxxxxx, x xxxx x xxxxxx x xxxxxx kupovaného zvířete xxxxx §13a xxxx. 4.

§24b

Poskytování xxxxx

(1) Ministerstvo, Xxxxxx veterinární správa, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úřady xxx xxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu x

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se narodil,

d) xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxx x okres narození,

d) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.

(5) Xxxxx, které jsou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§25

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení x orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právními předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správním řízení x xxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nebo x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 21) xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zvířaty, do xxxxxxx x na xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kde jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx objektů xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x do objektů, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxx do prostor x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklady, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předvést xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx na místo xxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kromě povinností xxxxxxxxxxx x odstavci 2 vést a xxxxxxxxxx pracovníkům orgánů xxxxxxx zvířat, provádějícím xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx informace x xxxxxxx:

x) provozní řád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 69),

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, popisu včetně xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 70),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 70), včetně data xxxxxxx, adresy, xxx xxxxx zvířata chována, xxxx xxxx, kde xxxx zvířata xxxxxx xxxxxxxxx do původního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x útulku,

e) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx útulku xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx aktuální xxxxxx xxxxx zvířat x útulku x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) poskytnout xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novému xxxxxxxxx x xxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx o xx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborníky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vedeném Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx s orgány xxxxxxx zvířat (§19 xxxx. 1) kontroly xxxxxxxxxx x jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poskytují xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 obdobně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejný xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odborníky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxx zapečetění xxxx xxxx xxxxxx prostoru, xx jiné xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx bytu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nikdo vcházet, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx v xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nezůstane živé xxxxx, xxxxx xx xxxxx být týráno x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jehož důsledku xxxxxx chovatel zabezpečit xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx neplánované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x chovatelem xx xxxxx není zvíře, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a napájení. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x touto xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx xx xxxxxx xx zvířeti xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zvíře x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byt, xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx.

(8) Xxxxxx vynaloženými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx léky x xxxxxxxxxxxx materiál x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx stavu zvířete, xxxxxx a obdobné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx odstavce 7 se podává xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxx trvá xxxx xxx 3 xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx uplynulé xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx x zvíře, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx péče x xxxxx podle odstavce 7.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx podává xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířete, pokud xxxxx chová xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajišťující xxxx x xxxxx.

(10) Přílohou xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x x jakého xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx zabezpečit xxxx x zvíře, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x zvíře, xxxx-xx uzavřena,

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxx zdůvodňující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x činnosti xxx vykonávané. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kurzu pro xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu dozoru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx zkoušky x xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§26a

Akreditace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx jsou akreditována xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx. Akreditace k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce. Xxxxxxxxx se podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 91) rozumí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Školicí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx součástí xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx xxxx doklad x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, materiálním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx budov, xx kterých budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x počtu x kapacitě učeben x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dotazníky xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dosaženém xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx posledních 10 xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x publikační xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) písemný xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání x xxxx souhlas x xxxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx x akreditaci,

f) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxx podrobný xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx x rámci xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx xxxxxxxxx živá xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovišti xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx zařízení se xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx bude xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pořádání kurzů xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud školicí xxxxxxxxxx

x) předloží x xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3,

x) xx náležitou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx akreditace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost školicího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxx 1 změnit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nejméně xx xxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kurzu na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxx vydanými k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akreditace k xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci x pořádání kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vyučovat x xxxxx na úseku xxxxxxx zvířat proti xxxxxx xx xx xxxxx akreditace.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§26x

Xxxxxxxxx xx školicí xxxxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxx xxxx pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx požadavků xx školicí pracoviště, xxxxx xxxxxxx pořádat xxxx xxxxxxxx kurzy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xxxxxxxxx x §26a, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6.

(2) Xxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx 21) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Kurz xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx škola x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx chovatelství xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx chovem xxxxx chovaných xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx chovaná xx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx k xxxx x prasata xxx xxxxxxx osvědčení k xxxx x xxxxxxx xxxxxx střední xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx chovatelství xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx chovají xxxxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úseku ochrany xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx pořádá xxxxxx xxxxx xxxx pracoviště Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx používána živá xxxxxxx zvířata.

(6) Xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pořádá xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§26c

Podmínky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxx studia nebo xxxxxxxxxx.

