Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.12.2011 do 31.03.2012.


Zákon o péči o zdraví lidu
20/66 Sb.
Hlavní zásady péče o zdraví lidu Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI
ČÁST I. §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ČÁST II. Účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví
HLAVA 1. Účast občanů §8 §9
HLAVA 2. Účast profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení §10 §10a
ČÁST III. Zdravotnictví
HLAVA 1. Zdravotní péče
ODDÍL 1. Poskytování zdravotní péče §11 §12 §12a
ODDÍL 2. Zdravotní výchova obyvatelstva §13 §14
ODDÍL 3. Činnost na úseku hygieny a boje proti infekčním nemocem §15 §16
ODDÍL 4. Léčebně preventivní péče
Obsah léčebně preventivní péče §17 §18
Závodní preventivní péče §18a
Záchranná služba §18b
Lázeňská péče §19
Lékárenská péče §20
Posudková činnost §21
Aktivní péče o zdraví obyvatelstva §22
Poučení a souhlas nemocného §23 §24
Léčba prací §25
Odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr krve, buněk, tkání a orgánů §26 §26a
HLAVA 2. Zdravotnická soustava
ODDÍL 1. Soustava zdravotnických zařízení §31 §32 §33
ODDÍL 2. Druhy a úkoly zdravotnických zařízení §34
Zařízení léčebně preventivní péče
Zařízení ambulantní péče a nemocnice §35
Zařízení závodní preventivní péče §35a
Odborné léčebné ústavy §36
Lékárny §37
Zvláštní dětská zařízení §38
ODDÍL 3. Zřizování a provoz zdravotnických zařízení §39 §40 §41 §42
HLAVA 4. Pracovníci ve zdravotnictví
ODDÍL 1. Způsobilost §52
Podmínky pro výkon zdravotnických povolání §53 §54
Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví §55 §56
ODDÍL 2. Výchova výuka a další vzdělávání §57 §58 §59 §60
HLAVA 5. §61 §62 §63
ČÁST IV. Úkoly vědy a výzkumu v péči o zdraví lidu §64 §65 §66 §67
ČÁST V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAJIŠŤOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE §67a
Zdravotnická dokumentace §67b §67ba §67bb
Národní zdravotnický informační systém §67c
ČÁST VI. Řízení péče o zdraví lidu a rozhodování při výkonu zdravotní péče
HLAVA 1. Řízení péče o zdraví lidu
Ústřední orgány §68
Ministerstvo zdravotnictví §69 §70 §71 §72 §73
Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich zaměstnanců §74 §75
Zvláštní oprávnění zaměstnanců Českého inspektorátu lázní a zřídel §76
HLAVA 2. Rozhodování při výkonu zdravotní péče §77 §77a §77b
ČÁST VII. Společná a závěrečná ustanovení §78 §79 §80 §81 §81a §82 §83 §84
Příloha - Národní zdravotní registry
č. 548/1991 Sb. - Čl. II
č. 60/1995 Sb. - Čl. IV
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
Nález Ústavního soudu - č. 206/1996 Sb.; č. 88/2008 Sb.
Xxxxxx I - xxxxxx
Xxxxxx XX
Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxx zdravě x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx má xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
Xxxxxx III
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zdraví xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx x předstihu zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx má xxxx xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx XX
Xxxx x zdraví xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek X - zrušen
Xxxxxx XX
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zabezpečování xxxxxxxxx xxxx.
XXXXX XXXX
§1
§1 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Xx.
§2
§2 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§3
§3 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
§5
§5 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§6
§6 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§7
§7 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Sb.
XXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ X XXXX X XXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX OBČANŮ
§8
Xxxxxx se aktivně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx tím, xx
a) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady x xxxxxxxxxxxx na opatřeních x xxxxxxxxx životních xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x zdraví xxxx, upozorňují xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) účastní xx xx xxxxxxxxxxxxxx akcích; xxx vysoké občanské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§9
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Občanům x xxxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxx xx netýká xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx §18a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx protiepidemických opatření. Xxxxxxx volby xx xxxx xxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ji xxx umístit xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx x vojáků x xxxxx službě x xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 13) X občanů, xxxxxx xxxx poskytovány služby x oblasti zaměstnanosti, x x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxx 74), xx výběr xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezen xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 75).
(4) X zájmu xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx povinen
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zkouškám, léčení xxxxxx společensky zvlášť xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxx xxxxx, která xx v nebezpečí xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§10
(1) Příslušné xxxxxxxx xxxxxx
x) podílejí xx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti zdravotnictví,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx vedoucích funkcí xx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx občany x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx úzce xxxxxxxxxxxx xx zdravotnickými xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§10x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx") spolupracuje x xxxxxxxxxx organizacemi x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdruženími, 5) x xx zejména xxx
a) zabezpečování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx povolání,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxx léčiv x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) tvorbě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru.
TŘETÍ XXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX PÉČE
Oddíl 1
Poskytování zdravotní xxxx
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx. Zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovými xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x to za xxxxxxxx a x xxxxxxx stanoveném xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 52).
