Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

47/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence §2

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů §3

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení §4

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §5

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému §6

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému §7

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému §8 §9

Příloha č. 1 - Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení

Příloha č. 2 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 3 - Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích

INFORMACE

47

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí
 

Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, §9 xxxx. 3, §10a odst. 3, §13 xxxx. 7, §21 xxxx. 5 x §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 243/2022 Sb., x omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx cílové skupiny xxxxxxxxx uživatelů,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xx X přílohy k xxxxxx nebo lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx evidenci samostatně xxx

x) hygienické vložky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ubrousky xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx,

x) tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům, nebo

e) xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených xx trh xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx:

x) xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeny xx xxx,

x) druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plast.

(3) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xx X přílohy x xxxxxx ohlašuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ohlašuje množství xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx C přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, nebo

d) periodický xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být realizována xx zřetelem xx xxxxxxxx xx xxxx 6 xx 15 xxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x aplikátorů xxxxxxx.

(3) Xxx provádění osvětové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxx o xxxxxx odebraných odpadních xxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vede x ohlašuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx pro podání xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

§6

Rozsah a způsob xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobců, x xxxxx xx uzavřenou xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxx formu,

b) sídlo,

c) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxxxx plastových xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

f) použitý xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 a x xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 této xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému zasílá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx 6 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Tabulky x. 3X, 3X xxxx 3X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx druhu vybraných xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností výrobců. Xxxxxxx č. 5 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxx o množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx na xxx x vykázaných výrobci xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému

Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx každoročně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zprávě x xxxxxxx xxxxxxxx závěr, xxx xxxxx o xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx významných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§9

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 47/2023 Sb.

Tabulky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení

Tabulka x. 1: Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx:

Xxxx:

XXX:

XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty (x-xxxx):

Xxx.:

Xxxxx xxxxxxxxxx hlášení:

Poznámky:

Tabulka x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx vybraného plastového xxxxxxx:

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x filtry xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx tamponů

Celková xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxx (x):

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx xx xxx / xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
(Ø &xx; 1 xx)

Xxxx vyrobené xx xxxxxxx xxxxxxx
(Ø ≤ 1 mm)

Jiná xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx

Xxxxxxxxxx části zařízení

Bóje, xxxxxxx, xxxx

Xxxxxx (*) = v xxxxxx

X+X+X+X+X

X

X

X

X=X+X

X=X+X+X

Xxxxxx xxxxxx =

X+X+X+X

X

X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx název xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx. Xxxxxxxx se obchodní xxxxx xxx, jak xx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xx xxxxxxx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx na celkový xxxxx 8 xxxx. Xxxxx xx, bylo-li XXX xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ISPOP) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. XXXXX XX.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx, obec, XXX - vyplňuje xx přesná a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx identifikační číslo xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx sídlo xxxxxxx. Uvádí xx xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vyplnil - xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx - uvede xx xxxxx vyhotovení xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 2: Množství xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx vybraného plastového xxxxxxx - xxxxx xx, za xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podáváno (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené ubrousky, xx. předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx balónků pro xxxxxxxxxx či jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxx druhu, které xxxx uvedeny na xxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě tabákových xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx / xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tabulky. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (PP), xxxxxxxxxxx (XX), vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX), nylon, xxxx plasty (XXX, XXX, XXXX) nebo xxxx polymerů.

Kovem xx xxx xxxxx této xxxxxxx rozumí xxxx, xxxxxx, olovo, ostatní xxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxx" zahrnuje xxxxxxx motouzy, šňůry, xxxxx xxxx, atd. xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxx jedním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx několika xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx jediný xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kovová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 47/2023 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Vysvětlivky:

Tuto přílohu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 1 a 2 xxxxxx nebo pro xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x vydání oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 4 xxxxxx. Xx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx X. x xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxx XX.

