Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.03.2019.


Nález ÚS ze dne 18.12.2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

51/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

51

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl pod xx. xx. Pl. XX 27/16 xxx 18. prosince 2018 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Jana Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Jaromíra Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Kateřiny Xxxxxxxxx, Vojtěcha Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Zdeňkem Xxxxxxxxx, Xx.X., advokátem, xx xxxxxx Xxxxxxxx 874/46, Xxxx, na xxxxxxx §11 odst. 2, xxxxx §11 xxxx. 3 vyjádřené xxxxx "xxxxx" a "než xxxxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2" x xxxx §17 odst. 2 písm. x) x xxxxx §17f xxxx. x) vyjádřené xxxxx "nebo x)" xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 180/2016 Sb., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

Návrh xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx návrhem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

1. Xxxxxxx 25 xxxxxxxxx a xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx jen "xxxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx v zákoně č. 110/1997 Sb., x potravinách x tabákových xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 180/2016 Sb., xxxxxx §11 xxxx. 2, xxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxx" a "xxx provozovatelem xxxxxxxx x odstavci 2", §17 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx §17f písm. x) vyjádřenou xxxxx "xxxx j)". Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích a x změně a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o potravinách") zavádějí xxx xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx s prodejnami x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 400 x2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxx této povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 10 000 000 Xx. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 1 x 11 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx (dále xxx "Listina") a čl. 1 odst. 1 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava").

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx část xx xxxxxxxxxx):

"§11

(1) Xxxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zájmové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx větší xxx 400 m2, je xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xx potraviny, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx charitativním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx uváděny na xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, které xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx humanitárním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx klientům xxxxxxxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být následně xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx potravin xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxx xxxx být

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §3 odst. 1 xxxx. i),

b) zajištěna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx potraviny, xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011, xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, x čem potravina xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; informace xxxxx xx. 9 xxxx. 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx klientovi xxxxxxxxxx xxxxxx. "

3. Xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxx §17 xxxx. 2 písm. j) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že ...

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx."

4. Xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx §17f xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx:

"Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx ...

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x), m), x), x), r), x) xxxx x), §17 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), §17x odst. 6, §17x xxxx. 2, 3, 4, 5 xxxx 6 xxxx. x) nebo x), §17x odst. 1 xxxx. x) xxxx x), §17x xxxx. 2 xxxx. x), x), x), d), x), x), g), x), x), j), x), x) nebo x), §17x xxxx. 4 xxxx 6, §17x odst. 3 xxxx. x) nebo x)".

Xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx x xx. 3 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28.1.2002, xxxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxx postupy xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx") rozumí "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fází xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx čl. 11 xxxx. 2 (míněn xxxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxx druhá) Xxxxxxx navrhovatelka xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx nucen - x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uznaných x xxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxx majetku xxxxxxxx, neboť součástí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx věc držet x nakládat x xx. Napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "xxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxx někoho". Charita (xxxxxx xxxxxx charitativní xxxxxxx, tak xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx argumentace xxxxxxxxxxxxx) je xxxxxxxxxx, xxxx se odlišuje xx xxxxxxxxxxxxx vymáhaných xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx navrhovatelka xxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxx) xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx více, xxxx. xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolkům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Napadená ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx však xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx "xxxx někomu xxx něco bezplatně, xxxx tak činit, xxx nikoliv xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx". Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx organizace byly xxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx činí "xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx" (xxxx.: xxxxx xxxxxx §11 xxxx. 3), xxxxxxx konformní xxx xxxx xxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx povinnost "xxx xxx xxxxxx". Xxxxxx bezplatné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx x §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx část ustanovení xxxxxxxx 3, xxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxx x xxx funkční xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxx.

6. V xxxxxxxxxxx x xxx navrhovatelka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. To xx v xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx, chce-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) vztahu xxx xxxx na xxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxxxx uzavřít smlouvu, xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx události). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx. Xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právní xxxx velmi nebezpečné, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx totiž x xxxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k vystěhování xxxxxxxx Židů nuceným xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxx árijským osobám xxxxxxx xxx xxxxx, x době xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx vlastnictví, k xxxxx xxx nutný xxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx darovací xxxxxxx xx zemědělské xxxxxxx xxxx na jejich xxxxxx na zemědělské xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X zákoně o potravinách xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za náhradu, xxx nelze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxxxx spotřeby takových xxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxx xx zdraví, xxxxx xxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx manipulaci u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxx. Xxxxxx se xxx náklady na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx napadená xxxxxxxxxx nejsou podřaditelná xxx xxx jednu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx, navíc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x povinností xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zdržet, nemůže xxxx jít o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě nejde x závaznost vlastnictví, xxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx sice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, protože xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhrady, x xx ani xxxxxxx paušální xxxxxx. Xxxxxx jde x xxxxx s daňovou xxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vyvlastnění xx xxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny xxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastnictví podle čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxx xxxxx veřejný, xxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx daného xxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx zájem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, resp. xxxx xxxx, xx xx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktem, x nikoliv xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx proti xxxxxxx může xxx "xxxxxxxxxxxxxx subjekty" jakožto xxxxxxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přezkoumatelný xxxxxx, xxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx [xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.6.2005 sp. zn. Xx. ÚS 24/04 (X 130/37 XxXX 641; 327/2005 Sb.) x xx xxx 17.3.2009 xx. zn. Pl. XX 24/08 (X 56/52 XxXX 555; 124/2009 Sb.)].

9. X xxxxxxxx xx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 1 x čl. 11 xxxx. 5 Listiny xxxxxxxxxxxxx uvedla, že xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jde xxxxxxxx x xxxxxxxxx daň, xxxxxxx jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx subjektů. Xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejným x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx zavést x xxxxxxxxx xxx, ale xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a přímo xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pak k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx subjekty dochází xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx upravit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx zatížených xxxx při xxxxxx xxxx. Daně xxxx xxxxx být svévolné x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx daní xxx x xxxxxx (velcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx". Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), má xxxxxxx xxxxxx zvýšením xxxxxx státu všechny, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx proti xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx úzký xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je narušen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rovnosti x xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxxx xxx, xx sociální xxxxxxxx je nutná, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx náklady xxxxx přenášet xxx xx některé soukromoprávní xxxxxxxx, xxxx tomu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx [xxx xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20.11.2002 xx. xx. Xx. ÚS 8/02 (X 142/28 XxXX 237; 528/2002 Sb.)]. Jakoukoliv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 653 xx xxx 20.7.2016 xx nynějšího xxxxxx vstoupila, xxxxxxxxx xxxxx xx zamítnutí xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ministru xxx xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx sub XX. X).

12. Veřejná xxxxxxxxxx práv svého xxxxx (§69 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxxxxxxx a sdělila, xx do xxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxx xx xxxxxx zpravodaj xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx soudu, xxxxxxx xx Xxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx. 1 xxxxx stanov xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ve vnitřním xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx x x odvětvích x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxx svých hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx na Českou xxxxxxxx potravinových xxxx, x. s., xxxx xx sdružení, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx charitativní organizace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxx XX. C).

II. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

14. Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předseda Xxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx č. 180/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx, xxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednán xxxx xxxx x. 687 (xxxxxx návrh) x prvním xxxxx xxx 26.1.2016 a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru, který xx projednal xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.2.2016 a xx xxxx usnesení (xxxx x. 687/2) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx navržených pozměňovacích xxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení netýkal. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 1.3.2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx x. 687/3, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 23.3.2016 a xxxxx xxx schválen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyslovila souhlas x návrhem zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx podepsán xxxxxxxxxxx ústavními činiteli x xxxxx xxxxxxxx.

15. Xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx jen "Xxxxx") xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předseda Xxxxx Xxxxx, xxxxx uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách jsou xxxxxxxxx xxxx provedených xxxxxxx č. 180/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx č. 180/2016 Sb. xxx Poslaneckou sněmovnou xxxxxxxxx Senátu xxxx xxxxx xxxxxx xxx 4.4.2016, xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx, jako xxxxxxx xxxx x. 248 (10. xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx, xxxxx ho xxxx xxxxxxxxx č. 191 xx xxx 26.4.2016 xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx schválit xx xxxxx postoupeném Poslaneckou xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x. 248/1). Xxxxx xxxxxxx tisk x. 248 projednal na xxx 23. xxxxxx x 10. xxxxxxxx xxxxxx xxx 27.4.2016, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx diskuse, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxx konformitě xxxxxxxx úpravy. Senátor Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xx je xx xxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxx a xx xxxx "xxxxxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx, že "[x]xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx" x "[x]xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, aby xxxx potraviny xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuty klientům xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx Vystrčil x Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxx, když xx. xxxxxxxxxxx, xx "xx x podstatě xxxxxxxxxxxx", a xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že "§11 xxxx. 2, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx., a xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxxx to xxxxxxx. Xx xxxx ... xxxxx darování. Darování xxxx být xxxxxxxx xxxx ... něco xxxxxxx, xxxxxxxxxx převést. Xxx xxxx mi xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, tak xx xx povinnost. X teď xx xxxxxx, jestli taková xxxxxxxxx, takto zkonstruovaná x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx proporcionální. Xx, v xxxx xxxxx tedy rozhodně xx. A xx xx xxxxx pro Xxxxxxx soud". Xx xxxxxxxx rozpravě Senát x xxxxxxxxx č. 24 xxxxxx xxxxxxxx x. 421, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 41 xxxxxxxx x 61 xxxxxxxxxx x 9 xxxxxxxx xxxx xxxxx.

