Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.12.2011 do 31.03.2012.


Zákon o péči o zdraví lidu
20/1966 Sb.
Hlavní zásady péče o zdraví lidu Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI
ČÁST I. §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7
ČÁST II. Účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví
HLAVA 1. Účast občanů §8 §9
HLAVA 2. Účast profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení §10 §10a
ČÁST III. Zdravotnictví
HLAVA 1. Zdravotní péče
ODDÍL 1. Poskytování zdravotní péče §11 §12 §12a
ODDÍL 2. Zdravotní výchova obyvatelstva §13 §14
ODDÍL 3. Činnost na úseku hygieny a boje proti infekčním nemocem §15 §16
ODDÍL 4. Léčebně preventivní péče
Obsah léčebně preventivní péče §17 §18
Závodní preventivní péče §18a
Záchranná služba §18b
Lázeňská péče §19
Lékárenská péče §20
Posudková činnost §21
Aktivní péče o zdraví obyvatelstva §22
Poučení a souhlas nemocného §23 §24
Léčba prací §25
Odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr krve, buněk, tkání a orgánů §26 §26a
HLAVA 2. Zdravotnická soustava
ODDÍL 1. Soustava zdravotnických zařízení §31 §32 §33
ODDÍL 2. Druhy a úkoly zdravotnických zařízení §34
Zařízení léčebně preventivní péče
Zařízení ambulantní péče a nemocnice §35
Zařízení závodní preventivní péče §35a
Odborné léčebné ústavy §36
Lékárny §37
Zvláštní dětská zařízení §38
ODDÍL 3. Zřizování a provoz zdravotnických zařízení §39 §40 §41 §42
HLAVA 4. Pracovníci ve zdravotnictví
ODDÍL 1. Způsobilost §52
Podmínky pro výkon zdravotnických povolání §53 §54
Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví §55 §56
ODDÍL 2. Výchova výuka a další vzdělávání §57 §58 §59 §60
HLAVA 5. §61 §62 §63
ČÁST IV. Úkoly vědy a výzkumu v péči o zdraví lidu §64 §65 §66 §67
ČÁST V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAJIŠŤOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE §67a
Zdravotnická dokumentace §67b §67ba §67bb
Národní zdravotnický informační systém §67c
ČÁST VI. Řízení péče o zdraví lidu a rozhodování při výkonu zdravotní péče
HLAVA 1. Řízení péče o zdraví lidu
Ústřední orgány §68
Ministerstvo zdravotnictví §69 §70 §71 §72 §73
Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich zaměstnanců §74 §75
Zvláštní oprávnění zaměstnanců Českého inspektorátu lázní a zřídel §76
HLAVA 2. Rozhodování při výkonu zdravotní péče §77 §77a §77b
ČÁST VII. Společná a závěrečná ustanovení §78 §79 §80 §81 §81a §82 §83 §84
Příloha - Národní zdravotní registry
č. 548/1991 Sb. - Čl. II
č. 60/1995 Sb. - Čl. IV
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
Nález Ústavního soudu - č. 206/1996 Sb.; č. 88/2008 Sb.
Xxxxxx X - zrušen
Xxxxxx II
Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx snaha xxxxxxx xxxxxxxxxxx žít xxxxxx x vyvarovat xx xxxxx škodlivě působících xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx má každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zdravých podmínek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
Xxxxxx XXX
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků vědeckého xxxxxxx x xxxxx. Xxxx proto musí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx úsecích xxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx XX
Xxxx x zdraví xxxx xx zaměřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x k xxxxxxxxxxx upevňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxx x ochraně zdraví xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx X - xxxxxx
Xxxxxx VI
X provedení těchto xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zabezpečování xxxxxxxxx xxxx.
XXXXX ČÁST
§1
§1 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
§2
§2 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Xx.
§3
§3 (xxxx první) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Xx.
§4
§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2000 Sb.
§5
§5 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 258/2000 Xx.
§6
§6 (xxxx první) zrušen xxxxxxx předpisem x. 258/2000 Xx.
§7
§7 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
XXXXX XXXX
XXXXX OBČANŮ, PROFESNÍCH XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX SDRUŽENÍ X XXXX X XXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX OBČANŮ
§8
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx zejména tím, xx
a) uplatňují xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx zlepšení xxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx závady x xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zdraví xxxx,
x) účastní xx xx xxxxxxxxxxxxxx akcích; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krve.
§9
(1) Xxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx volba xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Možnost xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §18a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx protiepidemických opatření. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékařem xx xxxxxxxx, zda xx xxx umístit do xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx ji x xx propustit.
(3) Volbu xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx vojenských xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx službu vojáka x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 13) X občanů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti, x u xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výhod 74), xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezen zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 75).
(4) X xxxxx xxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx společensky xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dezinfekčním x jiným xxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx uloženého x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§10
(1) Příslušné xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xx na kontrole xxxx x zdraví,
x) xxxxxxx xx xx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xx zdravotnictví.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx červený kříž xxxxxxxxx občany x xxxxxx na plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx úzce xxxxxxxxxxxx xx zdravotnickými xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§10x
(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdravotnictví") xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizacemi x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 5) x xx xxxxxxx xxx
x) zabezpečování xxxxxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx léčiv x zdravotnických xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních předpisů x oblasti zdravotnictví,
x) udělování xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx řízeních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx plnění xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vládního výboru.
TŘETÍ ČÁST
XXXXXXXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxx službami, xxx-xx o ošetřovatelskou x rehabilitační xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx umístěné, x xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 52).
(2) Xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje
x) xxx přímé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy 19) xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx, nejsou xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Všeobecná zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx,
d) xx plnou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu.
(3) Za xxxxx xxxx částečnou xxxxxxxx xxxxxx jsou poskytovány
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxxx předpisy, 19)
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a potraviny xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19)
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx služby objednané xxxxxxxxx nebo právnickými xxxxxxx.
x) xxxxx x zařízeních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, xxxxx-xx x péči, xxxxx se podle xxxxxxxxxx zákona 15) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx průvodce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)
§12
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxxxxx péči. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxx oprávnění xxxxxxxxxxxx pracovníci.
(2) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připravují xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáci, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70), xx zdravotnické zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx praktické xxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 71).
§12x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx druh a xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxx poskytuje, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx věcné x technické vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx provoz. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(3) Xxxxxxx stanovených požadavků xx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxx a technické xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 28).
(6) Pokud xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx personální, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hygienické xxxxxxxxx xx jeho provoz, xxxx x tom x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx personálního, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly,
x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a podpisy xxxx, xxxxx kontrolu xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků.
(8) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, věcné xxxx xxxxxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavků nevydá x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x registraci.
(9) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, věcné nebo xxxxxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxxxx požadavky, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.
(10) Při xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x u nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx závažnosti xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxx oprávnění x poskytování zdravotní xxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx oprávnění.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§13
Xxxxxxxxxxxx zařízení x jejich zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těsné xxxxxxxxxx x xxxxxxx, školou, xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxx sdruženími xxxx xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborně xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a kontrolují xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti infekčním xxxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 28) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4
