Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 31.12.2026.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1 §2 §3 §4 §4a §5

ČÄST II. Ochrana zvířat při usmrcování, použití znecitlivění a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení §5a

Porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat §5b

Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců §5c

Kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování §5d

Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek §5e

Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat §5f

Omračování zvířat §5g

Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce §5h

Postupy při usmrcování ryb §5i §6 §7

Ochrana zvířat při chovu §7a

Veřejná vystoupení zvířat §8

ČÁST III. Ochrana zvířat při přepravě

Maximální doba trvání přepravy §8a

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě §8b

Obecné podmínky pro přepravu zvířat §8c

Způsobilost zvířat k přepravě §8d

Dopravní prostředky §8e

Postupy při přepravě §8f §8g §8h §8i §8j §8k §8l

ČÁST IV. Ochrana hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat

Ochrana hospodářských zvířat §9 §10 §10a §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata §12f

Ochrana zvířat v zájmových chovech §13

Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy §13a

Toulavá a opuštěná zvířata §13b

Ochrana volně žijících zvířat §14

Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty §14a

Ochrana handicapovaných zvířat §14b

ČÁST V. Ochrana pokusných zvířat

Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat §15

Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat §15a

Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění k používání pokusných zvířat §15b

Posuzovatelé §15c

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15d

Kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15e

Specifické požadavky na pracovníky §15f

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat §15g

Schvalování projektů pokusů §16

Žádost o schválení projektu pokusů §16a

Hodnocení projektů pokusů §16b

Zpětné posouzení §16c

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů a lhůty pro jeho vydání §16d

Změna, pozastavení, odnětí nebo zánik platnosti rozhodnutí o schválení projektu pokusů §16e

Uchovávání dokumentace o projektech pokusů §16f

Alternativní přístupy a kontaktní místo §16g

Požadavky na zařízení, prostory a vybavení §17

Podmínky péče o pokusná zvířata §17a

Ohrožené druhy zvířat §17b

Subhumánní primáti §17c

Zvířata odchycená ve volné přírodě §17d

Opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů §17e

Zvířata chovaná pro použití k pokusům §17f

Záznamy o pokusných zvířatech §17g

Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace §17h

Účely pokusů §18

Volba metod §18a

Znecitlivění §18b

Klasifikace závažnosti pokusů §18c

Opětovné použití pokusných zvířat §18d

Konec pokusu §18e

Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu §18f

Metody usmrcování pokusných zvířat §18g

ČÁST VI. Orgány ochrany zvířat §19

Ministerstvo §20

Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem §20a

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely §20b

Ústřední komise §21

Státní veterinární správa §22

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů §23

Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů §23a

Obce §24

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §24a §25 §26

Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání §26a

Požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání §26b

Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace §26c

ČÁST VII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27a

Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete §27b

Zabrání týraného zvířete §27c

Společná ustanovení k přestupkům §28

Zvláštní opatření §28a

Náhradní péče o týrané zvíře §28b

Předběžná náhradní péče §28c

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §29 §29a §29b §29c §30

Nález Ústavního soudu - č. 30/1998 Sb.

č. 312/2008 Sb. - Čl. II

č. 359/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Zvířata xxxx stejně xxxx člověk živými xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx pozornost, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx člověka.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx chránit xxxxxxx, jež jsou xxxxxx xxxxx schopnými xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, před xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxx důvodu, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 41) x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 42)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich kvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, působnost a xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání,

d) xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzdělávací účely.

§2

(1) Zakazuje xx xxxxxx zvířat.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx každý živý xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však plod xxxx xxxxxx,

x) volně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x přírodě xxxxxxxxx, x xx x x případě xxxx xxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxx péči zvíře, xxxxx xx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) hospodářským xxxxxxxx xxxxx chované xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účely, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, kozy, koně, xxxx x jejich xxxxxxxx, drůbež, xxxxxxx, xxxxxxxxxx zvířata, zvěř x xxxx zvířata xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx genetických modifikací xxxx nových genetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvíře, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx buď xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx určených xxxx x xxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx přírodě,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxx biologickým vlastnostem xx zvláštní xxxxxx xx xxxxxxxxx, umístění, xxxxxx, napájení, případně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvířetem xxxxx x lidské xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohledem xxxxxxx xxxxx nebo chovatele x které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ustájení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zvířetem xxxxx xxxxxxx x lidské xxxx, které xxxx xxx přímou xxxxxxxxx xxxx dohledem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx chovatel xxxxxxx x xxxxxxx xx jej xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx být xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx člověka, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx larválních xxxxx x xxxxx savců xx poslední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx hlavonožec, xxxxx xx nebo xx xxx xxxxxx x pokusům;

za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zvíře, které xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xx stadium xxxxxxx x xxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vývoje xx xxxxxxxx bolest, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx se zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zoologické xxxxxxx, 17) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zvířatech anebo xxxxxx jejich veřejná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stav xxxxxxx způsobený jakýmkoliv xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zbavit x který x xxxxxxx způsobuje xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx poruchu xxxxx xxxx,

x) nepřiměřenou xxxxxxx xxxxxx neodpovídající xxxxxx potřebného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 18) xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) utracením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx veterinárním lékařem, xxxx xxxxxx xxx xxxx kontrolou, nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx projektů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči o xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx přežije, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x utrpení, xxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 5 x §14 xxxx. 1),

s) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx důsledku dochází x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či neinvazivní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx zvířeti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx může xxxx x xxxx, xx xx zvíře xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx využití xxxx xxxxxx nebo xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxx x definovaným xxxxxxxx xxxxx, jehož součástí xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, budova, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xx jednat x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx chová xxxxxxx xxxxxxx v §17f xxxx. 1 xxx následné použití x xxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo orgány xxxx použity xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, ať xxx v xxxxx xxxxxxxx zisku xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba jiná xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dodává xxxxxxx zvířata xxx xxxxxxx x pokusům xxxx xxxxx, aby xxxxxx tkáně x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx zisku xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 18) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chovatelské xxxxxx, xxx xxxxx xxxx hospodářská zvířata xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx častém xxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx (Gallus xxxxxx), xxxxx dosáhla xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

§4

(1) Za xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x výkonům, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) podrobit xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li toto xxx zvíře spojeno x bolestí, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx chování xxxx člověku xxxx xxxxx zvířatům,

c) x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, 19)

2. xxxxxxx zvířeti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, které mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

3. omezovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířete,

d) xxxxx xxxxx, nevyléčitelně nemocné, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx které xx další xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx neodkladnému x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na jiném xxxxx zvířeti, s xxxxxxxx výcviku loveckého xxxxxx 43), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx xx vyžadoval xxx 22), štvát xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xx vyžadoval xxx, výcvik nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvedené x §14 odst. 9,

g) xxxxxxxx xxxx nechat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvířete, a xx x x xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za použití xxxxxxxxxx xxx celkové xxxx místní znecitlivění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3 x 4, xxxxxxx

1. kupírovat xxx, ničit xxxxxxxx xxxx používat xxxxxx xxxxxxxxxx k omezení xxxxxxxxx projevů zvířat xxxxx z jiných xxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx drápy, zuby, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx paroží xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo nervy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 dnů xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx létání,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx zákrok, který xxxxxx bolest, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, předmětů xxxx bolest xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx klinicky xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx klinicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx krvavé xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx osobou odborně xxxxxxxxxx 20) xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; 78) xx xxxx xxxxxxx xx nepovažují xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedené x §64b xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) vyvolávat xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, aby xx xxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zasahovat xx xxxxxxx porodu xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx porodu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, přepravovat xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, který vyvolává xxxxxxxxxxxx bolest, utrpení xxxx poškození zdraví xxxxx vede x xxxx neúměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxx prostředky, které xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx způsobovat, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) překrmovat xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx života xxxx zachování jeho xxxxxx,

x) používat xxxx xxxxxxx xx krmení xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zvíře x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx ho xxxxxx nebo zvíře xxxxxx,

x) xxx manipulaci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx pod xxxxxx do xxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mlíčí, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx-xx x xxxxxx stanovený zákonem x rybářství x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx 44),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samčího a xxxxxxxx pohlaví, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx zkrmení,

x) používat xxxxxxxxxx proud x xxxxxxx xxxxxx končetin xxxx xxxx zvířete xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx elektrické omračování x xxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx ryb xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 22)

x) jiné xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahují xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 24)

x) prováděné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bezpečnostním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 39). Xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx chovatelskými xxxxxxxxxx xxxx organizacemi x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vychovávat a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx chování vůči xxxxxxx, pokud se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cvičení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Každý xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud zvíře xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx x dále x případě xxxxxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxx x xxxxxx. Toto ustanovení xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xx loveckého xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx.

§4x

Xx xxxxxxxxx týrání xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxxxx xxxx předvádění zvířete, xx kterém byl xxxxxxxx zákrok uvedený x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xx veřejném vystoupení,

b) xxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxx xxxx audiovizuálního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx výcviku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx spojeným x xxxxxxx zvířete xxx, xxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx v doprovodné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx usmrtit xxxxx.

(2) Důvodem x xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vlny, xxxx xxxx jiných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, nevyléčitelná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vyčerpání xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx další xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx utrpením,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rybářství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

e) xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx 25) xxxx hygienické xxxxxxxx 26) xxx xxxxxxx před xxxxxxxx, 27) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx na člověka,

f) xxxxxxxx pokusu na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) regulování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), 47) xxxxxxxxxxx populace xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděných preventivních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x genetické xxxxxxx, xxxxxxx omezením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nárůstem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx populací xxxxx xxxxxxxx zvířat, a xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 26) x opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 48)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 30)

x) depopulace 79),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstranění, izolaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx Xxxxxxxxx xxxx 104) stanovených podle xxxxxx právního xxxxxxxx 60).

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx pod odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování pokusů xxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x provádění xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx je podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mrtvé.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použití farmak xxxx myorelaxantů,

b) použití xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, 32) jejichž xxxxxxxxx neuvede xxxxx xx hlubokého celkového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nenastane okamžitá xxxxxx xxxxxx,

x) použití xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx omezují xxxxx xxxxxxx tak, že x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx potravy nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hadů.

(6) Zakazuje xx xxxxxx, nabízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lepících xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx zahraničí xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx se xxxx a usmrcování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ZVÍŘAT XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx 80) xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx podle xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx řezník,

b) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx potravin,

c) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xx zaměřením xx veterinární xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 2 xxxx. x) xx x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 81) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxxxxx zvířat.

(2) Xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx povinnost získat xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího ochranu xxxxxx při usmrcování 81). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81) xxxxxx xx dobu 7 xxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxxx xx x získání xxxx xxxxxxxxxxx připravují, provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jatkách x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx omráčení xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 82), xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx 82). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx 82).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dočasná osvědčení x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 83).

(6) Xxxxxxxxxxxx podniku 80) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx se na xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx

1. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum x xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx,

3. kategorie xxxxxx, xxx zařízení a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx v nich xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat.