(2) Zdravotní xxxx xx poskytuje
x) xxx přímé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxx 19) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx x prostředků Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx Slovenské republiky, xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx, nejsou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx; xxxxx na xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx přímé úhrady x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,
x) xx plnou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx poskytovány
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 19)
x) vyšetření, xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19)
x) zaopatření x xxxxxxxxxx ústavní xxxx, v dětských xxxxxxxx, kojeneckých xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
f) xxxxx x zařízeních ústavní xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx průvodce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)
§12
(1) Xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jednoty xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx zařízeních mohou xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připravují xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70), xx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praktickou xxxxx spočívající x xxxxxxxxx výkonů zdravotní xxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 71).
§12x
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xxx personálně, xxxxx x technicky vybaveno xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx poskytuje, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svůj xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx věcné x technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx personální vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Plnění xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 28).
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx personální, věcné x technické vybavení x hygienické požadavky xx xxxx xxxxxx, xxxx o xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto požadavků. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a sídlo xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxxx provedené kontroly,
x) jména, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx kontroly,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvědomí x xxxx skutečnosti kontrolované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(9) X případech, xxx xxxxx příslušný xx xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx.
(10) Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx x technické xxxxxxxx xxxx hygienické požadavky, xx orgán příslušný xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registraci. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví nebo xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx výchova xxxxxxxxxxxx
§13
Xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají rozhodující xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx provádí v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činností.
§14
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těsné xxxxxxxxxx x rodinou, školou, xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxx sdruženími xxxx xxxxxxxx součást své xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborně vedou xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, napomáhají xxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x kontrolují xxxxxx soustavné x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx xxxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 28) Xxxxxx xxxxxxxxx ústav x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče
Xxxxx léčebně xxxxxxxxxxx xxxx
§17
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v péči x xxxxxxx, xxxxxxxxx x upevnění xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x nemoci, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx stavech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxx veškerou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx neodkladné péče x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prodejci xxxxxx xxxxx, 17) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dopravu xxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiní xxxxxxx lékaři v xxxxxxxxxxxx ordinacích a xxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§18x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče
Závodní xxxxxxxxxxx péče 20) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§18x
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči. Xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxx, který odpovídá xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx. Letadla xxxxxx xxx výkon xxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x organizace x xxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a orgánů. Xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx 15 xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, povolují xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx.
§20
Lékárenská xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, uchovávání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x zdravotnických xxxxxxxxxx xxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemocnému, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx přípravky x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx vydá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx potravin xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx 40) platí xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx předepisování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 64).
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřující xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx jiné xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx posudková xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aktivně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prevencí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účinným xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx aktivní xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(2) Xxxxx xx povinen xxxxxxxx xx x xxxxx dispenzární péče xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§23
Poučení x souhlas nemocného
(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxxx pacienta, popřípadě xxxxx xxxxx v xxxxxxx x §67b xxxx. 12 xxxx. x), o xxxxx x povaze poskytované xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx vyšetřovacího nebo xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x o jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pacienta xxxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 65) xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx 66), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ně nezbytné x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pacienta xxxx pro xxxxxxx xxxxxx zdraví. X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze se xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x) x §67ba xxxx. 1 a 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx provádějí xx souhlasem nemocného, xxxx xxx-xx tento xxxxxxx předpokládat. Xxxxxx-xx xxxxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxx, xxxxxx si ošetřující xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (revers).
(3) Je-li neodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyspělosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčebné xxxxxx, x xx-xx to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xx ústavní xxxx,
x) jde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx lze uložit xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx jevící xxxxxx duševní choroby xxxx intoxikace xxxxxxxx xxxx xxxx své xxxxx, xxxxx
x) xxxx-xx možné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyžádat xx xxxx xxxxxxx x xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) jde-li x nosiče. 29)
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx péče z xxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xx 24 xxxxx oznámit soudu, x xxxxx obvodu xx xxxxx. 21) Xxxxxxxx xx soudu xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ústavní xxxx.
§25
Xxxxx xxxxx
Xxxxx prací xxxxxxxxxx x vedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zemědělskými xxxxxx xxxx xxxxxx organizacemi. Xxxxxxx práce xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr. Příjmů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx x xx úhradu xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx preventivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výukovými účely, xxxxx xxxx, xxxxx x orgánů
(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádějí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxx potřeby léčebně xxxxxxxxxxx péče a xxxxxxxx vědy, xxxxxxx x k výukovým xxxxxx. Použít tělo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x orgánů xxx účely xxxxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odběr x xxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx. 40)
(2) Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx diagnostické xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v nezbytně xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx byla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakákoliv xxxx jeho xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "část xxxx xxxxxxxx")
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účelům,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
x) pro xxxxxx xxxx přípravu xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 42) nebo
x) xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx; bioimplantátem xx xxxxxx tkáň xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpracování xxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; bioimplantátem xxxx tkáň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 40)
(dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx xxxxxx ošetřujícím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx.
(5) Použít tělo xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx
x) s xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný souhlas; x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyslovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx použít,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemoc,
x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx pitvy, x xx zejména x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zemřelého uchovat x xxxxxx xxxxx xxxxxx tělo xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxx provést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx posoudí zdravotní xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx. Xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx taková lékařská xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx, x stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx nebo těla xxxxxxxxx. Xx posouzení xxxxxxxxx způsobilosti odpovídá xxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx vznikly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx zdravotní způsobilost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx dohledatelná.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx záznam x xxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx zemřelého xxxxx xxxxx blízké, xx xxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxx zemřelého xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného souhlasu xx rozumí
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ověřeným podpisem,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientem, xxxxxxx xxxxxxx pacientem x ošetřujícím xxxxxxx xxxx xxxxxx blízkou xxxxxxxxx x lékařem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu; xxxxx vyslovený souhlas xxxxxxxx xxxxxxx, svědek xxxxxx pacientem a xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxx záznam xxxxxxxx, xxxxxxxxx určit xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem; x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx pacient xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 6 je xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx část xxxx xx být xxxxxxx xxx výrobu bioimplantátu, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Národního xxxxxxxx dárců xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 40) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx předání nemocnici xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),
b) xxxxxxxx odebrané xxxxx xxxx pacienta nebo xxxx zemřelého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tkáňové xxxxx.
