Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Předmět úpravy §1

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1 - Předmět práva autorského

Autorské dílo §2

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu §3

Zveřejnění a vydání díla §4

Díl 2 - Autorství

Autor §5

Zákonná domněnka autorství §6

Anonym a pseudonym §7

Spoluautoři §8

Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Vznik práva autorského §9

Obsah práva autorského §10

Oddíl 2 - Osobnostní práva §11

Oddíl 3 - Majetková práva

Pododdíl 1 - Práva dílo užít

Právo dílo užít §12

Rozmnožování §13

Rozšiřování §14

Pronájem §15

Půjčování §16

Vystavování §17

Sdělování veřejnosti

Obecná ustanovení §18

Živé provozování a jeho přenos §19

Provozování ze záznamu a jeho přenos §20

Vysílání rozhlasem nebo televizí §21

Doplňková online služba vysílatele §21a

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání §22

Provozování rozhlasového či televizního vysílání §23

Pododdíl 2 - Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého §24

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu §25

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla §25a

Právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele tiskové publikace §25b

Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva §26 §26a

Oddíl 5 - Trvání majetkových práv §27

Oddíl 6 - Osiřelé dílo a dílo nedostupné na trhu §27a §27b §27c

Oddíl 7 - Volné dílo §28

Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §29

Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence

Volná užití §30

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad §30a

Předvedení nebo oprava přístroje §30b

Citace §31

Licence pro digitální výuku §31a

Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje §32

Užití díla umístěného na veřejném prostranství §33

Úřední a zpravodajská licence §34

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního §35

Omezení práva autorského k dílu soubornému §36

Knihovní licence §37

Licence pro určitá užití osiřelého díla §37a

Licence pro užití díla nedostupného na trhu §37b

Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením §38

Licence pro dočasné rozmnoženiny §38a

Licence pro fotografickou podobiznu §38b

Nepodstatné vedlejší užítí díla §38c

Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým §38d

Licence pro sociální zařízení §38e

Licence pro společné domovní antény §38f

Licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš §38g

Licence pro osoby se zdravotním postižením §39

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení §39a

Povinnosti oprávněného poskytovatele §39b

Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat §39c

Licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat k vědeckému výzkumu §39d

Díl 5 - Ochrana práva autorského §40 §41 §42 §42a §43 §44 §45

Díl 6 - Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online §46 §47 §48 §49 §50 §51 §51a §52 §54

Díl 7 - Postupy pro řešení sporů

Zprostředkování a využití prostředníka §53

Seznam prostředníků §54

Bezúhonnost §54a

Odborná způsobilost §54b

Hostující prostředník §55

Zápis do seznamu prostředníků, změny zapsaných údajů a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků §56

Postup při využití prostředníka §57

Díl 8 - Zvláštní ustanovení o některých dílech

Zaměstnanecké dílo §58

Kolektivní dílo §59

Školní dílo §60

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo §61

Dílo audiovizuální

Obecná ustanovení §62

Autor audiovizuálního díla §63

Díla audiovizuálně užitá §64

Počítačové programy

Obecná ustanovení §65

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu §66

HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon a výkonný umělec §67

Společný zástupce výkonných umělců §68

Obsah práva výkonného umělce §69

Osobnostní práva výkonného umělce §70

Majetková práva výkonného umělce §71

Úplatná zákonná licence §72

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce §72a

Opatření k vyvážení smluvních závazků §72b

Trvání majetkových práv výkonného umělce §73

Použití úpravy hlavy I §74

Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Zvukový záznam a jeho výrobce §75

Obsah práva výrobce zvukového záznamu §76

Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou §76a

Trvání práva výrobce zvukového záznamu §77 §77a

Použití úpravy hlavy I §78

Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce §79

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu §80

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu §81

Použití úpravy hlavy I §82

Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Vysílání a vysílatel §83

Obsah práva vysílatele §84

Trvání práva vysílatele §85

Použití úpravy hlavy I §86

Díl 5 - Práva nakladatele §87

Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele §87a

Díl 7 - Právo vydavatele tiskové publikace §87b

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Vymezení pojmu §88 §88a

Pořizovatel databáze §89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze §90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze §91

Bezúplatné zákonné licence §92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi §93

Použití úpravy hlavy I §94

HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení

Kolektivní správa §95

Kolektivní správce §95a

Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě

Žádost o udělení oprávnění §96

Rozhodnutí o udělení oprávnění §96a

Prokazování bezúhonnosti §96b

Odnětí oprávnění §96c

Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce

Členství §96d

Orgány kolektivního správce §96e

Nejvyšší orgán §96f

Člen vedení kolektivního správce §96g

Kontrolní komise §96h

Díl 4 - Výkon kolektivní správy

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §97

Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv §97a

Informace poskytované nositelům práv §97b

Seznamy kolektivního správce §97c

Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná

Povinná kolektivní správa §97d

Rozšířená kolektivní správa §97e §97ea

Seznam děl na trhu nedostupných §97f

Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci

Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy §97g

Společný zástupce kolektivních správců §97h

Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli §98 §98a §98b

Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv §98c

Omezení odpovědnosti uživatele §98d

Oddíl 5 - Sazby odměn

Obecná ustanovení §98e

Postup sjednávání některých sazebníků §98f

Oddíl 3 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv

Obecná ustanovení §99

Pravidla pro investování příjmů §99a

Srážky z příjmů §99b

Rozdělování a výplata příjmů §99c §99d §99e

Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy

Informace poskytované veřejnosti §99f

Výroční zpráva §99g

Informace poskytované jinému kolektivnímu správci §99h

Informace poskytované ministerstvu §99i

Informace poskytované na vyžádání §99j

Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online §100

Způsobilost k poskytování licencí §100a

Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí §100b

Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí §100c

Informační povinnosti §100d

Poskytování informací o užití a fakturace §100e

Výplata příjmů z výkonu práv §100f

Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele §100g

Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů při výkonu kolektivní správy

Využití prostředníka v rámci kolektivní správy §101 §101a §101b §101c §101d §101e §101f

Vyřizování stížností kolektivním správcem §101g

Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci §102

Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu §102a

Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany §103

Díl 7 - Nezávislý správce práv §104 §104a

Seznam nezávislých správců práv §104b

HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY §105

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §105a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §105b

Přestupky kolektivních správců §105ba

Přestupky nezávislých správců práv §105bb

Společná ustanovení k přestupkům §105c §105d

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení přechodná §106

Ustanovení závěrečná §107

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku §108

ČÁST TŘETÍ §109

ČÁST ČTVRTÁ §110

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §112

ČÁST SEDMÁ §113

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných §114

ČÁST DEVÁTÁ §115

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §116

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §117

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §118

Příloha č. 1 - Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl

Příloha č. 2 - Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Příloha č. 3 - Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle §99g odst. 2

č. 216/2006 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 228/2014 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. IV

č. 298/2016 Sb. - Čl. XXVII

č. 102/2017 Sb. - Čl. II

č. 429/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

ZÁKON
ze xxx 7. xxxxx 2000
x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXX X PRÁVA X XXX XXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28) a xxxxxxxx

x) xxxxx autora x jeho autorskému xxxx,

x) práva související x právem autorským:

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. právo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

4. právo xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxxxx x xxxx vysílání,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nezveřejněnému xxxx, x němuž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

7. právo xxxxxxxxxx tiskové publikace,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx pořízené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) kolektivní xxxxxx práv autorských x xxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

HLAVA I

PRÁVO XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx práva autorského

§2

Autorské xxxx

(1) Předmětem xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedinečným výsledkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podobě včetně xxxxxx elektronické, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, účel xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx hudební, xxxx xxxxxxxxxx a xxxx hudebně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx pantomimické, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dílo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx architektonické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx užitého xxxxx x xxxx kartografické.

(2) Xx xxxx se xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx je způsobem xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx součásti jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronicky xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx souborným. Jiná xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx x databáze x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx autorské xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx uvedené.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx tvůrčím zpracováním xxxx jiného, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx díla.

(5) Sborník, xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pásmo, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výběru xxxx uspořádáním obsahu xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx souborným.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x sobě, xxxxxxxx, postup, xxxxxxx, xxxxxx, objev, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx.

§3

Výjimky z xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném zájmu

Ochrana xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx listina, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x jiná xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx, xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx publikace, xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx taková xxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx tradiční xxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx známo x xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§7); xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx oprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vydáním xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxxx xx xxxx vydáno.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§5

Xxxxx

(1) Autorem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vytvořila.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx souboru xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xx fyzická xxxxx, jejíž xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xx x xxxx xxxxxxx x seznamu předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx je údaj x rozporu x xxxxx xxxxxx takto xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxx x xxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx totožnosti.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxx (dílo xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx (dílo xxxxxxxxxxx), xxxx dovoleno xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; veřejného prohlášení xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxx pravé xxxxx xxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxx společnou xxxxxx xxxxxxxx dvou nebo xxxx autorů xx xxxx dokončení xxxx xxxx dílo xxxxxx (xxxx spoluautorů), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxxx není, xxx-xx xxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx ten, kdo xx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pouze xxx xx xxxxxx díla xxxxxx.

(3) X právních xxxxx týkajících xx xxxx spoluautorů jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spoluautoři společně x xxxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodují spoluautoři xxxxxxxxxxx. Brání-li xxxxxxxxxx xxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxx spoluautoři xxxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vůle xxxxxx. Domáhat xx xxxxxxx xxxxx autorského x dílu spoluautorů xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx může i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx spoluautorů xx společných výnosech x práva xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx společných výnosech xxxxxx.

Díl 3

Xxxxx x xxxxx práva xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx x xxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádřeno, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x výkonu práva xxxx užít, není-li xxxxxxxxx xx nevyplývá-li x xxxxxx zákona xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx užít xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Vlastník xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx prostřednictvím je xxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a chránit xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx zákona xxxxx.

§10

Xxxxx xxxxx autorského

Právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobnostní (§11) x výlučná xxxxx xxxxxxxxx (§12 x xxxx.).

Xxxxx 2

Osobnostní xxxxx

§11

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx osobovat xx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a dalším xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx užití xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx díla, zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxx xxxxxx zásahu xx svého xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx jinou osobou, xxxxx se xxx xxx způsobem snižujícím xxxxxxx xxxx. Autor xx xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx (autorský xxxxxx), xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx autorský xxxxxx xxxxxxx.

(4) Osobnostních práv xx autor nemůže xxxxx; xxxx xxxxx xxxx nepřevoditelná x xxxxx autora xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xx smrti xxxxxx xx nikdo nesmí xxxxxxxx jeho autorství x dílu. Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx nesnižujícím xxxxxxx xxxx. Xx-xx xx obvyklé x xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx autor. Xxxxxxx xx xxxx domáhat x xx zániku xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxx blízká, právnická xxxxx xxxxxxxxxx autory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx dílo xxxx

§12

Xxxxx xxxx užít

(1) Xxxxx xx právo xxx xxxx užít x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podobě, xxxxxxxxxx xxxx x souboru xxxxx ve xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx práva; xxxx osoba může xxxx užít xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx nezaniká; autorovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx vyplývajícím ze xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx toho xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxx právo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx autorovi xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zhotovit xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx zejména

a) právo xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§13),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx díla (§14),

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§15),

x) xxxxx xx půjčování originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§16),

x) právo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§17),

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxx veřejnosti (§18), xxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx provozování díla (§19 a 20),

2. xxxxx na xxxxxxxx xxxx rozhlasem xx xxxxxxxx (§21),

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§22),

4. xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhlasového xx televizního xxxxxxxx xxxx (§23).

§13

Rozmnožování

(1) Xxxxxxxxxxxxx díla xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalých, xxxxxxx xxxx nepřímých xxxxxxxxxxx díla xxxx xxxx xxxxx, x xx jakýmikoli xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx tiskové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, obrazové xxxx zvukově obrazové, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx trojrozměrné xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx originálu xxxx rozmnoženiny díla xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx v hmotné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k originálu xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným prvním xxxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uskutečněn xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x právo na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx zpřístupňování xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§16

Půjčování

Půjčováním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx zpřístupňování díla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx poskytnutím originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx zpřístupňování díla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shlédnutí nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxx xxxx výtvarného, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxxxx, díla xxxxxxx xxxxx nebo díla xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx, po xxxxx xxxx bezdrátově.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx také zpřístupňování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx x xxxx xxxxxxx na xxxxx x x čase xxxxx xxx vlastní xxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, bylo-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx.

