Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2019 do 31.12.2021.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Předmět úpravy §1

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1 - Předmět práva autorského

Autorské dílo §2

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu §3

Zveřejnění a vydání díla §4

Díl 2 - Autorství

Autor §5

Zákonná domněnka autorství §6

Anonym a pseudonym §7

Spoluautoři §8

Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Vznik práva autorského §9

Obsah práva autorského §10

Oddíl 2 - Osobnostní práva §11

Oddíl 3 - Majetková práva

Pododdíl 1 - Práva dílo užít

Právo dílo užít §12

Rozmnožování §13

Rozšiřování §14

Pronájem §15

Půjčování §16

Vystavování §17

Sdělování veřejnosti

Obecná ustanovení §18

Živé provozování a jeho přenos §19

Provozování ze záznamu a jeho přenos §20

Vysílání rozhlasem nebo televizí §21

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání §22

Provozování rozhlasového či televizního vysílání §23

Pododdíl 2 - Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého §24

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu §25

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla §25a

Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva §26 §26a

Oddíl 5 - Trvání majetkových práv §27

Oddíl 6 - Osiřelé dílo §27a §27b

Oddíl 7 - Volné dílo §28

Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §29

Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence

Volná užití §30

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad §30a

Předvedení nebo oprava přístroje §30b

Citace §31

Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje §32

Užití díla umístěného na veřejném prostranství §33

Úřední a zpravodajská licence §34

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního §35

Omezení práva autorského k dílu soubornému §36

Knihovní licence §37

Licence pro určitá užití osiřelého díla §37a

Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením §38

Licence pro dočasné rozmnoženiny §38a

Licence pro fotografickou podobiznu §38b

Nepodstatné vedlejší užítí díla §38c

Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým §38d

Licence pro sociální zařízení §38e

Licence pro společné domovní antény §38f

Licence pro karikaturu a parodii §38g

Licence pro osoby se zdravotním postižením §39

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení §39a

Povinnosti oprávněného poskytovatele §39b

Díl 5 - Ochrana práva autorského §40 §41 §42 §42a §43 §44 §45

Díl 6 - Úprava smluvních typů §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Díl 7 - Zvláštní ustanovení o některých dílech

Zaměstnanecké dílo §58

Kolektivní dílo §59

Školní dílo §60

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo §61

Dílo audiovizuální

Obecná ustanovení §62

Autor audiovizuálního díla §63

Díla audiovizuálně užitá §64

Počítačové programy

Obecná ustanovení §65

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu §66

HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon a výkonný umělec §67

Společný zástupce výkonných umělců §68

Obsah práva výkonného umělce §69

Osobnostní práva výkonného umělce §70

Majetková práva výkonného umělce §71

Úplatná zákonná licence §72

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce §72a

Opatření k vyvážení smluvních závazků §72b

Trvání majetkových práv výkonného umělce §73

Použití úpravy hlavy I §74

Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Zvukový záznam a jeho výrobce §75

Obsah práva výrobce zvukového záznamu §76

Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou §76a

Trvání práva výrobce zvukového záznamu §77 §77a

Použití úpravy hlavy I §78

Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce §79

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu §80

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu §81

Použití úpravy hlavy I §82

Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Vysílání a vysílatel §83

Obsah práva vysílatele §84

Trvání práva vysílatele §85

Použití úpravy hlavy I §86

Díl 5 - Právo nakladatele §87

Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele §87a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Vymezení pojmu §88 §88a

Pořizovatel databáze §89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze §90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze §91

Bezúplatné zákonné licence §92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi §93

Použití úpravy hlavy I §94

HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení

Kolektivní správa §95

Kolektivní správce §95a

Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě

Žádost o udělení oprávnění §96

Rozhodnutí o udělení oprávnění §96a

Prokazování bezúhonnosti §96b

Odnětí oprávnění §96c

Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce

Členství §96d

Orgány kolektivního správce §96e

Nejvyšší orgán §96f

Člen vedení kolektivního správce §96g

Kontrolní komise §96h

Díl 4 - Výkon kolektivní správy

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §97

Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv §97a

Informace poskytované nositelům práv §97b

Seznamy kolektivního správce §97c

Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná

Povinná kolektivní správa §97d

Rozšířená kolektivní správa §97e

Seznam děl na trhu nedostupných §97f

Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci

Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy §97g

Společný zástupce kolektivních správců §97h

Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli §98 §98a §98b

Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv §98c

Omezení odpovědnosti uživatele §98d

Oddíl 5 - Sazby odměn

Obecná ustanovení §98e

Postup sjednávání některých sazebníků §98f

Oddíl 3 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv

Obecná ustanovení §99

Pravidla pro investování příjmů §99a

Srážky z příjmů §99b

Rozdělování a výplata příjmů §99c §99d §99e

Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy

Informace poskytované veřejnosti §99f

Výroční zpráva §99g

Informace poskytované jinému kolektivnímu správci §99h

Informace poskytované ministerstvu §99i

Informace poskytované na vyžádání §99j

Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online §100

Způsobilost k poskytování licencí §100a

Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí §100b

Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí §100c

Informační povinnosti §100d

Poskytování informací o užití a fakturace §100e

Výplata příjmů z výkonu práv §100f

Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele §100g

Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů

Využití prostředníka §101

Seznam prostředníků §101a

Rozhodnutí o zápisu do seznamu prostředníků §101b

Hostující prostředník §101c

Změny zapsaných údajů §101d

Zrušení rozhodnutí o zápisu a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků §101e

Postup při využití prostředníka §101f

Vyřizování stížností kolektivním správcem §101g

Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci §102

Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu §102a

Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany §103

Díl 7 - Nezávislý správce práv §104 §104a

Seznam nezávislých správců práv §104b

HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY §105

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §105a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §105b

Přestupky kolektivních správců §105ba

Přestupky nezávislých správců práv §105bb

Společná ustanovení k přestupkům §105c §105d

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení přechodná §106

Ustanovení závěrečná §107

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku §108

ČÁST TŘETÍ §109

ČÁST ČTVRTÁ §110

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §112

ČÁST SEDMÁ §113

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných §114

ČÁST DEVÁTÁ §115

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §116

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §117

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §118

Příloha č. 1 - Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl

Příloha č. 2 - Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Příloha č. 3 - Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle §99g odst. 2

č. 216/2006 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 228/2014 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. IV

č. 298/2016 Sb. - Čl. XXVII

č. 102/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX
xx dne 7. xxxxx 2000
x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX X XXXXX S XXX XXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie28) x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxxx umělce x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

3. právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního vysílatele x xxxx vysílání,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nezveřejněnému xxxx, x němuž xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxx,

6. právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) právo xxxxxxxxxxxx k jím xxxxxxxx databázi,

d) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx práva xxxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je dílo xxxxxxxxx a jiné xxxx umělecké x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti autora x xx vyjádřeno x xxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx elektronické, xxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx jeho xxxxxx, účel xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dramatické a xxxx hudebně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, dílo xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx audiovizuální, xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dílo xxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxxx, grafické x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x dílo kartografické.

(2) Xx dílo xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx, fotografie a xxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx fotografii, které xxxx původní x xxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx autorovým xxxxxxxx xxxxxxxx výtvorem x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx souborným. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx x databáze k xxxxxxx se neuplatňují.

(3) Xxxxx autorské se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx odstavce 2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx tvůrčím zpracováním xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Tím xxxx dotčeno právo xxxxxx zpracovaného nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxx xx časopis, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx nezávislých děl xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx způsobem xxxxxx xxxx uspořádáním xxxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx námět xxxx xxx o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, objev, vědecká xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx vzorec, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx.

§3

Výjimky x xxxxxxx xxxxx xxxxx autorského xx veřejném xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxx, xxxx xx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxx jeho xxxxxx, jakož x xxxxxx návrh úředního xxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx publikace, xxxxxxx xxxxx obecní (xxxxxx xxxxxxx), státní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxx taková xxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xx vyloučení x xxxxxxx,

x) výtvory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx jméno autora xxxxxx xxxxx a xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx (§7); xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Prvním oprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provedením, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx jiným zpřístupněním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšiřování rozmnoženin xx xxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§5

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxx autorů xxx xx souboru xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxx uvedeno x seznamu předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem, xxxx-xx xxxxxxxx opak; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx údaj x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Toto ustanovení xx použije i xxxxx, xx-xx toto xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx a pseudonym

(1) Xxxxxxxxx autora, xxxxx xxxx bylo podle xxxxxxx xxxx vůle xxxxxxxxxx xxx udání xxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx značkou (dílo xxxxxxxxxxx), není xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxx xxxx anonymního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx při výkonu x ochraně xxxx xxxxxxxxxx x dílu xxxxxxxx jménem a xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx dílo xxxxxxxxxx, xxxx-xx prokázán xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§8

Spoluautoři

(1) Xxxxx xxxxxxxx x dílu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxx dokončení xxxx xxxx xxxx jediné (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx odlišit, xxxxx xxxx nejsou způsobilé xxxxxxxxxxxx užití.

(2) Spoluautorem xxxx ten, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Z xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spoluautoři xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx x dílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx jednotlivý xxxxx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx spoluautorů, xxxxx xx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chybějícího xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx práva autorského x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatně.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx autorského x dílu spoluautorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx xxxx příspěvky xxxxxxxx, jsou podíly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxx x xxxxx xxxxx autorského

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxx x dílu xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx vyjádřeno x xxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, nezaniká xxxxx xxxxxxxx k xxxx.

(3) Nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx užít jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx.

(4) Vlastník xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx tuto věc xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx jinak.

§10

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§11) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§12 x xxxx.).

Xxxxx 2

Osobnostní xxxxx

§11

(1) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx rozhodnout, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx uvedeno xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx díla, xx-xx uvedení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx užití xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx změně xxxx xxxxxx zásahu xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx (autorský xxxxxx), xxxxxxxxx-xx z povahy xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx, anebo xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx práv xx autor xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxx dotčeno.