XX. X

Xxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16. Xx xxxxx, která xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx 11), xxxxxx vyjádření xxxx tehdejší předseda Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxx upozornila, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx uznává, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxx, xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx souhlasit xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvolený xxxxxx xx však xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx hladu, napomáhá xxxxxxx dalších veřejných xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx životního prostředí, x to xxx xxxxxxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx zákonem o potravinách nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx "XX") xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jde xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x takové xxxxxxxxxxx xx možné jen x režimu zákonných xxxxxxx (xxxx. §10 xxxxxx x xxxxxxxxxxx).

17. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx subjekty xx xxxxx xxxxxxx, a xxx přispět x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, což xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejslabších (v xxxxxxxx České xxxxxxxxx) xx xxxxxxx při xxxxxxx před xxxxxx (x xxxxxxxx celosvětových), xxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxxx přínos xxx xxxxxxx prostředí. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s (xxxxxxxxxxxxxxx) podílem charitativní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxx" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx akcentací xxxxxxxxxxxxx rozměru xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx vláda xxxxxxxxx na čl. 11 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx čl. 25 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práva "xx xxxxxxxxxx xx xxxxx". X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx zbytečnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jedním x xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pominula.

18. Xxx-xx x podmínky Xxxxx xxxxxxxxx, vláda xxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx pomoci sociálně xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx naturální, xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je z xxxxxxxx historického x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx pomoci, xxxxxx xx tzv. xxxxxxxx chudoby a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silami. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nejpotřebnějších x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxxxx celá společnost, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx bohatstvím xxxxx.

19. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Spojených xxxxxx (Xxxx and Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx the Xxxxxx Nations; xxxx xxx "XXX"), dle xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 1,3 miliardy xxx xxxxxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxxxx část xx xxxxx xxxxxxx koncovým xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potravinami x xxxx 2010, xxx xxx bylo x xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 89 xxxxxxx xxx xxxxxxxx, tj. xxx 180 kg xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx XXX x xxxx 2011 xxxx xxxxxx činila 300 xx na osobu x xxx. Tato xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx závažnost zařazena xx program Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x Xxxxxx 2015, kde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxxx původců xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx XX2. Množství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX2 xxx xxxxxxxxx x celkovou produkcí xxxxxxxxxxxx plynů Xxxxxxxxx xxxxx amerických xxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádech Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovena právě xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx společnost, xxx x sociálně slabí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dostatku xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upozorňuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx účinků xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx subjekty, xxxxx se xx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx celospolečenskou xxxxxxxxxxx.

20. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 11 Xxxxxxx, xxx vlády xxxxxxxxxx xxxxx xxxx bezbřehé, xxxxxxxxx, jeho ochrana xx xxxxxxxx x xxxxxx odstavci, xxxxx xxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxx minimální, spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx likvidovat, xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxx. Xxxxx xx druhý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxx spíše xxxxxx.

21. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotací xxx xxx 2016, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx titulu x. 18 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx subjektů s xxxxxxxxxxxx zaměřením xxx xxx 2016 přiznány xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 23 xxxxxxx Xx, xxxx xxxx než 1 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx napomoci xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx potravin. Xx xxxxxx xx xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů.

22. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx subsumovat xxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxxx, K. Xx: Xxxxxxxxx, X., Šimíček, X., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., a xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxxxxxx. Praha: Wolters Xxxxxx ČR, x. x., 2012, x. 312, xxxx. 43), xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečným xxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti skleníkových xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx naplněna, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, s nimiž xxxx xxxxxxx další xxxxxxx, a to xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx druhé xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx formy kompenzace xxxxxxxxxxx x úspoře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidaci odpadů. Xxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxx xxx 400 x2, jež bylo xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx související x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx provozovnách xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx. předmětné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podíl xx xxxxx xxxxxxxxxxx potravin xxx x menších xxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvlastňovacího aktu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx o vyvlastnění, x tak xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx uložením xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x něm xx xxxxx soudem xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zajištěna.

24. Xxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx dopad x xxxx případech, kdy xxxxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvířat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx poskytl z xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, nepochybně xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx společensky škodlivé.

25. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx navrhovatelky, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx by to xxxxxxxx xxxxx administrativní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

26. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sledují xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx x xxxx prosazení xxxx racionální a xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxx nezbytnou xxxx xxxxxx povinných subjektů, xxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §48 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx

27. Svá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Svaz xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx federace xxxxxxxxxxxxx xxxx, x. x., x xx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxx xxxxxx cílů x jejich xxxxxxx x aplikační xxxxx.

28. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách ztotožňuje. Xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx x právech xx xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x logistickém mechanismu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxx x dodržení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx x skladování, xxxxxxxx xxxxxxxxxx humanitárních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx "XXXXX", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx potravin xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyvolává xxxxxxxxx xxxxx x členů Xxxx obchodu a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx strany státní xxxxxx.

29. Xxxxx federace xxxxxxxxxxxxx bank, x. x., sdělila, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, např. pro xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, případně xxx xxxxxxxxx text v xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx jinou xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx, xxxx např. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx obale xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. dodavateli, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, ač xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx nasytit xxxxxxxx. Není xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx retailu xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, jde x plýtvání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxx darují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx potraviny xxxxxxxxxx, x to xx xx doby, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Marian Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx darovat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx dostanou xxxxxxx xxxxx výrobku x xxxxxxx, xxx xxx xxx uveden xx xxxxx. Potraviny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx potravinou. Xxxxxx, xxxxx daruje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bance, může xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx (xxxx xxx xxx "XXX") z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x příjmu, xxxxxxx x obou xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zvýhodnění xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx zmařeny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sdruženy v Xxxxxxxx federaci xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx ve xxx Chartě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bank xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x napojených xxxxxxxxxxxxxx x humanitárních organizací, xxx xx bezpečné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odpad, xxx aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx lidí.

III.

Replika xxxxxxxxxxxxx

30. Ústavní soud xxxxxx výše citovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vědomí x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxx, xx uznává xxxxxx způsob "xxxxxxxx " xxxxxxxx x xxx, xx potřebuje-li xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ale xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx darem xx xxxxxx daně, druhá xxxxx xx jen xxxx přijatelnější xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx "zděšení" xxx přístupem xxxxx, xxxxx xxxxxxx nuceného xxxxxxxx odůvodňuje ochranou xxxx účinky xxxxx. Xx je xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bilion xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx x účinky xxxxx jinak xxx xxxxxx nuceného xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxx palivo. Xxxxxxxx xxxxx uvádí, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx x "projev xxxxxxxxxx státu", kdy xx "skrze xxx xxxxx prosadí dotace xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto systému". X xxxxxxxx-xx xx xxxxx názoru Xxxxxx Xxxxxxxxx (pozn.: xxxxxxx X. Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx upozornila, xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxx xxxx argumentací xxxxx daňovému systému xxxxxxxxxxx x xxxx, xx by se xxxxxxxxx nové daně "xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx moc xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soukromými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vláda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx mimo demokratickou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx. Tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx principu xxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx

31. Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx objasnění věci, xxxxxx xx xxx xxx §44 věty xxxxx xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem

32. Xxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxxxxx. Xxxxx byl xxxxx aktivně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tj. skupinou 25 xxxxxxxx [§64 xxxx. 1 písm. x) zákona x Xxxxxxxx xxxxx) x Xxxxxxx soud xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx],

33. Ústavní soud xxxx xxxx přikročit (xxx mu xx xxxxxx §68 xxxx. 2 zákona č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb.) x posouzení, xxx xxxx napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxx xxx x) xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx, x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxx, a xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx (§68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.).

VI.

