Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2012.


Nález ÚS ze dne 30.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
444/2012 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
444
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 8/09 dne 30. xxxxx 2012 x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Formánková, Xxxxx Xüxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx Holländer, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Kůrka, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Výborný x návrhu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx ustanovení čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x poslední xxxx 6 xxxxxx č. 304/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účasti Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx účastníků xxxxxx
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Odůvodnění
I.
1. Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava") xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ustanovení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx MINORITY, x. s., xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxx "Xxxx"), xxxxxx x navrhovatele pod xx. xx. 1 Xx 101/2008, xxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x čl. 1, čl. 2 xxxx. 1 a 3, čl. 81 x 90 Xxxxxx, jakož x x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx též jen "Listina").
2. X xxxxxx části xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx podstatou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, x. s. Xxxxx, xx rozhodnutím xx xxx 26.2.2008 sp. xx. 2008/153/řeh/BAR, č. x. xxx/1753/08, udělila Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. IV xxxx 5 zákona x. 304/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx analogového televizního xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx, (xxxx xxx jen "xxxxxxxx zákon") společnosti Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Studio, x. x., kompenzační xxxxxxx k celoplošnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu Televize Xxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti xx xxx 10.1.2008. Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, x. x., xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 4.4.2006 x. x. Xx 25/06 x x. x. Xx/26/06, xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx žalované xx xxx 26.2.2008, tak x rozhodnutí o xxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxxxxxxxxx První xxxxxxxxxxxx, x. x. Městský xxxx usnesením xx xxx 20.8.2008 odmítl xxxxxx stěžovatelky jako xxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. IV xxx 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx.) xx dle čl. IV xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Sb. xxxxxxx.
3. X xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xx čl. IV xxx 5 xxxxxx č. 304/2007 Xx., kterým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxx bylo xxxxxx bez řádného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bezdůvodně xxxxxxxxxx xxxxxxx skupinu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. X důsledku vydání xxxxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxxx volné xxxxxx x xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxxxx diskriminaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licencí xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx stěžovatelky rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.
4. X xxxxx části xxxxx xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxxxx xx 1.1.2008, x xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti zákona č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx podána xxxxxx, jednak určují, xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx kompenzační xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
5. X pochopení problematiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx x xxxxxxx DVB-T, xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx vzejít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx vydáním xxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 4.4.2006 x. x. Ru/25/06 (xxx xxx. xxxxxxxxx X) x x. x. Xx/26/06 (xxx xxx. xxxxxxxxx X); x xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licencí. Xxxxxxxxx žadatelé x xxxxxxx, mezi xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§66 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx). Xxxxxxx soud xxxxxxxx vyhověl a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx ze xxx 30.3.2007 xx. xx. 8 Xx 169/2006, xx xxx 10.4.2007 sp. zn. 7 Xx 165/2006, xxxxx i xx. xx. 7 Xx 157/2006, xx xxx 11.4.2007 xx. zn. 10 Ca 157/2006 x ze xxx 20.4. 2007 xx. xx. 10 Xx 156/2006 x vrátil xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádostech x licence. Xxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxx, xx všechny tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx napadeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x x xxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx 11.3.2008 x. j. 1 Xx 21/2005-271 x ze xxx 20.3.2008 č. j. 1 Xx 22/2007-337, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb., jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx.
6. Xxx 1.1.2008, tedy x době, kdy xx zrušení xxxx xxxxxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx, x Rada xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxxx účinnosti xxxxx č. 304/2007 Sb. Jak xxxxx x xxxxxxxx zprávy, xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxx x cestě xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx, jimž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx neúspěšní xxxxxxxx, xxxx x důsledku xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licenční xxxxxx, jednak xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obsah xxx být xxxxxxx x xxxxxxx původních xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx třeba xxxxx xx vyhlášeném licenčním xxxxxx. Jediným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence měl xxxxx být xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxxx řízení, xxxx xx xxx kompenzační xxxxxxx udělena automaticky.
