Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 31.12.2023.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
121/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

Předmět úpravy §1

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1 - Předmět práva autorského

Autorské dílo §2

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu §3

Zveřejnění a vydání díla §4

Díl 2 - Autorství

Autor §5

Zákonná domněnka autorství §6

Anonym a pseudonym §7

Spoluautoři §8

Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Vznik práva autorského §9

Obsah práva autorského §10

Oddíl 2 - Osobnostní práva §11

Oddíl 3 - Majetková práva

Pododdíl 1 - Práva dílo užít

Právo dílo užít §12

Rozmnožování §13

Rozšiřování §14

Pronájem §15

Půjčování §16

Vystavování §17

Sdělování veřejnosti

Obecná ustanovení §18

Živé provozování a jeho přenos §19

Provozování ze záznamu a jeho přenos §20

Vysílání rozhlasem nebo televizí §21

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání §22

Provozování rozhlasového či televizního vysílání §23

Pododdíl 2 - Jiná majetková práva

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého §24

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu §25

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla §25a

Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva §26 §26a

Oddíl 5 - Trvání majetkových práv §27

Oddíl 6 - Osiřelé dílo §27a §27b

Oddíl 7 - Volné dílo §28

Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §29

Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence

Volná užití §30

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad §30a

Předvedení nebo oprava přístroje §30b

Citace §31

Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje §32

Užití díla umístěného na veřejném prostranství §33

Úřední a zpravodajská licence §34

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního §35

Omezení práva autorského k dílu soubornému §36

Knihovní licence §37

Licence pro určitá užití osiřelého díla §37a

Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením §38

Licence pro dočasné rozmnoženiny §38a

Licence pro fotografickou podobiznu §38b

Nepodstatné vedlejší užítí díla §38c

Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým §38d

Licence pro sociální zařízení §38e

Licence pro společné domovní antény §38f

Licence pro karikaturu a parodii §38g

Licence pro osoby se zdravotním postižením §39

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení §39a

Povinnosti oprávněného poskytovatele §39b

Díl 5 - Ochrana práva autorského §40 §41 §42 §42a §43 §44 §45

Díl 6 - Úprava smluvních typů §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57

Díl 7 - Zvláštní ustanovení o některých dílech

Zaměstnanecké dílo §58

Kolektivní dílo §59

Školní dílo §60

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo §61

Dílo audiovizuální

Obecná ustanovení §62

Autor audiovizuálního díla §63

Díla audiovizuálně užitá §64

Počítačové programy

Obecná ustanovení §65

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu §66

HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM

Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Umělecký výkon a výkonný umělec §67

Společný zástupce výkonných umělců §68

Obsah práva výkonného umělce §69

Osobnostní práva výkonného umělce §70

Majetková práva výkonného umělce §71

Úplatná zákonná licence §72

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce §72a

Opatření k vyvážení smluvních závazků §72b

Trvání majetkových práv výkonného umělce §73

Použití úpravy hlavy I §74

Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Zvukový záznam a jeho výrobce §75

Obsah práva výrobce zvukového záznamu §76

Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou §76a

Trvání práva výrobce zvukového záznamu §77 §77a

Použití úpravy hlavy I §78

Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce §79

Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu §80

Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu §81

Použití úpravy hlavy I §82

Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Vysílání a vysílatel §83

Obsah práva vysílatele §84

Trvání práva vysílatele §85

Použití úpravy hlavy I §86

Díl 5 - Právo nakladatele §87

Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele §87a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE

Vymezení pojmu §88 §88a

Pořizovatel databáze §89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze §90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze §91

Bezúplatné zákonné licence §92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi §93

Použití úpravy hlavy I §94

HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení

Kolektivní správa §95

Kolektivní správce §95a

Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě

Žádost o udělení oprávnění §96

Rozhodnutí o udělení oprávnění §96a

Prokazování bezúhonnosti §96b

Odnětí oprávnění §96c

Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce

Členství §96d

Orgány kolektivního správce §96e

Nejvyšší orgán §96f

Člen vedení kolektivního správce §96g

Kontrolní komise §96h

Díl 4 - Výkon kolektivní správy

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §97

Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv §97a

Informace poskytované nositelům práv §97b

Seznamy kolektivního správce §97c

Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná

Povinná kolektivní správa §97d

Rozšířená kolektivní správa §97e

Seznam děl na trhu nedostupných §97f

Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci

Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy §97g

Společný zástupce kolektivních správců §97h

Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli §98 §98a §98b

Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv §98c

Omezení odpovědnosti uživatele §98d

Oddíl 5 - Sazby odměn

Obecná ustanovení §98e

Postup sjednávání některých sazebníků §98f

Oddíl 3 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv

Obecná ustanovení §99

Pravidla pro investování příjmů §99a

Srážky z příjmů §99b

Rozdělování a výplata příjmů §99c §99d §99e

Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy

Informace poskytované veřejnosti §99f

Výroční zpráva §99g

Informace poskytované jinému kolektivnímu správci §99h

Informace poskytované ministerstvu §99i

Informace poskytované na vyžádání §99j

Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online §100

Způsobilost k poskytování licencí §100a

Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí §100b

Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí §100c

Informační povinnosti §100d

Poskytování informací o užití a fakturace §100e

Výplata příjmů z výkonu práv §100f

Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele §100g

Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů

Využití prostředníka §101

Seznam prostředníků §101a

Rozhodnutí o zápisu do seznamu prostředníků §101b

Hostující prostředník §101c

Změny zapsaných údajů §101d

Zrušení rozhodnutí o zápisu a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků §101e

Postup při využití prostředníka §101f

Vyřizování stížností kolektivním správcem §101g

Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci §102

Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu §102a

Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany §103

Díl 7 - Nezávislý správce práv §104 §104a

Seznam nezávislých správců práv §104b

HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY §105

HLAVA VI - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §105a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §105b

Přestupky kolektivních správců §105ba

Přestupky nezávislých správců práv §105bb

Společná ustanovení k přestupkům §105c §105d

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení přechodná §106

Ustanovení závěrečná §107

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku §108

ČÁST TŘETÍ §109

ČÁST ČTVRTÁ §110

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §111

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §112

ČÁST SEDMÁ §113

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných §114

ČÁST DEVÁTÁ §115

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §116

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §117

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §118

Příloha č. 1 - Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl

Příloha č. 2 - Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, které musí být prověřeny s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k osiřelému dílu nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany nebo jejich bydliště či pobyt

Příloha č. 3 - Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle §99g odst. 2

č. 216/2006 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXI

č. 228/2014 Sb. - Čl. II

č. 356/2014 Sb. - Čl. IV

č. 298/2016 Sb. - Čl. XXVII

č. 102/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

121

XXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2000
o právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PRÁVO AUTORSKÉ X XXXXX S XXX SOUVISEJÍCÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28) x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx výkonného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu k xxxx záznamu,

3. právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx,

4. právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vysílání,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dílu, x xxxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx,

6. právo nakladatele xx odměnu,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx databázi,

d) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správu xxxx autorských x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

HLAVA X

XXXXX AUTORSKÉ

Díl 1

Xxxxxxx xxxxx autorského

§2

Autorské xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti autora x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, trvale xxxx xxxxxxx, bez xxxxxx na jeho xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx (dále jen "xxxx"). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx slovesné xxxxxxxxx řečí xxxx xxxxxx, xxxx hudební, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x dílo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x dílo kartografické.

(2) Xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, fotografie a xxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výtvorem. Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx uspořádáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výtvorem x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx metodicky xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se neuplatňují.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dílo xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxx názvu x jmen xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxxx 2, jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x něm uvedené.

(4) Xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxx dílo xxxxxxx tvůrčím zpracováním xxxx jiného, včetně xxxxxxxx díla xx xxxxxx jazyka. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, antologie, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxx, xxxxx způsobem výběru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx souborným.

(6) Dílem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx o sobě, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, objev, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx sám x xxxx.

§3

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx autorského xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx listina, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx úředního xxxx a xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx obecní (xxxxxx kroniky), státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vyloučení x xxxxxxx,

x) výtvory tradiční xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx autora xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx (§7); xxxx xxxxxx dílo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotu.

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx oprávněným xxxxxxxx přednesením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zpřístupněním xxxxxxxxxx je dílo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozmnoženin xx dílo xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§5

Xxxxx

(1) Autorem xx fyzická xxxxx, xxxxx dílo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vybrala nebo xxxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx x seznamu předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx x případech, xxx je xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pseudonym xxxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Anonym x pseudonym

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez udání xxxxx (xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxx dovoleno xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dokud xx xxxxx díla xxxxxxxxxx xxxx xxxx pseudonymního xxxxxxx neprohlásí, xxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu x ochraně práv xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx účet xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx prokázán xxxx; veřejného prohlášení xxxxxx xxxx třeba, xx-xx jeho pravé xxxxx xxxxxx známo.

§8

Spoluautoři

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx autorů xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dílo xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx), přísluší xxxx xxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Na xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx tvůrčí činnosti xxxxxxxxxxxx spoluautorů do xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx díla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rady xxxxxxxxx, administrativní xxxx xxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pouze xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx spoluautorů jsou xxxxxxxxx x povinni xxxxxxx spoluautoři xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) X xxxxxxxxx s dílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx nakládání x xxxxx spoluautorů, xxxxx xx ostatní spoluautoři xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vůle xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dílu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx spoluautor xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosech x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx velikosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxx příspěvky xxxxxxxx, jsou xxxxxx xx společných xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§9

Vznik xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x dílu vzniká xxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zničením věci, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx, nezaniká xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Poskytnutím oprávnění x výkonu práva xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx nedotčeno xxxxxxxxxx právo xxxx xxxx xxxxx xxxxx x věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxx.

(4) Vlastník či xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tuto věc xxxxxxxx a chránit xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxx práva xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výlučná xxxxx xxxxxxxxxx (§11) x xxxxxxx práva xxxxxxxxx (§12 x xxxx.).

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx práva

§11

(1) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx díla.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx autorství, xxxxxx xxxxx rozhodnout, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx uvedení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx užití xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx díla, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Autor xx právo na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx (autorský xxxxxx), xxxxxxxxx-xx x povahy xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx výkon práva xx autorský xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx práv xx xxxxx nemůže xxxxx; xxxx práva xxxx nepřevoditelná a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxx dotčeno.

(5) Xx xxxxx autora xx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. Dílo xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx díla. Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, xxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x po zániku xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxx blízká, právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Majetková práva

Pododdíl 1

Xxxxx dílo xxxx

§12

Xxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx či jinak xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v souboru xxxxx ve xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx jiné osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx takového oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx nezaniká; autorovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx toho xxxxx x xxxxxx práv xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x oprávněnými xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc vydat, xx však povinen xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx užít xx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx díla (§13),

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§14),

c) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§15),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx originálu xxxx rozmnoženiny xxxx (§16),

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx (§17),

f) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejnosti (§18), xxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ze záznamu x právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx díla (§19 a 20),

2. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx (§21),

3. xxxxx xx přenos xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xxxx (§22),

4. právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§23).

