Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2019 do 31.12.2021.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Předmět úpravy §1

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1 - Předmět práva autorského

Autorské dílo §2

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu §3

Zveřejnění a vydání díla §4

Díl 2 - Autorství

Autor §5

Zákonná domněnka autorství §6

Anonym a pseudonym §7

Spoluautoři §8

Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Vznik práva autorského §9

Obsah práva autorského §10

Oddíl 2 - Osobnostní práva §11

Oddíl 3 - Majetková práva

Pododdíl 1 - Práva dílo užít

Právo dílo užít §12

Rozmnožování §13

Rozšiřování §14

Pronájem §15

Půjčování §16

Vystavování §17

Sdělování veřejnosti

Obecná ustanovení §18

Živé provozování a jeho přenos §19

Provozování ze záznamu a jeho přenos §20

Vysílání rozhlasem nebo televizí §21

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání §22

Provozování rozhlasového či televizního vysílání §23

Pododdíl 2 - Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého §24

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu §25

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla §25a

Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva §26 §26a

Oddíl 5 - Trvání majetkových práv §27

Oddíl 6 - Osiřelé dílo §27a §27b

Oddíl 7 - Volné dílo §28

Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §29

Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence

Volná užití §30

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad §30a

Předvedení nebo oprava přístroje §30b

Citace §31

Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje §32

Užití díla umístěného na veřejném prostranství §33

Úřední a zpravodajská licence §34

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního §35

Omezení práva autorského k dílu soubornému §36

Knihovní licence §37

Licence pro určitá užití osiřelého díla §37a

Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením §38

Licence pro dočasné rozmnoženiny §38a

Licence pro fotografickou podobiznu §38b

Nepodstatné vedlejší užítí díla §38c

Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým §38d

Licence pro sociální zařízení §38e

Licence pro společné domovní antény §38f

Licence pro karikaturu a parodii §38g

Licence pro osoby se zdravotním postižením §39

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení §39a

Povinnosti oprávněného poskytovatele §39b

Díl 5 - Ochrana práva autorského §40 §41 §42 §42a §43 §44 §45

Díl 6 - Úprava smluvních typů §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Díl 7 - Zvláštní ustanovení o některých dílech

Zaměstnanecké dílo §58

Kolektivní dílo §59

Školní dílo §60

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo §61

Dílo audiovizuální

Obecná ustanovení §62

Autor audiovizuálního díla §63

Díla audiovizuálně užitá §64

Počítačové programy

Obecná ustanovení §65

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu §66

HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon a výkonný umělec §67

Společný zástupce výkonných umělců §68

Obsah práva výkonného umělce §69

Osobnostní práva výkonného umělce §70

Majetková práva výkonného umělce §71

Úplatná zákonná licence §72

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce §72a

Opatření k vyvážení smluvních závazků §72b

Trvání majetkových práv výkonného umělce §73

Použití úpravy hlavy I §74

Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Zvukový záznam a jeho výrobce §75

Obsah práva výrobce zvukového záznamu §76

Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou §76a

Trvání práva výrobce zvukového záznamu §77 §77a

Použití úpravy hlavy I §78

Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce §79

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu §80

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu §81

Použití úpravy hlavy I §82

Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Vysílání a vysílatel §83

Obsah práva vysílatele §84

Trvání práva vysílatele §85

Použití úpravy hlavy I §86

Díl 5 - Právo nakladatele §87

Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele §87a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Vymezení pojmu §88 §88a

Pořizovatel databáze §89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze §90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze §91

Bezúplatné zákonné licence §92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi §93

Použití úpravy hlavy I §94

HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení

Kolektivní správa §95

Kolektivní správce §95a

Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě

Žádost o udělení oprávnění §96

Rozhodnutí o udělení oprávnění §96a

Prokazování bezúhonnosti §96b

Odnětí oprávnění §96c

Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce

Členství §96d

Orgány kolektivního správce §96e

Nejvyšší orgán §96f

Člen vedení kolektivního správce §96g

Kontrolní komise §96h

Díl 4 - Výkon kolektivní správy

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §97

Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv §97a

Informace poskytované nositelům práv §97b

Seznamy kolektivního správce §97c

Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná

Povinná kolektivní správa §97d

Rozšířená kolektivní správa §97e

Seznam děl na trhu nedostupných §97f

Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci

Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy §97g

Společný zástupce kolektivních správců §97h

Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli §98 §98a §98b

Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv §98c

Omezení odpovědnosti uživatele §98d

Oddíl 5 - Sazby odměn

Obecná ustanovení §98e

Postup sjednávání některých sazebníků §98f

Oddíl 3 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv

Obecná ustanovení §99

Pravidla pro investování příjmů §99a

Srážky z příjmů §99b

Rozdělování a výplata příjmů §99c §99d §99e

Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy

Informace poskytované veřejnosti §99f

Výroční zpráva §99g

Informace poskytované jinému kolektivnímu správci §99h

Informace poskytované ministerstvu §99i

Informace poskytované na vyžádání §99j

Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online §100

Způsobilost k poskytování licencí §100a

Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí §100b

Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí §100c

Informační povinnosti §100d

Poskytování informací o užití a fakturace §100e

Výplata příjmů z výkonu práv §100f

Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele §100g

Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů

Využití prostředníka §101

Seznam prostředníků §101a

Rozhodnutí o zápisu do seznamu prostředníků §101b

Hostující prostředník §101c

Změny zapsaných údajů §101d

Zrušení rozhodnutí o zápisu a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků §101e

Postup při využití prostředníka §101f

Vyřizování stížností kolektivním správcem §101g

Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci §102

Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu §102a

Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany §103

Díl 7 - Nezávislý správce práv §104 §104a

Seznam nezávislých správců práv §104b

HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY §105

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §105a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §105b

Přestupky kolektivních správců §105ba

Přestupky nezávislých správců práv §105bb

Společná ustanovení k přestupkům §105c §105d

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení přechodná §106

Ustanovení závěrečná §107

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku §108

ČÁST TŘETÍ §109

ČÁST ČTVRTÁ §110

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §112

ČÁST SEDMÁ §113

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných §114

ČÁST DEVÁTÁ §115

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §116

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §117

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §118

Příloha č. 1 - Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl

Příloha č. 2 - Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Příloha č. 3 - Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle §99g odst. 2

č. 216/2006 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 228/2014 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. IV

č. 298/2016 Sb. - Čl. XXVII

č. 102/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX
xx dne 7. xxxxx 2000
x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX AUTORSKÉ X XXXXX X XXX SOUVISEJÍCÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx navazuje na xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28) a xxxxxxxx

x) práva autora x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx záznamu,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx x jeho xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. právo nakladatele xx odměnu,

c) právo xxxxxxxxxxxx k jím xxxxxxxx databázi,

d) ochranu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti autora x je vyjádřeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronické, xxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx, účel xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx"). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx slovesné xxxxxxxxx řečí nebo xxxxxx, dílo hudební, xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx dramatické, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podobným xxxxxxxxxx, xxxx audiovizuální, xxxx je dílo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx výtvarné, xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, dílo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx užitého xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, které xxxx xxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx výtvorem. Xxxxxxxx, xxxxx xx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx výtvorem x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx souborným. Jiná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx, včetně xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx práva autorského xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracováním xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Tím xxxx dotčeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nezávislých xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx námět xxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x sobě, xxxxxxxx, postup, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx vzorec, statistický xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx.

§3

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném zájmu

Ochrana xxxxx práva xxxxxxxxxx xx nevztahuje na

a) xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x sbírka jeho xxxxxx, jakož i xxxxxx návrh xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sněmovní x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx autora xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx (§7); xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx způsobem xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx

(1) Prvním oprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vydáním xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dílo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxxx xx xxxx vydáno.

Díl 2

Autorství

§5

Autor

(1) Autorem xx xxxxxxx osoba, xxxxx dílo vytvořila.

(2) Xxxxxxx xxxx souborného xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvůrčím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx autorství

Autorem xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx je x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětů xxxxxxx vedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem, není-li xxxxxxxx opak; to xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx x rozporu x xxxxx údajem xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx pseudonymem, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxx totožnosti.

§7

Anonym a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx autora, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx značkou (dílo xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx anonymního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprohlásí, xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jménem a xx jeho xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx prohlášení xxxxxx není třeba, xx-xx xxxx pravé xxxxx xxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, lze-li xxxxxxxx tvůrčí činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx odlišit, xxxxx xxxx xxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xx vzniku xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rady xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx dokumentačního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx s dílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Brání-li xxxxxxxxxx xxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxx xxxx ohrožením nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx dohodnuto mezi xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx autorského x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx velikosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podíly xx xxxxxxxxxx výnosech xxxxxx.

Díl 3

Xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x dílu xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxx vyjádřeno x xxxxxxxx objektivně vnímatelné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx x tohoto zákona xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo nebo xxxx věcná práva x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx uživatel xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádřeno, xxxx xxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx zákona jinak.

§10

Obsah xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§11) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§12 a xxxx.).

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx práva

§11

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a dalším xxxxx jeho xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx takovém xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx nedotknutelnost xxxxx xxxx, zejména xxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx změně xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Autor xx právo na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx po uživateli xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx výkon xxxxx xx autorský xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx práv xx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zanikají. Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxx není xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx autorství x dílu. Xxxx xxx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx autor. Ochrany xx xxxx domáhat x xx zániku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, právnická xxxxx sdružující xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx práva

Pododdíl 1

Xxxxx xxxx užít

§12

Právo xxxx xxxx

(1) Xxxxx xx právo xxx xxxx xxxx x xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podobě, xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx ve spojení x jiným xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx tohoto práva; xxxx xxxxx xxxx xxxx užít xxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx nezaniká; xxxxxxxx xxxxxx pouze povinnost xxxxxx zásah do xxxxx xxxx užít xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxx právo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx autorovi xxxxxxx xxx xxxxx, xx však povinen xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zhotovit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx díla a xxxxxxxx xx autorovi.

(4) Xxxxxx dílo xxxx xx xxxxxxx

x) právo xx rozmnožování xxxx (§13),

x) právo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§14),

c) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§15),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla (§16),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§17),

f) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§18), xxxxxxx

1. právo na xxxxxxxxxxx díla xxxx xxxx ze záznamu x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§19 x 20),

2. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§21),

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xxxx (§22),

4. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xxxx (§23).