(5) Xx smrti autora xx nikdo nesmí xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x dílu. Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx nesnižujícím xxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, xxxx xxx xxx jeho užití xxxxxx xxxxx. Ochrany xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv osoba xxxxxxxx blízká, xxxxxxxxx xxxxx sdružující autory xxxx příslušný kolektivní xxxxxxx.

Xxxxx 3

Majetková xxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx xxxx xxxx

§12

Xxxxx xxxx užít

(1) Xxxxx xx právo své xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx prvky x xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx může xxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx nezaniká; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx užít xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx požadovat na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, aby mu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx toho xxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx právo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x oprávněnými xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx autorovi xxxxxxx xxx xxxxx, xx však xxxxxxx xx žádost a xxxxxxx autora zhotovit xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§13),

x) právo na xxxxxxxxxxx originálu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§14),

c) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx (§15),

x) právo xx xxxxxxxxx originálu xxxx rozmnoženiny xxxx (§16),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§17),

x) xxxxx na sdělování xxxx xxxxxxxxxx (§18), xxxxxxx

1. xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx živě xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§19 x 20),

2. xxxxx xx vysílání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§21),

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§22),

4. právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§23).

§13

Rozmnožování

(1) Xxxxxxxxxxxxx díla xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo nepřímých xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v jakékoli xxxxx.

(2) Dílo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx formě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Rozšiřováním originálu xxxx rozmnoženiny díla xx xxxxxx zpřístupňování xxxx x hmotné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x originálu xxxx x rozmnoženině xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxx podobě, xxxxx xxx uskutečněn xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo některého xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženině xxxx xxxxx autora xx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou.

§16

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zpřístupňování xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutím originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x hmotné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vnímání xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx fotografického, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, díla užitého xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx veřejnosti

§18

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpřístupňování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx bezdrátově.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxx x v čase xxxxx své vlastní xxxxx xxxxxxx počítačovou xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícího nebo xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx díla veřejnosti xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejnosti.

§19

Živé xxxxxxxxxxx x xxxx přenos

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonným xxxxxxx, xxxxxxx živě xxxxxxxxxxxx literárního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx hudebního xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx scénicky xxxxxxxxxxxx xxxx dramatického xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pantomimického.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxx zpřístupňování živě xxxxxxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostor živého xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx způsoby xxxxx §21 xx 23.

§20

Provozování xx záznamu x jeho přenos

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu pomocí xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xx 23.

(2) Xxxxxxxx provozování xxxx ze záznamu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxx reproduktoru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěného mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Vysílání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx šíření xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, původním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou

a) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z jednoho xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterých dochází x xxxxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Vysíláním xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obrazy x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx určených x příjmu veřejností xx nepřerušený xxxxxxxxx xxxxx směrem xx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxx pod vedením xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, zakódovány, jde x vysílání díla xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Vysíláním xxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla xxxxxxxxx xxxx televizí, xxxxxxxxxxx-xx xx týž xxxxxxxxx.

(5) Vysílání xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx toho ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo obrazy x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xx xx xxxx k xxxx.

(6) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečňuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx autorského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ochranou podle xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx toho x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx signály xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přenášeny na xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxx písmene x), xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx písmene b).

(7) Xxxxx xxxx signály xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x zvuky xxxx jejich vyjádření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx směrem xx družici x xx ní xxxx x zemi xx xxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx přenos uskutečňován, xxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx družice xx považuje za xxxxxxxxxxx xx území xxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umístěny své xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx vysílání xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx díla se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, úplným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx bezdrátově nebo xx xxxxx, uskutečňuje-li xx jiná xxxxx xxx vysílatel xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx díla je xxxxxx přenos xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx mikrovlnným systémem. Xxxxxxxxxx §21 odst. 3 věty druhé xxxxx obdobně.

§23

Xxxxxxxxxxx rozhlasového či xxxxxxxxxxx vysílání

Provozováním rozhlasového xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Jiná xxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx xx odměnu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx originál xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, která xxxx 1 500 EUR x xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která soustavně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (dalším) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx stanovenou x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Osobou xxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahlížet xx seznamu xxxxx §97c xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, koláž, xxxxx, xxxxxx, litografie xx xxxx grafika, xxxxxxxxxx, tapiserie, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx samotným xxxxxxx nebo jde x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx uměleckého díla. Xxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx zhotoveny x xxxxxxxx xxxxx samotným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxx očíslovány, podepsány xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxx architektonická xxxxxxxxx stavbou, xxxx xxxxxxx umění, nesplňují-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a rukopisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxx opětný prodej, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx autora xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx cena xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 10&xxxx;000 XXX.

(5) Xxx účely xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kupní xxxxx xxxxxx cena xxx xxxx x přidané xxxxxxx.

(6) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a to xx xxxx tří xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx zpochybnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx neodvedení xxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Obchodník, xxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl x xxxxxxxxx o kupní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx být kratší xxx 30 xxx, xxxxxxxxxx-xx se kolektivní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx potřebu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X zveřejněných xxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxx

x) xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§30 a 30a) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30) xx podkladě zvukového, xxxxxxx obrazového xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxx xxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx těchto přístrojů xx xxxxxxx zemí (xxxx jen "dovozce") xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z některého x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx prostor (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin,

c) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), pokud xx písemnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx potřebné xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§30a); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úplatu xx x xxx, xxx xx xxxxxx zpřístupní xxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až d) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx potřebu, přísluší xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), přísluší x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xxx xxxxx §30a. Xxx xxxxxxx xxxx odměny x přístrojů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx počet těchto xxxxxxxxx stanoví na 20 %. Xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx ceny přístroje xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(5) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zhotovených tiskových xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 a 7 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 jsou povinny xxxxxxxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx, vždy xxxxxxxx xx kalendářní pololetí, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx odměny, xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, dovezených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přístrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin x nenahraných nosičů xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xxxxxxxxxxx xx přístrojích xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x typy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin x typu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx této xxxxxx xx stanovena x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

(8) Odměna xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x) za xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx dále xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x tuzemsku xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx autor xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla zaznamenaného xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu vůči xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx rozmnoženinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§25x vložen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx 4

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva

§26

(1) Xxxxxxxxxxx práv se xxxxx nemůže vzdát; xxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nelze xx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxx předmětem xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx práva x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx práva stát xxxx xxxxx majetková xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx svým xxxxxx Xxxxxx fond xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,2) a xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.3) Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou příjmy xxxxxx xxxxxxxx fondů. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx mu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx platí obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povahy xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§26a

§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Oddíl 5

Trvání majetkových xxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxx autorova xxxxxx x 70 xxx xx jeho xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx, počítá se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx smrti xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trvají 70 let xx xxxxxxxxxxx zveřejnění xxxx. Xx-xx pravé xxxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx takového díla xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2) x xxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx majetkových xxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, a xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx, x podle odstavce 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx použije x xx kolektivní xxxx (§59), x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vytvořili, xxxx x díla xxxx na xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) U xxxx, x xxxxx xxxx pro počítání xxxx trvání majetkových xxxx rozhodná smrt xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx během 70 xxx xx xxxx vytvoření, majetková xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dílu xxxxxxxxxxxxxxx xx počítá xx xxxxx poslední přeživší x xxxxxxxxxxxxx osob: xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hudby xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k hudebnímu xxxx s xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx, x když xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxx xxxxxxx dramatické xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxx počítání doby xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx majetkových práv xxx každou takovou xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se počítá xxxx xx prvého xxx roku následujícího xx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx počítání.

(9) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxx; pro xxxx, xxxxx xxxxx není xxxxx, xx použije xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxx 6

Osiřelé xxxx

§27x

(1) Xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx-xx určen xxxx autor, xxxx x když xx xxxxx, není xxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27b zaznamenaného způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx-xx právo autorské x xxxx xxxx xxx xxxxxxx autorovi x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx autoři, xxxx x když xxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx §12.

(3) Za xxxxxxx xx za xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx prokázán xxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xx osiřelé, odpadnou-li xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §37a, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxx xxxxx x xxxxxxx x §37a xxxx. 1. Tato xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx děl xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxx o xxxx xxxxxxx v odstavci 2 větě xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx až čtvrtá xxxxxxx.

(5) Xxxx uvedená x §37a odst. 1 až 4, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx podle §37a xx xxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie x ve xxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx dílo xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxxx xx vhodných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxx x xxxxx xxxxx xxxx nalézt xxxxxx, x xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo audiovizuálního, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 3 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx x xxxxxxxx 1 uvedených xxxxxxx, využijí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 7.11.2014

Xxxxx 7

Volné dílo

§28

Dílo, x xxxxxxx uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx; ustanovení xxxxxxxx 2 a §11 xxxx. 5 xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx autorského

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Výjimky x omezení xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxx užití xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx díla x xxx xxx xxxxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx autora.

(2) Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx licence úřední x xxxxxxxxxxxx (§34), xxxxxxx xxx školní xxxx (§35 xxxx. 3), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§37 odst. 1 písm. x)], xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§38a), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38b) a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§38c), xx vztahují xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Volná xxxxx x xxxxxxx licence

§30

Volná xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xx práva autorského xxx nezasahuje xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, užitím podle xxxxxx zákona je xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx zhotovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx napodobeniny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30a) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx záznamu xxxx xxxx xxxxxxx (§20) x xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx označena.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxxx x jinému xxx xxx uvedenému xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §25, 43 a 44 xxxxxx odstavcem 1 xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která pro xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu,

c) xxx, xxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx fyzické osoby,

d) xxx, kdo na xxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technikou xxxx xxxxx xxxxxxxx x podobnými xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jde o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx podle xxxxxx c) x x) řádně x xxxx xxxxx odměnu xxxxx §25.

(2) Xxxxxxxxxx §30 odst. 4 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§30x

Xxxxxxxxxx xxxx oprava xxxxxxxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx dílo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přístroje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tomu xxxxxxxxx.

