Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o státní službě

234/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ -  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI §1 §2

HLAVA II - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správní úřad §3

Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad §4

Služba a obory služby §5

Státní zaměstnanec §6

Služební označení státního zaměstnance §7 §8

Představený §9

HLAVA III - ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ

Služební orgán §10

Služební předpis §11 §12

Ministerstvo vnitra §13

Vedoucí služebního úřadu §14

Státní tajemník §15

vláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu §16

HLAVA IV - SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO ÚŘADU

Systemizace §17

Změna systemizace §18

Organizační struktura služebního úřadu §19

ČÁST DRUHÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR

HLAVA I - SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU §20 §21

HLAVA II - PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY

Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru §22

Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného §23

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa §24 §25 §26 §27 §28 §28a §28b §28c §29

Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného §30

Vznik služebního poměru §31

Služební slib §32

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby §33

Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru §34

Úřednická zkouška §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

HLAVA III - ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY §43

HLAVA IV - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Druhy změn služebního poměru §44

Služební cesta §45 §46

Přeložení §47

Zproštění výkonu služby §48

Zařazení na jiné služební místo §49

Změna doby trvání služebního poměru §50

Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného §51

Jmenování na služební místo nejvyššího státního tajemníka §52

Jmenování na služební místo státního tajemníka §53

Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu §54

Jmenování na služební místo vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce §55

Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu §56

Jmenování na služební místo ředitele odboru §57

Jmenování na služební místo vedoucího oddělení §58 §59

Odvolání ze služebního místa představeného §60

Převedení na jiné služební místo §61

Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů §62

Zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené §63

Zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci §64

Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby §65

Zastupování §66

Vyslání k výkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení §67

Vyslání do mezinárodní organizace §67a §67b

Zkrácení služební doby §68

Přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže §69

Společná ustanovení o změnách služebního poměru §70

HLAVA V - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Základní ustanovení §71

Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu §72

Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance §73

Skončení služebního poměru ze zákona §74

Nezákonné skončení služebního poměru §75

HLAVA VI - SLUŽEBNÍ POSUDEK A POTVRZENÍ O SLUŽBĚ §76

ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A OCENĚNÍ ZA PŘÍKLADNÝ VÝKON SLUŽBY

Povinnosti státních zaměstnanců §77 §78

Práva státních zaměstnanců §79

Omezení některých práv státních zaměstnanců §80 §81§81 §82

Zákaz konkurence §83

Příkaz k výkonu služby §84 §85

Ocenění za příkladný výkon služby §86

ČÁST ČTVRTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Služební kázeň §87

Kárné provinění §88

Kárné opatření §89

Zánik kárné odpovědnosti §90

Výkon kárné pravomoci §91 §92 §93

Kárné řízení §94 §95 §96

Zahlazení kárného opatření §97

ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

HLAVA I - ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE §98

HLAVA II - SLUŽEBNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

Služební doba §99

Pružné rozvržení služební doby §100

Služební pohotovost §101

Služba přesčas a služba v noční době §102

Dovolená a dodatková dovolená §103

HLAVA III - SLUŽEBNÍ VOLNO

Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a služební volno §104 §105

Překážky ve službě na straně služebního úřadu §106

HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Prohlubování vzdělání §107

Služební volno k individuálním studijním účelům §108

Zvýšení vzdělání §109 §110 §111

HLAVA V - NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY §112

HLAVA VI - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY §113

HLAVA VII - PODMÍNKY PRO VÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

Podmínky pro výkon služby §114

Zvláštní ustanovení o funkčních požitcích některých představených §114a

Zabezpečení státního zaměstnance §115

HLAVA VIII - PODMÍNKY PRO SLADĚNÍ RODINNÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S VÝKONEM SLUŽBY A VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA

Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby §116

Výkon služby z jiného místa §117

Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň §118

Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek §119 §120

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení §121

ČÁST ŠESTÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Předcházení škodám §122

Odpovědnost státního zaměstnance za škodu §123

Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání §124

Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu §125

ČÁST SEDMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Základní ustanovení §126 §127

Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby §128

ČÁST OSMÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY, ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

HLAVA I - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY

Základní ustanovení §129

Informování státních zaměstnanců §130

Projednání se státními zaměstnanci §131

HLAVA II - ODBOROVÉ ORGANIZACE §132 §133

HLAVA III - RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ §134 §135 §136 §137 §138 §139

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §140 §141 §142

Kolektivní dohoda §143

ČÁST DEVÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost §144

Zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách §145

Zvláštní ustanovení o příplatku za vedení §146

Zvláštní ustanovení o příplatku za službu přesčas §147

Zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku §148

Zvláštní ustanovení o osobním příplatku §149

Zvláštní ustanovení o odměně §150

Zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost §151

Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů §152

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

Osobní spis §153

Služební průkaz §154

Služební hodnocení §155 §156

Námitky proti služebnímu hodnocení §156a

Stížnost §157 §158

HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY

Základní ustanovení §159

Použití správního řádu §160

Účastníci řízení a rozhodující orgány §161 §162

Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci §163 §164

Zvláštní ustanovení o vydání rozhodnutí §165

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení §166

Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí §167

Odvolací řízení §168 §169

HLAVA III - PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU §170 §171

HLAVA IV - SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST A POSTAVENÍ NÁMĚSTKA ČLENA VLÁDY

Systemizace pracovních míst §172

Náměstek člena vlády §173

HLAVA V - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK §174 §175

HLAVA VI - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ §176 §177

HLAVA VII - POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU §178 §178a

HLAVA VIII - INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Informační systém o platech státních zaměstnanců §179

Informační systém o státní službě §180 §181 §182 §183

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Systemizace a systemizace pracovních míst §184

Náměstek pro státní službu §185

Vedoucí služebního úřadu §186

Státní tajemník §187

Představený §188

Náměstek člena vlády §189

Služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců §190 §190a §191 §192 §193 §194 §195 §195a

Úřednická zkouška §196

Omezení některých práv státních zaměstnanců §197

Odměňování §198 §199

Započtení doby pracovního poměru dosavadních zaměstnanců a jejich nároky §200

Výjimka z předpokladu vzdělání §201 §202

Zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě §203

Služební průkaz §204

Zmocňovací ustanovení §205

ČÁST DVANÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §206

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §207

Příloha č. 1 - Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců

Příloha č. 2 - Rozpětí příplatků za vedení

Nález Ústavního soudu - č. 199/2015 Sb.

č. 144/2017 Sb. - Čl. II

č. 335/2018 Sb. - Čl. V

č. 32/2019 Sb. - Čl. XX

č. 35/2019 Sb. - Čl. II

č. 384/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

234

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxx 2014

x státní xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) služební xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

d) odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Úřad xxxxx") x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx člena vlády x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx xxxxx vlády,

d) xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

h) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x člena Úřadu xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pomocné, servisní xxxx xxxxxxxx práce xx správních xxxxxxx, x na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řídí, xxxxxxxxxx x kontroluje xxxxx xxxxxxxxx, servisních xxxx manuálních xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství,

n) xxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x místopředsedu Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře,

o) xxxxx Etické xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovní schopnosti,

r) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v bezpečnostním xxxxx, Generálním xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§3

Správní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xx ministerstvo x xxxx správní úřad, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgán státní xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx, služební xxxxxxxxx x nadřízený xxxxxxxx úřad

(1) Správní xxxx je xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx úřadem.

(2) Služebním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx tak stanoví xxxx xxxxx.

(3) Služebním xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx obec, xx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává službu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřad, xxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

§5

Služba x xxxxx xxxxxx

(1) Služba zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady,

e) vytváření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je služba xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečování xxxxxx xxxxx,

x) zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti,

k) xxxxxxxx zahraničních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx organizačních xxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x), x) xx n) x x), x xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů,

u) xxxxxxxx x xxxxxx zahraniční xxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx obory služby.

(3) Xxx služební místo xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnostem xx tomto xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx musí být xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx nejnáročnější xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5.

§7

Služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služební označení.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xx služební xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxx studijním programu xx xxxxxxxx označení xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerský xxxx x x Úřadu xxxxx vládní xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx xx Vysoké xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx politické xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx získané xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x Xxxxxx (XXXXX).

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2017 Sb.

§9

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx služební xxxxx, organizovat, řídit x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxx jim x xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx považuje x fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Úřadu vlády x jejich služební xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je též xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxx služebního xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx nebo v Xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představeného x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vlády xxxxxxx xxxxxx vlády a xxxxxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx vyšetřovací komise, xxxx-xx výslovně požadována xxxxxx účast xxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx člena xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX VĚCI XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§10

Xxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx vlády xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx úřad, státnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxx xxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx tajemník vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ředitel xxxxx xxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařazeným v xxxxx pro státní xxxxxx,

x) vedoucí služebního xxxxx xxxx státní xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx předpis

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx zaměstnance x pracovním poměru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx služby ve xxxxxxxxx úřadu. Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx x xxxx x xxx zajištěn xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, státní tajemník xxxx personální ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx zařazené k xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx infrastruktuře xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé x x případě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxxx činnosti podle §5 v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx jej.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx tajemníkem.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx příslušný služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu příslušný xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx služebního xxxxxxxx xx pozastavena dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgán x nadřízeném služebním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán nápravu xx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního orgánu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nápravu xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxx xxxxxx služební předpis xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tajemník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního tajemníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu příslušnému xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, podá xxxxxxxx xxxxxx tajemník xx 30 xxx od xxxxxx uplynutí xxxxx xx zrušení služebního xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx

x) připravuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebních xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx,

x) koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x připravuje xxxxxxxxxx programy a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vytváření podmínek xxx sladění xxxxxxxxx x xxxxxxxx života x výkonem služby xxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníkovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx státní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X čele xxxxx xxx státní xxxxxx xx nejvyšší státní xxxxxxxx.

