Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 31.12.2026.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1 §2 §3 §4 §4a §5

ČÄST II. Ochrana zvířat při usmrcování, použití znecitlivění a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení §5a

Porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat §5b

Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců §5c

Kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování §5d

Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek §5e

Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat §5f

Omračování zvířat §5g

Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce §5h

Postupy při usmrcování ryb §5i §6 §7

Ochrana zvířat při chovu §7a

Veřejná vystoupení zvířat §8

ČÁST III. Ochrana zvířat při přepravě

Maximální doba trvání přepravy §8a

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě §8b

Obecné podmínky pro přepravu zvířat §8c

Způsobilost zvířat k přepravě §8d

Dopravní prostředky §8e

Postupy při přepravě §8f §8g §8h §8i §8j §8k §8l

ČÁST IV. Ochrana hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat

Ochrana hospodářských zvířat §9 §10 §10a §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata §12f

Ochrana zvířat v zájmových chovech §13

Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy §13a

Toulavá a opuštěná zvířata §13b

Ochrana volně žijících zvířat §14

Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty §14a

Ochrana handicapovaných zvířat §14b

ČÁST V. Ochrana pokusných zvířat

Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat §15

Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat §15a

Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění k používání pokusných zvířat §15b

Posuzovatelé §15c

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15d

Kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15e

Specifické požadavky na pracovníky §15f

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat §15g

Schvalování projektů pokusů §16

Žádost o schválení projektu pokusů §16a

Hodnocení projektů pokusů §16b

Zpětné posouzení §16c

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů a lhůty pro jeho vydání §16d

Změna, pozastavení, odnětí nebo zánik platnosti rozhodnutí o schválení projektu pokusů §16e

Uchovávání dokumentace o projektech pokusů §16f

Alternativní přístupy a kontaktní místo §16g

Požadavky na zařízení, prostory a vybavení §17

Podmínky péče o pokusná zvířata §17a

Ohrožené druhy zvířat §17b

Subhumánní primáti §17c

Zvířata odchycená ve volné přírodě §17d

Opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů §17e

Zvířata chovaná pro použití k pokusům §17f

Záznamy o pokusných zvířatech §17g

Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace §17h

Účely pokusů §18

Volba metod §18a

Znecitlivění §18b

Klasifikace závažnosti pokusů §18c

Opětovné použití pokusných zvířat §18d

Konec pokusu §18e

Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu §18f

Metody usmrcování pokusných zvířat §18g

ČÁST VI. Orgány ochrany zvířat §19

Ministerstvo §20

Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem §20a

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely §20b

Ústřední komise §21

Státní veterinární správa §22

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů §23

Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů §23a

Obce §24

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §24a §25 §26

Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání §26a

Požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání §26b

Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace §26c

ČÁST VII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27a

Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete §27b

Zabrání týraného zvířete §27c

Společná ustanovení k přestupkům §28

Zvláštní opatření §28a

Náhradní péče o týrané zvíře §28b

Předběžná náhradní péče §28c

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §29 §29a §29b §29c §30

Nález Ústavního soudu - č. 30/1998 Sb.

č. 312/2008 Sb. - Čl. II

č. 359/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Zvířata xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, péči x ochranu ze xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx zákona

(1) Účelem xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, před xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 41) x upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42)

a) xxxxxxxxx x podmínky ochrany xxxxxx xxxxx týrání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kvalifikaci x odbornou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účely.

§2

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx každý živý xxxxxxxxxx, xxxxx člověka, xxxxxxx však xxxx xxxx xxxxxx,

x) volně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxx chovu v xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx člověka,

d) hospodářským xxxxxxxx xxxxx chované xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podnikatelské účely, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx zvířata xx farmovém xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx produkovaných jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavním xxxxxx chovu, x xx xxx xxxxxxx x prostorách x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člověka, xxxx xxxxx sloužící xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) handicapovaným zvířetem xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx, nemoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, napájení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x lidské xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohledem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx volně mimo xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx svého chovatele,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které není xxx přímou kontrolou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo chovatele x xx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslem xx jej xxxxxx xxxx ho vyhnal,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx

1. živý xxxxxxxxxx, který je xxxx má xxx xxxxxx k pokusům, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx forem x plodů savců xx xxxxxxxx třetiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xx xxx použit x xxxxxxx;

xx pokusné xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x ranějším xxxxxx xxxxxx, xxx xx stadium uvedené x bodě 1, xxxxx má xxx xxxxxxx umožněno xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vývoje a x xxxxxxxx prováděných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx po dosažení xxxxxx xxxxxx vývoje xx postihne xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "chová") xxxxx xxxx zvířata, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zvíře, nebo xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, útulky, xxxxxxxxx xxxxxxx, hotely x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zoologické xxxxxxx, 17) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) utrpením stav xxxxxxx způsobený jakýmkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvíře xxxxxx xxxx xxxxxx x který x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx poruchu xxxxx smrt,

m) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákrok xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx smrt zvířete,

o) xxxxxxxx usmrcení jatečného xxxxxxx 18) za xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx veterinárními xxxxxxxxxx x vybavením, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx projektů pokusů xxxxx osobou odborně xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx přivození xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zvířeti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx nutnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 5 x §14 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxx kosmetický zákrok xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podobném xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx vzhledu xxxxxxx,

x) xxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx účely xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, strach xxxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokusem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxx, xx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vznikne x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaná xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx orgánů xxxx xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx program x xxxxxxxxxxx vědeckým xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvířaty; xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x pohyblivá zařízení,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §17f xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx použity xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx především pro xxxx xxxxx, xx xxx x zájmu xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx dosažení zisku xx nikoli,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxxxxx xxxxxxx x pokusům, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx zisku xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 18) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vykládky xxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo hustotě, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich zdraví x xxxxxxx pohoda xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx člověka,

ab) xxxxxxx xxxxxx druhu xxx xxxxxx (Gallus xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx produkci xxxxx nezamýšlených x xxxxxxxxx.

§4

(1) Za xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x výkonům, xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx veřejnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxx zvíře xxxxxxx x xxxxxxx, utrpením, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. omezovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, 19)

2. xxxxxxx zvířeti potravu xxxxxxxxxx příměsi nebo xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx bolest, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx pro zvíře xxxxxxxx druhu, xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilo xxxxxxx zvířete,

d) xxxxx xxxxx, nevyléčitelně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx přežívání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx utrpením, x jinému účelu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podávat xxxxxxx dopingové xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vzhled,

f) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx jiném xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx loveckého xxxxxx 43), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lákadel xxxx xxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxx xxx 22), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx psa, příprava xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvedené v §14 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx chirurgické xxxxxxx xx účelem změny xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvířete, x xx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx celkové xxxx místní znecitlivění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3 x 4, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxx, xxxxx hlasivky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. x jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxx živé xxxxx,

3. poškozovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx starších 3 dnů xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provést xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, utrpení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx následné xxxxxxxxxx klinicky prokazatelné xxxxxxxxx změny v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podávat xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 21) s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx volně x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) xxxx xxxxxx kopyt a xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 78) xx xxxx zákroky xx xxxxxxxxxx paznehtářské x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x §64b xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) vyvolávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) chovat, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx si xxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zasahovat xx průběhu xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx poškozuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bolest, utrpení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx způsobovat, xxxxxxxx, xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxx,

x) usmrtit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx násilným xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxx živá xxxxxxx ke krmení xxxx druhů xxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žijícího x xxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x živými xxxxxx xxxxxxxx xxxx šupin xxxx ploutví, xxxxxxx xxxxx xxxxx pod xxxxxx do xxxxx xxxx jim vtlačovat xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx vytlačovat xxxxx xxxx mlíčí, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx chov xxx x xxxxx-xx x xxxxxx stanovený xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny 44),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, a xxxxxxxxx xxxxx výžehem, x xxxxxxxx koní, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45),

x) xxxxxx xxxxxxxx v maloobchodních xxxxxxxxxx živých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířete xxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo přístrojů xxx xxxxxxxxxx omračování x xxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 22)

y) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx zákroky nebo xxxxxxxx

x) spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xx xxxxxxx x výcvik xxx prováděný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxx zájmové xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx vychovávat a xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx ochranného xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx chová, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného chovatele. Xx xxxxxxx, xxxxx xx zvíře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx pokud zvíře xxxxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat. Xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx chováno v xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx.

§4x

Xx propagaci xxxxxx xx považuje zejména

a) xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §4 xxxx. 1 xxxx. x), xx veřejném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, vyobrazení xxxx audiovizuálního záznamu, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, praktikám xxxxx xxxx výcviku, odchytu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zvířete x xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x týráním xxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x doprovodné xxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Nikdo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx zvířete chovaného xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) slabost, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, celkové vyčerpání xxxx stáří xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx utrpením,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 46)

x) xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx 25) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 26) při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x projektu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), 47) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x genetické xxxxxxx, zejména omezením xxxxxxxxxxx xxxxxxx potravních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo rizika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířat, x xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 26) x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům, 48)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 30)

x) depopulace 79),

k) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x významným xxxxxxx xx Xxxxxxxxx unii 104) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 60).

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx veterinární xxxxx xxxx zletilá xxxxx, tato xxxx xxxxx pod odborným xxxxxxxx veterinárního lékaře; x xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x provádění xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx usmrcení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, zakazují xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) utopení x xxxx metody udušení xxxxxx použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, 32) xxxxxxx xxxxxxxxx neuvede xxxxx xx hlubokého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx metody, xxxxx xxxxxxx způsobí xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx elektrického proudu, xxxxx xxxxxxxxx okamžitá xxxxxx xxxxxx,

x) použití xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx postupného zmrazování x hadů.

(6) Zakazuje xx výroba, nabízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo lepících xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Zakazuje se xxxx x usmrcování xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

OCHRANA ZVÍŘAT XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X OCHRANA XXXXXX XXX VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXXX

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx podle čl. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx potravin,

c) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hygieny xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx veterinární xxxxxx.

Xxxx xxxxx mohou kromě xxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 2 xxxx. x) až x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) x všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), kterému xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx 81) xxxxxx xx xxxx 7 xxx.

(3) X průběhu xxxxx x získání xxxxxxx kvalifikace podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxxx xx x získání této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádět xxxxxxxx zvířat pouze xx jatkách x xxx xxxxxxxx dohledem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx omráčení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 82), xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 82). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx 82).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx povinen xxxx xxxxxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx se na xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") osoby xxxxxxxxxx xx na úkonech xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx,

2. datum xxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx x nich xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmen x) x b) lze xxxx xxxx elektronickou xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) je xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx předložit příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) musí xxx kopie dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x co xx za xx xxxxxxxx, x vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5b

Porážení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx xx přežívání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zraněného xxxxxxx spojeno x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx utracení xx xxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířete xxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 21)

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx přepravovat xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx-xx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1/2005, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobilost xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004 73). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x teprve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxx xxxx přepravováno xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx překročit 100 xx. Xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zakazují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během přepravy x xxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx 42), 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx během xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx přehánění v xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx bolestivým stavům, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx usmrcena; obdobně xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxx umístěna xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však xx dvou hodin xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx přepravována xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx místo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tam, xxx xxxx.

§5c

Usmrcování kožešinových zvířat x hlodavců

(1) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní veterinární xxxxxx xxxx Městské xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx rovnocenné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 82) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 82), x kvalifikace xxxxx §5a xxxx. 1.