§31

Citace

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zveřejněných xxx xxxxxx autorů xx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx drobná celá xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx recenze xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx dílu, xxxxxxx xx odborné xxxxxx x xxxxxx užití xxxx x souladu x poctivými xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétním xxxxxx,

x) xxxxx xxxx při xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx dosažení xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nepřesáhne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxx xx xxxx xxxxx uvést, xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x dále xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx výňatky x xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) dále xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx uměleckých xxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uměleckých děl xxxxxx díla užije x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného užití x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx jméno xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx a xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx vystavených xxx xxxx užít.

§33

Užití díla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, fotografií xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx, v xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx autorského práva xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx takto vyjádřené, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xx xxxxx uvést xxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxx, xxxx jméno osoby, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či napodobeniny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxx rozšiřování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx a zpravodajská xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo pro xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxx x xxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x periodickém tisku, xxxxxxxxxx xx rozhlasovém xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx politických, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx lze x xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xx-xx zapovězeno,

d) xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxx veřejné přednášky xxxx xxxxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; právo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx vždy nutno xxxxx xxxxx autora, xxxxx-xx o dílo xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, pod jejímž xxxxxx se xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x dále xxxxx xxxx x pramen, xxxxxx xx xx x případech xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxx.

§35

Užití díla x xxxxx občanských xx xxxxxxxxxxxx obřadů xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx správy, x xxxxx školních xxxxxxxxxxx x xxxxx díla xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx náboženských xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, studenti nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx či vzdělávacího xxxxxxxx.

(3) Xx práva xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx-xx nikoli za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx vytvořené xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx právního xxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxx xxxx).

(4) Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souborného xxxx, užívá-li xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§37

Knihovní xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, archiv, muzeum, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x přímému xxxx xxxxxxxxx hospodářskému xxxx obchodnímu xxxxx, xxx xxx archivní x xxxxxxxxxxx potřeby, x xx x xxxxxxx x formátech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx díla,

b) zhotoví-li xxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxx poškozena xxxx xxxxxxxx, x x němž xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx nabízeno x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rozmnoženinu malé xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx rozmnoženinu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx-xx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx užití xxxx xxxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 odst. 2, xxxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx prostřednictvím x xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx objektech, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla; xxxxxxxxxx §30a odst. 1 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obhájených xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, rigorózních, xxxxxxxxxxxx x habilitačních xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx-xx originály xxxx xxxxxxxxxxxx vydaných děl, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu. Právo xx xxxxxx xxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx půjčují-li originály xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x knihovny xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Národní knihovna"), Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Brně, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x potravinářských informací, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Parlamentní xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx rozmnoženiny xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxx užití je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx díla. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxx půjčování xx xxxxx samém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx autorského nezasahuje xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx užije xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx obsažené xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x katalogu xxxxxx; xxxxx xxxxxxx sbírek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu xxxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx povinna x katalogu sbírek xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx jménem se xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho žádost xxxx souhrnně xx xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx správcem.

§37a

Licence xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §37 xxxx. 1, xxxxx výhradně x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uchovávání xxxx xxxxxx osiřelé xxxx x podobě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejích xxxxxx xxxx archivu, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) způsobem xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx

x) rozmnožuje pro xxxxx digitalizace, zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2, xxxxxxxx, katalogizace, xxxxxxxxxx xxxx obnovy osiřelé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx a jde x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x jeho podnětu xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) způsobem xxxxxxxx x §18 xxxx. 2. 

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, nebylo-li xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx x některém xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor. Xxxxxxx-xx x takovému xxxxxx xxxx odvysílání x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx na xx xxxx ustanovení, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neměl xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nedílnou xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx příjmy xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Za účelem xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx 2 důsledné xxxxxxxxxxx xxxxx §27b a xxxx xxxxxxxxx záznamy x jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx užití xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx uvádět xxxxx jeho xxxxxx, xxx-xx určen.

(8) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxx povinny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx dílo xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2,

x) xxx xxxxxxxxx údaje.

(9) Xxxxxxxxxxxx výsledky x xxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxx odstavce 8, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx14).

(10) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osiřelého xxxx podle §27a xxxx. 4, xx xxxxx na odměnu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užitím.

(11) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx odměny.

§37a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§38

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtvarného, xxxxxxxxxx xxxx díla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vystavením

Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx vypůjčí originál xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, fotografie xxxx xxxx vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xx x vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx autor xxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zapověděl x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx zapovězení xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) přenos xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) oprávněné xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhlasový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zhotoví xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx své vlastní xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro fotografickou xxxxxxxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx ten, kdo xxxxxxx rozmnoženinu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podobiznou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§38x

Xxxxxxxxxxx vedlejší xxxxx xxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavním xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx.

§38x vložen právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§38x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx architektonickým

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) pronajímá, půjčuje xxxx xxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbou, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx-xx xx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxx úmyslu xxxxxx x xx xxxxxxxx xx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyobrazení, xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx změn.

§38x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx zařízení, kteří xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx děl a xxxxx zaznamenaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx. Xxxxx xx odměnu xxxxx §25 není xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx společné xxxxxxx antény

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx budovy, xxxxxxxxx xxxxxxxx budov x xxxx xxxxxxxxxx xxxx funkčně přináležejících, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx je umožněn xxxxxx pouze zemského xxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§39

Xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx neděje xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx osob se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozmnoženinu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx obrazových nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sdělováno, xxxxxx-xx xx tak xx xxxxxx přímého nebo xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxx audiovizuální xxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx29) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xx xxxxxxxx postižením, xxxxx xxxx služba xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx se xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx v §37 xxxx. 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl xxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39a

Licence pro xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx postižením xxxx xxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx

(1) Oprávněným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §39b xxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx běžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zmírnit tak, xxx byla xxxxxxx xxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx jí znemožňuje xxxx x podstatě xxxxxxx způsobem xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držet xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx písemnost nebo x ní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx pohybovat xxxxx x míře normálně xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx a §39b rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x podobě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, časopisu, xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx jakémkoli nosiči, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx vnímat xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a §39b xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx jako xxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx poslání xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx četbu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) oprávněný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxxx-xx výhradně pro xxxxxxx xxxxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozšiřuje, xxxxxxx xxxx sděluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sídlem na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx území xxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx28), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo oprávněný xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který nikoli xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2019

§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poskytovatel s xxxxxxxxx nebo se xxxxxx xx území Xxxxx republiky, který xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, půjčovat xxxx sdělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, půjčování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx formátově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx x tom záznamy x

x) informace x xxx, xxx dodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), zveřejňovat x xxxxxxxx aktualizovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x současně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx, jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxx x

x) názvy x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 50/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxx, xx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx domáhat zejména

a) xxxxxx svého autorství,

b) xxxxxx ohrožení xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo neoprávněného xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x její xxxx, x xxxx služby, xxxxx s neoprávněným xxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxx xx neoprávněného xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, kterým xxxx předmětné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 x 25; xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx jeho práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ohrozila, x xxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxxxx

1. xx xxxx xxxx x držení neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx prospěchu,

2. využívá xxxx využívala za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxx ohrožovala,

3. xxxxxxxxx xxxx poskytovala xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx xxx činnostech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx neoprávněně xxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx xxxxx autora xxxx xx neoprávněně xxxxxxxx, xxxx

5. xx xxxxxx povinnou podle §24 odst. 6 xxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx práva, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 z xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxx,

2. xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny díla xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

4. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx nejevilo xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx autora.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx okolností určit x rozsah, formu x způsob xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx domáhat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx odměny, xxxxx xx xxxx obvyklá xx získání xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxx. Výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx nakládal x xxxxx, xxxx xx x tomu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx za xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxx.

§41

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x x) x §40 xxxx. 3 x 4 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx autorských. Právo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na přiměřené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do osobnostních xxxx autorských, xxxxx x xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 3 xxxxxxx nedotčeno.

§42

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx xx celních xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxxxx xxxx díla xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloužit xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvukových, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx součástkou xxxxx §43 xxxx. 2,

x xxxxxxxx xx xxxxxxx x statistických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx přijetí takového xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx aby xxxxxxx údaje rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný kolektivní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (§58) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42a

§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2014 Sb.

§43

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodává, pronajímá, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx drží x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výrobky xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx trh,

b) xxxx xxxxx obcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účel xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx účinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Účinnými technickými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx technologie, zařízení xxxx součástka, xxxxx xx při xxx xxxxxxx funkci xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx omezovala xxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx autor xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxxx procesu, xxxx xx šifrování, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx ustanovení §30a, §31 odst. 1 xxxx. b), §34 xxxx. x), §37 xxxx. 1 písm. x) a x), §38a xxxx. 2, §38e, 39 x §39a odst. 4 x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx užití xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, pro xxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, x x xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxx díla pro xxxxxx potřebu xxxxx §30; to xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxx xx dílo, xxxxx xxxx autorem či x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx autorem dobrovolně xxxx xx xxxxxxx xxxxx požívají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§44

(1) Do práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vysílá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x způsobem xxxxx §18 xxxx. 2, xxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odstraněna nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo kódy, xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx je připojena x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx.

§45

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zasahuje xxx xxx, kdo xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xx xxxxx jiným xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záměny xxxx xxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 6

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§52

§52 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§53

§53 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§55

§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§57

§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Díl 7

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dílech

§58

Zaměstnanecké xxxx

(1) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx majetková xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx vytvořil ke xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávního xxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx dílo je xxxxxxxxxxxxxx dílem. Xxxxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx svolením xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxx x xxxxxxx převodu obchodního xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x ke xxxx případným dalším xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx účely xxxxxx zákona považuje xx zaměstnavatele.

(2) Xxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dílu x který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nedostatečně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Autorova osobnostní xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaměstnaneckému xxxx, xx se xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiným xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx jménem, ledaže xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednáno jinak, xx se xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svolení x xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx dílo xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx existovat xxxxxxx xxxxx, že zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx autor xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx odměna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zisku x využití práv x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x významu xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx uvedená x xxxxxxxx 7, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, či xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Počítačové programy x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx vytvořena xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx se x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Práva a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nedotčena.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4d) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává práci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 1 až 6 x 8 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxx jmenovaného xxxxxx; xxxx právnická xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §61 xx na takto xxxxxxx díla xxxxxxxxx.

