Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o státní službě

234/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ -  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI §1 §2

HLAVA II - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správní úřad §3

Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad §4

Služba a obory služby §5

Státní zaměstnanec §6

Služební označení státního zaměstnance §7 §8

Představený §9

HLAVA III - ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ

Služební orgán §10

Služební předpis §11 §12

Ministerstvo vnitra §13

Vedoucí služebního úřadu §14

Státní tajemník §15

vláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu §16

HLAVA IV - SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO ÚŘADU

Systemizace §17

Změna systemizace §18

Organizační struktura služebního úřadu §19

ČÁST DRUHÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR

HLAVA I - SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU §20 §21

HLAVA II - PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY

Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru §22

Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného §23

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa §24 §25 §26 §27 §28 §28a §28b §28c §29

Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného §30

Informování o služebním poměru §30a

Vznik služebního poměru §31

Služební slib §32

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby §33

Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru §34

Úřednická zkouška §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

HLAVA III - ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY §43

HLAVA IV - ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Druhy změn služebního poměru §44

Služební cesta §45 §46

Přeložení §47

Zproštění výkonu služby §48

Zařazení na jiné služební místo §49

Změna doby trvání služebního poměru §50

Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného §51

Jmenování na služební místo nejvyššího státního tajemníka §52

Jmenování na služební místo státního tajemníka §53

Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu §54

Jmenování na služební místo vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce §55

Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu §56

Jmenování na služební místo ředitele odboru §57

Jmenování na služební místo vedoucího oddělení §58 §59

Odvolání ze služebního místa představeného §60

Převedení na jiné služební místo §61

Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů §62

Zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené §63

Zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci §64

Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby §65

Zastupování §66

Vyslání k výkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení §67

Vyslání do mezinárodní organizace §67a §67b

Zkrácení služební doby §68

Přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže §69

Společná ustanovení o změnách služebního poměru §70

HLAVA V - SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Základní ustanovení §71

Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu §72

Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance §73

Skončení služebního poměru ze zákona §74

Nezákonné skončení služebního poměru §75

HLAVA VI - SLUŽEBNÍ POSUDEK A POTVRZENÍ O SLUŽBĚ §76

ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A OCENĚNÍ ZA PŘÍKLADNÝ VÝKON SLUŽBY

Povinnosti státních zaměstnanců §77 §78

Práva státních zaměstnanců §79

Omezení některých práv státních zaměstnanců §80 §81§81 §82

Zákaz konkurence §83

Příkaz k výkonu služby §84 §85

Ocenění za příkladný výkon služby §86

ČÁST ČTVRTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Služební kázeň §87

Kárné provinění §88

Kárné opatření §89

Zánik kárné odpovědnosti §90

Výkon kárné pravomoci §91 §92 §93

Kárné řízení §94 §95 §96

Zahlazení kárného opatření §97

ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

HLAVA I - ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE §98

HLAVA II - SLUŽEBNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

Služební doba §99

Pružné rozvržení služební doby §100

Služební pohotovost §101

Služba přesčas a služba v noční době §102

Dovolená a dodatková dovolená §103

HLAVA III - SLUŽEBNÍ VOLNO

Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a služební volno §104 §105

Překážky ve službě na straně služebního úřadu §106

HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Prohlubování vzdělání §107

Služební volno k individuálním studijním účelům §108

Zvýšení vzdělání §109 §110 §111

HLAVA V - NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY §112

HLAVA VI - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY §113

HLAVA VII - PODMÍNKY PRO VÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

Podmínky pro výkon služby §114

Zvláštní ustanovení o funkčních požitcích některých představených §114a

Zabezpečení státního zaměstnance §115

HLAVA VIII - PODMÍNKY PRO SLADĚNÍ RODINNÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S VÝKONEM SLUŽBY A VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA

Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby §116

Výkon služby z jiného místa §117 §117a

Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň §118

Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek §119 §120

Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení §121

ČÁST ŠESTÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Předcházení škodám §122

Odpovědnost státního zaměstnance za škodu §123

Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání §124

Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu §125

ČÁST SEDMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Základní ustanovení §126 §127

Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby §128

ČÁST OSMÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY, ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

HLAVA I - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY

Základní ustanovení §129

Informování státních zaměstnanců §130

Projednání se státními zaměstnanci §131

HLAVA II - ODBOROVÉ ORGANIZACE §132 §133

HLAVA III - RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ §134 §135 §136 §137 §138 §139

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §140 §141 §142

Kolektivní dohoda §143

ČÁST DEVÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost §144

Zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách §145

Zvláštní ustanovení o příplatku za vedení §146

Zvláštní ustanovení o příplatku za službu přesčas §147

Zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku §148

Zvláštní ustanovení o osobním příplatku §149

Zvláštní ustanovení o odměně §150

Zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost §151

Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů §152

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

Osobní spis §153

Služební průkaz §154

Služební hodnocení §155 §156

Námitky proti služebnímu hodnocení §156a

Stížnost §157 §158

HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY

Základní ustanovení §159

Použití správního řádu §160

Účastníci řízení a rozhodující orgány §161 §162

Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci §163 §164

Zvláštní ustanovení o vydání rozhodnutí §165

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení §166

Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí §167

Odvolací řízení §168 §169

HLAVA III - PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU §170 §171

HLAVA IV - SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST A POSTAVENÍ NÁMĚSTKA ČLENA VLÁDY

Systemizace pracovních míst §172

Náměstek člena vlády §173

HLAVA V - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK §174 §175

HLAVA VI - VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ §176 §177

HLAVA VII - POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU §178 §178a

HLAVA VIII - INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Informační systém o platech státních zaměstnanců §179

Informační systém o státní službě §180 §181 §182 §183

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Systemizace a systemizace pracovních míst §184

Náměstek pro státní službu §185

Vedoucí služebního úřadu §186

Státní tajemník §187

Představený §188

Náměstek člena vlády §189

Služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců §190 §190a §191 §192 §193 §194 §195 §195a

Úřednická zkouška §196

Omezení některých práv státních zaměstnanců §197

Odměňování §198 §199

Započtení doby pracovního poměru dosavadních zaměstnanců a jejich nároky §200

Výjimka z předpokladu vzdělání §201 §202

Zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě §203

Služební průkaz §204

Zmocňovací ustanovení §205

ČÁST DVANÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §206

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §207

Příloha č. 1 - Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců

Příloha č. 2 - Rozpětí příplatků za vedení

Nález Ústavního soudu - č. 199/2015 Sb.

č. 144/2017 Sb. - Čl. II

č. 335/2018 Sb. - Čl. V

č. 32/2019 Sb. - Čl. XX

č. 35/2019 Sb. - Čl. II

č. 384/2022 Sb. - Čl. II

č. 172/2023 Sb. - Čl. XIII

č. 281/2023 Sb. - Čl. XIV

č. 464/2023 Sb. - Čl. X

INFORMACE

234

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxx 2014

x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxxxx xxxxxx státních zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx poměru.

(2) Tento xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx vlády, xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx člena xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Úřad xxxxx") x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády,

c) xxxxxxxx xxxxx vlády x zaměstnance, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx člena xxxxx,

x) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx,

x) předsedu x xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) předsedu x místopředsedu Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) člena Rady Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předsedu x člena Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických stran x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x místopředsedu Xxxxxxx statistického xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx pomocné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řídí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, servisních xxxx xxxxxxxxxx prací,

l) xxxxxxxx x inspektora Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv,

p) lékaře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovní schopnosti,

r) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx policii, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost x x Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx úřadem pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ministerstvo x xxxx správní xxxx, xxxxxxxx je zřízen xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správní úřad xxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou dále xxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává službu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přípravu návrhů xxxxxxxx, strategií x xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, organizačních xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx jiného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnickým xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx organizaci,

l) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) přípravu xxxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx a vývoje,

n) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx r),

t) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcných xxxxxxxx x činnostem xxxxxxxx x písmenech x) xx d), g), x) xx x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fyzikálních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx služebním xxxxxxxxx stanoveny xxxxxxx 3 obory xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxx; xxx služební xxxxx xxxx xxx xxxx stanoven xxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx nejnáročnější xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxx zaměstnanec

Státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx byla přijata xx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařazena xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x výučním xxxxxx xx služební označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xx xxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vrchní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx označení xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx označení xxxxxxx rada xxxx xxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x Úřadu xxxxx vládní xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx rada xx xxxxxxx služební označení xxxxxx ministerský xxxx x v Xxxxx xxxxx vrchní xxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání získané xxxxxxx na Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Komunistické xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx politické xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx socialistických xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx získané xxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx (XXXXX).

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 150/2017 Sb.

§9

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx jim x xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx se považuje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x výkonu xxxxxx; představeným xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x povolání.

(2) Xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) ředitel xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných správních xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx služebního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) ředitel xxxxxx,

x) xxxxxxx oddělení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx představených určí xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podřízené xxxxxxxxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vrchního ředitele xxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx vlády, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx. Xxxxx určený státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představeného x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx člen xxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX III

ORGANIZAČNÍ XXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX VZTAHŮ

§10

Služební xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo pověřený xxxx xxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx úřadem,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx tajemník xxxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Služební xxxxx jedná x xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx.

Služební xxxxxxx

§11

(1) Služební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Služební xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Služební xxxxxxx xx pro státního xxxxxxxxxxx závazný; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §5 x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxxxx xxxx personální ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx závazný xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx zařazené k xxxxxx služby xx xxxxxxxxx úřadu. Ustanovení xxxx první se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu v Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx, Českém xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xxxxx §5 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x pro státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 x podřízeném xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx služebním úřadu, xx-xx xxx podřízené xxxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx služby.

(7) Xxxxxxxx xxxxx je povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxxx xxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx nebo služebním xxxxxxxxx vydaným služebním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x nadřízeném xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx. Služební xxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx příslušný xxxxxxxx orgán nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zruší neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx o zjednání xxxxxxx, jehož přílohou xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nápravu xx 30 dnů xx doručení xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpis xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemá nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx služebního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx doručení rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx návrh xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxxxx, zamítne xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) připravuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx její dodržování,

b) xxxxxxxxxx zpracování návrhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebních xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) koordinuje systém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programy a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osobního xxxxxx x výkonem služby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx zprávu xxxxx,

x) xxxx další xxxxx stanovené zákonem.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx personálnímu řediteli xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, vykonává xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx pro státní xxxxxx xx organizační xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(4) X xxxx sekce xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxx xxx xxxxxx službu xx zřizuje služební xxxxx personálního xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odboru. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx představeného nebo xxxxxxxx služebního xxxxxx.