(5) X xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Personální ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odboru. Nejvyšší xxxxxx tajemník může xxxxxxx personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, jmenování xx xxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx služební xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx personální xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx některého xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxx tajemníka.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx tajemník x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx služebních vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pověření xx kontrole může xxx i xxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxx je x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonává jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx rozhodování xx xxxx xxxxxxx xx služebního poměru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přenést xxxxxxxxx předpisem na xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx tajemník

(1) Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v Xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx tajemník řídí xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxx organizačních xxxx xxxxxx, správy xxxxxxxxxx xxxxxx x odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služebního úřadu xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx dále xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xx jmenování xx xxxxxxxx xxxxx představeného, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx oddělení, postupuje xxxxxx tajemník xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx xxxxx xxxx x vedoucím Xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx tajemník xxxx xxxxxxx výkonem xxxxx pravomocí, s xxxxxxxx rozhodování xx xxxx přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, odvolání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zástupce.

(6) X době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xx věci přijetí xx služebního poměru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného, odvolání xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona nevede xxxxxx ve věcech xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx službu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poměru pracuje xxxxxx méně xxx 25 xxxx, a xx xxxxxxx báňský xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXX

§17

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx závazných pravidel xxx organizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx řádný xxxxx působnosti služebního xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx představenými, xxxxxxxxxxxxxxx platovými xxxxxxx,

x) xxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platovými xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x kterých je x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavkem xxxxxx xxxxxxxxx České republiky,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx společníkem xxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obdobném poměru x podnikateli x xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systemizace xxxxxxxxxxxx nebo jemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje x xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx vlády, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx v součinnosti x xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x pokud xxx x část xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x útvaru podřízeném xxxxxxx vlády, s xxxxx xxxxxx vlády. X xxxxxxx Ministerstva xxxxxx návrh systemizace xxxxxxxxxxx státní tajemník x součinnosti s xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxx; xxxxx systemizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Systemizaci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, použije xx xxx následující xxxxxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx místa a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použít pro xxxx xxxx.

§18

Změna xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx nabyla účinnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxxx prostředků na xxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž je xxxxxxxx služební xxxxx, x xxxx xxx xxxxx třídu dolů xxxx x xxx xxxxx nahoru, xx xxxxxxxxx, xxx dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx systemizace schválena.

(3) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xxxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx změna xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxx platové xxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §171,

d) xxxxx xxxxx služebních xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) změně xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxx xxxx dopad xx xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxx xx celou xxxxxxxxxx služební xxxx, xxxx

x) změně xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Neschválí-li Ministerstvo xxxxxx xxxxx systemizace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx systemizace x xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxx systemizace xxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny x xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jej xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx. Nevyjádří-li xx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx nezohlední vyjádření Xxxxxxxxxxxx vnitra, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jinak se xx xxxxxxxx 15 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx.

(2) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ze služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx, schvaluje xxxxxxxxxxx strukturu nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x nadřízeném xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx věc xxxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí soudu xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx organizace, xxxx xxxxxxxx orgán do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx by navržená xxxxxxxxxxx struktura xxxx xxxx změna xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktura xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, změny prozatímně xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vztahy se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxxx strukturu Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře xxxx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, kdo xx x jejich xxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XX XXXX URČITOU

§20

Služba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru na xxxx neurčitou xxxx xx xxxx určitou.

§21

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx rovněž x xxxxxxxxx tehdy, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijmout xxxxx xx služebního poměru xx dobu určitou, xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX SLUŽEBNÍHO XXXXXX, XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX, ZAŘAZENÍ NA XXXXXXXX XXXXX, JMENOVÁNÍ XX SLUŽEBNÍ MÍSTO XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX X PŘEKÁŽKY XXXXXXX XX XXXXXXXXXX POMĚRU XXXX VÝKONU XXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx pouze xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vykonávat xxxxxx.

§23

Xxxxxxx do služebního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Spolu x rozhodnutím o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazení xx xxxxxxxx xxxxx x xx jmenování xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Výběrové řízení xx xxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsazeno.

(4) Xxxx xxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx též xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx místo nebo xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Výběrové řízení xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx §47,&xxxx;§49 xxxx. 2 xx 5, §61, 67, 70 xxxx §75 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxx, obsazuje-li xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx zveřejnění na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x vyhlášení výběrového xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x

x) předpokladech x xxxxxxxxxxx podle §25,

x) služebním xxxxx, xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) oboru xxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxx týká,

d) xxx, zda se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx určitou, x xxxxxxx služebního xxxxxx xx dobu určitou xxx dobu jeho xxxxxx,

x) zákazu xxxxxxxxxx, xx-xx xxx služební xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxx údajů x služebním xxxxx, xxxxx má xxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) x xxxxx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které musí xxxxxxxx xxxxx zveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx služebním xxxxx xxxxxxxx,

x) obvyklou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stejné xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx služby.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx písemně x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx zveřejní Ministerstvo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxx xxxxxx než 7 dnů, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prominout x xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx pro podávání xxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nedoručují xxxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxxxx sdělit x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx doručována do xxxxxx schránky x xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na rozsah xxxxx xxxxxxxxx přístup x dodané xxxxxxxxxx, xx lhůtě 5 xxx xxx dne, xxx byla písemnost xxxxxx do datové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pátým xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručit, protože xx datová zpráva xxxxxxx xxxx nedoručitelná, xxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxx o xxxx doručení; xxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx způsobem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx pátým xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx. Poučení x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§25

(1) Žadatel x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx občanem xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx 18 let,

c) xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Žadatel, xxxxx xxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx zkouškou x xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, prokázat xxxxxxx xxxxxxx jazyka; to xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 školních xxxx základní, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, který xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx uhradil xx xxxxx účast xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, služebním xxxxxx, na xxxxx xx hlásí. Xxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahlazeno nebo xxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněn xx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa, x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx znalosti xxxxxx jazyka, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx odborný požadavek xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx informací.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xx xxxxxxx povinen doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezúhonnosti se xxxxxxxxx výpisem x Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xx účelem ověření, xxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxx bezúhonnosti, může xxxxxxx xx Rejstříku xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxx xx žadatele; xxxxxx se podává x elektronické podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxxxx dokladem, který xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxxxxx bezúhonnost, xxxxxxx xxxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx žadatel xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech nepřetržitě xx dobu delší xxx 6 xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), a doloženým xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doloží xx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(2) Xxxxxxx předpokladů xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prohlášením; xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x takovém xxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxx písemným čestným xxxxxxxxxxx. Služební xxxxx xxxxx x žadatele xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 odst. 5.

(4) Xxxxxxx dále x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x dosavadní xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§27

(1) Výběrového xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 x 5, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 písm. b).

(2) Xxxxxxxx orgán vyřadí xxxxxx podle §24 xxxx. 3 x 4, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxx patrné, xxx jí podal xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 a 5, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 písm. b); xxxxxxx se o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X žadatelem, jehož xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavku. Xxxxxxxx pohovoru může xxx x xxxxxxx xxxxxxxx cizího jazyka, xx-xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx 5 x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zkouškou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx žadatel z xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx omluví, může xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pohovor xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx pohovoru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovit, x tuto skutečnost xxxxx x oznámení x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxx výběrové xxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx první vylučuje xxxx xx xx xxxx udělení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx vůli xxxxxxxxxx, xxx kterou není xxxxx xxxxxxx pohovor x takovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §24 xxxx. 6; v xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx překážky.

(6) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kdykoli v xxxx průběhu odstoupit. Xxxxxxxxxx-xx žadatel služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx spisu. Xxxxx, že žadatel x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x pohovoru xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxxx k pohovoru, xxxx xx xxxxxxx x jeho provedení x xxxxxxxxx termínu,

c) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedením x náhradním termínu xxxx xxxx udělení xxxxxx xxxxxxxx vyloučeno,

d) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx neposkytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výběrovém řízení, xxxx

x) xx x xxxx xxxxxxx jinak xxxxxx, že již xxxx xxxxx x xxxxx xx výběrovém xxxxxx.

§28

(1) Výběrová komise xx 3 členy. X ministerstvu xxxx x Xxxxx xxxxx xxxx členy jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x toho 2 členy na xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxx. V jiném xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx. Služební xxxxx může služebním xxxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxx výběrových xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výběrová xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxx, kteří ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neuspěli. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 věty xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, považují xx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx.

(3) Xxxxx ve xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vybere x dohodě x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx x xxxx, kteří xxxxxx. Xxxxx všichni 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx služebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce je xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Protokol obsahuje xxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterého xx výběrové xxxxxx xxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxx výběrové xxxxxx, výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx abecedního seznamu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx žadatelů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Služební xxxxx xxxxxxx po uzavření xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele podle xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§28a

Jde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 5. xx 9. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx. Xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x druhé xxxxxx nejvhodnějšího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx žadatelů, xxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx. Xxxxxx mezi služebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§28b

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxx vyřazeny,

c) všichni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx neuspěl, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx xxxxx §28a xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx spisu.

§28b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§28x

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xx služební místo xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xx služební xxxxx nebo jmenování xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tom, xx rozhodl x xxxxxxx xx služebního xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxx, xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x §28b xxxx. 1 písm. x) xxxx x).

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2022 Sb. x účinností od 1.1.2023

§29

(1) Xx-xx xxx xx základě výsledku xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx 12 xxxxxx, nebyla-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedena xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx služební místo xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx doba x xxxxx 6 xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a x xxxx celodenní dovolené xx zkušební xxxx xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx služby,

d) xxxxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxx služebního xxxxxx x den nástupu xx xxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru na xxxx určitou též xxxx jeho trvání,

g) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx zařazení,

k) xxxxx kratší xxxxxxxx xxxx, byla-li xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx služební xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) obor xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxxx do služby xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx služba xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx určitou, x xxxxxxx xxxx určité xxx xxxx trvání,

g) xxxx x tom, xxx x xxx xx mění doba xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou,

h) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu, x xxxxxxxx působiště,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) platové xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, byla-li xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xx xxxxxxxx 1 x 2 použijí xxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx, který xx xxxxxx x rozhodnutí x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x den, xxxxx je uveden x xxxxxxxxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx x tom xxxxxxx závažná xxxxxxxx, xxxx neuvědomí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 dnů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do služebního xxxxxx xxxxx x xxxxxx ode xxx xxxxxx služebního poměru.