7. Xxxxxxxx správní xxxx xx za xx, xx zákonodárce xxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxx přechodného xxxxxxxxxx v článku IV, xxx přijat xxx x půl xxxx, xx byla rozhodnutí Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správními xxxxxxxx, a xxx xxxx poté, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx obě tato xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxx Xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, komu xx xxxxxxxx budou licence xxxxxxx, a řídit xx při xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v čl. IV xxxx 3 xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Zároveň xxxxxxxxxxx x čl. IV xxxx 5 tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx, xxx jakéhokoli xxxxxxxxx uvážení, xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxx udělena, xxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřípustným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx soudní: x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx v neskončeném xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x udělení xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx č. 304/2007 Sb. učinil již xxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xx licenci, xxxxxx xxxxx použít x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxx x xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx) pak xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx proti rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxx o udělení (xxxxx) xxxxxxx xxxxx §12 xx 25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zákona xxxxxx xxxxxxxxx účinkem; xxx samotné zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxx - i xxxx xxx poněkud xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nadále xxxxxx presumpce správnosti, xxxxx práva xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykonávat. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x omezený xxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx licence xxxxxxxx žadatelům xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx licencí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx totiž xxxxxxx finančně náročné, xx by zahájení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zřejmě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxx xx spojení xx lhůtou devadesáti xxx x rozhodnutí xxxxx x žalobě xx tak měly xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákonodárce xxxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxx něhož soudnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o právech x povinnostech xxxxxxxxx x právnických osob x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§4 xxxx. 1 písm. a) x §65 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx]; xxx určitou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 231/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Přijetím xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxx xxxxx navrhovatele zákonodárce xxxx xxxxxx pravidla xxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odkladný xxxxxx žaloby x xxxxx xxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákonodárci xxxxx xxxxxxxxxxxx; obešel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx městského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dostane xxxxxxxx vysílat, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Důvodová zpráva x xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xx musí podřídit x nezávislé soudní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx proces vyplývající x čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mediálním xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx cílem; xxxxxxxxx hodnotou, jíž xxxxxxxxxxx xxxxxx svými xxxxxxxxxxxxxx kroky v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx mj. "xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tyto xxxxxxx xxxx nemohou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx.
10. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud v xxxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. XX 24/04 xx xxx 28.6.2005 [(X 130/37 XxXX 641; 327/2005 Sb.), tzv. "xxxx xx Xxxx"] a x nálezu xx xxxx sp. zn. Xx. ÚS 24/08 xx xxx 17.3.2009 [(X 56/52 XxXX 555; 124/2009 Sb.), "xxxxxxx Xxxxxx"], xxxxxxxx veřejný xxxxx x xxxxxxxxx xxxx náleží xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx č. 304/2007 Sb. xxxx xx xxxxxx od xxxxxx zrušených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nestanovil, xx započetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určitého xxxx je veřejným xxxxxx; xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x čl. IV xxxxxx 3 a 5, xxxx. též x xxxxxxxxxx xxxx 6, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx. Navzdory formě xx xxxxxxxxxx právní xxx xxxx x xxxxxx konkrétní situace, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxx x x xxxx xxxxxx poměrů na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx.
11. Nepřípustný xxxxx xxxxxxxxxxx xx sféry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxx budou, xxxxx xxxxxxxx zprávy, "xxxxxxxx xxxxxxxx dál". X kdyby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxxx učinil, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx žádný význam, xxxxx Rada xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. IV xxxx 3 xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxx.
12. Xxx xx xxx xxxx xxxxxxx, navrhovatel xxxxxxxx x postupu zákonodárce - x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxx přístupu xxxxxxxx x soudu. Xxxxxxx xx xxxx čl. 36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx tvrzení xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, aby xx xxxxxxx xx xxxx x návrhem xx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxx x digitálnímu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, xxxx. vyprázdnil xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - která xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx v xxx. xxxxxxxxxx B xx x multiplexu C - xxxx udělena xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zasahuje xxx xxxxxxxxxxxx do xxxx zbylých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhovělo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx. XX xxxx 6 xxxx poslední, podle xxx rozhodnutí Xxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysílání xxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx být xxxxxxxx x jiném xxxx xxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxx: xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx B x/xxxx x xxxxxxxxxx X xxxx všichni žadatelé, xxxxx xx týkala xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 4.4.2006 (vyhotovená xxx 12.5.2006) č. x. Xx/25/06 a x. x. Xx/26/06; xxxx, co xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx, založil všem xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xx to, xxx Xxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodla x xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zákonodárce xxxx xxxxxxxxx upřel právo xxxxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx Rady o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx X x x xxxxxxxxxx C, xxxxx je x čl. IV xxxx 6 xxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2007 Xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tím xx xxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxx správní xxxxxx. Xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k soudu xx smyslu čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx.
13. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx navrhovatel Ústavnímu xxxxx xxxxxx, věcně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx legitimace xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 21.8.2012. Xxxxx xx x xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV bodu 5 x druhé x poslední xxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx x. 1. 56 xxxxxxxx xxxxx); jelikož xxxxxxx xxxxxxxxx je právě xxxxx xxxxxx závěr xxxxxxxxx xxxxx zpochybňován (xxx x. 1. 63-64 xxxxxxxx xxxxx), xxxx muset Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx protiústavní x xxxxxx ji, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a řízení x xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v citovaném čl. IV bodu 5 x xxxxx x xxxxxxxx větě bodu 6 (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx č. 1. 1-6 xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xx xxxx i tato xxxxxx shledána xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx by městskému xxxxx xxx napadené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxx, jelikož řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. IV xxx 3 xxxxxx x. 304/2007 Xx.). Xxxxx xxxx xxxxxx podle čl. 90 Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx efektivní x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx aktivní xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x nich; zastavení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx) jsou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nelze uvažovat xxxxxxxx.
14. Navrhovatel xxxx xxxxxxx xxxxx, xx "xxx" xx xxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Právě x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložil Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx. Ačkoliv xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nadnesené xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bude xxxxx xxx v xxxxxx řízení též xxxxxx, ať xx Xxxxxxxx soudem x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bylo xx možné xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 304/2007 Sb. postupně; xx by Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, byla xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, až by x ní xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx případně xxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxx. Xxxxxx řešení xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nicméně z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx coby "xxxxxxxxx justice" xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx již xx xxxx počátku.
15. Xxxxxxxxxxx je tedy xxxxxxxxxx x xxx, xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx.
16. Xxxxx xxxxxx, xxx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. xx xxxxxxx xxxx, který Ústavní xxxx xxxxxxx.
XX.
17. Ústavní soud xx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x o stanovisko xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání.
18. Ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx, xx xxxxx zákona xxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx xxx 26. xxxxxxxx 2007 a xxx rozeslán poslancům xxxx xxxx 262. Xxxxx čtení xxxxxxxx xx 19. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxx 15. srpna 2007, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vědu, xxxxxxxx, kulturu, xxxxxx x tělovýchovu x xxxxx komisi pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhy; xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřijala. Lhůta x projednání xx xxxxxx byla xxxxxxxx x 50 xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na 21. xxxxxx dne 25. xxxx 2007, xxxxxxx xxxxx k zahájení xxxxxxx čtení xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů poslancům. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tisk 262/2 x xxxx xxxxxxxxx xxx 25. xxxx 2007. Xxxxx xxxxx xx uskutečnilo xx xxxx xxxxxx xxx 27. xxxx 2007 x xxxxx zákona xxx schválen; xx 146 poslanců xxxxxxxxx xxx 142, xxxxx xxxxx. Návrh zákona xxx postoupen Xxxxxx, xxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxx. Xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx jej xxxxxxxx xxx 22. xxxxxxxxx 2007. Z výše xxxxxxxxx vyplývá, že xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x byl xxxxx vyhlášen.