(6) Xxxx-xx služební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xxxxxxxx, vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx některého xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka.

(7) Nejvyšší xxxxxx tajemník a xxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxx pověřený xxxx xxxxxxxxx vykonávat ve xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx kontrole xxxx xxx i xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxx kontrolního řádu.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx služebnímu xxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14

Vedoucí xxxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxx organizačních xxxx xxxxxx, správy xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávními xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxx.

(3) Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou rozhodování xx věci xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, svého xxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx na služební xxxxx představeného, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx přenést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx tajemník

(1) Služební xxxxx xxxxxxxx tajemníka xx zřizuje x xxxxxxxxxxxx x v Xxxxx vlády. Xxxxxx xxxxxxxx xx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx tajemník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, správy xxxxxxxxxx xxxxxx x odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vztahy zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vlády nebo x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx rozhodování ve xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení služebního xxxxxx, svého zástupce.

(6) X xxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, x výjimkou rozhodování xx xxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxx xx představené.

§16

Zvláštní ustanovení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plní x xxxxxxxxxxxxx věcech xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřad, x němž xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx pracuje xxxxxx xxxx než 25 xxxx, x xx xxxxxxx báňský xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx úřad.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXX

§17

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx zajištěn řádný xxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, x xxxxxxx xxx každý xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx státních zaměstnanců, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) objem prostředků xx platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx míst, x xxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podílet xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelů xxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, který je xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx obdobném poměru x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx konkurence").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx vypracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služebních xxxxxx, xxxxx xx je x xxxxxxx stanoveném Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx vlády, v xxxxxxx systemizace Xxxxx xxxxx v součinnosti x vedoucím Xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x část xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx vlády. X xxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx systemizace xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekce pro xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxx; xxxxx systemizace xxxxxxxxx xxxxxx tajemník.

(3) Systemizaci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxx systemizace předkládá xxxxx ministr xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxx systemizace xxxxx použít xxx xxxx xxxx.

§18

Změna xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx údajů xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve změně xxxxx služebních míst, xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x více xxx xxxxx třídu xxxx xxxx x xxx xxxxx nahoru, xx xxxxxxxxx, xxx dojde-li xx xxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadu xxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx předložení xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx schvaluje, xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změnu systemizace xxxxxxxxx vláda.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx v dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) změně xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx,

x) změně počtu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §171,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxx, ministr xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxx.

§19

Organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx systemizace xxxxx organizační struktury xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jej xxxxxxxx Ministerstvu vnitra x vyjádření. Nevyjádří-li xx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx do 30 dnů xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx služební xxxxx nezohlední xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nadřízeném xxxxxxxxx úřadu, a xxxx-xx nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx organizace, xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx změna byla xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx tím xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktura xxxx její xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx x předešlý xxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx, Úřadu xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí, Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ten, xxx xx v xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx nepoužijí.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXX XX XXXX NEURČITOU A XX DOBU XXXXXXX

§20

Xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou nebo xx xxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpravidla xx služebním xxxxxx xx xxxx neurčitou.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením.

HLAVA II

PŘEDPOKLADY X XXXXXXX POŽADAVKY XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, ZAŘAZENÍ XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXX MÍSTO XXXXXXXXXXXXX, SLUŽEBNÍ SLIB X XXXXXXXX XXXXXXX XX SLUŽEBNÍHO XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru

Do xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx osobu, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vykonávat xxxxxx.

§23

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijímá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxx x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného.

(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xx jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx

§24

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xx koná výběrové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx zúčastnit xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxxx xxxx služebnímu orgánu xxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxx služebnímu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž součástí xx též xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx §47,&xxxx;§49 xxxx. 2 xx 5, §61, 67, 70 xxxx §75 xxxx. 2. Výběrové xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vysláním x výkonu xxxxxx x zahraničí; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx představeného. Xxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, dále se xxxxxxxx x informačním xxxxxxx o státní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) xxxxxxxxx místě, xxxxx xx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) oboru xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx týká,

d) xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxx xxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxx konkurence, xx-xx xxx služební xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x přijetí do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx na služební xxxxx xxxx jmenování xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x služebním místě, xxxxx má xxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx 7 xxxx. x) a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) popis xxxxxxxx, jejichž výkon xx na xxxxxxxxx xxxxx požaduje,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxx službu stejné xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx písemně v xxxxxx jazyce; vzory xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxx kratší xxx 7 dnů, zmeškání xxxxx xxx podávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x po uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 je xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx posledního dne xxxxx doručena xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podávání xxxxxxx.

(11) Xxxxx se xxxxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx xxxxxxxxxx žadateli xx místě xxxx xx datové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx žadatel, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinen sdělit x xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky x xxxxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx 5 xxx xxx dne, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dnem xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedoručitelná. Xxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx doručit, xxxxxxx xx datová zpráva xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pokus o xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx neúspěšný, doručí xx písemnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx případě platí, xx písemnost xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx odeslána. Poučení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení xx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx musí

a) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo občanem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Dohody x Evropském hospodářském xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) být xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zkouškou u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx člen Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropě xxxxxxxxxxx xxxxx asociací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jako cizího xxxxxx, prokázat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, doloží-li, xx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 3 xxxxxxxx xxxx základní, xxxxxxx xxxx vysokou xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx jazykem xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx uhradil xx jednu xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, služebním xxxxxx, na xxxxx xx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný čin xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx takový xxxxxxx xxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bezúhonnosti splněn xx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je x ohledem na xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jazyka, odborného xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxx odborný požadavek xxxxxxxx pro výkon xxxxxx,

x) způsobilosti xxx xxxxxxx k utajovaným xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů, který xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx orgán si xx účelem xxxxxxx, xxx žadatel splňuje xxxxxxxxxx bezúhonnosti, xxxx xxxxxxx od Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx trestů poskytne xx xxxxxx služebního xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx žadatele. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, osvědčuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxxx x xxxxx, x xxxxx žadatel xxxxxxx v posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doloží xx bezúhonnost písemným xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Splnění xxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx při xxxxxx žádosti xxxxxxx xxx čestným prohlášením; xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxx pohovoru podle §27 odst. 3.

(3) Xxxxxxx předpokladu xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 3 splnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 odst. 5.

(4) Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx životopis, xx kterém uvede xxxxx x dosavadní xxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx místa, xxxxx xx výběrové řízení xxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 x 5, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 písm. x).

(2) Xxxxxxxx orgán vyřadí xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 x 4, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx,

x) žádost xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx není xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx se xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 a 5, x xxxxxxxx požadavku xxxxx §25 xxxx. 5 xxxx. x); xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxx týká, x na xxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx i ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx.

(4) Pohovor xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx žádost nebyla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx 5 x pohovor xx xxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx komise xxxxxxx pohovor xxxxxxx x 3 žadateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejlépe.

(5) Pokud xx žadatel z xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx pohovor provést x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vylučuje xxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx překážku na xxxx vůli xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx provést pohovor x takovém náhradním xxxxxxx, aby xxxx xxxxx výběrové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 6; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx kdykoli x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odstoupení x výběrového řízení xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx

x) xx nedostaví x pohovoru xxx xxxxxxxx omluvy,

b) xx xxxxxxxxx x pohovoru, xxxx xx požádal x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx neudělil xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx nedostaví k xxxxxxxx x náhradním xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx výběrovém xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxx jednání jinak xxxxxx, xx xxx xxxx zájem o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx 3 členy. X xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenuje x odvolává členy xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit jednací xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx komise xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx výběrovém xxxxxx uspěli, 3 xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxx, kteří ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x seznam xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 věty xxxxx xx žadatelé, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohovor, xxxxxxxx xx žadatele, xxxxx xx výběrovém řízení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x 3 nejvhodnějších xxxxxxxx; dohoda xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx neuspěli xxxxxxx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představeným x xxxx, kteří xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx 3 nejvhodnější xxxxxxxx x výběrového řízení xxxxxxxxxx, služební xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx uspěli. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx abecedního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pořadí xxxxxxx žadatelů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Služební xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xx neplatnou.

§28x

Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx zařazené x 5. xx 9. xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx pohovor xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx; služební xxxxx xxxx skutečnost xxxxx x oznámení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx nadřízeným představeným. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§28x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) všichni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) žádný xxxxxxx ve výběrovém xxxxxx neuspěl, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx žádného xxxxxxxx postupem xxxxx §28 odst. 2 xxxx 3 anebo xxxxx §28a xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§28x

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx žadatele, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na služební xxxxx nebo jmenování xx služební místo xxxxxxxxxxxxx služební orgán xxxxxxxxx, x tom, xx xxxxxxx x xxxxxxx do služebního xxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo představeného xxxxxx xxxxxxxx, anebo x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §28b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

§29

(1) Xx-xx xxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx řízení na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx do služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxx 12 xxxxxx, nebyla-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx být xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx služební místo xxxxxxxxxxxxx jmenována xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx 6 xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§30

Rozhodnutí x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx služební xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x akademický titul,

b) xxxxx a místo xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x den xxxxxxx xx služby,

f) údaj x tom, xxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx trvání,

g) xxxxxxxx xxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x služební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx označení,

i) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx zařazení x výši jednotlivých xxxxxx platu,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx služby,

d) služební xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx služby xx xxxxxxxxx místě,

f) xxxx x tom, xxx xxxxxx bude xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx xx dobu xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx též xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx se xxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dosud xxxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x němž státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx označení,

j) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) délku kratší xxxxxxxx xxxx, byla-li xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle §42 se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30a

Informování x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx výkon xx xx služebním xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby ve xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx platu x způsobu vyplácení xxxxx,

x) xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, způsobu xxxxxxxxx služební doby xxxxxx délky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx přestávky xx xxxxxx na jídlo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxx x jídlo,

g) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx orgán x xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, který xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolektivních xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvádí pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx služební xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx informovat bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx uplatňuje. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodách.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnutí informace xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx ji osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxx xxxxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2023

§31

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nenastoupí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx služební xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 7 xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx služebního xxxxxx.