§19

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Živým xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonným xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx literárního xxxx, xxxx prováděného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx živě scénicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx živého provozování xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístroje umístěného xxxx xxxxxxx živého xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxx díla xxxxxxx xxxxx §2123.

§20

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho přenos

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx díla xxxxxxx xxxxx §21 xx 23.

(2) Xxxxxxxx provozování xxxx xx záznamu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla ze xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Vysíláním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x zvuků nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po drátě, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vysílání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo televizí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx programových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22, xxxxxxxx programové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx, nikoli však xxxxxxxx a nerozdílně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 x x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx takovém xxxxxxxxx veřejnosti; xxxxxxxxxx §97d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 x 2, §97d odst. 1 xxxx. x), §97e xxxx. 4 xxxx. x) a x) x §98c odst. 5 xx použijí xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

(2) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx frekvenčních xxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikace xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejností, xxxx

x) xxxxxxxxx pro uzavřenou xxxxxxxxxx x jednoho xxxx xx druhého, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Vysíláním pomocí xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesoucích xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxx k xxxx xxx vedením xxxxxxxxxx x na xxxx odpovědnost. Jsou-li xxxxxxx, které xxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, zakódovány, xxx x vysílání xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx vysílatelem xxxx x jeho xxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxxx x odkódování.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 je x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx je týž xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx toho xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obrazy x xxxxx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx pod vedením xxxxxxxxxx x na xxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxxx sdělovací řetěz xxxxxx na xxxxxxx x od ní xxxx x xxxx.

(6) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ochranou podle xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uskutečněné xx území toho x členských xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxx

x) je xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxx vysílateli xxxxx xxxxxxx b).

(7) Xxxxx xxxx signály xxxxxxx zvuky xxxx xxxxxx a zvuky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řetěz xxxxxx xx xxxxxxx a xx ní zpět x xxxx na xxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx neposkytuje úroveň xxxxxxx autorského xxxxx xxxxxxx srovnatelnou s xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx některého ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx umístěno xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxx uplatnit vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Doplňkovou xxxxxx xxxxxxx vysílatele xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uskutečňované xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysíláním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x nezměněné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx odvysílaného xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x recenze xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, má xx za xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx ústředí vysílatele.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx na xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx užití xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx online xxxxxx, xxxxxxxx k xx nebo jejímu xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxx30) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, době xxxxxx dostupnosti xxxx, xxxxxxxx rozsahu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx služby.

§21a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 5.1.2023

§22

Xxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přenosem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, úplným x xxxxxxxxxx přenosem xxxxxxxx xxxx rozhlasem xxxx xxxxxxxx bezdrátově nebo xx xxxxx, uskutečňuje-li xx jiná osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxx nesoucí xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysílatele. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxx xxxxx platí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx podle odstavce 1, který se xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx vysílatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obrazy x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx rozhlasového či xxxxxxxxxxx vysílání

Provozováním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx se xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních. Za xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §18 xxxx. 3 nepovažuje zpřístupňování xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže xxxx zpřístupnění xx xxxxxxxx x nezávislé xx přání příjemců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx na odměnu xxx opětném xxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx za xxxxx cenu, xxxxx xxxx 1&xxxx;500 XXX x více, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uměleckými xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx opětným (xxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §97c odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx uměleckého xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, rytina, litografie xx jiná xxxxxxx, xxxxxxxxxx, tapiserie, xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx samotným xxxxxxx nebo xxx x rozmnoženiny, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx rozmnoženiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx samotným xxxxxxx xxxx pod xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, podepsány xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeny za xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx díla architektonická xxxxxxxxx stavbou, xxxx xxxxxxx umění, nesplňují-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxx opětný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uměleckého díla xxxxx xx xxxxxx xxxx než xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx originálu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 XXX.

(5) Pro účely xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx cena xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Autor x xxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodníka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění platby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, včetně údajů xxxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zpochybnění prodeje, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx neodvedení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx originálů xxxxxxxxxx děl x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodník xxxxx.

§25

Právo xx odměnu x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30 x 30a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podklad, anebo

b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30) xx xxxxxxxx zvukového, xxxxxxx obrazového nebo xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým rozmnožováním xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je

a) xxxxxxx přístrojů x xxxxxxxxxxx rozmnoženin záznamů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx (xxxx jen "dovozce") xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxxx x některého x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x některého xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "příjemce"),

b) xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxx rozmnoženin,

c) výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) xx x), pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§30a); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xx úplatu xx x xxx, xxx xx úplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx prodeji

a) přístroje x zhotovování xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx platit osoba xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Xxx xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví na 20 %. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přístroje xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(5) Odměna, xxxxxx je povinna xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na pravděpodobném xxxxx xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Pro xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 x 7 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu.

(6) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx souhrnně xx kalendářní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, zejména x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, dovezených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozmnožovacích xxxxxx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přístroje x xxxxxxxxxxx tiskových rozmnoženin x xxxx nenahraného xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxx této xxxxxx je stanovena x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

(8) Odměna xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se dále xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxx xx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx originálu nebo xxxxxxxxxxxx díla zaznamenaného xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu vůči xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamenaného xxxx xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx odměnu; xxxxxx xxxxx xx nemůže xxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§25x

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskové publikace

Autor xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskové xxxxxxxxx plynoucích xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §87b.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Xxxxx 4

Xxxxxxxx ustanovení xxx majetková práva

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nemůže xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx předmětem dědictví. Xxxxx-xx xxxxxxxxx práva x dílu xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 3 a 4 xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stát xxxx xxxxx majetková xxxxx připadnou, xxxxxxxx xx xxxx jménem Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,2) x xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx fond kinematografie.3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příjmy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž majetková xxxxx stát zdědil xxxx mu připadla, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uveřejňují xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva k xxxx, xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx x xxxxx platí obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto zákona x autorovi xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx jinak, x pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

§26a

§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Oddíl 5

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§27

(1) Majetková xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno jinak, xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x 70 xxx po jeho xxxxx.

(2) Xxxx-xx dílo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx majetkových xxxx od smrti xxxxxxxxxxx, xxxxx ostatní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x pseudonymnímu trvají 70 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx jméno xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx díla xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k takovému xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx kolektivní xxxx (§59), x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx, xxxxx dílo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x takových xxxxxxxxx se trvání xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx dílu xxxx xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) U xxxx, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx trvání majetkových xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 70 xxx od xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dílu audiovizuálnímu xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx, autor xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx xxxxxx majetkových xxxx x hudebnímu xxxx x textem, xxxx-xx obě xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxx ve spojení, xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx díla. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobně.

(7) Xx-xx xxx počítání doby xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx majetkových práv xxx xxxxxx takovou xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx od prvého xxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx počítání.

(9) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dílu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 8 xxxxxxx; pro xxxx, xxxxx autor xxxx xxxxx, se použije xxxxxxxx 3 obdobně.

Xxxxx 6

Xxxxxxx dílo x dílo nedostupné xx xxxx

§27x

(1) Xx xxxxxxx se považuje xxxx podle §2, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxx je xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx důsledného xxxxxxxxxxx xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx určeni všichni xxxxxx, nebo x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nalezeni xxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, dílo xx považuje xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx autorů, xxxxx nejsou určeni xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x autory, xxxxx jsou určeni x xxxxxxxx, použije xx xx vztahu x xxxxxx právům §12.

(3) Za xxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx všechna xxxx autora, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx nepovažuje xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x xxxxx osiřelého díla xxxxx §37a, ukončí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dílo xxxxx x souladu x §37a xxxx. 1.&xxxx;Xxxx osoba x xxxxxxxx statusu xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx užití, xx xxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx osiřelého díla xxx, xx písemně xxxxxx své xxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx první, použijí xx xxxx první xx xxxxxx obdobně.

(5) Xxxx xxxxxxx v §37a xxxx. 1 xx 4, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 x některém z xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx v xxxxxxxx ze států xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx osiřelá x xxxxx xxx xxxxx xxxxx §37a xx xxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxx vyhledávání xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxx jednotlivé xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxx poprvé xxxxxx xxxx xxxxxx odvysíláno. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce má xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x některém xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo v xxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde má xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx podle §37a xxxx. 3 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx naznačující, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx by mohly xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx zdroje informací xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vyhledávání, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

§27b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 7.11.2014

§27x

Xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxxx xxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jeho dostupnosti xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx předpokládat, že xxxx xxxxxxxx veřejnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Oddíl 7

Xxxxx dílo

§28

Dílo, x kterého xxxxxxxx xxxx trvání majetkových xxxx, xxxx každý xxx xxxxxxx xxxxx xxxx; ustanovení §11 xxxx. 5 xxxx xxxx x §87a xxxx. 1 tím xxxxxx dotčena.

Xxx 4

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Výjimky x xxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx užití díla x ani xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxx autora.

(2) Xxxxx užití x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpravodajské (§34), xxxxxxx xxx školní xxxx (§35 odst. 3), xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxx sbírek pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§37 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§38a), licence xxx fotografickou xxxxxxxxx (§38b) x licence xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx díla (§38c), xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx zveřejněné.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo omezujícímu xxxxxxx x práva xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx licence

§30

Volná xxxxx

(1) Za užití xxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přímého nebo xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx prospěchu, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nezasahuje ten, xxx xxx xxxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx zákona je xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxxxx databáze x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx vlastní vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx včetně zhotovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x pro xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zhotovení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stavbou x xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§30a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxx provozování xx záznamu nebo xxxx xxxxxxx (§20) x pro osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx taková xxxx xxxxxxxx označena.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §25, 43 a 44 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§30a

Rozmnožování xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Do práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx osobní potřebu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx,

x) xxx, xxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, kdo na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx tiskovou xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxx xxxx podobný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx notový xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) řádně a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §25.

(2) Ustanovení §30 xxxx. 4 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§30b

Předvedení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx opravou přístroje xxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxx xxxxxxxxx.

§31

Citace

(1) Do práva xxxxxxxxxx nezasahuje ten, xxx

x) užije x xxxxxxxxxx xxxx výňatky xx zveřejněných děl xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx drobná xxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x poctivými xxxxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx dílo xxx xxxxxxxxx pro ilustrační xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nepřesáhne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxx je xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxx anonymní, nebo xxxxx xxxxx, pod xxxxxx jménem xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) dále xxxxx; ustanovení odstavce 1 xxxxx xxxx xx středníkem xxxxx xxxxxxx.

§31a

Licence pro xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje také xxxxx, xxxxxx škola xxxx školské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx31), užije-li xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dílo xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zabezpečeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx školy nebo xxxxxxxx a pokud xx uvedeno jméno xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx užívá, xx sídlo xxxx xx xxxxx státem xxxxxx32).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se nevztahuje xx užití xxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxxx účely x xx xxxxx vydaného xxxxxxxx záznamu díla xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx doložka xxxxx xxxxxxxxx zákona33), x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx34).

§31x vložen právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x účinností xx 5.1.2023

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx originálů xx xxxxxxxxxxx uměleckých děl xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přímému xxxx xxxxxxxxx hospodářskému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx jméno xxxxxx, nejde-li o xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx jménem xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx užít.

§33

Užití xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxxxxxx, malbou nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx umístěno xx xxxxxxx, ulici, v xxxxx, na veřejných xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ten, xxx takto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxx. Xx-xx to xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, nejde-li x dílo xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx dílo xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx název xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozmnoženiny.

§34

Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx úřednímu xxxxx nebo pro xxxxxxxxxxx jednání a xxxxxxxx zápisu x xxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x periodickém xxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxxxxx zpravodajství x xxxxxxxxxx xxxxxx politických, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx hromadném sdělovacím xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx i xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxx následné xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu; právo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) xx vždy nutno xxxxx xxxxx autora, xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxx jejímž xxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx.

§35

Xxxxx díla x xxxxx občanských xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x užití xxxx xxxxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx správy.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo nikoli xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxxx při xxxxxxxx představeních, v xxxxx účinkují xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx vzdělávacího xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, užije-li nikoli xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výuce xxxx x vlastní vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxx studijních povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx škole xxxx školskému xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx).

