Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

47/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Zrušovací ustanovení Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VIII

INFORMACE

47

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx., xxxxxx x. 186/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 380/2009 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx x) zní:

"m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxx x technické infrastruktuře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx zobrazují x xxxxxxxx jejich skutečný xxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx.".

2. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) založení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vedení3).".

3. Xx §4x xx xxxxxxxx xxxx §4x až 4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 a 14 xxxxx:

"§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Digitální xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx je xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapa kraje xx zdrojem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zejména xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx, přípravy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, poskytování informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ke snížení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(3) Digitální xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx kraje jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx o

a) druzích, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x území,

b) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů na xxxxxxx povrchu, xxx xxx xxxx xxx xxx, xxxxx charakterizují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx x údaje x xxxxxxxxxxx, správcích, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozovatelích x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x záměrů xxxxx xxxxxxxx 4 stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx se vedou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx editor. Editor xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx13), a xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx vlastník xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím jednotného xxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b), xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx budou předány xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x), xxxxx stavebník14) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4x odst. 3 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx údaje x xxxxx objektu nebo xxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, úplnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx části xx xxxxxxxxx každému. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vlastníkům, xxxxxxxx x provozovatelům xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, obnovy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapa xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Digitální xxxxxxxxx mapa xxxx xxxx obsahovat údaje

a) xxxxx §4x xxxx. 4; xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obec xxxxxxx činností.

(3) Xxxxxxxxxx §4x xxxx. 3 x 10 xx xx digitální xxxxxxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx propojením xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem tohoto xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy zajišťuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx; krajské úřady xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx digitálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vlastníků, xxxxxxxxxxxxx a správců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x tom, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx o tom, x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx digitálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x editaci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznamů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x), oznámí osoba, xxxxxxx údajů se xxxxx týká, xxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotného rozhraní xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b).

13) §27 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §12 odst. 1 xx xx xxxxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a".

5. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx".

6. V §13 odst. 1 xxxx. c) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx digitální technické xxxx x".

7. X §20 odst. 1 xxxxxxx i) zní:

"i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje podle §4x xxxx. 4 xxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx přesnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje,".

8. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx j) xx m), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx,

x) formy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje,

l) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 3 xxxx. x) a x).".

9. X §20 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou mapu xxxxx xx 30. xxxxxx 2023. Na xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxx, xxxxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx potřebnou xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx. K xxxxxx výzev xxxxx xxxx druhé může xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, úplnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přesnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedosahují-li předané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx §20 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx č. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změny xxxxx xxxxx §4x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, ke xxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx xx 30. června 2023, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4x odst. 7 xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2023, xx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 30. září 2023. Xxxxx údajů xxxxx §4x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. července 2023, xx xxxxxx xxxxx xx předání xxxxx xx 30. xxxxxx 2023 v xxxxxxxx činnosti vlastníka, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 9 zákona x. 200/1994 Xx., xx znění účinném xx 1. července 2023, xx 30. xxxx 2023.

2. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vznikla do 30. června 2023, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxx.

3. Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, xx 31. xxxxxxxx 2022. Xx výzvu Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x katastrálního poskytnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury k xxxx xxxxxxxx údaje. Xxxxx údajů podle §4x xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, ke kterým xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022, oznamují xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx změny týkají, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx.

4. Český xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxx x části xxxxx §4x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, xx 30. xxxxxx 2023. Xx výzvu Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytnou vlastníci, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx údaje. Xxxxx xxxxx podle §4d xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. července 2023, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2023, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx změně xxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx podle §4x xxxx. 3 xxxx. x) x x) zákona x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023, xx 30. xxxxxx 2024.

6. Vyhlášky xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx 1. červencem 2023, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2023.

7. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předávání xxxxx k aktualizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálních xxxxxxxxxxx xxx předávány xxxxx, x xx xx výměnném xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx č. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 257/2013 Sb., zákona x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., zákona x. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona x. 312/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx".

3. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x".

