Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 31.12.2026.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1 §2 §3 §4 §4a §5

ČÄST II. Ochrana zvířat při usmrcování, použití znecitlivění a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení §5a

Porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat §5b

Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců §5c

Kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování §5d

Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek §5e

Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat §5f

Omračování zvířat §5g

Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce §5h

Postupy při usmrcování ryb §5i §6 §7

Ochrana zvířat při chovu §7a

Veřejná vystoupení zvířat §8

ČÁST III. Ochrana zvířat při přepravě

Maximální doba trvání přepravy §8a

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě §8b

Obecné podmínky pro přepravu zvířat §8c

Způsobilost zvířat k přepravě §8d

Dopravní prostředky §8e

Postupy při přepravě §8f §8g §8h §8i §8j §8k §8l

ČÁST IV. Ochrana hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat

Ochrana hospodářských zvířat §9 §10 §10a §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata §12f

Ochrana zvířat v zájmových chovech §13

Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy §13a

Toulavá a opuštěná zvířata §13b

Ochrana volně žijících zvířat §14

Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty §14a

Ochrana handicapovaných zvířat §14b

ČÁST V. Ochrana pokusných zvířat

Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat §15

Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat §15a

Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění k používání pokusných zvířat §15b

Posuzovatelé §15c

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15d

Kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15e

Specifické požadavky na pracovníky §15f

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat §15g

Schvalování projektů pokusů §16

Žádost o schválení projektu pokusů §16a

Hodnocení projektů pokusů §16b

Zpětné posouzení §16c

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů a lhůty pro jeho vydání §16d

Změna, pozastavení, odnětí nebo zánik platnosti rozhodnutí o schválení projektu pokusů §16e

Uchovávání dokumentace o projektech pokusů §16f

Alternativní přístupy a kontaktní místo §16g

Požadavky na zařízení, prostory a vybavení §17

Podmínky péče o pokusná zvířata §17a

Ohrožené druhy zvířat §17b

Subhumánní primáti §17c

Zvířata odchycená ve volné přírodě §17d

Opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů §17e

Zvířata chovaná pro použití k pokusům §17f

Záznamy o pokusných zvířatech §17g

Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace §17h

Účely pokusů §18

Volba metod §18a

Znecitlivění §18b

Klasifikace závažnosti pokusů §18c

Opětovné použití pokusných zvířat §18d

Konec pokusu §18e

Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu §18f

Metody usmrcování pokusných zvířat §18g

ČÁST VI. Orgány ochrany zvířat §19

Ministerstvo §20

Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem §20a

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely §20b

Ústřední komise §21

Státní veterinární správa §22

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů §23

Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů §23a

Obce §24

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §24a §25 §26

Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání §26a

Požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání §26b

Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace §26c

ČÁST VII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27a

Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete §27b

Zabrání týraného zvířete §27c

Společná ustanovení k přestupkům §28

Zvláštní opatření §28a

Náhradní péče o týrané zvíře §28b

Předběžná náhradní péče §28c

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §29 §29a §29b §29c §30

Nález Ústavního soudu - č. 30/1998 Sb.

č. 312/2008 Sb. - Čl. II

č. 359/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxx xxxx stejně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx si xxxxx pozornost, péči x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx chránit xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, před xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, byť x x nedbalosti, xxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 41) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 42)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx požadavků xx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, působnost x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx správu xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzdělávací účely.

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx zvířat.

(2) Zakazují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat.

§3

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx každý xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx embryo,

b) xxxxx xxxxxxx zvířetem xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx xxxx chovu x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxx na bezprostřední xxxx xxxxxxx,

x) hospodářským xxxxxxxx zvíře chované xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vlny, xxxx xxxx kožešin, xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxx, xxxxxxx xxxx, prasata, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx zvířata xx xxxxxxxx chovu x xxxx, xxxxxx xxxxxx produkovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx genetických xxxxxxxxx,

x) zvířetem v xxxxxxxx chovu zvíře, x kterého hospodářský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx chovu, x xx xxx chované x prostorách x xxxx určených xxxx x domácnosti, jehož xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako jeho xxxxxxxxx,

x) handicapovaným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx přírodě,

g) xxxxxx xxxxxxx vyžadujícím xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxx vlastnostem xx zvláštní xxxxxx xx zacházení, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x lidské xxxx, které xxxx xxx trvalou kontrolou xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx volně xxxx xxx xxxxxxxx, výběhové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx chovatele,

i) xxxxxxxxx zvířetem zvíře xxxxxxx v lidské xxxx, které xxxx xxx xxxxxx kontrolou xxxx dohledem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx jej xxxxxx xxxx xx vyhnal,

j) xxxxxxxx zvířetem

1. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx má xxx xxxxxx k xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxx samostatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx savců xx xxxxxxxx třetiny xxxxxx xxxxxxx vývoje, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xx xxx použit x xxxxxxx;

xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx uvedené x xxxx 1, xxxxx má xxx xxxxxxx umožněno xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vývoje x x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx po dosažení xxxxxx stadia xxxxxx xx postihne xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "chová") xxxxx xxxx zvířata, xxxxxx xxxx dočasně, xxxxxxxxxx zvíře, nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, 17) provádí xxxxxx na zvířeti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x který x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebného zákroku,

n) xxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx smrt zvířete,

o) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 18) za xxxxxx využití xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osobou pod xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusů xxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx k provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx přivození xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxx xxxxxxx působícího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 5 a §14 xxxx. 1),

s) kupírováním xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx důsledku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxx, x xxx xx změně vzhledu xxxxxxx,

x) xxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o intenzitě xxxxxxxxxxxx vpichu jehly xxxxx xxxxx veterinární xxxxx. Pokusem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx může xxxx k xxxx, xx xx zvíře xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxx; xxxxxxxx zvířete xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) projektem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x definovaným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxx, budova, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §17f odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo orgány xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx účely, nebo xxxxx chová xxxx xxxxxxx především xxx xxxx xxxxx, xx xxx x zájmu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x pokusům xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vědecké účely, xx již x xxxxx dosažení xxxxx xx nikoli,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx již v xxxxx xxxxxxxx zisku xx xxxxxx,

x) přepravou xxxxxx živých xxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, 18) včetně jejich xxxxxxxx, vykládky nebo xxxxxxxxx,

xx) intenzivním xxxxxx xxxx, při kterém xxxx využívány xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx úrovni produkce, xx jejich xxxxxx x životní xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx) nosnicí xxxxxx druhu kur xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

§4

(1) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x výkonům, xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx překračují xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobnému xxxxx, xx-xx xxxx xxx zvíře spojeno x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, cvičit xxxx xxxxxxx používat xxxxx x agresivnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx zvířatům,

c) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxxx xxxxx, 19)

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příměsi xxxx xxxxxxxx, které mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro zvíře xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířete,

d) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx utrpením, x xxxxxx účelu xxx neodkladnému x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dopingové látky x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organismus s xxxxx změnit xxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 43), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aniž xx xx vyžadoval xxx 22), štvát xxxxxxx xxxxx sobě, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx, výcvik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx psa, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx uvedené x §14 xxxx. 9,

g) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákroky xx xxxxxx změny xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx zvířete, a xx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxx zákroky xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §7 xxxx. 3 x 4, zejména

1. xxxxxxxxx xxx, xxxxx hlasivky xxxx používat jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxxx xxxx živé xxxxx,

3. xxxxxxxxxx kosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx létání,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození zdraví xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tetováním,

i) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných orgánových xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 21) x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx volně x xxxxxxx, xxxxxxxx krvavé xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; 78) xx xxxx zákroky xx xxxxxxxxxx paznehtářské x xxxxxxxxxxx úkony x úkony uvedené x §64b xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chemické xxxxxx,

x) xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zasahovat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxx, zvyšuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx matky x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bolest, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxx neúměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx způsobují anebo xxx předpokládat, že xxxxx způsobovat, poranění, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zachování xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx krmení xxxx xxxxx zvířat, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx způsob xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zvíře x výjimkou zvířete xxxxx žijícího x xxxxxxx se xx xxxxxx nebo zvíře xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ryby šupin xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx prsty xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx násilně vytlačovat xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x výzkum a xxxxx xxxx ryb x nejde-li o xxxxxx stanovený zákonem x xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny 44),

x) označovat xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, x označovat xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx koní, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45),

w) chovat xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx omračování x usmrcování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) jiné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, x jehož xxxxxxxx xxxxx x utrpení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahují xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záchrany xxxxxx zvířat xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 24)

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bezpečnostním xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 39). Xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx chovatelskými xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx se nevztahuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo cvičení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx chová, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvíře xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx a dále x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx při ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx vztahuje xx volně žijící xxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxx x xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4x

Xx xxxxxxxxx týrání xx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxxxx xxxx předvádění xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx zákrok uvedený x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx vystoupení,

b) xxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, úpravám xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx to xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Nikdo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chovaného xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, vlny, xxxx nebo jiných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vyčerpání xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx spojeny s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvířetem,

d) xxxxx xxxxx myslivosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 25) xxxx hygienické xxxxxxxx 26) při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 27) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx plánů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pokusu na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx péči x xxxxx žijících xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), 47) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděných preventivních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x udržení xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx omezením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx populace, a xxxxxxx cílem je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx vzniku utrpení xxxxxx a nadměrných xxxx, zejména šíření xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx vlivů,

h) deratizace 26) x xxxxxxxx x boji proti xxxxxxxxx organismům, 48)

x) xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 30)

x) depopulace 79),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxxx, izolaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zařazen xx unijní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů x významným xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii 104) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu 60).

(3) Utracení xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zletilá xxxxx, xxxx xxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx provádět také xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mrtvé.

(5) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) utopení x xxxx metody xxxxxxx xxxxxx použití farmak xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, 32) xxxxxxx xxxxxxxxx neuvede zvíře xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepřiměřenou xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx elektrického proudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxxx omezují xxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx potravy xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx postupného xxxxxxxxxx x hadů.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo použití xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Zakazuje se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXXX

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x činnost xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 7 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) x xxxxx kategorií xxxxxx provádět xxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby podílející xx na úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81). Xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), kterému xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) xxxxxx xx xxxx 7 xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx připravují, provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x), xxxxx xxx na to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx způsobu omráčení xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 82), xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx kvalifikacím uvedeným x odstavci 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 82). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") zveřejňuje a xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx 82).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech souvisejících x xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(6) Xxxxxxxxxxxx podniku 80) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx x xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx (xxxx xxx "osobní xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx vydání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zařízení x xxxxxxxx, xx xxxxx xx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx v nich xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat.

Záznamy xxxxx xxxxxx a) x b) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) je povinen xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) uchovávat x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx a rozsah xxxxx odborné xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x porážením zvířat, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zkoušky, xxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx ni xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx 5 stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyčerpaných nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx nepřiměřeným xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem. 21)

(2) Pokud chovatel xxxxx přepravovat nemocné, xxxxxxxxx xxxx zraněné xxxxx x porážce xx xxxxxxx, a xxxx-xx to v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) č. 1/2005, xx povinen xx xxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobilost xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx III xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004 73). Xxxxxxxx je povinen xx xxxx započetím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zvíře xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxx přepravováno xxxxxx, nejkratší xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx. Délka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 100 xx. Chovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zakazují přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxx během xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx 42), 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx, x xxxxx došlo během xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bolestivým xxxxxx, xxxx xxxxx poražena, xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mláďat. Xxxxx to není xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx umístěna xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx usmrcena x co xxxxxxxxx xxxx, nejpozději však xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přehánění. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx přepravována xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na místo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx, xxx mají xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx Státní veterinární xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82), x kvalifikace xxxxx §5a xxxx. 1.