(4) Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx středníkem xx xxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx soubornému, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatel souborného xxxx, užívá-li xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx autorského nezasahuje xxxxxxxx, xxxxxx, muzeum, xxxxxxx, škola, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářskému xxxx obchodnímu xxxxx, xxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřeby, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx ztracena, x x xxxx xxx xx základě rozumně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx nabízeno x prodeji, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx díla, jež xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženinu xxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 půjčovat,

c) xxxxxxxxxxxx-xx xxxx, xxxxxx zhotovení xxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx zpřístupnění, xxxxx je xxxxxxxx xxxx sbírek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek, s xxxxxxxx sdělování xxxx xxxxxxxx uvedeným x §18 odst. 2, xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx pro xxxxx výzkumu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx, a zamezí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. c) x x) xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) půjčuje-li originály xxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diplomových, rigorózních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx děl, xx-xx xxxxxxxxx odměna, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx stanovené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Právo xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněných xxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxx samém, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vysokých xxxx x knihovny xxxxx, xxxxxxx x archivů.

(3) Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxx rozmnoženiny xxx zaznamenaných xx xxxxxxx, xxxxxxx obrazové xxxx xxxx záznamy, xxxxxxx užití xx xxxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x hmotnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxxx díla. Osoba xxxxxxx x odstavci 1 je povinna xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx zamezit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x půjčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx také zpřístupňovat xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx díla, xxxxx xx xxxxx xxx užita x xxxxxxx xx nepřímému xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Osoba uvedená x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx možné x xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvádí xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx souhrnně za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xx po xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivním xxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx osiřelého xxxx

(1) Xx práva autorského xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §37 xxxx. 1, která výhradně x dosažení xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx digitalizace, zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uchovávání xxxx obnovy xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx písemnosti xxxx xxxxxxx dílo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx archivu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání ze xxxxxx, xxxxx výhradně x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2, xxxxxxxx, katalogizace, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a jde x dílo, xxxxx xx obsaženo x xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) způsobem xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.&xxxx;

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx dílo, které xxxx xxxxxx vydáno, xxxx, xxxxxx-xx vydáno, xxxxxx odvysíláno v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neměl xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vložená xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx tvořící xxxx xxxxxxxx součást.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxxxx příjmy xxxxxxx xx xxxxxx pokrytí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx děl x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx účelem xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b a xxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx každém xxxxx xxxxxxxxx díla je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(8) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x písemné xxxxx

x) xxxxxxxx každého xxxxx důsledného xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx podle odstavce 1 xxxx 2,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxx xxxxxxxxx údaje.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Evropské xxxx xxx duševní xxxxxxxxxxx14).

(10) Autor, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osiřelého xxxx xxxxx §27a xxxx. 4, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx přihlédne x xxxxx x okolnostem xxxxx díla, xxxxx x k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autorovi xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 se xxxx právním řádem xxxxx, xx xxxxxx xx usazena xxxxx xxxxxxx x placení xxxx odměny.

§37b

Licence xxx xxxxx xxxx nedostupného xx xxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukového xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví"), xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx trvale x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 věty xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vždy xx však xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxx, xxxxx autora, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xx veřejnost, x xxxx název xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx díla xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx dochází xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxx instituce xxxxxxxxxx dědictví, která xxxx xxxxx, xx xxxxx nebo je xxxxx státem xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx před tím, xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx nedostupných xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Úřadem Xxxxxxxx xxxx xxx duševní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx působnost Úřadu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x

x) o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx užití xxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxx, xxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx nepoužijí xx xxxxxx děl xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx §27c xxxxxxxx, xx xxxx sbírky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z

a) xxx jiných xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxx, xxxx nebyla-li xxxxxx, poprvé xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi,

b) xxx kinematografických xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx výrobci xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bydliště ve xxxxx zemi, nebo

c) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx vynaložení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx stát tvořící Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxx zemi xxxxx xxxxxx a) x b).

§37b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 5.1.2023

§38

Xxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtvarného, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podobným xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx originál xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, fotografie xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx to xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx, zejména xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx kolektivním xxxxxxxx.

§38a

Licence xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx děl, xxxxx xxxx pomíjivé xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jediným xxxxxx xx umožnit

a) přenos xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) oprávněné xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx smlouvou oprávnění x vysílání xxxx, xxxxxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx práva rozhlasový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dočasný xxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxx vlastní xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zobrazená xxxxx i nevýdělečně xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 22.5.2006

§38x

Xxxxxxxxxxx vedlejší xxxxx xxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx užitím xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§38d

Licence x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxx umění vyjádřeného x užitné podobě xxxx architektonické dílo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vyjádřené stavbou, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nezbytně xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla x lze-li xx xx něm spravedlivě xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyobrazení, xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx změn.

§38e

Licence xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřízeni xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx zhotoví xxxxxx xxxxxxxxxx děl x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx umístěným x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx licence. Xxxxx na xxxxxx xxxxx §25 xxxx xxxxxxx.

§38f

Licence xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx umožňuje příjem xxxxxxxxxx, úplného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx domovních xxxxx za podmínky, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxx příjem xxxx využíván za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, kdo užije xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.

§39

Xxxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx práva autorského xxxxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jím může xxx také rozšiřována x xxxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) výhradně xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nikoliv xx xxxxxx přímého xxxx nepřímého hospodářského xxxx obchodního prospěchu xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřením xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx může xxx xxxx rozmnožováno, rozšiřováno x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx tak xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxx audiovizuální xxxxx v případě, xxxx-xx xxxxxx.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxx vysílání a x souladu se xxxxxxx xxxxxx xxxxx29) xxxxxxxx xxxxxxxx popisem, xxxx slouží xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrakovým postižením, xxxxx xxxx služba xxxx zpoplatněna, xxxx xxxxxx-xx se xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(5) Ustanovení §30 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx čtení

(1) Oprávněným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx paragrafu x §39b xxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx běžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zmírnit xxx, xxx byla xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx takové xxxxxxx, nebo

c) není xxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, noviny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmnoženinou xx xxx xxxxx xxxxxx paragrafu a §39b xxxxxx rozmnoženina xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x podobě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, časopisu, xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx jakémkoli nosiči, xxxxxxxxx x alternativním xxxxxxxxx xxxx formátu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx dílo xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x §39b xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx jako xxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném zájmu, xxxxxx za účelem xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx tohoto oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) oprávněný xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sídlem na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx nikoli xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formátově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávněného xxxxxxxx rozšiřuje, půjčuje xxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28), nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sdělovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům oprávněným xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28).

§39b

Povinnosti xxxxxxxxxxx poskytovatele

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 písm. x) xxxx x), xx xxxxxxx

x) formátově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozšiřovat, půjčovat xxxx sdělovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nedovolenému rozmnožování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) věnovat xxxxxxxxx xxxx nakládání x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x tom xxxxxxx x

x) informace o xxx, jak dodržuje xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) až x), zveřejňovat x xxxxxxxx aktualizovat na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx poskytovatel x bydlištěm xxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §39a xxxx. 4 xxxx. x) nebo x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx, jinému oprávněnému xxxxxxxxxxxxx xxxx autorovi

a) xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k dispozici, xxxxxx uvedení dostupných xxxxxxx x

x) názvy x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx poskytovatelů, x xxxxx spolupracuje xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2019 Sb. x účinností xx 15.2.2019

§39x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx xxxx dat

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, kdo zhotoví xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx automatizované analýzy xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x souvztažnosti; xxxxx zhotovenou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx nebo xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx díla, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxxxxxx čitelnými prostředky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 není xxxxxxx xxxxxxxxxx §39d.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§39x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxx xxxx dat x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své činnosti xxxxxxx vědecký xxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx přístup x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx školu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo tak, xx xxxxxxx xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxxxx xx vědeckého xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx-xx xxx účely xxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx účelem získání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vzory, tendence x xxxxxxxxxxxxx; takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uložit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 5.1.2023

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxx, do xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx zasaženo xxxx xxxxx právu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může xx domáhat xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neoprávněného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx díla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx propagace, xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx rozmnoženiny či xxxxxxxxxxxx díla, o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x její xxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx s neoprávněným xxxxxx xxxx souvisí, x o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx předmětné rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 x 25; práva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx může domáhat xxxx osobě, xxxxx xx xxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx neoprávněně ohrozila, x xxxx zejména xxxx osobě, xxxxx

1. xx xxxx měla x xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. využívá xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zasahovala xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxx,

3. poskytuje xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zasahují xx xxxxx xxxxxx xxxx xx neoprávněně xxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2 xxxx 3 jako xxxxx, která se xxxxxxx xxxxxxxx, výroby xxxx xxxxxxxxxx rozmnoženiny xx napodobeniny díla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx xxxxx autora xxxx je neoprávněně xxxxxxxx, nebo

5. xx xxxxxx povinnou xxxxx §24 xxxx. 6 xxxx §25 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx práva, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, výrobku xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx napodobeniny díla xxxx zařízení, xxxxxxx xxxx součástky podle §43 xxxx. 2,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx nebo součástky xxxxx §43 xxxx. 2,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx způsobenou xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud by xx přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejevilo xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž x xxxxxx xx práva xxxxx; tím není xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx závažnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob jednajících x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx skutečně ušlého xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx odměny, xxxxx xx byla obvyklá xx xxxxxxx takové xxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, aniž xx x tomu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xx xxxxxxx takové licence xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxx.

§41

Domáhat xx nároků xxxxx §40 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) a §40 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx práva xxxx xxxx, nebo které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřen zákonem; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxx osoba může xxxxxxx pouze za xxxxx xx majetkových xxxx autorských. Právo xxxxxx domáhat xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxx xx osobnostních xxxx autorských, jakož x xxxxxx xxxxx §40 odst. 3 xxxxxxx nedotčeno.

§42

(1) Autor xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a rozsahu xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zvukovým, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx záznamem xxxxxxxx xxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxx rozmnoženiny xxxxxxx xxxx nosič (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvukově obrazových xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx součástkou xxxxx §43 xxxx. 2,

x nahlížet xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx takového zboží x xxxxx na xxxxx celé České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx obdobně x xxx xxxxxx zboží.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx autorů, xxxx xxxxx, kterým ze xxxxxx přísluší oprávnění x xxxxxx majetkových xxxx k xxxx (§58) nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění.

(4) Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2014 Sb.

§43

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, pronajímá, xxxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které

a) jsou xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx omezený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx užití, xxxx

x) xxxx xxxxxx, vyráběny, xxxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx při xxx xxxxxxx xxxxxx určena x xxxx, aby xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxx, xx kterým autor xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx díla xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uplatněním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, kódování xxxx jiná xxxxxx xxxx xxxx uplatněním xxxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §30a, §31 odst. 1 xxxx. x), §34 xxxx. x), §38a xxxx. 2, §38e, 39 x §39a xxxx. 4 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Autor, xxxxx xxx své xxxx použil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dílo xxxxxxxxxx uživatelům x xxxxxxx nezbytném xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx díla. Autor xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxx §30; xx nebrání xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx takových xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxxxxxx či x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxx ochranou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx ustanovení §31a, §37 odst. 1 xxxx. x) x x) a §39d x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx pro xxx dílo použil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je xxxxxxx zpřístupnit své xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxx užití díla.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xxxxxxxxx autorem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

§44

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx zasahuje xxx xxx, kdo xxx xxxxxxx autora xxxxxxxxx, xxxxxxxx, usnadňuje xxxx xxxxxxx porušování práva xxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, dováží xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxx, ze xxxxxxx xxxx informace x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odstraněna nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 je jakákoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx identifikuje dílo, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x způsobech x xxxxxxxxxx užití xxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Totéž platí x xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§45

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdo xxx xxx xxxx používá xxxxx xxxx vnější xxxxxx xxx použitých xx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro dílo xxxxx druhu, jestliže xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx z povahy xxxx xxxx xxxx xxxxxx jinak.

Díl 6

Užití díla xxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxx online

§46

(1) Xxxxxxxxxxxxxx služby pro xxxxxxx xxxxxx online xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby x která xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxx tato xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx zisku.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sdílení obsahu xxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úložiště, xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací37), xxxxxx tržiště a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x cloudová xxxxxx, xxxxx uživatelům umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neodpovídá za xxxxxxxxxxx sdělování xxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx

x) xxxxxxxxx nejlepší xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x vysokými odvětvovými xxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí x zamezení nahrání xxxx, x kterém xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx autora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, znemožnil xxxxxxx x dílu xxxx xx odstranil xx xxxxx internetových xxxxxxx x vynaložil xxxxxxxx úsilí k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx b).

(2) Xxx určování, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx

x) xxxx a rozsah xxxxxx, xxxx cílová xxxxxxx x typ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a jejich xxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxx.