4. X §20 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx návrh, xxxxxx o uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

5. Xxx xxxxxxxx §20a xx xxxxxx xxxxxx, který xxx:

"Xxxxxxxx standard xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

6. Xx xxxxx xxxxx §20x xx xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx74) xx xxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 zní:

"74) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 123/1998 Xx., x právu na xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

7. X §20x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx x

x) metadata.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

8. X §27 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxx x xxxxxxxxx mapa" xxxxxxxxx xxxxx "je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 75 xxx:

"75) §4b odst. 7 x 8 xxxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

9. X §27 odstavec 3 zní:

"(3) Údaje x území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx zjištění, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. Povinnost podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxx kraje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx75). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx18). Xxxxx x území xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

10. V §121 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 66 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu spolu xx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního souhlasu xxxxx xxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxx xxxx stavby x adresního xxxxx41x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §118 xxxx. 7. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx též xxxxx geometrického xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx obsahem xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx66), xxxxx stavebník x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx změny týkající xx obsahu digitální xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx.

66) §4x zákona x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §121 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásil xxxxxxxxx podle §152 xxxx. 5.".

12. V §152 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Dokončení stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx22) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx nachází xx území xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vydala obecně xxxxxxxx xxxxxxxx66), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x xxx, xx xxxxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx ohlášeny a xxxxxxxx xxxxx týkající xx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxx.".

13. X §152 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxx stavebník uvede

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx evidence v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zapsány xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje nebo xxxxxxx podklady pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx kraje66).".

14. X §154 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentací".

15. X §157 xx xx začátek xxxxxxxx 4 vkládá xxxx "Xxxxxxxx deník xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

16. X §159 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovává x pořizovateli předává xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

17. V §159 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "3".

18. X části xxxx nadpis hlavy XX xxx:

"XXXXXXXXXX SYSTÉM XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXX".

19. V xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx hlavy XX vkládá xxxx §161x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx čarou x. 76 až 78 xxx:

"§161x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Správcem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx plánování, xxxxx xx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx může ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku státu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx slouží xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x tématu xxxxxxxxx využití xxxxx76),

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, a

e) další xxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejňovány vybrané xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xx xxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxx xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx77).

(5) Xxxxxxx xxxx vkládá xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za svůj xxxxxxx obvod v xxxxxxxxxxxx verzi ve xxxxxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxx prostorových dat xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na národním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx omezit xxxx xxxxxxx, xxxxx je xx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištění xxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx78); xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §11x xxxxxx x. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

76) §11x xxxxxx x. 123/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Xxxxxxxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

78) Xxxxxxxxx xxxxx x. 89/1995 Xx., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).".

20. V §165 xxxx. 1 xx xxxxx "územní xxxx, xxxxxxxxx plán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx doplňují slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx vektorové xxxxx".

21. X §166 xxxx. 2 se xxxxx " , xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §27" zrušují.

22. X §166 xxxx. 3 xxxx první xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx strojově xxxxxxxx formátu68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxx," x xx větě druhé xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

23. V §180 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardu podle §159 odst. 2.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5.

24. X §180 xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

25. X §182 xxxx xxxxx xx xxxxx " , xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx," nahrazují xxxxx "x §180 xxxx. 2".

26. X části xxxx se xxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 79 xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX

§184x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Úkon xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 x 5 x části xxxxxx xxxxx X nebo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazného stanoviska xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 4 a 5 x xxxxx xxxxxx xxxxx X (dále xxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx"), xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §184x.

(2) Xxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxxxx portálu stavebníka xxx namísto přiložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx79) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx postupů nebo x evidenci elektronických xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dobu xxxxxxxx úkonů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx územních a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx postupů a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x

Xxxxxx stavebníka

Portálem xxxxxxxxxx xx rozumí informační xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

x) činit x xxxxx územních xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx úkony x elektronické xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitální xxxx xxxxxxx správy xxxxx §4x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§184x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem technické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x údaje xxxxx §161 nebo x stanovisko k xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx, xxxxx xx vlastníkovi xxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo zřídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x datovému xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx portálu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx. X žádosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkázat xx xxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a stavebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx za xx, xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doručena xxxxxxxxx xxxxxx odeslání.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavebníka. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx doručeny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavebních řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §184f.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xxxx editační xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx map xxxxx vedeného xx xxxxxxx §4d xxxx. 3 písm. d) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxxxxxx portálu stavebníka x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx postupů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x stavebních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo x xxxxx xxxxxxxx evidenci x ukládání

a) úkonů xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx").