§32

Služební xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v den xxxxxxx xx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx: "Xxxxxxx na svou xxxx x xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx řídit xxxxxxxx x služebními xxxxxxxx x v xxxxxxx x nimi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat řádně, xxxxxxxxx, svědomitě, xxxxxxx x x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx x xxxx xx chovat x xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx."

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx složen, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx "Xxx xxxxxxx!" x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx záznamu x složení xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx datum a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se založí xx osobního xxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

(5) Bylo-li xxxxxxx služebního slibu xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx považuje xx počátku xx xxxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx

x) justičního čekatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kandidáta,

b) poslance xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx náměstka xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) soudce Ústavního xxxxx,

x) xxxxxxxxx soudce Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prezidenta xxxx xxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, viceguvernéra xxxx člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

x) xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a místopředsedu Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x člena Xxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx xx xxx xxxxx funkce dlouhodobě xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ředitele Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Do služebního xxxxxx nelze xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostního sboru,

g) xxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §2.

(3) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx výběrového řízení xxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx-xx po xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1, xx xx xx xxxxxxxx pozastavení výkonu xxxxxx,

x) v xxxxxxxx 2, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(5) Xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxx orgánu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx osobního xxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Předpoklady xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx úřadu xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxx o omezení xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xx právní xxxx svého xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§35

(1) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx uplynutím xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx 12 měsíců ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx x jiném xxxx dalším xxxxx xxxxxx.

(3) Služební xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřednickou xxxxxxx; tato xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx vykonání úřednické xxxxxxx sama.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx služby, x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx xxxx jmenován, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx, xx uplynutí xxxxxxxx xxxx v nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx platu.

(5) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úřednickou zkouškou xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx úřednickou xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx částí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Obecná xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, práv, xxxxxxxxxx x pravidel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx činnost xxxxxx správy x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Zvláštní xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx koná xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, x xx ústně xxxx zkušební komisí. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx státní xxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx a schopnosti x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx připraven pro xxxxx výkon xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem.

(4) Xx xxxxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za rovnocennou xxxxxxxx xxxxx úřednické xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zkouška xxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxx xxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx služby.

§37

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx zřizuje xxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obor služby xxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx obor služby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. X xxxx xxxxxx xx též xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má 3 xxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx zaměstnanci.

(3) Členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, x xxxxx xxx s xxxxxxx xx jeho xxxxx xx zkoušenému xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

(1) Služební xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x termínu a xxxxx konání úřednické xxxxxxx; xxx stanovení xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx zaměstnanci ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§39

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx usnášeníschopná za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx většinou hlasů. Xxxxxxx xxxxxxxx komise xx při xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příkazy xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx komise xx nesmí zdržet xxxxxxxxx. Usnesení xxxxxxxx xxxxxx zní: "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osvědčení, x xx xx 2 xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, druhý xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx 2 xxxxxxxxxxxx. Jeden xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, druhý xx založí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

(1) Jestliže státní xxxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umožní xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Úřednickou zkoušku xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky; ustanovení §38 xxxx. 1 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx členem při xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozsah x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§42

Postup xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnanec zařazený xx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, xx xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx dobu neurčitou x na xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx pro xxxxxx xxxxxx, vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, vrchního ředitele xxxxx, xxxxxxxx sekce xxxx ředitele xxxxxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, má po xxxxxxxx vykonání úřednické xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx neurčitou, nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx x xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx, personálního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vrchního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sekce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, §53 xxxx. 1, §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx x §57 xxxx. 1, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §29 odst. 2 tím xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXXXX XX SLUŽBĚ X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§43

(1) Státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx přímo xxxxxxxx xxxxxxx nebo podléhal xxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žadatel x přijetí xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnost podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx poměru.

(3) Nastane-li xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 po vzniku xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xxxxx změní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx x organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§44

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) změna xxxx xxxxxx služebního xxxxxx,

x) jmenování na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx výkon služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zařazení mimo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby,

m) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x výkonu xxxxxx v xxxxxxxxx x zařazení xx xxxx xxxxxxxx,

x) vyslání xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) zkrácení xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§45

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx určí xxxxx nástupu, místo xxxx a xxxxx xxxxxxxx služební cesty, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx plat, x peněžitém nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x o xxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xx zajištěn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §30a xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnímu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance x x jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Těhotná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx do 8 xxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15 let, xxxxx i pro xxxxxxxx zaměstnance, který xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (středně xxxxx závislost), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx).

§46

(1) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx dnech pracovního xxxxx, xxxxxxxx to xx x plnění xxxxx služby nezbytné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx koná xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx tuto cestu xxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx považuje jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx o registrovaném xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), vlastní xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx státním xxxxxxxxxxxx x domácnosti.

(4) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx na xxx xxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 60 xxx v xxxxxxxxxxx xxxx, přeložen x xxxxxx služby x xxxxx služby, xxxxx vykonává, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx do jiného xxxxxxxxxxxxx útvaru služebního xxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx přeložení xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxx 60 xxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx služebním xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx použít x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxx osobním, xxxxxxxxxx x rodinným xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x xxxx xx 8 let xxxxx xxx přeloženi xxx xx svým xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx státní zaměstnankyni x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxx x xxx státního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx pečuje x xxxxx, xxxxx se xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx považuje za xxxxx závislou na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve stupni XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Při xxxxxxxxx státního zaměstnance xx jiné xxxx, xxx ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx přeložen, xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výše xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx zaměstnanec se xx xxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxx do xxxxx, x to xx xxxx jejího xxxxxx. Na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx zahájeno xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx závažného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podkladů xxx rozhodnutí x xxxxxx řízení, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxx-xx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat xx xxxx 50 % xxxx xxxxxxxxx platu, xxxxxxx však ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx část xxxxx xx xxxxx x 10 % xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 80 % xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxx výživu poskytuje xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ode xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx 80 % xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx trestní xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx uděleno xxxxx opatření xxxxx §89 xxxx. 2 xxxx. c) nebo x), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx&xxxx;xxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49

Zařazení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úřadě xx xxxxxxx oboru služby, xxxxxxxx ve stejné xxxx nižší platové xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx-xx předpoklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxxxxxx; pokud podle 2 xx xxxx xxxxxxxx služebních hodnocení xxxxxxxxx ve službě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx třídě x 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 zařadí xxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dohodnou-li se xx zařazení xxxxxxx xxxx služební orgán x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx jiné služební xxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxx orgán.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zařazeném x 9. nebo 10. xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx svým souhlasem xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx třídě x 1 platovou xxxxx vyšší, xxx xx xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x požadavky stanovené xxx jiné xxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx na xxxxxxxx xxxxxxx služební orgán x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představeným, xxxx xx stávajícím bezprostředně xxxxxxxxxx představeným, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představeného. Podmínkou xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 let x xxxxx xxxxxx 2 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosahoval xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zaměstnanec xx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx též xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx témuž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx oboru xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx jiné služební xxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx služebního poměru xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Změna xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru

(1) Státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §42.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx také xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenováním xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxx na dobu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxx xxxxxxx.

§51

Základní ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představeného xx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxx-xx stanoveno xxxxx. Xx obsazení volného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxx, vrchního xxxxxxxx xxxxx, ředitele xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxx státní xxxxxx x ředitele xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy.

(2) Výběrové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného vyhlašuje xxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx jmenuje. Xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx §24 xx 28.

(3) Předpoklad xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Jmenování na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx jmenuje vláda xx návrh předsedy xxxxx na xxxx 6 xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx komise xx 5 členů, xxxxx jmenuje a xxxxxxxx vláda. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxx.

(3) Výběrového xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 xxx a x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx vykonávala nejméně xx xxxx 5 xxx činnosti podle §5 xxxx činnosti xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.

§53

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx státního tajemníka

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády xx dobu 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Výběrová xxxxxx xx 4 xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 3 členy xx xxxxx xxxxxxxxxxx ministra xxxx vedoucího Úřadu xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 15 xxxxxx vykonávala xxxxxxx xx xxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xx vedoucí xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, x kom xx xxxxxxx zákon, xx xxxx v xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 5 xxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxx nadřízený služební xxxx, jmenuje vedoucího xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výběrová xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má 4 xxxxx, xxxxx jmenuje x odvolává xxxxx, x xxxx 1 xxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxx, které jmenuje x odvolává xxx, xxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx jmenuje, z xxxx 2 členy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenoval, x xxxx xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx státního tajemníka. X xxxxx správním xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx 3 členy, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx, x xxxx 1 člena xx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zúčastnit xxxxx, která v xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 4 let xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx činnosti xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§55

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na dobu 5 let na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ředitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na dobu 5 xxx na xxxxxxx výsledku výběrového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xx 4 xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx tajemník, x xxxx 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ministra xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výběrová xxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx xx dobu 2 xxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§56

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro státní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx. Xx výběr x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx odboru v xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník na xxxx 5 let xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxx 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx komise má 3 xxxxx. X xxxxxxxxxxxx nebo v Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tajemník, x xxxx 2 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Výběrového xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx po xxxx 1 roku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku výběrového xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výběrového xxxxxx xx může zúčastnit xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 15 letech xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 1 roku xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/2017 Sb.

§60

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx, xxx x xxxxxx služebního xxxxx xxxxxx, jen xxxxx

x) xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přestal splňovat xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx služby x důvodu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx požádá. Rozhodnutí x xxxxxxxx se xxxx xxx, xxx x odvolání došlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tajemník x personální xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx služební místo xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxxxxxx místa xxxxxx x x xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx narušil xxxxxxxxxx xxx funkce xxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho nestranné, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x personální ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsazeno, xx xx xxxxxxxxxx místa xxxx odvolá v xxxxxxx, že nevykonává xxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sekce pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxx vedoucí Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx služby xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx končí též xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

§61

Xxxxxxxxx na jiné xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx převede xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného na xxxx určitou, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr,

e) x důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 písm. x),

x) x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) z důvodu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o zákazu xxxxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) z xxxxxx, xx nevykonal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat službu x xxxxx xxxx xxxxxx oboru xxxxxx xxxx

x) x důvodu, xx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx je služba xxx něj xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx pozbyl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu,

b) xxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx zaměstnankyně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těhotenství xxxx xxxxxxxx poslání,

c) xxxxxxxx xx xx xxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemocemi,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx poskytovatelem pracovnělékařských xxxxxx xxxxx nezpůsobilým xx xxxxxx v xxxx, nebo

e) xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xx xxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx.