Xxxxxxx preventivní xxxx
Xxxxx léčebně xxxxxxxxxxx xxxx
§17
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxx, xxxxxxxxx x upevnění zdraví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx obyvatelstvu xx xxxxxx x x xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx stavech vyžadujících xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavní péči xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx preventivní xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, 17) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemocných.
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx lékaři x xxxxxxxxxxxx ordinacích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx péči, kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxx ústavní, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx ústavu.
§18a
Závodní xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 20) xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prevenci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx poškozeními zdraví x práce a xxxxxxxx xxxxx.
§18b
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxx
(1) Lázeňská xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x délku xxxxxxx doby stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x organizace k xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 15 xxx x x xxxxx stižené nemocemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, povolují xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, příprava, xxxxxxxx, uchovávání x xxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx x zdravotnických prostředků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemocnému, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Léčivé přípravky x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lékařské účely xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zařízení x xxxx určené.
(2) Pro xxxxxxxxxxxxx x výdej potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 40) platí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx léčivých přípravků 64).
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Nedílnou xxxxxxxx léčebně preventivní xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úkolem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Tuto činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx jiné xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx posudková xxxxxxx x vydávají xxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Posuzování xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22
Xxxxxxx xxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx
(1) Zdravotnická xxxxxxxx pečují xxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účinným xxxxxxx; xxxxxxxxx dispenzární xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx aktivní xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, o xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvlášť nepříznivým xxxxxx pracovního xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx akcí podle xxxxxxx ministerstva zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zkouškám, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx.
§23
Xxxxxxx x xxxxxxx nemocného
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x §67b xxxx. 12 xxxx. x), o xxxxx x povaze poskytované xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx onemocnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx blízkým 65) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 66), xxxxx xxxxxx xxxxxxx blízkými, xxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xx nezbytné x xxxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, kdy pacient xxxxxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 písm. x) zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze informace xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pacienta. Pro xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §67b xxxx. 12 xxxx. x) a §67ba xxxx. 1 a 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provádějí xx souhlasem xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxxx xx ošetřující xxxxx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx).
(3) Je-li neodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x záchraně života xxxx zdraví dítěte xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vyšetřovací x xxxxxxx výkony, x je-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, převzít xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx x nemoci stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx choroby xxxx intoxikace xxxxxxxx xxxx nebo své xxxxx, anebo
x) xxxx-xx možné vzhledem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nutné k xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxx. 29)
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx. 21) Xxxxxxxx xx soudu xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 24 xxxxx projevil xxxxxxx s ústavní xxxx.
§25
Xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zemědělskými xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxx kulturní xxxx x nemocné x xx xxxxxx xxxxx, x xx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těla x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vědou, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx krve, tkání x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádějí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x k výukovým xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Při xxxxxx x darování xxxxx a orgánů xxx účely xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx darování, xxxxx x transplantace xxxxx x xxxxxx. 40)
(2) Odběr krve xxxx xxx proveden xx souhlasem xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav x xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v nezbytně xxxxx míře x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xx uchovat x xxxxxx (xxxx xxx "část xxxx xxxxxxxx")
a) pro xxxxxxx xxxxxxxx vědy, xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxx výrobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 41)
x) pro xxxxxx xxxx přípravu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 42) nebo
x) pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; bioimplantátem se xxxxxx tkáň xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx tkáň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 40)
(xxxx xxx "lékařské xxxxxxx"), x to xxxxx xxxxx xxxx pacientovi x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pacient x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx tělo xxxxxxxxx xxx jen xxx lékařské xxxxxxx, x to xxxxx xxxxx
a) x xxx zemřelý xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůli, xxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyslovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxxx nezjistí xxxx osoba blízká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx provést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného člověka. Xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx. Pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zhodnotí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, a stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rizika pro xxxxxx osob při xxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x němž vznikly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxx části těla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zdravotním xxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, prokazatelný písemný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx záznam x xxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx zemřelého xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x použití xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx o použití xxxx xxxxxxxxx. Prokazatelným xxxxxxxxxx písemného souhlasu xx rozumí
x) xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx blízké xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařem xxxx osobou blízkou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxx
x) vyslovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu; xxxxx vyslovený xxxxxxx xxxxxxxx pacient, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže záznam xxxxxxxx, xxxxxxxxx určit xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx povinno
x) hlásit xxxxxxxx, xxxxxxx část těla xx xxx použita xxx výrobu bioimplantátu, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx má být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tkání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 40) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je tkáňová xxxxx zřízená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pacienta xxxx xxxx zemřelého určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bance.
(9) Xxxxxxx banka xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx výhod xxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, to xx zejména x xxxxxxxxxxx, skladováním a xxxxxxxxxxx odebrané xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xx pacient xxxx pokud byl xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům x xxxxx xxxxxxx, činí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupci xx xxxxxxxx rovněž informace xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx porozumět xxxxxxx použití odebrané xxxxx jeho xxxx, xx nutné poskytnout x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx respektovat.
(12) Při xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x plodovým vejcem xxx xxxxx, plodovým xxxxxx (placentou) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyňaty nebo xxxxxxxx z těla xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx, lůžko xxxx těhotenská sliznice"), xx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 11. Xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx známek xxxxxx x xxxx porodní xxxxxxxx je xxxxx xxx 1 000 x, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jestliže xx těhotenství xxxxxx xxx 28 xxxxx, xxxx
b) projevuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 500 g, xxx nepřežije 24 xxxxxx xx xxxxxx.
(13) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx péčí, xxxxx xxxx zemřelého, plod xx potratu, plodové xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx není-li xxxxxxxxx na trestný xxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 43) xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, plodu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx vejce, xxxxx xxxx těhotenské xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx matky.
