Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021.


Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Účel zákona §1 §2 §3 §4 §4a §5

ČÄST II. Ochrana zvířat při usmrcování, použití znecitlivění a ochrana zvířat při veřejných vystoupeních

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při porážení §5a

Porážení nebo utrácení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat §5b

Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců §5c

Kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování §5d

Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek §5e

Porážení zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat §5f

Omračování zvířat §5g

Usmrcování králíků, zajíců a drůbeže při domácí porážce §5h

Postupy při usmrcování ryb §5i §6 §7

Ochrana zvířat při chovu §7a

Veřejná vystoupení zvířat §8

ČÁST III. Ochrana zvířat při přepravě

Maximální doba trvání přepravy §8a

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě §8b

Obecné podmínky pro přepravu zvířat §8c

Způsobilost zvířat k přepravě §8d

Dopravní prostředky §8e

Postupy při přepravě §8f §8g §8h §8i §8j §8k §8l

ČÁST IV. Ochrana hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat

Ochrana hospodářských zvířat §9 §10 §10a §11 §12 §12a §12b §12c §12d §12e

Pokyny a poučení o péči o prasata a kurz k péči o prasata §12f

Ochrana zvířat v zájmových chovech §13

Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy §13a

Toulavá a opuštěná zvířata §13b

Ochrana volně žijících zvířat §14

Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty §14a

Ochrana handicapovaných zvířat §14b

ČÁST V. Ochrana pokusných zvířat

Použití ustanovení o ochraně pokusných zvířat §15

Oprávnění k chovu, oprávnění k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat §15a

Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění k používání pokusných zvířat §15b

Posuzovatelé §15c

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15d

Kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat §15e

Specifické požadavky na pracovníky §15f

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat §15g

Schvalování projektů pokusů §16

Žádost o schválení projektu pokusů §16a

Hodnocení projektů pokusů §16b

Zpětné posouzení §16c

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů a lhůty pro jeho vydání §16d

Změna, pozastavení, odnětí nebo zánik platnosti rozhodnutí o schválení projektu pokusů §16e

Uchovávání dokumentace o projektech pokusů §16f

Alternativní přístupy a kontaktní místo §16g

Požadavky na zařízení, prostory a vybavení §17

Podmínky péče o pokusná zvířata §17a

Ohrožené druhy zvířat §17b

Subhumánní primáti §17c

Zvířata odchycená ve volné přírodě §17d

Opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů §17e

Zvířata chovaná pro použití k pokusům §17f

Záznamy o pokusných zvířatech §17g

Informace o psech, kočkách a subhumánních primátech a jejich označování a identifikace §17h

Účely pokusů §18

Volba metod §18a

Znecitlivění §18b

Klasifikace závažnosti pokusů §18c

Opětovné použití pokusných zvířat §18d

Konec pokusu §18e

Vypuštění pokusných zvířat do volné přírody a umístění pokusných zvířat do chovu §18f

Metody usmrcování pokusných zvířat §18g

ČÁST VI. Orgány ochrany zvířat §19

Ministerstvo §20

Změna, pozastavení nebo odnětí oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem §20a

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely §20b

Ústřední komise §21

Státní veterinární správa §22

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů §23

Úkoly státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů §23a

Obce §24

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §24a §25 §26

Akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání §26a

Požadavky na školicí pracoviště, která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání §26b

Podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání a uznávání kvalifikace §26c

ČÁST VII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27a

Zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete §27b

Zabrání týraného zvířete §27c

Společná ustanovení k přestupkům §28

Zvláštní opatření §28a

Náhradní péče o týrané zvíře §28b

Předběžná náhradní péče §28c

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení §29 §29a §29b §29c §30

Nález Ústavního soudu - č. 30/1998 Sb.

č. 312/2008 Sb. - Čl. II

č. 359/2012 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Zvířata xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx pozornost, xxxx x ochranu xx xxxxxx člověka.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx zákona

(1) Účelem xxxxxx je chránit xxxxxxx, jež xxxx xxxxxx tvory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx usmrcením xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx 41) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42)

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, xxxxxx požadavků xx jejich kvalifikaci x odbornou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx pokusných xxxxxx, která jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účely.

§2

(1) Zakazuje se xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx plod xxxx embryo,

b) xxxxx xxxxxxx zvířetem xxxxx, xxxxxxx k xxxxx, xxxxx populace xx xxxxxxx x přírodě xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) zvířetem x xxxxxx péči xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx člověka,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvíře xxxxxxx xxx xxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, vlny, xxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zvěř x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx produkovaných xxxx xxxxxxxx genetických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zvířetem x xxxxxxxx chovu xxxxx, x xxxxxxx hospodářský xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx slouží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člověka, xxxx xxxxx sloužící xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx zvířetem xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx zranění, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x lidské xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx kontrolou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x které xx xxxxxxxx xxxxx mimo xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx chovatele,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxx xxx přímou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslem xx xxx xxxxxx xxxx ho xxxxxx,

x) xxxxxxxx zvířetem

1. xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx forem x xxxxx xxxxx xx poslední xxxxxxx xxxxxx běžného xxxxxx, xxxx

2. živý xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xx xxx xxxxxx x pokusům;

za xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx zvíře, které xx x ranějším xxxxxx xxxxxx, než xx stadium uvedené x xxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx rámec xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postihne xxxxxx, xxxxxxx, strach nebo xxxxxx poškození,

k) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx nebo xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo dočasně, xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xx zvířaty, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x penziony xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 17) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobený jakýmkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx poruchu xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bolest neodpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákrok xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx smrt zvířete,

o) xxxxxxxx usmrcení xxxxxxxxx xxxxxxx 18) xx xxxxxx využití jeho xxxxxxxx,

x) utracením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou odborně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx přežije, xxx xxxxx má za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx následky x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázanými xxxxxxxx (§5 xxxx. 5 a §14 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvířete, x xxxxx důsledku xxxxxxx x podobném xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či neinvazivní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, strach xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx rovněž jakýkoli xxxxxx jednání, xxxxx xx nebo xxxx xxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx nebo vylíhne xxxx že xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxx xxxx xxxxxx,

x) zařízením xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx provozována činnost xx zvířaty; může xx jednat x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x pohyblivá zařízení,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uvedená x §17f xxxx. 1 xxx xxxxxxxx použití x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx jejich xxxxx xxxx orgány xxxx použity xxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx zisku xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proto, xxx xxxxxx tkáně x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx dosažení xxxxx xx nikoli,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xx již x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) přepravou xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 18) včetně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx kterém xxxx xxxxxxxxx chovatelské xxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxx x životní xxxxxx xxxxxxxx xx častém xxxxxxx člověka,

ab) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxx gallus), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§4

(1) Za týrání xx považuje

a) xxxxx xxxxx x výkonům, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx schopnostem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxx zvíře xxxxxxx x bolestí, utrpením, xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, cvičit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. omezovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 19)

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které mu xxxxxxxxx bolest, utrpení xxxx je xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xx omezování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vydat xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, pro xxxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx účelu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiné látky xxxxxxxxxxx organismus x xxxxx změnit xxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx výcviku xxxxxxxxx xxxxxx 43), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, aniž by xx xxxxxxxxx xxx 22), štvát zvířata xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx, výcvik xxxx xxxxxxx ovčáckého nebo xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 8,

g) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx chirurgické zákroky xx xxxxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx zákroky xxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxx celkové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3 x 4, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxx, xxxxx hlasivky xxxx používat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx projevů xxxxxx xxxxx z jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drápy, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

2. z jiných xxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx fázi xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nervy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zákrok, xxxxx xxxxxx xxxxxx, utrpení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx označení zvířete xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx zjevné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx klinicky prokazatelné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podávat xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20) xxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxx 21) s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) xxxx xxxxxx kopyt x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 78) xx tyto zákroky xx xxxxxxxxxx paznehtářské x podkovářské xxxxx x úkony uvedené x §64b veterinárního xxxxxx 21),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chemické xxxxxx,

x) xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx utrpení,

m) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx, přepravovat xx xxxx xx pohánět xxxxxxxx, xxxxx vyvolává xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození zdraví xxxxx xxxx x xxxx neúměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, které xxxxxxx způsobují xxxxx xxx předpokládat, xx xxxxx xxxxxxxxxx, poranění, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx,

x) usmrtit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxx druhů xxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxx způsob výživy xxxxx,

x) opustit zvíře x xxxxxxxx zvířete xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx nebo zvíře xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx šupin xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxx xx očnic xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx ryb x nejde-li o xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 44),

x) označovat zvíře xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 45),

w) xxxxxx xxxxxxxx v maloobchodních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samčího x xxxxxxxx pohlaví, xxxxx-xx x holata xxxxxx xx zkrmení,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx proud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx těla xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ryb xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxx k utrpení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 24)

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, stanovených xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39). Na xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvíře x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx, pokud xx xxxxx x zadržení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ochranného xxxxx.

(4) Každý xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx neusmrtilo xxxxx jiného xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx zvíře jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jiného chovatele xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje xx volně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx chované v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x myslivosti a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4x

Xx xxxxxxxxx týrání xx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x §4 odst. 1 písm. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx záznamu, xxxxx navádí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx chovu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx usmrcování, úpravám xxxxxxx zvířete x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o činnosti xxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx usmrtit xxxxx.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxxx je:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx drženého pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, nevyléčitelná xxxxx, xxxxx poranění, xxxxxxxxx xxxx vrozená xxxx, celkové xxxxxxxxx xxxx stáří xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

x) xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx 25) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 26) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 27) nebo simulační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zvířeti, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péči a xxxxx xxxxxxxx zvířat; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46), 47) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x genetické xxxxxxx, xxxxxxx omezením xxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx populace, a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rizika, která xxxxx xxxxxxxxx nárůstem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxx populací volně xxxxxxxx zvířat, x xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx šíření xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů,

h) xxxxxxxxxx 26) x opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 48)

i) xxxxxxx zvláštní opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 30)

x) xxxxxxxxxx 79).

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zletilá osoba, xxxx xxxx pouze xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx způsobilá k xxxxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx pokusných zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx usmrcení zvířete xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, že xxxxx xx xxxxx prokazatelných xxxxxxxx mrtvé.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx se následující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx farmak xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, 32) jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) ubití, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bolest xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ztráta xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x jiných podobných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohyb xxxxxxx xxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx metabolických xxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx, prodej xxxx použití čelisťových xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí xx xxxxx České republiky.

(7) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxx převážně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX PŘI VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXXX

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxx porážení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxx. c) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem x xxxxx řezník,

b) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81) x všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx povinnost získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81). Věta xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx se zvířaty xxxxx čl. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81), kterému xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx 81) vydává xx xxxx 7 xxx.

(3) X průběhu xxxxx k získání xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx jatkách a xxx odborným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), c) xxxx x), xxxxx xxx xx xx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro jiné xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxx usmrcování 82), xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 82). Ministerstvo xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") zveřejňuje a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby podílející xx na úkonech xxxxxxxxxxxxx s porážením xxxxxx 82).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx usmrcování 83).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx povinen vést xxxxxxx

x) o odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx x nich

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum x místo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. datum vydání x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zařízení a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxx v xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) uchovávat x xx vyžádání xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx zvířat. Xxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxx x) musí xxx xxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx a co xx xx ni xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat podle xxxxxxxx 5 stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx přežívání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zraněného xxxxxxx xxxxxxx x xxxx nepřiměřeným utrpením, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířete xxxxx, x xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 21)

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nemocné, xxxxxxxxx nebo zraněné xxxxx x porážce xx jatkách, a xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) č. 1/2005, je xxxxxxx xx vyžádat vyšetření x zhodnocení xxxx xxxxx xxxxxxxxx veterinárním xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx III přílohy XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004 73). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx před započetím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zvíře xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx cesty xxxxx překročit 100 xx. Chovatel xxxxx xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravující ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx 42), 49).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx během xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přehánění x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bolestivým xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx usmrcena; xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxx neodstavených xxxxxx. Xxxxx to není xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx pohybu, xxxxx xxx xxxx přepravována xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na místo xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vlečena. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tam, xxx xxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx kožešinových zvířat x xxxxxxxx

(1) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kožešinová xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, oznámit xxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx Státní veterinární xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě v Xxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím ochranu xxxxxx xxx usmrcování 82) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím ochranu xxxxxx při usmrcování 82), x xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1.