Záznamy xxxxx písmen x) x x) lze xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podniku 80) xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat. Xxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xx xx za ni xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx se na xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxxx nemocného, xxxxxxxxxxx nebo zraněného xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zranění zvířete xxxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 21)

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx přepravovat xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k porážce xx jatkách, x xxxx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005, xx povinen xx xxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx jeho xxxxx soukromým veterinárním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004 73). Xxxxxxxx xx povinen xx xxxx započetím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zvíře xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx; při xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx přepravováno xxxxxx, xxxxxxxxx cestou x xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 100 xx. Xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x úřední xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx 42), 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx povinen xxxxxxxx, xxx zvířata, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx strádání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mláďat. Xxxxx to xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poražena, xxxxxxxx nebo usmrcena x xx xxxxxxxxx xxxx, nejpozději xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesmí xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na místo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Taková xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, kde xxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Chovatel, xxxxx xxxx podnikatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa").

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82) xx považují xxxxxxxxxxx získané xxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82), x kvalifikace xxxxx §5a xxxx. 1.

(3) Xx xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 1, x na xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxx usmrcování 81).

(4) Xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(5) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx chová xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx vést záznamy

a) x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx x xxxxxx x nich

1. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. datum xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 x xxxxxx x xxxx xxxxxx údaje těchto xxxx.

Xxxxxxx podle písmen x) x x) xxx vést xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx jako podnikatel xxxxx kožešinová xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném v §5a odst. 1.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx X přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xx se xx ni xxxxxxxx, x vzor dočasného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx právním předpisem.

§5d

Kontaktní místo podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 85) uveřejňuje xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náboženskými xxxxxx 87) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při usmrcování 81) může pouze xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 88), a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské obřady xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx zvířat, a xxxxxxxxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx porážku zvířat xxx pouze xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx zvířat x xxx xx xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podmínkami.

(3) Žádost x udělení povolení x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xx podává xx xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx shodná x xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx být porážka xxxxxxxxx,

x) xxxx zvířat, xxxxx xxxx xxx xx jatkách xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx počet xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jatkách xxxxxxx za den x xx xxxxxxxxxx xxx x odůvodnění xxxxxxxxxxxx počtu,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat,

a) písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, na xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx denní x roční kapacity xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx porážky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88) x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířete.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 31), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx porážky zvířat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxx ministerstvo nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k porážce xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, Xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80), xx kterém xx má porážka xxxxxxxxxx.

(7) Vzor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), jejichž náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx zvířat

(1) Nákresy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na hlavě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x umístění xxxxxxxxxxxx omračovacího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pozbyl xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx králíků, xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx x drůbež xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bolesti nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx před omráčením xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx opatření x xxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxx byla x takovém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účinným x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavy xxx xxxxxxxxxxx omráčení.

§5x

Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx

(1) Usmrcení xxx xxxxxxxxx xx smí xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx citlivosti a xxxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxxx. Jatečné xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ryb xxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tupým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x povinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx omračovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektrický xxxxx x napětí 230 X.

(5) Xxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxx usmrcením xxxxxxxxxxxx x kádích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx, popřípadě při xxxxxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxx provzdušňování nebo xxxxxxxxxxxx vody.

(6) Poměr xxxxxxxxx vybraných druhů xxxxxx ryb a xxxx (xxxxxxx obsádky) x xxxxxx a xxxxxxxxxx nádržích, xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxx xx vodě x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx deratizaci 92), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx zvířata xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ušetřena xxxxxxx xxxxxxxx bolesti x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx necílových xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících x odchytu xxxx xxxxxxxx zvířat a

d) xxxxxxxx x souvislosti x provedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinak xxxxxx zvířata x xxxxxxxx jejich bezodkladné xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeno x xxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx deratizaci, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx inhalačním xxxxxxxxxxx,

x) inhalace xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx trupu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zvolit metodu xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna při xxxxx provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx deratizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§6

Nikdo xxxxx zvíře xxxxxxx s xxxxxxx xx ho zbavit xxxx xx vyhnat. Xx xxxxxxxx zvířete xx nepovažuje vypuštění xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zásahy, xxxxx xxxxxxxxx bolest, xxxxxx xx celkovém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 21).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx zákrocích xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokud xxxxx xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxx znecitlivění proveditelné xxxx xxxxx xxxxx xx způsobilo xxxxxx xxxxx než zákrok xxx, nebo

c) pokud xxx o označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených veterinárním xxxxxxx 93).

(3) Jestliže xx xxxxxx prováděn xxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21), xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx x xxxxxx, skotu, xxxx xxxx xxx, xxxxx netrpí anatomickou xxxxx pohlavních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo tlumení xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx věku do 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kauterizací, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 10 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxx 7 xxx, xxxxxx x xxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx 8 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, krácení zobáků, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x pižmových xxxxxx xxxxxxxxxxxx drápů x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx do 21 xxx xxxx,

x) kauterizaci xxxxxx x kuřat xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx konzumních xxxxx,

x) obrušování nebo xxxxxxxxxx xxxx savých xxxxx,

x) označování zvířat xxxxxx tetováním, xxxx xxxxxxx nebo elektronickým xxxxx,

x) označování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, označování xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx vymrazováním.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b) xx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx ustanoveních, xxxxxxxx xxxxx xx znecitlivěním.

§7x

Xxxxxxx xxx x xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx, xxxxxx bytu, ve xxxxxx jsou chováni x rozmnožováni xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x ve větším xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxx uspokojovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx větě xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x chovatelé, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx zabývají chovem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx dobu 3 xxx,

x) poskytnout novému xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx způsobu krmení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče x xx x

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx novému chovateli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx štěňat s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx na provozovatele xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxx jiné osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx chovatelé, kteří xxxxxxx 3 a xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx

x) vyplnit xx každému xxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx narození xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nejméně xx xxxx 3 let xxx xxx jejich xxxxxxxx.

(5) Závazný vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, číslo čipu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx narození a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 7 dnech xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx číslo xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxx štěňat, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx psa xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx kondici; ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx 3 za xxxxxx 24 měsíců x

x) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx feny xx 50 dnů.

(7) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx koťat, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx kondici; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x chovné xxxxx xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx koťat xx xxxxx xx 84 xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxx xxx chovu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx inseminace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx chovem xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx xxx xxx, musí xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx x nejvyšší xxx xxx nebo xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(9) Požadavky xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx x požadavky xx minimální xxxxxxxx xxxxxxx při rozmnožování xxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx inseminace x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx rozmnožování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§7x

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx zakázán xxxxxx nebo předání xxx xxxx kočky xxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxx. 5.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§8

Veřejná vystoupení zvířat

(1) Xxxxxxxx vystoupením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx jeho vzhledu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxx xxxxxx 21).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořádá xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx,

x) zjistit změny x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx manipulovat x xxxxx druhem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pořadatel xx xxxxxxx

x) osobně, xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx oznámit nejméně 7 xxx xxxxx xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx označení xxxxx konání x xxxxx xxxxxx,

2. xxxx x xxxxx zvířat, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystoupení zúčastnit,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) předložit xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx osoby, xxxxx xx aktivně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zvířaty, připravovat xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda xx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx zvířat dodržují,

d) xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx osobně, xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx

x) na xxxxxxxxx xxxx, bezpečností xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx zoologickou xxxxxxx xxxx záchranou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx vystoupení xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx zpětné vypuštění xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahradou xxxx xxxxxxxxxx stanicí.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení podmínek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do provedení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušila, vyloučit x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

OCHRANA XXXXXX XXX PŘEPRAVĚ

§8a

Maximální doba xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx trvání xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x porážce xx jatkách xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx.

§8b

Odborná způsobilost na xxxxx ochrany zvířat xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí absolvovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 52), xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx střediska xx xxxxxxx vést evidenci x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx 53) xxxxxxxxx xxxx, obsah xxxxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dopravce xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxx 3 xxxx xxx dne ukončení xxxxxxxx těchto xxxx xxxx evidenci uchovávat x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střediska stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx 54) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx řidiče a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 55). Xxxx osvědčení vydává xxxxxxxxxxxx, a xx x ve xxxxx xxxxxxx. Zkušební řády xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx absolvovat xxxx podle xxxxxxxx 5 v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 55) xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxx a xxxxxx odborného xxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x xx jak xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx na přepravu xxxxx druhů xxxxxx, xxx xxx specializovaný xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osvědčení xx xxxxx xxxxxxx x xxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx přivodit xxxxxxx xxxx zbytečné utrpení.

(2) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxx podmínky:

a) dopravní xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx se předešlo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx x vykládce, pokud xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provozována xxx, xxx xx xxxxxxxx zranění a xxxxxxx xxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx zvířata xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plocha x xxxxx přiměřená xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Chovatel musí xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxx zvířeti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zvířeti, xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx zvířete, xxxxxxx jeho veterinární xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobilá.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohybovat,

b) xxxx xxxxx otevřené xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx x březí zvířata, x xxxxx xxx xxxxxxxx 90 % xx xxxx očekávané xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x samice, xxxxx porodily v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pupek,

e) xxx x selata xxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx mladší 1 xxxxx a telata xxxxxx 10 xxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxx kteří xxxxx xxxxxxxxxx samostatnému xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx; xx neplatí x volně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx jinak xxxxx x zamezení xxxxxxx bolestí, xxxxxxx xxxx škod,

b) xx xxxxx veterinárního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8e

Dopravní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx konstruovány, udržovány x xxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepříznivými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxx xxxxxx možnost x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stres xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podlaha xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moči x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxx uvnitř xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx dostatek místa x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) studenokrevným xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx vody, popřípadě xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, a xx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Velikost xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8f

Postupy při přepravě

(1) Xxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zvířaty, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontejnerech, xxxx xxxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, nárazům, převracení xxxx shazování,

b) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů,

c) xxxxxx xxxxxxx větrání xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kontejnery xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx probíhala ve xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) kontejnery, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 kg, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx během xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nikdo nesmí xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx citlivé xxxxx xxxx tak, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx za xxxxx, xxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx srst, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx byla xxxxxxxx zbytečná xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) používat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx špičatými konci,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vedena xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx končetinami x xxxxxxxx handicapovaných zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx x myslivosti 43).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx používat jen x xxxxxxxxx skotu x xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx nesmějí xxxxx xxxx než 1 xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx svaly xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx opakovaně, xxxxx zvíře nereaguje.

(5) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxxxxx nebyla přivázána xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx v nose xxx za xxxx xxxxxxx x sobě,

b) xxxxxx neměla náhubek,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 8 měsíců xxxxx xxxxxxxx xxxx ohlávku, xxxxx xxxxxxxxxx koně.

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx, řetězy xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a napojení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx uvolnit.

§8x

(1) Xxxxxxxxxx §8c xx 8f se xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx neuskutečňuje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 km xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx 21).

(2) Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8c xxxx. 1, §8c xxxx. 2 písm. x) x x), §8d xxxx. 1, §8e xxxx. 1 xxxx. x), b) x x), §8e xxxx. 2 písm. x), §8f xxxx. 2 písm. x), x), e) x x) x §8f xxxx. 3 xxxx. x).

§8h

§8h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

OCHRANA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

§9

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) chovat xxxxx x izolaci, xxxxxx-xx mu to xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, 56)

x) chovat zvířata x tak xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostorách,

1. xx kterých xxx xxxx xxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx neumožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxx,

3. ve xxxxxxx xxxxxxx uspokojit xxx potřeby v xxxxxx potravy x xxxx anebo xxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx život a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož lze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) chovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doby po xxxxxx xxxxxx ošetření,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx, nejedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použití xxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojeným xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39).