(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x odběru xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely,
x) podrobnosti o xxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x vyslovení souhlasu xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx x použitím xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx částí xxxx xxxxxxxx xxxx těla xxxxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx.
§26x
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2008 Xx.
Xxxx výkony
§27
Sterilizace se xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádost xxxxx, x xxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§27a
(1) Xxxxxxxx, stereotaktické operace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x dva xxxxx lékaři xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lékařského xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx osoba náležitě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxx x upozorněním xx xxxxxx a případné xxxxxxxxxx důsledky s xxx spojené.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.
§27x
(1) Xxxxxxxxx nových xxxxxxxx xx živém xxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxx xxxxxxxxxxxx x klinické xxxxx xx provádí xxxxx x písemným xxxxxxxxx osoby, na xxx má být xxxxxxx provedeno, a xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 22) Xxxx udělením xxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx informována x xxxxxx, způsobu xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx metody, xxxxx i o xxxxxxxxx x ním xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nesmí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx vojenské xxxxxx, xxxxxxxx službě x xxxxxxx xxxxxx.
§27x
Každý xxxxxxxx xxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx provést xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx udělením xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx úplně xxxxxxxxxxx x povaze xxxxxx x xxxx rizicích.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxx neplodnosti xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to
1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
2. přenos xxxxxx xx pohlavních xxxxxx ženy, xxxx
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx indikacích xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx u xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, kteří xxxx léčbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pár"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxx žena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx existuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx. Žádost xxxxxxxx souhlas xxxx x xxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx opakovaně xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx umělého xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 24 xxxxxx; je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, mezi xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 57).
§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2006 Xx. s účinností xx 1.6.2006
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. b) je xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce nebrání xxxx zdravotní xxxx. Xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx reprodukci xxxxxxx.
(2) Xxxxxx darujícím xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Darovat vajíčka xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx věku od 18 xx 35 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx muž xx xxxx xx 18 xx 40 let. X xxxxxxxx vajíčka xxxxx xxx použity xxxxxxx, x xxxxx xx známo, že xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, strýcem, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítětem xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx asistované reprodukce. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zárodečných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oplodnění xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výkonů povinen xxxxx, jimž xxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx, poučit x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizicích x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx reprodukcí.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provést xx xx vyslovení souhlasu xxxxxx, xxxxx mají xxx tyto výkony xxxxxxxxx. Dárce zároveň x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx buněk xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx získáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 58). Xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x osobě, xxxxx xxxxxxx vyslovila; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lékař a xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx. Zdravotnické zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 72) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odběru xxxxx §27d xxxx. 1 písm. a), xxxxxx účelu, xxx xxxxx xxx souhlas xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx pohlavních xxxxxx příjemkyně xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx současného xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pravděpodobně xxxxxxxxx navození xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyla použita xxxxxxx embrya xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx neplodný pár xxxxxxxx, xx embrya xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx
x) xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 58) upravujícího xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příjemkyni; xxxxxx podepíše ošetřující xxxxx x xxxxxxxx xxx.
(8) Xx xxxxxxxxxx zárodečných xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx zárodečných xxxxx a embryí xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Dárci xxxxxxxx náhrada xxxxxx, xxxxxxxxxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 72). Tyto xxxxxx xxxxx dárci xx základě jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxx dárci proveden xxxxx zárodečných buněk. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na příjemkyni, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx oplodnění, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx buňky xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx náhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx umělé xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx anonymity xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zachovat anonymitu xxxxx a neplodného xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx dárce, xxxx xx xxxxxx
a) xxxx xxxx muže x xxxxxxxxxx páru, x to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oplodnění, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x asistované xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx z asistované xxxxxxxxxx, zejména xxx x zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dispozicích.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx byla posouzena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x zdravotním stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx oplodnění. Zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §27d xxxx. 1 xxxx. b) bodech 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce budou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx získali x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27h.
§27x
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx budoucího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx použitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x vazbou xx xxxxxxx, které
x) jsou neslučitelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx časnou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postižení, nebo
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou vyléčitelné.
(2) Xxxxx pohlaví xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx specializací x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x oboru specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§27g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
§27x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx embrya, xxxxxxx xxxxxx je zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx lékařů, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §27d odst. 1 xxxx. x) bodech 2 a 3,
x) xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §27d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3.
§27x
Jde-li x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tkáně x xxxxx.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.10.2008
§28
(1) X xxxxxxxxx xxxx xx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx a xx xxxxxx stanoveným xxxxxxxxx (§28a), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví. Xx xxxx xxxxxxxxx xxx provádět xxx xxxxxxxxx zásad piety xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx podle §26,
x) úkony stanovené xxxxxxxxx (§28a),
c) xxxxx tkání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 40)
x) xxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 43)
(2) Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
§28x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx těle xxxxxxxxx a xxxxxx x místa určení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a provedení xxxxx.
§29
xxxxxx 3)
§30
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx zdravotní xxxx
x) bezplatně xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx a Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx vázána,
x) bez xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx
x) za xxxxxx úhradu.
(2) Xxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, kteří xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx, xx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx uprchlíkům xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 24)
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§31
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výchovu x xxxxx x xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zásobování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracoviště na xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§33
Xxxxxxxx x organizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kraji v xxxxxxxxxx působnosti xxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx zřizovateli.
Xxxxx 2
Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Xx.
Xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxx péče
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx personálně xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx základní a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a lůžkovou xxxxxxxx a specializovanou xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, jejíž součástí xxxx i nezbytná xxxxxxxxxxx opatření.