§13

Rozmnožování

(1) Rozmnožováním xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalých, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, a xx jakýmikoli prostředky x x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx architektonického xxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozmnoženiny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx převodem vlastnického xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x rozmnoženině xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx.

(2) Prvním xxxxxxxx xxxx xxxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozmnoženině xxxx x hmotné podobě, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xx hmotné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního prospěchu xxxxxxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx originálu nebo xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podobě xxxxxxxxx přístupným veřejnosti xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla se xxxxxx zpřístupňování xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shlédnutí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx fotografického, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx užitého xxxxx nebo díla xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpřístupňování xxxx v nehmotné xxxxxx, xxxx xxxx xx záznamu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnosti způsobem, xx kdokoli může xxx k xxxx xxxxxxx na xxxxx x x xxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxx xxxxxxx počítačovou xxxx xxxxxxxx sítí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx díla veřejnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejnosti.

§19

Xxxx provozování x xxxx xxxxxx

(1) Živým xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx díla, xxxx xxxxxxxxxxx hudebního xxxx s xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx scénicky xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx provozování xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxxxxxx díla pomocí xxxxxxxxxxxx, obrazovky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěného xxxx prostor živého xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxx způsoby xxxxx §21 xx 23.

§20

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx přenos

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2123.

(2) Xxxxxxxx provozování xxxx xx xxxxxxx xx rozumí současné xxxxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podobného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Vysílání rozhlasem xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo obrazů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxx družice pracující xx frekvenčních xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikace xxxxxxxxx xxx vysílání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxx uzavřenou xxxxxxxxxx x jednoho xxxx xx druhého, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřerušený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xx xx xxxx k xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx, které xxxxx xxxxx, zvuky nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, jde x xxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Vysíláním xxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx, xxxxxx x nezměněným xxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxx xxxx televizí, xxxxxxxxxxx-xx xx týž xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ze xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zvuky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdělovací řetěz xxxxxx na xxxxxxx x xx xx xxxx x zemi.

(6) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx družice uskutečňuje xx xxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany autorského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za uskutečněné xx xxxxx xxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde

a) xx xxxxxxxx stanice, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dány skutečnosti xxxxxxx v písmenu x).

Xxxxx x vysílání xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vůči osobě, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b).

(7) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx k příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx ní xxxx x zemi xx xxxxx takového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx uskutečňován, xxxx xx území xxxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx xxxx některého xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vysílání xxxx pomocí družice xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx ze xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx orgány xxxxxxxxx, xx xxxxx podnět xx vysílání xxxxxxxxxxx. Xxxxx podle tohoto xxxxxx lze pak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx díla xx xxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezdrátově xxxx xx xxxxx, uskutečňuje-li xx jiná osoba xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního vysílání xxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx se xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx mikrovlnným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxx druhé xxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx rozhlasového xx xxxxxxxxxxx vysílání

Provozováním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se podle §18 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Jiná xxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx na odměnu xxx xxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx, xxxxx xxxx 1 500 XXX x xxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodávající, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), má xxxxx x souvislosti x xxxxxx opětným (xxxxxx) xxxxxxxx díla právo xx odměnu stanovenou x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xx seznamu xxxxx §97c odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx uměleckého xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx výtvarné xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, rytina, litografie xx jiná xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, keramika, xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x rozmnoženiny, které xx považují xx xxxxxxxx uměleckého xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zhotoveny x xxxxxxxx xxxxx samotným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeny za xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, díla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a spisovatelů.

(4) Xxxxx na odměnu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prodejem x xxxxx xxxx originálu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 10 000 XXX.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kupní xxxxx xxxxxx cena bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx správce mají xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx tří xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx správce požadovat xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zpochybnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx neodvedení xxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxx. Obchodník, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx originálu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ledna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx originálů xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx být xxxxxx xxx 30 dnů, xxxxxxxxxx-xx xx kolektivní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx díla xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx rozmnožovat

a) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§30 x 30a) xxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xx papír xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx (§30) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx záznamu,

má xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměnu podle xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "dovozce") xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x některého x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx ze xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx, xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů,

d) xxxxxxxx xxxx zasílatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx totožnosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) poskytovatel rozmnožovacích xxxxxx xx úplatu, xxxxx jde x xxxxxxx rozmnoženiny (§30a); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx, xxx xx xxxxxx zpřístupní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin.

(3) Xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx prodeji

a) přístroje x zhotovování rozmnoženin xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx tiskových rozmnoženin,

c) xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), přísluší x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx počtu přístrojů xxxxxxxx k zhotovování xxxxxxxxx rozmnoženin xxx xxxxx §30a. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x přístrojů určených x xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx děl se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví na 20 %. Odměna xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odměna, xxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx pravděpodobném xxxxx xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §30a. Pro výpočet xxxx odměny xx xxxxxxxxxxx tiskových xxxxxxxxxxx xxx xx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 6 x 7 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, dovezených xxxx přijatých xxxxxxxxx x zhotovování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přístrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozmnožovacích služeb xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxx odměny podle xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1; výše xxxx xxxxxx xx stanovena x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

(8) Odměna xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přístrojů uvedených x odstavci 3 xxxx. a) x x) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx. Xxxxxx xx dále xxxxxxx x přístrojů x xxxxxxxxxxx nosičů, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx děl xx xxxxxxx licenčních xxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx činnosti.

§25a

Právo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx autor xxxxxxxx licenci k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamenaného xxxx xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx odměnu; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§25x vložen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Oddíl 4

Společná xxxxxxxxxx xxx majetková práva

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx nemůže xxxxx; xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx x nelze xx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxx předmětem dědictví. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx více xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx. Xxxxx-xx takto xxxxxxxxx xxxxx stát xxxx xxxxx majetková xxxxx xxxxxxxxx, vykonává xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,2) x xxxxx xxx o xxxx audiovizuální a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx fond kinematografie.3) Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx těmito státními xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jej uveřejňují xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zanikne-li právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx platí, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povahy xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

Xxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx autorova xxxxxx a 70 xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx.

(3) Majetková xxxxx x xxxx anonymnímu x xxxxxxxxxxxxx trvají 70 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxx pseudonymního xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx takového xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 2) x xxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx trvání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x jde-li x dílo spoluautorů, x xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx (§59), x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx u díla xxxx na xxxx xxx jeho zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; x takových xxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dílu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) U xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x které xxxxxx zveřejněno během 70 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxx xxxx zanikají.

(5) Xxxx xxxxxx majetkových xxxx x xxxx audiovizuálnímu xx počítá xx xxxxx poslední přeživší x xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx, xxxxx scénáře, xxxxx dialogů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx x hudebnímu xxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, i xxxx xxxxx x dílo xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx xx smrti xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx díla. Xxx xxxx hudebně dramatické xx použije věta xxxxx xxxxxxx.

(7) Je-li xxx počítání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dílo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx doba xxxxxx majetkových xxxx xxx každou xxxxxxx xxxx díla xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx počítá xxxx xx xxxxxx xxx xxxx následujícího xx roce, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv k xxxxxxxxx dílu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx; xxx xxxx, xxxxx xxxxx není xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 obdobně.

Oddíl 6

Osiřelé xxxx

§27x

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dílo xxxxx §2, není-li xxxxx xxxx autor, xxxx x když xx xxxxx, není xxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání podle §27b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx více xxx jednomu xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx jsou xxxxxx, nejsou nalezeni xxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27b zaznamenaného způsobem xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx §12.

(3) Xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 považují xxxxxxx xxxx autora, xxxx-xx prokázán opak.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxx xx osiřelé, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x xxxxx osiřelého xxxx xxxxx §37a, xxxxxx xxxxx status xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s §37a xxxx. 1. Tato osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xx autor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, že xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx příslušný seznam xxxxxxxxx děl podle xxxxxx zákona. Xxxxx xxx o xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 větě první, xxxxxxx xx věty xxxxx až čtvrtá xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx x §37a xxxx. 1 až 4, xxxxx se považují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x některém ze xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx být xxxxx xxxxx §37a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Důsledné vyhledávání xx účelem xxxxxxxx, xxx xx dílo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxx vydáno xxxx poprvé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx díla xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx audiovizuálního, xxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede x xxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx nebo x xxx ze států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, kde xx xxxxxxx sídlo nebo xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx mohly xxx nalezeny v xxxxxx než x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx, využijí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§27b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

Oddíl 7

Volné dílo

§28

Dílo, x kterého uplynula xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx každý xxx dalšího xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a §11 xxxx. 5 xxxx xxxx xxx není xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Výjimky x omezení xxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx užití xxxx není x xxxxxxx x běžným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx autora.

(2) Xxxxx užití a xxxxxxx licence, x xxxxxxxx licence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§34), xxxxxxx pro xxxxxx xxxx (§35 xxxx. 3), licence xxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x konzervační xxxxxxx [§37 xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxx pro dočasné xxxxxxxxxxxx (§38a), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38b) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (§38c), xx vztahují xxxxx xx dílo xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§30

Xxxxx xxxxx

(1) Za užití xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobní xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx účelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak.

(2) Xx xxxxx autorského xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx potřebu zhotoví xxxxxx, rozmnoženinu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon dále xxxxx, užitím xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx počítačového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx databáze x pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takových děl x pro takovou xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (§30a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx (§20) x pro osobní xxxxxxx fyzické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtvarného zhotovená xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx zřetelně označena.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zhotovená pro xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx být xxxxxxx k xxxxxx xxx tam uvedenému xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §25, 43 x 44 xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxxxx na papír xxxx na podobný xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx pro xxxx osobní potřebu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx pro xxxx xxxxxxx vnitřní potřebu,

c) xxx, xxx na xxxxxxxxxx pro osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technikou xxxx xxxxx xxxxxxxx x podobnými účinky, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dramatického, x x případech podle xxxxxx x) a x) xxxxx a xxxx xxxxx odměnu xxxxx §25.

(2) Ustanovení §30 xxxx. 4 xx 6 xx xxxxxxx obdobně.

§30a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§30b

Předvedení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tomu xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx

x) užije x xxxxxxxxxx xxxx výňatky xx zveřejněných děl xxxxxx autorů xx xxxx díle,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx drobná xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, vědecké xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zvyklostmi x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx dílo při xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxxx xxxxxx xxxx dosažení xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxx je xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se xxxx uvádí xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Do práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx celá díla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx originálů xx xxxxxxxxxxx uměleckých xxx xxxxxx xxxx užije x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx hospodářskému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx, je xxxxx uvést jméno xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx anonymní, xxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx jménem xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx díla x xxxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxx katalog xxxxxxxxxxx xxx xxxx užít.

§33

Xxxxx xxxx umístěného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, ulici, x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx veřejném prostranství; xx autorského xxxxx xxxxxxxxxx xxx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zaznamenané xxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xx možné, xx xxxxx xxxxx xxxxx autora, xxxxx-xx x dílo xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx veřejnost, a xxxx název xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx architektonického stavbou x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zápisu x xxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xx zpravodajstvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxx účelu,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech politických, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx již x xxxxx xxxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx jiné následné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx, je-li zapovězeno,

d) xxxxxxxxx projev nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až x) xx vždy xxxxx xxxxx xxxxx autora, xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x xxxx název xxxx x pramen, xxxxxx je to x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx.