(3) Na osoby, xxxxx získaly xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, a xx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nevztahuje xxxxxxxxx získat osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 81).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(5) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvířata, xx xxxxxxx xxxx záznamy

a) x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvádět x xxxx

1. xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx zvířat,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 a xxxxxx x nich xxxxxx údaje těchto xxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ještě 3 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx záznamy xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxx podle písmene x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx uvedeném x §5a xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 84) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xx xx xx xx považuje, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx právním předpisem.

§5d

Kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx 85) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§5e

§5e xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx

(1) Použít x xxxxxxx zvířat zvláštní xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxx 87) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxxxx 81) může xxxxx xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx 88), a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx zvířat x xxx na jatkách. Xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx porážky pro xxxxxxxxxx jatka; porážku xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádět x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porážky zvířat, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx pro doručování, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, osoby, xxxxx xxxxxxx podmínky podle §5a,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx počet xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jatkách xxxxxxx za den x za kalendářní xxx x odůvodnění xxxxxxxxxxxx počtu,

e) xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx maximální xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx náboženského xxxxxx xxxx předpis xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx popis způsobu xxxxxxxxx porážky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx 88) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx minimalizováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxx zvířat xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 31), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady stanoví xxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovateli xxxxxxx 80), ve kterém xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx 88), jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nákresy x popis xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a umístění xxxxxxxxxxxx omračovacího nástroje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pozbyl xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x drůbeže xxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx x drůbež xxxxxxx být xxxxx xxxxxx porážky a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx fyzickém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účinným x xxxxxxx způsobem.

(3) Xxx usmrcování xxxxxxx xxx domácí xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx omráčení.

§5x

Xxxxxxx xxx usmrcování xxx

(1) Xxxxxxxx ryb xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx se xxxxxxx xx omráčení xxxxxx xxxxxx tupým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxx veterinární správa xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx x xxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ryby xxx průmyslovém zpracování xxx omračovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o napětí 230 X.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxxxx přechovávají x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměně a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ryb a xxxx (hustotu xxxxxxx) x kádích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx množství kyslíku xx xxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx deratizaci 92), xx xxxxxxx

x) zajistit, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) minimalizovat možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvířata x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li další xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvalým utrpením x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx použít xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) inhalace xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) zastřelení xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxx xxxxx provádění xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem; xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx deratizace xxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§6

Xxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx x úmyslem xx ho xxxxxx xxxx xx vyhnat. Xx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx vhodné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zásahy, které xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xx způsobilo bolest xxxxx než xxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona chovatelem xxxxxxxxxxxxx zvířat za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 93).

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21), pak xx xxxxxxxxxxxx rovněž nepožaduje xxx

x) xxxxxxxx samců xxxxxxxx 7 dnů x prasat, xxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx anatomickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx tlumení xxxxx rohů x xxxxx x xxxxxx xx xxxx do 4 týdnů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tepelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx teplo xx xxxx xxxxxxx 10 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x selat xxxxxxxx 7 xxx, xxxxxx x xxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx 8 xxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx článků xxxxxx, xxxxxxx zobáků, xxxxx, nastřihování xxxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x pižmových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx 21 xxx xxxx,

x) kauterizaci xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx konzumních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zubů xxxxxx xxxxx,

x) označování zvířat xxxxxx tetováním, xxxx xxxxxxx nebo elektronickým xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ryb xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x b) xx xxxxx x xxxxxx starších, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx chováni x rozmnožováni psi xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx utrpení, x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, biologické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx větě xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnožování zvířat xxxx dosažení xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx zabývají chovem xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxxx, kteří xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti zabývají xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x více xxx xxx, xxxx xxx prodeji nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx do 6 xxxxxx povinni

a) vést xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 xxx,

x) poskytnout xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxx x xx x

x) xxxxx xxx xxxxxxx každého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převáděného xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 písm. a) x x) xx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvířat, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx zvířat xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 a xxxx fen xxx, xxxx xxxxxxx

x) vyplnit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx narození xxxxxx xxxxxxxxx list xxxx xxxxxx,

x) xx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyplnit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vrhu xxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Závazný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Evidenční xxxx xxxx štěňat xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx jejich xxxxx,

x) informace o xxxxxx matce, zejména xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, číslo čipu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx narození a xxxxxx počet, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 7 dnech xx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx číslo čipu, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, a

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx štěňat, xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx dodržovat xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální počet xxxx x xxxx xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx x

x) minimální xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 50 xxx.

(7) Chovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx počet xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kondici; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x chovné xxxxx xx 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx,

x) minimální xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 84 xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx rozmnožování a xxxxxxxxx velikost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx inseminace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, kteří xx x rámci xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 a xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na nejnižší x xxxxxxxx xxx xxx x koček xxx jejich rozmnožování xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§7x

Xxxxxx xxxx předání xxx xxxx xxxxx xxxxxx chovateli

Je zakázán xxxxxx xxxx předání xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxxxxx prostranství, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zvířat x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxx. 5.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za účelem xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podnikání, nebo xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zvířat 21).

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx pořádá xxxx provádí veřejné xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zjevné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) zjistit xxxxx x xxxxxxx zvířat,

c) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx manipulovat x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx povinen

a) osobně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně 7 xxx xxxxx xxxx konání veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a příslušné xxxx

1. adresu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx konání x xxxxx konání,

2. druh x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastnit,

3. xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxx, xxx xxxx manipulovat xx zvířaty, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a seznámit xx xx zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx, xxx je x průběhu veřejného xxxxxxxxxx xxxxxx dodržují,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkem xxxxxxxxx vystoupení krajské xxxxxxxxxxx správě x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x b) xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx záchranou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xx xxxxxx vypuštění xxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahradou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, která stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučit x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX

§8x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx.

§8x

Xxxxxxx způsobilost na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířaty, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx školení. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel sběrného xxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 52), xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vést evidenci x školení osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 53) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dopravce xxxx provozovatel sběrného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxx x xx vyžádání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx školení zaměstnanců xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Řidiči xxxx xxxxxxxx 54) silničních xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 55). Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, a xx x xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx řády xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Řidiči xxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxxxxx, xx xxxxxxxx osvědčení x způsobilosti pro xxxxxx a průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxx 55) xxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kurzu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti pro xxxxxx x průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx jak xxx xxxxxx xxxx vztahující xx xx xxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vztahující xx xxxxx xx přepravu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx osvědčení xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8c

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí při xxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx se předešlo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx použita, musí xxx xxxxxxxx, konstruována, xxxxxxxxx x provozována xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zamýšlené xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) napojení x xxxxxxxx zvířete x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx vzrůstu,

b) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpočinek xx xxxxxxxx intervalech,

c) xxxxxxx, xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxx zvířete, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Chovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li pro xxxxxxxxxx cestu způsobilá.

(2) Xxxxxxxx zvířata a xxxxxxx x fyziologickými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xx bez bolesti xxxx pomoci nemohou xxxx pohybovat,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx 90 % xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x samice, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nemají xxxxx zahojený pupek,

e) xxx x xxxxxx xxxxxx 3 týdnů, xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx x xxxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxxx xxxx přepravována xx vzdálenost menší xxx 100 xx,

x) xxxxx, kteří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo kteří xxxxx xxxxxxxxxx samostatnému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; to xxxxxxx x volně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx se jim xxxxxxxx paroží.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neplatí pro xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxx veterinárním xxxxxxx x xxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx jinak xxxxx k zamezení xxxxxxx bolestí, utrpení xxxx škod,

b) na xxxxx veterinárního lékaře x xxxxxxxxxxxxx účelům.

§8x

Xxxxxxxx prostředky

(1) Chovatel xxxx zajistit, xxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vybavení xxxx konstruovány, udržovány x xxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, příliš xxxxxxxx xx nízkými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvířata xxxxxx xxxxxxx x xxxx uniknout xxxx xxxxxxxxx a mohla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) podlaha nebyla xxxxxx,

x) xxxxxxx minimalizovala xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx pro zvířata xxx dostatek místa x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) studenokrevným xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, které xxxx xxx přepravovány ve xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontejnerech, xxxx chovatel xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, nárazům, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů,

c) xxxxxx omezeno xxxxxxx xxxx x studenokrevných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kontejnery xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sobě xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poloze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkalů,

e) xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 xx, byly xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nikdo nesmí xxx přepravě

a) xxxxxxx xxx, kopat xxxx xxxxxx xxxxxx násilí,

b) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx citlivé xxxxx xxxx tak, aby xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mechanických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx tahat xxxxxxx xx hlavu, xxx, xxxx, končetiny, xxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx tak, aby xxx xxx xxxx xxxxxxxx zbytečná xxxxxx xxxx utrpení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx špičatými konci,

f) xxxxxxx xxxxxxxx zvířata, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostorem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx chovaných x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 43).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xxx tehdy, když xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a smějí xxx xxxxxxxxxx jen xx svaly zadních xxxxxxxx. Výboje xx xxxxxxx používat xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nereaguje.

(5) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zajistit, aby

a) xxxxxxx nebyla přivázána xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxx za xxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx měli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx, řetězy nebo xxxx použité xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byly xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxxxxx §8c xx 8f xx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx se neuskutečňuje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx 21).

(2) Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8c xxxx. 1, §8c xxxx. 2 xxxx. x) a x), §8d xxxx. 1, §8e xxxx. 1 xxxx. x), x) x c), §8e xxxx. 2 písm. x), §8f xxxx. 2 xxxx. x), x), e) a x) x §8f xxxx. 3 písm. x).

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8k

§8k zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT

Ochrana xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxx-xx mu xx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 56)

x) xxxxxx xxxxxxx x tak xxxxxxx xxxx x tak xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxx x xxxxxxxx prostorách,

1. xx xxxxxxx jim xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx útoků xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx neumožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

3. ve xxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xx umělého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x hospodářským xxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) chovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytně xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx ošetření,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x veřejné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39).

§10

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx technologie, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnit.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx České republiky xx xxxx, které xxxxxx členskými státy Xxxxxxxx unie (třetí xxxx), xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaveným xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původu, v xxxx xx osvědčuje, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovnocenným způsobu xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§10a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

§11

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je chovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx každou xxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx zdraví x život xxxxxx. X zajištění prohlídky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx důsledné xxxxxxxxx prohlídky.

(2) Chovatel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx, pomoci xxx xxxxxx xx xxxxxx onemocnění x xxxxxxx vyprošťovací nářadí xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x vykládce xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete, xxxxxx xxxx vývoje xxxxxxxx x domestikaci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x etologickým potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx jim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna jejich xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx zkušenostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx chovatelském xxxxxxx, aby

a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete,

c) xxx schopen určit, xxx celkové xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hospodářského xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podáváno xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyvolává xxxxxxxx xxxxxxx. Krmiva xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 35)

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx odkladu xxxxxxxx ošetřeno v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx; 21) xxxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx zraněná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Volnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx omezována způsobem, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obtíží xxxxxx, odpočívat, xxxxxxx x pečovat x xxxxxx svého xxxx x vidět na xxxxxxx zvířata. Xxxxxxx xxx xxxxxx musí xxx pohodlný, čistý x x řádným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx maximálně omezily xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při selhání, xxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx větrání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx zvířat, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx denně. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx není-li xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Hospodářským zvířatům, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx přiměřená ochrana xxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, predátory x xxxxxx ohrožujícími xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. s účinností xx 1.3.2004

§12b

Hospodářská zvířata musí

a) xxxxxxxx potravu, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, druh x xxxxx xx xxxxxxxx v dostatečném xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx hospodářskými xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004

§12x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx ochranu a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardů.