§35x
Zařízení xxxxxxx preventivní péče
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádějí odbornou xxxxxxx činnost x xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxxx, zjišťují vlivy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, vykonávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a podílejí xx na výcviku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
§36
Xxxxxxx xxxxxxx ústavy
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s výrazným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx navazuje xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ústavy x xxxxx léčebny, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K vyšetřovacím x léčebným xxxxxx xxxxxxxxxx léčebné péče x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x lázeňském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohroženým xx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§37
Xxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavy, xxxxxx xxxxxx a jesle, xxxxxxxx x všestranný xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx.
Xxxxx 3
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§39
(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x právnické xxxxx. Xxxxxxxx pro vznik, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákon.
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxx územích stanovených xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx. 25)
(3) Zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči.
§40
Xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči. 20) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxx xxx xxxxx pomoc, xxxxxxx ošetřovny x xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx doplňují xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zřizují x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prostředků podniky x jiné xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxx směrnic, xxxxx vydávají příslušné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, provozují x xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pro jejich xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx náplň, členění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§70).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx bylo x rozporu s xxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX LÉČEBNÉ LÁZNĚ X XXXXXXXX LÉČIVÉ XXXXXX
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Sb.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Sb.
§47
§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§48
§48 xxxxxx právním předpisem x. 164/2001 Xx.
§49
§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2001 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2001 Sb.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 164/2001 Xx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX
Xxxxx 1
Xxxxxxxxxxx
§52
§52 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 121/2004 Sb.
Xxxxxxxx pro xxxxx zdravotnických povolání
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx.
§54
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxx, které xx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyhlášení a xxxxxx.
§55
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, s hluboce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, pro něž xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x profesními xxxxxxxxxxxx, 6)
b) xxxxxxx x xxxxx plnit x xxxxxxxxx zdravotnické xxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx neprodleně první xxxxx každému, xxxxxxxx xx bez této xxxxxx byl ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx se dověděl xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx skutečnost xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 27) není xxx xxxxxxx. Povinností mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx obhajobu x xxxxxxxx řízení x pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx uplatňující práva xx xxxxxxx škody xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx.
(4) Ostatní xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxx osvojit xx x xxxxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxx xxxxx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Sb.
Xxxxx 2
Xxxxxxx, výuka x xxxxx xxxxxxxxxx
§57
§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 121/2004 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 121/2004 Xx.
§59
§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Sb.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxxxx zdravotnických zařízení. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozvoji a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem školství, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx republiky.
HLAVA XXXX
§61
§61 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 130/2003 Xx.
§62
§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2000 Xx.
§63
§63 xxxxxx právním předpisem x. 123/2000 Sb.
XXXXXX XXXX
XXXXX VĚDY X XXXXXXX X XXXX X ZDRAVÍ XXXX
§64
Orgány ustavené x podpoře x xxxxxxxxxx rozvoje vědy x technologií x xxxxxxxxxx xxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx zvyšování xxxxxx xxxx o xxxxxx. Xxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby se xxxxxx xxxxxxx soustřeďovala xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx člověka, xx xxxxxxxxx tělesných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věku.
§65
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vynaložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66
xxxxxx
§67
xxxxxx
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§67x
(1) Zpracováním xxxxxxxx xxxxx 32) podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nakládání s xx x zpracování xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx (xxxx jen "XXXX").
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxx xxxx xxxxx xxxxx 47) xxxxxxxx
x) ve zdravotnické xxxxxxxxxxx (§67b),
x) x NZIS, xxxxx xx sběr a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vedení podle §67c xxxx. 1 xxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx.
Zdravotnická xxxxxxxxxxx
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zdravotnická xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pacienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x označení zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx; je průběžně xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx datem xxxxxx, identifikací a xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Opravy xx zdravotnické dokumentaci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s uvedením xxx opravy, identifikací x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx čitelný.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx textové, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx x xxxxxxxx formy xxxxxxx xx elektronické xxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx listinná xxxxx.
(6) Zápis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx nosič (xxxxxxxx xxxxxxx), opatří se xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za těchto xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx části zdravotnické xxxxxxxxxxx obsahují zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx provedla, xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 33)
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxx jednou xx xxxxxxxx xxx,
c) xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx archivních xxxxx,
d) uložení xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx vytvářeny nejméně xxxxxxxxx za xxx, xx provedeno způsobem xxxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat xx paměťových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištěn xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx čitelnost (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
(9) Práva x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxx zvláštním xxxxxxx. 32)
(10) Xx xxxxxxxxxxxx dokumentace mohou xxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro splnění xxxxxxxxxxx úkolu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx pracovníci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 67) x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx 6) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 34)
x) xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
e) lékaři xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pověření vyřizováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přezkoumání a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) lékaři xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborného stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a podnětů xx xxxxxxxx řízení, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, návrhu na xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 35)
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopnosti pro xxxxx dávek x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanosti, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 36)
x) zaměstnanci xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanci příspěvkových xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů 32) při xxxxxx x nakládání se xxxxxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,
l) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§67c xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 32) x informací x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§67c xxxx. 3) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří zabezpečují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 32) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) pověřené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, 46)
x) Veřejný xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,
o) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx zjišťování příčin xxxxxxxxx nehod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 56),
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro kontrolu xxxxx a xxxxx xxxxxxx osoby pověřené Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx léčiv, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41), 42), 72).
Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx též xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx stanovených pověřeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuku osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxx souhlasu jejich xxxxxxxxx zástupců. Souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx možné xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx. Xxxxx získávající způsobilost xxxxx xxxx prvé xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx dozvěděly, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(12) Pacient xx xxxxx