Přezkum xxxxxxxxx přijetí přezkoumávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

34. Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xx zákona o potravinách xxxxxxx xxxxxxx č. 180/2016 Sb., jehož xxxxx předložila xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dne 23.12.2015 a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatných xxxx xx x průběhu xxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doporučil xxx 7.1.2016 (xxxxxxxx č. 235). Xxxxx jako xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x navrhl xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx čtení xxxxxxxx dne 26.1.2016 xx 39. schůzi, xxx xxx návrh xxxxxx přikázán k xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x. 1050). Garanční xxxxxxxxxx xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx xxx 3.2.2016 xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx č. 687/1) x xxx 24.2.2016 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x. 687/2). Xx 2. xxxxx návrh xxxxxx xxxxxx obecnou x xxxxxxxxx rozpravou dne 1.3.2016 xx 42. xxxxxx. Xxxxxx pozměňovací xxxxxx xxxx zpracovány xxxx tisk č. 687/3, xxxxx xxx xxxxxxxx dne 2.3.2016. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pozměňovací xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx X1, X7, X8 a X11, xxxxxxx xxxx xx vládního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intertemporální), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxx. Zemědělský xxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx 9.3.2016 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 687/4 (xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 23.3.2016 xx 42. schůzi, xxx byl návrh xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 1148), xxx xx 157 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxx 123, xxxxx xxxx 19. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx E1 (xxxxxxxxx nabídky) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 407 (xxxxxxxx 157 xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx 116, xxxxx 33, x xxxxxx (E7, X8 x X11) x xxxxxxxxx xxxxx 408 (xxxxxxxx 157 poslankyň x poslanců, xxx 121, xxxxx 14).

35. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx 4.4.2016 jako xxxx x. 248/0. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 6.4.2016 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, který jej xxxxxxxxx xxx 26.4.2016 x xxxxxx xxxxxxxx x. 191 (o xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x. 248/1. Návrh xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dne 27.4.2016 xx 23. schůzi Xxxxxx (usnesení x. 421), xxx x xxxxxxxxxx 61 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 41, proti xxxx xxxxx 9 xxxxx (návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 senátorů).

36. Zákon xxx xxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 4.5.2016 x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 3.6.2016. Jmenovaní xxx xxxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxxx xxx 9.6.2016 xx Sbírce xxxxxx.

37. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx, že x xxxx přípravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx xx rok 2018 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxxxx kontrolách x xxxxxx úředních činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke zrušení xx týká xxxxx xxx návrh xxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx alkoholu xxx 0,5 % xxxxxxxxxx", xxxxx shledán xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

38. X xxxxxxx na xxxx uvedené Ústavní xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 180/2016 Sb. byl xxxxxx x xxxxx x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx nezpochybňuje xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

39. Navrhovatelka xxxxxx xxxxx uvedená ustanovení zákona o potravinách (viz xxx 2 xx 4), xxxxx xxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 400 x2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (jejími slovy) "xxxxxxxxx xxxxxxxxx darovat" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Zdůvodňuje xx xxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x podobě vyvlastnění x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 11 odst. 5 Xxxxxxx ve xxxxxxx x čl. 1 Listiny x čl. 1 xxxx. 1 Ústavy. Xx xx podle ní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx viz sub 5 xx 9, 30) pro xxxxx xxxxxxxxxx argumentace návrhu xxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxx (x ústavně xxxxxxxx výjimkami) se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx x xx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xx stanovena x vůči obecnému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx individuální xxxxxx xxx přezkoumatelné xxxxxx; xxxxxxxx ustanovení však xxxxxxxxxxx xxxxxxx přímo, xxxx xx znemožněn xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx právo xx soudní xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podřadit xxx pod jednu x xxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx vlastnictví v čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, která je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx něčeho zdržet, xxxxxx xxxx jít x povinnost xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx soukromoprávní xxxxxxxx, xxxx xx stírán xxxxxx xxxx veřejným x soukromým; xxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx příjemcem x xxxxx ji xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxx veřejnoprávní podpory), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx organizovat a xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx nelze přenášet xxx na některé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) boj xxxxx chudobě xx xxx "charitativními subjekty" xxxxxxx soukromoprávními xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx však xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyvlastnění xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx privatizuje veřejnou xxxxxx xx prospěch "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje - xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx financí - nuceným darem; xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zákonem o potravinách xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu,

k) xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatelů x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx nějakou xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

41. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavního xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx přihlédnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX a dalších xxxxxxxxxxxxx organizací, jichž xx Česká republika xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx zákona o potravinách obstojí, x xxxxx xx proto xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

42. Xxxxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx níže xxx 43 x xxxx.) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxx xx xxxxx x x jednotlivých xxxxxxx x xx xxxxx zhoršování xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, skladování, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešit x rámci České xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx do xxxxx xxxx řady jiných xxxxx. Xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxxx ústavnímu xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx z kontextu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Napadenou xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x 2, čl. 2, 7, 10a, v Listině xxx xxxxx s čl. 1 x 11, xxxxx i x čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 3 xxxx. 1, čl. 4, 26, 30 xx 32, 35, 36 x čl. 41 odst. 1. Xxxxx soulad (xxxx. xxxxxx) je xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx těch, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxx x x hlediska xxxx, xxxxx x ohledem xx xxxx životní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxx s xx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx zavazuje" x xx "xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx" (čl. 11 xxxx. 3 Listiny xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx Ústavy). Jde xxx jen x xxxxxxxxx, zda xxx xxxxx prostředků (cíl xx nepochybný) xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx x politiky XX), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx je xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx proporcionality (viz xxxx).

43. Xxxxx problematikou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány XX. Xxx x roce 2012 x xxxx xxxxxx stanovisko Evropský xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx dne 19.1.2012 x zastavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v EU (2011/2175(XXX)). Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XX xx xxxxx 3479. xxxxxxxx xxxxxxx dne 28.6.2016 x materiálu X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dostupné xx http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10730-2016-INIT/cs/pdf) vycházející x xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx či xxxxxx x odpadu xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. 1,3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lidskou spotřebu (xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. FAO, 2011. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx - xxxxxx, causes xxx prevention. Xxx: XXX FAO). Xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dopady, xxx xxxxx studie Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zdroje x xxxxx Programu XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (UNEP) xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssessmentAreasReports/Food/tabid/133335/Default.aspx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plýtvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářství 990 xxxxxxx XXX xxxxx. Xxxxxx potravin x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich nedostatku x xxxxxxx podvýživu. Xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx ztratí xx xxxxxxxxxx, spotřebuje xxxxxxxxx čtvrtina xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx o rozloze Xxxx, vyprodukuje xxxxxxxxx 8 % celosvětových xxxxx skleníkových xxxxx x xxxx situace xx xxxxxxx xxxxx xx ztrátě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx XX xx x xxx současnost odhaduje, xx potravinový odpad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 143 xxx. xxxx [xxx Xxxxxx XX x darování xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xx xxx 25.10.2017 (2017/X 361/01) - dále xxx "xxxxxxx Xxxxxx 2017".]. Tato xxxxxx xx proto stala xxxxxxxxx zájmů xxxxx xxxx [x metodologii xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxx, K. X., Tonjes, X. X. Drivers of Xxxx Xxxxxxx xxx xxxxx Implications for Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Development. Xxxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 11, 2016 (dostupné xx https://commons.library.stonybrook.edu/techsoc-articles/11)], xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx x kontextu xxxxxxxxxx věci vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (čl. 11 xxxx. 3 xxxx xxxxx), xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

44. Ústavní xxxx xx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně o potravinách směřují xxxx xxx xx jedné xxxxx, nicméně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oblasti boje xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx, kterou zpracoval Xxxxxxxx xxxxxx dvůr (xxx xxxxxxxx na https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_CS.pdf, xxxx xxx "xxxxx"). X xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx zabraňující plýtvání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxx, s. 9) xx stupnici xx xxxxxxxxxxxxxx xx nejméně xxxxxx seřadit takto: 1. xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx nevyrobí, xx se xxxxxxx), 2. xxxxxxxx, 3. xxxxxx, 4. xxxxxxxxx, 5. jiné xxxxxxx xxx potrava xxxx xxxxxx x 6. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx x oblasti prevence x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxx problém, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

45. Pro xxxxxxxxx předmětu řízení Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx součástí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (nepotravinové) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lidskou spotřebu, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx (http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en). Xxx xxxxxxx xxxxx (x. 9 xx 10) xxxxx, že pro xxx 2012 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rámci XX xxx 88 xxx. xxx, přičemž x přes přijímaná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx XX to xxx xxx 2020 xx být xxx 123 xxx. xxx xxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Hospodářské xxxxxx 30.12.2016 - xxxxxxxx též xx https://byznys.ihned.cz) se xxxxxxxx, xx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx 729 xxxxx tun potravin, xxxx 69 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxx až x 80 kg xxxxx. Xxxxxxx xxxx zde xxxxxxxx, xx si xx xxxxx toho, xx metodika a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, x xx xx tak nutně xxxxxxxx měření xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx Polsko xx xxxxx 180 kg, xxx x 247 xx xxxxx). To xxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx koordinované xxxxxxxx (legitimní xxx).