(2) Minimální xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12d

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxx gallus), xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx (xxxx xxx "kuřata xxxxxxx xx maso") xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x chovu xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx záznamy xxxx chovatel uchovávat xxxxxxx xx xxxx 3 xxx x xx vyžádání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxx uvedené v §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx provoz x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xxxx x hale hospodářství, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx je chováno xxxxx kuřat chovaných xx maso, xxxxx xxxxxxxxx 33 xx/x2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx celková xxxx xxxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxx nacházejí x xxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plochy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kuřatům xxxxxxxx xx maso. Xxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxx xxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx umístěna x xxxx hospodářství x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 33 xx/x2, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlášením x chovu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

Maximální xxxxxxx osazení x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx 39 kg/m2. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx na maso xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x 3 xx/x2, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxx hustotou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 kg/m2, xx povinen

a) z xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx x denní xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxxxx hejna x

x) x doprovodné xxxxxxxxxxx 73) x dodávce xxxxx chovaných na xxxx na xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x údaje x hybridu x xxxxxxx kuřete.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx chovaná xx xxxx nebo aby xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, poučení xxxxxxxx xx požadavků na xxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx chov xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxx x kuřata xxxxxxx na xxxx. Xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx záznamů x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinni poskytovat xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obsah x vedení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 33 xx/x2, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osazení, xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x péči x xxxxxx chovaná xx xxxx xxx získání xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzor xxxxxxxxx.

§12e

Ustanovení §12d se xxxxxxxxxx xx

x) hospodářství x méně než 500 xxxxxx,

x) hejna xxxxx pro rozmnožovací xxxx,

x) líhně,

d) kuřata x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x chovu xx xxxxxx výběhu xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 74),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 75).

§12x

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx a kurz x xxxx x xxxxxxx

(1) Chovatel, který xxxxx xxxxxxx ustájená xxx xxxxxx a xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx prasat"), zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdržela xxxxxx x xxxxxxx x péči o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx chovatele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x prasata, xxxx

x) se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, organizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Účastníkovi xxxxx x xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx.

(4) Chovatel xxxxxx je xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvádět x nich

a) osobní xxxxx osoby, která xx xxx zaměstnána x ošetřování xxxxxx, x

x) datum xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx osoby, která xxxxxx a poučení x xxxx x xxxxxxx předala, x xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo.

Tyto xxxxxxx lze vést xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen xxxxx 3 roky xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx uchovávat x xx vyžádání xx xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosažené vzdělání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x péči o xxxxxxx x xxxx xxxxxx a poučení x péči o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12x

Xxxx, xxxx x xxxxxx kříženci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvířata v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxx x jejich xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx chováni x xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo hmotnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, krmení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§13

Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx chovech

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx biologických xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo poškození xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx opatření proti xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx být chováno xxxx xxxxx x xxxxxxxx chovu, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx adaptovat, přestože xxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxx zvíře v xxxxxxxx xxxxx nebo xx ujal toulavého, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířete, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxx xxxx xxxx předání toulavého, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx útulku.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxx, xx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx budou zvířatům xxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgány xxxx xxxxx-xx xxxxxx zvířat xxxxxxx nezpůsobilé anebo xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx

x) mladší 15 let xxx xxxxxxxx jejích xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx rodičovskou xxxxxxxxxxx,

x) xxx byla pravomocným xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Chovatelem xxxxx xxxxxxx vyžadujícího xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx chovatelem xxxxxxxx xxxxxxx právnická osoba, xxxx stanovit osobu xxxxxx 18 xxx, xxx bude svěřena xxxx x xxxxx. Xxxxx-xx x xxxx xxxxxx v zoologických xxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxxxx stanicích, nebo x chov loveckých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 43), je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx xxxxx chovu xxxxxxx. Xxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxxx rozšířit xxxx x xxxxxxxx počtu xxxx xxxxx chovaných xxxxxx až xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x maximální xxxxx chovaných jedinců,

d) xxxxxxx xxxxx chovu x xxxx vybavení,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x zařízení, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, pokud xx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4, x

x) xxxxxxxxx xxxxx §14d odst. 1, pokud xx xxxxx o chovatele xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4; xx xx xxxxxxxx xxxx xx osobu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(7) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 stanoví xxxxxxxxx počty xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x). Krajská xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxx odejmout, xxxxxxxx xx změnily xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx uděleno. Xxxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx, xxxxxxxxxx o jeho xxxxx nebo odnětí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvířete. Xxxxxxxx x chovu xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx tři xxxx x může xxx xx písemnou xxxxxx prodlouženo. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rok provádět xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Záznamy x provedené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 dnů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě.

(9) Chovatel, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx změny x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx o povolení xxxxx.

(10) Chovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxx zvířeti xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis zvířete xxxxxx identifikačních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx tetování, xxxxx je zvíře xxxxxxxx,

x) xxxxxxx onemocnění xxxxxxx x

x) datum xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úhynu xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahájení xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx po dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx úhynu xxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, požadavky xxxxxxxx se péče x požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx chov vybraných xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxxx firmu nebo xxxxxxxxxxx, anebo chová xxxxxxx pro cirkusová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před zahájením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x počty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahájení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx správa xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx.

(4) Právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx každého xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx kupujícímu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx prodej xxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx a xxxx o xxxxxx x pohodu xxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx x xxxx, xxx xxxx umístěna x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx místech xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x regulaci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) informační, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx cílené preventivní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x lidské péči,

b) xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxxx nekontrolovaných zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx nechá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 21) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx v obci, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo přechodnou xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čipem. Xxxxxxxx těchto xxx xxxxx obec. Přihlásí-li xx chovatel psa xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx vynaložené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx psa xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx usmrcovat xxxxx xxxxxx zvíře

a) xxxxxx oka, tlučky, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx formách xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xx jestřábích xxxx x xxxxxx xxxx,

x) pomocí výbušnin,

e) xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx práva upravený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) pomocí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 náboje, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. c),

h) xxxxxx zbraně s xxxxxx xxx xxxxxxx x noci, x xxxxxxxxxxxxx hledím xxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pomocí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx používaných x xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) xxxxxx zrcadla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zdroje umělého xxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx formalínových xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) pomocí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx 57).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení, popřípadě x uložení úpravy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 58), x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx cíleně xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x nezpůsobí utrpení xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) a xxxxx odchytu xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, izolaci xxxx regulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx Xxxxxxxxx xxxx 92) xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 60), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření se xxxx xxxxxxxxx cíleně xx xxxxxxxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, odchyt x xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx patřících xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 21) 26) 47) 48)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx odchycená xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx do xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx honiteb 59), xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx přirozeného xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx za účelem xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx drženého x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zákaz xx nevztahuje na xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odchytu ptáků xx sítí xx xxxxxxx xxxxx magnetofonu xxxx xxxxxxxxx zařízení x xx použití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx a smyček xx xxxxxxxxxx na xxxxxx handicapovaných zvířat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx jde x xxxx, x xxxx. x), j) x x), xxxxx xxx x zdroj xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx odchyt volně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx sledování stavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx chov ve xxxxxxxx chovu, xxxxxxxx xxxxx xxxx chovu, xxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedený x xxxxxxx xx xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x zákonem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx 60), xxxxx xxx odlov xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výtěru.

(9) Pro xxxxxxx xxxxxx, městských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx povoleno xxxxxx xxxxxxxxx dravců, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 43) 47)

(10) Úpravou ochrany xxxxx žijících xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx 47).

§14a

Zakázané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx zakázáno

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, exotarií, xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx volně žijících xxxxx umístěni xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výcviku xxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, televizním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx představení (xxxx xxx "xxxxxxx"), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sokola xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx využití a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v zoologických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx či x xxxxx xxxxxx,

1. u xxxxxxx, ploutvonožců, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxxxxx,

x x xxxxx xxxxxx s xxxx vstupovat na xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx narozené xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich drezúry xx veřejného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx na předvádění xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx loveckého xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volně xxxxxx xxxxxxx musí xxx chována a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hmotnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Bližší xxxxxxxx pro chov x xxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x zvířat x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx druhy xxxxx") x x xxxxxx x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx (Hominidae) (dále xxx "lidoopi")

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx 95) xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx mláďat xxxxxx zvířat od xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx je xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nutné x xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x chovu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X zvířat xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx jejich

a) xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx rozmnožování x xxxxx chovu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx druhu x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny,

b) přesun xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zahradě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14b

Ochrana handicapovaných xxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxx x ně xxxxx odstavce 2 xxxx předat xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxx xxxxxxxxxxxxxx zvířatům, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx fyziologických funkcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx únikům,

c) xxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x záchrannou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx handicapovaných xxxxxx, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanici, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx odpovědnou xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoba xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná zvířata x vést xxxxxxxxxxx x poučení xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s chovem x péčí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx související x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxx xxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči x handicapovaná zvířata, xxxxx xxxxxxxxx kurzu xxx získání této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx komisaře, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx osvědčení a xxxxxxxx xxx chov xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vybavení x xxxxxxxxx velikost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14c

Ochrana xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a lidoopů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeb, x xx zejména xxxxxxxxx prostor xxx xxxxxx chov,

b) předcházet x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx konstrukci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a vybavení xxxxxxx pro jejich xxxx, podmínky ustájení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, x

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxx označeni xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx nevztahují na xxxxxxxxx, který chová xxxxxxx xxxxx šelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(3) Chovatel vybraných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxx identifikačních znaků,

e) xxxxxxx x původu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvířete xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx po xxxx 3 let ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ustájení x požadavky xx xxxxxxx, krmení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§14x

Xxxx x péči x vybrané druhy xxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxx zajistit, xxx xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávala xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Chovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx určit alespoň 1 osobu xxxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx druhy šelem xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxx a xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chovatel xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x poučení xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x péčí x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy, xxxxxxxxx ji od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) záchranné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zaměstnání,

c) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx programu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 97).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, průběh xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx použita x xxxxxxx nebo xxxx specificky chována xxx, xxx mohly xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx vědecké účely,

b) xxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přírodního stanoviště xxxx chovu.

(2) Odstranění xxxxxxx, xxxxxxx, strachu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární úkony,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) úkony, jejichž xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxxx zvířete,

f) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, utrpení, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o intenzitě xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jehly podle xxxxx veterinární praxe.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx uvedeným x §1 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx, umístění, xxxx x xx a xxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, péče x ně x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a schvalování xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxx v xxxxx pokusů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Tímto xxxxxxx nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x dodávce x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných zvířat

(1) Xxxxxx, dodávat nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokusy xxxxx xxx prováděny xxxxx xx schválených zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxx x požadavku xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx k provádění xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost, xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx provádění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokusných zvířat, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x používání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Zařízení xxxxxx x chovu x dodávce pokusných xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx ryb x xxxxxx, xxx xxxxx xx prováděn x xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx krve.