§13

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trvalých, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části, a xx xxxxxxxxxx prostředky x x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Dílo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx tiskové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx x digitální.

§14

Rozšiřování

(1) Xxxxxxxxxxxx originálu xxxx rozmnoženiny díla xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx prodejem nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x originálu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx byl uskutečněn xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xx xx xxxxxx x xxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx autora xx xxxxxxxxxxx xxx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyčerpáno; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Pronájem

Pronájmem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xx hmotné xxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxx určitou.

§16

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutím originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou.

§17

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxx xxxx výtvarného, xxxx fotografického, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpřístupňování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, živě xxxx xx záznamu, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx k xxxx xxxxxxx na místě x x čase xxxxx své xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouhé provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x vyčerpání xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx veřejnosti.

§19

Živé xxxxxxxxxxx x xxxx přenos

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx živě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx prováděného xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx xxx textu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hudebně dramatického, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx provozování xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístroje xxxxxxxxxx xxxx prostor živého xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xx 23.

§20

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho přenos

(1) Xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxxxx záznamu pomocí xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxx způsoby xxxxx §2123.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx záznamu xx rozumí současné xxxxxxxxxxxxxx díla ze xxxxxxx xxxxxx reproduktoru, xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Vysílání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Vysíláním xxxx xxxxxxxxx xxxx televizí xx rozumí zpřístupňování xxxx rozhlasem xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x šíření xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx drátě, xxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx družice, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Družicí se x tomto zákoně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikace vyhrazena xxx vysílání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Vysíláním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesoucích xxxxx xxxx xxxxxx x zvuky xxxx xxxxxx vyjádření určených x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřerušený sdělovací xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a od xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx odpovědnost. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx s jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 je x xxxxxxxxxxxxxx xxxx současným, xxxxxx a nezměněným xxxxxxxx xxxxxxxx díla xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx týž xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx družice se xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx toho xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obrazy x xxxxx nebo xxxxxx vyjádření xxxxxx x xxxxxx veřejností xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxx.

(6) Xxxxx xx vysílání xxxxxx družice uskutečňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx srovnatelnou x ochranou podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxx stanice, ze xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx zvuky nebo xxxxxx x zvuky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx dány skutečnosti xxxxxxx x písmenu x).

Xxxxx x vysílání xxxxxx družice lze xxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(7) Xxxxx xxxx signály xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xx ní xxxx x xxxx xx xxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx uskutečňován, xxxx xx území xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pomocí družice xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx toho xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx vysílání xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx pak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přenosem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx přenosem vysílání xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx bezdrátově xxxx xx xxxxx, uskutečňuje-li xx jiná xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx přenos xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxxxx po kabelu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxx obdobně.

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx vysílaného xxxxxxxxx xx televizí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiné osoby, xxxx prodáván xx xxxxx cenu, xxxxx xxxx 1 500 XXX x více, x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uměleckými xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx opětným (xxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx nahlížet xx xxxxxxx podle §97c odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx uměleckého xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí výtvarné xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, malba, koláž, xxxxx, rytina, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, keramika, xxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x rozmnoženiny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx samotným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, podepsány xxxx autorem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavbou, xxxx xxxxxxx umění, nesplňují-li xxxxx xxxxxxxxx uměleckého xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx odměnu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx prodávající získal xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx cena originálu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 10&xxxx;000 XXX.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx odměny xx kupní xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx na jakoukoli xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, včetně xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx dobu xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správce požadovat xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx kupní ceny xxxx xxxxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Obchodník, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xx prodej xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodník xxxxx.

§25

Právo na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxx

(1) X zveřejněných xxx, xxxxx xxx rozmnožovat

a) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30 a 30a) xxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx osobní potřebu xxxxxxx osoby (§30) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx obrazového xxxx xxxxxx záznamu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nosiče xxxxxxx,

xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx povinnou xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx ze xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx určení totožnosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx úplatu, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§30a); xxxxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx xxxxxx xx x ten, kdo xx úplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Odměna, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), přísluší x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Xxx xxxxxxx xxxx odměny x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví na 20 %. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxx xx povinna xxxxxx osoba podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), přísluší x xxxxxxxxxx na pravděpodobném xxxxx xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Pro xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 x 7 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vždy souhrnně xx xxxxxxxxxx pololetí, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, zejména x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx přijatých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozmnoženin xxxxxxx, přístrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nenahraných xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx úplatu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx x xxxx nenahraných xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů, z xxxxx xx platí xxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxx xxxx xxxxxx xx stanovena x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x) za účelem xxxxxx dalšího prodeje x xxxxxx nebo xxxxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx. Xxxxxx se dále xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx jen k xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx licenčních xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla

Pokud autor xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx zaznamenaného xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obrazový záznam xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozmnoženinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx odměnu; xxxxxx xxxxx se nemůže xxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Oddíl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx majetková xxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx vzdát; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x dílu více xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx. Xxxxx-xx takto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx xxxxx připadnou, xxxxxxxx xx svým xxxxxx Xxxxxx fond kultury Xxxxx republiky,2) x xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx užitá, Xxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx.3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příjmy xxxxxx xxxxxxxx fondů. Xxxxxx fondy xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx jmenný seznam xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok x xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, připadají tato xxxxxxxxx xxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x autorovi platí, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx jeho xxxxxx, popřípadě xxx xxxx, připadne-li xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Xxxxx 5

Trvání xxxxxxxxxxx xxxx

§27

(1) Majetková xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx autorova xxxxxx x 70 xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx dílo xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx práva x dílu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 70 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2) x xxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se použije x xx xxxxxxxxxx xxxx (§59), s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vytvořili, xxxx x xxxx xxxx na xxxx xxx xxxx zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxx se trvání xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) U xxxx, u něhož xxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zveřejněno během 70 xxx od xxxx xxxxxxxxx, majetková xxxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx přeživší x xxxxxxxxxxxxx osob: xxxxxxx, xxxxx scénáře, xxxxx dialogů a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx, i xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx xx xxxxx xxxxxxxx přeživší z xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx počítání xxxx xxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxx zveřejnění díla x dílo se xxxxxxxxxx xx určitou xxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxx x řadách, xxxxxx xx xxxx xxxxxx majetkových xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx díla xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx trvání majetkových xxxx xx xxxxxx xxxx od prvého xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxx; xxx xxxx, xxxxx autor xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 obdobně.

Xxxxx 6

Osiřelé xxxx

§27x

(1) Xx osiřelé xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx-xx určen xxxx autor, nebo x xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx právo xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nejsou-li určeni xxxxxxx xxxxxx, xxxx x když jsou xxxxxx, xxxxxx nalezeni xxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxx o práva xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx xxxx nalezeni. Xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx ve xxxxxx k jejich xxxxxx §12.

(3) Xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx autora, xxxx-xx prokázán xxxx.

(4) Xxxx se nepovažuje xx xxxxxxx, odpadnou-li xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x užití xxxxxxxxx xxxx xxxxx §37a, xxxxxx xxxxx status xxxxxxxxx xxxx písemným xxxxxxxxx osobě, která xxxx xxxxx v xxxxxxx s §37a xxxx. 1. Tato xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce. Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx o dílo xxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx uvedená x §37a xxxx. 1 až 4, xxxxx xx považují xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie nebo x některém ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x mohou být xxxxx xxxxx §37a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem zjištění, xxx xx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx užitím díla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxx xxxxxxxxxx druhy xxx x xxxxx xxxxx xxxx nalézt xxxxxx, x xx x tom z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx ze států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vydáno xxxx poprvé odvysíláno. X xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x některém ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bydliště. V xxxxxxxxx podle §37a xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx nebo x xxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx by xxxxx xxx nalezeny v xxxxxx xxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx musí být xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

§27b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

Xxxxx 7

Xxxxx dílo

§28

Dílo, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx volně xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a §11 xxxx. 5 věty xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Výjimky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§29

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených zákonem x pouze tehdy, xxxxx takové xxxxx xxxx není v xxxxxxx x běžným xxxxxxxx xxxxx díla x xxx jím xxxxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx licence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§34), xxxxxxx xxx školní xxxx (§35 xxxx. 3), xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§37 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx (§38a), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38b) x xxxxxxx xxx nepodstatné vedlejší xxxxx xxxx (§38c), xx vztahují xxxxx xx dílo zveřejněné.

Xxxxx 2

Xxxxx užití x xxxxxxx xxxxxxx

§30

Xxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ten, xxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rozmnoženinu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, užitím podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxxxx x xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx osoby xx vlastní vnitřní xxxxxxx právnické osoby xxxx podnikající fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx takovou xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30a) x xxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xxx xxxx provozování xx xxxxxxx xxxx xxxx přenosu (§20) x xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtvarného zhotovená xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx být xxxxxxx k xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §25, 43 x 44 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx podobný xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx potřebu,

b) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, kdo xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxx záznam xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx c) x x) xxxxx a xxxx platí xxxxxx xxxxx §25.

(2) Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 4 xx 6 se xxxxxxx obdobně.

§30a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§30b

Předvedení xxxx oprava xxxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x předvedením xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx míře výňatky xx zveřejněných xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx celá xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx recenze xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx, vědecké xx xxxxxxx tvorby x xxxxxx užití xxxx v souladu x poctivými xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelem,

c) xxxxx dílo při xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sledovanému xxxxx;

xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, je-li xx možné, xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxx anonymní, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx jménem xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x dále xxxxx díla x xxxxxx.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx xxx, xxx xxxxxxx x díla xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx b) dále xxxxx; ustanovení odstavce 1 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§32

Propagace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a jejich xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výstavy xxxx xxxxxxx originálů či xxxxxxxxxxx uměleckých děl xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx anonymní, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x dále xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) V souladu x xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx.

§33

Xxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, malbou xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zaznamenané xxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xx nutno uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx anonymní, xxxx jméno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvádí xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx díla x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trojrozměrné xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxx soudní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxx x xxx,

x) dílo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxx účelu,

c) x xxxxxxxxxxxx míře xxxx x periodickém xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx politických, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx již x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; takto xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx lze x xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xx-xx zapovězeno,

d) xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobných xxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxx účelu; xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx autora, xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, nebo jméno xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xx veřejnost, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxx.