(3) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 1, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(5) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx

1. osobní xxxxx xxxxx usmrcující xxxxxxxxxx zvířata,

2. datum xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxx vést také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ještě 3 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx záznamy xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxxx x xx vyžádání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx zvířat. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) musí být xxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x §5a xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 84) xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi lektorů xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné praxe x xx se xx xx považuje, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 85) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5e

§5e pozbyl platnosti.

§5x

Xxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, jejichž xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx

(1) Použít k xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 87) za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při usmrcování 81) může xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 88), x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx náboženské obřady xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx porážky xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx podmínkami.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx xxx porážka xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxx, xxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zvířat, xxxxx hodlá žadatel xx jednotlivých jatkách xxxxxxx xx xxx x za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) x xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88) x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 31), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx porážky xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx k porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80), xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx omračovacího xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, zajíců x drůbeže xxx xxxxxx porážce

(1) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx být během xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx vystaveni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby v xxxxxxxx omráčení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který umožní xxxx provedení účinným x rychlým způsobem.

(3) Xxx xxxxxxxxxx drůbeže xxx xxxxxx porážce xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Usmrcení ryb xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxx vykrvování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxx vykrvením xx xxxxxxxx.

(2) Vykrvování ryb xxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tupým xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxx ihned po xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 230 X.

(5) Živé xxxx v zařízení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti se xxxx usmrcením přechovávají x kádích x xxxxxxxxxx nádržích xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx vybraných druhů xxxxxx xxx a xxxx (xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxxxx deratizaci 92), xx povinna

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx ušetřena xxxxxxx xxxxxxxx bolesti x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících x odchytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deratizací xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich bezodkladné xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvalým xxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx oprávněna použít xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxx odchycených xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx inhalačním xxxxxxxxxxx,

x) inhalace xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx hlavy,

d) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx volným xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zvolit metodu xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx, xx povinna xxx xxxxx xxxxxxxxx postupovat x souladu x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx deratizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§6

Xxxxx nesmí zvíře xxxxxxx s xxxxxxx xx ho xxxxxx xxxx je xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx prostředí, pokud xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) S xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx, jedině xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířete xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21).

(2) Znecitlivění xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxx srovnatelných xxxxxxxxx xx xxxxxx znecitlivění xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx proveditelné xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx bolest xxxxx než zákrok xxx, xxxx

x) xxxxx xxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx 93).

(3) Xxxxxxxx xx zákrok xxxxxxxx xxxxxx odborně způsobilou xxxxx veterinárního zákona 21), pak se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx samců xxxxxxxx 7 dnů x xxxxxx, xxxxx, xxxx nebo koz, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rohů u xxxxx x xxxxxx xx xxxx xx 4 xxxxx provedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 sekund,

c) xxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxx 7 dnů, xxxxxx x štěňat xxx (dále xxx "xxxxx") xxxxxxxx 8 xxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, krácení zobáků, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx kachen xxxxxxxxxxxx drápů x xxxxxxxx horní xxxxx xxxxxx xx 21 xxx věku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx x kuřat xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx jsou xxxxxx x produkci xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxxxx, ušní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uší, označování xxxx výžehem nebo xxxxxxxxxx ryb xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx možné x xxxxxx starších, než xx uvedeno v xxxxxx ustanoveních, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§7a

Ochrana psů a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx zakázán xxxx psů xxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x ve xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, biologické nebo xxxxxxxxxx potřeby (xxxx xxx "množírna"). Množírnou xx xxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxx není xxxxxxx cílem činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažení zisku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxx xxxxxx, x chovatelé, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, kteří xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývají xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby, které xx zabývají xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx psa, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx x prodaných x darovaných štěňatech x uchovávat ji xx dobu 3 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxx x xx a

c) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx evidenčního listu xxxx štěňat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převáděného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 5.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c) se xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx chovem xxxxxx, xxxxxxxx jiné osoby, xxxxx xx zabývají xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx psa, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx každému xxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx evidenčního xxxxx xxxx xxxxxx vyplnit xxxxx čipů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vrhu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenčního listu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Evidenční xxxx vrhu štěňat xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, číslo xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxxxx xx xxxxxxxx, x každého xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx pohlaví, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odčervení xxxxxx, xxxxxxxx o jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do 6 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) fena xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx kondici; ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxx x feny xx 3 za xxxxxx 24 xxxxxx x

x) minimální xxx xxx odběr xxxxxx xx xxxx xx 50 xxx.

(7) Chovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx koťatům musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxx xxxxx xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx,

x) minimální věk xxx xxxxx koťat xx xxxxx xx 84 dnů.

(8) Chovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx velikost prostor xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx osob, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx xxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a nejvyšší xxx xxx xxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Požadavky xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rozmnožování xxx x xxxxx, xx provádění inseminace x na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x koček xxx xxxxxx rozmnožování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxx nebo předání xxx nebo xxxxx xxxxxx chovateli

Je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nebo kočky xxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx prostranství, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx veřejného xxxxxxxxxx zvířat, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxx. 5.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx zvířetem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx, vzdělávání, reklamy, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se nepovažuje xxxx xxxxxx 21).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořádá xxxx provádí veřejné xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx schopna

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zvířat,

c) xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zachování zdraví x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxx vystoupení.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) osobně, xxxxxxx nebo elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

2. xxxx x počet zvířat, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx podle odstavce 2,

x) současně s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) předložit xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx x seznámit xx xx zásadami xxxxxxxxxxx pohody x xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat dodržují,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx osobně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxx změnu skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) a b) xx nevztahují

a) xx xxxxxxxxx xxxx, bezpečností xxxxx xxxx obecní xxxxxxx,

x) na zoologickou xxxxxxx xxxx záchranou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prostoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xx xxxxxx vypuštění xxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx důvodném podezření xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zastavit, xxxx xxxxx, která stanovené xxxxxxxx porušila, vyloučit x xxxx xxxxx x veřejného vystoupení xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX

§8x

Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx.

§8x

Xxxxxxx způsobilost na xxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie 52), a získat xxxxxxxxx x absolvování xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sběrného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sběrného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v případě, xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx školení, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 52), xxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx této evidence xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxx 53) xxxxxxxxx osob, obsah xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xxx xxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uchovávat x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx 54) xxxxxxxxxx xxxxxxx musí absolvovat xxxxxx nebo specializovaný xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel x xxxxxxx s xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie 55). Xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxx xxxxxxx. Zkušební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx, xx předloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 55) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx odborného kurzu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx pro xxxxxx kurz vztahující xx na přepravu xxxxx druhů zvířat, xxx xxx specializovaný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů zvířat, xxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx od ukončení xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx provádět ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbytečné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) dopravní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, konstruovány, xxxxxxxxx x provozovány xxx, xxx xx předešlo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x byla xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x nakládce x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, konstruována, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plocha x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx musí xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx x jeho vzrůstu,

b) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx intervalech,

c) zvířeti, xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; vyžaduje-li to xxxxxxxxx stav xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8d

Způsobilost xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Chovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dopravci pouze xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx cestu způsobilá.

(2) Xxxxxxxx zvířata x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo patologickými xxxxx se nepovažují xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xx xxx xxxxxxx xxxx pomoci xxxxxxx xxxx pohybovat,

b) mají xxxxx otevřené xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx x březí xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx 90 % xx xxxx xxxxxxxxx xxxx březosti, xxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx o xxxxxx xxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx mladší 1 xxxxx a xxxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 km,

f) xxxxx, kteří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nepřivykli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx společně x xxxxxx; to neplatí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xxxx dojít x xxxxxxxx mláděte xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx zvířat

a) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpět, xxxx xx-xx přeprava xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům.

§8e

Dopravní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x utrpení x xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx,

x) zvířata xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, příliš xxxxxxxx xx xxxxxxx teplotami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxx možnost z xxxx uniknout nebo xxxxxxxxx x mohla xxxxxx případný stres xxxxxxxxxxx x pohybem xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moči x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx dostatek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, když zvíře xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) studenokrevným obratlovcům, xxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx vody, popřípadě xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, a xx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Velikost xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxx přepravovány xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zranění, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontejnerech, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) nedocházelo x xxxxxx strkání, házení, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx shazování,

b) s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okysličování, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypadávání xxxxxx,

x) xxxx zajištěna stabilita xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxx umístěny xx xxxx,

x) kontejnery, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přesáhne 50 kg, byly xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nesmí xxx přepravě

a) xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, aby xxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) zavěšovat zvířata xxxxxx mechanických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx srst, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx bolest xxxx xxxxxxx,

x) používat xxxxxxxx xxxx pomůcky xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zdržovat zvířata, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostorem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 43).

(4) Xxxxxxxxxx poháněče xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x prasat x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx nesmějí xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx časově xxxxxxxxx a smějí xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výboje xx xxxxxxx používat opakovaně, xxxxx xxxxx nereaguje.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zajistit, aby

a) xxxxxxx xxxxxx přivázána xx xxxx, parohy, xxxxxxx x nose xxx xx xxxx xxxxxxx k sobě,

b) xxxxxx neměla xxxxxxx,

x) xxxxxx koňovití xxxxxx 8 měsíců xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx koně.

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx přivázána, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, řetězy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx dostatečně xxxxx x xx xxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xx nemohly xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířatům ulehnutí, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx umožňovaly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rychle xxxxxxx.

§8x

(1) Ustanovení §8c xx 8f xx xxxxxxxx xx přepravu, xxxxx se neuskutečňuje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx 21).

(2) Xx xxxxxxxx ryb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8c xxxx. 1, §8c xxxx. 2 xxxx. x) x b), §8d xxxx. 1, §8e xxxx. 1 xxxx. x), x) x c), §8e xxxx. 2 xxxx. x), §8f xxxx. 2 písm. x), x), e) x x) x §8f xxxx. 3 písm. x).

§8h

§8h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, ZVÍŘAT V XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX ŽIJÍCÍCH XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxx xxxxx hospodářských xxxxxx xx zakázáno

a) chovat xxxxx x izolaci, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, 56)

x) chovat xxxxxxx x xxx velkých xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takových xxxxxxxxxx,

1. xx xxxxxxx jim xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx útoků působí xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpočinek xx xxxxxx xxxx,

3. ve xxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx potravy a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx je xxxxxxxx xxx náležité doby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx utrpení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx zvíře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x životní xxxxxx,

x) xxxxxx zvířata xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx varlat.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nejedná-li xx x veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx sborům xxxx obecní policii xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 39).

§10

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx technologii xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§10a

Hospodářská zvířata dovážená xx České xxxxxxxxx xx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx), musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaveným xxxxxxx nebo státem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původu, x xxxx xx xxxxxxxxx, xx xx zvířaty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x v xxxxxx Evropské xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§11

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx každou zjištěnou xxxxxx xxx, aby xxxxxx ohroženo xxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx době musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osvětlení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci, pomoci xxx xxxxxx či xxxxxx onemocnění a xxxxxxx vyprošťovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu chovaných xxxxxx x používané xxxxxxxxxxx, zařízení k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx porážce.