(3) Na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, a na xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx podle xxxxxxxx 2, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dočasná xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 83).

(5) Chovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxx

x) x odborné xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx

1. osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 x xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Chovatel, xxxxx jako podnikatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx 3 roky xx xxxxxxxx činnosti těchto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném v §5a xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 84) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx o způsobilosti x usmrcování kožešinových xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx, x vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x usmrcování kožešinových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 stanoví ministerstvo xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 85) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxxxx.

§5f

Porážení xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx

(1) Použít x xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 87) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81) může pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 88), x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx náboženské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx porážku zvířat xxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx jatkách. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx krajskou veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; porážku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x udělení povolení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx porážky xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx shodná s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoby, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5a,

x) údaje identifikující xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx porážka xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx mají být xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zvířat, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx provozovatele podniku 80) x prováděním xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x roční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo předpis xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx metody porážky xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 88) x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx minimalizováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností 31), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x dobu xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady stanoví xxxxxxxx metody porážky xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správě x provozovateli xxxxxxx 80), xx xxxxxx xx má xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x udělení povolení x porážce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx 88), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx porážky zvířat, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nákresy x popis xxxxxxxxxxx xxxx xx hlavě xxxxxxxxx xxxxx zvířat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omračovacího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx.

§5h

Usmrcování králíků, xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx opatření k xxxx, xxx v xxxxxxxx omráčení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxx provedení xxxxxxx x rychlým xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx drůbeže xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx odtětí xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx

(1) Usmrcení xxx xxxxxxxxx xx smí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jatečné xxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tupým xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx oblouků nebo xxxxxxxx xxxxx x xxx řezem bezprostředně xx hlavou.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x povinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxx xxxxx po xxxxxx porážce.

(4) Xxxx xxx průmyslovém xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektrický xxxxx x xxxxxx 230 X.

(5) Xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vody, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxx xxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxxxx deratizaci 92), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx usmrcování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) minimalizovat xxxxxxx xxxxxxxx necílových xxxxx xxxxxx,

x) nejméně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deratizací xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zvířata x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx další xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deratizaci, xx oprávněna použít xxxxx xxxx metody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) inhalace xxxxx xxxxxxxxxx,

x) tupý xxxx xx hlavy,

d) oddělení xxxxx od xxxxx, xxxx

x) zastřelení volným xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deratizaci, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx s xxxxx zákonem; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§6

Xxxxx xxxxx zvíře xxxxxxx x xxxxxxx xx ho xxxxxx xxxx xx vyhnat. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxx a podmínek xxxxxxxxx.

§7

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx zásahy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jedině xx celkovém xxxx xxxxxxx znecitlivění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21).

(2) Znecitlivění xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nutné xxxxx xx způsobilo xxxxxx xxxxx než zákrok xxx, xxxx

x) pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 93).

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21), xxx se xxxxxxxxxxxx rovněž nepožaduje xxx

x) kastraci xxxxx xxxxxxxx 7 xxx x prasat a xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx netrpí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x kůzlat xx věku xx 4 týdnů provedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tepelnou xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx teplo xx xxxx nejméně 10 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxx 7 dnů, xxxxxx x štěňat xxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxx 8 xxx,

x) odstraňování ostruh, xxxxxxx, posledních xxxxxx xxxxxx, krácení zobáků, xxxxx, xxxxxxxxxxxx meziprstních xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx kachen xxxxxxxxxxxx drápů x xxxxxxxx horní části xxxxxx xx 21 xxx xxxx,

x) kauterizaci xxxxxx x kuřat xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) obrušování xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ušní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) označování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, označování xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x b) xx xxxxx u xxxxxx starších, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxx xxx a xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx zakázán xxxx xxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx kočky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx utrpení, x ve xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "množírna"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx větě xxxxx, x když není xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx rozmnožování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, která xx zabývají xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, kteří chovají 3 a xxxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 6 xxxxxx povinni

a) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx štěňatech x xxxxxxxxx ji xx xxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče x xx a

c) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx chovateli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převáděného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx k převáděnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. a) x c) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiné osoby, xxxxx se zabývají xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx chovatelé, kteří xxxxxxx 3 x xxxx xxx psa, xxxx xxxxxxx

x) vyplnit xx každému xxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx od narození xxxxxx evidenční list xxxx štěňat,

b) xx 7 dnů xx xxxxxxxx štěněte xxxxx xx xxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vrhu štěňat xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, číslo čipu xxxx xxxxxxxx,

x) informace x štěňatech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čipu, xxxxx štěněte x xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x očkování x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetření, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx převodu xxxxxx, xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx psa xx xxxxxxx dodržovat tyto xxxxxxxx:

x) xxxx kojí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; ostatním xxxxxxxxxxxxxx štěňatům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x feny xx 3 za xxxxxx 24 xxxxxx x

x) xxxxxxxxx věk xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx 50 dnů.

(7) Chovatel xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx počet xxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx kondici; ostatním xxxxxxxxxxxxxx koťatům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx je 3 xx xxxxxx 24 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxx odběr xxxxx xx xxxxx je 84 dnů.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx koček x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, která xx zabývají chovem xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx, podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx chovají 3 a více xxx psa, xxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x nejvyšší xxx psů xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(9) Xxxxxxxxx xx podmínky xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xx provádění xxxxxxxxxx x xx nejnižší x xxxxxxxx xxx xxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx kočky xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxx chovateli

a) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxx. 5.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§8

Veřejná xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx chovatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx hromadných sdělovacích xxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se nepovažuje xxxx zvířat 21).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), je povinna xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx schopna

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zvířat,

c) xxxxx, xxx celkové xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx zvířat,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) osobně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx a příslušné xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx konání,

2. druh x počet xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) předložit xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx osoby, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx a seznámit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržují,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x písmeni x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) x b) xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prostoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zoologickou zahradou xxxx xxxxxxxxxx stanicí.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do provedení xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, která stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučit x její xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyřadit.

XXXX TŘETÍ

OCHRANA XXXXXX XXX XXXXXXXX

§8x

Xxxxxxxxx doba xxxxxx přepravy

Doba xxxxxx xxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx jatkách xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přepravě

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx střediska 50), xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx školení, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52), x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx školení. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxx xxxx provozovatele sběrného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xx xxxxxxxx potvrzení x absolvování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 52), vydané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střediska je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x školení osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx 53) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxx provedeno. Dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxx uchovávat x xx vyžádání xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxx.

(4) Xxxxx školení x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx nebo xxxxxxxx 54) silničních xxxxxxx xxxx absolvovat xxxxxx xxxx specializovaný xxxx x získat xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55). Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, a xx x xx xxxxx xxxxxxx. Zkušební xxxx xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx průvodci silničních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 v xxxxxxx, xx předloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 55) xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx specializovaný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů zvířat, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8c

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvířat splnit xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxx navržena, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvířat x xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx x zamýšlené xxxxx.

(3) Chovatel musí xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx x xxxx vzrůstu,

b) xxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx odpočinek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx první xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx zvířete, xxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxx dopravci pouze xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx cestu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, zejména pokud

a) xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohybovat,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) jde x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx již xxxxxxxx 90 % xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx, xxxxx porodily x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x novorozená xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x selata xxxxxx 3 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx x xxxxxx xxxxxx 10 dnů, xxxxxx xxxx přepravována xx xxxxxxxxxx menší xxx 100 km,

f) xxxxx, kteří dosud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx kteří xxxxx nepřivykli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravy a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxx žijících xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx zvířat

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem x xxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx jinak xxxxx x zamezení xxxxxxx bolestí, utrpení xxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kontejnery, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx konstruovány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před nepříznivým xxxxxxx, příliš xxxxxxxx xx nízkými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx případný xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxxxxx minimalizovala xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

(2) Chovatel xxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zvířata xxx dostatek místa x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Velikost xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxx přepravě

(1) Xxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxx chovatel umístit xxx, xxx nemohly xxxxxxxx xxxxxxxx zranění, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jsou zvířata xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) nedocházelo x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxxxx zvířaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx omezeno xxxxxxx xxxx u studenokrevných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přepravovány xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poloze xx xxxxxx xxxxxxxx vytékání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména pokud xxxx umístěny na xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přesáhne 50 kg, byly xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx přepravy xxxxxxxx.

(3) Nikdo nesmí xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx, xxxxx nebo xxxxxx jiného násilí,

b) xxxxxxxx tlak xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) zavěšovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx, xxx, rohy, končetiny, xxxx xxxx srst, xxxx x nimi xxxxxxxx xxx, aby xxx xxx xxxx xxxxxxxx zbytečná xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx špičatými konci,

f) xxxxxxx xxxxxxxx zvířata, xxxxx xxxx poháněna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx zvířata za xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx 43).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x dospělého xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxx, když xxxxxxx xxxx dostatečný xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx nesmějí xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x smějí xxx aplikovány xxx xx xxxxx zadních xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvíře nereaguje.

(5) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, parohy, xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx neměla náhubek,

c) xxxxxx koňovití xxxxxx 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ohlávku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx musí xxx xxxxxxx přivázána, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, řetězy nebo xxxx použité xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byly dostatečně xxxxx a za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx nemohly xxxxxxxxxx,

x) x případě potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x aby xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8g

(1) Xxxxxxxxxx §8c xx 8f se xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx neuskutečňuje x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx 21).

(2) Na xxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8c xxxx. 1, §8c xxxx. 2 písm. x) x x), §8d xxxx. 1, §8e xxxx. 1 xxxx. a), x) x c), §8e xxxx. 2 xxxx. x), §8f odst. 2 xxxx. x), x), x) x x) x §8f xxxx. 3 písm. x).

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8i

§8i zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8k

§8k zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

§8l

§8l xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2008 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, ZVÍŘAT V XXXXXXXXX CHOVECH X XXXXX XXXXXXXX ZVÍŘAT

Ochrana xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Při xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx zakázáno

a) xxxxxx xxxxx v izolaci, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 56)

x) chovat xxxxxxx x tak xxxxxxx xxxx x tak xxxxxxxxxxxx skupinách anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xx xxxxxxx xxx xxxx nebo četnost xxxxxxxxxx xxxxx působí xxxxxxx,

2. které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx péči,

3. xx xxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxx potřeby x xxxxxx potravy x xxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx život x xxxxxx,

x) xxxxxx zvířata xxxxxx ve tmě xxxx xx xxxxxxxx xxx náležité doby xxxxxxxxx xx umělého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx takové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x hospodářským xxxxxx, x něhož xxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xx škodlivými xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) chovat xxxxxxx xx xxxxxx ustájení x výjimkou xxxxxxxx xxxxx doby xx xxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samců x zkracování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cílů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojeným xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 39).

§10

Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně x xxxxxxxx nevhodné xxxxxxxxxxx, xx chovatel povinen xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxx, které xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx (třetí xxxx), xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx, xx se zvířaty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004

§11

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit nejméně xxxxxxxxx denně prohlídku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v nejkratší xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zvířat. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx musí xxx připraveno xxxxxxxx xxxx mobilní xxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx úniku hospodářských xxxxxx x mít xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci, pomoci xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vyprošťovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu chovaných xxxxxx x používané xxxxxxxxxxx, zařízení k xxxxxxxx x vykládce xxxxxx, jakož i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xxx xxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Chovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx zvířete, xxxxxx xxxx vývoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx jim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx x vědeckými poznatky.