46. X xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx shora xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy XX xxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx plýtvání (xx xxx v xxxxxx xxxxx, xxxx tradiční xxxxxxxxx x dobročinnosti) xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx FUSIONS xxxxxxxxxxxxx XX (pozn. - xxxxxxx Využití xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx European xxxx xxxxx levels. XXXXXXX. Xxxxxxxx food waste xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx, 31.3.2016, xxxxxxxx xx https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%201evels. pdf) x xxxxx xxxxxxx 28 xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxx (x. 4), xx x těchto xxxxxxx (xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxx 20 % vyrobených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx 173 kg xx xxxxx). Přitom xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - cca 46,5 %, xxxxxxxxx zpracování 16,9 %, xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10,5 %, prvotní xxxxxx 9,1 % x xxxxxxx prodej 4,6 % (x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxx (x. 10) xxxxx xxxxxx údaje (domácnosti xxx 52 %, xxxxxx 23 %, xxxxxxxxxx 17 % x xxxxxxxxxx 9 %).

47. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že x této xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx - xxx xxx 44), xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx plýtvání xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx velkých xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx palčivých xxxxxxxxxx xxxxxx největší. X xxxxxxx jídelen x xxxxxxxxxx xx to xxxxx z xxxxxx xxxx jen xxxxx xxxxxxx (ani xxx xxx xxxxxxxx na xxxxx prodejní xxxx xxxxx nerozdávají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřeba xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin. Xx xxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx ty xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nejí se), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nákupu xxxxxxxx xx likvidaci xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. x xxxx nález xx xxx 16.12.2008 xx. zn. Pl. XX 28/06 (N 222/51 SbNU 753; 69/2009 Sb.) - xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz], xxx xxx xxxxxxx nespotřebovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx by xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx snědl). V xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně o potravinách xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státu především xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. vybíjení chovů xxxxxx, krav, drůbeže xxx xxxxxxxx nakažlivých xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx potravin).

48. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx obecných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce xxxx (xxx vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x 25.9.2017, X-2017-10-XX) x xxxxxxxxxx zemích xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou Spolková xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx v Italské xxxxxxxxx či ve Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba vzít x úvahu, že x západních zemích xx xxxxxxxx neprodejných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxx, často xx xxxxxx podpory xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jako xxxx xx x Xxxxxxx republice a xx Xxxxx Xxxxxxxx), xxxxxxxxx dobře xxxxxxxxx xxxxxx distribuce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx 1993, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx banka (Xxxxxxxxxxxxx Deutsche Xxxxx x. X), xx Xxxxx Xxxxxxxx to xx dobročinná organizace Xxxxx program x xxxxxxx odpadů a xxxxxx (Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Programme). X Belgickém xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvanlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx, xxxxx kterého musí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x krmivech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx informace o xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx proto xxxxxxxxx xxx (xxxxx viz XXxxxX, Xxxxxxxxx xxx 21.3.2018 - 1 XxX 1/13. In: Xxxx Juristische Xxxxxxxxxxxxx, 2018, x. 29, x. 2109-2114). Taková xxxxxxxxx (i x xxxx xxxxxxx) xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tíživější xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx uložená xxxxxx.

49. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx to, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu, xx jejímž základě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacím, xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ta xxxxxx jako první xxxx xx světě (xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. X 541-15-6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Code xx ľxxxxxxxxxxxxx). Jeho bod X stanoví, že xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 2016-138 z 11.2.2016 x boji xxxxx potravinovému xxxxxxxx (xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx minimální xxxx (xx. 400 x2), xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxx xxxxxx á xxxxx xxxxxxx", xxxx xxxxxx "sont xxxxxxx"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřely tuto xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx potravinovému xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, že naplnily xxxxx xxxxxxxxx. Bod XX předmětného xxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví, xx nerespektování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx I xxxx xxxxxxxxxx pokutou xxxx xxxxxxxxx XXX. xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxx) xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx symbolických) 450 xxxx (xxxx. xx. 131-13 xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxx III xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx distributor x xxxxxxxxxxxx sektoru, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilými ke xxxxxxxx (xxxxxxxx je xxxx. zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxx), aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 750 xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 131-35 xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxx. xx https://www.legifrance.gouv.fr). Podstatné xxxx xxx dopady xxxx xxxxxx, xxx xx Francie xxxxxxx xx čela xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Food xxxx xxx waste" xxxxx x xxxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx x xxxx xxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. 2017, s. 4 - xxxxxxxx xx http://foodsustainability.eiu.com/wp-content/uploads/sites/34/2016/09/FoodSustainabilityIndex2017GlobalExecutiveSummary.pdf, kde xxxxxx shora uvedenému xxxxxxx 20 % xxxxxxx 1,8 %, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x hledisek xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Index Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx http://foodsustainability.eiu.com/wp-content/uploads/sites/34/2017/12/BCFN_EIU_FSI_methodology_final.pdf).

50. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, o samotné xxxxxxx (non)konformitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze pominout xxx určité xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spočívají x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má charitativní (xx. dobrovolná) xxxxxxx xxxxxx tradici a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobné úpravy xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x s tím, xx x naší xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx potravinami xxxxxxxx (xxxxxxx po xxxxxxx) xx závažný xxxxxx xxxxxxx.

51. Úkolem Ústavního xxxxx však není xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx v podmínkách Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx věcí xxxxxxxxxxx), xxx pouze xx, xxx příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x testu xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posoudit, xxx napadenými zákonnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx dotčených subjektů, xxx bylo x xxxxxx xxxxxxx, x x kladném xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx (xx. xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona) x legitimní (xx. xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx k obecnému xxxxx) x zda xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zásahu xx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plochou nad 400 m2, xxxxxx xxxxxxxxxxx pozitivům, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společnost plynou (xxx. xxxxxxx proporcionality), xxxxx xx xx xxxx nelze x xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx

52. Navrhovatelka x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx namítá (xxx xxxxxx sub 40a xx 40e), xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx práva nelze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxx práv) xxxxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx "xxx xxxxxx x xxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx vlastnictví", xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "bezplatně xx xxxxxx vlastnictví", xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdržet.

53. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx za xx, xx xxx x vyvlastnění, x xxx xxxx "oprávněnost" xxxx xxx xxxxxxxxxx x režimu čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx. Xxxxx-xx Ústavní xxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx provozovatel xxxxxx xxxx ekonomické xxxxxxx (popřípadě, xxxxx xxxx nějakou penězi xxxxxxxxxxxxx hodnotu), xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx hovořit nelze, x věc je xxx třeba xxxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 3 xx xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 2 Listiny (xxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx navrhovatelka xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x to, xx xxx není xxxxx xxxxxxxxx hodnota (xxx x xxxx xxxx. sub 58, 67), za xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx samotnou xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxx provozovatelů, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx povinnost. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx případ "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxx, xxxx systém xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx tím, xx čl. 11 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx "xx veřejném zájmu", xxxxxxx čl. 11 odst. 3 Listiny xxx xxxxxxxx "x xxxxxxx xxxxx", Xxxxxxx soud x souzené xxxx xxxxxx rozlišování nepokládá xx nutné, xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx použité navrhovatelkou xxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx xxx XX. X x XX. X).

XX. A

Legalita xxxxxx x jeho xxxxxxx

54. Xxxxxx Ústavní xxxx podotýká, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno ve xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zřejmé, xx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do vlastnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx čl. 11 odst. 2 xx 5 Xxxxxxx. Xx by xxxxxxxxxx ale nedostačovalo, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydána xx "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxx xxxxx Listiny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vzor x xxxx 1990, xx. čl. 7 odst. 2 ústavního xxxxxx x. 100/1960 Xx., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 100/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 100/1960 Sb., Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky, x ústavní xxxxx č. 143/1968 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ("Xxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxx."), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníků x xxxxxx různé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx zejména x xxxxxxxxx, trestním x xxxxxxxx právu xx xxxx 1990 x xxxxxxx revize ústavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x tom, xx čl. 11 xxxx. 1 xxxx první Xxxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

55. Xxxxxx xxx čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostor, xx xxxxxx se jinak xxxx "právní panství xxx xxxx" xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx (srov. čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx). X xxxx xxxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx funkci vlastnictví, xxxxx xx xx xxxxx na xxxxxx xxxxx x čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak xxxxxx sloužit pouze xxxx xxxxxxx majitele xxx věcí, nýbrž xxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx x určitému xxxxxxx. Xxxxx námitkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx vrací xxxxxxx xxx povahou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 150 xxx zpět do xxxxxxx překonaných xxxxxx xxxxx jako "xxxxxxx xxxxxxx" x pojetím xxxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx na to, xxxx xxxxx xx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx linii xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x naší xxxxxxxx. Xxx lze xxxxxxxx xx xx, xx x rozvoji xxxx xxxxxx přispěl xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Emil Xxxxxxxxx x xxxx 1878, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx pak xx xxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1885 x xxxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx, vedené o xxx, xxx si xx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxx xxx, xxxx jeho nebezpečná xxxxx přináší zisk (xxxxxxxx xxxxxxx - xxx x xxxx Xxxxxxxxxx, X. Das öxxxxxxxxxxxxxx Staatsrecht. 3. xxxxxx. Wien : Xxxx, 1907, xxxx. x. 667-670, a Xxxxxxxxx, L. Die Xxxxxxxx Reichsverfassung. Tübingen: Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxx, 1922, x. 29-30). Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx J. Xxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx : Xxxxxx xxx X. Xxxxx, 1882), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxx XXXX. Rerum xxxxxxx (O xxxxxx xxxxxx) x 15.5.1891, xxxx xx Francii xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Léona Duguita, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakotvena x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x čl. 153, poté xxxxx xxxxxxxxx v xx. 14 Základního xxxxxx Xxxxxxxx republiky Německo. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxx x čl. 11 odst. 3 větě první. X xxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx funkce xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx časem xxxx, ale i x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zákon o potravinách xxxx xxxxx srovnávat x dekretem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1948, xxxxx zapadá xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problémů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, XX x xxxxxx xxxxx.

56. Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx, xxxx. xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x sobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x něj xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx blíže specifikovat xxxxxxxxx, xxx napadenými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovena. Xxxxxx xxxxxx třeba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx). Xxx Xxxxxxx xxxx vyšel z xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x nakládat x xx; xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxxxxx xx, xxxxxxx nebo dokonce xxxxxx.

57. X xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx) xx x xxxxx případě "xx xxx", neboť xxx xx dotčen zpochybňovanou xxxxxxxxxx poskytnout shora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx xxx o zvláštní xxxxxxx, xxx si xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx předmětné xxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxx) x xxxx xxxxxx, xxx xx drželi, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx, xxx aby xx - xxxx xxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, jimiž xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nedovolují-li (již) xxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx (a xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx, xxxx to xxxx x ekonomického xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodejny než xx takovýchto potravin "xxxxxx". Xxx se xxxx xxx již xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx. To xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpad [xxxx. §3 xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o odpadech")], xxxxxxxx xxx xxxx/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx příliš xxxxxx možností xx xxxx zboží xxxxxxxx xxxx prodejnu (xxxx. xxxx xxxxxxxx či xxxxxx) či xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x ním naložit xxxxx xxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pomíjí.

58. Xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx subjekty žádnou xxxxxxx, xxxx. xx xxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x tím xxxxxxx. Xxx xx xxxxx poukázat xx xxxxx xxxxxxxxx, totiž xx xxxxxxx xxxx xx dána tím, xxxx význam obsahu xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.4.2016 sp. xx. 22 Cdo 1425/2014), x xxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxx možno vyjádřit x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (např. "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx xxxx", "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx", "xxxxxxx věci", "xxxx xxxxxxx", "xxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxx.) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx uzávěra, xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx.).

59. Xxxxx xx xxxx xxxxxx vlastníka (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) ke zboží xxxxxxxxxx x prodeji, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásahem (České xxxxxxxxx x XX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potraviny, xxxx xxx xx xxxxx veřejnoprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx (ve xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxx zákon o potravinách xxxxxxxxx xxxxxxx) xxx neumožňuje (xxxx. §3 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxx xxxx to, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předmětem xxxxxxxx.

60. Xxxx zde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx vlastnického xxxxx ke konkrétně xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx soukromém xxxxx x zda takový xxxxx měl xxx xxxxxxxx xxxx zájmem xxxxxxxx (xxxxxxx blahem), xxxx. xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx). K xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx "povinnost poskytnout", xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxx 8, 40) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxx právní xxxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Listiny nedůvodná (xxx xxxxxxxxxx xxx 100 x xxxx.). Xxxxx snaha navrhovatelky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravě, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxxx poskytnutí (bezpečné, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxx, xxxxxx uchování) a xxx x xxx xxxxxxxxx (sám provozovatel). Xxxxxxxx je pak x čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx možno xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyvlastněné xxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

61. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx (§3, 10 x 11 zákona o xxxxxxxxxxx), xxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a nepodsouvat xxxxxxxxxxx něco, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx se xxxx především §11 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx potravinami podléhajícími xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x potravinách xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na ně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů XX (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx obsažen x §1 x xxxxxxxxxxxxx x. 18 x 19 xxxxxx x xxxxxxxxxxx), ale xxxx bezpečné. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx bezpečné potraviny xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxx:

- nedostatečně nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3],

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx výrobcem [§3 xxxx. 1 písm. x) xxx 4],

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5],

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx klamavým způsobem [§10 xxxx. 1 xxxx. x)],

- neznámého xxxxxx [§10 xxxx. 1 písm. x)].

Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx jednak §2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízen xxxxxxxx dozorového orgánu xxxxx zákona o potravinách, xxxxx xxxxx xx základě xxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx (xx xxx).

62. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezpochybňuje to, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to, xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx hrozbou xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) x §17f xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx označuje xx vyvlastnění, xx xxxxxxx xx neústavně xxxxxxxx naturální xxx. Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, co x s xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopad by xxxxxx faktické "plýtvání" xxxx (x xx) xxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x EU, xxxx. x celosvětovém měřítku, x xx xxxxxx xxxxxx další využití xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx.

63. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potravin xx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx povinen podle §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvádění xx xxx (xxx x xxxx xxx xx. 14 xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx). X zde xx xxxx třeba xxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx na trh" xx v xxxxxxxx zákona o potravinách xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vykládat xxx, xxx to xxxxxxx čl. 3 xxx 8 nařízení XX o potravinovém xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx jde x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkladu, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x XX, x xxx xx nutno xxxxx xxxxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxx xxxxx xx xxx 3.5.2006 xx. xx. Xx. XX 66/04 (X 93/41 SbNU 195; 434/2006 Sb.)].

64. Významné xxx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "uvádění xx xxx", xxxxx xxxxx x xxxxx kontextu xxxxxxx x navrhovatelkou xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xx xxx se x něm xxxxxx "xxxxxx potravin nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, včetně nabízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné formy xxxxxxx, xxxxxx nebo xx úplatu, jakož x xxxxxx, xxxxxxxxxx x další formy xxxxxxx jako takové". X xxxx plyne, xx xxxxxxxx z xxxxxxx xx trh [xxxxxxx xxxx povinnost xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x potravinách] xx xxxxx zásadní xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potravinami (x xx, xxxxx mají xxx xxx xxxxxxx - viz xxxxx xxx 53). Xxxxx xxxxxx xxxx navrhovatelka xxxxxx zcela xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxx xxxxxxx ("uvedení xx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx klamavé xxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebude x xxxxxxx na daleko xxxxx xxxxxx, xxxxx xx to přineslo), xxxxxxxx původu xxxx., xxx však s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracně xxxxxx náročné. Xxxxxxxxx x prošlou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxx datu za xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxx takto xxxxxxxx x odděleně xxxxxxxx a xxxx xxx bezpečné; ty xxx xxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Naopak xxxxxxxxx x prošlým datem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nesmějí xxx x xxxxx xxxxxx využívány x xxxxxxxx xxxxxx úprava xx jich xxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxx a intenzita xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniků

65. X xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tedy xxx §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xx potraviny, které xxxxx xxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxx, o xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinným xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, že by xx tato xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxx, xxx xx x velmi xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele, xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xx případně xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx, xxxxx pro něj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu. Xxxxx x xxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx a smysl xxxxxxx vlastnického xxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx x Listině). Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx, tedy v xxxx xxxx, že xx xxx může xxx xxx za xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny (i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx šířeji, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku nebo xx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

66. Xx zrušení napadených xxxxxxxxxx však Xxxxxxx xxxx nepřistoupil, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx takový jejich xxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx sleduje, x xxx by nadměrně xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vykládat xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx právně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx-xx xxxxxx x rovině xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx napadených xxxxx, je třeba xxx upřednostnit xxxx xxxxxxx spočívajícím x xxxxxx xxxxxxx [xxx xxxx. xxxxx ze xxx 4.2.1997 sp. xx. Xx. XX 21/96 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.)]. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx postup.

67. Daná xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx jsou x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx určitou xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx potravin xx pravidla potravinového xxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxx alternativou xxxxxxxxx potravin xx xxxxxx poskytnutí k xxxxxx xxxxxxx aprobovanému xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xx dokonce xxxxxxx zájmem.

68. Xxxxx x v tomto xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva provozovatele. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx x toho, xx formálně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (na svém xxxxx věc zničit), xxx je tomu xxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx) xxx zlikvidovat xxxx odpad, x xx xxxxxxxx, jaký xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxxxx potravinářských xxxxxxx.

69. X xxxxxx do xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) práva x potravinám xx xxxx přitom xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxx xx naplněna xxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 400 x2 potraviny, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx potraviny, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx předkupního xxxxx, kde k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka x xxx, xx xxx, xx kterou xx veřejnoprávní předkupní xxxxx vztahuje, xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objektivních xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx potravina xxxxxxx "včas", k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx v případě, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx právu xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

70. Konečně xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx určené xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxx pro všechny xx xxxxxx míře, xxx xxxxxxxx teorie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxäxxxxx) x širokém xxxxxx xxxxx (xxxxx xxx Xxxxx, M. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx: Xxxxxxxx & Xxxxxxx, 1902, x. 10), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, takže může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práva xx xxxxxx nabytí (tamtéž, x. 213, 433 x násl.), xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx nakonec xxxxxxxxxx x restituční xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx, konfiskaci, reparaci xxx.