§12

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx adaptaci x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyziologickým x xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx jim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vědeckými poznatky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby

a) byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zhoršeného zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hospodářského zvířete,

c) xxx schopen xxxxx, xxx celkové xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zvířatům xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zbytečné xxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 35)

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvíře, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx ošetřeno x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 21) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve vhodném xxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářským xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx, odpočívat, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxxx zvířata. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, čistý x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx hospodářských zvířat xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxxxx systému, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx selhání, xxxx musí být x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systém, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx podstatný význam xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx okamžitě odstraněny, xxxx není-li xx xxxxx, musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxxxx x příznivého stavu xxxxxx.

(4) Hospodářským zvířatům, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx ohrožujícími jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. s účinností xx 1.3.2004

§12b

Hospodářská zvířata xxxx

x) xxxxxxxx potravu, xxxxx xx vhodná xxx xxxxxx stáří, druh x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby. Všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeby,

b) xxx xxxxxxx k vodě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x věkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx x napájení xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krmiva x vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004

§12x

(1) Hospodářská xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12d

(1) Xxx chovu xxxxx druhu xxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx xx maso") xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na chov xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxxxx x chovu xxxxx chovaných xx xxxx,

x) xxxx záznamy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx; xxxx záznamy xxxx chovatel uchovávat xxxxxxx xx dobu 3 let x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provoz x xxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx x hale xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, nesmí xxxxxxxxx 33 xx/x2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx celková živá xxxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, a to xx čtvereční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Využitelnou xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přístupná kuřatům xxxxxxxx na xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx umístěna x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx současně.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může xxxxxxxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 33 xx/x2, pokud

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x

x) splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro vyšší xxxxxxx osazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 39 xx/x2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kuřat chovaných xx maso xx xxxx.

(4) Chovatel xxxx xxxxxxxxxx chov kuřat xxxxxxxxx na xxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx překračuje xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x 3 kg/m2, xxxxx xx bude xx žádost a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxxxxx osazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx či xxxxx, xxxxxxxx chovatel xxxxxxxx xxxxxxxx kritéria, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 platí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 xx/x2, xx xxxxxxx

x) z xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx hejna a xxxxxxxxxxx denní míře xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 73) x xxxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx na xxxxx xxxxx údaje x xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxx x kumulativní xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxx x údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxx najaty, xxx xxxxxxxx x xxxxxx chovaná xx xxxx xxxx aby xx chytaly x xxxxxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx používané x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby za xxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx způsobilá x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx maso, xxxxx má osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu odborné xxxxxxxx x xxxx x kuřata xxxxxxx xx xxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x požadavky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na maso, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx na hospodářství, xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 kg/m2, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na nejvyšší xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

§12e

Ustanovení §12d se xxxxxxxxxx na

a) hospodářství x xxxx xxx 500 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx rozmnožovací xxxx,

x) líhně,

d) xxxxxx x extenzivního xxxxx xx xxxxxxxxx prostorách x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 74),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 75).

§12x

Xxxxxx x poučení x péči x xxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx prasat"), xxxxxxx, xxx prasata xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x právními předpisy xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx považuje osoba, xxxxx

x) xx chovatele xxxxxx obdržela pokyny x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xx zúčastnila xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, organizovaného xxxxxxxx pracovištěm.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o péči x xxxxxxx a x xxxxxxxx osvědčeních x xxxxxxxxxxxx k xxxx x prasata x xxxx, které xxxxxxxxxx x ošetřování xxxxxx, a uvádět x nich

a) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x ošetřování xxxxxx, x

x) datum xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx předala, a xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx vést xxxx elektronickou formou. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x rozsah xxxxx x péči x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x praxi lektorů xx ukončení nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxx a poučení x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12x

Xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářská xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvířata x xxxxxxxx chovu xxxx být xxxxxxx x ohledem xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotnost x xxxxx specifické xxxxxxxx nároků xx xxxxxx ochranu a xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§13

Xxxxxxx zvířat v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx opatření xxxxx xxxxx zvířat. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx chovu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxx zvíře x xxxxxxxx chovu nebo xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opuštěného xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x dobrý xxxx; za xxxxxxx xxxx povinnosti se xxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opuštěného xxxxxxx xx útulku.

(3) Je xxxxxxxx xxxxxx zvířata x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx chovu, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx těla xxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxx chovu xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx osobě

a) xxxxxx 15 let xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxx odpovědnost,

b) xxx byla pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx omezena xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx zvířete vyžadujícího xxxxxxxx péči může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx osoba; xx-xx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxx bude svěřena xxxx o zvíře. Xxxxx-xx x xxxx xxxxxx x zoologických xxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx 43), xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx zvířete. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířit chov x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxx vyžadujících zvláštní xxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx vzor je xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, x xxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, obsahovat

a) xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

c) xxxx a maximální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx popis chovu x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxx jedince xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x prostor x xxxxxx spojených, zejména xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavbu xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, pokud xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4, a

g) osvědčení xxxxx §14d xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx x chovatele xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4; xx se xxxxxxxx xxxx xx osobu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho provedení. Xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v žádosti xxxxx odstavce 6 xxxx. c). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx povolení změnit xxxx odejmout, xxxxxxxx xx změnily xxxx xxxxxxx podmínky, za xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vědomí xxxx, xx jejímž xxxxx xx nachází xxxxx xxxxx zvířete. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxx na xxx xxxx a xxxx xxx na písemnou xxxxxx prodlouženo. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Záznamy x xxxxxxxxx kontrole xxxxxx xx dobu xxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xx 30 xxx tuto xxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx změny v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 6, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(10) Chovatel xxxxx xxxxxxx vyžadujícího xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis zvířete xxxxxx identifikačních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx nebo tetování, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx onemocnění xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datum xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx ukončení chovu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, pokud obsahuje xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířat vyžadující xxxxxxxx péči, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx péče x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vybraných xxxxx xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx zvířaty xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zájmové xxxxx xxx účely xxxxxxx s nimi xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxxx živnosti, xxxxx x xxxxx xxxxxx příslušné krajské xxxxxxxxxxx správě x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x uchovávat xx xx xxxx xxx xxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx podobě správné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx způsobu krmení, x xxxx x xxxxxx x pohodu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx a xxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx x xxxx, xxx xxxx umístěna x obchodech xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx místech xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x opuštěná xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxxx populace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené na xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x zvířatům x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx péče x toulavé xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx populace xxxxxxxxxx nekontrolovaných zdrojů xxxxxxx a neplánovaného xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxx x opuštěné xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx, které způsobují xxx aplikaci xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čipem. Xxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx chovatel psa xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx, xx povinen xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx psa xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvíře

a) xxxxxx oka, tlučky, xxxx, smyčky, xxxxxxxxxx xxx, harpuny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynování x xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) do xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, 8)

x) xxxxxx poloautomatické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx schopným xxxxxxx xxxx xxx 2 náboje, nejedná-li xx o xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx zbraně x xxxxxx xxx xxxxxxx x noci, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxxxxxx používaných x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

k) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

l) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx formalínových xxxx xxxxxxxx pastí,

n) pomocí xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx návnada, xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx nevztahuje xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx podle zákona x xxxxxxxxx 57).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x) x l) xx xxxxxxxxxx xx případy, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxx x povolení, xxxxxxxxx x uložení úpravy xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx 58), a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvěře x nezpůsobí utrpení xxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x), j), k) x x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x odstranění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl zařazen xx unijní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x významným xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx 92) xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu 60), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx cíleně xx stanovený druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21) 26) 47) 48)

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx provozovat tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týrána.

(7) Xxxxx xxxxxxx do xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx savců xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 59), xx účelem jejich xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ptáků x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx anebo na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx revírech, xxxxx xxxxxxx uživatel xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx magnetofonu xxxx xxxxxxxxx zařízení x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx odchytu xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxx jejich xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx o xxxx, a xxxx. x), x) x x), xxxxx xxx x zdroj umělého xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx odchyt volně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpětným vypuštěním xx xxxxx přírody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx druhu, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx chov ve xxxxxxxx xxxxx, zájmovém xxxxx xxxx chovu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dravců xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zákonem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx 60), xxxxx xxx xxxxx generačních xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xx povoleno xxxxxx loveckých xxxxxx, xx-xx to v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 43) 47)

(10) Úpravou ochrany xxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx 47).

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manéži,

b) provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx x varietním xxxxxxxxxxx, filmu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx chovaných k xxxxxxxxxxxx využití a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnou xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx či x xxxxx xxxxxx,

1. x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx narozených xx 1. ledna 2022 xxxxxx,

x k xxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xx veřejného předvádění x delfináriích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx chovaných k xxxxxxxxxxxx využití.

(2) Xxxxx xxxxxx zvířata xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx drezúra musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x věkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x drezúru zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) uvedených v příloze x tomuto xxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxx") x x xxxxxx x řádu xxxxxxx (Xxxxxxxx) x čeledi xxxxxxx (Xxxxxxxxx) (xxxx xxx "xxxxxxx")

x) xxxxxxx xxxxxxx kontakt xx xxxxxxx xxxxxx odlišným xx chovatele, x xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přepravu xxxxxx, xxxxx xxxxxx 95) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx mláďat xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx určené x chovu xxxxxxx xxxx x veřejnému xxxxxxxxxx.

(5) U xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 se xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, x výjimkou rozmnožování x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zahradě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx druhu x xxxxxxx xx zákonem x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx,

x) přesun xx zahraničí na xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licencí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, kdo xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx stanici, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx záchranné xxxxxxx.

(2) Chovatel, xxxxx xxxxxxxxx soustavnou nezbytnou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx únikům,

c) xxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxx handicapovaných zvířat, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanici, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx odpovědnou xx péči x xxxxxxxxxxxxx zvířata. Xxxxx xxxxxxxxx za péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata; xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x péčí x xxxxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx činnosti těchto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeb, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx chov,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, krmení x xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx nevztahují xx xxxxxxxxx, xxxxx chová xxxxxxx xxxxx šelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x prováděcím právním xxxxxxxxx upravujícím podmínky xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zvířeti xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikačních znaků,

e) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx čipu xxxxxxx,

x) případy xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) datum xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datum xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx vedenou xxxxx jiného právního xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podmínky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ustájení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§14x

Xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo lidoopy, xxxx xxxxxxxx, aby xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tímto osvědčením. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx x xxx xx získat xx xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, který osobně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx alespoň 1 osobu odpovědnou xx péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem osvědčení xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti související x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx lidoopy xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx činnosti prováděly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx a vést xxxxxxxxxxx o poučení xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x péčí x vybrané druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx související x xxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu 3 let ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zaměstnání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zaměstnání,

c) xxxxx, xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním programu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání 97).

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx kurzu x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo lidoopy, xxxxxxxxx na zkušebního xxxxxxxx, požadavky na xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, průběh xxxxxxx x vzor xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxx jsou pokusná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx použita x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx vědecké xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, umístěna xx xxxxxxxxx chovu xxxx navrácena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviště xxxx chovu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx pokusná xxxxxxx xxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární úkony,

c) xxxxxxxxxxx klinická hodnocení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uznaných chovatelských xxxxxxx,

x) úkony, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířete,

f) úkony, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířeti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x intenzitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx veterinární xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx uvedeným x §1 odst. 2 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx chovatelů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxx pokusných zvířat,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, při xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx používána xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15a

Oprávnění k chovu, xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx pokusných zvířat

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusná xxxxxxx xxx jen osoba, xxxxx bylo k xxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokusy mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xx schválených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může udělit xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx to xxxxxxx odůvodněno. Udělit xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedení xxxxxx místa, kde xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírodě.