§10

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx chovatel povinen xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnit.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovážená xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx členskými státy Xxxxxxxx unie (xxxxx xxxx), musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxx původu, v xxxx xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx zacházeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxx Evropské xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§11

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je chovatel xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxx xxxxxx. X zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx stabilní xxxx mobilní xxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx úniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x okamžitému poskytnutí xxxxx xxxxxx, pomoci xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nářadí xxxxxxxxxxxx xxxxx chovaných xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx a vykládce xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x okamžitému xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xxx xxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stupeň xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx jim nebylo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vědeckými poznatky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx personál x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostmi o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

c) xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx prostředí xx xxxxxx x xxxxxxxxx zdraví a xxxxxx hospodářského zvířete.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Krmiva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 35)

(4) Xxx zabezpečení xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx němž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 21) xxxxxxxx-xx xx situace, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx utrpení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obtíží xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx svého xxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx působit xxxxxxxxxx na hospodářská xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a upravovány, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx poranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxxx chovech, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxx vybaven poplašným xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxx selhání, xxxx xxxx xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx obnovení větrání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx podstatný xxxxxx xxx zdraví a xxxxxx zvířat, musí xxx kontrolována xxxxxxx xxxxxx denně. Xxxx-xx xxxxxxxx závady, xxxx xxx okamžitě odstraněny, xxxx není-li to xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx náležité xxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx.

(4) Hospodářským zvířatům, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx přiměřená ochrana xxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§12b

Hospodářská xxxxxxx musí

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vhodná xxx xxxxxx xxxxx, druh x xxxxx xx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx x intervalech xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx potřeby,

b) xxx xxxxxxx x vodě, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx musí xxx xxxxxxxx, podle xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx přístupu x zařízení xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vody x xxxxxxxxx nepříznivé xxxxxx xxxxxxxx o krmivo x xxxxxxxx xxxx xxxx hospodářskými xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004

§12x

(1) Xxxxxxxxxxx zvířata xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx a věkovou xxxxxxxxx xxxx hmotnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároků na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxx chovu xxxxx druhu xxx xxxxxx (Gallus gallus), xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xx maso") xxxx xxxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxxxxxxxx zákona 72) xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) vést xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uchovávat xxxxxxx po dobu 3 let x xx vyžádání je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxx uvedené x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx a vzorky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hospodářství, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx x xxxx hospodářství, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, nesmí xxxxxxxxx 33 kg/m2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx, xxxxx xx ve stejném xxxx nacházejí x xxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kuřatům xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx hospodářství x která se x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Chovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na maso x xxxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2, xxxxx

x) sdělí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx hospodářství, požadavky xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx osazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 39 xx/x2. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxx před umístěním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso do xxxx.

(4) Chovatel xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na maso xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 maximálně x 3 xx/x2, xxxxx xx bude xx xxxxxx a xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxx hustotou xxxxxxx. Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xx změní, xxxxxxxx chovatel přestane xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 platí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2, xx povinen

a) x xxxxx vedených xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx údaje x denní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx denní míře xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 73) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx na xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxx x xxxxx x hybridu x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nebo aby xx chytaly x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Chovatel xxxx xxxxxxxx, aby za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxx stanovena xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o kuřata xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx maso. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k péči x xxxxxx xxxxxxx xx maso.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx kuřat xxxxxxxxx na maso, xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx, xxxxxxxxx na hospodářství, xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky na xxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 xx/x2, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hustoty osazení, xxxxx x rozsah xxxxx odborné přípravy x xxxx x xxxxxx chovaná xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školicího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx §12d xx xxxxxxxxxx xx

x) hospodářství x xxxx xxx 500 kuřaty,

b) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) líhně,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx chovu xx vnitřních xxxxxxxxxx x z xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie 74),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 75).

§12f

Pokyny a poučení x xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxx o xxxxxxx

(1) Chovatel, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdržela xxxxxx a xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx osobu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x prasata xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx x prasata, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x péči x prasata xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx.

(4) Chovatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynů a xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x x vydaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x prasata x osob, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvádět x xxxx

x) xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x ošetřování prasat, x

x) xxxxx vydání x evidenční číslo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx a poučení x péči x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx k xxxxxx předání došlo.

Tyto xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx ukončení činnosti xxxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx a xx vyžádání xx xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx zvířat.

(5) Xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x péči o xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12x

Xxxx, xxxx x xxxxxx kříženci xxxxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxxxx xxxx zvířata v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx být chováni x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x další specifické xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx velikost xxxxxxx x xxxxxx vybavení, xxxxxxxx ustájení, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, krmení x napájení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

§13

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Každý xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zájmovém xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx potřeb nebo xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zabezpečeny xxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx ujal xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxx a xxxxx xxxx; za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opuštěného xxxxxxx xx útulku.

(3) Je xxxxxxxx chovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx chovatel xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že x dalších xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx budou zvířatům xxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgány xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě

a) xxxxxx 15 let xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxx odpovědnost,

b) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx právnická xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxx-xx o xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 17) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x myslivosti 43), je k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx zvířete. Xxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx xx xxxxxxxx zahájit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířit chov x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx chovaných xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, x xxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, jíž xxxx svěřena xxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxxxx právnická xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx chovaných xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx chovu x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x prostor x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) kolaudační souhlas xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4, a

g) xxxxxxxxx xxxxx §14d xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §14a xxxx. 4; xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx svěřena xx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx provedení. Xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířat, xxxxx xx možno xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. c). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx povolení změnit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxx chovu xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxx na tři xxxx x může xxx xx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala, xx xxxxxxx alespoň jednou xx xxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chovu. Xxxxxxx x provedené xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 dnů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Chovatel, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 6, x xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx chovu xxxxxx vyžadujících zvláštní xxxx x hlediska xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zvířete,

f) číslo xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) datum xxxxxxxx xxxxx zvířete xxxx datum úhynu xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájení xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx úhynu xxxxxxx; evidenci xxx xxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, pokud obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxx, požadavky xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vybavení xxx chov xxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13a

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro zájmové xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx

x) chová xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxx firmu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pro cirkusová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před zahájením xxxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx příslušné krajské xxxxxxxxxxx správě x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa závažné xxxx opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zvířatech xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx dobu xxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx každého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupujícímu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podrobné xxxxxxxxx x podmínkách xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvířete.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx psů, xxxxx x xxxxxxx x obchodech xx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx, xxxxxxx x xxxx o zdraví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx a na xxxxxxxxx místech prodeje.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) informační, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx cílené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx péče x toulavé xxxx xxxxxxxx zvíře, xxxxxxx xxx nebo xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxx způsobilou x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxxxxx zákona 21),

x) xxxxxxx činnosti k xxxxxxxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxxx nekontrolovaných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx této odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx v obci, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobují xxx aplikaci xxx xxxxxx nebo přechodnou xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx identifikací čipem. Xxxxxxxx těchto psů xxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nahradit.

§14

Xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx oka, tlučky, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, harpuny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx,

x) pomocí xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, 8)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 2 xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x případ xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. c),

h) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro střelbu x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx hledím xxxx.,

x) xxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx magnetofonu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

k) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

l) xxxxxx zdroje umělého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx osvětlení xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pastí,

n) xxxxxx xxxxxx použitých xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) x l) xx nevztahuje xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 57).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), k) x x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 58), a xx xxxxxxxxxxx, že účinek xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx cíleně xx xxxxxxxxxxx druh zvěře x xxxxxxxxx utrpení xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), x) x l) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a smyček xx nevztahuje na xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, izolaci xxxx xxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx unijní seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx 92) stanovených xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 60), xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vztahovat cíleně xx xxxxxxxxx druh xxxxxxx a nezpůsobí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21) 26) 47) 48)

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx zvířata xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx nevztahuje na xxxxxx savců xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 59), xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx ornitologického xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odchytu xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podobného zařízení x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx handicapovaných zvířat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx o xxxx, x xxxx. x), j) x x), xxxxx jde x xxxxx umělého xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpětným vypuštěním xx volné xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx druhu, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících zvířat.

(8) Xxxxxxxx xx odchyt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx, zájmovém xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx drezúry; xx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 60), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx potřeby xxxxxxx výtěru.

(9) Xxx xxxxxxx letišť, městských xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xx povoleno xxxxxx loveckých xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 43) 47)

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx 47).

§14a

Zakázané xxxxxxxx s xxxxx žijícími xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx převážně x prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx manéži,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx triků xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podobném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), s xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sokola xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybových xxxxxxx xxxxxx x zoologických xxxxxxxxx s platnou xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx zvířat,

1. u xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx narozených xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 včetně,

a k xxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx volně žijících xxxxx xxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxxxxx xxxxxx, sokola nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využití.

(2) Xxxxx xxxxxx zvířata xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx pro chov x xxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zakazuje xx x xxxxxx x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx druhy xxxxx") x x xxxxxx x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx) (dále xxx "lidoopi")

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx odlišným xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odchyt x přepravu xxxxxx, xxxxx xxxxxx 95) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx mláďat xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxx dokrmování před xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx podle posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nutné x důvodu zdravotního xxxxx matky nebo xxxxxx, xxxx

x) venčení xxxx prostory xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) U zvířat xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx dále xxxxxxxx jejich

a) xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxx x zoologické xxxxxxx x platnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, x xxxxxxxx přesunu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zahradě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozování zoologických xxxxxx.

§14b

Ochrana xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, kdo xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanici, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zvířatům, xx xxxxxxx

x) vytvářet xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxxxxx potřeb, x to xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxxx zvířata,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) mít xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxxxxxxxx zvířata xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx o záchrannou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx handicapovaných xxxxxx, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stanovit xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata; xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x poučení xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chovem x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x handicapovaná zvířata, x xx xxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata, xxxxx odborného xxxxx xxx získání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx konstrukci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx nejsou označeni xxxxx jiného právního xxxxxxxx 96).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx chová xxxxxxx druhy šelem xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxx x drezúry xxxxxx.

(3) Chovatel xxxxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xx povinen xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx narození xxxxxxx,

x) popis zvířete xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x původu xxxxxxx,

x) xxxxx čipu xxxxxxx,

x) případy xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxx po dobu 3 let ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx úhynu xxxxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxx evidencí vedenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx.

(4) Podmínky chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx konstrukci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ustájení x požadavky xx xxxxxxx, krmení x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx a lidoopů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§14c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

§14x

Xxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a lidoopy

(1) Xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx k péči x xxxxxxx druhy xxxxx nebo lidoopy, xxxx zajistit, xxx xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx až xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Chovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx zvířata, je xxxxxxx xxxxx alespoň 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xx držitelem osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx lidoopy xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx lidoopů xx xxxxxxx uchovávat osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xx od xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu 3 let xxx xxx ukončení xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx

x) zoologické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx zaměstnání,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx zaměstnání,

c) xxxxx, xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx cizokrajných zvířat, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jejich xxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx zvířat nebo xxxx exotických zvířat, xxxx

x) osoby, xxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat podle xxxxxx o uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 97).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x vybrané xxxxx šelem nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx vzdělání, průběh xxxxxxx x vzor xxxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx používána xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx orgány xxxx tkáně xxxxxxx xxx vědecké xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxx usmrcena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Odstranění xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx při pokusech.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro:

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemědělství,

b) nepokusné xxxxxxxx veterinární úkony,

c) xxxxxxxxxxx klinická xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku,

d) xxxxx prováděné pro xxxxx uznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poškození způsobenému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx uvedeným x §1 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) nahrazení x omezení používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxx x ně x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, péče x xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelů xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

d) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou x xxxxx pokusů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx x chovu, xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných zvířat. Xxxxxxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx to xxxxxxx xxxxxxxxxx. Udělit xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx provádění pokusů xx volné přírodě.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx pokusných zvířat, xxx dodávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x používání pokusných xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx zvířat.

