Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D1940 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1940 ze dne 9. listopadu 2021 o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz R P
32021R1224 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1224 ze dne 27. července 2021 o podrobných pravidlech, pokud jde o podmínky fungování internetové služby, a pravidlech pro ochranu údajů a zabezpečení týkajících se internetové služby, jakož i o opatřeních pro vývoj a technické provedení internetové služby stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C(2019) 1230 R P
32021D1028 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1028 ze dne 21. června 2021, kterým se přijímají prováděcí opatření k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, pokud jde o přístup k údajům v ústředním systému ETIAS, jejich změny, vymazávání a předčasné vymazávání R P
32021D1028 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1028 ze dne 21. června 2021, kterým se přijímají prováděcí opatření k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, pokud jde o přístup k údajům v ústředním systému ETIAS, jejich změny, vymazávání a předčasné vymazávání R P
32021D0995 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/995 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví datum začátku použitelnosti rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku R P
32021R0916 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/916 ze dne 12. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti R P
32021D0627 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/627 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví pravidla pro vedení protokolů a přístup k nim v Evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 R P
32021R0581 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/581 ze dne 9. dubna 2021 o situačních obrazech Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) R P
32021R0331 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/331 ze dne 24. února 2021 o oznamování případů zneužití ze strany obchodních zprostředkovatelů poskytujících služby pro žádosti o cestovní povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 R P
32021D0031 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/31, ze dne 13. ledna 2021 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862, pokud jde o minimální normy kvality údajů a technické specifikace pro vkládání fotografií, profilů DNA a daktyloskopických údajů do Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 R P
32020D0752 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/752 ze dne 27. května 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz R P
32019D1915 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1915 ze dne 14. října 2019 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz jménem Unie R P
32019R1896 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 R P
32018R1806 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) R P
32018R1728 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1728 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 515/2014, pokud jde o přidělení dodatečného financování ze souhrnného rozpočtu EU na provedení Systému vstupu/výstupu R P
32018R1240 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 R P
32017R0850 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/850 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) R P
32017R0458 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/458 ze dne 15. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází R P
32016R0399 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) R P
32014R0939 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 939/2014 ze dne 2. září 2014, kterým se stanoví osvědčení podle článků 5 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech R P