§35

Užití díla x xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx školních xxxxxxxxxxx x užití xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu užije xxxx xxx xxxxxxxxxx xx náboženských xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dílo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výlučně xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx školské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x jeho právního xxxxxx xx xxxxx xxxx školskému xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx).

(4) Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxx xxxx za středníkem xx xxx odstavce 1 až 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Omezení xxxxx autorského x xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx autorského k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx databází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souborného xxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxx xxxxx využívání jeho xxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, archiv, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení4),

a) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x přímému xxxx nepřímému hospodářskému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx své archivní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx díla,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxx byla poškozena xxxx ztracena, a x němž xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úsilí zjistit, xx není xxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx-xx xxxx, xxxxxx zhotovení xxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxx takové zpřístupnění, xxxxx xx součástí xxxx xxxxxx x xxxxx užití není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných x xxxx objektech, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla; xxxxxxxxxx §30a odst. 1 xxxx. x) x x) tím xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x habilitačních xxxxx na xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx nebo soukromého xxxxxx, pokud takové xxxxx autor nevyloučil.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx zaplacena xxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxx xx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Právo xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněných děl xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x knihovny xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Národní xxxxxxxx"), Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx knihovna, Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komenského, Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a Parlamentní xxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, zvukově obrazové xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxx x půjčování xx xxxxx samém xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx povinna xxx xxxxxxxxx xx xxxxx samém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx účelem xxxxxxx x půjčení a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx či xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx katalog xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zamezí-li zhotovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx užita k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu xxxxx. Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx vždy povinna x xxxxxxxx sbírek xxxxx jméno xxxxxx, xx-xx xx možné x nejde-li o xxxx anonymní, xxxx xxxxx xxxxx, pod xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uskutečněných xxxxxxxx, x lze-li xx po xx xxxxxxxxxxx požadovat, informace xxxxxxxx xxx rozúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxx xxx určitá xxxxx osiřelého díla

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §37 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx digitalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osiřelé xxxx x podobě xxxxx, časopisu, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx osiřelé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx sbírek xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(2) Do xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx výhradně x dosažení cílů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx

x) rozmnožuje pro xxxxx digitalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, katalogizace, uchovávání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx x xxxx, které xx xxxxxxxx x xxxx archivu a xxxx xxx nebo x xxxx podnětu xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.&xxxx;

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx poprvé xxxxxx, xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx, vztahují xx na xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neměl xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx osiřelého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxx výlučně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx děl x jejich zpřístupněním xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 důsledné xxxxxxxxxxx xxxxx §27b a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx každém xxxxx xxxxxxxxx díla xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxx k xxxxxx, xx určité xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2,

d) xxx kontaktní údaje.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxxx na vnitřním xxxx14).

(10) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osiřelého xxxx xxxxx §27a xxxx. 4, xx xxxxx na odměnu xxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx užila xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxx x xxxxx x okolnostem xxxxx díla, xxxxx x k rozsahu xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx užitím.

(11) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx usazena osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 228/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 7.11.2014

§38

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx nezasahuje xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx vypůjčí xxxxxxxx xx rozmnoženinu xxxx xxxxxxxxxx, fotografie nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fotografii, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne, xxxxxx xx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxx to bylo xxxxx xxxx xxxxx xxx muselo, xxxxxxx xxxxx, xx zapovězení xx xxxxxxx v xxxxxxx vedeném za xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx pro dočasné xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx dočasné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou pomíjivé xxxx podružné, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx počítačovou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx díla.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx rozhlasový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dočasný xxxxxx díla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx vlastní xxxxxxxx.

§38b

Licence xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i nevýdělečně xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 22.5.2006

§38x

Xxxxxxxxxxx vedlejší xxxxx xxxx

Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx užije xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlavním užitím xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§38x

Xxxxxxx x dílům xxxxxxx umění x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx nezasahuje xxx, xxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vystavuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx x míře xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx architektonického díla x xxx-xx to xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx uvědomit o xxxx xxxxxx autora x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyobrazení, xxxxxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx sociální xxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx x věznice, xxxxx zhotoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu odpovídajícím xxxxx této xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx §25 xxxx xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, úplného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx budov x sobě prostorově xxxx funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx domovních xxxxx xx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38g

Licence xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§39

Xxxxxxx xxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxx potřeby xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx zhotovená rozmnoženina xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx účelem přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx osob se xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx audiovizuální xxxx xxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sdělováno, neděje-li xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu.

(2) Xxxxxxxx 1 se vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxx-xx vydáno.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx29) xxxxxxxx zvukovým popisem, xxxx slouží ke xxxxxxxxxxxx pořadu osobám xx zrakovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zpoplatněna, xxxx xxxxxx-xx xx tak xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx či rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §30 xxxx. 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x §39b xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx běžně xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx zmírnit xxx, xxx xxxx schopna xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx čtení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v podstatě xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxx držet xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx manipulovat xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čtení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx paragrafu x §39b xxxxxx rozmnoženina xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, časopisu, jiné xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo notového xxxxxxx, x xx xx jakémkoli xxxxxx, xxxxxxxxx x alternativním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx číst xxxx xxxxx vnímat dílo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx a §39b xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx jako jednu xx xxxxx hlavních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx četbu xxxx xxxxxxx x informacím.

(4) Xx xxxxx autorského xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxx jednající x jeho zájmu, xxxxxxx-xx výhradně xxx xxxxxxx tohoto oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytovatel x bydlištěm nebo xx sídlem na xxxxx České republiky, xxxxx nikoli xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro potřebu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhotoví formátově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřebu oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx sděluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx území jiného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx28), xxxx

x) oprávněný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx28).

(5) Xxxxxxxxx zákonné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx smluvně xxxxxxxx xxx omezit.

§39a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

§39x

Xxxxxxxxxx oprávněného poskytovatele

(1) Xxxxxxxxx poskytovatel s xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 písm. c) xxxx d), xx xxxxxxx

x) formátově přístupnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému poskytovateli,

b) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozmnožování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupné xxxxxxxxxxxx veřejnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx formátově přístupnou xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x

x) informace x xxx, xxx dodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x), xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vhodným xxxxxxxx.

(2) Oprávněný poskytovatel x bydlištěm xxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 4 písm. x) xxxx x), xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny xx x xxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 50/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.2019

Xxx 5

Ochrana xxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Autor, xx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx svého xxxxx, včetně hrozícího xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zejména zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbytu, neoprávněného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) sdělení xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx ceně, x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisí, x x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx díla xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx předmětné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx díla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, x rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx §24 x 25; xxxxx xx informace podle xxxxxx ustanovení xx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx zasáhla xxxx xx neoprávněně ohrozila, x dále xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

1. xx nebo měla x držení neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prospěchu,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx autora nebo xx xxxxxxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prospěchu službu xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autora xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, 2 xxxx 3 jako xxxxx, která xx xxxxxxx pořízení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozmnoženiny xx napodobeniny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

5. xx xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 6 xxxx §25 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx následků xxxxxx xx práva, xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozmnoženiny či xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, výrobku xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

2. stažením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny díla xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §43 odst. 2,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhotovené xxxxxxxxxxxx xx napodobeniny xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

4. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxx převážně x xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx způsobenou xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. zadostiučiněním x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx nejevilo xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx zadostiučinění xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x okolnostem, xx nichž x xxxxxx do xxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxxxx závažnosti xxxxxxxx práva a xxxx xxx xxxxxxxxxxx x zájmům třetích xxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxx jednajících x xxxxx víře.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyhověno, může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právo uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxx, a xxxxx okolností xxxxx x rozsah, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx náhradu xxxxx x xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se autor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx odměny, která xx byla obvyklá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx nakládal x xxxxx, aniž xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx odměny, xxxxx xx xxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxx.

§41

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) a §40 xxxx. 3 a 4 xx oprávněna xxxxxxx autora osoba, xxxxx smluvně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxx, xxxx které xx výkon xxxxxx xxxxxxxxx svěřen xxxxxxx; xxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx osoba může xxxxxxx xxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx domáhat xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx osobnostních xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nároku podle §40 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx přijetí xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxx díla xxxx zvukovým, zvukově xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nosič (xxxxxxxxx xxxxx),

x) xx xxxxxxxxxx x zhotovení xxxxxxxxx, xxxxxxx obrazových nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx součástkou xxxxx §43 xxxx. 2,

x xxxxxxxx xx xxxxxxx x statistických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx přijetí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území celé Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx uplatnění xxxx x tohoto zákona xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x při xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx požadovat xxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx autorů, xxxx xxxxx, xxxxxx xx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxx (§58) nebo xx xxxxxxx výhradní xxxxxxxxx.

§42a

§42a zrušen právním xxxxxxxxx č. 356/2014 Sb.

§43

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně zasahuje xxx, kdo xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx maří účinné xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx práva xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x obchodnímu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx, které

a) jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxx,

x) xxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účel nebo xxxx xxxxx, nebo

c) xxxx určeny, vyráběny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Účinnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx technologie, xxxxxxxx xxxx součástka, xxxxx xx při své xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx autor xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxx nebo uplatněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §30a, §31 xxxx. 1 xxxx. b), §34 xxxx. x), §37 xxxx. 1 písm. x) x b), §38a xxxx. 2, §38e, 39 a §39a xxxx. 4 x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky. Xxxxx, který pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu nezbytném xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx díla. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, x v xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxx díla xxx xxxxxx potřebu xxxxx §30; xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx autorem dobrovolně xxxx xx xxxxxxx xxxxx požívají ochrany xxxxx odstavců 1 xx 3.

§44

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx zasahuje též xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx porušování xxxxx xxxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxx mění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, dílo, ze xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Informací o xxxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je jakákoli xxxxxxxxx určená autorem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx užití xxxx x jakákoli xxxxx xxxx xxxx, xxxxx takovou informaci xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí x xxx informaci, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx objevuje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§45

Do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxx, xxx pro xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx použitých xx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro dílo xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxx jinak.

Díl 6

§46

§46 zrušen xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§49

§49 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§50

§50 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§53

§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

Xxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§58

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx sjednáno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x dílu, které xxxxx vytvořil ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dílem. Zaměstnavatel xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxxx svolení xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx i xx xxxx případným xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatele.

(2) Xxxxx xxxx zánikem zaměstnavatele, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x který xxxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx zaměstnavatel majetková xxxxx x zaměstnaneckému xxxx vůbec nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx autor právo xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licenci, xxxxxx existuje na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Autorova xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaměstnaneckému xxxx, má xx xx to, že xxxxx svolil ke xxxxxxxxxx, úpravám, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, spojení x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x tomu, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednáno jinak, xx xx za xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svolení x dokončení xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaneckého díla xxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx x zaměstnavateli xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxx, že xxxxx existovat xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx nedokončí xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, má autor xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do zjevného xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxxxx dílu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisku; xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7, xx xxxx díly xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Počítačové xxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx díla x xxxxx, byla-li xxxxxxx vytvořena xx xxxxxxxxxx; objednatel xx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx xx tato xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Práva a xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxxx skončením právního xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx.