(3) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxx dodávat xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Zařízení xxxxxx x chovu x dodávce pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx k používání xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, dodávky x xxxxxxx ryb x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, oprávnění x dodávce pokusných xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx místností, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx možno xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zda xxxx xxxxxxx prováděna ve xxxxx xxxxxxx x xx jakém území,

b) xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx mohou být xxxxxx xxxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x chovu, dodávce xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavy xxxxxx a v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stájích xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stav xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx §15e xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx x určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, splňuje-li xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx provedení, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx určitou. X xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydává xx xxxx 5 let, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx žadatel xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx žadatele může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí

a) xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx d),

b) xxxx xxxx platnosti.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vědomí krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. d). Xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23.

(6) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx týkajících se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).

(7) X xxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxx struktury xxxx funkce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx by mohla xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxx pokusných zvířat, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo užívaných xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat podat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Provést xxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx uživatele xxxxxxxxx zvířat.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chovatelů xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelů xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxx xx název xxxxxxxx a xxxxx xxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx.

§15c

Posuzovatelé

(1) Xxxxxxxx chovatele xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1 xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxx posuzují, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posudek. Xxxxxxxx x posuzovateli xx xxxxxxxxx zařízení může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařem xxxx osobou x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biologických xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) předloží

1. xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x

2. xxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelům, x xx xx xxxxxxxxxx 10 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx posuzovatele odvolat, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) požádal x xxxxxxxx.

(4) Jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx.

(5) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku.

(6) Xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx

1. xx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx pověřením x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolou xx xxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posudek a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx neprodleně ministerstvu xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx které je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

5. xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s posuzováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx chovatel pokusných xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx posuzovatelů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§15x

Xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Každý chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx povinen

a) xxx x daném xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx zvířata,

b) xxxxxxxxxx, aby péči x pokusná zvířata xxxxxxxxxx osoby odborně xxxxxxxxx x provádění xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pokusného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusná xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravu x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) mohou xxxxxxxx xxxxx lékaři, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx během studia xxxx postgraduálního xxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámili s xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pokusy xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx o pokusná xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 7 let.

(4) Provádět xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) mohou xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x získaly osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo, x xx na xxxx 7 xxx.

(5) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úkony uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dosáhnout xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných zvířat xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace x jednoznačné standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vykonávaném xxxxxxx a xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat v xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické kvalifikace. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx pracovního xxxx obdobného poměru xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61), xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, si xxxx udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx přezkumu a xxxxxxx kvalifikace, x xx xxxxxxx prováděním xxxxxxx nad xxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby pokusy xx nějakou dobu xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nového nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Studenti xxxxxxxxx a vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), c) nebo x) v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxx odborné přípravy x získání xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x provádění pokusů xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx a usmrcování xxxxxxxxx zvířat, pokud xxx nimi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx při plnění xxxxxx xxxxx trvalý xxxxxx. Pracovník xxxxxxx xxxx xxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx, xxxx xxx vždy xxxxxxxx provádění xxxxxx x manipulaci xx xxxxxxx x poskytovat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx záznamy x odborné způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů pokusů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, péči o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvádět v xxxx

x) osobní údaje xxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx osvědčení, x

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vyžádání xx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx x rozsah xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování pokusů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné přípravy xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší dosažené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xx xxxxx pokusných zvířat

(1) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx prodloužena xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx provádět úkony xxxxxxx v §15d xxxx. 2, musí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů. Osvědčení x prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 7 xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x usmrcování pokusných xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, x které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x §15d xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x), musí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborné přípravy x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Osvědčení o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx na xxxx 7 xxx.

(3) Xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, obsah x xxxxxx kurzu odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o pokusná xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx chovatel xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx x xxxxx místě xxxxx xx xxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx umístěny, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, xxxxxxxx absolvování xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15e xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx těmito xxxxxxx, xxxxx neprokáží požadovanou xxxxxxxxxxx,

(xxxx jen "osoba xxxxxxxxx xx xxxx x pokusná xxxxxxx").

(2) Xxxxx odpovědná xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, které xxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx soulad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx pokusů"), xxxx xxxxxxxx, xxx

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, utrpení, strachu xxxx xxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s rozhodnutím x schválení xxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dobrých xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě,

e) xx zahájení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o pokusná xxxxxxx při pokusu x xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ní xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxx projektu xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nebo xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx určit veterinárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx veterinární xxxxx"), xxxx xxxxx xx xx vhodnější, patřičně xxxxxxxxxxxxxxx odborníka, xxxxx xx pověřen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx považuje xxxxx xxxx xxxxx s xxxxx vysokoškolským vzděláním x oblasti biologických xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativních xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x pokusná xxxxxxx, vedoucí xxxxxxxx xxxxxx, jeho zástupce xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x členové xxxxxxx komise xxxxxxxx xxx dobré životní xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxx podmínky xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené xx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Odborná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxx 2 členy.

(3) Xxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vědecký pracovník, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařem nebo xxxxxx s odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15f odst. 5.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) osobám, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xx získáváním x umísťováním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx a xxxxxx xxxxxxxxxx, x kontroluje xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) poradenství x uplatňování požadavku xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx pokusných zvířat x xxxxxxxx zacházení x xxxx a xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx a vědeckém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadavku,

c) zavádí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, podávání xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx umístěna xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx průběh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx používaná xxxxxxx xxxxxxx, určuje xxxxx, xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi, x xxxxxxxxx x xxxxxx věcech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poradenství o xxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxx zvířat do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx do zájmového xxxxx umístěna,

f) projednává x předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx řádu, technologických xxxxxxx x návrhy xx xxxxxxxx k xxxxxxx pokusných zvířat x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. d) xxxx 4.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxx stanoviskem x xxxxxxxxxxx, které postoupí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x současně x tomto písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx pokusů; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x nich xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státnímu xxxxxx příslušnému ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx statistických xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a čísla xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxxx projektů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x §18 odst. 1,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx x druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobných xxxxxxxxx x výjimkách udělených xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2018, a poté xxxxxxx 5 xxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c odst. 4 x §17f.

(6) Xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto poradenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx. Záznamy xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx tabulek, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx souhrnná xxxxxx x činnosti zařízení, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

Nikdo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci určitého xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxxxx pokusů xxxx xxx prováděn x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

§16x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx x schválení projektu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor, xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a spisovou xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, úkolu studie, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx x zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx původu, odhadovaného xxxxx, druhů x xxxxxx xxxxxx; význam x zdůvodnění pokusů,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x nimi,

3. xxxxxxxxx použití anestezie, xxxxxxxxx nebo jiných xxxxx tlumících xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx xx narození xx xxxx a zabránění xxxxxx utrpení,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx humánního zacházení x xxxxxxxxx zvířaty,

6. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bolesti, xxxxxxx x strachu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí,

7. opětovné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho kumulativní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxxxxx pokusů,

10. podmínky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

12. xxxxxx osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x čísla xxxxxx xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 3 x 4 xxxx §15e,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx komise xxxxx §15g x předloženému xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech stanovené xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxxxx uvedených x jiném právním xxxxxxxx 21),

x) v xxxxxxx xxxxxxx jedinců xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a

i) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx pokusná xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Netechnické xxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jména xxx xxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx újmy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx,

x) prokázání toho, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx.

(3) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veškeré jejich xxxxxxxxxxx zveřejňuje, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem zveřejnění xx šesti xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx i jejich xxxxxxxx aktualizace.

§16b

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxxxx podrobně x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pokusů x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxx vůči životnímu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x

x) hodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, předpokládaného xxxxxxxxx přínosu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) posouzení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx újma, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx utrpením, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx etického hlediska, x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §16a xxxx. 1, §17a xx 17f, §18b, 18d x 18g.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx použita, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x šetrného xxxxxxxxx x nimi x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) chovatelské xxxxxxx a péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(4) Xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x výhradou ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nestranně x xxxxx při xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvede, xxx xxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnocení, x xxxx, xxx a xxx xx xx xxx projekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obdržel-li xxxxxxx pokusů xxxxxxxx xxxxxxxxx projektu pokusů.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provádí také x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxx xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §16b xxxx. 5, provede xxxxxx xxxxx příslušný xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx zpětné xxxxxxxxx, x xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zhodnotí

a) xxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxx pokusů,

b) újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx a omezení xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Státní xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx pokusů, xxx xxxxx xxxx použiti xxxxxxxxxx primáti, a xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx jsou pokusy xxxxxxxx xxxx závažné, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18c xxxx. 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klasifikované xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xx stanovisku o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvede, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo nepříznivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxx pokusů a xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) Projekt xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxx §16b.

(2) X xxxxxxxxxx x schválení projektu xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx,

x) adresy xxxxxxxx xxxx jiné označení xxxxx, na kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxx x xxx bude projekt xxxxxx zpětně posuzován,

d) xxxx platnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx uděleno xx xxxxx dobu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx generických projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x oznámit rozhodnutí x schválení projektu xxxxxx xx 40 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx úplné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xx odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx jednou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx 15 pracovních xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx musí xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx x uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xxx xx xxx rozhodnuto.

§16x

Xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedených x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů.

(2) X případě změny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx nepříznivý xxxx xx životní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů. Xxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného posouzení xxxxxxxx pokusů podle §16c xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16d.

(5) Xxx rozhodnutí o xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20a odst. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §20a xxxx. 4 obdobně.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx, x výsledek hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx odstavce 1.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx místo

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, které poskytuje xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx úplatu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15g xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Požadavky xx zařízení, xxxxxxxx x vybavení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx všechna xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vybavení xxxxxx xxx druhy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx x xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dodržovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Řešení, xxxxxxxxxx x xxxxxx fungování xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xx použití co xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx způsobit xx xxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uspořádání, xxxxxx prostory, xxxxxxxx xxx provádění obecných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prostory, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx x větrání x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx systémy, x další xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vybavení stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§17a

Podmínky xxxx o xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx, je chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxx pokusným xxxxxxxx xxxx zajištěno umístění, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x péče, xxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxxxxxx podmínkám,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx brání x xxxxxxxxxxxx fyziologických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, strachu xxxx trvalého poškození, x

x) xxxxxxx zvířata xxxx přepravována xx xxxxxxxx podmínek a x kontejnerech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx pokusných xxxxxx; xxxx skutečnost xxxx xxx vyznačena x xxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxx xxxx postupu, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x eviduje xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx postup"),

b) xxxxxxxxxx, xxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxx zvířata xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxx kouření v xxxxxxxxxx xxx zvířata x minimalizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnětů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dezinfekci, dezinsekci, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dezaktivaci, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, pracovních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx byly minimalizovány xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vnějšího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a technických xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx důvodů, x xxxxxx dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x xxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a z xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxx podmínky xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxx xx xxxxx x zdravotní stav, xxxxxxx odchycená ve xxxxx přírodě x xxxxxxx, xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, konstrukci x xxxxxxxx xxxxxxx xxx odpočinek a xxxxxx a xxxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, x

x) požadavky týkající xx xxxx a xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx druhy zvířat

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze X xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 338/97 xx dne 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x pokusům nesmějí xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx jednomu x xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx v §18 odst. 1 xxxx. c) xxxx x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nelze dosáhnout xx použití jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx žádný druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx primáti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se nesmějí xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxx xxxxxx, které splňují xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx z xxxxx uvedených

1. v §18 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxx §18 xxxx. 1 písm. x) x provádí xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx mohou ohrozit xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, který oslabuje, xx xxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

2. v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e) x

x) xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze X xxxxxxxx (XX) x. 338/97, xx xxxxx xx nevztahuje čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených

1. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx x cílem xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx člověka xxxx xxxxx mohou ohrozit xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx diagnostikovat xx xxxxx, xxxx

2. x §18 xxxx. 1 písm. x) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx použití xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v zajetí.