(2) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx teoretickými x xxxxxxxxxxx znalostmi o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x používaném chovatelském xxxxxxx, aby

a) xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zvířatům xxxxx xxx xxxxxxxx krmivo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zbytečné xxxxxxx. Krmiva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 35)

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zranění, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 21) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx zraněná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx utrpení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obtíží xxxxxx, odpočívat, xxxxxxx x pečovat x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x upravovány, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx závisí na xxxxxx větracím xxxxxxx, xxxx být tento xxxxxx vybaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx obnovení xxxxxxx. Xxxxxxx automatická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx význam xxx zdraví x xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx závady, xxxx xxx okamžitě xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x příznivého stavu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou chována x budovách, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 77/2004 Xx. s účinností xx 1.3.2004

§12x

Xxxxxxxxxxx zvířata xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, která xx vhodná xxx xxxxxx stáří, druh x xxxxx xx xxxxxxxx v dostatečném xxxxxxxx, xxx uspokojovala xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx v intervalech xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx k xxxx, xxxxx neohrožuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx tekutin,

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krmiva x xxxx x xxxxxxxxx nepříznivé účinky xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx hospodářskými zvířaty.

§12b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 77/2004 Xx. x účinností xx 1.3.2004

§12c

(1) Hospodářská xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x věkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx specifické xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochranu a xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx kur xxxxxx (Gallus xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xx maso (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xx maso") xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx chov xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona 72) xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x chovu kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx záznamy xxxx xxxxxxxx uchovávat xxxxxxx po dobu 3 xxx a xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxx uvedené v §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx chovaných xx maso, nesmí xxxxxxxxx 33 kg/m2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx celková živá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xx xx čtvereční metr xxxxxxxxxx xxxxxx. Využitelnou xxxxxxx se rozumí xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx hospodářství x xxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxxx současně.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxxxxx chov xxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2, xxxxx

x) sdělí xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx osazení x xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 39 xx/x2. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso do xxxx.

(4) Chovatel může xxxxxxxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x 3 kg/m2, xxxxx mu bude xx xxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx hustotou xxxxxxx. Xxxxxxx veterinární xxxxxx povolení rozhodnutím xxxxxx či xxxxx, xxxxxxxx chovatel xxxxxxxx xxxxxxxx kritéria, za xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx chovaná xx xxxx x xxxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2, xx xxxxxxx

x) x xxxxx vedených xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) vypočítat xxxxx x xxxxx míře xxxxxxxxx hejna x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) x xxxxxxxxxx dokumentaci 73) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx jatky xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kuřete.

(6) Xxxxxxxx xxxx poskytnout osobám, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx chovaná xx xxxx xxxx aby xx chytaly a xxxxxxxxx, poučení xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxxxx je na xxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Chovatel musí xxxxxxxx, xxx xx xxxxx chov xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilá k xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx maso, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx o kuřata xxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx chovaná xx maso.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx chov xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx záznamů o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx, xxxxxxxxx xx hospodářství, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2, xxxxxxxx pro povolení xxxxxxx hustoty xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxx xxxxxxx na xxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx lektorů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx §12d se xxxxxxxxxx xx

x) hospodářství x méně xxx 500 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) líhně,

d) kuřata x xxxxxxxxxxxx chovu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 74),

x) xxxxxx z xxxxxxxxxxxx chovu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 75).

§12f

Pokyny x poučení x xxxx o xxxxxxx x xxxx x xxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx ustájená xxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx prasat"), xxxxxxx, xxx prasata ošetřovala xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a poučení x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xx zúčastnila xxxxx x péči x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx, organizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Účastníkovi xxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x prasata x osob, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a uvádět x xxxx

x) osobní xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x ošetřování xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x způsobilosti x péči o xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx vést xxxx xxxxxxxxxxxxx formou. Xxxxxxxx xx povinen xxxxx 3 xxxx xx ukončení činnosti xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(5) Xxxxx x xxxxxx kurzu x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lektorů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx a vzor xxxxxx x xxxxxxx x péči o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

§12f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§12x

Xxxx, xxxx x xxxxxx kříženci chovaní xxxx zvířata xxxxxxxxxxx xxxx zvířata v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvířata xxxxxxxxxxx xxxx zvířata x zájmovém chovu xxxx xxx chováni x xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x další specifické xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ustájení, požadavky xx pomůcky, xxxxxx x napájení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§13

Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx chovech

(1) Xxxxx xx povinen zabezpečit xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx zachování jeho xxxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Zvíře xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zabezpečeny xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx adaptovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zabezpečeny xxxx.

(2) Xxxxx, kdo xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx ujal toulavého, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxx xxxx; za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx opuštěného zvířete xx xxxxxx.

(3) Je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx chovech, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx generacích xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx zvířat xxxxxxx nezpůsobilé xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) mladší 15 xxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mladší 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx byla pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx omezena xxxxxxxxxxx, xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx xxx fyzická osoba xxxxxx 18 xxx xxxx právnická xxxxx; xx-xx chovatelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanovit xxxxx xxxxxx 18 let, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x zvíře. Xxxxx-xx o chov xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 17) x xxxxxxxxxxx stanicích, nebo x chov loveckých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 43), xx x xxxxx xxxxxxx vyžadujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířit xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx chovu druhů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, obsahovat

a) místo xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxx svěřena xxxx x zvíře, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx chovu x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x prováděním kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxx x xxxxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x prostor x xxxxxx spojených, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) kolaudační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx jedná x xxxx zvířat xxxxxxxxx x §14a odst. 4, x

x) xxxxxxxxx xxxxx §14d odst. 1, xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 4; xx xx xxxxxxxx xxxx xx osobu, xxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx.

(7) Xxxxxxx veterinární xxxxxx neudělí povolení xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx počty xxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxx ve vybavení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x). Krajská xxxxxxxxxxx správa xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní péči, xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx krajská veterinární xxxxxx na xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvířete. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxx xxxx x xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxx prodlouženo. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů tuto xxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 6, k xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xx chovatel xxxxxxx podat novou xxxxxx x povolení xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx chovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) pohlaví xxxxxxx,

x) datum narození xxxxxxx,

x) xxxxx zvířete xxxxxx identifikačních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx tetování, xxxxx xx zvíře xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) datum xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx datum xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo úhynu xxxxxxx; xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, pokud obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x požadavky xx xxxxxxxx x vybavení xxx chov vybraných xxxxx zvířat vyžadujících xxxxxxxx péči.

§13x

Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xx zvířaty xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) chová xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x nimi xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx firmu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx zahájením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a počty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zvířata, jejich xxxxxx x pohodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li krajská xxxxxxxxxxx správa xxxxxxx xxxx opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nakoupených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x uchovávat xx xx xxxx xxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obchoduje se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx chovy, xx xxx xxxxxxx každého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správné x xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, ochranu x xxxx o xxxxxx x xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx x xxxx, xxx jsou umístěna x obchodech xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x opuštěná xxxxxxx

(1) Xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxx x zvířatům, xxxxxxx x xxxxxxxx x lidské péči,

b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxxxxx zákona 21),

d) xxxxxxx činnosti k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx populace xxxxxxxxxx nekontrolovaných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psů x xxxxx podporováním xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvale označené xxx, xxxxxxx psy xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx nechá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 21) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci jen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čipem. Xxxxxxxx xxxxxx psů xxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx chovatel xxx xxxx zjistí-li xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx vynaložené xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nahradit.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx usmrcovat xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx oka, xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx,

x) pomocí výbušnin,

e) xxxxxx luků a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) pomocí poloautomatické xxxx xxxxxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 2 xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxx xxxxx §5 odst. 2 písm. c),

h) xxxxxx xxxxxx s xxxxxx pro xxxxxxx x xxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

x) xxxxxx letadla nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy, 8)

k) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx terčů,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pastí,

n) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 22).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a l) xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 57).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x) x l) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 58), x je xxxxxxxxxxx, xx účinek xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x nezpůsobí utrpení xxxxx zvířatům.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx x usmrcování xxxxx žijících xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 21) 26) 47) 48)

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx zvířata xxxxxx xxxxxx.

(6) Zákaz xxxxxxx xx sítí xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo ptáků xx xxxxxx zazvěřování xxxxxxx 59), za xxxxxx xxxxxx návratu xx xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx výzkumu, xx odchyt xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xx odchyt xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx revíru. Xxx xxxxx ornitologického xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx za xxxxxxx xxxxx magnetofonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx do xxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xx odchyt xxxxxxxxxxxxxxx zvířat za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx záchranné stanice. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xxx o xxxx, x xxxx. f), x) a x), xxxxx xxx o xxxxx umělého xxxxxxxxx, xx nevztahují na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx určení xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x získání xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx zvířat.

(7) Zakazuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxx drezúry; xx xxxxxxx xxx xxxxxx x chov xxxxxxxxx xxxxxx provedený x xxxxxxx xx zákonem x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o obchodování x ohroženými xxxxx 60), xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx ryb xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx aglomerací xxxx jiných xxxxxxx xx povoleno použít xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 43) 47)

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx přírody a xxxxxxx 47).

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx xxxxxxxx převážně x prostoru dopravního xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pracováno v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "drezúra"), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vystoupení loveckého xxxxxx, sokola xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit xxxxxx v zoologických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 17) xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx či x xxxxx zvířat,

1. x xxxxxxx, ploutvonožců, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxx,

2. u jedinců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvířat xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 včetně,

a k xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Volně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx chována x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx x věkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx specifické podmínky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle podmínek xxx xxxx a xxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x zvířat x xxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) uvedených v příloze x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxx") x u xxxxxx x xxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx) x čeledi xxxxxxx (Hominidae) (dále xxx "lidoopi")

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobám xxxxxxxx xx chovatele, x xxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx provádějící odchyt x xxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx 95) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14b

Ochrana handicapovaných xxxxxx

(1) Xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxx xxxx handicapovaným xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx fyziologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zvířata,

b) předcházet xxxxxx xxxxxx,

x) mít xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx handicapovaných xxxxxx, xxxxxxxx x minimální xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx zvířata, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz x xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata; xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x handicapovaná xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxx za xxxx x handicapovaná xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chovem x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx činnosti těchto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zvířata, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx získání této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lektorů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx, xxxxxx zkoušky, xxxx osvědčení x xxxxxxxx xxx chov xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x minimální velikost xxxxxxx pro handicapovaná xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vybraných druhů xxxxx xxxx lidoopů xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx,

x) předcházet x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx, zabezpečení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky na xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx chová xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx je povinen xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zvířete xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaků,

e) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) číslo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx chovu xxxxxxx, a xx xxxxx xx dobu 3 let ode xxx xxxxxxxx chovu xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podmínky chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zabezpečení, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§14c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 501/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§14x

Xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem nebo xxxxxxx vykonávala osoba x tímto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x způsobilosti x péči o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx až xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 osobu odpovědnou xx xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x vybrané xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x vést xxxxxxxxxxx x poučení xxxx, které provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx od xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx související x xxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx ukončení xxxx xxxxxxxx.

(4) Povinnosti uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) záchranné xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xx studijním programu xxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jejich xxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx chovatele xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 97).

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx kurzu x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, rozsah odborných xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x praxi lektorů xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x případech,

a) xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x pokusům xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použity xxx vědecké xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx zvířata xxxxxx usmrcena, umístěna xx zájmového chovu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přírodního stanoviště xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nevylučuje z xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na případy, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro:

a) xxxxxxxxx xxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx,

x) nepokusné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony,

c) xxxxxxxxxxx klinická xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx uznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx účelem je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) úkony, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxxxx jehly xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx pravidla, xxxxx xx týkají

a) nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxx, umístění, xxxx x xx a xxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, péče x ně x xxxxxx umístění x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x schvalování xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx jsou x xxxxx pokusů xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15a

Oprávnění k xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, dodávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvířata xxx xxx osoba, xxxxx xxxx k xxxxx činnostem uděleno xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat prokáže, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Udělit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedení xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírodě.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dodávat xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx, to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx a xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx krve.