(9) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4d) se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxx vykonává práci xxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx agenturou práce x xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Odstavce 1 xx 6 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností vyplývajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxx, který xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu; xxxx xxxxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xx xx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§59

Kolektivní xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x podnětu x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx a xxxxxxx xx veřejnost xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx díla xxxxxx xxxxxxx samostatného užití.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §58 x xxxxx, byla-li xxxxxxxxx xx objednávku; xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §61 se na xxxx díla xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dílem xxxxxxxxxxx.

§60

Školní dílo

(1) Škola xxxx školské či xxxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx díla (§35 xxxx. 3). Xxxxxx-xx autor takového xxxx xxxxxx svolení xxx závažného důvodu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxxx nedotčeno.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx autor xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, není-li xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx vzdělávací zařízení xxxx oprávněny xxxxxxxxx, xxx xxx autor xxxxxxxx díla z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přiměřeně xxxxxxx na úhradu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxx výše; xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx x užití xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

§61

Xxxx vytvořené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxx vytvořené xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxx, xx autor xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxx-xx xxxxxxxx jinak. X xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx-xx x tohoto xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx objednávku xxxx x xxxxxxxxxx licenci xxxxxx, není-li xx x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxx objednatele.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx dílo xxxxxxxxx autorem xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

§62

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx dílem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx užitých, xx xxx zpracovaných, xx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx spolu souvisejících xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zrakem, x xxxx-xx doprovázeny xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dílo x xxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx autora.

§63

Autor xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx jeho režisér. Xxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xx za xx, xx prohlášení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx užití, xxxxxxx x xxxxxxxxx audiovizuálních xxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xx v xxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx jinak, xxxxx pro xxxxxx, xx autor xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxx záznam, xx

x) xxxxxx výrobci xxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx licenci x užití xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx, dabovaném x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, a xx

x) se x xxxxx xxxxxxxx dohodl xx odměně ve xxxx, xxxxx xx x době xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx díla xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxx autorem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx autora podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx; ustanovení §58 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §58 xxxx. 5 xxxxx obdobně.

§64

Xxxx xxxxxxxxxxxxx užitá

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou díla xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) udělil svolení xxxx xxxx změny xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, zaznamenat xx xxx prvotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxx xx a opatřit xx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k užití xxxxx díla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx, x že

c) xx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, která xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 udělit xxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Ustanovení §63 xxxx. 4 xxxxx obdobně.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§65

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx chráněn xxxx xxxx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x tohoto zákona xxxxx.

(2) Myšlenky a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xxxx podkladem xxxx xxxxxxxxx s jiným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§66

Xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx x počítačovému xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tak xxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jinak xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovává, upravuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné k xxxxxxx oprávněně nabyté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x souladu s xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zhotoví xx záložní rozmnoženinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx funkčnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xx založen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxx-xx tak při xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž je xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxx překládá xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx-xx x xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkčního xxxxxxxxx nezávisle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx programy, xxxxxxxx informace xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx propojení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxx x rychle dostupné x xxxx činnost xx omezuje na xx části počítačového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx propojení.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x zhotovení xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx jeho xxxxxxxxx, provoz x xxxxxx.

(3) Za pronájem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozmnoženiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx samotný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pronájmu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Informace získané xxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nesmějí xxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, ani využity x xxxxx účelům xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx x jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo autorské.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §29 odst. 1.

(6) Xxxxxxxxxx uživatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu. Xxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxxxxx nabytou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x odstavci 1 (xxxxxxxxx rozsah), pokud xxxx smlouvou dohodnut xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §30a xx 33, §34 xxxx. x) až x), §35 xx 38, §38a xxxx. 1 xxxx. b), §38a xxxx. 2, §38b xx 39, §43 odst. 1 x 4 až 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx smlouvy xxx xxxxx přesvědčení xxxxxx13) se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, který xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx §43 xxxx. 3, xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tím xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

PRÁVA XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

§67

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, hudebníka, tanečníka, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, režiséra xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výtvory xxxxxxxx lidové xxxxxxx. Xx umělecký výkon xx považuje xxx xxxxx artisty, aniž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxx zástupce výkonných xxxxxx

(1) Xxx nakládání x xxxxx x xxxxxxx vytvořeným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sboru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx uměleckého tělesa, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jejich jménem x xx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vedoucí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx uměleckého tělesa xxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx; k xxxxxxxxx xxxx moci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a podpis xxxxxxx xxxxx uměleckého xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx umělce - xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx těchto osob xxx společným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§70) a xxxxxxx práva xxxxxxxxx (§71).

§70

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výkonný xxxxxx xx právo rozhodnout x zveřejnění svého xxxxxxxxxx výkonu.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx sám, x xxxxxxxx, sbormistr, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x členy xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx rozhodnout, xxx x xxxxx způsobem xx být jeho xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx výkonu. Xxxxxxxx umělcům jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx věty pouze xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), pod kterým xxxxx společně xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedení xxxxx xxxxx předchozí xxxx.

(3) Xxxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxx na ochranu xxxx každým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xx xxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výkonný xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx změněné xxxxxx x udělit xxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxx práva; xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx umělecký xxxxx xxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx živého xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx záznam xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxx zaznamenaného výkonu,

d) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu,

e) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx půjčování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu,

g) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx zaznamenaného xxxxxx xxx osobní xxxxxxx obdobně xxxxx §25.

(4) Výkonný xxxxxx, xxxx poskytl výrobci xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zaznamenaného xxxxxx xx jednorázovou xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx odměna xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx počínaje xxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx roční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx umělec xxxxxx xxxxx.

§72

Úplatná xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účelům vysíláním xxxxxxxxx xxxx televizí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; výkonnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx zvukový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozšiřovány xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2.

(3) Xx práva xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxx ten, xxx xxxx užitím způsobem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx, kterou se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx takové xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxx.

(4) Není-li sjednáno xxxxx, uživatel, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xx vůči xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odměny xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx nezaplatí xxx x dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx x užití xxxxx xxxxxxxx 1 až xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx po xxxxxxxx 50 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx záznam xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu v xxxxxx podobě x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxx výkonný umělec xxxxxxx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x užití xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx uplynula doba xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první; xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx umělci odstoupit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxxx xxxx výkonných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxxxx §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§72x

Xxxxxxxx x vyvážení xxxxxxxxx závazků

Pokud xxxxxxx xxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu x xx podle xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 let xxx dne, xxx xxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx vydán, nebo, xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx výkonnému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyplacené zálohy xxx xxxxxxx dohodnuté xxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umělce

Majetková práva xxxxxxxxx umělce xxxxxx 50 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Byl-li xxxx x průběhu xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zanikají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 50 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nastane xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zanikají xxxxx výkonného xxxxxx xx 70 let xxx dne, kdy xxxxx k prvnímu xxxxxxxxxxx vydání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§74

Použití xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, 7 x 9, §11 xxxx. 4 x 5, §12 xxxx. 2 x 3, §13 xx 16, §18 xx 23, §25, 25a, 26, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 xxxx. a) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §39 xx 44, 58, §62 odst. 2 x §64 xxxx. 2 a 4 xxxxx xxxxxxx x xxx výkonného xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx 2

Právo výrobce xxxxxxxxx záznamu x xxxx xxxxxxx

§75

Xxxxxxx záznam x xxxx výrobce

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umělce xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxx zvuky, xxxx xxxxxx vyjádření, xxxx xxx kterou xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§76

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx záznam xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx může xxxxxxx záznam xxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zvukový xxxxxx užít xx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx rozšiřování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx vysílání x xxxx sdělování zvukového xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §72 platí obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozmnožováním xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx §25.

(5) Xxxxx xxxxxxx zvukového záznamu xx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxxx výrobce zvukového xxxxxxx x souvislosti x roční doplňkovou xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxx doplňkové odměny xxxxx §71 odst. 4 je výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 20 % x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, rozšiřování x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx záznamu po xxxxxxxx 50 xxx xxx dne, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydán, xxxx, xxxxxxx-xx x takovému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Příjmy xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxxxxx záznamů xxxx xxxxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odměnu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx plateb xxxx odměny.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx správci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, za xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyplatit, xx xxxxxxxxx této xxxx stávají xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

§76a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§77

Xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx výrobce xxxxxxxxx záznamu xxxx 50 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxx xxxxxxx xx xx 70 let xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx x oprávněnému vydání xxxx x byl-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zaniká xxxxxxx právo xxxxxxxxx 70 let ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

§77a

Došlo-li k odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §72a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 228/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

§78

Xxxxxxx úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, §6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §13 xx 16, §1823, §25, §25a, §27 odst. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 odst. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 xxxx. x) až x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §3944 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx záznam.

Díl 3

Právo výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx záznam x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx záznam xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazů xxxxxxxxxxxxxx dojem pohybu, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zrakem, a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sluchem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx kterou xxx z jejího xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§80

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx a udělit xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx xxxx xxx udělení xxxxxxxx oprávnění pouze x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxx je

a) právo xx xxxxxxxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx záznamu,

b) právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx vysílání a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx §25.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx. Xx-xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx 50 xxx xx takového xxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 odst. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 x 3, §1316, §18 xx 23, §25, §25a, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 odst. 1, 2, 5 x 6, §30b, §31, §34 písm. x) xx x), §35, §37, 37a, 38a, §38c, §38e, §38f, §39 xx 44 a §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx obrazového xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx 4

Právo xxxxxxxxxxxx x televizního vysílatele x jeho xxxxxxxx

§83

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zvuků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx příjem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxx xxxxxx x zvuků nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx tak x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxx.

§84

Obsah práva xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx užít x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx vysílání užít xxx udělení takového xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx

x) právo xx xxxxxx vysílání,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

d) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx převoditelné.

§85

Trvání xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 50 xxx po xxxxxx xxxxxxxx.

§86

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx X

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4, 6, §9 xxxx. 2 xx 4, §12 xxxx. 2 a 3, §1316, §1823, §27 odst. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1, 2, 5 x 6, §30b, 31, §34 xxxx. x) xx x), §35 odst. 1, 2 a 4, §37 odst. 1 x 4, §38a, §38c, §38e, §38f, §39 xxxx. 1 xxxx. x), §39a44 x §62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxx nakladatele

§87

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vydaného xxxx xxx osobní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxx od xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 8 se xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§87x

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dílo, k xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dílu ještě xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxx 25 let xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx doby trvání xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx použije §27 xxxx. 8 xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§88

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§88x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x databázi (§90) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pořízení, ověření xxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxx její xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nový xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx má xx xxxxxxxx nový xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §93.

§88a vložen xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 22.5.2006

§89

Xxxxxxxxxxx databáze

Pořizovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx tak x jejího podnětu xxxxx jiná xxxxx.

§90

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podklad, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx-xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny (§16) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxx x systematické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, přiměřené x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pořizovatele xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx převoditelné.