(4) Zařízení xxxxxx x chovu x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx krve.

§15x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxx pokusných zvířat, x xxxxxxx pokusných xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx také

a) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx být xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx chovat, xxxxxxx xxxx používat xxxxxxx zvířata i xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxx místa, xxx xxxx činnost prováděna, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx prováděna xx xxxxx přírodě x xx xxxxx území,

b) xxxx činnosti; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx prováděny,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, dodávce xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stájích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a číslo xxxxxxxxx podle §15d xxxx §15e xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx dodržování tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xx větě druhé. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X případě prvního xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxx každém dalším xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že žadatel xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d),

b) xxxx xxxx platnosti.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx schvalování projektů xxxxxx xxxxx §23.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).

(7) X případě jakékoli xxxxxxxx xxxxx struktury xxxx funkce xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokusných zvířat, x případě xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx zvířaty, rozšíření xxxxx činností xxxx xxxxxxx xxxxx chovaných, xxxxxxxxxx xxxx užívaných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx větě je xxxxx xx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele pokusných xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(8) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx chovatelů xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b xxxx. 1 xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy vydanými x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti biologických xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx pokusných zvířatech, x jejich xxxxxxxx x x vyhledáváním x xxxxxxxxxx alternativních xxxxx,

x) xx osvědčení x odborné způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) předloží

1. xxxxxxx x své xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x

2. xxxxxx o minimálně 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx využívání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelům, x xx za xxxxxxxxxx 10 xxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx posuzovateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku.

(6) Xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx

1. se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným ministerstvem,

2. xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx vypracovat xxxxxxx pravdivě xxxx xxx které je x činnosti posuzovatele xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx s platnými xxxxxxxx předpisy vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zúčastnit xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při projednávání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postup posuzovatelů xxx posuzování stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§15x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen

a) xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx na daném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx změny x chování pokusného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusy a xxxxxxxx xxxxxx, provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx zvířata, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x osoby x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx chovu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx absolvovali xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx pokusů. Xx xxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxxx ministerstvo, a xx xx xxxx 7 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) mohou xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a usmrcování xxxxxxxxx zvířat. Toto xxxxxxxxx vydává ministerstvo, x to na xxxx 7 xxx.

(5) Xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx úkony xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů zajistit xxxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x absolvování období xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace x jednoznačné standardy xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxx znalostních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx. Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxx x odborné způsobilosti, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx.

(6) Osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx povinen xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx kvalifikace, a xx zejména prováděním xxxxxxx nad xxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatelných xxxxxxxxx,

x) xxxxx dohled x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokusy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Studenti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx x) x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí absolvovat xxxx odborné přípravy x získání osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných zvířatech, xxxx x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxx způsobilosti x navrhování xxxxxx x projektů pokusů x x odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvádět v xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx osvědčení, x

x) xxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx vést xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx a xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, požadavky xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování pokusných xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxx xxxxxxx přípravy x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx prodloužena doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx v §15d xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusů. Xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 7 xxx.

(2) Osoby, xxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx prodloužena doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx. Osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx na xxxx 7 let.

(3) Obsah x rozsah xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx k prodloužení xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx zvířat stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxx x xxxxx místě jednu xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxx zařízení a xxxx x xx,

x) xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířaty x informacím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx umístěny, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, průběžné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti podle §15e xxxxxx osobami x xxxxx dohledu xxx těmito osobami, xxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o pokusná xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, které xxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů x xx xxxx soulad x rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx pokusu, xxxxxx xx xx pro xxxxx pokusu xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxxx projektu xxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijata x zaznamenána vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxx projekt xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx veterinární správě,

e) xx zahájení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x v xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx zvířata, odborné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx zápisů o xxxx kontrole xx xxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ní podílejí,

h) xxx pokus xxxxxxx xx dosažení xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vedoucí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx na zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx příslušného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx pokud je xx vhodnější, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx a zacházení x xxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti biologických xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodami xxxxx a práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o pokusná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx životní xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxxx komise pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxx chovatel pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Odborná xxxxxx zřízená chovatelem xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxx alespoň 2 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za péči x xxxxxxx zvířata x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 3. Odborná xxxxxx xxxxxx získává xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx uvedeného x §15f xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) osobám, xxxxx zacházejí s xxxxxxxxx zvířaty, poskytuje xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx x jejich xxxxxxxxxx, x kontroluje xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádí, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek pokusných xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používána,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledky projektů xxxxxx x přitom xxxxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx pokusná xxxxxxx, určuje prvky, xxxxx xxxx přispívají x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx chovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx umístěna,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnému xxxxxxxxxxxx zařízení návrhy xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x

x) kontroluje stanovenou xxxxxxxx pokusných zvířat xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) xxxx 4.

(5) Odborná xxxxxx x zařízení provozovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx a současně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předkladatele; nemá-li xxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx pokusů; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx x pokusech xxxxxx xxxxxxxxx x jsou x xxxx zaznamenávány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

1. identifikace uživatele xxxxxxxxx zvířat, označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů členů xxxxxxx komise,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x označením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1,

4. evidence xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x druhu xxxxxxxxxxx pokusů, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x druzích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobných xxxxxxxxx x výjimkách xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohodami Rady Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů nejpozději xx 31. xxxxx 2018, x poté xxxxxxx 5 xxx xxxx xx 31. xxxxx daného kalendářního xxxx, souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(6) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uchovávat xxxxxxx po xxxx 3 xxx. Záznamy xxxx xxx xx xxxxxxxx poskytnuty příslušnému xxxxxx ochrany zvířat.

(7) Xxxxx statistických tabulek, xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx souhrnná xxxxxx x xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§15g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx předchozího xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx prováděn v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

§16x

Xxxxxx o schválení xxxxxxxx pokusů

(1) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx pokusů žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx

x) adresu místa, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xx xxx xx základě xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dobu jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxx projektu xxxxxx, úkolu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informace

1. xxxxxx x zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, odhadovaného xxxxx, xxxxx x xxxxxx vývoje; xxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi,

3. xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx po xxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxx,

5. používání xxxxxxxx humánního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx nebo pozorovací xxxxxxxxx x statistický xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

7. opětovné xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx kumulativní xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxxx případnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx o ně,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

12. seznam osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jejich xxxxxxxxx podle §15d xxxx. 3 x 4 xxxx §15e,

x) xxxxx projektu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx podle §15g x předloženému xxxxxxxx pokusů,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx projektu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx zvířatech stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou x xxxxxxxxx uvedených x xxxxx právním xxxxxxxx 21),

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx a

i) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx xxxx schválené xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i mimo xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jména ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani jeho xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx x důvěrných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx o xxxxxx projektu pokusů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x předpokládaného přínosu, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxx dodržen xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejňuje, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 předkládá Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxxxx xxxxxxx projektů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pokusů x xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx vyhovuje xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx vůči životnímu xxxxxxxxx.

(2) Hodnocení projektu xxxxxx xx xxxxxx x

x) hodnocení xxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přínosu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokusů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxx,

x) xxxxxxx újmy x xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx pokusů, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx je pokusným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x strachem, xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx člověka, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §16a xxxx. 1, §17a17f, §18b, 18d x 18g.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx použití, v xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx použita, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx zacházení x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, případně včetně xxxxxxxxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvířat,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příznivé xxxx xxxxxxxxxx hodnocení, x xxxx, xxx a xxx by xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obdržel-li xxxxxxx pokusů xxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx provádí xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16c

Zpětné xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů v xxxxxxx s §16b xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx vydá stanovisko, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, které xxxxx přispět x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných zvířat x šetrného xxxxxxxxx x nimi.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokusy xxxxxxxx jako závažné, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18c xxxx. 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx vědomí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvede, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) Projekt pokusů xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b.

(2) V rozhodnutí x schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) adresy xxxxxxxx xxxx jiné označení xxxxx, na xxxxxx xxxx projekt pokusů xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx platnosti rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů však xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxxxx xxxxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x produkci nebo xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx 40 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx úplné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx jednou xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxxxxxx 15 pracovních xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx xx osob xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

(2) X xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předchozí xxxx je xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx druhů činností, xxxxx mají xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx pokusů xxxxx §16c xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §16d.

(5) Xxx xxxxxxxxxx o xxxxx, pozastavení nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §20a odst. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20a xxxx. 4 xxxxxxx.

§16f

Uchovávání xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pokusů

(1) Státní xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx alespoň 3 xxx xxx xxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§16f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupů xxxxxxxxxxxx x validaci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů x xx úplatu odborným xxxxxxx podle §15g xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatel pokusných xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby všechna xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx druhy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx, a jsou-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Řešení, konstrukce x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prováděny xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xx použití xx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx x obecné xxxxxxxxxx, xxxxxx prostory, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prostory, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxx, osvětlení, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných zvířat xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxx pokusným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x péče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx životním podmínkám,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvířeti xxxxx x uspokojování fyziologických x etologických xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalého poškození, x

x) xxxxxxx zvířata xxxx přepravována xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokusných zvířat; xxxx skutečnost xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstup pouze xxxx propust x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxx xxxx postupu, xxxxx xxxxxxx se zajišťuje, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx x opakovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxx a využitím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx postup"),

b) xxxxxxxxxx, xxx osoby, xxxxx xx prostor xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oděv, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zvířata x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnětů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, pracovních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxx minimalizovány xxx zvířata dráždivé xxxxxxx, vést o xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 let,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx prostory x xxxxxxxx technologický xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) zřídit x xxxxxxx prostory x xxxxxxxx technologický xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokusných zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx),

x) operace x xxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx důvodů, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolit výjimky x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx týkající xx xxxx x umístění xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

b) xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxx přepravě x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx stav, xxxxxxx odchycená xx xxxxx přírodě x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, konstrukci x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a manipulaci x pokusnými xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým druhům xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx ohrožených druhů xxxxxxxxx v příloze X nařízení Xxxx (XX) č. 338/97 xx xxx 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx druhů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xx. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx jednomu z xxxxx uvedených x §18 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příloze.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxxxxx xx žádný druh xxxxxxxxxxxx primátů.