(3) Kurzy xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx pořádat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx doložilo xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxx kurz xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účinné xx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §26a.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx smí xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx požadavkům stanoveným x §15d xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx pracoviště xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx vyžádat si xx účastníka xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vysokoškolského xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx o dosaženém xxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §26 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61). Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 61) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx uznána xxxxxxx kvalifikace.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) propaguje xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilé xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx se hodnověrně xxxxx, touto osobou,

d) xxxxxx zvíře, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxx uvedený x §5 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxx veterinárními xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x §5 odst. 3,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx past, xxxxx ji xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxx zvíře xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §5h,

h) xxxxxx xxxx x xxxxxxx s §5i xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §5j,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1,

x) provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zvíře, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15d odst. 6 xxxx 7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx k xxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §17d xxxx. 3,

o) xxxxxx pokusné xxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18g xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx předvést xxxxx nebo jinak xxxx xxxxx oprávnění xxxx uvedených v §25 odst. 1,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxx xxxxxxxxxx podle §26a xxxx. 1,

r) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce,

s) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

t) x rozporu x §5 odst. 7 xxxxx nebo xxxxxx xxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx kožešin.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx jí chované xxxxx nezranilo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedenou x §7a xxxx. 2 nebo 4,

x) xxxxxx povinnost týkající xx xxxxxxxx chovu xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8,

x) poruší xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství xxxxx §7b písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §12g,

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

h) prodá xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 4,

x) xxxxx druh xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxx x §13 odst. 5,

x) xxxxxx zákaz činnosti x volně žijícími xxxxxxx podle §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c),

l) xxx xxxxx vybraných druhů xxxxx xxxx lidoopů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx lidoopů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx vzdálenost delší xxx 100 xx,

x) xxxxxx hospodářské xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §10a,

x) nezajistí provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemá x xxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx uvedené x §11 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxx a odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zajištění poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx zvířat, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx hospodářských xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

x) xxx xxxxx xxxxx chovaných xx maso xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §12d xxxx. 1 písm. a) x xxxx. 2 xx 5,

x) xxx xxxxx kuřat chovaných xx maso nevede, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §12d odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §12d xxxx. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx maso xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(4) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxx §13 odst. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 10.

(5) Fyzická xxxxx se jako xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči handicapovanému xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost fyzické xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

b) neprovede xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), d) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost podle §15f odst. 2.

(8) Xxxxxxx projektu pokusů xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15f xxxx. 3.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx se účastní xx zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §15f odst. 4.

(10) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx zvířata, xxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxx xxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odborné xxxxxx xxxxx §15g xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx držitelem xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e odst. 1.

(11) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx záchranné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(12) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x), f) xx x), x), x) xxxx t) anebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) až k),

b) xx 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), x) nebo x), xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) xxxx m), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), xxxxx odstavce 5 xx 8 xxxx 10, nebo

c) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), g), x) xxxx x), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) až x), x) xx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 4, 9 xxxx 11.

(13) Xxxxx x pokutou lze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 5 uložit xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx c), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx podle odstavce 5 uložit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx až 5 xxx.

(14) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) spáchaný na xxxx xxxx více xxxxxxxxx xx uloží xxxxxx vyšší xxx 5 000 Xx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx x), x), o), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) až x) xx zapisují do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.

§27a

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) propaguje týrání xxxxxx,

x) týrá zvíře xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvíře xxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx rybu x xxxxxxx x §5i xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s §5j,

x) poruší zákaz xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7,

i) xxxxx xxxxxxx zvířata xxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, dodává xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

x) provede xxxx xxxxxxx xxxxxxx projekt xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxxx xxxxx ve xxxxx přírodě, xxxxx xx xxx použito x pokusům, aniž xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §17d odst. 3,

x) usmrtí pokusné xxxxx v rozporu x požadavky xxxxx §18g odst. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx v §25 odst. 1,

n) xxxxxx kurz xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xxx xxxxxxxxxx podle §26a xxxx. 1,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obecně závazné xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §5 odst. 7 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) usmrtí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx projekt xxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů podle §15d xxxx. 3 xxxx bez osvědčení x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx xxxxxx podle §15e odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx pokusném xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zvíře, xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15d odst. 4 xxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů pokusů xxxxx §15e xxxx. 2.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí, xxx xx chované xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx jiného chovatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvířat xxxxx §13 odst. 1,