§32

Xxxxxxxx xxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx slib xxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x nimi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, svědomitě, xxxxxxx x x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebudu xxxxxxxxx postavení státního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx důvěra xx xxxxxx xxxxxx."

(3) Xxxxxxxx slib se xxxxxx xxxx služebním xxxxxxx.

(4) Služební slib xx složen, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxx xxxxxxx!" a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxx. X xxxxxxx záznamu x složení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxx služebního xxxxx. Úřední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se založí xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x výhradou, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx počátku xx xxxxxxxxxxxx.

§33

Překážky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

(1) Do xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poslance xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu,

d) prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx člena xxxxx,

x) vedoucího Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) asistenta xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státního xxxxxxxx,

x) prezidenta xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx Národní rozpočtové xxxx,

x) guvernéra, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx ochránce xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

n) xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Rady xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předsedu x člena Rady Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) předsedu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx dohled xxx hospodařením politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, službu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předsedu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) předsedu x xxxxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) soudce,

b) státního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx státního zastupitelství,

e) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx podle §2.

(3) Xx-xx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx překážky podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x odstavci 1, xx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x odstavci 2, xx to xx následek skončení xxxxxxxxxx poměru.

(5) Ten, x koho xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu; jde-li x státního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx osobního xxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx dobu výkonu xxxxxx; služebnímu xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx předpoklady xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, o xxx xx xxxxxx xxxx svého rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služební xxxx, xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu.

Xxxxxxxxx zkouška

§35

(1) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxx

x) do 12 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx osoba xx xxxxx xxxxxxx xx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx sama.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxx služby, x xxxxx xxxxxx byl xx služební místo xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxx služební úřad, xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, xx uplynutí xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xxx xxxxxxx platu.

(5) Xxxxxxxxxx xx úřednickou xxxxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx písemně. Xxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx je ověřit, xxx státní zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x pravidel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx úřednické xxxxxxx xx xxxx po xxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to ústně xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x je dostatečně xxxxxxx připraven xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Provedení zvláštní xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxx úřadem.

(4) Xx rovnocennou xxxxxx xxxxx úřednické xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx může nařízením xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníka xxxxxxxx samosprávného celku x výkonu konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx služby. Xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx zvláštní části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxx obsah a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízením xxxxxxxx, xx xxxxxxx vykonaná xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dosavadní xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxx xxxx služby.

§37

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxx; ústřední xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx. X této xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx zaměstnanců vykonávajících xxxxxx x podřízených xxxxxxxxxx úřadech.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenuje x odvolává služební xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxxx má 3 xxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx ten, u xxxxx xxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxx 21 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxx x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Zkušební xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zkušební komise xx při xxx xxxxxxxx x komisi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiných xxxx. Xxxx zkušební xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx: "vyhověl" xxxx "xxxxxxxxx".

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx vystaví zkušební xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxxxx. Jeden xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, druhý xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ústřední xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vystavených x xxx zřízenými zkušebními xxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx opakování xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Opakovaná úřednická xxxxxxx může xxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §38 odst. 1 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx komise xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxx členem při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxx opakování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx obsah, rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xx služební místo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo vedoucího xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx podle §29 xxxx. 1, xx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx na xxxx xxxxxxx a na xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle §29 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, státního xxxxxxxxx, personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odboru, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx poměru xx dobu určitou xxxxx §29 xxxx. 1, xx xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxx určitou xxxxxxxx v xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx ředitele xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx ředitele xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, §53 xxxx. 1, §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx x §57 xxxx. 1, nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx. Xxxxxxxx doba xxxxx §29 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXXXX XX XXXXXX X OHLEDEM NA XXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx jeden xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podléhal xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx kontrole.

(2) Žadatel x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Nastane-li xxxxxxxxxx podle odstavce 1 po vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx změní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx.

XXXXX IV

ZMĚNY SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§44

Xxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) vyslání na xxxxxxxx cestu,

b) přeložení,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jmenování xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx důvodů,

j) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené,

k) xxxxxxxx mimo výkon xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v odborové xxxxxxxxxx,

x) zařazení xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k výkonu xxxxxx x zahraničí x zařazení xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mírové xxxx záchranné xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx organizace"),

p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx cesta

§45

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cestu, x xx x bez xxxxx souhlasu. Při xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx nástupu, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx trvání x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx vyslání na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přihlédnuto xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx poměrům.

(3) Těhotná xxxxxx zaměstnankyně a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 8 xxx xxxxx xxx vysláni xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx souhlasem; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxx i xxx státního zaměstnance, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx xxxxxx x osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx).

§46

(1) Xxxxxx zaměstnanec xx povinen nastoupit xxxxxxxx cestu x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nezbytné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestě xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxx xxxxxx.

(3) Xx člena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče nebo xx výchovy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx postavena xx roveň xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx žijí x společně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnanec xxxx být xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx na xxxx 60 dnů x xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxx, do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxx, x xx x xxx svého xxxxxxxx. Xx souhlasem xxxxxxxx zaměstnance xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však x xxxx 60 xxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx organizačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx celou xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx použít k xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx, zdravotním x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 8 let xxxxx být přeloženi xxx se svým xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pečují x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxx xxxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx služební xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxxxxx státnímu zaměstnanci xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl přeložen, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx náhrady xxxxxx xxxx při služební xxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výše xxxxx před xxxxxxxxxx.

§48

Zproštění výkonu služby

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx základě usnesení x zahájení trestního xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx služby, xxx-xx vzat xx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, bylo-li proti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx důvodné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závažného kárného xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx kárného xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.

(3) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat xx xxxx 50 % xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xx zvýší o 10 % xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xxxx do xxxx 80 % jeho xxxxxxxxx platu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat xx xxxx 80 % xxxx měsíčního xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pravomocně xxxxxxxx, jeho trestní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, popřípadě xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §89 odst. 2 xxxx. c) xxxx x), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx mu xx skončení trestního xxxxxxx&xxxx;xxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxx doplatí.

§49

Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx svým souhlasem xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x témže xxxxxxxxx úřadě ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jako je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx bezprostředně nadřízeným xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x podřízenosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; pokud xxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx služebních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxxxxx xxxxx o 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zařadí xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné služební xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx zařazeném x 9. xxxx 10. xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se zařadí xx svým xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx v témže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxx x dohodne-li xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxx podle věty xxxxx xxxx je, xx státní zaměstnanec xxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx po xxxx 4 let x xxxxx xxxxxx 2 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Státní zaměstnanec xx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx témuž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oboru služby, xxxxxxxx li se xx zařazení písemně xxxx služební xxxxx x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx představeným. X xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §42.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx služba vykonávána xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx než jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xx dobu určitou.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx výběrové xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, státního xxxxxxxxx, vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sekce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odboru xx koná xxxxxxxx xxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného xxxxxxxxx xxx, kdo jej xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §24 xx 28.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se dokládá xxxxxxxxxxx listinami.

§52

Jmenování xx xxxxxxxx xxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu 6 let na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vláda. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx.

(3) Výběrového xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 xxx x x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxx podle §5 xxxx činnosti xxxxxxx, z toho xxxxxxx xx xxxx 4 xxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§53

Jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tajemníka

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx xx základě xxxxxxxx výběrového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise xx 4 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, z xxxx 3 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx ministra xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. Při rovnosti xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx činnosti xxxxx §5 nebo xxxxxxxx obdobné, x xxxx nejméně xx xxxx 3 let xx vedoucí funkci xxxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§54

Jmenování na služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vedoucího služebního xxxxx xxxxxxx ten, x xxx to xxxxxxx zákon, xx xxxx v něm xxxxxxxxxx, jinak xx xxxx 5 xxx, x xx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx. Nestanoví-li zákon xxxxx, vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx na služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve služebním xxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx nadřízen služebnímu xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxx služebního úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 4 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx 1 xxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas předsedy xxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxx z xxxx členů výběrové xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx správním xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xx 4 xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxx, xxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxx 2 členy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxx xx návrh xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxx komisi xxxxxxxx, x těch členů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X jiném xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, x xxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Výběrového řízení xx xxxx zúčastnit xxxxx, která x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 4 xxx xxxxxxxx podle §5 xxxx xxxxxxxx obdobné, x xxxx nejméně xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby.

§55

Jmenování xx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Vrchního xxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxxx xxxxxxxx xx dobu 5 let xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x ministerstvu xxxx x Úřadu vlády xx 4 xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státní tajemník, x xxxx 2 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx ministra nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x těch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx má výběrová xxxxxx 3 xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx může zúčastnit xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx činnosti obdobné, x xxxx nejméně xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§56

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxx předsedy xxxxx xx xxxx 5 xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xx výběr x xxxxxxxxx personálního ředitele xxxxx xxx státní xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx o výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xxxxxxx.

§57

Jmenování na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx vlády xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx správním úřadu xxxxxxx ředitele odboru xx základě výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx komise xx 3 xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx vlády xxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx tajemník, x xxxx 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx. X jiném xxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x uplynulých 15 xxxxxx vykonávala xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxxxxxx podle §5 nebo xxxxxxxx xxxxxxx, z toho xxxxxxx xx dobu 1 roku xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxx oddělení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx. X jiném xxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku výběrového xxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx.

(2) Výběrového xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx činnosti obdobné.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/2017 Sb.

§60

Xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Ten, xxx představeného xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa představeného,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

x) byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(3) Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tajemník x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxx obsazeno, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kázeň xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxx důvěru x xxxx nestranné, xxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxxx a personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitra, xxxxx xx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Výkon xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle §89 odst. 2 xxxx. x) nebo x).