(3) Xxx použití xxxxxxxx xxx automatické xxxxxxxxxxxx obsahu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhodnotí nahrávaný xxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x). Xxxxxxxx obsahem xx xxxxxx xxxxxx obsah xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přidané hodnoty. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obsah, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx autorem xxxxxxxx xxx takovými xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xx nepodstatné bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx autorem a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užití xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx služby pro xxxxxxx xxxxxx online xx xxxxxx dovolat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36).

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sdílení obsahu xxxxxx, jehož služba xx xx trhu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx některého x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xx xxxx xxxxxx 3 xxx x xxxxx xxxxx obrat xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx mikropodniků, xxxxxx x středních xxxxxxx38) xxxx xxxx než 10 000 000 XXX, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdělování xxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx

x) xxxxxxxxx nejlepší xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx; ustanovení §47 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx poté, co xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx online, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 000 000, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdělování xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrání xxxx, o xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytné xxxxxxxxx. Ustanovení §47 xxxx. 2 se xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 3 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

§49

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 x §48 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sdílení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sdílení obsahu xxxxxx.

§50

(1) Poskytovatel xxxxxx xxx xxxxxxx obsahu xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §47 a 48 x xxxx-xx xxxxxxxx poskytovateli služby xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx informace x užití xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx vztahuje,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxx služby pro xxxxxxx xxxxxx online xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxx výhradní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx užít, xxxx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonem.

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xxx sdílení xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností a xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx zdarma.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx na xxxxxxxxxx přístupu ke xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se znemožnění xxxxxxxx x nahranému xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla nesmí xxx výhradně xxxxxxxxxxxxxx.

§51x

Xxxxx poskytovatel služby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx přístup x xxxx nebo xx odstraňuje xx xxxxxx §47 odst. 1 xxxx. b) x c) x xxxxxxx x §49, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx řízení x xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxx xxxxxxxxxx §83 xxxx. 2 a §159a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

§52

Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro sdílení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 nebo 2, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §18 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkony x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

§53

Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prostředníka

Zprostředkováním se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí postup xxxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxx vyplývajících x §47 odst. 1 xxxx. b) x x), §48 xxxx. 1 xxxx. x) x z §49, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxxxxx licence, xxxxxx sporů xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx licence nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x užití xxxx39) x x případech xxxxxxxxx x §101. Xxxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95a xxxx. 1. Xxxxxxx x zprostředkování mohou xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx.

§54

Seznam xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje jména xxxxxxxxxxxx a kontaktní xxxxx podle §56 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné správy x xx uveřejněn xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxx xxxxx, která je

a) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

x) odborně xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xx nepovažuje xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, pokud xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §96b obdobně.

§54a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x účinností od 5.1.2023

§54x

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 2 písm. x) xx xxx, xxx

x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření znalostí x oblasti autorského xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx. Zkouška xx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Zkouška xx hodnotí xxxxxxxxx "xxxxx(x)" xxxx "xxxxxxx(x)". X výsledku zkoušky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxx 1 rok ode xxx xxxxxx zkoušky, xxx které neuspěl.

§54b xxxxxx právním předpisem x. 429/2022 Sb. x účinností xx 5.1.2023

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx státní příslušník xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako hostujícího xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx žádosti xx použije §56 xxxx. 1 xxxxxxx. X žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx, že xx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jej xx splnění uvedených xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osobu, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxx bezúhonná.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx se řídí xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Hostující prostředník xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx prostředníků.

§56

Xxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx prostředníků

(1) X žádosti o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx nebo adresu xxx xxxxxxxxxx písemností xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapíše xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 xxxx. 2. Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Prostředník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu změny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Ministerstvo zapíše xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nezvěstného.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti prostředníka x xxxxxxxx jej xx xxxxxxx prostředníků xxxx vyškrtne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) požádal x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti prostředníka xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředníků, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx v průběhu xxxxxxxxxx 2 xxx x přes písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušil xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx.

(7) Prostředník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí skutečnosti, xxxxx jsou důvodem xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo hostující xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx poměr x xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx zástupci xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx prostředníka xxxx hostujícího prostředníka xx žádost xxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx žádný xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, že xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx zájemci x xxxxxxxxxxxxxxx s prostředníkem xxxx hostujícím xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx odměnu xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxx, vyhlášené xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §4 odst. 2, §5 xxxx. 2, §6 xx 9, §10 odst. 1, 2 x 4 x §12 xxxxxx o xxxxxxx21) xxxxxxx.

Xxx 8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Není-li sjednáno xxxxx, zaměstnavatel vykonává xxxx xxxxxx a xx svůj xxxx xxxxxxxx majetková xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxxx dílem. Xxxxxxxxxxxxx xxxx právo výkonu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx se svolením xxxxxx, ledaže xx xxx xxxx x xxxxxxx převodu obchodního xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xx xxxx případným xxxxxx xxxxxxxxxxx. Třetí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx zaměstnavatele.

(2) Smrtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nedostatečně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytl xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxx.

(4) Autorova xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxx k zaměstnaneckému xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, úpravám, xxxxxxxxxx xxxxxx překladu, xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxx, xxxxxx xx sjednáno xxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xx se za xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx případ, že xxxx xxxxxx vztah x zaměstnavateli xxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla vůči xxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx autorovi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x využití xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dosažení xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije xx xxxx xxxxxxx x odstavci 7, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx se xx xx považují, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x databáze, jakož x kartografická xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx vytvořena xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx za zaměstnavatele. Xxxxxxxxxx §61 xx xx tato xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx agenturního xxxxxxxxxx4d) xx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohody o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx práce x takovým xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(10) Xxxxxxxx 1 xx 6 x 8 se xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxx voleného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§59

Kolektivní xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx podílí xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x podnětu x pod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x uváděno xx veřejnost pod xxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnanecká xxxx podle §58 x xxxxx, byla-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxxx xx zaměstnavatele. Xxxxxxxxxx §61 xx xx xxxx díla nevztahuje.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx užitá xxxxxx xxxxx kolektivním.

§60

Xxxxxx dílo

(1) Xxxxx xxxx školské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obvyklých xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx díla (§35 odst. 3). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx udělit svolení xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxx projevu jeho xxxx u xxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxxx nedotčeno.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx licenci, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx požadovat, xxx jim xxxxx xxxxxxxx díla z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, které na xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx přihlédne x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1.

§61

Xxxx vytvořené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx (dílo xxxxxxxxx xx objednávku), xxxxx, xx xxxxx poskytl xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx. X užití díla xxx xxxxx takového xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxx licenční smlouvy, xxxxxxxxx-xx x tohoto xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, autor xxxx dílo vytvořené xx objednávku užít x xxxxxxxxxx licenci xxxxxx, není-li xx x rozporu s xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx autorem xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vytvořené xxxxxxxxxxx xxx audiovizuálně xxxxxxx, xx již zpracovaných, xx nezpracovaných, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyvolávajících xxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Zpracovat dílo x xxxxxxx je xx díla xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx autora.

§63

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx prohlášení o xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx k xxxxxxxx dílu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vedeném podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx v xxxxxxx x xxxxx prohlášením x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx udělil výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) tomuto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x neomezenou licenci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x k užití xxxxxxxxxx vytvořených x xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx

x) se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x době xxxxxxxx xxxxxxx za smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx díla xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) nepoužije, xxxxxx xx sjednáno xxxxx; xxxxxxxxxx §58 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxx xxxxxxxxxxxxx užitá

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Není-li sjednáno xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx tomuto xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změny xxxx po xxxxxxxxxx xx jiné změně xxxxxxx xx díla xxxxxxxxxxxxxxx, zaznamenat xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx titulky, xx

x) xx xxxxxxx i xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx díla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x fotografií xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x možností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, x xx

x) xx s ním xxxxxx na odměně xx výši, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxx sám xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx §63 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx programy

§65

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx chráněn jako xxxx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxx zákona xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx chráněny.

§66

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, upravuje xx xxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tak při xxxxxxxx a provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx počítačového xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx xx xxxxx mění xxxxxxxxxx program, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zhotoví xx xxxxxxx rozmnoženinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx,

x) zkoumá, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx pověřená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx počítačového programu, xxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, uložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx jeho zobrazení, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxx překládá jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxx xxxxx, xx-xx x xx oprávněn, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx překlad xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx propojení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxx x rychle dostupné x xxxx xxxxxxx xx omezuje xx xx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozmnoženiny, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxx programu do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx pronájem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pronájmu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Informace xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nesmějí xxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného počítačového xxxxxxxx, ani xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx k dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného počítačového xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, zhotovení nebo x xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx ohrožujícímu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx omezení xxxxxxxxxx xxxx k počítačovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ustanovení §29 odst. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vlastnické či xxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx jejího využití, xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxxxx nabyvatel xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx užívat xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx. Xxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 (xxxxxxxxx rozsah), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx oprávnění uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx.

(7) Ustanovení §30a xx 31, §32 x 33, §34 xxxx. x) až x), §35 x 36, §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §37 xxxx. 2 až 5, §37a, §38, §38a xxxx. 1 xxxx. x), §38a xxxx. 2, §38b xx 39, §39d, §43 odst. 1, 4, 5 x 7 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dodatečnou xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nabyvatele a x odstoupení od xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx40) se xx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx ochranou xxxxxxxxxxx prostředků podle §43 nejsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x rozsahu xxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxx. Autor, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počítačový xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xx kterou xx má oprávněný xxxxxxxx xx tím xxxxxx obrátit.

HLAVA XX

XXXXX SOUVISEJÍCÍ X PRÁVEM XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx výkonného xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu

§67

Umělecký xxxxx a výkonný xxxxxx

(1) Umělecký xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sbormistra, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx hraje, xxxxx, xxxxxxxx, předvádí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kultury. Xx xxxxxxxx výkon xx považuje též xxxxx artisty, xxxx xxx xxxxxxx umělecké xxxx.

(2) Xxxxxxx umělec xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx zástupce výkonných xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vytvořeným společně xxx xxxxxxxxx téhož xxxx xxxx výkonnými xxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, sboru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx uměleckého tělesa, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx umělecký xxxxxxx xxxxxx jako společný xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx společným xxxxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tělesa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; k xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx není dotčeno xxxxx xxxxxx xxxx xxx společným zástupcem xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx umělce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§70) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§71).

§70

Xxxxxxxxxx xxxxx výkonného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx výkonu.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx-xx výkon xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem xx xxx xxxx xxxxx uvedeno při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx vyloučena xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle předchozí xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x případech odůvodněných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx umělec xx xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx svého xxxxxx, xxxxx by xxxx xx xxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxx výkonného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx užít xxx xxxxxxx takového oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu,

e) xxxxx na pronájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu,

f) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu veřejnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §25.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x užití xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odměnu, xx xxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxx. Xxxx odměna xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx uplynulo 50 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx oprávněně xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x takovému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx roční xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxx umělec nemůže xxxxx.

§72

Úplatná zákonná xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx umělecký xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvukový xxxxxx vydaný x xxxxxxxxx xxxxxx vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx odměnu xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zvukovým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozmnoženiny xxxx rozšiřovány xxxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx umělce xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 neuzavře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx užití x způsob xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, uživatel, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, ale xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odměny xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nezaplatí xxx x xxxxxxxxx třicetidenní xxxxx poskytnuté kolektivním xxxxxxxx, xxxx oprávněn x užití xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx po uplynutí 50 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu x xxxxxx podobě x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxx výkonný umělec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xx poskytl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zaznamenaného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxxxx doba xxxxx věty první. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx výkonný umělec xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx, xxxxxxxx dotčený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu. Xxxxxx práva xx xxxxxxx umělec nemůže xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje záznam xxxxxx xxxx výkonných xxxxxx, mohou xxxx xxxxxxx xxxxxx odstoupit xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx přiměřeně §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2014 Xx. x účinností xx 7.11.2014

§72x

Xxxxxxxx x vyvážení xxxxxxxxx závazků

Pokud xxxxxxx xxxxxx poskytl výrobci xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x užití xxxxx zaznamenaného xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx zvukový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plateb výkonnému xxxxxx xxxxxx žádné xxxxx vyplacené zálohy xxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx.

§73

Trvání majetkových xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 50 let xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx oprávněně xxxxx xxxx oprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxx záznam xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx umělce za 50 xxx xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to podle xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 70 let xxx dne, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§74

Použití xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, 7 a 9, §11 xxxx. 4 x 5, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, 25a, 26, §27 xxxx. 8, §27a xx&xxxx; 29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. a) xx x), §35, §37 xx 37b, 38a, §38c, §38e xx 44, §46 xx 58, §62 xxxx. 2 x §64 xxxx. 2 x 4 platí obdobně x xxx výkonného xxxxxx a jeho xxxxxx.