(9) Xxxxxxx banka xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tkání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bioimplantátů, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx těla xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxx xxxx pacienta x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx finačního prospěchu xxxx xxxxxx xxxxx xxx zdravotnické zařízení. Xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx nákladů vzniklých x souvislosti x xxxxxxxxxx s odebranou xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, to xx zejména s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxx xx svého xxxxxx nezletilou osobou, xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům v xxxxx xxxxxxx, činí xx xxxx úkony xxxxx odstavců 4, 5 a 7 xxxx xxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxx xx pacient xxxxxxx xx větě xxxx schopný x xxxxxxxxxx míře porozumět xxxxxxx použití odebrané xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(12) Při nakládání x xxxxxx po xxxxxxx a dále x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, plodovým xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx vejce, lůžko xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxx lékařské xxxxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 11. Plodem xx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx vypuzení xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx jednu xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1&xxxx;000 g, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 28 xxxxx, xxxx
x) projevuje xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx života, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 500 x, xxx xxxxxxxxx 24 xxxxxx xx porodu.
(13) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s léčebně xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zemřelého, plod xx potratu, plodové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sliznice, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx jen xxxx-xx xxxxxxxxx na trestný xxx nebo xxxxxxxxxx, xx zpopelňují ve xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxx x xxxxxxxxxx 43) xx základě xxxxxx xxxx zdravotnickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx vejce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x těla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx xxxx těla xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřeby,
x) xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro lékařské xxxxxxx.
§26x
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2008 Sb.
Jiné výkony
§27
Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§27a
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákroky u xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxx, x níž xxxx xxx provedeny, x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v příslušném xxxxx a dva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Před xxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zásahu x xxxxxxxxxxx na xxxxxx x případné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx spojené.
(3) Xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní zákon.
§27b
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx poznatků xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx. 22) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx informována x povaze, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx metody, xxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.
(2) Ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, x xxxxxxxx xxxxxxxx službě, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službě.
§27x
Každý xxxxxxxx xxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx úplně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx postupy x xxxxxx, xxx kterých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zárodečnými buňkami xxxx s xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxx neplodnosti xxxx nebo muže. Xxxxxx postupy x xxxxxxxx jsou
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx
1. oplození xxxxxxx xxxxxxx mimo tělo xxxx,
2. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pohlavních xxxxxx ženy.
(2) Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxx povolena xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vážných geneticky xxxxxxxxxxx nemocí x xxx u embryí xxxx jejich xxxxxxxxx xx děložní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx reprodukci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxx léčbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pár"), xxxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxx důvodů málo xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, aby žena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vad. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 24 xxxxxx; je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxx považovat xxxx x muže, xxxx xxxxx je příbuzenský xxxxx vylučující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 57).
§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27d odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdravotní xxxx. Xx posouzení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx darujícím xxxxxxxxx buňky xxx xxxxx asistované xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx neplodný xxx. Darovat vajíčka xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx věku xx 18 xx 35 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx muž xx xxxx xx 18 xx 40 xxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx příbuzným x xxxx přímé xxxx sourozencem, strýcem, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítětem xxxxxxxxxx ženy, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x asistované xxxxxxxxxx xx podrobit potřebným xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dárce xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x možnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx asistované xxxxxxxxxx. Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Lékař xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oplodnění xx před provedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx reprodukcí.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx. Dárce xxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysloví xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách 58). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x osobě, xxxxx xxxxxxx vyslovila; záznam x vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, která xxx xxxxxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 72) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §27d odst. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Shodu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx reprodukci xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vajíček a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemkyně jen xxxxx embryí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařské xxxx xxxxxxxxx k pravděpodobně xxxxxxxxx xxxxxxxx těhotenství.
(7) Zárodečné buňky x embrya vytvořená xxx účely asistované xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze pro xxxxx oplodnění. Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použita xxxxxxx xxxxxx vytvořená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx x použít xxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxx; to neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx použít pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 58) upravujícího xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách xxxxxxx xx získáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk x xxxxxxxxxxxx embrya x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx embrya x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx.
(8) Xx xxxxxxxxxx zárodečných xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx zárodečných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx náhrada. Dárci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x darováním zárodečných xxxxx 72). Xxxx xxxxxx hradí dárci xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx oplodnění, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx. Provozovatel zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věty, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx provedeno xxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x asistované xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx anonymitu xxxxx a neplodného xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx rovněž povinen xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.
(10) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx, podá xx xxxxxx
x) xxxx nebo xxxx x neplodného xxxx, x xx před xxxxxxxxx xxxxxxx oplodnění, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x zjištěných genetických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinno údaje x xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx, které provádí xxxxx xxxxxxxxx. Zdravotnické xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 let xx xxxxxxx zárodečných xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy x metody asistované xxxxxxxxxx xxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání podle §27h.
