Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

47/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence §2

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů §3

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení §4

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §5

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému §6

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému §7

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému §8 §9

Příloha č. 1 - Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení

Příloha č. 2 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 3 - Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích

INFORMACE

47

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §10a xxxx. 3, §13 xxxx. 7, §21 xxxx. 5 x §22 xxxx. 5 zákona x. 243/2022 Xx., x omezení dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx vedení evidence xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x lovných zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) formulář xxx podání žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx a vykázaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xx X přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxx xxxxxxxx samostatně xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx,

x) tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděné xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky,

d) balónky, xxxxx balónků xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx.

(2) Výrobce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x tomto rozsahu:

a) xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx na xxx,

x) xxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plast.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxx X xx X přílohy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx množství xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 2 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x rozsahu xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 k xxxx vyhlášce.

§3

Xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx a její xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx alespoň 2 x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobů:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx komunikaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bannery,

c) xxxxxx sdělení, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx věku 6 až 15 xxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) tabákových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx pro xxxxxxx x kombinaci x tabákovými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tamponů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx provádění osvětové xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx, který ji xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízeních obsahujících xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast x rozsahu xxxxxxx x. 1 a 3 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

§5

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vede xxxxxxxx výrobců, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, v tomto xxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x v případě xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx a

f) použitý xxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx x ním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění, způsobem xxxxx §2 odst. 1 x v xxxxxxx podle §2 xxxx. 2 této xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Vzor x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx 6 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx. Tabulky x. 3X, 3X nebo 3X přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx č. 5 přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx X přílohy x zákonu.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx provedl xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x vykázaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxx o xxxxxxx vyjádřil xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených na xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správné x xxxxx.

§9

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 47/2023 Xx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx trh výrobcem x zpětně odebraných xxxxxxxxx lovných zařízení

Tabulka x. 1: Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx:

Xxxx:

XXX:

XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty (x-xxxx):

Xxx.:

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx na trh xxxxxxxx

Xxxx vybraného plastového xxxxxxx:

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu a xxxx o domácnost

Balónky

Hygienické xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx druhu, které xxxx uvedeny xx xxx (x):

Xxxxxxx č. 3: Xxxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx / xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx motouzů
(Ø &xx; 1 xx)

Xxxx xxxxxxxx xx slabých xxxxxxx
(Ø ≤ 1 xx)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxx, lana

Celkem (*) = x tunách

A+B+C+D+E

A

B

C

D=I+K

E=F+J+L

Plasty xxxxxx =

A+B+C+F

A

B

C

F

Kovy xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx ohlašovány.

Název xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xx xxxxxxx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. Xxxxx se, xxxx-xx XXX xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx (XXXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

Xxxxx, číslo xxxxxxx / orientační, xxxx, XXX - xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx identifikační číslo xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vyplnil - xxxxx xx xxxxx x příjmení x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx vyhotovení xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hlášení xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x aplikátory xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ubrousky, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x xxxxxx uváděné xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx - xxxxx xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx, x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x filtry xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx xx xxx / zpětně xxxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxx účely xxxx tabulky xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX), xxxxxxxxxxx (XX), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (HMPE), xxxxx, xxxx xxxxxx (PET, XXX, XXXX) nebo xxxx polymerů.

Kovem xx xxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxx" zahrnuje xxxxxxx motouzy, šňůry, xxxxx xxxx, atd. xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx.

Příloha č. 2 x vyhlášce č. 47/2023 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13 xxxx. 4 xxxxxx. Xx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx X. a dále xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxx XX.

Xxxxx 12 až 17 - xxxxxxxx xx názvy či xxxxx příloh xxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí tuto xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 uvést, xxxx. uvést odkaz xx xxxxxx listin, xxx je znění xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XXX.

X dílu XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx xx řádcích x. 18 a 19. Xxxxx č. 20 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x. 18 xxxx 19.

Xxx XX.