§15x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx x dodávce pokusných xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx xxxxx, kde xxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxxx umístění, xxxxx, xxxxxxxx jiného označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx činnost xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx; pokud xx xxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx možno xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účel, xx xxxxx mohou xxx xxxxxx prováděny,

c) druhy xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx x chovu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavy xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stájích xxxx xxxxxxxxx částech xxxxxxxx, a hmotnostní xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx podle §15d xxxx §15e xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x jeho provedení, x pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu určitou. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx 5 let, xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx obecných náležitostí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx d),

b) xxxx jeho platnosti.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. d). Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vědomí také xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx §23.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu změnu xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx uvedených v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařízení xxxxx odstavce 1, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx počtu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat podat xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx uživatele xxxxxxxxx zvířat.

(8) Ministerstvo xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Obsahem xxxx xxxxxxxx xx název xxxxxxxx x xxxxx xxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Zařízení chovatele xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění podle §15b odst. 1 xxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x vypracují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Společně x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx zaměstnanec ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a práce xx pokusných xxxxxxxxx, x xxxxxx ochranou x x vyhledáváním x používáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) má osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů,

c) předloží

1. xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

2. xxxxxx x minimálně 5 letech xxxxxxx xxxxx při využívání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx 10 let.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx posuzovatele xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx posuzovatele xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvo posuzovateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx určeného zařízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx

1. se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pověřením k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xx základě pověření xxxxxxxx určené zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx posouzení xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posudek x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x činnosti posuzovatele xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxx,

5. xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školení x dané xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx

1. si xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx zmocněné k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s posuzováním xxxxxxxx xxxxxxxx zpracoval,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zpracoval.

(7) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx posuzovatelům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posuzovatelů x postup posuzovatelů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§15x

Xxxxx odborné xxxxxxxx x získání kvalifikace x xxxxxxx způsobilosti xx úseku pokusných xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) mít x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx daném xxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx řádná xxxx x xxxxxxx zvířata,

b) xxxxxxxxxx, xxx péči x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozpoznat xxxxx x xxxxxxx pokusného xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířete x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 7 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) mohou xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvířatech, xxxx o pokusná xxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx zvířat. Xxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx, x to na xxxx 7 let.

(5) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), c) xxxx d), musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxx plnění xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x absolvování období xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx. Posuzování kvalifikace xxxxxxx chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxx pracovním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, která ke xxx xxxxxx pracovního xxxx obdobného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 61), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoje. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx některý z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikace, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx prováděny nepravidelně xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxx xxxxxxxxxxx postupu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti x provádění xxxxxx xx pokusných xxxxxxxxx, xxxx o pokusná xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx při plnění xxxxxx xxxxx trvalý xxxxxx. Pracovník xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dohled x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx postgraduálního xxxxxx xx xxxx prvních xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx postgraduálního xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů pokusů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na pokusných xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx x uvádět x xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxx uvedená xxxxxxxxx, x

x) xxxxx vydání x evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx povinen xxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx uchovávat x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(9) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusů, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokusných zvířatech, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší dosažené xxxxxxxx x praxi xxxxxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na zkušebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15e

Kurzy odborné přípravy x prodloužení doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pokusných zvířat

(1) Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo kterým xxxx prodloužena doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxxx provádět xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2, musí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Osvědčení x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx dobu 7 xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx kterým xxxx prodloužena xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x xxxxx chtějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §15d xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx na xxxx 7 let.

(3) Xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxx přípravy k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, požadavky xx nejvyšší dosažené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x provádění pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Každý chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx mít x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení a xxxx x xx,

x) xxxxxxx xxxx zacházejících x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x zařízení umístěny, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, průběžné absolvování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15e xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx těmito xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "osoba xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx projektu pokusů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx působení veškeré xxxxxxx, utrpení, strachu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla přijata x xxxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokusů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) byla xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx péči x xxxxxxx zvířata, xxxxxxx xxxxxx pro zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx při pokusu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx související x pokusem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cíle xxxx nejpozději x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vedoucí xxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxx svého xxxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxx. Vedoucí projektu xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxx projektu xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx životních podmínek xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Každý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx pokusných zvířat xxxx určit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx problematiky pokusných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborníka, xxxxx xx pověřen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx. Za xxxxxxxx kvalifikovaného odborníka xxxxx věty první xx považuje xxxxx xxxx xxxxx s xxxxx vysokoškolským vzděláním x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia prokazatelně xxxxxxxxx s metodami xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x vyhledáváním x xxxxxxxxxx alternativních xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx projektu xxxxxx, jeho zástupce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů pokusů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat

(1) Xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "odborná xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx komise stanovené xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zřízená chovatelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 2 členy.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxx x pokusná xxxxxxx x v případě xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x vědecký pracovník, xxxxx je lékařem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15f xxxx. 5.

(4) Xxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxx:

x) osobám, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx xx získáváním x umísťováním xxxxxxxxx xxxxxx, péčí x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x kontroluje xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) poradenství x xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadavku,

c) zavádí, xxxxxxxxxx x přezkoumává xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, podávání zpráv x xxxxxxx kroky xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx věcech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat do xxxxxxxxx chovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx umístěna,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu, technologických xxxxxxx x xxxxxx xx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx odstavce 5 xxxx. d) xxxx 4.

(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx dále tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxx stanoviskem x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu příslušnému xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vrátí jej xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx projektu pokusů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pokusů; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou x pokusech vedeny xxxxxxxxx a jsou x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxx statistických xxxxxxx, xxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx komise,

3. počtu xxxxxxxxxxxx a z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1,

4. evidence xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pokusů, xxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx primátů, kteří xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobných xxxxxxxxx x výjimkách udělených xxxxx §18g xxxx. 6,

6. dalších xxxxx xxxxxxxxxxx dohodami Rady Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx státnímu orgánu xxxxxxxxxxx ke schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2018, x poté xxxxxxx 5 let xxxx do 31. xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutém xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto poradenství xxxx chovatel pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(7) Xxxxx statistických xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx souhrnná zpráva x činnosti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§15g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

Nikdo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx předchozího xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx pokusů. Xxxxxx xxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx x xxxxx určitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pokusů musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxx státnímu orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxx místa, xxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, názvu, xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být činnost xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i mimo xxxxxxxx, xxxxx žadatel x žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dobu jeho xxxxxxxxx,

x) název projektu xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. význam x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x šetrného xxxxxxxxx s xxxx,

3. xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxx bolest,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x zabránění xxxxxx utrpení,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx humánního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistický xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x strachu a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí,

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx zvířata,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusů,

9. xxxxxxxxx případnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x ně,

11. xxxxxx usmrcování xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx podílejí, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 x 4 nebo §15e,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) netechnické xxxxxxx xxxxxxxx pokusů,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou x případech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 21),

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx na základě xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx duševního vlastnictví x xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předpokládané xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) prokázání xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi.

(3) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx netechnická xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx projektů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx schválení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx projektu xxxxxx

(1) Xxxxxx orgán příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provést xxxxxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxxxx podrobně x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx vyhovuje těmto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx nebo vzdělávacího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxx,

x) použití xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx způsobem co xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx životnímu xxxxxxxxx.

(2) Hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x

x) hodnocení cílů xxxxxxxx pokusů, předpokládaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) posouzení xxxxxxx projektu pokusů x xxxxxxxxxx nahrazení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zacházení x xxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusů,

d) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx posoudit, xxx je xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx utrpením, xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x může xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx uvedených x §16a xxxx. 1, §17a17f, §18b, 18d x 18g.

(3) Státní xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména pokud xxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx použita, xxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x šetrného xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx oblastech,

b) koncepci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) veterinární xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) chovatelské xxxxxxx x péči x xxxxxxx zvířata xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(4) Proces xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mohou při xxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příznivé nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx a xxx by se xxx projekt xxxxxx xxxxxx posoudit, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx příznivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx xxxxxxx také x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §16b xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posouzení, x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zhodnotí

a) zda xxxx dosaženo xxxx xxxxxxxx pokusů,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Státní xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxxx zpětně xxxxxxx xxxxxxxx pokusů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokusy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §18c odst. 3 x 4.

(3) Xxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx pokusy, při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Státní xxxxx příslušný ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovisku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx obdržel xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

§16d

Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů a xxxxx xxx xxxx xxxxxx

(1) Projekt xxxxxx xxx schválit, xxxxx xxxxxxx příznivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16b.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projektů xxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx x jeho xxxxxxxx, pokud byl xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx pokusů xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxx x xxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů však xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prováděných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx zvířata určená x produkci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxxx xxxxxx do 40 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxx úplné a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx víceoborovou xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx prodloužit x xxxx xxxxxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx lhůty xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené ve xxxx první.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadateli xxxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, v xxx xx xxx rozhodnuto.

§16x

Xxxxx, xxxxxxxxxxx, odnětí xxxx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx osob uvedených x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxx uživatel pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxx x změnu rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx možné xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být x pokusnými xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16.

(3) Každá xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16c xxxxxxxxx nebo xxxxxx schválení projektu xxxxxx xxxxx §16d.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx schválení projektu xxxxxx platí xxxxxxxxxx §20a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx. Xxx xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §20a xxxx. 4 xxxxxxx.

§16f

Uchovávání dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Státní orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x projektům pokusů, x nichž musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx odstavce 1.

§16f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§16g

Alternativní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x validaci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15g xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Požadavky na xxxxxxxx, xxxxxxxx a vybavení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby všechna xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx druhy xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx, x jsou-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx další xxxxxxxxx na zařízení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x odstavci 1 xxxx. x), musí xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx prováděny co xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxx způsobit co xxxxxxx xxxxxxx, utrpení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, prostory xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x specifických pokusů, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx kontrolu, xxxxx xxx x větrání x xxxxxxx, osvětlení, xxxx, xxxxxxxx systémy, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§17a

Podmínky xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxx pokusným zvířatům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředí, xxxxxx, xxxx x xxxx, xxxxx odpovídají jejich xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínkám,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyziologických x xxxxxxxxxxxx potřeb, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxx, xxxxxx nebo používána, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření, xxxxx zajistí xx xxxxxxxxxxxx odstranění jakýchkoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) pokusná zvířata xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x kontejnerech xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorňujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokusných zvířat xx dále povinen

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx veškerého xxxxxxxxx xxxxx podle stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxx vybavení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx postup"),

b) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zvířata x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a ozdobných xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx se zvířaty,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxx prostor, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx xxx zvířata dráždivé xxxxxxx, vést x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xx xxxx 3 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx prostory x stanovit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x úpravu tekutin x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x vybavit xxxxxxxx x stanovit technologický xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který zabezpečuje xxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochranu pokusných xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vědeckých xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx pokusných xxxxxx x rozhodnutí x schválení projektu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x požadavků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxxx na péči x umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x využití xxxxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná x zdravotní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx pokusných xxxxxx, úpravu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, napájení, xxxxxxxxxx x vybavení prostor xxx odpočinek x xxxxxx x manipulaci x pokusnými xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx týkající xx péče a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxxxx zvířat.

§17x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx ohrožených druhů xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx Rady (XX) x. 338/97 xx dne 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xx. 7 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxx nesmějí xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokusných zvířat xxx xxxx, xxxxx xxxx vyjmenovány v xxxxxxx příloze.

(2) Výjimka xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesmějí xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxx xxxxxxxx:

x) pokus xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

1. x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) x provádí xx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mohou ohrozit xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx diagnostikovat xx xxxxx; klinickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

2. v §18 xxxx. 1 písm. x) xxxx e) x

x) je xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxxxx primátů.

(2) Xxxxxxxxxx primáti xxxxxxx x příloze X xxxxxxxx (XX) x. 338/97, na které xx nevztahuje xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených

1. x §18 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 nebo §18 xxxx. 1 písm. x) x provádí xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx člověka nebo xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx diagnostikovat xx xxxxx, xxxx

2. x §18 odst. 1 xxxx. x) x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, že účelu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v dané xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx xxx používáni xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 6.