§91

Omezení zvláštního práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx práva xxxxxxxxxxxx databáze, xxxxx xxxx zpřístupněna xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo zužitkovává xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx podmínky, xx xxxxx uživatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx opakovaně, x xxx xxxx oprávněných xxxxx pořizovatele databáze, x xx nezpůsobuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx pořizovatele jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §30 xxxx. 3 zůstává xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyučovací, uvede-li xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 15 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx v xxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořizovatele databáze xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§94

Použití úpravy xxxxx X

Xxxxxxxxxx §3 písm. x), §4, §6, §9 odst. 2 xx 4, §12 xxxx. 2, §13 xx 15, §18 xxxx. 2 x 4, §27 xxxx. 8, §27a, §27b, §28, §29, §30 xxxx. 1 x 3 a §39a xx 44 platí xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx databáze.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§95

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správou xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx autorských xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nabídnutým xxxxx, xxxxxxxxx výkonům, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx záznamům (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx společnému xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiných než xxxxxxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxx a majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx

x) majetkové xxxxx xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským,

b) xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxx, nebo

c) xx xxxxxxx výhradní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podlicenci.

(4) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo která xx povinna xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§95a

Kolektivní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právnická xxxxx tvořená nositeli xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo která xx řízena svými xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx k právům x xxxxx hudebních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx území xxxx než jednoho x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořících Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 2

Oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§96

Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění

(1) X xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx správě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx, příjmení x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx jednání xx xxxxxxxx, nelze-li xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy,

b) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) vymezení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), x pokud xxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X žádosti xxxxxxx přiloží

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu obsahující xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postup xxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásady podpory xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx,

x) jmenný xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx projevili xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx žadatelem, x uvedením xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx jejich pobytu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x s uvedením xxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx x s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bydliště xxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím účelu xxxxxx x x xxxxxxx těchto nositelů xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a odhad xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx správy,

f) xxxxx xxxx odměn pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §96b xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xx stanovách,

k) vzorové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxx a x xxxxxx x investování xxxxxx z výkonu xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x žadatele xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, přiloží x xxxxxxx pouze xxxxxx osvědčující, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§96x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx

x) žádost o xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 x 4,

x) xxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx účelný, x

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxx, xxx xxxxx téhož xxxxx x témuž xxxxx díla, nemá xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 4, xxxxx

x) žadatel xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 2 x 3,

x) žádá o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx x témuž předmětu xxxxxxx, x jde-li x xxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxx x témuž druhu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správy,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §96d xx 96h,

g) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 a §37 xxxx. 2 pro xxxxxxx autory xxxx xxx xxxxxxx nositele xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účelného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx zahrnovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx autorům xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx jeho xxxxxx moci do 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

§96a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxxxx bezúhonnosti

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxxx trestů16).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx x žádosti

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocenný xxxxxx xxxxxx státem, xx xxxxxx má xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxx

x) čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, xx xxxxxx xx právnická xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad.

(3) Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx přiloží x žádosti

a) xxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocenný doklad xxxxxx státem, xxxxx xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle zákona x Xxxxxxxxx trestů16) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx o bezúhonnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Doklad xxxxxxxxxx xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxx oprávnění

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx zčásti xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx a nedojde-li x nápravě v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx zjednat,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx posledních xxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kolektivní správce x to požádá.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odejmout, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxx zákonem x nezjedná xxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx oprávnění zaniklo xxxxxxxxx dnem kalendářního xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(4) Ustanovení §96a xxxx. 1 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Díl 3

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

§96x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx nositel xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxx kolektivní správce xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx člena, xxxxx pro xx xxxxxx.

(2) Požadavky na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx vyplacených xxxx splatných xx xxxxxx účetní období xxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává kolektivní xxxxxx xxxx práv xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx tomto rozhodování xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Stanovy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx.

(5) Kolektivní xxxxxxx vede xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx aktualizuje.

§96d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§96e

Orgány kolektivního správce

Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx statutární xxxxx, xxxxxxxx orgán a xxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

§96f

Nejvyšší xxxxx

(1) Nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx orgán, v xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxx shromáždění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán rozhoduje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x schvaluje xxxxxx odměnu a xxxx výhody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx dávky x práva na xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxx §96g xxxx. 1 xx svěřena xx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx rozdělení

1. příjmů xxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práva xx xxxxxx podle xxxxxx zákona, včetně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "příjmy x xxxxxx práv"), x

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x §99c xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x o veškeré xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx x x xxxxxx x investování xxxxxx x výkonu xxxx,

x) použití příjmů xxxxxxxxx x §99c xxxx. 7,

f) xxxxxxxxx xxx rozvrh xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) schvalování xxxxxxx xxxxxx, převodu nebo xxxxxxxxx nemovitého majetku,

h) xxxxxxxxxxx fúze, zakládání xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ovládá, xxxxxxxxx xxxxxx subjektu x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x jiných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěru nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záruky xx xxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odvolává auditora xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx17) x schvaluje xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) xx x).

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxxxx kolektivního správce xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxx trvání xxxxxxxx xxxx objemu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vyplaceny xxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx kritéria xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spravedlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Stanovy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

§96f vložen xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

§96x

Xxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxx statutárního xxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zájmy xxxxx xxxxxx kolektivního správce x xxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx zamezit xxxxx, xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxx kolektivní xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prohlášení o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx všech xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kolektivního správce x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx,

x) informace o xxxx všech xxxxxx x xxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobními xxxxx a zájmy xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§96x

Xxxxxxxxx komise

(1) Kontrolní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx být svolána xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx

x) soustavně xxxxxxxx xx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §96x odst. 4 xxxx. a) xx d), a

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejvyššího orgánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx.

(4) Jednotlivé kategorie xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§96x xxxxxx právním předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx správu pro xxxxxxxx práv na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x bez xxxxxxxx xxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak xxxx xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxxx cizího xxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxxxx správa xx vykonávána soustavně, xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx nositele xxxx. Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nositel práv xxxxxxx společně s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx správce xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vystavování xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkovou účast xxxx ji xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ovládá kolektivní xxxxxxx sám xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx IV, s xxxxxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxxx; xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx osobou.

§97x

Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nositelem xxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění

a) xxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetkových xxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivně xxxxxxxx,

x) převzít xx xxxxxxxxx podmínek x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ten x xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xxx pro xxxx kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx o xxxx, téhož xxxxx x témuž xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xxxx. x), x

x) vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx pro nositele xxxx xx rovných xxxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nositelů xxxx, xxxxxxx práva spravuje, x neukládat xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx předmětů xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx výběru, xxx ohledu xx xx, xxx má xxxxxxxxxx správce xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx příslušnost, xxxxxxxx nebo xxxxx.

(4) Xxxxxxx práv xx xxxxxxx určí každé xxxxx xxxx kategorii xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxx svěřuje. Svěření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx druhu xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx po dobu xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx x kolektivního xxxxxxx x listinné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxx, druhů xxx xxxx xxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat. Xxx xxxxxx xxxxxxx §97d x 97e.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pověření x xxxxxx kolektivní správy xxxxx xxxx některých xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx a jiných xxxxxxxx ochrany xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nepřesahující 6 xxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx účinným xx xxxxxx xxxxxxxx období, x xxxx byla xxxxxxx podána. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §97d, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx svěřit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx §97b, 99a xx 99e, 99j, 100b x 101x xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx druhů děl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxx kolektivnímu správci. Xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx tím není xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxx xxxx členy.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 9 xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vymezí xxxxx, kategorie xxxx xxxx xxxxx xxx x jiných předmětů xxxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6. Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§97b

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx jedenkrát xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem jeho xxxxxx x vyhledání,

b) xxxxxxx výši příjmů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na správu xxxx,

x) srážkách xxxxxxxxxxx xxx xxxx účel xxx xx úhradu xxxxxxx xx správu xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx způsobu užití,

f) xxxxxx, xxxxx něhož xxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx, x

x) všech xxxxxxxx x výkonu práv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx mu xxxxxx xxxxx vyplaceny.

(2) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv nositelům xxxx, xxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Pro xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x nositelům xxxx, xxxx xxxxxxxxx x vyplácí xxxxxx x výkonu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§97c

Seznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx práv

a) xxx xxx vykonává xxxxxxxxxx správu xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxx předmětům xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx nositelé xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx

x) předmětů ochrany, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx známy, a

b) xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxx x nositelích xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Oddíl 2

Práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§97x

Xxxxxxx kolektivní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx za

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na zvukový xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účelům, vysíláním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání,

2. xxxxx zvukového xxxxxxx, xxxxxxxx x obchodním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx vysílání,

3. zhotovení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přenesením xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nenahraný xxxxx takového xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx potřebu xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vnitřní potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

6. půjčování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

b) právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pronájem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx záznam,

c) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, živě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx záznam xxx vydán x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx právo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obrazových xxxxxxx x zvukových záznamů xxxxxx než vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx roční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4.

(2) Příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx správu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x domáhá xx xx něj xxxxxx xx náhradu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spravovaných xxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§97e

Rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx kolektivní správce xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §98a xxxx. 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4, xxxxx, xx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nositelů xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní správu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x všech xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx práv, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx audiovizuálně xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) x x), xxx xxx takového xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x který xxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxx xxx konkrétní xxxxxx xxxx pro xxxxxxx případy xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx užití xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, pro xxxxxxx xx kolektivní xxxxxx vykonávána xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxxxxxx oprávnění vyloučeny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedivadelní xxxxxxxxxxx hudebního xxxx x textem nebo xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhlasem xxxx televizí,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxx záznam a x xxxxxxxxx takových xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx programy,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx xxxxxx zpřístupnění, xxxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sbírek; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programy,

g) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro takové xxxxxxxxxxxx, knihovnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejnosti, x xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studia; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxx xxxx hudebně xxxxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx licenčních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx nedostupných x xxxxxxxxxxxxxx takové rozmnoženiny xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 knihovnou xxxxx knihovního xxxxxx19) xxxxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxx užití xxx xxxxxxxxx xxxx vědeckém xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnoženiny xxxx xxx xxxxx §29 a 30a xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, školským xxxxxxxxx xxxx vysokou školou, x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x nikoli k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx podle §18 xxxx. 2, včetně xxxxxxxxx xxxx rozmnoženiny xxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxxxx, knihovnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uzavřena xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zaznamenané na xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx záznamy xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Odstavce 1 až 4 xx xxxxxxx x xxx hromadné xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§97x

Xxxxxx děl xx xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Národní xxxxxxxx xxxx seznam xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx seznamu xx xxxxxxxx výhradně xxxx slovesná, včetně xxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx tvořících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nositel xxxx, xxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx19) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx díla xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx knihovna xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxx v xxxxxxx shodném nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxx návrhu podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxx užití xxxx xxxxxx předmětem prodejních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vylučují.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydaný xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx 10 x xxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zařazení do xxxxxxx vylučují. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx oprávněn Xxxxxxx knihovnu písemně xxxxxx x vyřazení xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx byla výzva xxxxxxxx. Vyřazením xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx užití xxxxx §97e xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pověřit xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxx zahraniční, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oprávněně xxxxxxxx na území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, a xxxxx xxx x dílo, x xxx týž xxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státě, xxxx

x) tuzemského kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx správy xxx xxx práva, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivní správy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svým jménem x na účet xxxxxxxxxxxx správce, který xx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx získané příjmy x výkonu práv xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§97x

Xxxxxxxx xxxxxxxx kolektivních xxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx užít xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx správci, xx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx, že se xxx sleduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx kolektivní správy xxxxx xx užití xxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxxx výkonu ze xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provozováním xxxxxxxx záznamu a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx odměnu x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 a 2 xx použijí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98a xxxx. 3 a x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx-xx takový xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x soudu.