(4) Při převedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx něj xxxxxx xxx vzhledem x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx, přísluší mu xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx platu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§62

Zařazení mimo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx být xxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) xxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx-xx být v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §70 xxxx. 3 xxxx §75 xxxx. 2 zařazen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx vhodné xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx.

(2) Xxx xxx zařazení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxx.

§63

Xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nebo rodičovské xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx čerpá xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxx výkon služby. Xxxx xxxxx xxxxxx xx zařadí též xxxxxx zaměstnankyně nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepřísluší xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx zvolen xx funkce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx zařadí xxxx xxxxx služby xx xxxx xxxxxx xxxx funkce.

(2) Xx xxxx zařazení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat.

§65

Xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nastanou-li xx xxxxxx služebního poměru xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zastupovat xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platové xxxxx, xxx xx zařazeno xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx zařazen xxxx jmenován. Je-li xxxx xxxxxxxxxxx delší xxx 4 xxxxx, xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo představeného, xxxxxxx zastupuje; xxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx zastupování xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx předem určenou xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx. "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, může být xxxxxx x xxxxxx xxxxxx&xxxx;x zahraničí i xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxx 6 xxxxxx x je-li to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx 5 xxx počínající xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx&xxxx;x zahraničí bez xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 se použije xxxxxxx.

(2) Služební orgán xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx&xxxx;x zahraničí xxxxxxx dohodu o xxxxxx služby v xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance

1. xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x zahraničí xx xxxxxxxxx působišti xx dobu xxxxx xxxxxxxx 1,

2. uhradit xxxxxxx spojené x xxxxxxxx x výkonu xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxx-xx xxxxxx&xxxx;x zahraničí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx zaměstnanec povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost k xxxxxx nákladů xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx souhlasem státního xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Státního xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x zahraničí xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxx xx volné služební xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx služby xxxxxxxxx xxx xxxxx služební xxxxx; xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx obor xxxxxx.

§67x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx písemným souhlasem xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx organizace; xxxx vyslání xx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx. Ustanovení §45 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služební xxxxx xxxx se xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx této xxxxxx xx použije §67 xxxx. 2 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončit x před uplynutím xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx dobu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mezinárodní organizace xxxxxxxx státnímu zaměstnanci xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací.

§67b

§67b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/2019 Sb.

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§69

Přerušení výkonu služby xx účelem dalšího xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přerušení xx xxxx alespoň 5 xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx za účelem xxxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx na xxxx 12 xxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx odpadnutí důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47, 48, 63, 64, 67a xxxx 69 xxxxxx x výkonu xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; obdobně xx platí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx poslance, xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, náměstka xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxx určitou, xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxx důvod xxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx něj xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx třídě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x jeho souhlasem.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§71

Xxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§72

Skončení služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavek občanství xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo občanství xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx předpoklad xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx kterou xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx z organizačních xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle odstavce 1 písm. d) xx státní xxxxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx odbytné xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx 6 xxx, ale xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nepřesahující 9 xxx, xxx xxxxxxxxxxx 6 xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx 9 let xxxxxxxx odbytné xx xxxx dvanáctinásobku xxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vyplaceno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx následujících xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x d), xxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

§73

Skončení služebního poměru xx základě žádosti xxxxxxxx zaměstnance

Služební xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§74

Skončení služebního poměru xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx, xxx byl xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozsudku,

b) x případě, xxx x řízení x xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního rozhodnutí xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx rozsudku,

e) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kárné opatření xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx dnem xxxxxxxx písemného oznámení x xxxxxxx služebního xxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxx 14 xxx xxxxxx dočasné neschopnosti x výkonu služby,

g) xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x §29 xxxx. 1 nevykonal xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxx xxxxxxxxxxx dovršil xxx 70 let.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 4 xxxx. x).

§75

Nezákonné skončení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčeno skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxx, tato xxxxx začíná běžet xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx původní xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx proto, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec na xxxxxxxx místo zařazen xxxx jmenován, anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxx službu. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxx x nižší platové xxxxx xxx státního xxxxxxxxxxx zařadit jen x jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §73. V xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73.

HLAVA VI

SLUŽEBNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx státnímu zaměstnanci xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Služební xxxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx pořadí x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělku x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Jiné informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx uvedené v xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXX STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, XXXXXXX X VÝKONU XXXXXX A XXXXXXX XX XXXXXXXXX VÝKON XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§77

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) zachovávat xxx xxxxxx služby věrnost Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx služby xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x příkazy x xxxxxx služby,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xxxxxxxx xx patří x jeho xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěn; povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx zákona, xxxx dotčena,

i) zdržet xx xxxxxxx, které xx mohlo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytých x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i nezneužívat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 Xx, x výjimkou xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx služebním xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platové xxxxx,

x) xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxx xxxxxx, zkušební xxxxxx, xxx smírčím xxxxxx, x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx slušnosti vůči xxxxxxxxxxxx, ostatním státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx správním úřadu x xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxx,

x) řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x střežit x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu byl xxxxxx, xxxx poškozením, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx výkonu xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxx,

x) xxx úředním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx pohromy nebo xxxxxx hrozícího nebezpečí xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx následků,

t) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služebním xxxxxxxxx.

(2) Povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) je xxxxxxx státní zaměstnanec xxxxxxxxx, x když xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho služby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx věcech xxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády.

(6) Xxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost, xxxxxx odstavci 4 x 5 dotčeny.

§78

Představený xx xxxx xxxxxxx

x) řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxxxx,

x) plnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxx.

§79

Xxxxx státních zaměstnanců

(1) Xxxxxx zaměstnanci, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx předpisy, mají xxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx vykonávají xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx služby. Bude-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stížnost, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, musí xxxxxxxx orgán záležitost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přezkoumat x včas xxxxxxx x státního xxxxxxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zejména xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xx, xxx xx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx představeného xxxx xxxxxxxxxx orgánu,

d) xx xxxxxxxxxxxx vzdělání,

e) xx xxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx třídy xxx bez souhlasu xxxxxxxx zaměstnance provést xxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vyřizovat xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, spadá-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je zařazeno xxxx služební místo,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příkazu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru.

Omezení xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§80

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkci x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx hnutí.

§81

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxx do xxxxxx xxxxxx vyslán xxxxxxxxx xxxxxxx; vyslaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánech xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho zájmy. Xxxxxxx úhrn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "plnění") xxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platového xxxxxx x nejvýše přípustného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx platové xxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxx též xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx přípustný xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, a xx podle služebního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx informovat o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyplaceno.

(2) Xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx službu xxxxx xxxxxx zákona xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasem služebního xxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §64 x 65 a xxx xxxxxx vazby. Toto xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx tlumočníka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxx xxx, xx xxxxxx vykonává xxxxxx, xx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánech, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx vlastního xxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx xxx zbytečného odkladu x průtahů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci x xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx zástupce.

§83

Zákaz xxxxxxxxxx

(1) Služební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákaz konkurence. Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x povinností zprostředkovatele xxx xxxxxxxxx dotační xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo představeného xx xxxx určitou.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na určitou xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx služebního poměru, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx jmenování xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vrátit služebnímu xxxxx dvojnásobek poměrné xxxxx peněžitého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxx trvání.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako svobodné xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

Xxxxxx k výkonu xxxxxx

§84

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx člena xxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxxx a představený.

(2) Xxxx vlády a xxxxxxxx xxxxx vlády xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx působnosti Úřadu xxxxx.

(3) Příkazy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx uveden v xxxxxxxx 1 xxxxx 2, xxxx xxx, x xxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném služebním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlády.

(4) Xxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu zaměstnanci, xxx plnil xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§85

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx dříve, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Nedojde-li x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představený, vyšší xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příkazu, je xxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx neprodleně písemně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxx, xxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx trestný čin xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx služební předpis xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 platí obdobně x xxx zaměstnance x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 a pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx úřadu.

§86

Ocenění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx může státnímu xxxxxxxxxxx přiznat ocenění xx příkladný xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx pochvala nebo xxxxx xxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx příkladnou xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxx x statečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx může xxx ohrožen xxxxxxx, xxxxxx nebo život. Xxxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx nebo pracovním xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

§87

Služební xxxxx

Xxxxxxxx kázní xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx služebních xxxxxxxx x x xxxxxxx.

§88

Kárné xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně xx kárným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá xx kárné xxxxxxxxx. Xx kárné provinění xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Drobné xxxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx z xxxxxxxx spisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřadí.

§89

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx provinění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx platu xx o 15 % na dobu xx 3 kalendářních xxxxxx,

x) odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx druhu kárného xxxxxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti kárného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, x významu x xxxxxxx xxxx následků, x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx zavinění, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k xxxx, xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x minulosti xxxxxxx kárné xxxxxxxx. Xxxxx opatření odvolání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxx xx xxxxxx závažné xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zavrženíhodných pohnutek.

(4) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provinění.

(5) Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx, xxx-xx státní xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx orgánem.

(6) Od xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx provinění xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které je x xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxx xxxxx odpovědnosti

Kárná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do 1 roku xx xxxx spáchání xxxxxx xxxxxxxx kárné xxxxxx.

Xxxxx xxxxx pravomoci

§91

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a kárné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx má 3 xxxxx. Nejméně 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx stejně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxx xx z xxxx předseda xxxxxx xxxxx.

(3) Členem kárné xxxxxx xxxxxx být xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx zahlazeno, xxxx xxxxx byl pravomocně xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pracovních, xxxxxxxx, rodinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxx x xxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxx. Člen xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hlasování. Člen xxxxx komise se xxx svém rozhodování x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x činnost v xxxxx komisi mu xxxxx být xx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x kárném řízení, x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxx komise.

§92

(1) Kárná komise xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 státních xxxxxxxxxxx. Nelze-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx komisi prvního xxxxxx, xx příslušná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního úřadu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx kárná xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kárnou xxxxxxxx xxxx vedoucímu služebního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§93

Kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zřizuje x Ministerstvu xxxxxx.

Xxxxx řízení

§94

(1) Kárné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, x to x xxxxxxxxxx orgánu v xxxxxxxxxx služebním xxxxx, xxxx nejvyššího státního xxxxxxxxx xxxxx představeného, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jde-li x xxxxx provinění xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxx se řízení xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx, xxxx podat x příslušný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§95

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxxx zaměstnanec vykonává xxxxxx,

x) popis xxxxxx, xxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx zaměstnance xx xx xxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o tom, xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxx, xxxx kárné xxxxxxxx xx xx xxxxx.