(4) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx strategii xxx xxxxxxx xxxxxx pokusných xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podložené xxxxxx xxxxxxxx xx, že xx s ohledem xx xxxxxxx zásadně xxxxxxxx xxxxxx subhumánní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1, xxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxx diagnostikovat xx xxxxx, může x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použití jiných xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxx primátů.

(6) Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů, xxxxx xxxxxxxx lidský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx prováděným za xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, §18 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx jiných xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx alternativních xxxxx. Výjimka x §18 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx x rostliny.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přírodě

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx xx x xxxxxxx nesmějí xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat udělit xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx vědecky xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout xx použití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odchycených xx volné přírodě x xxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxx ministerstvo, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx použití metod, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx takovou xxxxxx, xxxxxxx, strach xxxx xxxxxx poškození, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k navrhování xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, která získala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířat podle xxxxxx právních předpisů.

(4) Xxxxx xxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xx špatném zdravotním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx lékař xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx musí učinit xxxxx x minimalizaci xxxxxxx zvířete xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx k pokusům. Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxxxx výjimky x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx pro to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17e

Opuštěná x toulavá xxxxxxx domestikovaných druhů

(1) Xxxxxxxx a toulavá xxxxxxx domestikovaných druhů xx x pokusům xxxxxxx používat.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx jsou-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) uživatel xxxxxxxxx xxxxxx prokáže, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx, xx xx vědecky doloženo, xx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toulavého zvířete, x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx životních podmínek xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx nebo zvířat.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k pokusům

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx (Mus xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx norvegicus), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx čínští (Xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Meriones xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), psi xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Felis catus), xxxxxxxxxx primáti, xxxxxxxx xxxxx x tropické (Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Rana xxxxxxxxxx x pipiens) xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx rerio) smějí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2013 kosman xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx) x 5 let xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 89), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx rhesus (Macaca xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx primátů xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou potomky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chovaných x zajetí nebo xxxxx pocházejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soběstačnou xxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zvířata xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx populace xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx však xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x ve xxxxx xxxx zvířata xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xx člověka.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavců 1 x 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx doloženo.

§17x

Xxxxxxx x pokusných xxxxxxxxx

(1) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x pokusům, xxxxxxxxx do volné xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxx x tom, xxx xxxx chována xxx xxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dodána, xxxxxxxxx xx xxxxx přírody xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx nebo název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx, která zvířata xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; u pokusných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, a

g) x xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx projekty xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x uživatel pokusných xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat.

§17g xxxxxx právním předpisem x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§17x

Xxxxxxxxx o psech, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zaznamenávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx o xxxxxx identitě,

2. xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxx,

3. xxx jsou chováni xxx xxxxxxx x xxxxxxx a

4. u xxxxxxxxxxxx primátů, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxxx zvířete, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx nejdříve xxxx x

2. xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx x veterinární x xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x projektech xxxxxx, k xxxx xx používala.

(2) Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinární xxxx x sociální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatel pokusných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx psy, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxxx od matky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx neoznačeného xxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx primáta xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx bolestivým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx požádání xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokusné zvíře xxxxxxxx.

(4) Je-li pes, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx před odstavením xx matky přemístěn xx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx pokusných zvířat x xxxxxx x xxxx z praktických xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx označení uchovat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§17x

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xx xx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxxxxx xxxx zvířata.

(2) Xxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx projektu xxxxxx.

(3) Xxxxx chovatel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zacházení s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x péči x xx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx používané x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx nejnižší xxxxxx xxxx sníží xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, strach xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §18a.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§18

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx účely:

a) xxxxxxxx výzkum,

b) xxxxxxxxxx xxxx aplikovaný xxxxxx x xxxxx

1. zabránit x předejít onemocnění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich následkům x xxxx, xxxxxx xxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) při xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nezávadnosti léčiv, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx příprava xx účelem xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trestní xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx.

(2) Provádět xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx zkoušení zbraní, xxxxxxxx látek xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat nesmí xxxxx provádět a xxxxxx orgán příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxxxx žádaného výsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zkušební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx volit xx, xxxxx x co xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) používají xxxxxxxx xxxxx pokusných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bolest, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx utrpět xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xx největší xxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx předcházet xxxx, xxx xxxxx končil xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pokusu xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx usmrcení xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx koncipovat xxx, xxx

x) jeho výsledkem xxxx smrt xx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxx zvířata xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx snížila xx možné xxxxxxx, x xxxxx je xx možné, xxxx xxxxxxxxx bezbolestná xxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx možné, xxxxxxxx pokusy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xx největší xxxxxxx bolesti, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx pokusech, xxx nichž xxxxxxx x vážným zraněním xxxxxxxxx zvířete, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bolest.

(2) Při xxxxxxxxxxx o vhodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x tomu,

a) xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx,

x) zda je xxxxxxxxxxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxxxxx zvířat nesmí xxxxxxxx zvířatům xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bolesti podávat xxxxx, xxxxx xxx xxxxx v projevování xxxxxxx xxxx je x xxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů pokusů xxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx znecitlivění a xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx preventivním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx metodami xxxxxxxxx bolest, xxxxx xx to xxxxxxxxxx x účelem pokusu.

(5) Xxxxxxx xx dosaženo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření podle §18f nebo 18g x cílem omezit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx míry xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx.

(2) Xxxxx pokus xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx klasifikován xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, při němž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx provádí x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx pokusné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) mírný, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocítí xxxxxxxxxxx mírnou xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x pokus, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx životní podmínky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx důsledku pokusná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx intenzivní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx středně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx prováděný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocítí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, utrpení či xxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 nesmí xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bolesti, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx z xxxxxxxxxxx x vědecky xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx působena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokus xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx vztahují x danému pokusu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kategorií závažnosti xx základě faktorů, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx xx více xxxxxxx xxx uživatel xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x žádnému xxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxx xxxx mírná xxxx xxxxxxx,

x) xx prokázáno, xx pokusné xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx klasifikován xxxx xxxxx, střední xxxx xxxx pokus, xxx němž již xxxxxxx xxxxx nenabude xxxxxx, x

x) xx xx x xxxxxxx x doporučením veterinárního xxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx veterinárním vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxx povolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jedenkrát x xxxxxx spojenému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, strachem xxxx odpovídajícím xxxxxxxx.

§18x

Xxxxx pokusu

(1) Pokus xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, nemají-li xxx x jeho rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bolesti, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx konci xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx bude nadále xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx trvalým xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx zvíře ponecháno xxxxxx, musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx přiměřené xxxx xxxxxxxxxxx stavu.

(4) Xxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxxxxx úhynů, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokusů.

§18x

Xxxxxxxxx pokusných zvířat xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pokusných xxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxx použita x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vhodného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvířat, pokud

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokusného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 60) x xxxxxxxxxx xxxx rybářství 46).

(2) Xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xx nichž xxxx xxx pokusná xxxxxxx umístěna xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Pokud to xx vhodné, musí xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxx rehabilitace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx usmrcování pokusných xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx zvířata xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejmenší míře xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx však xxxx osoba uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx metody:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) tupý úder xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx od xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem,

h) xxxxxxx xxxxx (Ar, X2), xxxx

x) zastřelení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx možné použít x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx pokusů vyžaduje, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxx zvířata; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při usmrcování 84).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oběhu,

b) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Státní orgán xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx projektu xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxx výjimky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5

x) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že je xxxx metoda xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alespoň xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, že xx vědecky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odůvodněno, xx xxxxx pokusu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodavatele pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3 xx 5 x cílem povolit xxxxxxx xxxx xxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxx metoda xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx prostředí.

(9) Metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx tkání xxx vědecké xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobilá x navrhování xxxxxx xxxx projektů pokusů xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči o xxxxxxx zvířata a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, x to pouze x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxx vědecké xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx chována xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx usmrcení xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvířat.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 5 xxx x xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa, 21)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx též xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx se x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40) xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx státní správy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx.

(4) Xxx se x xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 3 xxxxx o xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx vyplývají z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

§20

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a kontroluje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxx chovech a xxxxx žijících zvířat, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx ústředními xxxxxx státní xxxxxx, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx Ústřední xxxxxx xxx ochranu xxxxxx (xxxx jen "ústřední xxxxxx") a výboru xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností 18) x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81),

x) xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx x případech, xxx xx xx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx, x uveřejňuje xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx x porážce xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x náboženských společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx zahájeného x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx zvířat, x dodávce xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx pokusných zvířat, x xx x xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18g odst. 7,

h) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx pokusných zvířat x x používání xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x materiálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx ochrany pokusných xxxxxx

1. xx 10. xxxxxxxxx 2023 x xxxx xxxxxxx 5 xxx zasílá Komisi xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c odst. 4, §17f, §20b odst. 2 písm. x) x §22 odst. 1 xxxx. s); xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 98),

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxx x druzích xxxxxxxxxxxx primátů, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx; do 10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx statistické xxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 98),

3. xxxxxxxxx xxxxx rok Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 6 x 7,

j) xxxxxxx osobu, která xxxxxxx od chovatelů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektivní x xxxxxxxxxxxx analýzu xxxxx xxxxxxxxxx na sledování xxxxxxxxxxxxxxxxx vzorku xxxx xxxxx chovaných xx xxxx, xxxxxxxxxx během xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 17) x

x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. g) xxxx 2; xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů x výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx, pozastavit xxxx odejmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

1. xxxxx odborné xxxxxxxx x získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx,

2. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxxx x průvodce xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. kurzu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x kuřata xxxxxxx xx xxxx,

5. xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx,

6. odborného xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxxxxx zvířata,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pokusů a xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx pokusů,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x pokusná xxxxxxx x usmrcování pokusných xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

9. xxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

10. xxxxxxxxx kurzu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu dozoru xx xxxxx ochrany xxxxxx,

(xxxx xxx "kurzy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, x xx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxx zkušební xxxxxxxx v xxxxxxx xx úseku ochrany xxxxxx proti xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §14d,

x) odnímá xxxxxxxxx xxxx pozastavuje platnost xxxxxxxxx x

1. odborného xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při xxxxxxxx 62) a

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx, která xxxx xx xxxxxx zvířete x posledních 3 xxxxxx potrestána za xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx, opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx školicí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kontroly školicích xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx x úrovně xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. c) xx x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx x péči x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx x xxxxxxx, kurz xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x péči x xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx x znehybnění xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx usmrcení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx nejdéle xx 120 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx žadatel, kterému xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g), x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí nezanikne, xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx minimálně 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může x xxxx úřední oprávnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 změnit, pozastavit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, komu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nedodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 písm. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx o změně, xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx udělenými xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 změnit xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxx žadatel xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx povolená činnost,

c) xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za mrtvou.

§20x

Xxxxx xxx ochranu xxxxxx používaných pro xxxxxxx účely

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx ochranu xxxxxx používaných pro xxxxxxx účely

a) poskytuje xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx úplatu xxxxxxxx xxxxxxx podle §15g xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx, x zaručuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx přijímá xx xxxxxx zamezení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odborným xxxxxxx xxxxx §15g,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, x poté xxxxxxx 5 let vždy xx 30. září, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx b).

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g x x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osvědčené xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pro ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zemědělství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx ochranou, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod,

b) xx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování pokusů x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx

1. přehled x xxx xxxxxxx xxxxxxxx a publikační xxxxxxxx a

2. doklad x minimálně 5 xxxxxx xxxxxxx praxe xxx využívání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx posledních 10 xxx.