§59

Kolektivní xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx tvorbě xx xxxxxx více xxxxxx, které je xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vedením xxxxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx jménem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx užití.

(2) Xxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §58 x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele. Xxxxxxxxxx §61 xx xx xxxx xxxx nevztahuje.

(3) Xxxx audiovizuální x xxxx audiovizuálně užitá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Školní xxxx

(1) Škola xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx školního xxxx (§35 odst. 3). Xxxxxx-xx xxxxx takového xxxx udělit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx u soudu. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xxxx autor xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxx x oprávněnými zájmy xxxxx xxxx školského xx vzdělávacího xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx vzdělávací zařízení xxxx xxxxxxxxx požadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx díla x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx díla či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx výdělku xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx či vzdělávacím xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

§61

Dílo vytvořené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx, xx autor xxxxxxx xxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx sjednáno xxxxx. X užití díla xxx xxxxx takového xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx licenční xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxxx xxxx xxxx vytvořené xx objednávku xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li to x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx objednatele.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vytvořené xxxxxxxxxxx xxx audiovizuálně xxxxxxx, xx již zpracovaných, xx nezpracovaných, xxxxx xxxxxxx z řady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxxxxxx zvukem, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx doprovázeny xxxxxx, xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx.

(2) Zpracovat xxxx x xxxxxxx xx xx díla xxxxxxxxxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxx audiovizuálního díla

(1) Xxxxxxx audiovizuálního xxxx xx jeho režisér. Xxx nejsou dotčena xxxxx autorů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx to, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobci xxxxxxxxx záznamu audiovizuálního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu, x xx s možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx licence xxxxx nebo xxxxxx xxxxx osobě, a xx

x) se x xxxxx výrobcem dohodl xx xxxxxx xx xxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx smlouvy pro xxxxxx xxxx díla xxxxxxx.

(4) Xxx vztah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §58 xxxx. 4 se xxxxxxx přiměřeně x xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 platí xxxxxxx.

§64

Díla audiovizuálně užitá

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jakékoli xxxx xxxxxxxx xx díla xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx audiovizuálně xxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x zařazení xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx tomuto xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx po zpracování xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxx xx a opatřit xx xxxxxxx, že

b) xx poskytl x xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx audiovizuálního xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, x že

c) xx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, která xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiného xxxx audiovizuálního xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx díla xxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx programy

§65

Obecná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů, xx xxxxxxx xxxx xxxx literární, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Myšlenky x xxxxxxxx, xx nichž xx založen jakýkoli xxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x počítačovému xxxxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx programu nebo xxxxxxxx-xx chyby počítačového xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovává, upravuje xx xxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávněně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x souladu s xxxx určením, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxx xx xxxxxxx rozmnoženinu xxxxxxxxxxxx programu, je-li xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx,

x) zkoumá, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx jím pověřená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx počítače xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kód xxxx překládá xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, je-li k xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkčního xxxxxxxxx nezávisle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x dosažení vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx takové xxxxx xxxxx jinak xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx omezuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx pronájem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, kde samotný xxxxxxx xxxx podstatným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Informace xxxxxxx xxx činnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného počítačového xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho vyjádření xxxx x jinému xxxxxxx ohrožujícímu xxxx xxxxxxxxxxxx právo autorské.

(5) Xxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx ustanovení §29 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx právo x xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx využití, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího převodu, xxxx oprávněný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x odstavci 1 (xxxxxxxxx rozsah), xxxxx xxxx xxxxxxxx dohodnut xxxxxx širší; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §30a xx 33, §34 xxxx. x) xx x), §35 xx 38, §38a xxxx. 1 xxxx. x), §38a odst. 2, §38b39, §43 odst. 1 x 4 xx 6 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13) xx xx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxx nezbytném x využití xxxxxx xxxxxxx. Autor, který xxx své dílo xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx §43 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počítačový program xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx uvedením jména x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xx oprávněný xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§67

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkon xx výkon xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné osoby, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx umělecké xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx umělec xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx výkonných xxxxxx

(1) Xxx nakládání x právy x xxxxxxx vytvořeným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx výkonnými xxxxxx, jako jsou xxxxxxx orchestru, xxxxx, xxxxxxxxx souboru nebo xxxxxx xxxxxxxxxx tělesa, xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není společným xxxxxxxxx, xxxx-xx většina xxxxx xxxxxxxxxx tělesa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; k xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxx x podpis xxxxxxx členů uměleckého xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxx umělce - xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx divadelního představení; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx společným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx výkonného umělce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§70) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§71).

§70

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Sólista, xxxxxxx-xx xxxxx xxx, x xxxxxxxx, sbormistr, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem xx xxx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx uměleckého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jménu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), pod kterým xxxxx společně vytvářejí; xxx není xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx podle předchozí xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřísluší xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxx.

(4) Xxxxxxx umělec xx xxxxx na ochranu xxxx xxxxxx znetvořením, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§71

Majetková xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx umělec xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x původní nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práva; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx umělecký xxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx sdělování živého xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx živého xxxxxx,

x) právo na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zaznamenaného výkonu xx jednorázovou odměnu, xx xxxxx na xxxxx doplňkovou odměnu. Xxxx odměna xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx počínaje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, nedošlo-li x xxxxxxxx vydání, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přísluší xxxxx xx odměnu xx takové xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx umělce však xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx takové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxx xx xxxx xxxx x prodlení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx oprávněn x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxx xxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx k takovému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výrobce zvukového xxxxxxx xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úmysl xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx mu poskytl xxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx x užití xxxxx zaznamenaného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx oznámení xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 1 xxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx záznam xxxxx způsoby xxxxxxxxx xx xxxx první; xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx písemnou xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zvukový xxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxxx více výkonných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx použije xxxxxxxxx §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. s účinností xx 7.11.2014

§72x

Xxxxxxxx x vyvážení xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx podle xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx k takovému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyplacené zálohy xxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umělce

Majetková xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 50 let xx xxxxxxxxx výkonu. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx doby oprávněně xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti

a) jiný xxx zvukový xxxxxx xxxxxx, zanikají práva xxxxxxxxx xxxxxx xx 50 let xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zvukový xxxxxx xxxxxx, zanikají xxxxx výkonného umělce xx 70 xxx xxx dne, xxx xxxxx x prvnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx veřejnosti takového xxxxxxx, x to xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dříve.

§74

Použití xxxxxx hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, 6, 7 x 9, §11 xxxx. 4 x 5, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, 25a, 26, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 xxxx. x) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §39 xx 44, 58, §62 xxxx. 2 x §64 xxxx. 2 a 4 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx umělce x jeho xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx výrobce xxxxxxxxx záznamu k xxxx záznamu

§75

Zvukový záznam x jeho výrobce

(1) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vnímatelný xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zvuků, nebo xxxxxx vyjádření.

(2) Výrobce xxxxxxxxx záznamu je xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx umělce či xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx tak x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§76

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx udělení takového xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zvukový xxxxxx užít xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozmnoženin xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxx a xxxx sdělování zvukového xxxxxxx veřejnosti.

(3) Ustanovení §72 xxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Výrobce zvukového xxxxxxx xx právo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx §25.

(5) Xxxxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx doplňkové xxxxxx xxxxx §71 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx částku xx xxxx 20 % x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx předchází xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx přísluší, x rozmnožování, rozšiřování x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx zvukový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxxxxx záznamů před xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout výkonnému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx od xxxxxx obdržení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

§76a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 7.11.2014

§77

Trvání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx trvá 50 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxx výrobce až xx 70 xxx xx takového xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxxx vydání xxxx x byl-li xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti, zaniká xxxxxxx xxxxx uplynutím 70 xxx xxx xxx tohoto xxxxxxx.

§77x

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §72a, xxxxx výrobce xxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

§77a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x účinností xx 7.11.2014

§78

Xxxxxxx úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §1316, §18 xx 23, §25, §25a, §27 odst. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 písm. x) až c), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §3944 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Díl 3

Právo xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx záznam x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx obrazový záznam xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx záznam xxxx řady xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazů xxxxxxxxxxxxxx dojem pohybu, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx doprovázeny zvukem, xxxxxxxxxxxx x sluchem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx učiní xxxx xxxxx.

§80

Obsah xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx a udělit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx rozmnožování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx půjčování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx trvá 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu. Xx-xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx výrobce xx za 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxx úpravy hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, §25a, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 písm. x) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §3944 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx zvukově obrazového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx 4

Právo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vysílání

§83

Vysílání x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvuků xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx jejich vyjádření xxxxxxxxx nebo televizí xxx příjem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obrazů x zvuků nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx x jejího xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§84

Obsah práva xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxx a xxxxxx jinému smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; jiný xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx

x) právo xx xxxxxx vysílání,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx trvá 50 xxx po prvním xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 xx 16, §1823, §27 odst. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, 31, §34 xxxx. x) xx x), §35 xxxx. 1, 2 x 4, §37 xxxx. 1 x 4, §38a, §38c, §38e, §38f, §39 xxxx. 1 xxxx. x), §39a xx 44 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx odměnu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx osobní xxxxxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxxxx trvá 50 xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 8 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelné.

Xxx 6

Právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxx, kdo xxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxxx dílo, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx náležela autorovi xxxx, xxxxx xx xxxx majetková práva x xxxx ještě xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx a xxxx 25 xxx od xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx §27 xxxx. 8 xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX DATABÁZE

§88

Vymezení xxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx soubor xxxxxxxxxxx xxx, údajů xxxx xxxxxx prvků, xxxxxxxxxxxx xxxx metodicky xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádření.

§88a

(1) Zvláštní práva x xxxxxxxx (§90) xxxxxxxx pořizovateli databáze, xxxxx pořízení, ověření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podstatný xxxxx xxx ohledu xx to, zda xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vklad do xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx, zkrácení xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nový xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §93.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§89

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx databáze xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx kterou xxx x jejího xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx.