(4) Xxxxx komise xxxxxxx řízení o xxxxxx provinění, xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázáno,

d) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx xxx za xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přestal xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postoupena jinému xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx c) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§97

Zahlazení xxxxxxx opatření

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hledí, jako xx nebyl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplynutí

a) 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx jím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX ZACHÁZENÍ X XXXXX XXXXXXXXXXXX

§98

Xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xx §16 a 17 xxxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX DOBA X XXXX XXXXXXXXX

§99

Xxxxxxxx xxxx

(1) Služební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx službě xx řídí §78, §79 xxxx. 1 x 2, §80 xx 84, 88 x 89 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx doba xxxxx zákoníku xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dobu povoluje x začátek x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx služební xxxxx; xxxx xx §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 písm. x) x x), §91 xxxx. 1 x 2, §91 xxxx. 3 písm. x) xx x), §91 xxxx. 4 x 5, §92 xxxx. 1 až 3 x §96 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější pravidla xxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx služební xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sladění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

§100

Pružné rozvržení služební xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(2) Xxxx-xx pružné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx §85, 97 x 98 xxxxxxxx práce.

§101

Služební pohotovost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně služební xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přesčas.

§102

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx přesčas x služba v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx §93 x 94 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§103

Dovolená x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 5 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se xxxx §211 xxxx. x) a x) x §212 xx 223 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nařizuje xxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(3) Xx xxxx čerpání xxxxxxxx x dodatkové xxxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

SLUŽEBNÍ XXXXX

Xxxxxxxx xx službě xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x služební volno

§104

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důležité xxxxxx překážky, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxx §191, 191a, §199 odst. 1 a 2, §200 xx 204 x 206 xxxxxxxx xxxxx a nařízením xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx okruh x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Státnímu zaměstnanci xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx

x) §199 xxxx. 2 xxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) §203 xxxx. 2 x §203a xxxxxxxx práce x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) §204 zákoníku xxxxx x je xxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxxxxxx placená.

(3) Xxxxx xxxx nařízením stanovit xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx.

§105

(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna. Xxxxxxxx xxxxx povoluje xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx být uvedena xxxx, na kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povoleno.

§106

Xxxxxxxx ve xxxxxx xx straně xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxx xxx přechodnou xxxxxx způsobenou dodávkou xxxxxxx, xxxxxxxx podklady xxxx xxxxxx provozními xxxxxxxxx, xx přísluší xxxx.

(2) Xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konat xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx přísluší xxxx.

(3) Xx dobu, xx xxxxxx nemohl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jiné překážky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, mu přísluší xxxx.

HLAVA IV

VZDĚLÁVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§107

Xxxxxxxxxxxx vzdělání

(1) Prohlubováním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx představených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prohlubování xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx zaměřuje xx xxxx další xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx přísluší xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance určuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx zejména z xxxxxxxx služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x návrhů jeho xxxxxxxxxxxxx.

(4) Náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad.

§108

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx volno x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zařazeno. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním účelům xxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx vykonání úřednické xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxx obor xxxxxx, xxxxx je stanoven xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je zařazeno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

(3) Služební xxxxx x individuálním xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxx xx xxxxxx získávání xxxx xxxxxxxxxxxxx odborných znalostí x xxxxxxxxxx x xxxxx služebního xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx služebního úřadu.

(5) Xxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xx dobu čerpání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

§109

(1) Xx xxxxxxx vzdělání státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx volna k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx. Zvýšením vzdělání xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studiem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozsah xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx zaměstnance xx xxxx §232 odst. 1 zákoníku xxxxx; xxxxx rozsah xxxx xxxxx povolit.

(4) X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státnímu zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx platu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volno x účasti xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx podobném závěrečném xxxxxxxxxxx.

§110

(1) Státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx škole, xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx studia ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním poměru xx xxxx

x) 1 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx studijní pobyt xxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx,

x) 2 let, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx,

x) 4 xxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx,

x) 5 xxx, jestliže náklady xx studijní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost setrvat xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx studiem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xx vznikne x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx vyslání xx studijní xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu služebního xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx studijní xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx,

x) 150&xxxx;000 Kč, jde-li x studium při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx doktorském studijním xxxxxxxx,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, úhrada xxxxxxx spojených xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx studijní xxxxx xx poměrně xxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) zproštění xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zvyšování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx službě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxx kterou si xxxxxxx xxxxxxxx; služební xxxxx mu xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx služebního xxxxx neplní xxx xxxxxxx důvodu povinnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxx vynaložených xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) služební orgán x xxxxxxx zvyšování xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxx xx zvýšení xxxxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx zavinění xxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým x xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) služební xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného xxxx výkon služby xxxxx §62, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX VÝDAJŮ X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§112

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx §151 xx 154, §173 xx 176 x §178 xx 190 xxxxxxxx xxxxx; nelze xxxx použít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxxxxx dohoda uzavřená xxxx vládou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jim xxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §190a xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pracovištěm xxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx začíná xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx místo xxxxxx výkonu. Xxx xx v xxxxx xxxxx zákoníku práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu.

HLAVA VI

BEZPEČNOST X XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXX

§113

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) §101 xx 108 x 323 xxxxxxxx xxxxx,

x) §2 xx 11 zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXXX STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE

§114

Podmínky xxx výkon xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx, v xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx §225 xxxxxxxx xxxxx xx použije obdobně.

(3) Xxxxxxxx úřad vytváří xxxxxxxx xxx stravování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx §69 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx služebním xxxxx xxxxxx xx vhodných xxxxxxxxxx místech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx osobami se xxxxxxxxxx postižením; xxxxx x zaměstnanosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§114x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tajemník, xxxxxx xxxxxxx sekce, vedoucí xxxxxxxxxx úřadu, který xx ústředním správním xxxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx, podle §9 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx jiného xxxxxx xx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx x k umožnění xxxxx s xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x používání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x mimoslužební xxxx.

§114x xxxxxx právním předpisem x. 384/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§115

Zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, k xxxxx došlo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, odchodné xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx odchodné vyplaceno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyplatí xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platu.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX PRO XXXXXXX RODINNÉHO X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X VÝKON XXXXXX Z JINÉHO XXXXX

§116

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, povolováním xxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx místa x zřizováním školských xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, které dosud xxxxxxxxx věku 15 xxx, xxxxx rozvržení xxxxxxxx doby, pružné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx péči nebo xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx orgán změnu xxxxxxxxx služební doby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinen x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státního zaměstnance xxxxxx důvodů, které x tomuto xxxxxx xxxxx.

§117

Výkon služby x xxxxxx místa

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx z xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx. X dohodě x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx dohodu x xxxxxx služby x xxxxxx místa xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance včetně xxxxxx, xxxxx x xxxxxx závěru xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx služby z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxx služebním úřadem. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxxxx, kdy ten, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx navrhovateli, xx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služby x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx opatření orgánu xxxxxxx moci podle xxxxxx xxxxxx1), x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx, že xxxx místo bude xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Státní zaměstnanec xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx nařídit, xxxx sdělit, xx xxxx x dispozici xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2023 Xx. s účinností xx 1.10.2023

§118

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx zaměstnankyně xx řídí §238 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.

Podmínky výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyň x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxx

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x zařazení xxxx zaměstnankyně x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxx §239 zákoníku xxxxx.

§120

Zařazení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx §240 xxxx. 3 a §241 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě.

§121

Mateřská, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se řídí §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx kojení xx xxxx §242 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Přestávky xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxxxx. Po xxxx přestávek xx xxxxxx xx plat xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŠKODY, XXXXXXXX XXXX X XXXXX X XXXXXXXX

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx věcí, xxxxx státní zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx služebního xxxxxxxxx, xx xxxx zákoníkem práce. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx tyto účely xxxxxx služební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zákoníkem práce.

§123

Xxxxxxxxxxx státního zaměstnance xx škodu

(1) Odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx způsobil xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zákoníkem práce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činností, xxx jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§124

Odpovědnost služebního úřadu xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx

(1) Odpovědnost služebního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce.

(2) Služebním xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů.

§125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za škodu

Služební xxxx nahradí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx žádost xxxx x xxxx vědomím xxxxx xxx xxxxxx xxxx služebních úkolů; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx si poškozený xxxx škodu úmyslně.

XXXX SEDMÁ

SOCIÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ

Základní xxxxxxxxxx

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony.

§127

Xxxxxxxx zajištění státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§128

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx neschopným x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x době prvních 14 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx dny xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výši, x xx xx xxxx 60 %.

(2) Xxxx stanovený podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx o xxxxxxx, xxx nemocenské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50 %; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepřísluší státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx přivodil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx neschopností x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX SLUŽBY, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X ZÁSTUPCE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxx x projednání v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxx zaměstnanci, x xxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx.

(3) Služební xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance a xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx působí xxxx xxxxxxxxxx organizací, xxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx úřadem x xxxxx způsobu součinnosti

§130

Informování státních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) pravděpodobném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxx změně.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x představení.

§131

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednat xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx §101 xx 108 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 11 xxxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x přímé jednání xxxx poskytování informací xxxxxxx zaměstnancům, xx xxxx §108 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Projednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

ODBOROVÉ XXXXXXXXXX

§132

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §130 x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §131.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podkladům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx přítomna xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů,

b) xx zlepšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx organizace xx právo vyjadřovat xx xx xxxx xxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx organizaci xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve služebním xxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve služebním xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxx následujícím po xxx, xxx služebnímu xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; přestane-li xxxxxxxx organizace tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit.

(3) Působí-li xx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, kdy xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxx projednání x xxxxxxxxx organizací, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Působí-li xx služebním úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborová organizace, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx zaměstnance, který xxxx odborově xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

RADA STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX A ZÁSTUPCE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX A OCHRANU XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxx xx xxxxx zvolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §130.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx informace xxxxx §130 a xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §131.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle §130 x 131 x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx dále xxxxxxxxxx.

