Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
47/2023 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí R P
47/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části §63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém R P
47/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
47/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
47/2015 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 R P
47/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala R P
47/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. R P
47/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2010 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 R P
47/2009 Sb. Nález ÚS ze dne 9.12.2008 ve věci návrhu na zrušení §171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb. R P
47/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu R P
47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem R P
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu R P
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů R P
47/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny R P
47/1997 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČR a vládou SRN o hraničních přechodech na společných státních hranicích R P