§97h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx x uživateli

§98

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx s uživateli, x xxxxxxx oprávněnými xxxxx zájmy x xxxx xxxxxxxxxx uživatelů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19), xxxxx xxxxxxx předměty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx objektivních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, kterými xx xxx uživatele

a) poskytuje xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sjednává výše x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §97d xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 a xxxx. x) x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx povinni xxx jednání xxxxxxxxxx x uzavření smluv xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kritérií pro xxxxxxxxx xxxxx podle §98e x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx smlouvy xxxx této xxxxx xxxxx důvody pro xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx sjednány xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) bylo-li xx uzavření xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx na uzavření xxxxxxx, xxxxxx má xxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nelze-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uživatele xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxxxxxx.

(5) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je x Xxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízen veřejnosti xx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro jinou xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx umožní osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxx písemně oznámil, xx je xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx zastoupen. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemnosti x Xxxxx republice xxxx xxxxx se xxxxxxxx jednání xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§98a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxx předměty ochrany xxxxxx buď jednotlivě, xxxx xxxxxxxx.

(2) Hromadnou xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), nebo x části xxxxx xxxxxxxxxx. Platí, xx xxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxx určitě vymezen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx ke xxxxxxx předmětu xxxxxxx, x xxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx smlouvou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §98 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správcem x právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19). X xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxx správci; xxx xxxx dotčeno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxx, který s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxx xxxx x prodlení xx xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx třicetidenní xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle této xxxxxxx až xx xxxx, kdy bude xxxxxx xxxxxx zaplacena xxxx xxxxxxx jinak xxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxxxxxx uživatelů a xxxxxxx xxxx v souvislosti x uzavíráním smluv

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx informace x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x výběru xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx období, za xxxxx musí uživatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru (xxxx xxx "xxxxxxx pravidla").

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx žádost prokázat xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx využít x xxxxxx účelu xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx produkce x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xx konání xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxx xxxxxxxx, pokud není xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx věty xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx provozovatele xxxx veřejné xxxxxxxx x dodavatele živé xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx pouze výtvory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x), kde xxxx xxxxx jméno xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání20), xx xxxxxxx o xxx uvědomit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98d

Omezení xxxxxxxxxxxx uživatele

(1) Xxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxxxx vykonává kolektivní xxxxxx, nemůže uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx spravovaného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uživatel xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx v xx sdružených xxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vede x příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sazebníku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxx mediátora xxxxx xxxxxx x xxxxxxx21) xxxxx xxxxx xxxxxxx jednomu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §97h, x xx po xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pověřen. Xxxxx xxxxxx okolnosti xxxxx xxxx první, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx spravovaného práva xxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxx přestupkem xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavcem 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovacího nároku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx odpadá, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx společnými xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxx uživatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx uživatelů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxx xxxxx

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx vybíraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxx vždy uvedeny xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x být xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx přiměřené.

(3) Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména

a) x xxxx, zda x xxxxx předmětu ochrany xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti,

b) x xxxxxxx xxxx nepřímému xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx předmětu xxxxxxx,

x) x charakteru x specifikům xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany,

d) x četnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ochrany,

e) x xxxxx xxxxxxxx xxxx, pro které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx tak xxxx xx základě xxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxx xxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19, x

x) x xxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx díla pacientům xxxxx §23 věty xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše 25 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazebníkem xx provozování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxx-xx ujednáno xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§98e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§98x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kolektivní správce xx xxxxxxx xx 31. srpna kalendářního xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zdůvodněním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce návrh xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx19) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19b) nebo xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxx byl xxxxx xxxxxxxxx předložen. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ministerstvu. Xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx daný xxxxxx užití předmětu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxxx tomuto návrhu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xx xx 2 xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx projednat. Xxx xxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §101 x násl. Xxxxx xxxx osoba xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §101f xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxx osoba xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx dovolávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §98d xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxx x xxxx xxx xxxx inflace v xxxx předcházejícím roku, xxx xxxx má xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"). Účastníky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kolektivní xxxxxxx x osoby xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvýšení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx není xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přiměřené. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §98e xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx navýšit xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §98e xxxx. 3 pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx první. Xxxx xxxxxxx v roce xxx xxxx xxxxx xx xxxxx přírůstek xxxxxxxxxx xxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx zboží x služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřený xxxxxxxxx změnou průměrné xxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX za xxx xxxxxxxxxxxxx19a).

(3) Pokud xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "nesouhlasící xxxxx"), xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx neodsouhlasený; xx platí xxxxxxx xxxx uživatelům x xxxx nesouhlasící xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx z osob xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlas (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ní xx neodsouhlasený; to xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za odsouhlasený. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejího nesouhlasu. Xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxx xx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101. Xxxxx nedojde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce oprávněn xxxxx návrh xxxxx xx xxxxxxxxxx sporu x určení xxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

Xxxxx 6

Xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

§99

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) vybírat pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu xxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx práv xxxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx je xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušným nositelům xxxx x souladu x rozúčtovacím xxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx sociální, xxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmů x xxxxxx xxxx xxxx x příjmů x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx práv, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaručujících xxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a x souladu x xxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) příjmy x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pocházející x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxx x xxxxxx činností.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příjmy x xxxxxx práv xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nositelům xxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem podle §96f odst. 4.

§99a

Pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx kolektivní správce xxxxxx x výkonu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxx v xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx kolektivní správu, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x postupy pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx investice xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx práv, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktiva xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxx investování xxxxx xxxxxxxx riziko xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rizik x celém portfoliu.

§99a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx si x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx kolektivní správy. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx úhradu nákladů xx sociální, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx x xxxxxxx x §99 odst. 1 xxxx. d).

(2) Kolektivní xxxxxxx nesmí x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, spravovaných xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §97g, xxxxxxxx xxxx xxxxxx než xx xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx.

§99x vložen právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

Rozdělování x xxxxxxx xxxxxx

§99x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx práv, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx, pouze x xxxxxxx nositelům xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x týmž xxxxxx xxx kolektivně xxxxxxxx na základě xxxxxxx, nebo xxxxx xx u něj xx tímto účelem xxxxxxxxxx x evidenci; xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx použití x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxx práv, pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, vybral pro xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx, ale xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyplácet xxxxxx x výkonu xxxx x příjmy x investování příjmů x výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx vybral, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxx, brání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx x výkonu xxxx x xxxxxx x investování příjmů x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyplaceny xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleně.

(4) Xxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxx nebo xxxxxxxx nositelů práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx x dílech x jiných předmětech xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97g.

(5) Informace podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxx jsou dostupné, xxxx xxxxx

x) název xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx práv,

c) xxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx dílo nebo xxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx, x

x) xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nositele práv.

(6) Xxxxxx-xx nositel práv xxxxx xxxx nalezen xxx po provedení xxxxxxxx podle odstavců 4 x 5, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 4.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx práv xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx došlo x xxxxxx xxxxxx příjmů xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obdržel xx xxxxxxx xxxxxxx podle §97g, x xx xxxxxxxxxxx, xx byla xxxxxxx veškerá nezbytná xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5, xxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99d

(1) Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx x příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §96a xxxx smlouvy xxxxx §97g, xx xxxxxxx §99c xxxx. 2 věta první xxxxxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vyplatit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv příjmy x výkonu práv x příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx obdržení těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, určením xxxx, xxxxxxx nositele xxxx xxxx přiřazením informací x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx nosičů xxxxxxxxx záznamů, xxxxxxx 50 % a xxxxxxxx umělcům a xxxxxxxx zvukových xxxxxxx 50 %, o xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 60 % xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx audiovizuálních xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x textem xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, architektům, scénografům, xxxxxxxxx výtvarníkům, výtvarníkům x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 15 % xxxxxxxx umělcům.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) a x), nejde-li o xxxxxx xxxxx odstavce 1, a z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxxxxxx 45 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, 15 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Z xxxxx vybraných xxxxx §37 odst. 2 xxxxxxxx 75 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx děl xxxxxxxxx x xxx kartografických, x 25 % xxxxxxx xxx výtvarných.

§99e xxxxxx právním předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Oddíl 7

Transparentnost xxxxxxxxxx xxxxxx

§99x

Xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx uveřejňovat zejména

a) xxxxxxx,

x) podmínky členství x xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx správy,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) sazebníky,

e) xxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxxxx správce s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x funkcí,

f) xxxxxxxxxxx xxx,

x) pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx upravena x xxxxxxxxxxxx řádu,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx srážek x xxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxx x investování xxxxxx z xxxxxx xxxx pro jiné xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) seznam xxxxx xxxxx §97g, xxxxx uzavřel x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx, zcela xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §99c xxxx. 3,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101 x 101h,

l) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97c xxxx. 2 xxxx. x),

x) seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxx §98a xxxx. 3,

n) xxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97h.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§99x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx xx předchozí kalendářní xxx výroční zprávu xxxxx zákona o xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx17).

(4) Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx tam xx xxxx 5 xxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx poskytované jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxx práv xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §97g a x částkách, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx výši xxxxxx podle xxxxxxx x), které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci dosud xxxxxxxxx xxxxxx,

x) srážkách xx úhradu nákladů xx správu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účelu,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx repertoár, xx xxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx §97g,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxx §97g.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§99x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §96 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97g xxxx. 1 xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx,

3. xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxxxxx správci xxxxx §103 odst. 2 xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zprostředkování xxxxx §101,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x rozhodnutích xxxxx xxxx správních xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx zásadní význam xxx jeho činnost, x xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zaslat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx nabytí xxxx platnosti,

f) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx podle §97c.

§99i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x účinností xx 20.4.2017

§99j

Informace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx důvodné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle §97g, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx

x) x repertoáru, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, určit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x právech, která xxxxxxxx, a to xxxxx nebo xxxxx xxxxx podle §97g, x x území, xxxxxxx xx tato xxxxxx xxxx, x

x) xxx x v xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xx xxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx informací žadateli. Xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx kolektivní xxxxxxx xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx požadovat xxxxxx, xxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxx 8

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx děl online

§100

Licence xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx hudebních xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx poskytováno xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx-xx x hudební dílo x xxxxxx, též xxxx xxxxxx textu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §13 x sdělováním xxxxxxxxxx xxxxx §18 nezbytných x poskytování xxxxxx xxxxxx x která xx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx xxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx správce může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, pokud

a) získal xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x hudebním xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx spravuje xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nositele xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části, x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) používá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x hudebních děl, xxxxxxx x xx xxxxxxxx míře zohledňuje xxxxxxx pravidla, a

e) xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100.