§15x

Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx a oprávnění x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx pokusných xxxxxx, x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx závazný vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místností, stájí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx chovat, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx účel, za xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx použití, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obdobných částech xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx stav zvířat xxxxxxxx,

x) osobní xxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx §15e xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobní xxxxx statutárního orgánu, xxxxx je odpovědný xx dodržování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx požadavky stanovené xxxxx zákonem x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx provedení, x xxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx druhé. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx platnosti dosavadního xxxxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx dobu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx zašle ministerstvo xx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §23.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx uvedených x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti s xxxxxxxxx xxxxxxx, rozšíření xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě je xxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(8) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatelů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x název xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b odst. 1 xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxx posuzují, xxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho provedení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x posuzovateli se xxxxxxxxx zařízení může xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministerstvo. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx být jmenována xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx studia nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx ochranou x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativních xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx pokusů,

c) xxxxxxxx

1. xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti a

2. xxxxxx o minimálně 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx při využívání xxxxxxxxx zvířat k xxxxxxxx účelům, x xx xx xxxxxxxxxx 10 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepravdivý xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniká

a) xxxx xxxxxxxx v odvolání, xxxx

x) xxxxxx posuzovatele xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Před xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Posuzovatel

a) xx povinen

1. se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pověřením k xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx ministerstvu,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx účastnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat povinen xxxxxxxxx posuzovatelům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postup xxxxxxxxxxxx xxx posuzování stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§15d

Kurzy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) mít x daném xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx řádná péče x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx zvířata xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx změny x chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pokusy x xxxxxxxx xxxxxx, provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pečovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusná zvířata, xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx provádět xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x jiným vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx x používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx absolvovali xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů. Na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx na xxxx 7 let.

(4) Provádět xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) mohou pouze xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 7 xxx.

(5) Xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b), c) xxxx x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel pokusných xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xx nepovažuje xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Požadovanou xxxxxxxxxxx xxx dosáhnout xx po vykonání xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx chovatel pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovním prostředí x xxxxxxx osobu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dohledu musí xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61), xxxx zkoušku xxxxxxx způsobilosti složit xx 6 xxxxxx xxx dne vzniku xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxx udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, zejména dalšího xxxxxxxxxx rozvoje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x osob, které xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,

a) průběžný xxxxxx přezkumu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatelných standardů,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx zřídka, xxxxx xxxxxxxxx osoby pokusy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) přezkoumání xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx problémů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nimi chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pracovník dohledu xxxx xxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx vztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx prvních xxxxx měsíců xx xxxxxxxx jejich postgraduálního xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx

x) xxxxxx údaje xxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydání x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx záznamy xxx vést xxxx xxxxxxxxxxxxx formou. Chovatel xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 roky po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dokumentaci uchovávat x xx vyžádání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x navrhování xxxxxx x projektů pokusů, xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x pokusná xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování pokusných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

§15x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x které chtějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 7 xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx prodloužena xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx chtějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), musí před xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx zvířata x usmrcování pokusných xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 7 xxx.

(3) Obsah x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx od ukončení xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxxxxx na zkušebního xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborné způsobilosti x provádění pokusů xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx chovatel xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx více xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx zařízení x xxxx x xx,

x) xxxxxxx xxxx zacházejících x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx umístěny, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15e xxxxxx osobami x xxxxx dohledu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neprokáží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x pokusná zvířata").

(2) Xxxxx odpovědná xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1.

(3) Xxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů (xxxx xxx "vedoucí xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx, aby

a) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířete x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaznamenána vhodná xxxxxxxx opatření,

c) byl xxxxxxxxx projekt xxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx pokusu xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx ochrany zvířat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pokusem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ní xxxxxxxx,

x) xxx pokus xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxx svého xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx. Xxxxxxx projektu xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxx člen xxxxxxx xxxxxx pro zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx problematiky pokusných xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx veterinární xxxxx"), xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxxxx xxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biologických xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x práce xx pokusných xxxxxxxxx, x jejich ochranou, x vyhledáváním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx o pokusná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx jiný kvalifikovaný xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, x členové xxxxxxx xxxxxx zařízení xxx dobré životní xxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dobrých životních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zřídit odbornou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxx podmínky xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx alespoň 3 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chovatelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxx alespoň 2 xxxxx.

(3) Členy xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxx zvířata x v xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných zvířat x xxxxxxx pracovník, xxxxx je lékařem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3. Odborná xxxxxx xxxxxx získává xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15f xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx, xxxxx zacházejí s xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x umísťováním xxxxxxxxx xxxxxx, péčí o xx a jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) poradenství x uplatňování požadavku xxxxxxxxx a omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi x xxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx a vědeckém xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zavádí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx průběh x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a přitom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx používaná xxxxxxx xxxxxxx, určuje prvky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nahrazení a xxxxxxx používání pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx poradenství,

e) xxxxxxxxx poradenství o xxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxx, technologických xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x

x) xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx 4.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x zařízení provozovaném xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) projednává a xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a současně x xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; nemá-li xxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxxxxxxxx x doplnění, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů,

b) na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu pokusů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx pokusů vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pokusů; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda jsou x pokusech vedeny xxxxxxxxx x jsou x xxxx zaznamenávány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx včetně statistických xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a projektů xxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx pokusů xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použitých xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxx x druzích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobných informací x výjimkách xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zpracovává x xxxxxxxxx státnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2018, x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xx 31. xxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňování §15g, §16a odst. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutém xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let. Xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo prováděcím xxxxxxx předpisem.

§15g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů. Xxxxxx xxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxx výhradně x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxxxx pokusů xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx státnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx závazný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx

x) adresu místa, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor, xxx xx xxx činnost xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx základě xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx, že je xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx specifikaci xxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x na xxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxx x spisovou xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx označení grantu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. význam x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, včetně xxxxxx xxxxxx, odhadovaného xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nahrazení x xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxx použití anestezie, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxx po xxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx humánního xxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pro minimalizaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadu na xxxxxxx prostředí,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x jeho kumulativní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusů,

9. xxxxxxxxx případnému neodůvodněnému xxxxxxxxx xxxxxx,

10. podmínky xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x ně,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx podílejí, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 a 4 xxxx §15e,

e) xxxxx projektu pokusů, xxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx projektu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 21),

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxx vyjádření místně xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x vědecké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxx xxxxxxxx.

(2) Netechnické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx. X výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x důvěrných informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxx projektu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx újmy x předpokládaného xxxxxxx, x počtu a xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx toho, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx používání pokusných xxxxxx a šetrného xxxxxxxxx s xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx příslušný xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 předkládá Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem zveřejnění xx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx aktualizace.

§16x

Xxxxxxxxx projektu xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx musí provést xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x co xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxx, předpokládaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty,

b) posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) posouzení x xxxxxxxxxxx závažnosti xxxxxx,

x) xxxxxxx újmy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je újma, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobena xxxxxxxx, xxxxxxx x strachem, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx etického hlediska, x xxxx xxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16a xxxx. 1, §17a xx 17f, §18b, 18d a 18g.

(3) Státní orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodnocení projektu xxxxxx, zohledňuje odborná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x

x) oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, případně včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) chovatelské xxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx použity x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx a xxx by xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obdržel-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx také x xxxxxxx změny xxxxxxxx pokusů.

§16x

Xxxxxx posouzení

(1) X xxxxxxx, xx tak xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §16b xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x na jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zhodnotí

a) zda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx pokusným zvířatům, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx použiti xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx pokusy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx pokusů uvedených x §18c xxxx. 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxx xxxxx pokusy klasifikované xxxx xxxxx xxxx xxxx pokusy, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepříznivé xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx jeho xxxxxx

(1) Xxxxxxx pokusů xxx schválit, pokud xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxx být xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxxx číslo osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx a xxx xxxx projekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx uděleno xx xxxxx xxxx, xxx xx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx generických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splnění požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x produkci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat x xxxxxxx rozhodnutí x schválení projektu xxxxxx xx 40 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx žádosti. Xxxx lhůta zahrnuje x xxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxxxx je xx odůvodněno složitostí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahou, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxx prodloužit x xxxx nepřesahující 15 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí žadateli xxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx a uvede xxxxx xxxxx odstavce 5, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§16e

Změna, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxx pokusů

(1) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pokusů, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx na životní xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxx, xxxxx mají být x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podmíněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16c xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16d.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §20a odst. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20a xxxx. 4 xxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uchovávat x xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx projektu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx uchovává xxxxxxxxxxx vztahující se x projektům pokusů, x xxxxx xxxx xxx provedeno xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx posouzení dokončeno; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

§16f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§16x

Xxxxxxxxxxxx přístupy x xxxxxxxxx místo

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupů navrhovaných x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontaktní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx odborným xxxxxxx podle §15g xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaných x validaci.

§17

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vybavení xxxxxx xxx druhy xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a vybavení xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vybavení, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx způsobit xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x jejich xxxxxx x obecné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, prostory xxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokusů, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, poplašné xxxxxxx, x xxxxx požadavky xx xxxxxxxx, prostory x vybavení stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§17a

Podmínky xxxx x xxxxxxx zvířata

(1) Xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je chovatel xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umístění, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx a péče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uspokojování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxx udržována na xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx chována, xxxxxx xxxx používána, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxxxx, xxxxx zajistí co xxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx označených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx dále povinen

a) xxxxxxxxxx x bariérových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx propust a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zajišťuje, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx navazujících úkonů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vybavení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx vstupují, xxxxxxxxx technologickým postupem xxxxxxxxx pracovní xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovit x zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnětů, zejména xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx xx zvířaty,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dezaktivaci, xxxxx i xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx vybavení, nástrojů, xxxxxx, pracovních pomůcek, xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle technologického xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zvířata xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx po xxxx 3 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x úpravu tekutin x xxxxx, xxxxxxxxxx x pomůcek,

f) zřídit x vybavit xxxxxxxx x xxxxxxxx technologický xxxxxx xxx neškodné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x vnějšího xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soubor personálních, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x ochranu xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx),

x) operace x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pracovní postupy xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x požadavků podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a z xxxxxxxxx xx xxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhům pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx podmínky xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx stav, xxxxxxx odchycená xx xxxxx přírodě x xxxxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, konstrukci x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx péče a xxxxxxxx xx vztahu x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxx zvířat

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx v xxxxxxx X nařízení Rady (XX) x. 338/97 xx xxx 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x pokusům xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx jednomu x xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 nebo x §18 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxx pokusných xxxxxx xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 se nevztahuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17c

Subhumánní xxxxxxx

(1) Subhumánní xxxxxxx xx nesmějí xxxxxxxx x xxxxxxx x výjimkou uvedenou x xxxxxxxx 2 x s výjimkou xxxxxx, které splňují xxxx podmínky:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx uvedených

1. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx x cílem xxxxxxxx nebo předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx léčit; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx rozumí omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

2. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx e) x

x) je vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze A xxxxxxxx (XX) x. 338/97, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x pokusům xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx jednomu x xxxxx xxxxxxxxx

1. v §18 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx člověka xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx život, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, nebo

2. x §18 odst. 1 xxxx. x) x

x) je vědecky xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxx xxxxx pokusných zvířat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx použití xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 6.