§35

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx obřadů xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx představení x užití xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx náboženských xxxxxxxx xxxx při úředních xxxxxx pořádaných orgány xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního prospěchu xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxx xxxx školské xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx-xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx školních xxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxx xxxx).

(4) Ustanovení §31 xxxx. 1 části xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Omezení xxxxx autorského x xxxx soubornému

Do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx soubornému, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souborného xxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx k xxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, archiv, xxxxxx, xxxxxxx, škola, vysoká xxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu účelu, xxx xxx archivní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx díla,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx ztracena, a x němž xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zjistit, xx není xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx díla, xxx xxxx poškozena xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx,

x) zpřístupňuje-li xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx sbírek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím x xxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx, x zamezí-li xxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla; xxxxxxxxxx §30a odst. 1 xxxx. x) x x) xxx nejsou xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx autor nevyloučil.

(2) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx originály nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxx xx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx odměnu xxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx samém, xxxx půjčují-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx knihovny x xxxxxxxx vysokých xxxx, Národní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxxx"), Xxxxxxxx zemská knihovna x Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx knihovna, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Ústavu xxxxxxxxxxxx x potravinářských xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Národního filmového xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx zaznamenaných xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné záznamy, xxxxxxx užití xx xxxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx samém xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamu, která xx xxxxxxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxxx xxxx. Osoba xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx účelem nabídky x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx katalog xxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výtvarného díla, xxxxx by xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx nepřímému xxxxxxxxxxxxx nebo obchodnímu xxxxx. Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx vždy xxxxxxx x katalogu sbírek xxxxx jméno xxxxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Osoba uvedená x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx souhrnně xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x lze-li xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxx pro určitá xxxxx osiřelého xxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1, která výhradně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx digitalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 odst. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, časopisu, novin xxxx xxxx písemnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x jde o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obnovy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxx x dílo, xxxxx xx obsaženo x xxxx archivu x xxxx xxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2. 

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx vztahují xx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dílo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxx autora, vztahují xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx autor proti xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 neměl xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 lze xxxxxxxx xxxxxx výlučně xx účelem pokrytí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich zpřístupněním xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b x xxxx xxxxxxxxx záznamy x jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx užití xxxxxxxxx díla je xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx 2 povinna xxxxxx xxxxx jeho autora, xxx-xx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v písemné xxxxx

x) výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k závěru, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxx užily nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx odstavce 8, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx14).

(10) Autor, xxxxx xxxxxxx status xxxxxxxxx xxxx xxxxx §27a xxxx. 4, má xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dílo užila xxxxx odstavce 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jakož x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autorovi xxxxx užitím.

(11) Právo xx odměnu podle xxxxxxxx 10 se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x placení xxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§38

Užití originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vystavením

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozmnoženinu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx nebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne, ledaže xx xxxxx při xxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx rozmnoženině xxxxxxxxx x vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxx známo xxx xxxxxx, zejména xxxxx, xx zapovězení xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx za xxx xxxxxx kolektivním xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx děl, xxxxx xxxx pomíjivé xxxx podružné, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx účelem xx umožnit

a) přenos xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx sítí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) oprávněné xxxxx xxxx.

(2) Udělí-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vysílání díla, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhlasový xxxx xxxxxxxxx vysílatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx své xxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx fotografickou xxxxxxxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, které je xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zobrazená xxxxx x nevýdělečně xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 22.5.2006

§38x

Xxxxxxxxxxx vedlejší užití xxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx užitím xxxxxx xxxx nebo xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§38d

Licence k xxxxx xxxxxxx umění x xxxxx architektonickým

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo plánem xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx prací anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x lze-li to xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx úmyslu xxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§38e

Licence xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zhotoví xxxxxx xxxxxxxxxx děl x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x těchto zařízeních x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx. Xxxxx xx odměnu xxxxx §25 xxxx xxxxxxx.

§38f

Licence xxx společné xxxxxxx xxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozhlasového nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx společných domovních xxxxx xx xxxxxxxx, xx je umožněn xxxxxx xxxxx zemského xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společný xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu.

§38g

Licence pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje ten, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx karikatury xxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§39

Xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx xxx potřeby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního prospěchu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla; xxxxx zhotovená xxxxxxxxxxxx xxxx jím může xxx také xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx prospěchu, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nikoliv xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxx xxxxx xxxxxx; takto xxxxxxxx audiovizuální dílo xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rozšiřováno x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx29) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xx zrakovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx služba xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx se xxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1, půjčuje-li xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ustanovení §30 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39a

Licence pro xxxxxx xxxxx díla ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto paragrafu x §39b rozumí xxxxx, která

a) xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx,

x) má poruchu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxx držet xxxxx, xxxxxxx, noviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx x §39b rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, odborného xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx jakémkoli xxxxxx, xxxxxxxxx x alternativním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx dílo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxxxxx x §39b xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx svého poslání xx veřejném xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, instruktážní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) oprávněný příjemce xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx zájmu, xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formátově přístupnou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozšiřuje, xxxxxxx xxxx sděluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženinu a xxxx xxxxxxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx jiného xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijímá xxxx xxxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcům xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s bydlištěm xxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx smluvně vyloučit xxx omezit.

§39a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 15.2.2019

§39x

Xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poskytovatel s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx d), xx xxxxxxx

x) formátově přístupnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sdělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x tom záznamy x

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat x jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Oprávněný xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 písm. x) xxxx x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx autorovi

a) xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxx x

x) názvy x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx spolupracuje xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx právním předpisem x. 50/2019 Xx. x účinností od 15.2.2019

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Autor, do xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx zasaženo nebo xxxxx právu xxxxx xxxxxxxxxxx zásah, xxxx xx domáhat xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ohrožení xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbytu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx sdělování xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx propagace, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů x způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x rozsahu xxxxxx neoprávněného xxxxx, x xxxx ceně, x ceně xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx díla xxxxxxx, x o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 x 25; xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále zejména xxxx xxxxx, která

1. xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženinu xx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx využívala xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx autora xxxx xx neoprávněně ohrožuje xxxx ohrožovala,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx označena xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxx zasahují xx xxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

5. xx xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 6 xxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx následků xxxxxx xx práva, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxx,

2. stažením z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx, výrobku xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

3. xxxxxxxx neoprávněně zhotovené xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

4. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx součástky xxxxx §43 xxxx. 2,

x) poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zejména

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx do xxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx autora.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxxxxxx závažnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx být přihlédnuto x zájmům třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx x xxxxx víře.

(3) Xxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx právo uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx neuspěl, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx ušlého xxxxx xx xxxxx xxxx domáhat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx odměny, xxxxx xx byla obvyklá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx toho, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx by x tomu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx za xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§41

Domáhat xx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) x §40 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx autora xxxxx, xxxxx smluvně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx autorských. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odčinění xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 3 xxxxxxx nedotčeno.

§42

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxx, zvukově xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx takového xxxx,

x) xx k pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (nenahraný xxxxx),

x) je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvukových, xxxxxxx obrazových nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx zařízením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 odst. 2,

x xxxxxxxx xx celních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxx x užití xx území xxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx vývozu xxxx xxx odeslání xxxxx.

(3) Informace podle xxxxxxxx 1 a 2 může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx osoby, xxxxxx xx xxxxxx přísluší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (§58) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/2014 Sb.

§43

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zasahuje xxx, kdo obchází nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxx nebo xxxx x obchodnímu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na trh,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx užití, nebo

c) xxxx určeny, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx usnadnit xxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx technologie, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx xxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k dílům, xx kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx procesu, jako xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxx xxxx uplatněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnožování.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §30a, §31 xxxx. 1 xxxx. x), §34 xxxx. a), §37 xxxx. 1 písm. x) a b), §38a xxxx. 2, §38e, 39 a §39a odst. 4 x rozsahu nezbytném x využití xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 3, je xxxxxxx zpřístupnit své xxxx oprávněným uživatelům x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx může xxxxxxxxxxx xxx dílo, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, i x xxxxxxx zhotovení xxxxxxx xxxxx díla pro xxxxxx potřebu xxxxx §30; xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx přijal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx počtu takových xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 4 se nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2.

(6) Xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx autorem xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx požívají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§44

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx zasahuje též xxx, xxx bez xxxxxxx xxxxxx způsobuje, xxxxxxxx, usnadňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxx mění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, dováží nebo xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vysílá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, dílo, xx xxxxxxx xxxx informace x xxxxxx práv xxxxxxxxxx odstraněna xxxx xxxxxxx.

(2) Informací x xxxxxx práv k xxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxxx xxxxxxxxx určená autorem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí x xxx informaci, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx.

§45

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxx, xxx pro xxx dílo používá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxx xxx, pokud xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx jinak.

Xxx 6

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§49

§49 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§50

§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§52

§52 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§53

§53 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§54

§54 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§57

§57 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Xxx 7

Xxxxxxxx ustanovení x některých dílech

§58

Zaměstnanecké xxxx

(1) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx x xx svůj xxxx xxxxxxxx majetková xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatel xxxx právo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx děje v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x ke xxxx případným dalším xxxxxxxxxxx. Třetí xxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx zaměstnavatele.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaměstnaneckému xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx autor.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx majetková xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vůbec nebo xx xxxxxxxx nedostatečně, xx autor xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx existuje na xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx majetková xxxxx k zaměstnaneckému xxxx, xx se xx to, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, úpravám, xxxxxxxxxx xxxxxx překladu, xxxxxxx x xxxxx dílem, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x tomu, xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xx se za xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxx xxx případ, že xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx dílo xxxxxxx, xxxxx i xxx případ, že xxxxx existovat xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx nedokončí xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Není-li sjednáno xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu, xxxxxxxx se mzda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x využití xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dosažení xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx díla uvedená x xxxxxxxx 7, xx xxxx díly xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx považují, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx kolektivními xxxx, xx považují xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx; objednatel xx x takovém případě xxxxxxxx xx zaměstnavatele. Xxxxxxxxxx §61 xx xx xxxx díla xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxxxx skončením xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nedotčena.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4d) xx xxx xxxxx tohoto ustanovení xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury práce xxxxxxx xxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 1 xx 6 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného voleného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx osoba xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx xx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx dílo

(1) Kolektivním xxxxx xx xxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx z podnětu x pod vedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a uváděno xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx samostatného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §58 x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele. Xxxxxxxxxx §61 xx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx audiovizuálně xxxxx xxxxxx dílem xxxxxxxxxxx.