§27x
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx volby xxxxxxx budoucího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxx xxxxxxxx vážným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocem xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, které
x) jsou neslučitelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx invaliditu xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx specializací x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx specializací x oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx.
§27g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006
§27x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx možnosti xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. b) bodech 2 x 3,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx asistované reprodukce xxxxxxx v §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3.
§27x
Xxx-xx x xxxxxxx a xxxxxx podle §27d xxxx. 1 písm. x) x b) xxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxx a xxxxx.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.10.2008
§28
(1) X xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pitva xx xxxxxxx povinně xxxx na xxxxxxx xxxxxx prohlížejícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28a), popřípadě xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx zemřelého xxx provádět xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxx podle §26,
x) úkony stanovené xxxxxxxxx (§28a),
c) xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 40)
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 43)
(2) Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
§28a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, včetně stanovení xxxxx pitvy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx x rozsah x xxxxx určení xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx hlášení o xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§29
zrušen 3)
§30
(1) Xxxxxxxx pobývajícím xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž je Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Republika xxxxxx,
x) bez xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx
x) za xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, kteří xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx, se xxxxxxxxx xxxx poskytuje na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxx 1
Soustava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§31
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx zdravotnické organizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx a xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků,
b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zásobování xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky x xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pracoviště xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§33
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxx a úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§34
§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
Zařízení léčebně xxxxxxxxxxx péče
§35
Xxxxxxxx ambulantní xxxx x nemocnice
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxxxx ordinace dalších xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx umístěna xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxx skupinám xxxx základní a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Nemocnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebnou xxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.
§35x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxxx na člověka xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxx xx na výcviku x xxxxxxx v xxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxx.
§36
Xxxxxxx xxxxxxx ústavy
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx x výrazným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpravidla xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx navazuje na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) Odbornými xxxxxxxxx ústavy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemocí, psychiatrické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x další léčebny, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou odborné xxxxxxx ústavy, xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X vyšetřovacím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčebné xxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxx může být x xxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Ozdravovny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohroženým na xxxxxx.
(5) Noční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxx xxxx jejich pracovní xxxx.
§37
Lékárny
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx určité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dětí xx xxxx xx xxx xxx.
Oddíl 3
Xxxxxxxxx x provoz xxxxxxxxxxxxxx zařízení
§39
(1) Zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx, obce, fyzické x xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx ministerstvem zdravotnictví, xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 25)
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistnou smlouvu x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx dobu, po xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx zdravotní péči.
§40
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči. 20) Bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závodní preventivní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxx xxx xxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podniky x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnic, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx uspořádání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro organizaci x provoz xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxx a xxxxxxxx, xxxxxxx náplň, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§70).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx by bylo x rozporu x xxxxxx zásadami.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX LÉČEBNÉ LÁZNĚ X PŘÍRODNÍ XXXXXX XXXXXX
§43
§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 164/2001 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 164/2001 Xx.
§49
§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§50
§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Sb.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXXXXXX XX ZDRAVOTNICTVÍ
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 121/2004 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§54
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyhlášení x xxxxxx.
§55
Povinnosti xxxxxxxxxx xx zdravotnictví
(1) Zdravotničtí pracovníci xxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx, xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx vztahem x xxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, xxx něž xxxxxx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 6)
x) xxxxxxx x řádně plnit x xxxxxxxxx zdravotnické xxxxx uložené xx xxxxxxx v důležitém xxxxxxx zájmu,
c) xxxxxxxxxx neprodleně první xxxxx každému, jestliže xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ohroženo xxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx odbornou péči,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité skutečnosti xxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 27) xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx obhajobu x trestním xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx uplatňující práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. x) x x) xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání.
(4) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx své xxxxx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Sb.
Oddíl 2
Xxxxxxx, výuka x xxxxx xxxxxxxxxx
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§59
§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařských x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx jako kliniky. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XXXX
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2003 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2000 Xx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2000 Xx.
XXXXXX XXXX
XXXXX XXXX A XXXXXXX V XXXX X XXXXXX XXXX
§64
Xxxxxx xxxxxxxx x podpoře x xxxxxxxxxx rozvoje xxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx všech oborů xxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nemocí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tělesných a xxxxxxxxx schopností člověka x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§65
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx zdravotnictví a xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66
xxxxxx
§67
xxxxxx
PÁTÁ ČÁST
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§67x
(1) Zpracováním xxxxxxxx xxxxx 32) xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace a xxxxx nakládání x xx x zpracování xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "XXXX").