Xxx 2

Právo výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§75

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx výrobce

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umělce xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx záznamu je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx kterou tak x jejího xxxxxxx xxxxx xxxx osoba.

§76

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx; jiný xxxx xxxxxxx xxxxxx užít xxx udělení takového xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zvukový xxxxxx užít xx

x) xxxxx xx rozmnožování xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu,

d) xxxxx na půjčování xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx zvukového xxxxxxx veřejnosti.

(3) Ustanovení §72 xxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xx odměnu x xxxxxxxxxxx x rozmnožováním xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(5) Xxxxx xxxxxxx zvukového záznamu xx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na platby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxx xxxxxxxx částku ve xxxx 20 % x příjmů získaných x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx předchází xxxx, xx xxxxx xxxx odměna přísluší, x xxxxxxxxxxxx, rozšiřování x zpřístupňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 50 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydán, xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plateb xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen částku xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umělcům, xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 let od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§77

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu. Xxxxx je však xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxx xxxxxxx xx xx 70 xxx xx xxxxxxxx vydání. Xxxxxxx-xx během doby xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a byl-li xxxxx této xxxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 70 xxx xxx xxx tohoto xxxxxxx.

§77x

Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx §72a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxxxx záznamu xxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 7.11.2014

§78

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, §25a, §27 odst. 8, §27a29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. x) až c), §35, §3737b, 38a, §38c, §38e xx 44, §46 xx 57 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Díl 3

Právo xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§79

Xxxxxxx obrazový xxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx obrazový záznam xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo záznam xxxx xxxx zaznamenaných, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pohybu, xx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zrakem, x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sluchem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam, xxxx pro xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx učiní xxxx xxxxx.

§80

Obsah xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx smlouvou oprávnění x výkonu tohoto xxxxx; jiný xxxx xxxxxxx obrazový záznam xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Právem xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx je

a) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženin zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx vysílání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx odměnu v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx záznamu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx je převoditelné.

§81

Trvání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx však x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxxx, xxxxxx právo výrobce xx za 50 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxxxx hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, §25a, §27 odst. 8, §27a xx 29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §31a, §34 xxxx. x) xx c), §35, §37 xx&xxxx; 37b, 38a, §38c, §38e44, §46 xx 57 x §62 xxxx. 2 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx.

Xxx 4

Právo xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxxxx x xxxx vysílání

§83

Vysílání x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvuků xxxx xxxxxx x zvuků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx příjem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x zvuků nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx kterou xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx.

§84

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxx x xxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx vysílání xxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vysílání xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

d) právo xx sdělování vysílání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxx práva vysílatele

Právo xxxxxxxxxx xxxx 50 xxx po prvním xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx úpravy hlavy X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §13 a 14, §18, §20 x 21, §22 x 23, §27 xxxx. 8, §27a, §27b xx 29, §30 xxxx. 1, 2, 5 a 6, §30b, §31, §31a , §34 xxxx. x) xx x), §35 xxxx. 1, 2 x 4, §37 xxxx. 1 a 4, §37b, §38a, §38c, §38e xx 38g, §39 xxxx. 1 xxxx. x), §39a xx 44, §46 xx 57 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§87

(1) Xxxxxxxxxx má právo xx odměnu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jím vydaného xxxx xxx osobní xxxxxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx rozmnoženinu osoba xxxxxxx x §37 xxxx. 1. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nakladatel xxxx x případě xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 trvají 50 xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 8 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 6

Právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxx, kdo xxxxxx zveřejní dosud xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx autorovi xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dílu xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx a xxxx 25 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije §27 xxxx. 8 xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 7

Právo vydavatele xxxxxxx xxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx díly xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx periodicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod týmž xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx časopis,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxx kontrolou.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx tiskové publikace xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) oprávnění x xxxxxx tohoto práva; xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jejího xxxxx online,

b) zpřístupňování xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx publikace xx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx tiskové xxxxxxxxx xxxx 2 roky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ustanovení §2 xxxx. 3, §4, 6, 7 x 9, §12 xxxx. 2 a 3, §13 a 14, §18 odst. 2, §27 xxxx. 8, §27a xx 29, §31 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2, §31a, §34 xxxx. x) xx x), §37 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §37a a 37b, §38a odst. 1, §39 xx 41, §43 x 44 x §53 xx 57 xxxxx xxxxxxx x pro právo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xx nevztahuje na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx krátkých xxxxxx x tiskové xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx36) povinen xxxxxxxx xxxx vydavateli tiskové xxxxxxxxx spravedlivý, rovný x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx30) za xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx přínosu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx36) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx příjmů x xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx služby informační xxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx publikace k xxxxxx x výši xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx x jednajících xxxxx xxxxxxxxx obrátit xx xx ministerstvo x xxxxxxx x xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Xxxxxxxx žádosti je xxxxx na určení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejího určení. Xxxxxxxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxxx, aby xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 dnů. Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx36) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx odměny xxxxx odstavce 10. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxx páté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxx x určení xxxx xxxxxx xxx odstavců 11 x 12 xx oprávněna kterákoliv xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 12. Xx neplatí, xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx došlo.

(14) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vydavatele x xxxx tiskové xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxx, xx xx:

x) xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx přiměřené xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxx, xx xx xxxxxxxx nutnost získání xxxxxxxxx x výkonu xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxx pro takové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věty,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postavení x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 14 xx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pouze ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx tiskovou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx tiskovou publikaci xxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13 xx nepoužijí x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx kolektivní xxxxxxx.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 429/2022 Xx. s účinností xx 5.1.2023

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§88

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona soubor xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxx xxxxxx prostředky, xxx xxxxxx na formu xxxxxx vyjádření.

§88x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (§90) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pořízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxxxxxx xxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx nebo její xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx trvání xxxxx xxxxx §93.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§89

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx podnětu xxxxx jiná xxxxx.

§90

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx práva.

(2) Xxxxxx xxxxxx obsahu databáze xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podstatné xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx jakýmikoli prostředky xxxx xxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnosti x hmotné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx databáze, xxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxx x systematické xxxxx nepodstatných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx databáze, není xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx tento uživatel xxxxxxxx užívá xxxxx x přiměřeně, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx opakovaně, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nositeli práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx předmětům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx zákonné xxxxxxx

Xx xxxxx pořizovatele jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §30 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxxx xxxx vyučovací, xxxxx-xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sledovaným xxxxxxxxxxxx účelem, x

x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx.

§93

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxxxxx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx však x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zaniká zvláštní xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze xx 15 let xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Použití úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x), §4, §6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2, §13 xx 15, §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §18 odst. 4, §27 xxxx. 8, §27a29, §30 xxxx. 1 x 3, §31a, §37 odst. 1 xxxx. a), §37b, §39a xx 44 a §46 xx 57 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA IV

KOLEKTIVNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§95

Kolektivní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nabídnutým xxxxx, xxxxxxxxx výkonům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx vykonávána x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kolektivní správou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ani příležitostná xxxx xxxxxxxxxx plná xxxxxx jiných xxx xxxxxxx kolektivně spravovaných xxxx.

(2) Xxxxxx kolektivní xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxx práv se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxx, nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pro území Xxxxx republiky s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx užívá xxxxxxx xxxxxxx xxxx která xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu x xxxxx xxxx založena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xx řízena xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která takové xxxxxxx poskytuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správě

§96

Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx oprávnění ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, příjmení a xxxxxxxx osoby, xxxxx xx statutárním xxxxxxx, xxxx osob, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx žadatele, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy,

b) xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx kolektivně spravována, x

x) xxxxxxxx předmětů xxxx podle písmene x), a pokud xxx x díla, x xxxxxxxx jejich xxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx přiloží

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich rozdělování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxx významných děl x xxxxxx,

x) jmenný xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx občanství, x x xxxxxxxx xxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx, jde-li x xxxxxxx, místa jejich xxxxxx a státního xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxx a s xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x odhad xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §96b odst. 2 x 3,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx ukončení pověření x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx obsaženy xx stanovách,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obecná xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxx x z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv, včetně xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kolektivní správu xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kolektivní správu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx.

§96x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X žádosti x xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx udělí oprávnění xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 4,

x) xxxx o xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) pro xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x dílo, xxx xxxxx téhož xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx již jiný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4, xxxxx

x) žadatel xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 a 3,

x) žádá o xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x dílo, xxx xxxxx téhož xxxxx x témuž xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96d xx 96h,

x) xx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xx nepovažuje právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, x

x) xxxxx nositelů xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx, xx dostatečně reprezentativní x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jde o xxxx, xxx druhů xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §25 x §37 xxxx. 2 xxx xxxxxxx autory xxxx xxx xxxxxxx nositele xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx zajištění řádného x účelného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx autorům xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx, xxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§96x

Xxxxxxxxxxx bezúhonnosti

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, si xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxxx xxxxxx16).

(2) Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný doklad xxxxxx státem, jehož xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x Rejstříku xxxxxx16) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx trestů tohoto xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před notářem xxxx jiným příslušným xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nevydává-li xxxxx stát příslušný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxx nelze-li xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně x xxxxxxx posledních xxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x to požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx x nezjedná nápravu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě. Xxx xxxx xxxxxx odstavec 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxx zanikne xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stanoven xxx, xxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxx dnem kalendářního xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §96a xxxx. 1 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Díl 3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§96x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří splňují xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx.

(2) Požadavky na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx na objektivních, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx odměn xxxxxxxxxxx xxxx splatných za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx mechanismus xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to i xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práv.

(5) Kolektivní xxxxxxx xxxx seznam xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx kolektivního xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx statutární orgán, xxxxxxxx orgán a xxxxxxxxx komise.

§96e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx členové kolektivního xxxxxxx a v xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx konat xxxxxx xxxx dílčích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhoduje o xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, práva xx xxxxx xxxxx x práva xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx §96g xxxx. 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx kolektivním správcem xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výlučného xxxxx xxxx xxxxx xx odměnu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příjmy x xxxxxx práv"), x

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x příjmy x výkonu xxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx,

x) xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 7,

x) postupech xxx xxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, převodu xxxx xxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxx ji xxxxx xxxx nepřímo, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ovládá, zakládání xxxxxx subjektu x xxxxxxxx podílů xxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx17) x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu.

(6) Nejvyšší xxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. f) xx i).

(7) Xxxxxxx xxxxx omezit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx a xxxxx hlasovacích xxxx xx zasedání nejvyššího xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx objemu xxxxx xx určité účetní xxxxxx, které členovi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx tato xxxxxxxx xxxxx určena a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobem.

(8) Stanovy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx x při xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx platí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

§96f vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce je xxxx statutárního xxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx podílí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Členem vedení xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx člen kontrolní xxxxxx.

(3) Člen vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 řídí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud střetům xxxxx xxxxxxx nelze, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x uveřejňovat, x xxxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxx ovlivnily xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu.

(5) Xxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá nejvyššímu xxxxxx jedenkrát xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zájmů, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x o jakýchkoli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxx příjmů x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určí, že xx být svolána xxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §96f odst. 4 xxxx. x) xx x), a

b) xxxxx působnost xxxxxxx xx stanovami xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprávu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 4

Xxxxx kolektivní xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§97

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx práv na xxxxxxx písemné smlouvy xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon, x xxx uzavření xxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxx cizího xxxxxxx18).

(3) Kolektivní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce x xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx x třetím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx správcem xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vystavování xxxxxx xxxx rozdělování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, prostřednictvím osoby, xx xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nepřímo x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx IV, s xxxxxxxx xxxx 2 x 3, obdobně; xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx zřídí, xxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§97x

Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x x rozsahu s xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ten x xx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx x příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx již xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva ve xxxxxx k témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx x témuž druhu xxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 písm. x), x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx za rovných xxxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nezbytné pro xxxxxxx jejich práv x xxxxx nebo xxx účinnou xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy svých xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx druhů děl x xxxxxx předmětů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx výběru, xxx ohledu na xx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx, xxx ohledu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo sídlo.

(4) Xxxxxxx práv xx xxxxxxx určí xxxxx xxxxx xxxx kategorii xxxx xxxx xxxx xxx x jiný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kategorie xxxx xxxx druhu děl x jiného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nositel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx děl x xxxxxx předmětů ochrany, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxxxxxx, x to x v případě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kategorie xxxx, xxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat. Xxx xxxxxx xxxxxxx §97d x 97e.

