Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

47/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence §2

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů §3

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení §4

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §5

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému §6

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému §7

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému §8 §9

Příloha č. 1 - Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení

Příloha č. 2 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 3 - Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích

INFORMACE

47

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2023

o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí
 

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, §9 xxxx. 3, §10a xxxx. 3, §13 xxxx. 7, §21 xxxx. 5 x §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 243/2022 Xx., x omezení xxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx a ohlašování xxxxx x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozsah x způsob osvětové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x vykázaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xx X přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx evidenci samostatně xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky,

d) balónky, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům, xxxx

x) xxxxx zařízení obsahující xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx:

x) xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až e),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je předmětem xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxxx X xx X přílohy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx zařízení obsahujících xxxxx ohlašuje množství xxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 3 přílohy č. 1 k xxxx vyhlášce.

§3

Xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx na konkrétní xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výrobce vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části C přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx využívat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo způsobů:

a) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) periodický xxxx.

(2) Xxxxxxxx činnost xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 6 až 15 xxx; to xxxxxxx xxx osvětovou xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky,

b) xxxxxxxxxxxx vložek, xxxxxxx x aplikátorů tamponů.

(3) Xxx xxxxxxxxx osvětové xxxxxxxx musí být xxxxxx název xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx údajů x xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx

Xxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 3 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx uveden x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vede xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx:

x) jméno a xxxxxxxx xxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx osoby též xxxxxx formu,

b) sídlo,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kteří x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x v xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx.

§7

Obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxx roční xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému zasílá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx tabulek x. 1 xx 6 přílohy č. 3 k této xxxxxxxx. Tabulky č. 3X, 3B xxxx 3X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx zajišťuje kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců. Xxxxxxx č. 5 přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xx zprávě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§9

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce č. 47/2023 Xx.

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení

Tabulka x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx rok:

Název ohlašovatele:

IČO:

Adresa:

Ulice:

Číslo xxxxxxx / xxxxxxxxxx:

Xxxx:

XXX:

XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx elektronické xxxxx (x-xxxx):

Xxx.:

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a filtry xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu a xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx (t):

Tabulka x. 3: Množství xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících plast xxxxxxxxx xx xxx / zpětně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
(Ø > 1 xx)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx motouzů
(Ø ≤ 1 mm)

Jiná xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx zařízení

Bóje, xxxxxxx, xxxx

Xxxxxx (*) = x xxxxxx

X+X+X+X+X

X

X

X

X=X+X

X=X+X+X

Xxxxxx xxxxxx =

A+B+C+F

A

B

C

F

Kovy xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx se kalendářní xxx, za xxxxx xxxx xxxxx ohlašovány.

Název xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků; xxxxx xx xxxxxxx IČO xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx na celkový xxxxx 8 xxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx XXX xxxxxxxxx. X xxxxxxx subjektu xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

Xxxxx, číslo xxxxxxx / orientační, xxxx, XXX - vyplňuje xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxx vyplnil - xxxxx xx jméno x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - uvede xx, za xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ubrousky, xx. předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky x filtry x xxxxxx uváděné xx xxx pro použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, jež nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům).

Celková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx druhu, xxxxx xxxx uvedeny xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx x filtry xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx na xxx / zpětně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobcem

Ohlašování údajů xx nevztahuje na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvádí x xxxxxx na xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX), polyethylen (XX), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (HMPE), nylon, xxxx plasty (PET, XXX, XXXX) xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ocel, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx nebo směs xxxx.

Xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, xxx. xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) nebo několika xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo oplétané xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx jediný xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx části zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, mřížky xxx.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 47/2023 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx přílohu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx §13 xxxx. 1 x 2 xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 4 xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx na formuláři xxxx vyplňuje xxx X. x xxxx xxxxx ty xxxxx, xxxxx se xxxxxxx.

Xxx XX.

Xxxxx 12 xx 17 - vyplňují xx názvy či xxxxx příloh xxxx xx řádku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejněno xx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x řádku x. 12 uvést, xxxx. xxxxx odkaz xx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XXX.

X dílu XXX. žadatel předloží xxxxx smluv uvedených xx xxxxxxx č. 18 a 19. Xxxxx x. 20 xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxx už xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 18 xxxx 19.

Díl XX.