§135

(1) Radu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx vykonává xxxxxx více xxx 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx 15 xxxxx; počet xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx výkonu služby xxx zvolit ze xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadu, v xxxx vykonává xxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxx zaměstnanců; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx lze však xxxxxxx nejvýše xxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx členů rady xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx zástupců státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxx xxxxxx.

§136

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xx rozhodný xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx voleb.

(2) Xxxxxxx období xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnance.

§137

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx služební xxxx plní tímto xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x služebním orgánem xxxxx.

(2) Rady státních xxxxxxxxxxx x zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134 xx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členů xxxxx x xxx státních xxxxxxxxxxx klesl xx xxxx xxx 3, xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§138

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx než 3.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby xxxxxxx podklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Členství x radě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx dnem

a) xxxxxx xx funkce, xxxx

x) xxxxxxxx služebního xxxxxx.

§139

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xx řídí §283 xx 285 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxx rada xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochranu xxxxxx xxx práci xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž vykonává xxxxxx zaměstnanec xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pracovním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cestou se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§140

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx a zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx zvýhodněni.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx skončen x xxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby.

§141

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §131, §132 xxxx. 1 x 2 x §134 xxxx. 4 odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby xxxxxxxx x úplné xxxxxxxxx x podklady včas x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby x v xxxxxxx xxxxxxxx v §129 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx na položené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rad státních xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx poskytovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vybavením, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x technický xxxxxx x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx členům xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx organizace, členům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro bezpečnost x ochranu zdraví xxx výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx služební volno x nezbytně nutném xxxxxxx; xx dobu xxxxxxxx jim přísluší xxxx.

§142

(1) Xxxxxxxx organizace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx činnosti x x obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Členové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členové xxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx po xxxx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

§143

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kulturních, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upravit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx smí za xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx §8 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §26 zákoníku xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §10 xx 26 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx organizací xxxx xxxx odborovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) kolektivní xxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi vládou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborovými organizacemi,

c) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xx považuje xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§144

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xx x zákoníku práce xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vedoucí zaměstnanec, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx představený,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx služební xxxxx,

x) xxxxxxxx poměr, xxxxxx xx tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr,

e) xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx přesčas, xxxxxx xx tím pro xxxxx tohoto zákona xxxx za službu xxxxxxx,

x) příplatek xx xxxxx v xxxxxx x v xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x v xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xx službu x xxxxx xxxx,

x) příplatek xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx zákona příplatek xx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí xx xxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx třídách

(1) První xx čtvrtá platová xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem práce xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x k xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx uvedena x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx do jednotlivých xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx třídu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx.

§146

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vedení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxx může nařízením xxxxxxxx závazná xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§147

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přihlédnuto x platu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je služebním xxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§148

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

§149

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx příplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo odejmout x závislosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státnímu zaměstnanci xxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zvýšit, xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx, a xx xx návrh představeného.

(3) Xxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx zařazením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Státnímu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nevznikl nárok xx příplatek za xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66.

(2) Celkový xxxx xxxxx vyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí xxxxxxx 25 % x xxxxxxx úhrnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx představeného xxx xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx místa, xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx službu.

§151

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx odměny za xxxxxxxx pohotovost xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§152

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výši xxxxxxxxx xx vedení, poskytnutí xxxxxx x xxxx xxxx x přiznání x výši osobního xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxx nebo odejmutí xxxxxxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx, kdo xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, podle xxxx části x příloh č. 1 x 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx pověřit xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušného člena xxxxx.

(2) U xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, SLUŽEBNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§153

Xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx poměr a xxxxxxxxx státního zaměstnance.

(2) Xx xxxxxxxx spisu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán, jakož x představení, kteří xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx. Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu, xxxxx x právo xx pořízení xxxxx xxxxxxxx spisu xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, orgán xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx, soud, xxxxxx xxxxxxxx, policejní xxxxx, Xxxxxxx bezpečnostní úřad x zpravodajská xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx nahlížet xx xxxxx osobního xxxxx, činit xx x něj xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí o xxxxxxx kárného opatření xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření uchovává xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxx; pro xxxxxxxxx xx rozhodnutí se xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§154

Služební xxxxxx

(1) Služební xxxx, x němž xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx průkaz osvědčuje, xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx titul xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

g) xxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxx průkaz může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx nosič informací. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx služby nebo x xxxxxxxxxxx s xxx.

(3) Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§155

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služební hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) dovedností x

x) výkonu xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení musí xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xxx státní xxxxxxxxxxx dosahoval ve xxxxxx

x) vynikající xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx výsledky,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxx zaměstnance.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících službu x témže služebním xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx ve služebním xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx 1, 2 xxxx 3 let x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxx prováděna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 6 xx 10. Xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxx xx provede xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného služebního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, alespoň 60 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxx xxxxxxxx hodnocení xx provede nejpozději xx 6 měsíců xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx však xxxxx než xx 60 odsloužených xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynulé, xxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx alespoň 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx hodnocení xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx, dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx seznámení státního xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx služební hodnocení xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx provedení pravidelného xxxxxxxxxx hodnocení.

(9) Obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx závěr x xxx, xx xx xxxxxx dosahoval xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uplynutí 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec na xxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosahoval xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx další xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

(11) Xx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převážnou xxxx xxx xxxxx. Části xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(12) Státní xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§156

(1) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlády x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(3) Xxxxxxxx hodnocení státního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxx Úřadu xxxxx.

(4) Služební hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx sekce xxxxxxx státní tajemník x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(5) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx pro státní xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxx tajemník.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx provede vláda xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§156x

Xxxxxxx xxxxx služebnímu xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z nich xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení tak, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x služební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx. Námitky, z xxxxx není xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx námitky, x xxxxx chybí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx nedůvodné. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tajemník, státní xxxxxxxx, vedoucí služebního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vrchní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

§157

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, x xxxxxxxx xxxx podle §159 odst. 2 xxxx. j), xxxxxxxx xxxxxxxx služebnímu orgánu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služební xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; vyřizuje ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči kterému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx orgánem, vyřizuje xxxxxxxxx služební xxxxx.

(5) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxx vyřízena xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx podání.

§158

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požádat x xxxxx s řešením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx státních xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby.

HLAVA XX

XXXXXX XX XXXXXX SLUŽBY

§159

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo představeného,

d) xxxxxxxxxx,

x) změně služebního xxxxxx,

x) xxxxx odpovědnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) odchodném,

j) jmenování x xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx doby,

2. zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx náklady služebního xxxxx včetně xxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) náhradě xxxxxxx xxxxx §110,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx §111.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx služebního xxxxx, xxxxx spadá xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představeného,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx, xxxxxx přesčas xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a dodatkové xxxxxxxx,

x) prohlubování vzdělání,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, je-li předmětem

1. xxxxx xxxx platového xxxxxx x důsledku xxxxx xxxx platových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. zařazení xxxxxxxx zaměstnance do xxxxxxx platového xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení x jmenování x xxxxxxxx členem výběrové xxxxxx,

x) xxxxxxxx výkonu xxxxxx z jiného xxxxx.

§160

Xxxxxxx správního xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx správního řádu.

Účastníci xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§161

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§162

(1) Xx xxxxxx xxxxx odpovědnosti rozhoduje x prvním stupni xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prvním stupni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tajemníkovi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx službu x xx xxxxxx, x nichž rozhodl xxxxxxxx státní tajemník,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vedoucímu podřízeného xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx stupně.

§163

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci

Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nepoužijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§164

§164 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 384/2022 Sb.

§165

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o kárné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dobu, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxx xxxx povolena kratší xxxxxxxx doba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povolení kratší xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx jiné výdělečné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx služebního xxxxx.

§166

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx, x obnoveném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx má xxxxxxxx x xxxxxx úspěch xxx xxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončením řízení, x jestliže xx xxxx xxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaniká.

§167

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx účastník xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §159 xxxx. 1 xxxx. l), rozhodne xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x jeho xxxxx.

§168

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xx xxxxxx kárné odpovědnosti xxxxx xxxxxx druhého xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Odvolání xxxx odkladný účinek. Xx xxxxxxx při xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx kárné xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110.

(3) Xx xxxxx odvolatele, xxxxx podal oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx odvetného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxx xxx xxxxxx odvolání. X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xx xxx xxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx, snížení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. Pokud xxxxxxxx orgán xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v rozporu x právními xxxxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx služební hodnocení; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x osobního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx státní zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§169

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

§170

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Stanoví-li xxxx zákon, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx služební xxxxx xxxx vzniklé.

§171

Xxxxxxx-xx xxxx zákon, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se převádí xx xxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx a povinností x kolektivního vyjednávání.

XXXXX IV

SYSTEMIZACE XXXXXXXXXX XXXX A POSTAVENÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§172

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx platí §17 x 18 obdobně x tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vlády x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx x ministerstvu xxxx x Úřadu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro člena xxxxx.

§173

Xxxxxxxx xxxxx vlády

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx člena xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx svěřeným xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx členovi vlády xxxxx. Zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx člena vlády xxxxxxx schůze xxxxx x xxxxxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxxx xxxx komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx schůzi výboru xxxx komise Senátu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx náměstka xxxxx xxxxx xxxx x organizačním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx člena xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx člena xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx v Úřadu xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX

§174

Xxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí §352, 353, 354 xxxx. 1 až 3 a §355 xx 357 xxxxxxxx xxxxx.

§175

Xxxx při

a) zproštění xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx zúčtovaného státnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx období x doba, po xxxxxx je tento xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

XXXXX XX

XXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX

§176

Xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx

x) xxxxxxxx x platu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) odchodného,

rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, příplatku xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§177

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx §347 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Právními a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v §349 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx rozumějí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx omezení xxxxx skupin fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nebo xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx k likvidaci xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku, xxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx rozumějí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x muži xxxxxxx x xxxxxx vážných xxxxxx, nežijí-li x xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§178

(1) Xxxxxxxx orgán xxxx obsadit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec dočasně xxxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 kalendářní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx

x) x uplynulých 10 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx obdobné nejméně xx xxxx 4 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro služební xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx třídě x 1 xxxxxxxx třídu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxx služební xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx 6 xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx prodlužuje.

(4) Xx-xx vážně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxx xxxxx obsadit xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 5, xxxxxxx xxxx xx 6 měsíců.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 4 xx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx.