(5) Xxxxx xx státní xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxx se, že xx x xxxxxxx xx xxxxxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 1, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx určitého xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohrožují xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, může státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lidoopů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) bodě 1, §18 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx jedná x xxxxxxx x xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx odchycená xx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx nesmějí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udělit xxxxxxx z xxxxxxxx 1, pokud uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx vědecky xxxxxxxx, xx účelu xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx použití pokusného xxxxxxx, které je xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odchycených xx xxxxx přírodě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x pokusům, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx, xxx pokusným xxxxxxxx xxxxxxx jen takovou xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nevyhnutelné; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx volně žijících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx volně žijících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, u xxxxx se xxx xxxxxxx xx volné xxxxxxx nebo po xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zdravotním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx lékař xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx k pokusům. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokusného xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx důvody.

§17e

Opuštěná x xxxxxxx xxxxxxx domestikovaných xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhů xx x xxxxxxx xxxxxxx používat.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavce 1, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat prokáže, xx xx xxxxxxxx xxxxx provést xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelu xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pokusu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx použití opuštěného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx nezbytně nutné xxxxxxx studie týkající xx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx zvířat.

§17x

Xxxxxxx chovaná pro xxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx (Mus xxxxxxxx), xxxxxxx laboratorní (Xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx porcellus), xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), křečíci xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx unguiculatus), xxxxxxx xxxxxx (Oryctolagus xxxxxxxxx), xxx xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), kočky xxxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx) xxxx xxxxx pruhované (Xxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxx použití x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2013 xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx) x 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx bude obsahovat xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 89), pokud xxxx studie nedoporučuje xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Macaca xxxxxxx) x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x pokusům, xxxxx xxxxx jsou potomky xxxxxxxxxxxx primátů xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx populací. Soběstačnou xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx chována xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx však pocházející x volné xxxxxxx, x ve které xxxx zvířata chována xxxxxxxx, který zajišťuje, xx xxxx zvyklá xx člověka.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx doloženo.

§17x

Xxxxxxx x pokusných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečnostech:

a) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx chována, nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx či umístěna xx xxxxx,

x) původ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx pokusná xxxxxxx xxxxxxx, dodána, xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx nebo xxxxx xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx x jednotlivých zařízeních xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx; x pokusných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projekty xxxxxx, x xxxxxxx rámci xx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let x xxxx xx xx xxxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§17h

Informace x xxxxx, xxxxxxx x subhumánních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x identifikace

(1) Xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel pokusných xxxxxx je povinen x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx x datum jejich xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx x

4. x xxxxxxxxxxxx primátů, zda xxx x potomky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a

b) xxxx úplnou xxxxxxxxxxx, xxxxx sleduje život xxxxxxxxx zvířete, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxx dokumentace musí

1. xxx založena xxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx používala.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx chovatel pokusných xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xx smrti pokusného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x sociální informace x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx x subhumánní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx neoznačeného xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jej xx nejdříve x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale označit, xxxx

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx zdůvodnit, xxxx xxxx pokusné xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx, xxxxx nebo subhumánní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx a xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx možné pokusné xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx xx xx xxxx označení xxxxxxx xxxxx x matce xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§17x

Xxxxxx nahrazení x xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xx je xxxxx, xx uživatel xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xx zkušební xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx živá zvířata.

(2) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířaty při xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x péči x xx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx případná xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxx xxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se postupuje x xxxxxxx x §18a.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§18

Účely xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx provádět xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx výzkum,

b) translační xxxx aplikovaný výzkum x cílem

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx zdravotnímu stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x lidí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx nebo xxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

3. zlepšit xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat chovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) při xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx léčiv, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat,

e) xxxxxx xxxxxxxx xx zachování xxxxx,

x) vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem získání, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestní xxxxxx x jiné xxxxxx řízení.

(2) Provádět xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zkoušení zbraní, xxxxxxxx látek nebo xxxxxx a x xxx příslušných xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§18a

Volba xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx provádět x xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx pokus xxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x která xx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx volit xx, xxxxx v xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bolest, xxxxxxx xxxx strach xxxx utrpět xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xx největší xxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx předcházet tomu, xxx pokus xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx včasné x xxxxxxx. Je-li xxxx xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx co xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx xxxxxxx zvířata se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx utrpení snížila xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrt.

§18b

Znecitlivění

(1) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx musí x xxxxxxx, že xx xx z xxxxxxxx xxxxx pokusu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx co největší xxxxxxx bolesti, utrpení x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx být provedeno xxxx při xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxx zraněním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxx se předpokládá, xx xxxxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxxx zvířeti větší xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx je xxxxxxxxxxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířatům bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podávat xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x něm omezují. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx odůvodnění s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokusné xxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx bolest nebo xxxxxx vhodnými xxxxxxxx xxxxxxxxx bolest, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §18f nebo 18g x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalého poškození, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pokus musí xxx za xxxxxxx xxxxxxxx přiřazování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, při xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vědomí, kterým xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxx prováděný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pokusná xxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bolest, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx celkový xxxx xxxxxxxxx zvířat,

c) xxxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobně pocítí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, nebo dlouhodobou xxxxxx xxxxxx, utrpení xx xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek nebo xxxxxxxxx stavu pokusných xxxxxx, nebo

d) závažný, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx strach, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx intenzivní xxxxxx, utrpení xx xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jeho součástí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, x nichž je xxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je x xxxxxxxxxxx x vědecky xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx, při němž xx působena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, může xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx pokus povolit.

(5) Xxxxxxxx přiřazování, xxxxxxx, xxx se vztahují x danému pokusu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx vztahují x danému xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§18x

Xxxxxxxx použití pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxx zvíře xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, k němuž xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nepoužité, xxxxx xxxxx jsou splněny xxxx podmínky:

a) skutečná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusu xxxx mírná xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx pokusné xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xx xxxxx v xxxx xxxx dobré xxxxxxx podmínky,

c) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, střední xxxx jako xxxxx, xxx xxxx již xxxxxxx xxxxx nenabude xxxxxx, x

x) xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx předchozího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx státní orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx opětovné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jedenkrát k xxxxxx spojenému se xxxxxxxx bolestmi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxx

(1) Pokus xx považován xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx být x jeho rámci xxxxxxxxx žádná další xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx trvalému xxxxxxxxx způsobeným xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxxx xxxxxx. Pokusné xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx střední nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Má-li xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxx přenosné xx xxxxxx xx jiná xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx pokus xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx projektem xxxxxx.

§18f

Vypuštění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx do zájmového xxxxx xxxx vrácena xx vhodného přírodního xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxxxxx danému druhu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 60) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 46).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatelé xxxxxxxxx xxxxxx, od nichž xxxx xxx pokusná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx chovu, xxxx xxxxxxxxxx režim pro xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx vhodné, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxxx ve volné xxxxxxx xxxxxxx rehabilitace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přírodních xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx osoba odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo osoba xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedená xx xxxx první xxxxxxx zvíře xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx metody:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx projektil,

c) xxxx uhličitý,

d) xxxxxxx xxxx,

x) tupý úder xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx plyny (Xx, X2), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Jiné metody, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxx použít x pokusných zvířat, xxxxx

x) nejsou xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx němž xxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx chována xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84).

(5) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oběhu,

b) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx udělit výjimky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 5

x) x xxxxx povolit xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxxxx za alespoň xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx x xxx, xx xx vědecky xxxxxxxx x dostatečně odůvodněno, xx účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx usmrcování xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx povolit xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx metoda xx xxxxxxx vědeckých xxxxxxxx považována xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 2 xx 5 xx nevztahují xx případy, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, veřejného xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18h

Usmrcení xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx účely

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx vědecké xxxxx xxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx zvířat, k xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Usmrcení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx jeho orgánů xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx zvířete xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vědecké xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) původu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x xxx, xxx xxxx chována xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx usmrcení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx a xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

XXXX ŠESTÁ

ORGÁNY OCHRANY XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 21)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností.

(2) Xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Evropské xxxx 40) mluví o

a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxx státní správy, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

(4) Kde xx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxx xx vyplývají z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§20

Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxx, zvířat v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx žijících xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx školami x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ochranou xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x jednací xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu zvířat (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") x výboru xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx něj x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) x x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81),

x) xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx v případech, xxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx, změně xxxx xxxxxx povolení x porážce xxxxxx xxx potřeby církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx zvířat, x xx x na xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x moci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o udělení, xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x to x xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x moci xxxxxx, x o xxxxxxx výjimky podle §18g odst. 7,

h) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x používání xxxxxxxxx xxxxxx; metodicky xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovatelů,

i) xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

1. do 10. xxxxxxxxx 2023 x xxxx každých 5 xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4, §17f, §20b xxxx. 2 xxxx. x) x §22 xxxx. 1 písm. x); xxxx údaje poskytuje x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx přenosu xx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx 98),

2. každoročně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pokusům, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x pokusům xxxxxxx; do 10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx statistické xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 98),

3. xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g odst. 6 x 7,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx a vědecky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 roku, x předloží xxxx xxxxxxx ministerstvu,

k) xxxxxx xxxxxxx vyjádření ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 17) x

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx posouzení, xxx je xxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. g) xxxx 2; xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx, pozastavit xxxx odejmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

1. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx osoby podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. kurzu odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

5. xxxxx k péči x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx,

6. odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusů,

8. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx přípravy k xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxx x péči x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx lidoopy,

10. xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ho způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

c) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx v kurzech xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, x to do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx jmenování lektora,

d) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxx obsah těchto xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zkušební xxxxxxxx x kurzech xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx kurzu podle §14d,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozastavuje platnost xxxxxxxxx x

1. odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel x důvodů uvedených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx přepravě 62) a

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxx byla xx xxxxxx zvířete x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx potrestána za xxxxxxxxx, který se xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx, opakovaně xxxxxxxxxx xx jiné přestupky xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, kterým vydalo xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracoviště,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx x úrovně xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xx kurz x xxxx x xxxxxxx pro získání xxxxxxxxx x způsobilosti x péči o xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx o xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx do 120 dnů xxx xxx zahájení řízení. Xxxxxx-xx xxxxxxx, kterému xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí nezanikne, xxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxx xx nutné xxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, komu bylo xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, pozastavení nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 xxxx. g) xxxxx xxx nepříznivý xxxx na životní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x dodávce pokusných xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chovatelem xxxxxxxxx xxxxxx, dodávaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx používaná uživatelem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x jeho provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx udělenými podle §20 xxxx. 1, xxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím vhodné xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx nebo povolení xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxx odejmout xx xxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byla xxxxxxx,

x) xxxxxxx zařízení, xx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx povolená xxxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx.

§20x

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxx účely. Xxxxx výbor xxxx xxxxxxxx ústřední komise.

(2) Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15g xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxx, péči x xx x používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxx sdíleny xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zamezení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx třeba provést x xxxxxxxxxxx x xxxxxx údaji další xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, případně odborným xxxxxxx xxxxx §15g,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2018, x xxxx xxxxxxx 5 let xxxx xx 30. září, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxx ochranu zvířat xxxxxxxxxxx pro vědecké xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborných xxxxxx xxxxx §15g x x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupy.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx právní nárok. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výboru xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx, veterinárním xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx studia nebo xxxxxxxxxxxxxxx studia prokazatelně xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x práce xx pokusných zvířatech, x jejich xxxxxxxx, x vyhledáváním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti osvědčení x odborné způsobilosti x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x publikační xxxxxxxx x

2. xxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx posledních 10 xxx.