(6) Xxxxxxx práv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kolektivní správy xxxxx xxxx některých xxx nebo xxxxx xxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx jeho xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců. Stanovy xxxxx upravit, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účinným xx xxxxxx xxxxxxxx období, x xxxx byla xxxxxxx podána. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinně kolektivně xxxxxxxxxxxx práv podle §97d, xxxxxx moci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x může xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci.

(7) Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 zůstávají xxxx xxxxx xxxxx §97b, 99a99e, 99j, 100b a 101x xxxxxxxxx.

(8) Kolektivní xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx práv uvedených x xxxxxxxxxx 6 x 7 tím, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx práv xxxx druhů xxx x xxxxxx předmětů xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, svěřen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 6 věta xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx správce xx povinen umožnit xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xx 9 musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx druhů xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, podmínky uplatnění xxxxx podle odstavce 5 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pravidlech informovat.

§97a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx jedenkrát xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx informace x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nositel práv xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx správu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xx poskytování sociálních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyplatil, x xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx způsobu užití,

f) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx kolektivnímu správci xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) všech příjmech x výkonu práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxx xxxxx vyplaceny.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nositelům xxxx, jimž rozděluje x vyplácí příjmy x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97c

Seznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x evidenci a

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxx nositelé známi.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx známy, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx spravuje xxxxx, pokud xx xxxx tyto předměty xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx obsahovat xxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 2

Xxxxx kolektivně xxxxxxxxxx

§97x

Xxxxxxx kolektivní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx spravovanými xxxxx jsou

a) xxxxx xx xxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxxxxxx výkonu, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaný x xxxxxxxxx xxxxxx, vysíláním xxxxxxxxx nebo televizí xxxx přenosem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx záznamu, xxxxxxxx x obchodním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx televizí xxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx vysílání,

3. zhotovení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxx xx nenahraný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxx vnitřní potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podklad, a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx originálu díla xxxxxxxxxx,

6. půjčování originálu xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 2 a §87 xxxx. 2,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx či výkonu xxxxxxxxx umělce zaznamenaného xx zvukový xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx vysílání děl, xxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenaných na xxxxxxx xxxx na xxxxxxx obrazový záznam x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zvukový xxxxxx byl vydán x xxxxxxxxx xxxxxx, x dále xxxxx xx xxxxx přenosem xxxxxxxx zvukových záznamů xxxxxx xxx vydaných x obchodním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxx x výjimkou případů, xxx

1. právo xx xxxxxx xxxxxxxx vysílatel xx spojitosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxx x jeho vlastní xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x nositelem xxxx,

2. xx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x řízeném xxxxxxxxx; xxxxxxx prostředím xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysílání oprávněným xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxx xxxxx §71 odst. 4.

(2) Příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx se xx xxx nároku xx náhradu xxxxx x xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv.

§97x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx, xx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příslušným předmětům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx audiovizuálně xxxxxxx xxx hudebních, xxxxx jde o xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) x x), xxx xxx takového xxxxxxxx xxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx kolektivnímu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxx hromadné smlouvy xxxxxxx; xxxxxxxxxx §104a xxxx. 2 a 3 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxx, užití předmětů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hromadné xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxx, xx xx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx, xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx uživatele vhodným xxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxx účinků hromadné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx nositel xxxx, xxx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyloučit xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxx oprávnění x výkonu xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx nebo xxx xxxxx xx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx televizí xxxx xxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx. a),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, uměleckého xxxxxx, xxxxxxxxx záznamu xxxx zvukově obrazového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxx xxxx půjčování díla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x půjčování xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx programy,

f) zpřístupňování xxxx v nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zpřístupnění, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) jednotlivcům xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných x xxxxx objektu xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nedivadelní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nesměřuje k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu,

h) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx díla na xxxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx výhradně xxx xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vydané xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo hudebně xxxxxxxxxxxx a na xxxx, jejichž zpřístupňování xx předmětem jiných xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97f x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxxx, x xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxx nebo hudebně xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo vědeckém xxxxxxx, xxxxx zhotovení xxxxxx rozmnoženiny nesměřuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu,

k) xxxxxxxxx tiskové xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx §29 x 30a xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx účely vzdělávání x xxxxxx x xxxxxxxx přímého nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu,

l) zpřístupňování xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx více xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx programy, xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zaznamenané xx xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxx záznam, na xxxxxx notové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx díla, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zhotovení xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla nedostupného xx trhu, neuvedeného x písmenu x), x jiného xxxxxxxx xxxxxxx nedostupného xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37b xxxx. 1,

n) xxxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenaných na xxxxxxx nebo xx xxxxxxx obrazový xxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxxx, jejichž zvukový xxxxxx xxx vydán x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx práva xx užití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; a dále x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx svému xxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xxx o jeho xxxxxxx práva xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené x nositelem xxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§97ea

(1) Poskytne-li xxxxxxxxxx xxxxxxx hromadnou xxxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. i) xxxx x), xxxxx, xxxx-xx sjednáno jinak, xx se takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) za xxxxxxxx podle odstavců 1, 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví se xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práv, který xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx xx dílo, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxx xxxxxx, databázi xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx publikaci, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxx 6 měsíců xxxx tím, xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a §97e odst. 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Úřadem Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx14) x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách této xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxx x rozsah xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxx vyloučit účinky xxxxxxxx smlouvy xxxxx §97e xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxx §97e odst. 4 xxxx. x) xx nepoužije na xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na trhu, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z

a) děl xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebyla-li xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) děl xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx, nebo

c) xxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx vytvořených státními xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určit členský xxxx Evropské xxxx xxxx stát xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetí zemi xxxxx xxxxxx a) x b).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx nositelů xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §97g, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx x xxxx, xxx druhů xxx.

§97xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 429/2022 Sb. x účinností xx 5.1.2023

§97x

Xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, který uveřejňuje xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Do seznamu xx xxxxxxxx výhradně xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx začleněných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxx xxxxx nositel xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uveřejní Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxx dílo, xxxxx

x) xxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx vynaložení xxxxxxxxxxx xxxxx x xx obvyklých xxxxxxxx xxxxxxx xx úplatu x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně x 20 let xxx, x xxxx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx díla xx seznamu, x

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx licenčních podmínek, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Národní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx 10 a xxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx licenčních xxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxxxx. Dílo xxxxxxxx x jednotlivém xxxxxx periodického tisku xx x xxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vyřazení xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx knihovna xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kolektivní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx tehdy, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx táž xxxxx, a xxxxx xxx x dílo, x xxx xxx xxxx, jde-li o xxxxx kolektivní xxxxxx x takovém státě, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxx x xx účet xxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx písemně xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x pověření xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní správce. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx sleduje účelnější xxxxx kolektivní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušní xxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx kolektivních xxxxx xxxxx §98a xxxx. 3 x x případě, xxxxxxxx-xx xx xx tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uplatněn x xxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x uživateli

§98

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x uživateli, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19), kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx uživatele

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx xxxx předměty xxxxxxx, k xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxx xxxxx podle §97d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. b) x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98e a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx xxx xxxx nepředložení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 kolektivní xxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx uzavření xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x předmětu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx uzavření xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nelze-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx s právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které taková xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx licenční xxxxxxx pro nový xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x Xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízen veřejnosti xx dobu xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Kolektivní xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 1 komunikovat x xxx elektronickými xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx si pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx jednání xxxx uživateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx je xxx xxxxxxx jednání x xxx zastoupen. Tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemnosti x Xxxxx republice xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vyhýbá xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx licence a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podlicence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, relevantní x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx39) xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§98x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění x výkonu práva xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Hromadnou xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x uživatelem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx ochrany jednotlivě xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx smlouvou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx uživatele nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19). Z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxx xxxx.

§98x vložen právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

§98b

Uživatel, xxxxx s xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx, není oprávněn x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx odměna xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxx xxxxxxx.

§98x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osob v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxxxx x technický xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro poskytování xxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx míře dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx úrovni Evropské xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xx xxxx xxxxxx prokázat xxxxx a včasné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jinému xxxxx xxx k výkonu xxxxxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx 15 xxx předem. Xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx autorů x názvů xxx, xxxxx xxxx provozována, xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xx smlouvě mezi xxxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx x dodavatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lidové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §3 písm. x), xxx xxxx xxxxx xxxxx autora xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx provozována xxxxx volná xxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxxx vznikne xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx20), je povinen x xxx uvědomit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx takového xxxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx práv, pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxx, pokud uživatel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vede x příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zásahem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx mediátora xxxxx xxxxxx x xxxxxxx21) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h, x xx xx xxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxx pověřen. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx dotčen nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxx odměny.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odpadá, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úmysl xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Sazby xxxxx

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx vybíraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento zákon, xxxxxxx je sazebník xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "sazebník") x xxxx vždy xxxxxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx užití předmětu xxxxxxx, xxxxxxx

x) x xxxx, xxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxx nepřímému xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx z užití xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oblasti, ve xxxxx dochází x xxxxx xxxxxxxx ochrany,

d) x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx nositelů xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx tak xxxx xx základě xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxx xxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19, x

x) x xxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx xxxxx §23 věty xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 % nejnižší sazby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§98e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxx sjednávání některých xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx návrh sazebníku xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx a prokázaly, xx sdružují vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx uživatele podle xxxxxxxxxx zákona19) x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19b) nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx je x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxx byl návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolu xx zdůvodněním xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx §98 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxx xxxx xxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxx, xxxxxxx písemně x xxxxxxx xxxxx xxxxx tomuto návrhu xxxxxxx, xx kolektivní xxxxxxx povinen s xx xx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx projednat. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxx xx sjednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 x násl. x §101. Xxxxx xxxx osoba do 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x ní xxxxxxxx dovolávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxx §98d xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx kolektivní xxxxxxx xxxxxx sazbu xxxxxx oproti xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx sazby xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx předchozí xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo"). Xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty ministerstvo xxxxxxxxx zejména ke xxxxxxxxx uvedeným x §98e xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx navýšit xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §98e xxxx. 3 xxxxx xx limitu xxxxxxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxx inflace x roce dle xxxx xxxxx xx xxxxx přírůstek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průměrné cenové xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyjádřená x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rokem ČSÚ xx xxx xxxxxxxxxxxxx19a).

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sazebníku xxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ní xx xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2. Pokud nedojde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v návrhu xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x příjmů z xxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxx

§99

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na účet xxxxxxxx práv nároku xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx výkonu kolektivně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx nositel xxxxx, xx-xx k xxxx oprávněn, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxx x souladu x rozúčtovacím řádem xxxxxx z xxxxxx xxxx x příjmy x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx sociální, xxxxxxxx xxxx vzdělávací služby xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx x investování xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, a

e) vytvářet xxxxxxxxxxx xxx x x souladu x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně

a) xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetku, z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxx x xxxxxx činností.

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx na správu xxxx x xxxxxxx x rozhodnutími učiněnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96f xxxx. 4.

§99x

Xxxxxxxx xxx investování xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx kolektivní xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx tak v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro něž xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx tato xxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxx střetu zájmů xxxxxxxxxx správce zajistí, xxx xxxx investice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx portfolia, a

c) xxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konkrétním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxx z xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx si z xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x investování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxxx správy. Xxxx xxxxxx musí xxx přiměřená, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx x druhá xx použijí xxxxxxx xxx úhradu nákladů xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x souladu x §99 odst. 1 xxxx. d).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí x xxxxxx x výkonu xxxx xxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z výkonu xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxx jiné xxxxxx než na xxxxxx nákladů xx xxxxx kolektivní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

§99x

(1) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx práv x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxx práva x xxxx předmětům ochrany, xxxxxxxxx x týmž xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx k xxxxxxxx; xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, ale xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x evidenci, vyzve, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxx práv x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 9 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období, x němž tyto xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, určením xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxx, brání xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kolektivního xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx rozdělování a xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx nositelům xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 z xxxxxx, xx nositelé xxxx nemohli xxx xxxxxx xxxx nalezeni; xxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x určení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx záznamy. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx o dílech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx práv, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a kolektivnímu xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx smlouvy podle §97g.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dílo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 užila, x

x) xxxxxxxx xxxxx informace, xxx xx xxxxx xxxxxx určit nebo xxxxxx nositele xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo nalezen xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nositeli práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx-xx možné xxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx příjmů xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x výplatu xxxxxx x xxxxxx xxxx x příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §96a nebo xxxxxxx xxxxx §97g, xx xxxxxxx §99c xxxx. 2 věta první xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmy x výkonu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx obdržení těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podáváním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx práv, xxxxxxx nositele xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxx kolektivnímu xxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) X xxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxx x zhotovení xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 50 % x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 %, o xxx xx dělí xxxxxxx xxxxx, x

x) xxx-xx o přístroj x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxxx xxxxxxx, 60 % autorům, zejména xxxxxxxxx audiovizuálních xxx, xxxxxxx děl xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, autorům děl xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx bez xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, scénografům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx děl xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 15 % xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. a) x x), nejde-li x xxxxxx podle odstavce 1, x x xxxxx vybraných podle §25 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 přísluší 45 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxx vybraných xxxxx §37 odst. 2 x §87 xxxx. 2 přísluší 45 % autorům děl xxxxxxxxxxx, včetně děl xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % xxxxxxx děl xxxxxxxxxx x 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§99x

Xxxxxxxxx poskytované veřejnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx správy,

c) xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

d) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx jejich jmen x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx průměrné výše xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx správu xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx než na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx práv,

i) seznam xxxxx xxxxx §97g, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolektivními správci, x smluv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx kolektivní správce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx xxxxx §99c xxxx. 3,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §101 a 101x,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97c xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §98a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx x průběžně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizuje.