§100b

Smlouva mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx repertoáru, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx repertoár xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx §100 budou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx způsobu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nositelům xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správu, informace x xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx uzavřel xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxx xxxx xxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100c

Povinnost na dožádání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxx neposkytuje xxxxxxx podle §100 x hudebním dílům x xxxxxxxxx repertoáru, xxxxxx písemně jiného xxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx smlouvy podle §100x, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu uzavřít, xxxxxxxx tyto licence x xxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx nebo nabízí. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, který x uzavření takové xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřený podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce do xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx kolektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou potřebné xxx xxxxxxxxxxx licence xxxxx §100. Xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx nebo v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx oddílu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) vyloučení xxx, kterých xx xxxx xxxxxxxxx týkají, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva spravuje, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kolektivním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx repertoáru, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxxx dílech, xx xxxxxx spravuje xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx, obsahující xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx §100a písm. x) xx x), xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxx informace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a nositelům xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hudebních xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx x těmto dílům x xxxxx xxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X identifikaci uvedených xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x fakturace

(1) Xxxxxxxxxx správce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx online xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx děl xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odmítnout hlášení xxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 2 vystavit xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx možné x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx poskytovatele služby xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fakturu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informacím. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx online xxxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx, xxxxxx případu, xxx xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx

(1) Kolektivní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100, xx xxxxxxx rozdělovat xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx online x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nositeli práv xxxxxxxx x každou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x

x) xxxxxx, během xxxxx došlo x xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx státu, xx němž k xxxxx xxxxx,

x) příjmech x výkonu xxxx, xxxxxxxxxxx srážkách x x částkách rozdělených xxxxxxxxxxx správcem u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxxx §100 xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §100b, xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx kolektivnímu správci, xxxxx xxx pověřil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx. Kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.

§100f xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§100x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílateli x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx23), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 nebo xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx24), xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx pro xxx xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxx upoutávek, xxxxx xxxx doplňkem xxxxxxxx25) xxxxxx xxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Oddíl 9

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx

§101

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §97g, sjednávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kolektivní správy (xxxx xxx "zprostředkování") xxxxx kolektivní správci, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") využít xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx.

§101x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 a xx uveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zápis do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxx zkoušce xxxx komisí, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx; xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx, pokud xx xx něj nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxx prokazování xxxxxxxxxxxx se použije §96b obdobně.

(3) X xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx prostředníků xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx od adresy xxxxx bydliště xxxx xx adresy místa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx prostředníků

O xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101a xxxx. 2. Zápis xxxxxxx ministerstvo xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx republice vykonávat xxxxxxx xxxx příležitostně xxxx hostující prostředník xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxxx požádá x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzujícího, že x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx zápisu xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §101x xxxx. 3. Ministerstvo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xx seznamu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředníka xx xxxxx České xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Hostující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dne, xxx xxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxx zapsaných xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101a odst. 3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prostředník xxxx xxxxxxxxx prostředník

a) zemřel xxxx byl prohlášen xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx nebo závažným xxxxxxxx x přes xxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředníka ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zaniklo xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx prostředníků nebo xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx, kdy xx x xxxx dozvěděl.

§101e xxxxxx právním předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

§101f

Postup při využití xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxxxxx prostředníkovi xxxx hostujícímu prostředníkovi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x připojí xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx poměr k xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx prostředníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx prostředníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx žádný x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhrady x xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx s prostředníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx, má prostředník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx zprostředkování xx xxxxxxx §4 xxxx. 2, §5 xx 9, §10 xxxx. 1, 2 x 4 x §12 zákona x xxxxxxx21) xxxxxxx.

§101x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§101x

Xxxxxxxxxx stížností kolektivním xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkonu kolektivní xxxxxx, xxxxxxxxx takového xxxxxxxx, ukončením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxx, podmínkami xxxxxxxx, vybíráním xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x rozdělováním xxxxxx z xxxxxx xxxx.

(2) Kolektivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx důvody.

§101g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxx 5

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců podle xxxxxx zákona.

(2) Ministerstvo xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolních pravomocí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx26), xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx27) v rozsahu, x xxxxx xx xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon.

§102a

Přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx takového jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx odůvodněnou žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xx-xx xxxx xxxxxxx vykonávána xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx oprávněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx, xxx x xxxxx svých pravomocí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivního správce, x xxxxxx má xxxxx xxxxxxx důvodně xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Sb. x účinností xx 20.4.2017

Díl 6

Poskytování oprávnění x xxxxxx xxxx x užití xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx x dílům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxx nositele práv x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx majetkových práv, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx kolektivně spravovanými xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nositele xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx svolil x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx uvedení autora xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx kolektivní xxxxxx k xxxxx xxxxx děl více xxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §101, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxx vykonávat kolektivní xxxxxx xxx nositele xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řádné zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4.

(3) Licenční smlouvu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx dílu. Xxxxx xxxxxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx užít osiřelé xxxx pouze na xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxx xxx území České xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxx uzavřít x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 3 xxx xx jejich xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx této xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx práv.

(5) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx vyplatit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx kultury České xxxxxxxxx, a xxxxx xxx o osiřelá xxxx audiovizuální x xxxxxxxxxxxxx užitá, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; kolektivní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 odvést xx xxxx příslušného xxxxxxxx fondu.

(6) Určení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nemá xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(7) Pro xxxxx xxxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx IV xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 se xxxxxxxxx xxx počítačové xxxxxxxx. Xxx zaznamenané xxxxxxxx xxxxxx, zvukové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx právnická osoba, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečná xxxxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxx její xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xx které xxxxxx xxxxxxxxxx účast xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxx §97b, §98 xxxx. 2, §98a, §99f xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xx x), §99j, §102 x §102a xx xxxxxxx xxx nezávislého xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 20.4.2017

§104b

Seznam nezávislých xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správců xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx nezávislého xxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx správním řádem x xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxx právnickou osobu xxxxxxxxx, nejde-li tyto xxxxx získat x xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx xxx x díla, x vymezení jejich xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správců xxxx a xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx práv xx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx vztahu x témuž xxxxxxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxx, x xxxxx druhu xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svěřená xxxxx. Toto sdělení xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xx projev xxxx všech xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97e.

(5) Nezávislý správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx údajů, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxx nahlížet xx xxxxxxx nezávislých xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx x xxx výpisy xxxx xxxxx.

§104x vložen právním xxxxxxxxx č. 102/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

XXXXX V

SOUBĚH XXXXXXX

§105

Xxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským xxx xxxxxx pořizovatele xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ochrana xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

XXXXX VI

PŘESTUPKY

§105a

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neoprávněně xxxxx autorské xxxx, xxxxxxxx výkon, xxxxxxx xx zvukově obrazový xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autorského xxxxxxxx xxxxxxxx x §43 odst. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 xxxx. 1, nebo

c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 150&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

§105x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dílo, umělecký xxxxx, zvukový xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx televizní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx autorského xxxxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx x §44 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx §101f odst. 2, xxxx

x) xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nepřihlásí x xxxxxxxx podle §104b xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 150&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) pokutu xx 100&xxxx;000 Kč a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§105xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §97a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97b, 99f, 99h, 99i, 99j xxxx §100d,

x) xxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx §97h odst. 2,

x) nedodrží xxxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx §98,

x) nedodrží postup xxx sjednávání xxxxxxxxx xxxxx §98f,

f) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx správě xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx příjmů z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx podle §9999e,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 1,

x) v rozporu x §99g xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §99g xxxx. 3 nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §99g odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x rozporu s §100c xxxx. 1 xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x poskytování xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o užití x xxxxxxxxx xxxxx §100e,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §100f xxxx. 1,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s uděleným xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx x),

x) 250&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x), x) xx x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

§105xx

Xxxxxxxxx nezávislých správců xxxx

(1) Nezávislý xxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104b xxxx. 4 a 5,

x) xxxxxxx informační povinnost xxxxx §97b, 99f xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) až h) xxxx §99j, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o opatření x nápravě vydaným xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. b).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč.

§105x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona projednává

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, x jehož územním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §105a xxxx. 1 a §105b xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) ministerstvo, xxx-xx x přestupky xxxxx §105b odst. 1 xxxx. d) až x), §105ba xxxx. 1 x §105bb xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§105d

Ministerstvo uveřejní xx xxxxx internetových stránkách xxxxxxxxxx vydané xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. b), §105b xxxx. 1 xxxx. x), §105ba a §105bb xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx. Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§105x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2017 Xx. x účinností xx 20.4.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x práva z xxxxxxxxxxxx za porušení xxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx posuzují všechny xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jakož i xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx trvání majetkových xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, začala-li běžet xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxx xxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obnovuje, xxxxxxxxx pořízené před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx však xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xx xxxxxx jeho účinnosti.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§1 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 a §2 xxxx. 2] nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x době xx 1.1.1950 xx 31.12.1964 xx xxxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxx.9) Za xxxxxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx 1.1.1965 do 31.12.1991, x nimž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Ustanovením xxxxxxxx 4 není xxxxxxx xxxxx hospodaření Xxxxxxxxx filmového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx audiovizuálního xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx §88, xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správě xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxx zákonem x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx ukončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxxx xxxx zveřejněny xxxxxxx.

(2) Xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xx-xx xxxxxxxx vzájemnost.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx autorů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poprvé x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má-li xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx u xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xx xxxxx xxxxxx xxxx.11)

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx záznamy výrobců xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx záznamy zahraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xx zvukově xxxxxxxx záznamy, rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx volná xxxx xxxxx §28 xxxx. 2, xxxx vydaná xxxxxxxxxxxx xxxxx §87 x databáze xxxxx §88 xxxxx ustanovení xxxxxxxx 5 obdobně.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx

§108

Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), se mění xxxxx:

1. V xxxxxxx §17 xx xx xxxxx "poznatků" xxxxxx xxxxx a doplňují xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17 xxxx. 1 se xx xxxxx "(xxxx-xxx)" xxxxxx čárka a xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 17a) "xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx obsahem práv xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,17x)

17x) Xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).".

3. V §17 xxxx. 3 písm. x) xx na xxxxx za xxxxx "xxxxxxx x)," xxxxxxxx xxxxx "c) xxxx x),".

4. X §17 xxxx. 3 se xx konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx znějí:

"c) činí x xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxx, x xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx let podle xxxxxxx x), a

d) xxxx u práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx počet let xxxxx xxxxxxx a).".

5. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

§109

§109 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

§110

§110 (část xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§111

X §3 xxxx. 1 zákona č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxx x. 356/1999 Xx., písmena x) x x) včetně xxxxxxxx pod čarou x. 2) x 2x) znějí:

"b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx původci xxxx xxxxxx,2)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,2a)

2) Zákon x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx.

Xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx x. 529/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.

Xxxxx č. 478/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 116/2000 Xx.

2x) Zákon č. 121/2000 Sb.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx

§112

X §4 odst. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx. x xxxxxx x. 103/2000 Xx., xx za xxxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 64x) zní:

"ze) xxxxxx plynoucí ve xxxxx povinného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64x) x xx xxxxx autorské xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx souvisejících x xxxxxx autorským.

64a) Xxxxx č. 37/1995 Xx., x neperiodických xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 53/1959 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx knihoven, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb.

Zákon č. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (autorský xxxxx).".

ČÁST XXXXX

§113

§113 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§114

X zákoně č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, se xxxx X xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§115

§115 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2014 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§116

X xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxx x. 597/1992 Xx., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1997 Xx. x xxxxxx x. 46/2000 Xx., xx §26 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§117

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 89/1990 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 86/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 35/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 89/1990 Xx., xxxxxx x. 468/1991 Sb., zákona x. 318/1993 Xx. x zákona č. 237/1995 Xx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§118

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. prosince 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 121/2000 Sb.