§17c

Subhumánní xxxxxxx

(1) Subhumánní xxxxxxx se nesmějí xxxxxxxx k pokusům x výjimkou uvedenou x xxxxxxxx 2 x x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených

1. x §18 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 nebo §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx s cílem xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxx omezení xxxxxxx tělesných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

2. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x

x) je xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelu xxxxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx subhumánních primátů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x příloze X xxxxxxxx (XX) x. 338/97, xx xxxxx xx nevztahuje xx. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

1. v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x provádí xx x xxxxx xxxxxxxx nebo předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

2. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxxxx primátů x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x odstavci 6.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který chová xxxxxxxxxx primáty, xxxx xxxxxxxxxx strategii pro xxxxxxx xxxxxx pokusných xxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx primátů xxxxxxxxx v zajetí.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podložené xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xx x ohledem xx xxxxxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 1, ale xxxxx se xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx předcházet klinickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo takové xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx pokusů povolit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx určitého xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, může státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x účelů xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) bodě 1, §18 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x), pokud účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx alternativních xxxxx. Výjimka x §18 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 xx nevztahuje xx případy, kdy xx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx odchycená ve xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx udělit xxxxxxx x odstavce 1, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx pokusného xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx chováno. Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx udělit xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx odchycených xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění uživatele xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírodě, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx takovou xxxxxx, utrpení, strach xxxx trvalé xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) osoba odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x pokusná zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx volné xxxxxxx nebo xx xxx zjistí, xx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, prohlédne veterinární xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxx x minimalizaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx přírodě, xxxxx má být xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může x xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx domestikovaných druhů xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx-xx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto zvířat xxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx použití xxxxxxxxxx nebo toulavého xxxxxxx,

x) ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele pokusných xxxxxx.

(3) Ministerstvo může x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx pouze xx použití opuštěného xxxx toulavého zvířete, x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx studie xxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§17f

Zvířata xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx (Xxx xxxxxxxx), xxxxxxx laboratorní (Xxxxxx xxxxxxxxxx), morčata xxxxxx (Cavia xxxxxxxxx), xxxxxx zlatí (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx), pískomilové xxxxxxxxx (Meriones xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), psi xxxxxx (Xxxxx familiaris), kočky xxxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (Xxxxxxx laevis a xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx a pipiens) xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx rerio) smějí xxx používáni k xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2013 kosman bělovousý (Xxxxxxxxxx jacchus) x 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx 89), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx (Macaca xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx) a ostatní xxxxx subhumánních xxxxxxx xxxxx xxx používáni x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx potomky xxxxxxxxxxxx primátů xxxxxxxxx x zajetí nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxx, xx však xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx chována xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zvyklá xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxx 1 x 2, xx-xx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx o pokusných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx získána, dodána, xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dodána, xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxx umístěna xx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x druh xxxxxxxxx xxxxxx, která x jednotlivých zařízeních xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxx xx pokusná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

§17h

Informace x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx x identifikace

(1) Xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zaznamenávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxx identitě,

2. xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x

4. u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx x potomky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx život xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx k xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí

1. xxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxx xx nejdříve poté x

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x veterinární x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokusných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx používala.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx chovu x musí xxx xx xxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx zvířete do xxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx a subhumánní xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx od xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx subhumánní xxxxxx před odstavením xx matky xxxxxxxxx xx jednoho chovatele xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxx x xxxx x praktických xxxxxx možné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§17x

Xxxxxx nahrazení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi

(1) Xxxxxxx xx je xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, namísto xxxxxx, povinen použít xxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Každý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx zacházení x xxxxxxxxx zvířaty při xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx o xx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx používané x xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxx xx nejnižší xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx x souladu s §18a.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§18

Účely xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výzkum x xxxxx

1. zabránit x xxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxx jiným anomáliím xxxx xxxxxx následkům x lidí, zvířat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidí, xxxxxx nebo rostlin, xxxx

3. zlepšit životní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) při xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nezávadnosti xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx na zachování xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborná příprava xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxx.

(2) Provádět xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vývoje xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx pokus xxxxxxxx, je-li pro xxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxx jiná metoda xx zkušební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvířete x která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxx xxxxxx xxxx pokusy xxxx uživatel pokusných xxxxxx xxxxx xx, xxxxx v xx xxxxxxxx xxxx splňují xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nejnižší xxxxxxxxxx cítit xxxxxx, xxxxxxx xxxx strach xxxx utrpět trvalé xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx bude dosaženo xxxxxxxxxxxx výsledků.

(3) X xx xxxxxxxx xxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx pokus xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx včasné x xxxxxxx. Je-li úhyn xxxx usmrcení pokusného xxxxxxx xx konci xxxxxx nevyhnutelné, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxx zvířata xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx snížila xx možné minimum, x xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx bezbolestná xxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pokusy xx xxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ke znecitlivění xxxx použít prostředky xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x strachu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxx znecitlivění xx xxxxxxxx x tomu,

a) xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxxxxx zvířat nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bolesti podávat xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx x xxx xxxxxxx. X xxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji x xxxxxx znecitlivění a xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx odeznění xxxxxx znecitlivění xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx preventivním xxxx xxxxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vhodnými metodami xxxxxxxxx bolest, pokud xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx dosaženo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18f xxxx 18g x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pokusu xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pokusné xxxxx x průběhu xxxxxx pravděpodobně xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přiřazování uvedených x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako

a) xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx vědomí, xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xx provádí x xxxxxxx anestézii, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxx prováděný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocítí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx strach, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezhoršuje xxxxx xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx prováděný na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocítí xxxxxxxxxxx xxxxxxx intenzivní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx dlouhodobou xxxxxx bolest, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx důsledku pokusná xxxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, utrpení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zhoršení xxxxxxx životních podmínek xxxx celkového xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx součástí xxxxxxxxx značné bolesti, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx a nezmírnitelné.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx a vědecky xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, utrpení xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx dlouhodobé a xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx pokus xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, faktory, xxx se vztahují x xxxxxx xxxxxx, x příklady různých xxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxx, stanoví ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§18d

Opětovné použití pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxx zvíře xxx xxxxxxx k xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx pokusné xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xx prokázáno, xx xxxxxxx xxxxx xx v dobrém xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jako xxxxx, xxx němž již xxxxxxx zvíře nenabude xxxxxx, x

x) je xx x souladu x doporučením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech a xx veterinárním vyšetření xxxxxxxxx zvířete xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx spojenému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, strachem xxxx xxxxxxxxxxxxx utrpením.

§18x

Xxxxx xxxxxx

(1) Pokus xx považován xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x nově xxxxxxxxx modifikované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vpichem xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx rozhodne veterinární xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusů, xxx xxxx pokusné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx nadále xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx ponecháno xxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přiměřené jeho xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxx laboratorním průkazu xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx projevů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů.

§18x

Xxxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxx zvířata, xxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či chovu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx ohroženo veřejné xxxxxx, zdraví xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxx xxxxxxxx, na základě xxxxxxx budou pokusnému xxxxxxx zajištěny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxx to není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy 60) a myslivosti xxxx xxxxxxxxx 46).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xxxx být pokusná xxxxxxx umístěna do xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx režim xxx xxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxx chovu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rehabilitace xxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18g

Metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvířata byla xxx usmrcování vystavena xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, utrpení x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx studie xxxx xxxx osoba xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxx zvíře xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) upoutaný projektil,

c) xxxx xxxxxxxx,

x) zlomení xxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx (Ar, X2), nebo

i) zastřelení xxxxxx projektilem odpovídající xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx metody, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx možné použít x pokusných xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nenabude xxxxxx, x

x) jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx cíl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pokusná xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx zvířata; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84).

(5) Usmrcení pokusných xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx jedním z xxxxxx xxxxxxx:

x) potvrzením xxxxxxxx zastavení xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) zlomením xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Státní orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele pokusných xxxxxx udělit xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5

x) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxx doklady x tom, xx xx vědecky xxxxxxxx x dostatečně odůvodněno, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxx metody usmrcování xxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 až 5 x xxxxx povolit xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 2 až 5 se nevztahují xx případy, kdy xx xxxxx pokusné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, veřejného xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx 3 stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vědecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx zvířete pouze xxx využití xxxx xxxxxx xxxx tkání xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx lékař nebo xxxxx xxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xx xxxxx x prostorech, které xxxx uvedeny x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x používání xxxxxxxxx zvířat.

(2) Usmrcení xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx tkání pro xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x souladu s xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx vést xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx tkání xxx vědecké xxxxx xxxxxxxx o

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) původu usmrcených xxxxxx, xxxxxx údajů x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) konkrétním xxxxx usmrcení zvířat.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 5 let x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX ŠESTÁ

ORGÁNY OCHRANY XXXXXX

§19

(1) Orgány ochrany xxxxxx xxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa, 21)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx působnosti,

e) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

(2) Na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx veterinárním xxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx se x předpisech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxx jim tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§20

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) projednává, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx příslušným státním xxxxxxx návrhy na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, vysokými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx chovem xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx plnění úkolů xxxxxxx zvířat,

c) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") a xxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) plní úkoly xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx přepravy a xxxxxxxxxxxxx činností 18) x z přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81),

x) xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, změně xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx i xx xxxxxxx xxxxxx zahájeného x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, x xx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18g odst. 7,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, organizačně x materiálně zabezpečuje xxxxxxx posuzovatelů,

i) xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

1. do 10. xxxxxxxxx 2023 x xxxx každých 5 xxx zasílá Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4, §17f, §20b odst. 2 xxxx. x) x §22 xxxx. 1 písm. x); xxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxx 98),

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x pokusům xxxxxxx; xx 10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto statistické xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Komise 98),

3. xxxxxxxxx každý rok Xxxxxx podrobné informace x výjimkách xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6 a 7,

j) xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x vědecky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx analýzu údajů xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hejn xxxxx chovaných xx xxxx, porážených xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 17) x

x) xxxxxxxx opis z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z Rejstříku xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2; xxxxxx x vydání xxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx, pozastavit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na úkonech xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxxx x průvodce xxxxxxxxxx vozidel,

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x kuřata xxxxxxx xx maso,

5. xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx x prasata,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxx získání xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx x kurzu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči o xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx pokusných zvířat,

9. xxxxx x xxxx x vybrané druhy xxxxx xxxx lidoopy,

10. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti týrání"),

b) xxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xx 30 dnů xxx xxx doručení návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx x zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx kurzu podle §14d,

x) xxxxxx osvědčení xxxx pozastavuje platnost xxxxxxxxx x

1. odborného xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxx 62) x

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx potrestána xx xxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx potrestána xx xxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené za xxxx přestupek, nebo xxxxxxxxx xx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede seznam xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx školicích xxxxxxxxx, zejména jejich xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx zvířat proti xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 písm. c) xx x) xx xxxxxxxxxx na kurz x péči x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx, kurz xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x péči o xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. g) xxxxxxxx nejdéle xx 120 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx žadatel, xxxxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx. Xxxxxx je nutné xxxxx minimálně 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti vydaného xxxxxxxxxx, xxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx uplynutím xxxx x xxx xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx udělených ministerstvem

(1) Xxxxxxxxxxxx může z xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odejmout, pokud xxx, xxxx bylo xxxxxxxxx nebo povolení xxxxxxx, xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělených xxxxx §20 xxxx. 1 písm. g) xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxx k chovu xxxxxxxxx zvířat, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx stanoví, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx o pokusná xxxxxxx xxxxxxx chovatelem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat. Xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 změnit xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx žadatel xxxxxxx, xx je oprávněným x tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za mrtvou.