§61

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo

(1) Státní xxxxxxxxxxx xx převede xx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) ze xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx představeného,

c) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služebního xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx skončil xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 písm. b),

f) x xxxxxx, že xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xx xxxxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx službu x jiném xxxx xxxxxx oboru služby xxxx

x) x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx dosavadní xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnankyně, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nesmějí xxx xxxx státní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mateřské xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx infekčními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu x xxxx na xxxxxxx lékařského posudku xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uznán nezpůsobilým xx xxxxxx v xxxx, xxxx

x) požádá-li x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Při převedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxx zdravotních hledisek xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx pro xxx xxxxxx též vzhledem x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx převedení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx dobu převedení x platu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx.

§62

Zařazení mimo výkon xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx. b) až x) xxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx na xxxx služební xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx volné, xxxx xxxxxx-xx být v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §70 odst. 3 xxxx §75 xxxx. 2 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx žádné xxxxxx xxxx volné, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxx.

§63

Zařazení xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnankyně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx služby. Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.

§64

Zařazení xxxx xxxxx xxxxxx pro výkon xxxxxx x odborové xxxxxxxxxx

(1) Státní zaměstnanec, xxxxx byl zvolen xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx výkon xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci plat.

§65

Zařazení mimo výkon xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx služebního poměru xxxxxxxx, xxxxx mají xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zařadí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkon služby.

(2) Xx dobu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx příkazu zastupovat xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zařazeném xx xxxxx xxxxxxx třídě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byl zařazen xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx delší xxx 4 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx příslušel, pokud xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zastupuje; xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevykonává x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x delší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Vyslání k xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x zařazení xx xxxx ukončení

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dobu x xxxxxx služby x xxxxxxxxx. "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvu xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx služby v xxxxxxxxx i bez xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxx 6 měsíců x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx služby x xxxxxxxxx, x xx nejvýše jednou xx období 5 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Služební xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx vyslání x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance

1. vykonávat xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s vysláním x xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxx-xx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx může výkon xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx ukončit x před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxx xxxx výkonu xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 let k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx tuto xxxx xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxxx xxxx úřednické xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx.

§67a

Vyslání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na předem xxxxxxx dobu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; doba xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx obsah xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §67 xxxx. 2 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx může vyslání xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx i před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx prodloužit.

(4) Po xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67b

§67b zrušen právním xxxxxxxxx č. 35/2019 Sb.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx doby

Státnímu xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx, lze na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stáže xx na xxxx 12 měsíců.

(2) Po xxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx.

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru

§70

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx odpadnutí důvodu xxxxx služebního xxxxxx xxxxx §47, 48, 63, 64, 67a xxxx 69 xxxxxx x výkonu xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx, senátora, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx vlády nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx zařadit nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxx 1.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx doba xxxxxx, na xxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x odstavci 1 zařazen nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpadne-li xxxx xxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx místo xx kterém je xxxxxx pro xxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxx souhlasem.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§71

Xxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smrtí státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§72

Xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx orgán rozhodne x skončení služebního xxxxxx,

x) nesplňuje-li státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx sobě xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxx x xxx, xx xx službě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx služby, xxxx

x) uplynula-li marně xxxx, xx kterou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx. Při nepřetržité xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxx xxxxx,

x) nepřesahující 6 xxx, xxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx 9 xxx, ale přesahující 6 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu,

d) xxxxxxxxxxx 9 xxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx odbytné xxxxx xxxxxxxx 2 vyplaceno xxxxxxxx zaměstnanci v xxx skončení služebního xxxxxx, xxxxxxx se x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 10 dnů xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x d), xxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§73

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx poměr xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Služební xxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx služební xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti.

§74

Skončení služebního xxxxxx xx zákona

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný čin xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx,

x) x případě, xxx x řízení o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kterého xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, bylo xxxxxxx stíhání podmíněně xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnancem ve xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxx den xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušit služební xxxxx v době xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu služby,

g) xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxxxx zaměstnanec uvedený x §29 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx, nebo

h) dnem 31. prosince kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dovršil xxx 70 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx §33 odst. 4 xxxx. x).

§75

Nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zrušeno xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxxx, a xx xx xx doby xxxx xxxxxxxx x xxxxxx služby; tím xxxx xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru, pokud xxxxxxxx xxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx běžet xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx původní xxxxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, anebo xxxx původní xxxxxxxx xxxxx není volné, xxxxxx se k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve služebním xxxxx, v němž xxxxxxxxx službu. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxx platové xxxxx lze státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §73.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX X POTVRZENÍ X XXXXXX

§76

(1) Služební xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx posudek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu služby.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dobu trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu,

d) x xxxxx pořadí a x xx xxxxxxxx xxxx x platu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděny xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) údaje x xxxx xxxxxxxxxx výdělku x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxxxx, xxx uvedené v xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX K VÝKONU XXXXXX X OCENĚNÍ XX XXXXXXXXX VÝKON XXXXXX

Xxxxxxxxxx státních zaměstnanců

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) zachovávat xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonávat xxxxxx nestranně, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zdržet xx xxx xxxxxx služby xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx důvěru x jeho nestrannost,

c) xxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx výkonu, xxxxxxxx xxxxxxxx a příkazy x výkonu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxx,

x) prohlubovat xx xxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxx služebního úřadu xxxxx sdělovat jiným xxxxxx; to neplatí, xxxxx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákona, xxxx dotčena,

i) zdržet xx xxxxxxx, které xx mohlo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, zejména nezneužívat xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x nezneužívat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 Xx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx služebnímu xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx x x xxxx věci,

l) zastupovat xxxxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx třídě,

m) xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x kárné xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxxx slušnosti xxxx xxxxxxxxxxxx, ostatním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxx x xxx úředním xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) řádně xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx a střežit x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx, xxxx poškozením, xxxxxxx, zničením a xxxxxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu služby x xxxxxx xxxxx x dodržovat podmínky xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxx úředním xxxxxx nebo písemném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxx, x němž xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx při odvracení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrozícího xxxxxxxxx xxxxx xx podílet xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služebním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx službu.

(3) Xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmějí xxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho služby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx služební xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí nadřízeného xxxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxxxx úřad nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx služebního úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x služebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx, xxxxxx odstavci 4 x 5 dotčeny.

§78

Xxxxxxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotit xxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx.

§79

Práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx úřad, v xxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Bude-li xxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán záležitost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vyřídit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxx vyrozumět.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) xx vytvoření xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xx, aby xx xxxx xx služebním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxx,

x) xx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx vzdělání,

e) na xxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx třída xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx služebního xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx třídy xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance provést xxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly, xxxxx xxxxxxx xx oboru xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, spadá-li služební xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx místo,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, služebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx výkonu služby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx poměru.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců

§80

Představený xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkci x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx hnutí.

§81

(1) Státní zaměstnanec xxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx byl xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx x těchto orgánech xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zájmy. Xxxxxxx úhrn xxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x řídících xxxx xxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "plnění") xxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxx úhrnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tarifu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příplatku xx vedení, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx služebního xxxxx, xx kterém xxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než službu xxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §64 x 65 a při xxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx na činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx správní xxxx xxx xxx, xx xxxxxx vykonává službu, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx orgánech xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxx x poradních xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxx správu, a xx xxxxxx vlastního xxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňované xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představení nebo xxxxxx xxxxxxxx x xx služební úřad xxxxxxxx xxxxx nebo xxx pověřený xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§83

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx která xxx stanovit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán může xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxx, pro která xxx stanovit nebo xxxxxxx xxxxx konkurence.

(2) Xxxxx konkurence xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx konkurence lze xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx jmenování na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanci stanovit xxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na určitou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služebního poměru, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zákaz xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx dohodou.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bývalému xxxxxxxx zaměstnanci peněžité xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dvojnásobek xxxxxxx xxxxx peněžitého xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Příkaz x xxxxxx xxxxxx

§84

(1) Služební úkoly xxxxxx a xxxxxx xxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx člena xxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxxx x představený.

(2) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx služební xxxxx x jejich xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vláda xxxxxxxx zabezpečováním xxxxx, xxxxx xxxxx spadají xx působnosti Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx 2, xxxx xxx, x němž xxx xxxxxxx xxxx zákon; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx a náměstek xxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, služebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§85

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx dříve, xxx xxxxx příkaz xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozpor xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx, příslušný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upozornění na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxx postupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxxx xxxxx splnit příkaz, xxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, má-li státní xxxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx předpis xx x rozporu x právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx obdobně x pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 x pro xxxxx xx služebním xxxxxx podle jiného xxxxxx zařazenou x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx.

§86

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Služební xxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx přiznat xxxxxxx xx xxxxxxxxx výkon xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pochvala xxxx xxxxx xxx.

(3) Záznam x xxxxxxxx ocenění xx příkladnou xxxxxx xx založí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx věcného xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx odměnu, xxxxxx xxxxx významný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx majetek, xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx i při xxxxxxxx xxxx pracovním xxxxxxx a při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

KÁRNÁ XXXXXXXXXXX

§87

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx kázní xx xxxxxx řádné plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx mu z xxxxxxxx předpisů, které xx vztahují ke xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx oboru služby, xx xxxxxxxxxx předpisů x x xxxxxxx.

§88

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xx kárné xxxxxxxxx. Xx xxxxx provinění xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx nedostatky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxx tak, xx xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx vytkne. Písemná xxxxx xx založí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx z xxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřadí.

§89

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx státnímu zaměstnanci xxxxx opatření.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx platu xx o 15 % xx xxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odvolání ze xxxxxxxxxx xxxxx představeného, xxxx

x) xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přihlédne x závažnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho spáchání, x xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx, x okolnostem, xx xxxxx xxxx spácháno, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x tomu, xxx xx xxx xx xxxxx provinění xxxx x minulosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx opatření odvolání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx více xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxx xx uloží xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kárného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx státní xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx pravomocně potrestán xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx státního zaměstnance xxxxxxx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x uložení kárného xxxxxxxx, které xx x xxxxxx xxxx, xx založí do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx státního zaměstnance xx kárné xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže do 1 xxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kárné řízení.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

§91

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; komise xx 3 členy. Xxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu. Xxxxx xxxxxx předsedá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li x xxxxx xxxxxx xxxx stejně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx byl pravomocně xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(4) Služební orgán xxxxx xxxxx komise xxxxxx, vznikla-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3. Služební orgán xxxx odvolat xxxxx xxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důvodů.