XX. X

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a námitka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

71. K xxxx, xx xxxx právě xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx řady xxxxxx (xxx xxx 40) xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový závěr xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen x "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci. Xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx řádu xx xxxxx místech x xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx třeba definovat xxxx vycházet z xxxx, že se xxx rozumí x xxxxxx xxxx samé, xxxx. že zákon xxxx xxxxxxxx, co xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx potraviny xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx xx státem uloženou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx vykládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právě xxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, jak xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; další x xxx nutně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxx aktem xxxxxxx xxxx, x "xxxxxxxxxx poskytnout" v xxxxxxxx potravinového xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxx xxxxx) xxxxx xxxxx to, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neziskové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxx s xxx x tom xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (ve Xxxxxxx xx zveřejněn schválený xxxx dohody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx údaje xx xxxxxxx Xxxxxx 2017, x. 12), xxxxxx x x důvodu xxxx, xxx xx xxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx 35), xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinný subjekt xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx x patnácti potravinových xxxx, jak je xx ale x xxxxx pravidlem. Stejně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upraveny jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx příkladmo xxx a způsob xxxxxxxxxx stran, čas x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potravin, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx x další náležitosti, xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx "Xxxxxx ‘xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx‘" xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koncept Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx ruchu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bank, x. x., k xxxxxxxxx §11 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx potravinovebanky.cz/wp-content/uploads/2018/01/Zasady-darovaní_FINAL.docx, kde xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx upraveny výkladem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx i se xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxx xx platí xxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx banka je xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

72. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx praxi, xxxx xxx zejména x charity x xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx "Xxxxxx ‘xxxxxxxxx darování potravin‘" - sub 71). Xxxxxxxx jí provozovatel xxxxxx potraviny xxxxxxx x přesně stanovenému xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxx být xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 písm. x) x §17f xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx možnost xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (povinnost xx na takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odběratel x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.). Xxxxxxx xxx roční xxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebudou-li x xxxx počítány xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bank (xx straně státu), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrazně xxxxxxxx ku prospěchu xxxx, xxxxxx jsou xxxxxx.

73. Xxxxx xxxxx xxx o skryté xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kumulativně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxx 61, 69). Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x to xxxxxxxx, xxx x ona xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx konečnému xxxxxx řetězu (xxxxxxxxx xxxx, nouzovým xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, jedinci x xxxxx atd.).

74. Xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" nelze xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvnímu xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx dobře xxxxx xxxx v xxxxx Xxxxxxx potravinové xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx lze zakoupit x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potraviny, xxx i jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xx xx darování (xxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx, xxxxxx obchodníka) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podsunout. Xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx musí splňovat xxxxxxxx autonomie vůle xx obou xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx snad xxxxx xxxx možné za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní.

75. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Ústavní soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx autonomie xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx touto xxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Jak xxxxxx xxx xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potraviny xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx subjektu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx tak xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jiných, xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxxxxxx, xxxxx se zabývají xxxxx činností, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx (x proto xxxxxxxxxxxxx podmínky §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvyšuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 2 xxxx. 3 ve xxxxxxx s čl. 26 xxxx. 1 Listiny, xxxxx xxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxxx xx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxx) provozovat. Xxxxxx xxxx "povinnost xxxxxxxxxx" xx až xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výši dosaženo, x xxxxxx x xxxx fázi mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx "kam x xxx" a "xxxxx xx xxxx stát". Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx součástí xxxxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx provozovatele (xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx).

76. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, byť to xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx však jen xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxx, že xx xxx obrat povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx objemu, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potravin. Xxxx xxxxxxxxxx potravin xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomoc x x x xxxxxxx, xx by xxxx xxx nebylo, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxx těch xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nakonec xxxxxx uplatnění x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx být během xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx, xxx varuje ve xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x cestovního xxxxx Xxxxx republiky - xxx 28), xxxxxx xxxxxxxxx příjemců dané xxxxxx xx statky, xxxxx jsou xxxxxx, xx méně ekonomické xxx se statky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

77. X hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx přihlédnout xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx nejsou "xxxxxxxxx" xxx provozovatelé xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx dopady xxxxxx opatření xx (xxxx xx xxxx) "xxxxxxxxxxx" na všechny xxxxxxxx potravin (§11 xxxx. 3 zákona x potravinách), xxxxx xxx xxx by xx dotčená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potraviny xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx domy, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobročinných xxxxxxxxxx), jejíž xxxxxxx xxxx xx dosti xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. tisk xxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xx poprvé xxxxxx s uzeným xxxxxxx).

78. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx stránky xxxx nemohl přejít xxx stránku xxxxxxxxxx, xxx může mít xx hospodaření provozovatelů xxxxxx dopad, xxxxxxx xxxx důvod xx - s xxxxxxx xx xxxxx daného xxxxxx - xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx likvidaci xxxx xxxxxx x souladu x příslušnými právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxx xxxxx odvoz xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskladnit x xxxxxx xxx. potravinovým xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx snížit (optimalizací xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před datem xxxxxxxxxx spotřeby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. - xxx xxx xxx 69).

79. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx sub 40). Zvolené rozlišení (xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx jednak x efektivnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx provozovatelé x xxxxxxx větší xxx 400 x2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladových xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxx.

80. Xxxxx proto x xxxxxxxx - xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jakéhokoli xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx definované xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx obecného blaha x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pověst, xxxxxxx xx potřebnou xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potravin). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx hromadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx zvůli xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tomu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx stát, xxxxxxxxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx společnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx (viz xxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx - xxx xxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx v mezích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako zájem xxxx, xx kterých xxxx orgány xxxxxxxx xxxx moc), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx takový xxxxx xx vlastnických práv, xxxx. práva xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 5 Listiny

81. Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx nutné xxxxxxxxx z hlediska čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příjmů pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx potřeb, xx. xxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx naturální (xxxxxxx x současnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a neuplatňují, xxxx xxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxx xxxx), xxx (xxxxxxxx) je xxxxx přihlédnout x xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potravinových xxxx), x zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povahou od xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx jsou xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxx, xx xx xxxxxx výše xxxxxx od xxxxxx xxxxx jednotky či xx xxxx finanční xxxxxx. Jen xxx xxxxxxx Ústavní soud xxxxx, xx je xx xxxxx xxxxx xxxxxx daň x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx. x Xxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxx uvedeno výše, xxxx by xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidaci xxxxxxxxxxxxx spojeno xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx jako x xxxxxxxxx xx likvidaci xxxxxxxxxxxx elektrozařízení), popř. xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravků.

82. Zákon xxxxx čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx může xxxxxxx moc xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx ("xxxxx xxxxx xxx nucen činit, xx zákon xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxx zbaven xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx jen stanoveny xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx má "xxxxxxxxxx" xx veřejném zájmu (xxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx účelu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx takového xxxxx. Xxxxx xxxx x veřejnoprávní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx jeho vlastnictví xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx. Provozovatel xxxxxx xxxxxxxxx prostě "poskytuje" x xxxxxxx, xxx xxxx splněny podmínky xxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Taková xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxx bezpečné, ale xxxxx xx "uvádět xx trh", x xxxxxxxxx organizace xx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx definovanému xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedené xxx 40e xx 40x neobstojí.

83. Stát xxx jedná xxxxxx xx veřejném xxxxx, xxxxx ulehčuje xxxxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejném xxxxx), xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx obsažených x čl. 30 xx 32 Xxxxxxx (sociální xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, péče x rodinu). Současně xxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxx zasahuje) xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak x mezích xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tvrdit, xx xxxxx "poskytnutí" xxxxxx xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x smysl xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx zisku xx xxxxxxx účet x xxxx s xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx situace xxxxxx xxxxxx (neprodejnosti) xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" reguluje, když xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx bylo rovněž xx xxxxxxxx zájmu, xxxx. xxx xx xxxxxxxxxx x plnění xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx). Xxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zčásti xxx financované xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx, xxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

84. Xxxxxxxxx organizace (x xxxxxxxx překladiště x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx podporuje xx státního rozpočtu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx. V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx Ministerstvo zemědělství 23 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dotační titul (xxx xxx 21, xxxx Xxxxxxxx, A. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx? Retail xxxx Xxxx. 9.2.2017, str. 60, xxxxxxx předsedy xxxxx A. Babiše xx xxxxxxxxxxx poslankyně X. Xxxxxxxxxx x xxxx věci na 20. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx 25.10.2018 - zde mj. xxxxx, xx x xxxx 2018 xx xxxx xxx 33 xxx. Kč a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměřením bylo xxx 500). Xxx xxx 2019 xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxx 55 xxx. Kč (xxxxxxxx xx https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/potravinove-banky-ceska-federace-potravinovych-bank-ministerstvo-prace-a_1811141615_gak). Xxx x podporu xxxx soukromých xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx xxx skutečně x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx slova, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastním xxxxxx, xxxxx zájmům xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx soukromoprávní xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky různých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx což xxxxxxx xxxxxxxxx x preambule Xxxxxx ("xxxx založený xx zásadách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, stejně jako xx, xx dotuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx spojené (xxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx vlády xxx 21).