x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 4,

x) chová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a odst. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14c odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx chovu xxxxxxxxx druhů šelem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14c odst. 1 xxxx. b) nebo x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §14c xxxx. 3, nebo

j) xxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5b xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zvíře xxx xxxxxxxxx xxxxx §10a,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úniku xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxx k dispozici xxxxxxxx a pomůcky xxxxxxx x §11 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xxx xxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxxx početný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx chovu xxx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx závady automatických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x příznivého stavu xxxxxx,

x) nedodrží minimální xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

i) xxx chovu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §12d xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx 5,

x) xxx chovu xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. b), neposkytne xxxxx x vzorky xxxxx §12d xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxx údaje podle §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 7,

x) nezajistí požadavky xxxxx §12f odst. 1, nebo

l) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxx xxxxxx evidenci podle §13 xxxx. 10, xxxx

x) nestanoví osobu xxxxxx 18 xxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx povinnost xxxxx §14b odst. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx povinnost chovatele xxx xxxxxxxx x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7a odst. 6, 7 xxxx 8, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx psa xxxx xxxxx xxxxxx chovateli xx xxxxxxxx prostranství xxxxx §7b xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako pořadatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) neprovede oznámení xxxxx §8 odst. 3 písm. x), x) xxxx e),

c) xxxxxxxxxx seznam činností xx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx v §13a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neoznámí podle §13a odst. 1 xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 3,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxx zájmové xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §13a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §13a xxxx. 5.

(10) Xxxxxx nebo náboženská xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských společností, xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s rozhodnutím xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f odst. 1,

x) xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f odst. 1,

x) x rozporu xx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2, nebo

d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxx zvířat prováděla xxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) prováděla osoba, xxxxx xxxxxxx osvědčení x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 81),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx x §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x získání xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15a odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení určeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k používání xxxxxxxxx xxxxxx podle §15b xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §15b odst. 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx zvířaty, xxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx zvířat, k xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §15d xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §15d xxxx. 5 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §15d xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x) dohled, xxxxx neprokáží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 5, 6 xxxx 7,

x) x xxxxxxx x §15d xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15f odst. 1 xxxx v xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxx x pokusná zvířata,

h) x xxxxxxx x §15f odst. 5 xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kvalifikovaného xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §15g xxxx. 1 xxxxxxx odbornou xxxxxx xxxxx §15g, xxxx nezajistí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx komise xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §15g xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g xxxx. 6,

k) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx, prostory x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §17a xxxx. 1, 2 xxxx 4,

m) xxxxxx záznamy xxxxx §17g xxxx. 1 xxxx tyto záznamy x xxxxxxx x §17g xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 1 xxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §17h xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxx xx nepředá xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx chovu xxxxx §17h xxxx. 2,

o) xxxxxxxx psa, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx primáta xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 xxxx. x), xxxx neuchovává xxxxx podle §17h xxxx. 4,

p) xxxxxxxxx x xxxxxxx s §17i,

x) postupuje v xxxxxxx x §18f xxxx. 1,

r) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxx uvedenou v §18h xxxx. 3.

(13) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17c xxxx. 4.

(14) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx dodá xxxxxxx xxxxx x rozporu x §15a odst. 3.

(15) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §15a xxxx. 2,

b) v xxxxxxx x §16 xxxxxxx pokus xxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §16c xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxx §16e xxxx. 1,

e) x rozporu s §16e odst. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §17b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ohroženého druhu xxxxxx, x xxxxxxx x §17c xxxx. 1, 2 nebo 3 provede xxxxx xx subhumánním primátovi xxxx lidoopovi, xxxx x xxxxxxx x §17d odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §17d xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §17e odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx x pokusu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx k pokusu xxxxxxx v xxxxxxx x §17f xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxx §18a,

x) provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18b,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvířeti x xxxxxxx x §18c xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §18d, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18e odst. 3 xxxx 4.

(16) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(17) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §26c odst. 1 až 6 xxxx 8.