§20b

Výbor xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx výbor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(2) Xxxxx xxx ochranu xxxxxx používaných pro xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §15g xxxxxxxxxxx, pokud xxx x získání, xxxx x umístění pokusných xxxxxx, xxxx o xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, x zaručuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx při pokusech xxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx údaji xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kontaktnímu xxxxx, případně odborným xxxxxxx xxxxx §15g,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, x xxxx každých 5 xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g x x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů a xxxxxxx osvědčené postupy.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxxxxx x odvolává ministr xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxx. Xxxxxxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou s xxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxxxx biologických xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x vyhledáváním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod,

b) xx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx x

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxx x své xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

2. doklad x xxxxxxxxx 5 xxxxxx odborné praxe xxx využívání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxxx 10 xxx.

(5) Xxxxx podrobnosti x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx stanoví statut x jednací řád xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx používaných pro xxxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poradní orgán xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou funkcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Odměny členům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx. Ústřední xxxxxx xx člení xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, výbor xxx xxxxxxx volně žijících xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx ústřední xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx výborů. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxx výborů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxx veterinární xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 40) upravujících xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), zejména xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, x z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly 99),

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5i odst. 3,

d) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 x podávají xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §13a xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plavidla xxx přepravu hospodářských xxxxxx 63), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dlouhotrvající xxxxx 64),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx 42) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx osvědčení,

i) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 65),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 66),

x) stanovují xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f,

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx právní xxxxxxxxx xxxx porušena, xxxxx xxxxxxxx x x xxxx lhůtě mají xxx zjištěné nedostatky xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům a xxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxx ochrany xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 76) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx 77),

o) vydávají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 4,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx chovaných na xxxx údaje podle §12d xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxx xxx chovu xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

q) xxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování,

r) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009 ze xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrol výsledkům xxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x počtu x xxxxx umístěných xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatelem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informacím, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx; kontroly xx provádějí každoročně xxxxxxx x třetiny xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx subhumánních xxxxxxx xxxx chovatelé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx počet xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; záznamy x všech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat

a) xxxxxxxxxx x realizuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx si xx xxxxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 63) upravujících xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při usmrcování 81), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, x úkoly vyplývající xxx xx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx kontroly 99),

d) xxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Evropské unie x xxxxxxx zemí x na vyžádání xxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede záznamy x povoleních xxxxxxxx x x povoleních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x osvědčeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x schválení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 67),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 68),

g) xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxx organizuje xxxxxxxx xxxxxxxx x celoživotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 21)

x) xxxx xxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, a xxxx xxxxxxxxxx a odevzdává xxxxx rok xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx Komisi xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx o výkonu xxxxxx s cílem xxxxxx soulad x xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 100); xx xxxxxx připojí analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx plán x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výskytu v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úkoly xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x právních předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x využití zvířat xxx účely Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Státní veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§23

Státní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jedná-li xx

x) o pokusy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x použití xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx xx úseku xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxxxx,

x) x pokusy xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky.

§23a

Úkoly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx

x) xxxxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, a x xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x odevzdává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uživatelských xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tabulek, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x uvedením

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx projektů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokusů xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx použitých xxx pokusy a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. dalších xxxxx xxxxxxxxxxx dohodami Xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 30. xxxx 2018, x xxxx xxxxxxxxxx x odevzdává xxxxxxx 5 let xxxx xx 30. xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 a 3, §16b, 16c, §17c odst. 4 x §17f.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx projekty xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení projektu xxxxxx xxxxx §16b.

(3) Xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 47) xxxxx xxxxx, xxx xx xxx proveden xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvířatech, xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat vyjadřuje x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících zvířat. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx státní xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazné.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17c xxxx. 5 nebo 6 xxxx podle §18c odst. 4, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jejichž základě xxxx xxxxxxxxxx vydáno 90).

(5) Státní orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx k plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 poradce x xxxxx odborníků s xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx. Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rezortní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx.

§23x xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§24

Obce

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx, provozovat x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx. 37)

(2) Obec xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx prostranství x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobíhání xxx.

§24a

Obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §28a x §28b a x předběžné náhradní xxxx xxxxx §28c, xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx xxxx výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a; žádost o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 písm. x), x po xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx usnesení x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx; xx platí x x případech, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx obnově xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx podnětu xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x řízení x přestupku spočívajícím x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. t),

b) povinnosti xxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx záznamy xxxx xxxxxxxx podle §5a xxxx. 6, §8b xxxx. 3, §12f xxxx. 4, §13 xxxx. 10, §13a xxxx. 3, §14b xxxx. 3, §14c xxxx. 3, §14d xxxx. 3, §15d xxxx. 8, §15g xxxx. 6, §17g xxxx. 1 a 2, §17h xxxx. 1 x 2, §18h odst. 3 x 4,

d) povinnosti xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezranilo xxx neusmrtilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 a 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx úniku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit nejpozději 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon živnosti, xxxxx x xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx zabezpečena xxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxx x pohodu x xxxxxxx zahájení xxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chovu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx o zdraví x pohodu kupovaného xxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4.

§24x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřady, obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jejich působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx narození,

c) místo x xxxxx narození; x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,

f) adresa xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx se narodil,

d) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx narození,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) X poskytovaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx využít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§25

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení x orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, právními xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správním řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 21) xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx x obecních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx obchodní činnost xx zvířaty, xx xxxxxxx x xx xxxxx, kde xx xxxxxx veřejná vystoupení xxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx usmrcována,

b) xxxxxxxxx xx chovatelů xxxxxxxx xxxxxxx, informace, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své činnosti; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x míst uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx bezplatného xxxxxxxx xx veřejná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvíře xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx útulku xxxx xxxxxxxxx stanice xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) provozní řád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohody xxxxxx a organizaci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 69),

b) xxxxxx přijatých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, popisu včetně xxxxxxxxxxxxxxx znaků, hmotnosti, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 70),

c) seznam xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 70), včetně data xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx opětně xxxxxxxxx xx původního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z útulku,

e) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx internetové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx fotografií x xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxx x ně.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odborníky z xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisí xxx xxxx účely, ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvířat (§19 xxxx. 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40), orgány ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 obdobně. Zejména xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx pověření výkonem xxxxxx. Xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx z xxxx xxxxx sloužit jiným xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nezůstane živé xxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výživy a xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx opatření, x xxxxx důsledku xxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxxx x zvíře, xxxxxxx zajištění neplánované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zvíře, xxxxx xx xxxxx xxx týráno x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx existuje, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě je xx xxxxx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx chovatele. Xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxx na xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx prostor.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx krmivo, xx veterinární xxxx, xx léky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx, mzdové x obdobné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zvíře. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxx x xxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x zálohu xx xxxxxx nákladů za xxxxxxxx období. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x úhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx o zvíře xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů,

b) xxxxxx údaje a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje osoby xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxx

x) identifikace xxxxxxx xxxx zvířat, na xxxxx je požadována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx orgán x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx chovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxx x předání xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx péče x zvíře, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozvahy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění jednat xxxxxx žadatele.

§26

(1) Pověřen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prokázal x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů vztahujících xx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx schvaluje a xxxxxxx provádí ministerstvo.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pohody xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řády xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26a

Akreditace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání xxxxx xxxxxxx xxxxx školicí xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Akreditace x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx 91) rozumí xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, který xxxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx úseku ochrany xxxxxx proti xxxxxx

x) xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx má x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o dostatečném xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xxxxxxx xxxxxx budov, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o počtu x xxxxxxxx učeben x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, údaje x xxxxxx nejvyšším dosaženém xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxxxx 10 xxx, xxxxxxx x xxxxxx odborné a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jednotlivých přednášených xxxxx, rozvrh xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovišti nebo xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může akreditaci xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 x 3,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odejmout xx xxxxxx školicího xxxxxxxxxx. Ministerstvo může x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 změnit xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, komu byla xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dobu 2 xxx xxxxxxxxxx kurz xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání, x xxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, právními xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě změny xxxxxxx x kurzu xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v akreditaci x pořádání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednalo xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nápravu, xxxxxxxxxxxx mu akreditaci xxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§26x

Xxxxxxxxx xx školicí xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx

(1) Xxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §26a, xxxx xxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6.

(2) Xxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx 21) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Kurz xxxxxxx přípravy k xxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxx x xxxxxx xxxxxxx na maso xxxxxx střední xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním programem x xxxxxxx veterinářství xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

(5) Xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx, kdy xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx přípravy na xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx proti xxxxxx xxxxxx používána xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny.

§26c

Podmínky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Kurzy xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, při xxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, x jejímž xxxxxxxx xx bude xxxx xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx.

(4) Lektorem x xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26a.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx smí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařům a xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu xx xxxxxxx xxxx xxxxx předložit. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx x dosaženém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15d xxxx. 3.

(6) Školicí pracoviště xxx xxxxxxx vykonání xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx pro získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx odborným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vysokoškolského xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeného xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §26 xxxx. 1.

(7) Zkušební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušky xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, není-li xxxx uvedeno xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xx 7 xxx xxx dne xxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61). Pokud uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 61) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx skládat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x těch xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena, nepřekazí xxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, touto xxxxxx,

x) xxxxxx zvíře, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §5 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxx veterinárními xxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3,

x) xxxxxx, xxxxxxx, prodá xxxx xxxxxxx čelisťovou xxxx lepicí xxxx, xxxxx ji xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx v xxxxxxx x §5i xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5j,

j) xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle §15d xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1,

l) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx zvíře nebo xxxxxx pokusné xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx zvířata x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx podle §15d xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2, xxxx xxxx xx splnila xxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 6 xxxx 7,

m) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx §16,

x) odchytí xxxxx ve volné xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x §18g xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2, xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

x) nesplní xxxxxxxxx stanovenou na xxxxxxx tohoto zákona x obecně závazné xxxxxxxx obce,

s) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

t) x rozporu s §5 xxxx. 7 xxxxx nebo usmrtí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí, xxx jí xxxxxxx xxxxx nezranilo ani xxxxxxxxxx zvíře xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx psa uvedenou x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8,

x) poruší xxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b písm. x),

x) přepravuje zvíře x xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §12g,

x) neučiní xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) prodá xxxx daruje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §13 odst. 4,

x) xxxxx xxxx zvířete xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxx x xxxxx žijícími xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxx xxxxx vybraných druhů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §14c odst. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxx evidenci podle §14c odst. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx lidoopů poruší xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d odst. 1, 2 nebo 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxx a zhodnocení xxxxx xxxxxxx soukromým xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxx §5b xxxx. 2,

x) x rozporu x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx delší xxx 100 km,

c) xxxxxx hospodářské zvíře xxx xxxxxxxxx podle §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx §11 xxxx. 1,

x) neučiní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 odst. 2,

f) xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx chovu xxx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx větrání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

x) xxx xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12d xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 5,

j) xxx xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x při xxxxxxxx nepředloží záznamy xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12d xxxx. 5, neprovede xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na maso xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx §12d xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx požadavky xxxxx §12f xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(4) Fyzická xxxxx xx xxxx chovatel xxxxx zvířete vyžadujícího xxxxxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 nebo nevede xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 10.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), d) nebo x),

x) nepředloží seznam xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x).

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §15f odst. 2.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15f xxxx. 3.

(9) Vedoucí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanoviska x rozporu x §15f xxxx. 4.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, vedoucí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx odborník, xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxxx §15g xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx držitelem xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x projektů xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xxxxx §15e xxxx. 1.