§90

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pořizovatel xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto práva.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xx xxxx podklad, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli způsobem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pronájmem, xxxxxxxx xx-xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx (§16) databáze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 ani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zužitkování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx x xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx pořizovatele databáze xx převoditelné.

§91

Xxxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části obsahu xxxxxxxx xxxx její xxxxx, x xx x jakémukoli účelu, xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx databázi xxxxx běžně a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx opakovaně, a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x že nezpůsobuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x dílům nebo xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx zákonné licence

Do xxxxx pořizovatele xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxxx databáze

a) pro xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §30 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyučovací, xxxxx-xx xxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevýdělečným xxxxxx, x

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správního či xxxxxxxx řízení.

§93

Xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Použití xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §3 písm. x), §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2, §13 xx 15, §18 xxxx. 2 x 4, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1 x 3 x §39a xx 44 platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx databáze.

XXXXX IV

KOLEKTIVNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským xxxxxxxx xxxx k xxxxxx zveřejněným nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uměleckým výkonům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx vykonávána x xxxxxx společnému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kolektivně xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Účelem xxxxxxxxxx xxxxxx je kolektivní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) majetkové xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxx autorským,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx platit xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§95a

Kolektivní správce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tvořená xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx uděleného oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx xxxx jako xxxxxx nebo hlavní xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx svými xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vztahujících xx na xxxxx xxxx xxx jednoho x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xx xxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§96

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx jednání xx žadatele, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx spravována, x

x) vymezení xxxxxxxx xxxx podle písmene x), x pokud xxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv, xx xxxxxxx které xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx postup xxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných děl x xxxxxx,

x) jmenný xxxxxx nositelů xxxx, xxxxx projevili zájem x xxxxxxxxxx správu xxxxx xxxx žadatelem, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx jejich pobytu x xxxxxxxx občanství, x s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv,

d) xxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxx xxx kolektivně xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x s xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx a xxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx správy,

f) návrh xxxx odměn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §96b odst. 2 x 3,

x) stanovy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxx příslib xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci,

j) podmínky xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxx pověření x xxxxxx kolektivní xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xx stanovách,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxx na xxxxxx nákladů xx xxxxxx práv, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§96a

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O žádosti x udělení xxxxxxxxx xx kolektivní správě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx daného xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 4,

x) žádá x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx výkon účelný, x

x) pro výkon xxxxx práva xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxx, xxx xxxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, nemá xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx §96 odst. 4, xxxxx

x) xxxxxxx xx právní xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 x 3,

x) xxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx,

x) xxx výkon xxxxx xxxxx xx xxxxxx x témuž xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx práva x xxxxx druhu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění řádného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96d xx 96h,

g) xx xxxxxxxxxx právnickou osobou, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx bezúhonnou xx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx nebyla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odměn podle §25 a §37 xxxx. 2 pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nositele xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění řádného x účelného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx zahrnovat jen xxxxxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx práv souvisejících x xxxxxx autorským, xxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx jeho xxxxxx moci xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx právním předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96b

Prokazování xxxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxxxxx xxxxxx16).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx

x) xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx právnická osoba xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad.

(3) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, žadatel xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, výpis x Xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx16) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx předložený xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo zčásti xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx zjednat,

b) kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) kolektivní správce x to xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxx zčásti odejmout, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxx xxxxxxx x nezjedná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x odnětí oprávnění; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx doba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x dnem zániku xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než 6 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §96a xxxx. 1 x 4 se použijí xxxxxxx.

§96x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktura kolektivního xxxxxxx

§96x

Xxxxxxxx

(1) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx sdružující xxxxxxxx xxxx, kteří splňují xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x kolektivním správci xxxxxxxx xx stanovách. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx xx člena, xxxxx pro xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, doba, xx níž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přihlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stanovy upraví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při účasti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx spravedlivé x xxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx seznam xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx kolektivního xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx komise.

§96e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxx x v xxxx vykonávají svá xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx nesmí konat xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx x působnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x změnách xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že působnost xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx členů xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx §96g odst. 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxx nositele práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx z vydání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxx xxxx"), x

2. xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) pravidlech xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx x xxxxxx práv x x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx srážek x xxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §99c xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v jiných xxxxxxxxxx,

x) schvalování xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx určuje x odvolává xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx17) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Nejvyšší xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo změnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. f) xx i).

(7) Stanovy xxxxx xxxxxx práva xxxxx kolektivního xxxxxxx xx účast x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx spravedlivým x xxxxxxxxxx způsobem.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které může xx základě zmocnění xx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxx jedna osoba. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

§96f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96g

Člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx řízení kolektivního xxxxxxx.

(2) Členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce je xxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 řídí xxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx člena xxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud střetům xxxxx zamezit xxxxx, xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx nastalé x xxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x uveřejňovat, s xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx ovlivnily xxxxxxxxxx xxxxx nositelů xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedenkrát ročně xx xxxxxxxxx kalendářní xxx prohlášení o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx x o jakýchkoli xxxxxx výhodách xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce x předchozím xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, xxxxx obdržel xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx období,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobními xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx schází xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxxx xxxxxxx určí, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx dohlížet xx činnost x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx vedení kolektivního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §96x xxxx. 4 xxxx. x) xx x), x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovami nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprávu x xxxxxx své xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tvůrčí činnosti xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxx 4

Výkon kolektivní xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx práv na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon, x bez xxxxxxxx xxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona něco xxxxxx, řídí se xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě cizího xxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx účet xxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxx x xxxxxx osobám xxxx nositel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx správcem xxx xxxxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxxxxx jako zástupce xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xx které má xxxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxx kolektivních xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx IV, x xxxxxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx zřídí, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§97a

Závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) převzít xx xxxxxxxxx podmínek a x xxxxxxx s xxx sjednaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ten x xx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx x příslušnému užití xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx již xxx xxxx kolektivní xxxxxx xxxxx práva xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxxxx xxx x xxxx, téhož xxxxx x témuž xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §97g odst. 1 xxxx. x), x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx rovných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xx povinen jednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx správu xxxxxx xxxx.

(3) Nositel xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy svých xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx má xxxxxxxxxx správce xxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxx xxxx, xxx ohledu na xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sídlo.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx ochrany, jejichž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Svěření xxxxxxx spravovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx práv xxxx druhu xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx dobu xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v listinné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx práv xxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx práv xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x užití xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeny §97d x 97e.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx kolektivnímu správci xxxxxxxxx práv, kategorií xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx výpovědí x xxxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účetního xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx pověření x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §97d, xxxxxx moci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Do xxxxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 zůstávají xxxx xxxxx xxxxx §97b, 99a xx 99e, 99j, 100b x 101x xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxx, xx bude xxxxxxxxx, xxx xxx výkon xxxxxxxxxx správy práv xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci. Xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 9 xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx práv xxxx xxxxx děl x jiných xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pravidlech xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97b

Informace xxxxxxxxxxx nositelům xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx nositeli práv xxxxxxx jedenkrát ročně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx informace o

a) xxxxxxxxx kontaktních údajích, xxxxx nositel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxx x vyhledání,

b) xxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxx nositeli práv,

c) xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx na správu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiný xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx srážek xx xxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, během něhož xxxxx k xxxxx, xx xxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informací objektivní xxxxxx související s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) všech xxxxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx nositelům xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1. Pro xxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx x nositelům xxxx, xxxx rozděluje x vyplácí xxxxxx x výkonu práv, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x evidenci x

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx kolektivně xxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx spravuje xxxxx, pokud mu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 smí xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné k xxxxxx xxxxxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx příslušný kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizuje x xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x účinností xx 20.4.2017

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx za

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaný k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přenosem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání,

2. xxxxx zvukového xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

b) xxxxx xx přiměřenou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx xx xxxxxx výkonného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx děl, živě xxxxxxxxxx uměleckých xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zvukově xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx s xxxxxxxx případů, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vysílatel ke xxxxx xxxxxxxxx vysílání, xxx ohledu xx xx, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx nebo o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práv,

d) xxxxx xx roční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§97x vložen právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98a odst. 2 xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxx, že xx xxxx oprávnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příslušným předmětům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní správu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, kteří se xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx užitá, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. c) x e), xxx xxx takového nositele xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a který xxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx konkrétní xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx vyloučí; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě užití xxxxx odstavce 4 xxxx. d).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx práv, xxx xxxxxxx je kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění vyloučeny xxxx xxxxxxxxxxxx správci x okamžiku, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

x) provozování xxxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodním účelům xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x textem nebo xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx televizí,

d) provozování xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx záznamu xxxx zvukově obrazového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx díla xxxx xxxxxx výkonného xxxxxx zaznamenaného xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x půjčování xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím x xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx objektu xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nedivadelní xxxxxxxxxxx xxxx, pokud takové xxxxxxxxxxx nesměřuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx výzkumu xxxx soukromého studia; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx počítačové xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na zvukový xxxx zvukově obrazový xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx záznamy díla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxx, xxxxxxx zpřístupňování xxxxx knihovnou xx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx rozmnoženiny xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx takové rozmnoženiny xxxx podle §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxx,

x) zhotovení xxxxxxx rozmnoženiny vydaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §37 odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tiskové rozmnoženiny xxxx xxx xxxxx §29 x 30a xxxx. 1 a xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxx školou, x to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxx i xxx hromadné xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxx děl xx xxxx nedostupných

(1) Národní xxxxxxxx xxxx seznam xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx začleněných xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx součást.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx díla xx xxxxxxx může xxxxx nositel práv, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx knihovna xxxxxx xx seznamu xxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxx shodném nebo xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí x xx obvyklých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx a

b) xxxx xxxxx není xxxxxx předmětem prodejních xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Národní xxxxxxxx může zařadit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10 x xxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx periodického xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxx do seznamu xxx xxxx součást xxxxxxxx vydání.