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci vedené x xxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx zdravotnímu xxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prostředky má xxxxx na informace, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx příznaků onemocnění, xxxxxxxx, popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx testů,
x) x přítomnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx a); x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může nahlížet xx záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diagnózy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx, opisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a); x případě autorizovaných xxxxxxxxxxxxxxx metod a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopií xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxxx, diagnózy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x interpretace výsledků xxxxx,
x) určit xxxxx, xxxxx xxxx xxx informována x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vyslovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx přijetí; xxxxxxx xxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx náleží xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x); xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kdykoliv odvolat; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx odstavců 10 x 11 x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx právo xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx na pořizování xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx určit xxxxx, xxxxx xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx právo na xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx zdravotním xxxxx xxxxx xxxxxx.
(13) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(14) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 44) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx registrace, xxxx xxx, xxx xxx xx zemřelým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povinen xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxx zařízení, 44) xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx má i xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx.
(15) Osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 14
x) xxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx.
(16) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, 44) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 14
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickou dokumentaci x zajistí xx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným nakládáním xxxxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx v místě xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna x xx xxxxx nejširším xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení pacienty, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické dokumentace xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopií xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pacienta, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(17) X zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxx ze zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 16 xxxx. x) xx x), xxxxx plněním těchto xxxxx nepověřil xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx. Ustanovení odstavce 17 se xxxxxxx xxxxxxx.
(19) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 37) Náležitosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxx, vzorů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se zdravotnickou xxxxxxxxxxx x písemné x elektronické xxxxx, xxxxxxxxx řád, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(20) Xxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x ženu, jejímuž xxxxxxx svědčí xxxxxxxx xxxxxxxxx (§51 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině), xx xxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci v xxxxxxx péče související x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ženy nezbytné xx zjištění xxxxxxxx x xxxxx uvedené x §67x xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Otevření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Lékaři a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx personálu, xxxxx x xxxxx xxxxxx lékařské xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §67x xxxx. 10 x 11 xx nepoužijí.
§67xx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §67b xxxx. 12 xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx informací podle §67b odst. 12 xxxx. d), popřípadě xxxxxxxx určení xxxxx xxxx zákazu podávání xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx zdravotnické dokumentace xxxxxx o pacientovi x opatří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxx xxxx vůli, xxxxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx a xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx svou xxxx projevil, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úmrtí x xxxxxxxx pitvy, byla-li xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx vztahujících xx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx určené xxxxxxxxx podle §67b xxxx. 12 písm. x). Jde-li x xxxxxxxxx pacienta, který xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx §67b xxxx. 12, osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pacienta, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx zástupcem.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nahlížet x přítomnosti zdravotnického xxxxxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, opisy xxxx kopie xxxx xxxxx blízké pouze x případě, xx xx to x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dalších osob, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 40).
§67xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2007 Sb. x účinností xx 15.5.2007
§67bb
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx náleží xxxxx xxxxx §67b xxxx. 12 xxxx §67ba xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxx totožnost.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx těchto dokumentů, xxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx nebo osobám, xxxxx xxxx právo xx informace xxxxx §67b odst. 12, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx rodného xxxxx.
(3) Jestliže xxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx zákonném xxxxxxxx, xxxxx zdravotnickému pracovníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoba x x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho zdravého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení rodičovské xxxxxxxxxxxxx, může zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x zájmu xxxxxxxxxxx pacienta. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, požádá-li x xx nezletilý xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx věk x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schopen si xxx xxxxxxx své xxxxxx. Přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupcům omezit xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx vyplývají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 68). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx vztahujících se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx
x) 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxx v §67b xxxx. 10, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud není xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxx x).
Xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xxxx x) xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx výpisů, opisů xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopií hrazeno x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxx 69).
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx výpisů, xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum narození xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx, opis xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx kopii xxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, x oprávněná osoba.
(6) Xxxxxxxx správní xxxx nebo zřizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x §67b xxxx. 18 převzal xxxxx §67b xxxx. 16 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 x 5 xxxxxxx.
§67xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.5.2007
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§67x
(1) XXXX je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určený
a) xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx, stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení poskytují xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 38) x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pacientovi, xxxxxxx zdravotnická zařízení xxx xxxx xxxxx xxxxx. 47)
(3) Xxxxxx úkolů NZIS xxxxxxxxx Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Statistický ústav") xxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústav xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, 39) pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis 40) xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 32) xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§67d
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx.
(2) Účelem xxxxxxxx xx evidence x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx, sledování xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx onemocnění a xxxxx x statistická x vědecká zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx zpracovávat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx:
x) xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, 48)
2. xxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
3. datum xxxxxxxx,
x) pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 1, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx a pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xxxxx, x xx
1. anamnestické x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
2. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
3. x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zdravotním xxxxx,
4. xxxxx o xxxxxx povolání nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xx XXXX zdravotnická xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 40) 48)
(5) Xxxxx shromažďované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 40) 32) xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správci nebo xxxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů.
