Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Předmět úpravy §1

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1 - Předmět práva autorského

Autorské dílo §2

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu §3

Zveřejnění a vydání díla §4

Díl 2 - Autorství

Autor §5

Zákonná domněnka autorství §6

Anonym a pseudonym §7

Spoluautoři §8

Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Vznik práva autorského §9

Obsah práva autorského §10

Oddíl 2 - Osobnostní práva §11

Oddíl 3 - Majetková práva

Pododdíl 1 - Práva dílo užít

Právo dílo užít §12

Rozmnožování §13

Rozšiřování §14

Pronájem §15

Půjčování §16

Vystavování §17

Sdělování veřejnosti

Obecná ustanovení §18

Živé provozování a jeho přenos §19

Provozování ze záznamu a jeho přenos §20

Vysílání rozhlasem nebo televizí §21

Doplňková online služba vysílatele §21a

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání §22

Provozování rozhlasového či televizního vysílání §23

Pododdíl 2 - Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého §24

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu §25

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla §25a

Právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele tiskové publikace §25b

Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva §26 §26a

Oddíl 5 - Trvání majetkových práv §27

Oddíl 6 - Osiřelé dílo a dílo nedostupné na trhu §27a §27b §27c

Oddíl 7 - Volné dílo §28

Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §29

Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence

Volná užití §30

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad §30a

Předvedení nebo oprava přístroje §30b

Citace §31

Licence pro digitální výuku §31a

Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje §32

Užití díla umístěného na veřejném prostranství §33

Úřední a zpravodajská licence §34

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního §35

Omezení práva autorského k dílu soubornému §36

Knihovní licence §37

Licence pro určitá užití osiřelého díla §37a

Licence pro užití díla nedostupného na trhu §37b

Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením §38

Licence pro dočasné rozmnoženiny §38a

Licence pro fotografickou podobiznu §38b

Nepodstatné vedlejší užítí díla §38c

Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým §38d

Licence pro sociální zařízení §38e

Licence pro společné domovní antény §38f

Licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš §38g

Licence pro osoby se zdravotním postižením §39

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení §39a

Povinnosti oprávněného poskytovatele §39b

Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat §39c

Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat k vědeckému výzkumu §39d

Díl 5 - Ochrana práva autorského §40 §41 §42 §42a §43 §44 §45

Díl 6 - Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online §46 §47 §48 §49 §50 §51 §51a §52 §54

Díl 7 - Postupy pro řešení sporů

Zprostředkování a využití prostředníka §53

Seznam prostředníků §54

Bezúhonnost §54a

Odborná způsobilost §54b

Hostující prostředník §55

Zápis do seznamu prostředníků, změny zapsaných údajů a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků §56

Postup při využití prostředníka §57

Díl 8 - Zvláštní ustanovení o některých dílech

Zaměstnanecké dílo §58

Kolektivní dílo §59

Školní dílo §60

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo §61

Dílo audiovizuální

Obecná ustanovení §62

Autor audiovizuálního díla §63

Díla audiovizuálně užitá §64

Počítačové programy

Obecná ustanovení §65

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu §66

HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon a výkonný umělec §67

Společný zástupce výkonných umělců §68

Obsah práva výkonného umělce §69

Osobnostní práva výkonného umělce §70

Majetková práva výkonného umělce §71

Úplatná zákonná licence §72

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce §72a

Opatření k vyvážení smluvních závazků §72b

Trvání majetkových práv výkonného umělce §73

Použití úpravy hlavy I §74

Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Zvukový záznam a jeho výrobce §75

Obsah práva výrobce zvukového záznamu §76

Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou §76a

Trvání práva výrobce zvukového záznamu §77 §77a

Použití úpravy hlavy I §78

Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce §79

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu §80

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu §81

Použití úpravy hlavy I §82

Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Vysílání a vysílatel §83

Obsah práva vysílatele §84

Trvání práva vysílatele §85

Použití úpravy hlavy I §86

Díl 5 - Práva nakladatele §87

Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele §87a

Díl 7 - Právo vydavatele tiskové publikace §87b

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Vymezení pojmu §88 §88a

Pořizovatel databáze §89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze §90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze §91

Bezúplatné zákonné licence §92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi §93

Použití úpravy hlavy I §94

HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení

Kolektivní správa §95

Kolektivní správce §95a

Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě

Žádost o udělení oprávnění §96

Rozhodnutí o udělení oprávnění §96a

Prokazování bezúhonnosti §96b

Odnětí oprávnění §96c

Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce

Členství §96d

Orgány kolektivního správce §96e

Nejvyšší orgán §96f

Člen vedení kolektivního správce §96g

Kontrolní komise §96h

Díl 4 - Výkon kolektivní správy

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §97

Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv §97a

Informace poskytované nositelům práv §97b

Seznamy kolektivního správce §97c

Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná

Povinná kolektivní správa §97d

Rozšířená kolektivní správa §97e §97ea

Seznam děl na trhu nedostupných §97f

Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci

Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy §97g

Společný zástupce kolektivních správců §97h

Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli §98 §98a §98b

Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv §98c

Omezení odpovědnosti uživatele §98d

Oddíl 5 - Sazby odměn

Obecná ustanovení §98e

Postup sjednávání některých sazebníků §98f

Oddíl 3 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv

Obecná ustanovení §99

Pravidla pro investování příjmů §99a

Srážky z příjmů §99b

Rozdělování a výplata příjmů §99c §99d §99e

Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy

Informace poskytované veřejnosti §99f

Výroční zpráva §99g

Informace poskytované jinému kolektivnímu správci §99h

Informace poskytované ministerstvu §99i

Informace poskytované na vyžádání §99j

Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online §100

Způsobilost k poskytování licencí §100a

Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí §100b

Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí §100c

Informační povinnosti §100d

Poskytování informací o užití a fakturace §100e

Výplata příjmů z výkonu práv §100f

Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele §100g

Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů při výkonu kolektivní správy

Využití prostředníka v rámci kolektivní správy §101 §101a §101b §101c §101d §101e §101f

Vyřizování stížností kolektivním správcem §101g

Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci §102

Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu §102a

Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany §103

Díl 7 - Nezávislý správce práv §104 §104a

Seznam nezávislých správců práv §104b

HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY §105

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §105a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §105b

Přestupky kolektivních správců §105ba

Přestupky nezávislých správců práv §105bb

Společná ustanovení k přestupkům §105c §105d

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení přechodná §106

Ustanovení závěrečná §107

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku §108

ČÁST TŘETÍ §109

ČÁST ČTVRTÁ §110

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §112

ČÁST SEDMÁ §113

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných §114

ČÁST DEVÁTÁ §115

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §116

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §117

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §118

Příloha č. 1 - Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl

Příloha č. 2 - Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Příloha č. 3 - Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle §99g odst. 2

č. 216/2006 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 228/2014 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. IV

č. 298/2016 Sb. - Čl. XXVII

č. 102/2017 Sb. - Čl. II

č. 429/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2000
o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

PRÁVO XXXXXXXX X PRÁVA X XXX SOUVISEJÍCÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie28) x xxxxxxxx

x) xxxxx autora x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. právo xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu x xxxx záznamu,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

4. právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx zveřejnitele k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dílu, x xxxxx uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx publikace,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx umělecké a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx autora x xx vyjádřeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na jeho xxxxxx, účel xxxx xxxxxx (dále jen "xxxx"). Dílem je xxxxxxx dílo xxxxxxxx xxxxxxxxx řečí nebo xxxxxx, xxxx hudební, xxxx dramatické x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx choreografické x xxxx pantomimické, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dílo xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx výtvarné, xxxx xx dílo xxxxxxxx, grafické a xxxxxxxxx, dílo architektonické xxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x dílo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx dílo xx xxxxxxxx xxx počítačový xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, které xxxx původní x xxx smyslu, xx xxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx výtvorem. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uspořádáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx součásti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronicky či xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx. Jiná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx autorské se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, včetně názvu x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jazyka. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxx zpracovaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Sborník, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pásmo, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxx jiných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uspořádáním obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx námět xxxx xxx o xxxx, denní xxxxxx xxxx xxxx údaj xxx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzorec, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx.

§3

Xxxxxxx x ochrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu

Ochrana xxxxx práva xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxxx xxxx, xxxx xx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx, veřejná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x sbírka xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx, xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxxxx díla, xxxxxxxx x senátní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx kroniky), xxxxxx xxxxxx a symbol xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx x jiná taková xxxx, x xxxxx xx veřejný xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxx tradiční xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx jméno xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx pseudonymní (§7); xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx a vydání xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednesením, provedením, xxxxxxxxxxx, vystavením, xxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je dílo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dílo xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§5

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx dílo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx souborného xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybrala xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx autorů xxx xx souboru xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx, jejíž pravé xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xx x xxxx uvedeno x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx údaj x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx pseudonymem, pokud xxxxxxx xxxxxxx pseudonym xxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxx totožnosti.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bylo podle xxxxxxx xxxx vůle xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (dílo xxxxxxxx), xxxxxxxxx pod krycím xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx), není xxxxxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx díla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupuje xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx dílo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; veřejného prohlášení xxxxxx není třeba, xx-xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxx x dílu, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx do xxxx dokončení xxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx), přísluší xxxx xxxxxxxxxxxx společně x nerozdílně. Xx xxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxxx není, lze-li xxxxxxxx tvůrčí činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx užití.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx vzniku díla xxxxxxx pouze poskytnutím xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx spoluautorů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Brání-li xxxxxxxxxx xxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chybějícího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx spoluautorů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x dílu spoluautorů xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosech xxxxxx.

Díl 3

Vznik x xxxxx práva autorského

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxx x dílu xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnímatelné xxxxxx.

(2) Zničením xxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx.

(3) Nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx dílo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx zákona xxxxx. Poskytnutím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx užít xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, není-li dohodnuto xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádřeno, xxxx xxxxxxx tuto věc xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxx xxxxx autorského

Právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§11) x výlučná práva xxxxxxxxx (§12 a xxxx.).

Oddíl 2

Osobnostní xxxxx

§11

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx díla.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx užití xxxxxxx.

(3) Autor xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakékoli změně xxxx jinému xxxxxx xx xxxxx díla, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxx jinou osobou, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (autorský xxxxxx), xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx výkon práva xx autorský xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx autor nemůže xxxxx; xxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxx být xxxxx xxx xxxxxxxx nesnižujícím xxxxxxx xxxx. Je-li xx obvyklé x xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxx xxxx užití xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x po zániku xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx blízká, xxxxxxxxx xxxxx sdružující autory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx xxxx xxxx

§12

Xxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxx xx právo xxx xxxx xxxx v xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx spojení x jiným xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 právo xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx pouze povinnost xxxxxx xxxxx xx xxxxx dílo xxxx xxxxx osobou x xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx dílo xxxxxxxxx, xxx xx xx zpřístupnil, xxxxx xx toho třeba x xxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vydat, xx xxxx povinen xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx autorovi.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§13),

x) právo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§14),

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§15),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§16),

x) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§17),

x) xxxxx na sdělování xxxx veřejnosti (§18), xxxxxxx

1. xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x právo na xxxxxx provozování díla (§19 x 20),

2. xxxxx xx vysílání xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (§21),

3. právo xx přenos xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx (§22),

4. právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xxxx (§23).

§13

Xxxxxxxxxxxx

(1) Rozmnožováním xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jakékoli xxxxx.

(2) Dílo se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zvukově obrazové, xxxxxxx architektonického díla xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozmnoženině xxxx, včetně jejich xxxxxxxx xx tímto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx byl uskutečněn xxxxxxx nebo s xxxx souhlasem na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx autora xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyčerpáno; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx díla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx originálu nebo xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx originálu nebo xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx zpřístupňování xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx dobu xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shlédnutí xxxx xxxxxx vnímání xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny díla, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx užitého xxxxx xxxx díla xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx veřejnosti

§18

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejnosti xx rozumí zpřístupňování xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejnosti xxxxx odstavce 1 xx také xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x v xxxx xxxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx je také xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxx online xxxxx §46 odst. 1, bylo-li dílo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Sdělováním xxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Sdělováním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx přenos

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx živě xxxxxxxxxxxx literárního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s textem xxxx bez textu, xxxxx xxxx scénicky xxxxxxxxxxxx xxxx dramatického xxxx xxxxxxx dramatického, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx provozování xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx živě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěného xxxx prostor xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx díla způsoby xxxxx §21 xx 23.