Sazebník xxxxx xxx opětném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

1. Xxxxx xxxxxxx v §24 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx díla uměleckého xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx

x) 4 % x xxxxx xxxxx xxxx xx

50&xxxx;000 XXX,

x) 3 % x xxxxx xxxxx xxxx xxx

50&xxxx;000 XXX do

200 000 XXX,

x) 1 % x části xxxxx xxxx xxx

200&xxxx;000 EUR xx

350&xxxx;000 XXX,

x) 0,5 % x xxxxx xxxxx xxxx nad

350 000 XXX xx

500&xxxx;000 XXX,

x) 0,25 % x xxxxx xxxxx ceny xxx

500&xxxx;000 XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx 12 500 XXX.

2. Xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x), popřípadě xxxx. x), které xxxx sídlo xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle xxxx x několika xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní správy x xxxxxxx zahrnujícím xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

3. Jednorázové xxxxxx příslušející xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístrojů, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvuku xxxx xxxxx xxxxxx xxxx společně xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx záznam. X xxxxxxxxxxxx a televizních xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx 1,5 % x xxxxxxxx xxxx prodaných přijímačů.

4. Xxxxx xxxxxxx x §25 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx alespoň 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx souvisle xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dvakrát xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kolektivní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osob.

5. Xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xxxxxxx odměnu příslušející xxxxx §25 xxxx. 5 jednou xxxxx xxxxxxxxxxx kolektivnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správy x xxxxxxx zahrnujícím vybírání xxxxx xx xxxxxx xxxx.

6. Odměna činí xx xxxxx tiskovou xxxxxxxxxxxx xxxx

x) černobílou 0,20 Kč za xxxxxxx,

x) barevnou 0,40 Xx za xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb

a) x xxxxxxxxxx knihoven, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozmnoženin xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 2 xxxx. x), popřípadě xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx alespoň 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx nebo x několika xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zahrnujícím xxxxxxxx odměn xx xxxxxx xxxx.

9. Xx xxxxx uvedené v §37 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx 0,50 Xx xx xxxxx výpůjčku.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 121/2000 Xx.

Xxxxxx informačních xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx práv k xxxxxxxxx dílu nebo xxxxxxxx xxxx k xxxxxx osiřelému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27b xxxx. 3 se xxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxx neperiodických xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Národní xxxxxxxx, Xxxxxxxxx archivu x xxxxxxxxxxxx knihoven xxxx xxxxxxxxx obdobného xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx XXXXX (Writers, Artists xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx umělci x xxxxxxxx xxxxxx autorských xxxx) x ISBN (Xxxxxxxxxxxxx Standard Xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx databáze x xxxxxxxxx, včetně XXXX (Xxxxxxx International Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamy xxxxxxx) x XXXXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx of Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připadla, xxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx;

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx Národní xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobného významu,

b) xxxxxxxx XXXX (International Xxxxxxxx Serial Xxxxxx - xxxxxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx, xxxxxx a novinářů x xxxxxxxxxx státě,

d) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx zdědil stát xxxx xxxxxxx majetková xxxxx xxxxx připadla, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx;

3. x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx děl xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx architektonických x xxxxxxx takových xxx, která xxxx xxxxxxxx x knihách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx dílech

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2,

b) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kolektivních xxxxxxx spravujících práva xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx díle xxxx xx xxxxxxx díla;

4. x případě audiovizuálních xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvukových xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx archivační xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobného xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx audiovizuálních xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) databáze institucí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx knihoven,

d) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx ISAN (Xxxxxxxxxxxxx Standard Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxx číslo audiovizuálního xxxxxxx) xxx audiovizuální xxxxxxxxx, ISWC (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Work Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxx xxxx x ISRC (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxx zvukové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zvukových xxxxxxx x výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

g) seznamy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva státu xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Sb.

Informace xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99g xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o případech xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1,

x) xxxxx právní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx kolektivního správce,

e) xxxxxxxxx o všech xxxxxxx, xx xxxxxxx xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx účast nebo xx xxxxx nebo xxxxxxx, x celém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které jim xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxx x xxxx 2 této xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sražených xx poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxx, obsahující informace xxxxxxx v bodě 3 této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) informace x xxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx užití, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x investování xxxxxx x xxxxxx xxxx, x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x případě, xxx xx jedná x xxxxxxx nepřímé, xxxxx xxxxx přiřadit xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepřímých xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxx x náklady xxxxxxx, které nelze xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx použité x přidělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx pouze správy xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na správu xxxx, xxxxx je xxxxxxxx nebo vyrovnána x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx než správy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx na xxxxxx xxxx,

5. xxxxxx z xxxxxx x výkonu xxxx x rozdělením xxxxx xxxxxxxxx spravovaných xxxx, způsobu užití x xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxx práv v xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, kdy se xxxxx x náklady xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx kategorií, xxxxxxxxxx metody xxxxxxx x přidělení xxxxxx xxxxxxxxx nákladů;

c) finanční xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x úplným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bodů:

1. xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplacená nositelům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobů xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx spravovaných xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx částky xxxxxxx,

5. xxxxxxx přidělená xxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozdělena, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx období, x xxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx prodlení, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx neprovedl xxxxxxxxx a xxxxxx xx lhůtě stanovené x §99c xxxx. 2,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vysvětlením užití xxxxxx xxxxxx;

x) informace x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci x popisem xxxxxxx xxxxxx xxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správců x xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx podle kategorií xxxx x kolektivních xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x příjmů x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx správců,

3. xxxxxx xxxxxxx xx správu xxxx x xxxx xxxxxx z částek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práv x kolektivních xxxxxxx,

4. xxxxxx rozdělené xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kategorií xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx:

x) výše xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Čl. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx x převodu.

2. Xxxx xxxxxx práva výrobce xxxxxxxxx záznamu xxxxx §77 xxxxxx x. 121/2000 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 zákona x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v období xx 22. xxxxxxxx 2002 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx podle §77 zákona x. 121/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxx zvukově obrazového xxxxxxx audiovizuálního xxxx xxxxxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1950 xx 31. xxxxxxxx 1992, x xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 36/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

4. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Právní vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončená xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x textem x díla hudebně xxxxxxxxxx, x nichž xx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxxxx hudební xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx hudební xxxx x textem vzniklá xxx dne 1. xxxxxxxxx 2013. Větou xxxxx nejsou dotčena xxxxx xxxxxxxxx děl x textem x xxx xxxxxxx dramatických, x xxxx xxxxx xx dne 1. xxxxxxxxx 2013, xxx xxxxx nabytá x xxxxx dílům xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uměleckého xxxxxx x která byla xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013, xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xx xx xx, xx tato xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx by xxxxx §73 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení §71 xxxx. 4, §72x až 73, §76x xx 77x x §96 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, byly-li xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx zákona č. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx-xx pořízeny po xxxxx datu.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2014 Sb. x účinností od 7.11.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx zahájena xxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 356/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. XXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §94 zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním právem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořízené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, kteří xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správy svých xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx podle §97a xxxx. 3 xx 8 xxxxxx č. 121/2000 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2018 xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §98f zákona x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Výroční xxxxxx xx rok 2015 xxxxxx podle §99g xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nositelé práv xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, do 10. xxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xx 100c xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx území, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx území, x zároveň xxxxx xxxxxxxxxx xxxx licence xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxxxx x xxxx pověří xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce splňujícího xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx licencí xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hromadných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx prostředníky xxxxx §101 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu kolektivní xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), avšak xxx xxxxxx platné xx nabytí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oproti poslednímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx platit xxxx výše xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxx xxxxxxxxx, xxx souhlas xxxx, Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx v §98e xxxx. 3 a xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nehrozí jiná xxxxxxx újma xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx1). Xx doby, než xxxxx tento xxxxxxx, xx lze ve xxxxx vyplývajícím x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx platných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nejvýše x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx sazba x xxxxxxx sazebníku xxxxxxx xx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 121/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

81/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x účinností xx 23.2.2005

61/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 81/2005 Xx., x xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.3.2006

186/2006 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

216/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.5.2006

398/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx. publikované x částce x. 126/2006

168/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.5.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

153/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

156/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2013

303/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

228/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 151/97 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 7.11.2014

355/2014 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

356/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx XX x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x účinností xx 1.7.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2017

102/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

50/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.2.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.2.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 31.12.2021

177/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 93/83/EHS xx xxx 27. xxxx 1993 x koordinaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva a xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxx družicovém xxxxxxxx a kabelovém xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/9/ES xx xxx 11. xxxxxx 1996 x xxxxxx xxxxxxx databází.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/29/ES xx xxx 22. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x ním souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. xxxx 2001 o právu xx opětný xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/48/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/115/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/116/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx x určitých xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/24/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 o xxxxxx ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/77/EU xx xxx 27. xxxx 2011, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/116/XX o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x určitých xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2012/28/EU ze xxx 25. xxxxx 2012 o některých xxxxxxxxxx způsobech xxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/26/EU xx dne 26. února 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva a xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx více xxxxx k právům x užití hudebních xxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1564 xx xxx 13. xxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobech užití xxxxxxxxx děl x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevidomých, xxxx xx xxxxxxxx postižením xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2001/29/XX o xxxxxxxxxxx určitých aspektů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1x) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
1x) Xxxxx č. 348/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 239/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 496/2012 Sb., x audiovizuálních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).
4) Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §14a xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/2006 Xx.
4b) Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (EHS) 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
4x) §66 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní řád), xx znění zákona x. 29/2000 Xx.
6x) Zákon č. 257/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6b) §451 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Xx., x xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
9) §6 xxxxxx x. 273/1993 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, šíření x xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 241/1992 Sb., ve znění xxxxxx x. 273/1993 Xx.
§14 xxxxxx x. 273/1993 Xx.
11) Článek 5 xxxx. 4 Bernské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uměleckých xxx xx dne 9. xxxx 1886, xxxxxxxx x Xxxxxx xxx 4. xxxxxx 1896, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1908, xxxxxxxx x Xxxxx dne 20. března 1914 x xxxxxxxxxx x Xxxx dne 2. xxxxxx 1928, x Xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1948, xx Xxxxxxxxxx dne 14. xxxxxxxx 1967 x x Xxxxxx dne 24. xxxxxxxx 1971 (xxxxxxxx x. 133/1980 Xx.).
12) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §2382 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx známky x xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně sdružování xxxxxxxx veřejného a xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx porušování xxxx duševního xxxxxxxxxxx.

15) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §1400 a xxxx. občanského xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19a) §18 xxxxxx x. 89/1995 Xx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19x) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §26 x xxxx. xxxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxx č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

22) §21 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxx x. 132/2010 Xx.

24) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 132/2010 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx).

25) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

27) Zákon č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2017/1563 xx xxx 13. září 2017 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxx některých xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx mezi Xxxx a třetími xxxxxx xx prospěch xxxx nevidomých, osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx poruchami čtení.

29) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §9 odst. 2 písm. g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.