(18) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §17d xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(19) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx j), x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx podle xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx x) až m),

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x), podle xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx 9, podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 14, xxxxxxxx 15 xxxx. h) xxxx x), podle xxxxxxxx 17 xxxxx 18, xxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx o), podle xxxxxxxx 3 písm. x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx f) xxxx x) xx l), xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x), podle xxxxxxxx 12 písm. x), x), x), f), x) xx x), x) xx o), x) xxxx x), xxxxx odstavce 13, xxxxx odstavce 15 xxxx. c) xxxx x) anebo podle xxxxxxxx 16.

(20) Spolu x pokutou xxx xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo b), xxxxx odstavce 12 xxxx. a) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 14 písm. x), x), x) xx x) nebo x) xx x) xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo i), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), podle xxxxxxxx 4 písm. h), xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xxxx x) uložit xxxxxxxxxx zvířete nebo xxxxx xxxxx na xxxx až 5 xxx nebo zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(21) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 000 Xx.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), x) xxxx q), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 7 xxxx. a) xxxx x), podle xxxxxxxx 10, xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), x) nebo x) se zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů.

§27x

Xxxxx chovu zvířat x xxxxxxxxxx zvířete

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x pachatele, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxx

x) začne xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxx byl x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odsouzen.

(2) Propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x zvíře xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx obava, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx byl za xxxxxx zvířete v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odsouzen, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní stav.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x když xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx pachateli xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 5.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx zvířat xxxx propadnutí xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pokutu xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, xx je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§27c

Zabrání xxxxxxxx zvířete

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27b x xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxx, x xxxxx zvíře xxxxx s vědomím xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x týrané xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxx

x) xxxxx, xxx chované zvíře xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle §28a xxxx. 6 xxxx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx vlastnictvím této xxxxx.

(3) Pokud obviněný x týrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přestupku xxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zvíře s xxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx do 7 dnů xxx xxx doručení výzvy xxxxxxxx řádnou péči x xxxxxx zvíře. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx řádnou xxxx o týrané xxxxx.

(4) Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxx vydat xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx přestupku xxx xxxxx, xx je xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dolní xxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete se xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností může xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložen xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §27c odst. 3 xx 5 platí xxx xxxxxxx zvířete xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx činnosti xxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §27a odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad. Xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx města Prahy.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx opatření

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx týraného xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx počtu zvířat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, xxxxxxx-xx x xxxxxx týrání,

c) xxxxxxx chovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx závad,

d) nařídit xxxxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x usmrcení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx objektech xxxxxxxxx, xxx xx zvíře xxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx o něj xxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxx odebráno. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) hradí xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx léčení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, ponese xxxxx, xxx tento xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxx s utracením xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X nákladech xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, a zvíře xx xxxxxxxxxxxx této xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto skutečnost xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výslovně upozorněn. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx osoba, jíž xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxxxx této osoby, xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxxx podle §27c xxxx. 3 xx 5.

(7) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštním xxxxxxxx, xxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy také xxxxxx o xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx být nebo xxxx zároveň xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §28a odst. 1 písm. x) xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahovat také xxxxxxxxx podmínek k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx vráceno xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx základě podnětu xxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud po xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dojde x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx nebude x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádná xxxx o zvíře.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x umístění xxxxxxx xx náhradní xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxx. Není-li zvíře x určené lhůtě xxxxxxxxx orgánu vydáno, xxxx být xxxx, xxx xx má x xxxx, odňato. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxxx zvířete xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx též xxxxx xxxxxxx.

(4) Náhradní péči xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx základě xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náhradní péče. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxx, vztahuje se xx ně xxxx xxxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx. Xxxx produkty x xxxxxx zvířete xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§28x

Xxxxxxxxx náhradní péče

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči x týrané xxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx očekávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx opatření xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xxx odebráno a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §28b xxxx. 3 xxxxx xxx předběžnou xxxxxxxx péči xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do náhradní xxxx, xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvíře z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28b xxxx. 4 x 5 xxxxx pro předběžnou xxxxxxxx péči xxxxxxx.

(4) Xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxx z prostor, x nichž xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx prostor povinen xxxxxx v nich xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxx x zvíře xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx propadlé nebo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předběžné náhradní xxxx a xx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxx odstranění nebo xxxxxxxx újmy xx xxxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pachatel přestupku, xxxx-xx uloženo propadnutí xxxxxxxx zvířete nebo xxxxxxxxxx o umístění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx nelze xx přestupek xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx třetí je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se narodila x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx v xxxx xxxx uhynula anebo xxxxxx být utracena, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vydat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxxxx do 20 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx správního řádu x předběžném xxxxxxxx xxxxxxx.