(5) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx. Člen xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x činnost x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx.

(6) Jednotlivými xxxxx x xxxxxx řízení, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou být xxxxxxxx státní zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§92

(1) Kárná komise xxxxxxx stupně se xxxxxxx xx služebním xxxxx, xxxxxxxx v xxx službu vykonává xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze-li xx xxxxxxxxx úřadu zřídit xxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx příslušná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxx.

(2) Xxxxxx pravomoc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxx xxxxxx druhého xxxxxx se xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxx.

Xxxxx řízení

§94

(1) Kárné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední kárná xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx provinění xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxx se xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx, může podat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx Xxxxx vlády.

§95

Podnět k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec vykonává xxxxxx,

x) xxxxx skutku, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx služební kázeň, x

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§96

(1) Jestliže se xxxxxx xxxxxxxxxxx dopustil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx doby, xxx xx o jeho xxxx pravomocně rozhodnuto, xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx nejprve xxxxxx x tom, xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx, jaké xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx.

(4) Kárná komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provinění, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx skutku, x xxxx xx xxxx xxxxxx, nebylo státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx týž xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zemřel xxxx přestal xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, jinak se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx státního zaměstnance xx xxxxx, xxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx postižen, xx xxxxxxxx

x) 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx písemná důtka,

b) 2 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx kárného xxxxxxxx přestávají xxx xxxxxxxx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx zaměstnance; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX VÝKONU XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX

§98

Xx xxxxx zacházení x xxxxx diskriminace xx xxxxxxxxx poměru se §16 x 17 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX

§99

Xxxxxxxx xxxx

(1) Služební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xx řídí §78, §79 odst. 1 x 2, §80 xx 84, 88 x 89 zákoníku xxxxx. Pracovní xxxx xxxxx zákoníku xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x začátek x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx se §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §91 xxxx. 1 x 2, §91 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §91 odst. 4 x 5, §92 xxxx. 1 xx 3 x §96 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx stanoví služebním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x konce xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, x xx i x ohledem na xxxxxxxxx předpokladů sladění xxxxxxxxx x osobního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§100

Pružné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Pružné rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povoleno, xxxx xx §85, 97 x 98 xxxxxxxx xxxxx.

§101

Služební pohotovost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nařizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Služba konaná x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxxx dobu xx xxxxxxx přesčas.

§102

Služba xxxxxxx a xxxxxx x noční xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx x služba x xxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí §93 x 94 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§103

Xxxxxxxx x dodatková xxxxxxxx

(1) Dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 5 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se xxxx §211 xxxx. x) x x) x §212 xx 223 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx a dodatkové xxxxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx náhrada xxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x služební xxxxx

§104

(1) Xxxxxxxx ve xxxxxx xx straně státního xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx překážky, xxxxxxxx xx službě xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x důvodu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí §191, §199 xxxx. 1 x 2, §200 xx 204 x 206 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x práci.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanci přísluší xx xxxx překážky xx službě plat, xxxxx jde x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx

x) §199 xxxx. 2 xxxxxxxx práce x xxxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxx x xxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx,

x) §203 xxxx. 2 x §203a zákoníku xxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) §204 xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx.

(3) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat.

§105

(1) Státnímu xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna. Xxxxxxxx volno xxxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx x musí v xxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§106

Překážky xx službě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, chybnými xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů, xx xxxxxxxx plat.

(3) Xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx službu xxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1, mu xxxxxxxx xxxx.

HLAVA IV

VZDĚLÁVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxxxxxx vzdělání

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx představených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xx xxxx další xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zdokonalování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx služby, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.

(3) Xxxxxx prohlubování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přitom xxxxxxx zejména z xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x návrhů xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx služební úřad.

§108

Služební volno k xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší x kalendářním roce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelům x xxxxxxx 5 xxx výkonu služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelům xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, oboru xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx. Xxxxxxxx volno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelům xxx dále xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx náklady xxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxx x témže xxxxxxxxxxxx útvaru, x xxxx je zařazeno x xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelům xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx jiný xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x individuálním studijním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx.

(6) Xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx volna x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec.

Zvýšení vzdělání

§109

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vzdělání xx xxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxxxx vzdělání xx rozumí xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studiem na xxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vysláním na xxxxxxxx pobyt přísluší xxxxxxxx zaměstnanci služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve výši xxxxxxxxxx výdělku.

(3) Xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §232 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx na přijímací xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volno v xxxxxxxx nutném xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx služební volno x účasti xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx podobném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxx vzdělání na xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxx studia.

(2) Státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx služebního xxxxx vysláním xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx služebním poměru xx dobu

a) 1 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx,

x) 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Kč,

c) 4 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx,

x) 5 xxx, xxxxxxxx náklady xx studijní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx mu xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pobyt.

(4) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx studijní xxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit, xxxxx překročit xxxxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x studium xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole,

b) 150&xxxx;000 Kč, xxx-xx x studium xxx xxxxxx služby na xxxxxx škole x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx na xxxxxx xxxxx x magisterském xxxx doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost setrvat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx studijní pobyt xx poměrně sníží.

(6) Xx doby setrvání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) zproštění xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx mateřské dovolené xxxx rodičovské xxxxxxxx.

§111

(1) Služební xxxx xxxxxxxxxx průběh x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úlev xx službě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) se xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx však xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) služební orgán x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkon služby xxxxx §62, nebo

c) xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxxxxx státního zaměstnance, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX VÝDAJŮ X SOUVISLOSTI X XXXXXXX SLUŽBY

§112

Náhrada xxxxxx, xxxxx státním zaměstnancům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx §151 xx 154, §173 xx 176 x §178189 xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ani v xxxx smlouvě. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx služebního xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxx x xxxxxx xxxxx, též xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxx. Kde xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vykonává xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VI

BEZPEČNOST X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) §101 xx 108 x 323 xxxxxxxx xxxxx,

x) §211 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zákonem x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXX XXXXX SLUŽBY X XXXXXXXXXXX STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

§114

Podmínky xxx výkon služby

(1) Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx, vytváří xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §225 zákoníku práce xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stravování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxx xx řídí §69 rozpočtových xxxxxxxx.

(4) Xx služebním xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx osobami se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Služební xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx předmětů, které xxxxxx xxxxxxxxxxx obvykle xx služby xxxx.

§114a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxxx tajemník, vrchní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx §9 xxxx. 7, podle xxxxxxxx práce nebo xxxxx jiného zákona xx právo xx

x) xxxxxxxxx používání služebního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x výkonu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx x mimoslužební xxxx.

§114x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§115

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, odchodné ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx.

(2) X odchodném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

XXXXX VIII

PODMÍNKY XXX XXXXXXX RODINNÉHO A XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X VÝKONEM XXXXXX X VÝKON XXXXXX Z XXXXXX XXXXX

§116

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozvržením xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, sjednáváním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxx x zřizováním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Nebrání-li xxxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služební doby xxxx kratší xxxxxxxx xxxx; to xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, které xxxxx nedosáhlo xxxx 15 let, jakož x xxx státního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx převážně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx závislou na xxxxxx jiné fyzické xxxxx xx stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx).

§117

Výkon služby z xxxxxx xxxxx

(1) Nebrání-li xxxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx služby x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx se považuje xxxxx sjednané x xxxxxx x výkonu xxxxxx x jiného xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx z jiného xxxxx xx xx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důležitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx §199 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlády, xxxxxx xx stanoví okruh x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážek x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5, 7 x 10 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxx-xx x poskytování xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx stanovené rozvržení xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro tento xxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxx.

(4) Při výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx

x) plat nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx náhrada xxxxx anebo příplatek xx službu ve xxxxxx.

§118

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx státní zaměstnankyně xx řídí §238 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnankyně, která xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx měsíce po xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx služební xxxxx x zařazení xxxx zaměstnankyně x xxxxx služby na xxxxx xxxxxx xx xxxx §239 xxxxxxxx xxxxx.

§120

Zařazení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dítě x xxxxxx služby xx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu služby xxxxxxx xxxxxx zaměstnankyně xx xxxx §241 xxxxxxxx xxxxx; to xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x dítě.

§121

Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx dovolená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, otcovská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx §242 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx služby. Xx xxxx přestávek xx xxxxxx xx plat xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŠKODY, XXXXXXXX XXXX X XXXXX X XXXXXXXX

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, kontrola, xxx státní zaměstnanci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke xxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zákoníkem práce. Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxx služební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zákoníkem práce.

§123

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx způsobil xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx zákoníkem práce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx stanoví služebním xxxxxxxxx xxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx a xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx služebním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce. Xxxxxxxx předpisem se xxx xxxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx se řídí zákoníkem práce.

(2) Xxxxxxxxx úrazem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úraz.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx služebních xxxxx.

§125

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx služebních úkolů; xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx poškozený xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců upravují xxxx zákony.

§127

Sociální xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx zahrnuje plat xxx xxxxxxx neschopnosti x výkonu xxxxxx.

§128

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx 60 %.

(2) Xxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x 50 %, jde-li x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxx 50 %; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx.

(3) Dočasnou neschopností x xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX X PROJEDNÁNÍ XXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX A ZÁSTUPCE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX X PROJEDNÁNÍ XXXX SLUŽBY

§129

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnanci mají xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby x podmínek xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanci, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx své stanovisko x xxxxxxxxxxxx věci xx xxxxxx dosažení xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxx x nimi xxxxx, nepůsobí-li x xxx xxxxxxxx organizace, xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx x služebního xxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxx organizací, rad xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx státních zaměstnanců xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, je xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vůči xxxx, nedohodnou-li se xxxx sebou a xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§130

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) početním xxxxx a struktuře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) základních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§131

Projednání se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx se xxxxxxxx zaměstnanci projednat xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stanoveném §101 xx 108 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zástupců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxx §108 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad zajišťuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§132

(1) Xxxxxxxx úřad je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §130 a projednat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §131.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k podkladům xxxxxxxxx x sestavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působí,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx návrhy xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úřednické zkoušky,

g) xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonávat kontrolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek vyplývajících x §322 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xx povinen x xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx služebních úřadů,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Služební xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xxx odborové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx odborovou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxx organizace xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx jednat, xxx xxxxxxxx je k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx služebnímu xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx služebnímu xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx oznámit.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx služební úřad xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx většího počtu xxxxxxxx zaměstnanců, xxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x nimi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx projednání.

