Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0831 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/831 ze dne 23. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP (Text s významem pro EHP) R P
32021D1742 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1742 ze dne 23. září 2021 Mo postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP (třetí a čtvrtý železniční balíček) R P
32021D1739 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1739 ,ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojeného k Dohodě o EHP (program Kreativní Evropa) R P
32021D1738 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1738 ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojeného k Dohodě o EHP (mechanismus civilní ochrany Unie) R P
32021D1737 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1737 ,ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojeného k Dohodě o EHP (program Digitální Evropa) R P
32021D1736 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1736 ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojeného k Dohodě o EHP (Erasmus+) R P
32021D0624 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/624 ze dne 12. dubna 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, pokud jde o změny dodatků I a III uvedené úmluvy R P
32021D0393 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/393 ze dne 1. března 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP zřízeném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru ke změnám kapitoly IIa a příloh I a II protokolu 10 k uvedené dohodě o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží R P
32020D0142 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/142 ze dne 21. ledna 2020 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva R P
32020D0142 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/142 ze dne 21. ledna 2020 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva R P
32019R2154 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2154 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie R P
32019D2106 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2106 ze dne 21. listopadu 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, pokud jde o změnu příloh I a II dohody R P
32019D0425 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/425 ze dne 12. března 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty R P
32019D0389 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/389 ze dne 4. března 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II)) (Text s významem pro EHP) R P
32018D0180 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/180 ze dne 29. ledna 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP R P
32017D1190 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1190 ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS, který byl zřízen Dohodou o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace, k přijetí jeho jednacího řádu R P
32015R0475 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/475 ze dne 11. března 2015 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění) R P
32009R1216 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) R P
32003R2272 Nařízení Komise (ES) č. 2272/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2004 R P
32003R2271 Nařízení Komise (ES) č. 2271/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót pro dovoz některých produktů pocházejících z Rumunska pro rok 2004 R P