(11) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(12) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x), x) xx x), o), x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xx x),

x) xx 400 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx q), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx m), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxx 10, nebo

c) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) nebo r), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), g), x) xxxx l), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) až x), x) xx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 4, 9 xxxx 11.

(13) Spolu x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), m), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), i) xx x), podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zvířat xx xxxx až 5 xxx.

(14) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx uloží xxxxxx xxxxx xxx 5 000 Xx.

(15) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x), x), o), x) xxxx t) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) propaguje xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvíře xxx xxxxxx uvedeného v §5 xxxx. 2,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lepicí past, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky,

e) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx porážce x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx s §5i xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5j,

x) poruší zákaz xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 8,

i) chová xxxxxxx zvířata bez xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zvířata xxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx §15a odst. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx nebo pokus xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxxx zvíře xx xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx x pokusům, xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §17d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 nebo 2,

m) xxxxxxxxxx součinnost podle §25 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxx uvedených v §25 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání, xxxx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) usmrtí xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, ačkoliv xxxx osobou xxxxxxxx x §5 xxxx. 3,

x) provede pokus xxxx xxxxxxx pokusů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §15d odst. 3 xxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů podle §15e xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx pokus xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pokusné xxxxx nebo usmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči o xxxxxxx zvířata a xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §12g,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvířat xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxx nebo xxxxxx zvíře v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxx zvířete xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 5,

x) poruší xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, 4 nebo 5,

x) xxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c odst. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) při xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx nevede xxxxxxxx podle §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx přepravuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) doveze xxxxxxxxxxx zvíře bez xxxxxxxxx xxxxx §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat podle §11 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxx chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x příznivého stavu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

x) xxx chovu kuřat xxxxxxxxx xx maso xxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxx v §12d xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 5,

x) xxx chovu kuřat xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxx kontrole nepředloží xxxxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxx podle §12d xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 6 xxxx pečuje o xxxxxx xxxxxxx na xxxx bez zajištění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 7,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 1, xxxx

x) nevede xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 10, xxxx

x) xxxxxxxxx osobu xxxxxx 18 xxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel poskytující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx chovatele xxx xxxxxxxx x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx chovu xxx xxxx kočky xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8, xxxx

x) poruší xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx psa xxxx xxxxx xxxxxx chovateli xx xxxxxxxx prostranství xxxxx §7b xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx činností xx zvířaty podle §8 odst. 3 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxx poučení xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x).

(9) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx uvedená x §13a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 1 xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nevede evidenci xxxxx §13a xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx pro zájmové xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu v xxxxxxx s §13a xxxx. 4, nebo

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, koček xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvířaty podle §13a odst. 5.

(10) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxx zvířete xxx potřeby xxxxxx x náboženských společností, xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f xxxx. 1,

x) xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxx §5f odst. 1,

x) v rozporu xx xxxxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5f xxxx. 2, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prováděla xxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx 4,

x) nezajistí, xxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx podílela osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxx která xx xxxxxxxxxxx považovanou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx která má xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx, xxx činnost pracovníka xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při usmrcování 81) xxxxxxxxx osoba, xxxxx získala xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 81),

x) xxxxxx xxxxx neuchovává xxxxxxx podle §5a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, odborný xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §15a odst. 4 xxxxxxxx zařízení určené x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neohlásí xxxxx xxxxx týkajících xx xxxx uvedených v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx zvířat, k xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx k používání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15b odst. 6,

c) x xxxxxxx s §15b odst. 7 xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x používání xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx činností xxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx druhů pokusných xxxxxx, bez nového xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nezabezpečí, xxx xxxx o xxxxxxx zvířata vykonávaly xxxxx xxxxx §15d xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §15d xxxx. 5 nezajistí xxx osobami, xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §15d odst. 2 xxxx. b), x) xxxx d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §15d xxxx. 5, 6 xxxx 7,

f) x xxxxxxx s §15d xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15f xxxx. 1 xxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx zvířata,

h) x rozporu s §15f odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15g xxxx. 1 xxxxxxx odbornou xxxxxx xxxxx §15g, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx této komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15g xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxx podle §15g xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17,

l) xxxxxxxxx požadavky xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx §17a xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxx podle §17g xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §17g xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) nevede záznamy xxxx dokumentaci xxxxx §17h xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §17h xxxx. 2 neuchovává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx umístění xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §17h xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxx, kočku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17h xxxx. 3 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 písm. x), nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17h xxxx. 4,

x) postupuje x xxxxxxx s §17i,

x) postupuje x xxxxxxx x §18f xxxx. 1,

r) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxx §18g odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18h odst. 3.

(13) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17c xxxx. 4.

(14) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx pokusné xxxxx x rozporu x §15a xxxx. 3.

(15) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako uživatel xxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx pokus x xxxxxxx x §15a xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §16 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16c odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklady nebo xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 1,

e) x rozporu s §16e xxxx. 2 xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx, která může xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů,

f) x xxxxxxx s §17b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxx, x rozporu x §17c xxxx. 1, 2 xxxx 3 provede pokus xx subhumánním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x §17d xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx zvířeti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §17e xxxx. 1 xxxx 2 použije x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx k pokusu xxxxxxx x xxxxxxx x §17f xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18a,

k) provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxx §18b,

x) provede xxxxx xx pokusném xxxxxxx x rozporu s §18c odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §18d, xxxx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx podle §18e odst. 3 xxxx 4.

(16) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 nebo 4.

(17) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxx pořádání kurzu xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 1 až 6 xxxx 8.

(18) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx x §17d xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvíře nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(19) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 3 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx j), x), p) xxxx x), podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx f) xx x), podle xxxxxxxx 10, podle xxxxxxxx 12 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x), x), e) xx g) xxxx x) xx x),

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), c) xxxx x), podle odstavce 4 xxxx. x) xx x), podle xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 8 xxxx 9, xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x) xxxx x), podle xxxxxxxx 12 xxxx. x), g), k) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 14, xxxxxxxx 15 xxxx. x) xxxx n), xxxxx xxxxxxxx 17 xxxxx 18, xxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. k), x) xxxx o), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx x) xxxx x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), podle xxxxxxxx 11 xxxx. x), podle xxxxxxxx 12 xxxx. a), x), x), f), x) xx j), x) až x), x) nebo x), xxxxx odstavce 13, xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x) nebo x) anebo xxxxx xxxxxxxx 16.

(20) Xxxxx x xxxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), d), x), x) nebo x), xxxxx odstavce 4 písm. h), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x), x), x) xx x) xxxx x) xx m) xxxxxx zákaz činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxx odstavce 3 xxxx. f) xx x), xxxxx odstavce 4 písm. h), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx zvířete nebo xxxxx chovu xx xxxx až 5 xxx nebo zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

(21) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx na dvou xxxx více xxxxxxxxx xx xxxxx pokuta xxxxx xxx 10 000 Xx.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), l), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), podle odstavce 10, podle xxxxxxxx 12 xxxx. x) xxxxx podle odstavce 15 písm. x), x), x) xxxx x) se xxxxxxxx xx evidence přestupků xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

§27x

Xxxxx chovu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) bude x týrání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péči, xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxx byl x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odsouzen.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bylo týráno x zvíře náleží xxxxxxxxx přestupku a xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x týrání xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxx zvířete x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx týranému xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxx, x když dosud xxxxxxx k utrpení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx pachateli xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx chová xxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5.

(4) Xxxxx je uložen xxxxx chovu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx uložit xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vlastníkem propadlého xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§27c

Zabrání týraného xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §27b x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) zvíře xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x která xxxxx xxxxx s vědomím xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, nebo

b) osoba, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 6 věty xxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx x týrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx 7 xxx ode xxx doručení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zvíře. Xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx vydat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nelze xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pachateli xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx §27c xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxx zabrání xxxxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx právnické osobě xxxxxx xxxxxxx na 5 let.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 písm. x) a podle §27a xxxx. 1 xxxx. o), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx 105), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx potřeby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx106) nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 106), x xxxxx xxxxxxxx obvodu

a) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x dopravce, xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxx

x) má xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§28a

Zvláštní xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) nařídit a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx chovateli xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx chovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x týrání xxxxxx, x xx xx doby odstranění xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx činnosti nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx péči x xxxxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx, která xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxxxx zvířete zajistit xxxxxxxx zvířete odborně xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx důvod x usmrcení zvířete xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jinou osobou xx xxxxxxx, ve xxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxx chovatele, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x e) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx péče x x xxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx zvíře xxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx tento xxxx xxxxxxxxx, i když xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X nákladech xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx péče, neuhradí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx této xxxxx, může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout, xx se zvíře xxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xx xxxx skutečnost xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výslovně upozorněn. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x takové xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xx náhradní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx, xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27c xxxx. 3 až 5.

(7) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxx xxxxxx x přestupku; xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx je xxxxxx, která by xxxx být xxxx xxxx zároveň xxxxxxx, xx dolní hranici xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přestupek.

§28x

Xxxxxxxx péče o xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 písm. x) xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete, xx jejichž splnění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířete. Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx x x xxxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx veterinární xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud po xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx nepochybné, xx nebude x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zvíře.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx povinen zvíře xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx. Není-li zvíře x určené xxxxx xxxxxxxxx orgánu vydáno, xxxx xxx tomu, xxx ho xx x xxxx, xxxxxx. Xx účelem odnětí xxxxxxxx zvířete, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, oprávněna vstupovat xx xxxxx prostor, xxx je xxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxx odnětí zvířete xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx popis xxxxxxx.

(4) Náhradní péči xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx zkušenosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvy je xxxxxx xxxxxxxxx pečovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xx x xxxx xxxxxxxx xxxx narodí xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx také xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx lze xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx péče. Prvním xxxxxx v xxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx ihned xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Zvíře xxxx xxx odebráno x xxxxxxxx do předběžné xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete. Xxxxxxxxxx §28b odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uloženo, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhradní xxxx xx xxxxxx chovatele. Xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx x pečovatelem. Xxxxxxxxxx §28b xxxx. 4 x 5 xxxxx pro předběžnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x nichž je xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx prostor povinen xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx zvíře xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odstranění nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zvířeti xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx péče, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxx týraného xxxxxxx. Xxxxx uvedená xx xxxx třetí xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx předběžné xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxx uhynula anebo xxxxxx být xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vydat xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx předběžnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx.

§28x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28c xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přesahují xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Kč. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx ministerstvu vždy xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxx, xxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelně vynaložené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx déle než 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx x xxxxxxxx neuhradil xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §28a xxxx. 6 xxx x rámci exekuce. Xxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxx, xxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx exekutora x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uznána xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27a, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx x zdravotnický xxxxxxxx, xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvířete x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxx x průtahům xx správním řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx náhradní péče xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobeným xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxxxx nákladů,

b) osobní xxxxx x adresu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx údaje a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxx

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxx žadatele,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žadatele, xxxxxxx xxxxxxxx výpis xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvířat, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) smlouva x zajištění péče x xxxxx, byla-li xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxx,

x) xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízením xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní péče x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ukončeno, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účelně vynaložených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, pokud xxx xxxx předběžná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxx ochrany xxxxxx, xxxx informace, xxxx dosud xxxxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28x

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 96), xx v xxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §25 odst. 7, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27b xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxx §27c, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27d, xxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28a odst. 1 xxxx. x) x §28b, xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx. 6, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c umisťuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx 101).