(2) Xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx rodné xxxxx 47) pacienta
x) ve zdravotnické xxxxxxxxxxx (§67b),
x) x XXXX, xxxxx xx sběr a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podle §67c xxxx. 1 xxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx pacienta x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx anamnézy,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x s postupem xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx, pravdivě x xxxxxxx; xx průběžně xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx provedla. Opravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx dokumentace může xxx vedena xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, grafické xxxx xxxxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Zápis xxxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (tiskovou xxxxxxx), xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která zápis xxxxxxxx, a zařadí xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta. Xxxxxx xxxxxxxxxx tiskové sestavy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx vede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx médiích výpočetní xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace provádět xxx xx těchto xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
b) xxxxxxxxxxxx xxxxx datových xxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx opis xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat xx xxxxxxxxxx médiích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx archivaci zdravotnické xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxx xxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx. 32)
(10) Do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu v xxxxxxx své xxxxxxxxxx
x) zdravotničtí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 67) x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6) při xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx zdravotních pojišťoven x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 34)
d) soudní xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,
x) lékaři xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyřizováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návrhů xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návrhů xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx,
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 35)
h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx určení obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx služby; xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 36)
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx provozovatelů dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů 32) při vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxx,
x) zaměstnanci xxxxx x organizační xxxxxx státu (§67c xxxx. 3), která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 32) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx, x zaměstnanci xxxxxxxxxx (§67c xxxx. 3) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů 32) a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 46)
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob,
o) xxxxxxxxxx Ústavu xxx xxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx nehod v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 56),
x) zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů 41), 42), 72).
Xxxxx, xxxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx jejích xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace pouze x rozsahu nezbytně xxxxxx a x xxxxxxxx stanovených pověřeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx není třeba, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx povinny o xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(12) Xxxxxxx xx xxxxx
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x xxxx zdravotnímu xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod x popisu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na informace, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx příznaků xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx testů,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x); v xxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx léčby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xx záznamů xxxxxxxxxx xx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx testů,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx psychoterapeutickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx výpisů, xxxxx xxxx kopií xxxx částí xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, diagnózy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxx,
x) xxxxx xxxxx, která může xxx informována o xxxx zdravotním xxxxx, xxxx vyslovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx nebo kdykoliv xx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx náleží xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x); xxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolat; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxx xx vyslovení zákazu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x 11 x dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, opisů nebo xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx zdravotní péče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotní péčí; xxx-xx x pacienta, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx informovány, xxxx právo na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotním xxxxx xxxxx xxxxxx.
(13) X xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxx poskytování zdravotní xxxx.
(14) Xxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení 44) xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení úmrtím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zrušena registrace, xxxx ten, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxxx ve společné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 44) xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx registrace xxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem tuto xxxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx nahlížením nebo xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněnými xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx i xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx.
(15) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 14
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace,
x) xxxx povinny zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x pacientech, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.
(16) Správní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, 44) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ji xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nakládáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx v místě xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výpisů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(17) X xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 16 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 14. Pověření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou dotčena.
(18) Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o jeho xxxxxxx a nepřevedl xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné jím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 16 xxxx. x) xx x), xxxxx plněním těchto xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 17 se použije xxxxxxx.
(19) Xxxxxxxxxx x skartace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 37) Xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vzorů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx je skartační xxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(20) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala o xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx, jejímuž xxxxxxx xxxxxx domněnka xxxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx), xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Zdravotnické zařízení xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zjištění anamnézy x xxxxx uvedené x §67x odst. 2 xxxx. x). Xxxxx x příjmení xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx žádostí xxxxx xxxx první, datem xxxxxxxx a datem xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Otevření takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §67b xxxx. 10 x 11 xx xxxxxxxxx.
§67xx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poučí x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x §67b xxxx. 12 xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Určení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67b odst. 12 xxxx. x), popřípadě xxxxxxxx určení xxxxx xxxx xxxxxx podávání xxxxxxxxx, se zaznamená xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx. V záznamu xx uvede xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx výpisů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx za xxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x). Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx osobou s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67b xxxx. 12, osobou xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxx xxxxx věty xxxxx zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx určená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx zemřelý pacient xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zápisů vztahujících xx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx x xxxx výpisy, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx blízké pouze x xxxxxxx, xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dalších xxxx, x to v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 40).
§67xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.5.2007
§67bb
(1) Xxxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx §67ba xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx prokázala xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zdravotnímu xxxxx pacienta, xxxxx xx xxxx pořizovat xxxxxx, opisy xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx osob. Rodné xxxxx pacienta lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx mají právo xx informace podle §67b odst. 12, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pacientovi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoba x x xxxxx xxx vyvodit podezření xx zneužívání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení rodičovské xxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzná, xx xxxx omezení xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxx, požádá-li x xx nezletilý xxxxxxx, xxxxx x ohledem xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schopen xx xxx utvářet své xxxxxx. Xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x údajům, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 68). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx výpisů, opisů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx
x) 10 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti, x xx xxx xxxxx xxxxxxx v §67b xxxx. 10, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx zápisů xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx výpisů, opisů xxxx xxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ceny 69).
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahlédla xxxx xx jejíž xxxxxx xxx pořízen xxxxx, opis xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx x datum xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx. Záznam podepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx kopii xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §67b xxxx. 18 převzal xxxxx §67b xxxx. 16 písm. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 x 5 xxxxxxx.
§67xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.5.2007
Xxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx systém
§67x
(1) XXXX je xxxxxxxx celostátní informační xxxxxx xxxxxx
x) xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 38) x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx. 47)
(3) Xxxxxx úkolů XXXX xxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Statistický ústav") xxxxxxx ministerstvem zdravotnictví. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, 39) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis 40) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Statistický xxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 32) xxxxxx zpracovatele.