§60

Školní xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení mají xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 3). Xxxxxx-xx xxxxx takového xxxx udělit svolení xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u xxxxx. Xxxxxxxxxx §35 odst. 3 zůstává xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xxxx autor xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx x rozporu x oprávněnými zájmy xxxxx nebo školského xx vzdělávacího xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx požadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přiměřeně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§61

Dílo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a soutěžní xxxx

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxx vytvořené xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx, xx autor xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je objednatel xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx licenční xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxx, autor xxxx xxxx xxxxxxxxx xx objednávku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (soutěžní xxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx dílem je xxxx vytvořené xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, vnímatelných xxxxxx, x jsou-li doprovázeny xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx audiovizuálního xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx užití, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vedeném podle xxxxxxxxxxx smlouvy, je xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; to neplatí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx v xxxxxxx x jiným prohlášením x takovém rejstříku.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xx autor xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx zaznamenat je xx prvotní záznam, xx

x) tomuto výrobci xxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx titulky, xxxxx x k užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění tvořící xxxxxxx xxxxxx licence xxxxx nebo xxxxxx xxxxx osobě, a xx

x) se s xxxxx výrobcem dohodl xx odměně xx xxxx, xxxxx xx x době uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx autorem audiovizuálního xxxx x výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx se ustanovení x xxxxxxxxxx od xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxx, xxxxxx xx sjednáno xxxxx; xxxxxxxxxx §58 xxxx. 4 xx xxxxxxx přiměřeně a xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 xxxxx obdobně.

§64

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jakékoli xxxx xxxxxxxx do díla xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xx autor xxxx audiovizuálně užitého, x výjimkou díla xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, zaznamenat xx xxx prvotní záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx titulky, xx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k užití xxxxx díla při xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, x xx

x) xx x ním xxxxxx xx odměně xx xxxx, xxxxx xx x době xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx takový xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxx díla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx audiovizuálního xx xxxxxxx je do xxxxxxxx xxxx xxx xx po xxxxxxxx xxxxxx let od xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx §63 odst. 4 xxxxx obdobně.

Počítačové xxxxxxxx

§65

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxx vyjádření, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxx x počítačovému xxxxxxxx

(1) Do práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) rozmnožuje, xxxxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx xx xxxxx mění xxxxxxxxxx program, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávněně nabyté xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxx-xx xxx při xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jinak xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx určením, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zhotoví xx záložní rozmnoženinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) zkoumá, xxxxxxx xxxx zkouší xxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx myšlenek x xxxxxxxx, na xxxxx xx založen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxx-xx xxx při xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx počítače xxxx xxx xxxx zobrazení, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) rozmnožuje xxx xxxx překládá jeho xxxxx při rozmnožování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeho překladu xx jiném zpracování, xxxxxx xx xxxx xxxxx, je-li k xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x získání xxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu s xxxxxx počítačovými xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx takové xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x rychle xxxxxxxx x xxxx činnost xx xxxxxxx xx xx xxxxx počítačového xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx propojení.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozmnoženiny, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx pronájem xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxx samotný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pronájmu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Informace získané xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nesmějí být xxxxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxxx je to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného počítačového xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxx, zhotovení xxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx k jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx právo autorské.

(5) Xxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §29 odst. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nabyvatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xx xxxx právo x xxxxxxxxxxxx počítačového programu, x xx xx xxxxxx jejího využití, xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx oprávněná užívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu. Xxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx 1 (xxxxxxxxx xxxxxx), pokud xxxx smlouvou dohodnut xxxxxx xxxxx; minimální xxxxxx nelze s xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) dohodou xxxxx.

(7) Ustanovení §30a xx 33, §34 xxxx. x) až x), §35 xx 38, §38a odst. 1 xxxx. x), §38a xxxx. 2, §38b xx 39, §43 xxxx. 1 x 4 až 6 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy xxx změnu přesvědčení xxxxxx13) se xx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a e) x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Autor, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx §43 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedením xxxxx x xxxxxx osoby, xx kterou xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

PRÁVA XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uměleckému výkonu

§67

Umělecký xxxxx a výkonný xxxxxx

(1) Umělecký xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx hraje, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx umělecké xxxx x výtvory xxxxxxxx xxxxxx kultury. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, aniž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Výkonný umělec xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx.

§68

Společný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x právy k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení téhož xxxx více výkonnými xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx orchestru, sboru, xxxxxxxxx souboru xxxx xxxxxx uměleckého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jménem x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxxx uměleckého tělesa xxxx společného zástupce xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 x společném xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx umělce - xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umělců.

§69

Xxxxx práva výkonného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx umělce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§70) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§71).

§70

Xxxxxxxxxx práva výkonného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx sám, x dirigent, sbormistr, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx uvedeno xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx umělcům xxxx xxxxxx uměleckého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svého xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx umělci xxxxx §68 xxxx. 1 jsou xxxxxxx xxxx xx sebe xxxxxxxxx vzájemný xxxxx.

§71

Xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výkonný xxxxxx xx xxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx užít x původní xxxx xxxxx zpracované či xxxxx xxxxxxx podobě x xxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx

x) právo xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejnosti,

b) právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro osobní xxxxxxx xxxxxxx podle §25.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx právo xx xxxxx doplňkovou odměnu. Xxxx xxxxxx mu xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x takovému vydání, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx roční xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx.

§72

Úplatná xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx výkonného xxxxxx nezasahuje, xxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaný x xxxxxxxxx xxxxxx vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na odměnu xx xxxxxx užití. Xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí zvukový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozšiřovány xxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 neuzavře s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx takové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, který x kolektivním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odměny podle xxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté kolektivním xxxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§72a

Odstoupení od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výrobce

(1) Xxxxx po xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x takovému xxxxxx, oprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zvukového xxxxxxx nenabízí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobě x xxxxxxx v dostatečném xxxxxxxx nebo tento xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xx poskytl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uměleckého xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx učinit nejdříve xxxxxxx xxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první. Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx, xxx xx výkonný xxxxxx xxxx úmysl xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedenými xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxx písemnou xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx umělec nemůže xxxxx.

(2) Xxxxx zvukový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonných xxxxxx, mohou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxxxx §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x účinností xx 7.11.2014

§72x

Xxxxxxxx x vyvážení xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx výkonný xxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zaznamenaného xxxxxx x má xxxxx xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx 50 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Trvání majetkových práv xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 50 xxx xx xxxxxxxxx výkonu. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti

a) xxxx xxx zvukový xxxxxx xxxxxx, zanikají xxxxx xxxxxxxxx umělce xx 50 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, která x xxxxxxxxx událostí xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zvukový xxxxxx výkonu, zanikají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 70 let xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§74

Použití úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, 6, 7 x 9, §11 odst. 4 x 5, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, 25a, 26, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 a 6, §30b, §31, §34 xxxx. x) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §39 xx 44, 58, §62 odst. 2 x §64 xxxx. 2 a 4 xxxxx xxxxxxx i xxx výkonného xxxxxx x jeho xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx záznamu

§75

Zvukový záznam x xxxx výrobce

(1) Xxxxxxx záznam xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx umělce xx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvuky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx kterou xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná osoba.

§76

Xxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x udělit xxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx užít xx

x) xxxxx na rozmnožování xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §72 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Výrobce zvukového xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx §25.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx převoditelné.

§76a

Povinnosti výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x roční xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxx §71 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 20 % x příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, za který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 50 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, oprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx roční xxxxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny.

(3) Výrobce xx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odvést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxxx doplňkovou odměnu xxxxxxx jednotlivým oprávněným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx.

(4) Příjmy x xxxxxx odvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx obdržení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§77

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 xxx od xxxxxxxx zvukového xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx záznam v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 70 let xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxx této doby xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplynutím 70 xxx ode xxx tohoto xxxxxxx.

§77x

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §72a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

§77a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x účinností xx 7.11.2014

§78

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, §6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §1316, §18 xx 23, §25, §25a, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 písm. x) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §3944 x §62 xxxx. 2 platí xxxxxxx x pro xxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho prvotnímu xxxxxxx

§79

Xxxxxxx obrazový xxxxxx x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx řady xxxxxxxxxxxxx, xxxxx souvisejících obrazů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pohybu, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, či nikoli, xxxxxxxxxxxx zrakem, a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx.

§80

Xxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu tohoto xxxxx; xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx pronájem xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,

e) xxxxx xx vysílání x xxxx sdělování xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zvukově obrazového xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozmnožováním xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxx xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvá 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx však x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 50 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82

Použití xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, §25a, §27 odst. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 odst. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 xxxx. x) až x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §39 xx 44 x §62 xxxx. 2 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx.

Xxx 4

Právo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

§83

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx výsledek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo televizí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obrazů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx podnětu xxxxx jiná xxxxx.

§84

Xxxxx xxxxx vysílatele

(1) Xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxx a xxxxxx jinému smlouvou xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx užít xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Právem xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx záznam vysílání,

b) xxxxx xx rozmnožování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

d) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxx xxxxx vysílatele

Právo xxxxxxxxxx xxxx 50 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx xxxxxx hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 xx 16, §1823, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, 31, §34 xxxx. x) až x), §35 odst. 1, 2 x 4, §37 odst. 1 x 4, §38a, §38c, §38e, §38f, §39 xxxx. 1 xxxx. a), §39a44 x §62 xxxx. 2 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Právo xxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vydaného xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxx xx xxxxxx xxxx. Ustanovení §27 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelné.

Xxx 6

Právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87x

(1) Tomu, kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dílo, k xxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx majetková xxxxx x dílu ještě xxxxxx.

(2) Právo xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x trvá 25 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx §27 xxxx. 8 xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§88

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx soubor xxxxxxxxxxx děl, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádření.

§88x

(1) Zvláštní práva x xxxxxxxx (§90) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pořízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kvantitativně podstatný xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zkrácení xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nový xxx trvání xxxxx xxxxx §93.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§89

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx databáze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx databázi, xxxx xxx kterou tak x jejího podnětu xxxxx xxxx xxxxx.