19. X xxxxxxx xxxxxx návrhu xx xx vyjádření xxxxxxxx z důvodové xxxxxx x napadenému xxxxxx. Podle xx xx xxxxx xxxxxx "x souladu x Ústavou x Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, včetně čl. 17, xxxxx upravuje xxxxx xx svobodu projevu, x čl. 36, stanovujícího xxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxx x nezávislého x nestranného xxxxx. Xxxxxxxxxx právní úprava xx v souladu x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
20. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v níž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: "X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx má xxx xxxxxxxx tzv. kompenzační xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx rovněž xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x licenčním xxxxxx x xxxx xx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxx x xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx správní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaručuje xxxx, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozovat xx xxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx postup xx xxxxxxxxx mimořádným veřejným xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, a xx vytvoření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahájená xxxxxx řízení budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx, xx nemožnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, což xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx ,řádná' xxxxxxx x xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx vysílání, nabyly x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na čemž xxx nemění xxx xx zákona plynoucí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze vykonávat; xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx je. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx snaží čelit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx navrženého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žaloba. Právo xxxxxxxxxxx účastníků původního xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx víře nabytých xxxx úspěšných účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [xxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx a např. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. X. XX 163/02 ze xxx 9.11.2004 (N 169/35 XxXX 289), x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx ze základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodovací činnost xxxxxx státu, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx, výkonné xx xxxxxx. Xxxxx x nastolení stavu, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.]."
21. Vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx zákonodárný xxxx jednal x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxx právním xxxxx. Je xxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 304/2007 Sb. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x oblasti provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2008. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předtím x našem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemské digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx.
23. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poté, xx xx xxx xxx 9.10.2007 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx x rovněž xxxxx xxxxxx Senátu xxx sdělovací xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx dne 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umocnil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx slovy: "Návrh xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx. kompenzačních xxxxxxx, což byl xxxxxx jeden x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx šesti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a tím xxxxxxx rozběhnout xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxxx komise xxxxxxx, že "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx propletenec, gordický xxxx, xxxxx nastal xxxx, co v xxxxxxxx zkolabovalo xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx digitální xxxxxxxx. Aby se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx, xxxx vlastně potřebujeme xxxxx xxxxx xxxxxx? X xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx zkrátka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxx vypnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pochopitelně, nechce-li xx ocitnout v xxxxxxxxx tmě x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxxx". Xxx xxxxxx dále argumentoval: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákon xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx prvé xxxxxxxx vítěze tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx znamená, xxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. To xx samozřejmě xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx k xxxxxxxx samozřejmě je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx problematické. Xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx kruhu, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx toto řízení ,xxxxxxxxxxx'. Určité pozitivum, xxxxx zmenšuje tento xxxxxxxxx aspekt, xx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx switch off, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx několik xxx. Xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx budou xxx xxxxxx výhodu xxx xxxxxxx svého xxxxxxxx, xxx nebudou xxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.".
24. Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Senát xxxxxx usnesení xx xxx 9. schůzi x 6. xxxxxxxx xxxxxx dne 1. xxxxxxxxx 2007, jímž xxxxx zákona xxxxx 60 senátorů x xxxxxxxxxx 64 xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25. Xxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx) x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx potom důvodová xxxxxx k čl. IV, xxxxxxxx xxxxx 3, 5 x 6 xxxxx:
X xxxx 3 - "Xxxxxxxx k xxxxxxx systémové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Účastníci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ni xxxxxxxx xxxxx nového znění §25 xxxxxx č. 231/2001 Xx."
X bodu 5 - "Xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence xxxxxx subjektům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx vysílání."
K bodu 6 - "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxx jejím xxxxxxxxx."
26. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx č. 302/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čl. IV xxxxxx xxx 12, což xx xxxxxx institutu xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxx.
27. Rovněž Senát xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xx xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx.