(4) Chovatel pokusných xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xx státní xxxxx příslušný ke xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se, xx xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subhumánní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1, ale xxxxx xx neprovádí x xxxxx xxxxxxxx xxxx předcházet klinickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, může x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů povolit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx lidský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lidoopů x xxxxxxx prováděným xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, §18 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 1 se xxxxxxxxxx xx případy, kdy xx xxxxx x xxxxxxx x rostliny.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přírodě

(1) Zvířata xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavce 1, pokud uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx použití x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x xxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx zvířat ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být použita x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kvalifikovaná osoba xx xxxxxxx metod, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx takovou xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx poškození, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobou xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, která získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, péči x pokusná zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušenosti s xxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborně způsobilá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xx špatném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odchyceného xx volné xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx x pokusům. Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x minimalizaci xxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx pro to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhů

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhů xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavce 1, xxxxx xxxx-xx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokáže, že xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx pokusu xxxx xxx dosaženo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toulavého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opuštěných xxxx xxxxxxxxx zvířat v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx dosaženo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k pokusům

(1) Xxxx laboratorní (Mus xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx norvegicus), morčata xxxxxx (Cavia xxxxxxxxx), xxxxxx zlatí (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx griseus), pískomilové xxxxxxxxx (Meriones xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Oryctolagus xxxxxxxxx), xxx xxxxxx (Xxxxx familiaris), xxxxx xxxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx) xxxx danio pruhované (Xxxxx rerio) xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx pro použití x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 1. ledna 2013 xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx jacchus) a 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx životních podmínek xxxxxx 89), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx (Macaca fascicularis), xxxxx rhesus (Xxxxxx xxxxxxx) x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxx primátů xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chovaných x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxxxx pouze z xxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx, xx však xxxxxxxxxxx x xxxxx přírody, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx chována xxxxxxxx, který zajišťuje, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx chována, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx do volné xxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x tom, xxx xxxx chována xxx xxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, vypuštěna xx volné přírody xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx sídla (xxxx xxx "identifikační údaje") xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

f) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx zvířat, která x jednotlivých zařízeních xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uhynula, xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projekty xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx pokusná zvířata xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

§17x

Xxxxxxxxx x psech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx x identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel pokusných xxxxxx je xxxxxxx x jednotlivých xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. podrobnosti o xxxxxx identitě,

2. xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxx jsou xxxxxxx xxx použití x xxxxxxx x

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx x potomky xxxxxxxxxxxx primátů xxxxxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x pokusům; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxx založena xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx nejdříve xxxx x

2. obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a projektech xxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx do xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx se zvířetem xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději při xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředkem,

b) xx přijetí neoznačeného xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx matky xxx xx xxxxxxxx x xx nejméně bolestivým xxxxxxxx trvale označit, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx zdůvodnit, proč xxxx pokusné zvíře xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xx matky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x jinému a xxxx z praktických xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx označení xxxxxxx xxxxx o matce xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§17i

Zásada xxxxxxxxx a xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx

(1) Xxxxxxx xx xx xxxxx, je uživatel xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxxx vyhovující xxxxxx xx zkušební strategii, xxx xxx se xxxxxxxxxxx živá zvířata.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použitých x xxxxxxxxxx pokusů xxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx projektu xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířaty xxx xxxxxx xxxxx, umístění x péči o xx, xxxxx x xxxxxx metody používané x xxxxxxx, xxxxxxx xx odstraní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxx s §18a.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§18

Účely xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem

1. zabránit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, zvířat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx, zjistit, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidí, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx životní xxxxxxxx a podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zemědělským xxxxxx,

x) xxx jakýkoli z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, účinnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, krmiv x xxxxxx látek xxxx xxxxxxx,

x) ochrana přírodního xxxxxxxxx x zájmu xxxxxx nebo dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) výzkum xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestní xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Provádět xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx látek xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§18a

Volba metod

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxx provádět x xxxxxx xxxxx příslušný xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokus xxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zkušební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx volit xx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx splňují xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx počet pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx cítit xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) působí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo trvalé xxxxxxxxx,

x xx x xxxx největší pravděpodobnost, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků.

(3) X xx největší xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx pokus xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx včasné x xxxxxxx. Je-li xxxx xxxx xxxxxxxx pokusného xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx a

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx trvání x xxxxxxxxx utrpení xxxxxxx xx možné minimum, x xxxxx je xx xxxxx, byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrt.

§18x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxxxx xxxxxx musí x xxxxxxx, xx je xx x hlediska xxxxx pokusu možné, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx co největší xxxxxxx bolesti, xxxxxxx x strachu. Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, xxx xxxxx dochází x vážným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx znecitlivění se xxxxxxxx k tomu,

a) xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx bolesti xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxx x projevování xxxxxxx nebo xx x něm xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatel pokusných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx po odeznění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx preventivním nebo xxxxxxxxxxx podáním prostředků xxxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx to slučitelné x xxxxxx pokusu.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §18f nebo 18g x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pokusného xxxxxxx xx xxxxxxx.

§18c

Klasifikace xxxxxxxxxx pokusů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, strachu xxxx trvalého poškození, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako

a) xxxxx, xxx xxxx xxx pokusné zvíře xxxxxxxx vědomí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx se provádí x celkové xxxxxxxxx, xx xxxxx provedení xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) mírný, xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobně pocítí xxxxxxxxxxx xxxxxx bolest, xxxxxxx či xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx nezhoršuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx celkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocítí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, utrpení xx xxxxxx, xxxx dlouhodobou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx strach, xxxxx x pokus, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobrých xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx, xxxx

x) závažný, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, utrpení xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx středně intenzivní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx celkového stavu xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, x nichž je xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx x nezmírnitelné.

(4) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxx xx působena značná xxxxxx, utrpení nebo xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x odstavci 3, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokus xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx se vztahují x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx použité x xxxxxxx xx více xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxx x novému xxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx pokusné xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) skutečná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx klasifikován xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jako xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx zvíře xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xx x souladu x doporučením veterinárního xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx předchozího xxxxxxx pokusného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxx. a) xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx použití, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bolestmi, strachem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxx

(1) Pokus xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nemají-li xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx žádná xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozorovány xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vpichem xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx pokusné zvíře xxxxxxxxx xxxxxx. Pokusné xxxxx bude xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Má-li xxx xxxxxxx xxxxx ponecháno xxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx pokusných zvířat xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx přiměřené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx jiná xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů.

§18f

Vypuštění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírody x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx zvířata, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx použita k xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxx xxxxxxxx, na základě xxxxxxx budou pokusnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 60) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 46).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx umístěna do xxxxxxxxx chovu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx chovu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xx xxxxxx, musí xxxxx uvedené xx xxxx první xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rehabilitace xxxx xxxxxx navrácením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18g

Metody usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, utrpení x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx zvíře usmrtit xxxx zařízení.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxx úder xx hlavy,

f) oddělení xxxxx xx trupu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem,

h) xxxxxxx plyny (Xx, X2), nebo

i) xxxxxxxxxx xxxxxx projektilem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Jiné metody, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xx možné xxxxxx x pokusných zvířat, xxxxx

x) xxxxxx při xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nenabude xxxxxx, x

x) jsou používána x xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xxxx pokusná xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx zvířata mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 84).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jedním z xxxxxx xxxxxxx:

x) potvrzením xxxxxxxx zastavení xxxxx,

x) xxxxxxxxx mozku,

c) xxxxxxxx xxxx,

x) vykrvením, xxxx

x) xxxxxxxxxx nástupu posmrtné xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 xx 5

x) s xxxxx povolit xxxxxxx xxxx metody za xxxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxx vědeckých poznatků xxxxxxxxxx xx alespoň xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odůvodněno, xx účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx udělit xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxx povolit xxxxxxx jiné metody xx předpokladu, xx xx tato xxxxxx xx xxxxxxx vědeckých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 2 xx 5 se nevztahují xx xxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx xxxxx usmrtit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18h

Usmrcení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo tkání xxx xxxxxxx účely

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx účely xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx projektů xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx k chovu xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Usmrcení xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx orgánů xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 provádět x xxxxxxx s xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx zvířete xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx účely xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx usmrcených xxxxxx,

x) původu xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně údajů x tom, xxx xxxx chována xxx xxxxxxx k pokusům,

c) xxxx usmrcení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx usmrcení xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx usmrcení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu nejméně 5 let x xxxx ji na xxxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat.

§18h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxx jsou

a) ministerstvo,

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 21)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx též xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx se x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx 40) xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, příslušném xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx nebo jiný xxxxx státní správy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx se xxx xxx účely tohoto xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xx x předpisech uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx zvířat také xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§20

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) projednává, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zvířat v xxxxxxxxx chovech x xxxxx žijících zvířat, xxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxxx zahradách, x xxxxxxxxx příslušným státním xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvířat, xxxxx xx podílejí xx plnění úkolů xxxxxxx zvířat,

c) xxxxxxxxx xxxxxx x jednací xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") x výboru xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx zahájeného x moci xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, pozastavení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pokusných xxxxxx, x dodávce pokusných xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xx x xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18g odst. 7,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx, kontroluje, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovatelů,

i) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xx 10. xxxxxxxxx 2023 x xxxx každých 5 xxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c odst. 4, §17f, §20b xxxx. 2 xxxx. b) x §22 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xxxxx poskytuje x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 98),

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejňuje xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x pokusům, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a druzích xxxxxxxxxxxx primátů, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx 10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx tyto statistické xxxxxxxxx Xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx formátu, který xxxxxxx Komise 98),

3. xxxxxxxxx každý xxx Xxxxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx udělených xxxxx §18g xxxx. 6 x 7,

j) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a vědecky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hejn xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, porážených xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 roku, x předloží xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx 17) x

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2; xxxxxx x vydání opisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx udělit, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx odborné xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx kurzu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x průvodce xxxxxxxxxx vozidel,

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

5. xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx,

6. odborného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x pokusná zvířata x usmrcování pokusných xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných zvířat,

9. xxxxx x péči x vybrané xxxxx xxxxx xxxx lidoopy,

10. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání"),

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovišť a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

c) xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v kurzech xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx jmenování lektora,

d) xxxxxxx zkoušky pro xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxx a zkušební xxxxxx,

x) jmenuje zkušební xxxxxxxx x kurzech xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osvědčení o xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §14d,

x) odnímá xxxxxxxxx xxxx pozastavuje platnost xxxxxxxxx u

1. xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x důvodů uvedených x přímo použitelném xxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 62) x

2. xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx byla xx xxxxxx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxx potrestána za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přestupky xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx, xxxxx xxxx xx dolní hranici xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přestupek, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede seznam xxxx, kterým vydalo xxxxxxxxx školicí pracoviště,

j) xxxxxxx xxxxxxxx školicích xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úrovně xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxxx na xxxx x péči o xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určen pro xxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx o xx před jejich xxxxxxxxxxx a znehybnění xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx nejdéle xx 120 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. g), x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxx.

§20a

Změna, pozastavení nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx xxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxx x pokusná xxxxxxx chovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx používaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx udělenými xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx krajská veterinární xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx žadatel xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx oprávnění.

(4) Platnost xxxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx povolená činnost,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvou.

§20x

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxx účely

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx používaných xxx vědecké xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx státním orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx úplatu odborným xxxxxxx xxxxx §15g xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx a používání xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx, x zaručuje, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx postupy,

b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie, pokud xxxx třeba xxxxxxx x souvislosti s xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx, kontaktnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §15g,

x) xxxxxxxxxx x odevzdává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2018, x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx b).