§20

Provozování ze xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxx způsoby xxxxx §21 xx 23.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx záznamu xx xxxxxx současné xxxxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxx xxxxxx reproduktoru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

§21

Vysílání rozhlasem xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx díla xxxxxxxxx nebo televizí xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxx, xxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vysíláním díla xxxxxxxxx nebo televizí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx programových xxxxxxx xxxxxxxx vysílatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22, xxxxxxxx programové signály xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístupné veřejnosti. Xxxxx díla xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx jediný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxxx a provozovatel xxxxxxx xxxxx §22 x k němuž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx na takovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §97d odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2, §97d xxxx. 1 xxxx. c), §97e xxxx. 4 písm. x) x x) x §98c xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

(2) Xxxxxxx se x tomto zákoně xxxxxx xxxxxxx pracující xx xxxxxxxxxxxx pásmech, xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikace vyhrazena xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxxx jsou okolnosti, xx kterých xxxxxxx x individuálnímu příjmu xxxxxxx, srovnatelné s xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(3) Vysíláním pomocí xxxxxxx podle odstavce 1 xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x zvuky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx určených x xxxxxx veřejností xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrem xx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, zakódovány, xxx x xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx poskytnuty prostředky x odkódování.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx současným, xxxxxx x nezměněným xxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx je xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx družice se xxxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx nesoucí xxxxx xxxx obrazy x xxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdělovací řetěz xxxxxx na xxxxxxx x xx xx xxxx k zemi.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx družice uskutečňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxx toho x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde

a) xx xxxxxxxx stanice, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přenášeny xx xxxxxxx, nebo

b) je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx dány xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxx x vysílání xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx provozuje stanici xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx družici x xx xx xxxx x xxxx na xxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx, ze xxxxx xx přenos xxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxx z členských xxxxx Evropské xxxx xxxx některého ze xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vysílání xxxx pomocí xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umístěno xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx se vysílání xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21a

Doplňková online xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Doplňkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) vysílání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vysílatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 po xxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uskutečňuje xx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) televizním xxxxxxxxxxx xx zpravodajském xxxxxx x xxxxxx x aktuálních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx také xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx nebo jejímu xxxxxxxxx.

(5) Při sjednávání xxxxxx30) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxx podle odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, době xxxxxx dostupnosti xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx posluchačů xxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx přenosem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx bezdrátově nebo xx drátě, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bez ohledu xx xxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 3 xxxx druhé xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx kabelu xxxx mikrovlnným xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx, jakým xxxx xxxxx než vysílatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvuky xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysílatele. Xxxxxxxxxx §21 odst. 3 xxxx druhé xxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx rozhlasového či xxxxxxxxxxx vysílání

Provozováním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx xx podle §18 odst. 3 xxxxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx osob, xxxxxxxx xxxx zpřístupnění xx xxxxxxxx a nezávislé xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Pododdíl 2

Jiná xxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx xx odměnu xxx opětném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého

(1) Xx-xx originál xxxx xxxxxxxxxx, který jeho xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx, xxxxx xxxx 1 500 XXX x xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel galerie, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která soustavně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), má xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx odměnu xxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Osobou xxxxxxxx platit odměnu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxx prodávající x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx nahlížet xx seznamu xxxxx §97c xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx uměleckého xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, malba, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, litografie xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, keramika, xxxx x autorský xxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zhotoveny xxxxxxxx xxxxxxx nebo jde x rozmnoženiny, xxxxx xx považují xx xxxxxxxx uměleckého xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx zhotoveny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx vedením a xxxx xxxxxxxxxx, podepsány xxxx xxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, díla xxxxxxx xxxxx, nesplňují-li xxxxx originálu xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na odměnu xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx před takovým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx cena xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 XXX.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxx cenou xxxxxx cena xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx na jakoukoli xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, včetně xxxxx xxxxxxxxxx k identifikaci xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zpochybnění xxxxxxx, xxxxxxxxx kupní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Obchodník, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxx, x němž xx xxxxxx uskutečnil. Xxxxxxxx xxxxx předcházející xxxx musí obsahovat xxxxxxxxxxx prodaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx o xxxxx xxxx. Odměna xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx být kratší xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx-xx xx kolektivní xxxxxxx x obchodník xxxxx.

§25

Xxxxx na odměnu x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxx

(1) X zveřejněných xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx fyzické osoby (§30 x 30a) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx papír xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo

b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30) xx xxxxxxxx zvukového, xxxxxxx obrazového xxxx xxxxxx záznamu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nosiče záznamu,

má xxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx přístrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) xx c), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxx, příjemce xxxx xxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§30a); xxxxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx úplatu je x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Odměna, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx potřebu, přísluší xxxxxxxx při dovozu, xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nosičů záznamů.

(4) Xxxxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přístrojů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxxx §30a. Pro xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx děl xx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 %. Odměna xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přístroje xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(5) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx pravděpodobném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle §30a. Pro xxxxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxxxx tiskových rozmnoženin xxx xx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6 a 7 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu.

(6) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx odměny, xxxxxxx x xxxxx a xxxxx prodaných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nenahraných nosičů xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx rozmnoženin xxxxxxxxxxx xx přístrojích pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x typy nenahraných xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyhláškou xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů, z xxxxx xx platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(8) Odměna xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývozu nebo xxxxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxx x přístrojů x xxxxxxxxxxx nosičů, xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx činnosti.

§25a

Právo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx; tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§25x

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx publikace, xx xxxxx na xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx podle §87b.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Oddíl 4

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx vzdát; xxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx více xxxxxx, použije se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx. Zdědí-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx svým xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,2) a xxxxx jde o xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx audiovizuálně užitá, Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práv státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx seznam xxxxxx, xxxxxxx majetková xxxxx xxxx zdědil xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uveřejňují xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx platí, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povahy xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3.

§26x

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Xxxxx 5

Trvání xxxxxxxxxxx xxxx

§27

(1) Majetková xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x 70 xxx xx jeho xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx, počítá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx smrti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trvají 70 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx takového díla xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx-xx x dílo xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx použije x na xxxxxxxxxx xxxx (§59), x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxx, xxxxx dílo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako autoři xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx práv ke xxxxxxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) X xxxx, x něhož xxxx pro počítání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 70 let xx xxxx vytvoření, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv x dílu audiovizuálnímu xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx, xxxxx scénáře, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x audiovizuálním xxxx.

(6) Xxxx xxxxxx majetkových xxxx x hudebnímu xxxx x textem, xxxx-xx obě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve spojení, xxxxx, x když xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx od xxxxx xxxxxxxx přeživší x xxxxxxxxxxxxx osob: xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx dramatické xx xxxxxxx věta xxxxx obdobně.

(7) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zveřejnění xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xx svazcích, xxxxxx, xx pokračování xxxx v řadách, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se počítá xxxx xx prvého xxx roku následujícího xx roce, x xxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx dílu se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxx; pro dílo, xxxxx autor xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

§27x

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxx, xxxx nalezen xxx xx provedení důsledného xxxxxxxxxxx xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Přísluší-li xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx určeni všichni xxxxxx, xxxx i xxxx jsou určeni, xxxxxx nalezeni xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, dílo xx považuje xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx autorů, xxxxx xxxxxx určeni xxxx xxxxxxxx. Pokud xxx x autory, xxxxx jsou xxxxxx x nalezeni, použije xx xx vztahu x jejich právům §12.

(3) Xx osiřelá xx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx všechna xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx opak.

(4) Xxxx xx nepovažuje za xxxxxxx, xxxxxxxx-xx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Dojde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §37a, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §37a xxxx. 1.&xxxx;Xxxx xxxxx x xxxxxxxx statusu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx své autorství x dílu kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxx osiřelých xxx xxxxx tohoto xxxxxx. Pokud xxx x dílo uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx čtvrtá xxxxxxx.

(5) Xxxx uvedená x §37a xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx považují za xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 x některém x xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx v xxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx považují xx osiřelá a xxxxx xxx užita xxxxx §37a xx xxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx vyhledávání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to x tom x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx ze států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde bylo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poprvé odvysíláno. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx audiovizuálního, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 3 xx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo v xxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx zveřejnila.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx v xxxxxxxx 1 uvedených xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státech.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxx vyhledávání, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§27x

Xx nedostupné xx xxxx xx považuje xxxx xxxxx §2, xxxxx lze poté, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx dostupnosti xxxxxxxxxx, v dobré xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Xxxxx 7

Xxxxx xxxx

§28

Xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx volně xxxx; ustanovení §11 xxxx. 5 xxxx xxxx a §87a xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Výjimky a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§29

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx díla x ani xxx xxxxxx nepřiměřeně dotčeny xxxxxxxxx zájmy xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpravodajské (§34), xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (§35 xxxx. 3), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x konzervační xxxxxxx [§37 xxxx. 1 xxxx. a)], xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§38a), licence xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38b) a licence xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§38c), xx xxxxxxxx pouze xx xxxx zveřejněné.

(3) X právnímu jednání xxxxxxxxxxxx xxxx omezujícímu xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Volná xxxxx x zákonné licence

§30

Volná xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx účelem není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx svou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx dále xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx databáze x xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x pro xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stavbou x xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx osoby či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§30a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx jeho provozování xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§20) x xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx nebo napodobenina xxxx xxxxxxxxxx zhotovená xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx zřetelně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx napodobenina xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §25, 43 x 44 xxxxxx odstavcem 1 xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx pro xxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu,

c) xxx, kdo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxx, xxx na xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx potřebu právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx tiskovou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technikou xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinky, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx záznam xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x případech podle xxxxxx x) x x) xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §25.

(2) Ustanovení §30 odst. 4 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§30x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx opravou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu x tomu xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zveřejněných xxx xxxxxx autorů xx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx celá xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx recenze xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx odborné tvorby x xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelem,

c) xxxxx dílo xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a nepřesáhne xxxxxx xxxxxxxxxxxx sledovanému xxxxx;

xxxx je xxxx xxxxx uvést, xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvádí xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx díla x xxxxxx.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, kdo xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx díla xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§31x

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx školské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx nikoli za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxx x xxxxxxxxxx xxxx školy nebo xxxxxxxx xxxx na xxxxxx místech xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupného xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyučujícím xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, název xxxx x xxxxxx, je-li xx možné.

(2) Xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx považuje xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx dílo užívá, xx sídlo nebo xx tímto xxxxxx xxxxxx32).

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx primárně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doložka xxxxx školského zákona33), x jiné takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx34).

§31x vložen právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x účinností xx 5.1.2023

§32

Propagace výstavy uměleckých xxx x jejich xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxxx díla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx užití x přímému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxx, xx xxxxx uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx uvádí na xxxxxxxxx, a dále xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

§33

Xxxxx díla umístěného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, fotografií xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx umístěno xx xxxxxxx, xxxxx, x xxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejném xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx užije. Xx-xx to xxxxx, xx nutno uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvádí xx veřejnost, x xxxx název xxxx x umístění.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx rozšiřování díla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx x zpravodajská xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx se zpravodajstvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu,

c) v xxxxxxxxxxxx xxxx dílo x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx rozhlasovém xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx i xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxx následné xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až x) xx vždy nutno xxxxx jméno autora, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x dále název xxxx a xxxxxx, xxxxxx je xx x xxxxxxxxx podle xxxxxx b) a x) xxxxxxx.

§35

Užití xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx úředních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, v xxxxx školních xxxxxxxxxxx x užití xxxx xxxxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje ten, xxx xxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx autorského nezasahuje xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dílo xxx xxxxxxxx představeních, v xxxxx účinkují xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx autorského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, užije-li xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního prospěchu x xxxxx xxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxx dílo vytvořené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení (školní xxxx).

(4) Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx středníkem xx pro xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx přiměřeně.

§36

Omezení xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx soubornému, které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, užívá-li xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx x jeho xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§37

Knihovní xxxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxx, archiv, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, vysoká xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení4),

a) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářskému xxxx xxxxxxxxxx účelu, xxx xxx xxxxxxxx x konzervační xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx díla,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ztracena, x x xxxx lze xx základě rozumně xxxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxx, xx xxxx nabízeno x prodeji, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx; takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx-xx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxx uvedeným x §18 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx umístěných x xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx pro xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) tím xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obhájených xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx na místě xxxxx, x xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx soukromého xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nevyloučil.