(5) Xxxxx podrobnosti x xxxxxxx x xxxxxxx činnosti výboru xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx stanoví statut x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 zřizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako svůj xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx členům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Členové xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgány ústřední xxxxxx xxxx předseda x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx člení xx výbor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, výbor xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx x 4 xxxxxxxxxxxxxxx volení x xxxxx ústřední xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rada xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx mezi jejími xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx komise.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx veterinární správa xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx dozor xxx dodržováním povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 40) upravujících xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, a z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 99),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5i odst. 3,

d) xxxxxxxx, mění nebo xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5,

x) přijímají xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 1 a xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 63), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tato xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 64),

x) oznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvisejících činností 42) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx osvědčení,

i) provádí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx 65),

j) xxxxxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 66),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podněty obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany zvířat,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 76) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro podmíněnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx 77),

o) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osazení xxxxx §12d xxxx. 4,

x) xx jatkách xxxxxxxxx s dodávkou xxxxx xxxxxxxxx na xxxx údaje xxxxx §12d odst. 5 xxxx. b), posuzují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při chovu xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 nařízení Xxxx (ES) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x ochraně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatelům pokusných xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx přizpůsobují xxxxxxx xxxxxxx výsledkům xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ukazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každoročně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx rizik podle xxxxxx písmene, x xxxxxxx subhumánních xxxxxxx xxxx chovatelé pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolováni xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; záznamy x xxxxx xxxxxxxxxx xx uchovávají xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní veterinární xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) zpracovává x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 63) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx vykonává xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisů, x xxxxx vyplývající xxx ni x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx xxxxxxxx 99),

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x třetích zemí x na vyžádání xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravců x x povoleních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x osvědčeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 67),

f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx 68),

x) vede x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace x programu xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxx organizuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředních veterinárních xxxxxx podle §26, xxxxxxxx dalších odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 21)

x) xxxx xxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3 xx 5 nařízení Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, a poté xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rok xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňování xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) předkládá Xxxxxx xx 31. srpna xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxx soulad x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100); xx xxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úkoly xxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x oboru xxxxxxxxxx xxx xxxxx x využití xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§23

Státní xxxxxx xxxxxxxxx xx schvalování projektů xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných zvířat xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx

x) x xxxxxx xx volně žijících xxxxxxxxx, xx státním xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je státním xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x pokusy xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx republiky, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Akademie věd Xxxxx xxxxxxxxx.

§23a

Úkoly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx neschválení projektu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, a o xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx souhrnnou zprávu x činnosti uživatelských xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xx xxxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x uvedením

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. jména, popřípadě xxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x projektů pokusů xxxxx xxxxxxx komise xxxxx §15g,

3. počtu xxxxxxxxxxxx a x xxxx doporučených xxxxxxxx xxxxxx x označením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat použitých xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x pokusům xxxxxxx,

5. podrobných xxxxxxxxx x výjimkách xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohodami Xxxx Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, x xxxx zpracovává x xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx vždy xx 30. září, xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c odst. 4 x §17f.

(2) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, které neobdržely xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx přírody 47) xxxxx místa, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx zvířatech, xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x projektům xxxxxx xx jedincích druhů xxxxx žijících xxxxxx. Xxxx vyjádření xx xxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů xxxxxxx.

(4) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolil xx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §17c xxxx. 5 xxxx 6 xxxx xxxxx §18c xxxx. 4, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx 90).

(5) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx si x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§24

Xxxx

(1) Xxxx může xxxxxxxx, provozovat x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx. 37)

(2) Xxxx xxxx obecně závaznou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx pohyb psů xx xxxxxxxx prostranství x vymezit xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

§24a

Obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §28a x §28b x x xxxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28c, xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxx zákonem x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx příslušný xxxx xxxxx ochrany xxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a; xxxxxx o xxxxxx opisu x xxxxxxxx přestupků x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx projednat xxxxxxx podněty xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve věci, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x v případech, xxx nebylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4. Xxxxx platí xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x odvolání, x přezkumném řízení x xxx obnově xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností si xxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx řízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx podnětu xx x odborné xxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxxxxxxx se nevyžaduje.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x přestupku spočívajícím x porušení

a) xxxxxx xxxxxxx zvíře xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. t),

b) povinnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o způsobilosti,

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podle §5a xxxx. 6, §8b xxxx. 3, §12f xxxx. 4, §13 xxxx. 10, §13a xxxx. 3, §14b xxxx. 3, §14c xxxx. 3, §14d xxxx. 3, §15d xxxx. 8, §15g xxxx. 6, §17g xxxx. 1 x 2, §17h xxxx. 1 x 2, §18h odst. 3 x 4,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zvíře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 x 4,

x) xxxxxxxxxx pořadatele podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx úniku zvířete,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx x počty xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx péče x zvířata, xxxxxx xxxxxx x pohodu x případě zahájení xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx poskytnout bezplatně xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx krmení, a xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4.

§24x

Xxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx

x) údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx x

x) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky,

e) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který je x rozhodnutí uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

d) xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

e) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

§25

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení x xxxxxx ochrany xxxxxx, pověření výkonem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, posuzovatelé zařízení xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k dodávce xxxxxxxxx zvířat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx zákonem 21) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxx, kde se xxxxxx xxxxxxx vystoupení xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx útulky pro xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx usmrcována,

b) vyžadovat xx chovatelů potřebné xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obrazovou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx chovatel xxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x míst xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doklady, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvíře nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx v odstavci 2 vést x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx informace a xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69),

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením počtu, xxxxx, popisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx původních xxxxxxxxx 70),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx chovatelů 70), xxxxxx data xxxxxxx, xxxxxx, kde xxxxx zvířata xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx útulku xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nich xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx krmení xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxx o ně.

(5) Xxxxxxx-xx Evropská komise x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborníky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx účely, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§19 xxxx. 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 40), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx xx míst, xxxxxxxx a části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxx xxxxxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx osoba, která xxxxxxx zapečetění xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx bytu xxxx jiného prostoru xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxx, xx v xxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx živé xxxxx, které by xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx chovatel zabezpečit xxxx x zvíře, xxxxxxx zajištění neplánované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx není xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx hradí xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho chovatele. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zvíře. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx náklady xx xxxxxxxx zvířete, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxx o xxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zajištěním xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx podává xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx trvá xxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxx požádat x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doložené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx péče x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx se zajištěním xxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvíře xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířete,

c) xxxxxx xxxxx x xxxxxx bydliště nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx je požadována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx orgán x x xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxx o xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxxx, xx chovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx zvířete xx péče,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoškolským vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů vztahujících xx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx schvaluje x xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx veterinárního lékařství x hygieny, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pohody xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x činnosti xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx, která k xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 91) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci x pořádání xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kromě náležitostí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti týrání

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklad x tom, že xxxxxxx pracoviště má x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště x oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxxx, materiálním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx, xxxxxxx adresy xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x kapacitě učeben x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx jména, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, údaje o xxxxxx xxxxxxxxx dosaženém xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxxxxx 10 xxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) písemný souhlas xxxxxxx s jeho xxxxxx v kurzech xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx podrobný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozvrh hodin,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx absolventů xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxxxxx pracovišti nebo xxxx xxxxx, x xxxxxx zařízení se xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx konat.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx školicí xxxxxxxxxx

x) předloží x xxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení pro xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 změnit xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, komu byla xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx 2 xxx neuspořádá xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, x xxxxx xxxxxxxx xx byla udělena xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx provedení, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání. Lektor xxxxxxxxx v akreditaci x pořádání xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx po xxxxx akreditace.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nezjedná-li toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§26b

Požadavky xx školicí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo pořádají xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pořádat xxxx pořádají xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §26a, xxxx xxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 6.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx škola x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx technologie xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx 21) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx na maso xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx maso xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinářství xxxx chovatelství nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx chovají xxxxxx chovaná xx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxx stanovené požadavky.

(4) Xxxx x péči x prasata pro xxxxxxx osvědčení k xxxx o prasata xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx chovatelství nebo xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxx chovem xxxxxx nebo sdružuje xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx pořádá vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i v xxxxxxx, kdy při xxxxx v kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hygieny.

§26x

Xxxxxxxx pořádání kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx není xxxxx pořádat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířaty, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx doložilo rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxx kurz xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být účinné xx dni xxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26a.

(5) Xxxxxxx pracoviště xxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biologických xxxxx. Xxxxxxx pracoviště je xxxxxxx vyžádat si xx xxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům stanoveným x §15d odst. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umožnit vykonání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx účastníka xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diplomu x účastník xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá požadavkům xxxxxxxxxx x §26 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx pomůcky nebo xxxxxx zkoušky xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx seznam účastníků xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx ministerstvu.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 61). Xxxxx uznávací xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 61) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx skládat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx. X rozdílové xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) propaguje xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx utýrá xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekazí xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, touto osobou,

d) xxxxxx xxxxx, aniž xx xxx naplněn xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 3,

x) xxxxxx, nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx past, xxxxx ji přesune xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx porážce x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5i xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5j,

x) poruší xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 8,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx podle §15d xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §15e xxxx. 1,

l) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §15d xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e odst. 2, xxxx aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 6 xxxx 7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx projekt xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16,

n) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17d odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18g odst. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 nebo 2,

p) xxxxxxxxxx součinnost podle §25 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v §25 xxxx. 1,

q) xxxxxx kurz xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obecně závazné xxxxxxxx xxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) na xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §5 xxxx. 7 xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xx xxxxxxx xxxxx nezranilo ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxx uvedenou x §7a xxxx. 2 nebo 4,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx chovu xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx psa nebo xxxxx xxxxxx chovateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x rozporu s §8a, 8c, 8d, 8e nebo 8f,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

x) neučiní xxxxxxxx proti úniku xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxx daruje zvíře x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 4,

i) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní péči x xxxxxxx x §13 odst. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x volně žijícími xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §14c xxxx. 1 písm. a) xxxx x),

x) xxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxx xxxx lidoopů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxx evidenci xxxxx §14c xxxx. 3, xxxx

x) při xxxxx xxxxxxxxx druhů šelem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §14d odst. 1, 2 xxxx 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel hospodářských xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxx x zhodnocení xxxxx zvířete soukromým xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxx §5b xxxx. 2,

x) x rozporu x §5b xxxx. 2 xxxxxx přepravu xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx delší xxx 100 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x §11 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx personál xxxxx §12 xxxx. 2,

x) x rozporu x §12a odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx větrání xxxx xxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx anebo v xxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxxxxx a mechanických xxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx chov hospodářských xxxxxx podle §12c xxxx. 2,

x) při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neplní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12d xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx. 2 xx 5,

x) při xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x při xxxxxxxx nepředloží xxxxxxx xxxxx §12d odst. 1 písm. c), xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), neposkytne xxxxx x xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. d), neposkytuje xxxxx xxxxx §12d xxxx. 5, neprovede xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 6 xxxx xxxxxx o kuřata xxxxxxx na maso xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f odst. 1, xxxx

x) nevede xxxxxxx xxxxx §12f odst. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyžadujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 nebo xxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 10.

(5) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2.

(6) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x), x) nebo x),

x) nepředloží xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) neprovede xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. c).

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba odpovědná xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podle §15f xxxx. 2.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §15f xxxx. 3.