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx §15g x x provádění hodnocení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává ministr xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zvířat používaných xxx vědecké xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx členem xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařem xxxx osobou s xxxxx vysokoškolským vzděláním x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx pokusných zvířatech, x xxxxxx ochranou, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů x

x) předloží

1. xxxxxxx x své xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

2. doklad x xxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k vědeckým xxxxxx, a to xx posledních 10 xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx stanoví statut x xxxxxxx xxx xxxxxx pro ochranu xxxxxx používaných xxx xxxxxxx účely.

§20b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxx jako svůj xxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx ochrany xxxxxx ústřední xxxxxx. Xxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx x ministrem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x odborníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx se ochranou xxxx chovem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx.

(2) Členství x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx ústřední xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx člena ústřední xxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rada. Ústřední xxxxxx se xxxxx xx výbor pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx pro ochranu xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx ochranu pokusných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx a 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx vyplývající xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, x x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 99),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5i xxxx. 3,

x) xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §13 odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

f) vypracovávají xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 63), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vydávají, pozastavují x odnímají xxxxxxxx xxxxxxxx a povolení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 64),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností 42) řidičem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 65),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 66),

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx pokusů na xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx porážky xxxxx §5f,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xxxxxxxxxx o závazném xxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx rozhodnutí stanoví, xxxx xxxxxx povinnost xxxx porušena, xxxxx xxxxxxxx x x xxxx lhůtě xxxx xxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kontrolují xxxxxxxxxx těchto nedostatků,

m) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků vyplývajících x porušení povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat,

n) xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 76) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 77),

x) vydávají x xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso se xxxxxxxx hustotou xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 4,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx x dodávkou xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx §12d odst. 5 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx zvířat xxx usmrcování,

r) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatelům xxxxxxxxx zvířat, při xxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatelem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx daným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informacím, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xx nedodržení tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelé pokusných xxxxxx x uživatelé xxxxxxxxx xxxxxx kontrolováni xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provádí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat

a) zpracovává x realizuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 63) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), zejména vykonává xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxx 99),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx ochranou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravců x o povoleních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o osvědčeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu hospodářských xxxxxx 67),

x) může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravcem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 68),

g) vede x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x programu ochrany xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x jejich xxxxxx organizuje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 21)

x) plní úkoly xxxxx xx. 13 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, a xxxx xxxxxxxxxx x odevzdává xxxxx xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x uvedením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx Komisi xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx soulad x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100); ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx případů zjištěného xxxxxxxxx x národní xxxxx xxxx k xxxxxxxx nebo snížení xxxxxx výskytu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx účely Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx orgány příslušné xx schvalování projektů xxxxxx

(1) Státním xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx

x) x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je státním xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx na úseku xxxxxxx zvířat proti xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je státním xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx republiky.

§23x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx neschválení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx, pozastavení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději do 28. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. jména, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxxxx §15g,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx doporučených xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokusů uvedených x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x druzích xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx k xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx informací x výjimkách xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx dohodami Xxxx Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a odevzdá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. září 2018, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 a 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 47) xxxxx xxxxx, xxx xx xxx proveden xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat vyjadřuje x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazné.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17c xxxx. 5 xxxx 6 xxxx xxxxx §18c xxxx. 4, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx vydáno 90).

(5) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx z xxxxx odborníků s xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxx rezortní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx projektů pokusů. Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx si v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx projektu pokusů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů.

§23a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§24

Obce

(1) Obec může xxxxxxxx, provozovat x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. 37)

(2) Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vymezit prostory xxx volné pobíhání xxx.

§24a

Obecní úřady xxxx x rozšířenou působností

(1) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a x §28b a x předběžné xxxxxxxx xxxx podle §28c, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly x xxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx opatření xxxxx §28a; xxxxxx x xxxxxx opisu z xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x odložení xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájeno na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxx platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxx v xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x součástí podnětu xx i xxxxxxx xxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx x způsobilosti,

c) xxxxxxxxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 6, §8b xxxx. 3, §12f xxxx. 4, §13 xxxx. 10, §13a xxxx. 3, §14b xxxx. 3, §14c xxxx. 3, §14d xxxx. 3, §15d xxxx. 8, §15g xxxx. 6, §17g xxxx. 1 x 2, §17h xxxx. 1 x 2, §18h xxxx. 3 x 4,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neusmrtilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 x 4,

x) xxxxxxxxxx pořadatele xxxxx §8 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx zabezpečena xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x případě zahájení xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx x zdraví x pohodu kupovaného xxxxxxx podle §13a xxxx. 4.

§24x

Xxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx úřady xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, který se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a stát, xxx se narodil,

d) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

e) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§25

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení x orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pokusných xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x používání pokusných xxxxxx a xxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 21) xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx provádění zvláštního xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx oprávněni

a) xxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, do objektů xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x do xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx chovatelů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, věcnou xxxxxx x jinou xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx své xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) pořizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x),

x) poskytnout xxxxxxxx informace, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxx umožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovníkem provádějícím xxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxx xxxx záchranné xxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxx předpisů na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) provozní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohody xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedením počtu, xxxxx, popisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaků, hmotnosti, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich původních xxxxxxxxx 70),

c) seznam xxxxxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 70), xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx míst, kde xxxx zvířata xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x místem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zvířete xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podobě xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířete x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx.

(5) Xxxxxxx-xx Evropská komise x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborníky, popřípadě x xxxxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§19 xxxx. 1) kontroly xxxxxxxxxx x jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho základě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40), xxxxxx ochrany xxxxxx xxx poskytují xxxxxx x xxxxxx xxxxx x informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontrol uvedených x odstavci 5 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx sloužit xxxxx xxxxxx xxx předmětu xxxxxxxx.

(7) Orgán xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zapečetění bytu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx do bytu xxxx jiného prostoru xxxxxxx nikdo vcházet, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, že v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nezůstane xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxx x důsledku omezení xxxx výživy a xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx opatření, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx na xxxxx není xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě je xx tímto účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxx; účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx hradí xxxx, xxxxx přesahují xxxxxx 30 000 Xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx náhradní xxxx x zvíře. Xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje xxxx xx případy, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, automobil xxxx jiný xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx náklady xx zabezpečení xxxxxxxx xxxx nebo náhradní xxxx x zvíře. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxx o xxxxx, xxxxx trvá xxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx nákladů za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na doložené xxxxxx xxxxxxxxxx náklady. Xx xxxxxxxx xxxx x zvíře, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se podává xxxxxx o xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx odstavce 7.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxx o xxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx závazný xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvíře xxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastníka xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxx xxxx x zvíře xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx zvířete xxxx zvířat, xx xxxxx je požadována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x x jakého důvodu xxxxxxxx péči o xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody,

d) xxxxxxxx x předání zvířete xx xxxx,

x) smlouva x xxxxxxxxx péče x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoškolským vzděláním x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx zkoušky znalost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx výkonem xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x hygieny, xxxx

x) x xxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21),

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx úspěšném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxxx x pořádání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx

(1) Kurzy xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce. Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 91) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx kurzu na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx pracoviště xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o akreditaci x pořádání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo doklad x xxx, xx xxxxxxx pracoviště xx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školicího xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovány, xxxxx x počtu x xxxxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxxxx 10 xxx, přehled o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx i publikační xxxxxxxx, doklad x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) písemný souhlas xxxxxxx s jeho xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání x xxxx souhlas x xxxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednotlivých přednášených xxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx používána xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxxxxx pracovišti xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx zařízení xx xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx konat.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx může akreditaci xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo může x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx udělené podle xxxxxxxx 1 změnit xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dobu 2 xxx xxxxxxxxxx kurz xx úseku ochrany xxxxxx proti xxxxxx, x xxxxx pořádání xx byla udělena xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání xx školicí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx týrání. Lektor xxxxxxxxx v akreditaci x xxxxxxxx kurzů xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vyučovat x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx až xx xxxxx akreditace.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx zjednalo xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nápravu, xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§26x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Kromě požadavků xx školicí xxxxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxx xxxx pořádají xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §26a, xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx v odstavcích 2 xx 6.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx střední nebo xxxxxx škola x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem x xxxxxxx veterinářství xxxx technologie zpracování xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 21) nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx veterinární lékaře xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx maso xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx x kuřata xxxxxxx xx maso xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx studijním programem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx chovatelství xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx jiná xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

(4) Xxxx x péči x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o prasata xxxxxx střední xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx chovem xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx přípravy xx úseku ochrany xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx pořádá xxxxxx xxxxx nebo pracoviště Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx i x xxxxxxx, kdy při xxxxx x kurzu xxxxxxx přípravy na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany zvířat xxxxx týrání pořádá xxxxxx škola s xxxxxxxxxxxxx studijním programem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxx xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Kurzy na xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx pořádat pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx podle §26a.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vykonání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx si xx účastníka xxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx pokusů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diplomu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinno xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x §15d odst. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xx účastníka xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště je xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx o dosaženém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §26 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxx účastníka xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušky jinak xxxxx narušuje.

(8) Školicí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx seznam účastníků xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx uzná odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 61) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

XXXX SEDMÁ

PŘESTUPKY

§27

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zvířat,

b) xxxx xxxxx xxxx utýrá xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zvířete, x xxxx xx hodnověrně xxxxx, touto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxx uvedenou x §5 odst. 3,

x) xxxxxx, nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lepicí xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5i xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5j,

j) poruší xxxxx odchytu xxxxx §14 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pokusů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a projektů xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, pečuje x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx pokusné xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx podle §15d xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxxx §15e xxxx. 2, nebo xxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxx §15d odst. 6 xxxx 7,

m) xxxxxxx nebo přikáže xxxxxxx projekt pokusů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16,

n) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §17d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými v §18g xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx §18h xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, nebo

t) x xxxxxxx x §5 odst. 7 xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx kožešin.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx nezranilo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx psa uvedenou x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx kočky xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8,

x) xxxxxx xxxxx prodeje xxxx xxxxxxx psa xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

g) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) prodá xxxx daruje zvíře x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené v §13 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxx zvířete xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozporu x §13 odst. 5,

j) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §14c odst. 1 písm. a) xxxx x),

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopů xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxx xxxxxxxx podle §14c odst. 3, xxxx

x) xxx chovu xxxxxxxxx druhů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d xxxx. 1, 2 nebo 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x zhodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem podle §5b odst. 2,

b) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx přepravu zvířete xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 km,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §10a,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx hospodářská xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx zjištěné závady xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2,

x) xxx xxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §12d xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xx 5,

x) xxx xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso xxxxxx, xxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 písm. c), xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12d xxxx. 5, neprovede xxxxxxx podle §12d xxxx. 6 xxxx xxxxxx o kuřata xxxxxxx xx xxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxx způsobilé podle §12d odst. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f odst. 4.

(4) Fyzická osoba xx xxxx chovatel xxxxx zvířete vyžadujícího xxxxxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 10.

(5) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx handicapovanému xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) nezajistí xxx xxxxxxxx vystoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), d) xxxx x),

x) nepředloží xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči o xxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost podle §15f xxxx. 2.

(8) Xxxxxxx projektu xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15f xxxx. 3.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zástupce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanoviska x rozporu x §15f xxxx. 4.