(5) Xxxxx podrobnosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ochranu zvířat xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§21

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx x členy xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ochranou xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx plnění úkolů xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ústřední xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nezakládá pracovněprávní xxxxx k Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rada. Ústřední xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x zájmových xxxxxxx, výbor xxx xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxx a výbor xxx xxxxxxx pokusných xxxxxx. Radu xxxxx xxxxxxxx x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx výborů. Xxxx xxxx xxxxxxx ústřední xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobu rozhodování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx ústřední xxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx x xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobám,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxxxx xxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 99),

x) xxxxxxxx výjimku xxxxx §5i xxxx. 3,

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x skupin xxxxx §13 odst. 5,

x) přijímají xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 1 a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

f) vypracovávají xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plavidla xxx přepravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 63), pozastavují x odnímají xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pozastavují x odnímají xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 64),

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx 42) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx související s xxxxxx jízd 65),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxxxxx 66),

k) stanovují xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx pokusů xx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f,

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků; x xxxxx xxxxxxxxxx stanoví, xxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxx xxxx xxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 76) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a kontrolní xxxxxx 77),

o) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kuřat chovaných xx maso xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 4,

x) xx jatkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxx xxxxx §12d xxxx. 5 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

q) plní xxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx stanovené x xx. 22 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x xxxxxxx xxxxxx při usmrcování,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozor xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxxx pokusných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxx a xxxxx projektů pokusů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx informacím, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx nedodržení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx provádějí každoročně xxxxxxx x třetiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx písmene, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatelé xxxxxxxxx xxxxxx x uživatelé xxxxxxxxx xxxxxx kontrolováni xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx, plní úkoly xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 63) xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx přepravy x souvisejících činností x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly 99),

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx,

x) vede záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dlouhotrvající xxxxx, o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x schválení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 67),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 68),

g) xxxx x zveřejňuje na xxxxxx stránce Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x oboru xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxx organizuje odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26, xxxxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 21)

x) xxxx xxxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 3 xx 5 nařízení Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx,

x) zpracuje x xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2018, a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx 30. xxxx, xxxxxx x uvedením xxxxxxxxx o uplatňování xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 100); ke xxxxxx xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo snížení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxx chovu x využití xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jedná-li xx

x) x xxxxxx xx volně žijících xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování projektů xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky.

§23x

Xxxxx státních xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů

a) xxxxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů,

b) xxxxxxxxxx x odevzdává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxx xxxxxxxxx,

2. jména, popřípadě xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů a xxxxxxxx pokusů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x označením xxxxx xxxxxx uvedených x §18 xxxx. 1,

4. xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pokusů, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx udělených xxxxx §18g xxxx. 6,

6. xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. září 2018, x poté zpracovává x xxxxxxxxx každých 5 let xxxx xx 30. září, xxxxxxxxx zprávu s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §15g, §16a xxxx. 2 x 3, §16b, 16c, §17c xxxx. 4 x §17f.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neobdržely xxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxx podle §16b.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody 47) xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx na volně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx x projektům pokusů xx jedincích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vyjádření je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokusů závazné.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17c xxxx. 5 xxxx 6 nebo xxxxx §18c odst. 4, x něm neprodleně xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 90).

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx k plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a projektů xxxxxx, osvědčení o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rezortní xxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxxx projektů pokusů.

§23a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2012 Sb. x účinností od 1.1.2013

§24

Xxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx útulky pro xxxxxxx. 37)

(2) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx upravit pravidla xxx xxxxx xxx xx veřejném prostranství x vymezit xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

§24x

Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a x §28b x x xxxxxxxxx náhradní xxxx podle §28c, xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x zvláštními právními xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxx, x

x) vyžadují xxxx z evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a; xxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 1 písm. x), x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci, xxxxxxxx x odložení xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx řízení x při obnově xxxxxx a xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx řízení xxxxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x součástí podnětu xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, další odborné xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) zákazu xxxxxxx zvíře xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 6, §8b xxxx. 3, §12f xxxx. 4, §13 xxxx. 10, §13a xxxx. 3, §14b xxxx. 3, §14c xxxx. 3, §14d xxxx. 3, §15d xxxx. 8, §15g xxxx. 6, §17g xxxx. 1 x 2, §17h xxxx. 1 x 2, §18h odst. 3 x 4,

d) povinnosti xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx chovatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 2 x 4,

f) xxxxxxxxxx pořadatele podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxxx zvířete,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x počty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x pohodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chovu, xxxxxx xxxxxxx krmení, x xxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13a xxxx. 4.

§24b

Poskytování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu x

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx č. 501/2020 Xx. x účinností xx 1.2.2021

§25

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgánu ochrany xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pokusných xxxxxx, k dodávce xxxxxxxxx zvířat xxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 21) xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx, xxxxxxxxxx pokusných zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx objektů, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx, xx xxxxxxx a xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kde xxxx xxxxxxxxxxx útulky pro xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a jinou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx činnosti; xxxx pomoc xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obrazovou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1

x) umožnit xxxxx do prostor x xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x osobní xxxxx nezbytnou k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx bezplatného xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvíře nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx útulku xxxx záchranné stanice xxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádějícím xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat, xxxx informace x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ochranu pohody xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 69),

x) xxxxxx přijatých zvířat x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 70),

c) seznam xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 70), xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx zvířata xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxx zvířata opětně xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úniků xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx útulku xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx nich xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zvířete xxxxxxxxx xxxxxx chovateli x písemné xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířete x popis následné xxxx x xx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx komise x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvířat (§19 xxxx. 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 40), orgány xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx kontroly.

(6) Pro xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 obdobně. Zejména xxxx xxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx míst, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou přepravována xxxxxxx, xxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx sloužit xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného prostoru, xx jiné xxxxxxxx, x xxxxx důsledku xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, že v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zvíře, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx to oznámí xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx. Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxx; účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx xxxx hradí xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx chovatele. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx spojených se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx případy, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zvíře x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx.

(8) Xxxxxx vynaloženými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx veterinární xxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, mzdové x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potřebné xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxx. Xxxxxx o úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x zvíře xxxxx xxxxxxxx 7 xx podává xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na doložené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx péče x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se podává xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x zvíře xxxxx odstavce 7 xx xxxxxx na xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx uveřejní ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxxxx výši xxxxxx vynaložených xxxxxxx,

x) xxxxxx údaje a xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx chovatele xxxxxxx, xxxxx zvíře xxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastníka zvířete,

c) xxxxxx údaje a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxx

x) identifikace zvířete xxxx zvířat, xx xxxxx xx požadována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, zejména xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) protokol x xxxxxxx xxxxxxx xx péče,

e) xxxxxxx x zajištění xxxx x zvíře, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozvahy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadatele.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoškolským vzděláním x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxx zkušebního xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x činnosti xxx xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx schvaluje a xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx kurzu xxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx úseku ochrany xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx dosažené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx, průběh zkoušky x xxxx osvědčení xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§26a

Akreditace x xxxxxxxx xxxxx na úseku xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 91) rozumí xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracoviště xxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx pracoviště xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx školicího xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o dostatečném xxxxxxxxxx, materiálním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x kapacitě učeben x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxxxx praxi od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx posledních 10 xxx, přehled x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich odborné xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas xxxxxxx x jeho xxxxxx x kurzech xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti týrání x xxxx souhlas x xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx absolventů xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx používána živá xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, x xxxxxx zařízení xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxxx konat.

(4) Xx xxxxxxx akreditace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud školicí xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3,

x) xx náležitou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obsazení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx akreditace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost školicího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 změnit xxxx xxxxxxxx, pokud xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nejméně xx dobu 2 xxx xxxxxxxxxx kurz xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, x jehož pořádání xx xxxx udělena xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kurzu xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx změny xxxxxxx x kurzu xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akreditace x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x pořádání xxxxx xx úseku ochrany xxxxxx xxxxx týrání xxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx až xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx zjednalo xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26x vložen právním xxxxxxxxx x. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§26b

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxx nebo pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Kromě požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pořádají xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §26a, xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x porážením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinářství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxx státní xxxxx xxxxxxxxxxxx státní veterinární xxxxx 21) nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx veterinárních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Kurz xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x kuřata xxxxxxx xx xxxx xxx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx škola s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývá chovem xxxxx chovaných xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx chovají xxxxxx chovaná xx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x péči x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x prasata xxxxxx střední nebo xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx chovatelství nebo xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo pracoviště Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxx xxxxx x kurzu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxx používána xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx škola x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x hygieny.

§26x

Xxxxxxxx pořádání xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířaty, xxx pořádat pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxxxx o xxxxxxxxxx doložilo xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, x jejímž zařízení xx bude kurz xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti týrání xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxx xx xxx konání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26a.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx smí xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x kurzu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxx x projektů xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařům x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx účastníka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kopii xxxxxxxxxxxxxxx diplomu x xxxxxxxx uvedeného xxxxx xx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx. Školicí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15d odst. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxx x odborném xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxx kopii předložit. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §26 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Školicí xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Školicí pracoviště xx povinno, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne konání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx kvalifikace získané x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 61). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 61) xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx. X rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) propaguje xxxxxx xxxxxx,

x) týrá xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx nezletilé xxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekazí xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zvíře, xxxx xx xxx naplněn xxxxx uvedený x §5 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxx veterinárními xxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxx uvedenou v §5 xxxx. 3,

x) xxxxxx, xxxxxxx, prodá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx zahraničí xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx porážce v xxxxxxx x §5h,

h) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5i xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5j,

x) poruší xxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 7,

x) xxxxxxx pokus nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1,

x) provede xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pečuje o xxxxxxx zvíře nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zvířata x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2, nebo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15d xxxx. 6 xxxx 7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx projekt xxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16,

x) xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17d odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx zvíře x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými v §18g xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx §18h odst. 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jinak xxxx výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1,

q) xxxxxx xxxx na xxxxx ochrany zvířat xxxxx týrání bez xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

r) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce,

s) nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 7 xxxxx xxxx usmrtí xxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxx uvedenou x §7a xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxxx povinnost týkající xx podmínek xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §7a xxxx. 6, 7 xxxx 8,

d) xxxxxx xxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxx nebo xxxxx novému xxxxxxxxx xx veřejném prostranství xxxxx §7b písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §12g,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úniku xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

h) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §13 odst. 4,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) xxxxxx zákaz činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §14a xxxx. 1, 4 xxxx 5,

x) xxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) při xxxxx vybraných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c odst. 1 písm. x) xxxx d) nebo xxxxxx xxxxxxxx podle §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14d odst. 1, 2 nebo 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxx chovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b odst. 2,

x) x xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osvědčení podle §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx pro chov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

g) x xxxxxxx x §12a odst. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx chovu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx pomocného xxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12c xxxx. 2,

x) při xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso neplní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12d odst. 1 písm. x) x odst. 2 xx 5,

j) xxx xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso xxxxxx, xxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx pověřené osobě xxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), neposkytuje xxxxx xxxxx §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12d odst. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako chovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxx §13 odst. 8 xxxx nevede xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 10.

(5) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxx veřejném vystoupení xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x),

x) nepředloží xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxx o xxxxxxx zvířata dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podle §15f odst. 2.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx pokusů xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxx §15f xxxx. 3.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx pokusů xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §15f xxxx. 4.

(10) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxx, vedoucí xxxxxxxx pokusů, xxxx xxxxxxxx, nebo jiný xxxxxxxxxxxxx odborník, xxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxxx §15g dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 1.

(11) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx útulku xxxx záchranné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x povinností xxxxx §25 odst. 3 xxxx 4.

(12) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), x) až x), o), x) xxxx x) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x) xx k),

b) xx 400 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx q), xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) xxxx x), xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxx 10, nebo

c) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx odstavce 2 xxxx. b), x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), j) až x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 9 xxxx 11.

(13) Xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. h) xxxx podle xxxxxxxx 5 uložit zákaz xxxxxxxx, x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), i) xx x), podle xxxxxxxx 3 písm. h) xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxx zákaz xxxxx zvířat na xxxx xx 5 xxx.