(6) Xxx xxxxxx úkolů XXXX Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Osobní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxxxxx x registru xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zdravotnickým pracovníkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určený ředitelem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x schválený xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxxxxx osobních xxxxx x XXXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zákonem. 32)
(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx NZIS,
x) xxxxxx předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx XXXX,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxx xx XXXX,
x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXXX.
§67e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 156/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 9.4.2004
§67x
Xxxxxxxxxx §67a67e xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízením sociálních xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx.
§67x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
§67g
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Ministerstvu zdravotnictví xxx xxxxx působnosti x oblasti ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
e) rodné xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
k) xxxxxxx stav, datum xxxx změny a xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
m) xxxxx xxxxx dítěte,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
o) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti nebo xxx, který prohlášený xx mrtvého nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx a místo xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na jehož xxxxx k úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
c) x případě xxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stát, na xxxxx území xx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxx
x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pacienta, x něhož sdělení xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxx zdravotní stav,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pacienta, xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, jejímž včasným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x ohrožení nebo xxxxxxxxx xxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx nebo xxx není xxxxxxx xxxxxx údaje potřebné x vyhledání zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx,
x) identifikační xxxxx zdravotnického pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxx pracovní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení,
x) rodné číslo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
d) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacienta, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození.
§67i
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxx výkon státní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx Národního zdravotnického xxxxxxxxxxxx systému
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.
(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) adresa místa xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx.
(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu.
ŠESTÁ XXXX
XXXXXX XXXX O XXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
HLAVA XXXXX
ŘÍZENÍ PÉČE X XXXXXX LIDU
§68
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Ministerstva x xxxxxxx ústřední orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx a rozvíjení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx x kultury.
(2) Xxxxxxxx orgány xxxxxxx
x) stanoví xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxx x vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx iniciativně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx je x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x péči x xxxxxx lidu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§69
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx x xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxx koncepci x xxxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxx zdravotnictví a xxx o jejich xxxxxxxxxxxxx. Pečuje x xxxxxx xxxxxxxx vědy x x xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx praxe tak, xxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§70
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxx x zdraví lidu x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) odborně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) jednotně xxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx této xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozbor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx péči,
x) xxxx xxxxxxx a xxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x výuky xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6) x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičních celků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x staveb, u xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx posuzování zdravotnických xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x zdravotnickou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 40) se xxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxxx xxxxx krvetvorných xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1 xxxx. x) bodů 2 x 3.
(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx 45) xxx xxxxxxxxxx uvedenými x odstavci 2 xxxx. a) a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx. x).
(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx též x xxxxxxxxx, xxx xxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx odborný dozor xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odvětvích x xxxxxx odborné xxxxxx.
(6) Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vývojová xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odborné xxxxxxx xxxxx.
§71
§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
§72
§72 xxxxxx právním předpisem x. 164/2001 Xx.
§73
xxxxxx
Xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxxx zaměstnanců
§74
Xxxxxxxxxxx xxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx zdravotní politiky x při xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vědomím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,
x) xxxxxxxxx od odborných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vysvětlení.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2000 Sb.
Účinnost - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 132/2000 Xx.)
§76
Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x objektů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování x xxxxxxxxx potřebné doklady x údaje.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§77
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím lékařů xxxx xxxxxxxxxx psychologů xxx výkonu xxxxxxxxx xxxx, a to xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxxxx posudky. Zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pacientovi prokazatelným xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zdravotnickým zařízením xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx účel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx stavu byl xxxxxxxx posudek xxxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxx na přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx klinického xxxxxxxxxx, xxxxx posudek xxxxxxxxxx. Xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx psychologem, kteří xxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx podán xxxxx na přezkoumání, xx xxxxxxxx posudek xxxxxx ode xxx xxxx prokazatelného předání xxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx jeho doručení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 54) xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx
x) návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do 3 dnů; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx platné xxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydalo, x xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx; xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx osoba.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55).
(9) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx posudku xxx xxxxx odvolání, x xxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x čele xxxxxx bezpečnostních xxxxx.
§77a
(1) Xxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx xxxxx §77 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
a) odvolání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxx, xxxx
x) napadený xxxxxxxx xxxxxxx zruší x vrátí xxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxx vydalo, x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx odvolat.
§77a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 285/2002 Sb. x xxxxxxxxx 1.9.2002
§77b
Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx postupy podle §77a ustanovení správního xxxx. 11)
§77x xxxxxx právním předpisem x. 285/2002 Xx. x xxxxxxxxx 1.9.2002
XXXXX ČÁST
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§78
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vzniklých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně přírodních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odběrem xxxxxx x xxxxx účelům, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx pokud xx xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.
(2) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx poskytování zdravotní xxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx stát v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx způsobená xxxxxxxxx nařízeným xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§79
(1) Xxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx společenských xxxxx xxxx xxxxxxx orgány x organizace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxx xxxxxx a x xxxxx vzájemné xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx v něm xxxxxxxxx. Xx xx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x o státní xxxxxxxxxx, potravinářské x xxxxxxxx inspekci. Xxxxxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxx xxxxx úzce xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx normy, xxxxx xx dotýkají xxxx x zdraví lidu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxx nich zřízené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxx rozhodují zároveň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, 12) zejména xx věcech xxxxxxx xxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx výrobě, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopreparátů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x surovin xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x masa je xxxxxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, postupují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx sborů x Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy xxx provádění xxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x federální ministerstvo xxxxxx.