(10) Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxxx §15g dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d odst. 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx xxxxxx podle §15e xxxx. 1.

(11) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx útulku xxxx záchranné stanice xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(12) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xx x), x), s) xxxx t) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) nebo x) xx x),

x) xx 400 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxx 5 až 8 xxxx 10, xxxx

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx r), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) až x), x) až x) nebo xxxxx xxxxxxxx 4, 9 xxxx 11.

(13) Xxxxx x pokutou lze xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), m), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), podle xxxxxxxx 3 xxxx. h) xxxx xxxxx odstavce 5 uložit xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 5 uložit propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 5 xxx.

(14) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxx xx xxxx nebo více xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 000 Kč.

(15) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x), x), o), x) xxxx t) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvíře xxx xxxxxx uvedeného x §5 odst. 2,

x) xxxxxx, xxxxxxx, prodá xxxx xxxxxxx čelisťovou xxxx xxxxxx past, xxxxx xx xxxxxxx xx zahraničí na xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5h,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5i xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s §5j,

x) poruší zákaz xxxxxxx podle §14 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx §15a xxxx. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pokus xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování projektů xxxxxx podle §16,

k) xxxxxxx zvíře ve xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx x pokusům, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx §18g xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx §18h xxxx. 1 nebo 2,

m) xxxxxxxxxx součinnost xxxxx §25 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx předvést xxxxx nebo jinak xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v §25 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

q) x xxxxxxx s §5 odst. 7 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx projekt xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d odst. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx usmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 nebo bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx zvíře xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chovatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

x) neučiní xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvířat xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 4,

f) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a odst. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §14c odst. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) xxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopů poruší xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx nevede xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x zhodnocení stavu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5b xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx delší než 100 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zvíře bez xxxxxxxxx xxxxx §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx úniku xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxx k dispozici xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2,

x) nezajistí xxx chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx početný x odborně způsobilý xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

g) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x příznivého xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12c xxxx. 2,

i) xxx chovu kuřat xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §12d xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xx 5,

j) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d odst. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx požadavky xxxxx §12f xxxx. 1, nebo

l) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(5) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 10, xxxx

x) nestanoví xxxxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxxx s §13 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost podle §14b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v §7a xxxx. 2 xxxx 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7a xxxx. 6, 7 nebo 8, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx novému xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. x).

(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. a), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx seznam činností xx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. c).

(9) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx uvedená x §13a xxxx. 1 xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx podle §13a xxxx. 1 xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx zahájením nebo xxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zvířata, jejich xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 3,

x) prodá xxxxx xxxxxx xxx zájmové xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §13a xxxx. 4, nebo

e) xxxxxx xxxxx prodeje xxx, xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §13a odst. 5.

(10) Xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx pro potřeby xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f odst. 1,

x) xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f xxxx. 1,

x) x rozporu xx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2, nebo

d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prováděla xxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílela xxxxx, xxxxx získala osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx podílející se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx, xxxx která xx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) prováděla osoba, xxxxx získala xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx podílející se xx úkonech souvisejících x porážením zvířat xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81),

d) xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5a xxxx. 6, xxxx

x) x rozporu x §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx x průběhu xxxxx k získání xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dohled.

(12) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §15a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15b xxxx. 6,

x) x rozporu s §15b odst. 7 xxxxxxx významnou xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k chovu xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, kde xxxx prováděny xxxxxxxx x pokusnými xxxxxxx, xxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dodávaných nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15d xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §15d xxxx. 5 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15d xxxx. 2 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx neplní xxxxxxxx podle §15d xxxx. 5, 6 xxxx 7,

x) x xxxxxxx s §15d xxxx. 8 nevede xxxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15f xxxx. 1 xxxx x xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15f odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kvalifikovaného xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15g odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g, xxxx nezajistí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15g odst. 2 nebo 3,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g odst. 6,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, prostory x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §17g odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §17g odst. 2 xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx dokumentaci podle §17h xxxx. 1 xxxx tyto záznamy xxxx dokumentaci v xxxxxxx s §17h xxxx. 2 neuchovává xxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx je nepředá xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx chovu podle §17h odst. 2,

x) xxxxxxxx psa, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxxxxxxx podle §17h xxxx. 3 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17h xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s §17i,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x §18f xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §18g odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxx uvedenou v §18h xxxx. 3.

(13) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17c xxxx. 4.

(14) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx dodá pokusné xxxxx x xxxxxxx x §15a xxxx. 3.

(15) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §15a xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §16 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16c odst. 4 neposkytne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx týkajících xx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxx pokusů podle §16e xxxx. 1,

x) x rozporu x §16e odst. 2 xxxxxxx xxxxx projektu xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx životní podmínky xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §17b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxx, x rozporu x §17c odst. 1, 2 nebo 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo x rozporu s §17d xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx,

x) neučiní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17d xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §17e odst. 1 xxxx 2 použije x xxxxxx opuštěné xxxx xxxxxxx zvíře,

i) xxxxxxx k pokusu xxxxxxx x xxxxxxx x §17f xxxx. 1 xxxx 2,

j) xxxxxxx pokus x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18a,

x) xxxxxxx xxxxx xx pokusném xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18b,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvířeti x xxxxxxx x §18c xxxx. 3,

m) xxxxxxx pokus v xxxxxxx x §18d, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18e xxxx. 3 xxxx 4.

(16) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx 4.

(17) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kurzu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §26c xxxx. 1 xx 6 xxxx 8.

(18) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §17d xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(19) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 3 000 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x) nebo x) xxxxx podle xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx x) xx x),

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx n), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), podle xxxxxxxx 3 písm. x), c) xxxx x), podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx i), xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo c), xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx 9, xxxxx xxxxxxxx 11 písm. x) xx c) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 14, xxxxxxxx 15 písm. x) xxxx x), podle xxxxxxxx 17 xxxxx 18, nebo

c) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx o), podle xxxxxxxx 3 písm. x), e) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxx x) xx l), xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x), xxxxx odstavce 12 xxxx. a), x), e), f), x) až x), x) xx x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx odstavce 15 xxxx. x) nebo x) anebo xxxxx xxxxxxxx 16.

(20) Spolu x pokutou xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxx b), xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x) nebo x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x), b), x) xx x) xxxx x) xx m) xxxxxx xxxxx činnosti xxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) až x), podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxx až 5 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(21) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xx uloží pokuta xxxxx xxx 10 000 Xx.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), l), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x), xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxxxxxxx 12 písm. c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), e) xxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zvířete

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx potrestán xx přestupek xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, za xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku a xx důvodná obava, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx v týrání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx o pachatele, xxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx týranému xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav.

(3) Xxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x když dosud xxxxxxx x utrpení xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvíře xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 5.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx chovu zvířat xxxx propadnutí xxxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložit xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx hranici xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx týraného xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27b x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, kterého xx dopustila, xxxxxxxxx, xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) osoba, xxx xxxxxxx zvíře xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle §28a xxxx. 6 xxxx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x zvíře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx x týrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxx týraného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týraného xxxxxxx, aby do 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx týraného xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx náklady xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx.

(4) Zabrání týraného xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nelze vydat xxxx xxxxxxx rozhodnutí x uložení pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, že je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx hranici xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vlastníkem xxxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx o zabrání xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chovu nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §27c odst. 3 xx 5 platí xxx xxxxxxx zvířete xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxx nejdéle xx 5 let.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx. o), které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxx o uložení xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxx použitelných předpisech Xxxxxxxx unie upravujících xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xx ztrátě xxxxx xxxxxxx 105), dopravci xxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx106) nebo xxxx xxxxxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx 106), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o dopravce, xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxx

x) xx tento xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týraného xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x to xx doby odstranění xxxxx. Xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx posuzuje, xxx došlo x xxxxxxxxxx závad,

d) nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. b),

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx jinou osobou xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx chovatele, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxx x s následnou xxxx x xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx zvíře odebráno. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) hradí chovatel.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx osoba, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X nákladech xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx, xx xx zvíře xxxxx vlastnictvím xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být vlastník x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výslovně upozorněn. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x zvíře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27c xxxx. 3 xx 5.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xx neplatí, jestliže xxxx zahájeno x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx hranici xxxxx stanovené xx xxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vráceno xxxxxxxxxxx zvířete. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených ve xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je nepochybné, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx zvířete, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxx ho má x xxxx, xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx. O vydání xxxx odnětí zvířete xx sepíše protokol, x xxxx xx xxxxx též xxxxx xxxxxxx.

(4) Náhradní xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx zkušenosti s xxxxxx daného druhu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se o xxxxx s péčí xxxxxxx hospodáře.

(5) Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xx také xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§28x

Xxxxxxxxx náhradní péče

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x týrané zvíře, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx očekávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí o xxxx zabrání nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx v řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být vydání xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx vyhlášení vykonatelné. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Zvíře xxxx xxx odebráno a xxxxxxxx xx předběžné xxxxxxxx péče, i xxxx není při xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28b xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx zabrání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhradní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx skončením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvíře z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nevydá.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx s pečovatelem. Xxxxxxxxxx §28b odst. 4 a 5 xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobně.

(4) Xx doby, xxx xx zvíře odvedeno xx xxxxxxxxx náhradní xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxx x xxxxx obvyklá. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx zvíře xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxx újmy xx xxxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxx. O nákladech xxxxx věty první xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx-xx xxxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx péče, xxxx xxxxx, kterou xxxxx xx přestupek stíhat, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx týraného zvířete. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx třetí xx xxxxxxx uhradit také xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x době předběžné xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx spojených s xxxxxxxxx zvířat.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhradní xxxx xxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxx x přestupku. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxxxx xxxx.

(7) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zajištěním xxxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28c hradí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 200 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx xx základě xxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, vynaložené xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částku 200 000 Kč a xxxxxxxx neuhradil náklady xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §28a xxxx. 6 ani x xxxxx exekuce. Xxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx vždy nejpozději xx 3 měsíců xx doby, xxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx 27a, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Účelně xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx zvířete, na xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, na léky x xxxxxxxxxxxx materiál, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx náklady se xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x době, kdy xxxxx k průtahům xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx anebo umístění xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx při zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobeným xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 podává xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Žádost x úhradu účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obsahuje kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobní xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx zvíře xxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx zvířete, x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx být

a) doklad x xxxxxxxxx jednat xxxxxx žadatele,

b) doklad x zřízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výpis nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx úhrada účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx x x jakého xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx,

x) xxxxxxxx x předání xxxxxxx xx péče,

f) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxx zvláštního opatření, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxx příkaz ve xxxxxx x nákladům xxxxxxxx s nařízením xxxxxxxxxx opatření, a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní péče x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, pokud nebylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xx úseku ochrany xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxx dosud xxxxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28x

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x záchranném xxxxxx

(1) Xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 96), se v xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §25 xxxx. 7, xxxxxxxxxx zvířete xxxxx §27b xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27c, zabrání xxxxxxx xxxxx §27d, xxxxxxxx náhradní xxxx xxxxx §28a odst. 1 písm. x) x §28b, rozhodnutí, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxx §28a xxxx. 6, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §28c xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxx druhy 101).

(2) Xxxx náhrady nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 102) na xxxxxxx jejich vyúčtování xxxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxx umístěno.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §25 xxxx. 7, xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) x §28b, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 103).