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x zvíře xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx 102) na xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranného centra, xx něhož xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §25 xxxx. 7, nařízení xxxxxxxx xxxx podle §28a odst. 1 xxxx. a) x §28b, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 103).

§28x vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2022

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5a xxxx. 7, §5c xxxx. 7, §5f xxxx. 7, §5g, §5i odst. 6, §7a xxxx. 9, §8b xxxx. 4 x 7, §8e xxxx. 3, §12a xxxx. 5, §12c xxxx. 2, §12d xxxx. 8, §12f xxxx. 5, §12g xxxx. 2, §13 xxxx. 11, §14a xxxx. 3, §14b xxxx. 4, §14c xxxx. 4, §14d xxxx. 5, §15c xxxx. 7, §15d xxxx. 9, §15e xxxx. 3, §15g xxxx. 7, §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 5, §18c xxxx. 5, §18g xxxx. 9 x §26 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13a odst. 6.

§29x

(1) Xxxxx, xxxxx xx k 1. xxxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 38) xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxx [§21 xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2004.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx x podniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nosnice xx použití xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx minimální xxxxx 36 xx xx xxxx než 65 % plochy klece x xxxxx minimálně 33 xx, a xxxx starší xxx 16 let, xxxxxxxxxx xx xxxx jednání xx 31. prosince 2009 xx týrání xxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x).

(3) Akreditace udělené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx v platnosti x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předkladatelé do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 77/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obenímu xxxxx v §25 xxxx. 7 a §28 odst. 2 x xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x §28 xxxx. 2 x §28a xx §28c jsou xxxxxxx přenesené působnosti.

§29x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx zákona x vědomím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chov xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxx xxx kožešiny"), ukončí xxx x xxxxxxx x dosavadními xxxxxxxx xx 31. ledna 2019.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednorázový finanční xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx činnost xxxxxx v přechodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx kožešiny x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2019, (xxxx xxx "žádost") xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxx chov xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx chovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celkovou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx

x) vyjádření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x žadatele xxxxxxxx xxxxx dozoru xxxxx §22 odst. 1 písm. x) xxxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx chov xxxxxx xxx kožešiny,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjištěný x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx chovatel, xxxxx xxxxxxx chov xxxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději 30. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx uvědomil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nástupce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci.

(6) Xxxxxxx xxxx podat žádost xx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) veterinárního xxxxxx 21) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Žadatel xxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx chovu xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxxxx k xxxxxx skutečné škody, xxxx 3 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx norka a 3 900 Kč xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ušlého xxxxx xx neposkytuje.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx se započítávají xxxxx xxxxxx zjištěných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(9) Xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§30

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 246/1992 Sb.

Druhy xxxxxx x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 4

Xx šelmy xxxxx §14a xxxx. 4 xx xxxxxxxx:

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx,

x) malé kočky (Xxxxxxx) xxx puma (Xxxx) xxxx puma xxxxxxxx (Xxxx concolor) x xxx xxx (Xxxx),

x) xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx (Xxxxxxxx),

2. x xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) xxxxxxx druhy,

3. x čeledi xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) všechny xxxxx x

4. z xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx) druh xxx obecný (Xxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxx (Lycaon xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx dopravce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx průkazu xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxx osoby xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx registrační xxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) povolení xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dlouhotrvající xxxxx x xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx chovatel xxxxxxxxxx, xxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobují xxx aplikaci jen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikací xxxxx, x xx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xx péči x handicapovaná zvířata xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatelským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x řádu xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 312/2008 Xx. s účinností xx 1.10.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Do 8. xxxxxxxx 2015 Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat x osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 3 xxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokyny x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xx x této lhůtě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx o prasata xxx získání osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx udělené osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chovná x dodavatelská xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2018.

5. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx 1. leden 2018, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx.

8. Správní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx školicí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx akreditace x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx k péči x vybrané druhy xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx o vybrané xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx získal osvědčení xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx §13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) krajskou xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 zákona x. 246/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx druhu xxxxxxx, které se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §5 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx, xx xxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx proveden xxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 246/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady, které xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxx x xxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §28d xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx podle §28c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx na stavby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx druhé. Xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do provozu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2030.

6. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 500/2004 Xx.

7. Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxxx xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x částku, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuta xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při usmrcování 81) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úspěšně vykonala xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81).

9. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx souvisejících x porážením zvířat, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

162/93 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon ČNR x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání

s xxxxxxxxx xx 1.7.93

167/93 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. publikované v xxxxxx 43/93

193/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 162/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.93

243/97 Xx., kterým xx xxxx zákon XXX x. 246/92 Xx., xx ochranu zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.97

30/98 Xx., xxxxx XX xx dne 17.12.97 xx xxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 243/97 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.3.98

77/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.3.2004, x xxxxxxxx §8k, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

149/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 246/92 Sb. publikované x xxxxxx 50/2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s účinností xx 1.1.2006

77/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 15.3.2006

312/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 246/92 Sb., xx ochranu zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2008

409/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx v částce 133/2008

291/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 252/97 Sb., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.10.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 1.1.2010 x 1.6.2010

308/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

359/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 246/92 Sb., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.7.2013 a 9.12.2019

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

255/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2017

302/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

501/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.1.2027

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

217/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

246/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 118/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §25 xxxxxx x. 87/1987 Xx., x veterinární xxxx, ve znění xxxxxx x. 239/1991 Xx.
2) Xxxx. xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxxxx, vyhláška č. 121/1987 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných produktů.
3) Zákon č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 86/1989 Sb., x povolování xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 146/1971 Xx., xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., xxxxxx XXX x. 143/1991 Sb. a xxxxxx XXX č. 270/1992 Sb. (xxxxx xxxxx č. 512/1992 Xx.).
Xxxxxxxx č. 20/1988 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/1963 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.
5) §23 xxxxxx x. 87/1987 Xx.
6) §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 117/1987 Sb.
7) §30 xxxx. 3 vyhlášky x. 117/1987 Xx.
8) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., kterou xx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Zákon č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 102/1963 Sb.
12) Xxxxxxxx x. 80/1965 Xx., x ochraně volně xxxxxxxx zvířat. - Xxxxxx xxxxxxx č. 80/1965 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 395/1992 Sb.
13) §22 x 24 xxxxxx x. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx školách.
14) §8 xxxxxx XXX č. 108/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 437/1991 Xx.
15) §2 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 124/1993 Xx.).
Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
17) Zákon č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách).
18) §3 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
19) Například xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), x xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx studiu, ve xxxxx xxxxxxxx č. 399/2001 Xx., xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §59 x 59a zákona x. 166/1999 Sb.
21) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §54 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
26) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §10 x xxxx. xxxxxx x. 166/1999 Xx.
28) Xxxxx č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 16/1997 Sb., x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
29) Zákon č. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 147/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §22 xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx znění xxxxxx č. 309/2002 Xx.
§53 xxxxxx x. 166/1999 Sb.
31) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech).
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §21 xxxx. 2 a 3 zákona x. 166/1999 Xx.
34) Evropská xxxxxx x ochraně xxxxxx při mezinárodní xxxxxxxx vyhlášená xxx č. 20/2002 Sb. m. s.
35) Zákon č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 451/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 91/1996 Xx., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Například xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
37) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.
38) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 124/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x obecní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 1255/97 xx xxx 25. června 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místa zastávek x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx směrnice 91/628/XXX, xxxxxxxx Rady 1040/2003 xx dne 11. xxxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) č. 1255/1997, xxxxx xxx x použití xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) x. 411/98 x xxxxxxxxxxx požadavcích xx ochranu xxxxxx x silničních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 1998 x ochraně zvířat xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 806/2003 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 1999/74/ES xx dne 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/EU a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx chovaných xx maso, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 2008/120/ES xx dne 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/EU ze xxx 22. září 2010 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vědecké xxxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zastávek x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx směrnice 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1040/2003 xx xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97, xxxxx xxx x použití xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx směrnic 64/432/EHS x 93/119/XX a xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx dne 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xx dne 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úředních xxxxxxxxxx prováděných s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (EU) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX a 2008/120/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, směrnic Rady 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/ES x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Rady 92/438/EHS (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1010 xx dne 5. xxxxxx 2019 x sladění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x politikou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/ES, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x směrnice Xxxx 86/278/EHS.

43) §44 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 99/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin regulováním xxxxxxx x nimi x dalších opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.

48) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 183/2017 Sb.

49) Xxxxxxxxx xx. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

50) Xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., ve xxxxx zákona č. 131/2003 Sb. x xxxxxx x. 48/2006 Xx.
52) Xx. 6 odst. 4, xx. 9 odst. 2 xxxx. x), xx. 17 odst. 1 a přílohy X a XX xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
53) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
55) Xx. 6 odst. 5, xx. 17 odst. 2, xxxxxxx XXX xxxxxxxx III a xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.
56) Zákon č. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 296/2003 Sb., x zdraví xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 99/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
58) §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx.
59) Xxxxx č. 449/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx.
61) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Čl. 26 xxxx. 5 nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005.
63) Xx. 18 x 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
64) Čl. 10 x 11 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
65) Čl. 14 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
66) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
67) Xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3 x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
68) Xx. 26 xxxx. 6 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx související x xxxxxx xxxxxx.
70) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
72) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 282/2003 Xx. a xxxxxx x. 130/2006 Sb.
73) Xxxxx XXX přílohy XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
74) Xxxxxxx x) xx e) xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 1538/91 ze xxx 5. xxxxxx 1991, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EHS) č. 1906/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx maso, x xxxxxxx znění.
75) Nařízení Xxxx (EHS) č. 2092/91 xx xxx 24. xxxxxx 1991 x ekologickém xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x platném xxxxx.
76) §4c xxxxxx č. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Xx.
77) Xx. 48 nařízení Xxxxxx (XX) č. 796/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x integrovanému xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx režimy xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpor xxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx.
78) §21 x 22 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
79) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
80) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
82) Xx. 21 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
83) Čl. 21 xxxx. 5 x 6 nařízení Xxxx (XX) č. 1099/2009.
84) Příloha X xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009.
85) Xx. 20 odst. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
86) §1b xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50 xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
88) §3 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX.
90) Čl. 55 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX.
91) Čl. 21 odst. 2 xxxxxxxx Rady (ES) 1099/2009.

92) §55 a xxxx. zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) §64a xxxxxx x. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §22 odst. 1 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Zákon č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1010 ze dne 5. xxxxxx 2019 x sladění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 166/2006 x (XX) x. 995/2010, směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, nařízení Xxxx (XX) č. 338/97 x (ES) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

99) Například čl. 4 x 21 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 2017/625.

100) Xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx hospodářské xxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 806/2003 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/XX a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně směrnic 64/432/XXX x 93/119/ES x nařízení (ES) x. 1255/97, x xxxxxxx znění.

Směrnice Xxxx 2007/43/ES ze xxx 28. června 2007 x minimálních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx znění nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx znění nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx se xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

101) §29a xx 29d xxxxxx x. 100/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

102) §29c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

103) §34a xxxx. 7 xxxxxx č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

104) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx x xxxxxxxx zavlékání xx vysazování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

105) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx směrnice Rady 96/26/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) 2016/403 xx xxx 18. března 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1071/2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterým se xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/22/XX.

106) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.