(2) Stavební xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, vloží xxx zbytečného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx a další xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x jiném xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x stavebních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx učiněných x xxxxx územním xxxx stavebním řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx správní xxxxx xx evidence územních x stavebních řízení x jiných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx evidované xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx náleží. Pokud xx přílohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184x xxxx. 1, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx postupu, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxx, včetně přípustných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náležející x elektronicky evidovanému xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx.

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Evidencí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx popisu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §105 xxxx. 4 xx 8, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx bouracích xxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx projektovou dokumentací (xxxx xxx "xxxxxx xxxx stavební dokumentace") x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx

x) úkonu činěného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxx postupu xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx územního nebo xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx postupu.

(3) Xxxxxx xxxx stavební dokumentace xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx úkon x xxxxx územního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx x není xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči kterému xx úkon xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx přílohou xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo stavebního xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx územní xxxx stavební dokumentace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx úkonu, xxxx není činěn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx x xxxxx úkonu, xxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxx vkládání územní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx formáty xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx a

c) xxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x

Xxxxxxx do xxxxxxxx územních a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronických dokumentací

(1) Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dokumentům x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx má podle xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx spisu.

(2) Xxxxx na xxxxxxx x územní xxxx xxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §184e xxxx. 3, má rovněž xxx, komu xx xxxxxx xxxxxxx. Právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §184e xxxx. 4 má xxxxxx xxx, xxx x ně xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2.

(4) Údaje x územních xxxx xxxxxxxxxx řízeních nebo xxxxxx postupech, elektronicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx a stavebních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x územní xxxx stavební xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xx zpřístupňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebníka.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx datového rozhraní xxx xxxxxxx x xxxxxxxx územních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx postupů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§184x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby").

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stavba xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §118 odst. 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxx toto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Stavbě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavby.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo stavebního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vedeného u xxxxxxxxxx úřadu stavba xxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx stavební xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, aktualizuje xxxxx vedené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx účely jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx x zařízení, xxxxx se vedou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx.

79) Článek 3 xxx 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.".

27. X §193 xx xx xxxx "§14 odst. 2," vkládá xxxx "§20x xxxx. 4," x slova "§157 xxxx. 4 x §162 odst. 7" xx xxxxxxxxx slovy "§157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7, §162 xxxx. 7, §184x xxxx. 3, §184x xxxx. 6, §184x xxxx. 5, §184x odst. 5, §184x odst. 5 x §184x xxxx. 4".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx správních orgánů xxxxx xxxxx třetí xxxxx XXX dílů 4 a 5 x xxxxx čtvrté xxxxx I zákona x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x postupy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu vedoucího x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 4 x 5 a xxxxx xxxxxx hlavy X xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeny xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §20x xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx §20a xxxx. 2 x 3, §159 xxxx. 2 x §180 xxxx. 2 zákona č. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

Xx. X

X §36 zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx " , xxxxx xx vytvořena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ortofotomapy, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx architektů x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 164/1993 Xx., xxxxxx x. 275/1994 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., zákona č. 459/2016 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx x xxxxxxx razítka xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky6), jménem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx nímž xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeném Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) opatřen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahujícím jméno xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, x opatřen kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem.".

2. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx §13 xxxx. 3".

XXXX PÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XXX

Xxxxxxxx č. 233/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7 x 8, čl. II, čl. III xxxx 5 xx 7, 12, 16, 17, 20, 22 xx 25 a 27 x čl. IV, která xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 47/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7 x 8, čl. II, čl. III bodů 5 xx 7, 12, 16, 17, 20, 22 xx 25 x 27, čl. IV, xxxxx nabývají účinnosti 12.3.2020 x části čtvrté, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.