Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021D0624
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/624 ze dne 12. dubna 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, pokud jde o změny dodatků I a III uvedené úmluvy
2021
624
12.04.2021
Rozhodnutí
3
D
Tranzit Společenství (02.40.10.11), Země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (11.40.10.10)