XX. E

Existence xxxxxxxxx zájmu (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

85. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx argumentovala xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx byl xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx napojen xxxxx xx neziskovou xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx. Sama xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pojmy (xxxxxxx x xxxxxx xxxxx) xxxxx ztotožňovány [srov. xxxx. i Xxxxxxx, X. Xx: Xxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxxxxx slovník. Praha, 2009, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx "xxxx zájmu, xxxxx je obecně xxxxxxxxx (zejména xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), opak xxxxx soukromého xxxxx"], Xxxxx xxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxx ani Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva, ač čl. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Úmluvě o xxxxxxx lidských xxxx x základních svobod (xxxxxxx xxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx ústavodárce touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx tyto xxxxx obsahuje, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx případech xxxxxxx nich používá xxxxx "xxxxxxxxx cíl" (xxxx. Kmec, X., Xxxxx, X., Xxxxxxxxxx, X., Bobek, X. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Komentář. 1. xxxxxx, Xxxxx: X. X. Beck, 2012, xxx. 1277-1278, xxx 68). Xxxxxxx xxxx x ohledem xx problematický stav xxxxxx (navíc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx filozofie, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

86. Xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxx jeden z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dob Xxxxxxxxxxxxxx) je xxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxx, xx se x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx projevovat xxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxx x zájmy xxxxx x Rousseaua, X. X. O společenské xxxxxxx. Xxxxx: V. Xxxxxxx, 1949, x. 36-37), xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hodnotám (xx. xxxxxxx xxx pro xxxxxx konkrétní případ), xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, u xxx xxx "xxx" x soukromé zájmy xxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zde (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vztahy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx "okolí" (xx xxxxxxxxxx), což xx nakonec i x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx zákonnou podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva, kterým xx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xx tak xxxx xxxx jen xx xxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx práva (xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nadané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2014, x. 13/14, x. 473-478), xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx přitom xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx poskytnuta xxxxxxx.

87. X xxxxxx xxxxxx navrhovatelkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osobou veřejného xxxxx není xxxx xxxxx xx věci, xxxxx to xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx však x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x Listině xx xxxxx určitou xxxxxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxx (představa xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx), xxxxx xxxxx stát, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx sobě xxxx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx těžebních xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zájem jedné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx - xxx xxxx. xxxxx xx dne 8.11.2018 xx. xx. I. XX 178/15 - xxxxxxx stížnost obce Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vodní nádrže), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sobě xxxxxxx xxxxx soukromé x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx objektivního xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřených x podobě xxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx jejich ochrany xxxxxx) se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, cenzurovat, xxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x veřejný xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xx Xxxxxxx, x xxxxxxxxxx XXXX).

88. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zájem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx vlastnického xxxxx dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednak x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, jednak x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxx, navrhovatelka poukázala xx xx, xx xxxxxxxxxxxx činnost, o xxx x xxxxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobrovolnosti. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx pohled xx xx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx ingerence xx xxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxxxx osob (srov. §11 xxxx. 3 xxxxxx x potravinách), x x praktické xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx rozpravu xx 23. schůzi Xxxxxx xxx 27.4.2016). X hlediska xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx dílem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxxx z prodeje xx uvádění xx xxx). Xx tomu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx u xxxxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx nižší xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Ústavní soud xxxxxx pominout, xx xxxxx jde x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx je xxxx např. x xxxxxxxx x poškozeným xxxxxx nebo označených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx případném přebalení xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx), anebo xx xxxx poněkud xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx datem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxxxx jejich dlouhodobé xxxxxxxxxx, xxxxx okamžitá xxxxxxxx), nicméně x xxxxxx xxxxxx xx (xx sníženou xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

89. Druhý xxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho "spornost" xxxxxxx v xxx, xx stát řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx smyslu "xxxxxxx" xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxx xxxxxx xxxxxx x rozporu se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 76). Xxxxxxxx xx však xxxxx xxxx x xxxxx, že v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx vybudovaná, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx síť, xxxxxx však xxxxxx (x xx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx státu) zachytit xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nezbytně xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx různé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxx (xxx xxxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejde xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromoprávní xxxxxxxx, xxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx takovýto xxx xxxxxxxx xxxxxx poskytují.

90. Xxxx xxxxxxx závěry xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, xx. xxx hladovějící x xxxxxxxxx, však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx případně x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx předpokládat, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nich stát xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nenakupuje (xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx považuje v xxxxx bodě xxxxxxx xxxxx xx jednoznačně xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přispět x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozpočet, xxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx cíl, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx si xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx státem xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvek "xxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx striktní xxxxxxxx (samozřejmě xxxxx x důslednou osvětou xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxx xx xxxx. třídění odpadů x domácnostech). Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xxx čl. 11 xxxx. 3 xxxx xxxxx x čl. 35 xxxx. 1 Listiny x čl. 7 Xxxxxx). Xxxxxxx však xx, xxx je xxx xxxxxxx zájem x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxx xxxx uvedeno, daná xxxxxxxxx se týká (xxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx skončily xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxx xx xxxxx ještě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xx bylo nejlepší, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx surovinu) x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nepochybně xxxxx xxxxxxxxx vzniku odpadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezanedbatelném xxxxxxxx.

91. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx určité výchovné xxxxxx daného opatření. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx argumentaci xxxxx, xxx xxx xxxxx odpad xxxxxxx xxxxxxxxxxx představuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx závažný xxxxxxx, což xxxxxxxxx x skutečnost, že xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plýtvání x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxx nést xxxxxx díl xxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx. xx Francii xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potraviny je xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx školní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x proti xxxxxx plýtvání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx by xxxxxx xxxx x neprodejných xxxxxxxx xx mohl xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

92. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx dané xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx být, xxxxxxx xx xx to, xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxx lidem (xxx xx xxxxxxx uznáváno x antropocentrickém založení Listiny). Xxxxx, protože xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx subjektů, xxxxxxx xx daná xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx. bezpečné, ale xxxxx xxx xxxx xxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx střet xxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx konkrétního případu.

IX. X

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx

93. Xxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx základního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx státu x naplňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxx střetů základních xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x širším xxxxxx). Předmětná xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx formulacích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx poskytovala dostatečnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx chování, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx definovány x pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pravidla jejich xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx proti svévolnému xxxxxxxxxx.

94. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx smyslu) zahrnuje xxx xxxxxxxx. Prvním x nich xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx) - xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zamýšleného xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejného xxxxxx. Xxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx použit ten, xxxxx je x xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v užším xxxxxx), tj. zda xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vazbě na xxxxxxxxx xxx. Opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem, xxxxx xxxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxx pozitiva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájem xx opatřeních [xxxx. xxxxx xx dne 13.8.2002 sp. zn. Xx. XX 3/02 (X 105/27 SbNU 177; 405/2002 Sb.)].

95. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovšem xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x obecné xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx právo XX) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonodárného xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Např. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nepřichází do xxxxx x případě xxxxxxxx ústavních xxxxx - xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx. Xx vyloučeno xxxxxxxxx, xxx uložení xxxxxx xxxxx, mučení či xxxxxxxx cenzury obstojí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx situaci.

96. Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx situaci x xxxxxxxxxx věci neshledal, xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx argumentace navrhovatelky x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tvořících xxx. test proporcionality.

97. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx (xxx) xxxxx specifikovaného xxxxxx xx vlastnického xxxxx dotčených xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx XX. X) xxx xxxxxxxxx za přiměřený xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx shledal, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxx (nebo xxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepochybně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxx. Nebyl xxxxxxx xxx rozpor s xxxxxxxxx potřebnosti, neboť Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx šetrnější xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx práva), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx. Xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx existovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovali xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx totiž xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x xxxx 2017 bylo xxxxxxxxxx asi 1 900 xxx xxxxxxxx xxx 70 000 xxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxx, které xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x. x., - XX 1 Události. 3.1.2018, 19.00 xxx., xxxxx xxx 4.1.2018 xx xxxx https://ct24.ceska televize.cz/regiony/2350567-neprodejne-jidlo-ze-supermarketu-putuje-od-ledna-povinne-charitam).