(9) Vedoucí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx účastní xx xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx x §15f xxxx. 4.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx odborník, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d odst. 3 nebo osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle §15e xxxx. 1.

(11) Xxxxxxx xxxxx se xxxx provozovatel útulku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(12) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) až x), x), s) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) až x),

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx q), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xx x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), podle odstavce 5 xx 8 xxxx 10, xxxx

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x) nebo l), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x), j) xx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 4, 9 xxxx 11.

(13) Spolu x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), o) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx zákaz xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 5 uložit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 5 xxx.

(14) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxx na xxxx nebo více xxxxxxxxx se uloží xxxxxx vyšší než 5 000 Xx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xx x), x), o), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c), x) až k) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx trestů.

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx utýrá xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx past, xxxxx xx xxxxxxx xx zahraničí xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zvíře xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx v xxxxxxx s §5i xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxx deratizaci x xxxxxxx x §5j,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k dodávce xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pokusná xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

x) provede nebo xxxxxxx xxxxxxx projekt xxxxxx xxxx pokus xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx podle §16,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, aniž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17d odst. 3,

x) usmrtí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 odst. 2, xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v §25 odst. 1,

x) xxxxxx kurz na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xxx xxxxxxxxxx podle §26a xxxx. 1,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx obce,

p) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu s §5 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) usmrtí xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, ačkoliv xxxx xxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 3,

x) provede xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zvíře, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 nebo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nezajistí, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chovatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

x) neučiní opatření xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxx zvíře v xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxx x §13 xxxx. 4,

x) chová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) poruší xxxxx xxxxxxxx x xxxxx žijícími xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxx chovu xxxxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx poruší xxxxxxxxxx uvedené x §14c odst. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5b xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §5b xxxx. 2 zahájí xxxxxxxx zvířete xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zvíře xxx xxxxxxxxx xxxxx §10a,

d) xxxxxxxxx provádění prohlídky xxxxxxxxxxxxx zvířat podle §11 xxxx. 1,

e) xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx početný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

g) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxxx chovu bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležité kroky x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12d xxxx. 1 písm. x) a xxxx. 2 až 5,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), nepředává xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx §12d odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §12d odst. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx chovaná xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx §12d odst. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní péči xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí změnu xxxxxxxx podle §13 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 10, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx x rozporu x §13 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx chovatele xxx uvedenou x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8, nebo

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx psa xxxx xxxxx novému xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako pořadatel xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §8 odst. 2,

x) xxxxxxxxx oznámení xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx poučení podle §8 odst. 3 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx uvedená x §13a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikání výkon xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 3,

x) prodá xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxxx x §13a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx zákaz prodeje xxx, xxxxx nebo xxxxxxx x obchodech xx xxxxxxx podle §13a xxxx. 5.

(10) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxxx, xxxxx §5f xxxx. 1,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx potřeby xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx náboženské xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f xxxx. 1,

x) v xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1,

c) nezajistí, xxx xxxxxxx pracovníka xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxx xxxxxxxxxx 81),

d) xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §15a odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neohlásí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx pokusných zvířat xxxx k používání xxxxxxxxx xxxxxx podle §15b odst. 6,

c) x xxxxxxx s §15b xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k používání xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx mohla nepříznivě xxxxxxxx životní podmínky xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx činností xxxx zvýšení počtu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x používání xxxxxxxxx zvířat,

d) xxxxxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxx xxxxxxx vykonávaly xxxxx xxxxx §15d xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §15d xxxx. 5 xxxxxxxxx xxx osobami, xxxxx xxxxxxxxx úkony podle §15d odst. 2 xxxx. b), x) xxxx x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxxx, xxxx neplní xxxxxxxx podle §15d xxxx. 5, 6 xxxx 7,

x) v xxxxxxx x §15d xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15f xxxx. 1 xxxx x xxxxx místě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x pokusná xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §15f xxxx. 5 xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §15g odst. 1 xxxxxxx odbornou xxxxxx xxxxx §15g, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxxx nesplní podmínky xxxxx §15g xxxx. 2 nebo 3,

j) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx zvířat xxxxx §15g odst. 6,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x umístění xxxxxxxxx zvířat xxxxx §17a xxxx. 1, 2 nebo 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §17g odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §17g odst. 2 xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §17h xxxx. 1 xxxx tyto xxxxxxx xxxx dokumentaci v xxxxxxx s §17h xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx umístění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §17h odst. 2,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx primáta xxxxxx individuálním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17h xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx nezdůvodní, proč xxxx pokusné zvíře xxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 písm. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17h xxxx. 4,

x) postupuje x xxxxxxx x §17i,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §18f xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1 xxxx 2 xxxx nezajistí dodržování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18h xxxx. 3.

(13) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17c xxxx. 4.

(14) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx dodá xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §15a xxxx. 3.

(15) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx pokus v xxxxxxx x §15a xxxx. 2,

b) x xxxxxxx s §16 xxxxxxx xxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §16c odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení,

d) xxxxxxxx státnímu orgánu xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx pokusů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx nepříznivý xxxx xx životní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx,

x) x rozporu x §17b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v rozporu x §17c odst. 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lidoopovi, xxxx x xxxxxxx s §17d odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx zvířeti xxxxxxxxxx xx volné xxxxxxx,

x) neučiní xxxxx x xxxxxxxxxxxx utrpení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §17e odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx x xxxxxx opuštěné xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v rozporu x §17f odst. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx §18a,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky podle §18b,

x) xxxxxxx xxxxx xx pokusném zvířeti x xxxxxxx x §18c odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §18d, xxxx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §18e odst. 3 xxxx 4.

(16) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 nebo 4.

(17) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §26c xxxx. 1 xx 6 xxxx 8.

(18) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §17d xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvíře xxxx xxxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(19) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx f) xx h), xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x), x), x) xx x) xxxx x) xx x),

x) xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx n), xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) nebo x), podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx i), xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 8 xxxx 9, podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x) xxxx x), podle xxxxxxxx 12 xxxx. x), x), k) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 14, xxxxxxxx 15 xxxx. x) xxxx n), xxxxx xxxxxxxx 17 xxxxx 18, nebo

c) xx 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), m) xxxx o), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 4 xxxx. a) xx f) xxxx x) až x), xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), podle xxxxxxxx 11 písm. x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. a), x), e), f), x) až x), x) xx x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 13, xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x) nebo x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 16.

(20) Spolu x pokutou lze xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxx b), xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x), x), e) xx x) nebo x) xx x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) až x), podle xxxxxxxx 4 xxxx. h), xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx chovu xx xxxx xx 5 xxx xxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

(21) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx na dvou xxxx xxxx zvířatech xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 000 Kč.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), p) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 7 xxxx. x) nebo x), podle xxxxxxxx 10, podle xxxxxxxx 12 písm. x) xxxxx podle xxxxxxxx 15 xxxx. a), x), x) xxxx x) xx xxxxxxxx xx evidence přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.

§27x

Xxxxx xxxxx xxxxxx x propadnutí zvířete

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx chovu xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x týrání xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména, jde-li x pachatele, xxxxx xxx xx týrání xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx další zvířata xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx zvířetem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx obava, xx xxxxxxxx přestupku

a) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x pachatele, xxxxx byl za xxxxxx zvířete x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířeti xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uložit, x xxxx xxxxx xxxxxxx k utrpení xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxxx chová xxx povolení xxxxx §13 xxxx. 5.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxx zvířete, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zákaz xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stává xxxx.

§27c

Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27b x týrané xxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx není xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx rozhodnout x xxxxxxx týraného xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx dále rozhodnout x zabrání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) zvíře xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvířete, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x týrané xxxxx xx základě xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx péče, neuhradí xxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 6 věty xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx vlastnictvím této xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvířete xxxx pachatel xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx x chová xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby do 7 dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx péči x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx vydat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přestupek.

(5) Vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §27c odst. 3 xx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Zákaz xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na 5 xxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §27a odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxx.

(3) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných porušení, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 105), dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx vozidly xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx106) nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 106), v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) má xxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx krajské veterinární xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) nařídit x xxxxxxxx xxxxxxxx týraného xxxxxxx xx náhradní xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, dochází-li x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xx doby odstranění xxxxx. Pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení činnosti xx základě odborného xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx důvod x xxxxxxxx zvířete xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx jinou xxxxxx xx pozemku, ve xxxxxxx nebo v xxxxxx objektech xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) a e) xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxx x x následnou xxxx x něj xxxxx osoba, jíž xxxx zvíře odebráno. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx chovatel.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x poškozeno xxx xx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx tento xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chovatel.

(6) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx zvíře xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx, xx xx zvíře xxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xx xxxx skutečnost xxxx xxx vlastník x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upozorněn. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvíře. Xxxxx xxxxx, jíž xxxxxxx zvíře bylo xxxxxxxx xx náhradní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27c xxxx. 3 xx 5.

(7) Pokud xx xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zahájeno x xxxx věci trestní xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx podmínek k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx splnění xxxx xxxxx vráceno xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxx uvedených ve xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dojde k xxxxxxx pachatele, a xxxxxxx xx nepochybné, xx nebude v xxxxxxxxxxx zabezpečena xxxxx xxxx x zvíře.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx oznámeno xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx náhradní xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxx. Xxxx-xx zvíře x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx orgánu vydáno, xxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, odňato. Xx účelem odnětí xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prostor, xxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx protokol, x xxxx xx xxxxx též xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx o xxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx ně také xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x užitky zvířete xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x týrané zvíře, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týraného xxxxxxx, rozhodnutí o xxxx zabrání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete do xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx vyhlášení vykonatelné. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28b odst. 3 xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx týraného xxxxxxx uloženo, xxxx xxxx-xx rozhodnuto x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx do náhradní xxxx, obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvířete x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx zvíře xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předběžné náhradní xxxx x pečovatelem. Xxxxxxxxxx §28b odst. 4 x 5 xxxxx pro předběžnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx, xxx xx xxxxx odvedeno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x nichž je xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx v nich xxxxxxxxx činnosti, která xx při xxxx x xxxxx obvyklá. Xx platí x x xxxxxxx, xx-xx xxx odvedeno xxxxx xxx propadlé nebo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx zajišťuje, xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx na xxxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířete nebo xxxxxxxxxx o umístění xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxx týraného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx třetí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx xx narodila x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx utracena, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do 20 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx předběžnou xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx správního řádu x předběžném xxxxxxxx xxxxxxx.

§28d

Úhrada nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem

(1) Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §28c hradí xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx ministerstvu vždy xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx doby, xxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uhrazené náklady xxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 písm. x) x e) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x jednomu chovateli xxxxxxxxx částku 200 000 Kč x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x §28a xxxx. 6 xxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci exekutora x důvodech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §27 nebo 27a, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Účelně xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx náklady na xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, na léky x zdravotnický xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvířete x mzdové a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo zvláštního xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxx k xxxxxxxx xx správním řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobeným xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 podává xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx také

a) xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxx nebo identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx osobní xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx údaje a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(7) Xxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 6 xxxx být

a) xxxxxx x xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx, který xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči x zvíře,

e) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) smlouva x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx, x jejich xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární správy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončena, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28x vložen právním xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28x

Xxxxxxxxx péče x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zvíře, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx upravující obchodování x xxxxxxxxxx druhy 96), xx x xxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §25 xxxx. 7, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27b xxxx. 2 nebo 3, xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxx §27c, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27d, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28a xxxx. 1 písm. x) x §28b, rozhodnutí, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx. 6, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28c xxxxxxxx x záchranném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 101).