(14) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx uloží xxxxxx xxxxx než 5 000 Xx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) až x), x), x), x) nebo x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) až k) xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zvíře bez xxxxxx uvedeného x §5 xxxx. 2,

x) xxxxxx, nabídne, xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxx lepicí xxxx, xxxxx ji přesune xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5h,

f) xxxxxx rybu x xxxxxxx s §5i xxxx. 1 xx 4,

x) provede deratizaci x rozporu x §5j,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7,

i) chová xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx pokusná zvířata xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

x) provede nebo xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xxxxxx podle §16,

x) xxxxxxx xxxxx ve xxxxx přírodě, které xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §17d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxx §18h odst. 1 xxxx 2,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxxxxx povinnost předvést xxxxx xxxx jinak xxxx výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xxxxxx kurz na xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání xxx xxxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx x obecně závazné xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 42) na xxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx, nebo

q) x xxxxxxx s §5 xxxx. 7 xxxxx xxxx usmrtí xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx x §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxx pokus xxxx xxxxxxx pokusů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15d odst. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e odst. 1, xxxx

x) provede pokus xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx získala xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, péči x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx §15d xxxx. 4 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15e xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako chovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx zvíře xxxxxxxxx xxx neusmrtilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zvíře x xxxxxxx x §8a, 8c, 8d, 8e xxxx 8f,

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxx v §12g,

x) neučiní xxxxxxxx xxxxx úniku zvířat xxxxx §13 xxxx. 1,

x) prodá xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxx x §13 xxxx. 4,

x) chová xxxx zvířete xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

g) xxxxxx xxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a odst. 1, 4 nebo 5,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §14c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) při chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopů poruší xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14c odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 3, xxxx

x) xxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §14d xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 2,

b) v xxxxxxx x §5b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx přepravuje xx xxxxxxxxxx xxxxx než 100 km,

c) doveze xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §10a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x dispozici xxxxxxxx a pomůcky xxxxxxx x §11 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xxx xxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxxx početný x xxxxxxx způsobilý xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §12a xxxx. 3 chová xxxxxxxxxxx zvířata v xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx systému větrání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mechanických zařízení xxxxxxxxx náležité xxxxx x xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) nedodrží minimální xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12c odst. 2,

x) xxx chovu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §12d xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xx 5,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje podle §12d xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx §12d xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12d xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12d xxxx. 6 xxxx pečuje x xxxxxx chovaná xx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12d odst. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12f odst. 1, nebo

l) xxxxxx xxxxxxx podle §12f xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 10, xxxx

x) nestanoví osobu xxxxxx 18 xxx x rozporu s §13 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §14b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x §7a odst. 2 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §7a odst. 6, 7 nebo 8, nebo

c) poruší xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx psa xxxx xxxxx xxxxxx chovateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx vystoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §8 xxxx. 2,

x) neprovede oznámení xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvířaty podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. c).

(9) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxx xxxxxxx x §13a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 1 xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahájení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 3,

x) prodá xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx podle §13a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §13a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxx prodeje xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §13a xxxx. 5.

(10) Xxxxxx nebo náboženská xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx porážku zvířete xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxx zvláštní metody xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x porážce xxxxxx pro potřeby xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat, xxxxx §5f odst. 1,

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx §5f xxxx. 1,

x) x xxxxxxx xx stanovenými veterinárními xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5f xxxx. 2.

(11) Provozovatel xxxxxxx 80) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx prováděla xxxxx podle §5a xxxx. 1 nebo 4,

x) xxxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx považovanou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx, xxx činnost xxxxxxxxxx xxx řádné zacházení xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx při usmrcování 81) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zvířat xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x získání xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx rovnocennou xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, odborný xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pokusných xxxxxx, dodavatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu s §15a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx §15b odst. 6,

x) x xxxxxxx x §15b xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxx xxxxx, kde xxxx prováděny činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx druhů činností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nového xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat,

d) xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx zvířata vykonávaly xxxxx xxxxx §15d xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §15d xxxx. 5 nezajistí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §15d odst. 2 xxxx. b), x) xxxx d) dohled, xxxxx neprokáží požadovanou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §15d xxxx. 5, 6 xxxx 7,

x) v xxxxxxx s §15d xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15f xxxx. 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx zvířata,

h) x xxxxxxx x §15f xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kvalifikovaného xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15g xxxx. 1 nezřídí xxxxxxxx xxxxxx podle §15g, xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx výkon xxxxxxxx xxxx komise xxxx nesplní xxxxxxxx xxxxx §15g xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15g xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, prostory x xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1, 2 nebo 4,

x) xxxxxx záznamy xxxxx §17g xxxx. 1 xxxx tyto záznamy x rozporu x §17g xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx,

x) nevede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 1 xxxx tyto xxxxxxx xxxx dokumentaci x xxxxxxx x §17h xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx xxxxx §17h xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx individuálním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17h xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §17h xxxx. 3 xxxx. x), xxxx neuchovává xxxxx xxxxx §17h xxxx. 4,

x) postupuje x xxxxxxx x §17i,

x) postupuje x xxxxxxx x §18f xxxx. 1,

x) usmrtí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx §18g xxxx. 1 nebo 2 xxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §18g xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx nebo neuchovává xxxxxxxx xxxxxxxx x §18h odst. 3.

(13) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx chovatel pokusných xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxx §17c xxxx. 4.

(14) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx dodá pokusné xxxxx x xxxxxxx x §15a odst. 3.

(15) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §15a xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §16 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §16c xxxx. 4 neposkytne státnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e odst. 1,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17b odst. 1 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §17c odst. 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo x rozporu x §17d odst. 1 xxxx 2 provede xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) neučiní kroky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17d odst. 4,

h) x xxxxxxx x §17e odst. 1 xxxx 2 použije x xxxxxx xxxxxxxx xxxx toulavé xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §17f xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx pokus x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §18a,

x) provede xxxxx na pokusném xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx podle §18b,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §18c xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §18d, xxxx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx podle §18e xxxx. 3 xxxx 4.

(16) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanice dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo 4.

(17) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nedodržuje xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proti týrání xxxxxxxx nebo nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §26c odst. 1 až 6 xxxx 8.

(18) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §17d xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokusného xxxxxxx.

(19) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až j), x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 10, podle xxxxxxxx 12 písm. x), x) xxxx x) anebo podle xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), e) xx x) xxxx x) až x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x) nebo x), xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx c), xxxxx odstavce 8 xxxx 9, xxxxx xxxxxxxx 11 písm. x) xx c) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x), x), k) xxxx l), xxxxx xxxxxxxx 14, odstavce 15 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 17 anebo 18, xxxx

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), m) xxxx o), podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 4 písm. x) xx x) nebo x) xx l), xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x), podle xxxxxxxx 12 xxxx. x), x), e), x), x) xx x), x) až x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 16.

(20) Xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxx odstavce 4 písm. x), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxx b), xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x) nebo b), xxxxx odstavce 12 xxxx. x) xxxx x) xxxxx podle xxxxxxxx 14 písm. x), x), e) xx g) xxxx x) xx m) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, a xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. f) xx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. h), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx 5 xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(21) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx xx xxxx xxxx více zvířatech xx xxxxx pokuta xxxxx než 10 000 Xx.

(22) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), x) xxxx q), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx h), xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo x), podle odstavce 10, xxxxx odstavce 12 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxx. x), x), x) xxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

§27x

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, který xxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xx přestupek nebo xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxx xxxxxxx péči, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxxxxx v souvislosti x jiným zvířetem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x týrání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx za xxxxxx zvířete x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxx odsouzen, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxxx stav.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxxx dále xxxxxx, x když xxxxx xxxxxxx k utrpení xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxxx chová xxx povolení xxxxx §13 xxxx. 5.

(4) Xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx uložit xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zvířete nelze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx je xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx uložena, xx xxxxx hranici xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxx §27b x týrané xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx přestupek, kterého xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx xxxx rozhodnout x zabrání xxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) zvíře xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvířete, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

b) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 6 věty xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx x chová xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týraného xxxxxxx, xxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx péči x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx týraného xxxxxxx xx povinen po xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zabezpečit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx týraného xxxxxxx xxxxx odstavce 2 nelze vydat xxxx vydáním rozhodnutí x uložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx přestupku tak xxxxx, že xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx stát.

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvíře xxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chovu xxxx xxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx §27c xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§28

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx nejdéle na 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §27a odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx může xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx týraného xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx chovateli xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx počtu zvířat xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x jejich týrání,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, a to xx doby xxxxxxxxxx xxxxx. Pozastavení xxxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx pozastavení činnosti xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx důvod x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. b),

e) xxxxxxx chovateli umožnit xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx chovatele, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) a e) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x něj xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na léčení xxxxxxx, které bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxx, ponese xxxxx, xxx tento stav xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvířete.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxx x utracením xxxxxx hradí xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx zvíře xxxx umístěno do xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x zvíře xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, jíž xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xx náhradní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27c xxxx. 3 xx 5.

(7) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxx zahájeno x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx je xxxxxx, která xx xxxx být xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahovat také xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx splnění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x navrácení xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je nepochybné, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx.

(3) Xxxxxxxx zvířete, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx náhradní xxxx, xx povinen zvíře xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx. Není-li xxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířete, xx xxxxx, xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx odnětí zvířete xx xxxxxx protokol, x němž xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx zkušenosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx o xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xx v xxxx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xx xxxx xxxxxxxxxx o zvláštním xxxxxxxx. Xxxx produkty x xxxxxx zvířete xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx předpisem č. 359/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím nařídit xxxxxxxxxx náhradní xxxx x týrané zvíře, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx řízení očekávat xxxxxxx xxxxxxxxxx týraného xxxxxxx, rozhodnutí x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxx být vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx vykonatelné. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zvířete xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete. Xxxxxxxxxx §28b xxxx. 3 xxxxx xxx předběžnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx rozhodnuto x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx náhradní xxxx, obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxx x pečovatelem. Xxxxxxxxxx §28b odst. 4 x 5 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobně.

(4) Xx doby, než xx zvíře xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x nichž je xxxxxxx, je uživatel xxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx x zvíře xxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xx-xx xxx odvedeno zvíře xxx propadlé nebo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxx nákladů, které xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx předběžné náhradní xxxx x na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx újmy na xxxxxx způsobené zvířeti xxxxxxx. O nákladech xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx. Náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxxxxx péče, xxxx xxxxx, xxxxxx nelze xx přestupek xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zvířete. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx třetí je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx zvířatům, xxxxx xx narodila x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, nebo xxxxx x této xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhradní xxxx xxx vydat xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí řízení x přestupku xx 20 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči platí xxxxxxxxxx správního řádu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx opatření ministerstvem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zajištěním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx. Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx požádat x xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 200 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 000 Kč x xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x §28a xxxx. 6 ani x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se podává xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx doby, kdy xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx exekutora x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §27 nebo 27a, xx povinna xxxxxxxx ministerstvu náklady, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zvířete, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx léky x zdravotnický xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx. Za účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx náklady vzniklé x době, xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x uložení správního xxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxx zvířete do xxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx při zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností.

(5) Xxxxxx o úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(6) Žádost x úhradu účelně xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx také

a) xxxxxxxx výši účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx chovatele xxxxxxx, xxxxx xxxxx chová xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx.

(7) Přílohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx jednat xxxxxx žadatele,

b) xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx výpis xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů,

d) odůvodnění xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) smlouva x zajištění xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxxx, x jejich xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nákladům xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekuce, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončena, x

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. s účinností xx 1.2.2021

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5a xxxx. 7, §5c xxxx. 7, §5f xxxx. 7, §5g, §5i xxxx. 6, §7a xxxx. 9, §8b xxxx. 4 x 7, §8e xxxx. 3, §12a xxxx. 5, §12c xxxx. 2, §12d xxxx. 8, §12f xxxx. 5, §12g xxxx. 2, §13 xxxx. 11, §14a xxxx. 3, §14b xxxx. 4, §14c xxxx. 4, §14d xxxx. 5, §15c xxxx. 7, §15d xxxx. 9, §15e xxxx. 3, §15g xxxx. 7, §17 xxxx. 3, §17a xxxx. 5, §18c xxxx. 5, §18g xxxx. 9 x §26 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k provedení §13a xxxx. 6.