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2022

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §5a xxxx. 7, §5c xxxx. 7, §5f xxxx. 7, §5g, §5i xxxx. 6, §7a xxxx. 9, §8b xxxx. 4 x 7, §8e xxxx. 3, §12a xxxx. 5, §12c xxxx. 2, §12d xxxx. 8, §12f xxxx. 5, §12g xxxx. 2, §13 xxxx. 11, §14a xxxx. 3, §14b xxxx. 4, §14c xxxx. 4, §14d xxxx. 5, §15c xxxx. 7, §15d xxxx. 9, §15e xxxx. 3, §15g xxxx. 7, §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 5, §18c xxxx. 5, §18g xxxx. 9 a §26 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13a odst. 6.

§29x

(1) Osoba, xxxxx xx x 1. xxxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, 38) xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx [§21 odst. 3 xxxx. g)] xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2004.

(2) Chová-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx technologie, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 36 xx xx xxxx xxx 65 % xxxxxx xxxxx x xxxxx minimálně 33 cm, a xxxx xxxxxx xxx 16 xxx, nepovažuje xx jeho xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 za xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o jejím xxxxxx.

(4) Osvědčení udělená xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Řády xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nejdéle xx 2 xxx xx xxxxxx xxxx účinnosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx a x xxxxxx dozoru zůstávají xxxxxx x xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x účinností xx 1.3.2004

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §25 xxxx. 7 a §28 odst. 2 x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x §28 odst. 2 x §28a xx §28c xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

§29x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výhradně nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "chov zvířat xxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx x souladu x dosavadními xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2019.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozují xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx v přechodném xxxxxx podle odstavce 1 (xxxx jen "xxxxxxxxxxx příspěvek").

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který x rámci podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxx chov xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2019, (dále xxx "xxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxx

x) xxxxxx místa xxxx xxxx, xxx žadatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx kožešiny,

b) druhy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem získání xxxxxxx,

x) počet chovaných xxxxxx v xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018,

d) xxxxx ukončení xxxxx xxxxxx xxx kožešiny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx,

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzující, že xxx u žadatele xxxxxxxx xxxxx dozoru xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, při xxxxxx xxxx ověřeno xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvířat xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 písm. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x uvedením data xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx kožešiny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kopii xxxxxx oznámení,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx zvířat zjištěný x žadatele při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zvířat xxx kožešiny xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx tohoto xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti §5 odst. 7 xxxxxx xxxxxx. Žádost xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci.

(6) Xxxxxxx xxxx podat žádost xx xxxx, xx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx podle §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) s uvedením xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx zvířat xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx k xxxxxx skutečné xxxxx, xxxx 3 000 Xx za xxxxxxx xxxxxxxxx norka x 3 900 Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx příspěvek xx náhradu xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxx x původního xxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 246/1992 Xx.

Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4

Za xxxxx xxxxx §14a odst. 4 xx považují:

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx x podčeledi

a) velké xxxxx (Xxxxxxxxxxx) všechny xxxxx,

x) malé xxxxx (Xxxxxxx) rod xxxx (Xxxx) xxxx puma xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx) x xxx xxx (Xxxx),

x) xxxxxxx (Acinonychinae) xxx xxxxxx (Xxxxxxxx),

2. x xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx,

3. x čeledi xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx x

4. z xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx) druh xxx xxxxxx (Xxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxx (Lycaon xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, které získaly xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx osvědčení xxxxx tyto osoby xxxxxxx o přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dopravce podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx požádat xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx orgán veterinární xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro dlouhotrvající xxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o schválení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxxxx způsobilá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Osoba xxxxxxxxx xx xxxx x handicapovaná xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx vydání.

7. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířat při xxxxx x řádu xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, zůstávají x platnosti x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Xx. x účinností xx 1.10.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 8. xxxxxxxx 2015 Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejméně 3 xxx.

3. Xxxxx, xxxxx ošetřuje xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx o péči x xxxxxxx ve xxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se x této xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o prasata.

4. Xxxxxxxxxx udělené osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozujícím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 1. ledna 2018.

5. Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, techniky x xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx v platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vydání. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx doba platnosti xxxxxxxxx 1. xxxxx 2018, zůstávají v xxxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejdéle xxxx do 1. xxxxx 2018. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaná podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx kterých není xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx akreditace x pořádání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nebyla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx zúčastnit xx xxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx vyznačí, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kurzu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xx xxxxxxxx na xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzené xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 zákona x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x uvedením xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy, nebo

d) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx ověřeno xxxx zjištěno, xx xxxxxxxx xxxxx vybrané xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

3. Xxxx-xx žádost x xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx nákladů podána xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx v souvislosti x péčí o xxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §28d xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodováno o xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx opatření podle §28a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xx správními xxxxxxxx x přestupcích, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxx skot xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2030.

6. Správní xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xx základě §29c xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 500/2004 Xx.

7. Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxxx xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x částku, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) vykonávala xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxx přípravy pro xxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

9. Xxxxxxxxx x způsobilosti pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx se zvířaty xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvou let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

162/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.93

167/93 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 43/93

193/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx zákona x. 162/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.10.93

243/97 Xx., kterým xx xxxx xxxxx ČNR x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.97

30/98 Xx., nález XX xx xxx 17.12.97 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxx x. 243/97 Xx., kterým xx xxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 10.3.98

77/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.3.2004, x xxxxxxxx §8k, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

149/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 50/2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

77/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 15.3.2006

312/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2008

409/2008 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce 133/2008

291/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.10.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010 a 1.6.2010

308/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

359/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 166/99 Sb., x veterinární péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.7.2013 x 9.12.2019

183/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

255/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

302/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

501/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.1.2027

364/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

217/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2022

246/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 118/2022 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §25 xxxxxx x. 87/1987 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx x. 239/1991 Xx.
2) Např. xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 121/1987 Sb., x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 86/1989 Sb., x povolování xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx znění zákona XXX x. 146/1971 Xx., zákona XXX x. 96/1977 Xx., xxxxxx XXX č. 143/1991 Xx. x xxxxxx XXX x. 270/1992 Xx. (úplné xxxxx x. 512/1992 Xx.).
Xxxxxxxx č. 20/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x myslivosti.
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/1963 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
5) §23 xxxxxx x. 87/1987 Xx.
6) §31 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 117/1987 Xx.
7) §30 xxxx. 3 vyhlášky x. 117/1987 Xx.
8) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x zákonu o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Vyhláška č. 117/1987 Sb., x péči o xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 102/1963 Sb.
12) Xxxxxxxx x. 80/1965 Sb., x ochraně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 80/1965 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 395/1992 Sb.
13) §22 x 24 zákona x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.
14) §8 xxxxxx ČNR x. 108/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 437/1991 Sb.
15) §2 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o přestupcích.
16) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 124/1993 Xx.).
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
17) Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) §3 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
19) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), x xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 399/2001 Xx., vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §59 x 59a xxxxxx x. 166/1999 Sb.
21) Zákon č. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx v xxxxxxxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §54 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
26) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §10 x násl. zákona x. 166/1999 Sb.
28) Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
29) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
Zákon č. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §22 xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
§53 zákona x. 166/1999 Xx.
31) Zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) §21 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 20/2002 Sb. m. s.
35) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 451/2000 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 91/1996 Xx., x krmivech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx autorském, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
37) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb.
38) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
40) Například xxxxxxxx Xxxx x. 1255/97 ze xxx 25. xxxxxx 1997 x kritériích Xxxxxxxxxxxx xxx místa zastávek x o xxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX, xxxxxxxx Xxxx 1040/2003 xx xxx 11. června 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1255/1997, pokud jde x xxxxxxx míst xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 411/98 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx.

41) Směrnice Xxxx 98/58/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1998 x ochraně zvířat xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 806/2003, směrnice Xxxx 2013/64/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx chovaných xx maso, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/63/EU ze xxx 22. xxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97 xx xxx 25. xxxxxx 1997 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxx směrnice 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1040/2003 xx dne 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1255/97, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx a x xxxxx směrnic 64/432/EHS x 93/119/ES a xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97.

Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x úředních kontrolách x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných s xxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krmivového xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek zvířat, xxxxxx rostlin x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Rady 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/ES x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x úředních xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1010 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x politikou xxxxxxxxx prostředí x x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 166/2006 a (XX) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/XX x 2010/63/XX, nařízení Rady (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

43) §44 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Xx., x myslivosti.
44) Xxxxx č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx podrobnosti označování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx plemenářským xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 449/2001 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 100/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxx volně žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx druhy), xx znění zákona x. 444/2005 Xx.

48) Zákon č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx látkách a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 183/2017 Xx.

49) Xxxxxxxxx čl. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/625.

50) Xx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
51) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb. x xxxxxx x. 48/2006 Xx.
52) Xx. 6 xxxx. 4, xx. 9 xxxx. 2 písm. x), xx. 17 xxxx. 1 a přílohy X x II xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
53) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
54) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
55) Xx. 6 xxxx. 5, xx. 17 xxxx. 2, xxxxxxx XXX xxxxxxxx III x xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005.
56) Zákon č. 166/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 296/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních činností, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) Zákon č. 99/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §45 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Xx.
59) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.
61) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xx. 26 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.
63) Xx. 18 x 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
64) Čl. 10 x 11 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
65) Čl. 14 nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005.
66) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (ES) x. 1/2005.
67) Xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3 x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
68) Čl. 26 xxxx. 6 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx související x xxxxxx zvířat.
70) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 282/2003 Xx. x xxxxxx x. 130/2006 Sb.
73) Oddíl XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 853/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
74) Xxxxxxx x) xx e) xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 1538/91 xx xxx 5. června 1991, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XXX) x. 1906/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2092/91 xx xxx 24. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x němu xx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
76) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Xx.
77) Čl. 48 xxxxxxxx Komise (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněnosti, xxxxxxxx x integrovanému xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
78) §21 x 22 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
79) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
80) Xx. 2 xxxx. l) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
81) Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1099/2009.
82) Xx. 21 nařízení Xxxx (XX) x. 1099/2009.
83) Čl. 21 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
84) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009.
85) Čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
86) §1b xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50 xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
87) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
88) §3 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/63/EU.
90) Xx. 55 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/63/XX.
91) Xx. 21 xxxx. 2 xxxxxxxx Rady (XX) 1099/2009.

92) §55 x xxxx. xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

93) §64a zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Zákon č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxx 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1010 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x sladění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 166/2006 a (XX) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/XX, 2007/2/XX, 2009/147/XX a 2010/63/XX, nařízení Xxxx (XX) x. 338/97 x (ES) x. 2173/2005 a xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS.

99) Například čl. 4 a 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 2017/625.

100) Xxxxxxxx Rady 98/58/ES xx xxx 20. července 1998 x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 806/2003 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, kterou xx stanoví minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, směrnice Xxxx 2013/64/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004 x ochraně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činností x x xxxxx směrnic 64/432/XXX a 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97, x xxxxxxx znění.

Směrnice Xxxx 2007/43/ES ze xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx ochranu xxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

101) §29a29d xxxxxx x. 100/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

102) §29c odst. 2 xxxxxx x. 100/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

103) §34a xxxx. 7 zákona č. 100/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

104) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 ze xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx x regulaci zavlékání xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

105) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. října 2009, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení pravidel Xxxx, která xxxxx xxxx ke ztrátě xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2006/22/ES.

106) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.