(5) Xxxxxxx xxxx xx oprávněn Xxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx díla ze xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Vyřazením xxxx xx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxx xx užití xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Oddíl 3

Závazky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxx, jde-li x

x) osobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oprávněně xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx, x xxxxx xxx o dílo, x pro týž xxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, sleduje-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxx práv, pro xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx užít předměty xxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn kteréhokoli x nich písemně xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x pověření xxxxxxxxxx zástupce doručena, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxxx, že xx xxx sleduje xxxxxxxxx xxxxx kolektivní správy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xx užití xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx takového xxxxxxxxxxx, práva xx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx díla pro xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci sdělí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98a xxxx. 3 x x případě, xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uplatněn x soudu.

§97h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx smluv x uživateli

§98

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zájmy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19), kteří xxxxxxx předměty xxxxxxx xxxx xxxx podobným xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx uživatele

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx předměty xxxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxx xxxxx podle §97d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. x) x xxxxxxx jejich plnění, xxxx

x) sjednává xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinni xxx xxxxxxx směřujícím x xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98e a potřebnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Všechny xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx uzavření xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) bylo-li xx uzavření smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nositele xxxx k předmětu xxxxxxx, jde-li o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sdružující xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx online, xxxxx xx x Xxxxxxxx xxxx nebo x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jaké xxxxxxxxx pro jinou xxxxxx online.

(6) Kolektivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx s xxx elektronickými xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx si pro xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx veškerá xxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemnosti x České republice xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx znesnadňuje xxxxx práv kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§98a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx licenční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Hromadnou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx práv v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "repertoár"), xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnutého oprávnění xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx ochrany, x němuž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uživatele nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx19). X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčeno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxx xxxx.

§98x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle této xxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zaplacena xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxx.

§98x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovat xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx repertoáru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příjmů x výkonu práv x k jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxx informací odmítnout.

(2) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xxxxxx x technický xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx období, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace kolektivnímu xxxxxxx poskytovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zohlední xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "oborová xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít x xxxxxx xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx živé veřejné xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx produkce s xxxxxxxx xxxx autorů x xxxxx xxx, xxxxx byla provozována, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxx xxxxxxxx, pokud není xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxx dohodnuto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první, xxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx produkce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx produkce, pokud xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lidové kultury xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. x), xxx xxxx xxxxx jméno xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Uživatel, xxxxxxx vznikne xxxxxxxxx x xxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání20), xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 15 dnů xxx xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx předvídanou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx spravovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx smlouvy vyžadované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx souhlasí x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx21) xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx kolektivních správců xxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §97h, x xx xx xxxx, xxx bude xxxxx zástupce xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx okolnosti xxxxx věty první, xxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx společnými xxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx zájmy x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxx xxxxx

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxx je sazebník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxx xxxx uvedeny xxx xxxx z xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazebníkem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx x být xx vztahu k xxxxx kritériím přiměřené.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sazebníkem se xxxxxxxxx x účelu, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx x specifikům xxxxx xxxx oblasti, ve xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx nositelů xxxx, xxx které xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práv, xxx xxxxx tak xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xxxx. x),

x) k počtu xxxx, xxxxxx xxxx xxxx sděleno xxxxxxxx xxxxx §19, x

x) x hospodářské hodnotě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx díla pacientům xxxxx §23 xxxx xxxxx, činí xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše 25 % nejnižší sazby xxxxxx xxxxxxxxx sazebníkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního vysílání, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. srpna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx lhůtě předloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxx ochrany, xxxxx xx takové osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx sdružují vyšší xxx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx, x osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) x xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů19b) nebo xxxxxx xx zastupujícím, x xxxxx xx x vyjádření k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, x xxxx xxx byl návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx některá x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) xxx xxxx xxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx xxxx který xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx, uplatní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx projednat. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 a násl. Xxxxx tato xxxxx xx 1 xxxxxx xx projednání připomínek xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101f xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxx osoba xxx uživatelé v xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx §98d xxxx. 1.

(2) Hodlá-li xxxxxxxxxx správce zvýšit xxxxx odměny oproti xxxx předchozí výši x xxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxx předcházejícím xxxx, xxx nějž xx xxxxxx xxxx výše xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce povinen x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 získat xxxxxxxxx souhlas Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx řízení x xxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud zvýšení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x objektivních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx není xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedeným x §98e odst. 3. Xxxxxxx-xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může navýšit xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §98e xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxx stanoveného xx xxxx xxxxx. Míra xxxxxxx x xxxx xxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen zboží x služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hladiny za 12 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx průměru 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyjádřená x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx xxxxxxxxxxxxx19a).

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx neodsouhlasený; xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx při splnění xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx soudu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlas (dále xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ní xx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx xxxxx sdruženým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx x nesouhlasící xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesouhlasu. Xxxxx xx uplynutí xxxx lhůty nedojde x dosažení xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101. Xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §101 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx rozhodnutí sporu x určení xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx sazebníku.

§98f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Oddíl 6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

§99

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxx práv xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na zdržení xx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx se nositel xxxxx, xx-xx k xxxx oprávněn, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx je xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx řádem xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, kulturní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmů x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaručujících xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx službám x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) vytvářet xxxxxxxxxxx řád x x xxxxxxx s xxx x vybraných xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv a

b) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetku, x xxxxx nákladů xx xxxxxx xxxx xxxx x jiných činností.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx, než k xxxxxx rozdělení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněnými xxxxxxxxx orgánem xxxxx §96f odst. 4.

§99a

Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx příjmy x investování příjmů x xxxxxx xxxx, xxxx tak v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxx investičních xxxxx x s xxxxxxx xx tato xxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxx investice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxx z xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx z xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmů odečíst xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx úhrady xxxx xxx přiměřená, stanovená xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx službám, které xxxxxxxxxx správce poskytuje xxxxxxxxx xxxx. Věty xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxx x §99 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx x výkonu xxxx xxx z xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxxxx než na xxxxxx nákladů xx xxxxx kolektivní správy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

§99x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při rozdělování x vyplácení xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x týmž xxxxxx xxx kolektivně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx x xxx xx tímto účelem xxxxxxxxxx k xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx. Xxx rozdělování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 písm. a) x x) xxxx xxxxxxxxxx správce v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxx xxxx, pro xxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx, jsou xx xxxxx, ale xxxxxx v seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a příjmy x xxxxxxxxxxx příjmů x výkonu práv xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x rozúčtovacím xxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 9 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx vybral, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uživatelem, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxx povinnost se xxxxxxxx obdobně na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kolektivního xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx x výkonu xxxx x příjmů x investování příjmů x výkonu xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nemohli xxx xxxxxx xxxx nalezeni; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx dosažitelné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxxx jeden xxxx xxxx nositelů xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, a kolektivnímu xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g.

(5) Informace podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx údaje

a) xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ochrany,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) informace x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx předmět xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx, x

x) xxxxxxxx další informace, xxx xx mohly xxxxxx určit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx práv xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx informace o xxxxxxx nositeli xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxx x odstavci 3 rozdělit xxxx xxxxxxxx do 3 xxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy podle §97g, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 4 x 5, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) Xxx rozdělování x výplatu příjmů x xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxx §96a xxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xx xxxxxxx §99c xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xx povinen xxxxxxxx x vyplatit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x podáváním xxxxxxx xxxxxxxxxx, určením xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dílech x xxxxxx předmětech ochrany x nositelům práv xxxxx xxxxxxxxxxxx správci x dodržení této xxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§99e

(1) X odměn xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx. x) a c) xxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 50 % a xxxxxxxx umělcům a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 %, x xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx a x nenahraných nosičů xxxxxxxx xxxxxxx, 60 % autorům, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, xxxxxxx děl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x textem xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x autorům děl xxxxxxxxxxxxxxxx a pantomimických, 25 % výrobcům xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x 15 % xxxxxxxx umělcům.

(2) X xxxxx vybraných xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) a x), xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x z xxxxx vybraných xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxxxxxx 45 % autorům xxx literárních xxxxxx xxx vědeckých x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % autorům xxx xxxxxxxxxx xxxxx x 40 % nakladatelům xxxxxxxx děl.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxxxx 75 % xxxxxxx děl xxxxxxxxxxx, xxxxxx děl xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, x 25 % xxxxxxx xxx výtvarných.

§99e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx uveřejňovat zejména

a) xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

d) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx,

x) pravidla pro xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx x rozúčtovacím řádu,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx z výkonu xxxx x x xxxxxx x investování xxxxxx z xxxxxx xxxx xxx jiné xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) seznam xxxxx xxxxx §97g, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxx, ve které xx kolektivní správce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx ovládá,

j) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §99c xxxx. 3,

x) xxxxxxx pro xxxxxx sporů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 a 101h,

l) xxxxxx osiřelých xxxxxxxx xxxxxxx podle §97c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §98a xxxx. 3,

n) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §97h.

(2) Informace uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběžně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99g

Výroční zpráva

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výroční xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx22).

(2) Výroční xxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx17).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx daného roku, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxx ji xxx xx xxxx 5 xxx.

§99x vložen právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§99h

Informace poskytované xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci

Kolektivní správce xx povinen jedenkrát xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx práv vybraných xx základě xxxxxxx xxxxx §97g x x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxx,

x) celkové xxxx xxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provedených xxxxxxxx x uvedením xxxxxx účelu,

e) počtu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke správě xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g.

§99h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxx změnách xxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx,

2. xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx uzavření,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §103 xxxx. 2 xx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo xxx zbytečného odkladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zprostředkování xxxxx §101,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutích xxxxx xxxx správních xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx význam xxx xxxx činnost, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu

1. seznam xxxxx členů,

2. seznamy xxxxxx xxxxx §97c.

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx důvodné xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, nositeli xxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informace

a) x xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, určit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x právech, která xxxxxxxx, x to xxxxx xxxx podle xxxxx xxxxx §97g, x x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx týká, x

x) xxx x x xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx správu pro xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x pořízením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a x xxxxxxxxx informací xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xx xxx xxxxx xx xxxxxx nákladů za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx kolektivní správce xxxx za poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z oznámení xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Oddíl 8

Licence pro xxxx xxxxx x xxxxxx x užití xxxxxxxxx xxx online

§100

Licence xxx xxxx xxxxx x právům x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxx xx poskytováno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jde-li x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx textu, x xxxxx díla xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 x xxxxxxxxxx veřejnosti xxxxx §18 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxxx x xxxxx xx vztahuje xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, pokud

a) získal xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dílům, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx spravuje práva,

c) xx xxxxxxx identifikovat xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx spravuje xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx děl, xxxxxxx x xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxx prostředky ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v údajích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytuje licence xxxxx §100.