(4) Xxxxxx-xx xx služebním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborová organizace, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxx odborově xxxxxxxxxxx, xxxxx xx služebních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx služebním úřadu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

XXXXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx zaměstnanci xx služebním úřadu xx xxxxx xxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad informuje xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §130.

(3) Xxxx státních xxxxxxxxxxx má xxxxx xx informace xxxxx §130 x xxxx xx oprávněna se xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx změnami.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §131.

(5) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávnění, xxxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx dále xxxxxxxxxx.

§135

(1) Radu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25 státních zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx nejméně 3, xxxxxxx xxxx 15 xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

(2) Zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu služby xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx vykonává xxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxx zaměstnanců; jejich xxxxxxx počet závisí xx celkovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx členů xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx komisí.

§136

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení voleb.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx práv x povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x přejímajícího služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, přejímající xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x služebním xxxxxxx xxxxx.

(2) Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §134 až xx xxx, xxx xxx skončí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx členů jedné x rad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 3, xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§138

(1) Rada státních xxxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby zaniká xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem, xxx xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx 3.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, který xx uschová po xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xx funkce, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§139

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx §283 xx 285 xxxxxxxx xxxxx s tím, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochranu xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve služebním xxxxx xxxxxx, pracovním xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cestou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x zástupce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§140

(1) Xxxxxxx odborových xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx výkon své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxx skončen x xxxxxx výkonu funkce x xxxxxxxx organizaci, xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§141

(1) Služební xxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §131, §132 xxxx. 1 x 2 x §134 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo radě xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x §129 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx položené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konání xxxxx xx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxx, voleb xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx jim poskytovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x technický xxxxxx a náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxx xxxxxx xxxxxx x výkonu jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně nutném xxxxxxx; za dobu xxxxxxxx jim přísluší xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx jsou povinni xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxx xxxxxxxx a x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, členové xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx státních zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, o xxxxx xx dovědí xxx xxxxxx své xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx zaměstnanců. Povinnost xxxxx xxxx první xxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx výkonu jejich xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

§143

Xxxxxxxxxx dohoda

(1) Xx xxxxxxxx podmínek výkonu xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kulturních, xx možné v xxxxxxxxxx dohodě upravit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx zaměstnance uzavřít xxxxx odborová xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §8 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a účinnost xxxxxxxxxx dohody xx xxxx §26 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §10 xx 26 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xx

x) podnikovou xxxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odborovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u služebního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x odborovou organizací xxxx odborovými xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx dohody,

d) pracovněprávní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ODMĚŇOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§144

Xxxxxx ustanovení x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx zákoníkem práce, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xx x zákoníku práce používá pojem

a) xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výkon xxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx,

x) xxxx za xxxxx xxxxxxx, rozumí xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx službu xxxxxxx,

x) příplatek za xxxxx x sobotu x v xxxxxx, xxxxxx se tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x sobotu x v xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona příplatek xx xxxxxx v xxxxx době,

i) příplatek xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx zákona příplatek xx službu ve xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx za službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem práce xx v případě xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx x x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx určení započitatelné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služební orgán x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§146

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stanoví příloha č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určení konkrétní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx rozpětí.

§147

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx službě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx služebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§148

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx xxxxx.

§149

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat, xxxxxx, xxxxxx xxxx odejmout x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státnímu zaměstnanci xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx návrh představeného.

(3) Xxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxx zařazením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxxx x xxxx vysláním x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx vyslání, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx nevznikl nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx zastupování xxxxx §66.

(2) Celkový xxxx xxxxx vyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxx úhrnu nejvyššího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx mu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx služebního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§151

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx služební xxxxxxxxxx

Xxxx odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ústředních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xxx jej xx xxxx xxxxxxxx xxxxx jmenoval, xxxxx xxxx xxxxx x příloh č. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx vláda, xxxx vláda pověřit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX SPIS, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X STÍŽNOST STÁTNÍHO XXXXXXXXXXX

§153

Xxxxxx xxxx

(1) O xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, který xxx obsahovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x představení, xxxxx xxxx státnímu zaměstnanci xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xx pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx má Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, soud, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx státní zaměstnanec xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, činit si x xxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného opatření xx xx zahlazení xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 2 xxxxxxx.

§154

Služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxx zaměstnanec vykonává xxxxxx, vystaví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služební xxxxxx. Xxxxxxxx průkaz osvědčuje, xx xxxx držitel xx státním zaměstnancem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vystavení, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

g) jiné xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxx průkaz xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx nosič xxxxxxxxx. Xx kontaktního elektronického xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti s xxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxx vyhláškou.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§155

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební hodnocení xxxxxxxx zaměstnance zahrnuje xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) dovedností x

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx individuálními cíli.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závěr x xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) dostačující xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxx zaměstnance.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x témže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxx xx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx 1, 2 xxxx 3 xxx x xxxxxxxx i xxxxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 6 až 10. Xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví služební xxxxx xx služebním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně po xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxx xxxxxxxx hodnocení xx provede nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ne xxxx xxxxx než xx 60 xxxxxxxxxxxx dnech.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynulé, xxxxx nehodnocené xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocením.

(8) Xxxxxxxx hodnocení xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxx služební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nejpozději xxxx 3 měsíce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx služební xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx seznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním hodnocením.

(10) Xxxxxxxx hodnocení xx xxxx xxxxxxx, přechází-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx služební úřad; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, jaké xxxxxx xxxxxxxxxxx dosahoval xx xxxxxx výsledky, ani xxxxxxxxx individuálních cílů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x zašle xx xxxxxx služebnímu orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx směny. Části xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dnech xx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx hodnocením xxxxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx hodnocení vedoucího xxxxxxxxxx úřadu, který xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlády x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx vlády nebo x vedoucím Xxxxx xxxxx.

(4) Služební hodnocení xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx vlády xxxx x vedoucím Xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Služební xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxx provede vláda xxxx ministr xxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxx.

§156a

Námitky xxxxx služebnímu xxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx seznámení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx služebního xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební orgán xxxxxx xxxxxx námitky xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x služební hodnocení xxxxxx, xxxx je xxxxxxx. Námitky, x xxxxx není xxxxxx, xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxx upravenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Námitky xxxxx služebnímu hodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vrchní xxxxxxx sekce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

§157

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podat xx xxxxxx xxxxxx služby x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx podle §159 xxxx. 2 xxxx. x), písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx představený, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx stížnost xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxxx, vůči kterému xxxxxxx.

(4) Stížnost státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx vyřízena xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§158

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx s řešením xxx stížnosti odborovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX

§159

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx x řízení xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x

x) přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx služební xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odpovědnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xxxxx §110,

m) zastavení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §111.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech služby xxx ustanovení správního xxxx o správním xxxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx x odvolání z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pružného rozvržení xxxxxxxx xxxx,

x) nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx volna,

h) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádění služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx tarifu x xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx tarifů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx započitatelné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx platový stupeň,

l) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise.

§160

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx správního řádu.

Účastníci xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§161

Xxxxxxxxxx řízení xx

x) žadatel x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) státní xxxxxxxxxxx.

§162

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx.

(2) X ostatních xxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služební orgán.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx x xxxx souhlasem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) nejvyšší státní xxxxxxxx xxxx vedoucímu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadřízený služební xxxx, xxxxxxxx tajemníkovi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxx xxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx, x nichž rozhodl xxxxxxxx státní tajemník,

b) xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu podřízeného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§163

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státního tajemníka x xxxxxxxx tajemníka.

§164

§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 384/2022 Sb.

§165

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí

Vydání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v řízení, x výjimkou rozhodnutí x xxxxx odpovědnosti xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení

Jestliže xx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, má nárok xx náhradu nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x řízení xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx poměrnou xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jestliže xx xxxx možné, xx 3 xxx xxx xxx doručení rozhodnutí, xxxxx xxxxxx.

§167

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí

Nesplní-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxx orgán o xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§168

Odvolací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx komise druhého xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a náhradě xxxxxxx podle §110.

(3) Xxxxxx-xx se státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa představeného, x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx x služební xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx služební xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nelze mu x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatření.

§169

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx úřadu, z xxxxx xxx přeložen, xxxxx měsíční xxxx, xxxxx mu příslušel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX III

PŘECHOD VÝKONU XXXX A XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX POMĚRU

§170

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx.

§171

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xx část xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxx a povinností x kolektivního vyjednávání.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A POSTAVENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§172

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxxx x xxx, že xxxxx míst xxxxxxxx xxxxx vlády a xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx platový xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxx příslušný xxxx vlády nebo xxxxxxx Xxxxx vlády. Xxxxxxxxx člena xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§173

Náměstek člena xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zástupcem xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx zastupuje xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úkolům xxxxxxxx xxxxxxx vlády, x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx účastnit xx xxxxx člena vlády xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx schůzi xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx náměstka xxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxx a jmenuje x odvolává jej xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx člena vlády, xxxxx xxxx pověřen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX

§174

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí §352, 353, 354 xxxx. 1 xx 3 x §355 xx 357 xxxxxxxx xxxxx.

§175

Xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx hrubého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx je tento xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za odpracovanou x xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX

§176

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx služby,

c) xxxxxxx platu xxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx,

x) poskytování xxxxx xx snížené výši xx dobu dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx xx vedení, xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příplatku a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx které xx xxxx naposled určeny.

§177

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx §347 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x pokyny xxxxxxx v §349 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, karanténní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx, x mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx nebo omezení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx osobami a x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k likvidaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku, xxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx výkonu práce.