28. Xx xxxxxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čl. IV zákona x. 304/2007 Sb. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 xxxx Xxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx udělena licence x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady, proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v licenčním xxxxxx xxx §13 xxxx. 3 zákona x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxx x xxxxxx žádosti posuzovala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx o xxxxxxx), xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx (pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxx kompenzační licence xxxxx bodu 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysílání xxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
29. Xxxxx xxxxxxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Televizní Xxxxxx, x. x., a xxxxxxxxxxx Xxxxx zpravodajská, x. x. Xxx xxxxxxxxxx xxxx 8 čl. IV xxxxxx x. 304/2007 Xx. kompenzační xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licencí, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx dokončení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx televizní vysílání. X čl. IV xxxx 1 přechodných ustanovení xxxxxx č. 302/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx považuje 11. xxxxxxxx 2011. X xxxxxx datu xxxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení čl. IV xxxx 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již neobsahuje xxxxxxxx licenční řízení x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x udělení xxxxxx xxxx licence upravuje §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mimo xxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx zahájit x xxxxxxxxx podnětu Xxxx x xxxxxxxxxx řízení xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud žadatel xxxxxxxxx podmínky podle §13 xxxx. 3 xxxx pokud navrhovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §31 x §32 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxx licence xxxx x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx vyhlášena ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx. Xx xxxxxxx §25 zákona x. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx osobě, xxxxx naplní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx udělena licence x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, kterým zanikly xxxxxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxx xxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxx žádným xxxxxxxx vázány na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 a xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 zákona x. 304/2007 Xx.
30. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx čl. IV bodů 3, 5 x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx 6 zákona x. 304/2007 Sb., xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit, xxxxxx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z povahy xxxx xxxxxxx na xxxx xx dokončení xxxxxxx přechodu zemského xxxxxxxxxxx na zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělené xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zanikly x xxxx 11. xxxxxxxxx 2011. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývají, x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vyplývat, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx o ustanovení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx již xxxxx právní xxxxxx.
XXX.
31. Xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx, xxx xxxxx, x xxxxxxx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení, xxx xxxxxx x xxxxx v mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tisků x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zákon č. 304/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxxxxx xxx dodržení kvor xxxxxxxxxxx x čl. 39 xxxx. 1 a 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů; xxx tedy vydán Ústavou xxxxxxxxxxx způsobem x x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX.
33. Xxx 21.8.2012 byl Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx návrh Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx čl. IV bodu 3 zákona č. 304/2007 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx čl. IV xxxx 3, 5 x xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx č. 304/2007 Xx.), byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 22/12 (xxxxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 22/12 xx xxx 9.10.2012, xxxxxxxx na xxxx://xxxxx.xxxxx.xx), xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. IV xxxx 3 xxxxxx x. 304/2007 Sb.) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 9.10.2012 xxxx xxxxxxxxxxx (§35 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu) Ústavním xxxxxx podle §43 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x důvodu xxxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx navrhovatel má xxxx jinak xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxx vedlejší xxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx), jelikož xx xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ani xxx, xx xxx x xxxxxxxx argumentace, xxxxx xxx podrobně xxxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxx se jedná x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx.
X.
34. Xxxxx názoru Ústavního xxxxx je xxxx xxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx, xxxxx že x xxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. provozovatelům digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx tedy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx budoucna xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx proto, xx xxxxxxxxxx čl. IV xxxx 3, 5 x vět xxxxx x xxxxxxxx bodu 6 xxxxxx č. 304/2007 Xx., která Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx (xxx) již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jejich působnost xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 11. listopadu 2011.
35. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx napadená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2007 Sb. již skutečně xxxxxxx svůj legislativní xxxx x situace, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxx, tedy xxxxxx x budoucnu objektivně xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x právního hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxx nedošlo x xxxxxx formální xxxxxxxx (xxxx. xxx dále).
36. Cílem xxx. xxxxxxxxx kontroly právních xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx soudní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx má být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx projednání a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxx je omezen xxxxxx x výlučně xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tak konkrétní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úzkém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx poměrně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Procesní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x posouzení xxxx xx strany obecného xxxxx rozhodovací důvody.
37. Z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nálezu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úzce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx článku Ústavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xx proto, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ještě x některých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; obecný xxxx xx v xxxxxxx s Ústavou xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda předmětná, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xx xx xxxx situace dána x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
38. Pro xxxxxxx Xxxxxxx xxxx - x xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx, xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavností xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumat x xxxxx, xxxxx xx již neplatný, xxx - xx xxxxxx k xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx - xxxxx aplikovatelný. X xxxxxxxxxxxx uvedené situace xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 38/06 xx xxx 6.2.2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.), xx xxxxxx podrobně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx judikaturu xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dospívá x xxxxxx, xx x xxxxxxx neexistence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx mlčí xxx x otázce, zda xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k aplikovatelnosti xxxx úpravy, xx xxxxx přijmout xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx má xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Ústavní xxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, x řízení xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, připouští xx xxx xxxxxxx, aby Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení.
39. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx návrhem xxxxxxx xxxxx.
VI.
40. Xxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
41. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. IV bodů 3, 5 x xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxx požaduje xxxxxx, zní:
3. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx (xxxx xxx "Rada") xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Rada xx žádost xxxxxx xxxxx,
a) xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx udělena licence x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxx byla podána xxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 231/2001 Sb.
6. ... Xxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx žadatel.... Rozhodnutí Xxxx x udělení xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx shodné s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k celoplošnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxx žaloba; xxxxxxx se umístí xx stejné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zajišťujícími xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXX.
42. Ústavní xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx.
43. Shrne-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx nesoulad xxxxxxxxxx ustanovení s čl. 1, čl. 2 odst. 1 x 3, čl. 81 x 90 Xxxxxx, xxxxx x x čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechodných xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx č. 304/2007 Sb. (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou), xxxxxxx xx (zejména) xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxx xx státě a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudní; xx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx, xx xxxx rozhodnutí Rady xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobami, x xxx roku xxxx, xx Xxxxxxx soud x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil a xxxx vrátil Xxxx x xxxxxxx řízení. Xxx xxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxxxxx x čl. IV xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zákonodárce xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx v takto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dříve udělena, xxxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - učinil xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx účinek žalob xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x tento xxxx xxxxx ani xxxxx neskrýval (xxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňují jeden x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx úpravě xxxxxx xx mediálním xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žalob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx probíhat dále, xxxxxxx xxx případné xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx v xxxxxx xxxxxxxx nebude xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x licenčním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. IV bodu 3 xxxxxx č. 304/2007 Xx. zastaveno. Xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, aby xx xxxxxxx na soud x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákonnosti tohoto xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2007 Sb. byla xxxxx xxxxxxxxxx žadatelům x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx.
44. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxxx kategoricky xxxxxxxxxx x " xxxxxxxx xxxxx", x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xx xxx argumentaci xx xxxxx míry xxxxxx, Ústavní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx případu a x xxxx xxxxxx (xxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxx mj. x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx předmětné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx vážné xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsaženy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odrazem xx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx.
45. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx následující:
46. Xxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxxxx od 1.1.2008, xxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. kompenzační xxxxxxx osobě, které xxx byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálnímu televiznímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx němuž byla xxxxxx (správní) žaloba (xxxxxxxxxxx žadateli x xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxx žadatel. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx důvodová xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vysílání xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx Rady v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx x xxxxx víře x xxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní aktů) xxxxxxx subjektivní právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xx těmto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx orgánem Xxxx xx.".
47. Napadená xxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxx xxxx, komu xxxx udělena xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x období xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx - xxxxx xxxxxxxx zprávy - "xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ostatně doporučuje Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x nutností respektovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dál.".
48. Xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx signálu, xxx xxxxx k xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jak xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx xx. Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x čl. IV xxxx 1 xxxxxxxxxxx ustanovení zákona x. 302/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 483/1991 Xx., o České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx den xxxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 11. listopad 2011. X xxxxxx xxxx xxxxxxx, mimo xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx čl. IV bodu 5 xxxxxx x. 304/2007 Xx. Současná xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licenční xxxxxx x více xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxx licence xxxxxxxx §25 xxxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxx xx pouze xxxxxxx o xxxxxxx. Xxxx licenci x xxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání neudělí xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxx programová xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 a §32 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxx licence xxxx v rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv. Xx xxxxxxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podat xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx televizního vysílání x řízení xxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxx žádným způsobem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence.
49. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx považuje xx jeden ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neakceptovatelné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tuto licenci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
50. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [x to xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 16/93 xx xxx 24.5.1994 (X 25/1 XxXX 189; 131/1994 Sb.), xx. zn. Xx. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (X 24/1 XxXX 175; 132/1994 Sb.), sp. xx. Pl. XX 5/95 xx dne 8.11.1995 (X 74/4 XxXX 205; 6/1996 Sb.), xx. xx. Xx. XX 9/95 xx xxx 28.2.1996 (X 16/5 XxXX 107; 107/1996 Sb.)] xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx [nález Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR xx. xx. Xx. XX 22/92 z 8.10.1992 (xxxxx x. 11 Sbírky xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR, Xxxxx : Xxxxx Praha, x. s., 2011, xxx. 49, vyhlášen x xxxxxx 96/1992 Xx.)],: "Xx xxxx xxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx skupině poskytne xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxx zde xxxx xxxxx postupovat xxxxxxxxx ... Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx povinnosti xxxx, xxxx se tak xxxx xxxxx x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxx." Xxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx: "xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx na xxxxx všechny moderní xxxxxx" (xxxxx sp. xx. Pl. XX 36/93). Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxx posunul xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišování xxxxxxxx x práv. Xxxxxxxx xxxxx spatřuje xxxxxx ve vyloučení xxxxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 12/02 xx xxx 19.2.2003 (N 20/29 XxXX 167; 83/2003 Sb.)]. Hledisko xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyjádřeného x xxxxxx xx xxx 7.6.1995 xx xxxx xxxxxx xxx sp. xx. Xx. XX 4/95 (N 29/3 XxXX 209; 168/1995 Sb.): "xxxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx, má-li xx xxxxxxxx základních lidských xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x určitém směru, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx děje tehdy, xx-xx x porušením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 11 Listiny, xxxxxxxxx x politických xxxx xxxxx čl. 17 x xxxx. Listiny ... xxxx." [xxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/95 (viz xxxx)]. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx posuzování protiústavnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx judikatuře xxxx xxxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51. X předmětné xxxx však bylo xxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx jako xx xxxx xxxxxx xxx xx. xx. XX. XX 12/02 [xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, viz xxxxx sp. xx. Xx. XX 12/02 xx xxx 19.2.2003 (X 20/29 XxXX 167; 83/2003 Sb.); str. 167, 189 x xxxx.] - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedl Ústavní xxxx x xxxx xxxxxx zejména: "Argumenty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou tyto: xxxxx moci, xxxxxxx x právo xx xxxxxxxxx, nezávislého xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxx? Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx jedinečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxx? Hledisko, xxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx, je kritériem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neakcesorickou xxxxxxxxxx: ,xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případu, xxxxxxx právě umožňuje, xxx xx x xxxxx jedinečným x xxxxxxxxxx zacházelo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takováto xxxxxxxxxx, že se xxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx x nařízení xxx jedinečný xxxxxx xxxxxxxxx. V míře, xx které je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xx xxxxx xxxxxxxx - xx začleňuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx.' (X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx. 2. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 1991, s. 31). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx (libovůle), xxxx xxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není xxxxxx xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxx xxxxx posuzovat xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxx založeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a svobod. Xxxxxxxxx argumentem proti xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxx případů xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: ,Xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž x oblastech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxxxxx xxxx xxx smysluplným xxxxxxxx může xxx xxxxx všeobecná x xxxxx xxxxxx věta). (xxxxxx, x. 32). Xxxxxxxxxx xx. I xxxxxx 9 Ústavy XXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxx xxx vydán xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.'."
52. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx [srov. nález xx. xx. Pl. XX 17/11 xx xxx 15.5.2012 (vyhlášen xxx č. 220/2012 Sb.; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz)] a xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x toho, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve srovnání xx subjekty xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx rozdílným způsobem, xxxx xx existovaly xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx jednu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx být xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnosti. Xxxxxxxxxxx xx určitý xxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx x xx, aby zvýhodňující xxxxxxx xxx založen xx objektivních x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx) x xxx mezi xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx dosažení (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx přiměřenosti (xxx xxxx. rozsudky Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx z x. 1985, §72; Xxxxxxx x r. 1986, §177 x Xxxx x x. 1987, §41).