X xxxx XX. je xxxxx specifikován projekt xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 47/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxx ohlašovatele

Vykazovaný rok

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděné xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x domácnost

Balónky

Název ohlašovatele

IČO

Adresa

Ulice

Číslo xxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxx

XXX

XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx (t)

Vývoz (x)

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky pro xxxxxx hygienu x xxxx x domácnost

Balónky

Tabulka x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - seznam výrobců, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ubrousků xxx xxxxxx hygienu x xxxx x domácnost xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Název xxxxxxx

XXX / ISPOP XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ubrousků xxx osobní xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - seznam xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xx vykazovaném xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v kombinaci x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx výrobců, za xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx vykazovaném xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / ISPOP XX

Xxxxxxxx balónků xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců

Druh vybraného xxxxxxxxxx výrobku

[Kč]

[%]

Tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní hygienu x péči x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok

Z xxxx náklady xx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcemi xx úklid xxxxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx tohoto odpadu

Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx soustřeďování odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx hospodářství ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx x xx xxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx rezervy xxxxx §18 xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zasílání xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uchovávání

Celkové xxxxxx xx uplynulý kalendářní xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených v xxxx 1 části X přílohy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x)

Xxxxxxx x. 6: Samostatné xxxxxxx xxxxx zprávy

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Tabákové výrobky x filtry x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx, x xxxxxx individuální xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx na xxx xxx použití x xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx, xxxxxxx) uvedených xx trh ve xxxxxxxxxxx roce

2.

Přehled hospodaření xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tabulky x. 4 xxxx xxxxxxx

3.

Xxxxxx x stavu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx výpisu z xxxxxx xxxx

4.

Xxxxxx obcí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona

5.

Přehled x provedené osvětové xxxxxxxx xxxxx §3, xxxxxx předpokládaného počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx je xxxxx zpráva xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx, xxx xx roční xxxxxx podávána xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx na trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx balónky, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx ohlašovatele - uvede se xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx počet 8 xxxx.

Xxxxx, číslo xxxxxxx / orientační, xxxx, XXX - xxxxxxxx xx přesná x úplná xxxxxx xxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx.

XXXXX - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx a kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx DD.MM.RRRR.

Vysvětlivky x xxxxxxx č. 2: Xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx údaje x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků (xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní hygienu x xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx pro použití x kombinaci x xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxx průmyslové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx distribuovány spotřebitelům).

Uvedeno xx xxx - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x České republice xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hmotnost filtrů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxx xxxxx, které xxxx uvedeny xx xxx, xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xx které xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx), x xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x. 3X, 3X, 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Tabulky č. 3X, 3B xxxx 3X se zasílají xxxx součást xxxxx xxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx xxxxxxx xx xxxxxx názvy xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX / XXXXX XX - uvedou xx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (bylo-li XXX přiděleno). V xxxxxxx subjektu se xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx (XXXXX) při xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, kolik xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx daného druhu xx trh. Údaje xx xxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa.

Vysvětlivky k xxxxxxx č. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxxx x výnosy xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, xxx xxxx xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxxx xx tabulku č. 6 xxxx přílohy xxxxxxxx. Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena auditorem x xxxxxxxxx k xxxx příslušným orgánem x xxxxxxx se xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx xxx xxxxxxx v kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad) x xx následnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplňuje xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 5: Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x bodu 1 xxxxx X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx společných sběrných xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustřeďovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, které mají x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxx (dopočtem) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce č. 6: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zasílána

Řádek 1 - x xxxxxxxxxx na xx, xxx jaký xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx č. 3A, 3X nebo 3X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxx xxxx xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx xx xxxxxxx xx formátu tabulky x. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - připojí xx xxxxx x účtu, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků tvořících xxxxxxx podle §18 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4 - xxxxxxx xx xxxxxx obcí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 xxxxxx (xxxx. ve xxxxxxx xxx).

Xxxxx 5 - xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx podle §2 x xxxxxxxxxx na §9 xxxxxx.

Xxxxx 6 - xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 47/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/958 xx xxx 31. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x lovných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2267 ze xxx 17. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x sebraném xxxxxx vzniklém po xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx x xxxxxx uváděných na xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx výrobky.