§99f xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§99x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx každého roku xx předchozí xxxxxxxxxx xxx výroční xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxxxxx ověřenu xxxxxxxxx xxxxx zákona x auditorech17).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxx ověření a xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a xxxxxxxx xx tam xx xxxx 5 xxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s účinností xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx spravuje xxxxx, xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §97g a x částkách, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) celkové xxxx xxxxxx xxxxx písmene x), které příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx správu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx provedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účelu,

e) xxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx práv k xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx repertoár, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke správě xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §97g.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změnách xxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem do 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx,

2. xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx §103 odst. 2 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101,

x) informovat ministerstvo x rozhodnutích soudů xxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx x xxxxx xx zásadní význam xxx jeho činnost, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zaslat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxx,

2. seznamy xxxxxx podle §97c.

§99x xxxxxx právním předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Kolektivní správce xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxx xxxxx spravuje xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informace

a) x repertoáru, který xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxx, určit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §97g, x o xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxx a x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu pro xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu ve xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pořízením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx písemně tuto xxxxxxxxxx spolu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx výše xxxxxx kolektivním správcem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Xxxxx 8

Licence pro xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx online

§100

Licence xxx xxxx území x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx děl xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a jde-li x hudební dílo x xxxxxx, xxx xxxx autora xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 x sdělováním xxxxxxxxxx xxxxx §18 nezbytných x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xx vztahuje xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx licence xxxxx §100, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx schopen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx schopen identifikovat xx xxxxxx ke xxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části, x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) používá jednoznačné xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx v co xxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx prostředky ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx licence xxxxx §100.

§100x

Xxxxxxx mezi kolektivními xxxxxxx o poskytování xxxxxxx

(1) Smlouva, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100 x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx repertoáru, může xxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx svěřený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se licence xxxxx §100 xxxxx xxxxxxxxxx, týkající se xxxxxxx způsobu užití, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx nositelům xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu, informace x podmínkách xxxxxxx, xxxxxx uzavřel xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §100 x xxxxxxxx xxxxx x vlastního repertoáru, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §100x, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x repertoáru xxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxx nabízí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxx xxxxxxxx 1 zahrne xxxxxxx repertoár xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nabídek, xxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx poskytování licence xxxxx §100. Xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxx neumožňuje xxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na

a) vyloučení xxx, xxxxxxx se xxxx informace xxxxxx, xxxx

x) úhradu odůvodněných xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100d

Informační povinnosti

(1) Kolektivní xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, xxxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxx spravuje, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na základě xxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxxx repertoáru, xxxxx spravuje. Tyto xxxxxxxxx zahrnují údaje x

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx spravuje xxxxx,

x) spravovaných xxxxxxx x

x) xxxxxxx států, xxx xxxxx xx xxxxxxx poskytuje.

(2) Xx xxxxxx nositele práv, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxxxxxxx důkazy x nepřesnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx §100a xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nositelům xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hudebního xxxxxxxxxx, x nositelům xxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx děl, xxxx vztahujících se x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx něž tito xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravidla.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tajemství.

§100d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100e

Poskytování xxxxxxxxx o xxxxx x fakturace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100.

(2) Poskytovatel xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby online xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx možné x xxxxxx xx straně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx technického xxxxxxx, xxxx zohledňuje xxxxxxx xxxxxxxx. Faktura xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxx jejímu technickému xxxxxxx, xxxxx kolektivní xxxxxxx používá oborová xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx upraven xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx poskytovatel obdrží xxxxxxx od více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100f

Výplata xxxxxx z xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §100, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx přesně x xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx hudebního xxxx online a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nositeli práv xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx provedenou xxxxx xxxxxxxx 1 informace x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, za xxx xxxxxxxx práv tyto xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx, xx němž x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx §100 xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §100b, platí pro xxx ve xxxxxx xx kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx xxx pověřil, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx práv, xxxx-xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx nevztahují xx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílateli x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání24), xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxxxx xxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 9

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx při xxxxxx kolektivní správy

§101

Využití xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx správy

Ke zprostředkování xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §97g, sjednávání xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vzniklých při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zájemci x xxxxxxxxxxxxxxx využít jednoho xxxx xxxx prostředníků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§101x

§101x zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101b

§101b zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

§101x zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101d

§101d xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

§101x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

§101x xxxxxx právnmím xxxxxxxx č. 429/2022 Sb.

§101x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx upraví xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stížností xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx správců, x xx zejména v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ukončením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxxx a rozdělováním xxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Díl 5

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx26), xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce,

b) xxxxxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx zákona povinnost x xxxxxxx x xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx27) x rozsahu, x xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§102a

Přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx dohledu") x xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Domnívá-li se xxxxxxxxxxxx, xx kolektivní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx x xxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nedodržuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxxxxxxx předat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, aby v xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxx x kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

§102a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností od 20.4.2017

Xxx 6

Poskytování oprávnění x xxxxxx práv x užití xxxxxxxxx xxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany

§103

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dílům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx práv x osiřelému xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx účet x při výkonu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spravovanými xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x osiřelému dílu xx má xx xx, xx nositel xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx zveřejnění a x tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx veřejnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx.

(2) Vykonává-li xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101, určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx pro nositele xxxx x takovému xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce spravuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 4.

(3) Licenční xxxxxxx x xxxxx osiřelého xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx lze poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx nepřesahující 5 xxx x xxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx uzavřít x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kolektivní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně po xxxx 3 xxx xx jejich xxxxxx. Xxxxx-xx během xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nositeli xxxx.

(5) Xxxxxx x příjmy xxxxxxx x xxxxxxxx 3, které xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx vyplatit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, a pokud xxx x osiřelá xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Státního xxxxx kinematografie; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx finanční prostředky xx xxxxx 15 xxx xx uplynutí xxxx uvedené v xxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxx příslušného xxxxxxxx fondu.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx nositele xxxx x osiřelému xxxx xxxx xxxx xx platnost smlouvy xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxx práv k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro zaznamenané xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zvukově xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxx obdobně.

Xxx 7

Xxxxxxxxx správce xxxx

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxxxxx nebo xxxx výdělečná xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx smlouvy oprávněna xxxxxxxxx autorská xxxxx xxxx práva x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její jediný xxxx hlavní xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účast xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž práva xxxxxxxx.

§104x

(1) Ustanovení §97b, §98 xxxx. 2 x 8, §98a, §99f xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x f) xx h), §99j, §102 a §102a xx použijí pro xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx obdržení xxxxxxxxx x přiděleném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104b xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx týchž práv xx xxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxxx, x jde-li o xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxxx spravovaných xxxx podle xxxx xxxxx xx po xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx považováno za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spravuje, vyloučit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e. Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxx, k témuž xxxxx xxxx, jakékoli xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx-xx mezi kolektivním xxxxxxxx a nezávislým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx formát xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx formátu xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx.

§104x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxxxxx x k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx zahájením xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx obecné náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dále

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětů xxxx xxxxx písmene x) x pokud xxx x xxxx, x vymezení xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx x xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo.

(4) Nezávislý xxxxxxx práv je xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx došlo ke xxxxx evidovaných údajů, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx právo xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx správců práv x xxxxxxxxx xx x něj xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX V

SOUBĚH OCHRANY

§105

Právo xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxx autorské xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tiskovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx uložit xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) pokutu xx 100&xxxx;000 Kč.

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxx, umělecký xxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx databázi,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §43 xxxx. 1 nebo 2 xxxxx x §44 xxxx. 1,

c) xxxx obchodník, xxxxx xx účastní prodeje xxxxxxxxx xxxx uměleckého, xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96a,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti podle §56 odst. 3,

x) xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §104b odst. 2,

x) xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti36) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx užít tiskovou xxxxxxxxx x xxxxxxx x §87b odst. 9 xxxx poruší xxxxxxxxx stanovenou x §87b xxxx. 14, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti36) xxxx xxxxxxxxx tiskové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87b xxxx. 11.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx xxxx xx xxxx 1 % celkového xxxxxxx xxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx, která hodnota xx vyšší, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§105xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §97a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §97b, 99f, 99h, 99i, 99j xxxx §100d,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxx §97h odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx podle §98,

x) xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98f,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx x xxxxxx práv xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx práv xxxxx §99 xx 99e,

g) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx §99g odst. 1,

x) x xxxxxxx x §99g xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §99g xxxx. 3 nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §99g xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou dobu,

k) x xxxxxxx s §100c xxxx. 1 xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxxxx licencí,

l) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §100e,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx xxxxx §100f xxxx. 1,

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) vykonává xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene b) xxxx g) xx x),

x) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx e), k) xx x) nebo x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

§105xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx správce xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §104a xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx §104b xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §97b, §99f xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) nebo §99j, xxxx

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxxxx do 500 000 Xx.

§105x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §105a xxxx. 1 a §105b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo x),

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §105b xxxx. 1 písm. x) xx f), §105ba xxxx. 1 x §105bb xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx Státního xxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxxxxxx uveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §102 odst. 2 xxxx. x), §105b xxxx. 1 xxxx. x), §105ba x §105bb xx 1 xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx takto xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí nesmějí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osobu xxx xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX VII

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ

§106

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákonem xx xxxx xxxxxx vztahy, xxxxx vznikly ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a práva x povinnosti z xxxx vzniklé, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxx xxxxxx majetkových xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, začala-li běžet xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx. Xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxxx zákona xx xxxxx trvala, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Rozmnoženiny xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx práv obnovuje, xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx lze však xxxxx rozšiřovat ještě 2 xxxx xx xxxxxx jeho účinnosti.

(4) Xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. x) body 3, 5 a 6 a §2 xxxx. 2] xxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx výrobce českého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla zveřejněného x xxxx xx 1.1.1950 xx 31.12.1964 xx xxxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxx.9) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1.1.1965 do 31.12.1991, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx považuje xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 není xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx prvé se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx §88, xxxxx xxxxx xxxx-xx zhotoveny xxxxxxxx 15 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správě xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do souladu x tímto xxxxxxx x vydá xxxxxxxxxx xxxxxx do 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§107

Ustanovení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx díla xxxxxx a umělecké xxxxxx xxxxxxxxx umělců, xxxxx xxxx státními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vytvořeny xxxx xxxxxxxxxx kdekoli.

(2) Xx díla x xxxxxxxx výkony xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahují se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx žádná x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx autorů x xxxxxx výkonných xxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bydliště.

(4) Xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xx xxxxx xxxxxx xxxx.11)

(5) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx vztahují xx xxxxxxx záznamy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo; na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xx zvukově xxxxxxxx xxxxxxx, rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 2, xxxx vydaná xxxxxxxxxxxx podle §87 x xxxxxxxx podle §88 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku

§108

Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx), se mění xxxxx:

1. V nadpisu §17 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pořizovatele xxxxxxxx".

2. V §17 xxxx. 1 xx xx slovo "(xxxx-xxx)" xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 17a) "xxxxxxxxx práva, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x majetková xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,17x)

17x) Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).".

3. X §17 xxxx. 3 písm. x) xx na xxxxx xx slovy "xxxxxxx x)," doplňují xxxxx "c) xxxx x),".

4. X §17 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a d), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx zbývá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvání těchto xxxx, x případě, xx nelze xxxxxxx xxxxx let podle xxxxxxx a), x

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx let, který xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxx práv, x xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx let xxxxx xxxxxxx a).".

5. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práva výkonných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

§109

§109 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

§110

§110 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§111

X §3 xxxx. 1 zákona č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx. x xxxxxx x. 356/1999 Xx., písmena x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) a 2x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx duševní tvůrčí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx,2)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)

2) Xxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx.

Xxxxx č. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx x. 529/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 116/2000 Xx.

Xxxxx č. 478/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.

2x) Xxxxx x. 121/2000 Xx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx

§112

X §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 3/2000 Xx. x xxxxxx x. 103/2000 Xx., xx za xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 64a) zní:

"ze) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výtisku xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64x) x xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxx práva autorského xxxx práv souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx.

64x) Xxxxx x. 37/1995 Xx., o neperiodických xxxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 53/1959 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx.

Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXXX

§113

§113 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx

§114

X zákoně č. 237/1995 Sb., x hromadné správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx I xxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

§115

§115 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

§116

X xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 597/1992 Xx., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx č. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona č. 135/1997 Xx. x xxxxxx x. 46/2000 Xx., xx §26 xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§117

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Zákon č. 89/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 35/1965 Xx., x dílech xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx).

3. Xxxxx č. 86/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x uměleckých (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx., zákona č. 468/1991 Sb., xxxxxx x. 318/1993 Xx. x xxxxxx x. 237/1995 Sb.

XXXX DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§118

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 121/2000 Sb.

Sazebník xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uměleckého, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx x x souvislosti x xxxxxxxxxx xxx

1. Osoby xxxxxxx x §24 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušnému kolektivnímu xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx

x) 4 % x xxxxx kupní xxxx do

50 000 XXX,

x) 3 % z xxxxx xxxxx ceny xxx

50&xxxx;000 XXX do

200 000 XXX,

x) 1 % x xxxxx xxxxx xxxx xxx

200&xxxx;000 XXX xx

350&xxxx;000 XXX,

x) 0,5 % x části xxxxx xxxx xxx

350&xxxx;000 XXX do

500 000 XXX,

x) 0,25 % z xxxxx xxxxx xxxx xxx

500&xxxx;000 XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx 12&xxxx;500 XXX.

2. Xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxx. d), které xxxx sídlo nebo xxxxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměn od xxxxxx osob.

3. Jednorázové xxxxxx příslušející při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozmnoženin záznamů xxxx 3 % x xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvuku xxxx jenom obrazu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx 1,5 % z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx. x), které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x xx xxxxxxxx xxxx x několika xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx kolektivní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osob.

5. Osoby xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušející xxxxx §25 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu správci, xxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybírání xxxxx xx xxxxxx xxxx.

6. Xxxxxx xxxx xx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx 0,20 Kč xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx 0,40 Xx za xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx počet zhotovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb

a) x xxxxxxxxxx knihoven, xxxxx, xxxxxxx, školských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 % x celkového xxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx,

x) x prostorách xxxxxxx, xxxxxxxx úřadů a xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb 20 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx v §25 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx alespoň 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle xxxx x několika xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměn od xxxxxx xxxx.

9. Xx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 x v §87 xxxx. 2 platí xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1,70 Xx za xxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 121/2000 Sb.

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx prověřeny x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx osiřelému předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27b xxxx. 3 xx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx významu,

b) xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stávající xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX (Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx - spisovatelé, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx autorských xxxx) a XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Standard Xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx knihy) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx propojující databáze x xxxxxxxxx, xxxxxx XXXX (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamy xxxxxxx) x ARROW (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Information xxx Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx dílech),

f) xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx zdědil stát xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu připadla, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx neperiodických xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výtisky;

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx knihoven xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ISSN (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Serial Number - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx seriálové xxxxxxxxx),

x) xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx státě,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně kolektivních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx rozmnožování,

e) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jejichž majetková xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v periodickém xxxxx,

x) povinné výtisky;

3. x případě xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x knihách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx dílech

a) zdroje xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx, xxxxxxx kolektivních xxxxxxx spravujících xxxxx xxxxxx děl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fotobank,

d) xxxxxx autorů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vedený Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx;

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx sdružení xxxxxxx audiovizuálních xxx x zvukových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvukové xxxxxxxx x xxxxxxxxx knihoven,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikátory xxxx je XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Standard Audiovisual Xxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx audiovizuální xxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Music Xxxx Xxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx) xxx hudební xxxx x ISRC (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupujících xxxxxx, výkonné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, vedené Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) titulky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Sb.

Informace xxxxxxx xxxxxxx xx výroční xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 2

1. Základní xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích,

b) xxxxxx o xxxxxxxx x účetním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxxx §98 odst. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o všech xxxxxxx, ve xxxxxxx xx kolektivní správce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které řídí xxxxxxxxxxxx správce, a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx roce,

g) informace xxxxxxx v xxxx 2 xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vzdělávacích xxxxxx, xxxxxxxxxx informace xxxxxxx v bodě 3 této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx informace:

a) informace x xxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x investování příjmů x xxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx správu xxxx x xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx, kdy xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metody xxxxxxx x přidělení xxxxxx xxxxxxxxx nákladů,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx, xxx xx xxxxx o náklady xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx, týkají-li xx xxxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxx xxxx vyrovnána x příjmů x xxxxxx xxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxx, avšak xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. zdroje xxxxxxx k úhradě xxxxxxx xx správu xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxx x rozdělením xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx užití x xxxxx srážky,

6. xxxxxxxxx xxxx nákladů xx správu práv x jiné služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s procentní xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, které nelze xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx popisem xxxxxxx těchto bodů:

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxx,

2. celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a způsobů xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobů užití,

4. xxxxxxx výše příjmů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx spravovaných práv x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxx nositelům xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxx vybrány,

6. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platby xx xxxxx xxxxxxxxx x §99c odst. 2,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vysvětlením xxxxx xxxxxx částek;

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx kolektivními xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxx správců x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správcům x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx správců,

3. úhrada xxxxxxx na správu xxxx x jiné xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx rozdělené xxxxx xxxxxxxxx xxxx pocházející xx jiných kolektivních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx správců.

3. Xxxxx informace:

a) xxxx xxxxxx sražených xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx x vzdělávacích služeb x xxxxx účetním xxxxxx x rozdělením xxxxx účelu, x x xxxxxxx xxxxx x rozdělením podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Čl. II

Přechodná a xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx uzavření xxxxxxx x převodu.

2. Xxxx xxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud právo xxxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx 22. prosince 2002 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxxxx x době xx 1. ledna 1950 xx 31. xxxxxxxx 1992, x xxxxx Xxxxx televize xxxxx zákona č. 36/1993 Sb., x některých opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx autorská, xx xxxxxxxx Česká xxxxxxxx.

4. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxxx x práva z xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxx uzavřených xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

Xx. XXI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončená xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx hudební xxxx x xxxxxx x díla xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x některém x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x některém xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxx 1. listopadu 2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx díla x textem xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x textem a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx dne 1. xxxxxxxxx 2013, ani xxxxx xxxxxx x xxxxx dílům xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx ve xxxxxxx, xxxxxx výkonný xxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výhradní x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxx 1. listopadu 2013, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxxxxxxx, kdy xx xxxxx §73 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení §71 xxxx. 4, §72x až 73, §76x xx 77x x §96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx záznamy, xxxx-xx xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx-xx pořízeny po xxxxx datu.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 228/2014 Xx. x účinností xx 7.11.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §94 zákona č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním právem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona informovat xxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §97a xxxx. 3 xx 8 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nejpozději xx 31. srpna 2018 je xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen navrhnout xxxxxxxxx uvedené x §98f zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2015 vydaná xxxxx §99g xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xxx kolektivní správce, xxxxx nositelé xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xxxx x užití xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx 10. xxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxx xxxxxxxx, xxx xxxx kolektivní správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100100c xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou tito xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto kolektivního xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxx online xxx všechna území, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxx, x zároveň xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, kterého x xxxx pověří xxxxx prostřednictvím kteréhokoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňujícího xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx licencí podle xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Zprostředkovatelé kolektivních x hromadných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §102 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za prostředníky xxxxx §101 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx požadavkům stanoveným xxxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Zveřejnil-li kolektivní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx období xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxx pro xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kritériím xxxxxxxx v §98e xxxx. 3 a xxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx újma xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1). Xx xxxx, než xxxxx tento xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx duševní xxxxxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, navýšených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx sazba x xxxxxxx sazebníku xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx x xxxxxxxxxx z nich xxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §21a zákona x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxx 7. xxxxxx 2021, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1, x xx ode dne 7. xxxxxx 2023, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx dni.

3. Právo xxxxx §87b zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před 6. xxxxxxx 2019.

4. Xxxxxxxxxx §97d xxxx. 1 xxxx. x) a §97e xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 7. xxxxxx 2021, xxxxxxx se xxxxxxxxx licence k xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 1 xxxx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ode xxx 7. června 2025, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx končí xx xx xxxxx xxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx §101a xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 121/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

81/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x účinností od 23.2.2005

61/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/99 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., x xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 23.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

216/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

398/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx. publikované x částce x. 126/2006

168/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.5.2008

41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

153/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Celní správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx kinematografie a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

156/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

228/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 151/97 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.11.2014

355/2014 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

356/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

102/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

50/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii onemocnění XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

429/2022 Xx., xxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 93/83/EHS xx dne 27. září 1993 x koordinaci xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 96/9/ES xx xxx 11. xxxxxx 1996 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/29/ES xx xxx 22. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x práv x xxx souvisejících x informační xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. xxxx 2001 x xxxxx xx opětný xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxxxx uměleckého xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/48/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/115/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx právech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/116/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxx ochrany autorského xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/24/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/77/EU xx xxx 27. xxxx 2011, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/116/XX x době xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x určitých xxxx x xxx souvisejících.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/28/EU xx xxx 25. xxxxx 2012 x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxx děl.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/26/EU xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxx s ním xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx k právům x xxxxx hudebních xxx online xx xxxxxxxx trhu.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1564 xx xxx 13. xxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobech xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx předmětů chráněných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx postižením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx 2001/29/XX x xxxxxxxxxxx určitých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx v informační xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/789 xx dne 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx na některá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programů, a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 93/83/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/790 xx xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx na jednotném xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx 96/9/XX x 2001/29/XX.

1x) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
1x) Zákon č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a podpoře xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o audiovizi).
4) Zákon č. 257/2001 Sb., x knihovnách x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
4x) §14a xxxx. 3 x 4 zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 61/2006 Xx.
4b) Zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xx. 4 xxxx. 3 nařízení Xxxx (XXX) 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4e) §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 29/2000 Sb.
6x) Xxxxx č. 257/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §451 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx vlády x. 303/1995 Sb., x minimální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx a některých xxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 241/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 273/1993 Xx.
§14 xxxxxx x. 273/1993 Xx.
11) Článek 5 xxxx. 4 Bernské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx ze xxx 9. xxxx 1886, xxxxxxxx x Paříži xxx 4. xxxxxx 1896, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1908, xxxxxxxx x Xxxxx xxx 20. xxxxxx 1914 x revidované x Xxxx xxx 2. xxxxxx 1928, x Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1948, xx Xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1967 a x Xxxxxx xxx 24. července 1971 (xxxxxxxx x. 133/1980 Xx.).
12) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) svěřují xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sektoru v xxxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx duševního vlastnictví.

15) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Zákon č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

18) §1400 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19a) §18 zákona x. 89/1995 Xx. x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19b) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlase, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) §26 a xxxx. zákona x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Zákon č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx).

22) §21 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů.

23) §12 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 132/2010 Xx.

24) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).

25) §2 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

27) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/1563 xx xxx 13. xxxx 2017 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxx x xxx souvisejícími mezi Xxxx a třetími xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx postižením xxxx osob x xxxxxx poruchami xxxxx.

29) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

30) §2366 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Například zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 74/2005 Sb., x xxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 71/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 33/2005 Sb., x jazykových xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jazykových zkouškách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

32) §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 561/2004 Xx.

§93f xxxxxx x. 111/1998 Xx.

33) §27 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Sb.

34) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.

35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 480/2004 Sb., x některých službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx mikropodniků, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 124, 20.5.2003, s. 36).

39) §2374 xxxx. 2 x 3 x §2374a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §2374 xxxx. 2 x 3, §2374a, §2378, §2379 x §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx pozdějších předpisů.

2) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.