53. X dané xxxx je namístě xxxxxx x otázku xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx). Zde Xxxxxxx xxxx připomíná xxx xxxxxx obsažené x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/96 xx dne 4.2.1997 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.), xxxxx něhož xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spjato xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx občana x xxxxx; xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx ochrany jiného xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nové právní xxxxxx není xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx časového střetu xxxxxxxx xxxxx by xxx mělo vést xxxxxxxxxx uvedeného konfliktu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, resp. xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a svobod, xxxxxxxxxx vyšší xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxx občana x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Listiny xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx roli nejen xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nové xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx skutečnosti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx dne 15.5.2012 xx. xx. Xx. XX 17/11 (xxx 58), limity xxxxxxxxxxxxx přípustnosti nepravé xxxxxxxxxxxxx xxxx překročeny xx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx retroaktivita xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zákonodárcovými xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xx platné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ústavněprávně chráněno.
54. Xxx zorným xxxxx xxxxx vyjádřených xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx projevem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediscích.
55. X xxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale musí xxx xxx svou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvod; xx xxxxxxx x x xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx, x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx přehodnotit - x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx - podstatu xxx xxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepravé xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze - xxxxxxxxxx - xxxxxxx, že by xxxxxxxxxxx xxxxx nesměl xxxxxx zákon, pokud xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tvorba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx zásadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx-xx než v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
56. X přihlédnutím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx lze podle xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - x xx x xx xxxxxx x výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - za xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxx. kompenzačních xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxx v citované xxxxxxxx zprávě k xxxxxx xxxxxx, jakož x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
57. Ačkoliv xx xxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx x velmi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxx", xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx bylo v xxxxx. Došlo xxxxx x velmi specifické xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, resp. x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout řešení xxxx, a to x x ohledem xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Jak xx citováno ve xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx): "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx uzel, xxxxx xxxxxx xxxx, xx v podstatě xxxxxxxxxxx výběrové řízení Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx udělení licencí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxx xxxxx nezastavil, xxxx nutno najít xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx .... xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx x xxxxxxxx datu vypnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxx pochopitelně, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tmě x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxx problém xxxxxxx". Xxx Ústavní xxxx xx xxxx nedomnívá, xx by xxxxx xxxxxx nastat "xxxxxxxxx xxx x ticho", xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx existovalo. Xxxxx lze podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxx v konfliktu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.
58. Bylo xxxxxx nutno xxxxxxxx - z xxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx versus xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx vysílání, jakož x xxxxxx legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x licenci, xx xxxxx skutečně xxxxx xxxxxxx. Neúspěšní xxxxxxxx x licenci v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx zrušení xxx udělené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jiná xxx xx xxxx, kdyby xx xxxxxx zákon xxxxxxxxx xx velké xxxxxxxx potenciálních žalobců; xxx však, jak xx xxx xxxxxx xxxx, se x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (kdo xxxx být xxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxx x xxxxxxxxxx stál xxxxxxxx veřejný zájem xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, zjednodušeně řečeno, xxxxxxx pod tlakem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x licenci xxxxxx xxxxxxx kompenzačních. Xxxxxxx licenční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
59. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a napadenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleny x xxxxxxxx xxxxxx cíle, xx x xxxx xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za ústavně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx věc xx velmi hraniční x za jiných xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx výše vyložené xxxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx striktním třístupňovým xxxxxx principu proporcionality, xxxx mj. xxxxxxxxxxx, xx lze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jenž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. pod xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace.
60. Pro xxxxxxx je xxxxx xxxxx, že poukaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 24/04 ze xxx 28.6.2005 (xxx. "xxxx xx Xxxx", viz xxxx) x xx xxxx xx. zn. Xx. XX 24/08 xx xxx 17.3.2009 ("xxxxxxx Ruzyně", viz xxxx) x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx prima vista. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v uvedených xxxxxx xxxxx xxxx, xx přímo slovy xxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx. stavba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
61. X uvedeném postupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx situaci, xxxx xxxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx shledat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lze xxx xxxxxxxxx xx legitimní x provedený způsobem, xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx.
62. Xxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
63. Xxxxxxx xxxx usoudil, že x objasnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx něho xx xxxxxx §44 xxxx. 2 zákona x Ústavním xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
JUDr. Xxxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 444/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.12.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx provedená xxxxxxxx XX x xxxxxx x. 170/2012 Xx.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.