(2) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx odměnu xxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx místě samém, xxxx půjčují-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx muzeí, xxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx obrazové xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx užití je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x půjčování xx xxxxx samém xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx díla. Osoba xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx samém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxx záznamu.

(4) Do xxxxx autorského nezasahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx účelem nabídky x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx užije xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx obsažené na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx sbírek; xxxxx xxxxxxx sbírek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx zhotovení xxxxxxxxxxxx výtvarného díla, xxxxx by xxxxx xxx užita x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vždy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno autora, xx-xx xx možné x xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxx xxx rozúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxx pro určitá xxxxx osiřelého xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx, zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uchovávání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx, které je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx archivu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx dílo podle xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) rozmnožuje xxx xxxxx digitalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §18 odst. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uchovávání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx archivu x xxxx xxx nebo x xxxx podnětu xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.&xxxx;

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx dílo, xxxxx xxxx poprvé vydáno, xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx odvysíláno x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx ně xxxx xxxxxxxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neměl xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx rovněž xx xxxx vložená xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx součást.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxx výlučně xx xxxxxx pokrytí xxxxxxx, které xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx osiřelých xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx vyhledávání xxxxx §27b a xxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx užití xxxxxxxxx díla je xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(8) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx v písemné xxxxx

x) výsledky xxxxxxx xxxxx důsledného xxxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxx k xxxxxx, xx určité dílo xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx14).

(10) Autor, xxxxx xxxxxxx status xxxxxxxxx xxxx xxxxx §27a xxxx. 4, xx xxxxx xx odměnu xxxx xxxxx, která xxxxxxx dílo xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx díla, jakož x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k placení xxxx odměny.

§37x

Xxxxxxx xxx užití xxxx nedostupného xx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, galerie xxxx instituce xxxxxxxx x zachování filmového xxxx zvukového nebo xxxxxx kulturního xxxxxxxx35) (xxxx jen "instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx trvale x xxxxxx xxxxxxxx rozmnožuje x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx první xx svých internetových xxxxxxxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx nutno xxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx autora, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx nedostupného xx trhu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx dochází xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví, která xxxx xxxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx pouze na xxxx, o xxxx xxxx xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působnost Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14) x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx dílo a xxxxxx,

x) o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x

x) x právu xxxxxx vyloučit xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx pouze xx xxxx x xxxxx k xxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 písm. x).

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx užití xxx konkrétní xxxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxx, xx x užití xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 5 xx nepoužijí xx xxxxxx děl nedostupných xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx §27c xxxxxxxx, xx xxxx sbírky jsou xxxxxxx xxxxxxxx z

a) xxx jiných než xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo audiovizuálních, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi,

b) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§38

Užití xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtvarného, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani osoba, xxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxxxx originál xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx dílo xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx autor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx originálu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx muselo, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx za xxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx

(1) Do práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozmnožování děl, xxxxx xxxx pomíjivé xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxxx, xxxxxx žádný samostatný xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účelem xx xxxxxxx

x) přenos xxxx počítačovou xxxx xxxxxxxx sítí mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) oprávněné xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx televizní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro fotografickou xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx pořízenou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nevýdělečně xxxx, není-li xxxxxx xxxxx zapovězeno.

§38b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§38c

Nepodstatné xxxxxxxx xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx dílo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§38x

Xxxxxxx k dílům xxxxxxx xxxxx a xxxxx architektonickým

Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje ten, xxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx architektonické dílo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx dokončené xxxxxx x míře xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla; xx-xx xx opodstatněné xxxxxxxx architektonického xxxx x xxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxx změn.

§38x

Xxxxxxx pro sociální xxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx zřízeni xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx děl a xxxxx zaznamenaná díla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxx §25 není xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, úplného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx budovy, xxxxxxxxx xxxxxxxx budov x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx společných domovních xxxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx využíván xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu.

§38x

Xxxxxxx pro karikaturu, xxxxxxx nebo xxxxxx

Xx xxxxx autorského nezasahuje xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.

§39

Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jím může xxx také xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx osob se xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nikoliv xx účelem přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx rozmnoženinu zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xx zpřístupnění díla xxxxx osobám; xxxxx xxxxxxxx audiovizuální dílo xxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx, rozšiřováno x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxx xx dílo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx vydáno.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx vysílá pořad29) xxxxxxxx zvukovým xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx se tak xx účelem přímého xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xx práva autorského xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx či rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením v xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxx určitá xxxxx díla ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx paragrafu x §39b xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx zmírnit tak, xxx byla xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx čtení, xxxxx jí znemožňuje xxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držet knihu, xxxxxxx, noviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženinou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §39b rozumí rozmnoženina xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx periodika, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, včetně souvisejících xxxxxxxxx, nebo notového xxxxxxx, a to xx jakémkoli nosiči, xxxxxxxxx x alternativním xxxxxxxxx xxxx formátu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x §39b xxxxxx ten, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxxxxxx, instruktážní výuku, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x informacím.

(4) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx

x) oprávněný příjemce xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto oprávněného xxxxxxxx formátově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx nikoli xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhotoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřebu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozšiřuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxxxx nebo se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhotoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx výhradně xxx potřebu oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který nikoli xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo přijímá xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sdělovanou xxxxxxxxxx příjemcům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx28).

§39x

Xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x), je xxxxxxx

x) formátově přístupnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedovolenému xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupné xxxxxxxxxxxx veřejnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nakládání x xxxxx x xxxx formátově přístupnou xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x současně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat x jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo autorovi

a) xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) názvy x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxx spolupracuje xxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 50/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

§39x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx xxxx xxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx nebo xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vzory, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx pro účely xxxx automatizované xxxxxxx xxxxx xxxx dat.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxxx xx užití xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx vyhradil vhodným xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx zpřístupněného xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxx čitelnými xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §39d.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 429/2022 Sb. x účinností xx 5.1.2023

§39x

Xxxxxxx k rozmnožování xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx xxxx dat x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) vysoká xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výzkum, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vědecký xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx prováděn xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxx, xxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx prováděn xx veřejném zájmu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoké školy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) instituce kulturního xxxxxxxx,

xxxxxxx-xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnoženinu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx textů xxxx dat x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx, zahrnujících xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uložit x xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu.

§39d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 5.1.2023

Díl 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx zejména

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx hrozícího xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neoprávněného xxxxxxxxxx odbytu, neoprávněného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny díla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x jiné xxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxx, x původu neoprávněně xxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx, x ceně služby, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisí, x o osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx díla xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 x 25; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx domáhat xxxx osobě, která xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx neoprávněně xxxxxxxx, x dále xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx

1. xx xxxx měla x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx autora nebo xx neoprávněně xxxxxxxx xxxx ohrožovala,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autora xxxx xx neoprávněně xxxxxxxx,

4. byla označena xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2 xxxx 3 jako xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx distribuce rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx poskytování xxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx práva xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. je xxxxxx xxxxxxxx podle §24 odst. 6 xxxx §25 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx následků xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx,

2. xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx díla xxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

3. xxxxxxxx neoprávněně zhotovené xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 odst. 2,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx použitých xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxx zařízení, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §43 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, pokud by xx přiznání jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx peněžitého xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklé xxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xx práva xxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zákazu poskytování xxxxxx, xxxxxx využívají xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx ohrožování xxxxx autora.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x zájmům xxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxx jednajících x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx okolností xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx uveřejnění.

(4) Xxxxx na náhradu xxxxx a xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx skutečně xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Výše bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx nakládal x xxxxx, aniž xx x xxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxx, činí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xx xxxxxxx xxxxxx licence xxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxx.

§41

Domáhat xx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 písm. b) xx d) a x) x §40 xxxx. 3 a 4 je xxxxxxxxx xxxxxxx autora xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx x odčinění xxxxxxxxxxx újmy xx xxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx autorských. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx autorských, xxxxx x xxxxxx podle §40 odst. 3 xxxxxxx nedotčeno.

§42

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx rozmnoženinou jeho xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nosič (xxxxxxxxx xxxxx),

x) je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo součástkou xxxxx §43 xxxx. 2,

x nahlížet xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx xxx zjistil xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx i xxx vývozu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx požadovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx majetkových xxxx x dílu (§58) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu

§42a

§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2014 Sb.

§43

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxx, kdo obchází nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodává, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo drží x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, propagovány nebo xxxxxxx xx xxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx omezený obchodně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx, vyráběny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx nebo usnadnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Účinnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx při své xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxxxx x dílům, xx kterým xxxxx xxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx xxxxx díla může xxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, kódování xxxx xxxx úprava xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnožování.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §30a, §31 odst. 1 xxxx. x), §34 xxxx. a), §38a xxxx. 2, §38e, 39 a §39a xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky. Autor, xxxxx xxx své xxxx použil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxx xxxxxxxxxx uživatelům x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx účelu uvedeného xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, x x xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §30; xx nebrání autorovi, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx takových rozmnoženin.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx na xxxx, které xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18 odst. 2.

(6) Xxxxxx ochranou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx ustanovení §31a, §37 odst. 1 xxxx. x) x x) a §39d x rozsahu xxxxxxxxx x využití výjimky. Xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx zpřístupnit své xxxx oprávněným xxxxxxxxxx x rozsahu nezbytném xx splnění účelu xxxxxxxxx xxxxx díla.

(7) Xxxxxxxxx prostředky ke xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 4 x 6 používané xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxx požívají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§44

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, usnadňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správě xxxx x xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vysílá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i způsobem xxxxx §18 xxxx. 2, xxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Informací o xxxxxx xxxx k xxxx xxxxx odstavce 1 xx jakákoli xxxxxxxxx určená xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx. Totéž platí x pro informaci, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx veřejnosti.

§45

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx dílo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx použitých xx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx druhu, jestliže xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx.

Xxx 6

Užití xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx online xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jedním x xxxxxxxx účelů xx ukládat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx nahrávaných xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxx soutěží xxxx může xxxxxxxx x xxxxxx online xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx díla xxxxxxxxxx x propaguje xx účelem xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36), xxxxxx xx xxxxxxxxx online encyklopedie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úložiště, xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx softwaru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx37), xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cloudová xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xxx sdílení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx

x) xxxxxxxxx nejlepší xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx,

x) x xxxxxxx x vysokými odvětvovými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytné xxxxxxxxx, a

c) neprodleně xxxx, xx xxxxxxx xx autora dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dílu xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxx x vynaložil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx x).

(2) Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxxx odstavce 1, xx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx x rozsah xxxxxx, xxxx cílová xxxxxxx a xxx xxxx nahraného xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zamezení nahrání xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrání xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx x případech, xxx poskytovatel xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx autorem xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prvků xxxx přidané xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odlišuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užití xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohlížet xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxx online xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36).

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xx trhu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx některého x členských států Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xx xxxx xxxxxx 3 xxx a xxxxx xxxxx xxxxx vypočtený x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podniků38) xxxx xxxx xxx 10 000 000 XXX, neodpovídá xx xxxxxxxxxxx sdělování díla xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu tohoto xxxxx; xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně, a

b) xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx online, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 000 000, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opětovnému nahrání xxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nezbytné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx online xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

§49

Při xxxxxx povinností xxxxx §47 xxxx. 1 x §48 xxxx. 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sdílení xxxxxx xxxxxx x nositeli xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxx sdílení obsahu xxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obsahu xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o postupech xxxxx §47 x 48 x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejnosti xxxxx §18 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx oprávnění vztahuje,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx nabyla xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx dílo xxxx, xxxx které je xxxxx tohoto oprávnění xxxxxx xxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obsahu xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se znemožnění xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x vyřízení xxxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxx zdarma.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 autor na xxxxxxxxxx přístupu ke xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx odstranění xxxxxxxxx díla nesmí xxx výhradně xxxxxxxxxxxxxx.

§51x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx přístup x dílu xxxx xx odstraňuje xx xxxxxx §47 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxx x §49, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat xxxx xxxxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x žalobě xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx ustanovení §83 xxxx. 2 a §159a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§51a xxxxxx právním předpisem x. 429/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§52

Udělí-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx 2, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkony v xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxx.