§178x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsadit služební xxxxx xxxxxxxx v 10. x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx určitou podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx je, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxxx řízení xx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxx obsazeno.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxx určitá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx

x) 9 let, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

b) 6 xxx, nesplňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) 5 xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx zaměstnancem xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx zkušební xxxx x délce 6 xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx zaměstnanec nekoná xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a x dobu celodenní xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx prodlužuje.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx nebo do xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenému xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jeho odborného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx služební xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 má xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xxxxx xx přijetí xx služebního poměru xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na dobu xxxxxxx v xxxxx xxxx, xx kterou xxxx služební místo xxxxxxx, a na xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, požádá-li xxxxxxx x přijetí xx služebního poměru x x den xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(6) Zaměstnanec xxxxxxx x odstavci 5, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou, a xx x trváním 12 měsíců, xxxx-xx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx na změnu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou x xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxx studia zaměstnance.

(8) Xxxxxxxxxx §178 odst. 5 x 6 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§178x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 35/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2019

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§179

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §137 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx systém x xxxxxx xxxxxx

§180

(1) Zřizuje xx informační systém x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nimi x xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx obsazovaných služebních xxxx, portál xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§181

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) státní občanství,

e) xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

f) xxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xx jedná x xxxxxxxx poměr xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx též xxxx jeho trvání,

k) xxxxxxxx xxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) obor xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x výsledku úřednické xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x odvolání x xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx výkon xxxxxx x xxxx důvod,

t) xxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx a zařazení xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x přerušení výkonu xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx stáže,

y) xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx x jeho důvod.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) státní xxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx služebního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) obor xxxxxx,

x) xxxxxxxx působiště,

l) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx o vedoucího xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na služebním xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru, kterými xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx dobu určitou; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx doba xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx obsazovaných xxxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx místě, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx volné služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx služební xxxxx xxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místem,

e) platová xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xx služby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxx x obsazení xxxxxxxxxx xxxxx, na němž xx xxxxxx vykonávána xx xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx určitou xxx xxxx jeho trvání,

h) xxxxx, do kterého xxxx být podána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx odesílá, x výčet příloh xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xx obsazovaném xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.

(5) Portál xxx xxxxxxxxxxxx xx úřednickou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Portál pro xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx termín, xxxxx x xxx xxxxxx úřednické zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřednických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx zkušební komise,

c) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx.

§182

(1) Rejstřík státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx §181 xxxx. 2 a 3 je dále xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vedoucímu Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx obsazovaných xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx služebních xxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazenému xxxx výkon xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přístupná xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, x výjimkou xxxxx podle §181 xxxx. 6 xxxx. x) a x); xxxx podle §181 xxxx. 6 písm. x) a e) xx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx součásti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx do xxxxxxxxx součásti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx x §181 odst. 1 xx 3 je xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týká, x 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Údaj xxxxxxx x §181 xxxx. 6 xx x xxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxx 50 xxx xxx xxx xxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx vzdělávání jako xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ve služebních xxxxxxx.

(2) Správcem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanci x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance v xxxxxxxxx poměru x xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxx členu xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx vedoucímu xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x portálu xxxxxxxxxx zapisuje příslušný xxxxxxxx orgán, popřípadě xxx, koho zmocnil, x xxx, xxx xxxxxxxxxx vzdělávání.

(6) Xxxxx xxxxxx v portálu xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxx xxxxxxxx místo, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx, x 10 xxx od jeho xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§184

Systemizace a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx správních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015. Namísto služebního xxxxxx předloží návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, po xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx, xxx, xxx je x čele správního xxxxx, jehož se xxxxx xxxxx týká.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ke xxx 1. xxxxx 2016 lze provést xxxxx systemizací podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx služebních míst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx míst zaměstnanců; xxxxxxxxxx §18 se xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx §17, 18 x 172 xxxxxxx.

§185

Xxxxxxxx xxx státní xxxxxx

(1) Výběrové xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) vedoucí úředník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, ke xxx jmenování dosáhne xxxx 40 xxx x v xxxxxxxxxx 8 letech vykonával xxxxxxx po xxxx 4 xxx ve xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx úřadu, územním xxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx části xxxxxx.

(3) Xx výběrové xxxxxx xx obdobně použije §52. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx §31 x 32.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx obdobně.

§186

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx správního xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx služebním poměru xx dobu neurčitou; xxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vedoucí xxxxxxxxxx úřadu, který xx v čele xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx službu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx státní xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxxx-xx jej složit xxxx xxx xxxxx x výhradou, služební xxxxx mu xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx řízení na xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016. Xxxxxxxxxx řízení se xxxx zúčastnit xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx správním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 4 se použije xxxxxxx.

§187

Státní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx státní xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx 2. stupně xxxxxx xxxx představených x xxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5,

x) úředníků xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajských xxxxx a

c) úředníků xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx tajemníků obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 x x uplynulých 8 xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 4 xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxx §5, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx části xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx §53. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx náměstkem xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §31 x 32.

§188

Představený

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnostem xxxxx §5 se dnem 1. července 2015 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx doby, než xxxx xxxx služební xxxxx obsazeno postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx 1. xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx 2. xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xx dni 1. xxxxxxxx 2015 pracuje xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx 3. xxxxxx xxxxxx,

xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 složí xx 31. srpna 2015 služební slib xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx služební xxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx složit nebo xxx xxxxx s xxxxxxxx, služební poměr xx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx 2; xxxxxxx-xx tak, postupuje xx xxxxx §33 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx ředitele xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dokončí xx 30. xxxxxx 2016. Na xxxxxxxx xxxxx ředitele odboru x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30. června 2016; xxxx výběrové xxxxxx xx zpravidla xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx xx xxxxxxx xxxxx služby, x xxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx být obsazeno; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxx vlády

Dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxxx podle §188 xxxx. 3 xxxx. x), se xxxxxxxx xx náměstka člena xxxxx podle §173 xxxx. 2.

Služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§190

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xx ke dni 1. xxxxxxxx 2015 x pracovním xxxxxx xx xxxx neurčitou, xx xxxxx být xx xxxxxxx systemizace xxxxx §184 xxxx. 1 xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předpoklady uvedené x §25 xxxx. 1,

x) má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5,

x) xxxxxx x přijetí do xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxx písemně do 31. xxxxx 2015 x

x) xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x obecním xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajském xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 nebo xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx 4 let.

(2) Xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne 1. xxxxxxxx 2015 xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle pracovněprávních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí §23 x §3032. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30. xxxxxx 2017 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplynutím 31. xxxxxxxx 2018; to xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5.

(5) Odstavec 4 xx xxxxxxx xxxxxxx x v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx služebního poměru, xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1; x tomto případě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§190a

(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance uvedeného x §190 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x), xxxxxx uplynutím 31. xxxxxxxx 2021.

(2) Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx přijat xx služebního xxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. srpna 2017, x xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. a), x), x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x §190 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx 50 xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 20 let.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanec uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, požádá-li o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 x x den xxxxxx xxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §190 xxxx. 1 xxxx. a), x) x d).

(4) Xxxxx služebního poměru xx xxxx §23 x §30 xx 32. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do služebního xxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx xx odstupné xxxxx §190 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§190x vložen právním xxxxxxxxx x. 144/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2017

§191

(1) Dosavadní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §190 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §190 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184 odst. 1 přijat do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017.

(2) Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x odstavci 1 xxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx xx xxx xxxxxx služebního poměru xx dobu xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx nevykonal xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx úspěšné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x tomto případě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx použije §190 odst. 3 xx 5 obdobně.

(5) Xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§192

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §5, xxxxx je xx xxx 1. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184 odst. 1 xxxxxx xx služebního xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 a

c) xxxxxx o xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxx úřad písemně xx 31. srpna 2015.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x odstavci 1 xxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx nevylučuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx poměru xxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5.

(3) Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §23 x §30 xx 32. Služební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2015.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, nejpozději však xxxxxxxxx 30. xxxxxx 2017. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dosavadní zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx lékař xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 31. prosince 2018.

§193

(1) Xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxx o xxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemným čestným xxxxxxxxxxx. Za účelem xxxxxxx xxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 30. června 2016 xxxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Vyjde-li xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňoval, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxx xxxxx z Rejstříku xxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dosavadní zaměstnanec xxxxxxx v §190 xx 192, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx §5; xxx odměňování tohoto xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx. 5.

§194

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx §184 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx, xx použijí §190 xx 193 xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2015 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, který xxxxxx práci x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xxxxx §191 xx 205 xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx §190 xx 193 xxxxxxx s xxx, xx xxxxx tam xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně zaměstnance.

§195

Vznikl-li xxxxx §185 xx 188, §190 xx 192 xxxx §194 xxxxxxxx poměr xxxxx, která přede xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 70 xxx, skončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx.

§195x

Xx státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zařazen xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx 31. prosince 2017 xxxxxxxxxx §74 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx. Státnímu xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx 70 xxx přede xxxx 1. xxxxx 2018, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2018.

§195x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§196

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vznikem xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §185 xx 188 x 190 platí, xx xxxxxxx xxxxxxxx úřednickou xxxxxxx; služební xxxxx xxx x tom xxxxxxx osvědčení.

(2) Vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx podle §191 x 192 platí, xx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx o xxx vystaví xxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2.

Xxxxxxxxxx

§198

(1) Dosavadnímu xxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a příplatek xx vedení xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a příplatku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx; zařazení do xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx stupně se xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dosavadnímu xxxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci rozpětí xxxxxxxxx tarifů stanovených xxx nejnižší až xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx praxi, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx určen xxxxxxx tarif x xxxxx rozpětí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x důsledku xxxxxx xxxxxxx vyšší, xxx xx odpovídalo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxxxxx tarif xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx platovém xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxx xxxxx platový xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx platem, xx xx xxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příplatku xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx sníží xx xxxxxx nejvýše xxxxxxxxxx xxxx. Platový xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se §149 odst. 2 xxxxxxxxx.

§199

Xxxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx součinnost x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx systém xxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017.

§200

Xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx

(1) Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §185 xx 188 a §190 xx 192 xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx pracovních poměrů xx správních xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jim xx xxxxxxxxxx poměru.

§201

Xxxxxxx x předpokladu xxxxxxxx

(1) Dosavadního zaměstnance, xxxxx se xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx x odstavci 1 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňuje.

(3) Státní xxxxxxxxxxx přijatý do xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 části xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo §49 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 3 xxxx xxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx sekce nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxx vykonával xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §70 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx obdobně.