§90

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx zužitkování xxxxxx xxxxxx databáze xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části x právo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, a xx jakýmikoli prostředky xxxx xxxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pronájmem, xxxxxxxx xx-xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx (§16) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxx x systematické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx pořizovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze

Do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, a to x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx opakovaně, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx, x xx nezpůsobuje xxxx autorovi ani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x xxxxx xxxx xxxxx předmětům ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§92

Bezúplatné zákonné licence

Do xxxxx xxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx, xxxxx vytěžuje nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §30 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede-li xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) pro xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx řízení.

§93

Xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zaniká xxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx xx 15 xxx xx prvního takového xxxxxxxxxxxx.

§94

Použití úpravy hlavy X

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x), §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2, §13 xx 15, §18 xxxx. 2 x 4, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1 x 3 x §39a xx 44 xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plná správa xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxxx záznamům (xxxx xxx "předmět xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kolektivní správou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Účelem xxxxxxxxxx xxxxxx je kolektivní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx autorským x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práv veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx

x) majetkové právo xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským,

b) xxxxx xxxxxx zákona výkon xxxxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx užívá xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tvořená xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx práv jako xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxx správu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Oprávnění ke xxxxxxxxxx správě xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx online xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxx jednoho x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx má xxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§96

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, které xxxx jeho členy, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx získat x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy,

b) vymezení xxxx, která mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) vymezení xxxxxxxx xxxx podle písmene x), a xxxxx xxx o díla, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx smlouvy s xxxxxxxxx práv, na xxxxxxx které xxx xxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx práv,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx nositelů práv, xxxxx xxxxxxxxx zájem x xxxxxxxxxx správu xxxxx práv žadatelem, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x podpisy xxxxxx nositelů xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s uvedením xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx zveřejněných xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx nositelů xxxx,

x) odhad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §96b odst. 2 x 3,

h) stanovy xxxx obdobný dokument (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxx příslib uzavření xxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx, xxxxxx-xx obsaženy xx stanovách,

k) vzorové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx srážky x xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxx práv, včetně xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o žadatele xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu.

§96x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx 90 xxx ode xxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxx xx kolektivní správě xxxxxxxx se sídlem xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) žádost x xxxxxxx oprávnění splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 4,

x) žádá o xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx účelný, x

x) xxx xxxxx xxxxx práva xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx již jiný xxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx správě xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4, pokud

a) žadatel xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 x 3,

x) xxxx o xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx práv, x kterých xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx výkon xxxxx xxxxx xx vztahu x témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxx, xxx xxxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxx oprávnění xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádného x účelného výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §96d xx 96h,

g) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx nehledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke kolektivní xxxxxx spočívající ve xxxxxxxx odměn podle §25 x §37 xxxx. 2 xxx xxxxxxx autory nebo xxx všechny nositele xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx zahrnovat jen xxxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx nabytí xxxx xxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů16).

(2) Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx vydaný státem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx prohlášení x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, ve xxxxxx xx právnická xxxxx xxxxx, nevydává-li xxxxx xxxx příslušný xxxxx x evidence trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, žadatel xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x Rejstříku trestů16) xxxxxxxxxx informace, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v celém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxx nelze-li xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx posledních xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kolektivní správce xxxxxxx povinnost uloženou xx tímto zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx lhůtě. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxx, přičemž doba xxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(4) Ustanovení §96a xxxx. 1 a 4 xx použijí xxxxxxx.

§96x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxx 3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§96x

Xxxxxxxx

(1) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nositele xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx sdružující nositele xxxx, kteří splňují xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx za člena, xxxxx xxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxx, xx níž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho práv xx xxxxxxx smlouvy xxxx přihlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stanovy upraví xxxxxx mechanismus pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxx xxxxxxxx xxx účasti xx xxxxx rozhodování xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickými prostředky, x to x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx xxxxx členů a xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x účinností od 20.4.2017

§96e

Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komise.

§96e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dílčích xxxxxxxx x působnost xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanov xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx x schvaluje xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x práva na xxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx §96g xxxx. 1 xx svěřena xx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména x

x) xxxxxxxxxx rozdělení

1. xxxxxx xxxxxxxxx kolektivním správcem xxx xxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx odměnu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx práv"), x

2. xxxxxx x investování xxxxxx z výkonu xxxx,

x) pravidlech xxx xxxxxxxxx s příjmy xxxxxxxxx x §99c xxxx. 3,

x) návrhu xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xxx x příjmy x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxx x z xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx příjmů xxxxxxxxx v §99c xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx každého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, zakládání xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx ji xxxxx xxxx nepřímo, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ovládá, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záruky xx xxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx17) x schvaluje xxxxxxx zprávu.

(6) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svěřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx i).

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního správce xx účast a xxxxx hlasovacích xxxx xx zasedání nejvyššího xxxxxx xx základě xxxx trvání členství xxxx xxxxxx xxxxx xx určité účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx tato kritéria xxxxx určena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Stanovy xxxxx omezit počet xxxxx, které xxxx xx základě zmocnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx zmocnění platí xxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96g

Člen xxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx statutárního xxxxxx xxxx zaměstnanec kolektivního xxxxxxx, xxxxx řídí xxxx xx podílí xx xxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které zamezí xxxxxx zájmů mezi xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx zamezit nelze, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, sledovat x xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nositelů xxxx, xxx které xxxxxxxx kolektivní správu.

(5) Xxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxx zájmů, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x o jakýchkoli xxxxxx výhodách přijatých xx kolektivního xxxxxxx x předchozím xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx práv xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období,

d) xxxxxxxxxx x nastalém xxxx xxxxxx střetu xxxx xxxx osobními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kontrolní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx

x) soustavně xxxxxxxx xx činnost a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedení kolektivního xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x §96x odst. 4 písm. a) xx d), a

b) xxxxx xxxxxxxxx svěřená xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nejvyššího orgánu.

(3) Xxxxxxxxx komise podává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 4

Xxxxx kolektivní xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx, x bez uzavření xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxx xxxxxxx18).

(3) Kolektivní xxxxxx xx vykonávána xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce a xx xxxx nositele xxxx. Ve vztahu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxx společně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx efektivity kolektivní xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vystavování xxxxxx xxxx rozdělování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, prostřednictvím xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx ji xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ovládá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx kolektivních xxxxxxx. Na xxxx xxxxx xx použije xxxxx XX, x xxxxxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxxx; xxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxx správci, kteří xx xxxxx, odpovídají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx touto osobou.

§97a

Závazky mezi kolektivním xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx sjednaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ten o xx požádá x xxxxxxx, že došlo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx již xxx xxxx kolektivní správu xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxxxx jde x xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx druhu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §97g odst. 1 xxxx. x), x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx rovných xxxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxx x nejlepším společném xxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx práva xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxx nebo xxx účinnou správu xxxxxx xxxx.

(3) Nositel xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx předmětů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx svého xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx příslušnost, xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx x xxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci touto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie práv xxxx xxxxx xxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx správy xxxx xxx po xxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svěřil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx příslušného kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx §97d x 97e.

(6) Xxxxxxx práv xxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxx xxxx druhů xxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx podle xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou nepřesahující 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx upravit, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účetního období, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §97d, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx a může xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nositele práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 zůstávají xxxx xxxxx xxxxx §97b, 99a99e, 99j, 100b x 101x xxxxxxxxx.

(8) Kolektivní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených x odstavcích 6 x 7 tím, xx bude xxxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx xxxx xxxxxxxxx práv xxxx xxxxx děl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pověření xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx. Xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xx 9 musí xxx xxxxxxx xx stanovách. Xxxxxxx rovněž vymezí xxxxx, kategorie práv xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx o xxxxxx pravidlech informovat.

§97a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxxx poskytované nositelům xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx kontaktních údajích, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x vyhledání,

b) xxxxxxx výši příjmů x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na správu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně srážek xx poskytování sociálních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) příjmech x xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyplatil, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx užití,

f) xxxxxx, během něhož xxxxx k xxxxx, xx které xx xxxxxxx příjmy byly xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uživatelem, x

x) xxxxx příjmech x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx členem kolektivního xxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx nositelům xxxx, xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jimž rozděluje x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx nositelů xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) x osiřelým předmětům xxxxxxx, jsou-li xx xxxx xxxxxxxx známi.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxx

x) xxxxxxxx ochrany, x nimž xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, pokud xx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Seznamy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx kolektivní xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní správě.

§97c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Oddíl 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) právo xx odměnu xx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účelům, vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. zhotovení xxxxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahu pomocí xxxxxxxxx na nenahraný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx rozmnoženiny xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx výkonu výkonného xxxxxx zaznamenaného na xxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxx xxxxxx,

x) právo xx xxxxx přenosem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záznam s xxxxxxxx xxxxxxxx výkonů, xxxxxxx zvukový záznam xxx vydán x xxxxxxxxx účelům, a xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vysílání xxxxxxx obrazových záznamů x zvukových xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x dále x xxxxxxxx případů, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vysílatel ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jde x xxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx licenční xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4.

(2) Příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xx xx něj xxxxxx na xxxxxxx xxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neoprávněného xxxxxx xxxxx kolektivně spravovaných xxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správa

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou xxxxx §98a odst. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x užití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4, xxxxx, xx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, kteří se xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx pro xxxx audiovizuální xxx xxxx audiovizuálně xxxxx, x xxxxxxxx audiovizuálně xxxxxxx děl hudebních, xxxxx jde x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x), xxx xxx takového xxxxxxxx xxxx, xxx kterého xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx případy xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadné smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, pro xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx hromadné smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci x okamžiku, xxx xx xxxxxxxxxx správce x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla x xxxxxx nebo xxx textu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx televizí,

d) provozování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, uměleckého xxxxxx, zvukového xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx xxxx půjčování xxxx xxxx výkonu výkonného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx takových xxxxxxx; toto ustanovení xx nevztahuje na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v nehmotné xxxxxx, včetně zhotovení xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle knihovního xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných x xxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. c), xxx-xx x dílo, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nedivadelní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona19) jednotlivcům xx strany xxxxxxxxxx, x xx výhradně xxx xxxxx xxxxxxx xxxx soukromého xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx licenčních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařazeného x xxxxxxx xxx na xxxx nedostupných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §18 xxxx. 2 knihovnou xxxxx knihovního xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx,

x) zhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx záznamu díla xxxxxxxxx nebo hudebně xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §37 odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx anebo xxx užití xxx xxxxxxxxx nebo vědeckém xxxxxxx, xxxxx zhotovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přímého xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx rámec §29 x 30a xxxx. 1 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx školou, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu.