Xxx 7

Postupy xxx xxxxxx sporů

§53

Zprostředkování a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx postup xxxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxxx, předkládání návrhů, xxxxxxxx xxxxxx sporných xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx činnostech prováděných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, řešení xxxxx vyplývajících z §47 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §48 xxxx. 1 xxxx. b) x z §49, xxxxxx sporů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřenou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx vzniklých xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, relevantní x úplné xxxxxxxxx x xxxxx díla39) x x případech xxxxxxxxx x §101. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, uživatelé xxxxx §95 odst. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mohou xx xxxxxxxxxxxxxxx využít xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedeného ministerstvem.

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředníků, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxx §56 xxxx. 1. Seznam xxxxxxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx prostředníka xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx způsobilá.

§54x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. b) xx nepovažuje xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx něj xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx bezúhonnosti se xxxxxxx §96b obdobně.

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§54b

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xx ten, xxx

x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxxx.

(2) Zkouška prostředníka xxxxxxxx ověření znalostí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností z xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxx. Zkouška xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx 2 hodiny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovanou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx tříčlenná x xxxxx předsedou xx xxxxxx zaměstnanec zařazený x výkonu služby x ministerstvu. Xxxxxx xx usnášeníschopná xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Zkouška xx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxx(x)" xxxx "xxxxxxx(x)". X výsledku xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxx xxxxxxx neuspěl, může xxxxx novou xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxx 1 xxx xxx xxx konání xxxxxxx, xxx které neuspěl.

§54b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x účinností xx 5.1.2023

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx nebo příležitostně xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxx státní příslušník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx žádosti xx použije §56 xxxx. 1 obdobně. X žádosti xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s činností xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jej xx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředníků; xx xxxxxxx prostředníků xxxx xxxxx zapsat osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo bezúhonná.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředníka xx xxxxx České xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Hostující prostředník xx oprávněn vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx, xxxxx zapsaných xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředníků

(1) X xxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapíše xxxx, xxxx udělilo xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu změny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx prostředníků.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxx prostředníka, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nezvěstného.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx seznamu prostředníků xxxx vyškrtne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prostředník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) byl xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředníka xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředníka x xxxxxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx povinnost prostředníka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem, nebo xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx x xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vyškrtne xxxxxxxxxxx prostředníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Prostředník nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředníkovi xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, připojí xxxx xxxxx x xxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxx o zprostředkování. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx zástupci xxx pochybovat x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx prostředníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx žádný ze xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hostujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxx, má se xx xx, xx xxx přijali.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x prostředníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xx prostředník xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxxxx xx odměnu xx výši xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xx 9, §10 xxxx. 1, 2 x 4 x §12 xxxxxx x xxxxxxx21) xxxxxxx.

Xxx 8

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxx jménem x xx xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x dílu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svých povinností xxxxxxxxxxxxx z pracovněprávního xxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xxx xxxx x xxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx se xx to, xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx případným dalším xxxxxxxxxxx. Třetí osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele.

(2) Smrtí xxxx xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx majetková práva x xxxxxxxxxxxxxxx dílu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx autor.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx majetková xxxxx x zaměstnaneckému xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nedostatečně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele závažný xxxxx x jejímu xxxxxxxxx.

(4) Autorova xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx díla xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dílo xx veřejnost xxx xxxx jménem, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xx se xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dokončení xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skončí xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx nedokončí xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xx autor xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx odměna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do zjevného xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x zaměstnaneckému xxxx x významu takového xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije xx díla xxxxxxx x xxxxxxxx 7, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx považují, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx zaměstnanecká díla x xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x takovém případě xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Práva a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, popřípadě xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx.

(9) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4d) xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx zaměstnavatele považuje xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxx vykonává práci xxxxx pracovní smlouvy xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 1 až 6 x 8 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jmenovaného xxxxxx; xxxx právnická osoba xx x takovém xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx na takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx dílo

(1) Kolektivním xxxxx xx xxxx, xx xxxxx tvorbě xx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x podnětu x xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx jménem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §58 x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx audiovizuální x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivním.

§60

Xxxxxx dílo

(1) Škola xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx školního xxxx (§35 odst. 3). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx udělit svolení xxx závažného xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u soudu. Xxxxxxxxxx §35 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dílo xxxx xx poskytnout xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxx nebo školského xx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxx oprávněny xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx díla x xxxxxxx jím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx díla xx xxxxxxxxxxx licence podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx školou nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x užití xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1.

§61

Xxxx vytvořené xx xxxxxxxxxx x soutěžní xxxx

(1) Je-li dílo xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxx-xx xxxxxxxx jinak. X xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dílo vytvořené xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx licenci xxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx objednatele.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxxxx dílem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx nezpracovaných, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyvolávajících xxxxx xxxxxx, ať xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, vnímatelných zrakem, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vnímatelných i xxxxxxx.

(2) Zpracovat xxxx x xxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxx autora.

§63

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx děl xxxxxxxxxxxxx užitých.

(2) Má xx xx xx, xx prohlášení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx k xxxxxxxx dílu, xxxxxx xxxx týkajících se xxxx xxxxx, xxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx udělil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výhradní x xxxxxxxxxx xxxxxxx x užití audiovizuálního xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, dabovaném x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxxx, a xx

x) xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx vztah xxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku13) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §58 xxxx. 4 xx xxxxxxx přiměřeně a xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 platí xxxxxxx.

§64

Díla xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx audiovizuálně xxxxxx xx xxxxxxxx dílo xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx, xx autor xxxx audiovizuálně xxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx, udělil xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k zařazení xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že tomuto xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx xx zpracování xx xxxx změně xxxxxxx xx díla xxxxxxxxxxxxxxx, zaznamenat xx xxx prvotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx

x) xx poskytl x xxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxx díla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x fotografií xxxxxxxxxxx x souvislosti x pořízením xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx

x) xx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx této xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxx audiovizuálně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 udělit xxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx audiovizuálního xx xxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxx sám xx xx xxxxxxxx xxxxxx let xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Ustanovení §63 odst. 4 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx programy

§65

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx formu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů, xx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x tohoto zákona xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx jakýkoli xxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx chráněny.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) rozmnožuje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx nezbytné k xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxx-xx tak xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jinak xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxxx počítačového programu x xxxxxxx s xxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx záložní rozmnoženinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx myšlenek x xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tak xxx xxxxxxx zavedení, uložení xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx zobrazení, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxx překládá xxxx xxxxx xxx rozmnožování xxxxxxxxxxxx programu nebo xxx xxxx překladu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jiné xxxxx, je-li x xx xxxxxxxx, a xx samostatně nebo xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx překlad xxxxxxxx x získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxx xxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxx x rychle xxxxxxxx x tato činnost xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozmnoženiny, xx-xx nezbytná x xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx jeho xxxxxxxxx, provoz x xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozmnoženiny počítačového xxxxxxxx, kde samotný xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Informace xxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx využity x xxxxx účelům xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx informace xxxxxxx xxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho vyjádření xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx.

(5) Xxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx jejího využití, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nabyvatel xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx nabytou xxxxxxxxxxxx počítačového programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (xxxxxxxxx xxxxxx), pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §30a xx 31, §32 x 33, §34 xxxx. x) až x), §35 a 36, §37 xxxx. 1 písm. b) xx d), §37 xxxx. 2 až 5, §37a, §38, §38a xxxx. 1 xxxx. x), §38a xxxx. 2, §38b xx 39, §39d, §43 odst. 1, 4, 5 x 7 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na přiměřenou x spravedlivou dodatečnou xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxx xxxxxxxxx nabyvatele x x odstoupení xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx autora40) se xx počítačový xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx §43 nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počítačový xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedením xxxxx x adresy xxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxx obrátit.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXXX X PRÁVEM XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§67

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkon xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sbormistra, režiséra xxxx jiné osoby, xxxxx hraje, xxxxx, xxxxxxxx, předvádí xxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxx a výtvory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxx xxxxx artisty, aniž xxx xxxxxxx umělecké xxxx.

(2) Xxxxxxx umělec xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x právy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení téhož xxxx více výkonnými xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx souboru nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxx společný xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není společným xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobu; x xxxxxxxxx plné moci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 o společném xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, dirigenta a xxxxxxxx divadelního představení; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců.

§69

Xxxxx xxxxx výkonného xxxxxx

Xxxxx výkonného umělce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§70) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§71).

§70

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výkonný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkonu.

(2) Sólista, xxxxxxx-xx výkon xxx, x dirigent, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x jakým způsobem xx xxx xxxx xxxxx uvedeno xxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxx xxxx výkonu. Xxxxxxxx umělcům jako xxxxxx xxxxxxxxxx tělesa xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx kterým xxxxx xxxxxxxx vytvářejí; xxx xxxx vyloučena xxxxxx x uvedení xxxxx podle předchozí xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 x případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výkonu.

(4) Xxxxxxx umělec má xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx právo xxxx xxxxxxxx výkon užít x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx podobě x udělit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx umělecký xxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx živého xxxxxx veřejnosti,

b) xxxxx xx záznam xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx xx půjčování xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx xx sdělování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu, xx xxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx uplynulo 50 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx záznam oprávněně xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaný k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání; výkonnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxx užití. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož rozmnoženiny xxxx rozšiřovány prodejem, xxxx který xx xxxxxxxxx veřejnosti sdělován xxxxx §18 odst. 2.

(3) Xx práva xxxxxxxxx umělce však xxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx takové užití x xxxxxx jejího xxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx smlouvu podle xxxxxxxx 3, xxx xx vůči xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odměny xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x dodatečné třicetidenní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x užití podle xxxxxxxx 1 xx xx xxxx, xxx xxxx dlužná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxx xxxxxxx.

§72a

Odstoupení xx smlouvy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx záznam xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, výrobce zvukového xxxxxxx nenabízí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx nezpřístupňuje veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx úmysl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxxxx doba xxxxx xxxx první. Xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxx výkonný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstoupit xx smlouvy oznámil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tito xxxxxxx umělci odstoupit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pro xxxxxxxxxx xxxx výkonných xxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije přiměřeně §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§72b

Opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků

Pokud xxxxxxx xxxxxx poskytl výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx periodické xxxxxx xxxxx, počínaje xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx zvukový záznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umělce

Majetková práva xxxxxxxxx xxxxxx trvají 50 let od xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx zvukový záznam xxxxxx, zanikají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za 50 let xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu, x xx podle xxxx, xxxxx z xxxxxxxxx událostí nastane xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx výkonu, zanikají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 70 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx událostí xxxxxxx dříve.

§74

Xxxxxxx úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, 7 a 9, §11 xxxx. 4 x 5, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §1823, §25, 25a, 26, §27 xxxx. 8, §27a až  29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. x) xx x), §35, §37 xx 37b, 38a, §38c, §38e xx 44, §46 xx 58, §62 xxxx. 2 a §64 xxxx. 2 x 4 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx 2

Právo výrobce xxxxxxxxx záznamu k xxxx záznamu

§75

Zvukový záznam x xxxx výrobce

(1) Xxxxxxx záznam xx xxxxxxx sluchem xxxxxxxxxx xxxxxx zvuků výkonu xxxxxxxxx umělce xx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx vyjádření.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která na xxxx odpovědnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umělce xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx.

§76

Xxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxx majetkové právo xxxx zvukový xxxxxx xxxx a udělit xxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Právem zvukový xxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu,

d) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx vysílání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxxx §72 platí obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Výrobce zvukového xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rozmnožováním xxxx záznamu xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx §25.

(5) Xxxxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx doplňkové xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 je výrobce xxxxxxxxx záznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, jenž xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x rozmnožování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx uvedeným v §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 50 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydán, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, oprávněně sdělen xxxxxxxxxx. Příjmy xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx nákladů.

(2) Výrobce xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout výkonnému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx roční xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x zajištění xxxxxx xxxx odměny.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 odvést příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx umělcům, nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, které xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxx vyplatit, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 7.11.2014

§77

Trvání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx vydán, xxxxxx xxxxx výrobce xx xx 70 let xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx během xxxx xxxxx xxxx xxxxx x oprávněnému xxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxx této xxxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 70 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §72a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

§77a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§78

Použití xxxxxx hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, §6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §1823, §25, §25a, §27 xxxx. 8, §27a xx 29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. x) xx c), §35, §37 xx 37b, 38a, §38c, §38e44, §46 xx 57 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zaznamenaných, xxxxx souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx doprovázených xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx zvukem, xxxxxxxxxxxx x sluchem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořídí xxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxx x jejího xxxxxxx učiní xxxx xxxxx.