(4) Organizaci x xxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx uzavřených xxxxx x v jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§81
Xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba.
§81x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§82
§82 xxxxxx právním předpisem x. 167/1998 Xx.
§83
(1) Xxxxxxx se
1. xxxxx č. 271/1949 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,
2. zákon č. 170/1950 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx povoláních,
3. xxxxx č. 103/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákonného opatření x. 64/1955 Xx., xxxxxx č. 17/1957 Xx. x zákona x. 78/1959 Sb.,
4. xxxxx č. 4/1952 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1957 Xx.,
5. xxxxx č. 43/1955 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zřídlech,
6. vládní xxxxxxxx č. 24/1951 Sb., x xxxxxxxx,
7. vládní nařízení č. 25/1951 Sb., o xxxxxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxx č. 77/1951 Sb., x středních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx nařízení č. 14/1952 Sb., x nižších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
10. vládní xxxxxxxx č. 44/1952 Sb., x xxxxxxxxxxx,
11. xxxxxx xxxxxxxx č. 51/1952 Sb., x poskytování xxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx persekuce,
12. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 37/1950 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
13. nařízení ministra xxxxxxxxxxxxx č. 5/1952 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
14. xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví č. 11/1953 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
15. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 87/1953 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
16. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 24/1954 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 25/1954 Sb., x xxxxxxxxxx x protiepidemické xxxxxxx xxxx,
18. nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 8/1955 Sb., o xxxxxxxxxxxx,
19. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 40/1955 Sb., x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx,
20. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 42/1956 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx opatření č. 23/1955 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82.
§84
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1966.
Xxxxxxxx x. x.
Příloha x xxxxxx x. 20/1966 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci pacienta (xxxxx xxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, x xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení hlásícího, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 25 xxx xx roku úmrtí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anonymizovány.
2. Xxxxxxx xxxxxxx hospitalizovaných
X registru jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, rodinná xxxxxxxx, xxxx pacienta xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavní péči (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx roku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (rodné xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx těhotenství a xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ošetření rodičky (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx matky x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Po xxxxxxxx 10 let xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. Národní xxxxxxx xxxxxxxxx vad
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx matky a xxxxxx, x xx xxxxxx a rodinná xxxxxxxx xxxxx, diagnostické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěná xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx vadu diagnostikovalo (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx oddělení).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx 15 let věku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx, farmaceuta (xxxxx xxxxx, xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobný xxxxx (identifikační xxxxx xxxxx, název oddělení); xxxxxx. Údaje uvedené xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx lékaři x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči vlastním xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 44)
Xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxxxxx potratů
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx ženy (xxxxx číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx se zdravotním xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, x to osobní xxxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxx; údaje xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx provedlo (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby).
Xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxx potratu xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
8. Národní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx číslo); xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx informace (xxxxxx x xxxxxxx anamnéza, xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx a průběhu xxxxxx, důvod, typ x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), operační xxxxxxxxx (xxxxx operace, identifikace xxxxxxxxx, odborné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx komplikacích, x xxxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, popřípadě o xxxxx xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
9. Národní xxxxxxxxxxxxxxxxx registr
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (osobní a xxxxxxx xxxxxxxx, diagnostické xxxxx o xxxxx x průběhu xxxxxx, xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx informace (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx operaci) x xxxxxxxxxx informace (odborné xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x propuštění xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx pacienta); xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx operace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxxxxxx 20 let xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxxxxx kloubních náhrad
X registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (osobní x xxxxxxx anamnéza, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x průběhu xxxxxx, důvod, typ x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx informace (xxxxx operace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odborné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobné xxxxxxxxxxxx xxxxx komponent xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, název xxxxxxxx).
Xx uplynutí 5 xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
V xxxxxxxx jsou zpracovávány xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx z povolání); xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx (datum xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 49) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, při jehož xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, 50) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx faktoru, xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, odvětvová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx x xxxxx vyhotovení hlášení.
Xx uplynutí 40 xxx xx xxxx xxxxxxxxx jsou osobní xxxxx anonymizovány.
12. Xxxxxxx xxxxxxx kardiovaskulárních xxxxxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx zpracovávány osobní xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx); údaje xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, průběh xxxxxx, osobní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx procedur, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx).
Po uplynutí 5 let xx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
V registru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rodné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx číslem xxxxx xxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx x léčbě substituční xxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukončení; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx xx XXXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx předána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxx 20 xxx xx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx anonymizovány.
14. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx anamnézy, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x diagnostické údaje xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx asistovanou xxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 132/2000 Xx.)
Xx. XX
xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 548/1991 Xx.
Xx 31. xxxxxxxx 1992 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušit xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xx. IV
Xxxxxxxxxx přechodná
Resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx počtu xxxxxxx 50000 pojištěnců xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne účinnosti xxxxxx zákona; nesplněním xxxx povinnosti se xxxxxxx x xxxxxxxx xx likvidace. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx případě x xxxxxxx převodu pojištěnců xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního pojištění xx převedou Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), 7) xx xxxxxxx podnikatelským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx zdravotní pojišťovny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Neexistují-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věty, převede xx likvidační xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx do šesti xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX bodu 2 xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§26
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1) týkající xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oběhu, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§27
(1) Podnikatel, který xxxxxxx výrobu potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené a xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx jakost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Xxxxxxx hygienikem Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
Xxxx xxxx vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.1997
§72
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "odkupné" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§72 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 20/1966 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1966.