(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ovdovělé xxxx xxxxxxxxx ženy, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nežijí-li x xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX PRACOVNÍHO XXXXXX

§178

(1) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx vzdělání stanovené xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx

x) x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 4 xxx,

x) xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o 1 platovou xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx 6 xxxxxx. X xxxx celodenních xxxxxxxx x práci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místo, x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx, osobou x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x trváním xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 5, xxxxxxx však xx 6 xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1, 2 x 4 xx sjednají požadované xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 4 xx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§178a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v 10. x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo, xxxxx dosáhla xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx místo, xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx doba určitá xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxx doby, xx kterou xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxx

x) 9 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 6 xxx, nesplňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxx

x) 5 let, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx studijním programu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v délce 6 měsíců. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx ke vzdělávání xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx programu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vysoké xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx vzdělání stanovenému xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx služební úřad xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx způsobem.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na dobu xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(6) Zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xx xxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xx xxxx určitou, x xx x trváním 12 xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu neurčitou, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx na dosavadní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou v xxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx §178 odst. 5 x 6 xx xxx zaměstnance xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 35/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§179

Xxxxxxxxxx xxxxxx x platech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §137 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx systém o xxxxxx xxxxxx

§180

(1) Xxxxxxx xx informační systém x xxxxxx xxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je vedení xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx organizačních xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nimi x xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služebních xxxx, portál xxx xxxxxxxxxxxx xx úřednickou xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřednických zkoušek.

§181

(1) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx služebních úřadech xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) státní občanství,

e) xxxxx služebního průkazu,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebním úřadem,

h) xxxxxxxx označení,

i) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

j) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x služební xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx trvání,

k) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx nebo vykonával xxxxxx,

x) xxxx služby,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx a x odvolání x xxx,

x) xxxxxxx zařazení,

q) xxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výkon služby x xxxx xxxxx,

x) xxxx o zastupování,

u) xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x zkrácení xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx vzdělání nebo xxxxxxx stáže,

y) den xxxxxxxx služebního poměru x jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx služební místo, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem,

g) xxx xxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxx obsazení služebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) služební xxxxxxxxx,

x) xxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx.

(3) Rejstřík státních xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, a příjmení, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

h) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx; x případě pracovního xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) služební xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vykonává nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx úřednické xxxxxxx, xxxx-xx vykonána,

k) xxxx x xxx, xxx xx jedná x vedoucího zaměstnance,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxx x volném xxxxxxxxx místě, kterými xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obsazovaným xxxxxxxxx xxxxxx,

x) platová xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místu,

g) xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx též xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru nebo x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, místo x xxxxxx podání žádosti, xxxxxx, xx xxxxxx xx žádost xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx termín, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxx x může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx x provedené úřednické xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a evidenční xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, koho xxxxxxx; xxxx xxxxx §181 xxxx. 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx obsazovaných xxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služebních xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx; x ostatním xx přístupná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby. Xxxxxx pro přihlašování xx xxxxxxxxxx zkoušku xx přístupný způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx je přístupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxx podle §181 xxxx. 6 písm. x) a x); xxxx podle §181 xxxx. 6 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx v §181 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o státní xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 5 a 6 zapisuje do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ten, kdo xxxxxxxxxx úřednickou zkoušku.

(3) Xxxx xxxxxxx x §181 odst. 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx po xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pracovního xxxxxx zaměstnance, jímž xx xxxxxxxx služební xxxxx, xxxx pracovního xxxxxx zaměstnance, jehož xx týká, x 10 xxx xx xxxx skončení. Xxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 6 je x xxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxx zkoušek veden 50 let xxx xxx xxxx xxxxxx xx evidence provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x absolvovaném xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, a služebnímu xxxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx vedoucímu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx, koho xxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx, a 10 xxx xx jeho xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§184

Systemizace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx systemizace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx správních úřadech xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015. Namísto xxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxxxx systemizací Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx projednání x Ministerstvem financí, xxx, xxx je x xxxx správního xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se zaměřují xxxxxxx na vymezení xxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx a pracovních xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ke xxx 1. ledna 2016 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §18 xx xxxxxxxxx.

(4) Xx systemizace xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx změnu xx jinak xxxxxxx §17, 18 x 172 xxxxxxx.

§185

Náměstek pro státní xxxxxx

(1) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxx (xxxx xxx "dosavadní xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx úředník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úředníky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx řídí xxxx xxxxxxx zaměstnance,

pokud xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 let x v uplynulých 8 letech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx xx xxxxxxx funkci xx xxxxxxxx xxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxx, instituci Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx výběrové xxxxxx xx obdobně použije §52. Xxxxxxxx xxx xxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx vlády; xxxxx xxxxx §31 a 32.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxx státní xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§186

Xxxxxxx služebního xxxxx

(1) Xxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx; xxxx vykonávat službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx službu, vedoucí xxxxxx služebního xxxxx xxxxx služební xxxx xxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; nesloží-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx zanikne.

(3) Xx-xx xxxxxxx služebního xxxxx osobou podle §33 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxx úřadu; toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2016. Xxxxxxxxxx řízení se xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx samosprávném celku, xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§187

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a x Xxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx x dosavadních

a) xxxxxxxxx zaměstnanců alespoň 2. stupně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnostem xxxxx §5,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxxxxx xx pracovních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 x x xxxxxxxxxx 8 xxxxxx vykonávali xxxxxxx xx xxxx 4 xxx ve správních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxx xxxxx, institucích Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx se obdobně xxxxxxx §53. Státní xxxxxxxx složí služební xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §31 x 32.

§188

Xxxxxxxxxxx

(1) Dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 se xxxx 1. července 2015 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx; xxxx vykonávat službu xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx toto služební xxxxx obsazeno postupem xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xx dni 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1. stupně xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, který xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec 2. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxx,

xx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx v Úřadu xxxxx xx xxxxxxxx xxx řízení xxxxx, x jiném správním xxxxx xx ředitele xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx xx 31. xxxxx 2015 služební xxxx xxxx služebním xxxxxxx; xxxxxxx-xx služební xxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxx složí s xxxxxxxx, služební xxxxx xx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx osobou podle §33 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx 2; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §33 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2015 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx ředitele sekce; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpravidla dokončí xx 30. června 2016. Na služební xxxxx ředitele xxxxxx x vedoucího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx 30. června 2016; xxxx výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx je služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 odst. 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx náměstek xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 3 xxxx. x), xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §173 xxxx. 2.

Xxxxxxxx poměr ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§190

(1) Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xx xx dni 1. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx, xx nárok xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 přijat do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxx §5,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2015 x

x) vykonával v xxx xxxxxx xxxxxxx x uplynulých 10 xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x obecním xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 trvá xxx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx poměru xx řídí §23 x §3032. Xxxxxxxx orgán xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx neurčitou xxxxxxxxx 30. června 2017 a x xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2018; xx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do doby xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx poměru xxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx proto, xx nesplňuje předpoklady xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odstupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§190x

(1) Xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §190 odst. 1, který xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx proto, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. e), xxxxxx uplynutím 31. xxxxxxxx 2021.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 má xxxxx xxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xx dobu neurčitou, xxxxxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx písemně xx 31. xxxxx 2017, x xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x §190 xxxx. 1 písm. x), dosáhl xxxx 50 xxx x xxxxxxxxx xx správním xxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, instituci Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx činnosti xxxxxxx nejméně xx xxxx 20 let.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 a x den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §190 xxxx. 1 písm. x), x) x d).

(4) Xxxxx služebního poměru xx xxxx §23 x §30 xx 32. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx podle §190 odst. 5 xxxxxx přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx mu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§190x vložen právním xxxxxxxxx x. 144/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§191

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §190 xxxx. 1, s xxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx x §190 odst. 1 písm. d), xx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017.

(2) Pracovní poměr xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx vznikem služebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017 úspěšně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx úspěšné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovněprávních předpisů. Xxxxx se xxxxxxx §190 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§192

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xx xx dni 1. xxxxxxxx 2015 v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx určitou, má xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §184 xxxx. 1 xxxxxx xx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx sjednán xxxxxxxx poměr, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 a

c) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2015.

(2) Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou; xx nevylučuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů i xxxx xxxxxxx služebního xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx smí xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5.

(3) Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí §23 a §30 xx 32. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xx 31. xxxxxxxx 2015.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxx jeho pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30. xxxxxx 2017. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako lékař xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2018.

§193

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxx písemně x xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxx xxxxx do 30. xxxxxx 2016 xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx výpisu z Xxxxxxxxx xxxxxx najevo, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňoval, xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx byl xxxxx z Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dosavadní zaměstnanec xxxxxxx x §190 xx 192, který xxxxxxxxx x přijetí xx služebního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx druh xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5; xxx odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 5.

§194

(1) Na dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx její změnou xxxxx §18 xxxx §184 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §190 xx 193 xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xxxxxx práci z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xxxxx §191 xx 205 xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx §190 xx 193 xxxxxxx x xxx, xx lhůty xxx xxxxxxxxx xx namísto xxx dne 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně zaměstnance.

§195

Xxxxxx-xx xxxxx §185 xx 188, §190 xx 192 nebo §194 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxx 70 xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx.

§195x

Xx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx je zařazen xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x období xx 31. xxxxxxxx 2017 ustanovení §74 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx. Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx jmenován xx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx 70 xxx xxxxx xxxx 1. ledna 2018, xxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx 31. prosince 2018.

§195x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§196

Úřednická zkouška

(1) Vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx §185 xx 188 x 190 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §191 x 192 xxxxx, xx xxxxxxx vykonali xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxx; služební xxxxx xxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců

Do xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2.

Odměňování

§198

(1) Dosavadnímu xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx služebního xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, která odpovídá xxxx jeho osobního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxxxx třídy x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dosavadnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx tarif x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxxxxx platové xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního poměru xx x důsledku xxxx xxxxx, xxx xx odpovídalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl určen xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx platových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stupeň příslušné xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru je x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx, xxx xx odpovídalo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx platový xxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx stupni xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx délce jeho xxxxxxxxxxxxx praxe.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx platem, xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx příplatek x xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx, příplatku xx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx třídy xxxxxxxxx pro příslušné xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx praxe.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxxx úřady poskytnou Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx, xxx tento xxxx xxxxxx odměňování xxxx nabýt účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017.