§80

Xxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxx oprávnění pouze x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin zvukově xxxxxxxxxx záznamu,

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,

d) právo xx půjčování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx záznamu,

e) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx §25.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx. Xx-xx však x xxxx xxxx zvukově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 50 xxx od takového xxxxxxxxxx.

§82

Použití xxxxxx hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, §25a, §27 xxxx. 8, §27a29, §30 odst. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. x) až x), §35, §37 až  37b, 38a, §38c, §38e xx 44, §4657 a §62 xxxx. 2 platí xxxxxxx x pro xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx.

Díl 4

Právo rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílatele x jeho xxxxxxxx

§83

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvuků nebo xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx příjem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasem xxxx televizí, nebo xxx kterou tak x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§84

Xxxxx práva xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx je

a) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx rozmnožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

d) právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Právo vysílatele xxxxx xxxxxxxx 1 xx převoditelné.

§85

Trvání xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 50 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 a 14, §18, §20 x 21, §22 x 23, §27 xxxx. 8, §27a, §27b29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a , §34 xxxx. x) až x), §35 odst. 1, 2 a 4, §37 odst. 1 a 4, §37b, §38a, §38c, §38e xx 38g, §39 xxxx. 1 xxxx. a), §39a xx 44, §46 xx 57 x §62 odst. 2 xxxxx obdobně x xxx vysílatele x xxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Práva xxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Nakladatel xx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozmnoženiny xxx xxxxxxxx díla, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1. Xxxxx xx odměnu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jím vydaných xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx nakladatele xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 trvají 50 xxx xx vydání xxxx. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Práva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxx, xxx xxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxxx dílo, x xxxxx uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v jakém xx náležela autorovi xxxx, pokud xx xxxx majetková práva x xxxx ještě xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx x xxxx 25 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx §27 odst. 8 xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 7

Právo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx literárními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx předměty ochrany x který

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxx zveřejněn xxxxxxxxxxx, xx xxxx redakční xxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx taková tisková xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x některém ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx publikaci pouze x případech stanovených xxxxx zákonem.

(4) Právem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx publikace xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) zpřístupňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(6) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, 7 x 9, §12 xxxx. 2 x 3, §13 a 14, §18 xxxx. 2, §27 xxxx. 8, §27a29, §31 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2, §31a, §34 písm. a) xx x), §37 xxxx. 1 písm. x) x b), §37a x 37b, §38a xxxx. 1, §39 xx 41, §43 x 44 x §5357 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx tiskovou xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx velmi xxxxxxxx xxxxxx x tiskové xxxxxxxxx a xx xxxxxxx hypertextových xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) xxxxxxx zachovat xxxx vydavateli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovný x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxxx xxxxxx30) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx publikaci xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx rozsahu xxxxx, zásahu tiskové xxxxxxxxx xx vztahu x veřejnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx přínosu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx36) x užití xxxxxxx publikace xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx publikace x xxxxxx o xxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx x jednajících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 10. Xxxxxxxx žádosti xx xxxxx xx xxxxxx xxxx odměny nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxxx, xxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx být xxxxxx xxx 14 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx poskytnout ministerstvu xx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx nejdéle ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx.

(12) Ministerstvo xx 60 dnů xxx xxx obdržení žádosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nezbytných xxx určení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx páté xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(13) Xxxxxx x xxxxxx výše xxxxxx xxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx po uplynutí 3 let od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12. To neplatí, xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, za xxxxx x xxxxxx xxxx odměny xxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx se jednání, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx publikaci, x to zejména xxx, že xx:

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx získání xxxxxxxxx x výkonu xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx službou, kterou xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věty,

c) xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postavení x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx odstavců 10 xx 14 xx použijí, xxxxx xx-xx poskytovatel služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelem x pouze xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxx publikaci xxxxxxxx odmítne.

(16) Ustanovení xxxxxxxx 10 xx 13 xx nepoužijí x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§87x vložen právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x účinností xx 5.1.2023

HLAVA XXX

XXXXXXXX PRÁVO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§88

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, údajů xxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§88x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x databázi (§90) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pořízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx představuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podstatný xxxxx xxx ohledu xx to, xxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zkrácení xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §93.

§88x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 22.5.2006

§89

Xxxxxxxxxxx databáze

Pořizovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx kterou tak x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§90

Xxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxxx nebo kvantitativně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx udělit xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx práva.

(2) Užitím xxxxxx xxxxxx databáze xxxx její xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx části, a xx xxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pronájmem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užitím xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx databáze x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx běžné, přiměřené x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezasahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx, xx tento uživatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přiměřeně, nikoli xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx, x bez xxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxxx xxxx autorovi xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx zákonné licence

Do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatel, xxxxx xxxxx podstatnou xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx svou xxxxxx xxxxxxx; ustanovení §30 xxxx. 3 zůstává xxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxx nebo vyučovací, xxxxx-xx pramen, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx však x xxxx době databáze xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zvláštní xxxxx pořizovatele databáze xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x), §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2, §13 xx 15, §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §18 odst. 4, §27 xxxx. 8, §27a29, §30 xxxx. 1 a 3, §31a, §37 xxxx. 1 xxxx. a), §37b, §39a xx 44 a §46 xx 57 xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx databáze.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX SPRÁVA

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx správa xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx souvisejících x xxxxxx autorským xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zveřejnění nabídnutým xxxxx, uměleckým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "předmět xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx x jejich společnému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx příležitostná xxxx krátkodobá xxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx.

(2) Účelem kolektivní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) majetkové xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským,

b) podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv k xxxx, xxxx

x) ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spravovaného po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xx kolektivní správě xxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx své činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo která xx xxxxxx svými xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx správě xx xxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx x právům x xxxxx hudebních xxx xxxxxx vztahujících xx xx území xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx poskytuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§96

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx jednání xx žadatele, nelze-li xxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vymezení xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), x pokud xxx o xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx práv,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu obsahující xxxxxx rozdělování a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx odměn, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přihlížejí k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx děl x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx nositelů xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správu xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x uvedením místa xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x s podpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany v xxxxxxx odpovídajícím účelu xxxxxx a s xxxxxxx xxxxxx nositelů xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx a odhad xxxxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxx odměn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx ochrany,

g) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §96b odst. 2 x 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "stanovy"),

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xx stanovách,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx srážky z xxxxxx x xxxxxx xxxx x z xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§96a

Rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx

(1) O žádosti x xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní správě xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx daného státu, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 4,

x) žádá x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) pro xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany, a xxx-xx o dílo, xxx výkon téhož xxxxx k xxxxx xxxxx díla, nemá xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx správce.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx formu xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx oprávnění splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 3,

x) xxxx x xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx výkon xxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x dílo, xxx xxxxx xxxxx práva x xxxxx xxxxx xxxx, nemá xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění řádného x účelného výkonu xxxxxxxxxx správy,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96d xx 96h,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xx nepovažuje právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezúhonní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo trestný xxx hospodářský, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a

i) xxxxx nositelů xxxx, xxxxx projevili xxxxx x kolektivní xxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx, xx dostatečně reprezentativní x hlediska xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, a xxxxx jde x xxxx, xxx druhů xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 a §37 xxxx. 2 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx autorským xxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádného x účelného xxxxxx xxxxxxxxxx správy; v xxxxxxx případě oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx takto vybraných xxxxx autorům xxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§96x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů16).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx právnická osoba xxxxx, xxxxxxxx-xx tento xxxx příslušný výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x žádosti

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, který xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx16) xxxxxxxxxx informace, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx příslušný xxxxx x evidence xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Doklad xxxxxxxxxx xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) kolektivní xxxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxxxx správce x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx x nezjedná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(4) Ustanovení §96a xxxx. 1 a 4 se použijí xxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§96x

Xxxxxxxx

(1) Členem kolektivního xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nositele xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nositele xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx členství x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx.

(2) Požadavky na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx na objektivních, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx období xxxxxxxx práv, doba, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxx práv xx základě smlouvy xxxx přihlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx mechanismus pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodování xxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií tvůrčí xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx spravedlivé x vyvážené.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxx elektronickými prostředky, x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx xxxxx členů a xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§96e

Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx statutární xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komise.

§96e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxx a x xxxx vykonávají svá xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nejvyššího orgánu xx xxxxx xxxxx xxxxxx jeho dílčích xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu nesmí xxxxx shromáždění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxx xxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx výhody, jako xxxxxxxxx peněžní a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x práva xx xxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, že působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx §96g odst. 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx z xxxxxx xxxx"), x

2. xxxxxx z investování xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §99c xxxx. 3,

x) návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z výkonu xxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z výkonu xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 7,

x) postupech xxx rozvrh xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx každého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xx přímo xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ovládá, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx v jiných xxxxxxxxxx,

x) schvalování xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záruky xx xxxx nebo zápůjčku.

(5) Xxxxxxxx orgán určuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx17) a xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu.

(6) Xxxxxxxx xxxxx může svým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. f) xx x).

(7) Stanovy xxxxx xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účast x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xx xxxxxxx xxxx trvání členství xxxx xxxxxx odměn xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x vložen xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxx xx podílí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx člen kontrolní xxxxxx.

(3) Xxxx vedení xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx zájmy člena xxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx střetům xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx nastalé x xxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx prohlášení o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxx xxxx zájmech x rámci kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxx odměn x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých xx kolektivního xxxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxx,

x) informace o xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx práv, xxxxx obdržel jako xxxxxxx práv od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účetním období,

d) xxxxxxxxxx x nastalém xxxx xxxxxx střetu xxxx jeho osobními xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96h

Kontrolní komise

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx, xx xx být svolána xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) soustavně xxxxxxxx xx činnost x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí uvedených x §96x odst. 4 xxxx. x) xx x), a

b) xxxxx působnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 4

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx správu xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon, x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx nebo účelu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx18).

(3) Kolektivní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce a xx xxxx nositele xxxx. Xx xxxxxx x třetím xxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozdělování xxxxxx příslušejících xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nepřímo x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ovládá kolektivní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx více kolektivních xxxxxxx. Xx tuto xxxxx xx xxxxxxx xxxxx IV, x xxxxxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, odpovídají xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§97a

Závazky mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nositelem xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) převzít xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx sjednaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxx x xx požádá a xxxxxxx, xx došlo x příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde o xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx druhu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xxxx. x), x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx spravuje, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx jejich práv x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kategorií xxxx xxxx xxxxx xxx x jiných předmětů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx svého xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxxx správce sídlo, x xxxxx xxx x nositele xxxx, xxx ohledu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo druh xxx x jiný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci touto xxxxxxxx xxxxxxx. Svěření xxxxxxx spravovaného práva xxxx kategorie xxxx xxxx xxxxx děl x xxxxxx předmětu xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxx této smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv, xxxxxxxxx práv xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx plnou xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx děl xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxx svěřil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx §97d x 97e.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pověření k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxx xxxxx podle xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců. Xxxxxxx xxxxx upravit, že xxxx odvolání xx xxxxx účinným až xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž byla xxxxxxx xxxxxx. Odvolá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx povinně kolektivně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §97d, xxxxxx xxxx xxxxxx správu xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx správci.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx nositele práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 zůstávají xxxx xxxxx podle §97b, 99a xx 99e, 99j, 100b x 101x xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezovat xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx druhů xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx. Xxxxxxxx 6 věta xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx s ním xxxxxxxxxxxxxx prostředky i xxxxxxxxx práv, kteří xxxxxx xxxx členy.

(10) Xxxxxxxx upravená x xxxxxxxxxx 3 xx 9 musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, podmínky xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx práv x xxxxxx pravidlech xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§97b

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx povinen poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx kontaktních xxxxxxx, xxxxx nositel xxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xx účelem jeho xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiný účel xxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) příjmech x xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyplatil, x xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx způsobu xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x vyplaceny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozdělování a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správce informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nositelům xxxx, jimž xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obdobně.