Text xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx x úplného xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x. 86/1992 Xx. a jsou x něm podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

590/1992 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

15/1993 Xx., x Xxxxxx XX a x xxxxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

161/1993 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1993

307/1993 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.1994

60/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

s xxxxxxxxx xx 1.5.1995

206/1996 Xx., xxxxx ÚS XX xx xxx 10.7.1996 ve věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízením vlády x. 216/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášky x. 467/1992 Xx., o xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx x. 426/1992 Xx., x xxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1997

14/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 36/1975 Xx., o pokutách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x ochraně zdravých xxxxxxxxx podmínek, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1982 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.2.1997

110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

83/1998 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

167/1998 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1999

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx městě Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

149/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx)

x účinností od 18.6.2001

260/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2001

285/2002 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a transplantacích xxxxx x orgánů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §26x x 28x, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2003

290/2002 Xx., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx XX xx kraje x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx x majetku XX, xx znění zákona x. 10/2001 Sb., x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

130/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

356/2003 Xx., o chemických xxxxxxx a chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojistné xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

s účinností xx 1.4.2004

121/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.4.2004

156/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 9.4.2004

157/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 20.2.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 11.3.2004

s xxxxxxxxx xx 24.4.2004

422/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

381/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx od 1.7.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 a xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

225/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

227/2006 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013)

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

585/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

111/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., o xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2007

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

28/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

296/2008 Xx., x zajištění xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx určených k xxxxxxx x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx tkáních x buňkách)

s xxxxxxxxx xx 18.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.8.2009

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

466/2011 Xx., kterým xx xxxxxxx zákon x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx neziskových ústavních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2011

Právní xxxxxxx č. 20/1966 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 372/2011 Sb. x účinností xx 1.4.2012.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
3) §21 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx.
4) Jednotná xxxxxx o omamných xxxxxxx xx xxx 31. března 1961, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 47/1965 Sb., x Jednotné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 21. xxxxx 1971, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 62/1989 Xx., x Xxxxxx x psychotropních xxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx 1961 a x xxxxxx 12 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 462/1991 Xx., x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami.
5) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1991 Xx.
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 220/1991 Sb.
7) §75 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx x. 284/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx praxi, řízení xxxxxxx humánních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx techniky. - Xxxxxx předpis x. 284/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Vyhláška x. 43/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx.
9) Zákon č. 83/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx. x xxxxxx x. 513/1991 Xx.
10) Xxxxx XXX č. 36/1975 Sb., o xxxxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx.
13) §10 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX č. 592/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx. a xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx.
14) §8a xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
15) §73b xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
16) §24 xxxx. 1 a 3 nařízení xxxxx XX x. 216/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 50/1993 Xx.
17) §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
18) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx XXX 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx. x zákona x. 147/1996 Sb.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx. a xxxxxx x. 142/1996 Xx.
Xxxxx č. 105/1990 Sb., o xxxxxxxxx podnikání xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx č. 455/1991 Xx.
19) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 145/1988 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 161)
21) Čl. 8 xxxx. 6 ústavního xxxxxx x. 23/1991 Xx., kterým se xxxxxxx XXXXXXX ZÁKLADNÍCH XXXX A XXXXXX xxxx xxxxxxx zákon Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
22) Xxxxxxxx x. 4/1985 Věst. XX XXX (reg. x xxxxxx 24/1985 Xx.).
23) Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx úmrtí x x xxxxxxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů a xxxxxxxxx hygienických xxxxxx x řídící působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
26) §12 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
27) §49 xxxx. 2 zákona x. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
29) §53 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a xxxx. 4 x §13 xxxx. 2, 4 x 5 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
31) §8 xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx zákona x. 71/2000 Sb.
32) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx.
33) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
34) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
36) §16 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §4 xxxx. x) x x) zákona x. 101/2000 Xx.
40) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
41) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx.
Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
42) Zákon č. 79/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2001 Sb.
44) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §43 x 50 zákona x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
47) §13c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
48) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
49) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx č. 89/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
52) §17a x §22 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
53) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx.
55) §75 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
56) Zákon č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) Zákon č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
59) Xxxxx č. 245/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
60) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
63) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
64) Xxxxxxxx č. 343/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 255/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x léčivými xxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx a bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Zákon č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
68) §8 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/2006 Xx.
69) §10 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Sb.
70) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání a x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxx č. 296/2008 Sb., x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x lidských tkáních x xxxxxxx).
73) §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx).
74) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2008 Xx.
75) §21 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
§16a xxxx. 4 písm. x) zákona č. 582/1991 Sb., ve xxxxx zákona x. 479/2008 Sb.