§28d

Úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §28c xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx přesahují xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částku 200 000 Xx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx požádat o xxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynulé xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost se xxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx zajištěním zvláštního xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx chovateli xxxxxxxxx částku 200 000 Kč a xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §28a xxxx. 6 xxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxx x důvodech neúspěšnosti xxxxxxx, nejpozději však xx 2 let xx xxxxxxxx neúspěšné xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uznána xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27a, xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx zvířete, na xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx, xx veterinární xxxx, na xxxx x xxxxxxxxxxxx materiál, xxxxxxx náklady podle xxxxxxxxxxx xxxxx zvířete x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady se xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé x xxxx, kdy xxxxx x průtahům xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobeným xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podává xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzor uveřejní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Žádost x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx chová xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířete, a

c) xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(7) Přílohou žádosti xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxx

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx bankovního xxxx žadatele, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x x jakého xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx,

x) protokol x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx x zajištění xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx, x jejich xxxxxx,

x) xxxxx příslušné xxxxxxx veterinární správy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx příkaz ve xxxxxx x nákladům xxxxxxxx x nařízením xxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oznámení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účelně vynaložených xx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx péče, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončena, x

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx informace, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §5a xxxx. 7, §5c xxxx. 7, §5f xxxx. 7, §5g, §5i xxxx. 6, §7a odst. 9, §8b xxxx. 4 x 7, §8e xxxx. 3, §12a xxxx. 5, §12c xxxx. 2, §12d xxxx. 8, §12f xxxx. 5, §12g xxxx. 2, §13 xxxx. 11, §14a xxxx. 3, §14b xxxx. 4, §14c xxxx. 4, §14d xxxx. 5, §15c xxxx. 7, §15d xxxx. 9, §15e xxxx. 3, §15g xxxx. 7, §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 5, §18c xxxx. 5, §18g xxxx. 9 a §26 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13a odst. 6.

§29x

(1) Osoba, xxxxx xx x 1. xxxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 38) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx xxxx svodu xxxxxx x xxxx xxxxxxx zvířat při xxxxx [§21 xxxx. 3 písm. x)] xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2004.

(2) Chová-li xxxxxxxx x podniku xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xx použití již xxxxxxxxxxx technologie, která xx xxxxxxxxx výšku 36 cm na xxxx xxx 65 % xxxxxx klece x jinde xxxxxxxxx 33 cm, x xxxx starší xxx 16 let, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Osvědčení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxx x zkoušky xxxxxx, řády xxxxxxx xxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejdéle xx 2 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x x xxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§29b

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v §25 xxxx. 7 x §28 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x §28 odst. 2 x §28a xx §28c xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx §5 odst. 7 tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx v xxxxxxx x dosavadními xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2019.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx jednorázový xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chov xxxxxx pro kožešiny x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovateli, xxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx provozoval xxxx xxxxxx xxx kožešiny x svou xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2019, (xxxx xxx "žádost") xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož závazný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx žadatel xxxxxxxxxx xxxx zvířat xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žadatelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018,

x) xxxxx ukončení xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spojení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx si xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžádá

a) xxxxxxxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzující, že xxx x žadatele xxxxxxxx xxxxx dozoru xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxx kterém xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro kožešiny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018.

(5) O kompenzační xxxxxxxxx xxxx žádat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx tohoto xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx uvědomil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti §5 xxxx. 7 xxxxxx zákona. Žádost xx oprávněn xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 písm. x) veterinárního zákona 21) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx chovu xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx skutečné xxxxx, xxxx 3 000 Xx za každého xxxxxxxxx norka x 3 900 Kč xx každou chovanou xxxxx. Xxxxxxxxxxx příspěvek xx náhradu ušlého xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. V xxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxx xxxxxxxx 5 věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 246/1992 Xx.