§97b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§97x

Xxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxx vykonává xxxxxxxxxx správu na xxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a

c) x osiřelým xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxx nositelé známi.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx

x) předmětů xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, pokud xx jsou tyto xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nimž spravuje xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Seznamy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidelně aktualizuje x uchovává po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) právo xx xxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx televizí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. zhotovení xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx takového záznamu,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xx papír xxxx xxxxxxx podklad, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx originálu díla xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 2 x §87 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pronájem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx či výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhlasového nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl, xxxx vysílaných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenaných na xxxxxxx xxxx na xxxxxxx obrazový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx byl vydán x xxxxxxxxx účelům, x dále xxxxx xx xxxxx přenosem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obrazových xxxxxxx; x xxxx x xxxxxxxx případů, xxx

1. právo na xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx spojitosti se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxx x xxxx vlastní xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy uzavřené x nositelem xxxx,

2. xx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x řízeném xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 4.

(2) Příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx práv kolektivní xxxxxx xxxx práv xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx náhradu škody x xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§97x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou xxxxx §98a xxxx. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x užití xxxxxxxx ochrany způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, platí, xx xx xxxx oprávnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxx kolektivní správu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl hudebních, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x), ani xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nikoli xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro konkrétní xxxxxx užití x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx kolektivnímu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §104a xxxx. 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx. Vyloučí-li nositel xxxx xxxxxx hromadné xxxxxxx, užití předmětů xxxxxxx xx základě xxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x přiměřené xxxxx xxxx, xx se xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ukončeno. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nositelem xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyloučit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxx bezúplatného xxxxxxxxx x výkonu xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx poskytnutého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

x) provozování xxxxxxxxxx xxxxxx ze zvukového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedivadelní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům,

c) xxxxx xxxx vysíláním rozhlasem xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 xxxx. a),

d) provozování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx díla, uměleckého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx originálu xxxx rozmnoženiny xxxx xxxx půjčování díla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sbírek; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx programy,

g) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu,

h) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx, x xx výhradně xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studia; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx díla xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx x seznamu xxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxx §97f x xxxxxxxxxxx xxxx sdělování xxxxxx rozmnoženiny xxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 knihovnou xxxxx knihovního zákona19) xxxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx osobní potřebu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo vědeckém xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozmnoženiny nesměřuje x xxxxxxxx přímého xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnoženiny xxxx xxx xxxxx §29 x 30a xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx takové rozmnoženiny xxxxxx, školským xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx školou, x to xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x nikoli x xxxxxxxx přímého nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam, xx xxxxxx notové záznamy xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dramatického x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx předmětem jiných xxxxxxxxxx smluv,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostupného xx xxxx, nacházejících xx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uměleckých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x obchodním xxxxxx, x xxxx práva xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvukových záznamů xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x dále x výjimkou případů, xxx xxxxx xx xxxxxx vykonává vysílatel xx svému xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ohledu xx to, zda xxx x xxxx xxxxxxx práva nebo x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nositelem práv, xxx-xx x případ, xxx se

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx se nároku xx náhradu xxxxx x xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 informovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97xx

(1) Poskytne-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx předmětu ochrany xxxxx §97e odst. 4 xxxx. x) xxxx m), platí, xxxx-xx sjednáno jinak, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx práv k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 písm. i) xxxx x) za xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4 poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje xxxxx xx dílo, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxx xxxxxx, databázi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxx tím, xxx xxxxx k užití xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x §97e xxxx. 4 xxxx. x) nebo x), trvalým způsobem xxxxxxxxxx xx Portálu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 a informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučit xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §97e xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxx §97e xxxx. 4 písm. x) xx nepoužije na xxxxxx děl x xxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx trhu, xxxxx bylo xx xxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx převážně xxxxxxx z

a) xxx xxxxxx xxx kinematografických xxxx audiovizuálních, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx výrobci mají xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx možné xxx xx vynaložení přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx nositelů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xx xxxxxxxxxx reprezentativní x xxxxxxxx druhu a xxxxx xxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx, x pokud xxx x xxxx, xxx xxxxx děl.

§97ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x účinností od 5.1.2023

§97x

Xxxxxx děl xx xxxx nedostupných

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Národní xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx do nich xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx díla xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práv, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zařazení xxxx xx seznamu xxxxxxxx Xxxxxxx knihovna bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxx dílo, xxxxx

x) dílo x xxxxxxx shodném xxxx xxxxxxxx vyjádření, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x elektronické xxxxx, nebylo xxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx obvyklých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx,

x) xxx vydání xxxx xxxxxxxxx nejméně x 20 xxx xxx, v xxxx xxx xxxxx návrh xx zařazení díla xx xxxxxxx, a

c) xxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx periodický xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx 10 x xxxx lety, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do seznamu xxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn Národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx knihovna xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx doručena. Xxxxxxxxx díla ze xxxxxxx není dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx xxx xxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxx, x pro xxx xxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, sleduje-li xx tím účelnější xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jedná xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svým jménem x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx kolektivního správce xxxxxxx získané příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práv, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx správci, xx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli x nich xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, x xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx sleduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 2 xxxxxx od doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx potřebu a xxxxxxx vnitřní potřebu.

(3) Xxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uveřejní xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §98a xxxx. 3 a x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx-xx takový xxxxx xxx žalobou uplatněn x soudu.

§97h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 4

Uzavírání xxxxx x xxxxxxxxx

§98

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x osobami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx uživatelů xxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19), kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobným xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx se xxx uživatele

a) poskytuje xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx užít předměty xxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx placení xxxxx xxxxx §97d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 a xxxx. b) a xxxxxxx jejich plnění, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx povinni xxx jednání směřujícím x xxxxxxxx smluv xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poskytovat xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §98e x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 návrh smlouvy xxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x uživateli xxxx být sjednány xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxx smlouvy x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx licenční xxxxxxx xxx xxxx xxx služby online, xxxxx je x Xxxxxxxx xxxx nebo x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 3 roky, xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxxxxxxx, než jaké xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx je povinen xxxxx veškerá xxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámil, xx xx pro xxxxxxx jednání x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxx, xxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx písemnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx práv kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx x spravedlivou xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxx podlicence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, relevantní a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx39) xx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 nepoužijí.

§98x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx předměty xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Hromadnou xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uživatelem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx práva (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxx x části xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx smlouvou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx podle §98 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx19). X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce xxxxx xx xxxx nositelů xxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxx, který s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, ale xx xxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx předmětů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxx odměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98c

Povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x uzavíráním smluv

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovat xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příjmů x xxxxxx práv x x xxxxxx xxxxxxxxx a vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx důvodů poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a technický xxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace kolektivnímu xxxxxxx poskytovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx zohlední xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xxxx xx úrovni Evropské xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru (xxxx xxx "xxxxxxx pravidla").

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jinému xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hudební xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem. Xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx jmen xxxxxx x xxxxx děl, xxxxx byla xxxxxxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx produkce. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty první, xxxxx a xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dodavatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. x), xxx xxxx xxxxx jméno xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx díla, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx20), xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx takového xxxxxxxxx.

§98d

Omezení odpovědnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce, popřípadě xxxxxxx práv, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předvídanou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx zájmy v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x takovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxx zákonem nebo xxxxxxxx sazebníku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx prostředníka xxxxx §101 nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx21) anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemnou žádost x pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h, x xx po xxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx trvají xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx ohrožení takového xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx neuplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv, zejména xxxxx, že by x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zřejmý xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx by bylo xxxxxxxx splnění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Sazby xxxxx

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx vybíraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx je sazebník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "sazebník") a xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména

a) x xxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který uživatel xxxxx x xxxxx xxxx v souvislosti x užitím předmětu xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x specifikům místa xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany,

d) x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxx dochází x xxxxx předmětu xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv, xxx které xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 písm. x),

x) x počtu xxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §19, a

g) x xxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxx poskytovaných kolektivním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 věty xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nejvýše 25 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98x vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxx sjednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. V xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19b) xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx ministerstvu. Xxxxx některá x xxxx vyzvaných x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxx xxxxxxx podle §98 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) pro xxxx xxxxxx užití předmětu xxxxxxx xxxx který xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xx do 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 x násl. x §101. Pokud xxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxx ani xxxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §98d xxxx. 1.

(2) Hodlá-li kolektivní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oproti xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx platit xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je kolektivní xxxxxxx povinen x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo"). Xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevydá, xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xx xxxxxx x xxxxx kritériím xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §98e xxxx. 3. Xxxxxxx-xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx navýšit sazbu xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §98e xxxx. 3 xxxxx xx limitu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx x roce dle xxxx xxxxx je xxxxx přírůstek průměrného xxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřený procentní xxxxxx průměrné cenové xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ČSÚ xx rok předcházející19a).

(3) Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx odstavce 1 uplatnila xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ní xx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxx obdobně vůči xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx sazebníku xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 2. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx sporu o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx práv

§99

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu práv,

b) xxxxxxx xx vlastním xxxxxx na účet xxxxxxxx práv xxxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xx neoprávněného výkonu xxxxxxxxxx spravovaného xxxxx, xxxxxx xx nositel xxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxx, takového xxxxxx domáhá xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným nositelům xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výkonu xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx z příjmů x investování xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kritérií, zaručujících xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx službám x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x souladu x xxx x vybraných xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx xx svém xxxxxxxxxx odděleně

a) příjmy x výkonu práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nákladů na xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx činností.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96f odst. 4.

§99x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxx, xxx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxx investičních xxxxx x s ohledem xx tato pravidla x

x) x xxxxxxx xxxxxxx střetu zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktiva xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kvalitu, xxxxxxxxx x ziskovost xxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx riziko tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx konkrétním aktivu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxx z xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxxx xx x xxxxxx z výkonu xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmů xxxxxxx xxxx započíst xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx kolektivní správy. Xxxx xxxxxx xxxx xxx přiměřená, stanovená xx xxxxxxx objektivních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx službám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx sociální, xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx x souladu s §99 xxxx. 1 xxxx. d).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí x xxxxxx x výkonu xxxx xxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z výkonu xxxx, spravovaných na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Rozdělování x xxxxxxx xxxxxx

§99x

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vyplácení xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx, které xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x týmž xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x předmětům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odměn xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 písm. a) x x) bere xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx použití x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx vykonává kolektivní xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx pro xx odměny, xxxx xx xxxxx, ale xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx práv přihlášených x xxxxxxxx, xxxxx, xxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx, související xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uživatelem, xxxxxxx xxxx, určením xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv, brání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kolektivního správce x je odpovědná xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nositelům xxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx nebo vyplaceny xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo nalezeni; xxxx příjmy vede xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně.

(4) Xxxxxxxxxx správce přijme xxxxxxx opatření nezbytná x xxxxxx nebo xxxxxxxx nositelů xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx záznamy. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx předmětech xxxxxxx, x nichž xxxxx určen xxx xxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx něhož xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §97g.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxx jsou dostupné, xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx dílo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 užila, a

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohly xxxxxx určit xxxx xxxxxx nositele xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx informace x xxxxxxx nositeli xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx-xx možné xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 3 rozdělit xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v němž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx veškerá nezbytná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxxx o použití xxxxxx příjmů nejvyšší xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx práv, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96a xxxx xxxxxxx xxxxx §97g, se xxxxxxx §99c odst. 2 věta xxxxx xxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx povinen rozdělit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmy x výkonu práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xx obdržení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nositele práv xxxx přiřazením xxxxxxxxx x dílech a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxx kolektivnímu správci x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) X odměn xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxxxxx k zhotovení xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxxxx xxxxxxx, autorům 50 % x xxxxxxxx umělcům a xxxxxxxx zvukových záznamů 50 %, o xxx xx dělí xxxxxxx xxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x x nenahraných xxxxxx xxxxxxxx záznamů, 60 % xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx děl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s textem xxxx bez xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výtvarníkům x autorům xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a pantomimických, 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x 15 % xxxxxxxx umělcům.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. x) x x), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. b) x xxxx. 4 xxxxxxxx 45 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx včetně xxx vědeckých a xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxx x 40 % nakladatelům xxxxxxxx xxx.

(3) Z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 x §87 odst. 2 přísluší 45 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 40 % xxxxxxxxxxxx vydaných děl.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzorové xxxxxxxx smlouvy,

d) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jmen x xxxxxx,

x) rozúčtovací xxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx upravena x xxxxxxxxxxxx řádu,

h) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx srážek x xxxxxx z xxxxxx xxxx x x xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx než na xxxxxx nákladů xx xxxxxx práv,

i) xxxxxx xxxxx podle §97g, xxxxx uzavřel x xxxxxx kolektivními xxxxxxx, x smluv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, zcela xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx příjmů x výkonu práv xxxxx §99c odst. 3,

x) xxxxxxx pro xxxxxx sporů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §101 x 101x,

x) xxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx podle §97c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §98a odst. 3,

x) xxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxxx zástupce xxxxx §97h.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx roku xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx22).