(5) Odstavce 1 xx 4 xx použijí i xxx xxxxxxxx domáhání xx xxxxxx xx xxxxxxx škody x xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxx xxxx seznam xxx na xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Návrh xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx knihovna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxx dílo, xxxxx

x) dílo v xxxxxxx shodném xxxx xxxxxxxx vyjádření nebylo xxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí x za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxx periodický xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10 x xxxx xxxx, xxxx-xx xxxx užití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Dílo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jako součást xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vyřazení xxxxx xxxx ze xxxxxxx. Národní xxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx podle §97e odst. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97x

Xxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxx zahraniční, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx táž xxxxx, a xxxxx xxx x xxxx, x pro xxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx správy x takovém státě, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx tím účelnější xxxxx kolektivní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxx x xx účet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního správce xxxxxxx získané příjmy x výkonu xxxx xxxxxxxxx práv, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx předměty xxxxxxx, x xxxx xxxxxx právo kolektivně xxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli x nich xxxxxxx xxxxxxx, aby příslušní xxxxxxxxxx správci pověřili xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní správce. Xxx pověření společného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx, že se xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni pověřit xxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 2 xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx užití xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxx xx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci sdělí xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxxx x uveřejní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx kolektivních xxxxx xxxxx §98a xxxx. 3 x x případě, xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

§98

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x uživateli, x osobami xxxxxxxxxxx xxxxx zájmy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona19), kteří xxxxxxx předměty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rovných xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx předměty xxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sjednává xxxx x způsob placení xxxxx podle §97d xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 a xxxx. x) x xxxxxxx jejich plnění, xxxx

x) xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx a osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx povinni xxx xxxxxxx směřujícím x uzavření smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xx navzájem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx §98e x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx smlouvy xxxx této xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a uživateli xxxx být sjednány xxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uzavírání licenční xxxxxxx xxx nový xxx služby xxxxxx, xxxxx xx v Xxxxxxxx unii xxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti xx xxxx xxxxxx xxx 3 roky, xxxxxxxx odlišné licenční xxxxxxxx, než jaké xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx online.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 komunikovat x xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxx písemně xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx kolektivní správce xxxx, xxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxxx písemnosti x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxx xxxx uživateli.

§98a

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx jednotlivě, xxxx hromadně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx licenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xxxxxxxx práva (xxxx xxx "repertoár"), xxxx x části svého xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vymezen xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva spravuje, xxxx xx třeba xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kolektivní smlouvou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx podle §98 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19). X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxx správci; tím xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx správce xxxxx xx účet nositelů xxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx němu x prodlení xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nezaplatí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx oprávněn x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§98x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98c

Povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v souvislosti x uzavíráním xxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx informace x xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy, xxxxxxx x výběru příjmů x xxxxxx práv x k xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nositelům xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x technickém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kolektivní xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx informace využít x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx autorů x xxxxx xxx, xxxxx xxxx provozována, xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx program oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první, xxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx či byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lidové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x), kde xxxx xxxxx jméno autora xxxxxx známo.

(5) Uživatel, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx20), xx xxxxxxx x xxx uvědomit příslušné xxxxxxxxxx správce ve xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx oprávnění.

§98c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§98d

Omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uplatňovat xxxxxxxxx nárok xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud uživatel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx průtahů vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx souhlasí v xxxx souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx mediátora xxxxx zákona x xxxxxxx21) xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h, x to po xxxx, xxx bude xxxxx zástupce xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx zásah do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx by x jednání xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx zájmy x xx xxxxxxxxxx uživatelů xxx xxxxxx úmysl xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxxx splnění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxx xxxxx

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx vybíraných kolektivními xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxx vždy xxxxxxx xxx daně z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx vztahu x xxxxx kritériím xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sazebníkem se xxxxxxxxx k účelu, xxxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx, xxxxxxx

x) x xxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti,

b) k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx x užití xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx x specifikům xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx nositelů xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx nositelů práv, xxx xxxxx xxx xxxx xx základě xxxxx podle §97g xxxx. 1 xxxx. x),

x) x počtu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx sděleno xxxxxxxx xxxxx §19, a

g) x hospodářské hodnotě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx díla pacientům xxxxx §23 věty xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx provozování xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx televizního vysílání, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejňuje platné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxx sjednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. X xxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxx správce návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxx ochrany, xxxxx xx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx sdružují xxxxx xxx zanedbatelný xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) a xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů19b) xxxx xxxxxx je zastupujícím, x vyzve xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxx byl návrh xxxxxxxxx předložen. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx elektronickými prostředky xxxxx sazebníku spolu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx některá z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxx xxxxxxx podle §98 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx, uplatní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xx xx 2 xxxxxx důvody těchto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 x xxxx. Xxxxx tato xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101f xxxx. 1, nemohou xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §98d xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předchozí výši x xxxx xxx xxxx inflace x xxxx předcházejícím roku, xxx nějž xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce povinen x postupu podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Účastníky xxxxxx x vydání souhlasu xxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxx. Ministerstvo souhlas xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritérií xxxx xxxxx není xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přihlédne xxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx x §98e xxxx. 3. Nezíská-li xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaný souhlas xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §98e xxxx. 3 pouze do xxxxxx stanoveného ve xxxx první. Xxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxx xxxxx xx potom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kalendářním xxxxx XXX xx rok xxxxxxxxxxxxx19a).

(3) Xxxxx některá x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx námitky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx se xxxxx sazebníku vůči xx xx neodsouhlasený; xx platí xxxxxxx xxxx uživatelům x xxxx nesouhlasící xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx při splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x určení xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx ní xx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatním xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesouhlasu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §101. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sazebníku postupem xxxxx §101 je xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx sporu x xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 6

Xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx

§99

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx se vlastním xxxxxx xx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spravovaného xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxx oprávněn, xxxxxxxx xxxxxx domáhá xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx,

x) rozdělovat x xxxxxxxx příslušným nositelům xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx sociální, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx z příjmů x investování xxxxxx x xxxxxx práv, xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxx, x

x) vytvářet xxxxxxxxxxx xxx a x souladu s xxx z vybraných xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx nákladů xx xxxxxx práv nebo x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx, než x xxxxxx rozdělení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxxx na xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx učiněnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96f xxxx. 4.

§99a

Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx xxxx xxxxxx x investování xxxxxx x výkonu práv, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx strategií a x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik x x xxxxxxx xx tato xxxxxxxx x

x) v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxx investice xxxxxxxxx výhradně x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktiva xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kvalitu, xxxxxxxxx x ziskovost xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kumulaci xxxxx x celém portfoliu.

§99a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx započíst úhradu xxxxxx vynaložených x xxxxxxxxxx nákladů na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě objektivních xxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv. Věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxx s §99 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx z xxxxxx xxxx ani x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Rozdělování a xxxxxxx xxxxxx

§99x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdělování x vyplácení xxxxxx x xxxxxx práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze k xxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxx práva k xxxx předmětům ochrany, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxx xxxxx xx u něj xx tímto účelem xxxxxxxxxx x evidenci; xxxxxxxxxx k předmětům xxxxxxx xxxxx nezveřejněným. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odměn xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, ale xxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x evidenci, xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x rozúčtovacím xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 9 měsíců od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, určením xxxx, určením nositele xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce x xx odpovědná xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nositelům xxxx.

(3) Kolektivní správce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyplaceny xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členech x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy podle §97g.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx údaje

a) název xxxx xxxx jiného xxxxxxxx ochrany,

b) xxxxx xxxxxxxx práv,

c) informace x osobě, která xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx, x

x) xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxxx určit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx nositeli práv xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx-xx možné xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxx x odstavci 3 rozdělit xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx příjmů xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99d

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x výplatu příjmů x výkonu práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uděleného podle §96a xxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xx xxxxxxx §99c xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vyplatit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu práv x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx obdržení xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx předmětech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivnímu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§99e

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamů x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 50 % x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx záznamů 50 %, o xxx xx dělí xxxxxxx xxxxx, x

x) xxx-xx o přístroj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x nenahraných nosičů xxxxxxxx xxxxxxx, 60 % xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx literárních, xxxxxxxxxxxx a hudebně xxxxxxxxxxxx, autorům děl xxxxxxxxx s textem xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x autorům děl xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, 25 % xxxxxxxx xxxxxxx obrazových xxxxxxx x 15 % xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx vybraných xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. a) x x), xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, x x xxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx. b) x xxxx. 4 xxxxxxxx 45 % autorům xxx xxxxxxxxxxx včetně xxx vědeckých x xxx kartografických, 15 % xxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxx x 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxxxxxx 75 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx děl xxxxxxxxx x děl xxxxxxxxxxxxxxx, x 25 % xxxxxxx xxx výtvarných.

§99e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 7

Transparentnost kolektivní xxxxxx

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) podmínky členství x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzorové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) rozúčtovací xxx,

x) pravidla pro xxxxxx průměrné xxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx správu xxxx, pokud tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádu,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx srážek z xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx než xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx podle §97g, xxxxx uzavřel s xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, zcela nebo xxxxxx ovládá,

j) pravidla xxx xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx xxxxx §99c odst. 3,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stížností podle §101 a 101x,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §97c xxxx. 2 xxxx. x),

x) seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv podle §98a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h.

(2) Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx každého xxxx xx předchozí kalendářní xxx výroční zprávu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx17).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx zprávu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxx xx tam xx dobu 5 xxx.

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99h

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci

Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x

x) celkové xxxx příjmů x xxxxxx práv xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g a x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx podle kategorie xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx nebyly,

c) srážkách xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) počtu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxx se vztahuje xxxxxxx xxxxx §97g,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §97g.

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změnách xxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx uzavření,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 2 xx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutích xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů x řízení, xxxxx xx kolektivní správce xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxx platnosti,

f) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx podle §97c.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, nositeli xxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxx, určit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §97g, x x xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu ve xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx žadateli. Xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxxxx správce xxxx za poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx spolu s xxxx požadované xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§99x vložen právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 8

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

§100

Xxxxxxx xxx více území x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx poskytováno xxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx-xx x xxxxxxx dílo x xxxxxx, xxx xxxx autora xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxx x poskytování služby xxxxxx x xxxxx xx vztahuje xx xxxxx více než xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx díla, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx identifikovat xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x nimž spravuje xxxxx,

x) používá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódy x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx děl, xxxxxxx v xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx kolektivního správce, xxxxx poskytuje licence xxxxx §100.