Xxxxx xxxxxx x řádu xxxxx (Carnivora), x xxxxxxx jsou zakázány xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4

Xx šelmy xxxxx §14a xxxx. 4 se xxxxxxxx:

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx,

x) malé xxxxx (Xxxxxxx) xxx xxxx (Xxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx (Puma xxxxxxxx) x rod xxx (Xxxx),

x) xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx (Xxxxxxxx),

2. x čeledi xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) xxxxxxx druhy,

3. x xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) všechny druhy x

4. z xxxxxx xxxxxxx (Canidae) druh xxx obecný (Xxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravujícího xxxxxxx, průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata a xxxxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 6 měsíců xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx tohoto průkazu xx 6 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny požádat xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) povolení xxxxxxxx pro dlouhotrvající xxxxx a osvědčení x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx druhů zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odborně xxxxxxxxx xxxxx provedla jejich xxxxxx nezaměnitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxx přechodnou xxxxxx, xxxxxxx tetováním xxxx identifikací čipem, x xx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Osoba xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx chovným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx vydání.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2008 Xx. s účinností xx 1.10.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Do 8. xxxxxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x osvědčení o xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx doloží xxxxxxxxxxxx odbornou praxi x délce xxxxxxx 3 xxx.

3. Osobě, xxxxx xxxxxxxx prasata, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokyny x xxxxxxx o xxxx x xxxxxxx ve xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx kurzu x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o prasata.

4. Xxxxxxxxxx udělené xxxxxx xxxxxxxxxxxx uživatelská zařízení x osvědčení xxxxxxx xxxxxx provozujícím chovná x dodavatelská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx však xx 1. xxxxx 2018.

5. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, provádění x xxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxx xxxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vydání. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1. leden 2018, zůstávají v xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých není xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uživatelské xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx x akreditaci x pořádání kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx choval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx zúčastnit xx xxxxx x péči x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx lidoopy x získat xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx x vybrané xxxxx šelem nebo xxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xx vyznačí, že xxxxxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx vztahuje xx xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx druhu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vybrané xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhy šelem xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx byl x xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, že xxxxxxxx chová xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxx-xx žádost x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

a) účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x péčí x xxxxx podle §25 xxxx. 6 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx hradí podle xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxx o xxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Ustanovení §28d xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx předběžné náhradní xxxx xxxxx §28c xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx opatření xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) a x) zákona č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přestupcích, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo poprvé xx xxxxxxx xxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé. Xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx ustanovení §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použije xx 1. xxxxx 2030.

6. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x nebyla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 500/2004 Sb.

7. Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx žadateli poskytnut xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx, xxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti pracovníka xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) vykonávala xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

9. Osvědčení x způsobilosti pro xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 246/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

162/93 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 246/92 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

167/93 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 43/93

193/94 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 246/92 Xx., na ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxx x. 162/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.93

243/97 Xx., kterým xx xxxx xxxxx ČNR x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.97

30/98 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.12.97 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 243/97 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX č. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.3.98

77/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 246/92 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2004, x xxxxxxxx §8k, xxxxx xxxxx účinnosti xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení ČR x EU (1.5.2004)

149/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 50/2004

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

77/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2006

312/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 246/92 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

409/2008 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 133/2008

291/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010 x 1.6.2010

308/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

359/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.7.2013 x 9.12.2019

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

255/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

501/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.1.2027

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §25 xxxxxx č. 87/1987 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx.
2) Xxxx. xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 121/1987 Sb., x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, dovozu x xxxxxxx xx oběhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 146/1971 Xx., xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., xxxxxx XXX č. 143/1991 Xx. x xxxxxx XXX x. 270/1992 Sb. (xxxxx xxxxx č. 512/1992 Xx.).
Vyhláška č. 20/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 103/1963 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x rybářství.
5) §23 xxxxxx č. 87/1987 Xx.
6) §31 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 117/1987 Xx.
7) §30 xxxx. 3 vyhlášky x. 117/1987 Sb.
8) Zákon XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Vyhláška č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Zákon č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x péči x xxxxxx xxxxxx.
11) Zákon č. 102/1963 Sb.
Vyhláška č. 103/1963 Sb.
12) Xxxxxxxx x. 80/1965 Xx., x ochraně xxxxx xxxxxxxx zvířat. - Xxxxxx xxxxxxx x. 80/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 395/1992 Sb.
13) §22 x 24 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x vysokých školách.
14) §8 xxxxxx ČNR x. 108/1987 Xx., o xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 437/1991 Sb.
15) §2 xxxx. 1 zákona XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 124/1993 Xx.).
Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
17) Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zahradách).
18) §3 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx).
19) Například xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x zdraví xxxxxx a xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx veterinárního xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx studiu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 399/2001 Sb., xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §59 x 59a zákona x. 166/1999 Sb.
21) Zákon č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx.
24) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §54 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
26) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27) §10 x násl. xxxxxx x. 166/1999 Sb.
28) Zákon č. 114/1992 Sb.
Xxxxx č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx dovozu x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
29) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních přípravků x účinných xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
30) §22 xxxxxx x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
§53 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
31) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §21 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 20/2002 Sb. m. s.
35) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x krmivech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 451/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 91/1996 Xx., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx autorském, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
37) §35 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 273/2008 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 124/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Vězeňské xxxxxx a justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
40) Například xxxxxxxx Xxxx x. 1255/97 ze xxx 25. června 1997 x xxxxxxxxxx Společenství xxx místa xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX, xxxxxxxx Xxxx 1040/2003 ze xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1255/1997, xxxxx xxx x použití xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 411/98 x doplňkových xxxxxxxxxxx xx ochranu zvířat x xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx delší xxx xxxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx.