§29x

(1) Osoba, která xx k 1. xxxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, 38) xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řády xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx [§21 odst. 3 xxxx. g)] xxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2004.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx 36 cm na xxxx xxx 65 % xxxxxx klece x xxxxx xxxxxxxxx 33 cm, a xxxx xxxxxx xxx 16 let, nepovažuje xx xxxx jednání xx 31. xxxxxxxx 2009 za xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Akreditace udělené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxx x zkoušky xxxxxx, xxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo svodu xxxxxx schválené ústřední xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předkladatelé do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 77/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004

§29b

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §25 xxxx. 7 a §28 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 x §28a xx §28c xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29x

(1) Provozuje-li xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx zvířat xxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2019.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx jednorázový finanční xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx provozují chov xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x přechodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (dále xxx "xxxxxxxxxxx příspěvek").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovateli, který x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chov xxxxxx xxx xxxxxxxx x svou xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2019, (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx místa nebo xxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxx chov zvířat xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žadatelem xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018,

d) xxxxx ukončení chovu xxxxxx xxx kožešiny xxxxxxxxx,

x) celkovou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx,

x) bankovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx si xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyžádá

a) vyjádření xxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx potvrzující, xx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxx zvířat xxx kožešiny,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) x xxxxxxxx data xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx oznámení,

c) doklad xxxxxx krajskou veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žadatele při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx chov zvířat xxx kožešiny nejpozději 30. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx tohoto xxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu. X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx, který zahájil xxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx uvědomil xxxxxxxx veterinární xxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx §5 odst. 7 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxx nástupce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci.

(6) Žadatel xxxx podat xxxxxx xx xxxx, co xxxxxxx krajské veterinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 21) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Žadatel xxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx 3 000 Xx xx každého xxxxxxxxx norka x 3 900 Kč xx každou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 2014, 2015, 2016, 2017 x 2018. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zjištěných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§30

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Pithart x. x.

Příloha x zákonu x. 246/1992 Sb.

Druhy xxxxxx z řádu xxxxx (Xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxx zakázány xxxxxxxx podle §14a xxxx. 4

Xx xxxxx xxxxx §14a xxxx. 4 xx xxxxxxxx:

1. x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) velké xxxxx (Xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx (Xxxxxxx) xxx xxxx (Xxxx) druh puma xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx) x xxx xxx (Xxxx),

x) xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxx gepard (Acinonyx),

2. x čeledi xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) všechny druhy x

4. x čeledi xxxxxxx (Xxxxxxx) druh xxx xxxxxx (Xxxxx xxxxx) a xxx xxxxxxx (Lycaon xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvířata, vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce přepravujícího xxxxxxx x průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxx osvědčení xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx získaly registrační xxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x schválení silničních xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxxx zvířat.

4. X xxxxxxxxx druhů zvířat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxxxx způsobilá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměnitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx aplikaci jen xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čipem, x xx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxx za xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxx a řádu xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx vystoupení nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxxx v platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx řízení zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 312/2008 Xx. x účinností xx 1.10.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jatečných xxxxxx xxx xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 8. xxxxxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat x osvědčení o xxxxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxxx xxxxxxx 3 xxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prasata, xxxx xxxxxxxx prasat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x této xxxxx xxxxxx osoba musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x prasata xxx získání xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxx x xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uživatelská zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chovná x dodavatelská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zůstávají v xxxxxxxxx i po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx o jejich xxxxxx, nejdéle xxxx xx 1. xxxxx 2018.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 zákona xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 zákona xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů pozbývají xxxxxxxxx uplynutím 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x schválení projektu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx 1. leden 2018, zůstávají v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2018. Rozhodnutí x schválení projektu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx platnosti rozhodnutí x udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uživatelské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení projektu xxxxxx vydáno.

8. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která pořádají xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o akreditaci x xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx školicí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx pořádat xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxx proti týrání.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 359/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x nebyla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x péči x xxxxxxx druhy xxxxx nebo lidoopy x získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xx vyznačí, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit

a) xxxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uvedením xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhy šelem xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx proveden výkon xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, při xxxxxx bylo xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxxx chová xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxx-xx žádost x úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx hradí xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx hradí xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §28d xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodováno x xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxxxx §28c xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx o přestupcích, xxxxx byla xxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx na stavby xxx zvířata xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo poprvé xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, rekonstruované xxxx xxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx ustanovení §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xx 1. ledna 2030.

6. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xx základě §29c xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyla xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §66 odst. 1 xxxx. g) zákona x. 500/2004 Sb.

7. Xxxxx xxx žadateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx se kompenzační xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29c zákona x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovníka xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxx usmrcování 81) xxxxxxxxxx osoba, xxxxx úspěšně vykonala xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, který xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81).

9. Osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se xx úkonech souvisejících x porážením xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 81), xxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 501/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.5.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

162/93 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

167/93 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx 43/93

193/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 162/93 Sb.

s xxxxxxxxx xx 27.10.93

243/97 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.9.97

30/98 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.12.97 xx věci xxxxxx xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxx zákona x. 243/97 Sb., kterým xx xxxx xxxxx XXX x. 246/92 Xx., na ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.3.98

77/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2004, x výjimkou §8x, xxxxx xxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

149/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 246/92 Xx. publikované x xxxxxx 50/2004

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

77/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2006

312/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/92 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 114/92 Xx., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2008

409/2008 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 246/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 133/2008

291/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 252/97 Sb., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x 1.6.2010

308/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 246/92 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

359/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 12.7.2013 x 9.12.2019

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

255/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2017

302/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

501/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022 x 1.1.2027

364/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §25 xxxxxx x. 87/1987 Xx., o veterinární xxxx, ve znění xxxxxx x. 239/1991 Xx.
2) Xxxx. xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 121/1987 Sb., x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx ověřování, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx oběhu, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx zákona XXX č. 146/1971 Xx., xxxxxx XXX x. 96/1977 Sb., xxxxxx XXX č. 143/1991 Xx. x xxxxxx XXX x. 270/1992 Sb. (xxxxx xxxxx x. 512/1992 Xx.).
Xxxxxxxx č. 20/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/1963 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
5) §23 xxxxxx x. 87/1987 Xx.
6) §31 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 117/1987 Xx.
7) §30 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 117/1987 Sb.
8) Zákon XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
9) Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x zákonu o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxx č. 87/1987 Sb.
Xxxxxxxx č. 117/1987 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxxxx.
11) Zákon č. 102/1963 Sb.
12) Xxxxxxxx x. 80/1965 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 80/1965 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 395/1992 Sb.
13) §22 x 24 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách.
14) §8 xxxxxx ČNR č. 108/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxx České republiky, xx znění zákona x. 437/1991 Xx.
15) §2 xxxx. 1 zákona XXX č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 124/1993 Xx.).
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
17) Zákon č. 162/2003 Sb., x zoologických xxxxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách).
18) §3 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
19) Například xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), x zdraví xxxxxx x xxxx xxxxxxx, o veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx studiu, xx xxxxx vyhlášky č. 399/2001 Xx., xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §59 x 59a xxxxxx x. 166/1999 Xx.
21) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §54 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
26) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §10 x xxxx. zákona x. 166/1999 Xx.
28) Xxxxx č. 114/1992 Sb.
Xxxxx č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx dovozu x vývozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů x x změně x doplnění zákona x. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
29) Xxxxx č. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx trh a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské xxxx x o xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §22 xxxxxx x. 154/2000 Xx., o šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
§53 xxxxxx x. 166/1999 Sb.
31) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx církví x náboženských společností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §21 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx.
34) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx pod č. 20/2002 Sb. m. s.
35) Xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 451/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 91/1996 Xx., x krmivech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx autorském, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), obchodní zákoník, zákoník práce, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
37) §35 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.
38) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 1255/97 ze dne 25. června 1997 x kritériích Společenství xxx xxxxx zastávek x o xxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x příloze xxxxxxxx 91/628/XXX, xxxxxxxx Rady 1040/2003 xx xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) č. 1255/1997, pokud jde x použití xxxx xxxxxxxx, nařízení Rady (XX) č. 411/98 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x silničních xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro delší xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

41) Xxxxxxxx Rady 98/58/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1998 x ochraně zvířat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx Rady (XX) x. 806/2003 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Rady (ES) x. 806/2003, xxxxxxxx Xxxx 2013/64/EU a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx chovaných xx maso, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES ze dne 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx telat, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx prasat, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/EU ze xxx 22. xxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vědecké xxxxx.

42) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1255/97 xx dne 25. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Společenství xxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx směrnice 91/628/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1040/2003 ze xxx 11. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97, pokud xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx směrnic 64/432/XXX x 93/119/ES x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1255/97.

Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625 xx dne 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných s xxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zdraví xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (EU) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 a směrnic Xxxx 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/XX x 97/78/ES a xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/EHS (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1010 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx povinností xxxxxxxx zpráv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 166/2006 a (XX) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/ES, 2007/2/XX, 2009/147/ES x 2010/63/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

43) §44 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Xx., x myslivosti.
44) Zákon č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 99/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 100/2004 Sb., o ochraně xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x xxxxxxx opatřeních x ochraně těchto xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.

48) Xxxxx č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.

49) Xxxxxxxxx xx. 21 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

50) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
51) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx. x xxxxxx č. 48/2006 Xx.
52) Xx. 6 odst. 4, xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x), xx. 17 xxxx. 1 x xxxxxxx X x II xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
53) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xx. 2 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
55) Xx. 6 xxxx. 5, xx. 17 odst. 2, xxxxxxx XXX xxxxxxxx III x xxxxxxx XX nařízení Xxxx (XX) x. 1/2005.
56) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 296/2003 Sb., x zdraví xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §45 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Sb.
59) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 100/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx.
61) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xx. 26 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.
63) Čl. 18 a 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
64) Xx. 10 x 11 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005.
65) Xx. 14 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
66) Xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
67) Čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3 x čl. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1/2005.
68) Čl. 26 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005.
69) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace práce x pracovních postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit při xxxxx související x xxxxxx zvířat.
70) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
72) §23c xxxxxx x. 154/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx. x xxxxxx x. 130/2006 Xx.
73) Xxxxx XXX xxxxxxx II xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, kterým se xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění.
74) Xxxxxxx x) až x) xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx (XXX) x. 1538/91 xx dne 5. xxxxxx 1991, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EHS) x. 1906/90 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2092/91 xx xxx 24. června 1991 x ekologickém xxxxxxxxxxx x k němu xx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
76) §4c xxxxxx č. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Sb.
77) Xx. 48 nařízení Xxxxxx (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx společné zemědělské xxxxxxxx a kterým xx zavádějí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
78) §21 x 22 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xx. 2 xxxx. n) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
80) Xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1099/2009.
81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
82) Čl. 21 xxxxxxxx Rady (XX) x. 1099/2009.
83) Čl. 21 xxxx. 5 x 6 nařízení Xxxx (XX) x. 1099/2009.
84) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009.
85) Čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009.
86) §1b xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., o minimálních xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§50 xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
87) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (ES) x. 1099/2009.
88) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX.
90) Xx. 55 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2010/63/XX.
91) Xx. 21 odst. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) 1099/2009.

92) §55 x xxxx. xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

93) §64a zákona x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) §22 odst. 1 xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Zákon č. 100/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

98) Xxxxxx 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1010 xx xxx 5. června 2019 x xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 166/2006 x (EU) x. 995/2010, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/49/XX, 2004/35/ES, 2007/2/XX, 2009/147/ES x 2010/63/XX, nařízení Rady (XX) x. 338/97 x (XX) x. 2173/2005 x xxxxxxxx Xxxx 86/278/XXX.

99) Xxxxxxxxx xx. 4 a 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2017/625.

100) Xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003 a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady 1999/74/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 806/2003, směrnice Xxxx 2013/64/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 xx dne 22. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností x x xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97, x xxxxxxx znění.

Směrnice Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 x minimálních pravidlech xxx ochranu kuřat xxxxxxxxx xx maso, xx znění nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx ochranu xxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Směrnice Xxxx 2008/120/ES xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.