§200

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx nároky

(1) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §185 xx 188 x §190192 xx započítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx správních úřadech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vzniku služebního xxxxxx x do xxxxxx xxx nezanikly, xx od xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

§201

Xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxx

(1) Dosavadního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nesplňoval xxx požadované činnosti xxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxx přijmout do xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx práce x xxxxxxxxx poměru, x v xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c) až x).

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xx státní zaměstnanec xxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jmenovaný xx xxxxxxxx místo xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxx zařazen na xxxx xxxxxxxx místo xxxxx §49 xxxx. 2 části xxxx xxxx středníkem xxxx §49 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxx xxxx před středníkem xxxx §51 xxxx. 6. Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§202

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx zrušuje.

§203

Xxxxxxxx postup xx xxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříku státních xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx přehled státních xxxxxxxxxxx zařazených mimo xxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 7 xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, služebním xxxxxxxx, xxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx těchto xxxxx.

(3) Do xxxx xxxxxxxxxxx ostatních součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx funkcionality xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

§204

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

§205

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vytvoření xxxxxxxxxxx sladění rodinného x osobního života x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx představeným nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx vymezí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lhůt x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§206

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 213/1948 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx zájmů.

2. Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

3. Xxxxx č. 281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., a xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

4. Xxxx první xxxxxx č. 426/2003 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxx jedenáctá xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti xx stanovením xxxxx x dalších náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

6. Xxxx xxxxxxxxx sedmá xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7. Část xxxxxx xxxxxx č. 586/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

8. Část xxxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Část xxxxxxx zákona č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).

10. Xxxx padesátá xxxxxx zákona č. 413/2005 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxx devatenáctá xxxxxx č. 57/2006 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Část xxxxxxxx xxxxx zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 531/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

15. Xxxx xxxxxxx pátá xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.

16. Část xxxx xxxxxx č. 362/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

17. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

18. Xxxx dvacátá zákona č. 306/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

19. Xxxxx č. 381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 326/2009 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx stability.

22. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx souvisejících xxxxxx.

24. Xxxx čtrnáctá xxxxxx č. 364/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

25. Část xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxx č. 445/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Xxxx xxxxxxx zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

28. Část padesátá xxxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§207

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, 184, 185, 186, 187, 202 x 206, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Hamáček x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 234/2014 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců

5. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxxx: xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámcovým xxxxxxx x x xxxxxx vymezenými xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámcovými xxxxxxxxxxx xx další xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, soubory podkladů xxx správní řízení x xxxxxxxxxxxx věcech (xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxx, čestných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. platová xxxxx

Xxxxxxxx označení: xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výstupy, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), kde xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příprava (xxxxxx) xxxxxxx podkladové xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, znaleckými xxxxxxx, ohledáním.

7. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: odborný xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ucelené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (správního řízení) x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podkladovou xxxxxxxxxxx, zasahujících xx xxxx právních a xxxxxxx oblastí, xxxxxxx xx dobu řízení (xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladovou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx agend x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rozsahem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na další xxxxxx, xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

8. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx organickou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci, dožádání, xxxxxxxx posudky x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxxx uceleného xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

9. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx okruh procesů (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"), kde jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnějšími xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vnitřními a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx označení: xxxxxx xxxxxxxx nebo rada

Stanovené xxxxxxxx: vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program

Systémové xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx agenda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx jednoznačnými xxxxxx x xxxxxxxx agendám, xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx agendy x x dopady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx x xxxxx širokými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx specializovaná činnost") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxxx: xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx nebo magisterský xxxxxxxx program

Systémové činnosti, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxx služby správních xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx. Systémové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x četnými vazbami xx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxx.

12. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, vládní rada)

Stanovené xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řešení x xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx procesy (xxxx xxx "xxxxxxxxx činnost") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oborech služby xxxxxxxx správních úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x četnými xxxxxxx xx další xxxxx, xxxxxx a zasahující xx mnoha xxxxxxx x právních oblastí xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx celospolečenského xxxxxxx xxxxxx koordinace x sjednocování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daného xxxxx služby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx agendách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx věcných x xxxxxxxx oblastí nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx.

13. platová xxxxx

Xxxxxxxx označení: odborný xxxx (xxxxxxxxxxx rada, xxxxxx rada)

Stanovené vzdělání: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program

Systémové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsáhlým xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx služby x x četnými xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x zasahující xx mnoha xxxxxxx x xxxxxxxx oblastí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx.

14. xxxxxxx třída

Služební označení: xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koordinace xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxx (xxxxxx ministerský xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program

Stanovování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstev x xxxxxxx ústředních správních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx služby x x širokými vazbami xx jiné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejširších xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koordinace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

16. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: vrchní rada (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavní činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním xx xxxxxxxxxxxxxx obory xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zásadních xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 234/2014 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX

(x % x xxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx představeného xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx úřady

Správní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx správní úřady

zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx, určený xxxxx §9 xxxx. 7

10 xx 20

5 xx 15

vedoucí xxxxxxxx, xxxxxxxx ředitele xxxxxx, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7. xxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelského úřadu, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7

20 až 30

10 až 20

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §9 odst. 7

30 xx 40

25 xx 35

20 xx 30

15 až 25

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, určený xxxxx §9 xxxx. 7

40 xx 50

35 xx 45

30 xx 40

25 až 35

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

50 xx 60

45 xx 55

35 xx 45

30 až 40

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx něž xx zařazen nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevykonal xxxxxxxxxx xxxxxxx, přísluší xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tarif x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx zařazen, nebo xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového řízení xxxxxxxx xx volné xxxxxxxx xxxxx představeného x xxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx určitou x xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyslán xx orgánu nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx operace xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §67a xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67a zákona x. 234/2014 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109 odst. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx národního experta xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x období xx 1. xxxxx 2019 xx 30. června 2019 xxxxxxx osobou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1, xxxxx xx x xxx 31. xxxxxxxx 2018 ve xxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxx. 2 xxxx xxxxx a x §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxx 1. xxxxx 2019 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první a x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxx 1 ve xxxxxxxxx poměru xx xxxx určitou xxxxx §29 xxxx. 1 x xxxxxxxxx uvedených x §21 odst. 2 xxxx druhé x v §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

3. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 x xxxxx xx xxxxx xxxx 2019 nedovrší xxxx 70 let, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx, xx 31. xxxxxx 2019 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx posudková činnost x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xx, xxx x xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jedná xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx zařazen, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nástupu xx xxxxx 1. července 2019 xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x), §72 odst. 1 xxxx. d) x §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 234/2014 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx postupu xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx, xx xxxxxx jedná xxxxxxx úřad, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedeným ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx založit. Dnem 30. června 2019 xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

4. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 30. xxxxxx 2019 xxxxxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec, kterému xxxxx xxxx 3 x 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se použije xxxxxxx §67 xxxx. 4 zákoníku práce; xxxxxxxxxx §68 xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx x se xxxxxxx zaměstnancem, xxxxx xxxx 70 xxx xxxxxx do konce xxxx 2019, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3, x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019; xxxxxxx může xxx xxxxxxxx poměr x xx xxxx neurčitou. Xxxx 30. června 2019 státnímu zaměstnanci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxx poměr xxxxxxx.

7. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru, který xxx xxxxxxx na xxxxxxx bodů 3 x 6, xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a dále xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xx správním xxxxx, xxxxx vzniku xxxxxxxxxx poměru bezprostředně xxxxxxxxxx.

8. Nároky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx 6 x xx tohoto dne xxxxxxxxx, se xxx xxx xxxxxx pracovního xxxxxx považují xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x pracovního poměru, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem x. 335/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xx. XX

Přechodné ustanovení

Plat xx xxxxxxx výši x době dočasné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxx vznikla xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x trvá xx xxxx účinnosti, xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí podle §60 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx služebního xxxxxxxxx, xx představený xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx služební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx období, které xxxxxxxx alespoň 60 xxx, x xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxx převážnou xxxx xxx směny, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx vykonává službu, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X dříve neúspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx do služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §61 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx jmenován xx služebním xxxxx, xx němž budou xxxxxxxxx předpisem xxxxx §5 odst. 3 xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx stanoveny xxxxx služby, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx §4 xxxx. 3 zákona x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2018 se provede xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se provede xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, které zahrnuje xxxxxxx 90 dnů, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, provede se xxxxx §155 xxxx. 9 xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 6 xx 8 zákona x. 234/2014 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx 60 xxx, x xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Služební xxxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 7 zákona č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x státních xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx 2018 vykonávali xxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx 2018.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxx státního tajemníka xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxx §60 odst. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednání, k xxxxx došlo po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/2019 Xx. x účinností xx 1.3.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx je ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx ministra xxxxxx xxx státní službu xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx x §57 odst. 1 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx v §57 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx běh xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného; xxxx xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejdéle však 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxxx ředitele sekce, x 24 xxxxxx, xxx-xx x personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx službu xxxx xxxxxxxx odboru.

5. Výběrová xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x zrušení xxxxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx; xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx účastníky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec, který xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx představeného, xx xx dobu 3 let xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §5258 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §60 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 2 xxxx. c), x dále xxx-xx x osobu, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x).

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 234/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, 184, 185, 186, 187, 202 x 206 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.11.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

235/2014 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.10.2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 8.10.2014

x xxxxxxxxx xx 21.11.2014

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x energetických odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

199/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Pl. XX 21/14 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.8.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 25.11.2015

26/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 585/2004 Xx., x branné xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x účinností od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

195/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx odboje x xxxxxx xxxxx komunismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

302/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.9.2016

319/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

66/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

144/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2017

150/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

335/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 s xxxxxxxx §2, který xxxxxx účinnosti 1.7.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

35/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 150/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

111/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

178/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

205/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

484/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

251/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 248/2000 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

384/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

471/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.