41) Xxxxxxxx Rady 98/58/ES xx dne 20. července 1998 x xxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 1999/74/ES xx dne 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx dne 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx požadavky pro xxxxxxx telat, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/EU xx dne 22. xxxx 2010 x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

42) Nařízení Xxxx (XX) x. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a x změně plánu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1040/2003 xx xxx 11. června 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx zastávek.

Nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx 64/432/EHS x 93/119/ES x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1099/2009 xx dne 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 xx dne 15. března 2017 x úředních kontrolách x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x pravidel xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (EU) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 x (XX) č. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) č. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/EHS (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1010 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x politikou xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/ES x 2010/63/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x (ES) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS.

43) §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti označování xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx.
46) Zákon č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx volně žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 444/2005 Xx.

48) Zákon č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 324/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb.

49) Například xx. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

50) Xx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx. x xxxxxx x. 48/2006 Xx.
52) Xx. 6 xxxx. 4, xx. 9 odst. 2 písm. x), xx. 17 xxxx. 1 a přílohy X a XX xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
53) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
55) Čl. 6 xxxx. 5, xx. 17 odst. 2, příloha XXX xxxxxxxx XXX x xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.
56) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 296/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx, o přemísťování x přepravě xxxxxx x x oprávnění x odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Zákon č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
58) §45 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Xx.
59) Zákon č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.
61) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xx. 26 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1/2005.
63) Xx. 18 x 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
64) Xx. 10 x 11 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
65) Xx. 14 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
66) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
67) Xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3 a čl. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
68) Xx. 26 xxxx. 6 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zvířat.
70) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
72) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx. a xxxxxx x. 130/2006 Sb.
73) Oddíl XXX přílohy II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 853/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, x xxxxxxx xxxxx.
74) Xxxxxxx x) až e) xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 1538/91 ze xxx 5. xxxxxx 1991, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XXX) č. 1906/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx normách xxx xxxxxxx maso, x xxxxxxx znění.
75) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2092/91 ze xxx 24. června 1991 x ekologickém xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx, x platném xxxxx.
76) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Sb.
77) Čl. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 796/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x kontrolnímu xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro režimy xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx a kterým xx zavádějí xxxxxxx xxxxxx podpor xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
78) §21 x 22 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) Xx. 2 písm. n) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
80) Xx. 2 písm. l) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
82) Čl. 21 nařízení Xxxx (XX) x. 1099/2009.
83) Xx. 21 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
84) Příloha X xxxxxxxx Rady (XX) č. 1099/2009.
85) Xx. 20 odst. 2 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1099/2009.
86) §1b xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
§50 xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Xx. 2 písm. g) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
88) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX.
90) Xx. 55 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/EU.
91) Čl. 21 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) 1099/2009.

92) §55 x xxxx. xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) §64a xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

95) §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

96) Zákon č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Článek 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1010 xx xxx 5. června 2019 x sladění xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/49/ES, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, nařízení Xxxx (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

99) Například xx. 4 x 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/625.

100) Xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES xx dne 20. července 1998 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví minimální xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, směrnice Xxxx 2013/64/XX a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 x xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činností x x změně xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/ES x nařízení (XX) x. 1255/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625.