Xxxxx 12 až 17 - xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx vždy xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx požadovanému údaji. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí tuto xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 xxxxx, xxxx. uvést odkaz xx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx III.

V dílu XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 18 a 19. Xxxxx x. 20 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx už xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených na xxxxxxx x. 18 xxxx 19.

Díl IV.

V xxxx IV. je xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 47/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rok

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Tabákové xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a péči x domácnost

Balónky

Název xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxx / orientační

Obec

PSČ

IČZÚJ

Hlášení xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx hlášení

Poznámky

Tabulka x. 2: Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxx rok

Druh xxxxxxxxx plastového výrobku

Uvedeno xx trh (x)

Xxxxx (x)

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky pro xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxx výrobců, xx které xx xxxxx zpráva xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3B: Samostatná xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx výrobce

IČO / XXXXX ID

Množství xxxxxxxxxx xxxxxxx s filtry x filtrů xxxxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xx xxx xx vykazovaném xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Název xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx výrobku

[Kč]

[%]

Tabákové xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx uváděné xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x péči x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx kalendářní rok

Z xxxx náklady na

Úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, kterého xx koneční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místa xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx a xxxxxx uváděných xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost

Tvorbu xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx

Xxxxxxx xx vedení evidencí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zpráv x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx výnosy xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxx uvedených v xxxx 1 xxxxx X xxxxxxx x xxxxxx soustřeďovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx (x)

Xxxxxxx č. 6: Samostatné xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Tabákové xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx hygienu x xxxx o xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx o domácnost, xxxxxxxx výrobky x xxxxxx x filtry xxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

2.

Xxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením nákladů x xxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců ve xxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 4 této xxxxxxx

3.

Xxxxxx o xxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

4.

Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx

5.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který xx xxxxx zpráva zpracována.

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx výrobky s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx nebo balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům.

Název xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx firma xxx, xxx xx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx IČO xxxx xxx osmimístné, doplní xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst.

Ulice, xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxx, XXX - xxxxxxxx xx xxxxxx x úplná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

Hlášení xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxx vyplňující xxxxxxx.

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx rok

Ve xxxxxxxxx xx xxxxxx údaje x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx distribuovány spotřebitelům).

Uvedeno xx trh - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xx daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxx xx tři desetinná xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, ale x xxxxx došlo x xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 zákona), x xx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 3X, 3X, 3X: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x množství vybraných xxxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxxx roce

Tabulky č. 3X, 3B xxxx 3X se xxxxxxxx xxxx součást roční xxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx vykazovaného xxxx.

XXX / ISPOP XX - uvedou xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců (xxxx-xx XXX přiděleno). X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený Informačním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) při xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx tzv. XXXXX XX.

Xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx výrobcem xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - uvede xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vykazovaném xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xx xxx. Xxxxx xx uvádí x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x výnosy xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx se, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xx xxxxx zpráva xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx roční xxxxxx v návaznosti xx xxxxxxx č. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xx připojí x roční zprávě x xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena auditorem x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxxx xx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx vykázaných xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx zprávy aktuální xxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx výrobky x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx (xx společných xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad) a xx xxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

Vysvětlivky x xxxxxxx x. 5: Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x bodu 1 xxxxx X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx na trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, které mají x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů, x xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx statisticky (dopočtem) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6: Samostatné přílohy xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx pro xxxx druh vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx

Xxxxx 1 - x xxxxxxxxxx na to, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx č. 3X, 3X xxxx 3C xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxx nebo xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx xx xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx doklady.

Řádek 4 - připojí xx seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxx).

Xxxxx 5 - xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx realizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx cílených xx xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx xxxxx §2 x xxxxxxxxxx xx §9 xxxxxx.

Xxxxx 6 - xxxxxxx xx xxxxx přílohy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 47/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.3.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/904 xx xxx 5. června 2019 x omezení xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2021/958 ze xxx 31. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a formát xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 písm. x) x xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/904.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2021/2267 ze xxx 17. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.