§67x
Registry
(1) Součástí XXXX xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx evidence x xxxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x statistická x vědecká zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X registrech vedených xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx:
x) xxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx, a xx
1. xxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxx, 48)
2. číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxx,
x) pro xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx, xxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx 1, x xxxx xxxxx o xxxxxxxx x pracovním xxxx obdobném xxxxxx,
x) související se xxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxx, a to
1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
2. x průběhu x xxxxx xxxxxx,
3. x dispenzarizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
4. údaje o xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x výkonu služebního xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx je neposkytují xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 40) 48)
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) 32) xxxxxxxxx do Statistického xxxxxx správci xxxx xxxx xxxxxxxx zpracovatelé xxxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxx xxxxx XXXX Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x standardy.
(7) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
(8) Přístup x osobním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytuje x registrů pouze xxxxx x anonymizované xxxxxx.
(10) Úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx plní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zpracovatelem.
§67e
(1) Xxxxxxxxxx osobních xxxxx x XXXX, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, se řídí xxxxxxxxx xxxxxxx. 32)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxxx x xxxxx xxxxx xx XXXX,
x) xxxxxx předávání požadovaných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx do XXXX,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx XXXX,
x) pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §67c xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními do XXXX.
§67e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 156/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 9.4.2004
§67x
Ustanovení §67a67e xx použijí přiměřeně xxx poskytování ošetřovatelské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 1 věty xxxxx.
§67f xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 109/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx systémech uvedených x písmenech b) x c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx nebo den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(3) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx číslo xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx dítěte,
x) xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
p) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví x xxxx změna,
x) xxxxx x xxxx, xxx se cizinec xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
i) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a místo xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx rodné xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
p) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
d) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Údaje, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x něhož sdělení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní stav,
x) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx informaci týkající xx xxxx zdravotního xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví pacienta xxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žijícího manžela xxxx žijícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům x xxxxx s xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zemřelého xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům.
Xxxxx, které jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxx číslo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacienta, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx místa xxxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X poskytovaných xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX PÉČE X XXXXXX XXXX
§68
Ústřední xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a rozvíjení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hospodářství x kultury.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx zejména
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x opatřeních x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízených, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) kontrolují, xxx xxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v péči x xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§69
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx; zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx praxe xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx dosažitelné úrovni.
§70
(1) X zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxx x zdraví lidu x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) odborně xxxxxxxxx péči x xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx, x xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxx zdravotnické požadavky, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx účelem xxxxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx péče, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozbor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
d) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x výuky xxxxxx x farmaceutů x řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků x ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6) x dalšími profesními xxxxxxxxxx,
e) vydává xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zadáním x projektům xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx,
x) pečuje x zdravotnickou spolupráci x jinými xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 40) xx xxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxxx dárců krvetvorných xxxxx x transplantačního xxxxxx provádějícího xxxxxx x transplantace orgánů,
x) k xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2 x 3.
(3) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b).
(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx též x případech, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborný dozor xxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ústavy xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
§72
§72 xxxxxx právním předpisem x. 164/2001 Xx.
§73
zrušen
Xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§74
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do krajského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx
x) vstupovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxxxxx xx odborných xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vysvětlení.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
Účinnost - nenabyla xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 132/2000 Xx.)
§76
Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců Českého xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Zaměstnanci Českého xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, odebírat x potřebném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX PŘI VÝKONU XXXXXXXXX XXXX
§77
(1) Zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx klinických xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, xxxxxxxx posudky. Zdravotnické xxxxxxxx xxxxx lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx posudku xxxx xxxxxxxx.
(2) Má-li xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx posudek xxxxx, xxxx osoby, pro xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx to, xx xxxxxxxx posudek xx xxxxxxxxx, mohou xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku vedoucímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx posudek vypracoval. Xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx psychologem, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na přezkoumání, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx poslední xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postoupí xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Na xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 54) xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat do 3 xxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx postupuje podle xxxxxxxx 5 xx 5 xxx od xxxx doručení,
x) xxxxxxxxxx xx platné xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydalo, a xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx je posuzován; xxxxx na přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx podat xxx xxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 55).
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelé, kteří xxxxx x xxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx.
§77a
(1) Xxxxxxx xxxx, kterému xxxx podle §77 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařskému xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí, xxxx
x) napadený xxxxxxxx xxxxxxx zruší x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx posudek vydalo, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx odvolat.
§77x xxxxxx právním předpisem x. 285/2002 Xx. x účinností 1.9.2002
§77x
Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx podle §77a xxxxxxxxxx správního xxxx. 11)
§77a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 285/2002 Sb. x xxxxxxxxx 1.9.2002
SEDMÁ XXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§78
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vzniklých plněním xxxxxxxxxx x péči x xxxxxx lidu, xxxxxxx prováděním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázní x xxxxxxxxxx léčivých zdrojů xxxx xxxxxxx xxxxxx x těmto účelům, xxxxxxxxx příspěvek ke xxxxx xxxxxxxx nákladů xxxx xxxx poskytuje xxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stát v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx, kdy škoda xx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeným xxx xxxxxx xxxxxxx pracovníků xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pokládá xx xxxxxxxx xxxx.
§79
(1) Xxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxx lidu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ochranou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy plnit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx spolupráci x orgány x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx, x vodním xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x x státní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx inspekci. Orgány xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Způsob této xxxxxxxxxx xx podrobně xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx normy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x zdraví lidu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vydávají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zřízené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x orgány xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx, jestliže orgány xxxxx tohoto zákona xxx opatřeních v xxxx x zdraví xxxx rozhodují xxxxxxx x ochraně souvisících xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx spadá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu.