Na xxxxx xxxx 2018 xx již odhadovalo, xx xxxxxx to xxxx x xxxx 2018 xxx 4 200 xxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx rozhlas (xxxxxxxx xx https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/potravinove-banky-ceska-federace-potravinovych-bank-ministerstvo-prace-a_1811141615_gak). Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxxx významu xxx x xxxxxxxx xxxxxxx zásadní povahy, xxxxx xx x xx reálně přispět x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx chráněných ústavním xxxxxxxx (xxxxxxxxx cíl). Xxxxx, xxx xx xxxxx ke zvýšení xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) daňových xxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx úplná x xxxxxxxx xxxxxxxx x elektivnosti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O x xxxxxx "xxxxxxxxxx " xxxxxx by xxx xxx názoru Xxxxxxxxx soudu xxxxx.

98. Xxx-xx o xxx. xxxx přiměřenosti x xxxxx xxxxxx, x xxxxx rámci se xxxxxx, xxxxxx újma xx základním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, tj. xxx xxxxxxxx plynoucí x xxxxxx opatření (v xxxxxx xxxxxx základního xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx) přesahují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývají. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu x xxxxxxx solidárního xxxxxxxx xxxxxxxxx, x právního xxxxxxxx xxxxxxx sice x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx oprávnění provozovatelů (xxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxx ohledu x xxx xxxxxxx (xxx xx xxxx povahou xxxx ve xxxxxxx x právními předpisy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx) x xxx xxxxxx xx roce xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nějaká xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tomu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ochraně xxxxxxx xxxxxx (viz x xxxx xxx 75, 83, 84), xxx xxx pokládat xx xxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx x x xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx ustanovení §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx spojená xxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

99. Xxxxxx proto třeba xxxxxxx xx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "... xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x přiděluje xx humanitárním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxx organizace určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední. Xxxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx pouze xxxxxxxxx". Xxx xxxx x součást §11 xxxx. 2 xxxxxx x potravinách, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxx jako celek, xxxxx xxxx argumentace xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx části xx principio, která xxx: "Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvádí xx trh potraviny x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 400 x2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ... ".

X.

Námitka xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) ve spojení x §17f xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx

100. Právě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x návrhu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx spolu x §11 xxxx. 2 x částí §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit rovněž x xxx xxxxxxxxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) x §17f písm. c) xx slovech "xxxx x)". X těchto xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx potravinového xxxxx. Xxxx navrhovatelka však x tomto směru xxxxxxxxx žádnou argumentaci xxxxxxxxxxxx, a to xxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výtky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x potravinách, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx chybí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxx od xxxx xxxxxxx, takže §11 xxxx. 2 x xxxx odstavce 3 zákona x xxxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

101. Xxxxxxx xxxx xxx úplnost (xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx definována xxx, xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx, xxxxx "v rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potraviny, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx". Xx to xxx xxxxx §17f xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxxxx uložit xxxxxx xx xxxx 10 000 000 Xx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx x odůvodnění x Xxxxxxxxxx sněmovně), xxx xx zčásti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx nedostatky, které xxxxxxx x nutnosti xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx - xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. XXX. xxxxxxx období. Xxxx 687) na xxxxx xxxxxxxxx nic xxxxxx změnit.

102. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx přestupků souvisejících xx závažnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Jako xxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xx účelem "xxxxxxx na xxx" xx něco xxxxxx xxx poskytnutí xxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxxx (souvisí zde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stránka xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxxx xxxxx uvedení xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx §3 zákona x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxx souvisí x xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx společnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx xxx, xx porušení xxxxxxxx x uvedení xx trh xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx XX je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx řečeno [xxxx. xxxxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), o), x), x), §17 xxxx. 2 xxxx. b), x), x), h) xxxx i) xxxxxx x xxxxxxxxxxx]. Xxxxx xx xxxx námitky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokuty xxxxxxxx x xxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxxx x §17f xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

103. Významné xxx je, xx xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ochranu x xxxxxxx uložení xxxxxx. Xxxxxx-xx navrhovatelka, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx jejího xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako vyvlastnění (xxx xxxxxxxx xxxxx xxx XX). Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x správnímu, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vůbec její xxxxxxx přichází x xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem xx správním soudnictví x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxx xxx závěry x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx uvést, xx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přestupce, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx důsledků xx xxxx možné, xxx xxxxx proto je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxx sankcionovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

104. Xxx jen velmi xxxxxxx předvídat, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx otázky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předestírá, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty), navíc xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxx mohou být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2018) xxx nelze xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx x xxxxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx", jde-li o xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx x konkrétními případy xxxxx opak. Za xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx u Ústavního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx obavy xxxxxxxxxxxxx x toho, xxx xxxx daná xxxxxx úprava vykládána x xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx tyto subjekty xxxxxxxxx na "xxxxxx xxxxxx xxxxx snadného xxxxxxxxxxxxx"), derogační xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxx

105. Xxxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxxxxx xx xx (xxx xxx 40j x 40x), xx xxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxxxxx některé otázky, xxxx xx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uvádí, x xxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx lze xxxxxxxx xx výslovnou xxxxxx v xxx. Xxxxx xxx Buono Xxxxxxxxxx přijatou x Xxxxxx (xxxxx x. 155/2003 Úředního xxxxxxxx Xxxxxxx republiky - xxxxxxxx na http://www.gazzettaufficiale.it) x upravující (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, skladování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx úprava je x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx amerického Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxx z xxxx 1996 (xxxxxxxx xx https://www.gpo.gov), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx business xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx x civilní xxxxxxxxxxxx xx potraviny xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (needy xxxxxxxxxxx). Xxxx ovšem xxxxxx, xxxx xx v xxxxxx podmínkách, kdyby xxxxxx přijata rovněž xxxxxx xxxxxxxxx úprava (xxxxxx jako x xxxx xxxxxxx zemí), x xxxxxxx xx xx, o jaké xxxxxxxxx jde x xxxx rizika xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, neměla platit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách nepůsobí xx xxxxxxxxxxxxxx, nýbrž x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx atd.

106. X námitce xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (bez xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jednak nedosahuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizace rovněž xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání x xxxxxx xxxx.).

107. Xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx) poukázala xx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nenaplňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 401). Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx povinností xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, z. x., (xxx 29), podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxx daň x přidané hodnoty x darovaných xxxxxxxx (xxx xxx xxx 74 - x xxxxxx povaze povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx také uplatnit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxx základu xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx jinak xxxxxxx. Zde je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx darování xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 15.12.2014 x. x. 59193/14/7100-20116-011695 (xxxxxxxx xx https://www.financnisprava.cz), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx upravuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné členské xxxxx EU.

108. Xxxxxxx xxxx zde odkazuje xx xxxxxxx Xxxxxx 2017 (x. 20), xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro daň x přidané xxxxxxx, xxxxxxxxxx, aby při xxxxxxxxx XXX v xxxxxxx darování xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx upravena xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potraviny x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx trvanlivost xx" xxxx "spotřebujte xx" xx xxxxx, xxxxx xxxx vhodné x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení splatné XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxx, může být xxxxxx. Xxx navrhovatelce (xx. xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x iniciovala xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx zákonodárství, xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx 248) na 23. xxxxxx Xxxxxx xxx 27.4.2016. Xxxxxxxxx Xxxxxx x návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxx 15), nikoli xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx garančního výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxx: "Xxxx jsem poslouchal xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxx x xxxxx zákoně xxxxx xxx přehlédli (xx. - zvýšení účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zavírání xxx xxxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxx chleba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx., xxx xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx. "

109. Xxxxxxx je třeba xxxxxxxxx výtku navrhovatelky, xx argument vlády, xx xxxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx (xxx xxx 30, 40x). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokryteckosti) xxxxx Ústavnímu xxxxx x čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx xxxxxxxxxx měřítko. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx vztazích x xxxxxxxxxx oblasti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx shora xxxxxxx xxxxxxxx x navrhují xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx mírnit. Xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxx x xxx, xx xx Česká republika, xxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx států (xxxxxxxxx Xxxxxx), xx jejich xxxxxx zapojuje, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxx. Xx vyloučeno, xxx xxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx státu XX založené mimo xxxx na xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx vymezuje xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx právu (xxxx. xxxx recitál xxx 3 - "Volného xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x krmiv mezi xxxxxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxx xxxxx."). Nejde xxx x pokrytectví, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x nadnárodní xxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 2 a čl. 10a Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx x xx. 25 odst. 1 x čl. 29 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o potravinách xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelům, x xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx

110. Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx proporcionality. Xxxxxx x xxxxxx, xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx provedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vyloučeno, xx xxx xxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxxx zásahy do xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx (x když x posuzované xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxx x porušení navrhovatelkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. K xxxxxxx před xxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xx prostředky xxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxx stížnosti, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nesplnění xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx, xxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

111. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx Ústavní soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x proto návrh xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Rychetský x. x.

Xxxxxxx stanovisko xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pléna xxxxxx Xxxxxxx Šimíček.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 51/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.3.2019.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.