X xxxx XX. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 47/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rok

Druh xxxxxxxxx plastového výrobku

Tabákové xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxx / orientační

Obec

PSČ

IČZÚJ

Hlášení xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx rok

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Uvedeno xx xxx (x)

Xxxxx (x)

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o domácnost

Balónky

Tabulka x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - seznam xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich individuální xxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx hygienu a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na trh xx vykazovaném roce

Název xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx (t)

1.

2.

3.

4.

Tabulka x. 3B: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxx výrobců, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zasílána x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx ve vykazovaném xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx individuální xxxx x xxxxxxxx balónků xxxxxxxxx xx trh xx vykazovaném xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx balónků xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx vykazovaném roce (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx č. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx související xx zajišťováním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

[Xx]

[%]

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x xxxxxx uváděné xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x péči o xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X xxxx náklady xx

Xxxxxx xxxxxxx vynaložených obcemi xx úklid odpadu x daných vybraných xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xx xxxxxxx uživatelé xxxxxxx xxxx místa xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx odpadu x tabákových xxxxxxx x filtry x xxxxxx uváděných xx xxx pro použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádobách xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto odpadu

Osvětovou xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost

Tvorbu rezervy xxxxx §18 xxxxxx

Xxxxxxx xx vedení evidencí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx množství xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 části X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx obecního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a filtrů xxxxxxxxx na xxx xxx použití x xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných nádobách xx směsný xxxxxxxxx xxxxx (x)

Xxxxxxx x. 6: Samostatné xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a xxxxxx uváděné na xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxx zpráva xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx o domácnost, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a filtry xxxxxxx na trh xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx

3.

Xxxxxx o stavu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx výpisu x xxxxxx xxxx

4.

Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému uzavřel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 zákona

5.

Přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obyvatel

6.

Jiné xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - uvede xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx - xxxxx xx, xxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, jež nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům.

Název xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; vyplňuje xx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx, číslo xxxxxxx / orientační, xxxx, XXX - xxxxxxxx xx xxxxxx x úplná adresa xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku obcí Xxxxx republiky vydaného Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx jméno x xxxxxxxx x kontaktní xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx - uvádí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xx sloupcích xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky x filtry x xxxxxx uváděné na xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx balónků xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx distribuovány spotřebitelům).

Uvedeno xx xxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx x České republice xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hmotnost filtrů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxx, xxx u xxxxx xxxxx x xxxxxx mimo území Xxxxx republiky (xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků, xx které xxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx), x xx v xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x. 3X, 3X, 3X: Samostatné xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zasílána x xxxxxx individuální data x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 3X, 3X nebo 3X se xxxxxxxx xxxx součást xxxxx xxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx sloupci se xxxxxx xxxxx výrobců, xx kterými měl xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx část vykazovaného xxxx.

XXX / ISPOP XX - uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců (xxxx-xx XXX přiděleno). X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Informačním xxxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx (ISPOP) xxx xxxxxxxxxx subjektu do xxxxxxx xxx. ISPOP XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xx xxx. Xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, pro xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 6 xxxx přílohy xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx uplynulý kalendářní xxx xx připojí x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena auditorem x schválena x xxxx xxxxxxxxxx orgánem x souladu se xxxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx aktuální xxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství (xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpad) a xx následnou přepravu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5: Formát údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx soustřeďovaného x rámci obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx společných sběrných xxxxxxxx na směsný xxxxxxxxx odpad

Uvede xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádobách xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Množství xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (dopočtem) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému.

Vysvětlivky x tabulce x. 6: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 - x xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx připojí xxxxxxx xx formátu xxxxxxx č. 3X, 3X nebo 3X xxxx xxxxxxx vyhlášky, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxx xxxx xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx se xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 4 této xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx xx xxxxx z účtu, xx xxxxxxx je xxxxxx přehled xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4 - připojí xx seznam xxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx (xxxx. ve formátu xxx).

Xxxxx 5 - xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx realizovaných xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxx xx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 x xxxxxxxxxx xx §9 zákona.

Řádek 6 - xxxxxxx xx xxxxx přílohy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxx zaslat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 47/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/904 ze xxx 5. června 2019 x xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2021/958 xx xxx 31. xxxxxx 2021, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x x xxxxxxxxx lovných zařízeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x formát xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x čl. 13 xxxx. 1 písm. x) x čl. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2267 xx xxx 17. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.