(2) Výroční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xx povinen xxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x auditorech17).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx dobu 5 xxx.

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99h

Informace poskytované jinému xxxxxxxxxxxx správci

Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g x x částkách, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx výši xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx nebyly,

c) srážkách xx xxxxxx nákladů xx správu práv,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx účelu,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práv x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g,

f) xxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §97g.

§99h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx poskytované ministerstvu

Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx xxxxxxx údajů xxxxx §96 odst. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xx 15 xxx xxx xxx jejího uzavření,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx §103 xxxx. 2 xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zprostředkování xxxxx §101,

x) informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky ministerstvu xxxxxxxx do 15 xxx od nabytí xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu

1. xxxxxx xxxxx členů,

2. seznamy xxxxxx podle §97c.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxx uživateli bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, x nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx počtu xxxxx jednotlivě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x právech, která xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §97g, x x xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx týká, x

x) xxx a x xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx správu xxx xxxxxxxx nositele xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xx xxxxxx ve xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x pořízením xxxxx, xxxxxxxxx technických nosičů xxx a s xxxxxxxxx informací xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xx xxx xxxxx na xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a jakým xxxxxxxx xxxx výše xxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3, ztrácí xxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 8

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

§100

Xxxxxxx xxx xxxx území x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx hudebního xxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxx x textem, xxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 x sdělováním xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx více než xxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

§100x

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, xxxxx

x) získal xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x hudebním dílům, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak,

b) xx schopen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx díla, xx xxxxxx xxxxxxxx práva,

c) xx xxxxxxx identifikovat xx xxxxxx ke xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nositele ke xxxxxxx xxxxxxxxx dílu xxxx xxxx xxxxx, x nimž spravuje xxxxx,

x) xxxxxxx jednoznačné xxxxxxxxxxxxx kódy x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxx míře zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100.

§100b

Smlouva xxxx kolektivními xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 x xxxxxxxx xxxxx ze svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uzavřena xxxxx xxxx nevýhradní. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx svěřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx repertoár.

(2) Smlouva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx §100 budou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx užití, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nositelům práv, xxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx, informace x podmínkách xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, včetně xxxx xxxxxx xxxxxx x nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy.

§100b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxx xx dožádání xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 x hudebním xxxxx x vlastního repertoáru, xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx správce o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100x, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tyto licence x repertoáru xxxxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxxxxx správců již xxxxxxxxx nebo xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxx, sdělí xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce do xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, poskytne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxx vlastního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx oddílu, má xxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxx, kterých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx obstaráním xx xxxxxxxxxx informací.

§100c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xxxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx online x ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx repertoáru, xxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) hudebních xxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxx,

x) spravovaných xxxxxxx x

x) územích xxxxx, xxx která se xxxxxxx poskytuje.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx kolektivního správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx důkazy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx §100a písm. x) až x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx informace xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a nositelům xxxx, kteří mu xxxxxxx správu svých xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx hudebních děl, xxxx vztahujících xx x xxxxx xxxxx x území států, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx největší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100e

Poskytování xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx děl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx x užití xxxxxxxxx xxx online. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxxxx.

(3) Kolektivní správce xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxx možné x xxxxxx xx straně xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fakturu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx technického xxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejímu technickému xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používá oborová xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx téhož hudebního xxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx §100, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx online x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx nositeli práv xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x

x) období, během xxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx státu, xx němž k xxxxx došlo,

b) xxxxxxxx x výkonu práv, xxxxxxxxxxx srážkách a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 na xxxxxxx xxxxxxx podle §100b, xxxxx xxx xxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpovědný za xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x souladu x pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx licenci xxxxx §100 xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vyžádání24), xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx programu25) xxxxxx xxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 9

Xxxxxxx xxx xxxxxx sporů xxx xxxxxx kolektivní xxxxxx

§101

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vzniklých při xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxx xxxx prostředníků xx seznamu xxxxxxxxxxxx.

§101x

§101x zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

§101x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

§101x xxxxxx právnmím xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101d

§101d xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101e

§101e xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101f

§101f xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nositelů xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx správců, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ukončením takového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Kolektivní správce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx důvody.

§101g vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

Díl 5

Dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx při výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí xxxxx kontrolního xxxx26), xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce,

b) xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

(3) Xxxxxxxx ministerstva není xxxxxx xxxxx Úřadu xxx ochranu hospodářské xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx27) x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§102x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo je xxxxxxxxx požádat příslušný xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx dohledu") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo některého xx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu na xxxx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xx-xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx Evropské unie xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx oprávněno předat xxxxxxx relevantní xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce, x xxxxxx xx xxxxx dohledu xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx x kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v České xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu na xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 6

Poskytování xxxxxxxxx x výkonu práv x xxxxx xxxxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany

§103

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k dílům xxxx druhům děl xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xxx nositele xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx účet x při xxxxxx xxxx majetkových xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx kolektivně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nositele práv x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxx x osiřelému xxxx xxxxxx k xxxx zveřejnění x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx uvedení autora xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx kolektivní xxxxxx x témuž xxxxx děl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxx postupu podle §101, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx osiřelých xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx práva xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řádné zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 a 4.

(3) Licenční smlouvu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxx nebo nalezen xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx x pouze xxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kolektivní xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx během této xxxx x ukončení xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nositeli práv.

(5) Xxxxxx x příjmy xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx nebylo xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, a pokud xxx x osiřelá xxxx audiovizuální x xxxxxxxxxxxxx užitá, Státního xxxxx kinematografie; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx nalezení xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx vliv xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Pro výkon xxxxxxxxxx správy pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xxx počítačové xxxxxxxx. Pro zaznamenané xxxxxxxx xxxxxx, zvukové xxxxxxx x zvukově xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx právnická osoba, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx autorská xxxxx xxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx jménem xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx společnému prospěchu xxxx její jediný xxxx xxxxxx xxxx xxx činnosti x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§104x

(1) Xxxxxxxxxx §97b, §98 odst. 2 x 8, §98a, §99f odst. 1 xxxx. a) xx x) x f) xx h), §99j, §102 x §102a xx použijí pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Nezávislý správce xxxx je povinen xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísle xxxxx §104b xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx předmětu xxxxxxx, x xxx-xx o xxxx, x xxxxx xxxxx díla, seznam xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x prokázání spravovaných xxxx xxxxx xxxx xxxxx je po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx všech xxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spravuje, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §97e. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx a poslední xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx práv xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxx-xx x xxxx, k témuž xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx-xx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx informací x časové období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx formátu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zohlední xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx práv v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§104x

Xxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx.

(2) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx a k xxxx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti písemné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx práv, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení předmětů xxxx xxxxx písmene x) x xxxxx xxx x díla, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxxxxx xxxxxxxxxxx správců xxxx a xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx změnu evidovaných xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxx ke xxxxx evidovaných xxxxx, x přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx práv.

(5) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práv x pořizovat xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXX

§105

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx databáze x xxx pořízené xxxxxxxx. Ochrana xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu stanovenou xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§105x

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vysílání, tiskovou xxxxxxxxx xxxx databázi,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §43 xxxx. 1 nebo 2 anebo v §44 odst. 1, xxxx

x) jako xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 150&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) nebo x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§105b

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxx xxxx, umělecký xxxxx, zvukový xx xxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zasahuje do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §43 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 xxxx. 1,

c) xxxx xxxxxxxxx, který xx účastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého, xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jí xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §96a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 3,

x) xx jako osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce práv, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §104b xxxx. 2,

x) xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx xxxx tiskovou xxxxxxxxx v xxxxxxx x §87b odst. 9 xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §87b xxxx. 14, xxxx

x) jako poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti36) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87b xxxx. 11.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx xxxx xx xxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxx rok, podle xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) pokutu xx 100&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§105xx

Xxxxxxxxx kolektivních správců

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §97a,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §97b, 99f, 99h, 99i, 99j xxxx §100d,

x) xxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx §97h xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx x uživatelem xxxxx §98,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98f,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx §9999e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §99g xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zpráva obsahovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §99g xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §99g xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §100c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x poskytování xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx podle §100e,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §100f xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

o) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx x),

x) 250&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x), x) xx x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

§105bb

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Nezávislý xxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104a odst. 2 x 3 xxxx podle §104b xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97b, §99f xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) až x) xxxx §99j, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx podle §102 xxxx. 2 písm. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx a xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

§105c

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §105a xxxx. 1 a §105b xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx g),

b) xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §105b xxxx. 1 xxxx. x) až f), §105ba xxxx. 1 x §105bb odst. 1.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx Státního xxxxx kultury České xxxxxxxxx.

§105d

Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx. x), §105b xxxx. 1 xxxx. x), §105ba a §105bb xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx. Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmějí xxx údaje identifikující xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§105x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Právní vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx předpisy, x když xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx trvání těchto xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxx zákona by xxxxx trvala, ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Rozmnoženiny předmětů xxxxxxx, xx kterým xx doba trvání xxxxxxxxxxx xxxx obnovuje, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx však xxxxx xxxxxxxxxx ještě 2 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx tohoto xxxxxx xxxx chráněny x xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. b) xxxx 3, 5 a 6 x §2 xxxx. 2] xxxx xxxxxxx obsah ochrany xxx jiný než xxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zveřejněného x době xx 1.1.1950 xx 31.12.1964 xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.9) Za xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x době xx 1.1.1965 xx 31.12.1991, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx10) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx fond.

(5) Ustanovením xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx §88, xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Oprávnění x xxxxxx hromadné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxx příslušným xxxxxx do 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§107

Ustanovení závěrečná

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x umělecké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vytvořeny xxxx zveřejněny xxxxxxx.

(2) Xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášeny xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, vztahuje xx xxxxx xxxxx xx xxxx autorů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx u xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx díla.11)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují xx xxxxxxx záznamy výrobců xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo; xx xxxxxxx záznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamů xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xx zvukově xxxxxxxx xxxxxxx, rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx díla xxxxx §28 xxxx. 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §87 x databáze xxxxx §88 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 obdobně.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku

§108

Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §17 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxx "(xxxx-xxx)" xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x) "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,17x)

17x) Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).".

3. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx xx slovy "xxxxxxx x)," xxxxxxxx xxxxx "c) nebo x),".

4. X §17 xxxx. 3 se xx xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx padesátileté xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), a

d) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxx xxxxx let, xxxxx xxxxx do ukončení xxxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx počet xxx xxxxx xxxxxxx x).".

5. X §17 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Majetková xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

§109

§109 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXXX

§110

§110 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§111

X §3 xxxx. 1 zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 591/1992 Sb., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb. x xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2) a 2x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx autory,2)

c) výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)

2) Xxxxx x. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx.

Xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).

Zákon x. 529/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.

Xxxxx č. 478/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.

2x) Zákon č. 121/2000 Sb.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

§112

X §4 odst. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 3/2000 Xx. x xxxxxx x. 103/2000 Xx., xx xx xxxxxxxx zd) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 64x) zní:

"ze) xxxxxx plynoucí ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64x) a xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským.

64a) Xxxxx x. 37/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 53/1959 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb.

Zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXXX

§113

§113 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx

§114

X xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxx X xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§115

§115 (část xxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 355/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§116

X xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 597/1992 Sb., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., zákona x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1997 Sb. x xxxxxx x. 46/2000 Xx., se §26 xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§117

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx literárních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 89/1990 Sb., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx č. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 86/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1990 Xx., xxxxxx x. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 318/1993 Xx. x xxxxxx č. 237/1995 Xx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§118

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. prosince 2000.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxx odměn xxx xxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx potřebu a x souvislosti x xxxxxxxxxx děl

1. Xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 6 jsou xxxxxxx odvádět odměnu xxx opětném xxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx

x) 4 % x xxxxx xxxxx xxxx xx

50&xxxx;000 XXX,

x) 3 % x xxxxx xxxxx ceny xxx

50&xxxx;000 XXX xx

200&xxxx;000 XXX,

x) 1 % x xxxxx kupní xxxx xxx

200&xxxx;000 XXX xx

350&xxxx;000 EUR,

d) 0,5 % x xxxxx xxxxx xxxx nad

350 000 XXX xx

500&xxxx;000 XXX,

x) 0,25 % x xxxxx kupní xxxx xxx

500&xxxx;000 EUR.