§202

Xxxxxxxxx ředitelství státní xxxxxx se zrušuje.

§203

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zprovoznění informačního xxxxxxx o státní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informační systém x státní službě xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 7 xxx sdělit xxxxx x evidenčních xxxxxxx, xxxxxxxxx označení, xxxxxxx služby a xxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx služby, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx službě xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx; Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxx způsob xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§204

Xxxxxxxx průkaz

Služební úřad xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2019.

§205

Xxxxxxxxxx ustanovení

Vláda stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sladění rodinného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx služby x xxxxxx místa xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§206

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 213/1948 Sb., x xxxxxx některých xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon).

3. Xxxxx č. 281/2003 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

4. Část první xxxxxx č. 426/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/1995 Xx., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 586/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x branné xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx).

8. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Část xxxxxxx zákona č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

10. Část xxxxxxxx xxxxxx zákona č. 413/2005 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Část devatenáctá xxxxxx č. 57/2006 Sb., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx.

12. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx práce.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 531/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

15. Část xxxxxxx pátá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů.

16. Xxxx xxxx zákona č. 362/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

17. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

18. Xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

19. Xxxxx č. 381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx první xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku.

21. Xxxx desátá xxxxxx č. 326/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability.

22. Xxxx xxxxxx zákona č. 30/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, x další související xxxxxx.

23. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx.

25. Část xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě.

26. Xxxxx č. 445/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27. Xxxx dvacátá xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx.

28. Xxxx padesátá xxxxxx zákona č. 458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§207

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13, 184, 185, 186, 187, 202 x 206, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 234/2014 Sb.

Charakteristika xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx

5. xxxxxxx třída

Služební xxxxxxxx: xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx x rámcovými xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx řádem xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx jednoduchá podání xx xxxxxxxxx, evidence, xxxxxxxxxx, soubory xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení x jednoduchých věcech (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx právním předpisem), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx výpočtů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. platová xxxxx

Xxxxxxxx označení: odborný xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx vymezené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obvyklých postupů xx stanovenými výstupy, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx činnost"), xxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a x vazbami xx xxxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (vedení) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

7. platová xxxxx

Xxxxxxxx označení: odborný xxxxxxxx

Xxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s vnitřním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podkladovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oblastí, náročné xx dobu řízení (xxxxx) a předpokládající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx agend x jednotlivými prvky xxxxxxx, malým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx), dokumentováním, složitými xxxxxxx (mnoho parametrů), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

8. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx širokého xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx složité správní xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx právních x xxxxxxx xxxxxxx x vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dožádání, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx vstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu řešení x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"), xxx jsou xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xx zásadními určujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, například složité xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů s xxxxxx jednoznačnými vztahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšími xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx široké skupiny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsoby xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx specializovaná xxxxxxx") x oborech xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxx.

11. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxx xxxx odborný xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx agenda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s rozsáhlým xxxxxxxx členěním x x xxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx mnoha xxxxxxx x právních xxxxxxx.

12. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx označení: xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, vládní rada)

Stanovené xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx s velmi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "koncepční xxxxxxx") x xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxx správních úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služby x x četnými vazbami xx další xxxxx, xxxxxx x zasahující xx mnoha věcných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx celospolečenského xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x sjednocování postupu xxxxxxxx správních úřadů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Systémové xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo ve xxxxxxxxxx agendách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx oblastí nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx služby.

13. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx vazbami xx xxxx xxxxx služby x celostátní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx služby x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx oboru xxxxxx.

14. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vrchní xxxxxx rada)

Stanovené vzdělání: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program

Koncepční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx koordinace xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x rozsáhlým xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15. platová xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: vrchní xxxx (xxxxxx ministerský xxxx, vrchní xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx vzdělání: magisterský xxxxxxxx program

Stanovování koncepce xxxxxxxxxxxx vývoje oborů xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx vazbami xx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oblastech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a nadnárodními xxxxxxx.

16. xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx rada (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého vývoje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákonem vymezené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obory xxxxxx x xxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 234/2014 Sb.

ROZPĚTÍ PŘÍPLATKU XX XXXXXX

(x % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x platové xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §9 odst. 7

10 xx 20

5 xx 15

xxxxxxx oddělení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7

20 až 30

10 xx 20

ředitel xxxxxx, xxxxxxxx vrchního xxxxxxxx sekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sekce, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, určený xxxxx §9 xxxx. 7

30 xx 40

25 xx 35

20 xx 30

15 xx 25

xxxxxx xxxxxxx sekce xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7

40 až 50

35 xx 45

30 až 40

25 až 35

xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx

50 až 60

45 xx 55

35 xx 45

30 xx 40

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx třídě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx, platový xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx služební místo xxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx stupni xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x podle §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru na xxxx xxxxxxx s xxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxxxx dosud úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxx xxxx kratší; xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx organizace, mírové xxxx záchranné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67a xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Nabytím právní xxxx rozhodnutí vydaného xxxxx §67a zákona x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, právních xxxxxx. Xxxxxxx pozbývá xxxxxxxx účinků x xxxxxxxxxx vydané xxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x státního xxxxxxxxxxx, xxxxx vyslání xxxx xxxxxxxxx experta xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx místo xxx xxxxx xxxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx od 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxxx 2019 obsadit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Finanční prostředky xxxxxxxxx na platy xxxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx použijí xx xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, který xx x den 31. xxxxxxxx 2018 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxx druhé x x §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx 1. xxxxx 2019 považuje xx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených ve xxxx xxxxx x x státních zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxxx §29 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 2 xxxx xxxxx x v §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

3. Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 x xxxxx xx xxxxx xxxx 2019 nedovrší xxxx 70 let, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, do 31. xxxxxx 2019 x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx, xxx s xxx Česká republika, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx. Ustanovení §61 xxxx. 1 xxxx. x), §72 xxxx. 1 xxxx. d) x §72 xxxx. 2 zákona x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se x xxxxxxx postupu xxxxx věty první xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx založit. Xxxx 30. června 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zanikne.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx nepožádá xx xxxxxxxx uvedených v xxxx 3 x xxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx služební xxxxx dnem 30. xxxxxx 2019 zanikne.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 3 x 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxxx, xx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx trojnásobku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §67 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §68 xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx jiných právních xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx odstupné xxxxx xxxxxxxx práce.

6. Xxxxxxxx xxxxx podle xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx x se xxxxxxx zaměstnancem, který xxxx 70 let xxxxxx xx konce xxxx 2019, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3, x xxx, xx se zakládá xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2019; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx 30. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx 3 x 6, xx xxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxx 3 xxxx 6 x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považují xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 335/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

Xx. XX

Přechodné ustanovení

Plat xx snížené xxxx x xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx řídí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx podklad pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle §60 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx představený xx xxxxxx dosahoval dostačujících xxxx xxxxxxxxxxxxxx výsledků, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převážnou xxxx xxx xxxxx, ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx vykonává xxxxxx, xx povinen tuto xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce x xxxxx xxxxx xxxxxx xx nepřihlíží. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě, xx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx stanoveny xxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx §4 xxxx. 3 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx služební xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxxxx působiště.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2018 xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx hodnocení xxxxx §155 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx provede xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxxx-xx však xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 xxx, x nichž státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx §155 odst. 9 zákona x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §155 xxxx. 6 xx 8 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 dnů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx část xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 7 xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx 2018 xxxxxxxxxx službu xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2018.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx došlo po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 35/2019 Xx. s účinností xx 1.3.2019

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx náměstek xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Dosavadní xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxx ministra vnitra xxx státní xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx xxxx neurčitou xxxx na dobu xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx x §57 xxxx. 1 xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovaného xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 1, §55 xxxx. 1, §56 xxxx v §57 xxxx. 1 xxxxxx x. 234/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx běh xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; doba xxxxxx xxxxxx uplyne xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx službu xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx nejdéle do xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ředitele sekce xxxx xxxxxxxx sekce, x 24 xxxxxx, xxx-xx x personálního xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx službu xxxx xxxxxxxx odboru.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xx obsazení xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx neskončená xx xxxx; o zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx. Služební orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, má se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nového výběrového xxxxxx. Ostatní výběrová xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx službu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxx účast ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 xx 58 xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opatření uvedené x §89 xxxx. 2 xxxx. c), x dále jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxx. x) nebo v §74 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a e).

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 384/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použije zákon x. 234/2014 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx prošetření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx nařízení xxxxx č. 145/2015 Sb., o xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30a xxxx. 1 xxxx x §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx x její xxxxx xxxxx §30a xxxx. 3 zákona x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, byla-li xx informace x xxxxxxxxxxx uvedené x §30a xxxx. 1 xxxx x §45 xxxx. 2 zákona x. 234/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xx xx požádání xxxxxxxx podle §30a xxxx. 2 xx 4 zákona č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2023

Xx. X

1. Xxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") se xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2024.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx 1. prosince 2023.

5. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 v Xxxxx, u xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xx xxx 1. července 2023 xxxxxx xxxx xxxxxx 1, 28 xxxx 51, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx.

6. Nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023 na xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x movitým xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2023, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxxx léta, xx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xxxxx se vztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx x Úřadě, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na účet xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Správní řízení x další xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nedokončené, dokončí Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; dosavadní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 464/2024 Xx. x účinností xx 1.1.2024 s xxxxxxxx xxxx 3 x 4,xxxxx xxxxxxxx účinnosti 30.12.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 234/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015, x výjimkou ustanovení §13, 184, 185, 186, 187, 202 x 206 která xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.11.2014.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

235/2014 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem xxx 1.10.2014 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 8.10.2014

x xxxxxxxxx xx 21.11.2014

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

199/2015 Xx., nález ÚS xx xxx 30.6.2015 xx. zn. Xx. XX 21/14 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.8.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.11.2015

26/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 25.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x účinností od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

195/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx odboje x xxxxxx xxxxx komunismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

302/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.9.2016

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtové odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

66/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

144/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

150/2017 Xx., x zahraniční xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zahraniční xxxxxx)

x účinností od 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

335/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2019 s xxxxxxxx §2, který xxxxxx účinnosti 1.7.2019

32/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

35/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 150/2017 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.3.2019

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

178/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.7.2019

205/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

484/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

358/2022 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.12.2022

384/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

471/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

49/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

152/2023 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

172/2023 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

281/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

427/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

464/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.