(4) Xxxxxxxxx ministerstva zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, 12) xxxxxxx xx xxxxxx tlumení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x surovin xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jatečných xxxxxx x masa xx xxxxxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění, postupují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx sborů x Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky v xxxx součinnosti s xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených sil x xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x výkon zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx Zdravotnickou xxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohod x v jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§81
Organizací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§81x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§81x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/1998 Sb.
§83
(1) Zrušují se
1. xxxxx č. 271/1949 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxx č. 170/1950 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxx č. 103/1951 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákonného opatření x. 64/1955 Xx., xxxxxx č. 17/1957 Xx. a xxxxxx x. 78/1959 Sb.,
4. xxxxx č. 4/1952 Sb., x xxxxxxxxxx x protiepidemické xxxx, ve znění xxxxxx č. 18/1957 Xx.,
5. xxxxx č. 43/1955 Sb., x československých xxxxxxx x xxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxx č. 24/1951 Sb., x xxxxxxxx,
7. xxxxxx nařízení č. 25/1951 Sb., o xxxxxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx č. 77/1951 Sb., x xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx nařízení č. 14/1952 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
10. xxxxxx xxxxxxxx č. 44/1952 Sb., o xxxxxxxxxxx,
11. vládní xxxxxxxx č. 51/1952 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vojenským x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
12. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 37/1950 Sb., x zabezpečení výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
13. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 5/1952 Sb., x xxxxxxxxxxxx dárcích xxxx,
14. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 11/1953 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 87/1953 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody,
16. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 24/1954 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 25/1954 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
18. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 8/1955 Sb., x xxxxxxxxxxxx,
19. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 40/1955 Sb., o xxxx xxxxx přenosným xxxxxxx,
20. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 42/1956 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx č. 23/1955 Sb., x jedech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx podle §82.
§84
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1966.
Xxxxxxxx v. x.
Příloha x xxxxxx x. 20/1966 Xx.
Národní zdravotní xxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
V xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx pacienta (xxxxx xxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx a jeho xxxxx, a to xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx aktuálního zdravotního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x dispenzarizujícího (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 25 xxx xx roku xxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxx anonymizovány.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rodné číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x léčbě xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pacienta při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
3. Národní xxxxxxx xxxxxxx
V registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x se xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 10 xxx xx roku xxxxxx xxxx osobní údaje xxxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx matky x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, x to porodní xxxxx, xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx x léčba, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx narodilo, popřípadě xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Po xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx narození xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx vrozených vad
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte (xxxxx číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx matky x xxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, diagnostické xxxxx x průběh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dítěte; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxx diagnostikovalo (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx 15 let věku xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
6. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx
X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx (rodné xxxxx, titul), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k němuž xx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, název oddělení); xxxxxx. Údaje xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 44)
Xxxxx xxx po xxxxxxxx výkonu povolání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7. Národní xxxxxxx potratů
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, kde xxx výkon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (identifikační xxxxx xxxxx).
Xx xxxxxxxx 10 xxx xx data xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxxxx cévní xxxxxxxxx
X registru jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx (rodné xxxxx); xxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx informace (xxxxxx x xxxxxxx anamnéza, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x průběhu xxxxxx, xxxxx, xxx x plán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), operační xxxxxxxxx (xxxxx operace, identifikace xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx operaci) x xxxxxxxxxx informace (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx komplikacích, x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx úmrtí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
9. Národní xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x onemocnění, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx anamnéza, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx a xxxx předpokládané xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx o pobytu xx jednotce xxxxxxxxxx xxxx zdravotnického zařízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x propuštění xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x xxxxx pacienta); xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx operace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 20 xxx xx roku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x rodinná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx a průběhu xxxxxx, xxxxx, typ x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx operaci xxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxx komponent použité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení, xxx xxxx implantace xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx uplynutí 5 xxx xx xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx registr nemocí x xxxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx číslo, xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stavem pacienta, x to ve xxxxxx x nemoci x povolání (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, diagnóza nemoci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 49) xxxxx, xx kterého xxxxx xxx xxxx xxxxxx x povolání); xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pracovních podmínek, 50) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx), identifikace xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické činnosti), xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx uplynutí 40 xxx xx roku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
12. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx zpracovávány xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x onemocnění, x xxxxx provedení kardiovaskulární xxxxxxxxxx koronárních xxx xxxxxxxxxxx (indikace, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx anamnéza, xxxxxxxx angiografie, popis xxxxxx xxxxxx procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (končetin) x xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxxxxxx uživatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx substitučních xxxxx
V registru xxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx, státní příslušnost, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx číslem rodné xxxxx); údaje související xx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx XXXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčby.
Xx xxxxxxxx 20 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx provedeno umělé xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx související x xxxxx xxxxxxxxxx stavem x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxxxxxxx; dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx muže, x kterého byl xxxxxxxx odběr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx reprodukci.
Účinnost - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 132/2000 Xx.)
Xx. XX
xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 548/1991 Xx.
Xx 31. xxxxxxxx 1992 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zrušit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx pojišťovny musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50000 pojištěnců xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx povinnosti se xxxxxxx a vstupují xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx převedou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zůstatek, xxxx xxxxxxx z likvidace (xxxxxxxxxx zůstatek), 7) xx xxxxxxx podnikatelským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu práce x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxx nástupci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zůstatek Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx šesti xxxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx XX xxxx 2 tohoto zákona. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§26
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxxxx x tabákových xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobu potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx posudky xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahájení výroby x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx platnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 2)
Xxxx osmá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx předpisech x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá xxxxx "odbytné", rozumí xx jím "odkupné" xxxxx tohoto zákona.