Celková xxxxxx xxxxxx však nesmí xxxxxxxxxx 12&xxxx;500 EUR.

2. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxx. x), které xxxx sídlo xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx 183 xxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle nebo x xxxxxxxx obdobích, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxx kolektivní správy x xxxxxxx zahrnujícím xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušející xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx rozmnoženin záznamů xxxx 3 % x prodejní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať xxxx přístroje umožňují xxxxxxxxx jenom xxxxx xxxx xxxxx obrazu xxxx xxxxxxxx zvuku x xxxxxx nebo xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx odměna 1,5 % x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x §25 odst. 2 xxxx. b), xxxxxxxxx xxxx. x), které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx x příslušném xxxxxxxxxxx roce, x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx oprávnění k xxxxxx kolektivní správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměn xx xxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx těchto xxxx.

6. Odměna xxxx xx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla

a) xxxxxxxxxx 0,20 Kč za xxxxxxx,

x) barevnou 0,40 Xx za stránku.

7. Xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx knihoven, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 % x xxxxxxxxx xxxxx tiskových rozmnoženin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx úplatu,

b) x xxxxxxxxxx archivů, xxxxxxxx úřadů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxx tiskových rozmnoženin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za úplatu.

8. Xxxxx uvedené x §25 xxxx. 2 xxxx. c), popřípadě xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx odměny dvakrát xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx kolektivní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

9. Za xxxxx xxxxxxx v §37 odst. 1 x x §87 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

10. Odměna xx půjčování xxxx 1,70 Xx xx xxxxx výpůjčku.

Příloha x. 2 x zákonu x. 121/2000 Sb.

Seznam informačních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx prověřeny s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27b xxxx. 3 se xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vydavatelů x xxxxxx v xxxxxxxxxx státě,

c) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX (Xxxxxxx, Artists xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) x ISBN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx knihy) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx propojující xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx XXXX (Virtual Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x ARROW (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx of Xxxxxx Information and Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxx xxxxxx),

x) seznam xxxxxx, xxxxxxx majetková xxxxx xxxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výtisky;

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku

a) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx archivu a xxxxxxxxxxxx knihoven xxxx xxxxxxxxx obdobného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ISSN (International Xxxxxxxx Serial Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx publikace),

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx, xxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připadla, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České republiky,

f) xxxxxxx a další xxxxxxxxx v periodickém xxxxx,

x) povinné xxxxxxx;

3. x xxxxxxx děl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx architektonických x xxxxxxx takových xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v knihách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, novinách x jiném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx dílech

a) zdroje xxxxxxx v xxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxxx příslušných kolektivních xxxxxxx, zejména kolektivních xxxxxxx spravujících xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fotobank,

d) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;

x) titulky x xxxxx xxxxxxxxx uvedené xx díle xxxx xx přebalu xxxx;

4. x xxxxxxx audiovizuálních xxx, děl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobného xxxxxxx,

x) zdroje sdružení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x filmové xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx knihoven,

d) xxxxxxxx s příslušnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Audiovisual Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx audiovizuálního xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Work Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hudebního xxxx) xxx xxxxxxx xxxx a XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Standard Recording Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) pro zvukové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výkonné xxxxxx, xxxxxxx zvukových záznamů x xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) databáze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxxx práv,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx práva zdědil xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx kinematografie,

h) xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §99g xxxx. 2

1. Základní xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o případech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1,

x) popis xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx kterých xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zčásti xxxxxx,

x) informace x xxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x jakýchkoli xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxx x xxxx 2 xxxx přílohy,

h) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxx, xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxx 3 této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) informace x xxxxxxx xxxx xxxxxx z výkonu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx užití, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x investování příjmů x výkonu práv, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) informace x xxxx nákladů xx správu práv x xxxx služby xxxxxxxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx alespoň těchto xxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle kategorií xxxxxxxxxxxx práv a x případě, xxx xx xxxxx x xxxxxxx nepřímé, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k přidělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x finanční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxx, kdy se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jedné xxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx použité x přidělení těchto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx správy xxxx, včetně úhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příjmů x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx správy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx na xxxxxx xxxx,

5. xxxxxx z xxxxxx z xxxxxx xxxx x rozdělením xxxxx kategorií spravovaných xxxx, způsobu xxxxx x xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx výši xxxxxxx xx xxxxxx práv x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů;

c) finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozdělením xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx a způsobů xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx nositele xxxx, x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx užití x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxx částky xxxxxxx,

5. celková přidělená xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx užití a xxxxxxxx účetního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx částky vybrány,

6. xxxxxx prodlení, xxxxx xxxxxxxxxx správce neprovedl xxxxxxxxx a platby xx xxxxx xxxxxxxxx x §99c odst. 2,

7. celková výše xxxxxxxxxxxxxxxx částek společně x xxxxxxxxxxx užití xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x vztazích x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxx bodů:

1. částky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správců x xxxxxx vyplacené xxxxx xxxxxxxxxxx správcům s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx práv splatných xxxxx kolektivním správcům x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx správců,

3. úhrada xxxxxxx xx správu xxxx x jiné xxxxxx x částek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kolektivních xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx správců.

3. Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účetním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x použití xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) s xxxxxxxxxx podle účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx se xxxxxxx xxxx vyhlašovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu podle §77 zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx tímto zákonem x tehdy, začala-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2002 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, obnovuje xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxx §77 zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1950 do 31. xxxxxxxx 1992, x xxxxx Xxxxx televize xxxxx zákona č. 36/1993 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

4. Správní xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx dne neukončená xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §27 odst. 6 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x textem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x některém ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx libreto, a xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx vzniklá xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013. Xxxxx xxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxxxx děl x xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx došlo xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013, ani xxxxx nabytá x xxxxx dílům třetími xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx výhradní x xxxxxxxxxx licenci x užití xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013, xxxxxxxx dohodnuto xxxxx, xx xx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §73 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 4, §72x xx 73, §76x xx 77x x §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxx xx zvukový xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx dne 1. xxxxxxxxx 2013 chráněny xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo xxxx-xx xxxxxxxx po xxxxx datu.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 228/2014 Sb. x účinností xx 7.11.2014

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 356/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §94 zákona x. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořízené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona informovat xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx svěřili výkon xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o jejich xxxxxxx podle §97a xxxx. 3 xx 8 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Nejpozději xx 31. xxxxx 2018 je kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §98f xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2015 vydaná podle §99g xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X případě, xxx kolektivní xxxxxxx, xxxxx nositelé xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv x užití hudebních xxx xxxxxx, xx 10. dubna 2017 xxxxxxxxxx licence xxx xxxxxxxxx jejich poskytování xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx účelem xxxxx §100 xx 100c xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx správy svých xxxx x užití xxxxxxxxx xxx online xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx museli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxxxx x xxxx pověří xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx licencí podle xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxx kolektivních x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §102 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 zákona x. 121/2000 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 4 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Zveřejnil-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx návrh xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx sazebníku), avšak xxx xxxxxx platné xx nabytí xxxx xxxxxxxxx, přesahující nárůst xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx trojnásobek xxxxxxx xx xxxxxx tří xxxxxxx kalendářních let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx má platit xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxx období xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxx xxxxxxxxx, zda souhlas xxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke kritériím xxxxxxxx x §98e xxxx. 3 a xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx správce v xxxxxxxxxxx soutěži xxxxx xxx nehrozí xxxx xxxxxxx újma při xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu1). Xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx souhlas, xx lze ve xxxxx vyplývajícím x xxxxx xxxxxxx vlastnictví2) xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazebníku xxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše x xxxxxxxxxxx inflace xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx sazba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxxxxxxxxx §21a zákona x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx platné ke xxx 7. června 2021, xxxxxxx xx xxxxxxxxx licence x xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1, x xx xxx dne 7. xxxxxx 2023, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx až po xxxxx dni.

3. Právo xxxxx §87b xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před 6. xxxxxxx 2019.

4. Xxxxxxxxxx §97d xxxx. 1 xxxx. x) x §97e odst. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 7. června 2021, kterými se xxxxxxxxx licence k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx ode xxx 7. xxxxxx 2025, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx tomto xxx.

5. Xxxxxxxxxxxx zapsaní Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx podle §101a xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx prostředníky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 121/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

81/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 23.2.2005

61/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Xx., a xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 23.3.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.5.2006

398/2006 Sb., úplné xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 126/2006

168/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.5.2008

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

153/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech a xxxxxxx kinematografie x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

156/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Sb., x právu autorském, xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

228/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

355/2014 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

356/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx správy XX x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

s účinností xx 1.1.2015

250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

102/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

50/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

94/2021 Sb., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.2.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2022

429/2022 Xx., xxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 93/83/EHS xx xxx 27. září 1993 x koordinaci určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 96/9/ES xx xxx 11. xxxxxx 1996 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/29/ES ze xxx 22. května 2001 x harmonizaci xxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. září 2001 x právu xx xxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/48/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/115/ES xx xxx 12. prosince 2006 o xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/116/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/24/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxx počítačových xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/77/EU xx xxx 27. xxxx 2011, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/116/XX x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práv x xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2012/28/EU xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/26/EU ze xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx trhu.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1564 xx xxx 13. září 2017 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevidomých, xxxx xx xxxxxxxx postižením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx čtení x x xxxxx xxxxxxxx 2001/29/XX x xxxxxxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/789 ze xxx 17. dubna 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx s ním xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx televizních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 93/83/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/790 xx xxx 17. xxxxx 2019 o xxxxxxxxx právu a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x x změně směrnic 96/9/XX x 2001/29/XX.

1a) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x televizních poplatcích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Zákon č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a podpoře xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o audiovizi).
4) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §14a xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 61/2006 Xx.
4b) Zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4x) §66 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
5) Zákon č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb.
6x) Xxxxx č. 257/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6b) §451 x násl. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) nařízení vlády x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 143/2001 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské soutěže), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 241/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 273/1993 Xx.
§14 xxxxxx x. 273/1993 Sb.
11) Článek 5 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx 9. xxxx 1886, xxxxxxxx v Xxxxxx xxx 4. xxxxxx 1896, xxxxxxxxxx v Xxxxxxx dne 13. xxxxxxxxx 1908, xxxxxxxx x Bernu dne 20. xxxxxx 1914 x xxxxxxxxxx x Xxxx dne 2. xxxxxx 1928, x Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1948, xx Xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1967 x x Xxxxxx dne 24. xxxxxxxx 1971 (xxxxxxxx x. 133/1980 Xx.).
12) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2382 xxxxxxxxxx zákoníku.

14) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, kterým xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx známky a xxxxxxxxxx vzory) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sektoru v xxxxxx Evropského střediska xxx xxxxxxxxx porušování xxxx duševního xxxxxxxxxxx.

15) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §1400 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19x) §18 xxxxxx x. 89/1995 Xx. x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19x) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 484/1991 Sb., o Xxxxxx rozhlase, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) §26 x xxxx. xxxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Zákon č. 202/2012 Sb., x mediaci a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

22) §21 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

23) §12 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxx x. 132/2010 Xx.

24) §2 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).

25) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

27) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2017/1563 ze xxx 13. září 2017 x přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x třetími xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevidomých, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx poruchami xxxxx.

29) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §2366 občanského xxxxxxxx.

31) Xxxxxxxxx zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., o sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 74/2005 Sb., x xxxxxxxx vzdělávání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 71/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 33/2005 Sb., x jazykových xxxxxxx x právem státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jazykových zkouškách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

32) §38 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx.

§93f xxxxxx x. 111/1998 Xx.

33) §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx.

34) §27 odst. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.

35) Například zákon č. 257/2001 Sb., x knihovnách x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 496/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Zákon č. 480/2004 Sb., x některých službách xxxxxxxxxx společnosti x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 6. xxxxxx 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x středních xxxxxxx (Xx. xxxx. L 124, 20.5.2003, x. 36).

39) §2374 odst. 2 x 3 x §2374a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §2374 xxxx. 2 a 3, §2374a, §2378, §2379 x §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.