Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0805 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/805 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a upřesňují poplatky, které se vztahují na dohled Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad některými administrátory referenčních hodnot (Text s významem pro EHP) R P
32022R0804 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/804 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a upřesňují procesní pravidla týkající se opatření, která se vztahují na dohled Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nad některými administrátory referenčních hodnot (Text s významem pro EHP) R P
32022R0803 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/803 ze dne 16. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a upřesňují procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty a penále ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ve vztahu k poskytovatelům služeb hlášení údajů (Text s významem pro EHP) R P
32022R0786 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/786 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Text s významem pro EHP) R P
32022R0750 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/750 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP) R P
32022R0749 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/749 ze dne 8. února 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2417, pokud jde o přechod na nové referenční hodnoty, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách (Text s významem pro EHP) R P
32019R1866 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1866 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnosti podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku R P
32018L1808 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu R P
32018R1106 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1106 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP) R P
32018R1105 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1105 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro poskytování informací příslušnými orgány orgánu ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0653 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP) R P
32016R1368 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016,kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 (Text s významem pro EHP) R P
32016R1011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP) R P
32015R0751 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Text s významem pro EHP) R P
32014R1286 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP) R P
32014R1286R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ( Úřední věstník Evropské unie L 352 ze dne 9. prosince 2014 ) R P
32013R1024 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi R P
32010L0076 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování (Text s významem pro EHP) R P
32009L0044 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru (Text s významem pro EHP) R P
32009L0027 SMĚRNICE KOMISE 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik (Text s významem pro EHP) R P