§100x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxx

(1) Smlouva, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100 k xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx uzavřena xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nediskriminačním xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Smlouva xxxxx odstavce 1 xxxxxx podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §100 budou xxxxxxxxxx, týkající se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odměny, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kolektivní správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx, xxxxxx uzavřel xxxxx xxxxxxxx 1, včetně xxxx jejího xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx poskytované xxxxx xxxx smlouvy.

§100b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxx xx dožádání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx licencí

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx neposkytuje xxxxxxx podle §100 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxx podle §100x, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tyto licence x repertoáru xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sdělí to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, poskytne xxxxxx kolektivnímu správci xxxxxxxxx týkající xx xxxx vlastního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100. Pokud xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx, která neumožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxx kolektivní správce xxxxx na

a) vyloučení xxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx odůvodněných xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xxxxxxxx nositelům práv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx x xxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx x xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožňující identifikaci xxxxxx hudebního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) hudebních xxxxxx, xx kterým spravuje xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxx která xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx §100a xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxx informace xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxxxx správu xxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxx §100, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx děl, xxxx xxxxxxxxxxxx xx x těmto xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx největší xxxx oborová xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a fakturace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx sledovat xxxxx xxxxxxxxx děl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxx xxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v chráněném xxxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxxxxx fakturu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx technického xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutým informacím. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxx jejímu technickému xxxxxxx, xxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx téhož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx hudebního xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provedenou podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxx, xx xxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxxx srážkách a x částkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx práv spravuje xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx §100 xx xxxxxxx smlouvy podle §100b, platí pro xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozdělení xxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxxxx práv, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx kolektivními xxxxxxx xxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní vysílatele

Požadavky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v souladu x pravidly hospodářské xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx §100 xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx23), které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx24), xxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo pro xxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx doplňkem programu25) xxxxxx vysílání.

§100g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 9

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§101

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zprostředkování") xxxxx kolektivní správci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prostředníků xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§101a

Seznam xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam prostředníků, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 x xx uveřejněn na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zápis do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx v navazujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx odborné znalosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx při zkoušce xxxx komisí, xxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx bezúhonná; xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud se xx xxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §96b obdobně.

(3) X xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bydliště xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§101x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §101a xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxx ministerstvo ke xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hostující prostředník xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádá x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředníka. Xxx xxxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tato osoba xxxxxxxxxxx xxxxx §101x xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxx xxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávněn vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředníka xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§101x

Xxxxx zapsaných xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x §101a odst. 3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředníků

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prostředníka xx seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jej x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) byl xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx posledních 2 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí skutečnosti, xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx vyškrtnutí z xxxxxx seznamu, a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy xx x xxxx xxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§101x

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx hostujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x sdělí xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkování, jestliže xx zřetelem xx xxxx poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxx pochybovat x jeho xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředníka xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dohody připravené xxxxxxxxxxxxx xxxx hostujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro zprostředkování xx xxxxxxx §4 xxxx. 2, §5 xx 9, §10 xxxx. 1, 2 x 4 x §12 xxxxxx x xxxxxxx21) xxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx stížností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx správců, x xx zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx, ukončením takového xxxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud stížnost xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 5

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx správci

§102

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx kolektivní správy x dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxx podle odstavce 1, kromě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx26), xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce,

b) xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx zákona povinnost x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx27) x xxxxxxx, x jakém xx xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon.

§102x

Xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ze států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo některého xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo x xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Domnívá-li xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v některém xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xx území České xxxxxxxxx nedodržuje právní xxxxxxxx daného xxxxx, xx oprávněno předat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodná opatření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx kolektivního správce, x kterém má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxxx osiřelých xxx x jiných xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx správce na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nositele xxxx x osiřelému dílu xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx nejsou právy xxxxxxx kolektivně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správy. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx nositel xxxx k osiřelému xxxx svolil x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx děl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §101, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx osiřelých xxx. Xxx rozhodování xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4.

(3) Xxxxxxxx smlouvu x užití osiřelého xxxx uzavře příslušný xxxxxxxxxx správce s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx vyhledávání xxxxx xxxxx nebo nalezen xxxxxxx práv x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx lze poskytnout xxxxxxxxx k výkonu xxxxx užít xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx nepřesahující 5 xxx x pouze xxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx smlouvu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxx x souvislosti x užitím xxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx odděleně po xxxx 3 xxx xx xxxxxx výběru. Xxxxx-xx xxxxx této xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen tyto xxxxxx x příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

(5) Xxxxxx x příjmy xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx vyplatit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx x osiřelá xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx kinematografie; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 4 odvést xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Určení xxxx nalezení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx zaznamenané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hlavní činností xx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx společnému xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účel xxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účast ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§104a

Ustanovení §97b, §98 xxxx. 2, §98a, §99f xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xx x), §99j, §102 x §102a se xxxxxxx xxx nezávislého xxxxxxx práv obdobně.

§104a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§104b

Seznam nezávislých xxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx a x xxxx účelu doručit xxxxxxxxxxxx nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxx x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětů xxxx podle písmene x) x xxxxx xxx x díla, x vymezení jejich xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správců xxxx x xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů sdělí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx učinila, xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx evidenčním xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týchž xxxx xx vztahu x témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxx, k xxxxx xxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxx předměty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svěřená xxxxx. Xxxx sdělení xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž práva xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e.

(5) Nezávislý správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidovaných xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx nahlížet xx seznamu nezávislých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx si x xxx výpisy nebo xxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

HLAVA V

SOUBĚH XXXXXXX

§105

Xxxxx xxxxxxxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jím pořízené xxxxxxxx. Ochrana xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx výkon, xxxxxxx xx zvukově xxxxxxxx xxxxxx, rozhlasové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §43 xxxx. 1 xxxx 2 anebo x §44 xxxx. 1, xxxx

x) jako xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 100 000 Xx.

§105b

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, zvukový xx xxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx databázi,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §43 xxxx. 1 nebo 2 anebo v §44 xxxx. 1,

x) xxxx obchodník, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx díla uměleckého, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96a,

x) neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101f xxxx. 2, xxxx

x) xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezávislého správce xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §104b xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo f) xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x) pokutu xx 100&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§105xx

Xxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §97a,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §97b, 99f, 99h, 99i, 99j xxxx §100d,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h xxxx. 2,

x) xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx smlouvy x uživatelem xxxxx §98,

x) nedodrží postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98f,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx správě příjmů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxx xxxxx §99 xx 99e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §99g xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §99g xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zpráva xxxx ověřena xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §99g xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xx stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx x §100c odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §100e,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §100f xxxx. 1,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) vykonává xxxxxxxxxx správu v xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) až x),

x) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x), x) xx x) nebo x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

§105xx

Xxxxxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §104b odst. 4 a 5,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §97b, 99f xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) až x) xxxx §99j, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxx uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč x za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 500 000 Kč.

§105c

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §105a xxxx. 1 x §105b xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §105b xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §105ba odst. 1 x §105bb xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

§105d

Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx §102 odst. 2 xxxx. x), §105b xxxx. 1 xxxx. x), §105ba x §105bb xx 1 xxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx x xxxxxxx je takto xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX VII

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§106

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákonem se xxxx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx vzniklé, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx dosavadních předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxx pro uplatnění xxxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxx zákonem i xxxxx, začala-li xxxxx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxx xxxxxx těchto xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxx, xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pořízené xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 roky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx chráněny i xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. b) xxxx 3, 5 a 6 a §2 xxxx. 2] nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jiný xxx xxxxx tohoto zákona. Xx výrobce českého xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1.1.1950 do 31.12.1964 xx xxxxxxxx Národní xxxxxxx archiv.9) Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x době xx 1.1.1965 xx 31.12.1991, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxx práva xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Ustanovením xxxxxxxx 4 není xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu x originálnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxx §88, avšak xxxxx byly-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 90 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§107

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxx xxxxxx a umělecké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx vytvořeny xxxx zveřejněny xxxxxxx.

(2) Xx díla x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahují se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xx-xx xxxxxxxx vzájemnost.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, vztahuje xx xxxxx xxxxx xx xxxx autorů x xxxxxx výkonných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx autor či xxxxxxx umělec xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx u xxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx díla.11)

(5) Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxx; na xxxxxxx záznamy zahraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xx zvukově xxxxxxxx záznamy, rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 2, díla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §87 x databáze xxxxx §88 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x oceňování xxxxxxx

§108

Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §17 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxx "(know-how)" xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x) "xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,17x)

17x) Xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

3. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xx slovy "xxxxxxx x)," doplňují xxxxx "c) xxxx x),".

4. V §17 xxxx. 3 xx xx konci tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) činí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx padesátileté xxxx trvání xxxxxx xxxx, x případě, xx xxxxx zjistit xxxxx let xxxxx xxxxxxx x), x

x) xxxx x práv xxxxxxxxxxxx databáze takový xxxxx xxx, který xxxxx do ukončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx práv, v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx let xxxxx písmene x).".

5. X §17 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx autorská a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

§109

§109 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXXX

§110

§110 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna živnostenského xxxxxx

§111

X §3 xxxx. 1 zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb. x xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) x 2x) znějí:

"b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,2)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)

2) Xxxxx x. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx.

Xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).

Zákon č. 529/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxx, ve znění xxxxxx x. 116/2000 Xx.

Xxxxx x. 478/1992 Xx., x užitných xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 116/2000 Xx.

2x) Zákon č. 121/2000 Xx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

§112

X §4 odst. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx. a xxxxxx č. 103/2000 Xx., se za xxxxxxxx zd) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64a) xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výtisku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64x) x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx, přijaté x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

64x) Xxxxx x. 37/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 53/1959 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx.

Xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXXX

§113

§113 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx

§114

X xxxxxx č. 237/1995 Sb., x hromadné správě xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx X xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§115

§115 (část xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2014 Sb.

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

§116

V xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 597/1992 Sb., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1997 Xx. a xxxxxx č. 46/2000 Xx., xx §26 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§117

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 89/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

3. Xxxxx č. 86/1996 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 89/1990 Xx., xxxxxx č. 468/1991 Sb., zákona x. 318/1993 Sb. x zákona č. 237/1995 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§118

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x zákonu č. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx

1. Osoby xxxxxxx x §24 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx

x) 4 % x xxxxx xxxxx xxxx xx

50&xxxx;000 EUR,

b) 3 % x xxxxx xxxxx ceny xxx

50&xxxx;000 XXX xx

200&xxxx;000 XXX,

x) 1 % x xxxxx xxxxx xxxx xxx

200&xxxx;000 EUR xx

350&xxxx;000 XXX,

x) 0,5 % x xxxxx xxxxx xxxx xxx

350&xxxx;000 XXX xx

500&xxxx;000 EUR,

e) 0,25 % x xxxxx kupní xxxx xxx

500&xxxx;000 XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12&xxxx;500 EUR.

2. Xxxxx xxxxxxx x §25 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx České xxxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx osob.

3. Jednorázové xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx přijetí xxxx xxx prvním xxxxxxx přístrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % x xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx přístroje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysílání, xxxx odměna 1,5 % x xxxxxxxx xxxx prodaných xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x §25 odst. 2 xxxx. b), popřípadě xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybírání xxxxx xx xxxxxx xxxx.

6. Odměna činí xx jednu tiskovou xxxxxxxxxxxx díla

a) xxxxxxxxxx 0,20 Xx za xxxxxxx,

x) barevnou 0,40 Xx xx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení 70 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx xxxxxx,

x) x prostorách xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x), popřípadě xxxx. d), xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle nebo x několika xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

9. Xx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxxx odměnu xxxxx §37 odst. 2 xxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 0,50 Xx xx xxxxx výpůjčku.

Příloha č. 2 x zákonu x. 121/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro důsledné xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx práv k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx či pobyt

Informačními xxxxxx xxxxx §27b xxxx. 3 xx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx knihovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobného významu,

b) xxxxxx xxxxxxxx vydavatelů x xxxxxx v xxxxxxxxxx státě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX (Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx Copyright Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich autorských xxxx) x ISBN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) x xxxxxxxx vydaných xxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravujících xxxxx xx rozmnožování,

e) xxxxxx propojující databáze x xxxxxxxxx, xxxxxx XXXX (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx) x XXXXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx of Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právech a xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jejichž majetková xxxxx státu xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výtisky;

2. x xxxxxxx periodického xxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx knihoven xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx významu,

b) xxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozmnožování,

e) seznam xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdědil xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

f) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) povinné výtisky;

3. x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx užitého xxxxx, děl xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx časopisech, xxxxxxxx x xxxxx periodickém xxxxx nebo v xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravujících práva xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx,

x) databáze xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx práva zdědil xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vedený Xxxxxxx xxxxxx kultury České xxxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxxxx x xxxxx informace xxxxxxx xx díle xxxx xx přebalu xxxx;

4. x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx audiovizuálně xxxxxxx a zvukových xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženiny Xxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvukové xxxxxxxx x xxxxxxxxx knihoven,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx je ISAN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Music Work Xxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx) pro xxxxxxx xxxx x XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvukového xxxxxxx) xxx zvukové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx umělce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) seznamy xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 121/2000 Xx.

Xxxxxxxxx povinně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §99g xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 odst. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o všech xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx přímo xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zčásti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx správce, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxx x xxxx 2 xxxx přílohy,

h) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahující informace xxxxxxx x xxxx 3 xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx správu práv x xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx nepřímé, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, vysvětlení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x náklady xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx kategorií, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx-xx xx xxxxx správy xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xx správu xxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příjmů x xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxx práv,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx než správy xxxx, xxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

5. srážky x xxxxxx x výkonu xxxx s rozdělením xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx užití x xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx správu xxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx x úplným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx částka přidělená xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nositelům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spravovaných xxxx a xxxxxxx xxxxx,

3. četnost xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx užití,

4. xxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxx práv xxxx rozdělením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, x rozdělením podle xxxxxxxxx spravovaných xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxx částky xxxxxxx,

5. celková xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxx nositelům xxxx rozdělena, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 2,

7. xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) informace x xxxxxxxx x xxxxxx kolektivními správci x popisem xxxxxxx xxxxxx bodů:

1. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle kategorií xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xx správu xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx splatných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělením xxxxx kategorií xxxx x xxxxxxxxxxxx správců,

4. xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxx pocházející xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx správců.

3. Xxxxx informace:

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozdělením xxxxx účelu, a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx podle účelu, xxx který xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Čl. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx se použije xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x převodu.

2. Doba xxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxx záznamu xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxx zákonem x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx zvukového záznamu xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx x xxxxxx xx 22. prosince 2002 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, obnovuje se xxxx xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxx §77 xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního díla xxxxxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1950 xx 31. xxxxxxxx 1992, x xxxxx Česká televize xxxxx xxxxxx č. 36/1993 Sb., x některých xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx autorská, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Právní xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxx x díla xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxx 1. listopadu 2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2013. Větou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x textem x xxx xxxxxxx dramatických, x nimž došlo xx dne 1. xxxxxxxxx 2013, xxx xxxxx nabytá k xxxxx dílům xxxxxxx xxxxxxx.

2. Není-li xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 1. listopadu 2013, xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx by xxxxx §73 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx zanikla.

3. Ustanovení §71 xxxx. 4, §72x až 73, §76x až 77a x §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahují xx xxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxx na zvukový xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, byly-li xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 chráněny xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx datu.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx před xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §94 zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona informovat xxxxxxxx práv, kteří xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o jejich xxxxxxx xxxxx §97a xxxx. 3 až 8 xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nejpozději xx 31. srpna 2018 xx kolektivní xxxxxxx povinen navrhnout xxxxxxxxx xxxxxxx x §98f xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx xxxxxx za rok 2015 xxxxxx podle §99g xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. V případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv x užití xxxxxxxxx xxx online, xx 10. xxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §100 xx 100c xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx děl xxxxxx xxx xxxxxxx území, xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx licence xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx licencí xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hromadných xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle §102 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx prostředníky xxxxx §101 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen přizpůsobit xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Řízení o xxxxxxxxx deliktech, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx návrh výše xxxxx nebo návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxx období xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přesahující nárůst xxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx trojnásobek inflace xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, zda souhlas xxxx, Xxxx přihlédne xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx v §98e xxxx. 3 a xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži anebo xxx xxxxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu1). Xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx ve xxxxx vyplývajícím x xxxxx xxxxxxx vlastnictví2) xxxxxx dovolávat xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, navýšených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce, ledaže xxxxxxxxxx správce prokáže, xx sazba x xxxxxxx sazebníku xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx užití předmětu xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 121/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

81/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x účinností od 23.2.2005

61/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 106/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., x xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 23.3.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

216/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 22.5.2006

398/2006 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 126/2006

168/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.5.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

153/2010 Xx., kterým se xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

18/2012 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Celní xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

496/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

156/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

228/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 151/97 Xx., o xxxxxxxxx majetku x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

355/2014 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy XX x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

356/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x souvislosti x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví

s účinností xx 1.1.2015

250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (autorský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

102/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

50/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 93/83/EHS xx xxx 27. xxxx 1993 x koordinaci určitých xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/9/ES xx xxx 11. xxxxxx 1996 o xxxxxx ochraně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/29/ES xx xxx 22. května 2001 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxx autorského xxxxx a práv x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. xxxx 2001 x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx autora xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/48/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/115/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x právu xx pronájem a xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx právech v xxxxxxx duševního vlastnictví xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/116/ES xx dne 12. xxxxxxxx 2006 x xxxx xxxxxxx autorského xxxxx x určitých xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/24/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxx počítačových xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/77/EU xx dne 27. xxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/116/XX x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/28/EU xx xxx 25. října 2012 x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx děl.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/26/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1564 xx xxx 13. xxxx 2017 x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxxxxxxx, osob xx xxxxxxxx postižením xxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxx 2001/29/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1x) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
1x) Zákon č. 348/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 239/1992 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 496/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizi).
4) Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §14a xxxx. 3 x 4 zákona x. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/2006 Xx.
4x) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4x) §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx.
6a) Xxxxx č. 257/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §451 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) nařízení xxxxx x. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §6 xxxxxx č. 273/1993 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 241/1992 Sb., ve znění xxxxxx x. 273/1993 Xx.
§14 zákona x. 273/1993 Xx.
11) Článek 5 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx 9. září 1886, xxxxxxxx x Paříži xxx 4. xxxxxx 1896, revidované x Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1908, doplněné x Xxxxx xxx 20. xxxxxx 1914 x xxxxxxxxxx x Xxxx xxx 2. xxxxxx 1928, x Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1948, ve Xxxxxxxxxx dne 14. xxxxxxxx 1967 a x Paříži dne 24. července 1971 (xxxxxxxx x. 133/1980 Xx.).
12) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx (xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vzory) svěřují xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Evropského střediska xxx sledování xxxxxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx.

15) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

16) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Zákon č. 93/2009 Sb., x auditorech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §1400 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19a) §18 xxxxxx x. 89/1995 Xx. x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19x) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) §26 x xxxx. xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxx č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx).

22) §21 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12 xxxx. 3 písm. c) xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxx č. 132/2010 Xx.

24) §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 132/2010 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx).

25) §2 xxxx. 1 písm. j) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

27) Zákon č. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/1563 xx xxx 13. xxxx 2017 x přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x právy x xxx souvisejícími mezi Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx poruchami xxxxx.

29) §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx pozdějších předpisů.

2) §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.