§100b

Smlouva mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uzavřena pouze xxxx xxxxxxxxxx. Pověřený xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx svěřený repertoár xxxxxxxxx nediskriminačním xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx §100 budou xxxxxxxxxx, týkající xx xxxxxxx způsobu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x územního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxx správu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx jejího trvání x xxxxxxx na xxxxxx poskytované podle xxxx smlouvy.

§100b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx licencí

(1) Pokud xxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx ani neposkytuje xxxxxxx xxxxx §100 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100x, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x repertoáru xxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx smlouvu uzavřít xxxxxx, sdělí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx, xxxxx požádal jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, poskytne xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx vlastního repertoáru, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100. Xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxxx informace týkají, xxxx

x) úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx informací.

§100c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Kolektivní xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služby online x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hudebního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) hudebních dílech, xx kterým xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsahující důkazy x nepřesnosti údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx §100a písm. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dílům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx správu xxxxx xxxx k poskytování xxxxxxx xxxxx §100, x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx vztahujících xx x xxxxx dílům x xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřují. X identifikaci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx největší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x fakturace

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby online, xxxxxxx xxxxxxx licenci xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx umožnit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx alespoň jednu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxx odmítnout hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx x chráněném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx online xxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fakturu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informacím. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx online xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oborová xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx upraven xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby online xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx, xxxxxx případu, xxx xxxxxx poskytovatel obdrží xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx hudebního xxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx přesně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx uhrazení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 informace x

x) xxxxxx, během xxxxx xxxxx x xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přísluší, a x xxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxxx srážkách x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x němuž na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxxx §100 xx xxxxxxx xxxxxxx podle §100b, xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxx pověřil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxx rozdělení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100g

Výjimka pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílatele

Požadavky xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx §100 xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních mediálních xxxxxx xx vyžádání24), xxxx xx jakéhokoli xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx upoutávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxxxx xxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 9

Xxxxxxx xxx xxxxxx sporů

§101

Využití xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řešení xxxxx vzniklých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zprostředkování") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nositelé xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§101a

Seznam xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx seznam prostředníků, xxxxx obsahuje jména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xx xxxxxxx prostředníků xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr xxxxxxx, x

x) xx bezúhonná; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx; pro prokazování xxxxxxxxxxxx xx použije §96b xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, adresu xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx místa xxxxxxxxx, popřípadě elektronickou xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxx žadatele do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §101a xxxx. 2. Zápis xxxxxxx ministerstvo ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxx státní příslušník xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zápis do xxxxxxx prostředníků jako xxxxxxxxx prostředník a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101a xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxx xxx xx splnění xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředníka xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxx zapsaných xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx hostující prostředník xxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §101a xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§101e

Zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x tohoto xxxxxxx xxxx vyškrtne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxx prohlášen xx mrtvého,

b) xxx xxxxxx xx svéprávnosti,

c) xxxxxxx o zrušení xxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx posledních 2 xxx xxxx závažným xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx prostředníků xxxx xxx vyškrtnutí x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností od 20.4.2017

§101f

Postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx hostujícímu prostředníkovi xxxxxxxxx x účastníků. X žádosti xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx lze pochybovat x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx účastníci xx osobě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx prostředníka nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhrady x xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxx účastníci xxxxxxx.

(4) Nedohodnou-li xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředníkem xx xxxx jeho xxxxxx, má xxxxxxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxxxx xx odměnu xx výši xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 2, §5 xx 9, §10 xxxx. 1, 2 x 4 x §12 zákona x xxxxxxx21) obdobně.

§101f vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx stížností kolektivním xxxxxxxx

(1) Stanovy upraví xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších nositelů xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkonu kolektivní xxxxxx, xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx práv, podmínkami xxxxxxxx, vybíráním xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům práv, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx důvody.

§101g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 5

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx kolektivní správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu26), xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx přiměřenou xxxxx.

(3) Xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx27) x xxxxxxx, x jakém se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§102a

Přeshraniční xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx dohledu") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a vykonávajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx odůvodněnou žádost xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx činnost vykonávána xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx v některém xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nedodržuje právní xxxxxxxx daného xxxxx, xx xxxxxxxxx předat xxxxxxx relevantní údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx, aby v xxxxx svých pravomocí xxxxxx vhodná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce, x xxxxxx má xxxxx dohledu xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

§102a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx x dílům xxxx druhům xxx xxxxxxxx kolektivní správu xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dílu xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx x xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spravovanými xxx xxxxx spravovanými x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nositele xxxx x osiřelému dílu xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx svolil k xxxx xxxxxxxxxx x x tomu, xxx xxxxxxx dílo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx díla, xxxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx kolektivní xxxxxx k xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101, určí ministerstvo xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx kolektivních správců xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx rozhodování podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména k xxxx, jaká xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx podle odstavců 1, 3 a 4.

(3) Licenční smlouvu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx dílu. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx užít xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxx xxx území České xxxxxxxxx. Tuto smlouvu xxx uzavřít x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx osiřelého xxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně po xxxx 3 let xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx této xxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nositeli xxxx.

(5) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, které xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxx příjmem Státního xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxx xxxx audiovizuální x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx finanční prostředky xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Určení xxxx nalezení xxxxxxxx xxxx x osiřelému xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxx práv k xxxxxxxxx dílu xx xxxxxxx xxxxx IV xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkony, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záznamy xx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Nezávislý xxxxxxx xxxx

§104

Xxxxxxxxxx správcem xxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx související xxxxxx xxxx xxx jednoho xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxx její jediný xxxx xxxxxx účel xxx xxxxxxxx x xx které nemají xxxxxxxxxx účast xxx xx xxxxxxxxxx nositelé xxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxx §97b, §98 xxxx. 2, §98a, §99f xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f) xx x), §99j, §102 x §102a xx xxxxxxx pro nezávislého xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§104x

Xxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nezávislých správců xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx se x xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxx x xxxx

x) xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxx sídla každého xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx práv, xxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) x xxxxx xxx x xxxx, x vymezení jejich xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx x xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx, která xxxx xxxxxxxx učinila, přidělené xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ve vztahu x témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx projev xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx práv.

(6) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§104x vložen právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX X

XXXXXX OCHRANY

§105

Právo xxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx děl xxxxx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neoprávněně xxxxx autorské dílo, xxxxxxxx xxxxx, zvukový xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhlasové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx práva autorského xxxxxxxx uvedeným x §43 odst. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 xxxx. 1, xxxx

x) jako xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§105b

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, zvukový xx xxxxxxx xxxxxxxx záznam, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo databázi,

b) xxxxxxxxxxx zasahuje xx xxxxx autorského xxxxxxxx xxxxxxxx v §43 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx, který xx účastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §24 odst. 6,

x) xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §101f xxxx. 2, xxxx

x) xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nepřihlásí x xxxxxxxx xxxxx §104b xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§105xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx práv xxxxx §97a,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo §100d,

x) xxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx §97h odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uživatelem xxxxx §98,

x) nedodrží postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98f,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx příjmů x výkonu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx podle §99 xx 99e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 1,

x) x rozporu x §99g xxxx. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxxxx zpráva obsahovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §99g xxxx. 3 nezajistí, xxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §99g odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx s §100c xxxx. 1 xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x poskytování xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx podle §100e,

x) nerozdělí xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §100f xxxx. 1,

x) nesplní ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu x xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx x) až x),

x) 250&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene x) xx x), x) xx x) nebo x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx a), x) xxxx x).

§105xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104b xxxx. 4 x 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §97b, 99f xxxx. 1 písm. x) xx x), x) až h) xxxx §99j, nebo

c) xxxxxxx xx stanovené xxxxx povinnost uloženou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §102 odst. 2 písm. b).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) xxx uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

§105x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §105a xxxx. 1 x §105b xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky podle §105b xxxx. 1 xxxx. d) xx x), §105ba odst. 1 a §105bb xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Pokuty uložené xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. b), §105b xxxx. 1 písm. x), §105ba a §105bb xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§105x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§106

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx. Právní vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dosavadními xxxxxxxx, x xxxx začnou xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx běžet xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv obnovuje, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 roky po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. x) body 3, 5 a 6 x §2 xxxx. 2] xxxx xxxxxxx obsah ochrany xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1.1.1950 xx 31.12.1964 xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx archiv.9) Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v době xx 1.1.1965 xx 31.12.1991, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, se považuje xxxxx fond.

(5) Ustanovením xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx x originálnímu xxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx §88, xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správě xxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxx zákonem x xxxx příslušným xxxxxx xx 90 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x umělecké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou státními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vytvořeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx x xxxxxxxx výkony cizích xxxxxxxx příslušníků x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána x xxxxx byly vyhlášeny xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx jich, je-li xxxxxxxx vzájemnost.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, vztahuje xx xxxxx xxxxx xx díla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx autor či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx u xxx cizích státních xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xx xxxxx původu xxxx.11)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky bydliště xxxx xxxxx; na xxxxxxx záznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx díla xxxxx §28 xxxx. 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §87 x databáze xxxxx §88 platí ustanovení xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§108

Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx §17 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x doplňují xx slova "některých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17 xxxx. 1 se xx xxxxx "(know-how)" xxxxxx čárka x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17x) "xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx obsahem xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx databáze,17a)

17a) Zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

3. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx za xxxxx "xxxxxxx b)," xxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x),".

4. X §17 xxxx. 3 xx xx xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx x příslušných xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xxxxx zbývá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x případě, xx nelze xxxxxxx xxxxx let xxxxx xxxxxxx a), a

d) xxxx x práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx let, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx práv, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx let xxxxx písmene a).".

5. X §17 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx autorská x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

§109

§109 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXXX

§110

§110 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§111

X §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 591/1992 Sb., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx. x xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxxx x) x x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) x 2x) znějí:

"b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,2)

x) výkon xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)

2) Xxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx.

Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx x. 529/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxx, xx znění xxxxxx č. 116/2000 Xx.

Xxxxx x. 478/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 116/2000 Xx.