§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 37/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 20/66 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1966.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o péči x xxxxxx xxxx x. 86/92 Xx. x xxxx x xxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
15/93 Xx., x Armádě ČR x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
161/93 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
307/93 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
60/95 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/66 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 185/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
206/96 Xx., nález XX XX ze xxx 10.7.96 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotního xxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxx XX x. 216/92 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx MZ XX x. 467/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx XX XX x. 426/92 Xx., o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.97
14/97 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 20/66 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 36/75 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 137/82 Xx.
x xxxxxxxxx xx 24.2.97
110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x účinností xx 1.9.97
79/97 Xx., o léčivech x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
83/98 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
167/98 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx
x účinností xx 1.1.99
71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx další zákony
x xxxxxxxxx od 3.4.2000
123/2000 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
149/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 79/97 Xx., x léčivech x o změnách x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 20/66 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.1.2001
164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 18.6.2001
260/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 20/66 Sb., o xxxx o zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2001
285/2002 Xx., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační zákon)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2002 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 28x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2003
290/2002 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx XX xx xxxxx x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti tělovýchovy x xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práv x závazků x xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Sb., a xxxxxx č. 20/66 Xx., x xxxx x zdraví lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
130/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2003
274/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx smlouvě)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
53/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2004
121/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/66 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., o zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 18.4.2004
156/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 9.4.2004
157/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/66 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 20.2.2004 x xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 11.3.2004
x xxxxxxxxx xx 24.4.2004
422/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 1.9.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2004
379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx k ochraně xxxx škodami působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
381/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 349/99 Sb., o Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxx xx 1.1.2006
109/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.7.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2007 (účinnost xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)
225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
227/2006 Xx., x výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2006
245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.5.2006
267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2013)
342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností od 3.7.2006
585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
111/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/66 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.5.2007
218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 22.8.2007
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
28/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 20/66 Xx., o xxxx x zdraví lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 12.2.2008
88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
s účinností xx 27.3.2008
129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
296/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 18.10.2008
479/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.7.2009
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
s účinností xx 31.8.2009
73/2011 Sb., o Xxxxx práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2011
466/2011 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxx x. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 30.12.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 20/66 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2012.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §21 xxxxxx XXX č. 550/1991 Sb.
4) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1961, xxxxxxxxx ve xxxxxxxx č. 47/1965 Sb., x Jednotné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 21. února 1971, xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 62/1989 Xx., x Úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx o změnách Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1961 x x xxxxxx 12 Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omamnými x psychotropními xxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 462/1991 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x omamnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami.
5) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 300/1991 Xx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx lékařské xxxxxx, České stomatologické xxxxxx a České xxxxxxxxxx komoře.
6) Xxxxx XXX č. 220/1991 Sb.
7) §75 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx č. 284/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 284/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Vyhláška x. 43/1987 Sb., x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 83/1990 Sb., xx znění xxxxxx x. 300/1990 Xx. a xxxxxx x. 513/1991 Xx.
10) Zákon XXX č. 36/1975 Sb., o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životních podmínek.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
12) Zákon č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx.
13) §10 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 592/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx. x zákona XXX č. 15/1993 Xx.
14) §8a xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
15) §73b xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
16) §24 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxx vlády XX x. 216/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 50/1993 Xx.
17) §4 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
18) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx XXX 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Sb. x xxxxxx č. 147/1996 Sb.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 286/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx. x zákona x. 142/1996 Sb.
Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x zákona x. 455/1991 Xx.
19) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 145/1988 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (x. 161)
21) Čl. 8 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 23/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx LISTINA XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.
22) Xxxxxxxx x. 4/1985 Xxxx. XX XXX (reg. x xxxxxx 24/1985 Xx.).
23) Vyhláška č. 19/1988 Sb., x postupu xxx xxxxx x x pohřebnictví.
24) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících.
25) Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., o soustavě xxxxxxxxxxxxxx zařízení zřizovaných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
26) §12 xxxxxx č. 22/1997 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
27) §49 xxxx. 2 zákona x. 123/2000 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
29) §53 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) Nařízení xxxxx xxxxxx podle §12 odst. 1 xxxx. x) x x) x odst. 4 x §13 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 71/2000 Xx.
31) §8 xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Sb.
32) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Xx.
33) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu).
34) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.
36) §16 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §4 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
40) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx).
41) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
42) Xxxxx č. 79/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Sb.
44) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §43 x 50 zákona x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
47) §13c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 53/2004 Sb.
48) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
52) §17a x §22 písm. x) zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 109/2006 Xx.
53) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
55) §75 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
56) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx xx lidských embryonálních xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
59) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
60) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
63) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
64) Xxxxxxxx č. 343/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 255/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx praxe, xxxxxx podmínky xxxxxxxx x úpravy léčivých xxxxxxxxx, výdeje a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 125/2005 Xx.
68) §8 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 134/2006 Sb.
69) §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2006 Xx.
70) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Zákon č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxx č. 296/2008 Sb., o zajištění xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx).
73) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k použití x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx).
74) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Sb.
75) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
§16a xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Sb.