(2) Xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x zvíře xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 102) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxx s péčí x zvíře uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx podle §25 xxxx. 7, nařízení xxxxxxxx xxxx podle §28a odst. 1 xxxx. a) a §28b, nebo nařízení xxxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28c. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 103).

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §5a xxxx. 7, §5c xxxx. 7, §5f xxxx. 7, §5g, §5i odst. 6, §7a odst. 9, §8b xxxx. 4 x 7, §8e xxxx. 3, §12a xxxx. 5, §12c xxxx. 2, §12d xxxx. 8, §12f xxxx. 5, §12g xxxx. 2, §13 xxxx. 11, §14a xxxx. 3, §14b xxxx. 4, §14c xxxx. 4, §14d xxxx. 5, §15c xxxx. 7, §15d xxxx. 9, §15e xxxx. 3, §15g xxxx. 7, §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 5, §18c xxxx. 5, §18g xxxx. 9 x §26 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13a odst. 6.

§29a

(1) Xxxxx, která xx x 1. xxxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, 38) xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx [§21 xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2004.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xx použití již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 36 xx xx xxxx xxx 65 % plochy xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 33 cm, a xxxx starší xxx 16 let, nepovažuje xx xxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2009 xx xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx schválené ústřední xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů uvedou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x řízení a xxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxx x xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 77/2004 Xx. x účinností od 1.3.2004

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §25 xxxx. 7 x §28 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §28 odst. 2 a §28a xx §28c xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

§29c

(1) Provozuje-li xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx §5 odst. 7 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výhradně nebo xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx kožešin (xxxx xxx "xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxx předpisy xx 31. xxxxx 2019.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozují chov xxxxxx xxx kožešiny x xxxx xxxxxxx xxxxxx x přechodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxxxxx příspěvek").

(3) Žádost x xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2019, (dále xxx "xxxxxx") se xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx místa xxxx xxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxx chov zvířat xxx kožešiny,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v letech 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018,

x) xxxxx xxxxxxxx chovu xxxxxx pro kožešiny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x žadatele xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx ověřeno xxxx xxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx kožešiny,

b) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x uvedením data xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx oznámení,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjištěný x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx chov xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx uvědomil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxx nástupce xxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(6) Žadatel xxxx xxxxx xxxxxx xx poté, co xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx kožešiny.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx 3 000 Xx xx každého xxxxxxxxx xxxxx x 3 900 Xx xx každou xxxxxxxx xxxxx. Kompenzační xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx neposkytuje.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zjištěný x chovatele při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018. X případě xxxxxxxx nástupce podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zjištěných x původního xxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Pithart v. x.

Příloha x xxxxxx x. 246/1992 Sb.

Druhy xxxxxx z xxxx xxxxx (Carnivora), u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4

Xx xxxxx xxxxx §14a odst. 4 se xxxxxxxx:

1. x čeledi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx (Pantherinae) všechny xxxxx,

x) xxxx kočky (Xxxxxxx) xxx xxxx (Xxxx) druh puma xxxxxxxx (Puma concolor) x xxx rys (Xxxx),

x) xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx (Xxxxxxxx),

2. x xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) všechny druhy,

3. x xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) všechny druhy x

4. x xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx) xxxx xxx obecný (Xxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dopravce xxxxxxxxxxxxxx zvířata, vydané xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx dopravce přepravujícího xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx výměně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx registrační xxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměnitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tetováním xxxx identifikací xxxxx, x to do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx za péči x handicapovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx udělené uživatelským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx v platnosti x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

9. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx jatečných xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx 8. xxxxxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející se xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxx.

3. Osobě, xxxxx xxxxxxxx prasata, xxxx chovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx x prasata xx xxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se x této xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxx o xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx udělené osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dodavatelská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx x po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. ledna 2018.

5. Osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx doba platnosti xxxxxxxxx 1. leden 2018, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejdéle xxxx do 1. xxxxx 2018. Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx vydaná podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x schválení projektu xxxxxx xxxxxx.

8. Správní xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx x akreditaci x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxx akreditace x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx získal osvědčení xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx §13 xxxx. 5 zákona č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx vztahuje na xxxxxxx xxxxx šelem xxxx lidoopy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou potvrzené xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na vybrané xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) krajskou veterinární xxxxxxx potvrzené oznámení xxxxx §5 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzující, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx účinném ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, při xxxxxx bylo xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxxx xxxxx vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Byla-li žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxxxx §25 xxxx. 7 zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx podle §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx hradí xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxx o xxxxx podle §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx hradí podle xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §28d xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije x případech, xxx xx rozhodováno o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §28c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx opatření podle §28a xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx xx správními xxxxxxxx o přestupcích, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se použije xxxxx na xxxxxx xxx zvířata postavené, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx provozu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx uvedenou ve xxxx xxxxx. Xx xxxxxx pro skot xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2030.

6. Správní řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě §29c xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx ukončena, ministerstvo xxxxxxxxx zastaví xxxxx §66 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 500/2004 Xx.

7. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx poskytnut xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx pracovníka xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) xxxxxxxxxx osoba, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

9. Osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející se xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx se zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxx xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

162/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání

s xxxxxxxxx xx 1.7.93

167/93 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. publikované x xxxxxx 43/93

193/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 162/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.93

243/97 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.97

30/98 Xx., nález XX xx dne 17.12.97 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxx x. 243/97 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX č. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.3.98

77/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 246/92 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2004, x výjimkou §8x, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004)

149/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. publikované x částce 50/2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

77/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., na ochranu xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

312/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

409/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 133/2008

291/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010 x 1.6.2010

308/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 166/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

359/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 246/92 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.7.2013 x 9.12.2019

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

255/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

302/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

501/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.1.2027

364/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

217/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2022

246/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 118/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §25 xxxxxx č. 87/1987 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx.
2) Xxxx. xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 121/1987 Sb., x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx.
3) Zákon č. 87/1987 Sb.
Vyhláška č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, dovozu x xxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 146/1971 Xx., xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., xxxxxx XXX x. 143/1991 Sb. x xxxxxx ČNR x. 270/1992 Xx. (úplné xxxxx x. 512/1992 Xx.).
Vyhláška č. 20/1988 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx o myslivosti.
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/1963 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
5) §23 xxxxxx x. 87/1987 Xx.
6) §31 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 117/1987 Xx.
7) §30 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 117/1987 Xx.
8) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx prováděcí předpisy x zákonu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 102/1963 Sb.
12) Xxxxxxxx x. 80/1965 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířat. - Xxxxxx xxxxxxx x. 80/1965 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 395/1992 Sb.
13) §22 x 24 xxxxxx x. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
14) §8 xxxxxx XXX č. 108/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 437/1991 Xx.
15) §2 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 124/1993 Sb.).
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
17) Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) §3 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
19) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx veterinárního xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx studiu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 399/2001 Xx., xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na živočišné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §59 x 59a xxxxxx x. 166/1999 Xx.
21) Zákon č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §54 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
26) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §10 x xxxx. xxxxxx x. 166/1999 Xx.
28) Xxxxx č. 114/1992 Sb.
Xxxxx č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx dovozu x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
29) Zákon č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §22 xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), ve znění xxxxxx x. 309/2002 Xx.
§53 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
31) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x postavení církví x náboženských společností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
32) Například xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §21 xxxx. 2 a 3 zákona x. 166/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 20/2002 Sb. m. s.
35) Xxxxx č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 451/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 91/1996 Xx., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), obchodní zákoník, zákoník práce, xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
37) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 313/2002 Sb.
38) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 1255/97 xx dne 25. xxxxxx 1997 x kritériích Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx směrnice 91/628/XXX, xxxxxxxx Xxxx 1040/2003 ze xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1255/1997, xxxxx jde x xxxxxxx míst xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 411/98 x doplňkových xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat x silničních vozidel xxxxxxxxxxx xxx delší xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

41) Xxxxxxxx Rady 98/58/ES ze xxx 20. července 1998 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 1999/74/ES xx dne 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx telat, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 2008/120/ES xx dne 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx prasat, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/63/EU xx xxx 22. xxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1040/2003 xx xxx 11. června 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97, xxxxx xxx o použití xxxx zastávek.

Nařízení Xxxx (XX) x. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx směrnic 64/432/EHS x 93/119/XX a xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. března 2017 x úředních kontrolách x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx a krmivového xxxxx a pravidel xxxxxxxxxx xx zdraví xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx podmínek zvířat, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (EU) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 x směrnic Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/EHS, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/1010 ze dne 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, xxxxxxxx Rady (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 a xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

43) §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.
44) Zákon č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rybářství), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o obchodování x xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb.

48) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 324/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x biocidech), xx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Xx.

49) Například xx. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

50) Xx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Rady (ES) x. 1/2005.
51) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb. x xxxxxx x. 48/2006 Xx.
52) Čl. 6 odst. 4, xx. 9 xxxx. 2 xxxx. a), xx. 17 odst. 1 x přílohy X x II xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
53) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
55) Čl. 6 xxxx. 5, xx. 17 xxxx. 2, příloha III xxxxxxxx III x xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
56) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 296/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxx x x oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 99/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §45 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Xx.
59) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx.
61) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 26 xxxx. 5 nařízení Xxxx (ES) č. 1/2005.
63) Xx. 18 x 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
64) Xx. 10 a 11 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
65) Xx. 14 nařízení Xxxx (XX) x. 1/2005.
66) Xx. 2 písm. h) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
67) Čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3 a čl. 19 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
68) Xx. 26 odst. 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx zajistit při xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zvířat.
70) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx. x xxxxxx x. 130/2006 Xx.
73) Oddíl XXX xxxxxxx II xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
74) Xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx (XXX) č. 1538/91 ze dne 5. xxxxxx 1991, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XXX) č. 1906/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx normách xxx xxxxxxx maso, x xxxxxxx znění.
75) Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2092/91 xx xxx 24. června 1991 x ekologickém zemědělství x x xxxx xx vztahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x platném xxxxx.
76) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Xx.
77) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněnosti, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro režimy xxxxxxx xxxxxx x xxxxx společné zemědělské xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
78) §21 x 22 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
80) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
81) Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1099/2009.
82) Xx. 21 nařízení Xxxx (XX) č. 1099/2009.
83) Čl. 21 odst. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1099/2009.
84) Příloha X xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
85) Xx. 20 odst. 2 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1099/2009.
86) §1b xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§50 vyhlášky x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Xx. 2 xxxx. g) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
88) §3 xxxx. a) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX.
90) Čl. 55 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/63/XX.
91) Xx. 21 xxxx. 2 xxxxxxxx Rady (XX) 1099/2009.

92) §55 x xxxx. xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

93) §64a xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Xxxxx č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Článek 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1010 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x sladění povinností xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, nařízení Rady (XX) č. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

99) Xxxxxxxxx xx. 4 a 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2017/625.

100) Xxxxxxxx Rady 98/58/ES ze xxx 20. července 1998 x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 806/2003 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx dne 19. xxxxxxxx 1999, kterou xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004 x ochraně zvířat xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX a 93/119/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97, v xxxxxxx znění.

Směrnice Xxxx 2007/43/ES ze dne 28. xxxxxx 2007 x minimálních pravidlech xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx minimální požadavky xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

101) §29a29d xxxxxx č. 100/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

102) §29c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

103) §34a odst. 7 zákona x. 100/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

104) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1143/2014 ze xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xx vysazování x xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx.

105) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. března 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx x klasifikaci xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, která mohou xxxx ke xxxxxx xxxxx pověsti podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx příloha III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX.

106) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.