2x) Xxxxx x. 121/2000 Xx.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x daních z xxxxxx

§112

X §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona č. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 3/2000 Xx. x xxxxxx x. 103/2000 Xx., se za xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64x) xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povinného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu64a) x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským.

64a) Xxxxx x. 37/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 53/1959 Xx., x jednotné xxxxxxxx knihoven, ve xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx.

Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (autorský zákon).".

ČÁST SEDMÁ

§113

§113 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx

§114

X zákoně č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx X xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§115

§115 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§116

X xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxx x. 597/1992 Xx., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona x. 135/1997 Xx. x xxxxxx x. 46/2000 Xx., xx §26 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§117

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 35/1965 Sb., x xxxxxx literárních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

2. Xxxxx č. 89/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 35/1965 Xx., o dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (autorský xxxxx).

3. Xxxxx č. 86/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 35/1965 Xx., x xxxxxx literárních, vědeckých x uměleckých (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx., xxxxxx x. 468/1991 Xx., zákona x. 318/1993 Xx. x zákona č. 237/1995 Xx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§118

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxx odměn xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx

1. Xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx odvádět xxxxxx xxx opětném xxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zahrnujícím xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx

x) 4 % x xxxxx kupní xxxx do

50 000 EUR,

b) 3 % x xxxxx kupní xxxx xxx

50&xxxx;000 XXX do

200 000 XXX,

x) 1 % x xxxxx xxxxx xxxx nad

200 000 XXX xx

350&xxxx;000 XXX,

x) 0,5 % z xxxxx xxxxx xxxx nad

350 000 XXX xx

500&xxxx;000 XXX,

x) 0,25 % x xxxxx kupní ceny xxx

500&xxxx;000 XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 12&xxxx;500 EUR.

2. Xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x), popřípadě xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x xx souvisle nebo x několika xxxxxxxx, xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměn od xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvuku xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvuku x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx 1,5 % x prodejní xxxx prodaných přijímačů.

4. Xxxxx uvedené x §25 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx. x), které xxxx sídlo xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx alespoň 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, a xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dvakrát xxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměn xx xxxxxx xxxx.

5. Osoby xxxxxxx v §25 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 jednou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zahrnujícím vybírání xxxxx xx xxxxxx xxxx.

6. Odměna xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla

a) černobílou 0,20 Kč xx xxxxxxx,

x) barevnou 0,40 Xx za stránku.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zhotovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxx služeb

a) x xxxxxxxxxx knihoven, muzeí, xxxxxxx, školských x xxxxxxxxxxxx zařízení 70 % x celkového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx archivů, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx jiných poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20 % x celkového xxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx za xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obdobích, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx dvakrát xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx.

9. Za xxxxx uvedené v §37 odst. 1 xxxxx odměnu xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx ročně příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 0,50 Xx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 121/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pobyt

Informačními xxxxxx xxxxx §27b xxxx. 3 se xxxxxxxx

1. x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx publikací

a) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vydavatelů x xxxxxx x xxxxxxxxxx státě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx a rejstříky XXXXX (Writers, Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx - spisovatelé, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) a ISBN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozmnožování,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rejstříky, včetně XXXX (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x ARROW (Xxxxxxxxxx Registries xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx rejstříky xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx neperiodických publikacích,

h) xxxxxxx xxxxxxx;

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx významu,

b) xxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx standardní xxxxx seriálové xxxxxxxxx),

x) xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně kolektivních xxxxxxx spravujících xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdědil stát xxxx jejichž majetková xxxxx státu xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxxxx x další xxxxxxxxx v periodickém xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx;

3. x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx děl xxxxxxxxxxxxxx, xxx užitého xxxxx, xxx architektonických x dalších xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiném periodickém xxxxx nebo v xxxxxx dílech

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravujících xxxxx xxxxxx děl xxxxxxxxxx, xxxxxx kolektivních správců xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;

x) titulky x xxxxx informace xxxxxxx xx díle xxxx xx xxxxxxx díla;

4. x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxx, děl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobného xxxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálních děl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) databáze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o filmové xxxx xxxxxxx dědictví x národních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx s příslušnými xxxxxxx x identifikátory xxxx xx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx číslo audiovizuálního xxxxxxx) pro audiovizuální xxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Work Xxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxx xxxx a XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Standard Recording Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výrobce zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) databáze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxxx práv,

g) seznamy xxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo jejichž xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx, vedené Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) titulky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx období,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit licenci xxxxx §98 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx a systému xxxxxx kolektivního správce,

e) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx přímo xxxx xxxxxxx, x celém xxxxxxx xxxx zčásti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx výši odměn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx řídí xxxxxxxxxxxx správce, x x xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxx, obsahující xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3 xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x celkové xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx příjmů;

b) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx správu xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x případě, xxx xx xxxxx o xxxxxxx nepřímé, xxxxx xxxxx přiřadit xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, vysvětlení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx kategorií, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx pouze xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyrovnána x xxxxxx x xxxxxx práv xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx než správy xxxx, xxxxx včetně xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx,

5. srážky x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spravovaných xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx srážky,

6. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx správu xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx x úplným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bodů:

1. xxxxxxx xxxxxx přidělená xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx užití,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nositelům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kategorií spravovaných xxxx x xxxxxxx xxxxx,

3. četnost plateb x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx užití,

4. xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx spravovaných xxxx x xxxxxxx užití x uvedením xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. celková xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx podle kategorie xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účetního období, x němž byly xxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx stanovené x §99c odst. 2,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vysvětlením xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) informace x xxxxxxxx x xxxxxx kolektivními správci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bodů:

1. částky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správcům x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx nákladů xx xxxxxx práv x jiné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správcům x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x částek xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivními xxxxxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kolektivních správců,

4. xxxxxx rozdělené přímo xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kolektivních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kolektivních správců.

3. Xxxxx informace:

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx sociálních, kulturních x xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x každého účelu x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx spravovaných práv,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxx smlouvy x převodu.

2. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §77 zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx tímto xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pokud právo xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2002 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dobu podle §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Za xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1950 do 31. xxxxxxxx 1992, x xxxxx Xxxxx televize xxxxx xxxxxx č. 36/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Česká xxxxxxxx.

4. Správní řízení, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Právní vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a práva x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, jakož x práva x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne neukončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx na hudební xxxx x xxxxxx x díla hudebně xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor dne 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx alespoň hudební xxxx xxxx text, xxxxxxxxx libreto, a xx xxxxxxx díla x xxxxxx vzniklá xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013. Větou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x textem x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013, ani xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxxx, kterou výkonný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x která xxxx xxxxxxxx do dne 1. listopadu 2013, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §73 zákona x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 4, §72x xx 73, §76x až 77x x §96 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx vztahují xx umělecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx zákona č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx-xx pořízeny xx xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §94 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx svěřili xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x jejich xxxxxxx xxxxx §97a xxxx. 3 xx 8 zákona x. 121/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2018 je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxx x §98f xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Výroční xxxxxx xx rok 2015 xxxxxx podle §99g xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svých práv x užití hudebních xxx xxxxxx, xx 10. dubna 2017 xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neumožní, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xx 100c xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxx x užití xxxxxxxxx děl online xxx xxxxxxx území, xxxx by museli xxxxxxx xxxx pověření xxx xxxxxxxxxx území, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx subjektu, xxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce splňujícího xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Zprostředkovatelé xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §102 xxxxxx x. 121/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx prostředníky xxxxx §101 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx správce, kterému xxxx uděleno xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xx povinen přizpůsobit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Zveřejnil-li kolektivní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx sazebníku), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxx poslednímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx období xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxx má platit xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pro období xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx v §98e xxxx. 3 a xxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx1). Xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx duševní vlastnictví2) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx první xxxxxx odstavce, ledaže xxxxxxxxxx správce prokáže, xx sazba v xxxxxxx sazebníku uvedená xx zcela zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 121/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

81/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 23.2.2005

61/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Sb., x xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.3.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

398/2006 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx. publikované x xxxxxx x. 126/2006

168/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.5.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

153/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

496/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

156/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

228/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

355/2014 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

356/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x účinností xx 1.7.2017

298/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

102/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

50/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 93/83/EHS xx xxx 27. xxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx družicovém xxxxxxxx x kabelovém xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/9/ES xx xxx 11. xxxxxx 1996 o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/29/ES ze xxx 22. xxxxxx 2001 x harmonizaci xxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxx xxxxx a práv x xxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. xxxx 2001 x právu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/48/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o dodržování xxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/115/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/116/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x určitých xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/24/ES xx dne 23. xxxxx 2009 o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/77/EU xx xxx 27. xxxx 2011, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/116/XX o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/28/EU xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx děl.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/26/EU xx dne 26. února 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1564 xx xxx 13. xxxx 2017 o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx děl a xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevidomých, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx poruchami xxxxx x x změně xxxxxxxx 2001/29/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1a) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Zákon č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 239/1992 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx).
4) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §14a xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/2006 Xx.
4x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (EHS) 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4e) §66 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
6x) Zákon č. 257/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §451 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx vlády x. 303/1995 Xx., x minimální xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 241/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Xx.
§14 zákona x. 273/1993 Xx.
11) Článek 5 xxxx. 4 Bernské xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx dne 9. září 1886, xxxxxxxx x Xxxxxx xxx 4. května 1896, revidované v Xxxxxxx dne 13. xxxxxxxxx 1908, xxxxxxxx x Xxxxx xxx 20. xxxxxx 1914 x xxxxxxxxxx x Xxxx xxx 2. xxxxxx 1928, v Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1948, xx Xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1967 x x Xxxxxx xxx 24. xxxxxxxx 1971 (xxxxxxxx x. 133/1980 Xx.).
12) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, xxxxxx xx Xxxxx pro harmonizaci xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx známky x xxxxxxxxxx xxxxx) svěřují xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného a xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxx Evropského střediska xxx sledování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15) §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §1400 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.

19) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19a) §18 xxxxxx x. 89/1995 Sb. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19b) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx televizi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlase, xx xxxxx pozdějších předpisů.

20) §26 x xxxx. xxxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

21) Zákon č. 202/2012 Sb., x mediaci a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx).

22) §21 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 132/2010 Xx.

24) §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx).

25) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

27) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/1563 ze xxx 13. xxxx 2017 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx formátově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx děl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x právy x xxx souvisejícími xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx postižením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx čtení.

29) §2 xxxx. 1 písm. l) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.